ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗ- ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 1. Η αρμοδιότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.) για την στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει: α. Τη στέγαση των φοιτητών στην Φοιτητική Εστία του Π.Κ. β. Τη στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών σε ενοικιαζόμενα από το Π.Κ. δωμάτια ξενοδοχείων. 2. Το Π.Κ. μπορεί να χρησιμοποιεί, πέραν την πρώτης (1.α), την δεύτερη (1.β) ή παράλληλα και τις δύο από τις παραπάνω δυνατότητες στέγασης προκειμένου να εξασφαλίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο η αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των φοιτητών.. Άρθρο 2 Κάθε ακαδημαϊκό έτος, η Σύγκλητος του Π.Κ. με απόφασή της καθορίζει: Το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν για τη στέγαση των προπτυχιακών φοιτητών. Τον τρόπο στέγασης των φοιτητών του Π.Κ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Δικαίωμα στέγασης θεμελιώνουν οι παρακάτω κατηγορίες προπτυχιακών φοιτητών όλων των κατηγοριών, των τμημάτων του Π.Κ. που: - οι γονείς τους (προκειμένου περί αγάμων) διαμένουν μονίμως εκτός των ορίων του Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων: Ακρωτηρίου, Σούδας, Ελευθ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας. - ή είναι έγγαμοι και, σε κάθε περίπτωση, δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στους παραπάνω Δήμους του Ν. Χανίων δεν έχουν συμπληρώσει το προβλεπόμενο από τον νόμο ανώτατο όριο χρόνου παροχής δωρεάν σίτι- σης-στέγασης, δεν προέρχονται από κατάταξη ως πτυχιούχοι Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή δεν είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. και ικανοποιούν, ανά κατηγορία, τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. Φοιτητές της ημεδαπής: Έχουν εισαχθεί στο Π.Κ. με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων, ανεξάρτητα αν είναι ελληνικής υπηκοότητας ή όχι καθώς και της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. β. Φοιτητές από την Κύπρο και Κοινοτικοί Αλλοδαποί: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Κύπρο ή αντίστοιχα στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο προέρχονται, να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται. από τον παρόντα κανονισμό. γ. Φοιτητές τέκνα Ομογενών: Να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εξειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη του γονέα που εκδίδεται από τα κατά τόπους Ελληνικά Προξενεία και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. δ. Φοιτητές Τέκνα Ελλήνων του Εξω - τερικού: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) της αλλο- 2

3 δαπής αθροιζόμενο με τυχόν αντίστοιχα εισοδήματα τα οποία δηλώνονται στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. ε. Φοιτητές Αλλογενείς - Αλλοδαποί: - Για τους υποτρόφους - στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών - ανάλογα με το ύψος της παρεχόμενης υποτροφίας. - Για τους λοιπούς μη υποτρόφους: το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. στ. Φοιτητές των κατηγοριών (β),(γ), και (δ) παραπάνω των οποίων η οικογένεια έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα: Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) που τυχόν έχουν στην Ελλάδα να ικανοποιεί τα κριτήρια επιλογής που θεσπίζονται από τον παρόντα κανονισμό. Άρθρο 4 Οι φοιτητές του Π.Κ. ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής όταν: 1. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + γονέων) προ- -κειμένου για άγαμους φοιτητές και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ατομικό + συζύγου) προκειμένου για έγγαμους φοιτητές του τρέχοντος οικονομικού έτους δεν υπερβαίνει τα όρια εισοδήματος για στέγαση, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω. Ως συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα τόσο του ίδιου του φοιτητή (εφόσον υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση) όσο και των γονέων του (του φορολογούμενου και της συζύγου του), από κάθε πηγή. 2. Στην έννοια του οικογενειακού εισοδήματος δεν υπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κυρίας κατοικίας, ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων (π.χ. το εφ άπαξ, η αποζημίωση απολυόμενων κ.λ.π.), τίμημα πώλησης ακινήτου, καθώς και οι αγροτικές επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις επί της γεωργικής παραγωγής στην περίπτωση προσδιορισμού του αγροτικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο. Το εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις λαμβάνεται υπόψη μετά τις προβλεπόμενες μειώσεις. Τα όρια εισοδήματος για στέγαση δια- -μορφώνονται ως εξής: α. Για άγαμους φοιτητές, το όριο εισοδήματος για στέγαση διαμορφώνεται στο ποσόν των: ,26 προκειμένου για οικογένεια με ένα (1) μόνο παιδί. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 8.434,63 σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τέκνο μισθωτών ή συνταξιούχων. Το παραπάνω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά: 2.249,23 για κάθε παιδί (άγαμο + κάτω των 25 ετών) πέραν του πρώτου ,23 για κάθε αδελφό σπουδαστή - φοιτητή πέραν του πρώτου ,86 σε περίπτωση θανάτου του ενός γονέως ,72 σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων ,23 σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67%) (με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του στο ΠΚ δεν είναι σαν άτομο με ειδικές ανάγκες) ή ανίατης ασθένειας του ίδιου του φοιτητή και επιπλέον 2,249,23 για κάθε μέλος της οικογένειας (γονείς - αδέλφια), για τους ίδιους λόγους ,63, για περιπτώσεις σεισμοπαθών πλημμυροπαθών. β. Για έγγαμους φοιτητές, το όριο εισοδήματος για στέγαση διαμορφώνε- 3

4 ται στο ποσόν των ,03. Το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 7.310,02, σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μισθωτό φοιτητή. Το παραπάνω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά: 1.124,62 για κάθε τέκνο του ,23 σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67%) (με την προϋπόθεση ότι ο τρόπος εισαγωγής του στο ΠΚ δεν είναι σαν άτομο με ειδικές ανάγκες) ή ανίατης ασθένειας του ίδιου του φοιτητή και επιπλέον 2,249,23 για κάθε μέλος της οικογένειας (σύζυγος - παιδί), για τους ίδιους λόγους ,02, για περιπτώσεις σεισμοπαθών -πλημμυροπαθών. Από το ακαδημαϊκό έτος και για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος, τα κατά περίπτωση παραπάνω αναφερόμενα ποσά προσαυξάνονται κατά 5%. Ειδικές περιπτώσεις: α. Σε περίπτωση θανάτου γονέα φοιτητή κατά το τρέχον οικονομικό έτος ως οικογενειακό εισόδημα των γονέων λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτό του επιζώντα γονέα. Σε περίπτωση που ο επιζών γονέας παντρευτεί εκ νέου, τότε η νέα οικογένεια του γονέα, θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και υπολογίζεται το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα. β. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα δεν έχει παντρευτεί εκ νέου ή σε περίπτωση που βρίσκονται σε διάσταση, ως οικογενειακό εισόδημα γονέων υ- πολογίζεται μόνο το εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια. Σε περίπτωση που ο γονέας που έχει αναλάβει την γονική μέριμνα παντρευτεί εκ νέου, τότε η νέα οικογένεια του γονέα θεωρείται ως οικογένεια του φοιτητή και υπολογίζεται το αντίστοιχο οικογενειακό εισόδημα. γ. Δεν υπολογίζονται τα άγαμα αδέλφια του φοιτητή που είναι μεγαλύτερα των είκοσι πέντε (25) ετών ή εφόσον ο α- δελφός υπηρετεί ως επαγγελματίας οπλίτης. δ. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος (25) της ηλικίας του, εργάζεται και υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση και δεν θεωρείται προστατευμένο μέλος, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό του εισόδημα 3. Η σειρά κατάταξής τους, με βάση την απόκλιση εισοδήματος, δηλαδή την διαφορά του συνολικού ετησίου οικογενειακού εισοδήματος από τα όρια εισοδήματος για στέγαση, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δικαιούμενων στέγασης φοιτητών που ορίζει κατ έτος η Σύγκλητος του Π.Κ. Άρθρο 5 Η διάρκεια του δικαιώματος στέγασης είναι το πολύ ενός (1) έτους, καθορίζεται κατ έτος και ανάλογα του τρόπου στέγασης από την Σύγκλητο του Π.Κ., και μπορεί να ανανεώνεται - για κάθε επόμενο έτος - με αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή η οποία κατατίθεται στην Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουλίου (οι ακριβείς ημερομηνίες προσδιορίζονται από την υπηρεσία). Οι πρωτοετείς φοιτητές - οι εισερχόμενοι στο Π.Κ. με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων - καταθέτουν την ανάλογη αίτηση συγχρόνως με την εγγραφή τους στο Τμήμα. και πάντως όχι αργότερα των πέντε (5) ημερών από την λήξη της ημερομηνίας των εγγραφών που ορίζεται κατ έτος από το ΥΠΕΠΘ. Οι λοιπές ως άνω ειδικές κατηγορίες νεοεισερχομένων στο Ίδρυμα (Κύπριοι κ.λ.π.) καθώς και οι εισερχόμενοι ως ασθενείς ή ως αθλητές ή ως προερχόμενοι από Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή από μετεγγραφή - καταθέτουν την ανάλογη αίτηση συγχρόνως με την εγγραφή τους στο Π.Κ. και πάντως όχι αργότε- 4

5 ρα των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία εγγραφής τους στο Τμήμα. Η αίτηση - με επισυναπτόμενα όλα τα δικαιολογητικά, πλήρως ενημερωμένα από τον ίδιο τον φοιτητή - υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα της Δ/νσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων ή αποστέλλεται ομοίως στην υπηρεσία (με συστημένη επιστολή, Courier κ.λ.π) μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία και μόνο. Η κατάθεση αίτησης μετά την λήξη της προκαθορισμένης προθεσμίας θεωρείται - σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμη. Η αίτηση παραλαμβάνεται μεν από την υπηρεσία χωρίς όμως να αξιολογείται από την Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων (Ε.Φ.Θ.) - όπως αυτή ορίζεται σε παρακάτω άρθρο του παρόντος κανονισμού - και την Σύγκλητο.. Ομοίως η κατάθεση αίτησης με ελλιπή δικαιολογητικά - εφόσον δεν προσκομιστούν τα στοιχεία που εκκρεμούν εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή της και πάντως όχι μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων - θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν αξιολογεί- -ται. Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, η Ε.Φ.Θ. διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει κατά περίπτωση, αίτηση εκπρόθεσμη εφόσον θεωρήσει ότι οι προβαλλόμενοι από τον αιτούντα λόγοι είναι εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι. Με την αίτηση συνυποβάλλονται, ανά κατηγορία φοιτητών, τα εξής δικαιολογητικά: Για όλες τις κατηγορίες φοιτητών Ανάλογα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτ/φα) από κρατικούς φορείς ή επίσημα μεταφρασμένων και επικυρωμένων - σε περίπτωση αλλοδαπών τίτλων - για οποιαδήποτε προσαύξηση των ορίων στέγασης θα ήθελε να διεκδικήσει. Ειδικότερα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου των γονέων, αν δεν είναι στη ζωή (εφόσον αυτό δεν προκύπτει από το πιστ/κό οικογενειακής κατάστασης) Πιστ/κά αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις Σεισμοπαθών -Πλημμυροπαθών Πρόσφατα (τρέχοντος ακαδ. εξαμ) Πιστ/κα αδελφών φοιτητών (από αναγνωρισμένες Ανώτατες και Ανώτερες Σχολών εσωτερικού και εξωτερικού) Δεν υπολογίζεται ο αδελφός φοιτητής εφόσον: α) Είναι έμμισθος σπουδαστής Αστυνομικών και Στρατιωτικών Σχολών ή φοιτά σε Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού β) Η φοίτηση του αδελφού έχει υπερβεί το χρονικό όριο πέραν του οποίου δεν δικαιούται φοιτητικές παροχές γ) Είναι φοιτητής που έχει άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή είναι από κατατακτήριες εξετάσεις (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) δ) Είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Μία πρόσφατη φωτογραφία. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου. Πρόσφατο (τρέχοντος ακαδ. εξαμ.) Πιστοποιητικό Σπουδών που συμπεριλαμβάνει το ακαδημαϊκό έτος πρώτης εγγραφής και τον τρόπο εισαγωγής στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από αρμόδιο κρατικό φορέα (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο) ή επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο σε περίπτωση αλλοδαπού τίτλου. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 για τον τόπο μόνιμης κατοικίας γονέων (μόνον οι άγαμοι φοιτητές). Πρόσφατα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτ/φα) Πιστ/κά αρμό-διας Υγειονομικής Επιτροπής σε περίπτωση αναπηρίας (άνω του 67 %) για τα οποία δεν έχει παρέλθει η διάρκεια ισχύος τους, ή ιατρικά πιστ/κά από Δημόσιο Νοσοκομείο σε περίπτωση ανίατης ασθένειας του ιδίου του φοιτητή ή και μελών της οικογένειάς του Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η γονική μέριμνα δεν έχει παντρευτεί εκ νέου, προσκομίζεται δικαστική απόφαση διαζυγίου με την οποία καθορίζεται ο γονέας που 5

6 έχει αναλάβει την γονική μέριμνα (δεν γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό που δεν έχει επικυρωθεί με δικαστική απόφαση). Σε περίπτωση διαστάσεως των γονέων προσκομίζεται ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων. Επιπλέον αυτών - ανά κατηγορία - υποβάλλονται: Οι φοιτητές της Ημεδαπής καθώς και οι φοιτητές από την Κύπρο και Κοινοτικοί Αλλοδαποί Εκκαθαριστικά σημειώματα της Εφορίας, ή της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας της Κύπρου ή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίστοιχα, του τρέχοντος οικονομικού έτους (αφορά εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος) πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα θεωρημένα από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του φωτοαντιγράφου για τα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα. Σε περίπτωση καθυστερημένης αποστολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, υποβάλλονται φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων (θεωρημένων από την οικεία Δ.Ο.Υ. ή συνοδευμένα από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου, του Ν. 1599/86 για την πιστότητα του φωτοαντιγράφου). Στη δεύτερη περίπτωση ο φοιτητής υποχρεούται, με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, να προσκομίσει τα εκκαθαριστικά σημειώματα αμέσως μετά την απόκτησή τους. Σε περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή δεν είναι υπόχρεοι κατάθεσης φορολογικής δήλωσης θα συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, εις διπλούν, στην οποία θα δηλώνεται: α) ότι οι γονείς του δεν υποχρεούνται στην υποβολή Φορολογικής Δήλωσης και β) Την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την φορολογία του εισοδήματός τους. Την υπεύθυνη αυτή δήλωση θα καταθέτουν στην οικεία Δ.Ο.Υ. η οποία, αφού κρατήσει τη μία για έλεγχο, θα τους παραδίδει την άλλη με καταχωρημένη σ αυτή πράξη ότι «παραλήφθηκε όμοια δήλωση προς έλεγχο», η οποία και θα προσκομίζεται στη Δ/νση Ακαδ/κών Θεμάτων. Σημειώνεται ότι εφόσον δηλώνονται ποσά εκτάκτων αποζημιώσεων θα πρέπει να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία. Οι φοιτητές τέκνα Ομογενών Βεβαίωση από τις κατά τόπους Ελληνικές Προξενικές αρχές ότι οι γονείς τους είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και ότι η προσφερόμενη εργασία τους είναι της μορφής του ειδικευμένου ή ανειδίκευτου εργάτη καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον παρόντα κανονισμό για τους φοιτητές της ημεδαπής για τα τυχόν εισοδήματα τους στην Ελλάδα Οι φοιτητές Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού Επίσημα μεταφρασμένη και επικυρωμένη Βεβαίωση Εισοδήματος, από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας προέλευσης, καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον παρόντα κανονισμό για τους φοιτητές της ημεδαπής για τα τυχόν εισοδήματα τους στην Ελλάδα Οι Αλλογενείς - Αλλοδαποί φοιτητές - Για τους υποτρόφους: Βεβαίωση Υποτροφίας τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους από το αρμόδιο Υπουργείο χορηγίας της. - Για τους λοιπούς μη υποτρόφους: επίσημα μεταφρασμένη και επικυρωμένη Βεβαίωση Εισοδήματος από τις αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας προέλευσης. Άρθρο 6 Ι. Οι καταστάσεις των υποψηφίων στέγασης φοιτητών - αιτούντων στέγαση και δικαιούχων στέγασης στην Φοιτητική Εστία -(και κατ επέκταση σε ενοικιαζόμενα από το Π.Κ. δωμάτια ξενοδοχείων, εάν το Ίδρυμα έχει επιλέξει τέτοια λύση) ανά κατηγορία και σειρά κατάταξης, καταρτίζονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέρι-μνας, συζητούνται στην Ε.Φ.Θ. και εισάγονται 6

7 στην Σύγκλητο του Π.Κ. για τον καθορισμό των δικαιούχων στέγασης φοιτητών Εάν ο αριθμός αυτών των κατηγοριών φοιτητών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων της Φοιτητικής Εστίας, τότε οι εναπομείναντες φοιτητές των κατηγοριών (α) έως (δ), δεν συμπεριλαμβάνονται, - λόγω κατάταξης - στην κατάσταση δικαιούχων στέγασης Εστία. στην Φοιτητική Με στόχο την πλήρωση όλων των θέσεων της Φοιτητικής Εστίας, ακολουθούνται οι παρακάτω κανόνες για την σύνταξη των καταστάσεων των υποψηφίων στέγασης φοιτητών στην Φοιτητική Εστία: 1.1. Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, το αργότερο μέχρι τέλος Οκτωβρίου έκαστου έτους και μετά από επεξεργασία των στοιχείων που έχουν κατατεθεί στην Δ/νση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, συντάσσει την κατάσταση υποψηφίων στέγασης στην Φοιτητική Εστία του Π.Κ. Η κατάσταση αυτή συμπεριλαμβάνει προπτυχιακούς φοιτητές των τμημάτων του Π.Κ που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους των κατηγοριών (α) έως (δ) (σύμφωνα με την διάρθρωση του άρθρου 3 παραπάνω), καθώς ομοίως και πρωτοετείς φοιτητές. της κατηγορίας (α), εξαιρουμένων των εισαγομένων με ειδικό τρόπο (αθλητές, λόγοι ασθενείας, Μουσουλμανική Μειονότητας Θράκης κ.λ.π.). Οι φοιτητές κατατάσσονται με σειρά φθίνουσα κατ απόλυτη τιμή, με βάση την απόκλιση εισοδήματος Πρώτοι κατατάσσονται οι φοιτητές της κατηγορίας (α) - όλων των ετών εισαγωγής στο Π.Κ - και των κατηγοριών (β) έως (δ), - που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τους - των οποίων η απόκλιση εισοδήματός είναι αρνητική, με σειρά φθίνουσα κατά απόλυτη τιμή, με βάση την απόκλιση εισοδήματος, και σε αριθμό που ισούται με τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων στην Φοιτητική Εστία Εάν ο ως άνω αριθμός των φοιτητών των κατηγοριών (α) έως (δ), είναι μικρότερος του αριθμού των διαθεσίμων θέσεων της Φοιτητικής Εστίας, η κατάσταση υποψηφίων στέγασης στην Φοιτητική Εστία συμπληρώνεται, από φοιτητές των κατηγοριών (α) έως (δ), των οποίων όμως η απόκλιση εισοδήματος είναι θετική (το ύψος της απόκλισης καθορίζεται από την Σύγκλητο μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ.). Η παρούσα κατάσταση συζητείται στην Ε.Φ.Θ. έως την 25 η Οκτωβρίου και αποστέλλεται στην Σύγκλητο προς έγκριση καθορίζοντας έτσι τους δικαιούχους στέγασης στην Φοιτητική Εστία, η εγκατάσταση των οποίων ολοκληρώνεται μέχρι την 10 η Νοεμβρίου έκαστου έτους Εάν, παρά την παραπάνω διαδικασία, παραμένουν κενές θέσεις στην Φοιτητική Εστία, αυτές δια- -τίθενται αργότερα - μετά το πέρας της προθεσμίας των εγγραφών στο Π.Κ. των πρωτοετών φοιτητών της κατηγορίας (α) - των εισαγομένων με ειδικό τρόπο (όπως περιγράφονται στη περίπτωση (1.1.) παραπάνω) - καθώς και των πρωτοετών φοιτητών των κατηγοριών (β) έως (δ), - με αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ., για την στέγαση φοιτητών των ως άνω κατηγοριών - των οποίων η απόκλιση εισοδήματος είναι αρνητική, κατ ανάλογο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε περίπτωση που παραμένουν ακόμα κενές θέσεις στην Εστία, επιχειρείται, πριν την εισαγωγή της κατάστασης στην Σύγκλητο, η κάλυψη των θέσεων από φοιτητές της κατηγορίας (ε), όλων των ετών εισαγωγής στο Π.Κ των οποίων η απόκλιση εισοδήματός είναι αρνητική. 7

8 3.1. Τέλος, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχουν κενές θέσεις αυτές διατίθενται, με μεταγενέστερες αποφάσεις της Συγκλήτου, μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ., σε φοιτητές που εγγράφονται στο Π.Κ. προερχόμενοι εκ μετεγγραφής των οποίων η απόκλιση εισοδήματός είναι αρνητική, κατ ανάλογο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω Εφόσον, παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη αδιάθετες θέσεις - αυτές μπορεί να καλύπτονται από αριθμό φοιτητών (που καθορίζεται από την Σύγκλητο μετά από πρόταση της Ε.Φ.Θ.) - των οποίων η απόκλιση εισοδήματος είναι θετική, - κατά προτεραιότητα της περίπτωσης αυτής, και της περίπτωσης (2.1.) παραπάνω, και σε επόμενο στάδιο και της κατηγορίας (ε) - για φοιτητές όλων των ετών εισαγωγής στο Π.Κ. - κατ ανάλογο τρόπο ό-πως περιγράφεται παραπάνω. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας κάποιου φοιτητή να εγκατασταθεί στην Φοιτητική Εστία, εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών που τίθενται παραπάνω ή που ορίζονται κατά περίπτωση, από την Δ/νση Ακαδ/κών Θεμάτων, μπορεί να δοθεί από τον Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων παράταση της προθεσμίας για την εγκατάστασή του που όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής χάνει πλέον το δικαίωμα του για στέγαση κατά το τρέχον ακαδ. έτος. ΙΙ. Από το σύνολο των 76 θέσεων της Φοιτητικής Εστίας ένας συγκεκριμένος αριθμός θέσεων, που καθορίζεται κατ έτος από την Σύγκλητο, ύστερα από πρόταση της Ε.Φ.Θ., αλλά δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τριών (3), είναι δυνατόν να διατίθεται για την στέγαση επιστημονικών συνεργατών του Ιδρύματος, καθώς και νέων ερευνητών που συνεργάζονται επιστημονικά με το Π.Κ. Η στέγαση είναι κατά κανόνα μικρής χρονικής διάρκειας και καθορίζεται με ευθύνη του καθ ύλη αρμόδιου Αντιπρύτανη, σε συνεργασία με τον Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων, και ενημέρωση της Ε.Φ.Θ. Άρθρο 7 1. Η μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία από το ΠΚ πραγματοποιείται μετά από τακτικό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα ανοικτών εγγράφων προσφορών με συνέχιση της διαδικασίας προφορικά. Τα προσφερόμενα δωμάτια επιλέγονται μετά από επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού και της Ε.Φ.Θ. για τη διαπίστωση της καταλληλότητας τους και πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν προσωπική τουαλέτα και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα. Στην τιμή του μισθώματος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες πλήρους καθαριότητας, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης. 2. Το ΠΚ τοποθετεί στα συγκεκριμένα δωμάτια τους δικαιούχους φοιτητές, με απόφαση της Συγκλήτου, μετά από εισήγηση της Ε.Φ.Θ., κατά την κρίση του και δεν απαιτείται καμία προηγούμενη άδεια ή συμφωνία με τους εκμισθωτές παρά μόνο η ενημέρωσή τους. 3. Οι δικαιούχοι φοιτητές που διαμένουν σε δωμάτια ξενοδοχείων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν την νομοθεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και τις αποφάσεις του Συλλόγου Ξενοδόχων Χανίων, που διέπουν την λειτουργία των ξενοδοχείων. 4. Με την εγκατάστασή τους στα δω- -μάτια των ξενοδοχείων οι δικαιούχοι φοιτητές χρεώνονται όλα τα προς χρήση αντικείμενα και φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την απώλεια ή την καταστροφή τους. Υποχρεούνται καταβολής εγγύησης όπως περιγράφεται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού. 5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η υπεκμίσθωση ή η παραχώρηση των δωματίων από τους δικαιούχους φοιτητές σε τρίτα πρόσωπα. Επίσης απαγορεύεται η φιλοξενία οποιονδήποτε προσώπων στα μισθωμένα δωμάτια όπως τούτο ορίζεται ρητά στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ξενοδοχείων. Παραβάσεις αυτής της 8

9 Άρθρο 8 μορφής, ελέγχονται από την Ε.Φ.Θ.. και συνεπάγονται τη διακοπή της στέγασής τους έως και την οριστική στέρηση του δικαιώματος στέγασης, μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 1. Οι φοιτητές του Π.Κ. που υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία δεν θεωρούνται δικαιούχοι δωρεάν στέγασης. Η στέγασή τους μετά την λήξη της θητείας τους μπορεί να γίνει μόνο από το επόμενο ακαδ. έτος και κατόπιν υποβολής από αυτούς νέας αίτησης,. υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής. Ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας δεν προσμετράτε στον προσδιορισμό του κατά τον νόμο προσδιοριζόμενου ανώτατου χρονικού ορίου παροχής δωρεάν στέγασης, μόνον στις περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν νομίμως αναστείλει την φοιτητική τους ιδιότητα. 2. Για τους δικαιούχους στέγασης φοιτητές του Π.Κ. που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας (π.χ. ERAS- MUS) αναστέλλεται η παροχή δωρεάν στέγασης κατά την διάρκεια της απουσίας τους από το Π.Κ. Η στέγαση των φοιτητών της κατηγορίας αυτής, όταν επιστρέψουν από το πρόγραμμα κινητικότητας, μπορεί να γίνει μόνο από το επόμενο ακαδ. έτος και κατόπιν υποβολής από αυτούς νέας αίτησης υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν τα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής. Όλοι οι φοιτητές της κατηγορίας αυτής οφείλουν, ταυτόχρονα με την αίτησή τους για δωρεάν στέγαση, να δηλώσουν την ακριβή περίοδο που θα κινηθούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 9 Μέχρι της λειτουργίας Φοιτητικής Λέσχης στο Πολυτεχνείου Κρήτης η Φοιτητική Εστία διοικείται από την Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων (Ε.Φ.Θ.), η οποία αποτελείται από: τον καθ ύλη αρμόδιο Αντιπρύτανη που χειρίζεται τα θέματα Φοιτητικής Μέριμνας μετά από απόφαση της Συγκλήτου, ένα (1) μέλος ΔΕΠ, που ορίζεται από τη Σύγκλητο, από έναν (1) εκπρόσωπο εξ έκαστου σπουδαστικού Συλλόγου φοιτητών των Τμημάτων του Ιδρύματος στα οποία φοιτούν προπτυχιακοί φοιτητές, έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Φοιτητικής Εστίας και τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ακαδ/κών Θεμάτων. Όταν η Ε.Φ.Θ. αδυνατεί να λύσει οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς της, τότε επιλαμβάνεται αυτού η Σύγκλητος. Άρθρο 10 Με την εισαγωγή του στη Φοιτητική Εστία, ο φοιτητής υπογράφει Συμφωνητικό αποδοχής του Κανονισμού λειτουργίας αυτής και δεσμεύεται ως προς την πιστή εφαρμογή των όρων. Προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας είναι ο απόλυτος σεβασμός της εσωτερικής ακαδημαϊκής ζωής, με δεδομένο ότι αυτή αποτελεί φυσική προέκταση του Πολυτεχνειακού χώρου. Άρθρο 11 Η συμβίωση στη Φοιτητική Εστία βασίζεται στην αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Άρθρο 12 Πρωταρχική και βασική υποχρέωση του στεγαζόμενου είναι η διατήρηση της καθαριότητας στο δωμάτιό του, στους συναφείς και συνεχόμενους χώρους μ αυτό καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους. Άρθρο 13 Απαγορεύεται ρητά η τοιχοκόλληση ανακοινώσεων στους κοινόχρηστους χώρους οποιουδήποτε περιεχομένου καθώς και η ανάρτηση αντικειμένων, εκτός από τους προορισμένους για το σκοπό αυτό πίνακες. 9

10 Επιτρέπεται η στάθμευση των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων στο ειδικά διαμορφωμένο πάρκινγκ στην ανατολική πλευρά της Φ.Ε. και ως εκ τούτου απαγορεύεται η στάθμευση σε χώρους που εμποδίζεται η είσοδος ή έξοδος ή η κυκλοφορία ή η διέλευση πεζών και οχημάτων και ειδικώς σε σημεία που παρακωλύουν την προσπέλαση οχημάτων άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κ.λ.π. Η Διοίκηση του Π.Κ. και η Ε.Φ.Θ. έχει το δικαίωμα της δι οιονδήποτε μέσων απομακρύνσεώς τους και η σχετική δαπάνη καταλογίζεται στον κύριο του οχήματος. Άρθρο 14 Με την είσοδό του στην Εστία, ο στεγαζόμενος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως εγγύηση το χρηματικό ποσό των ενενήντα ευρώ (90 ) για την αποκατάσταση ζημιών ή φθορών που δεν οφείλονται στη συνήθη χρήση. Τα ποσά αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και από τους τόκους θα καλύπτονται οι φθορές σε χώρους της Φοιτητικής Εστίας.. Το ποσό της εγγύησης μπορεί να αλλάξει με απόφαση της Συγκλήτου. Το ποσό αυτό πρέπει να συμπληρώνεται, εφόσον μειώνεται λόγω χρεώσεως του στεγαζόμενου με ζημιές ή φθορές. Η εγγύηση επιστρέφεται στον στεγαζόμενο κατά την η- μέρα της αναχωρήσεώς του και αφού αφαιρεθεί η αναλογούσα αξία τυχόν φθορών, ζημιών ή απωλειών που προξενήθηκαν σε κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ή υλικά της Εστίας, με την επιφύλαξη του δικαιώματος του Π.Κ. να επιδιώξει την αποκατάσταση των ζημιών, που υπερβαίνουν το ποσό της εγγυήσεως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.. Άρθρο 15 Όλοι οι στεγαζόμενοι είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι για τη διατήρηση των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων σε καλή κατάσταση. Ζημιές ή φθορές των ανωτέρω χώρων και εγκαταστάσεων ή απώλειες υλικών και λοιπών αντικειμένων που δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα καταλογίζονται σε βάρος του συνόλου των εγγυήσεων των στεγαζομένων. Άρθρο 16 Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών ισχύος μέχρι 500 W μετά από ενημέρωση του Επόπτη. Άρθρο 17 Με την εισαγωγή του στεγαζόμενου στη Φ.Ε., θα του χρεώνονται σε ειδικό έντυπο όλα τα προς χρήση κινητά αντικείμενα του δωματίου του, το οποίο θα υπογράφει και θα παραδίδει στον Επόπτη υπηρεσίας της Φ.Ε. του Ιδρύματος. Με την αναχώρησή του από την Εστία θα υποχρεούται σε παράδοσή τους στον Επόπτη υπηρεσίας και εφόσον διαπιστωθεί, ότι δεν έχουν απολεσθεί ή υπαιτίως φθαρεί τα κινητά αυτά αντικείμενα του δωματίου, του επιστρέφεται η εγγύηση. Απαγορεύεται η απομάκρυνση από το δωμάτιο των επίπλων και λοιπών αντικειμένων που παραλήφθηκαν από το στεγαζόμενο ή αλλαγή στην επίπλωση και στις κουρτίνες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Ε.Φ.Θ. Απαγορεύεται επίσης η διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους της Εστίας. Άρθρο 18 Το γράψιμο στους τοίχους ή στα δάπεδα και στα αντικείμενα του δωματίου, το ξύσιμο, η αλλοίωση του χρώματος, το σπάσιμο ή η καταστροφή των παντός είδους αντικειμένων, η αλλαγή του χρώματος στους τοίχους καθώς και η τοποθέτηση καρφιών σε τοίχους και σε αντικείμενα που δεν επιδέχονται επισκευή, δεν συνιστούν συνήθεις φθορές ή ζημιές και συνεπώς βαρύνουν τους στεγαζόμενους. Άρθρο 19 Ο στεγαζόμενος φοιτητής έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην Ε.Φ.Θ. τις προκαλούμενες βλάβες ή τα εμφανιζόμενα ελαττώματα και τις παρουσιαζόμενες κακοτεχνίες στο κτίριο της Εστίας. Για απώλειες και ζημιές ή φθορές που προξε- 10

11 νήθηκαν από τον ίδιο ή τους επισκέπτες του ευθύνεται ο στεγαζόμενος. Άρθρο 20 Ο στεγαζόμενος έχει την υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως την απώλεια κλειδιών. Απαγορεύεται ρητά η κατασκευή και η χρησιμοποίηση κλειδιών από τον στεγαζόμενο καθώς και η παράδοση των κλειδιών του σε άλλα πρόσωπα. Απαγορεύεται επίσης η χρησιμοποίηση άλλων πρόσθετων κλειδαριών και ασφαλιστικών μηχανισμών χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και έγκριση από την Ε.Φ.Θ. Άρθρο 21 Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση της χρήσης ή συστέγασης εντός των δωματίων σε άλλα, πλην των δικαιουμένων, πρόσωπα. Άρθρο 22 Στις πραγματοποιούμενες επισκέψεις προς τους στεγαζόμενους δε θα εμποδίζεται η χρησιμοποίηση των χώρων της Εστίας, σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα διασφαλίζεται η διατήρηση σε καλή κατάσταση των χώρων και εγκαταστάσεων της Φ.Ε. καθώς και η ησυχία των λοιπών στεγαζομένων. Άρθρο 23 Το Πολυτεχνείο Κρήτης διατηρεί το δικαίωμα δια των οργάνων του (Σύγκλητος - Πρυτανικό Συμβούλιο - Πρύτανης - Αντιπρυτάνεις - Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων με πλήρη ή περιορισμένη σύνθεση) να πραγματοποιούν περιοδικούς ελέγχους στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους της Φ.Ε. προς διαπίστωση διαμονής των φοιτητών ή πρόκλησης ζημιών ή φθορών ή απώλειας αντικειμένων. Άρθρο 24 Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ευθύνεται για απώλειες ή ζημιές αντικειμένων, που τοποθετούνται στο δωμάτιο, μετά από έγκριση της Ε.Φ.Θ., ταχυδρομικών επιστολών ή δεμάτων, για απώλειες ή ζημιές ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, αυτοκινήτων κ.λ.π. Επίσης, το Ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει για την απώλεια χρημάτων ή τιμαλφών αντικειμένων των στεγαζομένων. Οι στεγαζόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες πρόληψης και κατά-στολής που υπάρχουν στο σχέδιο πυρασφάλειας ή εκκένωσης των Φοιτητικών Εστιών, λόγω σεισμού ή πυρκαγιάς. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, για τραυματισμούς ή άλλου είδους βλάβη της υγείας των στεγαζομένων ή αντικειμένων τους, το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν ευθύνεται, εκτός των περιπτώσεων όπου πιστοποιούνται κακοτεχνίες ή κατασκευαστικά λάθη. Άρθρο 25 Ο στεγαζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθαριότητα του δωματίου του το οποίο οφείλει να διατηρεί καθαρό και σε πολύ καλή κατάσταση Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση προσωπικών ή άχρηστων αντικειμένων του στους κοινόχρηστους χώρους των πυρήνων τα οποία οφείλει να απομακρύνει άμεσα (στους κάδους σκουπιδιών εκτός Φοιτητικής Εστίας). δεδομένου ότι αυτό δημιουργεί εστίες μικροβίων και συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για την υγεία όλων των στεγαζομένων. Επίσης οφείλει, για τον ίδιο λόγο, να δια- -τηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους των πυρήνων φροντίζοντας να μην αφήνει τρόφιμα άπλυτα σκεύη κ.λ.π. στο νεροχύτη στο τραπέζι και στα υπόλοιπα έπιπλα και διευκολύνοντας έτσι και το προσωπικό καθαριότητας στο καθαρισμό του πυρήνα Ο στεγαζόμενος οφείλει να θέτει στη διάθεση του προσωπικού καθαριότητας το δωμάτιό του, έγκαιρα, όταν αυτό του ζητείται, για τις ανάγκες της καθαριότητας. Άρθρο 26 Συνιστάται η σωστή και λελογισμένη χρήση των οργάνων και μέσων ψυχαγωγίας - ήτοι Τηλεοράσεων, Στερεοφωνικών κ.λ.π. - είτε αυτά είναι εγκατεστημένα στους κοινόχρηστους χώρους της Φ.Ε. είτε στα δωμάτια των στεγαζομένων, προ-κειμένου να εξασφαλίζεται η ησυχία και η ηρεμία 11

12 για την απρόσκοπτη μελέτη των μαθημάτων όλων των στεγαζομένων στη Φ.Ε. Άρθρο 27 Στεγαζόμενοι που απουσιάζουν συστηματικά και αδικαιολόγητα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (περιόδους μαθημάτων και εξετάσεων), καλούνται από την Ε.Φ.Θ. να δώσουν εξηγήσεις για την απουσία τους και εφόσον αυτές δεν κριθούν επαρκείς, τότε η Ε.Φ.Θ. εισηγείται στην Σύγκλητο, την εντός εύλογου χρόνου, αποχώρηση του στεγαζόμενου από την εστία. Η πιστοποίηση της απουσίας γίνεται μετά από σχετική αναφορά του επόπτη προς τον Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων, υποχρεουμένου προς τούτο. Άρθρο 28 Στεγαζόμενος ο οποίος προκαλεί με τη στάση και τη συμπεριφορά του αναταραχή, δημιουργεί επεισόδια και προβαίνει σε καταστροφές του κτιρίου, των εγκαταστάσεων και των αντικειμένων ή αφαιρεί κινητά και φορητά αντικείμενα, μπορεί να στερηθεί οριστικά ή προσωρινά του δικαιώματος στέγασης μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Σε περιπτώσεις καταστροφής των εγκαταστάσεων, το ΠΚ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του. Άρθρο 29 Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα πρέπει να μεριμνά για την θέσπιση των απαραίτητων θέσεων προσωπικού φύλαξης και καθαριότητας της Φοιτητικής Εστίας. Άρθρο 30 Ο Επόπτης υπηρεσίας της Φ.Ε. έχει αρμοδιότητα στα παρακάτω επί μέρους θέματα: 1. Εποπτεύει την καλή και ομαλή λειτουργία της Εστίας, 2. Εποπτεύει την πιστή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού από τους φοιτητές. 3. Μεριμνά για την ασφάλεια του κτιρίου της Εστίας. 4. Επιβλέπει στην καλή λειτουργία των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, όπως Ηλεκτρικού Ρεύματος, Νερού και καρτοτηλεφώνων. 5. Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρό θέμα ασφάλειας της εστίας έχει υποχρέωση να ειδοποιεί αμέσως το Δ/ντή Ακαδ/κών Θεμάτων ή τον Πρόεδρο της Ε.Φ.Θ. για συνδρομή στην επίλυση του προβλήματος. 6. Επιβλέπει τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων από το προσωπικό καθαριότητας. 7. Αναφέρει περιπτώσεις συστηματικής απουσίας του στεγαζόμενου κατά τις περιόδους μαθημάτων και εξετάσεων. Άρθρο 31 Η διάθεση των δωματίων της Φοιτητικής Εστίας γίνεται με επιμέλεια της Δ/νσης Ακαδ/κών Θεμάτων και των φοιτητών μελών της Ε.Φ.Θ. Η διαδικασία αυτή είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Άρθρο 32 Κατά το χρονικό διάστημα από 1/7 (ή την επόμενη λήξης της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου όταν αυτή ορίζεται από την Σύγκλητο μετά την 1/7) μέχρι 15/8 οι φοιτητές υποχρεούνται να εκκενώνουν τα δωμάτια τους στην Εστία προκειμένου να γίνει συντήρηση και καθαρισμός του κτιρίου Από αυτό εξαιρούνται: φοιτητές που εκπονούν διπλωματική ή άλλη ερευνητική εργασία (σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή), ή που συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση (σύμφωνα με σχετική βεβαίωση του τμήματος) για τα οποία επιβάλλεται η παραμονή τους στα Χανιά τους θερινούς μήνες, ή άλλους σοβαρούς κοινωνικούς λόγους, κρινόμενους κατά περίπτωση από την Ε.Φ.Θ. Στην περίοδο αυτή η Εστία δύναται να φιλοξενεί διάφορες άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αποστολής του Ιδρύματος.. Πριν από το τέλος της φιλοξενίας, θα γίνεται έλεγχος από τον Επόπτη υπηρεσίας, για πιθανές φθορές ή απομάκρυνση αντικειμένων. 12

13 Άρθρο 33 Η χρήση των πλυντηρίων-στεγνωτηρίων επιτρέπεται μόνο στους φοιτητές που στεγάζονται στην Φ.Ε. οι οποίοι έχουν την ευθύνη του χειρισμού τους και την φροντίδα για την καλή λειτουργία τους. Άρθρο 34 Την ευθύνη της αποθήκευσης της κλινοστρωμνής και των λοιπών αντικειμένων της Φ.Ε. έχει ο Επόπτης της Φ.Ε. ο οποίος κατά τη στέγαση των φοιτητών, χρεώνει σε ειδικό έντυπο το υλικό, που παραδίδεται και χρησιμοποιείται από το στεγαζόμενο. Άρθρο 35 Ο στεγαζόμενος προκειμένου να λάβει αποφοιτήριο, ή πτυχίο, υποχρεούται να προσκομίσει στην Γραμματεία του Τμήματός του βεβαίωση του Δ/ντού Ακαδ/κών Θεμάτων, ότι παρέδωσε το δωμάτιό του, με όλα τα αντικείμενα σε καλή κατάσταση, έτσι όπως τα παρέλαβε και ότι δεν τον βαρύνει καμία υποχρέωση απέναντι στη Φοιτητική Εστία. Από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης και εντός εύλογου προθεσμίας θα επιστρέφεται και η εγγύηση που είχε κατατεθεί. Άρθρο 36 Ότι δεν προβλέπεται και δε ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό, θα αντιμετωπίζεται με συμπληρωματικές αποφάσεις της Συγκλήτου. Άρθρο 37 Αλλαγή του κανονισμού γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης. 13

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία.

Οι εστίες στη Λάρισα αποτελούνται από συνολικά 8 αυτόνομα κτήρια, όπως αυτά εμφανίζονται στην παρακάτω αεροφωτογραφία. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Το ΤΕΙ Θεσσαλίας διαθέτει κτηριακές υποδομές για τη στέγαση των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας Σπουδαστική Εστία Κανονισμός Λειτουργίας Σπουδαστικής Εστίας ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο παρών εσωτερικός κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ

EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN. 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1 EΣΩTEPIKOΣ KANONIΣMOΣ ΛEITOYPΓIAΣ TΩN ΦOITHTIKΩN KATOIKIΩN TOY ΠANEΠIΣTHMIOY IΩANNINΩN 'Αρθρο 1ο ΣKOΠOΣ - ΓENIKEΣ APXEΣ 1. Oι Φοιτητικές Kατοικίες του Πανεπιστημίου Iωαννίνων (Φ. K. Π. I.) έχουν ως σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 Ο παρών εσωτερικός κανονισµός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από την Πανελλήνια Συνδιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 5 6 Γενικές Πληροφορίες ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι εξελίξεις στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού είναι ραγδαίες και απαιτούν την εγρήγορση για την εμπέδωση τους από το Τμήμα των Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μυτιλήνη, 01/07 /2015 Α.Π.: 4585 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4585/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 169 ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 2007 1 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ο παρών εσωτερικός κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Ναύπλιο, 22-6-2015 Αριθμ.πρωτ:4069 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο.

Tα προς μίσθωση δωμάτια θα πρέπει να είναι σε απόσταση έως 15χλ. από το Ναύπλιο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Τρίπολη, 6/03/2015 Αρ πρωτ.: 1515 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25

3 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ... 16 4 ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ... 17 5 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010-2011... 25 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ... 6 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 6 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 6 2.1 Ακαδημαϊκός Σύμβουλος... 6 2.2 Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 5.1 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 7 /2/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μελετών & Επενδύσεων ΤΜΗΜΑ :Ανάπτυξης Νέων Μορφών Τουρισμού ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ Α.ΚΟΝΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ª Àª π ƒà ª ø À ø. Με χαιρετισμούς, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

ª Àª π ƒà ª ø À ø. Με χαιρετισμούς, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ª Àª π ƒà ª ø À ø Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές, Με την παρούσα έκδοση παραδίδουμε στην πανεπιστημιακή κοινότητα τους νέους κανόνες προπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/28-1-2004) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 10 του ν. 3255/2004 (Α 138) και 5 παρ. 14 του ν. 3296/2004 (Α 253) Άρθρο 10 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...6 1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ...7 1.1 Υποχρεώσεις κατά την εγγραφή... 7 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...7 2.1 Ακαδηµαϊκός Σύµβουλος... 7 2.2 Ιατροφαρµακευτική και Νοσοκοµειακή περίθαλψη...

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική

β) Η δεύτερη θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει κατευθυνόμενη πρακτική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π-Μ) ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΚΣ/ΑΕΝ) Συντάσσεται και εγκρίνεται κατ επιταγή του άρθρου 22 παρ. 3 του Νόμου 2638/98 (ΦΕΚ Α 204/2-9-1998) Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49341, Fax : 23210 49128 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα