Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ"

Transcript

1 Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα απιό παξάδεηγκα κνληέινπ θύθινπ δσήο. 2) Αλαθέξαηε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ κνληέισλ θύθισλ δσήο θαηαξξάθηε θαη ζπείξαο. 3) Οξγάλσζε ηεο κάζεζεο i. Δμεγείζηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο «νξγάλσζε ηεο κάζεζεο»; ii. Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία απνηεινύλ ηελ νξγάλσζε κάζεζεο; iii. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα; iv. Ση πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο κάζεζεο ζην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ; 4) ύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο (WFMS) a) Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηνπο; b) Τπό πνηεο ζπλζήθεο έλα ηέηνην ζύζηεκα είλαη ρξήζηκν ζην πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ;

2 Απανηήζεις: 1) Οξηζκόο: Ωο θύθινο-δσήο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ε ζπιινγή ησλ θάζεσλ πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ή ελόο ζρεδίνπ, ζε έλα πξντόλ ή έλα ζύζηεκα. Ο θύθινο-δσήο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεη ηα απαξαίηεηα βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ην πεξηερόκελν θάζε βήκαηνο. Σν ηέινο ηεο θάζε θάζεο εμππεξεηεί σο ζεκείν ειέγρνπ ή νξόζεκν γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο πξνόδνπ. ην ζεκείν απηό, ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ζπγθξίλεηαη κε ην αξρηθό ζρέδην, ζε κηα πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνύλ απνθιίζεηο ζην θόζηνο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο επηδόζεηο, ώζηε λα εθηειεζηεί θάπνηα δηνξζσηηθή ελέξγεηα. Γεληθά βήκαηα: Σν κνληέιν θαηαξξάθηε, είλαη κηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο ελόο πξνγξάκκαηνο ινγηζκηθνύ, όπνπ νη θάζεηο δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε, όπσο ζε κηα ζεηξά αθνινπζίαο. Η εμέιημε ησλ ζηαδίσλ θαίλεηαη ζαλ λα ξέεη ζηαζεξά πξνο ηα θάησ (όπσο ζε έλαλ θαηαξξάθηε), δηακέζνπ ησλ θάζεσλ ηεο ζύιιεςεο ηεο ηδέαο, ηεο δξνκνιόγεζεο, ηεο αλάιπζεο, ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ (εηθ. 1). ύιιεςε ηδέαο Γξνκνιόγεζε Αλάιπζε ρεδηαζκόο Καηαζθεπή Έιεγρνο πληήξεζε Εικόνα 1. Μνληέιν θαηαξξάθηε

3 Παξάδεηγκα: Δδώ παξνπζηάδεηαη έλα κνληέιν θαηαξξάθηε γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εκπεηξίαο (ΔΜ). Γηαρείξηζε εκπεηξίαο, είλαη ε εξγαζία πνπ ζηόρν έρεη ηελ επεμεξγαζία ηεο εκπεηξίαο θαη ηελ αληίζηνηρε δηαρείξηζή ηεο. Σν αληίζηνηρν κνληέιν θαηαξξάθηε απνηειείηαη από ηα αθόινπζα βήκαηα (εηθ. 2): Δ = Δκπεηξία Εικόνα 2. Μνληέιν θαηαξξάθηε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο εκπεηξίαο ε απηά ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο, ε δηαηήξεζε εκπεξηέρεη ηνλ ηαθηηθό εθζπγρξνληζκό ηεο δηαζέζηκεο εκπεηξίαο, θαζώο θαη ηνλ εληνπηζκό, ηελ αλαζεώξεζε, ή δηαγξαθή ηεο παιαηάο.

4 2) Μονηέλο καηαρράκηη Πιενλεθηήκαηα: παξέρνπλ απιό, αιιά ζπλάκα απνηειεζκαηηθό έιεγρν θαη επίβιεςε ελόο έξγνπ ζε θάζε ζηάδην ηεο πνξείαο ηνπ. Μεηνλεθηήκαηα: 1. Γελ αληηκεησπίδεη επαξθώο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλάπηπμε νηθνγέλεηαο πξνγξακκάησλ θαη λα νξγαλώζεη ινγηζκηθά πνπ θηινμελνύλ αιιαγέο. 2. Τπνζέηεη κηα ζρεηηθά νκνηόκνξθε πξόνδν ησλ ζηαδίσλ επεμεξγαζίαο. 3. Γελ θηινμελεί ην είδνο ηεο εμέιημεο ε νπνία είλαη δπλαηή κέζσ ησλ ηθαλνηήησλ ηεο ηαρείαο εθπόλεζεο πξσηνηύπσλ θαη ησλ γισζζώλ ηέηαξηεο γεληάο. 4. Γελ απεπζύλεηαη ζηνπο κειινληηθνύο ηξόπνπο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, ζρεηηθά κε ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηνπ πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηελ δπλαηόηεηα κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μονηέλο ζπείρας Πιενλεθηήκαηα: Γίλεη ιύζε ζηηο αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ θαηαξξάθηε πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Αθόκε δηαζέηεη ηα εμήο δύν ραξαθηεξηζηηθά - πιενλεθηήκαηα: Σν πξώην είλαη ε θπθιηθή πξνζέγγηζε, γηα ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ βαζκνύ εθηέιεζεο, κε παξάιιειε κείσζε ηνπ ξίζθνπ. Σν δεύηεξν είλαη έλα ζύλνιν από νξόζεκα, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ζε εθηθηέο θαη ακνηβαία ηθαλνπνηεηηθέο ιύζεηο. ηόρνο είλαη ε δηαζθάιηζε όηη ηα πην επηθίλδπλα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ ζα νινθιεξσζνύλ πξώηα θαη δελ ζα πξνθαιέζνπλ δπζηνθία ζε θάπνηα πξνρσξεκέλε θάζε. Μεηνλεθηήκαηα: Πξόθεηηαη γηα κηα αξθεηά πνιύπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε ελόο αξηζκνύ ρξεζηώλ πνπ εθπξνζσπνύλ ηνπο εμσηεξηθνύο θαη ηνπο εζσηεξηθνύο ρξήζηεο θαη άιιεο πηπρέο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο πεξηνξίδεηαη γηα κεγάια, πςεινύ θόζηνπο έξγα. 3) i. Ο όξνο «νξγάλσζε ηεο κάζεζεο», απνδίδεηαη ζε κηα νξγάλσζε ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ησλ κειώλ ηεο θαη ε νπνία ελζπλείδεηα αιιάδεη ηελ κνξθή απηήο θαη ησλ ζρεηηθώλ κε απηή έξγσλ. Ή αιιηώο, ε νξγάλσζε ζηελ νπνία νη άλζξσπνη απμάλνπλ ζπλερώο ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα παξάγνπλ απηό πνπ επηζπκνύλ θαη ζηελ νπνία λένη θαη επεθηάζηκνη ηξόπνη ζθέςεηο θαιιηεξγνύληαη. ii. Η νξγάλσζε ηεο κάζεζεο απνηειείηαη από ηα παξαθάησ ζηνηρεία: Σηοταζμός ηοσ ζσζηήμαηος: Δίλαη έλα ελλνηνινγηθό πιαίζην ην νπνίν επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο νξηνζεηεκέλα ζηνηρεία. Οη νξγαλώζεηο κάζεζεο ρξεζηκνπνηνύλ απηή ηελ αληίιεςε θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο εηαηξίαο ηνπο θαη έρνπλ ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο ηα νπνία κεηξνύλ ηηο επηδόζεηο ηνπ νξγαληζκνύ σο ζύλνιν απνηεινύκελν από ηα δηαθνξά ζπζηαηηθά ηνπ. Προζωπικός έλεγτος: Η δέζκεπζε ηνπ αηόκνπ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, είλαη γλσζηή σο πξνζσπηθόο έιεγρνο.

5 Νοηηικά μονηέλα: Οη παξαδνρέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από άηνκα θαη νξγαλώζεηο. Σα άηνκα ηείλνπλ λα πηνζεηνύλ ζεσξίεο, νη νπνίεο είλαη ηη ζθνπεύνπλ λα αθνινπζήζνπλ θαη ζεσξίεο ζηελ πξάμε, νη νπνίεο είλαη απηό πνπ πξαγκαηηθά θάλνπλ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε είλαη ζεκαληηθό λα αληηθαζηζηνύληαη νη αληηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κε κηα αλνηθηή θνπιηνύξα. Κοινό όραμα: Η αλάπηπμε ελόο θνηλνύ νξάκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ αηόκσλ γηα κάζεζε, θαζώο δεκηνπξγεί κηα θνηλή ηαπηόηεηα ε νπνία παξέρεη εζηίαζε θαη ελεξγνπνίεζε γηα κάζεζε. Μάθηζη ομάδας: Η αζξνηζηηθή κάζεζε ησλ αηόκσλ, ζπληζηά ηελ κάζεζε ηεο νκάδαο. iii. Πιενλεθηήκαηα: Γηαηήξεζε επηπέδσλ θαηλνηνκίαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο Καιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ εμσηεξηθώλ πηέζεσλ Απόθηεζε ηεο γλώζεο γηα ηελ δηαζύλδεζε ησλ πόξσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ζε όια ηα επίπεδα Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθόλαο κε ην λα είλαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πξνζαλαηνιηζκέλνη Δπίζπεπζε ησλ αιιαγώλ κέζα ζηελ νξγάλσζε iv. εκαληηθό βήκα γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο πνπ λα ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε, είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο (WFMS). Δλόο ζπζηήκαηνο δειαδή πνπ πεξηέρεη ηηο δηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε ζηάδην ηνπ έξγνπ. Πξνζδηνξίδνληαο ηηο δηεξγαζίεο πνπ είλαη θνηλέο ζε πεξηζζόηεξα από έλα έξγα κέζα ζε κηα νξγάλσζε, είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί έλα ζύζηεκα ξνήο εξγαζίαο ην νπνίν ππνζηεξίδεη θαη αθόκε απηνκαηνπνηεί ηηο δηεξγαζίεο απηέο. 4) a) Σα ζπζηήκαηα ξνήο εξγαζίαο πεξηέρνπλ ηηο δηεξγαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε θάζε ζηάδην ηνπ έξγνπ. Πιενλεθηήκαηα: i. Τπνζηεξίδνπλ ηελ κάζεζε θαη ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο. ii. Κάλνπλ απνδνηηθόηεξε θαηαλνκή ησλ πεξηνξηζκέλσλ πόξσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηα έξγα ινγηζκηθνύ, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ππνκνλάδσλ θαη ππνξνπηηλώλ, κεηώλεη ηνλ ρξόλν θαη ην θόζηνο αλάπηπμεο. iii. Απηνκαηνπνηνύλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ είλαη θνηλέο ζε πεξηζζόηεξα από έλα έξγα ζε κηα νξγάλσζε. Απηνκαηηζκόο ζεκαίλεη όηη ε δξνκνιόγεζε θάζε δηεξγαζίαο θαζνξίδεηαη καδί κε ηηο πιεξνθνξίεο εηζόδνπ, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο επεμεξγαζίαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο εμόδνπ. iv. Μεηώλνπλ ηελ αβεβαηόηεηα. v. Βειηηώλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο νξγάλσζεο. b) Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο ξνήο εξγαζίαο, είλαη ρξήζηκν ζε κηα νξγάλσζε πνπ αζρνιείηαη κε πνιιά παξεκθεξή έξγα. Καηά απηό ηνλ ηξόπν απμάλνληαη νη πηζαλόηεηεο

6 επηηπρίαο όηαλ νη ίδηεο δηεξγαζίεο επαλαιακβάλνληαη, ηα ίδηα πξόηππα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηα ίδηα κνληέια γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΗ42 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4η ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2006-2007 3 ος Σόμος ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ ΥΔΓΙΑ ΛΤΔΩΝ - ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ Τπο- Δργαζίας 4.Β ΤΠΟΔΡΓΑΙΑ 4.Β i. Ποιοηική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ

ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ρεδηαζκφο θαη Απφθηεζε 1.Σν Μαθξνρξφλην ηξαηεγηθφ Πιάλν γηα ηα 1.1 Πεπιεσόμενα ενόρ Γενικού ηπαηηγικού σεδίος Πληποθοπιακών ςζηημάηων 1.2 Μεθοδολογίερ Οπιζμού Πληποθοπικών πος Τποζηηπίζοςν ηοςρ Δπισειπημαηικούρ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο

Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Έιεγρνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Έιεγρνο 1. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Διέγρνπ Σν ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κηα επηρείξεζε θαη νη νπνίεο απνζθνπνχλ λα πιεξνθνξήζνπλ ηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηελ ηξέρνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΓΙΠΛΧΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching

DIPLOMA IN LIFE COACHING. Accredited training program by Association for Coaching DIPLOMA IN LIFE COACHING Accredited training program by Association for Coaching Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα : Diploma in Life Coaching Σηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τν πξόγξακκα γηα ην Life Coaching (πξνπόλεζε δσήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα