Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη"

Transcript

1 WMB ST Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη číslo dokumentu _SL / (12:50)

2 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji telesnih poškodb in škode. Neupoštevanje teh navodil pomeni izničenje vsakršnega jamstva. 1.1 Splošna varnost Otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ali izkušnjami lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali če so poučeni o varni uporabi izdelka in z njim povezanimi nevarnostmi. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Otroci naj ne opravljajo čistilnih in vzdrževalnih del na napravi, razen, če jih kdo nadzoruje. Proizvoda nikoli ne postavite na tla, pokrita s preprogo,, saj lahko to povzroči pregrevanje električnih delov zaradi pomanjkanja pretoka zraka pod strojem. Nastopijo težave. V primeru kakršne koli okvare proizvoda ne uporabite, dokler okvare ne popravi pooblaščen serviser. Nevarnost električnega udara! Proizvod je oblikovan, tako da ponovno začne obratovati, ko se po izpadu ponovno vzpostavi napajanja. Če želite preklicati program, preberite poglavje Preklic programa. Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 varovalko. Poskrbite za ozemljeno namestitev, ki jo vzpostavi strokovno usposobljen elektrikar. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi. evi za dobavo in odjem vode je treba trdno pritrditi in prevetriti ter potrditi, da niso poškodovane. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost netesnjenja. Če je v bobnu voda, ne odpirajte vrat za nalaganje perila in ne poskušajte zamenjati filtra. V nasprotnem primeru ustvarite nevarnost poplav in telesnih poškodb zaradi vroče vode. Blokirana vratca za nalaganje ne odpirajte na silo. Vratca za nalaganje se lahko enostavno odprejo nekaj minut po zaključku ciklusa pranja. Z odpiranjem vratc za nalaganje na silo ustvarite nevarnost poškodb vratc in blokirnega mehanizma. Stroj, ki ni v uporabi, izklopite. Proizvoda ni dovoljeno prati s curkom vode ali zlivanjem vode na proizvod. Nevarnost električnega udara! V nobenem primeru se ne dotikajte vtiča z mokrimi rokami. V nobenem primeru ne vlecite za kabel, ko želite izključiti napajanje; primite vtič in ga izvlecite. Uporabljajte pralna sredstva, mehčalce in dodatke, primerne za avtomatske pralne stroje. Upoštevajte navodila na etiketah na perilu in na embalaži pralnega sredstva. Stroj je treba pred namestitvijo, vzdrževanjem, čiščenjem in popravili obvezno izključiti. Namestitev in popravila lahko izvajajo le pooblaščeni serviserji. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni delavci. Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, poprodajno osebje ali podobno usposobljena oseba (po možnosti električar) ali oseba, ki jo je pooblastil uvoznik, saj boste tako preprečili morebitna tveganja. 1.2 Pravilna uporaba Stroj je oblikovan in izdelan za uporabo v gospodinjstvih. Stroj ni primeren za uporabo v komercialne namene in druge nenačrtovane namene. Proizvod je dovoljeno uporabljati za pranje in izpiranje perila, ki je ustrezno označeno. Proizvajalec ne odgovarja za nepravilno uporabo ali prevoz. 1.3 Varnost otrok Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa. Električni proizvodi so nevarni za otroke. Preprečite otrokom dostop v bližino proizvoda, medtem ko obratuje. Ne dovolite otrokom posegati v proizvod. Uporabite otroško ključavnico in tako preprečite otrokom poseganje v proizvod. Ne pozabite zapreti vratc za nalaganje, preden zapustite prostor, v katerem je nameščen proizvod. Hranite vsa pralna sredstva in dodatke na varnem mestu, kamor otroci nimajo dostopa ter zaprite pokrov vsebnika pralnega sredstva oziroma zatesnite embalažo pralnega sredstva. 1.4 Podatki o embalaži Embalaža je izdelana iz recikliranega materiala v skladu z našimi državnimi okoljevarstvenimi predpisi. Embalaže ne odstranite skupaj z gospodinjskimi ali ostalimi odpadki. Odnesite jih na zbiralna mesta za embalaže, ki so jih določile lokalne oblasti. 1.5 Odstranjevanje odpadnega izdelka Izdelek je bil proizveden z visokokakovostnimi deli in materiali, ki so primerni za ponovno uporabo in recikliranje. Zato izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ne odstranite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odnesite na zbiralno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. Prosimo, da se glede najbližjih zbirnih mest posvetujete z lokalnimi oblastmi. Z recikliranjem uporabljenih izdelkov boste pomagali zaščititi okolje in naravne vire. Za večjo varnost otrok odrežite napajalni kabel in onemogočite zaklepni mehanizem vratc za nalaganje, saj bo naprava tako nefunkcionalna, preden jo odstranite. 1.6 Skladnost z direktivo WEEE Embalažni material naprave se lahko reciklira. Pomagajte pri njegovi reciklaži in varujte okolje z odlaganjem v ustrezne komunalne posode. Naprava vsebuje veliko materiala, ki se lahko 2 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

3 reciklira. Označena je s to etiketo za označevanje uporabljenih naprav, ki se ne smejo odlagati skupaj z ostalimi odpadki. Na ta način bo recikliranje, ki ga organizira vaš proizvajalec, izvedeno pod najboljšimi možnimi pogoji po predpisih, ki so določeni v Evropski Direktivi 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi. Za vam najbližja mesta zbirališč rabljenih naprav se obrnite na mestno hišo ali vašega trgovca. Zahvaljujemo se vam za vaš delež pri varstvu okolja. 2 Namestitev Namestitev pralnega stroja naročite pri lokalnem pooblaščenem serviserju. Stroj pripravite na uporabo tako, da preberete priročnik o uporabi in preden pokličete pooblaščenega serviserja, preverite ter potrdite, da so na lokaciji zagotovljeni ustrezni oskrba z električno energijo in vodo ter odjemni sistemi. Če te zanke ne ustrezajo, pokličite strokovno usposobljenega delavca ali vodovodarja in naročite napeljavo. Priprava B OPOZORILO: OPOZORILO:Pred Preverite lokacije in napeljave za električno energijo, vodo in odpadno vodo na mestu postavitve so dolžnost in odgovornost kupca. Namestitev in električne povezave pralnega stroja obvezno opravi pooblaščeni serviser. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, ki nastanejo med opravili, ki jih izvajajo nepooblaščeni delavci. namestitvijo s prostim očesom pralni stroj preglejte in potrdite, da ni poškodovan. Če odkrijete poškodbe, stroja ne namestite. Poškodovani stroji so nevarni. in potrdite, da med potiskanjem stroja na mesto postavitve ali med čiščenjem niste zvili, stisnili ali zdrobili dovodne in odjemne vodne cevi ter električnega kabla. 2.1 Primerno mesto za postavitev Stroj postavite na trdo podlago. Stroja ne postavite na dolgo tkano preprogo ali podobne površine. Skupna teža pralnega stroja in sušilnika (naložena), postavljena eden na drugega, je približno 180 kg. Stroj postavite na trda in ravna tla z zadostno nosilnostjo. Stroja ne postavite na napajalni kabel. Stroja ne namestite na mesta, kjer temperatura pade pod 0. Stroj postavite vsaj 1 cm stran od pohištva. 2.2 Odstranjevanje embalažnih ojačitev Stroj nagnite nazaj in odstranite ojačitev. Povlecite za trak in odstranite embalažno ojačitev. 2.3 Odstranjevanje varoval za prevoz in prenašanje OPOZORILO:Varoval OPOZORILO:Preden za prevoz in prenašanje ne odstranite, dokler najprej ne vzamete ven embalažne ojačitve. pralni stroj zaženete, odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe naprave. 1. Z ustreznim ključem odvijte vse vijake, tako da se lahko neovirano vrtijo (). 2. Odstranite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem, in sicer tako, da jih narahlo zavrtite. 3. V luknje na plošči zadaj pritrdite plastične pokrove iz vrečke, v kateri je priročnik za uporabnika. (P) Vijake Preden za zaščito med prevozom in prenašanjem shranite na varno mesto, tako da jih boste lahko uporabili, ko boste naslednjič premikali stroj. stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! 2.4 Povezava dovodne cevi za vodo Vodni Če OPOZORILO:Modele OPOZORILO:Na tlak, potreben za pravilno obratovanje stroja, je 1-10 barov (0,1-1 MPa). Za neovirano delovanje stroja mora v eni minuti iz odprte pipe steči litrov vode. Če je vodni tlak višji, namestite reducirni ventil. načrtujete povezati le en dovod vode (mrzla) stroja, opremljenega z dvema dovodoma za vodo, pred zagonom obvezno namestite na ventil za toplo vodo priloženo zaustavljalo. (Velja za stroje, opremljene s sklopom slepega zaustavljala.) z enim dovodom za vodo ni dovoljeno povezati na pipo za toplo vodo. Nevarnost poškodb perila ali preklopa stroja v varen način, tj. stroj ne deluje. nov stroj ne povežite starih ali uporabljenih dovodnih cevi. Nevarnost pojava madežev na perilu. 1. Povežite priložene posebne cevi na dovode za vodo na stroju. Rdeča cev (levo) (maks. 90 º) je za dovod tople vode, modra cev (desno) (maks. 25 º) je za dovod mrzle vode. 3 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

4 OPOZORILO:Med nameščanjem stroja preverite in potrdite, da sta cevi za mrzlo in toplo vodo pravilno povezani. Če cevi nista pravilno nameščeni, boste iz stroja po zaključku pranja jemali vroče perilo, kar nadalje pomeni obrabo. pritrditi z ustrezno objemko, tako da se ne more sneti in puščati. 2.6 Namestitev nogic OPOZORILO: Stroj mora stati uravnoteženo na nogicah, tako da obratuje tiho in brez vibracij. Uravnotežite stroj tako, da nastavite nogice. V nasprotnem primeru se stroj med obratovanjem premika - nevarnost stiskanja in vibracij. 2. Z roko privijte vse cevne matice. Matic ne privijajte z orodjem. 3. Potem ko napeljete cevi, odprite pipe do konca giba in preverite ter potrdite, da spoji tesnijo. Če opazite uhajanje vode, zaprite pipo in odstranite matico. Preglejte tesnilo in ponovno privijte matico. Za zaščito pred uhajanjem vode in posledične škode zaprite pipe, ko stroja ne uporabljate. 2.5 Priključek na odtok Končni del odtočne cevi moda biti neposredno povezan z odtokom odpadne vode ali umivalnikom. OPOZORILO: Nevarnost poplave v primeru izpada cevi iz ohišja med izpustom vode. Tudi nevarnost opeklin zaradi visokih temperatur med pranjem. Preprečite takšne situacije in poskrbite za neovirano dovajanje in odvajanje vode tako, da tesno pritrdite končni del odjemne cevi, tj. tako da se cev ne more iztakniti. ev namestite na višino min. 40 cm in maks. 100 cm. Če cev dvignete po tem, ko je ležala na tleh ali v bližini tal (manj kot 40 cm nad tlemi), je odvajanje vode oteženo in perilo ostane po pranju preveč mokro. Zato upoštevajte višine, kot so označene na sliki. Za zaščito pred stekanjem onesnažene vode nazaj v stroj in za neoviran odjem takšne vode ne potopite končnega dela cevi v onesnaženo vodo in ne povežite v odtok več kot 15 cm cevi. Če je cev predolga, jo odrežite. Končnega cela cevi ni dovoljeno upogniti, nanj stopati in cev ne sme biti stisnjena ob odtok in stroj. Če je cev prekratka, dodajte originalni podaljšek. Maks. dovoljena dolžina cevi je 3,2 m. Povezavo med podaljškom cevi in odtočno cevjo stroja je treba dobro 1. Z roko odvijte blokirne matice na nogicah. 2. Nastavite nogice, tako da stroj uravnotežite. 3. Z roko privijte vse blokirne matice. OPOZORILO: Blokirnih matic ne odvijajte z orodjem. Matica lahko poškodujete. 2.7 Električna povezava Priključite stroj v ozemljeno vtičnico, zaščiteno s 16 varovalko. Naše podjetje ne odgovarja za poškodbe, ki nastanejo med uporabo proizvoda brez ozemljitve v skladu z lokalnimi predpisi. Povezava mora biti v skladu z veljavnimi državnimi predpisi. Poskrbite, da bo vtič napajalnega kabla po namestitvi dostopen brez težav. Če je vrednost toka varovalke ali prekinjala v ohišju manjša od 16, pokličite strokovno usposobljenega elektrikarja, da namesti varovalko 16. Predpisana napetost v "Tehničnih specifikacijah" mora biti enaka omrežju napetosti. Povezav ni dovoljeno vzpostavljati s podaljški ali več vtiči. B OPOZORILO: Poškodovane električne kable zamenja pooblaščeni serviser. Prevoz stroja 1. Iztaknite omrežni vtič stroja. 2. Odstranite cevi za dovod in odjem vode. 3. Odstranite vso vodo, ki je ostala v izdelku. Glejte Namestite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem v obratnem vrstnem redu demontaže; glejte poglavje / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

5 Preden OPOZORILO: stroj premaknete na drugo mesto, obvezno pritrdite vijake za zaščito med prevozom in prenašanjem! Embalažni material je nevaren za otroke. Embalažni material shranite na varno mesto, kamor otroci nimajo dostopa. 3 Priprava 3.1 Sortiranje perila Sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi, umazanosti ter dovoljeni temperaturi pranja. Obvezno upoštevajte navodila na etiketah na perilu. 3.2 Priprava perila za pranje Perilo s kovinskimi dodatki, kot so nedrčki z žico, pasne sponke in kovinski gumbi, lahko poškoduje stroj. Odstranite kovinske dele ali dajte perilo v pralne vrečke oziroma kar prevleko za vzglavnik. Spraznite žepe, vzemite ven kovance, svinčnike in sponke; žepe obrnite in jih očistite. Takšni predmeti lahko poškodujejo stroj in med pranjem ustvarjajo hrup. Za majhna oblačila, kot so otroške nogavice in najlon nogavice, uporabite pralno vrečko ali prevleko za vzglavnik. Zavese položite v stroj brez tlačenja. Odstranite elemente za pritrditev zaves. Zaprite zadrge, prišijte zrahljane gumbe in popravite razporke in raztrge. Za oblačila, označena z oznako "strojno pranje" in "ročno pranje", nastavite ustrezen program pranja. Ne perite skupaj barvnega in belega perila. Nova in temna barvna oblačila spustijo barvo. Perite jih ločeno. Trdovratne madeže primerno obdelajte že pred pranjem. Če niste prepričani, se posvetujte s čistilnico. Uporabljajte samo barve/izdelke za spreminjanje barve in odstranjevanje vodnega kamna, ki so primerni za strojno pranje. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Hlače in občutljiva perila pred pranjem obrnite na notranjo stran. Oblačila iz angora volne pred pranjem pustite nekaj ur v zamrzovalniku. Tako boste zmanjšali kosmatenje. Perilo, umazano z moko, prahom, mlekom v prahu itd., najprej močno otresite in šele nato naložite v stroj. Prah in praški na perilu se lahko čez čas nakopičijo v notranjih delih stroja in povzročijo škodo. 3.3 Ukrepi za varčevanje z energijo Z upoštevanjem navodil v nadaljevanju boste zagotovili energijsko učinkovito in okolju manj škodljivo uporabo pralnega stroja. Stroj zaženite z maks. zmožnostjo izbranega programa, vendar ne preobremenite; glej poglavje Preglednica programov in porabe. Obvezno upoštevajte navodila na embalaži pralnega sredstva. Manj umazano perilo perite z nizkimi temperaturami. Za manjše količine manj umazanega perila nastavite programe hitrega pranja. Ne nastavite predpranja in visokih temperatur za pranje perila, ki ni zelo umazano ali zamazano. Če boste perilo posušili v sušilnem stroju, med pranjem izberite največjo priporočljivo hitrost centrifugiranja. Ne uporabljajte več pralnega sredstva, kot je označeno na embalaži. 3.4 Prva uporaba Pred prvo uporabo stroja preverite in potrdite, da ste ustrezno opravili vsa pripravljalna dela po navodilih iz poglavij Pomembna varnostna navodila in Namestitev. Stroj pripravite na pranje perila tako, da najprej zaženete program Čiščenje bobna. Če naprava ni opremljena s programom Čiščenje bobna, izvedite postopek za prvo uporabo, kot je opisano v poglavju "5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna" priročnika za uporabo. Uporabljajte Po sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje. opravljenih procesih za nadzor kakovosti med proizvodnjo je morda v stroju ostala manjša količina vode. Ta voda ne predstavlja nevarnosti za stroj. 3.5 Ustrezna količina perila Največja količina perila je odvisna od vrste perila, stopnje umazanosti in želenega programa pranja. Stroj samodejno nastavi količino vode glede na težo naloženega perila. OPOZORILO: Upoštevajte informacije iz Preglednice programov in porabe. Če naložite preveč perila in preobremenite stroj, so rezultati pranja slabši. Poleg tega pa lahko stroj med obratovanjem ustvarja hrup in vibrira. 5 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

6 Vrsta perila Teža (g) Kopalni plašč 1200 Robčki 100 Posteljnina 700 Rjuha 500 Prevleka za blazine 200 Namizni prt 250 Brisača 200 Brisača za roke 100 Spalna srajca 200 Spodnje perilo 100 Moška delovna halja 600 Moška srajca 200 Moška pižama 500 Bluze Nalaganje perila 1. Odprite vratca za nalaganje perila. 2. Perilo naložite v stroj, tako da ga ne tlačite. 3. Potisnite vratca za nalaganje, tako da se zaprejo - zaslišite, kako se zaskočijo. Prepričajte se, da se oblačila niso zataknila v vratih. Medtem ko program teče, so vratca blokirana. Vratca lahko odprete nekaj minut po zaključku programa. OPOZORILO: Če perilo ni pravilno naloženo v boben, lahko stroj med obratovanjem ustvarja hrup in vibrira. 3.7 Uporaba pralnega sredstva in mehčalca Ob uporabi pralnega sredstva, mehčalca, škroba, barvila, belila ali sredstva za odstranjevanje vodnega kamna pozorno preberite navodila proizvajalca na embalaži in upoštevajte navodila za doziranje. Uporabite merilno čašo, če je na voljo. Predal za pralno sredstvo Predal za pralno sredstvo sestavljajo trije predeli: (1) za predpranje (2 za glavno pranje - (3) za mehčalec - (*) V predelku za mehčalec je tudi sifonski kos Če nastavite program s predpranjem, ne dodajte tekočega pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. "1"). Če ste v boben naložili vrečko s pralnim sredstvo ali pralno kroglico, ne nastavite programa s predpranjem. Vrečko s pralnim sredstvom ali pralno kroglico dajte med perilo v stroju. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ne pozabite dati lončka s tekočim pralnim sredstvom v predelek za pranje (predelek št. "2"). Vrsta pralnega sredstva Vrsta pralnega sredstva je odvisna od vrste in barve tkanin. Za barvno perilo uporabljajte drugo vrsto pralnega sredstva kot za belo perilo. Občutljivo perilo perite s posebnimi pralnimi sredstvi (tekoče pralno sredstvo, šampon za volno itd.), ki so izdelana posebej za občutljivo perilo. Za pranje temnih oblačil in prešitih odej je priporočljiva uporaba tekočega pralnega sredstva. Volnena oblačila perite s pralnim sredstvom za volno. OPOZORILO: Uporabljajte le pralna sredstva, izdelana za uporabo v pralnih strojih. OPOZORILO: Ne uporabljajte milnih praškov. Nastavitev količine pralnega sredstva Količina pralnega sredstva je odvisna od količine perila, umazanosti perila in trdote vode. Ne dozirajte več, kot velja priporočilo na embalaži pralnega sredstva; posledica nepravilnega doziranja so premočno penjenje, slabo izpiranje, stroškovna neučinkovitost in okolju škodljivo ravnanje. Za manjše količina perila ali ne zelo umazano perilo uporabite manj pralnega praška. Uporaba mehčalcev Mehčalec dolijte v ustrezen predelek v predalu za pralno sredstvo. Ne vlijte nad oznako (>max<) v predelku za mehčalec. Mehčalec, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v predal za pralno sredstvo. Uporaba tekočih pralnih sredstev Če je na voljo lonček za tekoče pralno sredstvo: Lonček namestite v predelek št. "2". Pralno sredstvo, ki ni več v tekočem stanju, razredčite z vodo, preden ga vlijete v lonček. Pralno sredstvo, mehčalec in druga čistilna sredstva Pralno sredstvo in mehčalec dodajte, preden zaženete program pranja. Med delovanjem programa ne puščajte odprtega predala za pralno sredstvo! Če nastavite program brez predpranja, ne dodajte pralnega sredstva v predelek za predpranje (predelek št. "1"). Če ni lončka za tekoče pralno sredstvo: Ne uporabite tekočega pralnega sredstva za program s predpranjem. Tekoče pralno sredstvo lahko pusti madeže na oblačilih, v stanju, ko je vključena funkcija Zakasnitev zagona. Če načrtujete uporabo funkcije Zakasnitev zagona, ne uporabite tekočega pralnega sredstva. 6 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

7 Uporaba pralnega sredstva v obliki gela ali tablete Ob uporabi pralnih sredstev v obliki tablet, gela in podobno upoštevajte naslednja navodila. Če je gel zaradi svoje gostote v tekočem stanju in stroj ni opremljen s posebnim lončkom za tekoče pralno sredstvo, dolijte gel v predelek za pranje, in sicer med prvim dovajanjem vode. Če je stroj opremljen z lončkom za tekoče pralno sredstvo, vlijte gel v lonček, preden zaženete program. Gel, ki zaradi svoje gostote ni v tekočem stanju, ali gel v kapsuli, pred pranjem vstavite neposredno v boben. Pralno sredstvo v obliki tablet dajte pred pranjem v predelek za pranje (predelek št. "2") ali neposredno v boben. Tablete lahko pustijo sledi v predelku za pralno sredstvo. V takšnem primeru za naslednja pranja namestite tablete med perilo, na dnu bobna. Ko uporabljate pralno sredstvo v obliki tablete ali gela, ne vključite funkcije predpranja. Uporaba apreture V predelek za mehčalec dodajte tekoči škrob, škrob v prahu ali barvilo. Mehčalca in škroba med pranjem ne uporabljajte skupaj. Po uporabi škroba notranjost naprave obrišite z vlažno in čisto krpo. Uporaba belil Izberite program s predpranjem in dodajte belilno sredstvo, ko se zažene predpranje. Ne dajte pralnega sredstva v predelek za predpranje. Druga možnost je, da nastavite program z dodatnim izpiranjem in dodate belilno sredstvo, medtem ko stroj prejema vodo iz predelka za pralno sredstvo, tj. med prvim izpiranjem. Ne mešajte belilnega in pralnega sredstva. Uporabite le majhno količino (ok. 50 ml) belilnega sredstva in dobro izperite oblačila - tveganje draženja kože. Belilnega sredstva ne zlivajte na oblačila in ga ne uporabite za barvna oblačila. Če uporabljate belilno sredstvo na osnovi kisika, izberite program za pranje pri nizkih temperaturah. Belilno sredstvo na osnovi kisika je dovoljeno uporabljati skupaj s pralnimi sredstvi; vendar, če gostota belilnega sredstva ni enaka gostoti pralnega sredstva, dodajte najprej pralno sredstvo v predelek št. "2" predala za pralno sredstvo in počakajte, da se pralno sredstvo steče z vodo, ki se dovaja v stroj. Dodajte belilno sredstvo v isti predelek, medtem ko se voda še dovaja v stroj. Uporaba sredstev za odstranjevanje vodnega kamna Po potrebi uporabite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, posebej izdelano za pralne stroje. 7 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

8 3.8 Nasveti za učinkovito pranje Svetle barve in belo perilo (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: º) Barve Oblačila (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzlo - 40 º) Temne barve (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzlo - 40 º) Občutljivo/ volneno/svileno perilo (Priporočljive temperature glede stopnje umazanosti: mrzlo - 30 º) Stopnja umazanosti Močno umazano (trdovratni madeži kot so trava, kava, sadje in kri.) Običajno umazano (Na primer madeži na ovratnikih in manšetah) Morda bo treba madeže predhodno obdelati ali vklopiti predpranje. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte prah. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Za odstranjevanje blatnih madežev in madežev, ki so občutljivi na belilo, uporabljajte prah. Uporabite pralna sredstva brez belila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva brez belila. Tekoča pralna sredstva Tekoča pralna priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za močno umazana oblačila. Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za običajno umazana oblačila. sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. Manj umazano (Ni vidnih madežev.) Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za belo perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Prah in tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Uporabite pralna sredstva brez belila. Tekoča pralna sredstva priporočljiva za pisano in temno perilo lahko uporabljate v enakih količinah kot za manj umazana oblačila. Tekoča pralna sredstva za občutljiva oblačila. Volnena in svilena oblačila perite s posebnimi pralnimi sredstvi za volno. 8 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

9 4 Upravljanje z izdelkom 4.1 Upravljalna plošča Gumb za izbiro programa 2 - Gumb za nastavitev temperature 3 - Zaslon 4 - Gumb za nastavitev stopnje umazanosti 5 - Gumb za zagon/premor 6 - Gumb za vklop/izklop 7 - Gumb za nastavitev končnega časa 8 - Gumb za priljubljen program 9 -Gumb za dodatne funkcije 10 - Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja 4.2 Prikazni simboli a d e f g h i j a. - Indikator temperature b - Informativna vrstica c - Indikator stopnje umazanosti d - Indikator hitrosti centrifugiranja e - Indikator glavnega predala za pralni prašek f - Indikator predala za detergent za predpranje g - Indikator napolnjenosti (prikaže priporočeno količino) h - Indikator pomožne funkcije i - Indikator končnega časa j - Indikator časa b c 4.3 Priprava stroja 1. Zagotovite, da so vse cevi pravilno povezane in tesnijo. 2. Vklopite stroj. 3. Popolnoma odprite pipo. 4. Perilo vstavite v pralni stroj. 5. Dodajte detergent in mehčalec. 4.4 Izbira programa 1. Izberite program, primeren za vrsto, količino, umazanost perila, kot je označeno v Preglednici programov in porabe in Preglednici temperature v nadaljevanju. 90 Zelo umazano belo bombažno in laneno perilo. (prtički, namizni prti, brisače, rjuhe itd.). Normalno umazana, barvana, proti bledenju odporna lanena, bombažna ali sintetična oblačila (srajce, 60 spalne srajce, pižame) in malo umazano belo perilo (spodnje perilo itd.) Mešano perilo, vključno z občutljivimi tkaninami (koprenaste zavese itd.), sintetično in volneno perilo. hladno 2. Izberite želeni program z gumbom Izbira programa. Za Preden programe velja omejena maks. hitrost centrifugiranja, ki ustreza vrsti tkanine. se odločite za program, premislite o vrsti tkanine, barvi, ravni umazanosti in dovoljeni temperaturi vode. 9 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

10 Vedno Za izberite najnižjo zahtevano temperaturo. Višja temperatura pomeni večjo porabo energije. dodatne podrobnosti o programu glejte preglednico "Preglednica programov in porabe". 4.5 Glavni programi Uporabljajte glavne programe, ki ustrezajo vrsti tkanine. Bombaž Program nastavite za bombažno perilo (kot so rjuhe, prevleke za odeje in blazine, kopalni plašči, spodnje perilo itd.). Stroj opere perilo v daljšem ciklusu učinkovitega pranja. Sintetika Program uporabite za pranje sintetičnih oblačil (srajce, bluze, sintetično/bombažno mešano perilo itd.). V primerjavi s programom za bombaž ta program opere perilo z manjšo intenzivnostjo in v krajšem ciklusu. Za zavese in til uporabite program za sintetične izdelke 40 in izberite predpranje ter funkcijo proti mečkanju. Zaradi premočnega penjenja, ki ga povzroči pletena tkanina, za pranje zaves/tila dodajte v glavni predelek za pranje manjšo količino pralnega sredstva. Ne dajte pralnega sredstva v predelek za predpranje. Volna Program nastavite za pranje volnenih oblačil. Izberite temperaturo, ustrezno etiketam na oblačilih. Uporabite pralno sredstvo za volno. ikel za pranje volne je bil pri tem stroju testiran in odobren s strani podjetja The Woolmark ompany za pranje perila z oznako Woolmark na etiketi strojno pranje, pod pogojem, da se oblačila perejo v skladu z navodili na etiketi oblačila in navodili proizvajalca tega pralnega stroja. vtomatski program Program uporabite za pranje bombaža, ki se pogosto pere, sintetičnih ali mešanih oblačil bombaž+sintetika). Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in trajanje programa. opozorilo: V tem programu ne perite volnenih in občutljivih oblačil. Če temperatura, prikazana na zaslonu, ni v skladu z navodili za pranje oblačila, izberite temperaturo v skladu z navodili za pranje na oblačilu. Maksimalna temperatura pranja v samodejnem programu, odvisna od stopnje umazanosti in vrste perila, je 60 º. Učinkovitost pranja morda ne bo na želeni stopnji za zelo umazano belo perilo in trdovratne madeže (ovratniki, umazane nogavice, madeži od znoja itd.). V tem primeru je priporočljivo izbrati program za bombaž s predpranjem in nastaviti temperaturo na Samodejni program pravilno zazna in varno opere veliko vrst oblačil. Ustrezna oblačila in primerna nastavitev samodejnega programa za pranje so prikazani v spodnji tabeli. Vrsta perila Tkanine za domačo uporabo (posteljnina, rjuha, blazine, pregrinjalo, brisača, kopalni plašč, namizni prt, kuhinjska krpa, prtiček, prekrivalo za kavč, brisača za na plažo itd.). Spodnje perilo (spodnje majice, spodnje hlačke/slip, bokserice itd.), nogavice, pižame Sestava perila Izbirne stopnje temperature Maks. količina perila Bombaž, likra hladno - 60 º Polna zmogljivost Bombaž, likra hladno - 60 º Polna zmogljivost Srajce Bombaž, poliester, lan hladno - 60 º 1/2 zmogljivost Tkana oblačila* (majica, steznik, obleka, fino spodnje perilo, trikoji) Športna oblačila (Majice, trenirke, kratke hlače itd.) Bombaž, poliamid (najlon), poliester, likra Bombaž, poliamid (najlon), poliester, mikrovlakna, likra hladno - 40 º hladno - 40 º 1/2 zmogljivost 1/2 zmogljivost Jeans (hlače, jakne, telovniki itd.) Bombaž, likra hladno - 40 º 1/2 zmogljivost Rebrast žamet in platnena oblačila (hlače, srajce itd.) Bombaž, likra hladno - 40 º 1/2 zmogljivost Temna oblačila Bombaž, poliester, poliamid (najlon) hladno - 40 º 1/2 zmogljivost * Pletena oblačila se hitro skrčijo ali raztegnejo, zvijejo ali kosmatijo zaradi elastičnih vlaken. Deformacije pletenin so povezane s kakovostjo tkanine in ne nastanejo zaradi programov pranja (samodejnih ali drugih programov pranja). Za pletenine uporabite program Sportswear (športna oblačila). 10 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

11 Naslednja tabela vključuje vrste tkanin, ki jih je treba prati nežno, in nekaj programov pranja, ki so primerni za posebna oblačila. Posebne vrste perila Sestava perila Priporočeni program pranja Bluza, obleka, krilo, foulard Viskoza, modal, rajon, tencel, liocel, angora Ročno pranje Pletenine, obleke Volna, akril Volnena pulover, brezrokavnik, telovnik, šal, baretka, nogavice itd. Volna, akril, kašmir Volnena Bluza, obleka, šal, foulard Svila, kašmir Fino perilo Svileno fino perilo, čipkasta oblačila, nedrček Svila, poliester, poliamid Fino perilo Tkane hlače, krilo, obleka Poliester Ročno pranje Funkcijska športna oblačila (oblačila, odporna na vodo in veter) Poliester, poliamid Športna oblačila Zavese iz tila Poliester, poliamid Zavese Odeje iz vlaken Vlakna Posteljnina Zalo umazana oblačila (predpasniki, otroška oblačila) Bombaž, poliester Higiena + predpranje (izbira visoke temperature) Oblačila za dojenčke Bombaž Higiena 4.6 Dodatni programi Za posebne primere so na voljo dodatni programi. Bombaž - pranje Eco Uporabite ta program za pranje običajno umazanega, trajnega bombažnega in lanenega perila. Čeprav traja dlje kot vsi drugi programi, omogoča visok prihranek energije in vode. Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene. Če v stroj naložite manj perila (npr. ½ zmogljivosti ali manj), se lahko proti koncu čas programa samodejno skrajša. V tem primeru se bo poraba energije in vode še zmanjšala, kar pomeni še bolj ekonomično pranje. Ta program je na voljo pri modelih z indikatorjem preostalega časa. Zaščita za dojenčke+ Program je namenjen za perilo, ki potrebuje antialergijsko in higiensko pranje pri visokih temperaturah z intenzivnim in dolgim pranjem. * Program Zaščita za dojenčke+ 60 je preizkusila in odobrila britanska fundacija za boj proti alergijam The British llergy Foundation (llergy UK). Ročno pranje Program nastavite za pranje volnenih/občutljivih oblačil, ki so označena z etiketo "ne prati v stroju" in za katera velja priporočilo za ročno pranje. Program pere s ciklusom blage intenzivnosti, med katerim se oblačila ne poškodujejo. Dnevno ekspres Program nastavite za pranje manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Super kratko ekspres Program nastavite za pranje majhne količine manj umazanih bombažnih oblačil v krajšem času. Pranje temnih oblačil Program nastavite za pranje temnih oblačil ali oblačil, ki nočete, da zbledijo. Pranje poteka ob manjšem strojnem delovanju in nizkih temperaturah. Za temno perilo se priporoča uporaba tekočega pralnega sredstva ali šampona za volno. Srajce Program nastavite za pranje skupaj srajc iz bombaža, sintetike ali tkanin, mešanih s sintetiko. Zavese Program nastavite za pranje tila in zaves. Zahvaljujoč posebnemu profilu centrifugiranja se til in zavese manj mečkajo. Zaradi premočnega penjenja, ki ga povzroči pletena tkanina, za pranje zaves/tila dodajte v glavni predelek za pranje manjšo količino pralnega sredstva. Ne dajte pralnega sredstva v predelek za predpranje. Predpranje nastavite za čiščenje umazanije (prah, saje itd.) na tilu in zavesah, ki se odstrani brez težav. Za pranje zaves v tem programu priporočamo uporabo priporočljivih pralnih sredstev. Odeja (Posteljnina) Nastavite program za pranje odej iz vlaken, ki so označene z etiketo "strojno pranje". Prepričajte, da ste odejo vstavili na pravilen način, da ne boste poškodovali naprave ali odeje. Preden odejo položite v stroj, odstranite posteljnino. Odejo preložite na pol in jo vstavite v stroj. Odejo položite v napravo, tako da se ne dotika tesnila. 11 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

12 V V opozorilo: napravo ne vstavite več kot ene odeje iz vlaken (200 x 200 cm). napravi ne perite odej, vzglavnikov itd., ki vsebujejo bombaž. V napravi razen odej ne perite izdelkov, kot so preproge itd. Naprava se lahko trajno poškoduje. Osvežitev Nastavite program za oblačila, iz katerih želite odstraniti vonj in ste jih nosili samo enkrat ter ne vsebujejo madežev ali umazanije. Ta program lahko uporabite tudi za vlaženje zmečkanih srajc in odpiranje zgibov. 4.7 Posebni programi Za specifično uporabo nastavite katerega koli od naslednjih programov. Izpiranje Program nastavite za ločeno izpiranje ali apretiranje perila. Ožemanje + Črpanje Ta program uporabite za izčrpavanje vode iz stroja. 4.8 Izbira temperature Potem ko nastavite nov program, se na zaslonu označi temperatura, priporočena za program. Možno je, da priporočena temperatura ni maksimalna temperatura, ki jo lahko izberete za trenutni program. Odvisno od izbrane temperature, se na zaslonu pojavi Low Efficient, Efficient ali High Efficient. Unadjustable Temperaturo lahko spremenite tudi po začetku pranja. Če je okvir prikazovalnika temperature po zagonu cikla osvetljen, lahko izberete želeno temperaturo. Ko cikel pranja doseže točko, ko ni več mogoče spremeniti temperature, okvir prikazovalnika temperature ugasne. Če preklopite na hladno pranje in ponovno pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu prikaže priporočljiva maksimalna temperatura za izbran program. Za zmanjšanje temperature ponovno pritisnite gumb za nastavitev temperature. 4.9 Izbira hitrosti centrifugiranja Ko izberete nov program, se na prikazovalniku prikaže priporočena hitrost centrifugiranja Spin Speed. Možno je, da priporočena hitrost centrifugiranja ni maksimalna hitrost, ki jo lahko izberete za trenutni program. Pritisnite gumb za nastavljanje temperature, da spremenite temperaturo. Temperatura se bo zmanjšala v korakih po 10. Gumb za nastavitev temperature je namenjen samo za zniževanje temperature. Na koncu se na zaslonu pojavi simbol -, ki prikazuje možnost hladnega pranja. Na zaslonu se pojavi old Wash. old Wash Pritisnite gumb za nastavljanje hitrosti centrifugiranja, da jo spremenite. Hitrost centrifugiranja se z vsakim pritiskom na gumb zmanjša. Nato se, odvisno od modela proizvoda, na zaslonu izpišeta možnosti "Rinse Hold (Zadrži izpiranje)" in "No Spin (Brez centrifugiranja)". Gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja je namenjen samo za zmanjšanje hitrosti centrifugiranja. Zadrževanje izpiranja je označeno s simbolom ı_ı, medtem ko je funkcija Brez centrifugiranja označena s simbolom _. Če perila ne boste odstranili takoj po končanem programu, lahko uporabite funkcijozadrži izpiranje, da preprečite zgubanost oblačil, ko ni vode v stroju. Ta funkcija obdrži perilo v vodi za končno izpiranje. Rinse Hold Okvir prikazovalnika temperature je izključen pri programih, ki ne omogočajo nastavljanje temperature. Ko pritisnete gumb za nastavitev temperature, se na zaslonu pojavi "Unadjustable" (ni mogoče nastaviti). Če želite centrifugirati perilo po funkciji zadržanja izpiranja: - Nastavite hitrost centrifugiranja. 12 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

13 - Pritisnite gumb za zagon/premor/preklic. Program se ponovno zažene. Stroj izpusti vodo in centrifugira perilo. Če želite izčrpati vodo ob koncu programa brez centrifugiranja, uporabite funkcijo brez centrifugiranja. No Spin Okvir prikazovalnika hitrosti centrifugiranja je izključen pri programih, ki ne omogočajo nastavitve hitrosti centrifugiranja. Ko pritisnete gumb za nastavitev hitrosti centrifugiranja, se na zaslonu pojavi "Unadjustable" (ni mogoče nastaviti). Hitrost centrifugiranja lahko spremenite tudi po začetku pranja. Če je okvir prikazovalnika hitrosti centrifugiranja po zagonu cikla osvetljen, lahko izberete želeno hitrost. Ko cikel pranja doseže točko, ko ni več mogoče spremeniti hitrosti centrifugiranja, okvir prikazovalnika hitrosti centrifugiranja ugasne Izbira stopnje umazanosti Potem ko nastavite nov program, se na prikazovalniku označi stopnja umazanosti, priporočena za program. Za spremembo stopnje umazanosti, pritisnite gumb za nastavitev stopnje umazanosti. Gumb za nastavitev stopnje umazanosti je namenjen samo za znižanje stopnje umazanosti. Ena črtica pomeni rahlo umazano, dve črtici zmerno umazano in tri črtice zelo umazano. Če poskuša uporabnik izbrati stopnjo umazanosti, ki ni primerna za izbrani program, se na zaslonu pojavi "Unadjustable" (ni mogoče nastaviti). 13 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

14 4.11 Tabela programov in porabe SL 24 Pomožna funkcija Program ( ) Največja obremenitev (kg) Poraba vode (l) Poraba energije (kwh) Maks. hitrost*** Förtvätt Parni Extra sköljning Proti mečkanju Izbirni temperaturni razpon vtomatski program 40 9 **** **** 1600 Hladno-60 Bombaž - pranje Eco 60** Hladno-60 Bombaž - pranje Eco 60** Hladno-60 Bombaž - pranje Eco 40** Hladno-60 Bombaž Hladno-90 Bombaž Hladno-90 Bombaž Hladno-90 Sintetika Hladno-60 Sintetika Hladno-60 Srajce * Hladno-60 Volna Hladno-40 Ročno pranje Hladno-30 Super kratko ekspres Hladno-30 Dnevno ekspres Hladno-90 Dnevno ekspres Hladno-90 Dnevno ekspres Hladno-90 Zaščita za dojenčke * Odeja (Posteljnina) Hladno-60 Osvežitev Pranje temnih oblačil * Hladno-40 Zavese * * * Hladno-40 : Izbirno. * : Samodejna izbira, ni možno preklicati. ** : Program označevanja energije (EN Ed.3) ***: Če je maks. hitrost centrifugiranja manjša od te vrednosti, lahko izbirate le med hitrostmi do maks. hitrost centrifugiranja. ****: Program zazna vrsto in količino perila za samodejno prilagoditev porabe vode in energije ter trajanje programa. - : Za največjo količino perila upoštevajte opis programa. ** Bombaž Eco 40 in Bombaž Eco 60 sta standardna cikla. Ta cikla sta znana kot 40 bombažni standardni cikel in 60 bombažni standardni cikel in označena s simboli na plošči. Dodatne funkcije v preglednici se lahko razlikujejo glede na model naprave. Poraba vode in energije se lahko razlikuje predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, vrste in količine perila, izbranih dodatnih funkcij in hitrosti centrifugiranja ter nihanja napajanja. Na zaslonu stroja se izpišejo vsi časi pranja za izbran program. Manjše razlike med časom, prikazanim na zaslonu, in resničnim časom pranja so normalen pojav. 14 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

15 4.12 Gumb za dodatne funkcije Dodatne funkcije nastavite, preden zaženete program. Ko izberete program, se osvetlijo okvirji simbolov dodatnih funkcij, ki jih lahko izberete. Ko izberete dodatno funkcijo, se notranjost simbola dodatne funkcije prav tako začne osvetljevati in za 3 sekunde se na zaslonu prikaže ime izbrane funkcije. Okvir Prewash simbola dodatne funkcije, ki ga ni mogoče izbrati pri trenutnem programu, se ne osvetli. Ko pritisnete gumb takšne dodatne funkcije, se za 3 sekunde na zaslonu pojavi "Unadjustable" (ni mogoče nastaviti). Unadjustable Parni Za mehčanje umazanije, je pred obravnava perilo z dodajanjem pare. Vstavite le polovico zmogljivosti, določenega za izbrani program. Ko je izbrana ta program, je normalno, da slišim glasove vre od generatorja pare voda zavre za proizvodnjo pare Priporočila za količino perila in pralnega sredstva }Količina naloženega perila se meri, ko so vratca odprta in prikazovalnik napolnjenosti kaže količino. Odvisno od količine naloženega perila, se prikaže na zaslonu Low Efficient, Efficient ali High Efficient. Ta podatek izgine, ko zaprete vratca. Okvirji dodatnih funkcij, ki so primerni za trenutni program, po začetku pranja ostanejo osvetljeni. Dodatne funkcije, katerih okvirji so osvetljeni, lahko izberete ali prekličete. Ko cikel pranja doseže točko, ko ni več mogoče izbrati dodatne funkcije, okvir funkcije ugasne. Nekaterih funkcij ni možno nastaviti skupaj. Če pred zagonom stroja izberete drugo dodatno funkcijo, ki ni združljiva s prvo dodatno funkcijo, sistem prekliče prvo izbrano funkcijo in vključi drugo izbrano dodatno funkcijo. Na primer, če želite izbrati način hitrega pranja, potem ko ste nastavili predpranje, sistem predpranje prekliče in vključi način hitrega pranja. Ni Nekateri možno izbrati dodatne funkcije, ki ni združljiva s programom. (Glej "Preglednica programov in porab") programi imajo dodatne funkcije, ki morajo biti uporabljene hkrati. Teh funkcij ni mogoče preklicati. Okvir dodatne funkcije ne bo osvetljen, ampak bo osvetljena samo notranjost. Förtvätt Predpranje je smotrno nastaviti samo za zelo umazano perilo. Ne vključite predpranja in varčujte z energijo, vodo, pralnim sredstvom in časom. Extra sköljning Ta funkcija omogoča, da stroj po glavnem pranju še enkrat izpere perilo. Tako lahko zmanjšate tveganje izpostavljenosti občutljive kože (dojenčki, alergične osebe itd.) zaradi minimalnih ostankov pralnega sredstva na perilu. Proti mečkanju Vključite funkcijo, če želite, da se oblačila med pranjem manj mečkajo. Premiki bobna se zmanjšajo in hitrost centrifugiranja omeji, tako da se perilo ne mečka. Med ciklusom pranja je nivo vode višji. Prikazovalnik pralnega sredstva prikazuje priporočeno količino pralnega sredstva glede na izbrani program, stopnjo umazanosti in količino naloženega perila. Ena črtica ustreza polni merici pralnega sredstva, ki je priložena izdelku. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, upoštevajte količine, ki jih priporoča proizvajalec pralnega sredstva na osnovi stopnje umazanosti. Po zagonu programa priporočena količina pralnega sredstva ni več prikazana. Prikaz časa Preostali čas do konca programa je med delovanjem prikazan v formatu 01:30 v urah in minutah. Čas programa se lahko razlikuje od vrednosti v "Preglednici programov in porabe", predvsem zaradi tlaka vode, trdote in temperature vode, temperature okolja, količine in vrste perila, izbranih dodatnih funkcij ter nihanja napajanja Končni čas S funkcijo končni čas lahko zamaknete začetek programa do 24 ur. Ko pritisnete na gumb končni čas, se prikaže izračunani čas do konca programa. Če nastavite končni čas, se osvetli prikazovalnik končnega časa. Nastavitev končnega časa se prikaže na zaslonu. Medtem pa utripa 15 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

16 gumb zagon/premor. End Time Setting 3. Vratca so blokirana. Na zaslonu se med blokado vratc pojavi napis Blokiranje vratc. Locking door Če želite aktivirati funkcijo končnega časa in zaključek programa ob določenem času, morate po nastavitvi časa pritisniti gumb zagon/premor. Ko pritisnete na gumb, se na zaslonu prikaže Končni čas omogočen. Gumbzagon/ premor neha utripati in ostane osvetljen. 4. Programski korak je prikazan na zaslonu. Water Intake End Time Enabled Če želite preklicati funkcijo končnega časa, pritiskajte gumb končni čas, dokler prikazovalnik končnega časa ne ugasne ali pritisnite gumb vklop/izklop za izklop in vklop stroja. Kadar vklopite funkcijo končni čas, ne uporabljajte tekočega pralnega sredstva! Nevarnost obarvanja perila. 1. Odprite vratca, vstavite perilo in pralno sredstvo itd. 2. Izberite program pranja, temperaturo, hitrost centrifugiranja in po potrebi dodatne funkcije. 3. Nastavite končni čas po lastni izbiri s pritiskom na gumbkončni čas. Prikazovalnik končnega časa se osvetli.. 4. Pritisnite gumb zagon/premor. Začne se odštevanje časa. : simbol v sredini končnega časa prične utripati na zaslonu. V času odštevanja končnega časa lahko naložite dodatno perilo. Ob koncu odštevanja prikazovalnik končnega časa ugasne, pranje se prične, na zaslonu pa se prikaže čas izbranega programa. Ko končni čas poteče,se pojavi čas na zaslonu, ki je sestavljen iz končnega časa in trajanja izbranega programa Zagon programa 1. Pritisnite gumbzagon/premo za zagon programa. 2. Gumb zagon/premor, ki je utripal, je zdaj osvetljen in prikazuje, da se je program začel. Za 3 sekunde se na zaslonu pojavi Zagon programa. Program Starts 4.16 Blokada vratc [Na vratih za vstavljanje perila je blokirni sistem, ki onemogoči odpiranje vrat, če raven vode ni ustrezna. Na zaslonu se med blokado vratc pojavi napis Vratca blokirana Sprememba izbire po zagonu programa Dodajanje perila po zagonu programa: Če je nivo vode v stroju ustrezen, ko pritisnete gumb zagon/premor, bo na zaslonu prikazano Odpiranje vratc. Stand-by Opening door Če nivo vode v stroju ni ustrezen, ko pritisnete gumb zagon/ premor, bo na zaslonu prikazano, da so vratca blokirana. Preklop stroja v način za premor: Če želite preklopiti stroj v način premora, pritisnite na gumb zagon/premor. Medtem pa utripa začne utripati okvir okrog gumba zagon/premor. Na zaslonu se pojavi Stand-by. Stand-by Sprememba izbire programa po zagonu programa: Sprememba programa ni dovoljena, ko teče trenutni program. 16 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

17 Če obrnete gumb za izbiro programa, medtem ko teče program, se na zaslonu pojavi To Make hanges Switch to Standby (za spremembe preklopite v pripravljenost). Potem ko preklopite trenutni program v stanje pripravljenosti, lahko izberete nov program. Izbrani program se začne znova. Spreminjanje dodatne funkcije, hitrosti in temperature Odvisno od faze programa v teku lahko prekličete ali vključite dodatne funkcije; glej poglavje Izbira dodatnih funkcij. Spremenite lahko tudi hitrost in temperaturo; glejte poglavje Hitrost centrifugiranja in Izbira temperature. Če je temperatura vode v napravi visoka ali je raven vode nad vratci, se vratca za nalaganje ne odprejo Otroška ključavnica S funkcijo otroške ključavnice preprečite poseganje otrok v stroj. In tako preprečite spremembe v teku programa. Stroj Če lahko vklopite in izklopite z gumbom za vklop/ izklop, ko je aktivna otroška ključavnica. Ko ponovno vklopite napravo, bo program nadaljeval, kjer se je ustavil. pritisnete kateri koli gumb, ko je vključena otroška ključavnica, bo stroj oddal zvočno opozorilo. Če pritisnete gumbe več kot petkrat zapored, zvočnega signala ne bo več, vendar bo opozorilo na zaslonu še vedno aktivno. Vklop otroške ključavnice: Pritisnite in držite 2. in 4. gumb pomožne funkcije za 3 sekunde. Ko se odštevanje hild Lock na zaslonu zaključi, se pojavi na zaslonu hild Lock Enabled (otroška ključavnica omogočena). Ko se to opozorilo prikaže, lahko spustite 2. in 4. gumb dodatnih funkcij. Na hild Lock Enabled zaslonu se prikaže "hild Lock Enabled", če pritisnete katerikoli gumb, medtem ko je vklopljena otroška ključavnica. Izklop otroške ključavnice: Pritisnite in držite 2. in 4. gumb pomožne funkcije za 3 sekunde. Ko se odštevanje hild Lock na zaslonu zaključi, se pojavi na zaslonu hild Lock Disabled (otroška ključavnica onemogočena). hild Lock Disabled 4.19 Preklic programa Program prekličete, če izklopite in ponovno vklopite stroj. Pritisnite in držite gumb vklop/izklop 5 sekunde. Ko se odštevanje ancel na zaslonu zaključi, stroj ugasne. Če Če pritisnete gumb za vklop/izklop, ko je aktivirana otroška ključavnica, program ne bo preklican. Najprej morate preklicati otroško ključavnico. Na zaslonu se pojavi odštevanje v obliki "Standby 3-2-1". želite odpreti vratca, potem ko ste preklicali program, vendar to ni mogoče, ker je nivo vode v stroju nad odprtino vratc, potem obrnite gumb za izbiro programa na program Pump+Spin (črpanje in centrifugiranje) in izčrpajte vodo iz stroja Konec programa Ko se program konča, se na zaslonu pojavi Laundry can be taken out (perilo lahko vzamete ven). Če 2 minuti ne pritisnete nobenega gumba, bo stroj preklopil v pripravljenost. Zaslon in vsi prikazovalniki ugasnejo. Samo okvir gumba za izbiro programa še naprej utripa Če pritisnete kateri koli gumb ali obrnete gumb za izbiro programa, medtem ko je stroj v pripravljenosti, se na zaslonu pojavijo koraki, ki so zaključeni Spomin (priljubljeno) nastavitev programa Ustvarite lahko priljubljeni program, tako da shranite pogosto uporabljane programe in druge nastavitve. To funkcijo uporabite, ko želite hitro izbrati enako nastavitev, ki ste jo uporabili za perilo, ki ga redno perete. Priljubljeni program bo ostal tovarniško nastavljen, dokler ne spremenite nastavitev priljubljenega programa. Shranjevanje priljubljenega programa: 1. Izberite želeni program, temperaturo, hitrost centrifugiranja, stopnjo umazanosti in dodatno funkcijo. 2. Držite gumb priljubljeno pritisnjen 3 sekunde. 3. Na zaslonu se pojavi odštevanje kot Storing favourite (shranjevanje priljubljenega 3-2-1). Če Favourite 1 Storing shranjevanje ni uspelo, se na zaslonu pojavi Favourite not saved (priljubljeno ni shranjeno). Izbira priljubljenega programa 1. Pritisnite gumbpriljubljeno. Na zaslonu se pojavi Favourite selected (priljubljeno izbrano). 17 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

18 2. Na zaslonu se prikaže program in druge nastavitve, shranjene kot priljubljeno. 3. Pritisnite gumb zagon/premor za zagon priljubljenega programa. Favourite Selected Sprememba svetlosti zaslona 1. Za vstop v meni nastavitve hkrati pritisnite gumba nastavitev temperature in nastavitev hitrosti centrifugiranja za 3 sekunde. Pritisnite gumb za stopnjo umazanosti ali temperaturo, da odprete meni Svetlost. SETTINGS < BRIGHTNESS > 4.22 Vstop v meni nastavitve V meniju nastavitve lahko izvedete naslednja dejanja: Sprememba jezika Sprememba svetlosti zaslona Utišanje in preklic utišanja zvoka Povrnitev tovarniških nastavitev Za vstop v meni nastavitve hkrati pritisnite gumb za nastavitev temperature in nastavitev hitrosti centrifugiranja za 3 sekunde. Na zaslonu se pojavi meni Select language (izberi jezik). Uporabite gumba stopnja umazanosti in nastavitev temperature za brskanje po meniju. Sprememba jezika 1. Za vstop v meni nastavitve hkrati pritisnite gumba nastavitev temperature in nastavitev hitrosti centrifugiranja za 3 sekunde. Meni Select language (izberi jezik) je prvi meni, ki se pojavi na zaslonu. SETTINGS < SELET LNGUGE > 2. Obračajte gumb za izbiro programa, dokler se ne pojavi želena svetlost na zaslonu v meniju za izbiro svetlosti. 3. Ko se prikaže želena svetlost, pritisnite gumb praznega okvirčka v spodnjem desnem kotu zaslona. Prazen okvirček se zapolni in na zaslonu se pojavi Brightness Set (svetlost nastavljena). BRIGHTNESS SET Utišanje in preklic utišanja zvoka 1. Za vstop v meni nastavitve hkrati pritisnite gumba nastavitev temperature in nastavitev hitrosti centrifugiranja za 3 sekunde. Pritisnite gumb stopnja umazanosti ali nastavitev temperature, da se odpre meni Sound Setting (nastavitve zvoka) SETTINGS < SOUND SETTING > 2. Obračajte gumb za izbiro programa, dokler se ne pojavi želeni jezik na zaslonu v meniju za izbiro jezika. < SELET LNGUGE > ENGLISH > 3. Ko se prikaže želeni jezik, pritisnite gumb praznega okvirčka v spodnjem desnem kotu zaslona. Prazen okvirček se zapolni in na zaslonu se pojavi Language Set (jezik nastavljen). ENGLISH > SET 2. Obračajte gumb za izbiro programa, dokler se ne pojavi želena možnost zvoka na zaslonu v meniju za nastavitev zvoka. 3. Če želite preklicati utišanje zvoka, pritisnite gumb praznega okvirčka v spodnjem desnem kotu zaslona, ko je izbrano SOUND SETTING ON (nastavitev zvoka vklopljena). Prazen okvirček se zapolni in na zaslonu se pojavi Sound Set (zvok nastavljen). 4. Če želite utišati zvok, pritisnite gumb praznega okvirčka v spodnjem desnem kotu zaslona, ko je izbrano SOUND SETTING OFF (nastavitev zvoka izklopljena). Prazen okvirček se zapolni in na zaslonu se pojavi Turned Off (izklopljen). 18 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

19 Povrnitev tovarniških nastavitev Ko so tovarniške nastavitve povrnjene: Prikaz jezika se bo vrnil na prvi jezik, ki ste ga izbrali, ko ste prvič uporabili stroj: Svetlost je nastavljena na maksimum, Zvok je vključen, Izbira priljubljenega programa se vrne na tovarniške nastavitve. 1. Za vstop v meni nastavitve hkrati pritisnite gumba nastavitev temperature in nastavitev hitrosti centrifugiranja za 3 sekunde. Pritisnite gumb za stopnjo umazanosti ali temperaturo, da odprete meni FTORY SETTINGS (TOVRNIŠKE NSTVITVE). SETTINGS < FTORY SETTINGS 2. Za povrnitev tovarniških nastavitev obračajte gumb za izbiro programa dokler se na zaslonu ne pojavi Factory Settings. FTORY SETTINGS 5.2 Čiščenje vrat za nalaganje in bobna V stroju se lahko sčasoma nalagajo ostanki mehčalca, pralnega sredstva in umazanije, ki lahko povzročijo neprijetne vonjave in otežijo pranje. Da bi to preprečili, uporabite program Čiščenje bobna. Če stroj ne vključuje programa Čiščenje bobna, zaženite program Bombaž-90 in vključite funkcijo Dodatna voda ali Dodatno izpiranje. Program zaženite, ko je stroj prazen. Preden zaženete program, dodajte v glavni predelek za pralno sredstvo maks. 100 g praška za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna (predelek št. 2). Če uporabljate sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna v obliki tablete, dodajte eno tableto v predelek št. 2. Ko se program zaključi, s čisto krpo obrišite notranjost. Postopek za čiščenje bobna ponovite vsaka 2 meseca. Uporabljajte sredstvo za zaščito pred nastajanjem vodnega kamna, primerno za pralne stroje. Po vsakem pranju se prepričajte, da v bobnu ne ostanejo kakšne tuje snovi. 3. Pritisnite gumb praznega okvirčka v spodnjem desnem kotu zaslona. Tovarniške nastavitve bodo povrnjene. 5 Vzdrževanje in čiščenje Tehnična življenjska doba stroja se podaljša in število pogostih težav se zmanjša, če stroj redno čistite. 5.1 Čiščenje predala za pralno sredstvo Predal za pralno sredstvo redno čistite (na vsakih 4-5 pranj), kot je opisano v nadaljevanju, in tako preprečite kopičenje ostankov praška. 1. Pritisnite gumb s pikicami na sifonu v predelku za mehčalec in predelek izvlecite iz stroja. Če se v predelku za mehčalec nabira prekomerna količina mešanice vode in mehčalca, očistite sifon. 2. Predal za pralno sredstvo in sifon operite v umivalniku z obilico mlačne vode. Med čiščenjem nosite zaščitne rokavice ali uporabite primerno krtačo, tako da se ne dotikate ostankov v predalu. 3. Potem ko predal očistite, ga namestite pravilno nazaj na mesto. Če so odprtine, ki so prikazane na spodnji sliki, zamašene, jih z zobotrebcem odmašite. Tuje kovinske snovi bodo povzročile madeže rje na bobnu. Madeže na bobnu očistite s sredstvi za čiščenje nerjavečega jekla. Pri tem nikoli ne uporabljajte jeklene ali žične volne. OPOZORILO: Nikoli ne uporabite gobe ali materialov za drgnjenje. S tem boste namreč poškodovali barvane in plastične površine. 5.3 Čiščenje trupa in nadzorne plošče Trup stroja po potrebi obrišite z vodo z milom ali blagimi čistilnimi sredstvi, ki ne povzročajo korozije, in ga posušite z mehko krpo. Nadzorno ploščo očistite samo z mehko in vlažno krpo. 5.4 Čiščenje dovodnih filtrov Na zadnji strani stroja je na koncu vsakega dovodnega ventila ter na koncu vsake dovodne cevi, ki je priključena na pipo, filter. Ti filtri preprečujejo prodor tujkov in umazanije iz vode v pralni stroj. Umazane filtre je treba očistiti. 19 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

20 1. Zaprite pipe. 2. Snemite matice dovodnih cevi, tako da odprete dostop do filtrov na dovodnih ventilih. Matice očistite z ustrezno krtačko. Če so filtri zelo umazani, jih s kleščami vzemite ven in očistite. 3. Odstranite filtre na ploski strani dovodnih cevi skupaj s tesnili ter jih očistite pod tekočo vodo. 4. Previdno ponovno namestite tesnila in filtre ter ročno privijte cevne matice. 5.5 Odjem morebitne preostale vode in čiščenje filtra črpalke Filtrirni sitem v stroju zaščiti pogon črpalke pred trdimi predmeti, kot so gumbi, kovanci in delci tkanin, med odjemom vode. Tako je odjem vode neoviran in tehnična življenjska doba stroja se podaljša. Če se voda ne odvaja iz stroja, to pomeni, da je zamašen filter črpalke. Filter je treba očistiti vsake 3 mesece ali vsakokrat, ko se zamaši. Pred čiščenjem filtra črpalke je treba iztočiti vodo iz stroja. Vodo je treba iztočiti tudi pred prevozom in prenašanjem stroja (npr. selitev v drugo hišo) in v primeru, da voda zmrzne. OPOZORILO: Tujki, ki ostanejo v filtru črpalke, lahko poškodujejo stroj ali ustvarjajo hrup. Če želite očistiti umazan filter in iztočiti vodo, upoštevajte naslednja navodila: 1. Izvlecite vtič in tako izključite napajanje. OPOZORILO: Temperatura vode v stroju se lahko dvigne na 90 º. Za zaščito pred opeklinami filter očistite, potem ko se voda v stroju ohladi. 2. Odprite pokrov filtra. Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pritisnite jeziček na pokrovu in izvlecite kos. Odjem vode, če je stroj opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili: a. Snemite in izvlecite odjemno cev za ukrepanje v sili z držala. b. Na koncu cevi podstavite veliko posodo. Iztočite vodo v posodo tako, da iztaknete čep na koncu cevi. Ko se posoda na polni, namestite čep in zaprite dovodno odprtino cevi. Potem ko izpraznite posodo, ponovno iztaknite čep in spustite vodo iz stroja. c. Ko končate, s čepom zaprite odprtino in pritrdite cev na mesto. d. Zavrtite filter črpalke, tako da ga lahko vzamete ven. Odjem vode, če stroj ni opremljen z odjemno cevjo za ukrepanje v sili: a. Pred filter namestite večjo posodo, v katero se bo stekla voda. b. Odvijajte filter črpalke (v nasprotni smeri urnega kazalca), dokler voda ne začne iztekati. Vodo prestrezite v posodo, ki ste jo postavili pred filter. Polito vodo obrišete s krpo. c. Ko se izteče vsa voda, zavrtite filter do konca giba in ga vzemite ven. 4. Očistite ostanke v filtru in umazanijo okoli pogona črpalke. 5. Namestite nazaj filter. 6. Če je filtrski pokrov sestavljen iz dveh kosov, pokrov zaprite tako, da pritisnete na jeziček. Če je pokrov iz enega kosa, najprej namestite jezička na mesto spodaj in nato pritisnite na zgornji del, tako da se pokrov zapre. Če je filtrski pokrov iz enega kosa, povlecite pokrov z obeh strani na vrhu, tako da se odpre. Pokrov filtra lahko odstranite tako, da ga s tankim plastičnim koničastim orodjem skozi odprtino nad pokrovom filtra potisnete dol. Za odstranitev pokrova ne uporabljajte kovinskih koničastih materialov. 3. Nekateri naši stroji so opremljeni z odjemno cevjo za ukrepanje v sili, vendar ne vsi. Za odjem vode upoštevajte navodila v nadaljevanju. 20 / 48 SL Pralni stroj / Navodila za uporabo

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 številka dokumenta 2820524234_SL / 26-08-14.(15:35) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης... 2 1.1. Αξίωση αποζημίωσης... 2 1.1.1. Έντυπο... 2 1.1.2. Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου... 3 1 1. Έντυπα αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 10. december 2013 Izrek (Rolleov izrek) Naj bo f : [a,b] R odvedljiva funkcija in naj bo f(a) = f(b). Potem obstaja vsaj ena

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70 KAIFLEX ST Tehnični podatki Material Izjemno fleksibilna zaprtocelična izolacija, fleksibilna elastomerna pena (FEF) Opis Uporaba Temperaturno območje Toplotna prevodnost W/(m K ) pri različnih srednjih

Διαβάστε περισσότερα

Osnove elektrotehnike uvod

Osnove elektrotehnike uvod Osnove elektrotehnike uvod Uvod V nadaljevanju navedena vprašanja so prevod testnih vprašanj, ki sem jih našel na omenjeni spletni strani. Vprašanja zajemajo temeljna znanja opredeljenega strokovnega področja.

Διαβάστε περισσότερα

V. Bojler. Tronic ES 030/050/060/080/100/120/ Navodila za namestitev in uporabo (2016/01) SI

V. Bojler. Tronic ES 030/050/060/080/100/120/ Navodila za namestitev in uporabo (2016/01) SI 6720817523-00.1V Bojler Tronic ES 030/050/060/080/100/120/150 5... Navodila za namestitev in uporabo 6 720 817 911 (2016/01) SI 2 Kazalo Kazalo 1 Razlaga simbolov in varnostna opozorila......... 3 1.1

Διαβάστε περισσότερα

V. Bojler. Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/ Navodila za uporabo in montažo (2016/04) SI

V. Bojler. Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/ Navodila za uporabo in montažo (2016/04) SI 6720812247-00.1V Bojler Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/150 5... Navodila za uporabo in montažo 6 720 817 872 (2016/04) SI 2 Indeks Indeks 1 Varnostna navodila in znaki za nevarnost........ 3 1.1 Pomen

Διαβάστε περισσότερα

Eurolite DMX reflektor z vodnim efektom LED

Eurolite DMX reflektor z vodnim efektom LED SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 59 13 74 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Eurolite DMX reflektor z vodnim efektom LED H 2 O RGB 10W Kataloška št.: 59 13 74 KAZALO 1. UVOD...3 2. VARNOSTNI

Διαβάστε περισσότερα

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1 Matematika 1 Gregor Dolinar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani 12. november 2013 Graf funkcije f : D R, D R, je množica Γ(f) = {(x,f(x)) : x D} R R, torej podmnožica ravnine R 2. Grafi funkcij,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ GR ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ H OLJLAJNYOMÁSÚ SZEGECSELŐ M4/M12 SZEGECSEKHEZ HASZNÁLATI UTASÍTÁS - ALKATRÉSZEK SLO OLJNO-PNEVMATSKI KOVIČAR ZA ZAKOVICE

Διαβάστε περισσότερα

Krogelni ventil MODUL

Krogelni ventil MODUL Krogelni ventil MODUL Izdaja 0115 KV 2102 (PN) KV 2102 (PN) KV 2122(PN1) KV 2122(PN1) KV 2142RA KV 2142MA (PN) KV 2142TR KV 2142TM (PN) KV 2162 (PN) KV 2162 (PN) Stran 1 Dimenzije DN PN [bar] PN1 [bar]

Διαβάστε περισσότερα

Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera

Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 02 05 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Merilnik krvnega tlaka za nadlaket Carrera Kataloška št.: 86 02 05 Kazalo Uvod... 2 Predvidena uporaba... 3 01.

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718. www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250. Št. izdelka: 343718

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718. www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250. Št. izdelka: 343718 SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 343718 www.conrad.si ŽEPNI RADIO SANGEAN DT-250 Št. izdelka: 343718 1 KAZALO 1 UPRAVLJALNI ELEMENTI... 3 2 LCD ZASLON... 4 3 VSTAVITEV BATERIJ... 5 4

Διαβάστε περισσότερα

Merilnik kakovosti električne napetosti MC774

Merilnik kakovosti električne napetosti MC774 Merilnik kakovosti električne napetosti MC774 Kratka navodila za vgradnjo Kazalo Kazalo Varnostna navodila in opozorila... 3 Opis naprave... 5 Priključitev... 6 Električna vezava... 9 Napajalni vhodi...

Διαβάστε περισσότερα

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper 24 The Thermal Comfort Properties of Surgical Gown Fabrics 1 1 2 1 2 Termofiziološke lastnosti udobnosti kirurških oblačil za enkratno in večkratno uporabo december 2008 marec 2009 Izvleček Kirurška oblačila

Διαβάστε περισσότερα

Kvantni delec na potencialnem skoku

Kvantni delec na potencialnem skoku Kvantni delec na potencialnem skoku Delec, ki se giblje premo enakomerno, pride na mejo, kjer potencial naraste s potenciala 0 na potencial. Takšno potencialno funkcijo zapišemo kot 0, 0 0,0. Slika 1:

Διαβάστε περισσότερα

Geigerjev števec Radex RD1503+

Geigerjev števec Radex RD1503+ SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 10 35 72 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Geigerjev števec Radex RD1503+ Kataloška št.: 10 35 72 Kazalo Uvod... 2 Varnostni napotki... 3 Varnostni ukrepi

Διαβάστε περισσότερα

ADS sistemi digitalnega snemanja ADS-DVR-4100D4

ADS sistemi digitalnega snemanja ADS-DVR-4100D4 ADS-DVR-4100D4 Glavne značilnosti: kompresija, idealna za samostojni sistem digitalnega snemanja štirje video vhodi, snemanje 100 slik/sek v D1 ločljivosti pentaplex funkcija (hkratno delovanje petih procesov):

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILA ZA NAMESTITEV, PRIKLJUČITEV IN VZDRŽEVANJE

NAVODILA ZA NAMESTITEV, PRIKLJUČITEV IN VZDRŽEVANJE NAVODILA ZA NAMESTITEV, PRIKLJUČITEV IN VZDRŽEVANJE SLOVENSKO Spoštovani vgraditelj, Zahvaljujemo se Vam, ker ste predlagali in vgradili proizvod družbe Thermital. Počaščeni smo, da lahko z Vami delimo

Διαβάστε περισσότερα

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje Namen vaje Spoznavanje osnovnih fiber-optičnih in optomehanskih komponent Spoznavanje načela delovanja in praktične uporabe odbojnostnega senzorja z optičnimi vlakni, Delo z merilnimi instrumenti (signal-generator,

Διαβάστε περισσότερα

HD videokamera Panasonic HC-V777

HD videokamera Panasonic HC-V777 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 133 70 95 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO HD videokamera Panasonic HC-V777 Kataloška št.: 133 70 95 KAZALO INFORMACIJE ZA VAŠO VARNOST... 3 VSEBINA DODATNE

Διαβάστε περισσότερα

Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo

Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo Navodila za uporabo in montažo Toplotna črpalka za sanitarno vodo TČ2VZRT/E 321 ECO NT TČ2VZRT/E 231 ECO NT Navodila se naj predajo uporabniku SLO Navodila za uporabo in montažo - Verzija 1.6 - Stanje

Διαβάστε περισσότερα

PRILOGA VI POTRDILO O SKLADNOSTI. (Vzorci vsebine) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA

PRILOGA VI POTRDILO O SKLADNOSTI. (Vzorci vsebine) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) A POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA Stran 1 POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Διαβάστε περισσότερα

R-242/R W/900 W (IEC 60705) ENGLISH. Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага

R-242/R W/900 W (IEC 60705) ENGLISH. Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага Important Ważne Σημαντικό Pomembno Důležité Dôležité Fontos Важлива інформація Svarīgi Svarbu Tähelepanu Важно Important Увага ENGLISH R-242/R-342 MICROWAVE OVEN - OPERATION MANUAL KUCHENKA MIKROFALOWA

Διαβάστε περισσότερα

eco HOME Inteligentna termostatska glava

eco HOME Inteligentna termostatska glava eco HOME Inteligentna termostatska glava Navodila za vgradnjo Navodila za vgradnjo 1. Namestitev 1.1 Prepoznavanje različice termostatske glave eco...4 1.2 Vsebina paketa...4 1.3 Pregled adapterjev za

Διαβάστε περισσότερα

13. poglavje: Energija

13. poglavje: Energija 13. poglavje: Energija 1. (Naloga 3) Koliko kilovatna je peč za hišno centralno kurjavo, ki daje 126 MJ toplote na uro? Podatki: Q = 126 MJ, t = 3600 s; P =? Če peč z močjo P enakomerno oddaja toploto,

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DIGITALNI MULTIMETER VC-830. Št. izdelka:

SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : DIGITALNI MULTIMETER VC-830. Št. izdelka: SLO - NAVODILO ZA NAMESTITEV IN UPORABO Št. izd. : 124601 www.conrad.si DIGITALNI MULTIMETER VC-830 Št. izdelka: 124601 1 KAZALO 1 UVOD...3 2 NAMEN UPORABE...4 3 UPRAVLJALNI ELEMENTI...5 4 VARNOSTNI NAPOTKI...6

Διαβάστε περισσότερα

DVD-predvajalnik z 2 monitorjema za naslonjalo za glavo Lenco MES403

DVD-predvajalnik z 2 monitorjema za naslonjalo za glavo Lenco MES403 SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 37 39 73 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO DVD-predvajalnik z 2 monitorjema za naslonjalo za glavo Lenco MES403 Kataloška št.: 37 39 73 Prosimo, da pred priključitvijo,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο / καταψύκτης Frižider / Zamrzivač

Ψυγείο / καταψύκτης Frižider / Zamrzivač č Ψυγείο / καταψύκτης Frižider / Zamrzivač Molimo prvo pročitajte ovaj priručnik! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam naš proizvod, proizveden u suvremenim postrojenjima i provjeren po strogim procedurama

Διαβάστε περισσότερα

Omrežno stikalo RJ45 TP LINK TL SG105E

Omrežno stikalo RJ45 TP LINK TL SG105E SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 126 77 43 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Omrežno stikalo RJ45 TP LINK TL SG105E Kataloška št.: 126 77 43 KAZALO PRIKLOP NAPRAVE...3 PRIPOMOČEK ZA KONFIGURACIJO...3

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA. Polona Oblak

Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA. Polona Oblak Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko MATEMATIKA Polona Oblak Ljubljana, 04 CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 5(075.8)(0.034.) OBLAK,

Διαβάστε περισσότερα

Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja

Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja Leonardo da Vinci Project Trajnostni razvoj v industrijskih procesih pranja 5. Modul Energija v pralnicah Poglavje 4 Uporaba toplotnih izmenjevalcev v postopku pranja 5. Modul Energija v pralnicah Poglavje

Διαβάστε περισσότερα

Matematika. Funkcije in enačbe

Matematika. Funkcije in enačbe Matematika Funkcije in enačbe (1) Nariši grafe naslednjih funkcij: (a) f() = 1, (b) f() = 3, (c) f() = 3. Rešitev: (a) Linearna funkcija f() = 1 ima začetno vrednost f(0) = 1 in ničlo = 1/. Definirana

Διαβάστε περισσότερα

EN EL SL HR BS SR BG RO TR

EN EL SL HR BS SR BG RO TR Computer Manual Εγχειρίδιο συναρμολόγησης Navodila za uporabo računalnika Upute za računalo Priručnik za konzolu Uputstvo za korišćenje računara Инструкции за работа с компютъра Manualul computerului Bilgisayar

Διαβάστε περισσότερα

QuikRead go Instrument

QuikRead go Instrument QuikRead go Instrument 137615-4 Slovenščina Srpski Hrvatski Ελληνικά Razlaga simbolov Objašnjenje simbola Objašnjenje simbola Eπεξηγήσεις συμβόλων In vitro diagnostični medicinski pripomoček In vitro dijagnostičko

Διαβάστε περισσότερα

Zahvaljujemo se za nakup DEVI proizvoda - izdelek visoke kvalitete, namenjen zagotovitvi dolgoročnega udobja z minimalnim vplivom na okolje.

Zahvaljujemo se za nakup DEVI proizvoda - izdelek visoke kvalitete, namenjen zagotovitvi dolgoročnega udobja z minimalnim vplivom na okolje. Devireg TM 550 SI Zahvaljujemo se za nakup DEVI proizvoda - izdelek visoke kvalitete, namenjen zagotovitvi dolgoročnega udobja z minimalnim vplivom na okolje. 2 Vsebina Navodila za uporabnika 1.0 Osnovne

Διαβάστε περισσότερα

EXCLUSIVE C.A.I. R.A.I. MIX C.S.I. MIX R.S.I.

EXCLUSIVE C.A.I. R.A.I. MIX C.S.I. MIX R.S.I. EXCLUSIVE C.A.I. R.A.I. MIX C.S.I. MIX R.S.I. SL NAVODILA ZA VGRADITEV, PRIKLJUČITEV IN UPORABO HR PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠTENJE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŹITIE

Διαβάστε περισσότερα

Leica DM500, DM500 B Uporabniški priročnik

Leica DM500, DM500 B Uporabniški priročnik Leica DM500, DM500 B Uporabniški priročnik Pregled poglavij Varnostni predpisi 4 Leica DM500, DM500 B 15 Pripravljeni! 18 Pozor! 25 Zdaj! 34 Nega mikroskopa 36 Dimenzije 39 Leica DM500, DM500 B Priročnik

Διαβάστε περισσότερα

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani Oddelek za tehniško varnost 3. letnik Univerzitetni študij Elektrotehnika in varnost Razsvetljava Varnostna razsvetljava predavatelj prof.

Διαβάστε περισσότερα

MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA

MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA Šolski center Celje Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, računalništvo MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA RAZISKOVALNA NALOGA AVTOR Peter Tuhtar E-4.c MENTOR Gregor Kramer, u. d. i. e. Celje,

Διαβάστε περισσότερα

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo 2. letnik Aplikativna elektrotehnika - 64627 Električne inštalacije in razsvetljava Varnostna razsvetljava predavatelj

Διαβάστε περισσότερα

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM

PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM PRENAPETOSTNE ZAŠČITE ZA DOM? TEVIZA, d.o.o., Bevkova 5, 1270 Litija, tel.: (0) 1 898 37 53, fax: (0) 1 898 32 93 PRENAPETOSTNE ZAŠČITE V ENERGETSKIH NIZKONAPETOSTNIH SISTEMIH PROTEC B - Odvodnik skupine

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE HIDROSTATIKE. - vede, ki preučuje mirujoče tekočine

OSNOVE HIDROSTATIKE. - vede, ki preučuje mirujoče tekočine OSNOVE HIDROSTATIKE - vede, ki preučuje mirujoče tekočine HIDROSTATIKA Značilnost, da je sila na katero koli točko v tekočini enaka iz vseh smeri. Če ta pogoj o ravnovesju sil ne velja, se tekočina premakne

Διαβάστε περισσότερα

Popolno toplotno. dobje. za stanovanjsko in poslovno. rabo DAIKIN ALTHERMA KATALOG OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO

Popolno toplotno. dobje. za stanovanjsko in poslovno. rabo DAIKIN ALTHERMA KATALOG OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO Popolno toplotno dobje za stanovanjsko in poslovno rabo DAIKIN ALTHERMA KATALOG OGREVANJA S TOPLOTNO ČRPALKO Gretje, gospodinjska topla voda in hlajenje Trajnostne energijske rešitve za stanovanjsko in

Διαβάστε περισσότερα

največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob i toplotni črpalki na trgu!

največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob i toplotni črpalki na trgu! največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob 40.000-i toplotni črpalki na trgu! Jubilejna blagovna znamka Termo-tehnike ob 40.000-i toplotni črpalki na trgu!

Διαβάστε περισσότερα

Več kot zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK

Več kot zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK Več kot 40.000 zadovoljnih uporabnikov NAJVEČJI SLOVENSKI PROIZVAJALEC TOPLOTNIH ČRPALK Več kot 40.000 zadovoljnih uporabnikov Svetovanje Proizvodnja sanitarnih toplotnih črpalk Proizvodnja ogrevalnih

Διαβάστε περισσότερα

Katero metodo za natančne 3D-dimenzijske meritve izbrati in kdaj

Katero metodo za natančne 3D-dimenzijske meritve izbrati in kdaj dogodki in dosežki Katero metodo za natančne 3D-dimenzijske meritve izbrati in kdaj Z današnjimi metodami 3D-merjenja lahko podjetja hitro in učinkovito nadzirajo svoje izdelovalne procese. Podobno kot

Διαβάστε περισσότερα

Realne funkcije. Elementarne funkcije. Polinomi in racionalne funkcije. Eksponentna funkcija a x : R R + FKKT Matematika 1

Realne funkcije. Elementarne funkcije. Polinomi in racionalne funkcije. Eksponentna funkcija a x : R R + FKKT Matematika 1 Realne funkcije Funkcija f denirana simetri nem intervalu D = ( a, a) ali D = [ a, a] (i) je soda, e velja f(x) = f( x), x D; (ii) je liha, e velja f(x) = f( x), x D. Naj bo f denirana D f in x 1, x 2

Διαβάστε περισσότερα

VAJE IZ NIHANJA. 3. Pospešek nihala na vijačno vzmet je: a. stalen, b. največji v skrajni legi, c. največji v ravnovesni legi, d. nič.

VAJE IZ NIHANJA. 3. Pospešek nihala na vijačno vzmet je: a. stalen, b. največji v skrajni legi, c. največji v ravnovesni legi, d. nič. VAJE IZ NIHANJA Izberi pravilen odgovor in fizikalno smiselno utemelji svojo odločitev. I. OPIS NIHANJA 1. Slika kaže nitno nihalo v ravnovesni legi in skrajnih legah. Amplituda je razdalja: a. Od 1 do

Διαβάστε περισσότερα

VALTIS OGREVANJE d.o. o. Navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje. Uplinjevalni kotel na polena Viva extreme

VALTIS OGREVANJE d.o. o. Navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje. Uplinjevalni kotel na polena Viva extreme VALTIS OGREVANJE d.o. o. Navodila za uporabo, montažo in vzdrževanje Uplinjevalni kotel na polena Viva extreme NAVODILA ZA UPORBAO VALTIS OGREVANJE d.o.o 1 VALTIS OGREVANJE družba za proizvodnjo storitve

Διαβάστε περισσότερα

KARTICA ZA UPORABNIKA

KARTICA ZA UPORABNIKA Nordson Corporation KARTICA ZA UPORABNIKA P/N 7135668C02 Slovenian Roèni sistem Prodigy HDLV OPOZORILO: Naslednje dejavnosti sme opravljati samo poobla èeno osebje. Upo tevajte varnostna navodila v tem

Διαβάστε περισσότερα

Tokovi v naravoslovju za 6. razred

Tokovi v naravoslovju za 6. razred Tokovi v naravoslovju za 6. razred Bojan Golli in Nada Razpet PeF Ljubljana 7. december 2007 Kazalo 1 Fizikalne osnove 2 1.1 Energija in informacija............................... 3 2 Projekti iz fizike

Διαβάστε περισσότερα

G B F R S L H R C S A R A B AMW 460/1. www.whirlpool.com

G B F R S L H R C S A R A B AMW 460/1. www.whirlpool.com AMW 460/1 G B F S L H C S U G www.whirlpool.com A A B 1 G B PIO TO CONNECTING Check that the voltage on the rating plate corresponds to the voltage in your home. Do not remove the microwave inlet protection

Διαβάστε περισσότερα

Elektronska ključavnica CodeLock14 1 Elektronski pristop

Elektronska ključavnica CodeLock14 1 Elektronski pristop Elektronska ključavnica CodeLock14 1 Elektronski pristop Elektronska ključavnica CodeLock14 Električna ključavnica, kljucavnica, codelock, code lock, electronic lock, code lock Ali je vaš sin zopet pozabil

Διαβάστε περισσότερα

GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatskih naprav MT RTU 5014

GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatskih naprav MT RTU 5014 GSM SMS IR modul (krmilnik) klimatskih naprav MT RTU 5014 Kazalo 1 Kratek uvod... 3 2 Varnostna navodila... 3 3 Vsebina paketa... 4 4 Glavne lastnosti... 4 5 Zunanji izgled in nastavitveni diagram... 5

Διαβάστε περισσότερα

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R.

Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi neko število f (x) R. II. FUNKCIJE 1. Osnovni pojmi 2. Sestavljanje funkcij 3. Pregled elementarnih funkcij 4. Zveznost Kaj je funkcija? Definicija Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D R priredi

Διαβάστε περισσότερα

Diagonalni gra. 1 Predstavitev diagonalnih grafov. Zvone Klun. Maj 2007

Diagonalni gra. 1 Predstavitev diagonalnih grafov. Zvone Klun. Maj 2007 Diagonalni gra Zvone Klun Maj 2007 1 Predstavitev diagonalnih grafov Graf je diagonalen (ang. chordal), e ima vsak cikel dolºine 4 ali ve diagonalo. Kjer je diagonala (ang. chord) povezava med dvema vozli²

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA. Vse mere so podane v mm. AGT 830/835 AGT 835 T/S standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230

TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA. Vse mere so podane v mm. AGT 830/835 AGT 835 T/S standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230 TEHNIČNI LIST MERE TRAKTORJA Vse mere so podane v mm A Razdalja med središčem prednje osi in končni točki prednjega dela AGT 830/835 standard 1020 1010 prednja hidravlika 1170 1230 B Medosna razdalja 1185

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE. AGREGAT d.o.o.

NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE. AGREGAT d.o.o. NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN VZDRŽEVANJE AGREGAT d.o.o. Stanežiče 7m, 1210 Ljubljana Šentvid F: 01 516 10 55, T: 01 516 10 56 GSM: 031 217 459, e-mail: info@agregat.si, www.agregat.si KWL EC 60 Pro

Διαβάστε περισσότερα

Modul 1: Snovni tokovi

Modul 1: Snovni tokovi Ljubljana, 3. oktobra 2001 Modul 1: Snovni tokovi Mojca Čepič, Pedagoška fakulteta, Ljubljana Didaktična obravnava Metode pri pouku fizikalnega dela naravoslovja Pouk naravoslovja naj izhaja iz konstruktivističnih

Διαβάστε περισσότερα

KAKO znižati stroške OgrevAnjA?

KAKO znižati stroške OgrevAnjA? KAKO znižati stroške OgrevAnjA? izdelano v sloveniji! Toplotne S pravim partnerjem in brezplačnimi naravnimi viri! črpalke za sanitarno vodo in ogrevanje, prezračevalni in hladilni sistemi Termo - Tehnika

Διαβάστε περισσότερα

Pri tej vaji se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi ultrazvoka in njegove uporabe v medicini.

Pri tej vaji se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi ultrazvoka in njegove uporabe v medicini. 4 Ultrazvok Pri tej vaji se bomo seznanili z osnovnimi značilnostmi ultrazvoka in njegove uporabe v mediini. S človeškim ušesom lahko zaznamo zvok s frekvenami od približno 16 Hz do 20 khz. Zvok, ki ima

Διαβάστε περισσότερα

Avtomatski izravnalni (balansirni) ventil ASV

Avtomatski izravnalni (balansirni) ventil ASV Avtomatski izravnalni (balansirni) ventil ASV Opis / Primer uporabe ASV-I ASV-M ASV-P ASV-PV / ASV-PV Plus ASV ventili se uporabljajo za avtomatsko hidravlično balansiranje ogrevalnih in hladilnih sistemov.

Διαβάστε περισσότερα

NAVODILA ZA NAMESTITEV VODIČ ZA POSTAVLJANJE UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

NAVODILA ZA NAMESTITEV VODIČ ZA POSTAVLJANJE UPUTSTVO ZA INSTALIRANJE ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ SL NAVODILA ZA NAMESTITEV POSLEDICE NEPRAVILNE NAMESTITVE SO LAHKO HRUP, PRETIRANE VIBRACIJE IN PUŠČANJE VODE. STROJA NIKOLI NE PREMIKAJTE Z DRŽANJEM ZA DELOVNO PLOŠČO. Pred prvo uporabo stroja preberite

Διαβάστε περισσότερα

MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN

MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN MATERM - PROIZVODNJA INDUSTRIJSKE SENZORIKE MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN Industrijska senzorika MERILNIK NIVOJA TEKOČIN MPS100 Hidrostatični merilnik nivoja tekočin - tudi za nečiste medije

Διαβάστε περισσότερα

Talni konvektorji. Tehnični katalog

Talni konvektorji. Tehnični katalog Talni konvektorji Tehnični katalog Pregled Talni konvektorji z naravno konvekcijo TK-13 Talni konvektorji TK-13 so naprave za ogrevanje prostorskega zraka, ki delujejo na principu naravnega kroženja zraka.

Διαβάστε περισσότερα

Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I

Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I Kemijska tehnologija Visokošolski strokovni program Računski del izpita pri predmetu MATEMATIKA I 29. 8. 2013 Čas reševanja je 75 minut. Navodila: Pripravi osebni dokument. Ugasni in odstrani mobilni telefon.

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Seminar HIDRODINAMIKA OBALNIH VALOV Mateja Erjavec Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik Februar 2010 Povzetek V začetnem delu seminarja

Διαβάστε περισσότερα

Sedežni ventili (PN 16) VRG 2 prehodni ventil, zunanji navoj VRG 3 3-potni ventil, zunanji navoj

Sedežni ventili (PN 16) VRG 2 prehodni ventil, zunanji navoj VRG 3 3-potni ventil, zunanji navoj Tehnični opis Sedežni ventili (PN 16) VRG 2 prehodni ventil, zunanji navoj VRG 3 3-potni ventil, zunanji navoj Opis Ventili VRG zagotavljajo kakovostno in cenovno ugodno rešitev za večino načinov uporabe

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

BRUTUS - 100W/S, stereo močnostni NF ojačevalnik

BRUTUS - 100W/S, stereo močnostni NF ojačevalnik BRUTUS - 100W/S, stereo močnostni NF ojačevalnik Ste bili kdaj v stiski in ste pred domačo zabavo iskali primeren NF ojačevalnik? Ali bi želeli majhen, pa vendarle dovolj zmogljiv ojačevalnik, ki bo dobro

Διαβάστε περισσότερα

Postaja za daljinsko upravljanje WCM-FS 2.0 in solarni regulator WCM- SOL 1.0 home /

Postaja za daljinsko upravljanje WCM-FS 2.0 in solarni regulator WCM- SOL 1.0 home / Postaja za daljinsko upravljanje WCM-FS 2.0 in solarni regulator WCM- SOL 1.0 home 83277617 3/2012-10 1 Napotki za uporabnika... 6 1.1 Usmerjanje uporabnika... 6 1.1.1 Simboli... 6 1.1.2 Ciljna skupina...

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko

Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Oddelek za fiziko Seminar HIDRODINAMIKA OBALNIH VALOV Mateja Erjavec Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik Februar 2010 Povzetek V začetnem delu seminarja

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

DARJA POTOƒAR, FMF

DARJA POTOƒAR, FMF 7. ²olska ura Tema: Ponovitev Oblika: vaje B 1 Kotne funkcije v pravokotnem trikotniku: A V α A 1 B 1 sin α = AA 1 V A = BB 1 V B cos α = V B 1 V B = V A 1 V A tan α = sin α cos α cos α cot α = sin α =

Διαβάστε περισσότερα

ISSN Številka 75 Oktober 2012

ISSN Številka 75 Oktober 2012 ISSN 1408-7405 www.sindikat-strojevodij.si Številka 75 Oktober 2012 GLASILO SINDIKATA STROJEVODIJ SLOVENIJE Gospodarska kriza po svetu in pri nas Napoved reform dela in pokojnin Foto: Aleš Jordan Ukrepi

Διαβάστε περισσότερα

Univerza v Ljubljani fakulteta za matematiko in fiziko Oddalek za fiziko. Fizika cunamijev. Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik

Univerza v Ljubljani fakulteta za matematiko in fiziko Oddalek za fiziko. Fizika cunamijev. Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik Univerza v Ljubljani fakulteta za matematiko in fiziko Oddalek za fiziko Fizika cunamijev Jože Pernar Mentor: prof. dr. Rudolf Podgornik 11. avgust 2007 Kazalo 0.1 Povzetek..............................

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTNO OKOLJE IN UGODJE V PROSTORU I

TOPLOTNO OKOLJE IN UGODJE V PROSTORU I TOPLOTNO OKOLJE IN UGODJE V PROSTORU I INTEGRALNA OCENA TOPLOTNEGA OKOLJA (SIST EN ISO 7730:2006 Ergonomija toplotnega okolja Analitično ugotavljanje in interpretacija toplotnega ugodja z izračunom indeksov

Διαβάστε περισσότερα

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA

GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA GARAŽNA SEKCIJSKA VRATA OD MINI IDEJ DO MAKSI STORITEV KAZALO 3. O PODJETJU 4. SEKCIJSKA DVIŽNA GARAŽNA VRATA 5. GARAŽNA VRATA MINIKON - galerija 6. GARAŽNA VRATA MINIKON - galerija 7. GARAŽNA VRATA V

Διαβάστε περισσότερα

GSM/GPRS/3G daljinsko odpiranje vrat Daljinsko vodenje

GSM/GPRS/3G daljinsko odpiranje vrat Daljinsko vodenje t Daljinsko opiranje vrat, zapornic, garažnih vrat z brezplačnim klicem iz vašega mobilnega telefona! Daljinsko vključevanje naprav z brezplačnim klicem iz vašega mobilnega telefona! Mogoča avtorizacija

Διαβάστε περισσότερα

SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Št. izd. : NAVODILA ZA UPORABO CONRAD RETRO RADIO

SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Št. izd. : NAVODILA ZA UPORABO CONRAD RETRO RADIO SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Št. izd. : 90 91 78 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO CONRAD RETRO RADIO Št. izdelka: 90 91 78 Retro radio Ta radio je direktni sprejemnik za srednjevalovno območje.

Διαβάστε περισσότερα

Airborne vetrne turbine

Airborne vetrne turbine Univerza v Ljubljani Pedagoška fakulteta Airborne vetrne turbine Beti Mikuž Seminarska naloga pri predmetu Didaktika tehnike s seminarjem I Mentor: doc. dr. Janez Jamšek Ljubljana, 2013 Povzetek Seminarska

Διαβάστε περισσότερα

REGULATOR ZA KRMILJENJE GORILNIKA NA PELETE IN PEČI NA DRVA

REGULATOR ZA KRMILJENJE GORILNIKA NA PELETE IN PEČI NA DRVA REGULATOR ZA KRMILJENJE GORILNIKA NA PELETE IN PEČI NA DRVA DIRIGENT OGREVANJA Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, GSM: +386 41 630 089

Διαβάστε περισσότερα

BRUTUS 170W/S stereo močnostni NF ojačevalnik

BRUTUS 170W/S stereo močnostni NF ojačevalnik BRUTUS 170W/S stereo močnostni NF ojačevalnik BRUTUS 170W/S je močnejši brat popularnega ojačevalnika BRUTUS 100W/S. BRUTUS 170W/S deluje v mostični vezavi, kar mu zagotavlja visoko izhodno moč. Zahvaljujoč

Διαβάστε περισσότερα

Linearne blokovne kode

Linearne blokovne kode Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani Matevž Kunaver Linearne blokovne kode seminarska naloga Mentor: prof. dr. Sašo Tomažič Ljubljana, maj 005 Povzetek V tej seminarski nalogi so opisane linearne

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

Materiali in tehnologije

Materiali in tehnologije 4.11 Materiali za upore in žarilne elemente Med uporovne materiale uvrščamo tiste, ki imajo specifično upornost med 0,2 in 1,5 Ωmm 2 /m. Ker imajo čiste kovine praviloma manjše specifične vrednosti od

Διαβάστε περισσότερα

Za boljšo rabo osciloskopa

Za boljšo rabo osciloskopa Za boljšo rabo osciloskopa Gradivo za Elektronski praktikum Dušan Ponikvar Fakulteta za matematko in fiziko Ljubljana, Slovenija Oktober 2007 1 Osciloskop Predgovor Sledeči tekst je namenjen tistim, ki

Διαβάστε περισσότερα

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov CO,

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov CO, REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav glede javljalnikov CO, (Uradni list RS, št. 100/13, velja

Διαβάστε περισσότερα

e-fotografija Težave avtomatskega ostrenja Preizkusili smo e-videografija September, Oktober, November Fotografija iz ptičje perspektive

e-fotografija Težave avtomatskega ostrenja Preizkusili smo e-videografija September, Oktober, November Fotografija iz ptičje perspektive e-fotografija Revija za digitalno fotografsko izobraževanje avgust - september 2008 letnik 7 št. 37 IZVOD JE BREZPLAČEN Tiskano 20.000 izvodov ISSN 1580-9935 Ni malo fotografov, ki ob pogledu na svoje

Διαβάστε περισσότερα

VSŠ Velenje Elektromehanski elementi in sistemi

VSŠ Velenje Elektromehanski elementi in sistemi VSŠ Velenje Elektromehanski elementi in sistemi FET tranzistorji 1.5.4 UNIPOLARNI TRANZISTORJI FET (Field Effect Tranzistor) Splošno Za FET tranzistorje je značilno, da so za razliko od bipolarnih krmiljeni

Διαβάστε περισσότερα

UVODNI DEL. Tabela 1: Zahteve za kvaliteto vstopne vode ultrafiltracija

UVODNI DEL. Tabela 1: Zahteve za kvaliteto vstopne vode ultrafiltracija 5.4.2.1 UVODNI DEL Dotok vode se bo pri objektu VH Frlšč preusmeril na novozgrajen objekt PPV (priprava pitne vode) Deskle. Pri objektu VH Frlšč se na novo zgradi razvodni jašek. Cevovod do PPV bo NL DN80,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL

ELEKTRONSKA VEZJA. Laboratorijske vaje Pregledal: 6. vaja FM demodulator s PLL Ime in priimek: ELEKTRONSKA VEZJA Laboratorijske vaje Pregledal: Datum: 6. vaja FM demodulator s PLL a) Načrtajte FM demodulator s fazno sklenjeno zanko za signal z nosilno frekvenco f n = 100 khz, frekvenčno

Διαβάστε περισσότερα

(THERMOR) Evidence 2 Meca - CMG-BL MECA Evidence 2 Elec - CMG-TLC Evidence 2 Elec - CMG-TLC/M

(THERMOR) Evidence 2 Meca - CMG-BL MECA Evidence 2 Elec - CMG-TLC Evidence 2 Elec - CMG-TLC/M (THERMOR) Evidence 2 Meca - CMG-BL MECA Evidence 2 Elec - CMG-TLC Evidence 2 Elec - CMG-TLC/M CONVECTEUR MECANIQUE & ELECTRONIQUE Notice d installation et d utilisation MECHANIC & ELECTRONIC CONVECTOR

Διαβάστε περισσότερα

Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje

Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje 04/2016 SL Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje www.sulzer.com 2 Navodila za namestitev, upravljanje in vzdrževanje (Prevod izvirnih navodil) Potopna črpalka z drobljenjem tip ABS Piranha

Διαβάστε περισσότερα