ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics)"

Transcript

1 2009 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Ε ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Σμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Σεχνολογίας(Logistics) ΙΕΡΕΙΔΟΤ ΚΛΕΟΠΑΣΡΑ ΜΠL/0753 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΤΚΗ 19/10/2009

2 ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ M : LOGISTICS : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ εο ήηξηαο: Ιεξείδνπ Κιενπάηξα ΜΠL/0753 έ : ό ύ 2

3 Αυιερωμένο στοσς γονείς μοσ 3

4 Εσταριστίες Γ ύ ί ί ή έ ώ έ ί, ί ώ ή ώ, ί ώ ά ύ ώ. 4

5 ΔΙΑΓΧΓΗ φ χ ί ί ε αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ πνπ νθείινληαη ζηηο νξζέο εθαξκνγέο ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη θαη επέθηαζε κεηψλνπλ ην επίπεδν εμππεξέηεζεο πειαηψλ αιιά θαη ηελ απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη καθξνπξφζεζκα ηε βησζηκφηεηά ηεο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ θαηαγξάθεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηνηρεία πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο έξεπλαο. Ζ πξσηνγελήο έξεπλα έγηλε ζηαδηαθά θαη κεζνδεπκέλα μεθηλψληαο απφ ηνλ ΠΡΟ.Τ.ΦΑ.Π.Δ. κε ηε ρξήζε ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηέινο κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο. Γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ (θαξκαθείσλ) ηνπ ΠΡΟ.Τ.ΦΑ.Π.Δ. ρξεζηκνπνηήζεθε ε κεζνδηθή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ δεπηεξνγελήο έξεπλα (secondary research) θαιχπηεη ηε ζεσξεηηθή βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαρείξηζεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) ηεο θαξκαθαπνζήθεο θαη ην παξερφκελν επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ θαξκαθείσλ έδεημε φηη γηα ηελ πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζε Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) θαη ηεο Γ.Δ.Α. Τγείαο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη αλαπηχζζνληαη παξάιιεια πζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο, πζηήκαηα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο, ηξαηεγηθή Marketing, δηαζθαιίδνληαο ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαξκάθσλ θαη ηε κέγηζηε εμππεξέηεζε ησλ θαξκαθεηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο κεζνδνινγηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπδεηήζεθαλ κέζα απφ ην πξίζκα ηφζν ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δεκηνπξγία ελφο «ράξηε» αλάπηπμεο ησλ δηαδηθαζηψλ Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) Γ.Δ.Α. νπνηαζδήπνηε θαξκαθαπνζήθεο. Γηα ηα θαξκαθεία ε αλάδεημε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ πνπ νθείινληαη ζηηο νξζέο εθαξκνγέο ηεο Αιπζίδαο Δθνδηαζκνχ (Logistics) θαη ν εληνπηζκφο ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη θαη επέθηαζε κεηψλνπλ ην επίπεδν 5

6 εμππεξέηεζεο πειαηψλ αιιά θαη ηελ απφδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο θαη καθξνπξφζεζκα ηε βησζηκφηεηά ηεο. (Γηα λνκηθνχο ιφγνπο δελ ζα αλαθεξζεί ην φλνκα ηεο θαξκαθεπηηθήο εηαηξίαο) ΠΔΡΙΛΗΦΗ χ ί ί φ χ έ. ψ έ ί φ- φ ά ά 1 έ 3. χ έ ά έ ί ά ά 4 έσο 6. 6

7 ή ί ό Βηβιηνγξαθία ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ (Π.). 1.1 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1.1.α Πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 1.1.β Έλα Π. ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή 1.1.γ Σν Π. πεξηιακβάλεη 1.1.δ Λεηηνπξγίεο Π. 1.1.ε Πεδία Δθαξκνγήο Π. 1.2 ΔΞΔΛΙΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 1.3 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 1.3.α Δπίπεδα νινθιήξσζεο Αλάπηπμεο Π. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ν ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ LOGISTICS 2.1 ύγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Logistics 2.2 Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε Απνζεθώλ 2.3 Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο Picking Packing (απηόκαηε πξνδεκαηνπνίεζε) 2.4 Γξνκνιόγεζε παξαγγειηώλ 2.5 Γηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ 2.6 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) 2.7 Οη 5 βαζηθέο ζπληζηώζεο ελόο ΓΠ 7

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ν ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΔ ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ Με πςεινύο ξπζκνύο αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν θιάδνο - Σάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο 3.2 Πξνβιήκαηα Πξννπηηθέο 3.3 Σα απνηειέζκαηα ηνπ Ση είλαη Φάξκαθν; ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΓΔΙΑ 4.1 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο 4.2 Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Τγείαο 4.3 πζηήκαηα Ιαηξηθήο Σαμηλόκεζεο 4.4 Πξόηππα Κσδηθνπνίεζεο Ιαηξηθήο Πιεξνθνξίαο 4.5 Έκπεηξα πζηήκαηα 4.6 Ιαηξηθόο Φάθεινο 4.7 Σειεταηξηθή 4.7.α Δθαξκνγέο 4.7.β Παξάγνληεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηειεταηξηθήο 4.7.γ Πιενλεθηήκαηα ηειεταηξηθήο 4.8 Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ Τγείαο 4.9 Παξάγνληεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηθνύ πζηήκαηνο Τγείαο 4.10 Έμππλεο Κάξηεο 4.10.α ηνηρεία Έμππλσλ Καξηψλ 4.10.β Δθαξκνγέο Οθέιε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 ν ΔΜΠΔΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 5.1 Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems) 5.2 Αλάπηπμε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Δκπείξσλ πζηεκάησλ 5.3.α Πιενλεθηήκαηα/Μεηνλεθηήκαηα Έκπεηξνπ πζηήκαηνο (ε ρέζε Με Άλζξσπν-Δηδηθφ) 8

9 5.4 Δθαξκνγέο ησλ Δκπείξσλ πζηεκάησλ 5.5 Γλσζηά Έκπεηξα πζηήκαηα 5.6 Αξρηηεθηνληθή Δκπείξσλ πζηεκάησλ 5.6.α Βάζε Γλψζεο (Knowledge Base) 5.6.β Μεραληζκφο Δμαγσγήο πκπεξαζκάησλ (Inference Engine) 5.6.γ Μεραληζκφο Δπεμήγεζεο 5.7 Γηαδηθαζία Αλάπηπμεο Δκπείξσλ πζηεκάησλ 5.8 Γιώζζεο Πξνγξακκαηηζκνύ ΣΝ 5.8.α πλαξηεζηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο (LISP) 5.8.β Λνγηθφο Πξνγξακκαηηζκφο (PROLOG) 5.8.γ Πξνγξακκαηηζκφο κε Καλφλεο Παξαγσγήο (OPS5) 5.8.δ Αιγφξηζκνη Δπίιπζεο πγθξνχζεσλ ηεο OPS5 5.8.ε Παξάδεηγκα 1 Πξνγξάκκαηνο ζηελ OPS5 5.8.ζη Παξάδεηγκα 2 Πξνγξάκκαηνο ζηελ OPS5 5.9 Κειύθε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 5.9.α Απιά Κειχθε (Emycin) 5.9.β Δμειηγκέλα Κειχθε 5.9.γ PERSONAL CONSULTANT 5.9.δ ART (Automated Reasoning Tool) 5.9.ε KEE (Knowledge Engineering Environment) ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 ν Φαξκαθνεπαγξύπλεζε 6.1 Οξηζκόο 6.2 Σν ύζηεκα Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 6.2.α. Σν ζεκεξηλό ζύζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 6.2.β. Γηαηί πξέπεη λα βειηηώζνπκε ην ζύζηεκα Φαξκαθνεπαγξύπλεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 6.3 Σειεπηαίεο Δμειίμεηο 6.4 πλνπηηθή παξνπζίαζε ζηνπο πνιίηεο. Οη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε θαξκαθνεπαγξύπλεζε 6.4.α Σν ζέκα 6.4.β Σν ηζηνξηθφ. Ο ιφγνο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ΔΔ. 6.4.γ Οη πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο 6.4.δ Ζ ρξεζηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο 9

10 6.4.ε Οη επφκελεο ελέξγεηεο 6.5 ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ 6.5.α Λφγνη θαη ζηφρνη ηεο πξφηαζεο. 6.5.β Γεληθφ πιαίζην 6.6 ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΔΙ ΜΔ ΣΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ 6.6.α Γηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 6.6.β Δθηίκεζε επηπηψζεσλ 6.6.γ ΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ Κεθάιαην 7 ν πκπεξάζκαηα Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο Βηβιηνγξαθία 10

11 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ 11

12 1.1 ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 1.1.α Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα είλαη ηα ζπζηήκαηα πνπ παξαιακβάλνπλ θάζε θνξά ηα δεδνκέλα θαη ηα κεηαηξέπνπλ ζε πιεξνθνξίεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Οξηζκφο Πξνζδηνξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Δπεμεξγάδεηαη πιεξνθνξίεο κε ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ. 1.1.β Έλα Π. ζηελ νινθιεξσκέλε ηνπ κνξθή αλαπηχζζεη ζχγρξνλεο ηειεπηθνηλσληαθέο - ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο - ππεξεζίεο. επηηειεί ζχλζεηνπο δηαρεηξηζηηθνχο - νξγαλσηηθνχο - ζηξαηεγηθνχο ξφινπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 1.1.γ Σν Π. πεξηιακβάλεη Κνζκνζεσξία Αξρέο Οξγαλσηηθή Γνκή Γηαδηθαζία ρεδηάδεη, Πξνζσπηθό Δγθαηαζηάζεηο Με ζηφρν λα πληνλίδεη, Διέγρεη, ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ Μεραλέο Γίθηπα επηθνηλ. Γηεθπεξαηψλεη. 12 Άλζξσπνο

13 1.1.δ Λεηηνπξγίεο Π. Α πιινγή, Απνζήθεπζε Πιεξνθνξηψλ, Β Δπεμεξγαζία. Β Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ, Ηθαλνπνίεζε λέσλ αλαγθψλ, Πξνγξακκαηηζκφο - πληνληζκφο ιεηηνπξγηψλ Έιεγρνο - Γηνίθεζε 1.1.ε Πεδία Δθαξκνγήο Π. 1) Απηνκαηνπνίεζε θαη ππνζηήξημε ζην επίπεδν ηεο Παξαγσγηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, 2) Γηνηθεηηθή - Οηθνλνκηθή Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε, 3) Δλέξγεηεο δπλακηθήο εηζφδνπ ζηελ αγνξά, 4) ρεδηαζκφο ζηξαηεγηθήο ππεξνρήο έλαληη αληαγσληζηψλ. 13

14 ΥΗΜΑ: Κύθινη Γηνίθεζεο Π. θαη Παξαγσγήο Σξάπεδεο Πειάηεο Πξνκεζεπηέο Aαληαγσληζηέο Πεξηβάιινλ Οηθνλνκηθφ θιίκα Γηεζλείο ζπλζήθεο Γεληθέο εθηηκήζεηο Νέα πξντφληα - ππεξεζίεο Δπηηφθηα Πιεξνθνξίεο Γηνίθεζε Πιεξνθνξίεο ηξαηεγηθή Γηαζέζηκνη πφξνη Δπηρ. ηξαηεγηθή Αλακελφκελα απνηειέζκαηα Π.. Μεραληζκνί Δηζφδνπ Οξγάλσζε Πιεξνθνξηψλ Φπζηθφ χζηεκα Παξαγσγήο επεμεξγαζία Μεραληζκνί Δμφδνπ Πξνγξάκκαηα θαη απνθάζεηο Σα απνηειέζκαηα πνπ βγαίλνπλ από ηελ έμνδν επηζηξέθνπλ ζηνλ Π. σο αξρηθά δεδνκέλα ιόγσ ηεο αλαδξνκηθήο δηαζύλδεζεο. 14

15 1.2 Δμέιημε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Πεξίνδνο Αληίιεςε γηα ηελ πιεξνθνξία Μέζνδνη Τινπνίεζεο Απνηέιεζκα Γξαθεηνθξαηηθή αλαγθαηφηεηα Ζιεθηξνληθά ινγηζηηθά κεραλήκαηα χληαμε εγγξάθσλ αμηφπηζηε επεμεξγαζία Υξήζηκε γηα ιίγα αλψηεξα ζηειέρε MIS πγθέληξσζε - Αμηνπνίεζε απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ (Αλάγθεο - παξαγσγηθφηεηα) πκβνιή ζηελ επίδνζε εμεηδηθεπκέλσλ Γηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ Γηαρείξηζε πιεξνθνξηαθψλ απνζεκάησλ Βειηίσζε δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο ιήςεο επηινγήο απνθάζεσλ Απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αλαδηάξζξσζε χλδεζε κε ηελ παξαγσγή + δηαρείξηζε (end - user computing) Απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηξαηεγηθή πιαηθφξκα γηα άκεζε ιήςε απνθάζεσλ κε καθξνρξφλην νξίδνληα Data Warehouse Data Πνηφηεηα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο 15

16 1.3 Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Αλάπηπμε Π. : Γηαδηθαζία ζπλερψλ παξεκβάζεσλ βάζεη πξνθαζνξηζκέλεο πνξείαο, κε ζηφρν ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Π α Δπίπεδα νινθιήξσζεο Αλάπηπμεο Π. Αξρηθφ: Υανηηθή θαηάζηαζε πνηφηεηαο, Δμαζθάιηζε Δπαλαιεπηηθφ: Οξηζκφο δηαδηθαζηψλ = Πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ, εθδφζεσλ - Απαηηήζεσλ, Γηαρείξηζε 16

17 πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. Έιεγρνο Γηαρεηξηζηηθά. Καηαγεγξακκέλε. Οξηζκέλν: Ζ δηαδηθαζία Αλάπηπμεο ηππνπνηεκέλε Σερλνινγηθφ Δπίπεδν. νινθιεξσκέλε δηαδηθαζίαο. Με δηαρείξηζε: Αλαιπηηθέο Μεηξήζεηο γηα θάζε βήκα ηεο Βέιηηζην: Αλάινγα κε ζηνηρεία ησλ κεηξήζεσλ θαζνξίδεηαη ε πνξεία βειηηζηνπνίεζεο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ Βξίζθεηαη ζην Αξρηθφ / 10% Δπαλαιεπηηθφ επίπεδν. 17

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ LOGISTICS 18

19 2.1 ύγρξνλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Logistics Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ε ελζσκάησζε κεζφδσλ βειηηζηνπνίεζεο απφ ην ρψξν ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο (Operations Relations) θαη ε πινπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ ηάζεσλ ζην ρψξν ηεο Δθνδηαζηηθήο Γηαρείξηζεο (Logistics Management) νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο θαη ζπληεινχλ ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο Logistics, πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αμίαο ελφο ηειηθνχ πξντφληνο. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο κεηαβιεηέο, πνπ επεξεάδεη ζνβαξά ηα έζνδα θαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ ηα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Σν θφζηνο logistics (εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο) επηβαξχλεη έλα πξντφλ θαηά 10% σο θαη 30% ηεο αμίαο ηνπ, αλάινγα κε ηνλ θιάδν πνπ αλήθεη. Αλ ιεθζεί ππφςε, φηη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζε κεξηθνχο εκπνξηθνχο θιάδνπο θπκαίλνληαη απφ 1% κέρξη 3%,ηφηε γίλεηαη ακέζσο αληηιεπηφ, φηη αθφκε θαη κηθξέο κεηψζεηο ηνπ θφζηνπο Logistics, νδεγνχλ ζε ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Έλα ζχγρξνλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δθνδηαζηηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο αλάγθεο κηαο απνζήθεο ή ελφο θέληξνπ δηαλνκήο, απφ ηελ άθημε ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ απνζήθεπζή ηνπο, κέρξη ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηνπο πειάηεο. Ζ ππνζηήξημε παιεηψλ θαηά UCC/EAN 128, on line θαη real time έιεγρνο ησλ απνζεκάησλ κε ρξήζε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ, ε παξαθνινχζεζε εκεξνκεληψλ θαη παξηίδσλ ιήμεο, ε ελζσκάησζε barcode ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο, ε ηαρχηαηε απηφκαηε απνγξαθή κε θνξεηά αζχξκαηα ηεξκαηηθά, ε 19

20 εμνηθνλφκεζε απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ απνζήθεπζεο, o on line έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο (πεξνλνθφξα, παιεηνθφξα) θαη ε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο picking ησλ παξαγγειηψλ απνηεινχλ ην minimum πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη κία ζχγρξνλε κεραλνγξαθηθή ιχζε ζην ρψξν ηνπ Logistics Management. Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηεο Πιεξνθνξηθήο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ ζχγρξνλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Logistics. Οη ζχγρξνλεο απηέο εμειίμεηο, πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά Ηζρπξά ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε επεμεξγαζηέο RISC ή επεμεξγαζηέο ηεο INTEL (πρ. Pentium Pro). Αλνηθηά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα (π.ρ. UNIX, WINDOWS NT) ρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ RDBMS Αξρηηεθηνληθή client server Παξαζπξηθά πεξηβάιινληα ζηνπο clients (WINDOWS 95, WINDOWS NT STATION) Σερλνινγία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ object oriented θαη RAD εξγαιεία Σερλνινγία Γηθηχσλ LAN θαη Γηαδηθηχσλ (INTERNET). Αζχξκαηα δίθηπα γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θνξεηψλ ηεξκαηηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνζήθεο κε ηνλ server. πζηήκαηα εθηχπσζεο γξακκηθνχ θψδηθα θαη αλαγλψζηεο γξακκσηνχ θψδηθα θ.ιπ. Οη παξαπάλσ ηερλνινγίεο ζπλδπαδφκελεο κε αιγνξίζκνπο βειηηζηνπνίεζεο ηεο Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θαη κεζφδνπο ηεο επηζηήκεο ησλ Logistics απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε παλίζρπξσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Logistics. 20

21 2.8 Λεηηνπξγηθή Γηαρείξηζε Απνζεθώλ Σν minimum ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ είλαη : Τπνζηήξημε αζχξκαησλ ηεξκαηηθψλ ηφζν πάλσ ζηα πεξνλνθφξα, φζν θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο (pickers, επηζηάηεο, ειεγθηέο θ.ιπ.) Τπνζηήξημε παιέηαο κε εηηθέηα UCC/EAN 128 θαη εθηχπσζε εηηθεηψλ παιεηψλ UCC/EAN 128. Σαπηφρξνλε παξαιαβή εκπνξεπκάησλ απφ πνιιά ζεκεία ηεο απνζήθεο Παξαθνινχζεζε εκεξνκεληψλ θαη παξηίδσλ ιήμεσο Τπνζηήξημε barcode ζε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο απνζήθεο Απηφκαηε απνγξαθή ηεο απνζήθεο κε θνξεηά αζχξκαηα ηεξκαηηθά Ηρλειαζηκφηεηα ησλ παξηίδσλ θαηά ηε δηαδηθαζία picking θ.ά. Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ ζα πξέπεη λα απηνκαηνπνηεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαιαβή θαη απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ κηαο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ αλαηξνθνδνζία ησλ ζέζεσλ θαη εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ. Δπίζεο λα ππνζηεξίδεη απνζήθεο εηνίκσλ πξντφλησλ, θαζψο θαη εκηεηνίκσλ, πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, αμηνπνηψληαο φια ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ Απνζήθεο (αλαγλψζηεο barcode, αζχξκαηα θνξεηά ηεξκαηηθά, θιπ.), γηα άκεζε θαη αζθαιή εγθπξνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή (Warehouse Server) ηεο Απνζήθεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη πάλσ ζηελ αξρή : «Γεκηνπξγία Δληνιήο Δξγαζίαο Δγθπξνπνίεζε». Σα νθέιε απφ ηε ρξήζε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Λεηηνπξγηθήο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη επειημίαο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο απνζήθεο, ε πνηφηεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 21

22 2.9 Απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζίαο Picking Packing (απηόκαηε πξνδεκαηνπνίεζε) Σα ζπζηήκαηα πξν-δεκαηνπνίεζεο (ην πξφζεκα «πξν» έρεη ηελ έλλνηα φηη ε κεραλνγξαθηθή δεκαηνπνίεζε πξνεγείηαη ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο), εθαξκφδνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ «ρχκα» κέξνπο ησλ παξαγγειηψλ ζε ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο. Μεηά απφ ηε δηάζπαζε ησλ γξακκψλ ησλ παξαγγειηψλ ζε αξηζκφ αθέξαησλ παιεηψλ, αξηζκφ θηβσηίσλ θαη αξηζκφ κνλαδηαίσλ ηεκαρίσλ θαη ππνζθεπαζηψλ (ρχκα κέξνο παξαγγειίαο), ην ζχζηεκα ππνινγίδεη απηφκαηα κε βάζε ηα δηαζέζηκα ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο, ηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο, ηνπ «ρχκα» κέξνπο ησλ παξαγγειηψλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη παξαθάησ ηξεηο ζηφρνη : Διαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνπηηψλ ζπζθεπαζίαο. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θνπηηψλ ζπζθεπαζίαο. 1. Διαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαλπφκελεο απφζηαζεο ησλ pickers ζην ρψξν picking ηνπ ρχκα κέξνπο (θαη θαη επέθηαζε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ picking ησλ παξαγγειηψλ). Έλα ζχζηεκα πξνδεκαηνπνίεζεο (picking packing) ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ (ηεκαρίσλ θαη ππνζπζθεπαζηψλ), ηηο δηαζηάζεηο ησλ δηαζεζίκσλ ραξηνθηβσηίσλ ζπζθεπαζίαο, ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζην ραξηνθηβψηην ζπζθεπαζίαο (πρ. Σν κφλν φξζην, δηαγψληα ηνπνζέηεζε θ.ιπ.) ηηο απαηηήζεηο ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ κφλν ζε εηδηθά θνπηηά ή θάπνηα πξνηίκεζε ζε εηδηθά θνπηηά, ηνλ ειάρηζην θαη κέγηζην βαζκφ πιήξσζεο ησλ θνπηηψλ, ηελ ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ζηεξηγκάησλ, ηηο ζέζεηο ησλ πξντφλησλ ζηε πεξηνρή picking θαη πνιιά άιια. Έηζη 22

23 επηηπγράλνληαη απνθνκηδή ησλ εηδψλ απφ ηα ξάθηα (Picking) θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα ραξηνθηβψηηα ζπζθεπαζίαο (packing) ζε κία θάζε Γξνκνιόγεζε παξαγγειηώλ Σν ζχζηεκα δξνκνιφγεζεο ησλ παξαγγειηψλ θαιχπηεη φιεο ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ζηνλ ρψξν ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ δξνκνινγίσλ θαη δηαλνκψλ. Σν ζχζηεκα Γξνκνιφγεζεο παξαγγειηψλ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε δχν θάζεηο : 1. Απηφκαηε δξνκνιφγεζε 2. Υεηξνθίλεηε δξνκνιφγεζε Ζ απηφκαηε δξνκνιφγεζε δεκηνπξγεί ηε βέιηηζηε πξφηαζε δξνκνιφγεζεο, ηελ νπνία ν δξνκνινγεηήο ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα νξηζηηθνπνηήζεη κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιεηηνπξγία ηεο ρεηξνθίλεηεο δξνκνιφγεζεο. Ζ απηφκαηε δξνκνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο πεξηνξηζκνχο ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο δηαλνκήο φπσο πρ.: Γηαζέζηκα κεηαθνξηθά κέζα (ηδηφθηεηα, δεκφζηαο ρξήζεσο), σθέιηκνπο φγθνπο θαη βάξε θνξηεγψλ, εκεξνκελίεο παξάδνζεο πειαηψλ θαη παξαγγειηψλ, φγθνπο θαη βάξε παξαγγειηψλ, επείγνπζεο παξαγγειίεο, κέγηζην αξηζκφ παξαγγειηψλ, θαη ζεκείσλ παξάδνζεο, αλά δηαδξνκή, παξαγγειίεο ηνπηθέο θαη παξαγγειίεο επαξρίαο κέζσ πξαθηνξείσλ, νδεγνχο θνξηεγψλ, πξαθηνξεία κεηαθνξψλ, πειάηεο θ.ιπ. κε ηελ εθαξκνγή ελφο ζχγρξνλνπ ζπζηήκαηνο δξνκνιφγεζεο επηηπγράλνληαη : Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Διαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δξνκνινγίσλ. Καιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 23

24 Μείσζε ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο. Άκεζε απφθξηζε ζε επείγνπζεο παξαγγειίεο. Μείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο παξαγγειηψλ 2.11 Γηαρείξηζε ζηόινπ νρεκάησλ Σν ππνζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηεο εηαηξείαο επηηξέπεη ηελ νκαδνπνίεζε θαη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ ζηφινπ νρεκάησλ. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε ππελζχκηζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ΚΣΔΟ, αζθάιεηεο, ζπληήξεζε θ.ιπ.) ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζηελ αξρή θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη ε ζχγθξηζε ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο θαη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γχξσ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ απνηεινχλ κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ. 24

25 (Με ηδηαίηεξε επηηπρία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηε Γεπηέξα 20 Οθησβξίνπ ηα εγθαίληα επέθηαζεο ηεο ζπγαηξηθήο θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Οκίινπ, ΤΝ.ΦΑ Α.Δ ζηνλ Άιηκν. Σα θαξκαθεία-κέιε πνπ παξεπξέζεθαλ είραλ ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπλ απφ θνληά ηα λέα ζχγρξνλα θαη ηερλνινγηθά εμειηγκέλα ζπζηήκαηα απηφκαηεο δηαινγήο πξντφλησλ (Robot & RF) ζηηο άξηηα νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο ηεο πλεηαηξηζηηθήο Φαξκαθαπνζήθεο Α.Δ., πνπ απνηεινχλ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο νξζήο πξαθηηθήο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο. Ζ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ κεγάινπ έξγνπ ζε εληαίν ρψξν 3000ηκ, θαζηζηά ηελ ΤΝ.ΦΑ, ηελ πιένλ απηνκαηνπνηεκέλε θαξκαθαπνζήθε ηεο ρψξαο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε ελφο λένπ αλαβαζκηζκέλνπ θαη αλαλεσκέλνπ επηπέδνπ ζπλεξγφο 25

26 2.6 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (GIS) Ο φξνο Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS) αλαθέξεηαη ζε θάζε ζχζηεκα ππνινγηζηή, πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρεηξίδεηαη γεσγξαθηθά δεδνκέλα. Γελ πεξηιακβάλεη κφλν ινγηζκηθφ θαη πιηθφ αιιά θαη εηδηθέο ζπζθεπέο γηα εηζαγσγή θαη δεκηνπξγία ραξηψλ, θαζψο θαη ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσληψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλδέζνπλ ηα δηάθνξα ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηεινχληαη. Όια ηα δεδνκέλα ζε έλα ΓΠ είλαη «γεσθαηαρσξηζκέλα», βξίζθνληαη δειαδή άκεζα ζπλδεδεκέλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ. Έλα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ είλαη απηφ ηνπ γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. ' απηφ ην ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, θάζε ηνπνζεζία πξνζδηνξίδεηαη ζρεηηθά κε ηνλ Ηζεκεξηλφ θαη ηε γξακκή κεδεληθνχ γεσγξαθηθνχ κήθνπο πνπ πεξλά απφ ην θεκηζκέλν αζηεξνζθνπείν Γθξίλνπηηο, ζην Λνλδίλν. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη πνιιά άιια γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ, ζπλεπψο θάζε GIS ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαηξέπεη ηηο ζπληεηαγκέλεο απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. H ρσξηθή πιεξνθνξία αλαπαξίζηαηαη κε δπν ηξφπνπο: σο δηαλπζκαηηθά δεδνκέλα κε ηε κνξθή ζεκείσλ, γξακκψλ θαη πνιπγψλσλ, ή σο δηθηπσηά (raster) δεδνκέλα, νξγαλσκέλα ζπζηεκαηηθά ζε θειηά (φπσο π.ρ. κηα ςεθηαθή εηθφλα). Απ φια φζα αλαθέξακε κέρξη ηψξα, είλαη πξνθαλέο φηη βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελφο ΓΠ είλαη φηη ρξεζηκνπνηεί ηε γεσγξαθία (ην ρψξν) σο θνηλφ ζηνηρείν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ δεδνκέλσλ, ζπλδπάδνληαο ηζφηηκα ηε γεσγξαθηθή (ραξηνγξαθηθή) θαη ηελ αλαιπηηθή (ζηαηηζηηθή) πιεξνθνξία. Έλα ΓΠ κπνξεί λα είλαη αλαινγηθφ ή ςεθηαθφ. Σα δεδνκέλα ελφο αλαινγηθνχ ΓΠ επεμεξγάδνληαη κε ην ρέξη, ρξεζηκνπνηψληαο γλσζηέο κεζφδνπο, φπσο επίζεζε ραξηψλ, ζρεδηαζκέλσλ ζε ξηδφραξην, θ.ά. Αληίζεηα, ην ςεθηαθφ ΓΠ βαζίδεηαη ζηελ επεμεξγαζία κέζσ ππνινγηζηή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο (Απηφκαηε Υαξηνγξάθεζε (Automated Mapping), Υαξηνγξάθεζε κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή (Computer Assisted Mapping), ρεδίαζε κε ηε Βνήζεηα Τπνινγηζηή (Computer Aided Design)) κπνξνχλ λα 26

27 ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα ηε ζρεδίαζε ελφο ράξηε είηε σο ππφβαζξν ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηεινχλ ηα ίδηα έλα GIS. 2.7 Οη 5 βαζηθέο ζπληζηώζεο ελόο ΓΠ είλαη: Αλαγλψξηζε θαη ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (Data Acquisition) Πξνεπεμεξγαζία, δει. πξνεηνηκαζία ησλ ζπιιερζέλησλ ζηνηρείσλ, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηνλ ππνινγηζηή, θαη εηζαγσγή ηνπο ζ' απηφλ (Preprocessing) Γηαρείξηζε Γεδνκέλσλ κε ηε δεκηνπξγία ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ (Data Management) Δπεμεξγαζία θαη Αλάιπζε Γεδνκέλσλ (Manipulation and Analysis) κε δηάθνξεο κεζφδνπο Παξαγσγή Απνηειεζκάησλ ζε έληππε (hard copy) ή κε έληππε (soft copy) κνξθή (Product Generation) Σα ρσξηθά δεδνκέλα ελφο ΓΠ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 2 κεγάιεο θαηεγνξίεο: Πεξηγξαθηθά (ηαηηζηηθά) Γεδνκέλα (Attribute Data) θαη Γεσγξαθηθά (Υαξηνγξαθηθά) Γεδνκέλα (Chartographic Data). Χο Πεξηγξαθηθά (ηαηηζηηθά) Γεδνκέλα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απηά πνπ πεξηγξάθνπλ θαηλφκελα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν ή παξακέηξνπο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ην ρψξν (π.ρ. ρξήζε γεο, ή θαηάζηαζε ελφο θηηξίνπ θ.ιπ.). Σα δεδνκέλα απηά θσδηθνπνηνχληαη, απνζεθεχνληαη ζε Βάζεηο Γεδνκέλσλ (Data Bases) θαη απνηεινχλ έλα 27

28 πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ην ρψξν, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε Με Υσξηθή Αλαδήηεζε Πιεξνθνξηψλ (Aspatial Query) (π.ρ. πφζνο είλαη ν πιεζπζκφο ειηθίαο ρξφλσλ ζε αθηίλα 200 κέηξσλ γχξσ απφ έλα ζρνιείν). Χο Γεσγξαθηθά (Υαξηνγξαθηθά) Γεδνκέλα κπνξνχλ λα νξηζηνχλ απηά, πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα κηαο ππφ θιίκαθα απεηθφληζεο ηνπ ρψξνπ πάλσ ζε έλα επίπεδν (ηελ νζφλε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή ην ραξηί ζρεδίαζεο). Σα δεδνκέλα απηά κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ κε δχν ηξφπνπο (Σερλνινγία Γηαλχζκαηνο (Vector) ή Σερλνινγία Πιέγκαηνο (Raster)) θαη κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ζε απηά, πνπ πεξηγξάθνπλ ηε Γεσκεηξία (Geometry) ηνπ ρψξνπ θαη ζε απηά, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ Σνπνινγία (Topology) ηνπ ρψξνπ, δει. ηε ζρέζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αλαπαξαζηήζεη ηε ζχλδεζε, ηε ζπλέρεηα θαη ηε γεηηλίαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ελφο ράξηε. Σα δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηε Γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ είλαη απηά ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ελφο θαηλνκέλνπ ζην έδαθνο θαη ηαπηφρξνλα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζρήκαηφο ηνπ. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε βνήζεηα εκεηαθψλ (εκείσλ (Points)), Γξακκηθψλ (Γξακκψλ ή Σφμσλ (Arcs ή Lines)) ή Δπηθαλεηαθψλ (Πνιπγψλσλ ή Δπηθαλεηψλ (Polygons ή Areas)) ηνηρείσλ. Βαζηθή έλλνηα γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ΓΠ είλαη ε Γηαζηξσκάησζε ηεο Πιεξνθνξίαο (Layers of Information, Overlay Technique). Χο Γηαζηξσκάησζε κπνξεί λα νξηζηεί ε ινγηθή νξγάλσζε ηεο Πιεξνθνξίαο ζε Δπίπεδα (Layers) νκνηνγελψλ πιεξνθνξηψλ. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν έλαο ράξηεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε πνιιά επίπεδα, θαζέλα απφ ηα νπνία δίλεη 28

29 έλα είδνο πιεξνθνξίαο, πεξηιακβάλνληαο ηα απαξαίηεηα, γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνηρεία (π.ρ. νηθνδνκηθέο γξακκέο, δίθηπα ππνδνκήο θ.ιπ.). Σα ζπζηήκαηα GIS απνηεινχλ κηα θαζ φια ελεξγφ πεξηνρή ηεο ζχγρξνλεο, ςεθηαθήο ηερλνινγίαο κε εηήζηα αλάπηπμε 20% θαη ηδίξνπο πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ λα απνζεθεχνπλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά, πέξα απφ ηα ίδηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο, είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηζρχνο θαη επειημίαο απηήο ηεο ηερλνινγίαο. Σα ΓΠ έρνπλ πνιιέο θαη ελδηαθέξνπζεο εθαξκνγέο ζηελ αλάιπζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ επεμεξγαζία γεσγξαθηθά πξνζδηνξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ. Με ηε βνήζεηα ηερληθψλ, φπσο: Πεξηγξαθηθή Υσξνζέηεζε, Αλαιπηηθή Υσξνζέηεζε, Οξηνζέηεζε, Βειηηζηνπνίεζε, Αλάιπζε Γεηηλίαζεο, Τπνινγηζκφο Διάρηζηεο Γηαδξνκήο, Σνπνγξαθηθή Αλάιπζε θαη Αλάιπζε Γηαδξφκνπ ή Παξαζχξνπ, ηα ΓΠ απνηεινχλ ζήκεξα ην βαζηθφ εξγαιείν κειέηεο ζε πάξα πνιινχο ηνκείο, φπσο: Κηεκαηνιφγην, Μεηαθνξέο, Κηλεηή Σειεθσλία, Γίθηπν Γηαλνκψλ, θ.ά. Σππηθέο εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ GIS βξίζθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πφξσλ ηνπ, ζην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέαο ππνδνκήο γηα νηθηζκνχο, ζηηο ζαιάζζηεο θαη επίγεηεο κεηαθνξέο, ζηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, ζηηο βηνκεραλίεο ηειεπηθνηλσληψλ, χδαηνο θαη ειεθηξηθνχ (φπνπ ε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δηθηχσλ ηνπο), αθφκα θαη γηα ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο. ηνλ ηνκέα ησλ ζηξαηησηηθψλ εθαξκνγψλ κάιηζηα (αιιά θαη ζηηο πξνεγνχκελεο), ηα ΓΠ ζπλεξγάδνληαη άςνγα κε ην ζχζηεκα GPS, ην ζηξαηησηηθφ δνξπθνξηθφ ζχζηεκα πινήγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην ππνπξγείν άκπλαο ησλ ΖΠΑ, αιιά ζήκεξα πιένλ απνηειεί ην «επαγγέιην» ηεο πινήγεζεο ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ. Σν GPS (Global Positioning System, Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ) ειέγρεη 24 δνξπθφξνπο κεγάιεο αθξηβείαο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα εθπέκπνπλ ξαδηνζήκαηα κε κεγάιε αθξίβεηα. χκθσλα κε απηφ, ε αθξηβήο ζέζε ελφο ζεκείνπ πνπ βξίζθεηαη επάλσ ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ιήςε θαη ζχγθξηζε ησλ ζεκάησλ ηξηψλ ηέηνησλ δνξπθφξσλ, ε νπνία κεηαθξάδεηαη ζηε κνλαδηθή ηνκή ηξηψλ θψλσλ ησλ νπνίσλ νη θνξπθέο είλαη νη ηξεηο δνξπθφξνη. Ζ ηππηθή αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ GPS είλαη ±100m θαη κπνξεί λα θζάζεη ηα ±10m 29

30 κε ηε βνήζεηα δηαθνξηθνχ GPS. To ζχζηεκα GPS επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο ζεκείσλ ζε φιν ηνλ θφζκν 24 ψξεο ην 24σξν θάησ ππφ νπνηεζδήπνηε θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κπνξεί λα ζπλδπαζηεί άκεζα κε ζπζηήκαηα GIS θαζψο θαη κε ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ραξηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ECDIS (Electronic Chart Display and Information System). Ζ αθξίβεηα πνπ παξέρεηαη απφ ην GPS είλαη θαιχηεξε απφ απηή ησλ λαπηηθψλ ραξηψλ θαη άξα ρξεζηκφηεξε θαη αθξηβέζηεξε γηα εηζαγσγή ζε έλαλ ειεθηξνληθφ ράξηε πινήγεζεο, πνπ ζπλδπάδεη λαπηηθή κε πδξνγξαθηθή πιεξνθνξία γηα απεηθφληζε ζηνλ ςεθηαθφ ράξηε θαη παξέρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα πινήγεζεο θαη πξνεηδνπνίεζεο πνπ απεηθνλίδεη ηε ζέζε ηνπ πινίνπ θαη άιιε πιεξνθνξία βαζηθή γηα ηελ αζθαιή πινήγεζή ηνπ, αθνπζηηθά θαη νπηηθά ζήκαηα πξνεηδνπνίεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πινίν μεθχγεη ηεο πνξείαο ηνπ, πεξλά απφ αβαζή λεξά, επίθεηηαη ζχγθξνπζε κε άιια αληηθείκελα θ.ιπ. Άιιε εθαξκνγή ηνπ GPS είλαη ζηηο επίγεηεο κεηαθνξέο. Σα ζπζηήκαηα πινήγεζεο απηνθηλήησλ, πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο επξσπατθέο ρψξεο, ρξεζηκνπνηνχλ απιέο ιεηηνπξγίεο ΓΠ κε ςεθηαθνχο ράξηεο θαη παξεκθεξή πιεξνθνξία. ε πεξηνρέο κε απμεκέλν θπθινθνξηαθφ, ηέηνηα ζπζηήκαηα παξέρνπλ ζηνπο νδεγνχο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθχγνπλ ηα κπνηηιηαξίζκαηα θαη λα νδεγνχλ κε αζθάιεηα. Απνηεινχλ έλα ζχλνιν απφ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε Δπξψπε θαη ΖΠΑ, γλσζηά σο Έμππλα πζηήκαηα Μεηαθνξάο (Intelligent Transportation Systems - ITS). 30

31 Έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκψλ, κε ηε βνήζεηα ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ζηόιν νρεκάησλ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηφζν ην ζπλνιηθφ ρξφλν κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ηεο φζν θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο. Οη δηάθνξεο ηερληθέο ππνινγηζκνχ ειάρηζηεο δηαδξνκήο, κέζσ ησλ ΓΠ, παξέρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα άκεζα θαη εχθνια. Καη απηφ απνηειεί κφιηο έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ησλ GIS, απφ ηα ρηιηάδεο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ θαη λα αμηνπνηεζνχλ απφ επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο πνπ -κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν- ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ ή ηελ θίλεζε ζε απηφλ. 31

32 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΔ ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ

33 3.1 Με πςεινύο ξπζκνύο αλαπηύζζεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα ν θιάδνο. Σάζεηο ελίζρπζεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηελ εγρψξηα αγνξά ιεηηνπξγνχλ 120 ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο & 27 ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο θαξκαθνπνηψλ. Όπσο αλαθέξεηαη ζε πξφζθαηε κειέηε ηεο Hellastat Α.Δ. (www.hellastat.eu) νη θπξηφηεξνη πειάηεο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ είλαη ηα θαξκαθεία, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλήιζε ζηα ηέιε ηνπ 2006, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ζε 9.577, εθ ησλ νπνίσλ ηα βξίζθνληαη ζηελ Αηηηθή, απμεκέλα θαηά 256 ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ζπλίζηαηαη ζηελ εθηελέζηεξε γεσγξαθηθή θάιπςε, ηνλ εθνδηαζκφ ηεο αγνξάο κε κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ, ηελ επέθηαζε ησλ απνζεθψλ, ηελ αλαλέσζε ησλ κεηαθνξηθψλ ζηφισλ θαη ηελ εθαξκνγή ξνκπνηηθψλ ζπζηεκάησλ. Οη ηδησηηθέο θαξκαθαπνζήθεο αληαγσλίδνληαη άκεζα ηνπο πξνκεζεπηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηνπηθέο ελψζεηο θαξκαθνπνηψλ, θαηέρνληαο ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο ζηηο πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθά αγνξέο πνπ εμππεξεηνχλ. Οξηζκέλνη ζπλεηαηξηζκνί κεηαηξέπνληαη ζε νκίινπο, ηδξχνληαο ζπγαηξηθέο ελψζεηο ζε φκνξεο πεξηνρέο, ψζηε λα ελδπλακψζνπλ ηε γεσγξαθηθή ηνπο παξνπζία εθκεηαιιεπφκελνη ηελ αλάπηπμε θνηλψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν νδεγεί ζε εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ησλ εηαηξηψλ κε θχξην παξάδεηγκα ηνλ Όκηιν Alapisπξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σν ρνλδξηθφ εκπφξην θαξκάθσλ θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε ζε παξαγσγηθφηεηα ζπγθξηλφκελν κε άιιεο θαηεγνξίεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ. εκεηψλεηαη φηη ζηελ Δπξψπε (Δ.Δ.-22) δξαζηεξηνπνηνχληαη πεξίπνπ 673 ρνλδξέκπνξνη θαξκάθσλ, νη νπνίνη ειέγρνπλ έλα δίθηπν θαξκαθαπνζεθψλ. 3.2 Πξνβιήκαηα Πξννπηηθέο χκθσλα κε εθπξφζσπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγάζηεθε ε Hellastat γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο, ν θιάδνο αληηκεησπίδεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπλνπηηθά αθνξνχλ ζηα εμήο: 33

34 Δμάξηεζε απφ ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο Διιηπήο έιεγρνο ζηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο ιεηηνπξγίαο θαξκαθαπνζεθψλ. Έιιεηςε ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη επαγγεικαηηθνχ management ζε νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο. Όζνλ αθνξά ζηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, ζηε κειέηε ηεο Hellastat αλαθέξνληαη ηα εμήο: Γηαρξνληθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξκαθείσλ Πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε αιιά θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία κεγάισλ νκίισλ Γηαρξνληθή αχμεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ιφγσ θπξίσο δεκνγξαθηθψλ θαη λνζνινγηθψλ Παξαγφλησλ. 3.3 Σα απνηειέζκαηα ηνπ 2007 ηε κειέηε ηεο Hellastat αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ελφο ζεκαληηθνχ δείγκαηνο 95 επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: νη ζπλνιηθέο Πσιήζεηο ην 2007 δηακνξθψζεθαλ ζε 3,6 δηζ., θαηαγξάθνληαο αχμεζε έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κε κέζε κεηαβνιή αλά εηαηξεία ηεο ηάμεο ηνπ 12,7%. Παξφκνηα εμέιημε είραλ θαη ηα ζπλνιηθά ΚΠΦ, ηα νπνία απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 36,5% ζε 49,16 εθ., ελψ ε κέζε κεηαβνιή ηεο πξν θφξσλ θεξδνθνξίαο αλά εηαηξεία αλήιζε ζε 6,4%. 34

35 ε κέζε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ παξνπζίαζε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ζε 27,5%, απφ 28,2% ην Αλάινγε ζηαζεξφηεηα εκθάληζε ην πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο, ην νπνίν θπκάλζεθε ζηα 5,2%. ηαζεξφηεηα επέδεημαλ θαη ηα πεξηζψξηα ΚΠΣΦΑ θαη ΚΠΦ (1,9% θαη 2,1% αληίζηνηρα). Ζ θεθαιαηαθή κφριεπζε δηακνξθψλεηαη ζηαζεξά ζε πνιχ πςειά επίπεδα -ιφγσ ηνπ ακηγψο εκπνξηθνχ ραξαθηήξα- (9,79 πξνο 1). Πνιχ ζεηηθή γηα ηνλ θιάδν είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, κφιηο ζην 9% επί ησλ πσιήζεσλ. 35

36 36

37 37

38 3.4 Ση είλαη Φάξκαθν; Σα θάξκαθα ηα έρνπκε αθνπζηά, ιίγν ή πνιχ, φινη καο. Αλ ξσηνχζαηε φκσο ηνλ εαπηφ ζαο απηή ηελ ζηηγκή: "Ση είλαη θάξκαθν;", ζα κπνξνχζαηε λα απαληήζεηε; Ηδνχ ε απνξία... Φάξκαθα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο, αλ φρη ρηιηάδεο θαη εθαηνκκχξηα...! Τπάξρνπλ ζαλ θφθθηλα πγξά ζε κπνπθαιάθηα, άζπξα ή κπιε ραπάθηα, ζαλ θίηξηλεο θξέκεο θαη θπζηθά... ηα πεξηβφεηα εκβφιηα! Παξαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ επηζηήκνλεο ζε εξγαζηήξηα θαη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο νπζίεο απφ ην θπηηθφ βαζίιεην. Φάξκαθα παίξλνπκε, κεηά απφ ζπληαγή γηαηξνχ (θαη κφλν!), φηαλ είκαζηε άξξσζηνη γηα λα γίλνπκε θαιά. Απηφ ην μέξνπκε φινη. Πψο φκσο νη νπζίεο απηέο καο θάλνπλ θαιχηεξα; Ο ηξφπνο δξάζεο ησλ θαξκάθσλ είλαη δηαθνξεηηθφο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπο. Τπάξρνπλ θάξκαθα φπσο ηα αληηβηνηηθά ηα νπνία θαηαπνιεκνχλ ηα κηθξφβηα πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ θαη πξνθαινχλ ηηο δηάθνξεο "αλσκαιίεο" φπσο είλαη ν βήραο θαη ην ζπλάρη. Άιια, δελ θαηαπνιεκνχλ νπνηαδήπνηε κηθξφβηα, απιά θάλνπλ ηα ζπκπηψκαηα, π.ρ. ηνλ πνλνθέθαιν πνπ καο ηπξαλλάεη εδψ θαη 2 κέξεο, πην ήπηα έηζη ψζηε λα ληψζνπκε θαιχηεξα. Απηά νλνκάδνληαη παπζίπνλα θαη ζπρλά δίλνληαη παξάιιεια 38

39 κε θάξκαθα φπσο είλαη ηα αληηβηνηηθά γηα λα αξρίζνπκε λα ληψζνπκε θαιχηεξα πξηλ αθφκε ηα αληηβηνηηθά ηειεηψζνπλ ηνλ "πφιεκν" ηνπο! Τπάξρνπλ θαη θάξκαθα πνπ ειέγρνπλ θάπνηεο καθξνρξφληεο αζζέλεηεο φπσο είλαη ην άζζκα θαη ν δηαβήηεο. Σα θάξκαθα ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα θαηαπνιεκήζνπλ εληειψο ηελ αζζέλεηα αιιά βνεζνχλ ζην λα κελ εκθαλίδνληαη ζπρλά ή θαη θαζφινπ θάπνηα ζπκπηψκαηα έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη πνιχ ε δσή ηνπ αζζελή. Καη ηέινο, ηα πνιπαγαπεκέλα καο εκβφιηα! ε κνξθή εκβνιίσλ δίλνληαη ζπλήζσο θάξκαθα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ πξφιεςε θάπνησλ αζζελεηψλ. Γελ πξέπεη ινηπφλ λα ηα θνβφκαζηε γηαηί θάηη ηέηνηα εκβφιηα είλαη πνπ καο γιηηψλνπλ πνιιέο θνξέο απφ γξίπε ή θαη ζνβαξφηεξεο αζζέλεηεο. Αλάινγνο ηνπ είδνπο ησλ θαξκάθσλ είλαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηα παίξλνπκε. Όπσο είδακε πην πάλσ ηα πξνιεπηηθά θάξκαθα ζπλήζσο δίλνληαη κε έλεζε. Γηαηί; Σα θάξκαθα πνπ πξέπεη λα θαηαπηνχκε, είηε είλαη πγξά είηε ράπηα, φηαλ θηάζνπλ ζην ζηνκάρη δηαζπψληαη απφ ηα πγξά ηνπ ζε κηθξά κέξε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα "γιηζηξήζνπλ" ζην αίκα. Τπάξρνπλ φκσο θάξκαθα πνπ αλ ηα δηαζπνχζακε ζε κηθξά κέξε δελ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ φπσο ζα ζέιακε. Γη' απηφ πξέπεη λα κπνπλ θαη' επζείαλ ζην αίκα, ρσξίο λα έρνπλ πεξάζεη απφ ην ζηνκάρη θαη λα δηαζπαζηνχλ. Έλαο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ είλαη ε έλεζε. Με ηελ έλεζε ην θάξκαθν δηνρεηεχεηαη θάησ απφ ην δέξκα θαη απφ εθεί κπνξεί λα απνξξνθεζεί ζην αίκα. Άιια θάξκαθα ζα αξγνχζαλ πνιχ λα δξάζνπλ εάλ ηα παίξλακε απφ ην ζηφκα γη' απηφ είλαη θαιχηεξν λα εηζπλεπζζνχλ ζηνπο πλεχκνλεο. Απηά είλαη ζπλήζσο ηα θάξκαθα πνπ βνεζνχλ ζην άζζκα, ηα νπνία πξέπεη λα δξάζνπλ πνιχ γξήγνξα. 39

40 Καη χζηεξα ππάξρνπλ θαη απηά πνπ ηνπνζεηνχληαη αθξηβψο εθεί πνπ ηα ρξεηαδφκαζηε. Δδψ πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα αινηθέο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηα "άξξσζηα" ζεκεία ηνπ δέξκαηνο, φηαλ έρνπκε π.ρ. θάπνην έθδεκα. Σα πην πάλσ ζα πξέπεη λα ζαο έδσζαλ κηα αξθεηά θαιή εηθφλα ηνπ ηη είλαη θάξκαθν. Μελ μερλάηε φκσο πνηέ φηη φζν θαιά κπνξνχλ λα είλαη γηα καο ηα θάξκαθα, ηφζν θαθά κπνξνχλ λα γίλνπλ φηαλ δελ ηα παίξλνπκε ζσζηά. Γελ πξέπεη πνηέ λα παίξλεηε θάξκαθα ρσξίο λα έρεηε ζπκβνπιεπηεί γηαηξφ. Καη βέβαηα πξέπεη λα αθνινπζάηε ηηο ζπκβνπιέο ηνπ γηαηξνχ, λα παίξλεηε ηηο ζσζηέο πνζφηεηεο, νχηε πεξηζζφηεξν νχηε φκσο θαη ιηγφηεξν. Πνιιέο θνξέο ληψζνπκε εληειψο θαιά πξηλ αθφκε λα έρνπλ πεξάζεη νη κέξεο πνπ ζα έπξεπε λα παίξλνπκε ην θάξκαθν θαη ην ακεινχκε. Απηφ είλαη ιάζνο γηαηί κπνξεί λα ληψζνπκε θαιχηεξα αιιά ην θάξκαθν λα κελ έρεη ηειεηψζεη αθφκε ηελ "απνζηνιή" ηνπ θαη έηζη λα αξξσζηήζνπκε μαλά αλ ην ακειήζνπκε. ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 40

41 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο 4.1 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Τγείαο 41

42 Οη Σερλνινγίεο Δπηθνηλσληψλ θαη Πιεξνθνξηθήο πνπ πηνζεηνχληαη ζηελ ΑΔΜΤ ΑΔ πξνζθέξνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο αηφκσλ, δηαρείξηζεο ηεο πγείαο ηνπο, ρξφλησλ θαηαζηάζεσλ απηήο, πξνάγνληαο πγηείο ηξφπνπο δσήο ηδηαίηεξα ηνπ ειηθησκέλνπ πιεζπζκνχ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα ειεγρζνχλ επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ αμηνπνηνχλ ηερλνινγίεο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. Ζ απφθηεζε ηεο απαξαίηεηεο απφδεημεο αμίαο ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο απαηηεί εθηεηακέλν πεδίν ειέγρνπ θαη πεηξακαηηθψλ δνθηκψλ. Χζηφζν, ε ρξήζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζπλήζσο παξεκπνδίδεηαη απφ ζέκαηα εζηθήο γχξσ απφ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. Υξεηάδεηαη κία θχξηα παλεπξσπατθή πξνζπάζεηα λα δηεπζχλεη απηέο ηηο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο κέζα ζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ αζρνιείηαη ηφζν κε ηερληθέο φζν θαη κε εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο επφκελεο γεληάο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ. θνπφο ηνπ έξγνπ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ζπζηεκάησλ είλαη λα αλαγλσξίζεη, λα πξνεηνηκάζεη, λα ειέγμεη θαη λα αμηνπνηήζεη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (ε-πγεία). ην ρψξν ηεο πγείαο, ην 80% ησλ ζρεδηαζκέλσλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ έρνπλ εθρσξεζεί γηα εμάζθεζε, εθπαίδεπζε θαη θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αζζελψλ, ελψ κφλν κεξηθέο (20%) αζρνινχληαη κε ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε ηεο πγείαο. Απφ απηέο, κφλν νη ηειεπηαίεο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ζην βξαρχ εμηηήξην θαη ζηελ λνζειεία θαη νίθνλ ζρεηίδνληαη επζέσο κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ είλαη εληειψο λέα. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. έρνπλ παξζεί αξθεηέο πξσηνβνπιίεο ψζηε λα παξάγνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο ππνζηήξημεο αλζξψπσλ κε καθξάο δηαξθείαο πξνβιήκαηα ψζηε λα δνπλ αλεμάξηεηα, κε αμηνζεκείσηεο ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πνιπάξηζκα έξγα πνπ θαζηεξψλνπλ ζηξαηεγηθέο απαηηήζεσλ αζζελψλ, κειεηψλ αμηνιφγεζεο ζε πηινηηθέο θάζεηο, επηρεηξεκαηηθά κνληέια, θηι., ηα νπνία ζπγθιίλνπλ αξθεηά ζηα επφκελα ζπκπεξάζκαηα: Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ αλζξψπσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζε θάζε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ 42

43 Ζ δέζκεπζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν Ζ επθνιία ρξήζεο θαη αμηνπηζηίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ππεξεζίαο Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε φηη απηά ηα ζπκπεξάζκαηα έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, θαη φηη ε παξάβιεςε ελφο θαη κφλνπ απφ απηά είλαη ζε ζέζε λα εκπνδίζεη ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Απφ ηελ πιεπξά ελδηαθέξνληνο ηεο εηαηξίαο, ε θχξηα επηδίσμε ησλ πξνηεηλφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη λα εμαζθαιίζεη έγθαηξεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θπξίσο κέζα απφ ιηγφηεξεο λνζνθνκεηαθέο επηζθέςεηο. ηελ Πνιπθιηληθή ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ πηνζεηήζεθε ην κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηνπ ςεθηαθνχ λνζνθνκείνπ (paperless/ filmless hospital) πνπ γηα πξψηε θνξά εθαξκφδεηαη ζε θνξέα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο. ηηο ππεξεζίεο ηεο κνλάδαο ιεηηνπξγεί νινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα (Π) Τγείαο κε πξφηππν Ζιεθηξνληθφ Ηαηξηθφ Φάθειν (ΖΗΦ) Πξσηνβάζκηαο Τγείαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ ηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ (θιηληθψλ θαη παξαθιηληθψλ) θαη δηνηθεηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ. Σν νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Πνιπθιηληθήο ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ δηαθξηηά ππνζπζηήκαηα: Hospital Information System (HIS) Laboratory Information System (LIS) Radiology Information System (RIS) Picture Archiving Communication System (PACS) Enterprise Resource Planning (ERP) Management Information System (MIS) Σα έμη απηά ελαξκνληζκέλα ππνζπζηήκαηα θαζηζηνχλ ηελ Πνιπθιηληθή 43

44 ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ ην πιένλ ςεθηαθφ θνξέα Πξσηνβάζκηαο Τγείαο. Οξγαλψλνπλ, δηαρεηξίδνληαη θαη απνζεθεχνπλ ηαηξηθά θαη δηνηθεηηθά-δηαρεηξηζηηθά δεδνκέλα, κε φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν αμηνπνηνχληαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο πγείαο (ε-πγείαο) γηα ηελ πξφιεςε θαη δηαρείξηζε αζζελψλ κε βξαρεία ή θαη ρξφληα πξνβιήκαηα, έρνληαο σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πγείαο ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δηαξθή αιιειεπίδξαζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ΖΗΦ, αιιά θαη ηε ζπλερηδφκελε εζσηεξηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε πάλσ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Δηδηθφηεξα, ε δηαξθήο ελεκέξσζε ηνπ ΖΗΦ επηηξέπεη ηελ άκεζε πξφζβαζε ζε παξειζνληηθά δεδνκέλα αζζελψλ, ηε ζηαηηζηηθή κειέηε απηψλ θαη ηελ έθδνζε ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ρσξίο ρξνλνηξηβέο. Παξάιιεια, ε χπαξμε δηθηχνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζε άιιεο κνλάδεο ηεο εηαηξίαο καο, θαζψο θαη ηελ ακθίδξνκε αιιειεπίδξαζε αζζελψλ-κνλάδσλ εηαηξίαο κε θπξηφηεξα ην ειεθηξνληθφ «θιείζηκν» ξαληεβνχ, ηελ εθαξκνγή ππεξεζηψλ δηθηπαθήο θαξδηνινγίαο θαη ηελ ελεκέξσζε πάλσ ζε δηάθνξα ηαηξηθά ζέκαηα πνπ ζπληξέρνπλ ζε φιν ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 4.2 Σύπνη Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Τγείαο Ννζειεπηηθά Γηαγλσζηηθά Δξγαζηεξηαθά Ννζνθνκεηαθά 4.3 πζηήκαηα Ιαηξηθήο Σαμηλόκεζεο ICD-9-CM ICD -10 SNOMED MeSh UMLS 44

45 4.4 Πξόηππα Κσδηθνπνίεζεο Ιαηξηθήο Πιεξνθνξίαο HL7 DICOM CORBA 4.5 Έκπεηξα πζηήκαηα Σα έκπεηξα ζπζηήκαηα είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη ζην ρψξν ηεο ΣΝ θαη παξέρνπλ κηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ εμνκνηψλνληαο κε έλα απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη ινγηθή. Παξάδεηγκα, MYCIN PIP NEWCHEM 4.6 Ιαηξηθόο Φάθεινο Χο ηαηξηθφ θάθειν ζα κπνξνχζαµε λα νξίζνπµε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ έλαλ αζζελή θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 4.7 Σειεταηξηθή Ζ ηειεταηξηθή είλαη κία ιχζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζην παγθφζκην πξφβιεκα ηεο πξφζβαζεο ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε. Με ηε ρξήζε ηεο, ε γεσγξαθηθή απνκφλσζε δελ είλαη πιένλ εκπφδην ζηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ γηα γξήγνξε θαη πςεινχ επηπέδνπ ηαηξηθή θξνληίδα. 4.7.α Δθαξκνγέο Σειεδηάγλσζε Σειεαθηηλνινγία Σειεθαξδηνινγία Σειεπαζνινγία 45

46 Σειεδεξκαηνινγία Σειερεηξνπξγηθή 4.7.β Παξάγνληεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηειεταηξηθήο Λνγηζκηθφ Τιηθφ πζηήκαηα Ηαηξηθφ πεξηβάιινλ Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίεο Δθπαίδεπζε 4.7.γ Πιενλεθηήκαηα ηειεταηξηθήο Πξφζβαζε ζε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ. Δπξεία θάιπςε ηαηξηθψλ πεξηζηαηηθψλ Αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Αληηκεηψπηζε κε ζχγρξνλεο κεζφδνπο ησλ πξνβιεκάησλ νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο θαη ρσξίο πνιινχο πφξνπο κνλάδεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο Σειεκαηηθήο. Δθζπγρξνληζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηνπ ηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ κε ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη επξσπατθψλ πξνηχπσλ Αθνκνίσζε θαη ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ηειεκαηηθήο, απφ ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Γηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη δπλαηφηεηα κειέηεο θαη αλάιπζεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ απφ επξείεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο Δπξεία γεσγξαθηθή θάιπςε. Οιηθή δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. 4.8 Αξρέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Πιεξνθνξηθώλ πζηεκάησλ Τγείαο 46

47 1.Κψδηθαο Γενληνινγίαο 2. πκβαηηθέο δεζκεχζεηο 3. πγθξφηεζε θνξέα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 4. Δθπαίδεπζε-ελεκέξσζε- επαηζζεηνπνίεζε 5. Πεξηνξηζκφο ησλ θπθινθνξνχλησλ δεδνκέλσλ 6. Γηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ 7. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ 8. Τπνζηήξημε ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο 9. Σερληθέο ξπζκίζεηο 4.9 Παξάγνληεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηθνύ πζηήκαηνο Τγείαο Έιεγρνο (review) Σεθκεξίσζε (documentation) Σππηθφηεηα (formalism) Αληρλεπζηκφηεηα (traceability) Σππνπνίεζε (standardisation) Καλφλεο επαλάρξεζεο (code reuse) Μεζνδηθφηεηα (methodology) Τπεπζπλφηεηα (responsibility) Αμηνπηζηία (reliability) Υξήζε εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ (sofware utilization) 4.10 Έμππλεο Κάξηεο Οη έμππλεο θάξηεο απνηεινχλ νινθιεξσκέλε ιχζε δηαρείξηζεο Ηαηξηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ δεδνκέλσλ παξαθνινπζψληαο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αζθαιηζηηθήο Δηαηξίαο ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ θάζε αζθαιηδνκέλνπ α ηνηρεία Έμππλσλ Καξηψλ 47

48 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Βαζηθά ζηνηρεία Τγείαο γηα αληηκεηψπηζε επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ Πιεξνθνξίεο Ηαηξηθνχ Ηζηνξηθνχ (γηα δηαπίζησζε ρξφλησλ λνζεκάησλ, θιπ) Πιήξε Ηαηξηθφ Φάθειν Γαπάλεο ρξέσζεο λνζειείαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε, θαξκαθεπηηθή αγσγή, θιπ. πρλφηεηα επηζθέςεσλ αζθαιηδφκελσλ, εηδηθφηεηα ηαηξνχ, λνζνθνκείν, θιπ Πιεξνθνξίεο Οηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά µε ηηο θαιχςεηο, εμαηξέζεηο θαη ηελ ηζρχ ή φρη ησλ ζπκβνιαίσλ β Δθαξκνγέο Οθέιε Έλαλ ελεκεξσκέλν αζθαιή θαη θνξεηφ Ηαηξηθφ Φάθειν µε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε απηφλ απφ εμνπζηνδνηεκέλα άηνµα 24 ψξεο ην 24σξν θαη γηα φιεο ηηο κέξεο ηνπ ρξφλνπ δηα µέζνπ ηεο έμππλεο θάξηαο. Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο µε ηνπο θνξείο παξνρήο πγείαο θαζψο θαη µε ηελ Αζθαιηζηηθή εηαηξία. Δηνηκφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ πεξηζηαηηθψλ Γπλαηφηεηα on-line παξαθνινχζεζεο ηεο παξνπζίαο ησλ αζθαιηδνκέλσλ ζηνπο δηαθφξνπο παξνρείο πγείαο φπσο εηζαγσγέο ζε ζπγθεθξηκέλν λνζειεπηήξην. Γπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ αζθαιηδνκέλσλ αλαθνξηθά µε ηελ παξνρή ηαηξηθήο ππεξεζίαο. 48

49 Πιήξε ζηαηηζηηθή θάιπςε θαη έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ. Γπλαηφηεηα παξακεηξνπνίεζεο, ζηαηηζηηθνπνίεζεο αλαθνξψλ. Πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν αζθαιηδνκέλσλ γηα ελεκέξσζε ζε ζρέζε µε ρξφληεο αζζέλεηεο θαη κεηαβνιή αζθαιηζηηθήο ζρέζεο. Μείσζε θφζηνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο θαη θαη επέθηαζε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο ησλ αζθαιηζηηθψλ παξνρψλ θαη ησλ απνδεκηψζεσλ. Γπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ. 49

50 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Έκπεηξα πζηήκαηα 5.1 Έκπεηξα πζηήκαηα (Expert Systems) 50

51 Πξνγξάκκαηα ηα νπνία: Δπηδεηθλχνπλ λνήκνλα ζπκπεξηθνξά ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο θαη δηαδηθαζίεο, αλάινγε ελφο αλζξψπνπ εκπεηξνγλψκνλα κε εηδηθφηεηα ζηνλ ίδην ηνκέα. Κσδηθνπνηνχλ θαη ρεηξίδνληαη ηε γλώζε θαη ηε ζπιινγηζηηθή ελφο αλζξψπνπ-εηδηθνύ ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ή ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ. Απαηηνχλ εκπεηξηθή γλώζε. Γελ είλαη κφλν γλψζε ή εθπαίδεπζε πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε θφπν θαη ρξφλν. Υξεζηκνπνηνχληαη κε δχν ηξφπνπο: Απφ θάπνηνλ άλζξσπν κε-εηδηθφ, γηα λα παξέρεη ιχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα. πκβνπιεπηηθά, απφ έλαλ άλζξσπν-εηδηθφ ν νπνίνο θαιείηαη λα πάξεη θάπνηα απφθαζε. Σππηθέο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ: 1. Δξκελεία δεδνκέλσλ (π.ρ. ερεηηθψλ ή ειεθηξνκαγλεηηθψλ ζεκάησλ) 2. Γηάγλσζε δπζιεηηνπξγηψλ (π.ρ. βιαβψλ ζε κεραλήκαηα ή αζζελεηψλ ζε αλζξψπνπο) 3. Γνκηθή αλάιπζε ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. ρεκηθψλ ελψζεσλ) 4. Γηακφξθσζε ζχλζεησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. πνιχπινθσλ ππνινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ) 5.2 Αλάπηπμε Δκπείξσλ πζηεκάησλ 51

52 Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ: Έλαο εηδηθόο ηνπ ηνκέα (domain expert). Δίλαη θάπνηνο άλζξσπνο εμεηδηθεπκέλνο ζε έλαλ ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ γλψζε ηνπ γηα ηνλ ηνκέα απηφ ζα κεηαθεξζεί ζην ζχζηεκα. Έλαο κεραληθόο γλώζεο (knowledge engineer) κε ζθνπφ ηε ιήςε ηεο εκπεηξίαο (γλψζεο) ηνπ πξψηνπ. Δίλαη έλαο επηζηήκνλαο ηεο πιεξνθνξηθήο, εηδηθεπκέλνο ζε ζέκαηα ΣΝ θαη εκπείξσλ ζπζηεκάησλ. Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζρεδηάδεη ην ζχζηεκα θαη ηε δνκή ηεο γλψζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην αλαπηχζζεη. Ο ηνκέαο ηεο ΣΝ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ νλνκάδεηαη ηερλνινγία ηεο γλώζεο (knowledge engineering). 5.3 Υαξαθηεξηζηηθά Δκπείξσλ πζηεκάησλ ΔΜΠΔΙΡΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Πξνζνκνηψλνπλ ηνλ ηξφπν επίιπζεο ελφο Πξνβιήκαηνο Παξάζηαζε θαη ρεηξηζκφο γλψζεο ζε επίπεδν πκβφισλ Υξήζε επξηζηηθψλ κεζφδσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο Υξήζε γισζζψλ πνπ πιεζηάδνπλ ηελ Αλζξψπηλε Βάζε γλψζεο (δεδνκέλα θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ) Δπρέξεηα ζηελ επέθηαζε θαη αλαζεψξεζε ηεο Γλψζεο Υεηξηζκφο αζαθνχο, αβέβαηεο θαη κε-πιήξνπο γλψζεο Γπλαηφηεηα κε κνλφηνλεο ζπιινγηζηηθήο Δπεμήγεζε ηνπ δξφκνπ ζπιινγηζκνχ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 52

53 Πξνζνκνηψλνπλ ην ίδην ην πξφβιεκα Παξάζηαζε θαη ρεηξηζκφο δεδνκέλσλ ζε επίπεδν αξηζκεηηθψλ ππνινγηζκψλ Υξήζε αιγνξίζκσλ Υξήζε γισζζψλ πνπ βξίζθνληαη πιεζηέζηεξα ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Ζ/Τ Βάζε δεδνκέλσλ - ε γλψζε ελζσκαηψλεηαη ζην πξφγξακκα Ζ αλαζεψξεζε ηεο γλψζεο επηβάιιεη επξείαο θιίκαθαο κεηαβνιέο ζην πξφγξακκα Γπζρέξεηα ζην ρεηξηζκφ αζαθνχο, αβέβαηεο θαη κε-πιήξνπο γλψζεο Γπζρέξεηα ζηε ρξήζε κε κνλφηνλεο ινγηθήο Αλππαξμία επεμήγεζεο 5.3.α Πιενλεθηήκαηα/Μεηνλεθηήκαηα Έκπεηξνπ πζηήκαηνο (ε ρέζε Με Άλζξσπν-Δηδηθφ) ΑΝΘΡΧΠΟ ΔΙΓΙΚΟ Μεηνλεθηήκαηα Γλψζε δηαζέζηκε φηαλ ν ίδηνο είλαη παξψλ Γπζθνιία κεηαθνξάο-απνηχπσζεο γλψζεο πλαηζζεκαηηθέο παξνξκήζεηο Ζ απφδνζή ηνπ επεξεάδεηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο Τςειφ θφζηνο Τπνθεηκεληθφηεηα 53

54 Πιενλεθηήκαηα Γεκηνπξγηθφηεηα, Δπξχλλνηα Κνηλή ινγηθή Γλψζε ησλ νξίσλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπο (κεηα-γλψζε) Δθθξαζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπο Ο έιεγρνο ηεο γλψζεο γίλεηαη ππνζπλείδεηα Απηνλνκία ζηε κάζεζε Απφθξηζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ΔΜΠΔΙΡΟ ΤΣΗΜΑ Μεηνλεθηήκαηα Απνπζία έκπλεπζεο, Πεξηνξηζκέλν πεδίν ζθέςεο Γπζρέξεηα ζηε κεηαθχηεπζε ηεο θνηλήο ινγηθήο Έιιεηςε κεηα-γλψζεο Μεραληθή επεμήγεζε ηνπ ηξφπνπ ιήςεο απφθαζεο Πξέπεη ε γλψζε λα ειέγρεηαη γηα νξζφηεηα, πιεξφηεηα θαη ζπλέπεηα Πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηνχλ γηα λα καζαίλνπλ απηφκαηα Γπζθνιία απφθξηζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν Πιενλεθηήκαηα Γλψζε πάληα δηαζέζηκε Δπθνιία κεηαθνξάο-απνηχπσζεο γλψζεο Δξγάδεηαη κε ζπλέπεηα Δξγάδεηαη νπνπδήπνηε Υακειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο / Τςειφ θφζηνο αλάπηπμεο Αληηθεηκεληθφηεηα αλ ε γλψζε πξνέξρεηαη απφ πνιινχο Δηδηθνχο 54

55 5.4 Δθαξκνγέο ησλ Δκπείξσλ πζηεκάησλ Γηάγλσζε (diagnosis). Γηάγλσζε βιαβψλ ελφο ζπζηήκαηνο βάζεη παξαηεξήζεσλ θαη κεηξήζεσλ. Πξόγλσζε (prognosis-prediction). Πξφβιεςε πηζαλψλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ κε βάζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. Δθπαίδεπζε (instruction). Καηαλφεζε, αμηνιφγεζε θαη δηφξζσζε απάληεζεο καζεηψλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα. Παξαθνινύζεζε θαηαζηάζεσλ (monitoring). χγθξηζε παξαηεξνχκελσλ παξακέηξσλ κε αλακελφκελεο θαηαζηάζεηο. Δπηδηόξζσζε ιαζώλ (repair-remedy). Αλάπηπμε θαη εθηέιεζε ζρεδίσλ (πιάλσλ) γηα ηε δηαρείξηζε βιαβψλ. Δξκελεία (interpretation). Πεξηγξαθή αληηθεηκέλσλ θαη θαηαζηάζεσλ βάζεη δεδνκέλσλ απφ παξαηεξήζεηο. Γηακόξθσζε (configuration). Ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε εμαξηεκάησλ. Έιεγρνο (control). Έιεγρνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπζηήκαηνο. Πεξηιακβάλεη πνιιά απφ ηα παξαπάλσ. 55

56 5.5 Γλσζηά Έκπεηξα πζηήκαηα DENDRAL Σαπηνπνίεζε ρεκηθψλ ελψζεσλ κέζσ θαζκαηηθήο αλάιπζεο. Υξήζε επξηζηηθψλ θαλφλσλ γηα πεξηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ αλαδήηεζεο. MYCIN Γηάγλσζε θαη ζεξαπεία ηεο κεληγγίηηδαο θαη ηεο βαθηεξηαηκίαο. Υξήζε ζπληειεζηή βεβαηφηεηαο γηα ηηο ιχζεηο, ιφγσ αβεβαηφηεηαο απαληήζεσλ ρξήζηε. PROSPECTOR Πξφβιεςε ηεο αθξηβνχο ζέζεο νξπθηψλ θνηηαζκάησλ αμηνπνηψληαο γεσινγηθά δεδνκέλα. Υξήζε ζεκαζηνινγηθψλ δηθηχσλ θαη δηθηχσλ πηζαλνηήησλ. INTERNIST Γηάγλσζε παζνινγηθψλ πεξηπηψζεσλ κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ ελαιιαθηηθψλ δηαγλψζεσλ. Υξήζε επξηζηηθήο ζπιινγηζηηθήο (απαγσγηθή) γηα ηελ πηζαλφηεξε δηάγλσζε. XCON Γηακφξθσζε ππνινγηζηψλ DEC, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ πειάηε. Αλαδήηεζε θαηάιιεινπ ζπλδπαζκνχ θαη ρσξηθήο δηάηαμε ησλ εμαξηεκάησλ, κε απνθπγή ησλ αζπκβαηνηήησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο. 5.6 Αξρηηεθηνληθή Δκπείξσλ πζηεκάησλ Ο ππξήλαο ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 1. Σε βάζε γλώζεο. 2. Σν κεραληζκό εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 56

57 Ο δηαρσξηζκφο ηεο γλψζεο απφ ην κεραληζκφ ρεηξηζκνχ πξνζθέξεη δηαθάλεηα. Με αιιαγή ηεο γλψζεο ην έκπεηξν ζχζηεκα κπνξεί λα εθηειεί δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Κέιπθνο εκπείξσλ ζπζηεκάησλ (expert system shell): Ο ζπλδπαζκφο ησλ βνεζεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ην κεραληζκφ εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. 5.6.α Βάζε Γλώζεο (Knowledge Base) Πεξηέρεη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο ηελ εθκαίεπζε ν κεραληθφο γλψζεο απφ ηνλ άλζξσπν-εηδηθφ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ έκπεηξνπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο αλαπαξάζηαζεο γλψζεο (π.ρ. θαλφλεο, πιαίζηα). Απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 1. ηαηηθή: Πεξηέρεη δηαδηθαζίεο, θαλφλεο, πιαίζηα πνπ πεξηγξάθνπλ ην πξφβιεκα θαη ηηο γλσζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο επίιπζήο ηνπο (αξρηθά δεδνκέλα). Γε κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 2. Γπλακηθή: Πεξηέρεη κεξηθά ζπκπεξάζκαηα θαη δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Υψξνο εξγαζίαο (working memory). 57

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δθαπμογή ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικήρ Γιασείπιζηρ Πελαηειακών σέζεων (CRM) ζηην εηαιπεία Staff- Jeans & Co Υοιτήτρια: Αρβανιτίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα