Ο ξόινο ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 16 Ινπλίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ξόινο ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 16 Ινπλίνπ 2014"

Transcript

1 Ο ξόινο ησλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη νη πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 16 Ινπλίνπ 2014

2 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο (I/V) Απαξαίηεηνο ν θαζνξηζκόο βαζηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ ελεξγεηώλ. Απνθαζηζηηθόηεηα γηα ηηο απαξαίηεηεο ξήμεηο, θαη επίηεπμε επξύηεξεο ζπλαίλεζεο. Η κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή πξέπεη λα εζηηάζεη ζε ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηηο πξννπηηθέο θάζε ρώξαο: Γηαξζξσηηθή αληαγσληζηηθόηεηα Δμσζηξέθεηα Ρόινο ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία Βαζκόο πξόζβαζεο-ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ζηηο νηθνλνκηθέο-ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 1

3 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο (II/V) Δλίζρπζε δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο Γελ εμαξηάηαη κόλν από ηo ζρεηηθό θόζηνο παξαγσγήο, αιιά θαη από ηελ πνηόηεηα, ην ηερλνινγηθό πεξηερόκελν θαη ην βαζκό δηαθνξνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο Βειηίσζε σο πξνο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά επέξρεηαη δηεζλώο από ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηώλ Απαηηείηαη ππνζηήξημε επελδύζεσλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζηελ εθαξκνγή - δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο Τόλσζε εμσζηξέθεηαο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Απαξαίηεηε ε ζηαζεξή ελίζρπζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο κεηαβνιήο ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνηύπνπ Απαηηνύληαη κεηαξξπζκίζεηο ζηηο εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη γηα ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζίαελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ Γηεπθόιπλζε ηεο δηθηύσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Κνκβηθόο ν ξόινο ησλ δηκεξώλ επηκειεηεξίσλ ζηελ πιεξνθόξεζε γηα ηηο αγνξέο ησλ κεγαιύηεξσλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο Διιάδαο 2

4 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο (III/V) Αιιαγή δνκήο ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο Τνύησλ δεδνκέλσλ, ρξεηάδνληαη Πνιπλνκία, έιιεηςε ζαθνύο ηεξαξρίαο ή/θαη θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζην δεκόζην ηνκέα, ζπλερείο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ θξάηνπο Οδεγεί ζε θαηαθεξκαηηζκό εμνπζηώλ, πνιπδαίδαιεο δνκέο, αλάπηπμε γξαθεηνθξαηίαο Έιιεηςε αμηόπηζηνπ κεραληζκνύ επηβνιήο θπξώζεσλ Οδεγεί ζε εθηεηακέλε δηαθζνξά Υςειή ζπκκεηνρή θξάηνπο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα Οδεγεί ζε απνθιεηζκό ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα από ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο Σπγρώλεπζε ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ, απνζαθήληζε ηεο ηεξαξρίαο, κείσζε θαη απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ Δλίζρπζε απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο Πεξηνξηζκόο δξαζηεξηόηεηαο θξάηνπο (άκεζα ε έκκεζα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία) Λεηηνπξγία αμηόπηζησλ, αδηάβιεησλ κεραληζκώλ ειέγρνπ 3

5 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο (V/V) Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαηεπζύλζεσλ ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνύ θύκαηνο αλαιύνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε νη ελλέα επηκέξνπο πεξηνρέο παξεκβάζεσλ: Γηθαηνζύλε Φνξνινγηθό πιαίζην Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα Νεαληθή αλεξγία Δθπαηδεπηηθό ύζηεκα Έξεπλα θαη θαηλνηνκία Γηαθζνξά, γξαθεηνθξαηία θαη πνιπλνκία Πξνκήζεηεο δεκνζίνπ Δμαγσγηθόο ηνκέαο 4

6 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζακε πνιιαπιέο πεγέο από ην εμσηεξηθό θαη ην εζσηεξηθό Δκβάζπλζε ζε ζεκαληηθνύο ηνκείο Γεκόζηνο ηνκέαο Γηθαηνζύλε Αλεξγία Φνξνινγηθό θαζεζηώο Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα Παηδεία Έξεπλα θαηλνηνκία Γηαθζνξά, γξαθεηνθξαηία θαη πνιπλνκία Δμαγσγηθόο ηνκέαο Δθπόλεζε κειέηεο Απξίιηνο - Μάτνο 2014 Βέιηηζηεο πξαθηηθέο Αμηνπνίεζε ππαξρνπζώλ κειεηώλ Παγθόζκηα Σξάπεδα ΟΟΑ Παγθόζκην Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ΓΝΣ ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο: EIU, Eurostat ΔΒ, ΙΟΒΔ Σξάπεδα ηεο Διιάδνοιιάδνο 5

7 τομείς Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Η κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ πξόνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ηξεηο θύξηεο θαηεπζύλζεηο Δμσζηξεθέο αληαγσληζηηθό νηθνλνκηθό κνληέιν Νένο ξόινο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα Νέν θνηλσληθό ζπκβόιαην Δμαγσγηθόο ηνκέαο Απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα Έξεπλα θαηλνηνκία Φνξνινγηθό πιαίζην Γηαθζνξά, γξαθεηνθξαηία θαη πνιπλνκία Πξνκήζεηεο δεκνζίνπ Νεαληθή αλεξγία Παηδεία Νέν νηθνλνκηθό κνληέιν πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ εμωζηξέθεηα θαη ηελ αληαγωληζηηθόηεηα Σύγρξνλνο δεκόζηνο ηνκέαο πνπ ζα δηεπθνιύλεη ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ δηεθπεξαίωζε ηωλ ππνρξεώζεωλ ηνπο Επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο ζρέζεο πνιηηώλ-θξάηνπο κε ζαθείο ακνηβαίεο ππνρξεώζεηο 6

8 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 6 Απνλνκή δηθαηνζύλεο Η θπβέξλεζε πξνρώξεζε ζε ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο Ταρύηεηα απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο ύζηεκα fast track ζε δίθεο γηα ζηξαηεγηθέο επελδύζεηο πνπ παξαθάκπηεη ζεκαληηθά λνκηθά εκπόδηα Σαρύηεξεο δηαδηθαζίεο γηα αλαγθαζηηθέο εθηειέζεηο-θαηαζρέζεηο Άκεζε εθαξκνγή ηεο θξίζεο ησλ αλώηαησλ δηθαζηεξίσλ ζε "πηινηηθέο δίθεο" από ηα ρακειόηεξα δηθαζηήξηα Θεζκηθέο παξεκβάζεηο Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνύ ηεο δηακεζνιάβεζεο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ ελαιιαθηηθνί ηξόπνη επίιπζεο ησλ δηαθνξώλ Δλίζρπζε ηνπ ζεζκνύ ησλ εηξελνδηθείσλ κέζσ αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ δηθαζηώλ θαη κεηαθνξά κεγάινπ όγθνπ ησλ ππνζέζεσλ Σηνρεπκέλεο πνιηηηθέο Πξνώζεζε δηθαηνθξαηηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ ηεξάζηηνπ όγθνπ κελύζεσλ θαη εγθιήζεσλ Απινπνίεζε θαη επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ Πεγή: Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, ΔΛΙΑΜΔΠ, ζπλεληεύμεηο κε αλώηαηνπο δηθαζηηθνύο 7

9 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 6 Απνλνκή δηθαηνζύλεο Οη κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζηελ απμεκέλε εκπηζηνζύλε πνιηηώλ-επηρεηξήζεσλ ζηελ δηθαηνζύλε Ταρύηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο Απνηειεζκαηηθόηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζύλεο Καηλνηόκεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο Θεζκνζέηεζε εηδηθήο δηαδηθαζίαο πνπ επηηξέπεη ζηνπο δηθαζηέο λα απνθαζίδνπλ γηα ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο κέζα ζε 24 ώξεο Μεραληζκόο πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα, θαηόπηλ ζπκθσλίαο κεηαμύ δηάδηθσλ, ηαρύηαηεο έθδνζεο κηαο απόθαζεο (fast ruling) Μεηαξξύζκηζε ηνπ ηξόπνπ δηνίθεζεο ησλ δηθαζηεξίσλ πλερήο δηαρείξηζε ηεο απόδνζεο ησλ δηθαζηεξίσλ (performance management) Δγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή πξνεγκέλσλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ Αιιαγή ηνπ Πησρεπηηθνύ Κώδηθα γηα ηελ επθνιόηεξε θαη ηαρύηεξε ιύζε θαη εθθαζάξηζε ησλ εηαηξηώλ πνπ έρνπλ δήηεκα βησζηκόηεηαο Δλίζρπζε ηεο λνκνζεηηθήο πνηόηεηαο κέζσ ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ λνκνζεηηθήο πνηόηεηαο ηνπ ΟΟΣΑ Δλδπλάκσζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ιεηηνπξγώλ ηεο δηθαηνζύλεο ζε βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγηάο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ αγνξώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ Αλαδηάξζξσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ κνληέινπ ηεο δηθαηνζύλεο Αλαθαηαλνκή ησλ νξγαληθώλ ζέζεσλ ησλ δηθαζηώλ θαη ησλ δηθαζηηθώλ ππαιιήισλ αλά πεξηνρή Δπέθηαζε ηνπ σξαξίνπ ησλ δηθαζηεξίσλ Πεγή: πλεληεύμεηο κε εηδηθνύο από ηελ BCG, ΙΟΒΔ, ΟΟΑ, Οιιαλδηθό Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο 8

10 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 6 Απνλνκή δηθαηνζύλεο Η ςεθηνπνίεζε ησλ δηθαζηεξίσλ αλαβάζκηζε ζεκαληηθά ην ζύζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζύλεο ζηελ Οιιαλδία Μεηαξξπζκίζεηο Ψεθηνπνίεζε ησλ δηθαζηεξίσλ Δλίζρπζε ησλ δηθαζηεξίσλ κε ζύγρξνλα νπηηθναθνπζηηθά κέζα, δπλαηόηεηεο απνκαθξπζκέλεο αλάθξηζεο, απεπζείαο ειεθηξνληθή ζύλδεζε κε δεκόζηεο ππεξεζίεο Δπηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ θαη κείσζε ηνπ θόζηνπο Σηνρεπκέλεο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο Απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ (εηδηθά ζηηο αζηηθέο ππνζέζεηο) ύζηαζε νκάδαο εηδηθώλ (π.ρ. ςπρνκεηξηθή αλάιπζε, ηεζη DNA) γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε δηαιεύθαλζε ππνζέζεσλ Απνηειέζκαηα Τν Οιιαλδηθό ζύζηεκα δηθαηνζύλεο είλαη έλα από ηα ηαρύηεξα θαη απνηειεζκαηηθόηεξα παγθνζκίσο Πιένλ ππάξρνπλ ππνζέζεηο ζηα Οιιαλδηθά δηθαζηήξηα πνπ επηιύνληαη κέζα ζε κεξηθέο κέξεο Ο ζεζκόο ηεο δηθαηνζύλεο απνιακβάλεη πνιύ πςειή εκπηζηνζύλε από ηνπο πνιίηεο Πεγή: πλεληεύμεηο κε εηδηθνύο από ηελ BCG, Οιιαλδηθό Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο, Παγθόζκηα Σξάπεδα Rule of Law Index 9

11 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 8 Πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο θαη πνιπλνκίαο Η θπβέξλεζε έζεζε σο πξσηαξρηθή ηεο πξνηεξαηόηεηα ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο πνιπλνκίαο Σηνρεπκέλεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο Δθζπγρξνληζκόο ηνπ πιαηζίνπ αδεηνδνηήζεσλ Μεηάζεζε ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ έθδνζε άδεηαο από ην ζηάδην πξηλ από ηελ αδεηνδόηεζε ζην ζηάδην θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο Δλδπλάκσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ κέζσ εηδηθνύ εκπεηξνγλώκνλα θαηά ηεο δηαθζνξάο από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Δκπεξηζηαησκέλν ζρέδην θαηά ηεο δηαθζνξάο Δθπόλεζε θαη πινπνίεζε εζληθνύ ζρεδίνπ "Γηαθάλεηα" θαηά ηεο δηαθζνξάο Θέζπηζε πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαη Δζληθνύ πληνληζηή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζληθνύ ζρεδίνπ θαηά ηεο δηαθζνξάο Γξάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο Καηάξγεζε δηθαηνινγεηηθώλ πνπ δελ πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ύζηαζε δηαδηθηπαθήο πύιεο ΔΡΜΗ όπνπ νη πνιίηεο κπνξνύλ λα θάλνπλ αίηεζε θαη λα παξαιακβάλνπλ ειεθηξνληθά ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ ρξεηάδνληαη Πεγή: Διιεληθή Κπβέξλεζε, Δζληθό Πξόγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ

12 8 Πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο θαη πνιπλνκίαο Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Θεηηθά ζεκάδηα από ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο Ο αξηζκόο ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο θαηά δεκνζίσλ ππαιιήισλ έρεη πεληαπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 2004 # ππνζέζεσλ δηαθζνξάο θαηά δεκνζίσλ ππαιιήισλ 300 Γηώμεηο, απαγγειίεο θαηεγνξηώλ θαη θαηαδίθεο θαηά ππνζέζεσλ δηαθζνξάο έρνπλ ηξηπιαζηαζηεί ζε ζρέζε κε ην 2007 # δηώμεσλ, απαγγειηώλ θαηεγνξηώλ θαη θαηαδηθώλ 1,500 ~5x ,000 ~3x Πεγή: Έθζεζε ηνπ Δπηζεσξεηή Δζσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ, Ινύιηνο

13 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. 8 Πάηαμε ηεο δηαθζνξάο, γξαθεηνθξαηίαο θαη πνιπλνκίαο Η κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα πξέπεη λα θιηκαθσζεί κε πξόζζεηεο ζεζκηθέο ηνκέο θαη ζηνρεπκέλεο δξάζεηο Γεκηνπξγία Αλεμάξηεηεο Αξρήο Πάηαμεο ηεο Γηαθζνξάο Γεκηνπξγία Αλεμάξηεηεο Αξρήο Πάηαμεο ηεο Γηαθζνξάο Άκεζε ζπλεξγαζία ηεο Αξρήο κε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή ζεζκώλ θαη δηαθάλεηαο θνπόο ηεο Αξρήο ζα είλαη ε έξεπλα, πξνβνιή, θαη παξαπνκπή ππνζέζεσλ δηαθζνξάο Η ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο ζα γίλεη κε δηαδηθαζίεο πνπ ζα ζπλεπηθνπξνύληαη λνκνζεηηθά από θάζε δεκόζηα ππεξεζία Αλάπηπμε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο Αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ e-government Τπνρξεσηηθή ππνβνιή αηηήζεσλ θαη έθδνζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ κέζσ δηαδηθηύνπ Π.ρ. πηζηνπνηεηηθά γέλλεζεο, άδεηεο θπθινθνξίαο, θα Αμηνπνίεζε ηεο πςειήο δηάδνζεο θηλεηώλ ζπλδέζεσλ γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επηθνηλσλίαο πνιίηε-θξάηνπο Σηνρεπκέλεο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο Αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ κείσζε ηεο δηαθζνξάο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ρεκαηηζκόο ελόο θέληξνπ κίαο ζηάζεο κε πιήξε εμνπζία ζηα πιαίζηα ηνπ Enterprise Greece ύζηαζε ζην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο ελόο λένπ ηκήκαηνο ηαρύξξπζκεο ζπδήηεζεο θαη έθδνζεο απνθάζεσλ Καζηέξσζε ηαρείαο λνκηθήο δίσμεο ησλ πςειόβαζκσλ αμησκαηνύρσλ ζε ππνζέζεηο δηαθζνξάο Πεγή: πλεληεύμεηο κε εηδηθνύο από ηελ BCG 12

14 Copyright 2014 by Ίδρυμα Οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Δπαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ βαζηθώλ αξρώλ ηεο νηθνλνκίαο Καηαλάισζε Δπελδύζεηο Κξάηνο Ιδησηηθόο ηνκέαο Δπειημία Αζθαιηζηηθό ζύζηεκα Δμσζηξέθεηα - Δζσζηξέθεηα 13

Τν δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα: Δκπόδηα θαη Πξννπηηθέο

Τν δηαδίθηπν ζηελ Διιάδα: Δκπόδηα θαη Πξννπηηθέο ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο

ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ. Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010. θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο ΑΝΔΠΗΖΜΖ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΠΡΟΘΔΔΩΝ Αζήλα, Ννέκβξηνο 22, 2010 θ. Jean- Claude Juncker Πξφεδξνο Eurogroup Βξπμέιιεο θ. Olli Rehn Δπίηξνπνο Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Βξπμέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1

ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ. Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 ΧΕΔΙΟ ΔΡΑ Η 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σχέδιο Δράσης Πρωτοβουλία υνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Απρίλιοσ 2012, Έκδοςη 1 1 Πίνακασ Περιεχομένων I. Δηζαγσγή... 3 Βειηίσζε Γεκνζίσλ ππεξεζηψλ... 4 Δλίζρπζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέκα: Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία Παπαζηπιηαλνύ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΣΖΜΑΣΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΡΣΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020)

Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Νέν ΔΠΑ Σν Νέν ΔΠΑ (2014-2020) Πξνηεξαηφηεηεο & Αξρηηεθηνληθή Νέν ΞΔΚΙΝΗΜΑ 9 Γεθεκβξίνπ 2013 Σν Νέν ΔΠΑ απνηειεί κέξνο ελφο επξχηεξνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 φπσο απηφ ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (E-GOVERNMENT) ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ Δ.Δ. (Καλνληζηηθέο Ρπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α

Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΜΕΟΠΡΟΘΕΜΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» Π ε ξ η ε ρ φ κ ε λ α Κεθάιαην 1 Ζ Διιάδα αιιάδεη. Σν εζληθό ζρέδην αλαζπγθξόηεζεο γηα ηελ Διιάδα ηεο δεκηνπξγίαο.

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια

Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια Ζιεθηξνληθό Δκπόξην γηα Απηνκαηνπνίεζε Γηεπηρεηξεζηαθώλ πλαιιαγώλ & Καηλνηόκα Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια 1.Παξαδείγκαηα θαη Οξηζκνί 2. Καηεγνξίεο θαη ρεηηθέο Γηαδηθαζίεο ηνπ 2.1 Καηεγνξίεο θαη Πιενλεθηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ

υνδυαςμόσ: «Πρωτοβουλία για τθ Θεςςαλονίκθ» - Γιάννθσ Μπουτάρθσ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΝΔΤΑΜΟΤ ΣΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2014 για τα κζματα των πεηών και τθ βιώςιμθ κινθτικότθτα «Ένωςθ για τα δικαιώματα των πεηών» www.enosipezon.gr www.facebook.com/enosipezon,

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΘΑ, ΕΤΡΑΘΑ και ΝΟΣΘΟ-ΑΝΑΣΟΛΘΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Φεβροσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο Αζήλα 2010 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ

ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΑΝΕΠΙΗΜΗ ΜΕΣΑΦΡΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟ 1 ΕΛΛΑΔΑ Μλεκόλην πλελλόεζεο γηα ηηο πγθεθξηκέλεο Πξνϋπνζέζεηο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (ηξίηε επηθαηξνπνίεζε) 11 Φεβξνπαξίνπ 2011 Οη ηξηκεληαίεο εθηακηεχζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν:

Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: Ελλάδα: Πποαπαιηούμενερ Ενέπγειερ Πολιηικέρ Δεζμεύζειρ και ππάξειρ πος λαμβάνονηαι, μεηά από διαβούλεςζη με ζηελέση ηων ΕΚΤ-ΔΝΤ-Κομιζιόν: 1. πκπιεξσκαηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2015 θαη Μεζνπξφζεζκν Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ:

Ενημεπωηικό Δεληίο. N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013. Εναπκηήπιο ζςνέδπιο GRASP, Σπάηα, Ελλάδα. Σε αςηό ηο ηεύσορ: Ενημεπωηικό Δεληίο N 1 - Σεπηέμβπιορ 2013 Σε αςηό ηο ηεύσορ: GRASP kick off meeting ζηα Σπάηα, Ελλάδα Σςνεπγαζίερ με άλλα έπγα GRASP 2η Διακπαηική Σςνάνηηζη ζηην Potenza, Basilicata, Ιηαλία Ππάζινερ Δημόζιερ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. COMPANY PROFILE ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΣΙΟ 2011 1. Σηοισεία ηηρ Εηαιπείαρ Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Α.Ε. Επωνςμία Αθηναϊκή Αναπηςξιακή Σύμβοςλοι Διοίκηζηρ και Ανάπηςξηρ Α.Ε. Διακπιηικόρ Τίηλορ Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα