Η Ομοιοπαθηηική Ιαηρική ζήμερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ομοιοπαθηηική Ιαηρική ζήμερα"

Transcript

1 Η Ομοιοπαθηηική Ιαηρική ζήμερα Παροσζίαζη εργαζίας (απινπζηεπκέλε πεξίιεςε) Γηα ηε Δεξκαηνινγηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ λνζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ ( Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Δηεζλνύο Αθαδεκίαο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο ) Γεώργιος Νηούθας Δεξκαηνιόγνο Αθξνδηζηνιόγνο Μέινο ηεο Ειιεληθήο εηαηξίαο θιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο Οη ζεκέιηνη λφκνη ηεο νκνηνπαζεηηθήο ηαηξηθήο, ηέζεζαλ πξηλ απφ 2500 ρξφληα, απφ ηνλ παηέξα ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο, ηνλ Ιπποκράηη.

2 Ο βαζηθόο λόκνο ηεο Οκνηνπαζεηηθήο «Σα Όκνηα ηνηο Οκνίνηο εηζίλ Ιάκαηα» Similar Cures Similar Similia Similibus Curentur ΙΠΠΟΚΡΑΣΗ 480 Π.Υ. Ο ίδηνο δηαηχπσζε ηνλ βαζηθφηεξν λφκν «ηα φκνηα ηνηο νκνίνηο εηζίλ ηάκαηα» θαη έθαλε αξθεηέο παξαηεξήζεηο, γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεψξεζε ησλ λφζσλ, νη νπνίεο ζπζηεκαηηθνπνηήζεθαλ πνιχ αξγφηεξα ην 1780 κ.υ. απφ ηνλ Απζηξηαθφ ηαηξφ, ρεκηθφ θαη ζπγγξαθέα Samuel Hahnemann.

3 Η Οκνηνπαζεηηθή ζαλ επηζηεκνληθό ζεξαπεπηηθό ζύζηεκα Παξαηήξεζε όηη θπζηθέο νπζίεο, κπνξνύλ λα παξάγνπλ ζε πγηείο νξγαληζκνύο ζπκπηώκαηα πνπ είλαη όκνηα κε απηά πνπ κπνξνύλ λα ζεξαπεύζνπλ ζε αζζελείο νξγαληζκνύο. Παξαηήξεζε όηη ηα ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα ησλ θπζηθώλ νπζηώλ, απμάλνληαη ζεκαληηθά ύζηεξα από αξαίσζε θαη θξνύζε ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο (δπλακνπνίεζε). Samuel Hahnemann Πεηξακαηίζηεθε κε πνιιέο θπζηθέο νπζίεο ζε πγηείο νξγαληζκνύο, γηα ηελ εμεύξεζε θαξκάθσλ ζε όιν ην εύξνο ηεο αλζξώπηλεο παζνινγίαο. Γηα λα αληηιεθζεί θαλείο ζε γεληθέο γξακκέο, πσο ιεηηνπξγεί απηή ε Οιηζηηθή Θεξαπεπηηθή Σέρλε, αλαθέξσ νξηζκέλεο ζηνηρεηψδεηο αξρέο ηεο: Σν πξψην πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί, είλαη πσο ζε έλαλ νξγαληζκφ, κπνξεί λα ππάξρεη κία πάζεζε ή πεξηζζφηεξεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο αιιά δεν μπορεί να σπάρτοσν δύο «όμοιες» παθήζεις ηασηότρονα (γηα παξάδεηγκα δελ είλαη δπλαηφλ θάπνηνο λα έρεη ηαπηφρξνλα, δχν «φκνηεο» ακπγδαιίηηδεο ή δχν «φκνηνπο» πνλνθεθάινπο) Σν δεχηεξν βαζηθφ δεδνκέλν, είλαη φηη φηαλ έλαο πγηήο νξγαληζκφο, ιάβεη κία θπζηθή νπζία, ζα αλαπηχμεη κηα ζσγκεκριμένη ζσμπηωμαηολογία γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ζα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο νπζίαο απηήο. Γηα παξάδεηγκα αλ θάπνηνο ιάβεη δηάιπκα ηνπ θπηνχ Belladona, ζα αλαπηχμεη γηα ιίγεο κέξεο έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν παικηθνχ πνλνθεθάινπ ν νπνίνο ζα επηδεηλψλεηαη απφ ην θσο, ηνπο ήρνπο θαη ηελ παξακηθξή θίλεζε. Σν ηξίην πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη θαλείο είλαη φηη ζε θάζε νξγαληζκφ η ιζτσρόηερη πάθηζη καηαζηέλλει ηην αζθενέζηερη. Άξα ινηπφλ αλ θάπνηνο αζζελήο, παξνπζηάδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν παικηθνχ πνλνθεθάινπ θαη ηνπ ρνξεγεζεί Belladona, επεηδή δελ είλαη δπλαηφλ λα λνζεί ηαπηφρξνλα απφ «δχν φκνηεο παζήζεηο», ζα απαιιαγεί απφ ηνπο πνλνθεθάινπο ηνπ, αθνχ ην νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν Belladona ζα απνκαθξχλεη ηελ ζπκπησκαηνινγία ηνπ σο ηζρπξφηεξν ηεο λφζνπ ηνπ (ε ηζρχο ηεο Belladona ζα εμαξηεζεί απφ ηελ δνζνινγία).

4 Οκνηνπαζεηηθόο λόκνο ησλ Οκνίσλ Similar Cures Similar Φπζηθή νπζία ΔΤΝΑΜΟΠΟΙΗΗ (ΑΡΑΙΧΕΙ + ΚΡΟΤΕΙ) ΔΙΑΔΟΥΙΚΑ Οκνηνπαζεηηθό Φάξκαθν Παξάγεη ζε πγηείο νξγαληζκνύο (ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό βαζκό κέζα από ηα πεηξάκαηα Provings) Θεξαπεπηηθή δξάζε Σερλεηή Νόζνο πκπηώκαηα, ζεκεία, εξγαζηεξηαθά επξήκαηα Οκνηόηεηα Φπζηθή Νόζνο Απηή είλαη επηγξακκαηηθά, ε ινγηθή ηεο δξάζεο ησλ νκνηνπαζεηηθψλ θαξκάθσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε αλεχξεζε ηνπ ζσζηνχ νκνηνπαζεηηθνχ θαξκάθνπ απφ ηνλ ηαηξφ ζαο, είλαη κηα πνιχ δπζθνιφηεξε θαη πνιχπινθε ππφζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, ζπαλίσο θάπνηνο αζζελήο έρεη έλα θαη κφλν ζχκπησκα. Πνιχ δχζθνια ζα δνχκε ζηελ θαζ εκέξα ηαηξηθή πξάμε, θάπνηνλ πνπ λα έρεη κφλν έλαλ παικηθφ πνλνθέθαιν, αιιά κπνξεί λα ζπλππάξρεη γηα παξάδεηγκα, ε επηζπκία λα κείλεη ν αζζελήο κφλνο, ζε έλα ήζπρν δσκάηην ή αθφκα λα ππάξρεη ζπλνδφο λαπηία, ηάζε πξνο έκεην ή αυπλία.

5 Σν Οκνηνπαζεηηθό νιηζηηθό κνληέιν πγείαο - ίαζεο Σα ζπκπηώκαηα είλαη έθθξαζε αληίδξαζεο ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. Η ινγηθή ζπλέπεηα ηεο παξαδνρήο απηήο είλαη όηη, ζε έλα ζεξαπεπηηθό ζύζηεκα, ηα ζπκπηώκαηα ζα πξέπεη λα εληζρπζνύλ θαη όρη λα θαηαπηεζηνύλ. Ο λόκνο απηόο ήηαλ ήδε θαηαλνεηόο από ηνλ Ιππνθξάηε. Αλαθέξεη γηα παξάδεηγκα όηη ε λαπηία ζεξαπεύεηαη ύζηεξα από ηελ εκθάληζε εκέηνπ.

6 Σν Οκνηνπαζεηηθό θάξκαθν δελ είλαη placebo (placebo = εηθνληθό θάξκαθν) Η ζεξαπεπηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο είλαη ηζρπξόηαηε ζε λενγλά, βξέθε θαη δώα (πξόθεηηαη γηα θαηεγνξίεο πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα απζππνβιεζνύλ κε placebo). Η αξρηθή ζεξαπεπηηθή θξίζε ζηελ Οκνηνπαζεηηθή, πνπ ππνδειώλεη ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο, είλαη αθξηβώο αληίζεηε από ηε δξάζε ηνπ placebo. H επαλεκθάληζε θαη ίαζε παιαηόηεξσλ πξνδηαζέζεσλ ηνπ αζζελνύο δελ παξαηεξείηαη ζην θαηλόκελν placebo. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, πσο ε αλεχξεζε ηνπ ελφο θαη κνλαδηθνχ αλά πεξίζηαζε «φκνηνπ» θαξκάθνπ πνπ ζα κπνξέζεη λα αλαπαξάγεη φιε απηή ηελ νκάδα ζπκπησκάησλ, ζηεξίδεηαη ζε έλα ιεπηνκεξέο ηζηνξηθφ πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δψζεη ν αζζελήο απφ ηελ ζσκαηηθή αιιά θαη ηελ ςπρν δηαλνεηηθή ζθαίξα, ζηνλ εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη ζηελ θιηληθή εμέηαζε. πλήζσο πξφθεηηαη γηα κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, κε εληππσζηαθά φκσο απνηειέζκαηα.

7 Καηεγνξίεο θαξκάθσλ Φπηά ( Pulsatilla, Chamomilla ) Οξπθηά ( Aurum, Causticum, Natrium - mur. ) Αδέλεο δώσλ ( Apis mellifica ) Γειεηήξηα ( Arsenicum, Sepia ) Nosodes ( Medorrhinum, Tuberculinum, Syphilinum ) Φάξκαθα ( Πεληθηιίλε, Κνξηηδόλε ) Έσο ζήκεξα έρνπλ δηεξεπλεζεί κε proovings (Doudle blind trials), πάλσ από 2500 θάξκαθα. Η νκνηνπαζεηηθή απνηειεί ζήκεξα ην πιένλ νινθιεξσκέλν ζεξαπεπηηθφ ζχζηεκα ζην πιαίζην ζηεο ελαιιαθηηθήο ηαηξηθήο πνπ κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζε πνιιέο παζήζεηο, νμείεο ή ρξφληεο. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεξαπεπηηθή ηέρλε ε νπνία αζθείηαη κε επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, εδψ θαη 250 ρξφληα πεξίπνπ. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξσ φηη : Όηαλ ε νκνηνπαζεηηθή αζθήζεθε πηινηηθά πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα ζε θάπνηα επξσπατθά λνζνθνκεία, δηαπηζηψζεθε φηη ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ησλ λνζνθνκείσλ απηψλ, κεηψζεθαλ αηζζεηά, ιφγσ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο ηεο κεληαίαο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (νη αζζελείο ππφ νκνηνπαζεηηθή αγσγή, ρξεηάδνληαλ θαζφινπ ή ιηγφηεξα ζπκβαηηθά θάξκαθα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπο). ήκεξα πηα ππάξρνπλ νκνηνπαζεηηθά λνζνθνκεία ζε πνιιέο ρψξεο (Η.Π.Α., Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία θ.α.).

8 ε θάπνηεο απφ απηέο ηηο ρψξεο, ε νκνηνπαζεηηθή έρεη αλαγλσξηζηεί σο ηαηξηθή πξάμε θαη αζκείηαι μόνο από ιαηρούς (θάηη πνπ δπζηπρψο δελ ζπκβαίλεη ζηελ Διιάδα ιφγσ λνκηθνχ θελνχ). Η νκνηνπαζεηηθή ηαηξηθή, θαηέρεη γηα παξάδεηγκα, πανεπιζηημιακή έδρα ζε ιαηρική ζτολή ηης Ελβεηίας, ελψ ζε αξθεηέο ρψξεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Σν 42% ησλ Γάιισλ έρεη πάξεη, ηνπιάρηζηνλ γηα κία θνξά νκνηνπαζεηηθφ θάξκαθν. Σν 49% ησλ Γάιισλ ηαηξψλ, έρεη θάπνηα ζηηγκή παξαπέκςεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ αζζελή, ζε νκνηνπαζεηηθφ ηαηξφ. ε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, ε νκνηνπαζεηηθή ηαηξηθή είλαη κέξνο ησλ Δζληθψλ πζηεκάησλ Τγείαο (Δ..Τ.) θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα ρνξεγνχληαη απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Έσο ζήκεξα, έρνπλ δηεξεπλεζεί, κε δηπιέο ηπθιέο κειέηεο, πεξίπνπ 2500 νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, ηα νπνία είλαη εγθεθξηκέλα απφ θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαξκάθσλ φπσο ν Δ.Ο.Φ. (Διιάδα) θαη ν F.D.A. (Ακεξηθή). Λφγσ ηεο θπζηθήο πξνέιεπζεο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ παξαζθεπήο ηνπο (δπλακνπνίεζε ζε πνιχ πςειέο αξαηψζεηο), ηα θάξκαθα απηά ζηερούνηαι τημικών παρενεργειών. Καζεκεξηλά ρηιηάδεο αζζελψλ απνιακβάλνπλ ηελ επεξγεηηθή δξάζε απηψλ ησλ θαξκάθσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο ζπληαγνγξάθεζήο ηνπο, θαηά 1700 % κέζα ζηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία. Σν 1996, ν θ. Γηψξγνο Βπζνχιθαο (ηνπ νπνίνπ καζεηέο είλαη πνιινί θαηαμησκέλνη νκνηνπαζεηηθνί ηαηξνί ζε φιν ηνλ θφζκν), ηηκήζεθε απφ ην νπεδηθφ θνηλνβνχιην, κε ην εναλλακηικό βραβείο Nobel γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ νκνηνπαζεηηθή. ήκεξα ε νκνηνπαζεηηθή ηαηξηθή (φπσο θαη θάζε άιιε έγθπξε ελαιιαθηηθή ζεξαπεπηηθή ηέρλε) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ νπνηνλδήπνηε θαηαξηηζκέλν ηαηξφ με ζηότο ηη βεληίωζη ηης σγείας ηων αζθενών ηοσ. Αλ θαη κε απηά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, γίλεηαη αληηιεπηφ ην εηδηθφ βάξνο θαη ν φγθνο ηεο νκνηνπαζεηηθήο ηαηξηθήο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα αλ θαη γελέηεηξά ηεο ε ελαιιαθηηθή απηή ζεξαπεπηηθή ηέρλε, δελ ηπγράλεη ηεο αλαγλψξηζεο πνπ ηεο αξκφδεη. Οη δεζκνί ζπλεξγαζίαο κεηαμχ νκνηνπαζεηηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ηαηξψλ, βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ απηφ πνπ ππάξρεη ζε άιιεο γεηηνληθέο καο ρψξεο, θπξίσο ιφγσ δπζπηζηίαο.

9 Σν λνκηθφ θαζεζηψο, γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή ηαηξηθή ζηελ Δπξψπε, ζήκεξα: Legal status of homeopathy in Europe (European Comm. for Homeopathy ) Υψξα Αλαγλψξηζε απφ ην θξάηνο Αλαγλψξηζε απφ ηνλ Ιαηξηθφ χιινγν Απζηξία Όρη Ναη - Σίηινο Παλεπηζη/θή δηδαθηέα χιε έσο ηεο απνθνίηεζεο Δπηινγήο νξηζκέλα παλεπηζηήκηα Βέιγην Ναη (1999) Όρη Δπηινγήο νξηζκέλα παλεπηζηήκηα Παλεπηζη/θφ κεηαπηπρηαθφ Βνπιγαξία Ναη (2005) Όρη Όρη Όρη (short Παλ/θή Έδξα Απνδεκίσζε απφ ζπζηήκαηα αζθαιείαο Άδεηεο νκνηνπ/θσλ θαξκάθσλ Όρη Όρη Ιδησηηθέο Art. 14 Όρη Όρη Γεκφζην Art.14, 16.1 Άδεηα ππφ ςήθηζε Όρη Μφλν Ναη curse) ηδησηηθέο Σζερία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Δζζνλία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Γαιιία Ναη Ναη Δπηινγήο νξηζκέλα παλεπηζηήκηα Ναη Όρη Γεκφζην Art 14 Άδεηα ππφ ςήθηζε Γεξκαλία Ναη Sozialgesetzbuch Ναη - Σίηινο Ναη - Τπνρξεσηηθή Όρη Όρη Γεκφζην θαη ηδησηηθέο Art 14 Παιηέο άδεηεο ζε ηζρχ Ελλάδα Όρη Όρη Όρη Ναη Παλεπ. Όρη Όρη Art 14 Αηγαίνπ Οπγγαξία Ναη (1997) Ναη Όρη Όρη Όρη Ιδησηηθή Ναη Ιζιαλδία Ναη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Art.14 Ιηαιία Όρη Ναη Όρη Όρη Όρη Όρη Art. 14 Άδεηα ππφ ςήθηζε Latvia

10 Ληζνπαλία Οιιαλδία Όρη Όρη Δπηινγήο έλα παλεπηζηήκην Όρη Όρη Ιδησηηθή Art. 14, 16.1 Απαγνξ. ησλ θαξκ. ρσξίο άδεηα Πνισλία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Πνξηνγαιία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Art. 14 Ρνπκαλία Ναη (1981) Ναη έλαο Οξηζκέλα παλεπηζηήκηα Ναη Τπφ εμέηαζε χιινγνο ινβαθία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη ινβελία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Ιζπαλία Όρη Όρη Δπηινγήο νξηζκέλα παλεπηζηήκηα Ναη Όρη Όρη Art.14 Κακία λέα άδεηα νπεδία Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Όρη Διβεηία Όρη Ναη - ηίηινο Αγγιία Ναη (1950) Όρη Δπηινγήο νξηζκέλα παλεπηζηήκηα Όρη Όρη Ναη, joint CAM ΝΑΙ (prof. nurse) Πξντζηα κέλνπ Λέθηνξα Γεκφζηα κε εηδηθφ θφξν Γεκφζηα (NHS) Art. 14 Παιηέο άδεηεο Αθνινπζνύλ Γεκνζηεύζεηο κειεηώλ γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζε έγθπξα πεξηνδηθά πκβαηηθήο θαη Δλαιιαθηηθήο Ιαηξηθήο ηαηηζηηθά ηνπ Οκνηνπαζεηηθνύ Ννζνθνκείνπ Γιαζθόβεο Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα από ηελ Διιάδα

11 T.E.Whitmarsh, When Conventional Treat Is Not Enough: A Case of Migraine Responding to Homeopathy The journal of Alternative and Complementary Medicine :2; Glasgow Homeopathic Hospital Following three years of unsuccessful conventional treatment, a 55 year old male suffering from common migraine which would commence with nausea followed by vomiting every hour for 12 hours and throbbing pain well localized to the left fronto-parietal area, was refered to Glasgow Homeopathic Hospital. Consultation with a homeopathic physician, who also has extensive experience in diagnosis and treatment of headache disorders, leads to the prescription of a single homeopathic remedy (Bryonia) which was absolutely effective for the condition. On follow-up 2 months later, the patient has been headache-free and had lost no time from work. He had only talen the Bryonia for 3 weeks (ie; 12 doses). He remains attack free 3 years after treatment. This case is offered as an open, admittedly retrospective study, comparing the best of conventional migraine therapy with appropriate homeopathic therapy in the same patient Πεξίιεςε άξζξνπ Γεκνζηεύζεηο Δλαιιαθηηθήο θαη πκπιεξσκαηηθήο Ιαηξηθήο 1997 Οκνηνπαζεηηθό Ννζνθνκείν Γιαζθόβεο Άλδξαο 55 εηώλ, κε θνηλή εκηθξαλία θαη ζπλνδό λαπηία, ππό αλεπηηπρή ζπκβαηηθή αγσγή από 3εηίαο, εμεηάζηεθε ζην Οκνηνπαζεηηθό Ννζνθνκείν Γιαζθόβεο θαη ηνπ ρνξεγήζεθε έλα κόλν Οκνηνπαζεηηθό θάξκαθν (Bryonia 12 δηζθία). Έρνπλ πεξάζεη ηξία ρξόληα κεηά ηελ αγσγή κε Bryonia θαη ν αζζελήο δελ αλέθεξε από ηόηε, λέν επεηζόδην εκηθξαλίαο. Απηό ην πεξηζηαηηθό πξνζθέξεηαη, σο αλνηρηή αλαδξνκηθή κειέηε, γηα ηελ ζύγθξηζε κεηαμύ ηεο θαιύηεξεο ζπκβαηηθήο αγσγήο γηα ηελ εκηθξαλία θαη ηεο θαηάιιειεο Οκνηνπαζεηηθήο αγσγήο ζηνλ ίδην αζζελή.

12 K.H. Friese, S. Kruse, H. Moeller Acute Otitis Media in Children: A Comparison of Conventional and Homeopathic Treatment Biomedical Therapy, 60,4,1997:published in German in Head, Nose, and Otolaryngology, August, 1996 This study of 131 children allowed parents to choose homeopathic or conventional medical care from their ear, nose, and throat doctor. 103 children underwent homeopathic treatment, while 28 underwent conventional care. They found that the total recurrences of the homeopathic treated group was.41 per patient, while the antibiotic treatment group was.70 per patient. Of the "homeopathic" children who did have another earache, 29.3% had a maximum of three recurrences, while 43.5% of the "antibiotic" children had a maximum of six recurrences Πεξίιεςε άξζξνπ Από Γεξκαληθό Ιαηξηθό πεξηνδηθό ΩΡΛ 1996 Μειέηε 131 παηδηώλ κε νμεία κέζε σηίηηδα. 103 από απηά ηα παηδηά πήξαλ Οκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη ηα ππόινηπα 28 αθνινύζεζαλ ζπκβαηηθή αγσγή. Σν απνηέιεζκα ήηαλ όηη ζηα παηδηά πνπ έιαβαλ Οκνηνπαζεηηθή αγσγή, νη ππνηξνπέο ήηαλ 0,41% αλά αζζελή, ελώ ζηελ νκάδα ησλ παηδηώλ πνπ πήξαλ αληηβηνηηθά, ην πνζνζηό ησλ ππνηξνπώλ ήηαλ 0,70% αλά αζζελή. Δπίζεο ζηα «νκνηνπαζεηηθά» παηδηά πνπ είραλ λέν επεηζόδην σηαιγίαο, ην 29,3% είρε max 3 ππνηξνπέο, ελώ ην 43,5% ησλ «αληηβηνηηθώλ» παηδηώλ, είραλ max 6 ππνηξνπέο.

13 J. Lamont Homeopathic Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Controlled Study British Homoeopathic Journal,October, 1997, 86: Forty-three children were randomly assigned to either placebo or homeopathic treatment groups, and then those initially given a placebo were given an individualized homeopathic medicine. All subjects underwent a homeopathic interview to determine which individualized remedy was appropriate. Results show significant improvement once the patient began taking the homeopathic medicine Πεξίιεςε άξζξνπ Βξεηαληθέο Οκνηνπαζεηηθέο Γεκνζηεύζεηο 1997 Οκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ζε παηδηά κε δηαηαξαρή ζπγθέληξσζεο θαη ππεξθηλεηηθόηεηα. 43 παηδηά έιαβαλ κέξνο ζε κειέηε κεηαμύ εηθνληθνύ θαη Οκνηνπαζεηηθνύ θαξκάθνπ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα παηδηά πνπ είραλ αξρίζεη ηελ Οκνηνπαζεηηθή αγσγή.

14 K. Linde, N. Clausius, G. Ramirez, et al., Are the Clinical Effects of Homeopathy Placebo Effects? A Meta-analysis of Placebo-Controlled Trials Lancet, September 20, 1997, 350: This state of the art meta analysis reviewed 186 studies, 89 of which fit pre-defined criteria. Rather than count and compare the number of trials which show efficacy of treatment, the researchers pooled the data from the various studies to assess data. The results showed that patients taking homeopathic medicines were 2.45 times more likely to experience a positive therapeutic effect than placebo Πεξίιεςε άξζξνπ Ιαηξηθό πεξηνδηθό Lancet 1997 Τπνδεηγκαηηθή κεηα-αλάιπζε, 186 κειεηώλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 89 πιεξνύζαλ ηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα, δεκνζηεύηεθε ζην έγθπξν Ιαηξηθό πεξηνδηθό Lancet. Δίρε σο ζπκπέξαζκα όηη νη αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ Οκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, είραλ 2,45 θνξέο ζεηηθόηεξν ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα από ηνπο αζζελείο πνπ ιάκβαλαλ placebo.

15 J. Kleijnen, P. Knipschild, G. ter Riet, Clinical Trials of Homeopathy British Medical Journal, February 9, 1991, 302: This is the most widely cited meta-analysis of clinical research prior to This meta-analysis reviewed 107 studies of homeopathic medicines, 81 of which (or 77%) showed positive effect. Of the best 22 studies, 15 showed efficacy. The researchers concluded: "The evidence presented in this review would probably be sufficient for establishing homeopathy as a regular treatment for certain indications." Further, "The amount of positive evidence even among the best studies came as a surprise to us." Πεξίιεςε άξζξνπ Ιαηξηθό πεξηνδηθό British Medical Journal Πξόθεηηαη γηα ηελ κεγαιύηεξε κεηα-αλάιπζε πξηλ ην 1991 θαη πεξηιακβάλεη 107 κειέηεο. Σν ζπκπέξαζκα (ηνπ έγθπξνπ Ιαηξηθνύ πεξηνδηθνύ), ήηαλ όηη νη απνδείμεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε απηή ηελ κεηα-αλάιπζε, είλαη πηζαλόηαηα αξθεηέο γηα λα θαζηεξώζνπλ ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζαλ έλα ζεξαπεπηηθό κνληέιν κε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο. Δπηπιένλ αλαθέξεηαη όηη ν όγθνο ησλ ζεηηθώλ ζεξαπεπηηθώλ απνηειεζκάησλ κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή, αθόκε θαη ζηηο θαιύηεξεο (απζηεξόηεξεο) κειέηεο, ήηαλ εθπιεθηηθόο γηα ηνπο αλαιπηέο.

16 The Evidence for Homoeopathy Dr David Reilly FRCP MRCGP FFHom Lead Consultant Physician & Honorary Senior Lecturer in Medicine. Glasgow Homoeopathic Hospital - The University Department of Medicine 1053 Great Western Road The Royal Infirmary Glasgow G12 0XQ, Scotland, U.K. Glasgow G31 2ER, Scotland, U.K. Οκνηνπαζεηηθά λνζνθνκεία : Γαιιία, Αγγιία, Ιηαιία, Απζηξία, Γεξκαλία θ.α. Σα Οκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, θαιύπηνληαη από αζθαιηζηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ. Η Οκνηνπαζεηηθή είλαη πξνπηπρηαθό κάζεκα ζηελ Ιαηξηθή ζρνιή ηνπ Harvard (Η.Π.Α.).

17 Πεξηιεπηηθή ελεκέξσζε ηξερόλησλ εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζηελ Διιάδα 1. Σπραηνπνηεκέλε δηπιή ηπθιή κειέηε γηα ηελ δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ εκηθξαλία. Γύν πξσηόθνιια (έλα γηα ηελ πξνθπιαθηηθή δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ εκηθξαλία θαη έλα γηα ηελ δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο) έρνπλ ήδε ζπληαρζεί. Η κειέηε γηα ηελ δξάζε ηεο Οκνηνπαζεηηθήο ζηελ εκηθξαλία, έρεη μεθηλήζεη ζαλ θιαζζηθή ηπθιή κειέηε ζην Ιαηξείν Κεθαιαιγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Γεληθνύ Κξαηηθνύ Αζελώλ. Σν θιίκα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο είλαη εμαηξεηηθό. 2. Μειέηε ζπζρέηηζεο ηεο επίπησζεο ησλ ινηκώμεσλ ζε παηδηά κε απηηζκό. Σν πξσηόθνιιν ηεο αλαδξνκηθήο κειέηεο, μεθίλεζε θαη είλαη ζε εθαξκνγή. Αθνξά ζπλεξγαζία ηεο Γηεζλνύο Αθαδεκίαο Κιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο θαη παηδνςπρνιόγσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Δληάζζεηαη ζε κηα ζεηξά κειεηώλ πνπ ζθνπό έρνπλ λα απνδείμνπλ ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο ζεσξίαο ησλ επηπέδσλ πγείαο, ζύκθσλα κε ηελ Οκνηνπαζεηηθή ζεώξεζε. Σν πηινηηθό ζθέινο νινθιεξώζεθε, δίλνληαο ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ππόζεζεο πνπ ζηεξίδεηαη από ηελ Οκνηνπαζεηηθή Ιαηξηθή. Η κειέηε ζπλερίδεηαη θαη επίθεηηαη ζπλεξγαζία κε άιια δύν παηδνςπρηαηξηθά θέληξα. 3. Μειέηε επίδξαζεο ησλ Οκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ ζε θπηηαξηθό επίπεδν. ε εμέιημε είλαη πξσηόθνιιν ζύγθξηζεο ησλ δξάζεσλ ζε θπηηαξηθό επίπεδν ηνπ Οκνηνπαζεηηθνύ θαξκάθνπ Lathyrus Sativa, ζπγθξηηηθά κε ην κεηξηθό βάκκα. πλεξγαζία κε ηελ Έδξα Βηνρεκείαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο. 4. Μειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξαπεπηηθήο θξίζεο. ύγθξηζε αλνζνινγηθώλ θαη βηνρεκηθώλ παξακέηξσλ ηνπ δέξκαηνο πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Γηαηξηβή επί Γηδαθηνξηθνύ. πλεξγαζία: Ιαηξηθή ζρνιή Αζελώλ, έδξα Παζ. Αλαηνκηθήο. Η Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή εγθξίζεθε από ην Γ.. ηεο Ιαηξηθήο ζρνιήο, νξίζηεθε ηξηκειήο επηηξνπή θαη εθεμήο κεηξάεη ν ρξόλνο ησλ ηξηώλ εηώλ πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί ζηελ επηακειή επηηξνπή. 5. Μειέηε ηεο δξάζεο ησλ Οκνηνπαζεηηθώλ θαξκάθσλ ζηηο κεηαηξαπκαηηθέο αξζξίηηδεο, ζπλδεζκηθέο θαθώζεηο, κπτθέο ζιάζεηο θαη ζηηο νμείεο ηζρηαιγίεο. πλεξγαζία: Ιαηξηθό θέληξν αζιεηηθώλ θαθώζεσλ, ΔΓΑ Θεζζαινλίθεο. πκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία εξεπλεηηθνύ πξσηνθόιινπ κε ζθνπό ηελ δηεξεύλεζε ηεο ζεξαπεπηηθήο δξάζεο κε ηελ θιαζζηθή Οκνηνπαζεηηθή αγσγή, ζηελ κείσζε ηνπ ρξόλνπ απνθαηάζηαζεο ησλ αζιεηώλ ζηηο κεηαηξαπκαηηθέο αξζξίηηδεο θαη ζπλδεζκηθέο θαθώζεηο.

18 Η Οκνηνπαζεηηθή ζηνλ θόζκν Η νκνηνπαζεηηθή ζήκεξα δηδάζθεηαη θαη αζθείηαη αλάινγα κε ην λνκηθό πιαίζην θάζε ρώξαο. Δίλαη αλαγλσξηζκέλε είηε από ηνλ Ιαηξηθό ύιινγν, είηε από ην θξάηνο ( Η.Π.Α., Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία, Βέιγην θ.α.). Με ηελ 14GEO 6CH ηνπ 1950 απόθαζε, ε νκνηνπαζεηηθή αλαγλσξίζηεθε από ην Βξεηαληθό θξάηνο. 80% ησλ νκνηνπαζεηηθώλ ηαηξώλ, είλαη γεληθνί ηαηξνί. ήκεξα πηα ζηελ Αγγιία, ππάξρνπλ 5 νκνηνπαζεηηθά λνζνθνκεία πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο κέζσ ηνπ Δ..Τ. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα, θαιύπηνληαη από ην Γεκόζην Κνηλσληθό Αζθαιηζηηθό ύζηεκα. ηελ Διβεηία ην 1995 ε Ιαηξηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βέξλεο, δεκηνύξγεζε έδξα νκνηνπαζεηηθήο ηαηξηθήο. ηελ Ιζπαλία 4 Παλεπηζηήκηα (Barcelona, Sevilla, Murcia, Valladolid), δηαζέηνπλ κεηαπηπρηαθά ηκήκαηα νκνηνπαζεηηθήο ηαηξηθήο. ηηο Η.Π.Α.,ζην 64% ησλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ ε νκνηνπαζεηηθή δηδάζθεηαη είηε σο εμεηδίθεπζε, είηε σο κέξνο ηεο εηδηθόηεηαο, είηε σο κάζεκα επηινγήο. Αθνινπζνύλ θσηνγξαθίεο από αζζελείο πξηλ θαη κεηά ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία:

19 ηαγνλνεηδήο ςσξίαζε 36 Δπζηδξσζηθό έθδεκα 38

20 Γπξνεηδήο αισπεθία 41 Αηνπηθή δεξκαηίηηδα 45

21 Φσξίαζε θαηά πιάθεο 49 Καζνιηθή αισπεθία 50

22 Ωο δεξκαηνιόγνο θαη νκνηνπαζεηηθόο ηαηξόο ζεσξώ ηα παξαπάλσ σο βαζική σποτρέωζή μοσ γηα ηελ πιεξνθόξεζε όζσλ αλαδεηνύλ έγθπξα θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηελ νκνηνπαζεηηθή ηαηξηθή, θαζώο θαη σο ελάτιζηο δείγμα εσταρίζηηζης πξνο ηνπο αζζελείο κνπ, πνπ θαηξό ηώξα κε ηηκνύλ θαη κνπ εκπηζηεύνληαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο ηνπο.

23 Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ ΗΜΕΡΑ Παξνπζίαζε εξγαζίαο (απινπζηεπκέλε πεξίιεςε) Γηα ηελ Γεξκαηνινγηθή θιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ λνζνθνκείνπ Ισαλλίλσλ ( Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Γηεζλνύο Αθαδεκίαο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο ) ΓΕΧΡΓΙΟ ΝΣΟΤΦΑ Δεξκαηνιόγνο Αθξνδηζηνιόγνο Μέινο ηεο Διιεληθήο εηαηξίαο θιαζζηθήο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΗΑΓΩΓΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΟΜΟΗΟΓΔΝΩΝ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (ΚΔΝ-DRGs), ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ. Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών Κλινικών και Ιαηπείυν ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΔΣΑΓΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηλεκηπονική Εθαπμογή Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Γςναικολογικών / Μαιεςηικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΓΗΜΟΣΙΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΣΙΑ Θέκα: ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΠΛΑΚΟΤΝΣΑ/ΟΜΦΑΛΗΟΤ ΛΧΡΟΤ Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δπηβιέπσλ: Σάθεο Βηδάιεο πνπδάζηξηα: Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο

Οιηζηηθή κνληεινπνίεζε ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο Δηζαγσγή... 8 1. H αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο ηαηξηθήο... 10 1.1 Γελεηηθνί παξάγνληεο... 10 Κιηληθέο επηδεκηνινγηθέο κειέηεο... 10 Μνξηαθέο κειέηεο... 12 1.2 Νεπξνρεκηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα Σειεταηξηθή : Σν δηθαίσκα ηεο ηζφηεηαο ζηελ πξφζβαζε ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηνπ Ηαηξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΙΝΟΜΤΑΛΓΙΑ ΜΕΩ ΣΗ ΩΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΟΤ(CASE REPORT) Πασχάλης Σ. Ηλιόπουλος ΑΘΗΝΑ -2015 Πεξηερόκελα ΜΔΡΟ Α 1.Δηζαγσγή.. 2.Ιζηνξηθή αλαδξνκή Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία «Η ειζαγωγή ηοσ Σσζηήμαηος Ομοιογενών Διαγνωζηικών Καηηγοριών (ΚΕΝ- DRG) ζηα Ελληνικά Νοζοκομεία: η διεθνής εθαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΙΑΣΡΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΘΔΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ Δπηβιέπνπζα: Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Οη Γνκέο Σειεταηξηθήο ζηελ Διιάδα θαη ε επάξθεηά ηνπο απέλαληη ζηηο αλάγθεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζιεθηξνληθή Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» Eπηβιέπσλ: Ησάλλεο Απνζηνιάθεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΘΔΝΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΔΩΝ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ: ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η.

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΓΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΣΡΟΦΗΜΑ. Βαζιλική Η. ΓΔΧΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο αμηνιόγεζεο πιεξνθνξηαθνύ δηθηύνπ δηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα

Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα Δηζαγσγή ήκεξα, ζηηο αηνκνθεληξηθέο δπηηθέο θνηλσλίεο πνπ ν «εαπηφο» παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν, ε αηνκηθή «βειηίσζε» έρεη εμαηξεηηθή ζεκαζία αλάκεζα ζηηο αλάγθεο καο, αθφκα κεγαιχηεξε απ φ,ηη ίζρπε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η εθαξκνγή ηνπ Κιεηζηνύ Καηά Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ ζηα Ννζνθνκεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηωλ αζζελώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε:

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε κε ρξήζε ηερληθώλ αλάιπζεο πθήο θαηά Haralick ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΗΣΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, ΗΛΔΚΣΡΟΟΠΣΙΚΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ Αλάπηπμε έμππλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Ογκογένεσης

Μηχανισμοί Ογκογένεσης ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ Μηχανισμοί Ογκογένεσης Γξ. Α. ΓΑΛΑΝΗ agalanis@mbg.duth.gr Μηχανισμοί Ογκογένεσης Πξνηεηλόκελν ύγγξακκα Αλαζπλδπαζκέλν DNA J. Watson et

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Απνγεπκαηηλώλ Δμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ (Α.Δ.Ι.) ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Χ Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Χ Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα.

Πξόινγνο εθδόηε. Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ Σεύχος 16 ο, Απρίλιος 2014 Πξόινγνο εθδόηε Ζ Παηψληα αλζίδεη θαη πάιη ηελ θεηηλή άλνημε, κε κηα ζεηξά απφ πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα. Καη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα