ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας » Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης » Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων » Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (1) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 1. Με την υπ αριθμ. Φ.414.2/15/09/ απόφαση του Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως που εκδόθηκε στο Σκαραμαγκά, ανακαλείται η υπ αριθμ. ΑΔ Φ /1/09/ Σ.54/ /ΔΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ απόφαση Διοικητού Διοίκησης Ναυτικής Εκπαίδευσης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 29 από Φ.Ε.Κ. Τεύχος Γ, που αφορά στην αποστρατεία, λόγω αποδοχής της αιτήσεως παραιτήσεως της Αρχικελευστού (ΔΙΑΧ) Ευ τυχίας Βέτσου του Αποστόλου (Γ 00215), που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Δήμο Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδος, επειδή με το πρακτικό υπ αριθμ. 3 από 13 Φεβρουαρίου 2009 του Συμβουλίου Κρίοζων Ανθυπασπιστών Υπαξιωμα τικών και ΕΠ.ΟΠ., κρίθηκε κατάλληλη για την απονομή του αποστρατευτικού βαθμού της Ανθυπασπιστού. 2. Τίθεται σε αποστρατεία μετά από αίτηση της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 του α.ν. 1101/1938 και των άρθρων 39, 40 του ν.δ. 445/1974, ως επίσης και την αποδοχή της αιτήσεως παραιτήσεως της από τον Υφυπουργό Εθνικής Αμύνης, με το βαθμό της Ανθυπασπιστού εν αποστρατεία, η Αρχικελευστής (ΔΙΑΧ) Ευτυχία Βέτσου του Αποστόλου (Γ 00215), που γεννήθηκε το έτος 1958 στον Δήμο Στυλίδας του Νομού Φθιώτιδος, της απολύσεως της λογιζόμενης από που αρχικώς είχε απολυθεί των τάξεων του ΠΝ. 3. Η ανωτέρω εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας του ΠΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του α.ν. 1101/1938. Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Υ10α/ΓΠ/10283/ απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δη μοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 207/ (τ. Γ ) στη σελίδα 1672, στην Β στήλη και που αφορά στο διορισμό της ιατρού ΚΑΤΣΑΛΗ ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Διορθώνεται το εσφαλμένο: «του ΓΝΙ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ», Στο ορθό «του Π.Ι. ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ του ΚΥ ΔΕΛΒΙΝΑ ΚΙΟΥ του Γ.Ν.Ι. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». (2) (Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (3) Με την υπ αριθμ / πράξη του Υπουρ γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 96, 147, 152, 155 και 156 του ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση του υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλι μάκιο 1ο Τρύφωνα Μαυρουδή του Χρυσοστόμου, από , λόγω συμπλήρωσης 35ετίας και 60ου έτους της ηλικίας του. Η υπηρεσία του απονέμει τον επί τιμή τίτλο του Προϊσταμένου του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Κέρκυ ρας και του εκφράζει την ευαρέσκεια της, μετά την τριακονταπενταετή ευδόκιμη παραμονή του. Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΠΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

2 2144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (4) Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο από Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την κύρωση πινά κων κρίσης Ανωτέρων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 211 τ. Γ της στην σελίδα 1719 και στον 8ο στίχο εκ των άνω επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: Από το λανθασμένο:...πίνακας Β «παραμενόντων στον αυτό βαθμό» ουδείς... στο σωστό: «...Πίνακας Γ «Αποστρατευτέων...» (Απο το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ /3729/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, που εκδό θηκε κατ εφαρμογή των άρθρων 70, 73 και 74 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ λήλων Ν.Π.Δ.Δ.», η υπάλληλος Αικατερίνη Κρητικού του Εμμανουήλ, μετατάσσεται από την κατηγορία ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ σε κενή θέση ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στον ίδιο βαθμό. (Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργ. Εσωτερικών: 3711/ Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Διευθύντρια Διοίκησης ΜΑΛΑΜΑΤΗ ΣΕΡΕΦΑ Με την υπ αριθμ. 47/ απόφαση του Δημάρ χου Βριλησσίων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδίκαια από η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Δή μου ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΗΣ του Κωνσταντίνου, κλά δου ΔΕ 15 Εισπρακτόρων με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 11276/7273/ ). Με την υπ αριθμ. 167/ απόφαση του Δημάρ χου Ηρακλείου Αττικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτο δικαίως από η υπαλληλική σχέση του ΤΟΛΜΑ ΪΔΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ του Γεωργίου κλάδου ΔΕ 35 Δενδρ/ ρών με βαθμό Α, με το Δήμο Περιστερίου, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 11767/6975/ ). Με την υπ αριθμ. 9958/ απόφαση του Δημάρ χου Περιστερίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις του αρθ. 152 του ν. 3584/2007 λύεται αυτοδικαίως από η υπαλληλική σχέση της ΝΙΚΟΛΟΠΟΥ (5) ΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ του Αντωνίου κλάδου ΔΕ 1 Διοικητι κού με βαθμό Α, με το Δήμο Περιστερίου, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 11076/7177/ ). Με την υπ αριθμ. 45/ απόφαση του Δημάρ χου Αγίας Παρασκευής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76,77 και 217 του ν. 3584/2007, καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετατάσσεται η υπάλληλος ΝΑΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (λόγω από κτησης εμπειρίας), με βαθμό Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οι κονομικού έτους 2009, ύψους ευρώ που θα βαρύ νει τον ΚΑ 20/ καθώς και εργοδοτικές εισφορές ύψους ευρώ που θα βαρύνει τον ΚΑ 20/ (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 9049/5845/ ). Με την υπ αριθμ. 240/ απόφαση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιστερί ου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151, 152 και 160 του ν. 3584/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης (από ) της ΚΡΑΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕ ΛΙΑΣ του Παναγιώτη κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας με το Ν.Π. «Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιστερίου», λόγω διορισμού της σε νέα μόνιμη θέση του Δήμου Βύρωνα. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 6794/4378/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Τμηματάρχης ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 14/ απόφαση του Δημάρχου Π. Φαλήρου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 98/Γ / , (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής 2467/1702/ ), δι ορθώνεται από το εσφαλμένο: «... σε βάρος του Κ.Α », Στο ορθό «..σε βάρος του Κ.Α ». (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 299/ πράξη του Δημάρχου Πλατυκάμπου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, γίνεται δεκτή η από δεύτερη αίτηση που υπέβαλε ο υπάλληλος του ανωτέρω Δήμου Βασιλείου Αθανάσιος του Δημη τρίου του κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών με βαθμό Α, περί αυτοδίκαιης παραίτησης από την υπηρεσία του. Με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Προέδρου του Δημοτικού Οργανισμού Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών Δήμου Λαρισαίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77 και 217 του ν. 3584/2007 και με τη σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβου λίου, μετατάσσεται η υπάλληλος αυτού Τσάλαβου Ελένη του Γεωργίου, από τον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπι κού Καθαριότητας σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Μαγείρων με βαθμό Γ του Ο.Ε.Υ του Νομικού Προσώπου, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2145 Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε ,00 και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2009 του Ν.Π. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Θεσσαλίας 4173/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Α. ΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Τσα ρουχά Γρηγορίου του Μιχαήλ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικά, με βαθμό Β, την , λόγω παρέλευσης δι μήνου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8380/ Με την υπ αριθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσ σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Πασιαλή Δημή τριου του Γεωργίου, κλάδου ΤΕ 3 Τεχν. Πολιτικών Μηχανι κών, με βαθμό Α, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8392/ Με την υπ αριθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσ σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Καμαριώτη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικά, με βαθμό Β, την , λόγω παρέλευσης διμή νου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8386/ Με την υπ αριθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσ σαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Γραμματικού Ιωάννη του Νικολάου, κλάδου ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών, με βαθμό Α, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8384/ Με την υπ αριθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσ σαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Ορφανού Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικά, με βαθμό Β, την , λόγω παρέλευσης δι μήνου από την υποβολή της αίτησης παραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8393/ Με την υπ αρθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπι στώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Στανκίδη Αναστασίου του Ξενοφώντα, κλάδου ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών, με βαθμό Α, την , λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή της αίτησης πα ραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8385/ Με την υπ αριθμ /2009 πράξη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 151 και 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Κοντογουλίδη Νικόλαου του Λαζάρου, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Γενικά, με βαθμό Β, την , λόγω πα ρέλευσης διμήνου από την υποβολή της αίτησης πα ραίτησής του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας 8390/ Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Διευθυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΔΗΣ NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (6) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Με την υπ αριθμ. 1545/ πράξη του Νομάρχη Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 152 και 155 του ν. 3528/2007 και του π.δ. 30/1996, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του Αναστάσιου Μήλιου του Λάμπρου, μόνι μου υπαλλήλου της Ν.Α. Πρέβεζας, κλάδου ΔΕ Τεχνι κών Εργοδηγών Δ.Ε., με βαθμό Α, από , λόγω συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας και τρια νταπέντε ετών πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας. Με την υπ αριθμ. 1544/ Πράξη του Νομάρ χη Πρέβεζας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 152 και 155 του ν. 3528/2007 και του π.δ. 30/1996, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του Αγγέλου Κωτσιαρίνη του Απόστο λου, μόνιμου υπαλλήλου της Ν.Α. Πρέβεζας, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών Δ.Ε., με βαθμό Α, από , λόγω συμπλήρωσης του 60ου έτους της ηλικίας και τριανταπέντε ετών πραγματικής και συντάξιμης δημό σιας υπηρεσίας. Ο Νoμάρχης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (7) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Α 5960 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλε κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και

4 2146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 2083/1992 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ θρο 1 παρ. 6 του ν. 2188/1994) 2. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/ τ.α ) 3. Την υπ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (Φ.Ε.Κ. 1089/ τ.β ) υπουργική απόφαση. 4. Το υπ αριθμ. Φ121.1 /1 /115744/Β2/ έγγραφο του ΥΠΕΠΘ. 5. Την υπ αριθμ. Α 2855/ Πρυτανική Πράξη του Δ.Π.Θ. 6. Την υπ αριθμ. 5/ απόφαση της Γενικής Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 7. Το υπ αριθμ. 2485/ έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Κα θηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρικές Μηχανές (Σχεδιασμός και Λειτουργία)». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιο λογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιογραφικό Σημείωμα. 2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματα όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφι οι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαι ολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 23 Μαρτίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Α 5403 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νομι κής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. O ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 2083/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 2517/ Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/ τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (Φ.Ε.Κ. 1089/ τ.β ) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2). 5. Την υπ αριθμ. 83/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Νομικής 6. Το υπ αριθμ. 223/ (Α5403/ ) έγγρα φο του Τμήματος Νομικής αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Λέκτορα, με θητεία, ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνω στικό αντικείμενο του «Εμπορικού Δικαίου».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2147 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιογραφικό Σημείωμα. 2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματα όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής. Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγενές κα θώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 10 Μαρτίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. Α 5232 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διε θνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δη μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 και το άρθρο 6 περ. Γ παρ. 2, 3, 4, 5, 6 περ. Δ, Ε, ΣΤ του ν. 2083/ Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 2517/ Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 23 του ν. 3549/2007 (Φ.Ε.Κ. 69/ τ.α ). 4. Την υπ αριθμ. Φ121.1/23/Β2 6042/ (Φ.Ε.Κ. 1089/ τ.β ) υπουργική απόφαση (άρθρο 4 παρ.2). 5. Την υπ αριθμ. 24/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του, Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.και Ανάπτυξης. 6. Το υπ αριθμ. 560/ (Α5232/ ) έγγρα φο του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την προκήρυξη της παρακάτω θέσης Δι δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής: ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα θηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμ ματεία του Τμήματος, αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερο μηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βιογραφικό Σημείωμα. 2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων. 3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρω τότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα σε τόσα αντίτυπα, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν στις ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματα όπως αυτά ορίζονται από το αντίστοιχο Τμήμα. 4. Πιστοποιητικό Υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονο μική Επιτροπή 5. Προκειμένου για πολίτες κρατών μελών της Ευρω παϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Τα δικαιολογητικά 4 και 5 θα κατατεθούν από τους υποψηφίους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξα γωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.

6 2148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Το πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέ δρου Κοινότητας στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης, θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπη ρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατι ωτικές τους υποχρεώσεις.ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο έκδοσης της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το πιστοποιητικό τύπου Α του αρμό διου στρατολογικού γραφείου θα αναζητηθεί αυτεπάγ γελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ σεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελλη νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Ειδ. Φορέα ΚΑΕ 5113). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κομοτηνή, 10 Μαρτίου 2009 Ο Πρύτανης ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ IΕPΑ MHTPOΠOΛlΣ ΔHMHTPIAΔΟΣ 1. Σύμφωνα με την από Πράξιν του Μητροπολι τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, πού εκδόθηκε σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. 146/ τ.α ) και τού Κανονισμού 58/1975 (Φ.Ε.Κ. Α 4) περί αρμο διότητος και τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων, εντάσσεται ο Διάκονος Γεώργιος Τσιούκας του Θωμά εις την ΔΕ μισθολογικήν κατηγορίαν με 18ΜΚ και εις τον Δ εισαγωγικόν βαθμόν από Σύμφωνα με την από πράξιν τού Μητροπολι τικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, πού εκδόθηκε σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος ν. 590/1977 (Φ.Ε.Κ. 146/ τ.α ) και τού Κανονισμού 58/1975 (Φ.Ε.Κ. Α 4) περί αρμο διότητος και τρόπου λειτουργίας των Μητροπολιτικών Συμβουλίων, εντάσσεται ο Διάκονος Θωμάς Ζάχος του Χρήστου εις την ΔΕ μισθολογικήν κατηγορίαν με 18ΜΚ και εις τον Δ εισαγωγικόν βαθμόν από Ο Μητροπολίτης Ο Δημητριάδος ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΙΚΑΡΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 3/ απόφαση του Μητροπο λιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εντάσσεται ο π. Δημήτριος Ρηγάκης του Γεωργίου, τα κτικός Διάκονος του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος Σάμου, στην Α μισθολ. κατηγορία και κατατάσσεται από στο μισθολ. κλιμάκιο 15 της Π.Ε. κατηγορίας λόγω προ σμέτρησης προηγούμενης υπηρεσίας του 5 ετών, 8 μηνών, 14 ημερών ως εκκλησιαστικού υπαλλήλου στην θέση του οδηγού της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας. Ο Πρόεδρος του Μ.Σ. κ.α.α. Ο Πρωτοσυγγελλεύων Αρχιμ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ 6h ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Με την υπ αριθμ. 321/ απόφαση του Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Τρίτου άρθρου του ν. 3527/2007 (Φ.Ε.Κ. 25/ Α / ) και τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Φ.Ε.Κ. 176/Α / ) και κατόπιν της υπ αριθμ.18/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων και της υπ αριθμ. 2/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας, μετατάσσεται η υπάλληλος του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας και κλάδου στο Κ.Υ. Καλεντίνης, αρμοδιότητας του Γ.Ν. Άρτας και με το βαθμό που κατέχει. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ AΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με την υπ αριθμ. 3063/ απόφαση της Ανα πληρώτριας Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ανακαλείται ο διορισμός της Κλή μη Στύλλου Λιουλιέτας του Θωμά, κλάδου TE Νοσηλευ τικής λόγω μη αποδοχής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3528/2007. Με την υπ αριθμ. 3399/ απόφαση της Ανα πληρώτριας Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» που εκδόθηκε σύμφωνα με

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 2149 τις κείμενες διατάξεις, ανακαλείται ο διορισμός του Χαρτσιλή Κωνσταντίνου του Γρηγορίου κλάδου ΔΕ Χει ριστών Εμφανιστών, λόγω μη αποδοχής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3528/2007. Η Αναπληρώτρια Διοικητής ΜΑΡΙΛΙΤΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 105/ πράξη Διοικητή του Γενι κού Νοσοκομείου Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» και σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή η παραίτη ση της Στελλούδη Δημητρούλας του Παναγιώτη, μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων με Α βαθμό, από για συνταξιοδοτικούς λόγους. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Με την υπ αριθμ. 4551/638292/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψυχιατρι κού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», η οποία ελήφθη ύστερα από τη γνωμοδότηση της υπ αριθμ. 25/ Συνεδρίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσεται η ΕΥΔΟΞΙΑ ΔΗΜΟΥ του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Δ.Ε. Πρακτικών Νοσοκόμων με βαθμό Α σε κενή ομοιόβαθμη οργανική θέση του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού του Νοσοκομείου. Με την υπ αριθμ. 4552/638293/ απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψυχιατρι κού Νοσοκομείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ», η οποία ελήφθη ύστερα από τη γνωμοδότηση της υπ αριθμ. 25/ Συνεδρίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμ βουλίου του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τις διατά ξεις των άρθρων 69, 73 και 74 του ν. 3528/2007, μετα τάσσεται η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ του Ηλία, Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού με βαθμό Δ σε κενή ομοιόβαθμη οργα νική θέση του κλάδου Υ.Ε. Προσωπικού Εστίασης του Νοσοκομείου. Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΝΙΚ. Γ. ΤΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» Με την υπ αριθμ. 560/ κοινή απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» και του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι στημίου Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2007, μετατάσσε ται η ΠΕΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νο σοκομείο), σε κενή οργανική θέση κλάδου ΥΕ Προσω πικού Εστίασης με ειδικότητα Τραπεζοκόμων στο Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» με το βαθμό που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 2191/ ). του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 202/ κοινή απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» και του Διοικητή του Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του ν. 3528/2008, μετατάσσεται η ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοι κητικού Λογιστικού του Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» σε κενή οργανική θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στο ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ» με το βαθμό που κατέχει. Οι Διοικητές Γενικού Νοσοκομείου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας Πειραιά «ΘΡΙΑΣΙΟ» «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Με την υπ αριθμ. 2758/ απόφαση Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 29 του ν. 3599/2007 (Φ.Ε.Κ. 176/τ.A / ) και του άρθρου 16 του ν. 3528/2007 διορίζεται η ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ του Παναγιώτη σε συνιστώμενη πρωσοποπαγή θέση στην κατηγορία ΔΕ στον κλάδο Αδελφών Νοσοκόμων και με τον εισαγωγικό βαθμό Δ στο Κέντρο Υγείας Μεσσήνης αρμοδιότητας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ Ε./Υ.Υ.Κ.Α. 2821/ ). ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Με την υπ αριθμ. 33/ πράξη του Διοικητή του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας λύεται αυτο δίκαια από , ημερομηνία της αίτησης παραί τησης, η υπαλληλική σχέση της δόκιμης υπαλλήλου Ρουκου Φανής, κατηγορίας TE κλάδου TE Φυσικο θεραπείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 5 του ν. 3528/2007 λόγω διορισμού του σε άλλη θέση. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ

8 2150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο Φ.Ε.Κ. 188τ.Γ / σελ που δημοσιεύθηκε η υπ αριθμ. 600/ απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Μυτιλήνης σχετικά με την μετάταξη του υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΗ γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «...μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλ ληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΛΗΣ του Γρηγορίου...» Στο ορθό: «...μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΕΛΗΣ του Παναγιώτη...» (Από το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ») ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 619/ πράξη Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας ο «Άγιος Παντελεήμων», που εκδόθηκε ύστερα από την υπ αριθμ. 2368/ απόφαση του 2ου τμήματος διακοπών του ΑΣΕΠ σχετική με την αναπλήρωση διοριστέων υπαλλήλων της κατη γορίας: α) TE Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Νοσηλευτών θέσεις δύο (2) και β) μια (1) θέση ΔΕ Β. Νοσοκόμων της προκήρυξης υπ αριθμ. 1/299Μ/2006 διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις οι: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1. Ταμουτσίδου Σόνια του Βασιλείου με βαθμό Δ. 2. Λιβανάκη Διαμάντω του Σταύρου με βαθμό Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Β. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 1. Κότσαλη Σοφία του Γεωργίου με βαθμό Δ. (Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 3465/ Με την υπ αριθμ. 621/ πράξη Διοικητή της Μονά δας Κοινωνικής Φροντίδας ο «Άγιος Παντελεήμων», που εκ δόθηκε ύστερα από την υπ αριθμ. 2789/ απόφαση του Ε τμήματος του ΑΣΕΠ σχετική με την αναπλήρωση διο ριστέας υπαλλήλου της κατηγορίας TE Τεχνολογικής Εκπαί δευσης σύμφωνα με την προκήρυξη υπ αριθμ. 1/562Μ/2005 διορίζεται η Φαναριώτου Αναστασία του Νικολάου σε κενή οργανική θέση κλάδου TE Αδελφών Νοσοκόμων με βαθμό Δ σε αντικατάσταση της Παπουτσή Παρασκευής η οποία παραιτήθηκε λόγω πρόσληψης της στο ΙΚΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ 1. Φαναριώτου Αναστασία του Νικολάου με βαθμό Δ. (Αριθμ. Βεβ. Υ.Δ.Ε./ΥΥΚΑ 2951/ ). ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Με την υπ αριθμ. 123/ απόφαση του Διοικη τικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 70 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 μετατάσσεται η υπάλληλος Καλημέρη Δήμητρα από την Κατηγορία TE, του Κλάδου Διοικητικού Οικονομικού, σε θέση της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Το Β βαθμό στην ΠΕ Κατηγορία τον κατέχει από την , ημερομηνία απόκτησης του τυπικού προσόντος της Κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται. Με την υπ αριθμ. 123/ απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 70 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 μετατάσσεται η υπάλληλος Τσατσα ράγκου Γεωργία από την Κατηγορία ΔΕ, του Κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, Ειδικότητας Προγραμματιστή, σε θέση της Κατηγορίας ΠΕ, του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. Τον Α βαθμό στην ΠΕ Κατηγορία τον κατέχει από την , ημερομηνία απόκτησης του τυπικού προσό ντος της Κατηγορίας στην οποία μετατάσσεται. Με την υπ αριθμ. 126/ απόφαση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 και την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3528/2007 μετατάσσε ται η υπάλληλος Κουτσονίκα Γαβαλα Ουρανία από τον Κλάδο Π Ε Πληροφορικής, σε θέση του Κλάδου ΠΕ Δι οικητικού Οικονομικού, με βαθμό Α από Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΔΟΥ Με την υπ αριθμ. 973/ απόφαση του Διοικητή του «Κέντρου Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ρόδου» (ΚΑΦΚΑ) της Διοίκησης 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, διορί ζεται ως δόκιμη, η Ζέρβα Βασιλική του Χρήστου κλάδου TE Νοσηλευτικής με Δ βαθμό, σε κενή οργανική θέση, σύμφωνα με: α) την υπ αριθμ. 1/396Μ/2005 προκήρυξη και β) την υπ αριθμ. 2519/ απόφαση του Ε τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προ σωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./ ΥΥΚΑ: 3465/ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΟΝΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 240 31 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6389 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 549 20 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 990 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων..................... 1» Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6147 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 769 14 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10441 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1027 18 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................... 1» Εξωτερικών..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1046 12 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 569 18 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιφέρειες..................................... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 203 17 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Οικονομίας και Οικονομικών...............

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 986 10 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 972 13 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 809 30 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 728 4 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών............... 1» Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4015 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 547 28 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς... 2 Πίνακες Διοριστέων... 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 669 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 773 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 414 19 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 583 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1203 21 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1 Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... 2» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7825 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 961 8 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2370/12.9.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 754 19 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Δικαιοσύνης,

Διαβάστε περισσότερα