ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ"

Transcript

1 ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ AΝΣΑΠΑΝΣΖΖ ΑΠΟ ΕΤΓΟ Αγαπεηή θα Αληηγόλε, ε επραξηζηώ γηα ηελ εθηελή απάληεζε θαη ραίξνκαη γηα ηελ ηαπηόηεηα απόςεσλ ζε βαζηθά ζέκαηα. Πηζηεύσ όηη ζε πξνζσπηθό επίπεδν αιιά αθόκα θαη δεκόζηα νη πιείζηνη πνιηηηθνί καο ζα πνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα, ιίγν ε πνιύ ηα αθνύκε θαζεκεξηλώο, έηζη βέβαηα καο ραηδεύνπλ ηα απηηά. Πνηόο όκσο ζα ηνικήζεη λα ηα πξνσζήζεη ζηε Βνπιή? Καη ε αλάιεςε ησλ επζπλώλ ηη αθξηβώο ζεκαίλεη? πγγλώκε δελ ζα ην μαλαθάλσ? Ξέξεηε λνκίδσ ηελ απάληεζε ηνπ Πνιίηε ζε απηό ην εξώηεκα πνπ είλαη ΟΛΟΗ ΝΑ ΠΑΝ ΔΧ ΣΟΤ. Σα πνιιά ιόγηα είλαη θηώρηα! Θα είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρηζκέλνη αλ πξνσζήζεηε δεκόζηα αιιά θαη κε πξαθηηθό ηξόπν έζησ θαη έλα από ηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ έρεηε αλαθέξεη αθνύ βέβαηα πείζεηε ηνλ αξρεγό ηνπ θόκκαηνο ζαο γηα ηελ απόιπηε θαη επείγνπζα αλάγθε αιιαγήο ζην δηεθζαξκέλν πνιηηηθό καο ζύζηεκα. Δκείο ζεσξνύκε όηη απηό ην ζύζηεκα είλαη TOO CORRUPT TO CHANGE ζην απαηηνύκελν βάζνο θαη κε ηνλ απαηηνύκελν ξπζκό, αιιά βέβαηα ζα καο παξαρσξήζεη ζηαγνλνκεηξηθώο νξηζκέλεο αιιαγέο θαη πεξηζηαζηαθά θαη θαλέλα εμηιαζηήξην ζύκα όηαλ ε πίεζε ηνπ πνιίηε βξίζθεη ηνπο θπβεξλώληεο ζε αδύλαηα ζεκεία όπσο θαη είδακε ηειεπηαίσο. Δπνκέλσο ε κόλε ειπίδα γηα ηνλ Πνιίηε είλαη ε ζπζπείξσζε θαη νξγάλσζε ησλ αεηώλ ζε ζρεκαηηζκό ( όπσο πνιύ νξζά αλαθέξαηε )κε ζθνπό ηελ πξνζπάζεηα εθινγήο αλεμάξηεηνπ πξόεδξνπ κε ειπίδα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο ΚΑΘΑΡΖ πνιηηηθήο δύλακεο ε νπνία ζα πηέζεη ηα θόκκαηα λα επηθέξνπλ απηέο ηηο αιιαγέο ζηα επόκελα ρξόληα. Αιινηώο απηνί νη άζιηνη θνκκαηάξρεο ζα θαηαζηξέςνπλ απηή ηε ρώξα όπσο θάλνπλ ηώξα ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ηνπο θαίγεηαη θαξθί.ννκίδσ ηελ ζπιινγηθή αληθαλόηεηα ηνπο ηελ έρνπλ απνδείμεη πέξαλ πάζεο ακθηβνιίαο επαλειεηκκέλα. Σειεηώλσ ιέγνληαο όηη γηα καο ν πξώηνο παηξηώηεο ζα είλαη ν πξώηνο βνπιεπηήο πνπ ζα βάιεη ην πξώην θαξθί ζην θέξεηξν ηνπ λεθξνύ πνιηηηθνύ καο ζπζηήκαηνο κε ηελ παξαίηεζε ηνπ από ην θόκκα ηνπ θαη ηόηε εκείο ζα αξρίζνπκε λα ειπίδνπκε. Με απηή ηε ζθέςε ζπκθσλείηε? Φηιηθά Γ. Κάλλαο ΑΠΑΝΣΖΖ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ ΤΖΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΣΟΤ ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΠΟΤ ΣΖ ΣΑΛΖΚΔ On Mon, 28 Nov :03: , PAPADOPOULOU Antigoni wrote: Αγαπεηέ θε Κάλλα, Θα ζπκθσλήζσ κε θάπνηεο από ηηο επηζεκάλζεηο ζαο θαη ζα ζπκπιεξώζσ θαη δηθέο κνπ απόςεηο: Σν πνιηηηθό ζύζηεκα ρξήδεη αλαζεώξεζεο, εθζπγρξνληζκνύ θαη εμπγίαλζεο. Οη πνιίηεο πξέπεη λα είλαη ελεξγνί θαη όρη απαζείο. Δίλαη ζεηηθό πσο έζησ θαη αξγά, άξρηζαλ θαη ζηνλ ηόπν καο λα ελεξγνπνηνύληαη ηα θνηλσληθά ξεύκαηα. Όκσο έρνπλ αξθεηό δξόκν λα δηαλύζνπλ. Οη πνιίηεο πξέπεη λα αμηώζνπλ Α) ην αζπκβίβαζην θαη Β) ηζρπξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ην Πόζελ έζρεο θαη Γ) απζηεξόηεξε λνκνζεζία γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ, Γ) απζηεξόηεξεο πνηλέο γηα πάηαμε θάζε είδνπο δηαπινθήο θαη Δ) θπξίσο εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο. Γελ αξθεί λα έρνπκε θαινύο λόκνπο. Υξεηάδεηαη λα εθαξκόδνληαη. Δπζύλε γηα ηα θαθώο έρνληα έρνπκε όινη, ν θαζέλαο ζην βαζκό πνπ ηνπ αλαινγεί. Άιιε θαη θύξηα είλαη ε επζύλε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο γηα

2 ιάζε θαη παξαιήςεηο, άιιε ησλ θνκκαηαξρώλ- ζπγθπβεξλώλησλ ή αληηπνιηηεπνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όινη νη θνηλσληθνί εηαίξνη πξέπεη λα αλαιάβνπλ επίζεο ηηο επζύλεο πνπ ηνπο αλαινγνύλ. Σα κέηξα έπξεπε λα ιεθζνύλ έγθαηξα, κε ζπιινγηθή ιήςε απνθάζεσλ θαη λα είλαη νινθιεξσκέλα. Μπξνζηά ζηνπο θηλδύλνπο πνπ ειινρεύνπλ, ην πνιηηηθό θόζηνο έπξεπε λα είλαη ζε δεύηεξε κνίξα. Πάλσ θαη πέξαλ από όια θαη όινπο, έπξεπε λα πξπηαλεύεη ην ζπκθέξνλ ηεο ΠΑΣΡΗΓΑ! ΝΑη πξέπεη λα ππάξρεη πεξηζζόηεξε δηαθάλεηα, παληνύ. 1. ΝΑΗ ζηελ άκεζε ελαξκόληζε κε ηελ Δπξσπατθή νδεγία πνπ απαγνξεύεη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα θάπνηαο ρώξαο από μέλνπο νξγαληζκνύο ε εηαηξείεο. 2. ΝΑΗ ζηε ινγνδνζία ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ησλ Κνκκάησλ θαη ζηε ςήθηζε απζηεξόηεξεο λνκνζεζίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο θαη εηζθνξέο ζηα θόκκαηα. 3. Πξνζσπηθά δελ είκαη ελάληηα ζηελ Οξηδόληηα Φεθνθνξία, λννπκέλνπ πσο ζα γίλεη έλα ζσζηό θαη αμηνθξαηηθό ζύζηεκα, θαηόπηλ εκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο. ΓΗΑΦΧΝΧ κε ηε ιύζε "ηερλνθξαηώλ". Γελ ππάξρνπλ από κεραλήο Θενί γηα λα δηαζώζνπλ ηελ Κύπξν. ΓΗΑΦΧΝΧ κε ηελ επηβνιή αηόκσλ από ην ΓΝΣ ή ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα. Πάληα πίζηεπα πσο κέζα από δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ν θάζε ιαόο πξέπεη λα επηιέγεη ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΑ ηελ εγεζία ηνπ. Όκσο ην παξόλ ζύζηεκα θαη ε παξνύζα θξίζε, νδεγνύλ ζε αηξαπνύο επηθίλδπλεο. Ούηε ε πνιηηηθή νηθνγελνθξαηία, νύηε ε επηβνιή ηερλνθξαηώλ από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα, νύηε νη δηνξηζκνί θαη ε επηβνιή από θαλαιάξρεο, εθζπρξνλίδνπλ ην ζύζηεκα...απηό πνπ κε αλεζπρεί ηδηαίηεξα, είλαη πσο ε αμηνθξαηία ηαιαλίδεηαη θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο, ν θόζκνο θαη επθεκηζκό επηιέγεη, άηνκα πνπ ήδε έρνπλ πξνεπηιεγεί από ην ίδην ην ζαζξό ζύζηεκα γηα ην νπνίν παξαπνληέζηε, δειαδή από άιινπο γηα εκάο, δπζηπρώο ρσξίο εκάο (αθνύ δειώλσ θη εγώ ελεξγόο πνιίηεο). Δύρνκαη νη ηερλνθξάηεο ζε Διιάδα θαη Ηηαιία λα βξνύλ ιύζεηο θαη ν Θεόο λα θσηίζεη ηνπο Δπξσπαίνπο εγέηεο (Μέξθει θαη αξθνδύ) λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνύλ επξσπατθά θαη λα αθήζνπλ θαηά κέξνο ηνλ εζληθηζκό αιιά θαη ηα δύν κέηξα θαη δύν ζηαζκά. Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη πξώηηζηα, θξίζε αμηώλ. Οη πνιηηηθνί ηαγνί πξέπεη λα έρνπλ πξώηηζηα ήζνο. Να μερσξίδνπλ γηα ηελ Αλζξσπηά ηνπο. Να πξναζπίδνληαη αμίεο. Να δνπιεύνπλ ζθιεξά γηα ην δεκόζην όθεινο. Γηα κέλα, θαιόο πνιηηηθόο είλαη απηόο/ απηή πνπ παιεύεη ΣΗΜΗΑ, ΚΛΖΡΑ θαη ΤΣΖΜΑΣΗΚΑ πάληα, ρσξίο λα παηά επί πησκάησλ, ρσξίο λα έρεη απηνζθνπό ηελ αλαξξίρεζε ζηελ θαξέθια ηεο εμνπζίαο. Σέηνηνπο πνιηηηθνύο ρξεηάδεηαη ν ηόπνο θη όρη θαξεθινθέληαπξνπο θαη αξξηβίζηεο, απν κεραλήο Θενύο θαη θαξξηεξίζηεο... σζηνί ελεξγνί πνιίηεο πνπ ζπλάκα πνιηηεύνληαη, ππάξρνπλ ζε όια ηα θόκκαηα. Ζ νπζία είλαη λα κάζνπκε λα ηνπο μερσξίδνπκε. Να ηνπο εθηηκνύκε, λα ηνπο ελζαξξύλνπκε θαη λα ηνπο βνεζνύκε, γηαηί ε αιιαγή, έξρεηαη εθ ησλ έζζσ, όηαλ επηρεηξείηαη εμπγίαλζε δνκώλ θαη δηαδηθαζηώλ. ηελ Κύπξν θαη ζηελ Διιάδα, έρνπκε πνιινύο θηιόδνμνπο "αεηνύο", πνπ δπζηπρώο δελ έκαζαλ λα πεηνύλ ζε ζρεκαηηζκό. Υξεηαδόκαζηε σζηόζν ΟΜΑΓΔ, πνπ λα έρνπλ όξακα θαη ζηξαηεγηθή θαη πνπ λα μέξνπλ λα δνπιεύνπλ κε πεηζαξρία θαη αθνζίσζε, ιέγνληαο ιίγα θαη πξάηηνληαο πνιιά, γηαηί ζέινπλ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Με εθηίκεζε, Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ ΑΡΥΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΕΤΓΟΤ ΠΡΟ Α. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ -----Original Message----- From: Sent: 19 November :45

3 To: PAPADOPOULOU Antigoni Cc: Omiros Alexandrou Fr Subject: Ζ Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ θαη ην άξσζην πνιηηηθν ζύζηεκα Aγαπεηή θα. Παπαδνπνύινπ, Ο Οκεξνο έρεη απόιπην δίθαην θαη κεγάιν πνζνζηό ησλ πνιηηώλ ζέινπλ αιιαγή ηνπ άζιηνπ πνιηηηθνύ καο θαηεζηεκέλνπ άκεζα. αο ζηέιινπκε ηελ ηειεπηαία καο αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεύηεθε ρζέο ζηνλ Πνιίηε θαη αύξην κάιινλ από ηηο άιιεο εθεκεξίδεο. αο θαινύκε λα κειεηήζεηε ηηο ζέζεηο καο θαη λα καο βνεζήζεηε αλ ζπκθσλείηε. Πηζηεύνπκε όηη αλ κεξηθνί παηξηώηεο πνιηηηθνί εγθαηαιείςνπλ ηα θόκκαηα ηνπο θαη καο βνεζήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ηεο επηηξνπήο εθζπγρξνληζκνύ πνπ πξνζπαζνύκε λα νξγαλώζνπκε, ηα θόκκαηα ζα ππνρξεσζνύλ λα επηθέξνπλ θάπνηεο κίληκνπκ αιιαγέο πνπ δεηνύκε γηα λα έρεη κέιινλ απηόο ν ηόπνο. Σν εξώηεκα είλαη πνηνί έρνπλ ηα θόηζηα λα ην θάλνπλ? Φηιηθά Γηάλλνο Κάλλαο Πξόεδξνο ΚΑΠ ΕΤΓΟ ΑΠΑΝΣΖΖ ΟΜΖΡΟΤ ΠΡΟ Α.Π. On Sat, 19 Nov :26: , john c. cannas wrote: Message Forwarded on Sat, 19 Nov :26: From: "Omiros Alexandrou" To: Subject: FW: Ζ Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ θαη ην άξσζην πνιηηηθν ζύζηεκα Date: Sat, 19 Nov :36: Λεκεζόο, 18 Ννεκβξίνπ 2011 Κπξία Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ Δπξσβνπιεπηή, Αγαπεηή θπξία Παπαδνπνύινπ, αο επραξηζηώ γηα ηηο ζθέςεηο πνπ εθθξάδεηε πην θάησ ζε ζρέζε κε άξζξν κνππνπ έρεηε ιάβεη. Παξαθνινπζώ ηελ πνιηηηθή ζαο πνξεία ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη έρσ ηελ άπνςεόηη είζηε από ηνπο ειάρηζηνπο πνιηηηθνύο πνπ ηνπο δηαθξίλεη ε εληηκόηεηα, νγλήζηνο παηξησηηζκόο θαη ε κεγάιε αγσληζηηθόηεηα γηα ην θαιό ηεο Κύπξνπ καο. Γηαβάδνληαο θάπνηνο ην ηξόπν πνπ δηαηππώλεηε ηηο απόςεηο ζαο, δελ κπνξείπαξά λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη, εκκέζσο πιελ ζαθώο, παξαδέρεζηε όηη ηνππάξρνλ πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ην θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν επζύλεηαη γηα ηελδεηλή ζέζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ν ηόπνο καο. Δίλαη εκπεδσκέλν βαζηά ζηελ ζπλείδεζε ηνπ θππξηαθνύ ιανύ όηη απηό ηνθνκκαηηθό θαηεζηεκέλν θαη ηα πνιηηηθά πξόζσπα πνπ ην ζπλζέηνπλ απνηεινύλκέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Δθόζνλ απηό ην ζύζηεκα δηαηεξεί δηαρξνληθά ηα ίδηαραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ίδηεο αξξσζηεκέλεο λννηξνπίεο δελ κπνξεί λα δώζεηιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ην ίδην δεκην ύξγεζε θαη ζηα ζεκεξηλάαδηέμνδα. Ζ επαλαιακβαλόκελε από πνιηηηθά πξόζσπα κόληκε επσδόο όηη ''ζηελ δεκνθξαηίαδελ ππάξρνπλ αδηέμνδα'', απνδείρζεθε έλαο κεγάινο κύζνο γηα ηελ θππξηαθήκπαλαλία γηα ηνπο εμήο ιόγνπο: 1. ηελ πξαγκαηηθή δεκνθξαηία δελ ππάξρνπλ αδηέμνδα, όρη ζηε

4 θππξηαθήδεκνθξαηία. Δίλαη δεκνθξαηία, ε αηηκσξεζία, ε αλαμηνθξαηία, ν λεπνηηζκόο, νιατθηζκόο, ην ξνπζθέηη, ε θνξνδηαθπγή πνιηηηθώλ θπξίσο πξνζώπσλ, ε θάιπςε κεην αδεκίσην πνπ δίλνπλ ηα ΜΜΔ ζην πνιηηηθννηθνλνκηθό θαηεζηεκέλν; Δίλαηδεκνθξαηία ηέινο, ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία λα έρεη Γεληθό Δηζαγγειέα ηνλ ΠέηξνΚιεξίδε θαη βνεζό ηνπ ηνλ Άθε Παπαζάβα; 2. Δίλαη δεκνθξαηία λα παξακέλεη ζηελ ζέζε ηνπ έλαο Πξόεδξνο πνπ επζύλεηαηάκεζα γηα ηελ απώιεηα 13 αλζξώπσλ θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο νηθνλνκίαο ηνπηόπνπ; Δίλαη δεκνθξαηία λα θαηεγνξεί ηνλ Πόιπ Πνιπβίνπ πνπ ν ίδηνο δηόξηζεγηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο έθξεμεο ζην Μαξί θαη όηαλ απηόο θάλεη ζσζηά ηελδνπιεηά ηνπ, λα ηνλ δηαβάιιεη ν ίδηνο θαη ην θόκκα ηνπ θαη λα κελ ζέβεηαηηνπο λόκνπο ηνπ θξάηνπο ηνπ νπνίνπ εγείηαη ; Πνίνο λνκίδεηαη, από όζνπο άκεζαε έκκεζα εκπιέθνληαη ζε απηό ην έγθιεκα, ζα δερζεί ηελ εηπκεγνξία ηνπ λόκνπόηαλ ν ίδηνο ν Πξόεδξνο δελ ηελ απνδέρεηαη; Μελ μερλάηε όηη ην Κόκκα ζηννπνίν αλήθεηε έθεξε ζηελ εμνπζία απηόλ ην απεξίγξαπην Πξόεδξν. Δίλαη νπξόεδξνο ηνπ θόκκαηνο ζαο πνπ ζπλερίδεη λα ζπλεξγάδεηαη καδί ηνπ πζηεξόβνπιακε ζηόρν ηηο επόκελεο Πξνεδξηθέο εθινγέο. 3. Δίλαη δεκνθξαηία έλαο ηόζν πξνβιεκαηηθόο Πξόεδξνο λα ρεηξίδεηαη ηνκππξηαθό θαη ην ζέκα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ησλεπόκελσλ γελεώλ ρσξίο λα δίλεη ιόγν ζε θαλέλα; 4. Ο Πόιπο Πνιπβίνπ ζην πόξηζκα ηνπ πέξαλ ηνπ θαηαινγηζκνύ επζπλώλ γηα ηελέθξεμε ζην Μαξί αλαθέξεηαη κε πνιύ μεθάζαξν θαη ζαθή ηξόπν ζηελ άθξσοπξνβιεκαηηθή θαη αληηδεκνθξαηηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ θαη ηνπθνκκαηηθνύ θαηεζηεκέλνπ θαη ησλ πνιηηώλ. Αλ δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηηοδηαπηζηώζεηο Πνιπβίνπ ζα αληηιεθζείηε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάζε ηόζννδεγνύκαζηε ζε εγθιήκαηα θαη ηξαγσδίεο. Θα δηαπηζηώζεηε επίζεο γηαηί ηνζεκεξηλό ακαξησιό θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν ζα πξέπεη λα απνηειέζεη παξειζόλ γηαηνλ ηόπν. 5. Ζ ρεηξαγώγεζε από ην πνιηηηθό ζύζηεκα ηεο πεκπηνπζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο,ηεο Γηθαηνζύλεο, ζα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ηαθόπιαθα ζην πνιηηηθό καοπξόβιεκα ζαλ πξόβιεκα εηζβνιήο, θαηνρήο θαη παξαβίαζεο δηεζλώλ λόκσλ. αλδπξσβνπιεπηήο πνπ είζηε ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε από πξώην ρέξη όηη νη μέλνηδελ λνηάδνληαη γηα λα απνδώζνπλ δηθαηνζύλε ζε έλα ιαό ηνπ νπνίνπ ε ίδηα επνιηηηθή ηνπ εγεζία θαηαπαηεί θαζεκεξηλά ηα δηθαηώκαηα ηνπ. Πέζηε κνπ πόηεπνιηηηθά πξόζσπα θαη ζηελνί ηνπο ζπλεξγάηεο, κεγάινη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο,έρνπλ ηηκσξεζεί γηα ηα ηόζα εγθιήκαηα θαη ζθάλδαια πνπ έρνπλ δηαπξάμεη ζεβάξνο ηνπ ιανύ; Θα ήζεια λα αλαδείμσ γηα αθόκε κηα θνξά ηελ δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςεδεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη ηηο πνιηηηθέο ηνποεγεζίεο. Γλσξίδεηε πνιύ θαιά θπξία Παπαδνπνύινπ όηη νη πεγέο ρξεκαηνδόηεζεοησλ πνιηηηθώλ θνκκάησλ είλαη πνιύ αδηεπθξίληζηεο θαη ύπνπηεο θαη δελ δίλνπλνη εγεζίεο ηνπο ιεπηνκέξεηεο ζηνπο πνιίηεο. Τπάξρεη επξέσο ε αληίιεςε ζηελθνηλή γλώκε όηη ηα θόκκαηα θαη ηα ζηειέρε ησλ ρξεκαηνδνηνύληαη από ηνλππόθνζκν. ηε Δπξσπατθή Έλσζε όπνπ ππεξεηείηε ππάξρεη νδεγία πνπ πξνλνεί όηηηα θόκκαηα θάζε ρώξαο κέινπο δελ πξέπεη λα δέρνληαη εηζθνξέο θαηρξεκαηνδόηεζε από ην εμσηεξηθό. Γηαηί δελ ηελ πηνζεηνύλ ηα θππξηαθά θόκκαηα;απηό δελ ζαο πξνβιεκαηίδεη; Ο θαιύηεξνο ηξόπνο γηα λα δηαςεύζνπλ ηα θόκκαηαηηο πην πάλσ πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο, είλαη λα ππάξμεη ην ''πνζελ έζρεο'',γηαηί δελ ην δέρνληαη; Σπραίν; Γελ λνκίδσ. Κιείλνληαο θπξία Παπαδνπνύινπ ζα πξέπεη λα ζαο επηζεκάλσ όηη όηαλ θάπνηνοκπαίλεη ζηελ πνιηηηθή δελ αξθεί λα είλαη έλαο ηίκηνο θαη αγσληζηηθόοπνιηηηθόο όπσο πηζηεύσ είζηε εζείο. Θα πξέπεη επίζεο λα αγσλίδεηαη θαη λαπνιεκά ηελ

5 δηαθζνξά θαη ηελ έιιεηςε δεκνθξαηίαο πνπ ππάξρεη κέζα ζην θόκκαπνπ αλήθεη. Αλ δε ζην ηέινο δελ θαηαθέξεη θάηη, ε ζα πξέπεη λααλεμαξηεηνπνηείηαη ε ζα πξέπεη ηίκηα θαη σξαία λα ην θαηαγγέιιεη θαη λααπνρσξεί θαη λα πξνζρσξεί ζε θάηη θαηλνύξγην θαη πην πγηέο θαη όρη λαβνιεύεηαη. Με εθηίκεζε Όκεξνο Αιεμάλδξνπ ΘΔΖ Α.Π. ΣΟ ΑΡΥΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ -----Original Me ssage-----from: PAPADOPOULOU Sent: Thursday, November 17, :55 AMTo: Omiros AlexandrouSubject: RE: Οη γόλνη,νη δηνξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη ε θαηάληηα καο Importance: High Αγαπεηέ θ. Αιεμάλδξνπ, αο επραξηζηώ γηα ην άξζξν ζαο, ην νπνίν έρσ δηαβάζεη κε κεγάιε πξνζνρή. Καηαλνώ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζαο. Γηέμνδν ζηα αδηέμνδα, κπνξνύλ λα δώζνπλ εζληθέο θπβεξλήζεηο πνπ λα έρνπλόξακα γηα ηνλ ηόπν θαη λα ζπλδπάδνπλ ηε γλώζε, ηελ πνιηηηθή βνύιεζε θαη ηεληθαλόηεηα λα γλσξίδνπλ επξύηεξα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ζθέςεο ΓηεζλώλΟξγαληζκώλ θαη θέληξσλ ιήςεο απνθάζεσλ, γηα λα κπνξνύλ λα μεθεύγνπλ από ηαζηεγαλά θαη ηα κηθξόςπρα, ηελ εζσζηξέθεηα θαη ηε κεκςηκνηξία θαη λαειίζζνληαη ζσζηά κε ηνπο θαηάιιεινπο δηπισκαηηθνύο ρεηξηζκνύο ζηε δηεζλήζθαθηέξα. Υξεηάδεηαη έλαο ζπλδπαζκόο πνιηηηθώλ θαη ηερλνθξαηώλ, πεξηζηνηρηζκέλσλ κεζπκβνύινπο πνπ λα έρνπλ θαηάιιειε πξνπαίδεηα θαη εμεηδίθεπζε. ΟΛΟΗ απηνί,πξέπεη πξώηηζηα, λα είλαη επηιεγκέλνη κε ΑΞΗΟΚΡΑΣΗΚΟ ΣΡΟΠΟ. Οη άξηζη νηηεο δσήο δελ είλαη νη έρνληεο θαη θαηέρνληεο, αιιά όζνη εκθνξνύληαη απόπξαγκαηηθή δηάζεζε αληδηνηεινύο πξνζθνξάο ζηα θνηλά, ζεσξνύλ ηελ επηινγήηνπο σο ιεηηνύξγεκα θαη εξγάδνληαη κόλν γηα ην θνηλό θαιό θαη ην ζπκθέξνληεο παηξίδαο.με εθηίκεζε, Αληηγόλε Παπαδνπνύινπ, Δπξσβνπιεπηήο ΑΡΥΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΟΜΖΡΟΤ ΠΡΟ Α.Π. From: Omiros Alexandrou Sent: 17 November :41To: FW: Οη γόλνη,νη δηνξηζκέλνη πνιηηηθνί θαη ε θαηάληηα καο Μεηά από πνιπήκεξεο ζπδεηήζεηο, θσκηθνηξαγηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη παιηλσδίεο νγηώξγνο Παπαλδξένπ θαη ν Αληώλεο ακαξάο ζπκθώλεζαλ ζην πξόζσπν ηνπ λένπηερλνθξάηε πξσζππνπξγνύ ηεο Διιάδαο Λνπθά Παπαδήκνπ, ν νπνίνο θάλεη ζήκεξαηηο πξνγξακκαηηθέο ηνπ δειώζεηο ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ. Δπίζεο ζήκεξα ν λένοπξσζππνπξγόο ηεο Ηηαιίαο αλαθνηλώλεη ηα κέιε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ πνπ όπσοέγηλε γλσζηό, είλαη όινη ηερλνθξάηεο θαη θαλείο δελ είλαη πνιηηηθόο. Καη νηδύν πξσζππνπξγνί επηζηξαηεύζεθαλ αξσλ άξσλ γηα λα βγάινπλ ηηο ρώξεο ηνπο απόηα επηθίλδπλα αδηέμνδα πνπ ηη ο νδήγεζαλ νη πνιηηηθνί ηηο ηειεπηαίεοδεθαεηίεο. Ο γόλνο πνιηηηθόο Γηώξγνο Παπαλδξένπ ήξζε ζηελ εμνπζία γηαηί απιά ιεγόηαλπαπαλδξένπ θαη απερώξεζε ιόγσ ππέξκεηξεο βιαθείαο θαη αληθαλόηεηαο. Ο ύιβηνμπεξινπζθόλη ήξζε ζηελ εμνπζία, γηαηί ιόγσ ακύζεηνπ πινύηνπ, έιεγρε ηα ΜΜΔθαη απερώξεζε ιόγσ δηαθζνξάο θαη ησλ ''πάξηη νξγίσλ'' πνπ δηνξγάλσλε ζηηοπνιπηειείο ηνπ βίιεο. Σόζν ε Διιάδα όζν θαη ε Ηηαιία αληηκεησπίδνπλ ην θάζκαηεο πηώρεπζεο ζαλ απνηέιεζκα ησλ αδέμησλ ρεηξηζκώλ, ηόζν ησλ πξώελπξσζππνπξγώλ ηνπο όζν θαη ησλ πξνθαηόρσλ ηνπο. Πνία όκσο είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν λέσλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ; ηε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ν Λνπθάο Παπαδήκνο αλ θαη είλαη έλαο ηθαλόηαηνοηερλνθξάηεο -

6 νηθνλνκνιόγνο ζα παξακέλεη ζηελ εμνπζία κέρξη ηηο 19/2/2012θαη ζα πεξηζηνηρίδεηαη από ππνπξγνύο, πνιηηηθά πξόζσπα πνπ πξνέξρνληαη απόην ΠΑΟΚ ηελ Ν.Γ θαη ην Λάνο θαη ζε αξηζκό ζα μεπεξλνύλ θαηά 5 ηα κέιε ηεοθπβέξλεζεο Παπαλδξένπ. ηε πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ν λένο πξσζππνπξγόο ζαθπβεξλήζεη κέρξη ην 2013 θαη ζα έρεη πνιύ ιηγόηεξ νπο ππνπξγνύο, κόιηο 11(ζην έλα 1/3 απηώλ ηεο Διιάδαο) θαη όινη ηνπο είλαη ηερλνθξάηεο θαη όρηπνιηηηθνί. Παξά ην γεγνλόο όηη ε Διιάδα νδεγήζεθε ζηελ πηώρεπζε από ην δηεθζαξκέλνθνκκαηηθό θαηεζηεκέλν πνπ αληηπξνζσπεύεη ηόζν ν γόλνο Παπαλδξένπ όζν θαη ναληώλεο ακαξάο, σζηόζν θαη νη δύν ηνπο επηκέλνπλ ζηελ δηελέξγεηα εθινγώλζηηο 19/2/2012 γηα λα αλαδεηρζεί πάιηλ πξσζππνπξγόο έλαο εμ απηώλ, λα ''ηξώγνληαη'' πάιη κεηαμύ ηνπο όπσο θαη πξνεγνπκέλσο, θαη λα δώζνπλ έηζη ηελραξηζηηθή βνιή ζηελ Διιάδα. ε πξόζθαηε δεκνζθόπεζε ν ειιεληθόο ιαόο κε πνζνζηό θνληά ζην 80% ηάζζεηαηππέξ ηεο παξακνλήο ηνπ Λνπθά Παπαδήκνπ γηα όζν δηάζηεκα δηαξθεί απηή ενηθνλνκηθή θξίζε πξνθεηκέλνπ λα βγάιεη ηελ Διιάδα από απηά ηα αδηέμνδα ηεο.παξά ηελ επηζπκία ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ν Σξειιαληώλεο επηκέλεη λα γξαθηεί θαηαπηνύ ην όλνκα ηνπ ζηελ ιίζηα ησλ πξσζππνπξγώλ ηεο Διιάδαο. Σόζν ν γόλνο όζνθαη ν ''ηξειιαληώλεο'' ηξέκνπλ κε ηελ ηδέα όηη έλαο κε πνιηηηθόο κπνξεί λαπεηύρεη θαη λα ζώζεη ηελ ειιάδα θαη απηνί πιένλ, ζαλ αλεηδίθεπηνη''επαγγεικαηίε ο πνιηηηθνί'' λα πεξάζνπλ ζηελ αλεξγία. Από πνύ πξνέξρεηαη ν ραξαθηεξηζκόο ''Σξαιιαληώλεο'' πνπ ρξεζηκνπνίεζα πηνπάλσ; Ζ Πελειόπε Γέιηα, γηαγηά ηνπ Αληώλε ακαξά, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941απηνθηόλεζε όηαλ νη γεξκαλνί κπήθαλ ζηελ Αζήλα θαη αθνύ πξνεγνπκέλσο έδσζεζηνλ εγγνλό ηεο ην βηβιίν ηεο, ''Ο Σξαιιαληώλεο''. Δλδερνκέλσο ε γπλαίθα λακελ απηνθηόλεζε ιόγσ ησλ Γεξκαλώλ αιιά ίζσο ην έθαλε βιέπνληαο ζην κέιινλ,δειαδή νξακαηίζηεθε ηνλ εγγνλό ηεο επίδνμν πξσζππνπξγό ηεο Διιάδαο. Ζ Διιάδα θαηαζηξάθεθε θπξίσο από ηνπο γόλνπο ησλ πνιηηηθώλ ηεο. Από ηνλγεώξγην Παπαλδξένπ ζην Αλδξέα Παπαλδξένπ (''Σζoβόια δώζηα όια'' - ''Gamikosof Universe) ζηνλ Γησξγάθε Παπαλδξένπ (Λεθηά ππάξρνπλ). Από ηνλ ΚσλζηαληίλνΚαξακαλιή ζηνλ Κώζηα Καξακαλιή( Γώζηε κνπ θαί θαη Play Station). Από ηνλκσλζηαληίλν Μεηζνηάθε ζηελ Νηόξα(Γελ ιέγσ ηίπνηα γηα λα κελ κε θαηαξαζηεί ηνμεηζνηαθαίεθν). Από ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ζην Δπάγγειν Βεληδέιν. Ούηε ζεκνλαξρηθά θαζεζηώηα δελ βξίζθεηο ηέηνηα δηαδνρή. Καη ηώξα ζηνπο δηθνύο καο. αλ γλήζηα ηέθλα ηεο κεηέξαο παηξίδαο, νη δηθνίκαο πνιηηηθνί δελ ζα κπνξνύζαλ λα πζηεξήζνπλ ζε εγθιήκαηα από ηνπο ειιαδίηεοζπλαδέιθνπο ηνπο. Πξαμηθόπεκα 1974, Υξεκαηηζηήξην 1999, αεξνπνξηθό δπζηύρεκα2004, έθξεμε ζην Μαξί 2011, Φπζηθό αέξην 2011, ζθάλδαια, δηαθζνξά, ξνπζθέηη,αλαμηνθξαηία, ιατθηζκόο, πξνζηπρηά, ρεηξαγώγεζε δηθαηνζύλεο, είλαη κόλνκεξηθά από ηα ''επηηεύγκαηα'' πνπ έρνπλ λα επηδείμνπλ νη δηθνί καοπνιηηηθνί. ε όηη αθνξά ηνπο δηθνύο καο γόλνπο, κόλν έλαο πξόιαβε λα πάξεη εμνπζία ζηαρέξηα ηνπ(ν ηέσο ππνπξγόο εμσηεξηθώλ Μάξθνο Κππξηαλνύ) θαη είδακε πώορεηξίζηεθε ηα εθξεθηηθά ζην Μαξί θαη ηελ ηξαγσδία πνπ καο έθεξε καδί κε ηνλπνιηηηθό ηνπ πξντζηάκελν. Φαληαζηείηε αθόκε ηη καο πεξηκέλεη αλ πάξνπλεμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο ν Νηθόιαο Παπαδόπνπινο θαη ν εηεξνζαιήο αδειθόο ηνπκσλζηαληίλνο Γησξθάηδηεο; Ζ θηινδνμία ηνπ Νίθνπ Αλαζηαζηάδε λα γίλεηπξόεδξνο, θαίλεηαη όηη ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί θαιύηεξα κε ηνλ ακύζεηνπινύην ησλ δύν γόλσλ επ ακνηβαίν όθεινο. ηελ κηθξή καο κπαλαλία θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη θάπσο ην ζθεληθό ζεζρέζε κε ηα ' 'επηηεύγκαηα'' ησλ γόλσλ πνιηηηθώλ θαη ηνύην γηαηί εζράησο νγεκήηξεο Υξηζηόθηαο, πήξε όινπο ηνπο πνιηηηθνύο, γόλνπο θαη κε ζηελ ζηξνθήθαη ηνπο ''έβαιε όινπο ηα γπαιηά''. Ο άλζξσπνο κπνξεί λα κελ είλαη

7 γόλνο(''δηνξηζκέλνο'' από ηνλ Δδεθία Παπαησάλνπ) αιιά δπζηπρώο ε έθξεμε ζην Μαξίκάο έδεημε πόζν άγνλν κπαιό δηαζέηεη. Ο άλζξσπνο πξαγκαηηθά δελ παίδεηαη.από ηόηε πνπ έγηλε πξόεδξνο καο ζπκίδεη παξαζηάζεηο ηνπ θαξαγθηόδε. Βιέπνπκεζπλερώο θαπιόηεηα, ιατθηζκό, κεησκέλε αληίιεςε, θόκπιεμ, έπαξζε,κνλνιηζηθόηεηα, θιακνπξνύζθηα, θηινύηηα, αηάθεο, ηηόθθεο, ακπαιαηνζύλε θαηγεληθά ην ζύλδξνκν νύιια μέξεη ηα ηδηέ νύιινη ηδπλενύλ ηνλ. Μεηά ηελ ηξαγσδία ζην Μαξί θαη ηηο επαθόινπζεο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκία, κίαέπξεπε λα είλαη ε επηινγή, ε παξαίηεζε Υξηζηόθηα θαη ε εθινγή ελόοππεξθνκκαηηθνύ ηερλνθξάηε σο Πξνέδξνπ πνπ ζα άκβιπλε ηα πάζε θαη ηηο έξηδεοθαη ζα έδηλε ειπίδα θαη πξννπηηθή θαη όρη λα βιέπνπκε θαζεκεξηλά ηνποπνιηηηθνύο λα εξίδνπλ κεηαμύ ηνπο, πνίνο θηαηεη ιηγόηεξν ε πεξηζζόηεξν. Καιώ ηηο εηαηξείεο δεκνζθνπήζεσλ λα θάλνπλ κηα αμηόπηζηε δεκνζθόπεζεζέηνληαο ην εμήο εξώηεκα: ''Γηα ηηο επεξρόκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο ηηπηζηεύεηε όηη είλαη ε θαιύηεξε επηινγή γηα ηνλ ηόπν, κηα θνκκαηηθή ε κηαππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα;'' Να είζηε βέβαηνη όηη ν ιαόο ζα απαληήζεη κεέλα ζπληξηπηηθό πνζνζηό ππέξ ηεο ππεξθνκκαηηθήο ππνςεθηόηεηαο. Φαίλεηαη όκσοδπζηπρώο όηη ν Υξηζηόθηαο, ν Αλαζηαζηάδεο θαη ν Κάξνγηαλ εθηόο από ηελθηινδνμία ηνπο λα αλαδεηρζνύλ νη επόκελνη πξόεδξνη ηεο Γεκνθξαηίαο, δελπξέπεη λα κέλνπλ αδηάθνξνη γηα ηηο ηεξάζηηεο κίδεο πνπ ζα ηνπο απνθέξεη εδηαρείξηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Ο θόβνο ησλ πην πάλσ επίδνμσλ πξνέδξσλ αλ θαη εθθξάδεηαη δεκνζίσο σο αγσλίαγηα ην κέιινλ ηεο Κύπξνπ, έρεη δηαθνξεηηθά αίηηα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελζηξέβισζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιηηηθνύ, κηαο ηδηόηεηαο πνπ κεηαηξέςαλε απόιεηηνύξγεκα ζε επάγγεικα. Φνβνύληαη ηειηθά γηα ηελ δνπιεηά ηνπο γηαηί ζαλεπαγγεικαηίεο πνιηηηθνί δελ γλσξίδνπλ λα θάλνπλ ηίπνηα άιιν. Καιώ ηα ππόινηπα κηθξόηεξα θόκκαηα λα αδξάμνπλ ηελ επθαηξία θαη λα πξνηάμνπλέλαληη ζηε δηραζ ηηθή ππνςεθηόηεηα ησλ πην πάλσ πηζαλώλ ηξηώλ ππνςεθίσλ, κηαππεξθνκκαηηθή ππνςεθηόηεηα ελόο ηθαλνύ ηερλνθξάηε πνπ ζα κπνξέζεη λα βγάιεηηνλ ηόπν από ηα ηξαγηθά αδηέμνδα πνπ ηνλ έρνπλ νδεγήζεη ηα κεγάια θόκκαηαεμνπζίαο. Οη πνιηηηθνί εγέηεο καο δπζηπρώο αλδξώζεθαλ πνιηηηθά θαη έκαζαλ λαπνιηηεύνληαη πάλσ ζηελ ηαθηηθή ηεο αληηπαιόηεηαο ηεο πόισζεο θαη ηνππνιηηηθνύ ρνπιηθαληζκνύ. Γελ γλσξίδνπλ θαλέλαλ άιιν ηξόπν λα παξάμνπλπνιηηηθή, πέξα από ηελ ζηείξα αληηπνιίηεπζε, ηνλ κεδεληζκό ησλ πάλησλ θαηηνλ ιατθηζκό πνπ ηνπο επηηξέπεη λα επηθαινύληαη ην θνηλό αίζζεκα όηαλδνξίδνληαη Αο ηειεηώλνπκε ινηπόλ κε ην ακαξησιό θνκκαηηθό θαηεζηεκέλν δελ ην αληέρεηάιιν ν ηόπνο. Όκεξνο Αιεμάλδξνπ Δγθεθξηκέλνο Λνγηζηήο - Διεγθηήο

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ :

Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Φωνές γυναικών από την Μέση Ανατολή και Νότια Ασία. Ππλαζπηζκόο γηα γελεηήζηα θαη ζσκαηηθά δηθαηώκαηα ζηηο Κνπζνπικαληθέο Θνηλσλίεο. Θείκελα ησλ : Evelyne Accad Pinas Ilkaracan Nadera Shalhoub-Kevorkian

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν

Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν ΒΙΑΣΜΟΣ Evαο Πιήξεο Οδεγόο απηνπξνζηαζίαο από ηνλ Μεγάιν Γάζθαιν Γνπίιηακ Σζαλγθ Φσηνγξαθίεο: Γηώξγνο Πειέθεο Ο βηαζκόο είλαη έλα έγθιεκα ελαληίνλ ησλ γπλαηθώλ πνπ νινέλα απμάλεηαη ζηε ζύγρξνλε θνηλσλία.

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1.

Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. Ιστορία και Ποίηση : Η σσνάντησή τοσς στο ποιητικό έργο τοσ Γ. Σευέρη 1. 1 Ο πνηεηήο πξέπεη λα παξέρεη θαη λα αλαπηύζζεη δηαξθώο ηε ζπλείδεζε ηνπ παξειζόληνο σο παξόληνο, θαη εθείλν πνπ γίλεηαη ηόηε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών.

Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Καηανοώνηας ηο νόημα ηης υστογενούς βοσλιμίας: Σσνδσαζμός αηομικών και ομαδικών ζσνεδριών. Ίρις Υαηζηηζάνοσ, MSc Σεύτος 2012.3 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ

ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ 1 ΓΔΙΔ ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΚΟΠΙΗ ΟΤ ΒΙΒΙΟΤ ην πιήξεο βηβιίν παηώληαο ζην ζέκα ηνπ επξεηεξίνπ ζπλδέεζηε κε ηελ αλάιπζε ηνπ ΔΤΡΔΖΡΗΟ ΠΡΟΟΓΟ ει. 3 Γεληθέο παξαηεξήζεηο 5 Απόςεηο ππνςεθίσλ νδεγώλ γηα ην εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα