Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θάλνο Τπρνγηόο. Σσντάκτης. Διέλε Γθίθα. Ημερομηνία"

Transcript

1 Θάλνο Τπρνγηόο Σσντάκτης Ημερομηνία Διέλε Γθίθα 8/6/2011 Σα βηβιία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δωή ηνπ. Οη εθδόζεηο ηνπ, κε ηελ επηηπρία θαη ηελ κεγάιε απήρεζε ζην αλαγλωζηηθό θνηλό. Δελ έηπρε, πέηπρε, επηκέλνπλ ωζηόζν νη ζπλεξγάηεο ηνπ. Όπωο θαη λάρεη είλαη ζα λα ηνλ άγγημε ην καγηθό ξαβδάθη ηνπ Χάξη Πόηεξ. πλερίδνληαο ηελ κεγάιε επηηπρεκέλε πνξεία πνπ μεθίλεζε κε ην Άξωκα ηνπ Ζίζθηλη, ζπλερίζηεθε κε ηνλ Θεό ηωλ κηθξώλ πξαγκάηωλ ηεο Αξνπληάηη Ρόη, Σν καληνιίλν ηνπ Κνραγνύ Ινξέιη ηνπ ληε Λπεξληέξ θαη ηα βηβιία ηνπ Λαρθνύδ, ηα e-books θαη ηελ κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία ηνπ Γηώξγνπ Πνιπξάθε, ηνπ Ιώζηα Ιαξαθάζε θαη ηεο Κέλαο Λαληά, ν εθδόηεο Θάλνο Ψπρνγηόο επηκέλεη ζηελ ζθιεξή δνπιεηά θαη ηελ πεηζαξρία, αλνίγνληαο πηα θαη ζηνλ Έθν θαη ζην δηαδηθηπαθό βηβιίν ηα εθδνηηθά θηεξά. Επαλαιακβάλνληαο παξεγνξεηηθά ζε θαηξνύο δύζθνινπο πωο, ηειηθά, έλα ζπγγξαθηθό ηαιέλην δελ πάεη ρακέλν. Ιαη όηη όπνηνο έρεη ην ράξηζκα ηνπ θαινύ ζπγγξαθέα, αξγά ή γξήγνξα, ζα βξεη ην δξόκν ηεο αλαγλώξηζεο θαη ηεο θαηαμίωζεο, ηνπιάρηζηνλ από ηνπο αλαγλώζηεο.

2 Εμαθνινπζώληαο, ωζηόζν, λα θαηαθεύγεη πάληνηε ν ίδηνο, ζηελ Ιαηλή Δηαζήθε πνπ είλαη ν θάξνο πνπ ηνλ θαζνδεγεί. - Πάντα ςιμαινε το βιβλίο για ςασ κάτι το τόςο ςθμαντικό, κφριε Ψυχογιζ; Ρα βηβιία είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δσή κνπ. Από ηόηε πνπ έκαζα λα δηαβάδσ πάληα είρα δίπια κνπ έλα βηβιίν θαη νη πξνηεξαηόηεηεο ζηε δηαδξνκή κνπ ήηαλ: ζπνπδέο, νηθνγέλεηα, εξγαζία γηα επηβίσζε θαη αλέιημε, δηάβαζκα θαη κεηά όια η άιια. Αλ δελ εξγάδνκαη ή δελ αζρνινύκαη κε ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ζα δηαβάδσ. Ζ ζύδπγόο κνπ έρεη λα ιέεη όηη «είζαη πάληα κε έλα βηβιίν ζην ρέξη». -Οι εκδόςεισ; Πϊσ προζκυψαν; Να ξετυλίξουμε απ' τθν αρχι το κουβάρι. Το πρϊτο βιβλίο; Το αρχικό ςκεπτικό; Κπνξεί λα δηάβαδα πάληα αιιά πνηέ δελ είρα ζθεθηεί λα γίλσ εθδόηεο. Απηό έγηλε, νπζηαζηηθά, ηπραία. Ρν 1971 είρα ηειεηώζεη ηε Θενινγηθή Πρνιή θαη θνηηνύζα ζηε Φηινζνθηθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ελώ ε αδειθή κνπ ε Καξία ήηαλ πξσηνεηήο ζην Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην. Έπξεπε λα βξνύκε κηα εξγαζία γηα λα θαιύπηνπκε ηα έμνδα καο. Ζ αδειθή κνπ πξνζιήθζεθε ζηηο Δθδόζεηο Ξιεηάο ηνπ αείκλεζηνπ Κηράιε Κετκάξε σο πσιήηξηα βηβιίσλ θαη κύεζε θη εκέλα. Πηαδηαθά δεκηνπξγήζακε έλα κηθξό θεθάιαην θαη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1972 λνηθηάζακε έλα γξαθείν ζηνλ εκηώξνθν ηεο νδνύ Αθαδεκίαο Πηγά ζηγά πξνζιάβακε θη άιινπο πσιεηέο θαη πξνζπαζνύζακε λα αλαπηύμνπκε ηε κηθξή καο επηρείξεζε. Ρν 1977 ε αδειθή κνπ απνρώξεζε γηα λα αζρνιεζεί κε θάηη άιιν θη εγώ εμαθνινύζεζα λα απαζρνινύκαη επαγγεικαηηθά κε ηελ πώιεζε βηβιίσλ κε δόζεηο. Ήζεια πνιύ λα γίλσ εθδόηεο αιιά πξνβιεκαηηδόκνπλ ηη είδνπο βηβιία λα εθδώζσ. Ρειηθά ην 1979, κε ηελ παξόηξπλζε θαη ζπλεξγαζία ηεο ζπδύγνπ κνπ, ηύπσζακε ηέζζεξα παηδηθά κπζηζηνξήκαηα βξαβεπκέλσλ μέλσλ ζπγγξαθέσλ. Άξρηζα κε ηελ παηδηθή ινγνηερλία ζθεπηόκελνο λα επελδύζσ ζηελ πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα ησλ παηδηώλ, πνπ ζα ήηαλ νη κειινληηθνί αλαγλώζηεο. - Το πρϊτο βιβλίο που ζγινε επιτυχία; Ζ επηηπρία ήξζε αξγόηεξα. Ρν 1986 θπθινθόξεζε ην Άξωκα ηνπ Ξάηξηθ Είζθηλη θαη έγηλε εκπνξηθή επηηπρία. Αθνινύζεζαλ θη άιια βηβιία κε κεγάιε αληαπόθξηζε από ηνπο αλαγλώζηεο: ε Θζηνξία ρωξίο ηέινο ηνπ Κίραει Έληε, Ο ζεόο ηωλ κηθξώλ πξαγκάηωλ ηεο Αξνπληάηη Οόη, Σν καληνιίλν ηνπ Κνραγνύ Ινξέιη ηνπ Ινπί ληε Κπεξληέξ, ηα βηβιία ηνπ Λαγθίκπ Καρθνύδ, θαη άιια. - Η ξζνθ λογοτεχνία, μια ςειρά εξαιρετικι, Άρωμα, Μαχφοφη... Και μετά θ μεγάλθ επιτυχία, Χάρι Πότερ, γυρίηοντασ πίςω να ποφμε πϊσ ζφταςαν αυτά τα βιβλία ςτα χζρια ςασ; Ρν Άξωκα ην επέιεμα δηαβάδνληαο έλα άξζξν ζε μέλν πεξηνδηθό. Ρν έξγν ηνπ Καρθνύδ κνπ ην γλώξηζε έλαο Αηγύπηηνο ζπκθνηηεηήο κνπ, θαζεγεηήο ζήκεξα ησλ Διιεληθώλ Θιαζηθώλ Ππνπδώλ ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Θαΐξνπ, ν δξ Αρκέη Έηκαλ. Ν Χάξη Πόηεξ ήηαλ κηα επηινγή πνπ βαζίζηεθε ζηελ θξίζε καο όηη επξόθεηην γηα έλα ζπλαξπαζηηθό θαη δηαθνξεηηθό παηδηθό κπζηζηόξεκα. Ρίπνηε δελ

3 πξνκήλπε ηελ παγθόζκηα επηηπρία ηνπ όηαλ πήξακε ηα δηθαηώκαηα γηα ηελ Διιάδα. - Τι κα πρζπει να ζχει ζνα βιβλίο ι ζνασ ςυγγραφζασ για να γίνει βιβλίο ςασ, ςυγγραφζασ ςασ; Ιακβάλνπκε πνιιά θείκελα από Έιιελεο θαη μέλνπο ζπγγξαθείο, ηα νπνία δίλνπκε ζε εηδηθνύο αλαγλώζηεο γηα λα ηα αμηνινγήζνπλ θαη λα καο ηα παξνπζηάζνπλ κε γξαπηή αλαθνξά. Ζ εθδνηηθή καο νκάδα δηαβάδεη απηά πνπ καο πξνηείλνπλ πξνο έθδνζε θαη θάλεη ηε δεύηεξε επηινγή. Ρέινο, ηα ζηειέρε όισλ ησλ ηκεκάησλ απνθαζίδνπλ ζε ζύζθεςε πνηα βηβιία ζα εθδώζνπκε. Έλα βηβιίν γηα λα εθδνζεί πξέπεη λα έρεη θαιή δνκή, ελδηαθέξνπζα πινθή, ζσζηή θαη ζηξσηή γιώζζα, ζέκα θαη ππόζεζε πνπ λα αθνξνύλ ηνπο αλαγλώζηεο ηνύ ζήκεξα θαη, εη δπλαηόλ, λα δηαβάδεηαη απλεπζηί! - Βιβλία που εςείσ κεωρείτε ςτακμοφσ; Δμαξηάηαη ζε πνηα επνρή αλαθεξόκαζηε. Αλ πνύκε γηα ηα ηειεπηαία δηαθόζηα ρξόληα, νη Αδειθνί Ιαξακάδνθ ηνπ Ληνζηνγηέθζθη, ην Πόιεκνο θαη εηξήλε ηνπ Ρνιζηόη, νη Άζιηνη ηνπ Νπγθώ, ην Λαγηθό βνπλό ηνπ Ρόκαο Καλ, ν Οδπζζέαο ηνπ Ρδέηκο Ρδόηο. Μέξεηε, πξέπεη λα έρνπλ κεζνιαβήζεη θαη θάπνηα ρξόληα γηα λα κπνξείο λα ραξαθηεξίζεηο έλα έξγν κεγάιν. Ν ρξόλνο είλαη εθείλνο πνπ απνθαζαίξεη ην κεγάιν έξγν θαη ην δηαρσξίδεη από ηα κηθξά. Δπίζεο, ην ζπλνιηθό έξγν θάπνησλ πνιύ ζεκαληηθώλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, όπσο ηνπ Θαδαληδάθε, ηνπ Ξαπαδηακάληε θ.ά. - Αλλά θ μεγάλθ επιτυχία που ιρκε με τον Χάρι Πότερ ολοκλθρϊκθκε με τα ελλθνικά, αναμφιςβιτθτα είςτε ο εκδότθσ που ζχει γίνει πια το ςυνϊνυμο του bestseller, κατ' εςάσ, ςυγκυρία, εκδοτικό ζνςτικτο, επιχειρθματικζσ κινιςεισ ςωςτζσ; Όηαλ νινθιεξώζεθε ε ζεηξά ηνπ Χάξη Πόηεξ πνιινί δηεξσηήζεθαλ: Ρώξα ηη ζα θάλνπλ νη Δθδόζεηο Τπρνγηόο ρσξίο ηνλ Χάξη Πόηεξ; Όκσο εκείο είρακε ζέζεη ηηο βάζεηο γηα λα απνγεηώζνπκε ην πξώην θαιό ειιεληθό βηβιίν πνπ ζα εξρόηαλ ζηα ρέξηα καο, θαη ε ζηηγκή δελ άξγεζε λα έξζεη. Ζ επηηπρία ελόο βηβιίνπ είλαη ζπλάξηεζε όισλ απηώλ ησλ παξαγόλησλ πνπ αλαθέξαηε θαη όρη κόλν. Σξεηάδεηαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη, όηαλ πεξάζεη από κπξνζηά ζνπ ε κεγάιε επθαηξία, λα ηε δεηο θαη λα ηελ αμηνπνηήζεηο έγθαηξα. Δπίζεο, ρξεηάδεηαη ε αλαγθαία ππνδνκή γηα λα πξνβιεζεί θάζε βηβιίν ζην θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη, ε θαηάιιειε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ώζηε λα έρεη κηα «ζσζηή ηηκή» γηα όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο (αλαγλώζηεο βηβιηνπώιεο εθδόηεο ζπγγξαθέαο) θαη, ηέινο, πξναπαηηείηαη έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο, ώζηε λα κπνξνύλ νη αλαγλώζηεο λα ην βξνπλ παληνύ.

4 - Σασ αγαποφν πολφ οι ςυγγραφείσ ςασ, διαρκϊσ το διαπιςτϊνω. Επειδι ςτα χζρια ςασ πουλοφν, αιςκάνονται οικογζνεια, ςιγουριά... Όινη νη ζπγγξαθείο καο, αιιά θαη γεληθά όζνη ζπλεξγάδνληαη καδί καο, καο ζέβνληαη, καο αγαπνύλ θαη ληώζνπλ ζαλ ζην ζπίηη ηνπο, δηόηη ηνπο αληηκεησπίδνπκε κε αγάπε, κε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηνλ θαζέλα ρσξηζηά θαη κε πςειό επαγγεικαηηζκό. - Υπάρχουν, βζβαια, και οι μικρομομφζσ. Λογοτεχνία ςυναιςκθματικι και εφπεπτθ, γυναικείο αναγνωςτικό κοινό... Παρότι μάλλον ςασ ακολουκοφν κατά πόδασ. Σε τίτλουσ, εξϊφυλλα, κεματικι... Δθδίδνπκε βηβιία εηεζίσο θαη, απ απηά, ηα ζα κπνξνύζαλ λα εληαρζνύλ ζην είδνο ινγνηερλίαο πνπ αλαθέξεηε. Όκσο, αο κελ μερλάκε όηη απηά αθξηβώο ηα βηβιία απνζπνύλ ην αλαγλσζηηθό θνηλό από ηα άιια κέζα ςπραγσγίαο, όπσο είλαη ε ηειεόξαζε, θαη ράξε ζ απηά ζπληεξείηαη ν εθδνηηθόο θιάδνο (ζπγγξαθείο, κεηαθξαζηέο, επηκειεηέο, ηππνγξάθνη, βηβιηνδέηεο, βηβιηνπώιεο). Ξξνθαλώο, όζνη πνιύ εύθνια εμαπνιύνπλ κνκθέο δε γλσξίδνπλ ην εθδνηηθό καο πξόγξακκα. Αλ ην κειεηήζνπλ θαιύηεξα ζα δηαπηζηώζνπλ όηη κεγάια νλόκαηα,όπσο ν Νπκπέξην Έθν, ε Κάξγθαξεη Άηγνπλη, ν Ξίηεξ Θάξετ, ν Σάνπαξλη Ρδέηθνκπζνλ ( Βξαβείν Βooker 2010), θ.α. εληάρζεθαλ ζηελ εθδνηηθή καο εηαηξεία, εθηηκώληαο ην θύξνο θαη ηελ αμηνπηζηία καο. Πηόρνο ηεο εηαηξείαο καο είλαη λα εθδίδνπκε ηα θαιύηεξα έξγα ζε θάζε ινγνηερληθό είδνο, νύησο ώζηε λα θαιύπηνπκε θάζε αλαγλσζηηθή πξνηίκεζε γηα θάζε ειηθία. Ρέινο πξέπεη λα ηνλίζσ όηη εθηηκώ όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ εξγάδνληαη ζην ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη απηό ην μέξνπλ πνιύ θαιά όζνη κε γλσξίδνπλ, αιιά δελ έρσ ρξόλν λα αζρνιεζώ κε ηα ζρόιηά ηνπο, ζεηηθά ή αξλεηηθά. Θνηηάδσ πάληα κπξνζηά θη απηό ην ζθεπηηθό έρσ κεηαδώζεη ζηα παηδηά κνπ θαη ζηνπο ζπλεξγάηεο καο. Η προςοχή μασ επικεντρώνεται πρωτίςτωσ ςτουσ ςυγγραφείσ μασ, ςτουσ βιβλιοπώλεσ και τουσ αναγνώςτεσ μασ. Οι πρώτοι με τα έργα τουσ, και οι άλλοι με την αγοραςτική τουσ ςυμπεριφορά, μασ έχουν τοποθετήςει ςτην πρώτη θέςη τησ προτίμηςήσ τουσ. - Η άποψι ςασ για τθν ελλθνικι λογοτεχνία; πάξρνπλ πάξα πνιινί Έιιελεο πνπ γξάθνπλ αξθεηνί απ απηνύο είλαη αμηόινγνη θαη νξηζκέλνη πξαγκαηηθά ζπνπδαίνη ινγνηέρλεο, νη νπνίνη ηπγράλνπλ κεγάιεο ππόιεςεο θαη απνδνρήο από ηνπο αλαγλώζηεο ηνπο. Όκσο, ν πεξηνξηζκόο ηεο ειιεληθήο γιώζζαο δε δηεπθνιύλεη ηε γλσξηκία ηνπο κε ην παγθόζκην αλαγλσζηηθό θνηλό. Έηζη πεξηνξίδνληαη ζηνπο αλαγλώζηεο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Θύπξνπ. Όζνη, δε, ζπγγξαθείο είραλ ηελ επθαηξία λα δνπλ ην έξγν ηνπο κεηαθξαζκέλν, σο επί ην πιείζηνλ εθδόζεθαλ από ήζζνλνο ζεκαζίαο εθδνηηθνύο νίθνπο, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα ηδηαίηεξεο πξνβνιήο θαη πξνώζεζεο. Αο ειπίζνπκε όηη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ (δηαδίθηπν θαη ζπζθεπέο αλάγλσζεο) ε ειιεληθή πλεπκαηηθή δεκηνπξγία ζα θηάζεη θαη

5 ζηνλ απόδεκν ειιεληζκό (πνπ δελ είλαη επθαηαθξόλεηνο). Δπίζεο ζα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζ εκάο ηνπο Έιιελεο εθδόηεο λα κεηαθξάζνπκε ηα βηβιία ησλ ζπγγξαθέσλ καο θαη λα ηα πξνσζήζνπκε κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ παγθόζκηα θνηλόηεηα. - Η επιδίωξι ςασ θ εκδοτικι; Λα εθδίδνπκε βηβιία ζε όιν θαη πεξηζζόηεξνπο ηνκείο ηνπ επηζηεηνύ πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλαγλώζηεο γλώζε, πιεξνθόξεζε, ςπραγσγία, εζσηεξηθή θαιιηέξγεηα, θαη όρη κόλν. - Να γυρίςουμε πίςω, ωσ παιδί, ςτο πρϊτο βιβλίο. Που διαβάςατε, που ςασ ςθμάδεψε, που... Ρν πξώην βηβιίν κνύ ην δηάβαζε ε κεηέξα κνπ όηαλ ήκνπλ πέληε εηώλ, ζην αγξνηόζπηηό καο, ηα βξάδηα δίπια ζην ηδάθη κε ην θσο ηνπ ιύρλνπ. Ήηαλ εθηά ρξηζηηαληθέο ηζηνξίεο κε ηνλ ηίηιν Η δύλακε ηεο Αγάπεο. Κελ μερλάηε όηη ζηα ρσξηά ηε δεθαεηία ηνπ 50 ήηαλ δύζθνιν λα βξεζνύλ βηβιία. Ζ κεηέξα κνπ ήηαλ κηα ζενζεβνύκελε γπλαίθα θαη καδί κε ηνλ παηέξα κνπ κε βνήζεζαλ λα δεκηνπξγήζσ γεξέο βάζεηο, κνπ ελέπλεπζαλ αξρέο θαη κνπ έδσζαλ θηεξά γηα λα πεηάμσ. - Αλικεια, κφριε Ψυχογιζ, υπάρχει βιβλίο που να μπορεί να μασ αλλάξει τθ ηωι; Δμαξηάηαη από ηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ αλαγλώζηε, ην ζέκα ηνπ βηβιίνπ θαη ηελ ειηθία θαηά ηελ νπνία εθείλνο ην δηαβάδεη. Ρα βηβιία πνπ κε επεξέαζαλ πεξηζζόηεξν ήηαλ απηά πνπ δηάβαζα ζηελ εθεβηθή κνπ ειηθία. Δθείλν πνπ κε ραιύβδσζε θαη κε έθαλε απνθαζηζκέλν λα μεπεξάζσ όια ηα εκπόδηα ζηε δσή θαη λα πεηύρσ ήηαλ ην Λπνξείο ηνπ Αληώλε Ξηζζάλνπ, εθδόζεηο Καθξή. Από ην εμαίξεην απηό βηβιίν ζπκάκαη ηδηαηηέξσο ηε θξάζε «νη άλζξσπνη δε ζηεξνύληαη δπλάκεσο αιιά ζειήζεσο». Πήκεξα ππάξρνπλ θη άιια βηβιία κε παξεκθεξέο πεξηερόκελν πνπ κπνξνύλ λα σζήζνπλ ηνπο λένπο πξνο ηελ επηηπρία. - Οι αγαπθμζνοι ςασ ςυγγραφείσ; Όχι δικοί ςασ, για να μθ ςασ φζρουμε και ςε δφςκολθ κζςθ, οι παλιοί, εκείνοι οι εφθβικοί, οι παιδικοί, οι νεανικοί... Πηα καζεηηθά κνπ ρξόληα δηάβαζα πνιιά βηβιία ζηελ Δθθιεζηαζηηθή Πρνιή Θνξίλζνπ θη απηό ράξε ζηε βηβιηνζήθε ηεο Πρνιήο. Νη ζπγγξαθείο πνπ κνπ έδσζαλ όξακα ήηαλ νη Δθθιεζηαζηηθνί Ξαηέξεο (Ησάλλεο Σξπζόζηνκνο, Γξεγόξηνο Θενιόγνο, Γξεγόξηνο ν Ξαιακάο), ν Ληνζηνγηέθζθη, ν Ρνιζηόη, ν Νπγθώ. Πηα θνηηεηηθά κνπ ρξόληα, κε επεξέαζαλ ηδηαίηεξα νη ππαξμηζηέο θηιόζνθνη θαη ζενιόγνη (Ληθνιάη Κπεξληηάεθ, Πέξελ Θίξθεγθνξ, Θαξι Γηάζπεξο θ.ά.)

6 - Βιβλίο ι ςυγγραφζασ ςτον οποίο επανερχόςαςτε ςτα δφςκολα, που να αποτελεί για ςασ λιμανάκι, κζντρο ηωισ; Δίλαη ηόζν πνιιά ηα βηβιία πνπ ζέισ λα δηαβάζσ, πνπ λνκίδσ θαη άιιε κηα δσή λα είρα δε ζα επαξθνύζε. Έηζη, ζπάληα επαλέξρνκαη ζηα παιηά κνπ δηαβάζκαηα, θη απηό κόλν γηα ιίγν. Ρν κνλαδηθό βηβιίν ζην νπνίν θαηαθεύγσ όηαλ ζέισ λα εξεκήζσ θαη λα εκπλεπζηώ είλαη ε Θαηλή Γηαζήθε. Δίλαη ν θάξνο πνπ κε θαζνδεγεί. - Απόςπαςμα που ποτζ δεν ξεχάςατε; Όηαλ δηαβάδσ έλα βηβιίν πνπ κε ζπλαξπάδεη, πάληα θξαηώ ζεκεηώζεηο ή ππνγξακκίδσ ηα πνιύ ελδηαθέξνληα ζεκεία γηα λα επαλέιζσ. Έρσ αξθεηά ηεηξάδηα κε απνζπάζκαηα-απνθζέγκαηα από βηβιία πνπ κε γνήηεπζαλ. Π απηά επαλέξρνκαη θαηά θαηξνύο γηαηί ηα ζεσξώ θσηεηλά αζηεξάθηα ζηελ αριή πνπ καο πεξηβάιιεη. - Το εκδοτικό τι ςθμαίνει για ςασ: επάγγελμα, χρζοσ, επιχείρθςθ, μεράκι, ψυχαγωγία, απόλαυςθ, τρόπο ηωισ... Όια απηά θαη θάηη παξαπάλσ: απνζηνιή! Δίκαζηε εδώ, σο εηαηξεία, γηα λα ζπλεηζθέξνπκε ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε ησλ ζπλαλζξώπσλ καο, κε ηα βηβιία πνπ εθδίδνπκε. Δίκαζηε εδώ κε έληνλε ηελ θνηλσληθή καο ζπλείδεζε θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο άιινπο, θαη ζπλεηζθέξνπκε ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζε θνηλσθειείο νξγαληζκνύο, ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ καο. Ρν 2010 από θνηλνύ κε ηε ζπγγξαθέα καο Ιέλα Καληά δηαζέζακε ηα έζνδα ( ) απν ην βηβιίν ηεο Δελ κπνξεί ζα ζηξώζεη ζην ΘΔΘΔΑ-ΓΗΑΒΑΠΖ. Απηό ην ελδηαθέξνλ θαη ε θνηλσληθή καο επζύλε ζα επηηαζνύλ ην 2011 αθνύ 10 ιεπηά από θάζε πσιεζέλ βηβιίν καο ζα δηαηεζνύλ κε απόιπηε δηαθάλεηα ζε δηάθνξνπο Κε Θεξδνζθνπηθνύο Νξγαληζκνύο. Διπίδνπκε λα ζπγθεληξώζνπκε έλα πνζό ηεο ηάμεσο ησλ Συγγραφείσ ι βιβλία που αποτζλεςαν για ςασ εκδοτικι ζκπλθξθ; Ρα βηβιία ηνπ Χάξη Πόηεξ. Πηελ αξρή δελ πηζηεύακε όηη ζα γλσξίζνπλ ηέηνηα κεγάιε επηηπρία. Δπίζεο, ηα βηβιία ησλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ καο κε ηηο πνιύ πςειέο, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, πσιήζεηο. - Τι είναι εκείνο, αλικεια, που μπορεί να κάνει ζνα βιβλίο ν' αγαπθκεί; Ξνιιά είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα λα αγαπεζεί έλα βηβιίν, αιιά, πάλσ απ όια, ην κήλπκα πνπ κεηαδίδεη.

7 - Παρότι όλοι κατθγοροφν το κεςμό των ευπωλιτων, εντοφτοισ μανιωδϊσ αναηθτοφν και τον μθχανιςμό, τθ διαδικαςία. Υπάρχει ι όλα είναι τυχαία; Ρίπνηε δελ είλαη ηπραίν. Γηα λα γίλεη έλα βηβιίν εππώιεην ρξεηάδεηαη, πέξα από ην όλνκα ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην ζέκα ηνπ έξγνπ ηνπ, έλαο δπλαηόο κεραληζκόο ππνζηήξημεο κηα νκάδα αλζξώπσλ πνπ πηζηεύεη ζηελ αμία ηνπ βηβιίνπ θαη είλαη απνθαζηζκέλε λα εμαληιήζεη όια ηα εξγαιεία πξνώζεζήο ηνπ. Π απηή ηελ πεξίπησζε, ε εθδνηηθή νκάδα καο κπνξεί λα θηάζεη ην βηβιίν ζηα αλώηαηα όξηά ηνπ. - Υπιρξαν ςυγγραφείσ ι βιβλία που ανακάλυψε ο αναγνϊςτθσ αργά; Πην παξειζόλ ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί, ζήκεξα όρη. Ρα κέζα πιεξνθόξεζεο είλαη ηόζν πνιιά, ώζηε θάζε ζπγγξαθέαο ή βηβιίν πνπ αμίδνπλ ακέζσο ζα γίλνπλ γλσζηά. Βεβαίσο, όπσο πξναλέθεξα, ην αλ ζα γίλεη πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν γλσζηό έλα βηβιίν εμαξηάηαη από ην κεραληζκό ππνζηήξημεο ηνπ εθδόηε. - Κφριε Ψυχογιζ, εςείσ τι πιςτεφετε, ζνα ςυγγραφικό ταλζντο μπορεί να πάει χαμζνο; Κηα ζεηηθή απάληεζε ζα ηθαλνπνηνύζε αξθεηνύο πνπ λνκίδνπλ όηη είλαη κεγάια ζπγγξαθηθά ηαιέληα αιιά δελ ηνπο έρνπκε αλαθαιύςεη. Όκσο όρη θαλείο δελ πάεη ρακέλνο. Όπνηνο έρεη ην ράξηζκα ηνπ θαινύ ζπγγξαθέα, αξγά ή γξήγνξα ζα βξεη ην δξόκν ηεο αλαγλώξηζεο θαη ηεο θαηαμίσζεο, ηνπιάρηζηνλ από ηνπο αλαγλώζηεο. - Στισ μζρεσ μασ, το μεγάλο ζργο μπορεί να γραφτεί; Έρσ ηελ εληύπσζε όηη είλαη πνιύ δύζθνιν λα γξαθηεί ζήκεξα έλα ζπνπδαίν έξγν. Αλ εμεηάζνπκε ηα ηειεπηαία πελήληα ρξόληα, ζα δηαπηζηώζνπκε πσο έρνπλ εθδνζεί ζεκαληηθά βηβιία αιιά ιείπεη ην κεγάιν έξγν. Κεηά ηνλ Ρόκαο Καλ θαη ην Λαγηθό βνπλό δελ έρσ λα αλαθέξσ άιιν. Απηή είλαη ε άπνςή κνπ θαη δελ ελλνώ όηη ζήκεξα έρνπλ εθιείςεη νη κεγάινη ζπγγξαθείο. Απιώο, απηνί νη δεκηνπξγνί δέρνληαη θαηαηγηζκό εξεζηζκάησλ από ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη δελ πξνιαβαίλνπλ λα ηα ηαμηλνκήζνπλ, λα ηα επεμεξγαζηνύλ θαη λα ηα αθνκνηώζνπλ. Ζ θνηλσλία βξίζθεηαη ζε απνδόκεζε θαη νη πλεπκαηηθνί δεκηνπξγνί δνπλ κέζα ζ απηή ηε ραώδε θαηάζηαζε. Γελ έρνπλ επνκέλσο ηελ εξεκία θαη ηελ θαζαξόηεηα ηνπ πλεύκαηνο λα δνπλ θαη λ απνηππώζνπλ ηελ θνηλσλία ζε κλεκεηώδε έξγα. - Τα εκδοτικά ςασ ςχζδια; Οι ςτόχοι οι προςεχείσ; Λα ζπλερίζνπκε λα εθδίδνπκε βηβιία, ηα νπνία ζα θαιιηεξγνύλ πλεπκαηηθά ηνπο αλαγλώζηεο καο θαη ζα ηνπο αθήλνπλ επραξηζηεκέλνπο. Θα ηνπο επραξηζηνύλ, δε, ηόζν πνιύ, ώζηε όρη κόλν λα αλαδεηνύλ ηηο λέεο εθδόζεηο

8 καο, αιιά θαη λα ζπζηήλνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο ηα βηβιία καο. Ρν απνηέιεζκα ζα είλαη ε κεγάιε ηθαλνπνίεζε ζε όια ηα επίπεδα ζπγγξαθείο, ζπλεξγάηεο, βηβιηνπώιεο, αλαγλώζηεο, νκάδα Δθδόζεσλ Τπρνγηόο. Όζν γηα ηνπο ζηόρνπο καο, πξνζπαζνύκε κε πεηζαξρία, ζθιεξή δνπιεηά θαη απνζηξνθή πξνο θάζε ηάζε ππεξνπηηθήο απηαξέζθεηαο, λα πξνρσξάκε κπξνζηά, πάληα κπξνζηά, ζε έλα ηαμίδη πνπ δελ έρεη ηέινο αιιά καο γεκίδεη ηθαλνπνίεζε θαη καο θάλεη επηπρηζκέλνπο. Γξνύκε σο ππεύζπλα κέιε ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ έρνληαο πάληα θαηά λνπ ηελ έλλνηα ηεο απνζηνιήο, ζε κηα αέλαε πξνζπάζεηα ζπλερνύο βειηίσζεο θαη εμέιημεο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο εηαηξείαο καο ήηαλ, είλαη θαη ζα παξακείλνπλ ε αθεξαηόηεηα, ε επζύλε απέλαληη ζηνπο αλαγλώζηεο καο θαη ε θνηλσληθή καο ζπλεηζθνξά.

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ

ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ 3/06/2014 ΤΣΑΣΖ ΔΚΚΛΖΖ ΓΗΑ ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ ΣΟ ΠΑΣΡΗΑΡΥΔΗΟ ΗΔΡΟΟΛΤΜΩΝ ΑΗΣΖΜΑ ΚΛΖΡΟΤ ΚΑΗ ΛΑΟΤ ΣΟΤ ΑΡΑΒΟΦΩΝΟΤ ΠΟΗΜΝΗΟΤ Παλαγηώηαηε Μαθαξηώηαηνη εβαζκηώηαηνη θαη Θενθηιέζηαηνη Παηέξεο θαη Αδειθνί, Σν

Διαβάστε περισσότερα

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία

NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011. Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEΑ POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Καζηνξηά, Μαλώιεο Αζπξάθεο Φσηνγξαθία NEA POLITIA ΑΠΡΗΛΗΟ ΑΡΗΘΜΟ 6 2011 Δθδόηεο-Γηεπζπληήο Νίθνο Εαβόιαο Website Director/Programmer Γηώξγνο Εαβόιαο Δ-mail : nikoszavolas@aol.com

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012

ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 1 Ηαλνπάξηνο 2012 www. pagkritio.gr - pagkritio.blogspot.com - e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr - Έηνο δ - αξηζ. θύιινπ 5 ΘΑΙΖ ΣΟΝΛΗΑ ΔΡΣΗΠΚΔΛΝ ΡΝ 2012 Ν ζθελνζέηεο Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο πέξαζε ζηελ αζαλαζία

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com

ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011. ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com ΣΔΤΥΟ 5 ΜΑΡΣΙΟ 2011 ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ : http://aylhaylidas.weebly.com E-mail : ayliaylidas@gmail.com EDITORIAL Ώηζίσο, ινηπόλ,θηάζακε ζην Μάξηην! Καη ε αιήζεηα είλαη πσο δηαλύνπκε κηα Άλνημε ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah.

Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Η επιστρουή Ρίκα Μπενβενίστε Θεσσαλονίκη, 8.5.2011, Υοm ha-shoah. Σήκεξα δελ ζα κηιήζσ γηα ηνπο λεθξνύο καο ζηε Shoah. Αλ ήηαλ λα ην θάλσ, αθνινπζώληαο κηαλ εβξατθή παξάδνζε, απιά ζα δηάβαδα 50.000 νλόκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα