ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ"

Transcript

1 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη πιείζηνη πνιηηηθνί καο ζα πνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, ιίγν ε πνιύ ηα αθνύκε θαζεκεξηλώο, έηζη βέβαηα καο ραηδεύνπλ ηα απηηά. Πνηόο όκσο ζα ηνικήζεη λα ηα πξνσζήζεη ζηε Βνπιή? Καη ε αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηη αθξηβώο ζεκαίλεη? πγγλώκε δελ ζα ην μαλαθάλσ? Ξέξεηε λνκίδσ ηελ απάληεζε ηνπ Πνιίηε ζε απηό ην εξώηεκα πνπ είλαη ΟΛΟΗ ΝΑ ΠΑΝ ΔΧ ΣΟΤ. Σα πνιιά ιόγηα είλαη θηώρηα! Θα είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρηζκέλνη αλ πξνσζήζεηε δεκόζηα αιιά θαη κε πξαθηηθό ηξόπν έζησ θαη έλα από ηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ έρεηε αλαθέξεη αθνύ βέβαηα πείζεηε ηνλ αξρεγό ηνπ θόκκαηνο ζαο γηα ηελ απόιπηε θαη επείγνπζα αλάγθε αιιαγήο ζην δηεθζαξκέλν πνιηηηθό καο ζύζηεκα. Δκείο ζεσξνύκε όηη απηό ην ζύζηεκα είλαη TOO CORRUPT TO CHANGE ζην απαηηνύκελν βάζνο θαη κε ηνλ απαηηνύκελν ξπζκό, αιιά βέβαηα ζα καο παξαρσξήζεη ζηαγνλνκεηξηθώο νξηζκέλεο αιιαγέο θαη πεξηζηαζηαθά θαη θαλέλα εμηιαζηήξην ζύκα όηαλ ε πίεζε ηνπ πνιίηε βξίζθεη ηνπο θπβεξλώληεο ζε αδύλαηα ζεκεία όπσο θαη είδακε ηειεπηαίσο. Δπνκέλσο ε κόλε ειπίδα γηα ηνλ Πνιίηε είλαη ε ζπζπείξσζε θαη νξγάλσζε ησλ αεηώλ ζε ζρεκαηηζκό ( όπσο πνιύ νξζά αλαθέξαηε )κε ζθνπό ηελ πξνζπάζεηα εθινγήο αλεμάξηεηνπ πξόεδξνπ κε ειπίδα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο ΚΑΘΑΡΖ πνιηηηθήο δύλακεο ε νπνία ζα πηέζεη ηα θόκκαηα λα επηθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο ζηα επόκελα ρξόληα. Αιινηώο απηνί νη άζιηνη θνκκαηάξρεο ζα θαηαζηξέςνπλ απηή ηε ρώξα όπσο θάλνπλ ηώξα ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ηνπο θαίγεηαη θαξθί.ννκίδσ ηελ ζπιινγηθή αληθαλόηεηα ηνπο ηελ έρνπλ απνδείμεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο επαλειεηκκέλα. Σειεηώλσ ιέγνληαο όηη γηα καο ν πξώηνο παηξηώηεο ζα είλαη ν πξώηνο βνπιεπηήο πνπ ζα βάιεη ην πξώην θαξθί ζην θέξεηξν ηνπ λεθξνύ πνιηηηθνύ καο ζπζηήκαηνο κε ηελ παξαίηεζε ηνπ από ην θόκκα ηνπ θαη ηόηε εκείο ζα αξρίζνπκε λα ειπίδνπκε. Με απηή ηε ζθέςε ζπκθσλείηε? Φηιηθά Γ. Κάλλαο ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ On Mon, 28 Nov :03: , PAPADOPOULOU Antigoni wrote: Αγαπεηέ θε Κάλλα, Θα ζπκθσλήζσ κε θάπνηεο από ηηο επηζεκάλζεηο ζαο θαη ζα ζπκπιεξώζσ θαη δηθέο κνπ απόςεηο: Σν πνιηηηθό ζύζηεκα ρξήδεη αλαζεώξεζεο, εθζπγρξνληζκνύ θαη εμπγίαλζεο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ελεξγνί θαη όρη απαζείο. Δίλαη ζεηηθό πσο έζησ θαη αξγά, άξρηζαλ θαη ζηνλ ηόπν καο λα ελεξγνπνηνύληαη ηα θνηλσληθά ξεύκαηα. Όκσο έρνπλ αξθεηό δξόκν λα δηαλύζνπλ. Οη πνιίηεο πξέπεη λα αμηώζνπλ Α) ην αζπκβίβαζην θαη Β) ηζρπξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην Πόζελ έζρεο θαη Γ) απζηεξόηεξε λνκνζεζία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, Γ) απζηεξόηεξεο πνηλέο γηα πάηαμε θάζε είδνπο δηαπινθήο θαη Δ) θπξίσο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Γελ αξθεί λα έρνπκε θαινύο λόκνπο. Υξεηάδεηαη λα εθαξκόδνληαη. Δπζύλε γηα ηα θαθώο έρνληα έρνπκε όινη, ν θαζέλαο ζην βαζκό πνπ ηνπ αλαινγεί. Άιιε θαη θύξηα είλαη ε επζύλε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο γηα

2 ιάζε θαη παξαιήςεηο, άιιε ησλ θνκκαηαξρώλ- ζπγθπβεξλώλησλ ή αληηπνιηηεπνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όινη νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ επίζεο ηηο επζύλεο πνπ ηνπο αλαινγνύλ. Σα κέηξα έπξεπε λα ιεθζνύλ έγθαηξα, κε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη λα είλαη νινθιεξσκέλα. Μπξνζηά ζηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ, ην πνιηηηθό θόζηνο έπξεπε λα είλαη ζε δεύηεξε κνίξα. Πάλσ θαη πέξαλ από όια θαη όινπο, έπξεπε λα πξπηαλεύεη ην ζπκθέξνλ ηεο ΠΑΣΡΗΓΑ! ΝΑη πξέπεη λα ππάξρεη πεξηζζόηεξε δηαθάλεηα, παληνύ. 1. ΝΑΗ ζηελ άκεζε ελαξκόληζε κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία πνπ απαγνξεύεη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα θάπνηαο ρώξαο από μέλνπο νξγαληζκνύο ε εηαηξείεο. 2. ΝΑΗ ζηε ινγνδνζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Κνκκάησλ θαη ζηε ςήθηζε απζηεξόηεξεο λνκνζεζίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα. 3. Πξνζσπηθά δελ είκαη ελάληηα ζηελ Οξηδόληηα Φεθνθνξία, λννπκέλνπ πσο ζα γίλεη έλα ζσζηό θαη αμηνθξαηηθό ζύζηεκα, θαηόπηλ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο. ΓΗΑΦΧΝΧ κε ηε ιύζε "ηερλνθξαηώλ". Γελ ππάξρνπλ από κεραλήο Θενί γηα λα δηαζώζνπλ ηελ Κύπξν. ΓΗΑΦΧΝΧ κε ηελ επηβνιή αηόκσλ από ην ΓΝΣ ή ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Πάληα πίζηεπα πσο κέζα από δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ν θάζε ιαόο πξέπεη λα επηιέγεη ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ ηελ εγεζία ηνπ. Όκσο ην παξόλ ζύζηεκα θαη ε παξνύζα θξίζε, νδεγνύλ ζε αηξαπνύο επηθίλδπλεο. Ούηε ε πνιηηηθή νηθνγελνθξαηία, νύηε ε επηβνιή ηερλνθξαηώλ από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, νύηε νη δηνξηζκνί θαη ε επηβνιή από θαλαιάξρεο, εθζπρξνλίδνπλ ην ζύζηεκα...απηό πνπ κε αλεζπρεί ηδηαίηεξα, είλαη πσο ε αμηνθξαηία ηαιαλίδεηαη θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο, ν θόζκνο θαη επθεκηζκό επηιέγεη, άηνκα πνπ ήδε έρνπλ πξνεπηιεγεί από ην ίδην ην ζαζξό ζύζηεκα γηα ην νπνίν παξαπνληέζηε, δειαδή από άιινπο γηα εκάο, δπζηπρώο ρσξίο εκάο (αθνύ δειώλσ θη εγώ ελεξγόο πνιίηεο). Δύρνκαη νη ηερλνθξάηεο ζε Διιάδα θαη Ηηαιία λα βξνύλ ιύζεηο θαη ν Θεόο λα θσηίζεη ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο (Μέξθει θαη αξθνδύ) λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνύλ επξσπατθά θαη λα αθήζνπλ θαηά κέξνο ηνλ εζληθηζκό αιιά θαη ηα δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά. Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη πξώηηζηα, θξίζε αμηώλ. Οη πνιηηηθνί ηαγνί πξέπεη λα έρνπλ πξώηηζηα ήζνο. Να μερσξίδνπλ γηα ηελ Αλζξσπηά ηνπο. Να πξναζπίδνληαη αμίεο. Να δνπιεύνπλ ζθιεξά γηα ην δεκόζην όθεινο. Γηα κέλα, θαιόο πνιηηηθόο είλαη απηόο/ απηή πνπ παιεύεη ΣΗΜΗΑ, ΚΛΖΡΑ θαη ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ πάληα, ρσξίο λα παηά επί πησκάησλ, ρσξίο λα έρεη απηνζθνπό ηελ αλαξξίρεζε ζηελ θαξέθια ηεο εμνπζίαο. Σέηνηνπο πνιηηηθνύο ρξεηάδεηαη ν ηόπνο θη όρη θαξεθινθέληαπξνπο θαη αξξηβίζηεο, απν κεραλήο Θενύο θαη θαξξηεξίζηεο... σζηνί ελεξγνί πνιίηεο πνπ ζπλάκα πνιηηεύνληαη, ππάξρνπλ ζε όια ηα θόκκαηα. Ζ νπζία είλαη λα κάζνπκε λα ηνπο μερσξίδνπκε. Να ηνπο εθηηκνύκε, λα ηνπο ελζαξξύλνπκε θαη λα ηνπο βνεζνύκε, γηαηί ε αιιαγή, έξρεηαη εθ ησλ έζζσ, όηαλ επηρεηξείηαη εμπγίαλζε δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ. ηελ Κύπξν θαη ζηελ Διιάδα, έρνπκε πνιινύο θηιόδνμνπο "αεηνύο", πνπ δπζηπρώο δελ έκαζαλ λα πεηνύλ ζε ζρεκαηηζκό. Υξεηαδόκαζηε σζηόζν ΟΜΑΓΔ, πνπ λα έρνπλ όξακα θαη ζηξαηεγηθή θαη πνπ λα μέξνπλ λα δνπιεύνπλ κε πεηζαξρία θαη αθνζίσζε, ιέγνληαο ιίγα θαη πξάηηνληαο πνιιά, γηαηί ζέινπλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Με εθηίκεζε, Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΕΤΓΟΤ ΠΡΟ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ -----Original Message----- From: Sent: 19 November :45

3 To: PAPADOPOULOU Antigoni Cc: Omiros Alexandrou Fr Subject: Ζ Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ θαη ην άξσζην πνιηηηθν ζύζηεκα Aγαπεηή θα. Παπαδνπνύινπ, Ο Οκεξνο έρεη απόιπην δίθαην θαη κεγάιν πνζνζηό ησλ πνιηηώλ ζέινπλ αιιαγή ηνπ άζιηνπ πνιηηηθνύ καο θαηεζηεκέλνπ άκεζα. αο ζηέιινπκε ηελ ηειεπηαία καο αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεύηεθε ρζέο ζηνλ Πνιίηε θαη αύξην κάιινλ από ηηο άιιεο εθεκεξίδεο. αο θαινύκε λα κειεηήζεηε ηηο ζέζεηο καο θαη λα καο βνεζήζεηε αλ ζπκθσλείηε. Πηζηεύνπκε όηη αλ κεξηθνί παηξηώηεο πνιηηηθνί εγθαηαιείςνπλ ηα θόκκαηα ηνπο θαη καο βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο επηηξνπήο εθζπγρξνληζκνύ πνπ πξνζπαζνύκε λα νξγαλώζνπκε, ηα θόκκαηα ζα ππνρξεσζνύλ λα επηθέξνπλ θάπνηεο κίληκνπκ αιιαγέο πνπ δεηνύκε γηα λα έρεη κέιινλ απηόο ν ηόπνο. Σν εξώηεκα είλαη πνηνί έρνπλ ηα θόηζηα λα ην θάλνπλ? Φηιηθά Γηάλλνο Κάλλαο Πξόεδξνο ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΑΠΑΝΣΖΖ ΟΜΖΡΟΤ ΠΡΟ Α.Π. On Sat, 19 Nov :26: , john c. cannas wrote: Message Forwarded on Sat, 19 Nov :26: From: "Omiros Alexandrou" To: Subject: FW: Ζ Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ θαη ην άξσζην πνιηηηθν ζύζηεκα Date: Sat, 19 Nov :36: Λεκεζόο, 18 Ννεκβξίνπ 2011 Κπξία Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ Δπξσβνπιεπηή, Αγαπεηή θπξία Παπαδνπνύινπ, αο επραξηζηώ γηα ηηο ζθέςεηο πνπ εθθξάδεηε πην θάησ ζε ζρέζε κε άξζξν κνππνπ έρεηε ιάβεη. Παξαθνινπζώ ηελ πνιηηηθή ζαο πνξεία ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη έρσ ηελ άπνςεόηη είζηε από ηνπο ειάρηζηνπο πνιηηηθνύο πνπ ηνπο δηαθξίλεη ε εληηκόηεηα, νγλήζηνο παηξησηηζκόο θαη ε κεγάιε αγσληζηηθόηεηα γηα ην θαιό ηεο Κύπξνπ καο. Γηαβάδνληαο θάπνηνο ην ηξόπν πνπ δηαηππώλεηε ηηο απόςεηο ζαο, δελ κπνξείπαξά λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη, εκκέζσο πιελ ζαθώο, παξαδέρεζηε όηη ηνππάξρνλ πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν επζύλεηαη γηα ηελδεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν ηόπνο καο. Δίλαη εκπεδσκέλν βαζηά ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θππξηαθνύ ιανύ όηη απηό ηνθνκκαηηθό θαηεζηεκέλν θαη ηα πνιηηηθά πξόζσπα πνπ ην ζπλζέηνπλ απνηεινύλκέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθόζνλ απηό ην ζύζηεκα δηαηεξεί δηαρξνληθά ηα ίδηαραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ίδηεο αξξσζηεκέλεο λννηξνπίεο δελ κπνξεί λα δώζεηιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ην ίδην δεκην ύξγεζε θαη ζηα ζεκεξηλάαδηέμνδα. Ζ επαλαιακβαλόκελε από πνιηηηθά πξόζσπα κόληκε επσδόο όηη ''ζηελ δεκνθξαηίαδελ ππάξρνπλ αδηέμνδα'', απνδείρζεθε έλαο κεγάινο κύζνο γηα ηελ θππξηαθήκπαλαλία γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 1. ηελ πξαγκαηηθή δεκνθξαηία δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα, όρη ζηε

4 θππξηαθήδεκνθξαηία. Δίλαη δεκνθξαηία, ε αηηκσξεζία, ε αλαμηνθξαηία, ν λεπνηηζκόο, νιατθηζκόο, ην ξνπζθέηη, ε θνξνδηαθπγή πνιηηηθώλ θπξίσο πξνζώπσλ, ε θάιπςε κεην αδεκίσην πνπ δίλνπλ ηα ΜΜΔ ζην πνιηηηθννηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν; Δίλαηδεκνθξαηία ηέινο, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία λα έρεη Γεληθό Δηζαγγειέα ηνλ ΠέηξνΚιεξίδε θαη βνεζό ηνπ ηνλ Άθε Παπαζάβα; 2. Δίλαη δεκνθξαηία λα παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ έλαο Πξόεδξνο πνπ επζύλεηαηάκεζα γηα ηελ απώιεηα 13 αλζξώπσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπηόπνπ; Δίλαη δεκνθξαηία λα θαηεγνξεί ηνλ Πόιπ Πνιπβίνπ πνπ ν ίδηνο δηόξηζεγηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο έθξεμεο ζην Μαξί θαη όηαλ απηόο θάλεη ζσζηά ηελδνπιεηά ηνπ, λα ηνλ δηαβάιιεη ν ίδηνο θαη ην θόκκα ηνπ θαη λα κελ ζέβεηαηηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ εγείηαη ; Πνίνο λνκίδεηαη, από όζνπο άκεζαε έκκεζα εκπιέθνληαη ζε απηό ην έγθιεκα, ζα δερζεί ηελ εηπκεγνξία ηνπ λόκνπόηαλ ν ίδηνο ν Πξόεδξνο δελ ηελ απνδέρεηαη; Μελ μερλάηε όηη ην Κόκκα ζηννπνίν αλήθεηε έθεξε ζηελ εμνπζία απηόλ ην απεξίγξαπην Πξόεδξν. Δίλαη νπξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο ζαο πνπ ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ πζηεξόβνπιακε ζηόρν ηηο επόκελεο Πξνεδξηθέο εθινγέο. 3. Δίλαη δεκνθξαηία έλαο ηόζν πξνβιεκαηηθόο Πξόεδξνο λα ρεηξίδεηαη ηνκππξηαθό θαη ην ζέκα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ησλεπόκελσλ γελεώλ ρσξίο λα δίλεη ιόγν ζε θαλέλα; 4. Ο Πόιπο Πνιπβίνπ ζην πόξηζκα ηνπ πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνύ επζπλώλ γηα ηελέθξεμε ζην Μαξί αλαθέξεηαη κε πνιύ μεθάζαξν θαη ζαθή ηξόπν ζηελ άθξσοπξνβιεκαηηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ θαη ηνπθνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ θαη ησλ πνιηηώλ. Αλ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηοδηαπηζηώζεηο Πνιπβίνπ ζα αληηιεθζείηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάζε ηόζννδεγνύκαζηε ζε εγθιήκαηα θαη ηξαγσδίεο. Θα δηαπηζηώζεηε επίζεο γηαηί ηνζεκεξηλό ακαξησιό θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν ζα πξέπεη λα απνηειέζεη παξειζόλ γηαηνλ ηόπν. 5. Ζ ρεηξαγώγεζε από ην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο πεκπηνπζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο,ηεο Γηθαηνζύλεο, ζα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ηαθόπιαθα ζην πνιηηηθό καοπξόβιεκα ζαλ πξόβιεκα εηζβνιήο, θαηνρήο θαη παξαβίαζεο δηεζλώλ λόκσλ. αλδπξσβνπιεπηήο πνπ είζηε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε από πξώην ρέξη όηη νη μέλνηδελ λνηάδνληαη γηα λα απνδώζνπλ δηθαηνζύλε ζε έλα ιαό ηνπ νπνίνπ ε ίδηα επνιηηηθή ηνπ εγεζία θαηαπαηεί θαζεκεξηλά ηα δηθαηώκαηα ηνπ. Πέζηε κνπ πόηεπνιηηηθά πξόζσπα θαη ζηελνί ηνπο ζπλεξγάηεο, κεγάινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο,έρνπλ ηηκσξεζεί γηα ηα ηόζα εγθιήκαηα θαη ζθάλδαια πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζεβάξνο ηνπ ιανύ; Θα ήζεια λα αλαδείμσ γηα αθόκε κηα θνξά ηελ δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςεδεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ηνποεγεζίεο. Γλσξίδεηε πνιύ θαιά θπξία Παπαδνπνύινπ όηη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεοησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ είλαη πνιύ αδηεπθξίληζηεο θαη ύπνπηεο θαη δελ δίλνπλνη εγεζίεο ηνπο ιεπηνκέξεηεο ζηνπο πνιίηεο. Τπάξρεη επξέσο ε αληίιεςε ζηελθνηλή γλώκε όηη ηα θόκκαηα θαη ηα ζηειέρε ησλ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνλππόθνζκν. ηε Δπξσπατθή Έλσζε όπνπ ππεξεηείηε ππάξρεη νδεγία πνπ πξνλνεί όηηηα θόκκαηα θάζε ρώξαο κέινπο δελ πξέπεη λα δέρνληαη εηζθνξέο θαηρξεκαηνδόηεζε από ην εμσηεξηθό. Γηαηί δελ ηελ πηνζεηνύλ ηα θππξηαθά θόκκαηα;απηό δελ ζαο πξνβιεκαηίδεη; Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δηαςεύζνπλ ηα θόκκαηαηηο πην πάλσ πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, είλαη λα ππάξμεη ην ''πνζελ έζρεο'',γηαηί δελ ην δέρνληαη; Σπραίν; Γελ λνκίδσ. Κιείλνληαο θπξία Παπαδνπνύινπ ζα πξέπεη λα ζαο επηζεκάλσ όηη όηαλ θάπνηνοκπαίλεη ζηελ πνιηηηθή δελ αξθεί λα είλαη έλαο ηίκηνο θαη αγσληζηηθόοπνιηηηθόο όπσο πηζηεύσ είζηε εζείο. Θα πξέπεη επίζεο λα αγσλίδεηαη θαη λαπνιεκά ηελ

5 δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςε δεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη κέζα ζην θόκκαπνπ αλήθεη. Αλ δε ζην ηέινο δελ θαηαθέξεη θάηη, ε ζα πξέπεη λααλεμαξηεηνπνηείηαη ε ζα πξέπεη ηίκηα θαη σξαία λα ην θαηαγγέιιεη θαη λααπνρσξεί θαη λα πξνζρσξεί ζε θάηη θαηλνύξγην θαη πην πγηέο θαη όρη λαβνιεύεηαη. Με εθηίκεζε Όκεξνο Αιεμάλδξνπ ΘΔΖ Α.Π. ΣΟ ΑΡΥΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ -----Original Me ssage-----from: PAPADOPOULOU Sent: Thursday, November 17, :55 AMTo: Omiros AlexandrouSubject: RE: Οη γόλνη,νη δηνξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη ε θαηάληηα καο Importance: High Αγαπεηέ θ. Αιεμάλδξνπ, αο επραξηζηώ γηα ην άξζξν ζαο, ην νπνίν έρσ δηαβάζεη κε κεγάιε πξνζνρή. Καηαλνώ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο. Γηέμνδν ζηα αδηέμνδα, κπνξνύλ λα δώζνπλ εζληθέο θπβεξλήζεηο πνπ λα έρνπλόξακα γηα ηνλ ηόπν θαη λα ζπλδπάδνπλ ηε γλώζε, ηελ πνιηηηθή βνύιεζε θαη ηεληθαλόηεηα λα γλσξίδνπλ επξύηεξα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ζθέςεο ΓηεζλώλΟξγαληζκώλ θαη θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ, γηα λα κπνξνύλ λα μεθεύγνπλ από ηαζηεγαλά θαη ηα κηθξόςπρα, ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηε κεκςηκνηξία θαη λαειίζζνληαη ζσζηά κε ηνπο θαηάιιεινπο δηπισκαηηθνύο ρεηξηζκνύο ζηε δηεζλήζθαθηέξα. Υξεηάδεηαη έλαο ζπλδπαζκόο πνιηηηθώλ θαη ηερλνθξαηώλ, πεξηζηνηρηζκέλσλ κεζπκβνύινπο πνπ λα έρνπλ θαηάιιειε πξνπαίδεηα θαη εμεηδίθεπζε. ΟΛΟΗ απηνί,πξέπεη πξώηηζηα, λα είλαη επηιεγκέλνη κε ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ. Οη άξηζη νηηεο δσήο δελ είλαη νη έρνληεο θαη θαηέρνληεο, αιιά όζνη εκθνξνύληαη απόπξαγκαηηθή δηάζεζε αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ζηα θνηλά, ζεσξνύλ ηελ επηινγήηνπο σο ιεηηνύξγεκα θαη εξγάδνληαη κόλν γηα ην θνηλό θαιό θαη ην ζπκθέξνληεο παηξίδαο.με εθηίκεζε, Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ, Δπξσβνπιεπηήο ΑΡΥΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ ΠΡΟ Α.Π. From: Omiros Alexandrou Sent: 17 November :41To: FW: Οη γόλνη,νη δηνξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη ε θαηάληηα καο Μεηά από πνιπήκεξεο ζπδεηήζεηο, θσκηθνηξαγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παιηλσδίεο νγηώξγνο Παπαλδξένπ θαη ν Αληώλεο ακαξάο ζπκθώλεζαλ ζην πξόζσπν ηνπ λένπηερλνθξάηε πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδαο Λνπθά Παπαδήκνπ, ν νπνίνο θάλεη ζήκεξαηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειώζεηο ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Δπίζεο ζήκεξα ν λένοπξσζππνπξγόο ηεο Ηηαιίαο αλαθνηλώλεη ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ πνπ όπσοέγηλε γλσζηό, είλαη όινη ηερλνθξάηεο θαη θαλείο δελ είλαη πνιηηηθόο. Καη νηδύν πξσζππνπξγνί επηζηξαηεύζεθαλ αξσλ άξσλ γηα λα βγάινπλ ηηο ρώξεο ηνπο απόηα επηθίλδπλα αδηέμνδα πνπ ηη ο νδήγεζαλ νη πνιηηηθνί ηηο ηειεπηαίεοδεθαεηίεο. Ο γόλνο πνιηηηθόο Γηώξγνο Παπαλδξένπ ήξζε ζηελ εμνπζία γηαηί απιά ιεγόηαλπαπαλδξένπ θαη απερώξεζε ιόγσ ππέξκεηξεο βιαθείαο θαη αληθαλόηεηαο. Ο ύιβηνμπεξινπζθόλη ήξζε ζηελ εμνπζία, γηαηί ιόγσ ακύζεηνπ πινύηνπ, έιεγρε ηα ΜΜΔθαη απερώξεζε ιόγσ δηαθζνξάο θαη ησλ ''πάξηη νξγίσλ'' πνπ δηνξγάλσλε ζηηοπνιπηειείο ηνπ βίιεο. Σόζν ε Διιάδα όζν θαη ε Ηηαιία αληηκεησπίδνπλ ην θάζκαηεο πηώρεπζεο ζαλ απνηέιεζκα ησλ αδέμησλ ρεηξηζκώλ, ηόζν ησλ πξώελπξσζππνπξγώλ ηνπο όζν θαη ησλ πξνθαηόρσλ ηνπο. Πνία όκσο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν λέσλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ; ηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν Λνπθάο Παπαδήκνο αλ θαη είλαη έλαο ηθαλόηαηνοηερλνθξάηεο -

6 νηθνλνκνιόγνο ζα παξακέλεη ζηελ εμνπζία κέρξη ηηο 19/2/2012θαη ζα πεξηζηνηρίδεηαη από ππνπξγνύο, πνιηηηθά πξόζσπα πνπ πξνέξρνληαη απόην ΠΑΟΚ ηελ Ν.Γ θαη ην Λάνο θαη ζε αξηζκό ζα μεπεξλνύλ θαηά 5 ηα κέιε ηεοθπβέξλεζεο Παπαλδξένπ. ηε πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ν λένο πξσζππνπξγόο ζαθπβεξλήζεη κέρξη ην 2013 θαη ζα έρεη πνιύ ιηγόηεξ νπο ππνπξγνύο, κόιηο 11(ζην έλα 1/3 απηώλ ηεο Διιάδαο) θαη όινη ηνπο είλαη ηερλνθξάηεο θαη όρηπνιηηηθνί. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Διιάδα νδεγήζεθε ζηελ πηώρεπζε από ην δηεθζαξκέλνθνκκαηηθό θαηεζηεκέλν πνπ αληηπξνζσπεύεη ηόζν ν γόλνο Παπαλδξένπ όζν θαη ναληώλεο ακαξάο, σζηόζν θαη νη δύν ηνπο επηκέλνπλ ζηελ δηελέξγεηα εθινγώλζηηο 19/2/2012 γηα λα αλαδεηρζεί πάιηλ πξσζππνπξγόο έλαο εμ απηώλ, λα ''ηξώγνληαη'' πάιη κεηαμύ ηνπο όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, θαη λα δώζνπλ έηζη ηελραξηζηηθή βνιή ζηελ Διιάδα. ε πξόζθαηε δεκνζθόπεζε ν ειιεληθόο ιαόο κε πνζνζηό θνληά ζην 80% ηάζζεηαηππέξ ηεο παξακνλήο ηνπ Λνπθά Παπαδήκνπ γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί απηή ενηθνλνκηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηελ Διιάδα από απηά ηα αδηέμνδα ηεο.παξά ηελ επηζπκία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ν Σξειιαληώλεο επηκέλεη λα γξαθηεί θαηαπηνύ ην όλνκα ηνπ ζηελ ιίζηα ησλ πξσζππνπξγώλ ηεο Διιάδαο. Σόζν ν γόλνο όζνθαη ν ''ηξειιαληώλεο'' ηξέκνπλ κε ηελ ηδέα όηη έλαο κε πνιηηηθόο κπνξεί λαπεηύρεη θαη λα ζώζεη ηελ ειιάδα θαη απηνί πιένλ, ζαλ αλεηδίθεπηνη''επαγγεικαηίε ο πνιηηηθνί'' λα πεξάζνπλ ζηελ αλεξγία. Από πνύ πξνέξρεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ''Σξαιιαληώλεο'' πνπ ρξεζηκνπνίεζα πηνπάλσ; Ζ Πελειόπε Γέιηα, γηαγηά ηνπ Αληώλε ακαξά, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941απηνθηόλεζε όηαλ νη γεξκαλνί κπήθαλ ζηελ Αζήλα θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έδσζεζηνλ εγγνλό ηεο ην βηβιίν ηεο, ''Ο Σξαιιαληώλεο''. Δλδερνκέλσο ε γπλαίθα λακελ απηνθηόλεζε ιόγσ ησλ Γεξκαλώλ αιιά ίζσο ην έθαλε βιέπνληαο ζην κέιινλ,δειαδή νξακαηίζηεθε ηνλ εγγνλό ηεο επίδνμν πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο. Ζ Διιάδα θαηαζηξάθεθε θπξίσο από ηνπο γόλνπο ησλ πνιηηηθώλ ηεο. Από ηνλγεώξγην Παπαλδξένπ ζην Αλδξέα Παπαλδξένπ (''Σζoβόια δώζηα όια'' - ''Gamikosof Universe) ζηνλ Γησξγάθε Παπαλδξένπ (Λεθηά ππάξρνπλ). Από ηνλ ΚσλζηαληίλνΚαξακαλιή ζηνλ Κώζηα Καξακαλιή( Γώζηε κνπ θαί θαη Play Station). Από ηνλκσλζηαληίλν Μεηζνηάθε ζηελ Νηόξα(Γελ ιέγσ ηίπνηα γηα λα κελ κε θαηαξαζηεί ηνμεηζνηαθαίεθν). Από ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζην Δπάγγειν Βεληδέιν. Ούηε ζεκνλαξρηθά θαζεζηώηα δελ βξίζθεηο ηέηνηα δηαδνρή. Καη ηώξα ζηνπο δηθνύο καο. αλ γλήζηα ηέθλα ηεο κεηέξαο παηξίδαο, νη δηθνίκαο πνιηηηθνί δελ ζα κπνξνύζαλ λα πζηεξήζνπλ ζε εγθιήκαηα από ηνπο ειιαδίηεοζπλαδέιθνπο ηνπο. Πξαμηθόπεκα 1974, Υξεκαηηζηήξην 1999, αεξνπνξηθό δπζηύρεκα2004, έθξεμε ζην Μαξί 2011, Φπζηθό αέξην 2011, ζθάλδαια, δηαθζνξά, ξνπζθέηη,αλαμηνθξαηία, ιατθηζκόο, πξνζηπρηά, ρεηξαγώγεζε δηθαηνζύλεο, είλαη κόλνκεξηθά από ηα ''επηηεύγκαηα'' πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη δηθνί καοπνιηηηθνί. ε όηη αθνξά ηνπο δηθνύο καο γόλνπο, κόλν έλαο πξόιαβε λα πάξεη εμνπζία ζηαρέξηα ηνπ(ν ηέσο ππνπξγόο εμσηεξηθώλ Μάξθνο Κππξηαλνύ) θαη είδακε πώορεηξίζηεθε ηα εθξεθηηθά ζην Μαξί θαη ηελ ηξαγσδία πνπ καο έθεξε καδί κε ηνλπνιηηηθό ηνπ πξντζηάκελν. Φαληαζηείηε αθόκε ηη καο πεξηκέλεη αλ πάξνπλεμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο ν Νηθόιαο Παπαδόπνπινο θαη ν εηεξνζαιήο αδειθόο ηνπκσλζηαληίλνο Γησξθάηδηεο; Ζ θηινδνμία ηνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα γίλεηπξόεδξνο, θαίλεηαη όηη ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί θαιύηεξα κε ηνλ ακύζεηνπινύην ησλ δύν γόλσλ επ ακνηβαίν όθεινο. ηελ κηθξή καο κπαλαλία θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη θάπσο ην ζθεληθό ζεζρέζε κε ηα ' 'επηηεύγκαηα'' ησλ γόλσλ πνιηηηθώλ θαη ηνύην γηαηί εζράησο νγεκήηξεο Υξηζηόθηαο, πήξε όινπο ηνπο πνιηηηθνύο, γόλνπο θαη κε ζηελ ζηξνθήθαη ηνπο ''έβαιε όινπο ηα γπαιηά''. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα κελ είλαη

7 γόλνο(''δηνξηζκέλνο'' από ηνλ Δδεθία Παπαησάλνπ) αιιά δπζηπρώο ε έθξεμε ζην Μαξίκάο έδεημε πόζν άγνλν κπαιό δηαζέηεη. Ο άλζξσπνο πξαγκαηηθά δελ παίδεηαη.από ηόηε πνπ έγηλε πξόεδξνο καο ζπκίδεη παξαζηάζεηο ηνπ θαξαγθηόδε. Βιέπνπκεζπλερώο θαπιόηεηα, ιατθηζκό, κεησκέλε αληίιεςε, θόκπιεμ, έπαξζε,κνλνιηζηθόηεηα, θιακνπξνύζθηα, θηινύηηα, αηάθεο, ηηόθθεο, ακπαιαηνζύλε θαηγεληθά ην ζύλδξνκν νύιια μέξεη ηα ηδηέ νύιινη ηδπλενύλ ηνλ. Μεηά ηελ ηξαγσδία ζην Μαξί θαη ηηο επαθόινπζεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, κίαέπξεπε λα είλαη ε επηινγή, ε παξαίηεζε Υξηζηόθηα θαη ε εθινγή ελόοππεξθνκκαηηθνύ ηερλνθξάηε σο Πξνέδξνπ πνπ ζα άκβιπλε ηα πάζε θαη ηηο έξηδεοθαη ζα έδηλε ειπίδα θαη πξννπηηθή θαη όρη λα βιέπνπκε θαζεκεξηλά ηνποπνιηηηθνύο λα εξίδνπλ κεηαμύ ηνπο, πνίνο θηαηεη ιηγόηεξν ε πεξηζζόηεξν. Καιώ ηηο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ λα θάλνπλ κηα αμηόπηζηε δεκνζθόπεζεζέηνληαο ην εμήο εξώηεκα: ''Γηα ηηο επεξρόκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο ηηπηζηεύεηε όηη είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηνλ ηόπν, κηα θνκκαηηθή ε κηαππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα;'' Να είζηε βέβαηνη όηη ν ιαόο ζα απαληήζεη κεέλα ζπληξηπηηθό πνζνζηό ππέξ ηεο ππεξθνκκαηηθήο ππνςεθηόηεηαο. Φαίλεηαη όκσοδπζηπρώο όηη ν Υξηζηόθηαο, ν Αλαζηαζηάδεο θαη ν Κάξνγηαλ εθηόο από ηελθηινδνμία ηνπο λα αλαδεηρζνύλ νη επόκελνη πξόεδξνη ηεο Γεκνθξαηίαο, δελπξέπεη λα κέλνπλ αδηάθνξνη γηα ηηο ηεξάζηηεο κίδεο πνπ ζα ηνπο απνθέξεη εδηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Ο θόβνο ησλ πην πάλσ επίδνμσλ πξνέδξσλ αλ θαη εθθξάδεηαη δεκνζίσο σο αγσλίαγηα ην κέιινλ ηεο Κύπξνπ, έρεη δηαθνξεηηθά αίηηα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελζηξέβισζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιηηηθνύ, κηαο ηδηόηεηαο πνπ κεηαηξέςαλε απόιεηηνύξγεκα ζε επάγγεικα. Φνβνύληαη ηειηθά γηα ηελ δνπιεηά ηνπο γηαηί ζαλεπαγγεικαηίεο πνιηηηθνί δελ γλσξίδνπλ λα θάλνπλ ηίπνηα άιιν. Καιώ ηα ππόινηπα κηθξόηεξα θόκκαηα λα αδξάμνπλ ηελ επθαηξία θαη λα πξνηάμνπλέλαληη ζηε δηραζ ηηθή ππνςεθηόηεηα ησλ πην πάλσ πηζαλώλ ηξηώλ ππνςεθίσλ, κηαππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα ελόο ηθαλνύ ηερλνθξάηε πνπ ζα κπνξέζεη λα βγάιεηηνλ ηόπν από ηα ηξαγηθά αδηέμνδα πνπ ηνλ έρνπλ νδεγήζεη ηα κεγάια θόκκαηαεμνπζίαο. Οη πνιηηηθνί εγέηεο καο δπζηπρώο αλδξώζεθαλ πνιηηηθά θαη έκαζαλ λαπνιηηεύνληαη πάλσ ζηελ ηαθηηθή ηεο αληηπαιόηεηαο ηεο πόισζεο θαη ηνππνιηηηθνύ ρνπιηθαληζκνύ. Γελ γλσξίδνπλ θαλέλαλ άιιν ηξόπν λα παξάμνπλπνιηηηθή, πέξα από ηελ ζηείξα αληηπνιίηεπζε, ηνλ κεδεληζκό ησλ πάλησλ θαηηνλ ιατθηζκό πνπ ηνπο επηηξέπεη λα επηθαινύληαη ην θνηλό αίζζεκα όηαλδνξίδνληαη Αο ηειεηώλνπκε ινηπόλ κε ην ακαξησιό θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν δελ ην αληέρεηάιιν ν ηόπνο. Όκεξνο Αιεμάλδξνπ Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο - Διεγθηήο

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ

Η Δπιστήμη τηρ Βιολογίαρ Όινη καο έρνπκε, κέρξη ζήκεξα, αξξσζηήζεη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά. Αθόκε θαη ηα θαηνηθίδηα καο αξξσζηαίλνπλ, θαη ηα θπηά ζηνλ θήπν καο. Κάπνηεο θνξέο γηα λα κπνξέζνπκε λα γίλνπκε θαιά ρξεηάδεηαη λα πάξνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα