ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του NAZARI ΖΕΜΟΝ του ABDUL SELAM και της SHERIPA για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του HASAN ALI του ASIAL SHAH και της ΖΙΚΙΑ ΒΙΒΙ για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD ASHAQ του ΗΑΒΙΒΙ MUHAMMAD και της JAMILA ΒΙΒΙ για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD ZAHID του MOHAMMAD AMEN και της BASHIRA ΒΕΒΕ για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουρ γικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτη ρίων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέ ντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις δι ατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»... 5 Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής Τροποποίηση της υπ αριθμ. 100/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου «Συγχώνευση των ΔΕΥΑ Μαλίων και Χερσονήσου και έγκριση συστατικής πράξης της νέας Δημοτι κής Επιχείρησης Ύδρευση και Αποχέτευση Χερ σονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.)»... 7 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού προϊόντος Kalium Bichromicum 6x/KORRES, Kalium Bichromicum 12CH/KORRES, Kalium Bichromicum 30CH/KORRES, Kalium Bichromicum 200CH/KORRES, Kalium Bichromicum 1M/KORRES, Kalium Bichromicum 10M/KORRES... 8 Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρ μακευτικού προϊόντος Bryonia 6x/KORRES, Bryonia 12CH/KORRES, Bryonia 30CH/KORRES, Bryonia 200CH/KORRES, Bryonia 1M/KORRES, Bryonia 10M/ KORRES Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού προϊόντος Arnica 6x/KORRES, Arnica 12CH/KORRES, Arnica 30CH/KORRES,Arnica 200CH/KORRES, Arnica 1M/KORRES, Arnica 10M/ KORRES Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρ μακευτικού προϊόντος Sulphur 6x/KORRES, Sulphur 12CH/KORRES,Sulphur 30CH/KORRES, Sulphur 200CH/KORRES, Sulphur 1M/KORRES, Sulphur 10M/ KORRES προ ϊόντος SEBRANE MR προ ϊόντος MOKAST προ ϊόντος WATER OR INJECTION/RESENIUS προ ϊόντος REMIENTANIL/HOSPIRA προ ϊόντος EXEMESTANE/ACTAVIS Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρ μακευτικού προϊόντος LINCO SOL ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στη διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μα κεδονίας και Θράκης, που αφορά στην αυτοδί καιη κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολι τικού προσωπικού με Σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε δονίας και Θράκης, κατ εφαρμογή της παραγρά φου 1α, του άρθρου 33 του Νόμου 4024/2011, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3003/ (τ.β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του NAZARI ΖΕ ΜΟΝ του ABDUL SELAM και της SHERIPA για υπό θεση λαθρεμπορίας καπνικών. Με την αριθμ. 40/2011 καταλογιστική πράξη του Προϊ σταμένου της Υποδ/νσης του Α Τελωνείου Πειραιά κα ταλογίζονται σε βάρος του NAZARI ΖΕΜΟΝ του ABDUL SELAM και της SHERIPA, γεν στο Αφγανιστάν, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

2 17512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 15814,29 ΕΥΡΩ Τ.Χ.(2%): 316,29 ΕΥΡΩ Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 63,26 ΕΥΡΩ Σύνολο: 16193,84 ΕΥΡΩ Ήτοι δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά. Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί ας καπνικών (1710 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ (2) Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του HASAN ALI του ASIAL SHAH και της ΖΙΚΙΑ ΒΙΒΙ για υπόθεση λα θρεμπορίας καπνικών. Με την αριθμ. 102/2011 καταλογιστική πράξη του Προ ϊσταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του HASAN ALI του ASIAL SHAH και της ΖΙΚΙΑ ΒΙΒΙ, γεν στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1500,00 ΕΥΡΩ Τ.Χ.(2%): 30,00 ΕΥΡΩ Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ΕΥΡΩ Σύνολο: 1536,00 ΕΥΡΩ Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ. Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο ρίας καπνικών (108 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ (3) Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD ASHAQ του ΗΑΒΙΒΙ MUHAMMAD και της JAMILA ΒΙΒΙ για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών. Με την αριθμ. 100/2011 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά καταλογίζο νται σε βάρος του MUHAMMAD ASHAQ του ΗΑΒΙΒΙ MUHAMMAD και της JAMILA ΒΙΒΙ, γεν στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 3069,33 ΕΥΡΩ Τ.Χ.(2%): 61,39 ΕΥΡΩ Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 12,30 ΕΥΡΩ Σύνολο: 3143,02 ΕΥΡΩ Ήτοι τρείς χιλιάδες εκατόν σαράντα τρία ευρώ και δύο λεπτά. Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί ας καπνικών (332 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. Ο Προϊστάμενος Υποδ/νσης ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ (4) Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του MUHAMMAD ZAHID του MOHAMMAD AMEN και της BASHIRA ΒΕΒΕ για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών. Με την αριθμ. 99/2011 καταλογιστική πράξη του Προϊ σταμένου του Α Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του MUHAMMAD ZAHID του MOHAMMAD AMEN και της BASHIRA ΒΕΒΕ, γεν στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 2.912,10 ΕΥΡΩ Τ.Χ.(2%): 58,24 ΕΥΡΩ Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 11,65 ΕΥΡΩ Σύνολο: 2.981,99 ΕΥΡΩ Ήτοι δύο χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά. Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο ρίας καπνικών (22 κούτες και 95 πακέτα τσιγάρα διαφό ρων σημάτων), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 2ζ και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/01 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου. Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΜΑΝΤΗΡΗΣ Αριθμ /ΙΑ (5) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΙΑ/ υπουρ γικής απόφασης με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρί ων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λά βει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της πα ραγράφου 2 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3696/2008 «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 177 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) από φαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων νια τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Κέντρα Μεταλυκεια κής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε.) που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 3. Την υπ αριθμ. Υ18 / (ΦΕΚ 2748 Β ) απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου». 4. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ αριθμ / ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφασης. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /ΙΑ/ (ΦΕΚ 774 Β ) απόφαση ως προς τα κάτωθι: 1. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής: «α) Να μην χρησιμοποιούνται για κύρια χρήση υπόγει οι χώροι. Εξαιρούνται μόνο τα εργαστήρια, οι αίθουσες

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πολυμέσων, οι βιβλιοθήκες και οι χώροι υγιεινής που μπορούν να στεγαστούν σε υπόγειους χώρους, εφόσον πληρούν τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας για την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων. Στην περίπτωση αυτή εξασφαλίζεται ο επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και ο επαρκής αερισμός με σύγχρονες μονάδες εξαερισμού. Η χρήση τοπικού κλιματιστικού δεν υποκαθι στά τη χρήση εξαεριστήρα ή μονάδων εξαερισμού.» Αντικαθίσταται το στοιχείο β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ως εξής: «β) Ο ελάχιστος συνολικός χώρος του ΚΕ.Μ.Ε., ανάλογα με τις προσφερόμενες ειδικότητες, να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότη τας του άρθρου 1 και των κτιριολογικών προδιαγραφών των άρθρων 8, 9,10,11,12 και 13 της παρούσας απόφασης. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι ενιαίος ή, σε περίπτωση πολυώροφου κτιρίου, να είναι σε συνεχόμενους ορό φους, και στον ίδιο χώρο πρέπει να στεγάζονται και όλοι οι χώροι διοίκησης του ΚΕ.Μ.Ε.» 2. Το άρθρο 7 καταργείται. 3. Στο στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων εργαστηρί ων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος.» 4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 καταργείται. 5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων βιβλιο θηκών, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παρα γράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.» 6. Στο άρθρο 11 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ εξαίρεση, στις περιπτώσεις υπόγειων αιθουσών πολυμέσων, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5, δεν απαιτείται η τήρηση του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 8.» 7. Το άρθρο 15 καταργείται. 8. Αντικαθίσταται το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 16 ως εξής: «Σε ΚΕ.Μ.Ε., όπου εκπαιδεύονται περισσότεροι από χί λιοι πεντακόσιοι (1.500) σπουδαστές, είναι υποχρεωτική η λειτουργία ιατρείου καλυπτόμενου από νοσηλευτή νια την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι χώροι που προ ορίζονται νια την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιο φορέων και φορείων.» 9. Στο άρθρο 20 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «Η εξαίρεση του στοιχείου α της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ισχύει εφόσον προσκομιστούν τα πιστοποι ητικά των στοιχείων α και β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.» 10. Στο άρθρο 22 προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «Όπου στις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση της παρού σας απόφασης διατάξεις αναφέρεται «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), νο είται ο «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Μαρτίου 2012 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. οικ. ΓΠ4 (6) Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής. Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ τ.α / ), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 45 παρ. 7 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α / ) και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της με Α.Π / απόφα σης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β / , όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.B / ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2690/1999 «Κώδι κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι κής, αποφασίζουμε: Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προϊ σταμένους Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής των αποφάσεων χορήγησης αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους της Διεύθυνσής τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ Αριθμ. απόφ. 98/2012 (7) Tροποποίηση της υπ αριθμ. 100/2011 απόφασης του Δη μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου «Συγχώ νευση των ΔΕΥΑ Μαλίων και Χερσονήσου και έγκριση συστατικής πράξης της νέας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευση και Αποχέτευση Χερσονήσου (Δ.Ε.Υ.Α.)». ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Αφού έλαβε υπόψη του την 100/2011 (ΦΕΚ 812/τ.Β/2011) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την από το Φεβρουάριο 2012 «Μελέτη Επέκτα σης των δραστηριοτήτων της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών & Επισκοπής», έλαβε υπόψη του την 17/2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ,, τις διατά ξεις των άρθρων 2, 7 και 9 του Ν.1069/1980, την εγκύκλιο 51/οικ.74513/ , τις διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, αποφασίζει ομόφωνα: 1. Εγκρίνει την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσο νήσου (ΔΕΥΑΧ) στην εδαφική περιφέρεια των δημοτικών ενοτήτων Γουβών και Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

4 17514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Τροποποιεί τη συστατική πράξη της ΔΕΥΑΧ ως προς την περιοχή αρμοδιότητας της και αντικαθιστά την παρ. 4 του άρθρου 1, ως εξής: «4. Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου όπως προέκυψε έπειτα από τη συνένωση των πρώην Δήμων Χερσονήσου, Μαλίων, Γουβών και Επισκοπής, στο πλαί σιο της διοικητικής μεταρρύθμισης του Σχεδίου Καλ λικράτης, άρθρο 1 παρ. 2.17Α6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ )». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. Γ.Γ.Α.Δ. Κρήτης 2775/ ). Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ (8) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρ μακευτικού προϊόντος Kalium Bichromicum 6x/ KORRES, Kalium Bichromicum 12CH/KORRES, Kalium Bichromicum 30CH/KORRES, Kalium Bichromicum 200CH/KORRES, Kalium Bichromicum 1M/KORRES, Kalium Bichromicum 10M/KORRES. Με τις αριθμ. 9737, 9738, 9739, 9740, 9741, 9742/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των σχετικών διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στα παραπάνω ομοιο παθητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Δραστική ουσία: KALIUM BICHROMICUM D2 Μορφή/Αραίωση: Καψάκιο, σκληρό 6x, 12CH, 30CH, 200CH, 1Μ, 10Μ Δικαιούχος σήματος: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. κυκλοφορίας: (9) Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρ μακευτικού προϊόντος Bryonia 6x/KORRES, Bryonia 12CH/KORRES, Bryonia 30CH/KORRES, Bryonia 200CH/ KORRES, Bryonia 1M/KORRES, Bryonia 10M/KORRES. Με τις αριθμ. 9200, 9205, 9207, 9208, 9209, 9211/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των σχετικών διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στα παραπάνω ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Δραστική ουσία: BRYONIA CRETICA Μορφή/Αραίωση: Καψάκιο, σκληρό 6x, 12CH, 30CH, 200CH, 1Μ, 10Μ Δικαιούχος σήματος: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. κυκλοφορίας: (10) Χορήγηση αδείας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρ μακευτικού προϊόντος Arnica 6x/KORRES, Arnica 12CH/KORRES, Arnica 30CH/KORRES,Arnica 200CH/ KORRES, Arnica 1M/KORRES, Arnica 10M/KORRES Με τις αριθμ. 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8459/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των σχετικών διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στα παραπάνω ομοιο παθητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Δραστική ουσία: ARNICA ΜΟΝΤΑΝΑ D1 Μορφή/Αραίωση: Καψάκιο, σκληρό 6x, 12CH, 30CH, 200CH, 1Μ, 10Μ Δικαιούχος σήματος: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. κυκλοφορίας: (11) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ομοιοπαθητικού φαρ μακευτικού προϊόντος Sulphur 6x/KORRES, Sulphur 12CH/KORRES,Sulphur 30CH/KORRES, Sulphur 200CH/ KORRES, Sulphur 1M/KORRES, Sulphur 10M/KORRES. Με τις αριθμ. 8458, 9201, 9202, 9203, 9206, 9204/ αποφάσεις του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των σχετικών διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στα παραπάνω ομοιο παθητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Δραστική ουσία: SULPHUR SUBLIMATUM Μορφή/Αραίωση: Καψάκιο, σκληρό 6χ, 12CH, 30CH, 200CH, 1Μ, 10Μ Δικαιούχος σήματος: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. κυκλοφορίας: ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Δ.Τ. προϊόντος SEBRANE MR (12) Με την αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν SEBRANE MR. Δραστική ουσία: TAMSULOSIN HYDROCHLORIDE Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 0,4mg/TAB Δικαιούχος σήματος: PROSTRAKAN LTD, U.K. κυκλοφορίας: PROSTRAKAN LTD, U.K. (13) προϊόντος MOKAST Με την αριθμ ,13796,13797/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν MOKAST. Δραστική ουσία: MONTELUCAST SODIUM ΜΑΣΩΜΕΝΟ ΔΙΣΚΙΟ 4 MG/TAB, 5 MG/ TAB & ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 10 MG/TAB. Δικαιούχος σήματος: INVENT ARMA S.L., SPAIN κυκλοφορίας: INVENT ARMA S.L, SPAIN (14) προϊόντος WATER OR INJECTION/RESENIUS Με την αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν WATER OR INJECTION/RESENIUS. Δραστική ουσία: WATER OR INJECTION Διαλύτης για Παρεντερική χρήση 100% W/V Δικαιούχος σήματος: RESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE κυκλοφορίας: RESENIUS ΚΑΒΙ HELLAS AE (15) προϊόντος REMIENTANIL/HOSPIRA Με την αριθμ ,13793,13794/ απόφαση του ΕΟΦ χορηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν REMIENTANIL/ HOSPIRA Δραστική ουσία: Δικαιούχος σήματος: κυκλοφορίας: REMIENTANIL HYDROCHLORIDE ΚΟΝΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΥΚΝΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ Η ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ 1 MGA/ VIAL 2 MGA/VIAL & 5 MGA/VIAL BIOKANOL PHARMA GMBH, RASTATT, GERMANY HOSPIRA UK LIMITED, U.K (16) προϊόντος EXEMESTANE/ACTAVIS Με την αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χο ρηγήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό προϊόν EXEMESTANE / ACTAVIS. Δραστική ουσία: EXEMESTANE Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 25mg/TAB Δικαιούχος σήματος ACTAVIS GROUP PTC EH., ICELAND ACTAVIS GROUP PTC EH., κυκλοφορίας ICELAND Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος LINCO SOL (17) Με την αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορη γήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 της κοινής υπουργικής απόφασης /2006, άδεια κυκλοφορίας στο κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν LINCO SOL. Μορφή Κόνις για πόσιμο διάλυμα 400mg/g Δικαιούχος σήματος: LAVET PHARMACEUTICALS AND SERVICES LTD, HUNGARY LAVET PHARMACEUTICALS AND κυκλοφορίας: SERVICES LTD, HUNGARY ANNA ΚΑΤΣΙΦΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (18) Στην υπ αριθμ / διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3003/ (τ.β ), διορθώνεται: α) το εσφαλμένο: « την αυτοδίκαιη κατάργηση 10 (ΔΕΚΑ) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:...» στο ορθό « την αυτοδίκαιη κατάργηση 9 (ΕΝΝΕΑ) κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμό της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:...»

6 17516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) το εσφαλμένο στον πίνακα Α: «... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΣΥΝΟΛΟ » στο ορθό: «... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΣΥΝΟΛΟ » (Από την 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης)

7

8 17518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2795 16 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ανώτατου ορίου ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 290 10 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιότητας στις Υπηρεσίες Δημοσιονομι κού Ελέγχου στα Υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3192 27 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «Κουμ Κου άτ Κέρκυρας», ως συμπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2737 10 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 24 10 2012 έως 24 10 2015) στην ευρύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2758 30 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Ειδικού Συνεργάτη στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1425 12 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος των γεωργι ανών υπηκόων 1) VASHAKIDZE GODERDZI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π4γ/Φ.421/Φ.422/Φ.423/Φ.221/ οικ. 6286/1997 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 914 15 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ση εις βάρος του ZDRAVKO CINDRICH.... 1 Επιβολή πολλαπλών τελών για τελωνειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύνθεση, καθορισμός θέσεων και ορισμός προσό ντων του εκπαιδευτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 532 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πλασματικών τιμών λιανικής πώλησης μι κροποσοτήτων βιομηχανοποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1585 10 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα