ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς στη θέση «Λάκουλες» στον αρχαιολογικό χώρο Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ του Νομού Λάρισας Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος εμβα δού 200 τ.μ., στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού (1) Νήσου Κω, «Κως Ζηπάρι Λινοπότι Αντιμά χεια Καρυδιά Κέφαλος Αγ. Ιωάννης», στη θέση Τσεσμές, στην περιοχή Εξοχή του Δήμου Κω Αποχαρακτηρισμός παλαιών οδικών τμημάτων των υφισταμένων Επαρχιακών Οδών (16) και (18) του Πρωτεύοντος Δικτύου εντός του οικισμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας ως κάτωθι: α) Αποχαρακτηρι σμός του παλαιού οδικού τμήματος της Επαρχια κής Οδού (16) «Δέλτα Αγίων Θεοδώρων Παλαμάς προς Βλοχό από 8 χλμ. Εθνικής Οδού Καρδίτσας Φαρσάλων και διά Γοργοβίτων και Μάρκου» από τη χ.θ μέχρι τη χ.θ αυτής. β) Απο χαρακτηρισμός του παλαιού οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού (18) «Παλαμάς Φύλλο προς Φάρσαλα δια Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορφανών» από τη χ.θ μέχρι τη χ.θ αυτής Κύρωση του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώ ρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α / ), εντός των ορίων του ορι σμού Καλυβιών Τμήμα Γ, της Τοπικής Κοινότη τας Καλυβιών, της Δ.Ε. Καρύστου του Δήμου Κα ρύστου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α10Δ /2843 ΕΞ2013 (1) Αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου για αρ χαιολογικούς σκοπούς στη θέση «Λάκουλες» στον αρχαιολογικό χώρο Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ του Νομού Λάρισας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/2001 τ.α ) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων», όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/ «περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτι στικής Κληρονομιάς». 3. Το ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/Φ.33/25855/11907/ 334/ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά των συνημμένων του, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί και οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν. 2882/ Το απόσπασμα από την 42/ (θέμα 20 ) συ νεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. 5. Την ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/Φ.33/29491/13554/ 379/ βεβαίωση κάλυψης δαπάνης του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη τισμού. 6. Την ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/Φ.33/29478/13546/ 378/ βεβαίωση ότι το προς απαλλοτρίωση ακίνητο ευρίσκεται εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Κραννώνος Ν. Λαρίσης.

2 3026 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 7. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «περί ίδρυσης και μετονο μασίας Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 8. Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154 Α ) «Σύσταση Γενικής Γραμ ματείας Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού». 9. Το άρθρο 20 του Ν. 3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α /2011) «Σύ σταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας». 10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α ) «περί διορισμού Υπουρ γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 11. Το Π.Δ. 90/2012 (ΦΕΚ 144/2012) «περί διορισμού Υπουργού και Υφυπουργών». 12. Την Υ27/ (ΦΕΚ 2048 Β ) Απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά των, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνο Τζαβάρα, αποφασίζουμε: 1. Κηρύσσουμε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, έκτασης συνολικού εμβα δού 3.683,72 μ2 που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο Κραννώνος του Δήμου Κιλελέρ Νομού Λάρισας και απει κονίζεται με κλίμακα 1:1000 με τα στοιχεία Τμήμα 1 και Τμήμα 2 (1, 2, 3,..., 4, 5, 6, 1) στο από Οκτώβριο 2012 και με Α/Α 3470 κτηματολογικό διάγραμμα πίνακα, το οποίο έχουν συντάξει οι Πλιάκος Απόστολος και Κλωνιζάκη Σταυρούλα και έχει θεωρήσει ο Προϊστάμενος της Δ/ νσης Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων του ΤΑΠΑ Πολ. Μηχανικός Νικόλαος Τρικαλινός στις Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται για αρχαιολογικούς σκο πούς στη θέση «Λάκουλες» στον αρχαιολογικό χώρο Κραννώνος και ειδικότερα για την προστασία κτιριακών λειψάνων ελληνιστικής οικίας. Η προβολή δικαιωμάτων κυριότητας επί της έκτασης που απαλλοτριώνεται περιγράφεται στον ανωτέρω κτη ματολογικό πίνακα. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου και η δαπάνη θα βαρύνει το έργο «Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Κραννώνος» το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ Ε.Π. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου του προϋπολογισμού. 2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Ιουνίου 2013 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ F Αριθμ. ΔΜΕΟ/115 π.ε. (2) Αποχαρακτηρισμός παλαιού οδικού τμήματος εμβαδού 200 τ.μ., στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού (1) Νήσου Κω, «Κως Ζηπάρι Λινοπότι Αντιμάχεια Καρυδιά Κέφαλος Αγ. Ιωάννης», στη θέση Τσεσμές, στην περιοχή Εξοχή του Δήμου Κω. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας νια την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 «Περί συστάσεων Γενικών Διευθύνσεων», το Π.Δ. 293/1991 «Περί συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το Π.Δ. 167/1992 «Περί τροποποίησης του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.». 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16α/04/773/ «Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Την Απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/ «Αλλαγή τίτλου υπουργείων» και το Π.Δ. 189/2009 «περί καθορισμού και ανακατανομής δραστηριοτήτων των Υπουργείων». 7. Το Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως Οδών» και τα εκτελεστικά του Διατάγματα. 8. Το Β.Δ. της «Περί Καθορισμού των Εθνικών Οδών κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/1955» και την Γ 25871/ Απόφαση του Υπουργού τότε Δημοσίων Έργων «Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών». 9. Το Β.Δ. της (ΦΕΚ 47 Α / ) «Περί Κα θορισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κρά τους κατά τις διατάξεις του Νόμου 3155/1955». 10. Απόφαση Kos ZphariTo άρθρο 23 (παράγραφοι 9 13) του ΠΔ της 25/28 Νοεμβρίου 1929 «Περί των αχρηστευ ομένων τμημάτων εθνικών ή επαρχιακών οδών ένεκα τροποποιήσεως της παλαιάς χάραξης». 11. Το Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλε ων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/ Το Ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδι οκτητών για την διάνοιξη Εθνικών Οδών κ.λπ.» όπως τρο ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και το Ν.Δ. 929/1979 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/1977». 13. Το Π.Δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας». 14. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/266/ (ΦΕΚ 293Β / ) «Περί ανακατάταξης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της χώρας». 15. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/οικ/827/ «Περί κατάταξης του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφε ρειών Κρήτης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων σε Βασικό (Πρωτεύον), Δευτερεύον και Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο». 16. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 17. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 18. Την Απόφαση Πρωθυπουργού Υ43/ (ΦΕΚ 2094Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάν νη, αφού είδαμε ότι:

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Με βάση το αίτημα της Ε. Τραγέα, περί αποχαρα κτηρισμού του εν θέματι οδικού τμήματος, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω με το υπ αριθμ εξ./ έγγραφό της, βεβαιώνει ότι το εν λόγω τμήμα με στοιχεία (Ζ, Ε, Δ, Η, Ζ)ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου βρίσκεται εκτός Γ.Π.Σ. και εντός της ΖΟΕ του Δήμου Κω. 2. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω με την υπ αριθμό 173/2008/ Απόφαση του κατά πλειο ψηφία, αποδέχεται τον εν θέματι αποχαρακτηρισμό, προκειμένου το εν λόγω οδικό τμήμα, ως μη εξυπη ρετούν την Επαρχιακή Οδό, να εξαγοραστεί από τον ενδιαφερόμενο. 3. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Ν.Α. Δωδεκανήσου με το με αρ. πρωτ. 121/ έγγραφό του διαβιβάζει το απόσπασμα πρακτικού της 7ης Συνε δρίασης της θέμα 4ον, σύμφωνα με το οποίο το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί υπέρ του ζητούμενου αποχαρακτηρισμού. 4. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με το με αρ. πρωτ. Τ.Υ. 4178/17/ έγγραφο της εισηγείται πάλι υπέρ του ζητούμενου αποχαρακτηρισμού, επειδή έχει φυτευτεί με ελαιόδεντρα και έχει ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση της επαρχιακής οδού, και μας γνωστοποιεί την πρόθεση της ενδιαφερόμενης να το εξαγοράσει από το Ελληνικό Δημόσιο μετά τον αποχαρακτηρισμό του. 5. Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) με το με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/5565/ε/840/ έγγραφό της στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της για τους απο χαρακτηρισμούς, εκφράζει την άποψή της προκειμένου ο ζητούμενος αποχαρακτηρισμός να συμπεριλάβει όλα τα παρόμοια εγκαταλελειμμένα τμήματα της Επαρχι ακής Οδού, ενώ ταυτόχρονα ζητεί συμπληρωματικά τη σύμφωνη γνώμη από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Ν.Α. Δωδεκανήσου, την Κτηματική Υπηρεσία Δωδε κανήσου και την Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου. 6. Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Β της Διεύθυνσης Τε χνικών Έργων της Ν.Α. Δωδεκανήσου, με το με αρ. πρωτ. 6851/ έγγραφό του, αποστέλλει συμπληρω ματικά δικαιολογητικά για τον εν λόγω αποχαρακτη ρισμό, ενώ αναφέρει τη δυσκολία αποχαρακτηρισμού όλων των παρόμοιων εγκαταλειμμένων τμημάτων της Επαρχιακής Οδού τόσο για λόγους οικονομικής όσο και χρονικής επιβάρυνσης. Ταυτόχρονα επισημαίνει ότι ο αποχαρακτηρισμός αυτός δεν αλλάζει τα γεωμετρικά στοιχεία της οδού, ούτε επηρεάζει την κυκλοφοριακή ροή επί της οδού. 7. Το Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ της Διοίκησης του Ν. Δωδεκανή σου της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περι φέρειας Ν. Αιγαίου με το με αρ. πρωτ / έγγραφό του μας γνωρίζει ότι δεν έχει αντίρρηση με τον αποχαρακτηρισμό του παλαιού και εγκαταλελειμμένου οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού (1) εκτάσεως 200τ.μ. με στοιχεία κορυφών (Ζ, Ε, α, β, Ζ) όπως εμφα νίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Μιχ. Χατζηκαλύμνιου, εντός του οικισμού Εξοχής. 8. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. του Νο μού Δωδεκανήσου με το με αρ. πρωτ. Τ.Υ, 7393/ έγγραφό της μας διαβιβάζει τη σύμφωνη γνώμη της Τ.Υ.Δ.Κ. της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τον αποχαρα κτηρισμό του θέματος και μας γνωστοποιεί ότι οι λοιπές Υπηρεσίες δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της ΔΜΕΟ για σύμφωνη γνώμη. 9. Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) με το με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/936/ε/115/ έγγραφο της γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Δωδεκανήσου την έλλειψη των προαναφερόμενων δικαιολογητικών και την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εισήγηση για τον αποχαρακτηρισμό έστω και μόνου του συγκεκριμένου τμήματος της Επαρχιακής Οδού, αναγνωρίζοντας το δύσκολο του εγχειρήματος του αποχαρακτηρισμού όλων των παρόμοιων τμημά των. 10. Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ) με το με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/2734/ έγγραφό της προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α.Δ επανερχόμενη στο θέμα του αποχαρακτηρισμού καθιστά γνωστό ότι χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας δεν είναι δυνατή η προώθηση του θέματος. 11. Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας, με την από Εισήγησή της, προς το αρμόδιο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών), προτείνει τον αποχαρακτηρισμό κατάργηση του οδικού δικτύου του θέματος. 12. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευ ών) με την Πράξη 4 Συνεδρίαση 10 από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Τμήμα Κατασκευών γνω μοδοτεί ομόφωνα υπέρ του αποχαρακτηρισμού κατάρ γησης σύμφωνα με την Εισήγηση. Και επειδή: 1. Το εγκαταλελειμμένο παλαιό οδικό τμήμα εμβαδού 200 τ.μ., στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού (1) Νήσου Κω, «Κως Ζηπάρι Λινοπότι Αντιμάχεια Καρυδιά Κέφαλος Αγ. Ιωάννης», στη θέση Τσεσμές, στην πε ριοχή Εξοχή του Δήμου Κω, δεν ευρίσκεται εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης αυτής, δεν αποτελεί μέρος του κυκλοφορούμενου τμήματός της και άρα δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής. 2. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κω, Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου, Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Ν.Α. Δωδεκανήσου, Το Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ της Διοίκησης του Ν. Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, συνηγορούν στον αποχαρακτηρισμό κατάργηση του ως άνω αναφερόμενου οδικού τμήματος. 3. Ο αποχαρακτηρισμός αυτός κατάργηση προβλέ πεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 25/ (άρθρο 23, παράγραφοι 9 13). 4. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες: Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, Πολεοδομία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκα νήσου, δεν έχουν ως σήμερα απαντήσει παρότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πλέον των δύο (2) ετών, αποφασί ζουμε: Αποχαρακτηρίζουμε καταργούμε το εγκαταλελειμ μένο παλαιό οδικό τμήμα εμβαδού 200 τ.μ., στο 4ο χλμ. της Επαρχιακής Οδού (1) Νήσου Κω, «Κως Ζηπάρι Λι

4 3028 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ νοπότι Αντιμάχεια Καρυδιά Κέφαλος Αγ. Ιωάννης», στη θέση Τσεσμές, στην περιοχή Εξοχή του Δήμου Κω. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ F Aριθμ. ΔΜΕΟ/2098 (3) Αποχαρακτηρισμός παλαιών οδικών τμημάτων των υφι σταμένων Επαρχιακών Οδών (16) και (18) του Πρω τεύοντος Δικτύου εντός του οικισμού Παλαμά Νο μού Καρδίτσας ως κάτωθι: α) Αποχαρακτηρισμός του παλαιού οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού (16) «Δέλτα Αγίων Θεοδώρων Παλαμάς προς Βλοχό από 8 χλμ. Εθνικής Οδού Καρδίτσας Φαρσάλων και διά Γοργοβίτων και Μάρκου» από τη χ.θ μέ χρι τη χ.θ αυτής. β) Αποχαρακτηρισμός του παλαιού οδικού τμήματος της Επαρχιακής Οδού (18) «Παλαμάς Φύλλο προς Φάρσαλα δια Σιδηροδρομι κού Σταθμού Ορφανών» από τη χ.θ μέχρι τη χ.θ αυτής. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π.Δ. 69/1988 «Περί οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 340/1990 «Περί συστάσεων Γενικών Διευθύνσεων», το Π.Δ. 293/1991 «Περί συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε.» και το Π.Δ. 167/1992 «Περί τροποποίησης του Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε.». 3. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / ) «Νέα Αρχιτε κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 5. Την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ16α/04/773/ «Περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών». 6. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141Α / ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141Α / ) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Την Απόφαση Πρωθυπουργού Υ43/ (ΦΕΚ 2094Β / ) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλο γιάννη. 9. Το Ν. 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως Οδών» και τα εκτελεστικά του Διατάγματα. 10. Το Β.Δ. της «Περί Καθορισμού των Εθνικών Οδών κατά τις διατάξεις του Ν. 3155/1955» και την Γ 25871/ Απόφαση του Υπουργού τότε Δημοσίων Έργων «Περί αριθμήσεως των Εθνικών Οδών». 11. Το Β.Δ. της (ΦΕΚ 47 Α / ) «Περί Καθορισμού των Επαρχιακών Οδών των Νομών του Κράτους κατά τις διατάξεις του Νόμου 3155/1955» και ειδικότερα την παράγραφο (21) περί καθορισμού των Επαρχιακών Οδών του Νομού Καρδίτσας. 12. Το άρθρο 23 (παράγραφοι 9 13) του ΠΔ της 25/28 Νοεμβρίου 1929 «Περί των αχρηστευομένων τμημάτων εθνικών ή επαρχιακών οδών ένεκα τροποποιήσεως της παλαιάς χάραξης». 13. Το Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλε ων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 118/ Το Ν. 653/1977 «Περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για την διάνοιξη Εθνικών Οδών κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα και το Ν.Δ. 929/1979 «Περί εκτελέσεως του άρθρου 1 του Ν. 653/1977». 15. Το Π.Δ. 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας». 16. Την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕΟ/ε/ο/266/ (ΦΕΚ 293Β / ) «Ανακατάταξη Επαρχιακού Οδι κού Δικτύου των Νομών της Χώρας» και ειδικότερα την παράγραφο (21) που αναφέρεται στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Νομού Καρδίτσας, αφού είδαμε ότι: 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά με την Απόφαση του 275/2010/ από τη Συνεδρίαση 21/2010/ ομόφωνα αποδέχεται τον εν λόγω αποχαρακτηρισμό και τη συνεπακόλουθη ένταξη στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. 2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομαρχιακής Αυτοδιοί κησης Καρδίτσας με την Απόφασή του 13/171/ από το Πρακτικό 13/ της από Συνε δρίασης, ομόφωνα εγκρίνει τον αποχαρακτηρισμό των υπόψη οδικών τμημάτων και τον υποβιβασμό τους στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο. 3. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσας με το 2960/ έγγραφο της παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την πράξη αποχαρακτηρισμού των εν θέματι οδικών τμημάτων. 4. Ο Δήμος Παλαμά Νομού Καρδίτσας δια της Τεχνι κής του Υπηρεσίας, με το 16448/ έγγραφό του γνωμοδοτεί υπέρ του ζητούμενου αποχαρακτηρισμού των παλαιών οδικών τμημάτων. 5. Το Υπουργείο (πρώην) Υ.ΜΕ.ΔΙ. (και νυν ΑΝ.ΑΝΤ.Υ.ΜΕ. ΔΙ.)/ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ (ε) δια του ΔΜΕΟ/3801π.ε./ εγγράφου του χαρακτηρίζει το νέο οδικό τμήμα της Περιφερειακής Οδού Παλαμά ως Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο. 6. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό τητας Καρδίτσας με την από Τεχνική Έκθεσή μας ενημερώνει αναλυτικά για τη λειτουργική σημασία που έχουν σήμερα τα προς αποχαρακτηρισμό οδικά τμήματα μετά το χαρακτηρισμό της νέας Περιφερειακής Οδού Παλαμά ως Επαρχιακής και αιτιολογεί επαρκώς το αίτημά της. 7. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότη τας Καρδίτσας με το 69120/1170/ έγγραφό της

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3029 διαβιβάζει προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (ΔΜΕΟ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και σχέδια για την προώθηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. 8. Η Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας, με την από Εισήγησή της προς το αρμόδιο Συμβούλιο Δημοσιών Έργων (Τμήμα Κατασκευών), προτείνει τον αποχαρακτηρισμό του θέματος. 9. Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών) με την Πράξη 5 Συνεδρία 10 από γνωμοδοτεί ομόφωνα να γίνει ο αποχαρακτηρισμός. Και επειδή; 1. Τα παλαιά οδικά τμήματα των υφισταμένων Επαρχι ακών οδών (16) και (18) του Πρωτεύοντος Δικτύου εντός του οικισμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας, από τη χ.θ μέχρι τη χ.θ για την (16) και από τη χ.θ μέχρι για την (18) έχουν αντικατασταθεί με νέα χάραξη Επαρχιακής Οδού και δη την Περιφερειακή Οδό Παλαμά. 2. Επειδή οι αρμόδιες Υπηρεσίες: Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλαμά Νομαρχιακό Συμβούλιο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Καρδίτσας Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παλαμά Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας συνηγορούν στον αποχαρακτηρισμό των ως άνω ανα φερομένων οδικών τμημάτων. 3. Επειδή η Περιφερειακή Οδός Παλαμά χαρακτηρί σθηκε ως Πρωτεύων Επαρχιακός Δρόμος του Νομού Καρδίτσας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΜΕ Ο/3801/π.ε./ , ΦΕΚΑ.Α.Π./116/ Επειδή ο αποχαρακτηρισμός αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 25/ , άρθρο 23, παρά γραφοι 9 13, όπως συμπληρώθηκαν με τον Αναγκαστικό Νόμο 1956/1939, αποφασίζουμε: Αποχαρακτηρίζουμε τα παλαιά οδικά τμήματα των υφισταμένων Επαρχιακών Οδών (16) και (18) του Πρω τεύοντος Δικτύου εντός του οικισμού Παλαμά Νομού Καρδίτσας ως κάτωθι: α) Αποχαρακτηρίζουμε το παλαιό οδικό τμήμα της Επαρχιακής Οδού (16) «Δέλτα Αγίων Θεοδώρων Πα λαμάς προς Βλοχό από 8 χλμ. Εθνικής οδού Καρδίτσας Φαρσάλων και διά Γοργοβίτων και Μάρκου» από τη χ.θ μέχρι τη χ.θ αυτής. β) Αποχαρακτηρίζουμε το παλαιό οδικό τμήμα της Επαρχιακής Οδού (18) «Παλαμάς Φύλλο προς Φάρσα λα δια Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορφανών» από τη χ.θ μέχρι τη χ.θ αυτής, που έχουν αντικατα σταθεί με νέα χάραξη Επαρχιακής Οδού και συγκεκρι μένα την Περιφερειακή Οδό Παλαμά και εντάσσουμε τούτα στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο του Δήμου Παλαμά. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Aριθμ. 1696/66517 (4) Κύρωση του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώ ρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α / ), εντός των ορίων του ορισμού Καλυ βιών Τμήμα Γ, της Τοπικής Κοινότητας Καλυβιών, της Δ.Ε. Καρύστου του Δήμου Καρύστου. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του Ν.Δ «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 228/Α /1923). 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α /2010) και ειδικότερα το άρθρο 208 αυτού. 3. Τις διατάξεις του ΠΔ 138/2010 (ΦΕΚ 231Α ) «Οργανι σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στε ρεάς Ελλάδας». 4. Τις διατάξε.ς του άρθρου 42 παρ. 5, εδάφιο β του Ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων. Οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 33/ Α /1983). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΠΔ «Τρό πος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κ.λπ.» (ΦΕΚ 181/Δ /1985). 6. Την με αριθμό 1828/08 απόφαση του ΣτΕ. 7. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 «Δια τήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α / ). 8. Την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2200/Β / ), απόφαση του ΥΠΕΚΑ, «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών... για την εφαρμογή του αρ. 35 του Ν. 3937/2011». 9. Την από Εγκύκλιο 12 της Δ/νσης Πολεο δομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ με θέμα «Οδηγίες και διευκρινίσεις για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων». 10. Την με αριθμό πρωτ. 4488/1997 απόφαση του Νο μάρχη Εύβοιας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 499 Δ / και με την οποία επεκτάθηκε ο Οικισμός Κα λυβιών του Δήμου Καρύστου και ορίσθηκαν τα νέα του όρια. 11. Την από 19/4/2012 αίτηση των: Σύλλογος Οικ/χων & Οικιστών Καλυβίων Ευβοίας «Ο Πράσινος Λόφος», Σύλλογος Οικ/χων & Οικιστών Καλυβίων Ευβοίας «Νέα Εδέμ», Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ». 12. Το αριθμ. 1899/76434/ έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ως άνω αίτηση στο Δήμο Κα ρύστου. 13. Την αριθμ. 279/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ βουλίου Καρύστου για την εκκίνηση της διαδικασίας κύρωσης τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων για τον οικισμό της Τ.Κ. Καλυβίων Καρύστου (τμήμα Γ ). 14. Το αριθμ. πρωτ / αποδεικτικό ανάρ τησης της μελέτης της κύρωσης του δικτύου κοινοχρή στων χώρων του οικισμού Καλυβίων (τμήμα Γ ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρύστου. 15. Τα φύλλα των εφημερίδων «Πανευβοϊκό Βήμα» (φύλλο 3626, ) και «Προοδευτική Εύβοια» (φύλ λο 524, στα οποία δημοσιεύθηκε ανακοίνωση για την κύρωση.

6 3030 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 16. Το γεγονός ότι δεν υπεβλήθη καμία ένσταση. 17. Το με αριθμ. Πρωτ / έγγραφο εισή γηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου με θέμα «Κύρωση του υφισταμένου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/ Α / ), στη θέση Χαρτζάνι εντός των ορίων του Οικισμού Καλυβίων, της Τοπικής Κοινότητας Καλυβίων, της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου, του Δήμου Καρύ στου». 18. Την από Απρίλιο του 2012 Τεχνική Έκθεση του Τοπογράφου Μηχανικού Δήμου Γεώργιου. 19. Την με αρ. πρωτ / α/α 17 γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου. 20. Την από έγκριση του Πολεοδομικού Γρα φείου Καρύστου επί του Τοπογραφικού Διαγράμματος του Τοπογράφου Μηχανικού Παπαχρήστου Χρυσόστο μου. 21. Το πρακτικό 3/ (θέμα 40ν) του Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Ευβοίας και την έγκριση του Πολεοδομικού Γραφείου Καρύστου επί τοπογραφικού διαγράμματος του ιδίου μηχανικού. 22. Το πρακτικό 11/ (θέμα 2ον ) του Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Ευβοίας και έγκριση του Πολεοδομικού Γραφείου Καρύστου επί τοπογραφικού διαγράμματος του Τοπο γράφου Μηχανικού Δήμου Γεώργιου. 23. Την με αριθμό 21613/ συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης που μεταγράφηκε στο τόμο 209 με αριθμό μεταγραφής 462 την 28/3/2013 στο Υποθη κοφυλακείο Καρύστου. 24. Την με αριθμό 17219/2002 συμβολαιογραφική πρά ξη παραχώρησης που μεταγράφηκε στο τόμο 209 με αριθμό μεταγραφής 461 την 28/3/2013 στο Υποθηκοφυ λακείο Καρύστου. 25. Την με αριθμό 16318/2000 συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης που μεταγράφηκε στο τόμο 183 με αριθ μό μεταγραφής 117 στο Υποθηκοφυλακείο Καρύστου. 26. Την 94/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δή μου Καρύστου με την οποία έγινε ονοματοδοσία οδών. 27. Το από Απρίλιο του 2012 και κλίμακα 1:2000 το πογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού TE Γεωργίου Δήμου και τις υποβληθείσες αεροφωτογρα φίες και το απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης κτη ματολογίου του Τμήματος Γ του οικισμού Καλυβίων Καρύστου. 28. Την από αίτηση των : Σύλλογος Οικ/χων & Οικιστών Καλυβίων Ευβοίας «Ο Πράσινος Λόφος», Σύλλογος Οικ/χων & Οικιστών Καλυβίων Ευβοίας «Νέα Εδέμ», Εξωραϊστικός Σύλλογος «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» με την οποία μας διαβιβάστηκαν πιστοποιητικά μεταγραφής συμβολαίων και σχέδια της μελέτης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων (οριζοντιογραφία μηκοτομές). 29. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ίου οικείου OTA, και επειδή: 1. Η αρμοδιότητα κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώ ρων σε οικισμό με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων οριοθετημένων κατά τις διατάξεις του Π.Δ (181 Δ ) ανήκει στον Γ.Γ.Α.Δ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α ). 2. Το προς κύρωση δίκτυο κοινοχρήστων χώρων θε ωρείται κατάλληλο δεδομένου ότι ήδη το δίκτυο κοι νοχρήστων οδών έχει διανοιχθεί, έχει εγκριθεί από το Σ.Χ.Ο.Π. Ν. Ευβοίας με τις (21) και (22) σχετικές απο φάσεις καθώς και από το Δήμο Καρύστου και έχει το απαιτούμενο πλάτος οκτώ (8) μέτρων για τους κοινό χρηστους χώρους όπως αυτό ορίζεται στην (10) σχετική απόφαση οριοθέτησης του οικισμού, αποφασίζουμε: 1. Την Κύρωση του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α / ), στο Τμήμα Γ του οικισμού Καλυβιών της Τοπικής Κοινότητας Καλυβιών, της Δ.Ε. Καρύστου του Δήμου Καρύστου, όπως αυτό αποτυπώνεται στο με χρονολογία Απρίλιος του 2012 και κλίμακας 1:2000 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού TE Δήμου Γεώργιου, το οποίο θεωρείται από τη Δ/ ντρια ΠΕ.ΧΩ.Σ. Στερεάς Ελλάδας που συνοδεύει την παρούσα απόφαση. 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό δι άγραμμα, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. Λαμία, 24 Μαΐου 2013 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3031

8 3032 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ * * ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 321 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2205 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 159 22 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/1538 1) Χαρακτηρισμός του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 209 1 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 185 24 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός, ως μνημείων δέκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 498 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 25 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 64 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ47/67503/2099 π.έ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 251 21 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 171 8 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριοθέτησης τµήµατος ρεµάτων στην περιοχή ιδιοκτησίας ΠΟΣΠΕΝ στην Αµαλιάπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 265 19 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ «Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 186 25 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση οδού στη θέση «Ποτός»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 58 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋπάρχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 378 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση σχεδίου πόλης Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 387 5 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατα σκευή του έργου «Βελτίωση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 401/93 Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προς τον Πρόεδρο της Ε.Π.Ζ. κ ο Κανατσούλη Ιωάννη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δροσιά, 24/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -2265- ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ. Tαχ. Δ/νση : Γρηγ. Λαμπράκη 19 Τ.Κ. - Πόλη :14572 - Δροσιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ).

Έγκριση Οδηγιών Μελετών Οδικών Έργων για Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων σε Οδούς (ΟΜΟΕ-ΣΑΟ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΝΑΑΑΝΑΝ ΑΑΑΑ ΑΑΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 16-02 - 2011 Αρ. Πρωτ. ΔΜΕΟ/ο/612 ΕΠΕΙΓΟΝ FAX Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 329 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 31 2 Μαρτίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 174 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1.916 τ.μ., στη θέση «Βαθύ» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 128 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3281 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 348 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2371 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 200 7 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός της υφιστάμενης δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΘΓ-Ψ8Ψ. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-09-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/

ΑΔΑ: Β4ΘΘΓ-Ψ8Ψ. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-09-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-09-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου. αδασυστημενο Μ. ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Με συνημμένη Υπουργική Απόφαση σε κάθε Αποδέκτη)

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου. αδασυστημενο Μ. ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (Με συνημμένη Υπουργική Απόφαση σε κάθε Αποδέκτη) αδασυστημενο Μ ΑΔΑ:αδΑ ΑNAΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59611/1166 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη : (210) 32

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A

ΑΔΑ: ΒΕΤΩΓ-13Π. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-2-2013 Αρ. Πρωτ: ΥΠAIΘΠΑ/Γ ΑΜΤΕ/ ΝΣΑΚ/ 26378/3720/343A A Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 81 16 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 94 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αυτοδίκαιη άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 68 22 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113 Τροποποίηση συμπλήρωση της υπ αριθμ. Οικ.10169/639/ Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 793 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 70 21 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/ Φ57/68153/38450/3273/788

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 28 28 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείου, διώροφου

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταµένη της /νσης. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/45035/645

Η Προϊσταµένη της /νσης. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/45035/645 ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10-05-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/45035/645 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ. Χριστάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013

ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΝΟΜΟΣ 4178/13 «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» αυθαίρετα 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚ ΟΣΕΩΣ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ, ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.Δ17α/03/1/ΦΝ393 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35479 27 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3465 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 241/15 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-05-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 27 ΘΕΜΑ: Χρήσεις γης του ΚΧ 871 Χώρος Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.).

Κοινοποίηση π.δ/τος για τα «αποφαινόμενα όργανα» των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 29-7 - 1996 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/02/64/Φ.Ν.294 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 143 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική ανάκληση της αναγκαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταµένη της /νσης. Άννα Σιγανίδου. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Η Προϊσταµένη της /νσης. Άννα Σιγανίδου. ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ - ΣΧΕ ΙΟ - ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ A A AAε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23-4-2012 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ ΝΣΑΚ/38208/580 Ταχ. ιεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερµού 17 : 101.86, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2289 22 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ35/οικ.62786/3165 Μεταβίβαση ενεργού τροχαίου υλικού ιδιοκτησίας του ΟΣΕ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 11:06:12 EET Reason: Location: Athens : 6 8 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης. Άννα Σιγανίδου ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ Μ aaaanaε αποδεικτικό παράδοσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21-06-2011 Αρ. Πρωτ: ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/59325/1145 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Φαξ : Ερμού 17 : 101.86, Αθήνα : Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13757 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 958 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ΙΑ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα