ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Οικονομικών » Εθνικής Άμυνας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αριθμ / Απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β / ), ύστερα από την αριθμ. 3/2010 Γνωμοδότηση της από Συνε δρίασης της Β Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι ακής Αεροπλοΐας Α.Ε., στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα κεδονίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ παιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αθηνά ΒΕΚΡΗ του Ευστρατίου Χρήστος ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ του Δημητρίου Γεωργία ΣΟΛΑ του Ευαγγέλου Ιωάννης ΚΟΚΟΤΗΣ του Νικολάου Βασιλική ΒΛΑΧΟΥ του Νικολάου Ευδοξία ΓΚΕΣΙΟΥ του Λάζαρου Αναστασία ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ του Γεωργίου Αντιγόνη ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ του Κων/νου Ευαγγελία ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ του Κων/νου Χαράλαμπος ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ του Βασιλείου Αγγελική ΚΟΝΤΖΑΠΙΓΙΚΟΓΛΟΥ του Ευσταθίου Μαρία ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ του Βασιλείου Ελένη ΤΣΙΤΣΩΝΗ του Ναούμ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

2 9126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ανδρομάχη ΔΑΜΟΥΣΗ του Αλεξάνδρου Δέσποινα ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ του Γεωργίου Ανδρομάχη ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του Αλεξάνδρου Αικατερίνη ΛΙΑΝΤΑ του Παναγιώτη Οι εν λόγω υπάλληλοι μεταφέρονται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Νομό Θεσ σαλονίκης και κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3717/2008. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. (Αριθμ. βεβ. Υ Ν. Θεσσαλονίκης: 12918/2010/ ). Με την αριθμ / Απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοι νωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εται ρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αε ροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β / ) και ύστερα από την αριθμ. 1/2010 από 20 και Γνωμοδότη ση της Β Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ Απόφαση του Υπουργού Υπο δομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται η πρώην υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπια κής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αε ροπλοΐας Α.Ε., Αικατερίνη Καζακλάρη του Χρήστου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτι κής βαθμίδας, ειδικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε υπηρε σία αυτής στο Νομό Πιερίας. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ οι ονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης υπαλ λήλου. Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. Υ Ν. Θεσσαλονίκης: 12917/2010/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Με την απόφαση αρ / του Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης Γεωργίου Πεταλωτή, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 του Π.Δ. 57/2007 καθώς και του άρθρου 7 του Ν. 3166/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνιστώ νται από δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Β του Κλάδου Συμβού λων και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμμα τείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρω σης, στις οποίες διορίζονται οι κατωτέρω απόφοιτοι της Κ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας: 1. Σούλιου Ελένη του Γεωργίου 2. Ντάκου Σταυριανή Αλεξάνδρα του Βασιλείου 3. Αναστοπούλου Ειρήνη του Χρήστου 4. Στενημαχίτη Ναταλία του Κωνσταντίνου 5. Κωστούλα Ελένη του Κωνσταντίνου 6. Μίχα Αικατερίνη του Νικολάου 7. Παπαδοπούλου Αυγή του Ιωάννη 8. Πέππας Χρήστος του Γεωργίου 9. Νικολαίδης Νικόλαος του Σπυρίδωνα 10. Κάζης Λάμπρος του Αθανασίου Οι ως άνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται μετά την αποχώρηση των διοριζομένων, για οποιονδήποτε λόγο. (Αριθμ. βεβ. Υ στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό 3870/13/10/2010 της ΓΓΕ ΓΓΕ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Με την 28139/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διανομή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελ ληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/τ.Α / ) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/τ.A / ), η Παπαδοπούλου Κυριακή του Θωμά, υπάλληλος με Γ βαθμό κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετατάσσεται, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, σε κενή οργανική θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Αθηνών: 22223/ ) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ/4131/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ Προϊστάμενου Τμήματος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9127 Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. Η παρούσα δημοσιεύεται σε αντικατάσταση της περίλη ψης που έχει δημοσιευτεί στο υπ αριθμ. 591/Γ/ ΦΕΚ και είναι λάθος ως προς τον τίτλο θέσης. Με εντολή του Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (3) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με τη Φ.416/10/276442/Σ.11478/15 Νοε 10/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/ 4ε απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρα τού, κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση και μονι μοποιείται με τη συμπλήρωση επταετούς πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3036/2002 και του άρθρου 7 της Φ.416/205235/ Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλι τών» και λαμβάνοντας υπόψιν το από 20 Ιανουαρίου 2009 πρακτικό Επιτυχόντων Αποτυχόντων ΕΠ.ΟΠ και το υπ αριθμ. 20/2010 πρακτικό Συμβουλίου Κρίσεων ΕΠ. ΟΠ. ο Επαγγελματίας Οπλίτης Λ/χίας (ΠΖ) Ακριτίδης Σταύρος του Βαλέριου, ΕΠΟ , ΣΑ: Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ /49/275529/Σ /8 Νοε 2010 απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επι τελείου Στρατού «Για Μεταφορά στην Κατάσταση της Ελαφρός Υπηρεσίας Πέντε (5) Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 6 και 14α παρ. 2 του Ν.Δ. 1400/73 και του άρθρου 6 του Ν. 2109/1992, του υπ αριθμό 294/Σ.17/19 Οκτ 2010 πρακτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και των σχετικών επί της απόφασης γνωματεύσεων της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής: 1. Μεταφέρονται στην κατάσταση της Ελαφρός Υπη ρεσίας, οι παρακάτω Μόνιμοι Υπαξιωματικοί: α. ΕΜΘ Αρχιλοχίας Τεχνικού Κώτσης Γρηγόριος του Ιωάννη, AM: β. ΕΜΘ Επιλοχίας Τεχνικού Δασκουλίδης Ιωάννης του Γεωργίου, AM: γ. ΕΜΘ Επιλοχίας Πεζικού Τσαμαϊδης Βασίλειος του Διαμαντή, AM: δ. Επιλοχίας Πεζικού ε.α Ρεβενάκης Αναστάσιος Θε όδωρος του Βασιλείου, AM: 16542, της υπαγωγής του λογιζόμενης από 11 Αυγ. 05, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμό Φ /29/64180/Σ.9343/31 Ιουλ 05 (ΦΕΚ 197/11 Αυγ. 05 (τ.γ ) απόφασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, που αφορούσε Μεταφορά στην Κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας Μονίμων Υπαξιωματικών που είχαν εξετασθεί από το Συμβούλιο την ίδια ημερομηνία με τον εν λόγω Υπαξιωματικό ε.α (192/Σ.19/15 Ιουλ. 05) και εγγράφετε στα στελέχη της εφεδρείας. ε. ΕΜΘ Λοχίας Μηχανικού Σπατιώτης Νικόλαος του Διαμαντή, AM: Ο Αρχηγός ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (4) Με την αρ. 3687/ΙΖ/ κοινή απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 παρ. 18, 19, 22 και 23 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α), α) συστήνεται προσωποπαγής θέση με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δακτυλογράφων Στενογράφων στο ΓΑΚ/Τοπικό Αρχείο Κυθήρων (Γενικά Αρχεία του Κράτους), με ταυτόχρονη δέσμευση οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά δου Δακτυλογράφων Στενογράφων, η οποία δεν πληρούται μέχρι την καθ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της μετατασσόμενης υπαλλήλου και β) μετατάσσεται και τοποθετείται η Καπετάνιου Μαριάνθη του Γαβριήλ, υπάλληλος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και με μισθολογικό κλιμάκιο 16ο, στην παραπάνω συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, ύστερα από αίτησή της. (Αριθμός βεβ. Υ/Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 23239/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Με την αρ /ΙΖ/ διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α ) και τις δι ατάξεις του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κατσιβέλη Ασημίνας του Πούλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Γραμματέ ων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αρεόπολης, με βαθμό Α και ΜΚ 1ο, από , ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής της. Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΥ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλλη λικής σχέσης της ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου κλάδου κλ. 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, της Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής της. Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΥ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

4 9128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΓΚΙΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩ ΝΑ, υπαλλήλου κλάδου 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του. Με την αριθ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΚΥ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΥ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, υπαλ λήλου κλάδου 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 7ου ΓΕΛ. ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ Με την αριθ / απόφαση του Διευθυ ντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Ρούμελη Γεωργίου του Χαραλάμπους, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθήνας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 04 από ημερομηνία συμπλήρωσης απράκτου διμήνου από την αίτηση παραίτησής του (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης ). Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Με την αριθ. 2072/ Πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του Ντάντου Σταυρούλας του Βασιλείου, Νηπιαγωγού του 128ου Νηπιαγωγείου Αθηνών με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Αρ. Μητρώου από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπη ρεσία. Με την αριθ. 2074/ Πράξη της Προϊσταμέ νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία του Ντζούφρα Αθανασίου του Ιωάννη, δασκάλου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης Αθηνών με βαθμό A, M.K. 1 και Αρ. Μητρώου από , ημε ρομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Η Προϊσταμένη ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ Με την αριθμ. 3076/ απόφαση του Προϊσταμέ νου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Χατζηριώτου Χρυσάνθης του Θεμιστοκλή (A.M ) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, νηπι αγωγού του 1/θ Ν/Γ Λεπτής, υπαλλήλου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. κλάδου ΠΕ60 από , διότι σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.5 του 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, επειδή έχει παρέλθει άπρακτο δίμηνο από την αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΟΥΝΙΔΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Φ10/1284/ απόφαση του Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευ σης Νομαρχίας Πειραιά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1040/ /τ.Γ και αφορά στη λύση υπαλληλικής σχέσης της Αναγνωστίδου Σταματίνας του Προδρόμου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: στη σελ. 8459, στήλη 1η και στίχο 8ο, από το λανθασμένο: «... Α.Μ του 13ου Νηπια γωγείου», στο ορθό «...Α.Μ του 13ου Νηπιαγωγείου Κο ρυδαλλού». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αρ. 3427/2010 απόφαση του Δημάρχου Αιγά λεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 01/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΛΥΡΟΥ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαρι ότητας με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής: 44138/24581/ ). Με την υπ αρ. 638/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμαρου σίου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 4/10/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΚΑΤΣΟΛΙΑ ΑΣΗΜΩΣ του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ 14 Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρίου, προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής: 43732/24215/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ Με την 1949/ διαπιστωτική πράξη του Δη μάρχου Δραπετσώνας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΒΑ ΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, κλάδου 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων με βαθμό Α από 29/10/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά/Περιφέρειας Αττικής: 07/ ΔΤΑ/8805/2010). (5)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9129 Με την 4829/ διαπιστωτική πράξη του Αντι δημάρχου Νίκαιας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κλάδου ΥΕ Κλητήρων με βαθμό Β από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά/Περιφέρειας Αττικής: 07/ ΔΤΑ/8698/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 830/Γ / , που δημοσιεύθηκε περίληψη της υπ αριθμ /2010 (αριθ. αποφ. Περιφ. Αττικής 33701/19460/ ) απόφαση του Δημάρχου Αθηναί ων, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΤΣΙΑΚΑΡΑΡΗ ΒΑΙΑ του Κων/νου» στο ορθό «ΤΣΙΑΚΑΡΑΚΗ ΒΑΙΑ του Κων/νου» και το εσφαλμένο «ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΠΟΙΝΑ του Ιω άννη» στο ορθό «ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου». (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ. 2/80/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερ μίου Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αριθ. 77/ δεύτερη αίτηση παραί τησης της Πολυχρονίδου Δάφνης του Χρήστου, κλάδου ΥΕ16 Καθαριστριών (ωρομίσθια), με βαθμό Γ και Μ.Κ. 2ο, από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ «Παιδικός Σταθμός Ανατο λικού» του Δήμου Βερμίου, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας: /11309). Με την αριθ. 443/27235/ απόφαση του Δημάρ χου Κοζάνης του Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 224 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3731/2008 και τις δι ατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, την αριθ. 1828/ δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α Ακυρωτικό), την αριθ / βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσα λονίκης ότι μέχρι τις δεν έχει ασκηθεί κανέ να ένδικο μέσο, την αριθ. 1794/18158/ σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, το υπ αριθ. 10/ πρακτικό του υπηρεσιακού συμ βουλίου υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλο νίκης, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης και το υπ αριθ. 17/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζά νης, το οποίο περιλαμβάνει την υπ αριθ. 53/2010 θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, μετατάσσεται ο Μεταλλίδης Θεοφύλα κτος του Σάββα, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Θεσ σαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, κλάδου ΠΕ23 Ειδικού Προ σωπικού, από το Δήμο Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ23 Ει δικού Προσωπικού του Δήμου Κοζάνης του Ν. Κοζάνης, με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο 15ο. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Κοζάνης: 44571/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 60331/6506/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την 37572/18691/ Διαπιστωτική Πράξη του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ν. 2503/1997, και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από 15/11/2010 της Πιτσαδιώτη Παρασκευής του Παναγιώτη, μο νίμου υπαλλήλου (υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του 3163/1955 και ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ) της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Κοριν θίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Διοι κητικών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 29/10/2010 αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ Με την αριθμ. 3515/ Πράξη του Νομάρχη Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ. 30/96 και του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 166/2000 διαπιστώνε ται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνι μης υπαλλήλου του Νομ/κού Δ/τος Έβρου Παπακωστίδου Βεζυρίδου Πηνελόπη του Σάββα, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1o στις ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύ τερη αίτηση της, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την Υπηρεσία. Με την υπ αριθ. 766/ απόφαση του Νομάρχη Έβρου και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 210/ από φαση του Α Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από την υπ αριθμ. 1174/2002 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και 107 του Π.Δ. 30/96, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3260/2004, της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, και των άρθρων 2 6 και 15 του Ν. 3205/2003, διορίζεται δόκιμος υπάλ ληλος ο Αποστολίδης Πέτρος του Αριστείδη, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Έβρου, με εισαγωγικό βαθμό Δ. Ο ανωτέρω υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρε σία που διορίζεται για μία δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 9951/ ). Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ (6)

6 9130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Με την αριθ. Δ. Διοικ. 1938/ απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 και των άρθρων 147, 148, και 156 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κούρτη Ελευθερίας του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α. Λευκάδας, κλάδου ειδικότητας Τεχνικών/Εργοδηγών με Α βαθμό, από ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 256/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευ τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Τιμοθεάδου Ειρήνης του Αλεξάνδρου, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό κατηγορίας 1 Βοηθού Νοσοκόμου με Α βαθμό, από (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την αρ. 2899/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή αυτοδίκαια η παραίτηση από την Υπηρεσία της Παντάκα Τσοράκου Ιωάννας του Χαράλαμπου, διοικητικού υπαλλήλου του ΤΕΙ Καβά λας κλάδου με Α βαθμό, ύστερα από την από δεύτερη αίτησή της. Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Με την αριθμ. 9191/ πράξη της Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 29/10/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνι μης υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου 1 Διοικητικού Μπατάνα Άννας του Ιωάννη, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 21725/1820/ ). Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την P14/203/15/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της (7) Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος του μόνιμου γιατρού ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ Υποκ/μα ΛΑΥ ΡΙΟΥ από 12/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Με την P14/204/16/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ ματος του μόνιμου γιατρού Ω.Ρ.Λ. ΠΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΝΟΜ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρ θρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Με την P14/205/16/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύμα τος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙ ΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΟΣΜΟΥ από 15/11/2010 ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Με την P14/206/17/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ ματος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΡΜΑΤΗ ΙΩ ΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ από 10/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμ φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Η Προϊσταμένη κ.α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σ την Φ11/25054/ απόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ η οποία δημοσιεύθηκε στο με αρ. 974/ ΦΕΚ (τ.γ που αφορά την αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΒΕΡΓΙΝΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Κωνσταντί νου, διορθώνεται: από το λανθασμένο: «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» στο σωστό: «ΒΕΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ». (Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 151/ Πράξη Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Υ.Ε. Νοσοκόμων με Γ βαθμό ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Δημητρίου, από ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραί τησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από (18) δέκα οκτώ έτη υπη ρεσίας (18 έτη, 6 ημέρες).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9131 Με την υπ αριθμ. 154/ Πράξη του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτών τριών ΣΤΡΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Βασιλείου, Τομεάρχου της Νοση λευτικής Υπηρεσίας με Α βαθμό, από 04/11/2010 ημε ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας (35 έτη, 20 ημέρες). Με την υπ αριθμ. 145/ Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότη τας Καθαριστριών Παππά Ελένης του Γεωργίου από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αί τηση εμμένοντας στην παραίτησή της προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη υπηρεσίας, (είκοσι ένα (21) έτη επτά (07) μήνες οχτώ (08) ημέρες). Με την υπ αριθμ. 143/ Πράξη Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Κλιβανιστών Απολιμαντών Αποστειρωτών Κικιδάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου από , ημε ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι δύο (22) έτη υπηρεσίας, (είκοσι δύο (22) έτη τρεις (03) μήνες δέκα τέσσερις (14) ημέρες). Ο Διοικητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Με την αριθμ. 179/2010 απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 5 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης εργασίας της μόνιμης υπαλ λήλου του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Καγκελίδου Ρουδάμας του Αντωνίου, κατηγορίας του κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών με Α βαθμό και από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης της για λόγους συνταξιοδότησης, επειδή έχει τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Η Διοικήτρια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην 12471/ απόφαση του Διοικητή του Γενι κού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλήλου επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 1. Από το λανθασμένο: Σουκουβέλου Χρυσοβαλάντη Στο σωστό: Σουκοβέλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντη. (Από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθ. 35/ Πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, διαπι στώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας κλάδου ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνιτών), από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007. Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ 566/ Απόφαση του Διοικη τή του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 3ης/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η υπάλληλος του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Ποταμιάνου Γερασιμούλα του Ανδρέα με βαθμό Α από την κατηγορία κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή Οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,73, 74 του Ν. 3528/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03. (Αριθμ. βεβ. Υ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 9955/ ). Με την υπ αριθμ. 567/ Απόφαση του Διοικη τή του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθη κε κατόπιν της υπ αριθμ. 3ης/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η υπάλλη λος του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Ξυνού Παναγιώτα του Χρήστου με βαθμό Α από την κατηγορία κλά δου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή Οργανική θέση κα τηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών, με το βαθμό που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73, 74 του Ν. 3528/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03. (Αριθμ. βεβ. Υ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 9942/ ). Με την υπ αριθμ. 648/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από , ημερο μηνία β αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας του Νοσοκομείου Κωστοπούλου Στέλλας του Ευαγγέ λου, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. 646/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από , ημερο μηνία β αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας Παπαπέτρου Βασιλικής του Αναστασίου, κλάδου TE Τεχνολόγων Ια τρικών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

8 9132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 647/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από , ημερο μηνία β αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας του Νοσοκομείου Γιαννοπούλου Ασπασίας του Νικολά ου, κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων, με βαθμό Β, προκειμέ νου να συνταξιοδοτηθεί. Ο Διοικήτης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την με αριθ. 236/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου του Νο σοκομείου Καραχάλια Αθανάσιου του Κων/νου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του) λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την αριθμ. 122/ Πράξη της Διοικήτριας του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλήλου του Π. Ι. Μεγάλων Καλυβιών του Κέντρου Υγείας Πύλης Γ. Ν. Τρικάλων ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Αθανασίου κλάδου Τ.Ε Νοσηλευτικής με βαθμό Α και Μ.Κ. 2o και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τεύχος πρώτο. Με την αριθμ. 121/ Πράξη της Διοικήτριας του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλή λου του Π. Ι. Στουρναρέικων του Κέντρου Υγείας Πύλης του Γ. Ν. Τρικάλων ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Αχιλλέα κλάδου Δ.Ε Νοσηλευτι κής με βαθμό Α και Μ.Κ. 1o και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομη νία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τεύχος πρώτο. Η Διοικήτρια ΑΘΗΝΑ ΒΑΣ. ΠΕΤΣΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1128 25 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1017 24 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ., 1η Υγειον.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ:

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β25/82/οικ.12473 ΚΟΙΝ: ΑΔΑ:4Α3ΥΚ-Υ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25927 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1905 30 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ανοιχτής Προστασί ας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η. Β2)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΒΑΛΑ, 9/6/2008 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5982 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ρ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: 3 ο χλμ Ιωαννίνων Αθηνών, Τ.Θ. 70, Τ.Κ. 45002 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2180 23 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 340/0056/13 06 2012 απόφασης «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1770 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285117,2109285109, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1256 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α1Α6-Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων «Ι» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑΔΟΣ/Β1 ΚΟΙΝ. : ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡ. ΕΞΕΛ. & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΕΕΘΑ/Β1/ΤΣΕΜ-ΔΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1026 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Συγγρού 83,11745 Αθήνα, Τ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΙ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988582, F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Αθήνα 24/2/2015 Αθήνα Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet.

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάτρα, 17-2-2012 Αρ. Πρωτ.14247/2594 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015.

ΘΕΜΑ : Τοποθέτηση υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία βάσει του Ν.4325/2015. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14737 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1317 1 Ιουλίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάταξη της υπαλλήλου Στυλιανής Αστάκογλου. 1 Μετάταξη υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ 50 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΕΪΜΑΡΑΚ α/α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ KOMMATIKH ΙΔΙΟΤΗΤΑ 1 ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΑΓΑΠΙΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε. 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015

Αθήνα 18 Ιουνίου 2015 Αρ. Πρωτ: ΔΔΑΔ Γ 1086913 ΕΞ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα