ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Οικονομικών » Εθνικής Άμυνας » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Περιφέρειες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1) Με την αριθμ / Απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοινω νικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εταιρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β / ), ύστερα από την αριθμ. 3/2010 Γνωμοδότηση της από Συνε δρίασης της Β Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρονται οι κατωτέρω πρώην υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπι ακής Αεροπλοΐας Α.Ε., στην Περιφέρεια Κεντρικής Μα κεδονίας, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ παιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, ως ακολούθως: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Αθηνά ΒΕΚΡΗ του Ευστρατίου Χρήστος ΓΙΟΥΜΟΥΚΗΣ του Δημητρίου Γεωργία ΣΟΛΑ του Ευαγγέλου Ιωάννης ΚΟΚΟΤΗΣ του Νικολάου Βασιλική ΒΛΑΧΟΥ του Νικολάου Ευδοξία ΓΚΕΣΙΟΥ του Λάζαρου Αναστασία ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ του Γεωργίου Αντιγόνη ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ του Κων/νου Ευαγγελία ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ του Κων/νου Χαράλαμπος ΠΟΛΑΤΙΔΗΣ του Βασιλείου Αγγελική ΚΟΝΤΖΑΠΙΓΙΚΟΓΛΟΥ του Ευσταθίου Μαρία ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ του Βασιλείου Ελένη ΤΣΙΤΣΩΝΗ του Ναούμ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

2 9126 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Ανδρομάχη ΔΑΜΟΥΣΗ του Αλεξάνδρου Δέσποινα ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ του Γεωργίου Ανδρομάχη ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του Αλεξάνδρου Αικατερίνη ΛΙΑΝΤΑ του Παναγιώτη Οι εν λόγω υπάλληλοι μεταφέρονται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Νομό Θεσ σαλονίκης και κατατάσσονται σε μισθολογικά κλιμάκια, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3717/2008. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδίκαια με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των μεταφερομένων. (Αριθμ. βεβ. Υ Ν. Θεσσαλονίκης: 12918/2010/ ). Με την αριθμ / Απόφαση των Υφυπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης και Οικονομικών και του Υπουργού Υποδο μών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3717/2008 «Κοι νωνικές ρυθμίσεις για τους εργαζομένους στις εται ρείες Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ, Ολυμπιακή Αε ροπορία Υπηρεσίες ΑΕ και Ολυμπιακή Αεροπλοΐα ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/τ.Α / ) και την αριθμ. οικ /393/ κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μεταφορά προσω πικού των Εταιρειών της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3717/2008» (ΦΕΚ 1829/τ.Β / ) και ύστερα από την αριθμ. 1/2010 από 20 και Γνωμοδότη ση της Β Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3502/39/ Απόφαση του Υπουργού Υπο δομών Μεταφορών και Δικτύων για τη διάθεση του προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3717/2008 στους φορείς υποδοχής, μεταφέρεται η πρώην υπάλ ληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ολυμπιακών Αερογραμμών Α.Ε., Ολυμπια κής Αεροπορίας Υπηρεσίες Α.Ε. και Ολυμπιακής Αε ροπλοΐας Α.Ε., Αικατερίνη Καζακλάρη του Χρήστου, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργα σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκπαιδευτι κής βαθμίδας, ειδικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε υπηρε σία αυτής στο Νομό Πιερίας. Η θέση αυτή καταργείται αυτοδίκαια με την καθ οι ονδήποτε τρόπο αποχώρηση της μεταφερόμενης υπαλ λήλου. Η μεταφερόμενη υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 7 του Ν. 3717/2008. (Αριθμ. βεβ. Υ Ν. Θεσσαλονίκης: 12917/2010/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Με την απόφαση αρ / του Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης Γεωργίου Πεταλωτή, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 του Π.Δ. 57/2007 καθώς και του άρθρου 7 του Ν. 3166/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συνιστώ νται από δέκα (10) θέσεις μονίμων υπαλλήλων με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Β του Κλάδου Συμβού λων και Επικοινωνίας της Γενικής Γραμμα τείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρω σης, στις οποίες διορίζονται οι κατωτέρω απόφοιτοι της Κ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας: 1. Σούλιου Ελένη του Γεωργίου 2. Ντάκου Σταυριανή Αλεξάνδρα του Βασιλείου 3. Αναστοπούλου Ειρήνη του Χρήστου 4. Στενημαχίτη Ναταλία του Κωνσταντίνου 5. Κωστούλα Ελένη του Κωνσταντίνου 6. Μίχα Αικατερίνη του Νικολάου 7. Παπαδοπούλου Αυγή του Ιωάννη 8. Πέππας Χρήστος του Γεωργίου 9. Νικολαίδης Νικόλαος του Σπυρίδωνα 10. Κάζης Λάμπρος του Αθανασίου Οι ως άνω συνιστώμενες θέσεις καταργούνται μετά την αποχώρηση των διοριζομένων, για οποιονδήποτε λόγο. (Αριθμ. βεβ. Υ στις Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό 3870/13/10/2010 της ΓΓΕ ΓΓΕ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ Με την 28139/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Ν. 3386/2005 «Είσοδος, διανομή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελ ληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212/τ.Α / ) και συ μπληρώθηκε με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42/τ.A / ), η Παπαδοπούλου Κυριακή του Θωμά, υπάλληλος με Γ βαθμό κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικο νομικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετατάσσεται, στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Δυτικής Αττικής και Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, σε κενή οργανική θέση ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Αθηνών: 22223/ ) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (2) Με την υπ αριθμ. Δ2Δ ΕΞ/4131/ διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96, 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (υπαλληλικός κώδικας), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ Προϊστάμενου Τμήματος με βαθμό Α του κλάδου ΠΕ Εφοριακών από ημε ρομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9127 Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά και μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης τον τίτλο του βαθμού και της θέ σης που κατείχε κατά την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης παραίτησής του. Η παρούσα δημοσιεύεται σε αντικατάσταση της περίλη ψης που έχει δημοσιευτεί στο υπ αριθμ. 591/Γ/ ΦΕΚ και είναι λάθος ως προς τον τίτλο θέσης. Με εντολή του Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΠΑΥΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (3) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ Με τη Φ.416/10/276442/Σ.11478/15 Νοε 10/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/ 4ε απόφαση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρα τού, κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση και μονι μοποιείται με τη συμπλήρωση επταετούς πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στις τάξεις του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2936/2001 «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3036/2002 και του άρθρου 7 της Φ.416/205235/ Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλι τών» και λαμβάνοντας υπόψιν το από 20 Ιανουαρίου 2009 πρακτικό Επιτυχόντων Αποτυχόντων ΕΠ.ΟΠ και το υπ αριθμ. 20/2010 πρακτικό Συμβουλίου Κρίσεων ΕΠ. ΟΠ. ο Επαγγελματίας Οπλίτης Λ/χίας (ΠΖ) Ακριτίδης Σταύρος του Βαλέριου, ΕΠΟ , ΣΑ: Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Φ /49/275529/Σ /8 Νοε 2010 απόφαση του Αρχηγού Γενικού Επι τελείου Στρατού «Για Μεταφορά στην Κατάσταση της Ελαφρός Υπηρεσίας Πέντε (5) Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 14 παρ. 6 και 14α παρ. 2 του Ν.Δ. 1400/73 και του άρθρου 6 του Ν. 2109/1992, του υπ αριθμό 294/Σ.17/19 Οκτ 2010 πρακτικού του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και των σχετικών επί της απόφασης γνωματεύσεων της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής: 1. Μεταφέρονται στην κατάσταση της Ελαφρός Υπη ρεσίας, οι παρακάτω Μόνιμοι Υπαξιωματικοί: α. ΕΜΘ Αρχιλοχίας Τεχνικού Κώτσης Γρηγόριος του Ιωάννη, AM: β. ΕΜΘ Επιλοχίας Τεχνικού Δασκουλίδης Ιωάννης του Γεωργίου, AM: γ. ΕΜΘ Επιλοχίας Πεζικού Τσαμαϊδης Βασίλειος του Διαμαντή, AM: δ. Επιλοχίας Πεζικού ε.α Ρεβενάκης Αναστάσιος Θε όδωρος του Βασιλείου, AM: 16542, της υπαγωγής του λογιζόμενης από 11 Αυγ. 05, ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της υπ αριθμό Φ /29/64180/Σ.9343/31 Ιουλ 05 (ΦΕΚ 197/11 Αυγ. 05 (τ.γ ) απόφασης του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού, που αφορούσε Μεταφορά στην Κατάσταση Ελαφράς Υπηρεσίας Μονίμων Υπαξιωματικών που είχαν εξετασθεί από το Συμβούλιο την ίδια ημερομηνία με τον εν λόγω Υπαξιωματικό ε.α (192/Σ.19/15 Ιουλ. 05) και εγγράφετε στα στελέχη της εφεδρείας. ε. ΕΜΘ Λοχίας Μηχανικού Σπατιώτης Νικόλαος του Διαμαντή, AM: Ο Αρχηγός ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (4) Με την αρ. 3687/ΙΖ/ κοινή απόφαση των Υπουρ γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 9 παρ. 18, 19, 22 και 23 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α), α) συστήνεται προσωποπαγής θέση με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Δακτυλογράφων Στενογράφων στο ΓΑΚ/Τοπικό Αρχείο Κυθήρων (Γενικά Αρχεία του Κράτους), με ταυτόχρονη δέσμευση οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού κλά δου Δακτυλογράφων Στενογράφων, η οποία δεν πληρούται μέχρι την καθ οιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της μετατασσόμενης υπαλλήλου και β) μετατάσσεται και τοποθετείται η Καπετάνιου Μαριάνθη του Γαβριήλ, υπάλληλος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και με μισθολογικό κλιμάκιο 16ο, στην παραπάνω συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, ύστερα από αίτησή της. (Αριθμός βεβ. Υ/Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μά θησης και Θρησκευμάτων: 23239/ ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Με την αρ /ΙΖ/ διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/2007, «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/Α ) και τις δι ατάξεις του Ν. 3149/03 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α ), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κατσιβέλη Ασημίνας του Πούλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου Γραμματέ ων της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Αρεόπολης, με βαθμό Α και ΜΚ 1ο, από , ημερομηνία κατά την οποία κατέθεσε τη δεύτερη αίτηση παραίτησής της. Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΥ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλλη λικής σχέσης της ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υπαλλήλου κλάδου κλ. 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, της Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής της. Με την αρ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της Κ.Υ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΥ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου

4 9128 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλ ληλικής σχέσης του ΓΚΙΟΥΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩ ΝΑ, υπαλλήλου κλάδου 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του. Με την αριθ /Η/ πράξη του Προϊσταμέ νου της Διεύθυνσης Διοικητικού της ΚΥ. του ΥΠΟΥΡΓΕΙ ΟΥ ΠΑΙΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της ΛΑΜΠΡΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ, υπαλ λήλου κλάδου 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ του 7ου ΓΕΛ. ΙΩΑΝΝΙ ΝΩΝ, με βαθμό Α και Μ.Κ. 1, από 01/11/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής της. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ Με την αριθ / απόφαση του Διευθυ ντή της Διεύθυνσης Δ.Ε. Α Αθήνας, που εκδόθηκε σύμ φωνα με το άρθρο 148 και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α / ), διαπιστώνεται ότι γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία και λύεται η υπαλληλική σχέση του Ρούμελη Γεωργίου του Χαραλάμπους, εκπ/κός κλ. ΠΕ04, του 1ου Πειραματικού Λυκείου Αθήνας, με βαθμό Α και Μ.Κ. 04 από ημερομηνία συμπλήρωσης απράκτου διμήνου από την αίτηση παραίτησής του (ημερομηνία υποβολής αίτησης παραίτησης ). Ο Διευθυντής ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Με την αριθ. 2072/ Πράξη της Προϊσταμένης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυτο δίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπηρεσία του Ντάντου Σταυρούλας του Βασιλείου, Νηπιαγωγού του 128ου Νηπιαγωγείου Αθηνών με βαθμό Α, Μ.Κ. 1 και Αρ. Μητρώου από , ημερομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπη ρεσία. Με την αριθ. 2074/ Πράξη της Προϊσταμέ νης του 2ου Γραφείου Π.Ε. Α Δ/νσης Αθηνών που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ ), διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης από την υπη ρεσία του Ντζούφρα Αθανασίου του Ιωάννη, δασκάλου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης Αθηνών με βαθμό A, M.K. 1 και Αρ. Μητρώου από , ημε ρομηνία που υπέβαλε τη δεύτερη αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία. Η Προϊσταμένη ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ Με την αριθμ. 3076/ απόφαση του Προϊσταμέ νου του 4ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Έβρου, που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Χατζηριώτου Χρυσάνθης του Θεμιστοκλή (A.M ) με βαθμό Α και Μ.Κ. 2, νηπι αγωγού του 1/θ Ν/Γ Λεπτής, υπαλλήλου του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. κλάδου ΠΕ60 από , διότι σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ.5 του 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση αυτοδικαίως, επειδή έχει παρέλθει άπρακτο δίμηνο από την αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Ο Προϊστάμενος ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΟΥΝΙΔΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Φ10/1284/ απόφαση του Προϊσταμένου του 4ου Γραφείου Α/θμιας Εκπαίδευ σης Νομαρχίας Πειραιά που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1040/ /τ.Γ και αφορά στη λύση υπαλληλικής σχέσης της Αναγνωστίδου Σταματίνας του Προδρόμου, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: στη σελ. 8459, στήλη 1η και στίχο 8ο, από το λανθασμένο: «... Α.Μ του 13ου Νηπια γωγείου», στο ορθό «...Α.Μ του 13ου Νηπιαγωγείου Κο ρυδαλλού». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Με την υπ αρ. 3427/2010 απόφαση του Δημάρχου Αιγά λεω που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 01/11/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου του Δήμου ΛΥΡΟΥ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαρι ότητας με βαθμό Γ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. αποφ. Περιφ. Αττικής: 44138/24581/ ). Με την υπ αρ. 638/2010 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αμαρου σίου» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 152 και 160 του Ν. 3584/07 λύεται αυτοδίκαια από 4/10/2010 (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτη σης παραίτησης) η υπαλληλική σχέση της υπαλλήλου του Ν.Π. ΚΑΤΣΟΛΙΑ ΑΣΗΜΩΣ του Ιωάννη, κλάδου ΥΕ 14 Βοηθητικό Προσωπικό Μαγειρίου, προκειμένου να συ νταξιοδοτηθεί. (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Αττικής: 43732/24215/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Τμήματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ Με την 1949/ διαπιστωτική πράξη του Δη μάρχου Δραπετσώνας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΒΑ ΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ, κλάδου 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων με βαθμό Α από 29/10/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά/Περιφέρειας Αττικής: 07/ ΔΤΑ/8805/2010). (5)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9129 Με την 4829/ διαπιστωτική πράξη του Αντι δημάρχου Νίκαιας η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07, λύεται αυτοδί καια η υπαλληλική σχέση του υπαλλήλου ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, κλάδου ΥΕ Κλητήρων με βαθμό Β από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύ τερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. αποφ. Ν. Πειραιά/Περιφέρειας Αττικής: 07/ ΔΤΑ/8698/2010). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στο ΦΕΚ 830/Γ / , που δημοσιεύθηκε περίληψη της υπ αριθμ /2010 (αριθ. αποφ. Περιφ. Αττικής 33701/19460/ ) απόφαση του Δημάρχου Αθηναί ων, διορθώνεται το εσφαλμένο «ΤΣΙΑΚΑΡΑΡΗ ΒΑΙΑ του Κων/νου» στο ορθό «ΤΣΙΑΚΑΡΑΚΗ ΒΑΙΑ του Κων/νου» και το εσφαλμένο «ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΠΟΙΝΑ του Ιω άννη» στο ορθό «ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου». (Από την Περιφέρεια Αττικής) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την αριθ. 2/80/ απόφαση του Προέδρου του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ» του Δήμου Βερ μίου Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/2007, γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η αριθ. 77/ δεύτερη αίτηση παραί τησης της Πολυχρονίδου Δάφνης του Χρήστου, κλάδου ΥΕ16 Καθαριστριών (ωρομίσθια), με βαθμό Γ και Μ.Κ. 2ο, από την υπηρεσία του ΝΠΔΔ «Παιδικός Σταθμός Ανατο λικού» του Δήμου Βερμίου, λόγω συνταξιοδότησης. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Δυτ. Μακεδονίας: /11309). Με την αριθ. 443/27235/ απόφαση του Δημάρ χου Κοζάνης του Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 224 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3731/2008 και τις δι ατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002, την αριθ. 1828/ δικαστική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Α Ακυρωτικό), την αριθ / βεβαίωση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσα λονίκης ότι μέχρι τις δεν έχει ασκηθεί κανέ να ένδικο μέσο, την αριθ. 1794/18158/ σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, το υπ αριθ. 10/ πρακτικό του υπηρεσιακού συμ βουλίου υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλο νίκης, το οποίο περιλαμβάνει τη θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων του Δήμου Θεσσαλονίκης και το υπ αριθ. 17/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζά νης, το οποίο περιλαμβάνει την υπ αριθ. 53/2010 θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, μετατάσσεται ο Μεταλλίδης Θεοφύλα κτος του Σάββα, τακτικός υπάλληλος του Δήμου Θεσ σαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, κλάδου ΠΕ23 Ειδικού Προ σωπικού, από το Δήμο Θεσσαλονίκης Ν. Θεσσαλονίκης, σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ23 Ει δικού Προσωπικού του Δήμου Κοζάνης του Ν. Κοζάνης, με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο 15ο. (Αριθμ. βεβ. Δήμου Κοζάνης: 44571/ ). (Αριθμ. απόφ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 60331/6506/ ). Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την 37572/18691/ Διαπιστωτική Πράξη του Γε νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Ν. 2503/1997, και του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 γίνεται αποδεκτή η παραίτηση και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση από 15/11/2010 της Πιτσαδιώτη Παρασκευής του Παναγιώτη, μο νίμου υπαλλήλου (υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του 3163/1955 και ασφαλίζονται στο κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ) της Δ/νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Κοριν θίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του κλάδου Διοι κητικών με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από 29/10/2010 αρχική αίτηση παραίτησής της από την υπηρεσία. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ NOMAΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΥ Με την αριθμ. 3515/ Πράξη του Νομάρχη Έβρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 156 του Ν. 3528/2007, των άρθρων 62 και 112 του Π.Δ. 30/96 και του άρθρου 56 του Π.Δ/τος 166/2000 διαπιστώνε ται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της μόνι μης υπαλλήλου του Νομ/κού Δ/τος Έβρου Παπακωστίδου Βεζυρίδου Πηνελόπη του Σάββα, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α και μισθολογικό κλιμάκιο 1o στις ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δεύ τερη αίτηση της, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησής της από την Υπηρεσία. Με την υπ αριθ. 766/ απόφαση του Νομάρχη Έβρου και σύμφωνα με την υπ αριθμ. 210/ από φαση του Α Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π., ύστερα από την υπ αριθμ. 1174/2002 αμετάκλητη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 και 107 του Π.Δ. 30/96, του άρθρου 18 του Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3260/2004, της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του Ν. 3051/2002, των άρθρων 16 και 17 του Ν. 3528/2007, και των άρθρων 2 6 και 15 του Ν. 3205/2003, διορίζεται δόκιμος υπάλ ληλος ο Αποστολίδης Πέτρος του Αριστείδη, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Έβρου, με εισαγωγικό βαθμό Δ. Ο ανωτέρω υποχρεούται να υπηρετήσει στην υπηρε σία που διορίζεται για μία δεκαετία. (Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: 9951/ ). Ο Νομάρχης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΗΣ (6)

6 9130 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Με την αριθ. Δ. Διοικ. 1938/ απόφαση του Νομάρχη Λευκάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/96 και των άρθρων 147, 148, και 156 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 διαπιστώθηκε η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Κούρτη Ελευθερίας του Νικολάου, μονίμου υπαλλήλου της Ν.Α. Λευκάδας, κλάδου ειδικότητας Τεχνικών/Εργοδηγών με Α βαθμό, από ημερομηνία κατά την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία. Ο Νομάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ OΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 256/ διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευ τικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Τιμοθεάδου Ειρήνης του Αλεξάνδρου, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό κατηγορίας 1 Βοηθού Νοσοκόμου με Α βαθμό, από (ημερο μηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης). Ο Πρόεδρος ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Με την αρ. 2899/ πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ Καβάλας που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 148 του ν. 3528/2007, γίνεται αποδεκτή αυτοδίκαια η παραίτηση από την Υπηρεσία της Παντάκα Τσοράκου Ιωάννας του Χαράλαμπου, διοικητικού υπαλλήλου του ΤΕΙ Καβά λας κλάδου με Α βαθμό, ύστερα από την από δεύτερη αίτησή της. Ο Πρόεδρος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Με την αριθμ. 9191/ πράξη της Προέδρου του Δ.Σ. του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη αποχώρηση από την Υπηρεσία και η λύση της υπαλληλικής σχέσης από 29/10/2010, ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης της μόνι μης υπαλλήλου με Α βαθμό του κλάδου 1 Διοικητικού Μπατάνα Άννας του Ιωάννη, βάσει των διατάξεων των άρθρων 148 και 156 του Ν. 3528/07. (Αριθμ. έγκρισης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 21725/1820/ ). Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Με την P14/203/15/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της (7) Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύματος του μόνιμου γιατρού ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΚΑΤΣΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ Υποκ/μα ΛΑΥ ΡΙΟΥ από 12/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Με την P14/204/16/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ ματος του μόνιμου γιατρού Ω.Ρ.Λ. ΠΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΝΟΜ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙ ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ από 01/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του σύμφωνα με το άρ θρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Με την P14/205/16/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώνε ται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύμα τος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΚΑΝΤΑ ΑΡΣΕΝΙ ΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΚΟΣΜΟΥ από 15/11/2010 ημερομηνία υποβο λής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Με την P14/206/17/11/2010 πράξη του Προϊστάμενου του Τμήματος Κατάστασης Ιατρικού Προσωπικού της Δ/νσης Υγειονομικού Προσωπικού του Ι.Κ.Α. διαπιστώ νεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης μετά του Ιδρύ ματος του μόνιμου γιατρού ΟΥΡΟΛΟΓΟΥ ΡΜΑΤΗ ΙΩ ΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ που υπηρετούσε στο ΙΚΑ ΤΟΠ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ από 10/11/2010 ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης του σύμ φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν. 3528/07. Η Προϊσταμένη κ.α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΜΠΙΡΗ Διορθώσεις Σφαλμάτων Σ την Φ11/25054/ απόφαση του Διευθυντή του Υγειονομικού Προσωπικού της Διοίκησης ΙΚΑ ΕΤΑΜ η οποία δημοσιεύθηκε στο με αρ. 974/ ΦΕΚ (τ.γ που αφορά την αποχώρηση από την υπηρεσία του Ιδρύματος της ΒΕΡΓΙΝΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ του Κωνσταντί νου, διορθώνεται: από το λανθασμένο: «ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ» στο σωστό: «ΒΕΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ». (Από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την υπ αριθμ. 151/ Πράξη Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Υ.Ε. Νοσοκόμων με Γ βαθμό ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Δημητρίου, από ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραί τησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από (18) δέκα οκτώ έτη υπη ρεσίας (18 έτη, 6 ημέρες).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9131 Με την υπ αριθμ. 154/ Πράξη του Διοικητού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ ΜΩΝ» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Τ.Ε. Νοσηλευτών τριών ΣΤΡΑ ΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Βασιλείου, Τομεάρχου της Νοση λευτικής Υπηρεσίας με Α βαθμό, από 04/11/2010 ημε ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι εννέα (29) έτη υπηρεσίας (35 έτη, 20 ημέρες). Με την υπ αριθμ. 145/ Πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυ τοδίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ειδικότη τας Καθαριστριών Παππά Ελένης του Γεωργίου από , ημερομηνία που επανήλθε με δεύτερη αί τηση εμμένοντας στην παραίτησή της προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι ένα (21) έτη υπηρεσίας, (είκοσι ένα (21) έτη επτά (07) μήνες οχτώ (08) ημέρες). Με την υπ αριθμ. 143/ Πράξη Διοικητή του Γε νικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 λύεται αυτο δίκαια η υπαλληλική σχέση της μόνιμης υπαλλήλου του κλάδου Κλιβανιστών Απολιμαντών Αποστειρωτών Κικιδάκη Ευαγγελίας του Δημητρίου από , ημε ρομηνία που επανήλθε με δεύτερη αίτηση εμμένοντας στην παραίτησή της προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από είκοσι δύο (22) έτη υπηρεσίας, (είκοσι δύο (22) έτη τρεις (03) μήνες δέκα τέσσερις (14) ημέρες). Ο Διοικητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Με την αριθμ. 179/2010 απόφαση της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 παρ. 5 και 156 του Ν. 3528/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης εργασίας της μόνιμης υπαλ λήλου του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, Καγκελίδου Ρουδάμας του Αντωνίου, κατηγορίας του κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών με Α βαθμό και από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σης της για λόγους συνταξιοδότησης, επειδή έχει τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Η Διοικήτρια ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην 12471/ απόφαση του Διοικητή του Γενι κού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1043/ τ.γ και αφορά διορισμό υπαλλήλου επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση: 1. Από το λανθασμένο: Σουκουβέλου Χρυσοβαλάντη Στο σωστό: Σουκοβέλου Ειρήνη Χρυσοβαλάντη. (Από το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Με την υπ αριθ. 35/ Πράξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, διαπι στώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του μόνιμου υπαλλήλου ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατηγορίας κλάδου ΤΕΧΝΙΚΟΥ (Ειδικότητα Ηλεκτροτεχνιτών), από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 και 148 του Ν. 3528/2007. Ο Διοικητής ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Με την υπ αριθμ 566/ Απόφαση του Διοικη τή του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 3ης/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η υπάλληλος του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Ποταμιάνου Γερασιμούλα του Ανδρέα με βαθμό Α από την κατηγορία κλάδου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή Οργανική θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών με το βαθμό που κατέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69,73, 74 του Ν. 3528/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03. (Αριθμ. βεβ. Υ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 9955/ ). Με την υπ αριθμ. 567/ Απόφαση του Διοικη τή του Γ. Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» που εκδόθη κε κατόπιν της υπ αριθμ. 3ης/ γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», μετατάσσεται η υπάλλη λος του Γ.Ν.Π «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», Ξυνού Παναγιώτα του Χρήστου με βαθμό Α από την κατηγορία κλά δου Αδελφών Νοσοκόμων σε κενή Οργανική θέση κα τηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών, με το βαθμό που κατέχει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69, 73, 74 του Ν. 3528/07 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 347/03. (Αριθμ. βεβ. Υ Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 9942/ ). Με την υπ αριθμ. 648/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από , ημερο μηνία β αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας του Νοσοκομείου Κωστοπούλου Στέλλας του Ευαγγέ λου, κλάδου Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί. Με την υπ αριθμ. 646/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από , ημερο μηνία β αίτησης παραίτησης, η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου της υπηρεσίας μας Παπαπέτρου Βασιλικής του Αναστασίου, κλάδου TE Τεχνολόγων Ια τρικών Εργαστηρίων του Νοσοκομείου μας, με βαθμό Α, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

8 9132 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) Με την υπ αριθμ. 647/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Αν δρέας» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 άρθρο 148, λύεται από , ημερο μηνία β αίτησης παραίτησης η υπαλληλική σχέση της μονίμου υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας Κάτω Αχαΐας του Νοσοκομείου Γιαννοπούλου Ασπασίας του Νικολά ου, κλάδου ΥΕ Τραπεζοκόμων, με βαθμό Β, προκειμέ νου να συνταξιοδοτηθεί. Ο Διοικήτης ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Με την με αριθ. 236/ πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν. 3528/07 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του μονίμου υπαλλήλου του Νο σοκομείου Καραχάλια Αθανάσιου του Κων/νου, κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού με βαθμό Β από (ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτη σής του) λόγω συνταξιοδότησης. Η Διοικητής ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΙΡΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Με την αριθμ. 122/ Πράξη της Διοικήτριας του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλήλου του Π. Ι. Μεγάλων Καλυβιών του Κέντρου Υγείας Πύλης Γ. Ν. Τρικάλων ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του Αθανασίου κλάδου Τ.Ε Νοσηλευτικής με βαθμό Α και Μ.Κ. 2o και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομηνία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τεύχος πρώτο. Με την αριθμ. 121/ Πράξη της Διοικήτριας του Γ.Ν. Τρικάλων, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση από την Υπηρεσία μας για συνταξιοδότηση της μόνιμης υπαλλή λου του Π. Ι. Στουρναρέικων του Κέντρου Υγείας Πύλης του Γ. Ν. Τρικάλων ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Αχιλλέα κλάδου Δ.Ε Νοσηλευτι κής με βαθμό Α και Μ.Κ. 1o και λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική της σχέση κατά την (ημερομη νία υποβολής 2ης αίτησης παραίτησης) κατ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26/ τεύχος πρώτο. Η Διοικήτρια ΑΘΗΝΑ ΒΑΣ. ΠΕΤΣΑ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΞ1-ΤΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 31-1-2013 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/41 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 165 31 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/9/35973/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5935 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 872 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1090 11 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1107 17 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.................... 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: Β445Χ-10Φ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2012 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 686 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Οργανισμοί Λοιποί Φορείς...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 921 27 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης...........1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 10-06-2015 Αρ. Πρωτ. : Κ1/91541 Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1122 10 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού στην 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.... 1 Πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/31/325129

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων»

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 23-6-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 4228 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 257 6 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας...1 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 2 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ. 2) ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2247 10 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΚΞ465ΦΘΕ-8ΧΘ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 0 (Τεύχος ο από 0/9 έως /9) -0 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σεπτεμβρίου 0 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.»

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 16 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - 505 - «Τοποθέτηση Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος Δήμου Πεντέλης.» Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ) 5662 Φ. 400/40/338196

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10321 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1255 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012. Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: 4Α39Ω9Α-Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δομοκός, 1/4/2011 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 5012 Αριθ. Απόφ.: 34/2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Δομοκού Έχοντας υπόψη: το άρθρο 254

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 09.02.2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 09.02.2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 09.02.2009 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. Γ32/224 ΤΜΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 378/ Γ /14-6-2011) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Με την αριθμ. 27865/30-5-2011 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1142 30 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1» Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ9-3ΧΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κομοτηνή 17-07-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.1.2 /4669 Διεύθυνση : Τέρμα Σισμάνογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011

ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 ΠΡΑΞΗ 12/ 30-05-2011 Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Α/θμιας Εκπ/σης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Ευρυτανίας που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 21 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΘ-ΨΙ1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 9 / 1 / 2014 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.2180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ΙΔΙΩΤΙΚΟ - ΙΣΟΤΙΜΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0680030) 13034357 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΜΠ 11028689 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΑΙΓΕΙΡΑΣ (ΚΩΔ. 0666010) 13034247 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΠΑΤΡΑ) 8ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651081) 12029438 ΚΙΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ζευγολατιό : 02-04-2012 Αριθμ. Πρωτ. : 185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» Γραφείο προσωπικού Πληρ.: Ι. Τσάκωνας Ταχ.Δ/νση: Ζευγολατιό Ταχ. Κωδ.: 200 01 Τηλ.: 27410

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011. ΘΕΜΑ: «Περί αυτοδίκαιης μεταφοράς προσωπικού από καταργηθέντα Ν.Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΑΜΙΑ, 20-06-2011 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔAΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση : Φλέμινγκ κ Ερυθρού Σταυρού Ταχ. Κωδ. : 35 100 Λαμία

Διαβάστε περισσότερα

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Μαρούσι, 20/11/2015. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 188350/Ε2 Διεκπεραίωση: Μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 824 1 Ιουλίου 2014 OΡΓANIΣMOI ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Με την υπ αριθμ. 12931π.έ./11 3 2014 πράξη του Πρύτα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1067 11 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2» Πολιτισμού και Αθλητισμού...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ Σ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαί δευσης στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.... 1 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 5ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651060) 12030902 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13033088 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (249) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 7ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΠΑΤΡΩΝ (ΚΩΔ. 0651080) 13033310 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΟΛΥΞΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 13033317 ΛΙΒΑΘΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 20/06/203 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση : Αλυκές Ποταμού Ταχ.Κώδικας : 4900 ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικά 03 ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης.

Θέμα : Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι ΑΔΑ: 7ΗΒΚΩΨΕ-ΜΑ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αμπελόκηποι 02-10 - 2014 Θέμα : Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2012 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: 1016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας»

Θέμα: «Βελτιώσεις καιtοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μακρυγιάννη 5 Τ.Κ. Πόλη : 50100 - Κοζάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1260 1 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Με την υπ αριθμ. 11388/9.10.2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Αρμόδιος υπάλληλος: Γεωργά Κατερίνα Ταχ. Δ/νση: Μπαλτατζή 32 Νίκαια-Αγ. Ι. Ρέντη: 4-2-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 711 12 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8781 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1129 23 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας... 1» Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1050 28 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1 Οργανισμοί Λοιποί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα