ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗ- ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 1. Η αρμοδιότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.) για την στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει: α. Τη στέγαση των φοιτητών στην Φοιτητική Εστία του Π.Κ. β. Τη στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών σε ενοικιαζόμενα από το Π.Κ. δωμάτια ξενοδοχείων. 2. Το Π.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί, πέραν την πρώτης (1.α), την δεύτερη (1.β) ή παράλληλα και τις δύο από τις παραπάνω δυνατότητες στέγασης προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των φοιτητών.. Άρθρο 2 Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Σύγκλητος του Π.Κ. με απόφασή της καθορίζει: Το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν για τη στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών. Τον τρόπο στέγασης των φοιτητών του Π.Κ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Δικαίωμα στέγασης θεμελιώνουν οι παρακάτω κατηγορίες προπτυχιακών φοιτητών όλων των κατηγοριών, των τμημάτων του Π.Κ. που: - οι γονείς τους (προκειμένου περί αγάμων) διαμένουν μονίμως εκτός των ορίων του Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων: Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελευθ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας. - ή είναι έγγαμοι και, σε κάθε περίπτωση, δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στους παραπάνω Δήμους του Ν. Χανίων δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο από τον νόμο ανώτατο όριο χρόνου παροχής δωρεάν σίτι- σης-στέγασης, δεν προέρχονται από κατάταξη ως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή δεν είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. και ικανοποιούν, ανά κατηγορία, τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Φοιτητές της ημεδαπής: Έχουν εισαχθεί στο Π.Κ. με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ανεξάρτητα αν είναι ελληνικής υπηκοότητας ή όχι καθώς και της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. β. Φοιτητές από την Κύπρο και Κοινοτικοί Αλλοδαποί: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Κύπρο ή αντίστοιχα στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο προέρχονται, να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται. από τον παρόντα κανονισμό. γ. Φοιτητές τέκνα Ομογενών: Να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εξειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη του γονέα που εκδίδεται από τα κατά τόπους Ελληνικά Προξενεία και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. δ. Φοιτητές Τέκνα Ελλήνων του Εξω - τερικού: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) της αλλο- 2

3 δαπής αθροιζόμενο με τυχόν αντίστοιχα εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. ε. Φοιτητές Αλλογενείς - Αλλοδαποί: - Για τους υποτρόφους - στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών - ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης υποτροφίας. - Για τους λοιπούς μη υποτρόφους: το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. στ. Φοιτητές των κατηγοριών (β),(γ), και (δ) παραπάνω των οποίων η οικογένεια έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 4 Οι φοιτητές του Π.Κ. ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής όταν: 1. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) προ- -κειμένου για άγαμους φοιτητές και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + συζύγου) προκειμένου για έγγαμους φοιτητές του τρέχοντος οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τα όρια εισοδήματος για στέγαση, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω. Ως συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα τόσο του ίδιου του φοιτητή (εφόσον υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση) όσο και των γονέων του (του φορολογούμενου και της συζύγου του), από κάθε πηγή. 2. Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος δεν υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κυρίας κατοικίας, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (π.χ. το εφ άπαξ, η αποζημίωση απολυόμενων κ.λ.π.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις. Τα όρια εισοδήματος για στέγαση δια- -μορφώνονται ως εξής: α. Για άγαμους φοιτητές, το όριο εισοδήματος για στέγαση διαμορφώνεται στο ποσόν των: ,26 προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο παιδί. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 8.434,63 σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο μισθωτών ή συνταξιούχων. Το παραπάνω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά: 2.249,23 για κάθε παιδί (άγαμο + κάτω των 25 ετών) πέραν του πρώτου ,23 για κάθε αδελφό σπουδαστή - φοιτητή πέραν του πρώτου ,86 σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέως ,72 σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων ,23 σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67%) (με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του στο ΠΚ δεν είναι σαν άτομο με ειδικές ανάγκες) ή ανίατης ασθένειας του ίδιου του φοιτητή και επιπλέον 2,249,23 για κάθε μέλος της οικογένειας (γονείς - αδέλφια), για τους ίδιους λόγους ,63, για περιπτώσεις σεισμοπαθών πλημμυροπαθών. β. Για έγγαμους φοιτητές, το όριο εισοδήματος για στέγαση διαμορφώνε- 3

4 ται στο ποσόν των ,03. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 7.310,02, σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μισθωτό φοιτητή. Το παραπάνω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά: 1.124,62 για κάθε τέκνο του ,23 σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67%) (με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του στο ΠΚ δεν είναι σαν άτομο με ειδικές ανάγκες) ή ανίατης ασθένειας του ίδιου του φοιτητή και επιπλέον 2,249,23 για κάθε μέλος της οικογένειας (σύζυγος - παιδί), για τους ίδιους λόγους ,02, για περιπτώσεις σεισμοπαθών -πλημμυροπαθών. Από το ακαδημαϊκό έτος και για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα κατά περίπτωση παραπάνω αναφερόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά 5%. Ειδικές περιπτώσεις: α. Σε περίπτωση θανάτου γονέα φοιτητή κατά το τρέχον οικονομικό έτος ως οικογενειακό εισόδημα των γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτό του επιζώντα γονέα. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου, τότε η νέα οικογένεια του γονέα, θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και υπολογίζεται το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα. β. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα δεν έχει παντρευτεί εκ νέου ή σε περίπτωση που βρίσκονται σε διάσταση, ως οικογενειακό εισόδημα γονέων υ- πολογίζεται μόνο το εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια. Σε περίπτωση που ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παντρευτεί εκ νέου, τότε η νέα οικογένεια του γονέα θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και υπολογίζεται το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα. γ. Δεν υπολογίζονται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή που είναι μεγαλύτερα των είκοσι πέντε (25) ετών ή εφόσον ο α- δελφός υπηρετεί ως επαγγελματίας οπλίτης. δ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευμένο μέλος, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα 3. Η σειρά κατάταξής τους, με βάση την απόκλιση εισοδήματος, δηλαδή την διαφορά του συνολικού ετησίου οικογενειακού εισοδήματος από τα όρια εισοδήματος για στέγαση, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιούμενων στέγασης φοιτητών που ορίζει κατ έτος η Σύγκλητος του Π.Κ. Άρθρο 5 Η διάρκεια του δικαιώματος στέγασης είναι το πολύ ενός (1) έτους, καθορίζεται κατ έτος και ανάλογα του τρόπου στέγασης από την Σύγκλητο του Π.Κ., και μπορεί να ανανεώνεται - για κάθε επόμενο έτος - με αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή η οποία κατατίθεται στην Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουλίου (οι ακριβείς ημερομηνίες προσδιορίζονται από την υπηρεσία). Οι πρωτοετείς φοιτητές - οι εισερχόμενοι στο Π.Κ. με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων - καταθέτουν την ανάλογη αίτηση συγχρόνως με την εγγραφή τους στο Τμήμα. και πάντως όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών από την λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών που ορίζεται κατ έτος από το ΥΠΕΠΘ. Οι λοιπές ως άνω ειδικές κατηγορίες νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα (Κύπριοι κ.λ.π.) καθώς και οι εισερχόμενοι ως ασθενείς ή ως αθλητές ή ως προερχόμενοι από Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή από μετεγγραφή - καταθέτουν την ανάλογη αίτηση συγχρόνως με την εγγραφή τους στο Π.Κ. και πάντως όχι αργότε- 4

5 ρα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα. Η αίτηση - με επισυναπτόμενα όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως ενημερωμένα από τον ίδιο τον φοιτητή - υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή αποστέλλεται ομοίως στην υπηρεσία (με συστημένη επιστολή, Courier κ.λ.π) μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία και μόνο. Η κατάθεση αίτησης μετά την λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας θεωρείται - σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμη. Η αίτηση παραλαμβάνεται μεν από την υπηρεσία χωρίς όμως να αξιολογείται από την Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων (Ε.Φ.Θ.) - όπως αυτή ορίζεται σε παρακάτω άρθρο του παρόντος κανονισμού - και την Σύγκλητο.. Ομοίως η κατάθεση αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά - εφόσον δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που εκκρεμούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της και πάντως όχι μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων - θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν αξιολογεί- -ται. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Φ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κατά περίπτωση, αίτηση εκπρόθεσμη εφόσον θεωρήσει ότι οι προβαλλόμενοι από τον αιτούντα λόγοι είναι εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, ανά κατηγορία φοιτητών, τα εξής δικαιολογητικά: Για όλες τις κατηγορίες φοιτητών Ανάλογα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτ/φα) από κρατικούς φορείς ή επίσημα μεταφρασμένων και επικυρωμένων - σε περίπτωση αλλοδαπών τίτλων - για οποιαδήποτε προσαύξηση των ορίων στέγασης θα ήθελε να διεκδικήσει. Ειδικότερα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων, αν δεν είναι στη ζωή (εφόσον αυτό δεν προκύπτει από το πιστ/κό οικογενειακής κατάστασης) Πιστ/κά αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις Σεισμοπαθών -Πλημμυροπαθών Πρόσφατα (τρέχοντος ακαδ. εξαμ) Πιστ/κα αδελφών φοιτητών (από αναγνωρισμένες Ανώτατες και Ανώτερες Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού) Δεν υπολογίζεται ο αδελφός φοιτητής εφόσον: α) Είναι έμμισθος σπουδαστής Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών ή φοιτά σε Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού β) Η φοίτηση του αδελφού έχει υπερβεί το χρονικό όριο πέραν του οποίου δεν δικαιούται φοιτητικές παροχές γ) Είναι φοιτητής που έχει άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή είναι από κατατακτήριες εξετάσεις (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) δ) Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Μία πρόσφατη φωτογραφία. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. Πρόσφατο (τρέχοντος ακαδ. εξαμ.) Πιστοποιητικό Σπουδών που συμπεριλαμβάνει το ακαδημαϊκό έτος πρώτης εγγραφής και τον τρόπο εισαγωγής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδιο κρατικό φορέα (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο) ή επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας γονέων (μόνον οι άγαμοι φοιτητές). Πρόσφατα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτ/φα) Πιστ/κά αρμό-διας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67 %) για τα οποία δεν έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος τους, ή ιατρικά πιστ/κά από Δημόσιο Νοσοκομείο σε περίπτωση ανίατης ασθένειας του ιδίου του φοιτητή ή και μελών της οικογένειάς του Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα δεν έχει παντρευτεί εκ νέου, προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου με την οποία καθορίζεται ο γονέας που 5

6 έχει αναλάβει την γονική μέριμνα (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση). Σε περίπτωση διαστάσεως των γονέων προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων. Επιπλέον αυτών - ανά κατηγορία - υποβάλλονται: Οι φοιτητές της Ημεδαπής καθώς και οι φοιτητές από την Κύπρο και Κοινοτικοί Αλλοδαποί Εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας, ή της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας της Κύπρου ή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, του τρέχοντος οικονομικού έτους (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του φωτοαντιγράφου για τα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα. Σε περίπτωση καθυστερημένης αποστολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων (θεωρημένων από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου, του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του φωτοαντιγράφου). Στη δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής υποχρεούται, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα αμέσως μετά την απόκτησή τους. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή δεν είναι υπόχρεοι κατάθεσης φορολογικής δήλωσης θα συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, εις διπλούν, στην οποία θα δηλώνεται: α) ότι οι γονείς του δεν υποχρεούνται στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης και β) Την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την φορολογία του εισοδήματός τους. Την υπεύθυνη αυτή δήλωση θα καταθέτουν στην οικεία Δ.Ο.Υ. η οποία, αφού κρατήσει τη μία για έλεγχο, θα τους παραδίδει την άλλη με καταχωρημένη σ αυτή πράξη ότι «παραλήφθηκε όμοια δήλωση προς έλεγχο», η οποία και θα προσκομίζεται στη Δ/νση Ακαδ/κών Θεμάτων. Σημειώνεται ότι εφόσον δηλώνονται ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων θα πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία. Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών Βεβαίωση από τις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές αρχές ότι οι γονείς τους είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και ότι η προσφερόμενη εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον παρόντα κανονισμό για τους φοιτητές της ημεδαπής για τα τυχόν εισοδήματα τους στην Ελλάδα Οι φοιτητές Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού Επίσημα μεταφρασμένη και επικυρωμένη Βεβαίωση Εισοδήματος, από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας προέλευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον παρόντα κανονισμό για τους φοιτητές της ημεδαπής για τα τυχόν εισοδήματα τους στην Ελλάδα Οι Αλλογενείς - Αλλοδαποί φοιτητές - Για τους υποτρόφους: Βεβαίωση Υποτροφίας τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους από το αρμόδιο Υπουργείο χορηγίας της. - Για τους λοιπούς μη υποτρόφους: επίσημα μεταφρασμένη και επικυρωμένη Βεβαίωση Εισοδήματος από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας προέλευσης. Άρθρο 6 Ι. Οι καταστάσεις των υποψηφίων στέγασης φοιτητών - αιτούντων στέγαση και δικαιούχων στέγασης στην Φοιτητική Εστία -(και κατ επέκταση σε ενοικιαζόμενα από το Π.Κ. δωμάτια ξενοδοχείων, εάν το Ίδρυμα έχει επιλέξει τέτοια λύση) ανά κατηγορία και σειρά κατάταξης, καταρτίζονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέρι-μνας, συζητούνται στην Ε.Φ.Θ. και εισάγονται 6

7 στην Σύγκλητο του Π.Κ. για τον καθορισμό των δικαιούχων στέγασης φοιτητών Εάν ο αριθμός αυτών των κατηγοριών φοιτητών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων της Φοιτητικής Εστίας, τότε οι εναπομείναντες φοιτητές των κατηγοριών (α) έως (δ), δεν συμπεριλαμβάνονται, - λόγω κατάταξης - στην κατάσταση δικαιούχων στέγασης Εστία. στην Φοιτητική Με στόχο την πλήρωση όλων των θέσεων της Φοιτητικής Εστίας, ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες για την σύνταξη των καταστάσεων των υποψηφίων στέγασης φοιτητών στην Φοιτητική Εστία: 1.1. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου έκαστου έτους και μετά από επεξεργασία των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, συντάσσει την κατάσταση υποψηφίων στέγασης στην Φοιτητική Εστία του Π.Κ. Η κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνει προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων του Π.Κ που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους των κατηγοριών (α) έως (δ) (σύμφωνα με την διάρθρωση του άρθρου 3 παραπάνω), καθώς ομοίως και πρωτοετείς φοιτητές. της κατηγορίας (α), εξαιρουμένων των εισαγομένων με ειδικό τρόπο (αθλητές, λόγοι ασθενείας, Μουσουλμανική Μειονότητας Θράκης κ.λ.π.). Οι φοιτητές κατατάσσονται με σειρά φθίνουσα κατ απόλυτη τιμή, με βάση την απόκλιση εισοδήματος Πρώτοι κατατάσσονται οι φοιτητές της κατηγορίας (α) - όλων των ετών εισαγωγής στο Π.Κ - και των κατηγοριών (β) έως (δ), - που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους - των οποίων η απόκλιση εισοδήματός είναι αρνητική, με σειρά φθίνουσα κατά απόλυτη τιμή, με βάση την απόκλιση εισοδήματος, και σε αριθμό που ισούται με τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων στην Φοιτητική Εστία Εάν ο ως άνω αριθμός των φοιτητών των κατηγοριών (α) έως (δ), είναι μικρότερος του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων της Φοιτητικής Εστίας, η κατάσταση υποψηφίων στέγασης στην Φοιτητική Εστία συμπληρώνεται, από φοιτητές των κατηγοριών (α) έως (δ), των οποίων όμως η απόκλιση εισοδήματος είναι θετική (το ύψος της απόκλισης καθορίζεται από την Σύγκλητο μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ.). Η παρούσα κατάσταση συζητείται στην Ε.Φ.Θ. έως την 25 η Οκτωβρίου και αποστέλλεται στην Σύγκλητο προς έγκριση καθορίζοντας έτσι τους δικαιούχους στέγασης στην Φοιτητική Εστία, η εγκατάσταση των οποίων ολοκληρώνεται μέχρι την 10 η Νοεμβρίου έκαστου έτους Εάν, παρά την παραπάνω διαδικασία, παραμένουν κενές θέσεις στην Φοιτητική Εστία, αυτές δια- -τίθενται αργότερα - μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών στο Π.Κ. των πρωτοετών φοιτητών της κατηγορίας (α) - των εισαγομένων με ειδικό τρόπο (όπως περιγράφονται στη περίπτωση (1.1.) παραπάνω) - καθώς και των πρωτοετών φοιτητών των κατηγοριών (β) έως (δ), - με αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ., για την στέγαση φοιτητών των ως άνω κατηγοριών - των οποίων η απόκλιση εισοδήματος είναι αρνητική, κατ ανάλογο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που παραμένουν ακόμα κενές θέσεις στην Εστία, επιχειρείται, πριν την εισαγωγή της κατάστασης στην Σύγκλητο, η κάλυψη των θέσεων από φοιτητές της κατηγορίας (ε), όλων των ετών εισαγωγής στο Π.Κ των οποίων η απόκλιση εισοδήματός είναι αρνητική. 7

8 3.1. Τέλος, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχουν κενές θέσεις αυτές διατίθενται, με μεταγενέστερες αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ., σε φοιτητές που εγγράφονται στο Π.Κ. προερχόμενοι εκ μετεγγραφής των οποίων η απόκλιση εισοδήματός είναι αρνητική, κατ ανάλογο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω Εφόσον, παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη αδιάθετες θέσεις - αυτές μπορεί να καλύπτονται από αριθμό φοιτητών (που καθορίζεται από την Σύγκλητο μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ.) - των οποίων η απόκλιση εισοδήματος είναι θετική, - κατά προτεραιότητα της περίπτωσης αυτής, και της περίπτωσης (2.1.) παραπάνω, και σε επόμενο στάδιο και της κατηγορίας (ε) - για φοιτητές όλων των ετών εισαγωγής στο Π.Κ. - κατ ανάλογο τρόπο ό-πως περιγράφεται παραπάνω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας κάποιου φοιτητή να εγκατασταθεί στην Φοιτητική Εστία, εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που τίθενται παραπάνω ή που ορίζονται κατά περίπτωση, από την Δ/νση Ακαδ/κών Θεμάτων, μπορεί να δοθεί από τον Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων παράταση της προθεσμίας για την εγκατάστασή του που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής χάνει πλέον το δικαίωμα του για στέγαση κατά το τρέχον ακαδ. έτος. ΙΙ. Από το σύνολο των 76 θέσεων της Φοιτητικής Εστίας ένας συγκεκριμένος αριθμός θέσεων, που καθορίζεται κατ έτος από την Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση της Ε.Φ.Θ., αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3), είναι δυνατόν να διατίθεται για την στέγαση επιστημονικών συνεργατών του Ιδρύματος, καθώς και νέων ερευνητών που συνεργάζονται επιστημονικά με το Π.Κ. Η στέγαση είναι κατά κανόνα μικρής χρονικής διάρκειας και καθορίζεται με ευθύνη του καθ ύλη αρμόδιου Αντιπρύτανη, σε συνεργασία με τον Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων, και ενημέρωση της Ε.Φ.Θ. Άρθρο 7 1. Η μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία από το ΠΚ πραγματοποιείται μετά από τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα ανοικτών εγγράφων προσφορών με συνέχιση της διαδικασίας προφορικά. Τα προσφερόμενα δωμάτια επιλέγονται μετά από επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και της Ε.Φ.Θ. για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους και πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν προσωπική τουαλέτα και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα. Στην τιμή του μισθώματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες πλήρους καθαριότητας, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης. 2. Το ΠΚ τοποθετεί στα συγκεκριμένα δωμάτια τους δικαιούχους φοιτητές, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της Ε.Φ.Θ., κατά την κρίση του και δεν απαιτείται καμία προηγούμενη άδεια ή συμφωνία με τους εκμισθωτές παρά μόνο η ενημέρωσή τους. 3. Οι δικαιούχοι φοιτητές που διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την νομοθεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και τις αποφάσεις του Συλλόγου Ξενοδόχων Χανίων, που διέπουν την λειτουργία των ξενοδοχείων. 4. Με την εγκατάστασή τους στα δω- -μάτια των ξενοδοχείων οι δικαιούχοι φοιτητές χρεώνονται όλα τα προς χρήση αντικείμενα και φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή τους. Υποχρεούνται καταβολής εγγύησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. 5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση των δωματίων από τους δικαιούχους φοιτητές σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης απαγορεύεται η φιλοξενία οποιονδήποτε προσώπων στα μισθωμένα δωμάτια όπως τούτο ορίζεται ρητά στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Παραβάσεις αυτής της 8

9 Άρθρο 8 μορφής, ελέγχονται από την Ε.Φ.Θ.. και συνεπάγονται τη διακοπή της στέγασής τους έως και την οριστική στέρηση του δικαιώματος στέγασης, μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 1. Οι φοιτητές του Π.Κ. που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν θεωρούνται δικαιούχοι δωρεάν στέγασης. Η στέγασή τους μετά την λήξη της θητείας τους μπορεί να γίνει μόνο από το επόμενο ακαδ. έτος και κατόπιν υποβολής από αυτούς νέας αίτησης,. υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας δεν προσμετράτε στον προσδιορισμό του κατά τον νόμο προσδιοριζόμενου ανώτατου χρονικού ορίου παροχής δωρεάν στέγασης, μόνον στις περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν νομίμως αναστείλει την φοιτητική τους ιδιότητα. 2. Για τους δικαιούχους στέγασης φοιτητές του Π.Κ. που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας (π.χ. ERAS- MUS) αναστέλλεται η παροχή δωρεάν στέγασης κατά την διάρκεια της απουσίας τους από το Π.Κ. Η στέγαση των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, όταν επιστρέψουν από το πρόγραμμα κινητικότητας, μπορεί να γίνει μόνο από το επόμενο ακαδ. έτος και κατόπιν υποβολής από αυτούς νέας αίτησης υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής. Όλοι οι φοιτητές της κατηγορίας αυτής οφείλουν, ταυτόχρονα με την αίτησή τους για δωρεάν στέγαση, να δηλώσουν την ακριβή περίοδο που θα κινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Μέχρι της λειτουργίας Φοιτητικής Λέσχης στο Πολυτεχνείου Κρήτης η Φοιτητική Εστία διοικείται από την Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων (Ε.Φ.Θ.), η οποία αποτελείται από: τον καθ ύλη αρμόδιο Αντιπρύτανη που χειρίζεται τα θέματα Φοιτητικής Μέριμνας μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ένα (1) μέλος ΔΕΠ, που ορίζεται από τη Σύγκλητο, από έναν (1) εκπρόσωπο εξ έκαστου σπουδαστικού Συλλόγου φοιτητών των Τμημάτων του Ιδρύματος στα οποία φοιτούν προπτυχιακοί φοιτητές, έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Φοιτητικής Εστίας και τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ακαδ/κών Θεμάτων. Όταν η Ε.Φ.Θ. αδυνατεί να λύσει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της, τότε επιλαμβάνεται αυτού η Σύγκλητος. Άρθρο 10 Με την εισαγωγή του στη Φοιτητική Εστία, ο φοιτητής υπογράφει Συμφωνητικό αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας αυτής και δεσμεύεται ως προς την πιστή εφαρμογή των όρων. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, με δεδομένο ότι αυτή αποτελεί φυσική προέκταση του Πολυτεχνειακού χώρου. Άρθρο 11 Η συμβίωση στη Φοιτητική Εστία βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Άρθρο 12 Πρωταρχική και βασική υποχρέωση του στεγαζόμενου είναι η διατήρηση της καθαριότητας στο δωμάτιό του, στους συναφείς και συνεχόμενους χώρους μ αυτό καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους. Άρθρο 13 Απαγορεύεται ρητά η τοιχοκόλληση ανακοινώσεων στους κοινόχρηστους χώρους οποιουδήποτε περιεχομένου καθώς και η ανάρτηση αντικειμένων, εκτός από τους προορισμένους για το σκοπό αυτό πίνακες. 9

10 Επιτρέπεται η στάθμευση των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκινγκ στην ανατολική πλευρά της Φ.Ε. και ως εκ τούτου απαγορεύεται η στάθμευση σε χώρους που εμποδίζεται η είσοδος ή έξοδος ή η κυκλοφορία ή η διέλευση πεζών και οχημάτων και ειδικώς σε σημεία που παρακωλύουν την προσπέλαση οχημάτων άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κ.λ.π. Η Διοίκηση του Π.Κ. και η Ε.Φ.Θ. έχει το δικαίωμα της δι οιονδήποτε μέσων απομακρύνσεώς τους και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον κύριο του οχήματος. Άρθρο 14 Με την είσοδό του στην Εστία, ο στεγαζόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως εγγύηση το χρηματικό ποσό των ενενήντα ευρώ (90 ) για την αποκατάσταση ζημιών ή φθορών που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση. Τα ποσά αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και από τους τόκους θα καλύπτονται οι φθορές σε χώρους της Φοιτητικής Εστίας.. Το ποσό της εγγύησης μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Συγκλήτου. Το ποσό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται, εφόσον μειώνεται λόγω χρεώσεως του στεγαζόμενου με ζημιές ή φθορές. Η εγγύηση επιστρέφεται στον στεγαζόμενο κατά την η- μέρα της αναχωρήσεώς του και αφού αφαιρεθεί η αναλογούσα αξία τυχόν φθορών, ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή υλικά της Εστίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Π.Κ. να επιδιώξει την αποκατάσταση των ζημιών, που υπερβαίνουν το ποσό της εγγυήσεως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.. Άρθρο 15 Όλοι οι στεγαζόμενοι είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι για τη διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση. Ζημιές ή φθορές των ανωτέρω χώρων και εγκαταστάσεων ή απώλειες υλικών και λοιπών αντικειμένων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα καταλογίζονται σε βάρος του συνόλου των εγγυήσεων των στεγαζομένων. Άρθρο 16 Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών ισχύος μέχρι 500 W μετά από ενημέρωση του Επόπτη. Άρθρο 17 Με την εισαγωγή του στεγαζόμενου στη Φ.Ε., θα του χρεώνονται σε ειδικό έντυπο όλα τα προς χρήση κινητά αντικείμενα του δωματίου του, το οποίο θα υπογράφει και θα παραδίδει στον Επόπτη υπηρεσίας της Φ.Ε. του Ιδρύματος. Με την αναχώρησή του από την Εστία θα υποχρεούται σε παράδοσή τους στον Επόπτη υπηρεσίας και εφόσον διαπιστωθεί, ότι δεν έχουν απολεσθεί ή υπαιτίως φθαρεί τα κινητά αυτά αντικείμενα του δωματίου, του επιστρέφεται η εγγύηση. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από το δωμάτιο των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραλήφθηκαν από το στεγαζόμενο ή αλλαγή στην επίπλωση και στις κουρτίνες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Φ.Θ. Απαγορεύεται επίσης η διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους της Εστίας. Άρθρο 18 Το γράψιμο στους τοίχους ή στα δάπεδα και στα αντικείμενα του δωματίου, το ξύσιμο, η αλλοίωση του χρώματος, το σπάσιμο ή η καταστροφή των παντός είδους αντικειμένων, η αλλαγή του χρώματος στους τοίχους καθώς και η τοποθέτηση καρφιών σε τοίχους και σε αντικείμενα που δεν επιδέχονται επισκευή, δεν συνιστούν συνήθεις φθορές ή ζημιές και συνεπώς βαρύνουν τους στεγαζόμενους. Άρθρο 19 Ο στεγαζόμενος φοιτητής έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Ε.Φ.Θ. τις προκαλούμενες βλάβες ή τα εμφανιζόμενα ελαττώματα και τις παρουσιαζόμενες κακοτεχνίες στο κτίριο της Εστίας. Για απώλειες και ζημιές ή φθορές που προξε- 10

11 νήθηκαν από τον ίδιο ή τους επισκέπτες του ευθύνεται ο στεγαζόμενος. Άρθρο 20 Ο στεγαζόμενος έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως την απώλεια κλειδιών. Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή και η χρησιμοποίηση κλειδιών από τον στεγαζόμενο καθώς και η παράδοση των κλειδιών του σε άλλα πρόσωπα. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση άλλων πρόσθετων κλειδαριών και ασφαλιστικών μηχανισμών χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και έγκριση από την Ε.Φ.Θ. Άρθρο 21 Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης ή συστέγασης εντός των δωματίων σε άλλα, πλην των δικαιουμένων, πρόσωπα. Άρθρο 22 Στις πραγματοποιούμενες επισκέψεις προς τους στεγαζόμενους δε θα εμποδίζεται η χρησιμοποίηση των χώρων της Εστίας, σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα διασφαλίζεται η διατήρηση σε καλή κατάσταση των χώρων και εγκαταστάσεων της Φ.Ε. καθώς και η ησυχία των λοιπών στεγαζομένων. Άρθρο 23 Το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα δια των οργάνων του (Σύγκλητος - Πρυτανικό Συμβούλιο - Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις - Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων με πλήρη ή περιορισμένη σύνθεση) να πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους της Φ.Ε. προς διαπίστωση διαμονής των φοιτητών ή πρόκλησης ζημιών ή φθορών ή απώλειας αντικειμένων. Άρθρο 24 Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ευθύνεται για απώλειες ή ζημιές αντικειμένων, που τοποθετούνται στο δωμάτιο, μετά από έγκριση της Ε.Φ.Θ., ταχυδρομικών επιστολών ή δεμάτων, για απώλειες ή ζημιές ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, αυτοκινήτων κ.λ.π. Επίσης, το Ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια χρημάτων ή τιμαλφών αντικειμένων των στεγαζομένων. Οι στεγαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες πρόληψης και κατά-στολής που υπάρχουν στο σχέδιο πυρασφάλειας ή εκκένωσης των Φοιτητικών Εστιών, λόγω σεισμού ή πυρκαγιάς. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, για τραυματισμούς ή άλλου είδους βλάβη της υγείας των στεγαζομένων ή αντικειμένων τους, το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ευθύνεται, εκτός των περιπτώσεων όπου πιστοποιούνται κακοτεχνίες ή κατασκευαστικά λάθη. Άρθρο 25 Ο στεγαζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του δωματίου του το οποίο οφείλει να διατηρεί καθαρό και σε πολύ καλή κατάσταση Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση προσωπικών ή άχρηστων αντικειμένων του στους κοινόχρηστους χώρους των πυρήνων τα οποία οφείλει να απομακρύνει άμεσα (στους κάδους σκουπιδιών εκτός Φοιτητικής Εστίας). δεδομένου ότι αυτό δημιουργεί εστίες μικροβίων και συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για την υγεία όλων των στεγαζομένων. Επίσης οφείλει, για τον ίδιο λόγο, να δια- -τηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους των πυρήνων φροντίζοντας να μην αφήνει τρόφιμα άπλυτα σκεύη κ.λ.π. στο νεροχύτη στο τραπέζι και στα υπόλοιπα έπιπλα και διευκολύνοντας έτσι και το προσωπικό καθαριότητας στο καθαρισμό του πυρήνα Ο στεγαζόμενος οφείλει να θέτει στη διάθεση του προσωπικού καθαριότητας το δωμάτιό του, έγκαιρα, όταν αυτό του ζητείται, για τις ανάγκες της καθαριότητας. Άρθρο 26 Συνιστάται η σωστή και λελογισμένη χρήση των οργάνων και μέσων ψυχαγωγίας - ήτοι Τηλεοράσεων, Στερεοφωνικών κ.λ.π. - είτε αυτά είναι εγκατεστημένα στους κοινόχρηστους χώρους της Φ.Ε. είτε στα δωμάτια των στεγαζομένων, προ-κειμένου να εξασφαλίζεται η ησυχία και η ηρεμία 11

12 για την απρόσκοπτη μελέτη των μαθημάτων όλων των στεγαζομένων στη Φ.Ε. Άρθρο 27 Στεγαζόμενοι που απουσιάζουν συστηματικά και αδικαιολόγητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (περιόδους μαθημάτων και εξετάσεων), καλούνται από την Ε.Φ.Θ. να δώσουν εξηγήσεις για την απουσία τους και εφόσον αυτές δεν κριθούν επαρκείς, τότε η Ε.Φ.Θ. εισηγείται στην Σύγκλητο, την εντός εύλογου χρόνου, αποχώρηση του στεγαζόμενου από την εστία. Η πιστοποίηση της απουσίας γίνεται μετά από σχετική αναφορά του επόπτη προς τον Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων, υποχρεουμένου προς τούτο. Άρθρο 28 Στεγαζόμενος ο οποίος προκαλεί με τη στάση και τη συμπεριφορά του αναταραχή, δημιουργεί επεισόδια και προβαίνει σε καταστροφές του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και των αντικειμένων ή αφαιρεί κινητά και φορητά αντικείμενα, μπορεί να στερηθεί οριστικά ή προσωρινά του δικαιώματος στέγασης μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Σε περιπτώσεις καταστροφής των εγκαταστάσεων, το ΠΚ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του. Άρθρο 29 Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα πρέπει να μεριμνά για την θέσπιση των απαραίτητων θέσεων προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας της Φοιτητικής Εστίας. Άρθρο 30 Ο Επόπτης υπηρεσίας της Φ.Ε. έχει αρμοδιότητα στα παρακάτω επί μέρους θέματα: 1. Εποπτεύει την καλή και ομαλή λειτουργία της Εστίας, 2. Εποπτεύει την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τους φοιτητές. 3. Μεριμνά για την ασφάλεια του κτιρίου της Εστίας. 4. Επιβλέπει στην καλή λειτουργία των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως Ηλεκτρικού Ρεύματος, Νερού και καρτοτηλεφώνων. 5. Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό θέμα ασφάλειας της εστίας έχει υποχρέωση να ειδοποιεί αμέσως το Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων ή τον Πρόεδρο της Ε.Φ.Θ. για συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος. 6. Επιβλέπει τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων από το προσωπικό καθαριότητας. 7. Αναφέρει περιπτώσεις συστηματικής απουσίας του στεγαζόμενου κατά τις περιόδους μαθημάτων και εξετάσεων. Άρθρο 31 Η διάθεση των δωματίων της Φοιτητικής Εστίας γίνεται με επιμέλεια της Δ/νσης Ακαδ/κών Θεμάτων και των φοιτητών μελών της Ε.Φ.Θ. Η διαδικασία αυτή είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Άρθρο 32 Κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 (ή την επόμενη λήξης της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου όταν αυτή ορίζεται από την Σύγκλητο μετά την 1/7) μέχρι 15/8 οι φοιτητές υποχρεούνται να εκκενώνουν τα δωμάτια τους στην Εστία προκειμένου να γίνει συντήρηση και καθαρισμός του κτιρίου Από αυτό εξαιρούνται: φοιτητές που εκπονούν διπλωματική ή άλλη ερευνητική εργασία (σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή), ή που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση (σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του τμήματος) για τα οποία επιβάλλεται η παραμονή τους στα Χανιά τους θερινούς μήνες, ή άλλους σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, κρινόμενους κατά περίπτωση από την Ε.Φ.Θ. Στην περίοδο αυτή η Εστία δύναται να φιλοξενεί διάφορες άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής του Ιδρύματος.. Πριν από το τέλος της φιλοξενίας, θα γίνεται έλεγχος από τον Επόπτη υπηρεσίας, για πιθανές φθορές ή απομάκρυνση αντικειμένων. 12

13 Άρθρο 33 Η χρήση των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές που στεγάζονται στην Φ.Ε. οι οποίοι έχουν την ευθύνη του χειρισμού τους και την φροντίδα για την καλή λειτουργία τους. Άρθρο 34 Την ευθύνη της αποθήκευσης της κλινοστρωμνής και των λοιπών αντικειμένων της Φ.Ε. έχει ο Επόπτης της Φ.Ε. ο οποίος κατά τη στέγαση των φοιτητών, χρεώνει σε ειδικό έντυπο το υλικό, που παραδίδεται και χρησιμοποιείται από το στεγαζόμενο. Άρθρο 35 Ο στεγαζόμενος προκειμένου να λάβει αποφοιτήριο, ή πτυχίο, υποχρεούται να προσκομίσει στην Γραμματεία του Τμήματός του βεβαίωση του Δ/ντού Ακαδ/κών Θεμάτων, ότι παρέδωσε το δωμάτιό του, με όλα τα αντικείμενα σε καλή κατάσταση, έτσι όπως τα παρέλαβε και ότι δεν τον βαρύνει καμία υποχρέωση απέναντι στη Φοιτητική Εστία. Από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης και εντός εύλογου προθεσμίας θα επιστρέφεται και η εγγύηση που είχε κατατεθεί. Άρθρο 36 Ότι δεν προβλέπεται και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, θα αντιμετωπίζεται με συμπληρωματικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Άρθρο 37 Αλλαγή του κανονισμού γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 13

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα ΚΕΝΤΡΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα Μυτιλήνη 31.03.2015 Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2014-2015 Ναύπλιο, 27-1-2015 Αριθμ.πρωτ:671 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 1. Γενικές ιατάξεις α. Σε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και σε σπουδαστές των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Μαρούσι, 25/06/2015

Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας  Μαρούσι, 25/06/2015 Δικαιούχος: Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, Μαρούσι, 15124 Τηλέφωνο: 2132031930-9 Fax: 2132031950, 2106146421 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@eddyppy.gr

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. Α) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο κάθε ακαδημαϊκό έτος θα χορηγεί υποτροφίες αριστείας για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άρθρο 1 Κανονισμός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ - ΣΤΕΓΑΣΗ Οι αιτήσεις των σπουδαστών για χορήγηση κάρτας σίτισης σε πρώτη φάση, θα γίνουν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας e-students μέχρι και τη Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012. Ο σπουδαστής θα συμπληρώνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας 1. EIΣΑΓΩΓΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας Περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 2541079451 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 29.01.2013 Α.Π. 1743 ΠΡΟΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. (Έκδοση 2.0 24/10/12) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Έκδοση 2.0 24/10/12) Το Παράρτημα που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) επισημάνσεις σχετικά με τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων ωφελούμενων της Πράξης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας»

Πρόσκληση. ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας» Αθήνα, 14/3/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. : 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3303060 Email :epeksa@otenet.gr Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών)

Δελτίο Τύπου. Τρόφιμα (περιλαμβανομένων την διανομή φρέσκων τροφίμων, έτοιμων γευμάτων και βρεφικών τροφών) Ηγουμενίτσα, 13/ 07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ: 1042 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ταχ/δνση : Π. Τσαλδάρη 18 Ταχ. Κωδ. : 46100, Ηγουμενίτσα ΠΡΟΣ : Μ.Μ.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2004 1. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Aριθ.Πρωτ.:1004908/381 α) /νση 12 η Φορολογίας Εισοδήµατος β) " 13 η " Κεφαλαίου γ) " 16 η

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι:

Οι δράσεις που συμβάλουν προς την κατεύθυνση αυτή είναι: Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Διαδικασίες Π.Α 5 Διαδικασία Υλοποίησης Π.Α 10 Οδηγοί Π.Α 16 Επιστημονικός Υπεύθυνος 17 Επόπτης Τμήματος 20 Επιβλέπων Φορέα 23 Ασκούμενος Σπουδαστής 26 Διαγράμματα Ενεργειών 29 Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 - ΠΕΜΠΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σας πληροφορούμε ότι, το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 15o πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών για τις Επιστήμες, με ημερομηνία έναρξης την 8 η Δεκεμβρίου 2013. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο νέο Πρόγραμμα ERASMUS+ για σπουδές, ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

Ηλιακτίδα Α.Μ.Κ.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΚΟΠΟΙ Η δημιουργία Δημοτικού Λαχανόκηπου είναι μια δράση που απευθύνεται στην τοπική κοινωνία με καθαρά κοινωνικά και φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ Αποστολή του Γραφείου Στέγασης είναι η παροχή ενός ασφαλούς, υγιεινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015 Για άλλη μια χρονιά φθάνει η ώρα να υποβάλλουμε τις φορολογικές μας δηλώσεις για το οικείο φορολογικό έτος, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι

Κανόνας 5: Παραχώρηση Θέσεων σε Υποψήφιους που εισάγονται στο Πανεπιστήμιο Βάσει Ειδικών Κριτηρίων ως Υπεράριθμοι 1.5.1 Καθορισμένος αριθμός υπεράριθμων θέσεων σε ποσοστό μέχρι 14% των Κυπρίων εισακτέων κατανέμεται σε υποψηφίους που ανήκουν σε «ειδικές κατηγορίες». Ο υπολογισμός των θέσεων γίνεται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011

Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου 24 Μαρτίου 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Σεπτέμβριος 2011 - Ιούνιος 2012 Ημερ. Υποβολής Αιτήσεων: 08 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ & ΑΝΩ & ΟΣΟΙ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ (Ν.1910/44 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τις Διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». Βαρνάβας, 20/3/2013 Αρ. Πρωτ: 1016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ένταξης ωφελουμένων στο πρόγραμμα «Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού». Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε Φοιτητικές Εστίες Εγχειρίδιο Εφαρμογής Το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 η διαδικασία της υποβολής Αιτήσεων Εισδοχής σε συγκεκριμένες Φοιτητικές και Σπουδαστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο

Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Δήμος Αμαρουσίου Αθλητικό Κέντρο Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών 2014 2015 Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες.

Σημειώνεται ότι εφεξής όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά σε «μητέρες» ή «ωφελούμενες» νοούνται αντιστοίχως οι άνδρες πατέρες. Ενημερωτικό Σημείωμα του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με την αίτηση που πρέπει να καταθέσουν οι γονείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών μέσων ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση της Οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ Πεύκη 29/06/2015 Αρ. Πρωτ. : 7147 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών

Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Συνδρομές & Οικονομικές Υποχρεώσεις μελών Η είσπραξη των συνδρομών θα γίνεται από τη Γραμματεία ή από τους αρμόδιους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, στο χώρο του κάθε προγράμματος. Η πληρωμή των ετήσιων συνδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 Άνω Λιόσια, 14/7/ 2015 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υποδοχή αιτήσεων προς τους δυνητικά ωφελούμενους του επιχειρησιακού προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΩΝ) ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ Οι Κανόνες Διαμονής ισχύουν για όλους τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΣΦΜ ΑΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1. ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ -2016 (3-7 Αυγούστου ) 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ

Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Τ Α Ν Α Γ Ρ Α Σ Ξεκινούν στις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την Κοινωφελή Εργασία στους δήμους και περιφέρειες, με σύμβαση 5 μηνων ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2013 Α. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ- ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΗΜΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑ 13-07-2015 ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αθήνα, 26/2/2013. Αρ. Πρωτ.: 54. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42. : 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 3303060. :epeksa@otenet.

Πρόσκληση. Αθήνα, 26/2/2013. Αρ. Πρωτ.: 54. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42. : 106 78, Αθήνα. Τηλέφωνο : 210 3303060. :epeksa@otenet. Αθήνα, 26/2/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. : 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο : 210 3303060 Email :epeksa@otenet.gr Πρόσκληση ένταξης ωφελουμένων στο «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45

Συμπλήρωση Πίνακα 6 - Φορολογικη Δηλωση 2013 - Λογιστικο Γραφειο - Παναγιωτης Βουτσινας Last Updated Wednesday, 09 February 2011 01:45 Στον πίνακα αυτό θα γράψετε τα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία καθώς και τα ποσά που μειώνουν τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Κωδικοί 655-656. Γράψτε το συνολικό

Διαβάστε περισσότερα