ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ"

Transcript

1 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη πιείζηνη πνιηηηθνί καο ζα πνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, ιίγν ε πνιύ ηα αθνύκε θαζεκεξηλώο, έηζη βέβαηα καο ραηδεύνπλ ηα απηηά. Πνηόο όκσο ζα ηνικήζεη λα ηα πξνσζήζεη ζηε Βνπιή? Καη ε αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηη αθξηβώο ζεκαίλεη? πγγλώκε δελ ζα ην μαλαθάλσ? Ξέξεηε λνκίδσ ηελ απάληεζε ηνπ Πνιίηε ζε απηό ην εξώηεκα πνπ είλαη ΟΛΟΗ ΝΑ ΠΑΝ ΔΧ ΣΟΤ. Σα πνιιά ιόγηα είλαη θηώρηα! Θα είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρηζκέλνη αλ πξνσζήζεηε δεκόζηα αιιά θαη κε πξαθηηθό ηξόπν έζησ θαη έλα από ηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ έρεηε αλαθέξεη αθνύ βέβαηα πείζεηε ηνλ αξρεγό ηνπ θόκκαηνο ζαο γηα ηελ απόιπηε θαη επείγνπζα αλάγθε αιιαγήο ζην δηεθζαξκέλν πνιηηηθό καο ζύζηεκα. Δκείο ζεσξνύκε όηη απηό ην ζύζηεκα είλαη TOO CORRUPT TO CHANGE ζην απαηηνύκελν βάζνο θαη κε ηνλ απαηηνύκελν ξπζκό, αιιά βέβαηα ζα καο παξαρσξήζεη ζηαγνλνκεηξηθώο νξηζκέλεο αιιαγέο θαη πεξηζηαζηαθά θαη θαλέλα εμηιαζηήξην ζύκα όηαλ ε πίεζε ηνπ πνιίηε βξίζθεη ηνπο θπβεξλώληεο ζε αδύλαηα ζεκεία όπσο θαη είδακε ηειεπηαίσο. Δπνκέλσο ε κόλε ειπίδα γηα ηνλ Πνιίηε είλαη ε ζπζπείξσζε θαη νξγάλσζε ησλ αεηώλ ζε ζρεκαηηζκό ( όπσο πνιύ νξζά αλαθέξαηε )κε ζθνπό ηελ πξνζπάζεηα εθινγήο αλεμάξηεηνπ πξόεδξνπ κε ειπίδα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο ΚΑΘΑΡΖ πνιηηηθήο δύλακεο ε νπνία ζα πηέζεη ηα θόκκαηα λα επηθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο ζηα επόκελα ρξόληα. Αιινηώο απηνί νη άζιηνη θνκκαηάξρεο ζα θαηαζηξέςνπλ απηή ηε ρώξα όπσο θάλνπλ ηώξα ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ηνπο θαίγεηαη θαξθί.ννκίδσ ηελ ζπιινγηθή αληθαλόηεηα ηνπο ηελ έρνπλ απνδείμεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο επαλειεηκκέλα. Σειεηώλσ ιέγνληαο όηη γηα καο ν πξώηνο παηξηώηεο ζα είλαη ν πξώηνο βνπιεπηήο πνπ ζα βάιεη ην πξώην θαξθί ζην θέξεηξν ηνπ λεθξνύ πνιηηηθνύ καο ζπζηήκαηνο κε ηελ παξαίηεζε ηνπ από ην θόκκα ηνπ θαη ηόηε εκείο ζα αξρίζνπκε λα ειπίδνπκε. Με απηή ηε ζθέςε ζπκθσλείηε? Φηιηθά Γ. Κάλλαο ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ On Mon, 28 Nov :03: , PAPADOPOULOU Antigoni wrote: Αγαπεηέ θε Κάλλα, Θα ζπκθσλήζσ κε θάπνηεο από ηηο επηζεκάλζεηο ζαο θαη ζα ζπκπιεξώζσ θαη δηθέο κνπ απόςεηο: Σν πνιηηηθό ζύζηεκα ρξήδεη αλαζεώξεζεο, εθζπγρξνληζκνύ θαη εμπγίαλζεο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ελεξγνί θαη όρη απαζείο. Δίλαη ζεηηθό πσο έζησ θαη αξγά, άξρηζαλ θαη ζηνλ ηόπν καο λα ελεξγνπνηνύληαη ηα θνηλσληθά ξεύκαηα. Όκσο έρνπλ αξθεηό δξόκν λα δηαλύζνπλ. Οη πνιίηεο πξέπεη λα αμηώζνπλ Α) ην αζπκβίβαζην θαη Β) ηζρπξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην Πόζελ έζρεο θαη Γ) απζηεξόηεξε λνκνζεζία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, Γ) απζηεξόηεξεο πνηλέο γηα πάηαμε θάζε είδνπο δηαπινθήο θαη Δ) θπξίσο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Γελ αξθεί λα έρνπκε θαινύο λόκνπο. Υξεηάδεηαη λα εθαξκόδνληαη. Δπζύλε γηα ηα θαθώο έρνληα έρνπκε όινη, ν θαζέλαο ζην βαζκό πνπ ηνπ αλαινγεί. Άιιε θαη θύξηα είλαη ε επζύλε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο γηα

2 ιάζε θαη παξαιήςεηο, άιιε ησλ θνκκαηαξρώλ- ζπγθπβεξλώλησλ ή αληηπνιηηεπνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όινη νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ επίζεο ηηο επζύλεο πνπ ηνπο αλαινγνύλ. Σα κέηξα έπξεπε λα ιεθζνύλ έγθαηξα, κε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη λα είλαη νινθιεξσκέλα. Μπξνζηά ζηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ, ην πνιηηηθό θόζηνο έπξεπε λα είλαη ζε δεύηεξε κνίξα. Πάλσ θαη πέξαλ από όια θαη όινπο, έπξεπε λα πξπηαλεύεη ην ζπκθέξνλ ηεο ΠΑΣΡΗΓΑ! ΝΑη πξέπεη λα ππάξρεη πεξηζζόηεξε δηαθάλεηα, παληνύ. 1. ΝΑΗ ζηελ άκεζε ελαξκόληζε κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία πνπ απαγνξεύεη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα θάπνηαο ρώξαο από μέλνπο νξγαληζκνύο ε εηαηξείεο. 2. ΝΑΗ ζηε ινγνδνζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Κνκκάησλ θαη ζηε ςήθηζε απζηεξόηεξεο λνκνζεζίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα. 3. Πξνζσπηθά δελ είκαη ελάληηα ζηελ Οξηδόληηα Φεθνθνξία, λννπκέλνπ πσο ζα γίλεη έλα ζσζηό θαη αμηνθξαηηθό ζύζηεκα, θαηόπηλ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο. ΓΗΑΦΧΝΧ κε ηε ιύζε "ηερλνθξαηώλ". Γελ ππάξρνπλ από κεραλήο Θενί γηα λα δηαζώζνπλ ηελ Κύπξν. ΓΗΑΦΧΝΧ κε ηελ επηβνιή αηόκσλ από ην ΓΝΣ ή ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Πάληα πίζηεπα πσο κέζα από δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ν θάζε ιαόο πξέπεη λα επηιέγεη ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ ηελ εγεζία ηνπ. Όκσο ην παξόλ ζύζηεκα θαη ε παξνύζα θξίζε, νδεγνύλ ζε αηξαπνύο επηθίλδπλεο. Ούηε ε πνιηηηθή νηθνγελνθξαηία, νύηε ε επηβνιή ηερλνθξαηώλ από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, νύηε νη δηνξηζκνί θαη ε επηβνιή από θαλαιάξρεο, εθζπρξνλίδνπλ ην ζύζηεκα...απηό πνπ κε αλεζπρεί ηδηαίηεξα, είλαη πσο ε αμηνθξαηία ηαιαλίδεηαη θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο, ν θόζκνο θαη επθεκηζκό επηιέγεη, άηνκα πνπ ήδε έρνπλ πξνεπηιεγεί από ην ίδην ην ζαζξό ζύζηεκα γηα ην νπνίν παξαπνληέζηε, δειαδή από άιινπο γηα εκάο, δπζηπρώο ρσξίο εκάο (αθνύ δειώλσ θη εγώ ελεξγόο πνιίηεο). Δύρνκαη νη ηερλνθξάηεο ζε Διιάδα θαη Ηηαιία λα βξνύλ ιύζεηο θαη ν Θεόο λα θσηίζεη ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο (Μέξθει θαη αξθνδύ) λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνύλ επξσπατθά θαη λα αθήζνπλ θαηά κέξνο ηνλ εζληθηζκό αιιά θαη ηα δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά. Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη πξώηηζηα, θξίζε αμηώλ. Οη πνιηηηθνί ηαγνί πξέπεη λα έρνπλ πξώηηζηα ήζνο. Να μερσξίδνπλ γηα ηελ Αλζξσπηά ηνπο. Να πξναζπίδνληαη αμίεο. Να δνπιεύνπλ ζθιεξά γηα ην δεκόζην όθεινο. Γηα κέλα, θαιόο πνιηηηθόο είλαη απηόο/ απηή πνπ παιεύεη ΣΗΜΗΑ, ΚΛΖΡΑ θαη ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ πάληα, ρσξίο λα παηά επί πησκάησλ, ρσξίο λα έρεη απηνζθνπό ηελ αλαξξίρεζε ζηελ θαξέθια ηεο εμνπζίαο. Σέηνηνπο πνιηηηθνύο ρξεηάδεηαη ν ηόπνο θη όρη θαξεθινθέληαπξνπο θαη αξξηβίζηεο, απν κεραλήο Θενύο θαη θαξξηεξίζηεο... σζηνί ελεξγνί πνιίηεο πνπ ζπλάκα πνιηηεύνληαη, ππάξρνπλ ζε όια ηα θόκκαηα. Ζ νπζία είλαη λα κάζνπκε λα ηνπο μερσξίδνπκε. Να ηνπο εθηηκνύκε, λα ηνπο ελζαξξύλνπκε θαη λα ηνπο βνεζνύκε, γηαηί ε αιιαγή, έξρεηαη εθ ησλ έζζσ, όηαλ επηρεηξείηαη εμπγίαλζε δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ. ηελ Κύπξν θαη ζηελ Διιάδα, έρνπκε πνιινύο θηιόδνμνπο "αεηνύο", πνπ δπζηπρώο δελ έκαζαλ λα πεηνύλ ζε ζρεκαηηζκό. Υξεηαδόκαζηε σζηόζν ΟΜΑΓΔ, πνπ λα έρνπλ όξακα θαη ζηξαηεγηθή θαη πνπ λα μέξνπλ λα δνπιεύνπλ κε πεηζαξρία θαη αθνζίσζε, ιέγνληαο ιίγα θαη πξάηηνληαο πνιιά, γηαηί ζέινπλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Με εθηίκεζε, Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΕΤΓΟΤ ΠΡΟ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ -----Original Message----- From: Sent: 19 November :45

3 To: PAPADOPOULOU Antigoni Cc: Omiros Alexandrou Fr Subject: Ζ Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ θαη ην άξσζην πνιηηηθν ζύζηεκα Aγαπεηή θα. Παπαδνπνύινπ, Ο Οκεξνο έρεη απόιπην δίθαην θαη κεγάιν πνζνζηό ησλ πνιηηώλ ζέινπλ αιιαγή ηνπ άζιηνπ πνιηηηθνύ καο θαηεζηεκέλνπ άκεζα. αο ζηέιινπκε ηελ ηειεπηαία καο αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεύηεθε ρζέο ζηνλ Πνιίηε θαη αύξην κάιινλ από ηηο άιιεο εθεκεξίδεο. αο θαινύκε λα κειεηήζεηε ηηο ζέζεηο καο θαη λα καο βνεζήζεηε αλ ζπκθσλείηε. Πηζηεύνπκε όηη αλ κεξηθνί παηξηώηεο πνιηηηθνί εγθαηαιείςνπλ ηα θόκκαηα ηνπο θαη καο βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο επηηξνπήο εθζπγρξνληζκνύ πνπ πξνζπαζνύκε λα νξγαλώζνπκε, ηα θόκκαηα ζα ππνρξεσζνύλ λα επηθέξνπλ θάπνηεο κίληκνπκ αιιαγέο πνπ δεηνύκε γηα λα έρεη κέιινλ απηόο ν ηόπνο. Σν εξώηεκα είλαη πνηνί έρνπλ ηα θόηζηα λα ην θάλνπλ? Φηιηθά Γηάλλνο Κάλλαο Πξόεδξνο ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΑΠΑΝΣΖΖ ΟΜΖΡΟΤ ΠΡΟ Α.Π. On Sat, 19 Nov :26: , john c. cannas wrote: Message Forwarded on Sat, 19 Nov :26: From: "Omiros Alexandrou" To: Subject: FW: Ζ Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ θαη ην άξσζην πνιηηηθν ζύζηεκα Date: Sat, 19 Nov :36: Λεκεζόο, 18 Ννεκβξίνπ 2011 Κπξία Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ Δπξσβνπιεπηή, Αγαπεηή θπξία Παπαδνπνύινπ, αο επραξηζηώ γηα ηηο ζθέςεηο πνπ εθθξάδεηε πην θάησ ζε ζρέζε κε άξζξν κνππνπ έρεηε ιάβεη. Παξαθνινπζώ ηελ πνιηηηθή ζαο πνξεία ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη έρσ ηελ άπνςεόηη είζηε από ηνπο ειάρηζηνπο πνιηηηθνύο πνπ ηνπο δηαθξίλεη ε εληηκόηεηα, νγλήζηνο παηξησηηζκόο θαη ε κεγάιε αγσληζηηθόηεηα γηα ην θαιό ηεο Κύπξνπ καο. Γηαβάδνληαο θάπνηνο ην ηξόπν πνπ δηαηππώλεηε ηηο απόςεηο ζαο, δελ κπνξείπαξά λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη, εκκέζσο πιελ ζαθώο, παξαδέρεζηε όηη ηνππάξρνλ πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν επζύλεηαη γηα ηελδεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν ηόπνο καο. Δίλαη εκπεδσκέλν βαζηά ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θππξηαθνύ ιανύ όηη απηό ηνθνκκαηηθό θαηεζηεκέλν θαη ηα πνιηηηθά πξόζσπα πνπ ην ζπλζέηνπλ απνηεινύλκέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθόζνλ απηό ην ζύζηεκα δηαηεξεί δηαρξνληθά ηα ίδηαραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ίδηεο αξξσζηεκέλεο λννηξνπίεο δελ κπνξεί λα δώζεηιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ην ίδην δεκην ύξγεζε θαη ζηα ζεκεξηλάαδηέμνδα. Ζ επαλαιακβαλόκελε από πνιηηηθά πξόζσπα κόληκε επσδόο όηη ''ζηελ δεκνθξαηίαδελ ππάξρνπλ αδηέμνδα'', απνδείρζεθε έλαο κεγάινο κύζνο γηα ηελ θππξηαθήκπαλαλία γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 1. ηελ πξαγκαηηθή δεκνθξαηία δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα, όρη ζηε

4 θππξηαθήδεκνθξαηία. Δίλαη δεκνθξαηία, ε αηηκσξεζία, ε αλαμηνθξαηία, ν λεπνηηζκόο, νιατθηζκόο, ην ξνπζθέηη, ε θνξνδηαθπγή πνιηηηθώλ θπξίσο πξνζώπσλ, ε θάιπςε κεην αδεκίσην πνπ δίλνπλ ηα ΜΜΔ ζην πνιηηηθννηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν; Δίλαηδεκνθξαηία ηέινο, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία λα έρεη Γεληθό Δηζαγγειέα ηνλ ΠέηξνΚιεξίδε θαη βνεζό ηνπ ηνλ Άθε Παπαζάβα; 2. Δίλαη δεκνθξαηία λα παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ έλαο Πξόεδξνο πνπ επζύλεηαηάκεζα γηα ηελ απώιεηα 13 αλζξώπσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπηόπνπ; Δίλαη δεκνθξαηία λα θαηεγνξεί ηνλ Πόιπ Πνιπβίνπ πνπ ν ίδηνο δηόξηζεγηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο έθξεμεο ζην Μαξί θαη όηαλ απηόο θάλεη ζσζηά ηελδνπιεηά ηνπ, λα ηνλ δηαβάιιεη ν ίδηνο θαη ην θόκκα ηνπ θαη λα κελ ζέβεηαηηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ εγείηαη ; Πνίνο λνκίδεηαη, από όζνπο άκεζαε έκκεζα εκπιέθνληαη ζε απηό ην έγθιεκα, ζα δερζεί ηελ εηπκεγνξία ηνπ λόκνπόηαλ ν ίδηνο ν Πξόεδξνο δελ ηελ απνδέρεηαη; Μελ μερλάηε όηη ην Κόκκα ζηννπνίν αλήθεηε έθεξε ζηελ εμνπζία απηόλ ην απεξίγξαπην Πξόεδξν. Δίλαη νπξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο ζαο πνπ ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ πζηεξόβνπιακε ζηόρν ηηο επόκελεο Πξνεδξηθέο εθινγέο. 3. Δίλαη δεκνθξαηία έλαο ηόζν πξνβιεκαηηθόο Πξόεδξνο λα ρεηξίδεηαη ηνκππξηαθό θαη ην ζέκα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ησλεπόκελσλ γελεώλ ρσξίο λα δίλεη ιόγν ζε θαλέλα; 4. Ο Πόιπο Πνιπβίνπ ζην πόξηζκα ηνπ πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνύ επζπλώλ γηα ηελέθξεμε ζην Μαξί αλαθέξεηαη κε πνιύ μεθάζαξν θαη ζαθή ηξόπν ζηελ άθξσοπξνβιεκαηηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ θαη ηνπθνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ θαη ησλ πνιηηώλ. Αλ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηοδηαπηζηώζεηο Πνιπβίνπ ζα αληηιεθζείηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάζε ηόζννδεγνύκαζηε ζε εγθιήκαηα θαη ηξαγσδίεο. Θα δηαπηζηώζεηε επίζεο γηαηί ηνζεκεξηλό ακαξησιό θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν ζα πξέπεη λα απνηειέζεη παξειζόλ γηαηνλ ηόπν. 5. Ζ ρεηξαγώγεζε από ην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο πεκπηνπζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο,ηεο Γηθαηνζύλεο, ζα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ηαθόπιαθα ζην πνιηηηθό καοπξόβιεκα ζαλ πξόβιεκα εηζβνιήο, θαηνρήο θαη παξαβίαζεο δηεζλώλ λόκσλ. αλδπξσβνπιεπηήο πνπ είζηε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε από πξώην ρέξη όηη νη μέλνηδελ λνηάδνληαη γηα λα απνδώζνπλ δηθαηνζύλε ζε έλα ιαό ηνπ νπνίνπ ε ίδηα επνιηηηθή ηνπ εγεζία θαηαπαηεί θαζεκεξηλά ηα δηθαηώκαηα ηνπ. Πέζηε κνπ πόηεπνιηηηθά πξόζσπα θαη ζηελνί ηνπο ζπλεξγάηεο, κεγάινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο,έρνπλ ηηκσξεζεί γηα ηα ηόζα εγθιήκαηα θαη ζθάλδαια πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζεβάξνο ηνπ ιανύ; Θα ήζεια λα αλαδείμσ γηα αθόκε κηα θνξά ηελ δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςεδεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ηνποεγεζίεο. Γλσξίδεηε πνιύ θαιά θπξία Παπαδνπνύινπ όηη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεοησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ είλαη πνιύ αδηεπθξίληζηεο θαη ύπνπηεο θαη δελ δίλνπλνη εγεζίεο ηνπο ιεπηνκέξεηεο ζηνπο πνιίηεο. Τπάξρεη επξέσο ε αληίιεςε ζηελθνηλή γλώκε όηη ηα θόκκαηα θαη ηα ζηειέρε ησλ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνλππόθνζκν. ηε Δπξσπατθή Έλσζε όπνπ ππεξεηείηε ππάξρεη νδεγία πνπ πξνλνεί όηηηα θόκκαηα θάζε ρώξαο κέινπο δελ πξέπεη λα δέρνληαη εηζθνξέο θαηρξεκαηνδόηεζε από ην εμσηεξηθό. Γηαηί δελ ηελ πηνζεηνύλ ηα θππξηαθά θόκκαηα;απηό δελ ζαο πξνβιεκαηίδεη; Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δηαςεύζνπλ ηα θόκκαηαηηο πην πάλσ πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, είλαη λα ππάξμεη ην ''πνζελ έζρεο'',γηαηί δελ ην δέρνληαη; Σπραίν; Γελ λνκίδσ. Κιείλνληαο θπξία Παπαδνπνύινπ ζα πξέπεη λα ζαο επηζεκάλσ όηη όηαλ θάπνηνοκπαίλεη ζηελ πνιηηηθή δελ αξθεί λα είλαη έλαο ηίκηνο θαη αγσληζηηθόοπνιηηηθόο όπσο πηζηεύσ είζηε εζείο. Θα πξέπεη επίζεο λα αγσλίδεηαη θαη λαπνιεκά ηελ

5 δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςε δεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη κέζα ζην θόκκαπνπ αλήθεη. Αλ δε ζην ηέινο δελ θαηαθέξεη θάηη, ε ζα πξέπεη λααλεμαξηεηνπνηείηαη ε ζα πξέπεη ηίκηα θαη σξαία λα ην θαηαγγέιιεη θαη λααπνρσξεί θαη λα πξνζρσξεί ζε θάηη θαηλνύξγην θαη πην πγηέο θαη όρη λαβνιεύεηαη. Με εθηίκεζε Όκεξνο Αιεμάλδξνπ ΘΔΖ Α.Π. ΣΟ ΑΡΥΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ -----Original Me ssage-----from: PAPADOPOULOU Sent: Thursday, November 17, :55 AMTo: Omiros AlexandrouSubject: RE: Οη γόλνη,νη δηνξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη ε θαηάληηα καο Importance: High Αγαπεηέ θ. Αιεμάλδξνπ, αο επραξηζηώ γηα ην άξζξν ζαο, ην νπνίν έρσ δηαβάζεη κε κεγάιε πξνζνρή. Καηαλνώ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο. Γηέμνδν ζηα αδηέμνδα, κπνξνύλ λα δώζνπλ εζληθέο θπβεξλήζεηο πνπ λα έρνπλόξακα γηα ηνλ ηόπν θαη λα ζπλδπάδνπλ ηε γλώζε, ηελ πνιηηηθή βνύιεζε θαη ηεληθαλόηεηα λα γλσξίδνπλ επξύηεξα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ζθέςεο ΓηεζλώλΟξγαληζκώλ θαη θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ, γηα λα κπνξνύλ λα μεθεύγνπλ από ηαζηεγαλά θαη ηα κηθξόςπρα, ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηε κεκςηκνηξία θαη λαειίζζνληαη ζσζηά κε ηνπο θαηάιιεινπο δηπισκαηηθνύο ρεηξηζκνύο ζηε δηεζλήζθαθηέξα. Υξεηάδεηαη έλαο ζπλδπαζκόο πνιηηηθώλ θαη ηερλνθξαηώλ, πεξηζηνηρηζκέλσλ κεζπκβνύινπο πνπ λα έρνπλ θαηάιιειε πξνπαίδεηα θαη εμεηδίθεπζε. ΟΛΟΗ απηνί,πξέπεη πξώηηζηα, λα είλαη επηιεγκέλνη κε ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ. Οη άξηζη νηηεο δσήο δελ είλαη νη έρνληεο θαη θαηέρνληεο, αιιά όζνη εκθνξνύληαη απόπξαγκαηηθή δηάζεζε αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ζηα θνηλά, ζεσξνύλ ηελ επηινγήηνπο σο ιεηηνύξγεκα θαη εξγάδνληαη κόλν γηα ην θνηλό θαιό θαη ην ζπκθέξνληεο παηξίδαο.με εθηίκεζε, Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ, Δπξσβνπιεπηήο ΑΡΥΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ ΠΡΟ Α.Π. From: Omiros Alexandrou Sent: 17 November :41To: FW: Οη γόλνη,νη δηνξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη ε θαηάληηα καο Μεηά από πνιπήκεξεο ζπδεηήζεηο, θσκηθνηξαγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παιηλσδίεο νγηώξγνο Παπαλδξένπ θαη ν Αληώλεο ακαξάο ζπκθώλεζαλ ζην πξόζσπν ηνπ λένπηερλνθξάηε πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδαο Λνπθά Παπαδήκνπ, ν νπνίνο θάλεη ζήκεξαηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειώζεηο ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Δπίζεο ζήκεξα ν λένοπξσζππνπξγόο ηεο Ηηαιίαο αλαθνηλώλεη ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ πνπ όπσοέγηλε γλσζηό, είλαη όινη ηερλνθξάηεο θαη θαλείο δελ είλαη πνιηηηθόο. Καη νηδύν πξσζππνπξγνί επηζηξαηεύζεθαλ αξσλ άξσλ γηα λα βγάινπλ ηηο ρώξεο ηνπο απόηα επηθίλδπλα αδηέμνδα πνπ ηη ο νδήγεζαλ νη πνιηηηθνί ηηο ηειεπηαίεοδεθαεηίεο. Ο γόλνο πνιηηηθόο Γηώξγνο Παπαλδξένπ ήξζε ζηελ εμνπζία γηαηί απιά ιεγόηαλπαπαλδξένπ θαη απερώξεζε ιόγσ ππέξκεηξεο βιαθείαο θαη αληθαλόηεηαο. Ο ύιβηνμπεξινπζθόλη ήξζε ζηελ εμνπζία, γηαηί ιόγσ ακύζεηνπ πινύηνπ, έιεγρε ηα ΜΜΔθαη απερώξεζε ιόγσ δηαθζνξάο θαη ησλ ''πάξηη νξγίσλ'' πνπ δηνξγάλσλε ζηηοπνιπηειείο ηνπ βίιεο. Σόζν ε Διιάδα όζν θαη ε Ηηαιία αληηκεησπίδνπλ ην θάζκαηεο πηώρεπζεο ζαλ απνηέιεζκα ησλ αδέμησλ ρεηξηζκώλ, ηόζν ησλ πξώελπξσζππνπξγώλ ηνπο όζν θαη ησλ πξνθαηόρσλ ηνπο. Πνία όκσο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν λέσλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ; ηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν Λνπθάο Παπαδήκνο αλ θαη είλαη έλαο ηθαλόηαηνοηερλνθξάηεο -

6 νηθνλνκνιόγνο ζα παξακέλεη ζηελ εμνπζία κέρξη ηηο 19/2/2012θαη ζα πεξηζηνηρίδεηαη από ππνπξγνύο, πνιηηηθά πξόζσπα πνπ πξνέξρνληαη απόην ΠΑΟΚ ηελ Ν.Γ θαη ην Λάνο θαη ζε αξηζκό ζα μεπεξλνύλ θαηά 5 ηα κέιε ηεοθπβέξλεζεο Παπαλδξένπ. ηε πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ν λένο πξσζππνπξγόο ζαθπβεξλήζεη κέρξη ην 2013 θαη ζα έρεη πνιύ ιηγόηεξ νπο ππνπξγνύο, κόιηο 11(ζην έλα 1/3 απηώλ ηεο Διιάδαο) θαη όινη ηνπο είλαη ηερλνθξάηεο θαη όρηπνιηηηθνί. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Διιάδα νδεγήζεθε ζηελ πηώρεπζε από ην δηεθζαξκέλνθνκκαηηθό θαηεζηεκέλν πνπ αληηπξνζσπεύεη ηόζν ν γόλνο Παπαλδξένπ όζν θαη ναληώλεο ακαξάο, σζηόζν θαη νη δύν ηνπο επηκέλνπλ ζηελ δηελέξγεηα εθινγώλζηηο 19/2/2012 γηα λα αλαδεηρζεί πάιηλ πξσζππνπξγόο έλαο εμ απηώλ, λα ''ηξώγνληαη'' πάιη κεηαμύ ηνπο όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, θαη λα δώζνπλ έηζη ηελραξηζηηθή βνιή ζηελ Διιάδα. ε πξόζθαηε δεκνζθόπεζε ν ειιεληθόο ιαόο κε πνζνζηό θνληά ζην 80% ηάζζεηαηππέξ ηεο παξακνλήο ηνπ Λνπθά Παπαδήκνπ γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί απηή ενηθνλνκηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηελ Διιάδα από απηά ηα αδηέμνδα ηεο.παξά ηελ επηζπκία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ν Σξειιαληώλεο επηκέλεη λα γξαθηεί θαηαπηνύ ην όλνκα ηνπ ζηελ ιίζηα ησλ πξσζππνπξγώλ ηεο Διιάδαο. Σόζν ν γόλνο όζνθαη ν ''ηξειιαληώλεο'' ηξέκνπλ κε ηελ ηδέα όηη έλαο κε πνιηηηθόο κπνξεί λαπεηύρεη θαη λα ζώζεη ηελ ειιάδα θαη απηνί πιένλ, ζαλ αλεηδίθεπηνη''επαγγεικαηίε ο πνιηηηθνί'' λα πεξάζνπλ ζηελ αλεξγία. Από πνύ πξνέξρεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ''Σξαιιαληώλεο'' πνπ ρξεζηκνπνίεζα πηνπάλσ; Ζ Πελειόπε Γέιηα, γηαγηά ηνπ Αληώλε ακαξά, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941απηνθηόλεζε όηαλ νη γεξκαλνί κπήθαλ ζηελ Αζήλα θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έδσζεζηνλ εγγνλό ηεο ην βηβιίν ηεο, ''Ο Σξαιιαληώλεο''. Δλδερνκέλσο ε γπλαίθα λακελ απηνθηόλεζε ιόγσ ησλ Γεξκαλώλ αιιά ίζσο ην έθαλε βιέπνληαο ζην κέιινλ,δειαδή νξακαηίζηεθε ηνλ εγγνλό ηεο επίδνμν πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο. Ζ Διιάδα θαηαζηξάθεθε θπξίσο από ηνπο γόλνπο ησλ πνιηηηθώλ ηεο. Από ηνλγεώξγην Παπαλδξένπ ζην Αλδξέα Παπαλδξένπ (''Σζoβόια δώζηα όια'' - ''Gamikosof Universe) ζηνλ Γησξγάθε Παπαλδξένπ (Λεθηά ππάξρνπλ). Από ηνλ ΚσλζηαληίλνΚαξακαλιή ζηνλ Κώζηα Καξακαλιή( Γώζηε κνπ θαί θαη Play Station). Από ηνλκσλζηαληίλν Μεηζνηάθε ζηελ Νηόξα(Γελ ιέγσ ηίπνηα γηα λα κελ κε θαηαξαζηεί ηνμεηζνηαθαίεθν). Από ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζην Δπάγγειν Βεληδέιν. Ούηε ζεκνλαξρηθά θαζεζηώηα δελ βξίζθεηο ηέηνηα δηαδνρή. Καη ηώξα ζηνπο δηθνύο καο. αλ γλήζηα ηέθλα ηεο κεηέξαο παηξίδαο, νη δηθνίκαο πνιηηηθνί δελ ζα κπνξνύζαλ λα πζηεξήζνπλ ζε εγθιήκαηα από ηνπο ειιαδίηεοζπλαδέιθνπο ηνπο. Πξαμηθόπεκα 1974, Υξεκαηηζηήξην 1999, αεξνπνξηθό δπζηύρεκα2004, έθξεμε ζην Μαξί 2011, Φπζηθό αέξην 2011, ζθάλδαια, δηαθζνξά, ξνπζθέηη,αλαμηνθξαηία, ιατθηζκόο, πξνζηπρηά, ρεηξαγώγεζε δηθαηνζύλεο, είλαη κόλνκεξηθά από ηα ''επηηεύγκαηα'' πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη δηθνί καοπνιηηηθνί. ε όηη αθνξά ηνπο δηθνύο καο γόλνπο, κόλν έλαο πξόιαβε λα πάξεη εμνπζία ζηαρέξηα ηνπ(ν ηέσο ππνπξγόο εμσηεξηθώλ Μάξθνο Κππξηαλνύ) θαη είδακε πώορεηξίζηεθε ηα εθξεθηηθά ζην Μαξί θαη ηελ ηξαγσδία πνπ καο έθεξε καδί κε ηνλπνιηηηθό ηνπ πξντζηάκελν. Φαληαζηείηε αθόκε ηη καο πεξηκέλεη αλ πάξνπλεμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο ν Νηθόιαο Παπαδόπνπινο θαη ν εηεξνζαιήο αδειθόο ηνπκσλζηαληίλνο Γησξθάηδηεο; Ζ θηινδνμία ηνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα γίλεηπξόεδξνο, θαίλεηαη όηη ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί θαιύηεξα κε ηνλ ακύζεηνπινύην ησλ δύν γόλσλ επ ακνηβαίν όθεινο. ηελ κηθξή καο κπαλαλία θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη θάπσο ην ζθεληθό ζεζρέζε κε ηα ' 'επηηεύγκαηα'' ησλ γόλσλ πνιηηηθώλ θαη ηνύην γηαηί εζράησο νγεκήηξεο Υξηζηόθηαο, πήξε όινπο ηνπο πνιηηηθνύο, γόλνπο θαη κε ζηελ ζηξνθήθαη ηνπο ''έβαιε όινπο ηα γπαιηά''. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα κελ είλαη

7 γόλνο(''δηνξηζκέλνο'' από ηνλ Δδεθία Παπαησάλνπ) αιιά δπζηπρώο ε έθξεμε ζην Μαξίκάο έδεημε πόζν άγνλν κπαιό δηαζέηεη. Ο άλζξσπνο πξαγκαηηθά δελ παίδεηαη.από ηόηε πνπ έγηλε πξόεδξνο καο ζπκίδεη παξαζηάζεηο ηνπ θαξαγθηόδε. Βιέπνπκεζπλερώο θαπιόηεηα, ιατθηζκό, κεησκέλε αληίιεςε, θόκπιεμ, έπαξζε,κνλνιηζηθόηεηα, θιακνπξνύζθηα, θηινύηηα, αηάθεο, ηηόθθεο, ακπαιαηνζύλε θαηγεληθά ην ζύλδξνκν νύιια μέξεη ηα ηδηέ νύιινη ηδπλενύλ ηνλ. Μεηά ηελ ηξαγσδία ζην Μαξί θαη ηηο επαθόινπζεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, κίαέπξεπε λα είλαη ε επηινγή, ε παξαίηεζε Υξηζηόθηα θαη ε εθινγή ελόοππεξθνκκαηηθνύ ηερλνθξάηε σο Πξνέδξνπ πνπ ζα άκβιπλε ηα πάζε θαη ηηο έξηδεοθαη ζα έδηλε ειπίδα θαη πξννπηηθή θαη όρη λα βιέπνπκε θαζεκεξηλά ηνποπνιηηηθνύο λα εξίδνπλ κεηαμύ ηνπο, πνίνο θηαηεη ιηγόηεξν ε πεξηζζόηεξν. Καιώ ηηο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ λα θάλνπλ κηα αμηόπηζηε δεκνζθόπεζεζέηνληαο ην εμήο εξώηεκα: ''Γηα ηηο επεξρόκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο ηηπηζηεύεηε όηη είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηνλ ηόπν, κηα θνκκαηηθή ε κηαππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα;'' Να είζηε βέβαηνη όηη ν ιαόο ζα απαληήζεη κεέλα ζπληξηπηηθό πνζνζηό ππέξ ηεο ππεξθνκκαηηθήο ππνςεθηόηεηαο. Φαίλεηαη όκσοδπζηπρώο όηη ν Υξηζηόθηαο, ν Αλαζηαζηάδεο θαη ν Κάξνγηαλ εθηόο από ηελθηινδνμία ηνπο λα αλαδεηρζνύλ νη επόκελνη πξόεδξνη ηεο Γεκνθξαηίαο, δελπξέπεη λα κέλνπλ αδηάθνξνη γηα ηηο ηεξάζηηεο κίδεο πνπ ζα ηνπο απνθέξεη εδηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Ο θόβνο ησλ πην πάλσ επίδνμσλ πξνέδξσλ αλ θαη εθθξάδεηαη δεκνζίσο σο αγσλίαγηα ην κέιινλ ηεο Κύπξνπ, έρεη δηαθνξεηηθά αίηηα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελζηξέβισζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιηηηθνύ, κηαο ηδηόηεηαο πνπ κεηαηξέςαλε απόιεηηνύξγεκα ζε επάγγεικα. Φνβνύληαη ηειηθά γηα ηελ δνπιεηά ηνπο γηαηί ζαλεπαγγεικαηίεο πνιηηηθνί δελ γλσξίδνπλ λα θάλνπλ ηίπνηα άιιν. Καιώ ηα ππόινηπα κηθξόηεξα θόκκαηα λα αδξάμνπλ ηελ επθαηξία θαη λα πξνηάμνπλέλαληη ζηε δηραζ ηηθή ππνςεθηόηεηα ησλ πην πάλσ πηζαλώλ ηξηώλ ππνςεθίσλ, κηαππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα ελόο ηθαλνύ ηερλνθξάηε πνπ ζα κπνξέζεη λα βγάιεηηνλ ηόπν από ηα ηξαγηθά αδηέμνδα πνπ ηνλ έρνπλ νδεγήζεη ηα κεγάια θόκκαηαεμνπζίαο. Οη πνιηηηθνί εγέηεο καο δπζηπρώο αλδξώζεθαλ πνιηηηθά θαη έκαζαλ λαπνιηηεύνληαη πάλσ ζηελ ηαθηηθή ηεο αληηπαιόηεηαο ηεο πόισζεο θαη ηνππνιηηηθνύ ρνπιηθαληζκνύ. Γελ γλσξίδνπλ θαλέλαλ άιιν ηξόπν λα παξάμνπλπνιηηηθή, πέξα από ηελ ζηείξα αληηπνιίηεπζε, ηνλ κεδεληζκό ησλ πάλησλ θαηηνλ ιατθηζκό πνπ ηνπο επηηξέπεη λα επηθαινύληαη ην θνηλό αίζζεκα όηαλδνξίδνληαη Αο ηειεηώλνπκε ινηπόλ κε ην ακαξησιό θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν δελ ην αληέρεηάιιν ν ηόπνο. Όκεξνο Αιεμάλδξνπ Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο - Διεγθηήο

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα

Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ. Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Χάξηο Αιεμίνπ Έλα θηιί ηνπ θόζκνπ Κσκλοφορία: Απρίλης 1997 MERCURY-534891 (CD) Τίηινο: Ιξάηα γηα ην ηέινο Εξκελεία: Χάξηο Αιεμίνπ Γεξάζηκνο Αλδξεάηνο Μεγάια ιόγηα Κσκλοφορία: Ιούνης 1998 LYRA-1518 (CD

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΔΡΟΣ A Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.

Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co. Περιεχόμενα ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΩΚΡΑΣΗ... 3 ΠΛΑΣΩΝΑ... 5 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ... 7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ... 9 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 10 ΘΔΜΑ 1 εο ΓΔ Γλσξίδσ ηη είλαη εζηθά θαιό, γλσξίδσ όηη πξέπεη λα ην πξάμσ, θαη όκσο επηιέγσ ην θαθό γηαηί;

Διαβάστε περισσότερα