ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011"

Transcript

1 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ. Γ/λζε : Πηαδίνπ 29 Ραρ. Θώδηθαο : Αζήλα Ξιεξνθνξίεο : Πη. Γησηάθνπ, Κ.Νηθνλνκνπνύινπ, Δ. Οάπηε, Α. Πηξαληδάινπ Ρειέθσλν : ΞΟΝΠ: 1. Όινπο ηνπο Νξγαληζκνύο θύξηαο & επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο & Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΛΑΡ Δζληθήο Αληηζηάζεσο 1 Ξεηξαηάο ΘΝΗΛ: 1. πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ Γεληθό Ινγηζηήξην ηνπ Θξάηνπο Γεληθή Γ/λζε Ππληάμεσλ Γ/λζε 47 ε Λνκ/θε Θάληγγνο 29, Αζήλα πνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο & Λαπηηιίαο Κεζνγείσλ 119, Αζήλα ΘΔΚΑ: «Ξαξνρή νδεγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 39 θαη 40 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΘ Α 170) Αλακφξθσζε ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Οπζκίζεηο ζεκάησλ Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη εμαγνξά ρξφλσλ αζθάιηζεο». Πρεη: Ρν κε αξηζκ. Φ80000/νηθ.22458/1664/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.

2 Παο γλσξίδνπκε όηη κε ην άξζξν 40 ηνπ πξόζθαηα ςεθηζζέληνο λ. 3996/2011 (ΦΔΘ Α 170), αληηθαζίζηαηαη από ε παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο ρξόλνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ή/θαη πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. ΒΑΠΗΘΔΠ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ 1. Ζ ηζρύο ηνπ άξζξνπ 40 αξρίδεη από θαη εθαξκόδεηαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπγθεληξώλνπλ αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο : α) ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο από θαη εμήο κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη κεηά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010. Αληίζεηα, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ή θαηνρπξώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη , θαζώο θαη γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ από θαη εμήο κε βάζε πξνϋπνζέζεηο πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη από ην αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 40 ηνπ λ. 2084/1992, όπσο απηό ίζρπε κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ από ην αξ ηνπ λ. 3863/2010 θαη, σο εθ ηνύηνπ δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ππαρζνύλ ζηηο αλσηέξσ ξπζκίζεηο. Δπνκέλσο από ην πεδίν εθαξκνγήο απνθιείνληαη ηα πξόζσπα πνπ ήδε έρνπλ ζεκειηώζεη ή θαηνρπξώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κέρξη ή ζεκειηώλνπλ από θαη εμήο κε δηαηάμεηο πνπ δελ ηξνπνπνηνύληαη από ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3863/2010 (π.ρ. γνλείο ή ζύδπγνη αλαπήξσλ- ζπληαμηνδνηνύκελνη κε ην άξζξν 140 ηνπ λ. 3655/2008, άλδξεο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 15 έηε ή εκέξεο αζθάιηζεο θαη ειηθία 65 εηώλ). Δπίζεο, δεδνκέλνπ όηη κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3863/2010 δελ ζίγνληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ αλαπεξίαο θαη ζαλάηνπ, νη αλαγλσξηδόκελνη ρξόλνη ηνπ άξζξνπ 40 αλαγλσξίδνληαη κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο. (κε εμαίξεζε ην ρξόλν ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη θαη γηα ζεκειίσζε ζύληαμεο αλαπεξίαο /ζαλάηνπ ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ λ. 1358/83, όπσο ηζρύεη). β) Δηδηθά ζε ό,ηη αθνξά ηηο κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ, αζθαιηζκέλεο από 1/1/1993 θαη εμήο (λέεο αζθαιηζκέλεο), ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ρξόλνπ αζθάιηζεο κε ηηο ελ ιόγσ δηαηάμεηο δίλεηαη από 1/1/2013 θαη εμήο, νπόηε (ζύκθσλα κε ηελ παξ. 17 ε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/10) ηξνπνπνηνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο. Νη κεηέξεο αλειίθσλ ηέθλσλ, αζθαιηζκέλεο κέρξη 31/12/1992, πνπ ζεκειηώλνπλ ή θαηνρπξώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 31/12/2010, δελ έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνβνύλ ζηηο πξνβιεπόκελεο από ηε ξύζκηζε απηή αλαγλσξίζεηο, εθηόο,βέβαηα, αλ επηιέμνπλ λα κελ 2

3 ζπληαμηνδνηεζνύλ κε απηέο ηηο δηαηάμεηο αιιά κε πξνυπνζέζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ηζρχνπλ απφ θαη κεηά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010. γ) νη αλαγλσξηδόκελνη ζύκθσλα κε ην θνηλνπνηνύκελν άξζξν 40 ρξόλνη, θαζώο θαη ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν ν αζθαιηζκέλνο έιαβε ζύληαμε ιόγσ αλαπεξίαο ζπλππνινγίδνληαη γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, εθόζνλ ν αζθαιηζκέλνο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ή 12 έηε πξαγκαηηθήο ή / θαη πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο. 2. Ν ζπλνιηθόο ρξόλνο, ν νπνίνο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ή ζπλππνινγηζηεί ηόζν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο όζν θαη γηα ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο, είλαη: α) κέρξη 4 έηε, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ γηα ην έηνο 2011 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010, β) κέρξη 5 έηε, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ γηα ην έηνο 2012 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010, γ) κέρξη 6 έηε, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ γηα ην έηνο 2013 κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010, δ) κέρξη 7 έηε, γηα όζνπο ζεκειηώλνπλ ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από θαη εθεμήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010. Ζ αίηεζε αλαγλώξηζεο κπνξεί λα ππνβιεζεί νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή, αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αζθαιηζκέλνο ζην θνξέα ή ζηνπο θνξείο, όκσο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλππνινγηζηεί ν ρξόλνο απηόο από ηνλ αζθαιηζκέλν ζα πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξώζεη ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ή 12 έηε πξαγκαηηθήο ή θαη πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζεκειησζεί δηθαίσκα ζπληαμηνδφηεζεο, νη εηζθνξέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ρξφλσλ ηνπ άξζξνπ 40 δελ επηζηξέθνληαη. Θαηφπηλ ηνχηνπ, ζα πξέπεη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί λα θαηαβάινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ νξζή ελεκέξσζε ησλ αζθαιηζκέλσλ. 3

4 Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο ηνπ ΗΘΑ ΔΡΑΚ, ειηθίαο 58 εηώλ, ζπκπιεξώλεη εκέξεο αζθάιηζεο εληόο ηνπ 2011 θαη ππνβάιιεη αίηεζε αλαγλώξηζεο πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο εκεξώλ (7 έηε). Γεδνκέλνπ όηη κε ηελ αλαγλώξηζε 300 εκεξώλ αζθάιηζεο ζπκπιεξώλεη εκέξεο θαη ζπλεπώο ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ην 2011, ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ζπλνιηθά κέρξη 4 έηε, εθ ησλ νπνίσλ νη 300 εκέξεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο θαη νη ππόινηπεο γηα πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλνιηθά 900 εκέξεο ή 3 έηε αζθάιηζεο εληόο ηνπ 2011 θαη ππνβάιιεη αίηεζε αλαγλώξηζεο πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο εκεξώλ (7 έηε). Πηελ πεξίπησζε απηή ν αζθαιηζηηθόο θνξέαο πξνβαίλεη ζηε δεηνύκελε αλαγλώξηζε, δεδνκέλνπ όηη ζεκειηώλεηαη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ από 1/1/2014 θαη εθεμήο. 3. Από ηα έηε αζθάιηζεο πνπ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ ελ ιόγσ ξύζκηζε, αθαηξείηαη θάζε άιινο ρξφλνο, πξαγκαηηθφο ή πιαζκαηηθφο, πνπ ηπρόλ έρεη αλαγλσξηζζεί ή αλαγλσξίδεηαη κε βάζε άιιεο δηαηάμεηο ή απνθάζεηο Γηνηθεηηθώλ Ππκβνπιίσλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ, εθόζνλ ν ρξόλνο απηόο δελ αθνξνύζε ππνρξεσηηθή ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε θαη έρεη αλαγλσξηζηεί κεηά από αίηεζε ηνπ ελδηαθεξόκελνπ. Πθνπόο ηεο ελ ιόγσ ξύζκηζεο είλαη ε ζέζπηζε εληαίσλ θαλόλσλ σο πξνο ηνπο αλαγλσξηδόκελνπο ρξόλνπο, ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ πνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί, θαζώο θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη αλαγλσξίζεηο, γηα ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ. Ππλεπώο, γηα ιόγνπο ίζεο κεηαρείξηζεο κεηαμύ ησλ αζθαιηζκέλσλ, θξίζεθε αλαγθαία ε αθαίξεζε ηπρόλ ρξόλσλ πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί, ώζηε αζξνηζηηθά ρξόλνη πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί θαη ρξόλνη πνπ πξόθεηηαη λα αλαγλσξηζηνύλ λα κελ ππεξβαίλνπλ ην θαη έηνο -ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνονξηδόκελν αλώηαην όξην. 4. Σξόλνη αζθάιηζεο, πξαγκαηηθνί ή πιαζκαηηθνί, πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζε άιιν θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζην Γεκόζην, ζην Λ.Α.Ρ. θαζώο θαη ζηελ αιινδαπή, ζα αθαηξνύληαη από ην θαη έηνο αλώηαην όξην αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ. Ν ρξόλνο αζθάιηζεο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί από πνιηηηθό πξόζθπγα δελ ζα αθαηξείηαη από ην θαη έηνο αλώηαην όξην αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ, δεδνκέλνπ όηη αθνξά ζε ρξόλν ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ζηελ αιινδαπή. 4

5 Όζνλ αθνξά ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ή πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο, εθαξκόδνληαη ηα πξνβιεπόκελα από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1358/1983, ελώ κνλαδηθή κεηαβνιή κε ηελ παξνύζα ξύζκηζε επέξρεηαη κόλν ζην ύςνο ηνπ θαηαβαιιόκελνπ γηα ηελ αλαγλώξηζε πνζνύ. Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο ηνπ Ρ.Π.Α.. είρε αλαγλσξίζεη ζηνλ Ρνκέα δύν έηε σο ρξόλν άζθεζεο ηνπ πγεηνλνκηθνύ επαγγέικαηνο ζηελ αιινδαπή, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θσδ. Λόκνπ 5945/1934, όπσο ηζρύεη. Ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο ππνβάιιεη αίηεζε ην 2011 πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίζεη 4 έηε ιόγσ ζπνπδώλ, όκσο ζηελ πεξίπησζή ηνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη δύν έηε ιόγσ ζπνπδώλ, θαζώο από ην θαη έηνο αλώηαην όξην αθαηξνύληαη ρξόλνη πνπ έρνπλ ήδε αλαγλσξηζηεί. Ξαξάδεηγκα : Γηθεγόξνο, αζθαιηζκέλνο ηνπ Ρνκέα Αζθάιηζεο Λνκηθώλ, έρεη αλαγλσξίζεη 18 κήλεο σο ρξόλν άζθεζεο δηθεγνξίαο, θαη ππνβάιιεη ην έηνο 2011 αίηεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε 4 εηώλ ιόγσ ζπνπδώλ. Κε βάζε ηα αλσηέξσ, ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη 2 έηε θαη 6 κήλεο ιόγσ ζπνπδώλ. Δπηπιένλ, ππνγξακκίδνπκε όηη ην δηθαίσκα αλαγλώξηζεο γηα θαζέλαλ από ηνπο παξαπάλσ ρξόλνπο αζθείηαη κόλν ζε έλα θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην (ζε όζεο πεξηπηώζεηο απηή ε δπλαηόηεηα πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνζίνπ) θαη ζε έλα θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ελώ δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε κέξνπο ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ζε έλαλ θνξέα θαη ην ππόινηπν ηνπ ίδηνπ ρξόλνπ ζε άιιν θνξέα. Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο πνπ ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξαγκαηηθέο εκέξεο αζθάιηζεο ην 2025 ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ (άξα έρεη ην δηθαίσκα αλαγλώξηζεο ρξόλσλ αζθάιηζεο 7 εηώλ). Έζησ όηη έρεη ηε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο π.ρ. ζηξαηησηηθήο ζεηείαο θαη ζπνπδώλ θαη έρεη αζθαιηζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ θαη ζηνλ ΝΑΔΔ. Γηθαηνύηαη λα αλαγλσξίζεη ην ρξόλν ζηξαηησηηθήο ζεηείαο (ή όζν ρξόλν από απηόλ επηζπκεί) ζηνλ έλα από ηνπο δύν θνξείο θαη ην ρξόλν ζπνπδώλ (ή όζν ρξόλν από απηόλ επηζπκεί) ζηνλ άιιν θνξέα θαη επηινγή ηνπ ή λα αλαγλσξίζεη ηόζν ην ρξόλν ζηξαηησηηθήο ζεηείαο όζν θαη ην ρξόλν ζπνπδώλ ζε έλαλ από ηνπο δύν θνξείο θαη επηινγή ηνπ. Γελ κπνξεί, όκσο, λα αλαγλσξίζεη ηκήκα ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ θαη έλα άιιν κέξνο ζηνλ ΝΑΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην ίδην πξόζσπν ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε δηαθνξεηηθέο πξνϋπνζέζεηο, (π.ρ. πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη 31/12/2010 θαη πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη κεηά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 5

6 αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010), δύλαηαη λα επηιέγεη ηηο πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο επηζπκεί λα ζπληαμηνδνηεζεί, θαη εθόζνλ επηιέμεη λα ζπληαμηνδνηεζεί κε πξνϋπνζέζεηο πνπ κεηαβιήζεθαλ από ην άξζξν 10 ηνπ λ.3863/2010 ζα έρεη ην δηθαίσκα λα αλαγλσξίζεη πιαζκαηηθνύο ρξόλνπο αζθάιηζεο. Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλε ηνπ Ρ.Π.Α.., ειηθίαο 61 εηώλ, ζπκπιεξώλεη 32 έηε αζθάιηζεο κέρξη 31/12/2011 θαη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο λα ζπληαμηνδνηεζεί άκεζα από ηνλ Ρνκέα ή νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζην κέιινλ, θαζώο κέρξη 31/12/2010 είρε ζπκπιεξώζεη 21 ½ έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ, ζύκθσλα κε ηηο κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2084/1992. πνβάιιεη αίηεζε γηα ζπληαμηνδόηεζε ην 2011 κε αλαγλώξηζε 4 εηώλ ιόγσ ζπνπδώλ. Πηελ πεξίπησζή ηεο είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ησλ 4 εηώλ, θαζώο νη αζθαιηζκέλεο ηνπ Ρ.Π.Α.. κπνξνύλ λα ζπληαμηνδνηεζνύλ από ηνλ Ρνκέα θαη κε ηε ζπκπιήξσζε 36 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 58 εηώλ γηα ην Όζνλ αθνξά ζηε ιήςε δεύηεξεο ζύληαμεο γήξαηνο από ηνπο θνξείο αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζα είλαη δπλαηή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε αλαγλώξηζε ρξόλνπ αζθάιηζεο, ζύκθσλα κε ηα επηκέξνπο νξηδόκελα ζηελ παξνύζα θαη ηηο δηαηάμεηο πεξί δηπινζπληαζπληαμηνύρσλ. Δπηζεκαίλνπκε, δειαδή, όηη ζε πεξίπησζε ιήςεο δεύηεξεο ζύληαμεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από θαη κεηά, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010, ζα είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε ρξόλνπ αζθάιηζεο. Αληίζεηα, ζηηο πεξηπηώζεηο ιήςεο δεύηεξεο ζύληαμεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δελ κεηαβιήζεθαλ κε ην άξζξν 10 ηνπ λ. 3863/2010, δελ ζα είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο, κε εμαίξεζε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία, όπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1358/1983. Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο ηνπ Ρ.Π.Α.., κε 33 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ, ζπληαμηνδνηείηαη από ην Γεκόζην θαη ππνβάιιεη αίηεζε αλαγλώξηζεο 4 εηώλ ζπνπδώλ ζην Ρ.Π.Α.. Δληόο εμακήλνπ από ηελ έλαξμε ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ από ην Γεκόζην ππνβάιιεη θαη ζην Ρ.Π.Α.. αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο. Ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο έρεη αλαγλσξίζεη έλα ρξόλν ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο ζην Γεκόζην. Πηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηή ε αλαγλώξηζε από ην Ρ.Π.Α.. 3 εηώλ ιόγσ ζπνπδώλ, θαζώο ν ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί ζην Γεκόζην αθαηξείηαη από ην θαη έηνο αλώηαην όξην αλαγλσξίζεσλ. Ππλεπώο, ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ 3 εηώλ ζπκπιεξώλεη εληόο εμακήλνπ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ ηζρύνπλ ην 2011 γηα ην Ρ.Π.Α.. (36 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ), θαη ζπληαμηνδνηείηαη. Ξαξάδεηγκα : Γπλαίθα ζπληαμηνύρνο από ην Γεκόζην, ε νπνία έρεη ζπκπιεξώζεη ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ εκέξεο αζθάιηζεο θαη ζπκπιεξώλεη ην 60ό έηνο ηεο ειηθίαο ηεο ην έηνο Γηθαηνύηαη 6

7 δεύηεξεο ζύληαμεο γήξαηνο (κεησκέλεο) κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηε ζπκπιήξσζε εκεξώλ αζθάιηζεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζκέλε δηθαηνύηαη λα αλαγλσξίζεη ρξόλνπο ηνπ άξ. 40, δεδνκέλνπ όηη ζεκειηώλεη δηθαίσκα δεύηεξεο κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, κε δηαηάμεηο πνπ ζίγνληαη από ην άξ. 10 ηνπ λ. 3863/2010. Δπηζεκαίλνπκε όηη ε αλαγλώξηζε ρξόλνπ αζθάιηζεο είλαη δπλαηή θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.3232/2004 (έκκηζζνη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΡΠΚΔΓΔ,ΡΠΑ), αθόκε θαη γηα όζνπο έρνπλ ζπληαμηνδνηεζεί από ηνλ πξώην θνξέα πξηλ ηελ 1/1/2011, ζεκειηώλνπλ όκσο ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ από 1/1/2011 θαη εμήο. 6. Πύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 40, φζνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν αζθάιηζεο γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ γήξαηνο κε πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ κέρξη , αθφκα θαη κε πξνζκέηξεζε ρξφλσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/92, φπσο απηφ ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ ηνπ λ. 3863/2010 (δειαδή π.ρ. κε ηνπο ρξόλνπο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, γνληθήο άδεηαο αλαηξνθήο παηδηώλ, επηδόηεζεο ιόγσ αζζέλεηαο θαη ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη κέρξη 200 εκέξεο γηα ηελ θάζε επηδόηεζε θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ν ρξόλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ θαη κέρξη 2 έηε),θαζώο θαη κε ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ λ. 3655/2008 (πιαζκαηηθόο ρξόλνο παηδηώλ), εθόζνλ ε ζρεηηθή αίηεζε αλαγλώξηζεο ησλ αλσηέξσ ρξόλσλ ππνβιεζεί κέρξη θαη αθνινπζνχλ ηηο θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο πνπ ίζρπαλ κέρξη Ξαξαδείγκαηα: α. Κεηέξα αλήιηθνπ παηδηνύ 52 εηώλ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ αζθάιηζε ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ κέρξη εκέξεο αζθάιηζεο, έρεη αλήιηθν παηδί θαη έρεη 2 ρξόληα εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρώλ (ρξόλνο πνπ πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 40 ηνπ λ. 2084/92). Αλ ην 2013 ππνβάιεη αίηεζε αλαγλώξηζεο ηνπ ρξόλνπ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, ζα θξηζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ απαηηνύληαη ην 2010 (5.500 εκέξεο αζθάιηζεο θαη 55 εηώλ γηα πιήξε ζύληαμε ή 50 εηώλ γηα κεησκέλε). Υο εθ ηνύηνπ, ε αζθαιηζκέλε απηή δελ επεξεάδεηαη από ηελ αύμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο από (άξζξν 10 παξ. 17 ηνπ λ. 3863/2010). β. Άλδξαο πνπ κέρξη έρεη ζπκπιεξώζεη 33 έηε αζθάιηζεο ζην Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ειηθία 58 εηώλ, ππνβάιιεη εληόο ηνπ 2012 αίηεζε αλαγλώξηζεο 2 εηώλ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη 3 έηε ιόγσ ζπνπδώλ. Γεδνκέλνπ όηη κε ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο 7

8 ζπκπιεξώλεη 35 έηε αζθάιηζεο κπνξεί λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη (35 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ). Πηελ πεξίπησζε απηή δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ιόγσ ζπνπδώλ. Πε πεξίπησζε όκσο πνπ ν ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνο δελ πξνρσξήζεη ζηελ αλαγλώξηζε ρξόλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο, αιιά ππνβάιιεη αίηεζε γηα αλαγλώξηζε 5 εηώλ ιόγσ ζπνπδώλ ην 2012, ε αηηνύκελε αλαγλώξηζε είλαη δπλαηή θαη ν αζθαιηζκέλνο ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηε ζπκπιήξσζε 36 εηώλ αζθάιηζεο θαη ειηθία 60, θαζώο κε ηελ αλαγλώξηζε ελόο έηνπο ιόγσ ζπνπδώλ ζπκπιεξώλεη εληόο ηνπ 2011 ηελ 35εηία, θαη ζπλεπώο θαηνρπξώλεη λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο, ελώ ν ινηπόο ρξόλνο αλαγλώξηζεο ησλ 3 εηώλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. γ. Άλδξαο πνπ κέρξη έρεη ζπκπιεξώζεη 33 έηε αζθάιηζεο ζην Ρ.Π.Κ.Δ.Γ.Δ. θαη ειηθία 58 εηώλ, ππνβάιιεη εληόο ηνπ 2014 αίηεζε αλαγλώξηζεο 2 εηώλ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο θαη 3 έηε ιόγσ ζπνπδώλ. Πηελ πεξίπησζε απηή δελ είλαη δπλαηή ε ζπληαμηνδόηεζε κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη (35 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ) θαζώο ε αίηεζε ππνβάιιεηαη κεηά ηελ Πηελ πεξίπησζε απηή ζα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ ην 2011 (36 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθία 60 εηώλ), ελώ δελ κπνξεί αζξνηζηηθά λα αλαγλσξίζεη πεξηζζόηεξα από 4 έηε. ΔΜΑΗΟΔΠΔΗΠ ΑΞΝ ΡΝΛ ΑΛΥΡΔΟΥ ΘΑΛΝΛΑ A. Γπλαίθεο -αζθαιηζκέλεο ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 11 θαη 13 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 ζπληαμηνδνηνύκελεο κε εκέξεο αζθάιηζεο, αλεμαξηήησο εάλ ν ρξόλνο ησλ εκεξώλ ζπκπιεξώλεηαη κέρξη ή κεηά ηελ αθνινπζνύλ ζε θάζε πεξίπησζε ιήςεο κεησκέλεο ή πιήξνπο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο ηα όξηα ειηθίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 11 θαη 13 ηνπ λ. 3863/2010. Πε πεξίπησζε,φκσο, πνπ αζθαιηζκέλεο ησλ αλσηέξσ παξ. 11 θαη 13 έρνπλ ζεκειηψζεη κέρξη δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο (δειαδή έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηόζν ηνλ απαηηνύκελν ειάρηζην αξηζκό εκεξώλ αζθάιηζεο = Ζ.Α. εθ ησλ νπνίσλ αλά 100 θαη έηνο ηελ ηειεπηαία πξηλ από ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο 5εηία) όζν θαη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο ( 55 ν ), γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ή πιήξνπο ζύληαμεο γήξαηνο απαηηνύληαη ηα ηζρύνληα κέρξη όξηα ειηθίαο (δειαδή 55 ν γηα κεησκέλε θαη 60ό γηα πιήξε). Ξαξαδείγκαηα : α. Γπλαίθα αζθαιηζκέλε ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ πνπ κέρξη έρεη εκέξεο αζθάιηζεο θαη είλαη 53 εηώλ. Ζ αζθαιηζκέλε απηή ζπκπιεξώλεη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο γηα κεησκέλε 8

9 ζύληαμε (55 ν ) ην έηνο Δπνκέλσο, ζα δηθαηνύηαη κεησκέλε ζύληαμε ζην 57 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο (ην 2014), εθόζνλ βέβαηα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θαη 100 εκέξεο αζθάιηζεο αλά έηνο ηελ πξνεγνύκελε 5εηία ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζπληαμηνδόηεζεο. β. Γπλαίθα - αζθαιηζκέλε ηνπ ΗΘΑ-ΔΡΑΚ πνπ κέρξη έρεη εκέξεο αζθάιηζεο (100 αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία) θαη είλαη 56 εηώλ. Έρεη ήδε ζεκειηώζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζύληαμεο θαη κπνξεί άκεζα λα δηθαησζεί κεησκέλεο ζύληαμεο ή λα ζπληαμηνδνηεζεί κε πιήξε ζύληαμε ζην 60φ έηνο ηεο ειηθίαο ηεο. B. Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα πξώελ Δηδηθά Ρακεία (ΡΑΞ-ΝΡΔ, ΡΠΞ-ΑΡΔ θιπ), ζηνπο ηνκείο ζύληαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ Θιάδνπ Θύξηαο Αζθάιηζεο ηνπ ΔΡΑΞ-ΚΚΔ θαη εθείλνπο ηεο παξ. 15Β ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, νη ηζρύνπζεο κέρξη πξνϋπνζέζεηο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο εθαξκόδνληαη, εθόζνλ κέρξη νη αζθαιηζκέλνη απηνί είραλ ζπκπιεξώζεη ηόζν ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο όζν θαη ην απαηηνύκελν όξην ειηθίαο, ζε όζεο πεξηπηώζεηο απηά απαηηνύλην αζξνηζηηθά. Πε πεξίπησζε,φκσο, πνπ αζθαιηζκέλνη ησλ αλσηέξσ θνξέσλ έρνπλ κέρξη ζεκειηψζεη δηθαίσκα ιήςεο κεησκέλεο ζχληαμεο ιφγσ γήξαηνο γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ή πιήξνπο ζύληαμεο γήξαηνο απαηηνύληαη ηα ηζρύνληα κέρξη όξηα ειηθίαο (δειαδή 55 ν γηα κεησκέλε θαη 60ό γηα πιήξε). Ξαξαδείγκαηα: 1. Αζθαιηζκέλε ζην ΡΠΞ-ΔΡΔ από ηελ κε 27 έηε αζθάιηζεο θαη ειηθίαο 59 εηώλ ην 2010 έρεη ήδε ζεκειηώζεη δηθαίσκα κεησκέλεο ζύληαμεο κέρξη θαη, επνκέλσο, ζα ζεκειηώζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ κέρξη νξίνπ ειηθίαο γηα πιήξε ζύληαμε, δειαδή ηνπ 60 νπ (άξα ην 2011). 2. Αζθαιηζκέλε ηνπ πξψελ ΡΠΔΞ ή ΡΠΔΞΘ κε ηελ ηδηόηεηα ηεο ππαιιήινπ πξαθηνξείνπ, πνπ ην 2010 ζπκπιήξσζε ηνλ ζπληάμηκν ρξόλν ησλ 25 εηώλ θαη ην όξην ειηθίαο ησλ 55 γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο, θαηνρπξώλεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε πιήξε ζχληαμε ζηελ ειηθία ησλ 57 εηώλ, ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ κέρξη όξην ειηθίαο γηα πιήξε ζύληαμε. ΣΟΝΛΝΗ ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖΠ Α) Αλαγλψξηζε εηψλ ζπνπδψλ. Α1. Σξφλνο ζπνπδψλ ζε αλψηεξεο ή αλψηαηεο ζρνιέο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. 9

10 i) Ρα πξόζσπα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο σο άλσ δηάηαμεο, είλαη όζα απνθνίηεζαλ από αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιέο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Υο ρξόλνο θνίηεζεο, ζεσξείηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ εγγξαθή έσο ηελ εκεξνκελία απνθνίηεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν, ν ρξφλνο φκσο αλαγλψξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα επίζεκα αθέξαηα ρξφληα ζπνπδψλ ηεο νηθείαο ζρνιήο. Πηελ πεξίπησζε, πνπ θάπνηνο θαηέρεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο πηπρία αλώηεξεο ή αλώηαηεο ζρνιήο (ι.ρ. ΡΔΗ θαη ΑΔΗ), δηθαηνχηαη λα αλαγλσξίζεη ην ρξφλν ζπνπδψλ ηνπ ζε κία κφλν ζρνιή ηελ νπνία ν ίδηνο επηιέγεη, ρσξίο λα ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίζεη κέξνο ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ ηνπ από ηελ θάζε ζρνιή από ηελ νπνία απνθνίηεζε. ii)ρν αλώηαην όξην αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ είλαη ίζν κε ηα θαηά ην ρξφλν απνθνίηεζεο επίζεκα αθέξαηα ρξφληα ζπνπδψλ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη από ηνλ νξγαληζκό πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο θάζε ζρνιήο. Ξαξάδεηγκα: Αζθαιηζκέλνο, ν νπνίνο απνθνίηεζε από ηελ παηδαγσγηθή αθαδεκία, όηαλ ν ρξόλνο ζπνπδώλ ζε απηήλ γηα ηελ απόθηεζε πηπρίνπ ήηαλ δηεηήο, δηθαηνύηαη λα αλαγλσξίζεη κφλν ηα δπν ρξφληα, αλεμάξηεηα εάλ αξγόηεξα πξνέβε ζε εμνκνίσζε πηπρίνπ, ιόγσ ηνπ όηη νη παηδαγσγηθέο αθαδεκίεο εληάρζεθαλ σο ηκήκαηα ζηα ΑΔΗ θαη ν ρξόλνο θνίηεζεο κεηαηξάπεθε ζε 4εηήο. iii) Αλ θαηά ην ρξόλν θνίηεζεο, έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ή ην Γεκφζην, δελ είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ξαξάδεηγκα 1: αζθαιηζκέλνο πνπ είρε εγγξαθεί ζηελ Λνκηθή Πρνιή Αζελώλ ( όπνπ ν πξνβιεπόκελνο ρξόλνο θνίηεζεο είλαη 4 έηε, δειαδή εκέξεο θαη αλώηαην όξην ), ηνλ Νθηώβξην ηνπ 1985 θαη ε αλαγξαθόκελε εκεξνκελία επί ηνπ πηπρίνπ είλαη ε 25 ε Πεπηεκβξίνπ Ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ εξγάζζεθε πεξηζηαζηαθά θαη αζθαιίζζεθε ζην ΗΘΑ γηα κέξεο. Ν ρξόλνο ζπνπδώλ πνπ δύλαηαη λα αλαγλσξίζεη, πξνθύπηεη από ηελ αθαίξεζε ησλ εκεξώλ πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο (1.900 εκέξεο) από ην ζπλνιηθό ρξόλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ εγγξαθήο ζηε Λνκηθή θαη ηεο αλαγξαθόκελεο ζην πηπρίν εκεξνκελίαο (αλαγόκελν ζε εκέξεο αζθάιηζεο ή ζε κήλεο, αλάινγα κε ην θνξέα αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν αηηείηαη ε αλαγλώξηζε). Έηζη, ζην παξάδεηγκά καο, έρνπκε: = Δπνκέλσο ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο, δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ ηνπ, αιιά κέρξη εκέξεο αζθάιηζεο. Ξαξάδεηγκα 2: Αζθαιηζκέλνο, εγγξάθεθε ζηε Λνκηθή Πρνιή ηνλ Νθηώβξην ηνπ 1995 θαη ε αλαγξαθόκελε εκεξνκελία επί ηνπ πηπρίνπ είλαη ε 30ή Καξηίνπ ηνπ Ν ίδηνο θαηά ηε 10

11 δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ εξγάζζεθε πεξηζηαζηαθά θαη αζθαιίζζεθε ζην ΗΘΑ γηα 300 κέξεο. Ν ρξόλνο ζπνπδώλ πνπ δύλαηαη λα αλαγλσξίζεη, πξνθύπηεη σο αλσηέξσ, ήηνη από ηελ αθαίξεζε ησλ εκεξώλ πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο (300 εκέξεο) από ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ πνπ κεζνιαβεί από ηελ εγγξαθή ηνπ ζηε Λνκηθή έσο θαη ηελ αλαγξαθόκελε ζην πηπρίν εκεξνκελία απνθνίηεζεο (αλαγόκελν ζε εκέξεο αζθάιηζεο ή ζε κήλεο, αλάινγα κε ην θνξέα αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν αηηείηαη ε αλαγλώξηζε). Έηζη, ζην παξάδεηγκά καο, έρνπκε: 1.350* (ή 4 έηε θαη 6 κήλεο*) 300 (12 κήλεο) = (* Θεσξνύκε όηη ην ζπνπδαζηηθό έηνο ιήγεη ην Πεπηέκβξην θαη πξνζζέηνπκε ηνπο ινηπνύο κεηά ην Πεπηέκβξην κήλεο/εκέξεο αζθάιηζεο κέρξη ηελ αλαγξαθόκελε ζην πηπρίν εκεξνκελία απνθνίηεζεο.) Ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο, δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ, αιιά κέρξη εκέξεο αζθάιηζεο. Ξαξάδεηγκα 3: Αζθαιηζκέλνο, εγγξάθεθε ζηε Φηινζνθηθή Πρνιή ηνλ Νθηώβξην ηνπ 1985 θαη ε αλαγξαθόκελε εκεξνκελία ζην πηπρίν ηνπ είλαη ε 25 ε Ηνπιίνπ ηνπ Ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ηνπ εξγάζζεθε πεξηζηαζηαθά θαη αζθαιίζζεθε ζην ΗΘΑ γηα 200 κέξεο. Ν ρξόλνο ζπνπδώλ πνπ δύλαηαη λα αλαγλσξίζεη, πξνθύπηεη σο αλσηέξσ, ήηνη από ηελ αθαίξεζε ησλ εκεξώλ πξαγκαηηθήο αζθάιηζεο (200 εκέξεο ) από ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ κεηαμύ εγγξαθήο ζηε Πρνιή θαη ηεο αλαγξαθόκελεο ζην πηπρίν εκεξνκελίαο απνθνίηεζεο (αλαγόκελν ζε εκέξεο αζθάιηζεο ή ζε κήλεο, αλάινγα κε ην θνξέα αζθάιηζεο, ζηνλ νπνίν αηηείηαη ε αλαγλώξηζε). Έηζη, ζην παξάδεηγκά καο, έρνπκε: (ή 4 έηε) 200 (8 κήλεο) = (40 κήλεο) Ν αλσηέξσ αζθαιηζκέλνο, κπνξεί λα αλαγλσξίζεη κέρξη εκέξεο αζθάιηζεο θαη όρη ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ ηνπ. iv)ξξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ ζπνπδψλ ζε ΡΔΗ, δηεπθξηλίδνπκε φηη αλαγλσξίδεηαη σο ρξφλνο ζπνπδψλ θαη ε εμάκελε πξαθηηθή άζθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ, ε νπνία είλαη πξναπαηηνχκελε γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηελ απφθηεζε ζπλεπψο ηνπ αληίζηνηρνπ πηπρίνπ. v) Πηηο πεξηπηψζεηο αηηήζεσλ αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ζπνπδψλ ζε αλψηεξν ή αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο αιινδαπήο, ν αηηώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ηα εμήο: α) Ξξάμε / Βεβαίσζε αλαγλώξηζεο ηίηινπ ζπνπδώλ από ηελ εθάζηνηε αξκόδηα θαηά ην ρξόλν εμέηαζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ -Αξρή (όπσο ΓΝΑΡΑΞ, ΓΗΘΑΡΠΑ, ΗΡΔ θιπ.) θαη β) Βεβαίσζε από ην Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα ή άιιε αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο ζπνπδώλ, γηα ηελ απαηηνύκελε θαηά ην ρξόλν θνίηεζεο ζε απηό- δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, πνπ νδήγεζαλ ζηε ρνξήγεζε ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κε επίζεκε κεηάθξαζε. 11

12 Α2) Σξφλνο ζπνπδψλ ζε κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο. Ξξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζαθέο πνηεο είλαη νη κέζεο επαγγεικαηηθέο ζρνιέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζηελ έλλνηα ησλ κέζσλ επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ, πεξηιακβάλνληαη όινη νη ηύπνη ζρνιείσλ ηεο Ρερληθήο & Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, πιελ ησλ θαησηέξσλ επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ θαη θπζηθά ησλ αλσηέξσλ, νη νπνίεο θαιύπηνληαη από ην α εδάθην ηεο δηάηαμεο (όπσο ζρνιή πινηάξρσλ, ζρνιή κεραληθώλ ηνπ Δκπνξηθνύ Λαπηηθνύ). Δηδηθόηεξα: i) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 576/1977, σο κέζεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ζεσξνύληαη νη αθόινπζεο: Νη ζρνιέο εξγνδεγψλ, νη νπνίεο ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε κέζε βαζκίδα ην 1959, έηνο θαηά ην νπνίν ε Ρερληθή Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε νξγαλώζεθε ζε θαηώηεξε, κέζε θαη αλώηεξε. Νη κέζεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηδησηηθέο ζρνιέο. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ ζε απηέο, δελ αξθεί ε απόθηεζε ηνπ απνδεηθηηθνύ απνιύζεσο ηεο νηθείαο ζρνιήο, αιιά πεξαηηέξσ θαη ηνπ πηπρίνπ, ην νπνίν ειάκβαλαλ νη ζπνπδαζηέο, θαηόπηλ επηηπρνύο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε εμεηάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο. ii) Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ. 576/1977, σο κέζεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, ζεσξνύληαη νη αθόινπζεο: Νη δηεηείο απνγεπκαηηλέο Ρερληθέο & Δπαγγεικαηηθέο Πρνιέο (ΡΔΠ) Λένπ Ρχπνπ θαη ηα ηξηεηή Ρερληθά & Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα (ΡΔΙ), νη νπνίεο, κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 576/1977, ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηε κέζε βαζκίδα ηεο Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο. ηα Δληαία Ξνιπθιαδηθά Ιχθεηα (ΔΞΙ), ηα νπνία ηδξύζεθαλ κε ην λ. 1566/1985 θαη ηα νπνία ρνξεγνύζαλ απνιπηήξην ιπθείνπ (ή πηπρίν επηπέδνπ 3 κε 4 ν έηνο εηδίθεπζεο). Πηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε όηη αλαγλσξίδεηαη κφλν ην 4 ν έηνο εηδίθεπζεο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ν ζπνπδαζηήο έιαβε ην πηπρίν. Νη Ρερληθέο Δπαγγεικαηηθέο Πρνιέο ηνπ λ. 1566/1985, ζηηο νπνίεο κεηεηξάπεζαλ νη ΡΔΠ ηνπ λ. 576/1977 θαη ηα Ρερληθά Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα ηνπ λ. 1566/1985, ζηα νπνία κεηεηξάπεζαλ ηα ΡΔΙ ηνπ λ. 576/

13 Ρα Ρερληθά - Δπαγγεικαηηθά Δθπαηδεπηήξηα (ΡΔΔ) α θαη β θχθινπ ζπνπδψλ (λ. 2640/1998), ηα πηπρία ησλ νπνίσλ είλαη ηζόηηκα κε απηά ησλ ΡΔΠ θαη ΡΔΙ αληίζηνηρα (Α Δ/10537/ ΦΔΘ Β 663/2000). Νη Δπαγγεικαηηθέο Πρνιέο (ΔΞΑΠ) θαη ηα Δπαγγεικαηηθά Ιχθεηα (ΔΞΑΙ), (λ. 3475/2006). iii) Πε πεξίπησζε αηηήζεσλ αλαγλώξηζεο ρξόλνπ ζπνπδώλ ζε κέζεο ηερληθέο & επαγγεικαηηθέο ζρνιέο ηεο αιινδαπήο, ν αηηώλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεη ζηνπο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο πξάμε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπ από ηελ εθάζηνηε αξκόδηα Αξρή (πξώελ ΝΔΔΘ, λπλ Δζληθόο Νξγαληζκόο Ξηζηνπνίεζεο Ξξνζόλησλ (Δ.Ν.Ξ.Ξ.)- Ι. Δζληθήο Αληηζηάζεσο 41, Λ. Ησλία) iv) Πην ζεκείν απηό θαη πξνθεηκέλνπ λα ηύρεη νξζήο εθαξκνγήο ε δηάηαμε, πξέπεη λα δηεπθξηληζηνύλ ηα αθόινπζα: Ζ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ή ηελ πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο ζε νπνηαδήπνηε από ηηο σο άλσ κέζεο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζρνιέο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο ξεηά νξίδεηαη θαη ζηε δηάηαμε, κφλν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 17 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Δπηπιένλ, γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ ζπνπδώλ, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ηεο νηθείαο ζρνιήο. Δπίζεο απαηηείηαη βεβαίσζε γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θνίηεζεο ζε απηήλ, θαζψο θαη γηα ηε ζπλνιηθή ρξνληθή πεξίνδν θνίηεζεο ηνπ ζπνπδαζηή, ζηελ πεξίπησζε θαη κόλν πνπ ηα ζηνηρεία απηά δελ αλαθέξνληαη ζην σο άλσ πηπρίν ή δίπισκα. Δπηπιένλ, είλαη επλόεην, όηη αλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα θνίηεζεο ζε κία εθ ησλ σο άλσ αλαθεξόκελσλ ζρνιώλ, είρε ρσξήζεη αζθάιηζε ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ή ην Γεκφζην ή ν αληίζηνηρνο ρξφλνο θνίηεζεο ζεσξείηαη σο ρξφλνο αζθάιηζεο ζε νπνηνλδήπνηε αζθαιηζηηθφ θνξέα ή ην Γεκφζην, δελ ζα είλαη δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηνπ αληίζηνηρνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Πην ζεκείν απηό επηζεκαίλνπκε όηη κε ην θνηλνπνηνύκελν άξζξν 40 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΘ Α 170), επεθηείλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ρξφλνπ ζπνπδψλ θαη ζηελ πεξίπησζε απφθηεζεο δηπιψκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κεηαδεπηεξνβάζκηνπ ηλζηηηνχηνπ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (ΗΔΘ) θαζψο θαη δηπιψκαηνο Πρνιήο μελαγψλ. 13

14 Δλδεηθηηθά, ζαο απνζηέιινπκε θαη πίλαθεο κέζσλ επαγγεικαηηθώλ ζρνιώλ, κε ηελ επηζήκαλζε όηη νη πίλαθεο απηνί είλαη πηζαλόλ λα ζπκπιεξσζνύλ θαη κε άιιεο ζρνιέο, όηαλ θάπνηα αθόκε αξκόδηα πνπξγεία καο ελεκεξώζνπλ γηα ηπρόλ ηέηνηεο ζρνιέο, πνπ αλήθνπλ ζηελ επνπηεία ηνπο. Β. Αλαγλψξηζε θελψλ δηαζηεκάησλ αζθάιηζεο, κεηά ηελ ππαγσγή γηα πξψηε θνξά ζηελ αζθάιηζε. 1. Κε ηελ πεξ. ζη ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 δόζεθε ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο «ηνπ ρξόλνπ αλεξγίαο, κεηά ηελ ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θύξηαο αζθάιηζεο ή ην Γεκόζην». Κε ην άξζξν 40 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΘ Α 170), αληηθαζίζηαηαη ε αλσηέξσ πξόβιεςε ηεο παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 θαη δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο θάζε ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο γηα ην νπνίν δελ έρεη ρσξήζεη αζθάιηζε ζε θνξείο θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο,κεηά ηελ ππαγσγή γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε νπνηνπδήπνηε θνξέα θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο -ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό- ή ηνπ Γεκνζίνπ θαη ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη ιηγόηεξν από έλαλ πιήξε εκεξνινγηαθό κήλα ζε θάζε πεξίπησζε θελνύ αζθάιηζεο κεηαμύ πεξηόδσλ αζθάιηζεο. Δπνκέλσο θελό αζθάιηζεο, κε βάζε ηα αλσηέξσ, κπνξεί λα ζεσξεζεί νπνηνδήπνηε ρξνληθό δηάζηεκα κεηά ηελ ππαγσγή γηα πξώηε θνξά ζηελ αζθάιηζε, ππό ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θάζε θελφ αζθάιηζεο ηνπ νπνίνπ δεηείηαη ε αλαγλψξηζε δελ είλαη ιηγφηεξν απφ έλαλ πιήξε εκεξνινγηαθφ κήλα. Γηθαίσκα αλαγλώξηζεο ηνπ ρξόλνπ απηνύ έρνπλ νη αζθαιηζκέλνη, νη νπνίνη ζπγθεληξώλνπλ αζξνηζηηθά ηηο εμήο πξνϋπνζέζεηο: α) έρνπλ θελά δηαζηήκαηα αζθάιηζεο : i) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο ζηνλ ίδην θνξέα θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο ii) κεηαμύ ηεο αζθάιηζεο ζε δηαθνξεηηθνύο θνξείο θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, iii) κεηαμύ ηεο αζθάιηζεο ζε θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ηνπ ΛΑΡ, iv) κεηαμύ αζθάιηζεο ζε θνξείο θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Γεκνζίνπ v) κεηαμύ ηεο αζθάιηζεο ζε θνξέα θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη αληίζηνηρνπ θνξέα ηεο αιινδαπήο 14

15 β) θάζε θελό αζθάιηζήο ηνπο, κεηά ηελ πξώηε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, δελ είλαη ιηγόηεξν από έλαλ πιήξε εκεξνινγηαθό κήλα θαη γ) ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο από κε πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από απηήλ ηελ εκεξνκελία θαη εθεμήο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λ. 3863/ Αξκφδηνο θνξέαο αλαγλψξηζεο θελψλ δηαζηεκάησλ αζθάιηζεο ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο ή ην Γεκφζην. Δλαπφθεηηαη ζηελ επηινγή ηνπ αζθαιηζκέλνπ. Πε θακία όκσο πεξίπησζε, ν ρξόλνο απηόο δελ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζε δύν θνξείο θύξηαο ή ζε δύν θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Άιισζηε, από ην ζπληαμηνδνηηθό λόκν ηνπ Γεκνζίνπ (λ. 3865/2010), δελ πξνβιέπεηαη γηα όζνπο ππάγνληαη ζε απηόλ, ε αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ ζην Γεκόζην. Δπνκέλσο, αζθαιηζκέλνο ζην Γεκόζην, ν νπνίνο πξηλ ην δηνξηζκό ηνπ είρε αζθαιηζηεί ζε θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη κεηαμύ ηνπ δηνξηζκνύ ηνπ ζην Γεκόζην θαη ηεο πξνεγνύκελεο αζθάιηζήο ηνπ, ππάξρεη θελό δηάζηεκα αζθάιηζεο, δελ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη απηό ην ρξόλν ζηνλ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ καο, εθόζνλ δελ ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα κε πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από θαη εθεμήο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λόκνπ 3863/2010 (δειαδή κε ηηο απμεκέλεο ρξνληθέο θαη ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο, πνπ ηίζεληαη γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο). Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο είλαη αζθαιηζκέλνο ζην Γεκόζην θαη ζηε ζπλέρεηα αζθαιίδεηαη ζε θνξέα θύξηαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα από θαη εθεμήο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 10 ηνπ λόκνπ 3863/2010, ηόηε έρεη ηε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ηπρόλ θελώλ δηαζηεκάησλ αζθάιηζεο. Γ. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο Ξέξαλ ησλ όζσλ αλαθέξνληαη ζην Φ80000/νηθ.22458/1664/ έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη ζρεηηθά κε ό,ηη αθνξά ην ζέκα ησλ αλαγλσξηδόκελσλ θαηά κήλα εκεξώλ αζθάιηζεο ζην ΗΘΑ-ΔΡΑΚ, πξνθεηκέλνπ γηα ρξόλν ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, ζαο γλσξίδνπκε όηη θάζε κήλαο αληηζηνηρεί ζε 30 εκέξεο αζθάιηζεο (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1358/1983 (Φ.Δ.Θ. Α 64). 15

16 Ζ αλσηέξσ αληηκεηψπηζε αθνξά θαη απνθιεηζηηθφηεηα θαη κφλν ηηο εκέξεο απφ αλαγλψξηζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, θαζψο θαη ηελ πεξίπησζε ηα (πεξί πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή θπιάθηζεο πνπ εθηίζεθε κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 2510/1997, γηα ην ζηξαηησηηθφ αδίθεκα ηεο αλππαθνήο ή αλππνηαμίαο ηνπ Πηξαηησηηθνχ Ξνηληθνχ Θψδηθα, ζην νπνίν ππέπεζαλ ζηξαηεχζηκνη πνπ αξλήζεθαλ ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο επηθαινχκελνη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο), ελψ ζε φιεο ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο αλαγλσξηδφκελσλ ρξφλσλ, νη εκέξεο αζθάιηζεο θαηά κήλα νξίδνληαη θαη αλψηαην φξην ζε 25. Δπνκέλσο, ζε πεξίπησζε πνπ δεηείηαη αλαγλώξηζε 4 εηώλ, εθ ησλ νπνίσλ 2 αθνξνύλ ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη 2 έηε ζπνπδώλ, ν ζπλνιηθόο αλαγλσξηζηένο ρξόλνο γηα ηνπο 48 κήλεο αλέξρεηαη 1320 εκέξεο ( 720 εκέξεο από ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη 600 εκέξεο από ζπνπδέο). Γ. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ απεξγίαο. Ζ αίηεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ ππνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θύξηαο ή/θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ππαγόηαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξόλν ηεο απεξγίαο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε δηάξθεηά ηεο. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο απηήο από ηνλ εξγνδόηε ζε αληίζεζε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, πνπ πξνέβιεπε έθδνζή ηεο θαηά ηνλ ίδην ρξόλν κε ηελ απεξγίακπνξεί λα είλαη νπνηεδήπνηε. Δ. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ καζεηείαο. Κε ηελ πεξίπησζε η ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΘ Α 170), ην αλώηαην όξην αλαγλσξηδόκελνπ ρξόλνπ ιόγσ καζεηείαο αλαθαζνξίδεηαη ζε 2 έηε. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη σο ρξόλνο καζεηείαο ζεσξείηαη ν ρξόλνο απαζρόιεζεο ζε πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο (stage). Πηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ, σο καζεηεία ζεσξείηαη θαη ν ρξφλνο απαζρφιεζεο ζρνιηθψλ θπιάθσλ. Δπηπιένλ, σο καζεηεία αλαγλσξίδεηαη θαη ν ρξόλνο ππεξεζίαο ησλ Δζεινληώλ Λέσλ Ξξνζηξαηησηηθήο Ζιηθίαο (ΔΛΞΖ), νη νπνίνη ππεξέηεζαλ ζηε ΚΝΚΑ (Κηθηή Νκάδα Κεραληθήο Αλαζπγθξφηεζεο). Ππγθεθξηκέλα, αλαθέξνπκε όηη από ην ζπλνιηθό ρξόλν ππεξεζίαο ζηε ΚΝΚΑ, σο καζεηεία ζεσξνύληαη νη πξώηνη 6 κήλεο θαη ην ήκηζπ ηνπ επηπιένλ ρξόλνπ ππεξεζίαο ησλ ΔΛΞΖ, δεδνκέλνπ όηη ην ππόινηπν κηζό ηνπ ρξόλνπ απηνύ ινγίδεηαη σο ρξόλνο ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο. 16

17 ΠΡ. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ παηδηψλ Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 3996/2011 (ΦΔΘ Α 170), ζεζπίδεηαη ξεηή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην εθαξκνζηέν λνκνζεηηθό πιαίζην, κε θξηηήξην ηηο πξνϋπνζέζεηο ππό ηηο νπνίεο νη αζθαιηζκέλνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο. Ππγθεθξηκέλα : i) νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 141, ηνπ λ. 3655/2008 εμαθνινπζνύλ λα εθαξκόδνληαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο, νη νπνίνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ ίζρπαλ κέρξη θαη (δειαδή, όρη κε ηηο πξνζαπμεκέλεο ρξνληθέο ή ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 3863/2010 νξίδνπλ). Δπνκέλσο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ ε αλαγλώξηζε ηνπ πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ παηδηώλ ηειεί ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 141 ηνπ λ. 3655/2008 γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ έρνπλ ήδε δνζεί θαη επαλάιεςε νδεγίεο. ii) νη θνηλνπνηνύκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 39, εθαξκόδνληαη γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο /εο πνπ ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζύληαμεο κε πξνϋπνζέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη θαη ηζρύνπλ από θαη εθεμήο, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 3863/2010, δειαδή κε βάζε ηηο πξνζαπμεκέλεο ρξνληθέο ή ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο. Κε ηηο αλσηέξσ λέεο ξπζκίζεηο (πνπ αθνξνύλ πεξηνξηζηηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο/λεο, νη νπνίνη ζεκειηώλνπλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 3863/2010), ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο ηνπ πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ ησλ παηδηώλ ζεζπίδεηαη ζπγρξόλσο θαη γηα ηνπο δύν γνλείο αζθαιηζκέλνπο ζε θνξείο θύξηαο όζν θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ππό ηηο ίδηεο αθξηβώο πξνϋπνζέζεηο θαη αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ γέλλεζεο ησλ παηδηώλ. Ζ αλαγλώξηζε ζε πεξίπησζε αζθάιηζεο ζε πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο αζθαιηζηηθνύο θνξείο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ή ην δεκόζην- αζθείηαη ζε έλα κόλν θνξέα θύξηαο θαη ζε έλα θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, ηνλ νπνίν επηιέγεη ν ίδηνο ν αζθαιηζκέλνο. Γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ απαηηείηαη: α) ε ζπκπιήξσζε ηνπιάρηζηνλ εκεξώλ ή 12 εηώλ πξαγκαηηθήο ή πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο β) ε θαηαβνιή ηνπ αλαινγνύληνο πνζνύ εμαγνξάο (βιέπε ζρεηηθή επόκελε παξάγξαθν ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ), ην πνζό ηεο νπνίαο βαξύλεη ηνπο ίδηνπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Ν ρξόλνο πνπ αλαγλσξίδεηαη αλέξρεηαη θαη πάιη ζηα 5 έηε θαη αλώηαην όξην θαη ιακβάλεηαη ππόςε ηόζν γηα ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο, όζν θαη γηα πξνζαύμεζε ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο. Ν ρξόλνο, δε, απηόο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνύκελνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο γηα ζπληαμηνδόηεζε. Ν ελ ιόγσ πιαζκαηηθόο ρξόλνο δελ ζπλππνινγίδεηαη, ζύκθσλα κε ηε ξεηή λνκνζεηηθή πξόβιεςε, γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο: 17

18 i) ησλ κεηέξσλ/ παηέξσλ αλήιηθσλ ή αλάπεξσλ παηδηώλ, ii) ησλ ειάρηζησλ εκεξώλ αζθάιηζεο ζηνλ Θαλνληζκό Βαξέσλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ, iii) ηνπ πξνβιεπόκελνπ από θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο ρξόλνπ γηα ζπληαμηνδόηεζε ζε πεξίπησζε απόιπζεο, iv) επίζεο δελ ζπλππνινγίδεηαη γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο ή πξνζαύμεζεο ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο, κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 74 ηνπ λ. 3371/2005, ηνπ αξ. 34 ηνπ λ. 3762/2009 θαη ηνπ λ. 3317/2008. Πην ζεκείν απηό, δηεπθξηλίδνπκε όηη ζηηο ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο, ζηηο νπνίεο δύλαηαη λα ζπλππνινγηζηεί ν πιαζκαηηθόο ρξόλνο ησλ παηδηώλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε πεξίπησζε ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο, θαζψο δελ πθίζηαηαη γηα ηελ πεξίπησζε απηή εμαίξεζε. Κε δεδνκέλν, όκσο, όηη νη λέεο ξπζκίζεηο αθνξνύλ κόλν ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε απμεκέλεο ρξνληθέο ή ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 3863/2010, πξαθηηθά θαη ζε ό,ηη αθνξά, επί παξαδείγκαηη, ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζην Η.Θ.Α. Δ.Ρ.Α.Κ., ε δπλαηόηεηα απηή δειαδή ζπληαμηνδόηεζε κε εκέξεο αζθάιηζεο θαη ζπλππνινγηζκό ή πξνζαύμεζε απηώλ κε πιαζκαηηθό ρξόλν παηδηώλ- αθνξά κόλν ηηο γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο θαη όρη ηνπο άλδξεο αζθαιηζκέλνπο. Πηε βάζε, δε, απηή, δηεπθξηλίδνπκε πεξαηηέξσ όηη ε δπλαηόηεηα ζπλππνινγηζκνύ ηνπ πιαζκαηηθνύ ρξόλνπ γηα ηα παηδηά, αθνξά κόλν ζηε ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ γήξαηνο θαη όρη ζηε ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ αλαπεξίαο ή ιόγσ ζαλάηνπ. Ξαξαδείγκαηα: 1. Γπλαίθα αζθαιηζκέλε ζην Η.Θ.Α. Δ.Ρ.Α.Κ., ε νπνία ην έηνο 2012 έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ζπλνιηθό ρξόλν αζθάιηζεο εκεξώλ θαη ζπκπιεξώλεη ην 60 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, δύλαηαη λα ζεκειηώζεη δηθαίσκα πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 62 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 11, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ λ. 3863/2010. Κε δεδνκέλν, ινηπόλ, όηη ε ελ ιόγσ αζθαιηζκέλε ζεκειηώλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ην πξνζαπμεκέλν όξην ειηθίαο πνπ νξίδεη ην άξζξν 10, ηνπ λ. 3863/2010, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαγλσξίζεη πιαζκαηηθό ρξόλν γηα παηδί, θαηόπηλ εμαγνξάο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζεη ηνλ θαη ειάρηζην απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο ησλ θαη αλεμαξηήησο ηνπ έηνπο γέλλεζεο ηνπ παηδηνύ. 2. Άλδξαο αζθαιηζκέλνο ζην Η.Θ.Α. Δ.Ρ.Α.Κ., ν νπνίνο ζπκπιεξώλεη εκέξεο αζθάιηζεο εληόο ηνπ έηνπο 2011, ζεκειηώλεη δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ππό ηηο απμεκέλεο πξνϋπνζέζεηο ησλ εκεξώλ θαη ηνπ 58 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο. Ν αζθαιηζκέλνο απηόο δύλαηαη 18

19 λα αλαγλσξίζεη πιαζκαηηθό ρξόλν γηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαπμήζεη ην πνζό ηεο ζύληαμήο ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο θνηλνπνηνύκελεο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 39, δειαδή θαηόπηλ εμαγνξάο θαη ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ έζεηαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 141, ηνπ λ. 3655/2008 (δειαδή θαηόπηλ εθρώξεζεο ηνπ ελ ιόγσ δηθαηώκαηνο από ηε κεηέξα ησλ παηδηώλ, εθόζνλ ε ίδηα δελ είρε θάλεη ρξήζε απηνύ). Ε. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ επηδφηεζεο ιφγσ αζζέλεηαο (κέρξη 300 εκέξεο) θαη ιφγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο (κέρξη 300 εκέξεο) Ζ δπλαηόηεηα ηεο αλαγλώξηζεο ηνπ ρξόλνπ απηνύ δίλεηαη αλεμάξηεηα από ην ρξόλν πνπ ν αζθαιηζκέλνο επηδνηήζεθε ιόγσ αζζέλεηαο ή ιόγσ ηαθηηθήο αλεξγίαο θαη ζπλππνινγίδεηαη κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο. Ζ. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ιφγσ θχεζεο θαη ινρείαο. Ν ρξόλνο απηόο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ρξόλν πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά από ηελ ΔΓΠΠΔ. Ππλππνινγίδεηαη κφλν γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ δηθαηψκαηνο θαη φρη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο. Ξαξάδεηγκα : Αζθαιηζκέλνο πνπ ζεκειηώλεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζην ΗΘΑ ΔΡΑΚ, κε ηε ζπκπιήξσζε ην εκεξώλ αζθάιηζεο αιιά έρεη πξαγκαηνπνηήζεη εκέξεο αζθάιηζεο θαη έρεη επηδνηεζεί ιόγσ αλεξγίαο γηα 300 εκέξεο θαη γηα αλεξγία 200 εκέξεο : κπνξεί λα ζπλππνινγίζεη ηηο εκέξεο απηέο ( =500) πνπ απαηηνύληαη ην 2011 γηα λα ζπληαμηνδνηεζεί, όκσο ην πνζό ηεο ζύληαμήο ηνπ ζα ππνινγηζζεί βάζεη ησλ εκεξώλ. Θ. Σξφλνο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο άλεπ απνδνρψλ (κέρξη 2 έηε) Ζ αίηεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ ππνβάιιεηαη ζηνλ αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θύξηαο ή/θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο πνπ ππαγόηαλ ν αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξόλν ρνξήγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο θαη πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε, από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ν ιόγνο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηά ηεο. Ζ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο απηήο από ηνλ εξγνδόηε ζε αληίζεζε κε ηελ παξ. 18 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010, πνπ πξνέβιεπε έθδνζή ηεο θαηά ηνλ ίδην ρξόλν κε ηελ ρνξήγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο - κπνξεί λα είλαη νπνηεδήπνηε. 19

20 Η. Αλαγλψξηζε ρξφλνπ πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή θπιάθηζεο γηα ην αδίθεκα ηεο αλππαθνήο ή ηεο αλππνηαμίαο, ζην νπνίν ππέπεζαλ ζηξαηεχζηκνη επηθαινχκελνη ηηο ζξεζθεπηηθέο ή ηδενινγηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο. Ζ πξόβιεςε αλαγλώξηζεο απηνύ ηνπ ρξόλνπ δελ ππήξρε ζηελ παξ. 18 ηνπ λ. 3863/2010. Κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηόηεηα αλαγλώξηζεο σο ρξόλνπ αζθάιηζεο ηνπ ρξόλνπ πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή θπιάθηζεο πνπ εμέηηζαλ, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ. 2510/1997, νη ζηξαηεύζηκνη νη νπνίνη σο αληηξξεζίεο ζπλείδεζεο αξλήζεθαλ ηελ εθπιήξσζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπο ππνρξέσζεο. Νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1358/1983, όπσο ηζρύνπλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1358/1983, ζρεηηθά κε ηνπο θνξείο ζηνπο νπνίνπο ν αζθαιηζκέλνο κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ηνλ αηηνύκελν ρξόλν, θαζώο θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1-4 ηνπ άξζξνπ 2, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν αλαγλώξηζεο θαη εμαγνξάο, εθαξκόδνληαη θαη ελ πξνθεηκέλσ, κε εμαίξεζε βέβαηα, ηελ πξόβιεςε γηα κεηώζεηο (30% ή 50% γηα αλαγλσξίζεηο πξηλ ή κεηά ηελ ) ζην πνζό εμαγνξάο, πνπ δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο. πελζπκίδεηαη όηη όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαγλώξηζεο ρξόλνπ ζηξαηησηηθήο ππεξεζίαο νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί πνπ ππνινγίδνπλ ην ρξόλν αζθάιηζεο ζε εκέξεο εξγαζίαο, αλαγλσξίδνπλ 30 εκέξεο αζθάιηζεο γηα θάζε κήλα θπιάθηζεο ή πξνζσξηλήο θξάηεζεο. Απαξαίηεην δηθαηνινγεηηθό γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ ρξόλνπ απηνύ απνηειεί ην απνθπιαθηζηήξην πνπ εθδίδεηαη από ην νηθείν ζσθξνληζηηθό θαηάζηεκα θξάηεζεο ηνπ αληηξξεζία ζπλείδεζεο θαη ζην νπνίν βεβαηώλεηαη ν ρξόλνο έθηηζεο ηεο πνηλήο ή ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο. ΗΑ. Αλαγλψξηζε ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ κέρξη θαη ηελ απφθηεζε ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηνλ Ρνκέα Πχληαμεο Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηελ Δηδηθή Ξξνζαχμεζε θαη ηνλ Ρνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Κεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δληαίνπ Ρακείνπ Αλεμάξηεηα Απαζρνινχκελσλ (ΔΡΑΑ). Ζ αλσηέξσ δπλαηόηεηα ρνξεγείηαη ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Ρνκέα Πύληαμεο Κεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Δ.Ρ.Α.Α., νη νπνίνη ιόγσ εηδηθώλ ζπλζεθώλ, δελ κπόξεζαλ κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο δελ απόθηεζαλ άδεηα αζθήζεσο ιόγσ κε δηεμαγσγήο ησλ ζρεηηθώλ εμεηάζεσλ από ην Ρερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Ρ.Δ.Δ.). Ν ρξόλνο απηόο αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ρνκέα Πύληαμεο, ζηνλ Ρνκέα Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη ζηελ Δηδηθή Ξξνζαύμεζε. 20

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΥΡΔΟΗΘΥΛ, ΑΞΝΘΔΛΡΟΥΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Δγθύθιηνο ππ αξηζκ. 18 γηα ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ ηεο 7 εο Λνεκβξίνπ 2010 γηα ηελ αλάδεημε ΡΥΛ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΑΟΣΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΙΙ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΛΔΓΚΣΙΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΔΣΟΤ 2011 Δπηκέιεηα: Βαζηιηθή Πέππα Πάξεδξνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Αριθμός απόφασης Θέμα 3492/2011 Δθφζνλ αζθεζεί έθεζε εμαληιείηαη ε αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα