ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ"

Transcript

1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ

2 Αγαπεηή θνηηήηξηα / θνηηεηή, Σν Δξγαζηήξην Οηθνλνκηθήο Γεσινγίαο θαη Γεσρεκείαο ελζσκαηψλνληαο ζην ινγφηππφ ηνπ ην κήλπκα «ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ», δείρλεη ηε ζεκαζία πνπ δίλεη γηα ηε ζπλερή ηήξεζε θαλφλσλ γηα ηελ αζθάιεηα θνηηεηψλ, πξνζσπηθνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ. Ζ παξνπζίαζε απηή πεξηέρεη βαζηθνχο θαλφλεο αζθάιεηαο ζηηο δηάθνξεο εξγαζηεξηαθέο κνλάδεο. Πξφζζεηεο νδεγίεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ δίλνληαη απφ ην πξνζσπηθφ. Αλ κάζεηο λα εξγάδεζαη ζσζηά ζην εξγαζηήξην εθαξκφδνληαο κε αθξίβεηα ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο θαη αλ ρεηξίδεζαη ζσζηά ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ηφηε: α. Πξνθπιάζζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο απφ αηπρήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ζνβαξά. β. Κεξδίδεηο ρξφλν απνθεχγνληαο επαλαιήςεηο δνθηκψλ θαη αλαιχζεσλ, ελψ ην Δξγαζηήξην δελ ρξεηάδεηαη λα δαπαλά πιηθά άζθνπα. γ. Δμνηθεηψλεζαη κε ηνλ ηξφπν ζσζηήο εξγαζηεξηαθήο πξαθηηθήο θαη απηφ είλαη πνιχηηκν εθφδην ζηελ επαγγεικαηηθή ζνπ δσή. Πξέπεη λα έρεηο ππ φςηλ ζνπ φηη ην πξνζσπηθφ δελ είλαη δπλαηφλ λα βξίζθεηαη ζπλερψο δίπια ζνπ φηαλ εξγάδεζαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο κνλάδεο. Μπνξείο φκσο λα ην ζπκβνπιεχεζαη ζπλερψο. O Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Νηθ. θαξπέιεο Οθη. 2012

3 ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα εξγαζζείο ζην Δξγαζηήξην πεξηγξάθνληαη ζηνλ Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ. Οη παξαθάησ νδεγίεο έρνπλ ζθνπφ λα ζε βνεζήζνπλ λα εξγαζζείο κε αζθάιεηα κε ηα δηάθνξα κεραλήκαηα, ζπζθεπέο θαη ρεκηθά αληηδξαζηήξηα. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηο νπνηαδήπνηε ζπζθεπή πξέπεη: Να έρεηο ελεκεξσζεί γηα ηνπο θαλφλεο αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Να έρεηο γλψζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Να έρεηο απνδερζεί ελππνγξάθσο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο φζσλ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. ΠΡΟΟΥΖ! ην μεθίλεκα ηνπ πξψηνπ εξγαζηεξίνπ ζνπ παξάδσζε ην ππνγεγξακκέλν έληππν «ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ» ζηνλ ππεχζπλν εξγαζηεξίνπ. Μφλν ηφηε ζα ζνπ επηηξαπεί λα μεθηλήζεηο ηηο κεηξήζεηο. Γη απηφ: > Εήηεζε ην έληππν «ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ» > Μειέηεζέ ην > πκπιήξσζέ ην θαη ππφγξαςε > Παξάδσζέ ην ζηνλ ππεχζπλν. H Γήισζε απηή θαηαρσξείηαη ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δξγαζηεξίνπ. ΠΡΟΟΥΖ! Οζνη εξγάδνληαη ζην Δξγαζηήξην πξέπεη: Να ρξεζηκνπνηνχλ ηα κεραλήκαηα, εξγαζηεξηαθέο ζπζθεπέο, επηζηεκνληθά φξγαλα, ρεκηθά αληηδξαζηήξηα, εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά κε ηξφπν, πνπ δελ ζα ζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ή νπνηνλδήπνηε βξίζθεηαη ζηνλ ίδην ή γεηηνληθφ ρψξν. Να κελ αιιάδνπλ ηηο ξπζκίζεηο ησλ νξγάλσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ρσξίο ηελ έγθξηζε ησλ ππεπζχλσλ. Να αλαθέξνπλ ακέζσο ζηνλ ππεχζπλν φιεο ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα φηη παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία. Να κελ ρξεζηκνπνηνχλ ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαη λα κελ επηρεηξνχλ πεηξάκαηα ρεκείαο ή εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο εάλ δελ έρεη ελεκεξσζεί ν ππεχζπλνο ηεο εξεπλεηηθήο κνλάδαο θαη δελ έρεη εμαζθαιηζζεί φηη ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ΓΔΠ ή κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σνκέα/Σκήκαηνο (ην νπνίν γλσξίδεη ηα κέηξα πξνζηαζίαο) βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ, ψζηε - ζε πεξίπησζε θιήζεο - λα πξνζηξέμεη ακέζσο ζε βνήζεηα..

4 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ Δπώλπκν:.... Ολνκα:... Ολνκα παηξόο.... Α.Μ. (πιήξεο αξηζκφο): Tει (θηλεηό):.... Δ-mail:... Ηδηόηεηα: Πξνπηπρηαθόο θνηηεηήο /θνηηήηξηα Μεηαπηπρηαθόο θνηηεηήο πλεξγάηεο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο*... * θαη νλνκαηεπώλπκν επηζηεκνληθνύ ππεπζύλνπ Πξνο ην Δξγαζηήξην Oηθνλνκηθήο Γεσινγίαο θαη Γεσρεκείαο Πξνθεηκέλνπ λα εξγαζζψ γηα ηελ εθπαίδεπζή κνπ ή γηα εξγαζηεξηαθή έξεπλα ζηηο εξγαζηεξηαθέο κνλάδεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Oηθνλνκηθήο Γεσινγίαο θαη Γεσρεκείαο θαη γλσξίδνληαο φηη νη κνλάδεο απηέο, είλαη ρψξνη φπνπ είλαη ηειείσο απαξαίηεην λα ηζρχνπλ απζηεξνί θαλνληζκνί αζθάιεηαο, δειώλσ ΡΖΣΑ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΚΑΜMΗΑ ΔΠΗΦΤΛΑΞΖ όηη: Μειέηεζα ηνλ «Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο» θαη ελεκεξώζεθα γηα ηνπο θαλόλεο αζθάιεηαο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Oηθνλνκηθήο Γεσινγίαο θαη Γεσρεκείαο». Απνδέρνκαη όηη γηα λα ρξεζηκνπνηήζσ ζπζθεπέο, όξγαλα, ρεκηθά αληηδξαζηήξηα θαη ν,ηηδήπνηε απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζή κνπ ή ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηώ ζην Δξγαζηήξην, ζα ηεξώ απαξέγθιηηα ηηο ππνρξεώζεηο κνπ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη θαιήο εξγαζηεξηαθήο πξαθηηθήο. Ζκεξνκελία:.. /.. / Ο δειώλ / Ζ δεινύζα Τπνγξαθή θαη νλνκαηεπψλπκν νινγξάθσο ημείωζη: Σο ένησπο ασηό είναι αναρηημένο ως: «ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ» ζηην ιζηοζελίδα ηοσ Σμήμαηος > Δργαζηήρια > Δργαζηήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωτημείας

5 *Καηά ηε δηάξθεηα πεξηόδσλ εμεηάζεσλ, ησλ δηαθνπώλ ηνπ ζέξνπο θαη ησλ ενξηώλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα ππάξρεη πεξηνξηζκέλν σξάξην ιεηηνπξγίαο. Σει. Ηαηξείνπ: Σα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο είλαη αλαξηεκέλα ζηνπο εξγαζηεξηαθνύο ρώξνπο ην Δξγαζηήξην επηηξέπεηαη λα εξγαζζείο κόλν κέζα ζην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ηαηξείνπ Γεληθήο Τγηεηλήο ηεο ρνιήο Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ, ην νπνίν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο ιεηηνπξγεί από έσο άββαην - Κπξηαθή θαη αξγίεο δελ ιεηηνπξγεί * Σν Ηαηξείν βξίζθεηαη ζην ρώξν κεηαμύ γξαθείνπ Κνζκεηείαο θαη Γξακκαηείαο Σκήκαηνο Γώζε ηε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεζαη

6 Απνζήθεπζε ησλ δεηγκάησλ Οηαλ θέξεηε ηα δείγκαηα απφ ηελ χπαηζξν ζην Δξγαζηήξην γηα κειέηε > Εεηείζηε απφ φπνηνλ επηβιέπεη ηελ εξγαζία ζαο λα ζαο δψζεη νδεγίεο γηα ην πνπ ζα γίλεη απνζήθεπζε. > πδεηήζηε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεηγκάησλ ζαο.

7 Αλ ρξεηαζζεί ζξαύζε θαη ιεηνηξίβεζε ησλ δεηγκάησλ ζαο ηόηε... 1ν ζηάδην: Μπνξεί λα ρξεηαζζείηε ην κεράλεκα ζξαύζεο ΠΡΟΟΥΖ: Σν κεράλεκα ζξαχζεο (ζηαγνλσηφο ζπαζηήξαο) δέρεηαη ηεκάρε κεγέζνπο κηθξφηεξνπ απφ 5 cm. Ση λα πξνζέρεηο (βιέπε Δηθφλα 1): α. Aθνινχζεζε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ είλαη αλαξηεκέλεο. β. Πνηέ κελ αθήλεηο ην ρψξν ησλ ζηαγφλσλ αθάιππην (ππάξρεη ην κεηαιιηθφ θάιπκκα). γ. Να θνξάο ζπλερψο πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαζψο θαη κάζθα ζθφλεο. δ. Δάλ «θνιιήζεη» έλα ζξαχζκα αλάκεζα ζηηο ζηαγφλεο, ηφηε: ζηακάηεζε ην κεράλεκα κεγάισζε ην άλνηγκα ησλ ζηαγφλσλ θαη απνκάθξπλε ην ζξαχζκα κε ηνλ μχιηλν εμνιθέα. δ. Καζάξηζε ην ρψξν ησλ ζηαγφλσλ κε ηε ρξήζε βνχξηζαο θαη ηεο ειεθηξηθήο ζθνχπαο. ε. Μελ ρξεζηκνπνηείο πεπηεζκέλν αέξα γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο ζθφλεο. Να απνθεχγεηο ηελ εηζπλνή ζθφλεο πεηξσκάησλ θαη κεηαιιεπκάησλ.

8 Κάιπκκα ρώξνπ ζηαγόλσλ Οδεγίεο ρξήζεο κεραλήκαηνο ζξαύζεο Υώξνο ζηαγόλσλ Δηθφλα 1 πγθέληξσζε ζξαπζκάησλ

9 Γηα ηελ αζθάιεηά ζoπ θαηά ηε ρξήζε ηνπ ζπαζηήξα θαη ηνπ θνληνπνηεηή λα θνξάο κάζθα θαη γπαιηά Αγφξαζε απφ θαηάζηεκα ζηδεξηθψλ κάζθεο γηα ηελ πξνζηαζία ζνπ απφ εηζπλνή ζθφλεο θαη εηδηθά γπαιηά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καηηψλ ζνπ. Ζ ρξήζε ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή Καζάξηζε πξνζεθηηθά (θαη κε ραιαδηαθή άκκν φηαλ ρξεηάδεηαη) θαη ζηέγλσζε ηα εμαξηήκαηα ηνπ γνπδηνχ. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΤΜΔ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Σα ζηεξεά ππφινηπα απφ δείγκαηα πεηξσκάησλ ή κεηαιιεπκάησλ (π.ρ. ιεπηνκεξή ζξαχζκαηα ή ζθφλεο) ηα ξίρλνπκε ζηνλ θάδν θαη φρη ζην ζχζηεκα πγξψλ απνβιήησλ (λεξνρχηεο)

10 2 ν ζηάδην: Γηαρσξηζκόο ηνπ δείγκαηνο (Jones riffle splitter) αξρηθό δείγκα Αλ ρξεηαζζεί λα κεηώζεηο ηελ πνζόηεηα ηνπ δείγκαηόο ζνπ, κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηνλ δηαρσξηζηή ηεο Δηθόλαο. ½ δείγκαηνο ½ δείγκαηνο

11 Αλ ρξεηαζζεί λα θνζθηλίζεηο εδάθε θ.ι.π. θάλε ρξήζε ηεο απαγσγνχ εζηίαο ΠΡΟΟΥΖ Ζ εηζπλνή ζθόλεο κεηαιιεπκάησλ, εδαθώλ θαη πεηξσκάησλ είλαη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία

12 3 ν ζηάδην: Λεηνηξίβεζε ηνπ δείγκαηνο Τπάξρνπλ 2 εηδώλ γνπδηά: από αράηε θαη από θαξβίδην W. ηελ πεξίπησζε ιεηνηξίβεζεο κε γνπδί από θαξβίδην W ζα έρεηε κόιπλζε ηνπ δείγκαηόο ζαο από W. Διέγμηε ηελ θνθθνκεηξία ηνπ ιεηνηξηβεκέλνπ δείγκαηόο ζαο, π.ρ. αλ πξννξίδεηαη γηα αλάιπζε πεηξώκαηνο ή κεηαιιεύκαηνο πξέπεη λα έρεη θαηά 85% θνθθνκεηξία -80κm. Γηαηεξήζηε θαζαξά θαη ζηεγλά ηα γνπδηά ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζαο (βι. Δηθόλα 2). Δηθόλα 2: γνπδί από θαξβίδην W

13 ην παξαζθεπαζηήξην κηθξνζθνπηθώλ παξαζθεπαζκάησλ (ηζόγεην) > Μπνξείο λα δφζεηο ηα δείγκαηά ζνπ γηα θαηαζθεπή κηθξνζθνπηθψλ παξαζθεπαζκάησλ (κεηαιινγξαθηθά παξαζθεπάζκαηα, απιά πεηξνγξαθηθά θαη ιεπηέο ζηηιπλέο ηνκέο) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζνπ έρνπλ δνζεί. > Εήηεζε λα θαηαγξαθνχλ ηα δείγκαηά ζνπ ζην βηβιίν-αξρείν ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ (εκεξνκελία παξάδνζεο παξαιαβήο) > Απνζήθεπζε δεηγκάησλ γίλεηαη κφλν πξνζσξηλά, έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θνπήο. Ακέζσο κεηά νθείιεηο λα απνκαθξχλεηο ηα αληηδείγκαηα απφ ην ρψξν ηνπ παξαζθεπαζηεξίνπ. Απαγνξεύεηαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο λα ρξεζηκνπνηήζεηο ηα κεραλήκαηα θνπήο. Σελ θνπή ησλ δεηγκάησλ ζνπ ζα θάλεη κόλνλ ν ππεύζπλνο ρεηξηζηήο

14 ην δηάδξνκν ηνπ Γεσρεκείνπ ππάξρεη αλαξηεκέλε ε παξαπάλσ αθίζα: Γηα ηελ αζθάιεηά ζνπ λα ηεξείο απζηεξά ηηο νδεγίεο χλζεζε αθίζαο: Γαλάε Αληηβάρε

15 Γεληθνί Καλόλεο Αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο ηνπ Γεσρεκείνπ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΜΠΛΟΤΕΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ ΓΤΑΛΗΑ, ΟΠΟΤ ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΓΑΝΣΗΩΝ ΓΔΗΜΟ ΜΑΛΛΗΩΝ ΓΗΑ ΑΠΟΦΤΓΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ ΜΖΝ ΦΟΡΑ ΦΑΚΟΤ ΔΠΑΦΖ, ΓΗΑΣΗ ΔΜΠΟΓΗΕΟΤΝ ΣΟ ΞΔΠΛΤΜΑ ΣΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ ΔΝΖΜΔΡΩΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΘΔΔΗ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΦΑΛΔΗΑ (ΔΞΟΓΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ, ΤΚΔΤΗ ΠΛΤΗ OΦΘΑΛΜΩΝ, ΛΟΤΣΡΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ, ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΔΦΩΝΑ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ) ΚΑΝΔ ΣΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΠΑΝΣΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ Ή ΣΖΝ ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΖΔ ΠΡΟΔΚΣΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΗ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΤ ΠΔΗΡΑΜΑΣΟ ΣΟΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΠΑΓΚΟ ΝΑ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΕΖΣΑ ΣΖΝ ΤΜΒΟΤΛΖ ΣΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΘΔ ΑΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΤΚΟΛΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΑ ΣΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ ΝΑ ΠΛΔΝΔΗ ΚΑΛΑ ΣΑ ΥΔΡΗΑ ΟΤ

16 Γεο ηη ζεκαίλεη ην θάζε ζύκβνιν πάλσ ζηηο ζπζθεπαζίεο ή ηηο θηάιεο ησλ αληηδξαζηεξίσλ Πξόζερε ηε ζήκαλζε ζηνπο ρώξνπο απνζήθεπζεο αληηδξαζηεξίσλ

17 Ση ζεκαίλνπλ νξηζκέλα εηθνλνδηαγξάκκαηα ΣΟΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΠΑΓΚΟ ΝΑ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΔΗΡΗΜΟ ΚΔΤΩΝ ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΠΡΟΟΥΖ

18 Αλ πέζεη έλα αληηδξαζηήξην ζην ζώκα ή ζηα κάηηα ζνπ ηόηε ρξεζηκνπνίεζε ακέζσο ην ινπηξό ή ηε ζπζθεπή πιύζεο νθζαικώλ ΛΟΤΣΡΟ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηνπ Γεσρεκείνπ ΤΚΔΤΖ ΠΛΤΖ OΦΘΑΛΜΩΝ ππάξρεη ζηελ Αίζνπζα 1 ηνπ Γεσρεκείνπ

19 Ση πξέπεη λα μέξεηο γηα ηελ πεξίπησζε ππξθατάο ην δηάδξνκν ηνπ Γεσρεκείνπ ππάξρεη «ππξνζβεζηηθό ζεκείν» κε ππξνζβεζηήξεο, θαζώο θαη Πηλαθίδα ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη ηύπνη ησλ ππξθατώλ. ε πεξίπησζε ππξθαγηάο : > Κάιεζε ηνπο ππεπζύλνπο ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηελ Τπεξεζία ππξόζβεζεο ηνπ θηηξίνπ (δεο ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ ζηηο ζρεηηθέο πηλαθίδεο κε ηα ηειέθσλα αλάγθεο πνπ βξίζθνληαη αθξηβώο πάλσ από ηηο ηειεθσληθέο ζπζθεπέο ησλ δηαθόξσλ αηζνπζώλ). Πήγαηλε ζην «ππξνζβεζηηθό ζεκείν» θαη βξεο ηνλ θαηάιιειν ππξνζβεζηήξα. Υξεζηκνπνίεζέ ηνλ ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζνπ έρνπλ δνζεί. ε θάζε ππξνζβεζηήξα ππάξρεη κία απηνθόιιεηε εηηθέηα ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ πιηθώλ γηα ηα νπνία είλαη θαηάιιεινο ν ππξνζβεζηήξαο. TΤΠΟΗ ΠΤΡΚΑΪΩΝ Α: ΣΔΡΔΑ ΚΑΤΗΜΑ: πλήζε ζηεξεά πιηθά: μχιν, ραξηί, χθαζκα, καιιί θ.ι.π (Μπνξεί λα ζβήζνπλ κε ηε ρξήζε λεξνχ) Β: ΤΓΡΑ ΚΑΤΗΜΑ: Δχθιεθηα πγξά φπσο θαχζηκα, καγεηξηθά ιάδηα θ.ι.π (Πνηέ δελ ρξεζηκνπνηνχκε λεξφ γηαηί κπνξεί λα εμαπισζεί ε θσηηά) C: ΑΔΡΗΑ ΚΑΤΗΜΑ: Δχθιεθηα αέξηα π.ρ. πγξαέξην D: ΜΔΣΑΛΛΑ: ηνηρεία ηα νπνία ζηνλ αέξα αλαθιέγνληαη εχθνια ή ζρεηηθά εχθνια φπσο ην καγλήζην, ην ιίζην θ.α E: ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ: Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε ιεηηνπξγία (Πνηέ δελ ρξεζηκνπνηνχκε λεξφ γηαηί είλαη θαιφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηζκνχ)

20 ηελ Αίζνπζα 1 ηνπ Γεσρεκείνπ (θάησ αξηζηεξά, ζην εξκάξην κε ηα γπάιηλα ζθεχε) ππάξρεη «ππξνζβεζηηθή θνπβέξηα». Αλ ηα ξνχρα θάπνηνπ πηάζνπλ θσηηά ρξεζηκνπνίεζέ ηελ γηα λα ηελ ζβήζεηο. Δξγαζηεξίνπ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αζθάιεηαο πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζνπ.φπσο βιάβε ζε ξεπκαηνδφηε, δηαξξνή αεξίνπ ή λεξνχ, θαθή.

21 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ Πξνζηαηεύνπκε ην πεξηβάιινλ ηνλ θάδν αλαθύθισζεο πεηάκε κόλν: Kαζαξά/πιπκέλα πιαζηηθά Xαξηηά π.ρ. εθηύπσζεο ή ζπζθεπαζίαο (όρη ρξεζηκνπνηεκέλν ραξηί θαζαξηζκνύ) Όρη γάληηα Latex Όρη ρξεζηκνπνηεκέλνπο εζκνύο Όρη ζπαζκέλα γπαιηθά Σα πγξά ηνμηθά απόβιεηα λα ηα απνρύλεηο ζην εηδηθό γπάιηλν δνρείν, ώζηε λα ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξύλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηελ εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπκβιεζεί ην Παλεπηζηήκην. Με ηνλ ηξόπν απηό δελ δηνρεηεύνληαη ζην δίθηπν ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηεο πόιεο ηνμηθά απόβιεηα. Μελ ξίρλεηο ζην ζύζηεκα πγξώλ απνβιήησλ (ζηνπο λεξνρύηεο) ηα ζηεξεά ππόινηπα από δείγκαηα πεηξσκάησλ ή κεηαιιεπκάησλ (π.ρ. ιεπηνκεξή ζξαύζκαηα ή ζθόλεο), αιιά ζηνπο θάδνπο.

22 ηε κνλάδα Πεξηζιαζηκεηξίαο Αθηίλσλ Υ (XRD) Γηα λα θιείζεηο εκεξνκελία γηα λα εξγαζζείο ζηε Μνλάδα Πεξηζιαζηκεηξίαο Αθηίλσλ Υ κπνξείο λα απεπζπλζείο ζηνλ θ. Η. Μήηζε ή ζηνλ θ. Ε. Οπξαλφ. Γηάβαζε ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζπζθεπήο αθηίλσλ Υ θαη ηνλ νδεγφ απνηίκεζεο ησλ αθηηλνγξαθεκάησλ ζην εγρεηξίδην ρξήζεο, πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ πεξηζιαζίκεηξνπ. Γξάςε ζην βηβιίν εξγαζίαο ην φλνκά ζνπ θαη ηνλ αξηζκφ δεηγκάησλ πνπ αθηηλνγξάθεζεο. SHA SHE Lin (Counts) Theta - Scale SHA SHE1 - File: SHA SHE1.raw - Type: 2Th/Th locked - Start: End: Step: Step time: 1. s - Temp.: 25 C (Room) - Time Started: 14 s - 2-Theta: Theta: Chi: P Operations: Background 1.000,1.000 Import (D) - Quartz, syn - SiO2 - Y: % - d x by: 1. - WL: Hexagonal - I/Ic PDF (I) - Magnesiocopiapite - MgFe4(SO4)6(OH)2 20H2O - Y: % - d x by: 1. - WL: Triclinic (D) - Coquimbite - Fe2(SO4)3 9H2O - Y: 9.55 % - d x by: 1. - WL: Hexagonal -

23 ηε Μνλάδα Ζιεθηξνληθνχ Μηθξνζθνπίνπ άξσζεο (SEM) ΠΡΟΟΥΖ Υξεζηκνπνηνύκε ην Ζιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο (SEM) αθνύ νινθιεξώζνπκε ηε κειέηε ηνπ πιηθνύ καο κε κηθξνζθνπία, XRD ή άιιε κέζνδν. Κπξίσο: α. Γηα δηάγλσζε νξπθηώλ ηα νπνία ιόγσ κεγέζνπο θόθθσλ ή κηθξήο πνζνζηηαίαο ζπκκεηνρήο ζην δείγκα δελ πξνζδηνξίδνληαη κε βεβαηόηεηα κε πεηξνγξαθηθό ή κεηαιινγξαθηθό κηθξνζθόπην ή κε XRD. β. Γηα δηεξεύλεζε ηεο ιεπηήο δνκήο ηνπ πιηθνύ καο ζε ιεηαζκέλε ή ειεύζεξε επηθάλεηα. γ. Γηα εκηπνζνηηθή αλάιπζε νξπθηώλ / πιηθώλ. Σν Ζιεθηξνληθό Μηθξνζθόπην άξσζεο είλαη κεράλεκα κε πςειό θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζην ρεηξηζκό ηνπ γηα λα κελ πξνθιεζνύλ βιάβεο. Ο ρεηξηζκόο ηνπ γίλεηαη από ηνλ επηβιέπνληα ή έκπεηξν κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ. Γηα λα θιείζεηο εκεξνκελία γηα λα εξγαζζείο ζηε Μνλάδα Ζιεθηξνληθνύ Μηθξνζθνπίνπ άξσζεο (SEM) πξέπεη ην κέινο ΓΔΠ πνπ επηβιέπεη ηελ εξγαζία ζνπ λα απεπζπλζεί ζηνλ θ. E. Μηραειίδε γηα πξνγξακκαηηζκό. Σα παξαζθεπάζκαηα λα παξαδίδνληαη ηελ παξακνλή ηεο εκέξαο εξγαζίαο ζνπ.

24 ηε κνλάδα θαζκαηνκεηξίαο αηνκηθήο απνξξφθεζεο Σελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο Φαζκαηνκεηξίαο αηνκηθήο απνξξφθεζεο έρεη ν θ. Η. Μήηζεο. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη αλάιπζε δεηγκάησλ πξέπεη λα απεπζπλζείο ζηνλ θ. ηξάην Κειεπεξηδή.

25 Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληφλησλ (π.ρ. ζεητθά, ληηξηθά, ρισξηφληα) ζε θπζηθά λεξά Γηα λα θιείζεηο εκεξνκελία γηα λα εξγαζζείο γηα κεηξήζεηο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ κε ηελ ζπζθεπή ΖACH κπνξείο λα απεπζπλζείο ζηνλ θ. ηξάην Κειεπεξηδή. Γηάβαζε ην εγρεηξίδην κε ηηο νδεγίεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ (Αίζνπζα 3 ηνπ Γεσρεκείνπ).

26 Γηα πξνζδηνξηζκφ θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη πδάησλ ph, Οιηθά ζηεξεά (TDS) Γηαιπκέλν Ομπγφλν (DO) Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (Biochemical Oxygen Demand BOD) Υεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν (Chemical Oxygen Demand - COD) Οιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο (Total Organic Carbon TOC) Γηα λα θιείζεηο εκεξνκελία γηα λα εξγαζζείο γηα κεηξήζεηο ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ κπνξείο λα απεπζπλζείο ζηνλ θ. Υ. Βαζηιάην. Γηάβαζε ην εγρεηξίδην κε ηηο νδεγίεο γηα ηε δεηγκαηνιεςία, ζπληήξεζε θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ.

27 Για να εργαζθείς ζε οποιαδήποηε μονάδα ηοσ Δργαζηηρίοσ πρέπει να ενημερώζεις ηο προζφπικό Δνημέρφζε ηοσς σπεσθύνοσς ηοσ Δργαζηηρίοσ για οποιοδήποηε θέμα αζθάλειας προκύυει καηά ηη διάρκεια ηης εργαζίας ζοσ (π.τ. βλάβη ζε ρεσμαηοδόηη, διαρροή αερίοσ ή νερού, κακή λειηοσργία ζσζκεσής κ.λ.π.) ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΣΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΔΙΝΑΙ ΔΤΠΡΟΓΔΚΣΗ ΚΑΙ ΤΝΣΔΛΔΙ ΣΗ ΒΔΛΣΙΩΗ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΠΡΟ ΟΦΔΛΟ ΟΛΩΝ AΘΗΝΑ, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ ver. 3 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΠΗΖΜΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΦΑΓΔΗΑ ΟΠΛΖΦΟΡΧΝ (ΜΖΡΤΚΑΣΗΚΑ ΥΟΗΡΟΗ) ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ (Inspection tasks) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε

Ζ εθδιενίδα ιαξ είκαζ πθέμκ βεβμκόξ! Tνπ Μηράιε Μαθξίδε Δθδιενίδα ηςκ ιαεδηώκ ηδξ Α ηάλδξ ημο 2 μο ΓΔΛ Αθίιμο Μάζμξ 2012 ara-zw.wikispaces.com ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ : Αζζζόδμλμξ μ ανπζζοκηάηηδξ ηδξ «Καεδιενζκήξ», η. Γζάκκδξ Βαεοάξ, βζα ημ ιέθθμκ ηδξ Δθθάδαξ ει.6 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΟΝΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (ΠΡΟ 400) ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, ΣΕΠΑΚ (Προπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣΟ 2013-2014 Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2;

Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Τι σημαίνει στην πραγματικότητα γεωλογική αποθήκευση του CO2; Υπεφθυνη χρήςη των ορυκτών καυςίμων Απομάκρυνςη τησ κφριασ πηγήσ των αερίων του θερμοκηπίου Επαναφορά του άνθρακα ςτο υπζδαφοσ Παροχή του αναγκαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε

Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε Παξνπζίαζε Η λέα Τπεχζπλε Γήισζε Δγθαηαζηάηε 1 ηεο λέαο 2011 Με ην ΦΔΚ B 844 ηεο 16.05.2011 θαζηεξψλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. 115239/25702/3627 ηεο 21 Γεθ. 1965/11 Ιαλ. 1966 (ΦΔΚ Β 8) Απφθαζεο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO.

VITEX - HERMES YANNIDIS BROS S.A. VITO ECO. ειίδα αξ. 1/6 ΓΔΛΤΙΟ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΑΣΦΑΛΔΙΑΣ 1. Σηνηρεία νπζίαο/παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Δπσλπκία 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή

Διαβάστε περισσότερα