ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Στόχος της έκθεσης:"

Transcript

1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), πρόκειται να πραγματοποιήσει το 1 ον Πανελλήνιο Συνέδριο Εστίασης με θέμα «Ελλήνων γεύσεις» και παράλληλα την πρώτη την 1 η Πανελλήνια έκθεση με τίτλο Διεθνής «International Food & Beverages Expo (I.F.B.E)». Η έκθεση θα γίνει στον εκθεσιακό κέντρο Βόλου, από τις 9 έως 13 Απριλίου 2014, ενώ το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 11 Απριλίου. Στην έκθεση International Food & Beverages Expo (I. F.B.E), θα συμμετέχουν επιχειρήσεις από τον χώρο των τροφίμων και ποτών, καθώς και επιχειρήσεις που εξειδικεύονται στον εξοπλισμό, καταστημάτων εστίασης και ξενοδοχειακών μονάδων. Ειδικότερα : Επίπλωση, Καθιστικά Λευκά είδη, Στρώματα Κουρτίνες, Υφάσματα επίπλωσης Μοκέτες, Χαλιά, Ταπετσαρίες Εξοπλισμός μπάνιου, Amenities Αίθρια, Συστήματα σκίασης Πισίνες, Spa, Επεξεργασία νερού Πληροφορική, Εφαρμογές ίντερνετ Μηχανήματα, Εξοπλισμός κουζίνας Ψυγεία, Βιτρίνες Επιτραπέζιος εξοπλισμός Πλυντήρια ρούχων, Laundry Δομικά υλικά, Κουφώματα, Δάπεδα Ηλεκτρολογικά, Φωτισμός Διακόσμηση κήπων Συστήματα ασφαλείας Ψύξη-Θέρμανση Καφέδες, Ροφήματα, Τσάι Χυμοί, Νερά, Αναψυκτικά Ποτά, Μπίρες, Κρασιά Γενικές τροφοδοσίες Προϊόντα μαγειρικής Κρέατα, Κρεατοσκευάσματα Αλλαντικά, Τυριά Αλιεύματα, Αλίπαστα Προϊόντα ζύμης, Αρτοσκευάσματα Παγωτά, Γλυκά, Βάφλες Φρούτα, Σαλάτες λαχανικών Έτοιμα φαγητά Υλικά & συστήματα καθαρισμού Συσκευασίες takeaway Στολές Εργασίας Τεχνολογίες περιβάλλοντος Γήπεδα, Εξοπλισμός γυμναστηρίων Στόχος της έκθεσης: Στόχος της έκθεσης είναι η δικτύωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με τον εφοδιασμό και την υποστήριξή του χώρου εστίασης και ξενοδοχείων στους νομούς της χώρας, οι οποίοι συνεχίζουν αν και δύσκολα να κρατούν ανοικτές τις επιχειρήσεις και να προσφέρουν θέσεις εργασίας σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε από εσάς να συμμετέχετε με επιχειρήσεις από το νομό σας, επιδοτώντας μάλιστα σ αυτές ένα μέρος επί του συνόλου ενοικίασης περιπτέρου στην έκθεση. Στα περιθώρια της έκθεση θα δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας και με μεγάλες εφοδιαστικές αλυσίδες της χώρας και όχι μόνο.

2 Το κόστος της έκθεσης ανέρχεται στα 50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο χωρίς να υπάρχουν επιπρόσθετες χρεώσεις. Η τιμή περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό (περίπτερο με δομή, γραφείο με δυο καρέκλες, πρίζα, επαρκής φωτισμός, αστική ευθύνη,φύλαξη και καθαριότητα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και ευελπιστούμε στην άψογη συνεργασία και φυσικά την δική σας συμμετοχή με περίπτερο στην έκθεσή μας. Επισκέπτες: Την έκθεση αναμένονται να επισκεφθούν χιλιάδες επισκέπτες από όλη την χώρα μόνο στην Κεντρική Ελλάδα δραστηριοποιούνται πάνω από επιχειρήσεις. (Λάρισας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδα, Κατερίνη, Κοζάνη, Ιωάννινα). Παράλληλες εκδηλώσεις: Κατά την διάρκεια της έκθεση θα πραγματοποιούνται event με μαγειρική γνωστών chef αλλά και σχολών μαγειρικής με προϊόντα των εκθετών. Για περισσότερες πληροφορίες Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) Τηλ.: Fax: Διοργανώτρια εταιρεία M & D EXPO Αχιλλέας Γεωργιάδης Τηλ.:

3 ÅÍÇÌÅÑÙÔÉÊÏ ÅÍÔÕÐÏ ÅÊÈÅÔÙÍ 1ç ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÑÏÖÉÌÙÍ, ÐÏÔÙÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÅÓÔÉÁÓÇÓ ÊÁÉ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÙÍ 9-13 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2014 ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÂÏËÏÕ (ÐÅÄÉÏ ÁÑÅÙÓ) ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá Åóôéáôüñùí & Óõíáöþí ÅðáããåëìÜôùí Ôçë.: , Fax: , ÏÑÃÁÍÙÓÇ: MD EXPO Ôçë.:

4 Ï ËÏÃÏÓ ÔÏÕ ÐÑÏÅÄÑÏÕ ÔÇÓ Ð.Ï.Å.Ó.Å. ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÂÂÁÈÁ Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ Óôçí óçìåñéíþ åîáéñåôéêü äýóêïëç ïéêïíïìéêþ óõãêõñßá ç åíßó õóç ôùí õãéþí ðáñáãùãéêþí äõíüìåùí ôçò Ðáôñßäáò ìáò, ìå ôçí áíüëçøç ðñùôïâïõëéþí ðïõ óõìâüëïõí óôçí ôüíùóç ôùí ôïðéêþí êáé ðåñéöåñåéáêþí êïéíùíéþí êáé ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò ãåíéêüôåñá áðïôåëåß æþôçìá Üìåóçò ðñïôåñáéüôçôáò. Óôï ðëáßóéï áõôü ç ÐáíåëëÞíéá Ïìïóðïíäßá Åóôéáôïñéêþí & Óõíáöþí ÅðáããåëìÜôùí ðñáãìáôïðïéåß ôï 1ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Åóôßáóçò-ÅëëçíéêÝò Ãåýóåéò êáé ðáñüëëçëá ôçí 1ç ÐáíåëëÞíéá êèåóç International Food & Beverages, óôï Âüëï, ìéá ðåñéï Þ, äçëáäþ, ðïõ óõíäõüæåé å- ðåíäýóåéò óôïí ôïõñéóìü, óçìáíôéêþ ðáñáãùãþ á- ãñïôéêþí ðñïúüíôùí êáé Ýíáí áîéüëïãï âéïôå íéêü êáé âéïìç áíéêü ôïìýá. Åðéèõìßá ìáò åßíáé áíüëïãåò åêäçëþóåéò íá ðñáãìáôïðïéçèïýí êáé óôï ìýëëïí ìå óêïðü ôçí åìðýäùóç ôçò áîßáò ôïõ åðéóéôéóôéêïý êëüäïõ óôçí ïéêïíïìßá, óôçí áðáó üëçóç êáé óôïí ôïõñéóìü. ÂáóéêÞ ìáò åðéäßùîç åßíáé ç áíüäåéîç óýã ñïíùí êáé åðéôõ çìýíùí õðçñåóéþí ìáæéêþò åóôßáóçò, ôùí óõãêñéôéêþí ðëåïíåêôçìüôùí ðïõ áðïññýïõí á- ðü ôçí õøçëþ äéáôñïöéêþ áîßá ôùí áãñïôïêôçíïôñïöéêþí ìáò ðñïúüíôùí, êáèþò êáé êáéíïôïìéþí ðïõ óõìâüëïõí óôçí åîýëéîç ôïõ êëüäïõ êáé óôçí êáëýôåñç äéáóýíäåóç ôïõ ìå ôçí ôïõñéóôéêþ âéïìç áíßá. ÌÝóá óôçí åéìáæüìåíç áðü ôçí êñßóç ïéêïíïìßá êáé êïéíùíßá, åíýñãåéåò üðùò ïé ðáñáðüíù, ðïõ ðñïóðáèïýí íá óõíäýóïõí éóüññïðá êáé áðïôåëåóìáôéêü ôïí ðñùôïãåíþ, äåõôåñïãåíþ êáé ôñéôïãåíþ ôïìýá, ðáñüãïíôáò ìüíï èåôéêü áðïôýëåóìá ãéá ôçí åëëçíéêþ ïéêïíïìßá èá ìáò âñïõí áñùãïýò êáé ìðñïóôüñçäåò. ëëùóôå ç ÐÏÅÓÅ Þôáí å- êåßíç ðïõ ðñùôïóôüôçóå Þäç áðü ôï 2003 ãéá ôçí äçìéïõñãßá êáé ôçí õëïðïßçóç ôïõ ðñïãñüììáôïò ôïõ Åéäéêïý ÓÞìáôïò Ðïéüôçôáò ôçò ÅëëçíéêÞò Êïõæßíáò, ìå áðïôýëåóìá ìýóá óå ó åäüí ìéá 10åôßá ç ÅëëçíéêÞ Ãáóôñïíïìßá, ôüóï óôï þñï ôïõ Åðéóéôéóìïý üóï êáé óôïí Îåíïäï åéáêü ÊëÜäï, íá êáôáëáìâüíåé ôç 2ç áéôßá ðñïóýëêõóçò îýíùí åðéóêåðôþí óôç þñá ìáò, üðùò êáôáãñüöåôå áðü ôá åðßóçìá óôáôéóôéêü óôïé åßá. ÅðéðñïóèÝôùò ìýóá áðü áõôþ ôçí äéáäéêáóßá áíáäåß èçêáí ÅëëçíéêÜ ðáñáäïóéáêü ðñïúüíôá üðùò ôï ëüäé, ïé åëéýò, ôï ìýëé, ôá ôõñïêïìéêü ê.á. ìå áðïôýëåóìá ôçí áýîçóç ôùí åîáãùãþí ôïõò. Ç åðéôõ ßá óõíåðþò ôïõ Óõíåäñßïõ êáé ôçò êèåóçò ôçò ÐÏÅÓÅ óôïí Âüëï, ðïõ åíôüóóåôå óôá ðëáßóéá áíüäåéîçò åíüò åê ôùí ðéï ðáñáãùãéêþí êëüäùí ôçò ÅëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, èá áðïôåëýóåé ïäçãü ãéá ôï ìýëëïí. 2 ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÁÂÂÁÈÁÓ ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó.

5 Ïé åðéóêýðôåò... ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ Ï óôü ïò ìáò... Óôü ïò ôçò Ýêèåóçò åßíáé ç äéêôýùóç ôùí ìéêñþí êáé ìåóáßùí åðé åéñþóåùí ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé ìå ôïí åöïäéáóìü êáé ôçí õðïóôþñéîþ ôïõ þñïõ åóôßáóçò êáé îåíïäï åßùí óôïõò íïìïýò ôçò þñáò, ïé ïðïßïé óõíå ßæïõí áí êáé äýóêïëá íá êñáôïýí áíïéêôýò ôéò åðé åéñþóåéò êáé íá ðñïóöýñïõí èýóåéò åñãáóßáò óå éëéüäåò óõíáíèñþðïõò ìáò. Ãéá ôïí ëüãï áõôü æçôïýìå áðü åóüò íá óõììåôý åôå ìå åðé åéñþóåéò áðü ôï íïìü óáò, åðéäïôþíôáò ìüëéóôá ó' áõôýò Ýíá ìýñïò åðß ôïõ óõíüëïõ åíïéêßáóçò ðåñéðôýñïõ óôçí Ýêèåóç. Óôá ðåñéèþñéá ôçò Ýêèåóç èá äïèåß ç äõíáôüôçôá óõíåñãáóßáò êáé ìå ìåãüëåò åöïäéáóôéêýò áëõóßäåò ôçò þñáò êáé ü é ìüíï. Ôçí Ýêèåóç áíáìýíïíôáé íá åðéóêåöèïýí éëéüäåò åðéóêýðôåò áðü üëç ôçí þñá ìüíï óôçí ÊåíôñéêÞ ÅëëÜäá äñáóôçñéïðïéïýíôáé ðüíù áðü åðé åéñþóåéò. (ËÜñéóáò, Ìáãíçóßáò, Êáñäßôóáò, ÔñéêÜëùí, Öèéþôéäá, Êáôåñßíç, ÊïæÜíç, ÉùÜííéíá). Ç ïñãáíþôñéá åôáéñåßá MD EXPO Ç åôáéñåßá ìáò ìå ôïí äéáêñéôéêü ôßôëï "M&D Expo" äñáóôçñéïðïéåßôáé åíåñãü êáé ìå áíáãíùñéóìýíç åðéôõ- ßá óôïí þñï ôçò äéïñãüíùóçò åêèýóåùí êáé óõíåäñßùí ôçí ôåëåõôáßá ðåíôáåôßá. Óôü ïò ìáò åßíáé ç ðñïþèçóç ìå ôïí êáëýôåñï ôñüðï ôùí ðñïâåâëçìýíùí åðé åéñþóåùí äéá ôçò ðáñï Þò õðçñåóéþí áðü ìýñïõò ìáò õøçëþò ðïéüôçôáò êáé áéóèçôéêþò, Ýôóé ðïõ íá áíôáðïêñßíïíôáé óôï ðíåýìá ôçò óýã ñïíçò å- ðï Þò. Ç ðáñïõóßá ìáò óôïí þñï ôùí åêèýóåùí êáé óõíåäñßùí åßíáé ç çñþ êáé óõíïäåýåôáé áðü ôçí áðïäåäåéãìýíç ôå- íïãíùóßá êáé áñôéüôçôá óôïí ôñüðï äéïñãüíùóçò ìå ôçí ñçóéìïðïßçóç ðïëõôåëïýò êáé óýã ñïíïõ åîïðëéóìïý. Äßíïõìå ôçí åõêáéñßá óå üëïõò ôïõò åðé åéñçìáôßåò ðïõ áðåõèõíüìáóôå íá äéáðéóôþóïõí ôçí áêñßâåéá ôùí üóùí áíáöýñïõìå êáèþò êáé ôï üñáìá ìáò ãéá åðéôõ çìýíç ýðáñîç ôïõò óå âüèïò ñüíïõ. Á éëëýáò ÃåùñãéÜäçò ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ - ÁÈËÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÂÏËÏÕ Äéåýèõíóç: Ëåùöüñïò Áèçíþí 25 ÃåíéêÜ Óôïé åßá: êôáóç: ô.ì., ùñçôéêüôçôá: 800, ôïò êáôáóêåõþò: 1991 Ôï Åêèåóéáêü - Áèëçôéêü ÊÝíôñï Âüëïõ ðåñéëáìâüíåé êëåéóôü ãõìíáóôþñéï ðïëëáðëþí ñþóåùí, üðïõ åßíáé äõíáôþ êáé ç ñþóç ëõüìåíùí êåñêßäùí, åíþ óôïí ðåñéâüëëïíôá þñï õðüñ åé áíïé ôü ãþðåäï ìðüóêåô. ÁèëÞìáôá Ïé þñïé ôïõ Åêèåóéáêïý - Áèëçôéêïý ÊÝíôñïõ ìðïñïýí íá åîõðçñåôþóïõí ôá ðáñáêüôù áèëþìáôá: Êáëáèïóöáßñéóç, Ðåôïóöáßñéóç, åéñïóöáßñéóç, Áíôéóöáßñéóç. 3

6 ÅêèÝôåò êáé ÅêèÝìáôá Åðßðëùóç, ÊáèéóôéêÜ ËåõêÜ åßäç, Óôñþìáôá Êïõñôßíåò, ÕöÜóìáôá åðßðëùóçò ÌïêÝôåò, áëéü, Ôáðåôóáñßåò Åîïðëéóìüò ìðüíéïõ, Amenities Áßèñéá, ÓõóôÞìáôá óêßáóçò Ðéóßíåò, Spa, Åðåîåñãáóßá íåñïý ÐëçñïöïñéêÞ, ÅöáñìïãÝò ßíôåñíåô Ìç áíþìáôá, Åîïðëéóìüò êïõæßíáò Øõãåßá, Âéôñßíåò ÅðéôñáðÝæéïò åîïðëéóìüò ÐëõíôÞñéá ñïý ùí, Laundry ÄïìéêÜ õëéêü, Êïõöþìáôá, ÄÜðåäá ÇëåêôñïëïãéêÜ, Öùôéóìüò Äéáêüóìçóç êþðùí ÓõóôÞìáôá áóöáëåßáò Øýîç-ÈÝñìáíóç ÊáöÝäåò, ÑïöÞìáôá, ÔóÜé õìïß, ÍåñÜ, ÁíáøõêôéêÜ ÐïôÜ, Ìðßñåò, ÊñáóéÜ ÃåíéêÝò ôñïöïäïóßåò Ðñïúüíôá ìáãåéñéêþò ÊñÝáôá, ÊñåáôïóêåõÜóìáôá ÁëëáíôéêÜ, ÔõñéÜ Áëéåýìáôá, Áëßðáóôá Ðñïúüíôá æýìçò, ÁñôïóêåõÜóìáôá ÐáãùôÜ, ÃëõêÜ, ÂÜöëåò Öñïýôá, ÓáëÜôåò ëá áíéêþí ôïéìá öáãçôü ÕëéêÜ & óõóôþìáôá êáèáñéóìïý Óõóêåõáóßåò takeaway ÓôïëÝò Åñãáóßáò Ôå íïëïãßåò ðåñéâüëëïíôïò ÃÞðåäá, Åîïðëéóìüò ãõìíáóôçñßùí Ðïõ áðåõèýíåôáé ç Ýêèåóç Ãéáôß óôïí Âüëï; Ç 1ç ÐáíåëëÞíéá Ýêèåóç ìå ôßôëï International Food & Beverages Expo (I.F.B.E) áðåõèýíåôáé óå üëïõò ôïõò åðáããåëìáôßåò ðïõ äñáóôçñéïðïéïýíôáé óôï þñï ôùí îåíïäï åßùí, ìáæéêþò åóôßáóçò êáé äéáóêýäáóçò óå üëç ôçí ÅëëÜäá, äßíïíôáò ëýóåéò óå êüèå ðñüâëçìá ôùí åðé åéñþóåùí ÁÐÑÉËÉÏÕ 2014 Ï Âüëïò âñßóêåôáé óå Ýíá êïìâéêü ãåùãñáöéêü óçìåßï ôçò ÅëëÜäáò ìå ßóç éëéïìåôñéêþ áðüóôáóç ôüóï áðü ôçí ðñùôåýïõóá (ÁèÞíá) üóï êáé ôçí óõìðñùôåýïõóá (Èåóóáëïíßêç) ìå ðëçèõóìü ðüíù áðü êáôïßêùí óýìöùíá ìå ôçí ôåëåõôáßá áðïãñáöþ. Ï Âüëïò óå óõíäõáóìü ìå ôï ëéìüíé ðïõ Ý åé (åìðïñéêü - ôïõñéóôéêü), êáôáôüóóåôáé óå Ýíáí áðü ôïõò ðéï äõíáìéêïýò íïìïýò ôçò þñáò, ðñïóöýñïíôáò ðáñüëëçëá ðïëëýò èýóåéò åñãáóßáò, áöïý äéáèýôåé êáé ìßá áðü ôéò ðéï âáñéýò âéïìç áíßåò, ìå ðïëëýò êáé ðïëõåèíéêýò åôáéñßåò íá Ý ïõí äçìéïõñãþóåé ôéò âüóåéò ôïõò óôçí åõñýôåñç ðåñéï Þ ôïõ Í. Ìáãíçóßáò. Ðáñï Ýò ãéá ôïõò åêèýôåò ÔéìÝò åíïéêßáóåéò åêèåôþñéùí þñùí 50 å áíü ôåôñáãùíéêü ùñßò íá õðüñ ïõí åðéðñüóèåôåò ñåþóåéò Ðåñßðôåñï ìå äïìþ Ãñáöåßï êáé 2 êáñýêëåò ãéá êüèå åêèýôç 1 ðñßæá ñåýìáôïò ÅðáñêÞò öùôéóìüò Öýëáîç êáé êáèáñéüôçôá þñïõ ÁóôéêÞ åõèýíç 4

7 1ç ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÑÏÖÉÌÙÍ, ÐÏÔÙÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÅÓÔÉÁÓÇÓ ÊÁÉ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÙÍ 9-13 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2014 ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÂÏËÏÕ (ÐÅÄÉÏ ÁÑÅÙÓ) 5

8 1ç ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÑÏÖÉÌÙÍ, ÐÏÔÙÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÅÓÔÉÁÓÇÓ ÊÁÉ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÙÍ 9-13 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2014 ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÂÏËÏÕ (ÐÅÄÉÏ ÁÑÅÙÓ) 6

9 ÊÁÔÏØÇ ÅÊÈÅÓÉÁÊÏÕ ÙÑÏÕ (ÅóùôåñéêÜ - ÅîùôåñéêÜ) ÅóùôåñéêÜ ÅîùôåñéêÜ 7

10 1ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Åóôéáôüñùí ÅëëÞíùí Ãåýóåéò Ðëçñïöïñßåò & Èåìáôïëïãßá Óõíåäñßïõ Óôá ðëáßóéá ôçò 1çò ÐáíåëëÞíéáò Ýêèåóçò ìå ôßôëï International Food & Beverages Expo (I.F.B.E), èá ðñáãìáôïðïéçèåß ôï 1ï ÐáíåëëÞíéï ÓõíÝäñéï Åóôéáôüñùí ÅëëÞíùí Ãåýóåéò, ðïõ èá ãßíåé áðü 9 Ýùò 11 Áðñéëßïõ 2014 óôï åêèåóéáêü þñï óôïí Âüëï. Ç åßóïäïò èá åßíáé åëåýèåñç ãéá üëïõò ôïõò åðáããåëìáôßåò (óõíýäñïõò). Ðëçñïöïñßåò: ÐñïâïëÞ Ýêèåóçò Óå äýï (2) ôçëåïðôéêïýò óôáèìïýò ðáíåëëçíéáò åìâýëåéáò Óå ñáäéïöùíéêïýò óôáèìïýò êáé Ýíôõðá åîåéäéêåõìýíá ÐëçñùìÝíç äéáöþìéóç óôï Facebook Äçìéïõñãßá óåëßäáò óôï Facebook ÊáôáóêåõÞ éóôïóåëßäáò ÄéáíïìÞ flyer óôïõò 4 íïìïýò ôçò Èåóóáëßáò ÔïðïèÝôçóç banner (2X1) óå êåíôñéêü óçìåßá êáé óôïõò 4 íïìïýò ôçò Èåóóáëßáò Ç äéáöçìéóôéêþ êáìðüíéá èá îåêéíþóåé óôá ìýóá Ìáñôßïõ Event Óêïðüò ìáò åßíáé ç Ýêèåóç íá óõíäõáóôåß ìå ðïëëü event ãéá ôçí êüëõøç ôùí áíáãêþí ôüóï ôùí åðéóêåðôþí üóï êáé ôùí åêèåôþí. Ãéá áõôü ôïí óêïðü Ý ïõìå ðñïãñáììáôßóåé event ìå ôçí óõììåôï Þ ãíùóôþí chef, áëëü êáé ó ïëþí ìáãåéñéêþò. ÇìÝñåò êáé ñåò Ëåéôïõñãßáò ÔåôÜñôç 09/04/2014 Åãêáßíéá ÐÝìðôç 10/04/ ÐáñáóêåõÞ 11/04/ ÓÜââáôï 12/04/ ÊõñéáêÞ 13/04/ ÄéáìïíÞ Ãéá üëïõò ôïõò åêèýôåò åîáóöáëßóáìå ôéò êáëýôåñåò ôéìýò ãéá ôçí äéáìïíþ ôïõò óôéò êáëõôåñåò îåíïäï åéáêýò ìïíüäåò ôïõ Âüëïõ. Ãéá ðëçñïöïñßåò 1ç ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÔÑÏÖÉÌÙÍ, ÐÏÔÙÍ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÉ ÅÓÔÉÁÓÇÓ ÊÁÉ ÎÅÍÏÄÏ ÅÉÙÍ 9-13 ÁÐÑÉËÉÏÕ 2014 ÅÊÈÅÓÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÂÏËÏÕ (ÐÅÄÉÏ ÁÑÅÙÓ)

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Πρόλογος από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, μέσω αυτού του φυλλαδίου, παρέχονται οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που θα

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ

ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ Áðü ôç óôü ôç ôïõ èá îáíáãåííçèåß ôï ÊÊÅ Í. Æá áñéüäçò w ÍÅÁ ÐñïëåôÜñéïé üëùí ôùí ùñþí, êáôáðéåæüìåíá Ýèíç êáé ëáïß åíùèåßôå! ÁÍÁÔÏËÇ ÏÑÃÁÍÏ ÔÇÓ Ê.Å ÔÇÓ ÏÑÃÁÍÙÓÇÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÍÁÓÕÃÊÑÏÔÇÓÇ ÔÏÕ ÊÊÅ ÃÑÁÖÅÉÁ:

Διαβάστε περισσότερα

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W

1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1B20V 1B30V 1B40V 1B40W 1B50V 1B50W ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ EMKATEX - ΓΕΜΗ ΑΕ Λεωφόρος Αθηνών 124 104 42 Αθήνα Τηλ.: (210) 5 12 64 05, 5 12 09 65 Fax: (210) 5 12 93 47 E-mail: ziagosg@ath.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας

17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας 17 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας Á ãá ðç ôïß Óõ íü äåë öïé, ÇÅë ëç íé êþ Å ôáé ñåß á Management Õ ðç ñå óéþí Õ - ãåßáò (ÅÅÌÕÕ) áíáããýëëåé ôï 17ï ÅôÞóéï ÓõíÝäñéü ôçò, ðïõ èá ðñáãìáôïðïéçèåß

Διαβάστε περισσότερα

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

www.orosimo.com Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. Για Θεωρητική Για Θετική Για Τεχνολογική ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Ãéá åðéôõ ßá óôéò êáëýôåñåò ó ïëýò. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΠΑΝΟΣ 19282 ΜΟΡΙΑ Νομικής Αθήνας ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19.624 Μόρια Ιατρική ΣΣΑΣ ΠΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 19.700 Μόρια Οδοντιατρική Αθήνα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΚΗΣ 19388 ΜΟΡΙΑ Ηλεκτ.Μηχ.&Μηχ.Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 635 13 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.: 1051 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ. Οσα πρέπει να γνωρίζετε. για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΣΕΛΙΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 2014 64 ΣΕΛΙΔΕΣ Οσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε1 Ε2 Ε3 ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά

Νέα πολιτισμική περίοδος με ελπίδες του Αναστάσιου Μαρά Σεπτέμβριος 2012 ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 16ο Αρ. Φύλλου 152 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 20.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 4 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 6 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 επαγγελματικές εκθέσεις. Μαζί! ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ. 3 δυναμικές αγορές

3 επαγγελματικές εκθέσεις. Μαζί! ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΑΘΗΝΑ. 3 δυναμικές αγορές 3 επαγγελματικές εκθέσεις Μαζί! 7-8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 3 δυναμικές αγορές Κρέας Προϊόντα Κρέατος Εξοπλισμοί Γαλακτοκομία Τυροκομία Κτηνοτροφία Τρόφιμα Βιομηχανική Ψύξη Food Logistics Διοργάνωση Yπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα

ειδήσε Ιούλιος Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα ειδήσε Ιούλιος Το περιοδικό του ομίλου της ISS 2010 Όρτσα τα πανιά κόντρα στους καιρούς μας Καλό καλοκαίρι! Ας γνωριστούμε καλύτερα Σε αυτό το τεύχος γνωρίζουμε τον κύριο Μιχάλη Ρούσσο Γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Η πιο λαμπρή γιορτή του κλάδου!

Η πιο λαμπρή γιορτή του κλάδου! ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Η πιο λαμπρή γιορτή του κλάδου! ΥπΟ την αιγιδα ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΩΝ Δείτε το video της 13ης ΑΡΤΟΖΑ Γενικές πληροφορίες To 97 των επισκεπτών της ΑΡΤΟΖΑ επιθυμεί

Διαβάστε περισσότερα

Scooters - Motorcycles - ATVs

Scooters - Motorcycles - ATVs Scooters - Motorcycles - ATVs 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ KOINOTHTA: ÁÃÉÏÕ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÕ 1. ÔÉÌÇ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ (Ô.Ï.) ÁíÜëïãá ìå ôçí Ô.Æ. êáé ôïí Ó.Á.Ï. ÂëÝðå Ðßíáêá 1 óôéò óåëßäåò 6-7 êáé 8-9 2. ÓÕÍÔÅËÅÓÔÇÓ ÏÉÊÏÐÅÄÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριµένα ενιαία τιµολόγια εργασιών για έργα οδοποιϊας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αρ.Πρωτ. 17α/10/22/ΦΝ 437 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ Ζακύνθου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας.

Ελπίζουμε να τύχουμε της ανάλογης ανταπόκρισής σας. Κατάλογος Η GARLAND ξεκίνησε το 1992 σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας την πρώτη σειρά αλυσοπριόνων και σκαπτικών, τα οποία προώθησε με μεγάλη επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ισπανίας, καταφέρνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ANUFOOD Eurasia Κωνσταντινούπολη 14 έως 16 Μαϊου 2015 στο εκθεσιακό κέντρο TUYAP. ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Οι επαγγελµατίες του κλάδου Τροφίµων- Ποτών περιµένουν µε ανυποµονησία την.ε. ANUFOOD Eurasia που για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡ- ΟΣΤΑΤΟΥ Π.Α

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΡ- ΟΣΤΑΤΟΥ Π.Α Τεύχος 66 Μάίος 2001 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ετος 29ο - Τόμος 15ος Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΔΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Δκτής Σχολής Πολέμου Αεροπορίας Τηλ. (010) 7488223 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ Τμήμα Εκδοσης Περιοδικών Επγός (ΕΑ) Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 273 ΠΕΜΠΤΗ 10 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΑΓΑΘΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ Μείωση 1,1% του πληθωρισµού τον Σεπτέµβριο των νοικοκυριών. Μείωση 1,1%

Διαβάστε περισσότερα

Σπογγαλιεία / Sponge Fishing

Σπογγαλιεία / Sponge Fishing ÊÁËÙÓÇÑÈÁÔÅ ÓÔÇÍ ÊÁËÕÌÍÏ WELCOME TO KALYMNOS Ôï ôýôáñôï óå Ýêôáóç íçóß ôçò ÄùäåêáíÞóïõ. Âñßóêåôáé ìåôáîý Êù êáé ËÝñïõ. ÐåñéâÜëëåôáé áðü áñêåôü ìéêñü íçóéü, áðü ôá ïðïßá äýï ìüíï êáôïéêïýíôáé: ç ØÝñéìïò

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΗΛ. 2108707818, 2108707725 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ. 69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης. Τα πάνω κάτω στην αγορά µε 50 αλλαγές-κλειδιά. Προσοχή στη ρύθµιση χρεών

ÔÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ. 69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης. Τα πάνω κάτω στην αγορά µε 50 αλλαγές-κλειδιά. Προσοχή στη ρύθµιση χρεών Κ.Τ. ΣΤΑΥΡ. 300 4464 ÔÏ ÅÐÁÃÃÅËÌÁÔÉÊÏ ΤΕΥΧΟΣ 209 (049) ΜΑΪΟΣ 2014 ΤΙΜΗ 0,003 ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69 βήµατα για τον τουρισµό της Θεσσαλονίκης Πώς θα φορολογηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A.

Å-38 EASY ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. ΕΤΕΜ Α.Ε. / ETEM S.A. H ETEM åßíáé ç ðñþôç âéïìç áíßá äéýëáóçò áëïõìéíßïõ óôçí ÅëëÜäá. Ó åäéüæåé, áíáðôýóåé, äéáíýìåé êáé õðïóôçñßæåé óýã ñïíá óõóôþìáôá áëïõìéíßïõ ãéá êáôïéêßåò, åðáããåëìáôéêïýò êáé âéïìç

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε τουριστικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών σε τουριστικές

Διαβάστε περισσότερα