ΑΝΓΡΔΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΓΡΔΑΣ ΚΑΛΒΟΣ (1792-1869)"

Transcript

1 ΑΝΓΡΔΑΣ ΚΑΛΒΟΣ ( ) Ο Κάιβνο είλαη έλα κεγάιν θεθάιαην ζηνλ πνηεηηθφ ρψξν, ηζνδχλακν ηνπ νισκνχ. πλεζίδνπκε λα ιέκε πσο ν έλαο χκλεζε ηελ Διεπζεξία θαη ν άιινο ηελ Αξεηή, σζηφζν θαη νη δχν χκλεζαλ θαη ηα δχν. Ο νισκφο είλαη επηζήκσο ν εζληθφο καο πνηεηήο, αιιά θαη ην έξγν ηνπ Κάιβνπ είλαη εζληθφ, κε ηελ έλλνηα, πσο ε παξαγσγή ηνπ έρεη ζρέζε κε ηελ Διιάδα θαη ηνλ Αγψλα ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ. Βέβαηα ν Κάιβνο δελ έδεζε ην κεγάιν Αγψλα απφ θνληά. ηαλ ε Διιάδα μεζεθψζεθε, εθείλνο ήηαλ ζην εμσηεξηθφ. Γξάθεη, φκσο, ζαλ λα ήηαλ απηήθννο θαη απηφπηεο κάξηπο. ρνιηάδνληαο, ν Διχηεο γξάθεη: «έλα ηέηνην γεγνλφο γηα ηνλ πνηεηή ηεο επνρήο εθείλεο ήηαλ ηφζν θαζαξά δπλακηθφ αιιά θαη πλεπκαηηθφ καδί, πνπ ην λ' αθηεξψζεη ζ' απηφ ηελ ηέρλε ηνπ ηζνδπλακνχζε κε ην λα πάξεη ην ηνπθέθη ηνπ θαη λα βγεη ηξαγνπδψληαο ζηα πην ςειά θνξθνβνχληα». 1 Ο Κάιβνο εθπξνζσπείηαη ζηα ζρνιηθά καο βηβιία κε ην απφζπαζκα απφ ηελ σδή «Δηο άκνλ», ζηελ Β' Γπκλαζίνπ θαη ην απφζπαζκα απφ ηελ σδή «Δηο Πάξγαλ» ζηελ Γ' Γπκλαζίνπ. ην Λχθεην, ζην Α' ηεχρνο, έρνπκε νιφθιεξεο ηηο σδέο «Ο θηιφπαηξηο», «Δηο Αγαξελνχο» θαη «Σα εθαίζηεηα». ηα εηζαγσγηθά ζεκεηψκαηα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ πξέπεη λα δψζνπκε ζεκαζία γηαηί εθεί ζα βξνχκε ηελ αηηία, ηελ αθνξκή, ηηο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ην έξγν. Με άιια ιφγηα ζα αλαθαιχςνπκε ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο καηαζηαζιακόηηηα, αιιηψο πνηνο κηιάεη ζε πνηνλ κέζα ζε πνηεο θαηαζηάζεηο, ζπλζήθεο, πεξηζηάζεηο. Εις Σάμον Η σδή αλαπηχζζεηαη ζε εηθνζηηέζζεξηο ζηξνθέο, ηεο νπνίαο εκείο έρνπκε λα δηδάμνπκε ηηο ηξεηο παζίγλσζηεο πξψηεο, κεινπνηεκέλεο απφ ηνλ Μίθπ Θενδσξάθε θαη ηξαγνπδηζκέλεο απφ ηε Μαξία Φαξαληνχξε. ηηο ζηξνθέο απηέο βξίζθεηαη ζπκππθλσκέλε φιε ε νπζία ηεο σδήο. ην ππφινηπν κέξνο ηεο σδήο, έρνπκε ηνλ χκλν ζηελ ειιεληθή θχζε θαη πνιηηηζκφ (δέληξα, θαξπνχο, ήιην, λεζηά, πνηεηέο θαη ζενχο), δειαδή, έλαλ παξάδεηζν, κεηά έρνπκε ηελ εξψηεζε-απνξία πνπ δείρλεη ηελ θφιαζε κέζσ ηεο εξήκσζεο: «Ση εγίλεθαλ ε εκέξαη... ηε... Δρφξεπνλ ε ηέρλαη ηεθαλσκέλαη». Αθνινπζεί ε ερζξηθή απεηιή: επέιαζε ησλ Αγαξελψλ, καραίξηα, θνβηζκέλα δψα. ηε ζπλέρεηα 1 Οδπζζέαο Διχηεο, Αλοητηά Χαρηηά, «Η αιεζηλή θπζηνγλσκία ηνπ Αλδξέα Κάιβνπ», ζει. 57, δεχηεξε έθδνζε, Ίθαξνο 1982

2 αλαγγέιιεηαη ε άθημε ησλ ακίσλ, νπφηε νη Αγαξελνί ζθνξπίδνληαη θαη ην πνίεκα ηειεηψλεη κε ηελ επρή: ν πνηεηήο λα θηιήζεη ην ειεχζεξν ρψκα ηεο άκνπ θαη ηελ πξνηξνπή λα ηελ έρνπκε σο «θαχρεκα ηεο αξραίαο δφμεο». Η ωδή ην απφζπαζκά καο. ηελ πξψηε ζηξνθή. Πξνηάζζεηαη ην ππνθείκελν «φζνη» θαη ακέζσο κεηά ε εηθφλα ηνπ πξνζσπνπνηεκέλνπ θφβνπ, ηνπ νπνίνπ σζηφζν δελ θαίλεηαη ην πξφζσπν αιιά κφλν ην «βαξχ» θαη «ράιθενλ ρέξη», πξάγκα πνπ ηνλ θαζηζηά ηξνκαθηηθφηεξν. Αθνινπζεί ε θαηάξα: «δπγφλ δνπιείαο αο έρσζη», ζαλ λα ιέεη φηη νη δεηινί είλαη άμηνη ηεο κνίξαο ηνπο θαη, ηειεηψλεη κε ην απφθζεγκα: «ζέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε ειεπζεξία». Οπφηε ζην πξνζθήλην βξίζθεηαη ηψξα ε «ειεπζεξία» θαη ε δξάζε ηεο. Ο πνηεηήο, φπσο φινη νη κεγάινη δάζθαινη, ρξεζηκνπνηεί ην κχζν, γηαηί ν κχζνο δηδάζθεη, παξαδεηγκαηίδεη, θξχβεη κηα αιήζεηα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ επηθάλεηα, πίζσ απφ ηε θαλεξή πξαγκαηηθφηεηα. Γη' απηφ θαη θάλεη έκθαζε κε ηελ παξέλζεζε: «θαη ν κχζνο θξχπηεη λνπλ αιεζείαο». ην θέληξν ηνπ κχζνπ ηνπ είλαη ν Ίθαξνο, ν νπνίνο δελ άληεμε ηε ζθιαβηά, δε θνβήζεθε ην ζάλαην, πήξε θηεξά, πέηαμε θαη πέζαλε. Σν «φκσο» ζηελ αξρή ηεο ηξίηεο ζηξνθήο θέξλεη ηελ αληίζεζε ζε πξψην πιάλν γηα λα δηθαηψζεη ηελ πξάμε. Γηαηί, αλ θαλείο πεη, λαη, αιιά πέζαλε, ν πνηεηήο, απηφ ην ζάλαην ηνλ ζεσξεί λίθε. Ο ήξσαο αλπςψλεηαη, ειεπζεξψλεηαη απφ ηα δεζκά ηνπ θαη θηεξσκέλνο πέθηεη ζηε ζάιαζζα, ελεύθερος θαη απηφ είλαη πνπ έρεη ζεκαζία. Οη ηξεηο ηειεπηαίνη ζηίρνη, ηεο ηξίηεο ζηξνθήο, απνηεινχλ θαη ην δίδαγκα θαη ηελ αιήζεηα ηνπ πνηήκαηνο. Με κηα ππφζεζε: «αλ γελήο ζθάγηνλ άηηκνλ ελφο ηπξάλλνπ» θαη κηα απφδνζε «λφκηδε θξηθηφλ ηνλ ηάθνλ», θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε δηαξθή θαη πιήξε ππνηίκεζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο (πνπ θαηαληά «ζθάγηνλ», «άηηκνλ», δειαδή, ηηπνηέλην), απφ έλαλ αλάμην «ηχξαλλν», κε ζπλέπεηα ηνλ «θξηθηφλ», «ηάθνλ». Με ηελ ππφζεζε «αλ γελήο», ην γεγνλφο ζπκβαίλεη άπαμ, κε ηελ απφδνζε «λφκηδε», φκσο, ε θξίθε ηνπ ηάθνπ είλαη δηαξθήο ζην κέιινλ. Μηα θνξά ζα γίλεηο ζθάγην, γηα πάληα ζα είζαη ζηνλ ηάθν. Οπφηε ε ιέμε «ηάθνο» πέθηεη πνιχ βαξηά. Καη αλ ζπκεζνχκε φηη ηνλ επηπρηζκέλν ζάλαην («Φηιφπαηξηο») ν Κάιβνο ηνλ αληηιακβάλεηαη ζαλ γιπθφ χπλν, κε ηε ζθαγή θαη ηνλ «θξηθηφλ», «ηάθνλ», καο ηνλ δίλεη ζαλ βξαρλά. Με ηελ ηξνκεξή εηθφλα ηνπ θφβνπ, ην ξεαιηζηηθφ θαη ηξνκαθηηθφ ρέξη, ην άζιην ζθάγην, ηνλ απερζή ηχξαλλν, ηνλ θξηθηφλ ηάθν, ν Κάιβνο

3 δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα δνχκε ηελ επηπρηζκέλε επηινγή ηνπ θσηεηλνχ Ίθαξνπ. Ο νπξαλφο ιάκπεη απφ ηνλ ήιην, ε ζάιαζζα αζηξάθηεη απφ ηηο αθηίλεο ηνπ, ν Ίθαξνο πεηάεη ςειά, θαη ειεχζεξνο βνπηάεη ζηα λεξά. Απνθαζίδεη κφλνο ηνπ γηα ην ζάλαην ηνπ, ελψ ν δεηιφο θαη ν θνβηζκέλνο γίλεηαη ζθάγην θαη θαηαπιαθψλεηαη ζην ζθνηεηλφ ηάθν. Δπνκέλσο ε επηινγή πνπ έρεη έλαο Έιιελαο δελ είλαη δσή ή ζάλαηνο, αιιά ειεπζεξία ή ζάλαηνο. Καη «ειεπζεξία» ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεκαίλεη επηινγή ηνπ ηξφπνπ ηνπ ζαλάηνπ. Γηαηί, νχησο ή άιισο, ν άλζξσπνο ζα πεζάλεη. εκαζία έρεη ην πψο ζα πεζάλεη. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε έλλνηα «αξεηή» ζηνλ Κάιβν δελ είλαη κνλνζήκαληε, δηαηξέρεη ηελ ηζηνξία θαη θνξηίδεηαη κε ηελ αξραία ειιεληθή ζεκαζία ηεο αλδξείαο, ηε ρξηζηηαληθή θαη ηελ θνηλσληθή ε νπνία θηλεί ηνλ άλζξσπν ζην θαιφ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε ειεπζεξία ηνπ Γέλνπο. Γη' απηφ ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ηφικε, πνπ ηζνδπλακεί κε ηελ ηξέια («Ο θφζκνο καο έιεγαλ ηξεινχο», ιέεη ν Κνινθνηξψλεο). Η ηφικε ηνπ Κάιβνπ είλαη απηή κε ηελ νπνία θαλείο αληηζηξαηεχεηαη ηελ θαζηεξσκέλε ηάμε ησλ πξαγκάησλ θαη ηελ αθξηβνπιεξψλεη, ιέεη ν Διχηεο". 2 Ο Κάιβνο έπαημε πνιχ σξαία κε ηηο αληηζέζεηο. Έδσζε θίλεζε θαη δξάζε ζηηο εηθφλεο ηνπ. Έθεξε κπξνζηά ζηα κάηηα καο ηελ επηπρία ηεο ειεπζεξίαο θαη ηε θξίθε ηεο ππνηαγήο. Υξεζηκνπνίεζε απνθζεγκαηηθφ ιφγν. Σν αξραίν ειιεληθφ ξεηφ «ηα θαιά θψπνηο θηψληαη» κεηαθξάζηεθε ζην «ζέιεη αξεηήλ θαη ηφικελ ε ειεπζεξία». Ο ζάλαηνο ηνπ Ίθαξνπ κέζα ζηνλ ήιην, αλαθαιεί ζηε κλήκε πνιιά κπζνινγηθά επεηζφδηα, φπνπ ν ήξσαο εμηδαληθεχεηαη θαη ζενπνηείηαη. Γίλεηαη θσηεηλφ παξάδεηγκα, αζηέξη ζηνλ νπξαλφ θαη κέξνο ηεο ζάιαζζαο. Να ζπκίζνπκε εδψ έλαλ άιιν κεγάιν επηαλήζην πνηεηή, ηνλ Άγγειν ηθειηαλφ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ην κχζν ηνπ Ίθαξνπ ζηελ ηξαγσδία ηνπ Ο Δαίδαιος ζηελ Κρήηε, φπνπ, φκσο, ν Γαίδαινο είλαη ην πξσηαγσληζηηθφ πξφζσπν, δαηκνληθή, θαιιηηερληθή πξνζσπηθφηεηα, ν επηλνεηήο ηνπ ιαβπξίλζνπ, πνπ θαηαθέξλεη κε ηα πνιχπινθα θαη ζχλζεηα ηαιέληα ηνπ λα ιχζεη ηα δεζκά, πνπ ηνπ έρεη επηβάιεη ν Μίλσαο. Να θηηάμεη ηα θηεξά γηα λα ειεπζεξψζεη ηνλ Ίθαξν. Να ιχζεη ηα πφδηα ησλ αγαικάησλ θαη ηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ, λα αθππλίζεη ην ιαφ, λα γίλεη ειεπζεξσηήο θαη αλαηξνπέαο, λα απνθαηαζηήζεη ηελ 2 Οδπζζέαο Διχηεο, Αλοητηά Χαρηηά, «Η αιεζηλή θπζηνγλσκία ηνπ Αλδξέα Κάιβνπ», ζει. 60, δεχηεξε έθδνζε, Ίθαξνο 1982

4 Διεπζεξία θαη ηε Γηθαηνζχλε. ηαλ ζα ράζεη ην γην, ζηε ζπλείδεζε ηνπ ζεαηή, ζα ηαπηηζηεί κε ηνλ ρξηζηηαληθφ ζεφ. Σνλ ίδην ήξσα ζα ζπλαληήζνπκε εθ λένπ ζην νκψλπκν πνίεκα, ηνπ Δ', ηψξα, ηφκνπ ησλ Λσρηθώλ, σο ζχκβνιν ηεο «ππεξήθαλεο θέςεο» θαη «απφθνζκν Δσζθφξν», Μηα πξνζσπηθφηεηα πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ήξσα, ηνπ δεκηνπξγνχ, ηνπ πξνθήηε, ηνπ ειεπζεξσηή, ηνπ ζετθνχ θαη ηνπ δαηκφληνπ. Γη απηφ θαη είλαη ν Γαίδαινο ζηνλ νπνίν εζηηάδεη ν ηθειηαλφο θαη φρη ν Ίθαξνο, φπσο έρεη επηβάιεη ν κχζνο. Καη αθφκα είλαη θαη ιίγν Πξνκεζέαο δεζκψηεο, αιιά θαη ππξθφξνο θαη ιπφκελνο (αξραία γξακκαηεία), θαη Ιεζνχο (ρξηζηηαληθή ζξεζθεία). Τα ηυαίστεια Η σδή αλαπηχζζεηαη κε ζηνηρεία ηξαγσδίαο. Γηαθξίλνπκε ηελ χβξη ησλ ερζξψλ, ηελ αλάκημε ησλ ζεψλ, ηε κνίξα ησλ ζλεηψλ, ηελ θάζαξζε. Δπνκέλσο ε αλέιημε είλαη ζεαηξηθή θαη, γηαηί φρη, θηλεκαηνγξαθηθή, αθνχ ε εηθνλνπνηΐα θαη ησλ ζθελψλ ε αθνινπζία ζπκίδνπλ θηλεκαηνγξαθηθή ηερληθή. Ο πνηεηήο, ζαλ ζχγρξνλνο θηλεκαηνγξαθηζηήο, πεξηεγείηαη ην ρψξν κε ηελ θάκεξα ζην ρέξη, θαηεπζχλεη ην βιέκκα ηνπ ζεαηήαλαγλψζηε ζε ζηεξηά, νπξαλφ θαη ζάιαζζα, άιινηε καο δίλεη παλνξακηθά πιάλα, θη άιινηε θάλεη δνπκ ζηε ιεπηνκέξεηα. Κη έηζη, παξά ηα ρξφληα, πνπ ηνλ ρσξίδνπλ απφ καο, θαηαθέξλεη λα είλαη κνληέξλνο. Η σδή απνηειείηαη απφ 39 ζηξνθέο (α' - ιζ'). Απφ ηελ α' θαη έσο ηελ δ' ν πνηεηήο, πεξηεγείηαη ηα λεζηά, θνηηάδεη ηε ζηεξηά θαη ηνλ νπξαλφ, θαη καο δίλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηα είδε ηεο βιάζηεζεο, ηα δσληαλά, ηνλ άλεκν, ηηο κπξσδηέο, ηα ζχλλεθα, ηα πνπιηά. Μέζα, φκσο ζηηο σξαίεο εηθφλεο θαη ηα εηξεληθά ζπλαηζζήκαηα δηαπιέθεη θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο αλεζπρίαο, κε ιεθηηθέο κνλάδεο, πνπ καο πξνεηνηκάδνπλ γηα ην θαθφ φπσο: «ε ραξά θη ε εηξήλε πάληα εκαηοίκοσν» άξα ηψξα δελ θαηνηθνχλ. «Ση εγίνηκαν» ηα «ζαπκάζηα θνξάζηα»; ζηα «πινχζηα πεξηβφιηα» «μαηαίως» αλζίδνπλ «βαζηιηθφο θαη θξίλνη», αθνχ «ούη' ένα τέρι δελ επξίζθεηαη λα ηα πνηίδε». Γάζε θαη ιαγθάδηα είλαη έξεκα, μόνο ην «βαύβιζμα» ησλ ζθχισλ αθνχγεηαη. Σα ακπέιηα είλαη θη απηά έξεκα, κφλν ηα άλογα ηρέτοσν αταλίνωηα, απξνζηάηεπηα θαη εγθαηαιειεηκκέλα. ηελ παξαιία θαηεβαίλνπλ αθόβως οι γλάροι και ηα γεράκια (εδψ ζνβαξεχνπλ ηα πξάγκαηα), ζηελ άκκν ππάξρνπλ παηήμαηα δσληαλψλ, αιιά νη δσληαλνί είλαη άθαληνη. Η απνξία ηνπ αλαγλψζηε- ζεαηή ιχλεηαη ακέζσο. Σν βιέκκα ζηξέθεηαη ζηε ζάιαζζα, φπνπ βιέπεη: ζψκαηα ρσξίο θεθάιηα θαη

5 θεθάιηα ρσξίο ζψκαηα λα επηπιένπλ ζην θχκα. Σν κπαιφ θαη ε θαξδηά δελ ην αληέρνπλ. Ο πνηεηήο ζηξέθεηαη πξνο ηηο νπξάληεο δπλάκεηο, επηθαιείηαη ηνλ ήιην θαη ηνλ Γεκηνπξγφ ηνπ θφζκνπ. Γηα ηνλ πξψην - ηνλ ήιην- ην εξψηεκα είλαη πψο αληέρεη λα βιέπεη ηέηνηεο θξηθαιεφηεηεο. Γηα ηνλ δεχηεξν, ην Θεφ, κπαίλεη ην ζέκα ηεο ζείαο βνχιεζεο, ην «ζέιεκα Θενχ», πξάγκα πνπ καο εηζάγεη ζηε ρξηζηηαληθή πίζηε: «αλ ζσ ηοσ γέλοσς κας / όιοσ δεηείς ηολ ζάλαηολ/ αλ ζσ ηο ζέιεης», ιέεη ν πνηεηήο θαη δείρλεη πξφζπκνο λα ζθχςεη ην θεθάιη θαη λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα φινπο ηνπο Έιιελεο. κσο ε ζξεζθεπηηθή αληίιεςε πεξί Θενχ πνιπειένπ θαη βνεζνχ, ξηδσκέλε ζηε ιατθή πίζηε, αξλείηαη λα δερηεί έλα Θεφ - ηηκσξφ. Γη' απηφ κε ηε θξάζε «βνεζφλ ζε θξάδσ», κηα παξαιιαγή ηνπ «Κχξηε, πξνο ε εθέθξαμα» θαλεξψλεη ην κέγεζνο ηεο απειπηζίαο ηνπ, αιιά θαη δχλακε ηεο ςπρήο ηνπ. Δλησκεηαμχ, ν ερζξηθφο ζηφινο έξρεηαη «πεηψκελνο». Ο «ήιηνο ρξπζψλεη ηα παληά» ηνπο, ην πέιαγνο αζηξάθηεη θαη ηξέκεη απφ ηα ζπαζηά ηνπο. Κη εδψ ν Κάιβνο καο δίλεη δχν δηαθνξεηηθήο ηάμεσο θαηλφκελα ζε έλα. Σν πέιαγνο, πνπ έηζη θη αιιηψο ηξέκεη, θπζηθφ γεγνλφο, ηξέκεη θαη απφ θφβν, ζπλαηζζεκαηηθφ γεγνλφο. πγρξφλσο αθνχγνληαη νη αιαιαγκνί ησλ ερζξψλ, πνπ δεηνχλ θη άιιν αίκα ρξηζηηαληθφ γηα λα πιχλνπλ ηα καραίξηα ηνπο, θη άιια ζπιάρλα ρξηζηηαλψλ, γηα λα ρψζνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη ζσξνχο λεθξψλ γηα λα θάηζνπλ θαη λα μεθνπξαζηνχλ. «Έξγνλ εξψσλ» ραξαθηεξίδνπλ ηε βαξβαξφηεηά ηνπο, νη ερζξνί, χβξη ν πνηεηήο. Να ηνλίζνπκε φηη νη ερζξνί δελ έρνπλ φλνκα-εζληθφηεηα. Δίλαη ηα «αλαζξέκκαηα ηεο πνηαπήο Αζίαο» θαη, άιινηε, απηνί πνπ ςάιινπλ ηα «αγαξελά ηξαγνχδηα». ηξνθέο θ'- θζ'. Με ζαξθαζηηθή θαη θαπζηηθή γιψζζα ν πνηεηήο αλαηξεί έλα έλα ηα απάλζξσπα αηηήκαηά ηνπο. Αλαθέξεη ηα λεζηά πνπ έρνπλ ππνζηεί ηηο θξηθαιεφηεηέο ηνπο, επηθαιείηαη ηελ πξνγνληθή δφμα, πξνθαιεί ηελ εζληθή θηινηηκία ησλ Διιήλσλ απνθαιψληαο ηνπο «ζείεο ςπρέο» θαη ηνπο παξνηξχλεη λα νξκήζνπλ ζηα ερζξηθά πινία. Βεβαίσο ηνπο ρξεηάδεηαη έλαο αξρεγφο, έλαο Έιιελ, έλαο άληξαο γελλαίνο πνπ λα επηζπκεί ηε δφμα, λα αγαπά ηελ παηξίδα, λα έρεη λνπλ θαη θαξδηά. Καη λα ηνο, πάλσ ζηελ ψξα, ζηξνθέο ι'-ιο', κε ηα δπν ππξπνιηθά ηνπ: Οη ερζξνί ζηακαηνχλ ηα «βιάζθεκα κέηξα» ηνπο, ηα αιαδνληθά άζκαηά ηνπο, αθνχγεηαη Μόνο (κε έκθαζε ην επίξξεκα) ην θχζεκα ηνπ αλέκνπ «οπού περλώληας / εης ηα θαηάρηηα αλάκεζα/ θαη εης ηα ζτοηληά ζτηζκέλος/ βηαίως ζθσρίδεη». Αθνχγεηαη ε ζάιαζζα πνπ «κπξκπξίδεη», αθνχγνληαη νη θξαπγέο θφβνπ ησλ ερζξψλ πνπ έρνπλ ηξαπεί ζε θπγή, ηα θαξάβηα πνπ ζπγθξνχνληαη ην έλα κε ην άιιν: «Σηελόλ, ζηελόλ ηο πέιαγος

6 ο ηρόκος θάκλεη», πλίγνληαη νη λαχηεο, εμαθαλίδεηαη ν ζηφινο θαη κέλνπλ κφλν θαπλνί θαη θιφγεο «νπξαλνκήθεηο». Σν πιάλν είλαη ζεακαηηθφ. Θπκίδεη ηε Ναπκαρία ηεο αιακίλνο κε φια ηα ζπκπαξαδεινχκελα. Απφ ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζηξνθέο, ε ιδ' - πξνεηνηκάδεη ηελ εθθψλεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπ ήξσα πνπ πέηπρε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ ερζξηθνχ ζηφινπ. Μέζα απφ ηνπο θαπλνχο πξνβάιινπλ «ζσζκέλαη νη δχν θαηάκαπξνη πξψξαη». Η ιε' ζηξνθή είλαη αθηεξσκέλε ζηελ απνζέσζε ησλ ππξπνιηθψλ: «Πεηάοσλ, αποκαθρύλοληαη- /ζηο δηάζηεκα ηοσ αέρος τωζκέλαη γίλοληαη άθαληοη», νπφηε αγηνπνηνχληαη, ελψ «δηαβαίλοσζαη επαηάληδολ,/ θη ήθοσελ ο θόζκος». Η ιέμε «θφζκνο» κε ηελ θπξηνιεθηηθή, ζπκπαληηθή έλλνηά ηεο. Καη ηη ήθνπελ ν θφζκνο; ηε ζηξνθή ιζ': «Καλάρε! Καη ηα ζπήιαηα / ηες γες εβόοσλ: Καλάρε. - / Καη ηωλ αηώλωλ ηα όργαλα / ίζως ζέιεη αληετήζοσλ / πάληα Καλάρε!». Σν φλνκα ηνπ ππξπνιεηή αθνχγεηαη ηξεηο θνξέο, ζηελ αξρή, ζηελ κέζε θαη ζην ηέινο ηεο ζηξνθήο. Σν ζχκπαλ νιφθιεξν, ε ζάιαζζα, ηα ζπήιαηα ηεο γεο, ν νπξαλφο, νη αηψλεο αλαιακβάλνπλ λα δηαζψζνπλ ηελ ηζηνξηθή κλήκε θαη λα δηαδψζνπλ ην φλνκα ηνπ κεγάινπ ππξπνιεηή. Με ηελ σδή «Ηθαίζηεηα» ν Κάιβνο αλέιαβε λα κηιήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εζηθήο ηάμεο ζην Αηγαίν θαη γηα ηελ ηηκσξία ησλ ερζξψλ. Σνπ ρξεηάζηεθε επνκέλσο ε χβξηο θαη ε θάζαξζε. Σνπ ρξεηάζηεθε θαη ε βνήζεηα ηνπ Θενχ, θαη ν γελλαίνο άληξαο, ν ιατθφο ήξσαο πνπ ζα αιιάμεη ηελ ηζηνξηθή κνίξα. Σα «εθαίζηεηα», έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηνλ Ήθαηζην, ην ζεφ ηεο θσηηάο. Δίλαη νη κεγάιεο θπζηθέο δπλάκεηο πνπ κπνξεί γηα ρξφληα λα θνηκνχληαη, αιιά αλ μαθληθά μππλήζνπλ κπνξνχλ λα αλαηξέςνπλ ηε θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ. Παξνκνίσο θαη ηα κηθξά θαη αζήκαληα ζηελ φςε ππξπνιηθά πνπ, ζαλ ηα εθαίζηεηα, γίλνληαη κεγάια γηα λα ηηκσξήζνπλ ηνπο αιαδφλεο. Δκθραζηικά μέζα ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ Κάιβνπ κπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηελ Δηθνλνθιαζηηθή ηνπ δχλακε. Σε δχλακε ησλ εηθφλσλ πνπ βιέπνπκε, αιιά ηε δχλακε ησλ ήρσλ πνπ αθνχκε. Η πεγή απηψλ ησλ ήρσλ είλαη πνηθίιε. Δίλαη ε ίδηα ε θχζε: ν βίαηνο άλεκνο πνπ ζρίδεηαη θαη ζθπξίδεη, ε ζάιαζζα πνπ θηππψληαο ηνπο βξάρνπο κπξκπξίδεη. Δίλαη ηα πξάγκαηα: νη ζπγθξνχζεηο ησλ πινίσλ, ν θξφηνο θπκβάισλ. Σα δψα: ην βαχβηζκα ησλ

7 ζθχισλ, ην θξάμηκν ησλ πνπιηψλ. Οη άλζξσπνη: νη αιαιαγκνί ησλ ερζξψλ, κε ηα βιάζθεκα ςάικαηα, ή άζκαηα (φηαλ έξρνληαη) θαη νη θξαπγέο απφ ην θφβν ηνπο (φηαλ ηξέπνληαη ζε θπγή), ε θξαπγή ηνπ πνηεηή πξνο ηηο νπξάληεο δπλάκεηο, θαη απνθνξχθσκα φισλ, ν κεηαθπζηθφο, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, παηάλαο κε ην φλνκα ηνπ Καλάξε λα αληηιαιεί ζην θνζκηθφ ζχκπαλ. Να κελ μεράζνπκε ηελ δηαπινθή ηεο πεξηγξαθήο κε ηελ αθήγεζε, ηελ αλζξσπνπνίεζε ηεο θχζεο, ηελ εκςχρσζε ησλ αςχρσλ, ην δεκηνπξγηθφ επίζεην, ηε δξαζηηθή κεηαθνξά. Σηο παξερήζεηο, ζπλερήζεηο, επαλαιήςεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε, ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θάιβεηνπ χθνπο, κε «ζθνπφ λ' αλεβάζεη ηνλ ηφλν θαη λα δψζεη ζηεξεφηππα ηελ πνηεηηθή έθθξαζε», ιέεη ν Διχηεο. Π.ρ.: Ιδού / ειάηε, ειάηε-ειάηε / αλ ζσ ηο ζέιες / βιέπω, βιέπω, θοίηαδε / Φρηθηόλ, ζιηβερόλ / ζθιερά, δεηιά / ζηελόλ, ζηελόλ/ θαηάκασροη, ηροκεραί,/ παύεη, παύοσλ/ Μόλολ αθούω, Μόλολ αθούω/ Αθφκα, αίζζεζε δεκηνπξγνχλ ν άλεκνο θαβαιάξεο, ηα ραξάγκαηα ζηελ άκκν θαη ηα φξληα πνπ ππνδειψλνπλ ηελ εξήκσζε, ελψ ν «ζρηζκέλνο άλεκνο» θαη ην «ηξέκνλ πέιαγνο» αλαγγέιινπλ ηε βηαηφηεηα ηεο επεξρφκελεο ζχγθξνπζεο. Σα «βιάζθεκα κέηξα», ηα ρξπζσκέλα παληά, ηα αηκνζηαγή καραίξηα, θνξπθψλνπλ ην θφβν, αιιά ελεξγνπνηνχλ ηελ νξγή θαη ηελ ζπλεπαγφκελε αληίδξαζε ησλ Διιήλσλ. Σα επίζεηα ησλ ππξπνιηθψλ, αθεγνχληαη ηε δξάζε θαη ην ξφιν ηνπο: Δίλαη «θαηάκαπξνη ηξνκεξαί πξψξαη», «ληθήηξηαη πξψξαη», «ζσζκέλαη πξψξαη», «ζαπκάζηνη πξψξαη», «άθαληνη πξψξαη». Οη «θιφγεο νπξαλνκήθεηο» δίλνπλ ην απνηέιεζκα ηεο αλακέηξεζεο θαη είλαη αλάινγεο κε ηελ απνζέσζε ηνπ Καλάξε, ελψ ε ηξηπιή επαλάιεςε ηνπ νλφκαηφο ηνπ θέξλεη ηε ιχηξσζε. Να πξνζζέζνπκε θαη ηελ θξαπγαιέα αληίζεζε πνπ ρσξίδεη ηνπο δχν ιανχο θαη θφζκνπο: - Οη εηξεληθνί Έιιελεο θαιιηεξγνχλ θήπνπο θαη πεξηβφιηα, νη πνιεκνραξείο ερζξνί ζθάδνπλ αζψνπο αλζξψπνπο. - Οη επζεβείο ρξηζηηαλνί - νη αζεβείο Αγαξελνί - Οη σξαίνη Έιιελεο, κε ηηο ζείεο ςπρέο - νη ηξνκεξνί Σνχξθνη, πνπ είλαη θνπάδηα - Σα αζψα ζχκαηα, νη Έιιελεο - ηα ζθιεξά θαη δεηιά αλαζξέκκαηα ηεο πνηαπήο Αζίαο, νη ερζξνί - Καη, ηέινο, ρσξίο ζχγθξηζε, πάλσ απφ φινπο, ν έλαο θαη κνλαδηθφο Καλάξεο γηα ηε θήκε ηνπ νπνίνπ δεζκεχνληαη νη αηψλεο. Σηα ζσναιζθήμαηα ηοσ ποιηηή Καηαγξάθνληαη: ζαπκαζκφο γηα ηελ νκνξθηά, αλεζπρία γηα ηελ απνπζία ησλ αλζξψπσλ, θξίθε απφ ην ζέακα ησλ λεθξψλ, απνξία γηα ηελ ζηάζε ησλ νπξαλίσλ δπλάκεσλ, ηαπείλσζε κπξνζηά ζηε ζέιεζε ηνπ

8 Θενχ, νξγή απφ ηηο λέεο θξηθαιεφηεηεο πνπ επέξρνληαη, απνζηξνθή, ζαξθαζκφο θαη εηξσλεία γηα ηνπο ερζξνχο, ππεξεθάλεηα γηα ηελ πξνγνληθή δφμα, πξνηξνπή γηα αληίζηαζε ζην θαθφ, επίθιεζε ελφο άλδξα, αδεκνλία γηα ηε λαπκαρία, ηθαλνπνίεζε, ιχηξσζε. Η γλώζζα ηοσ Ο Κάιβνο δελ είρε γχξσ ηνπ Έιιελεο θαη δελ απάγγειιε ζηελ πιαηεία ηνπ Ναππιίνπ, φπσο ν Παλαγηψηεο νχηζνο, γηα λα ζπγθηλήζεη ην θνηλφ ηνπ, ή έζησ απιψο λα επηθνηλσλήζεη. Έρεη φκσο έλα θνηλφ μέλσλ, θαη γηα λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο, ζπλνδεχεη ηηο εθδφζεηο ηνπ κε γισζζάξην ή κεηάθξαζε. Δίλαη πηζαλφλ, επνκέλσο, λα απεπζχλεηαη έκκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη άκεζα ζηνπο μέλνπο, ησλ νπνίσλ ήζειε λα θεληξίζεη ηνλ θηιειιεληζκφ. Έηζη γηα λα απνδψζεη ηηο πςειέο εηθφλεο ηνχ ρξεηαδφηαλ κηα πςειή γιψζζα. Καη ρσξίο λα αζπάδεηαη ηνπο θαζαξεπνπζηάλνπο Φαλαξηψηεο, απφ ηε κηα, θαη κε ζέινληαο λα πξνδψζεη ηε δεκνηηθή, απφ ηελ άιιε, δελ επηρεηξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θακία απφ ηηο δχν. Η γλψκε ηνπ Μάξην Βίηηη είλαη φηη ν Κάιβνο 3 «δελ είρε ην ζάξξνο λα απνξξίςεη ηελ θαζαξεχνπζα ή ηε δεκνηηθή γιψζζα», φηη «Θειγφηαλ εμ ίζνπ θαη απφ ηηο δχν απηέο αληίζεηεο ηάζεηο» γη' απηφ θαη ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο γιψζζεο. ηε δεκνηηθή θάλεη δηαιέμεηο γηα ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, ζηελ θαζνκηινπκέλε δηδάζθεη ηνπο καζεηέο ηνπ, ζηελ αξραΐδνπζα κεηαθξάδεη ζξεζθεπηηθά θείκελα θαη ζηα πνηήκαηά ηνπ «βάδεη ζε αλαγθαζηηθή ζπκβίσζε, παξά ζχλζεζε, κνξθέο ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θαζαξεχνπζαο». ηελ Διιάδα ηνλ επηθξίλνπλ, ζηε Γαιιία, πνπ δελ ελδηαθέξεη ην γισζζηθφ καο δήηεκα, ηνλ επαηλνχλ. ηελ Διιάδα ν νισκφο θη ν Κάιβνο δε ζπλαληήζεθαλ πνηέ, ζην εμσηεξηθφ ηνπο βάδνπλ πιάη-πιάη. ηελ Διιάδα ζηα λεφηεξα ρξφληα, νη δεκνηηθηζηέο ηνλ θαηαθξίλνπλ, ν Παιακάο ηνλ παξαδέρεηαη, ε γεληά ηνπ ηξηάληα ηνλ απνθιείεη απφ ηηο εθδφζεηο ηεο, σζηφζν ν Διχηεο ηνλ πκλεί. Γηα καο, ζήκεξα, είλαη απιψο πνιχ κεγάινο. ΑΝΘΟΤΛΑ ΓΑΝΙΗΛ Γξ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΉ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΤΓΓΡΑΦΔΑ. ΚΡΙΣΙΚΟ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ 3 Βι. Μάξην Βίηηη, Ο Κάιβος θαη ε εποτή ηοσ, εθδ. ζηηγκή, Αζήλα 1995

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό

Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Ο Πίηεξ Μάθξηηδ γηα ηνλ Δηνλύζην νισκό Έλαο απφ ηνπο κειεηεηέο ηνπ Σνισκνχ θαη εηδηθφηεξα ηνπ Κξεηηθνχ είλαη θαη ν Peter Macridge. Παξαηίζεληαη ζεκεηψζεηο απφ ην βηβιίν ηνπ «Γηνλχζηνο Σνισκφο» (εθδ. Καζηαληψηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο)

ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΗΡΑΚΛΔΙΣΟ Πξφζσπα: Καζεγεηήο (κεζήιηθαο), Α, Β, Γ, (λένη πνηεηέο) (ην κπαθγθξάνπλη, ζε βίληεν δξφκνπ κε δέληξα, θπξίσο θππαξίζηα, ν νπνίν εθηείλεηαη ζε φιν ην κήθνο ηεο ζθελήο. Δπί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα

«Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ. 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62. 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1 «Νενειιεληθή ινγνηερλία 10 νο - 17 νο αηώλαο» Η. Πεξηερόκελν δηαιέμεωλ 1. εκεηψζεηο ζει. 2-62 2. Κείκελα: α) Γεκνηηθά Σξαγνχδηα 1. Ηζηνξηθά: «Σεο Αγηάο νθηάο» 2. Σξαγνχδηα ηεο μεληηηάο: «Ζ κάλα ηνπ μεληηεκέλνπ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη)

ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα : Ο «θάναηορ ηος Θεού» ζηη θιλοζοθία ηος Nietzsche. (Έπγα: Τάδε έθη Ζαραηούζηρα και Χαρούμενη Επιζηήμη) Αριζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκης Φιλοζοθική τολή Σμήμα Φιλοζοθίας και Παιδαγωγικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ηοσ Σομέα Φιλοζοθίας Νικολαΐδοσ Σριανηαθσλλένια ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)

ΧΚΡΑΣΗ. Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΧΚΡΑΣΗ Πξφζσπα: Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο) (ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή) ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο Β: Σα θαζίθηα Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα Ννκίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ ΚΈΛΟ Αληθήρ Λόγορ Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην απνινγεηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ

ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ 1 α. Ο νξηζκόο ηνπ ζελαξίνπ ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ανάγκη οδηγεί τιρ ππάξειρ των ανθπώπων Θαιήο ν Μηιήζηνο 1. ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΔΝΑΡΗΟΤ Ο νξηζκφο ηνπ ζελαξίνπ κνηάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε γξακκαηηθή ζην νπζηαζηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε

Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε Tα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνίεζεο ηνπ Καβάθε -πεδνινγηθφο ηφλνο - ζπκβνιηθή ρξήζε ηζηνξηθψλ πξνζψπσλ, γεληθφηεξα ρξήζε ζπκβφισλ -ξεαιηζκφο, παξαζηαηηθφηεηα -αθξηβφινγε έθθξαζε - ηδηφηππε γιψζζα: ε νκηινπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές βίας: trafficking

Μορθές βίας: trafficking Ηραθιής Μοζθώθ Εκπεηρογλώκφλ Σύκβοσιος ΥΠΕΞ / Εζληθός Σσληοληζηηθός & Εποπηηθός Μεταληζκός Καηαποιέκεζες Εκπορίας Αλζρώπφλ Μορθές βίας: trafficking (Ο ειζηγηηής ζσζηήνεηαι και ζηηά από κάποιον/-α να πει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2.

Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. Φσην: Αζεκελην ηεηξαδξαρκν κε πνξηξαηην ηνπ Μηζξηδαηε Σ' Δππαησξα. Ννκηζκαηηθν Μνπζεην, 2. 1. αη. π.υ. epm.gr/src_images/m2_2_4_0.jpg 01. Ο πνηεηεο Φεξλαδεο ην ζπνπδαηνλ κεξνο 02. ηνπ επηθνπ πνηεκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα