ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1258, ΤΙΜΗ 0,30 d THN TEΛEYTAIA ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ FOTO: ICON Aπόψεις και Σχόλια ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σελίδα 9 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 5 Σελίδα 15 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 6 Σελίδα 4 ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΛΟΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σελίδα 11 Σελίδα 3 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ Σελίδα 9 ΔΙΑ...ΛΟΓΟΥ ΒΗΜΑ Σελίδα 17 Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 3 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας με την απόφαση αναστολής λειτουργίας του 28ου Δημοτικού Σχολείου και τη μετακίνηση των μαθητών στα όμορα σχολεία, 8ο, 20ό και 11ο, με τον κύριο όγκο να πηγαίνει στο 11ο Δημοτικό. Η απόφαση που ελήφθη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής Ι. Κουμέντο, μετά από την εισήγηση της Διευθύντριας Π.Ε. Γ Αθήνας Γ. Ψαρρά, προκάλεσε την αντίδραση γονιών και εκπαιδευτικών. «Δε θα περάσει η απόφαση. Είναι ντροπή τους να κλείνουν ένα σχολείο» είπαν οι γονείς και αποφάσισαν την κατάληψη του σχολείου, κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Παρέμβαση έκαναν και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου και αρνήθηκε την αυθαίρετη απόφαση που πάρθηκε. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Στις Σελίδες ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 6 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012» ` ¾ˆ... À Ø Ô 60 ÞØæÔ Ô ß ÆÙÌ ý ÌØàÓâÔ âô Ú ÔâÖÚ, â ØÌ Ì Ô ÌåÔ ÑÆÛ Ù Ô ÒâÔ ÛÌÒæÔ ª Ù Ô» ØÆÔÛ Û Ô ØÖÛ ÓÆÛÌ, ÌÑÛæÚ ÉâÉ Ñ âˇìûì ßØæ ý ØÖÙæÔ Ù ÆÔ Ö Û Ô Ì ÖÞª. Ó ÔÖÓåÙÌÛÌ àú ÔæÛ Ô Ûå ÖÛ. - Ò Æ Ñ ÞÆ, ªÛ Ô ÜÛÆ ÖÜ ÙÖÜ Ì âûøì Ì ÑÖ âò Ñ ÜÛÆ ÓÌ ÝÌ Ø, ÙÛ ÙçÔÛÖÓ Ø ÔÛÌÉÖç ÖÜ ÙÜÔ ÔÛ æû Ô ÛÖ ÌÜ ÆØ åùà æ ÙÑÖÛÌ ÔâÚ ÓÆÔÛØÌÚ. ¾ÒÖÑÒ ØàÓâ- ÔÖÚ âøàû Ú ÉØ ÙÑæÛ Ô ÓæÔÖ ÙÛ æôì Ø ÛàÔ ÔâàÔ ÌÕ ÖÜ Ñ Ö ÛâÒÌ àûö ßÞÆØÛÌÚý ÖÜ ÙÞ ÓÆÛ - Ô ÙÜÞÔÆ Ö... ÖÔÌ ØØÕÌ Ú. ßÛ Óªý Û Ú ÑÖ âò Ú ªÛ Ô ÛæÛÌ ÓâØÖÚ Û Ú ØÖåÑ Ú Û Ú Ñ Ô ªÛ Ô ÝÛàÞª, ÓÖÔ Ñª Û Ú ØÖåÑ. ÜÛÆ ÙÜÔâ- É Ô Ô Ø Ô æ âõ ÌÑ ÌÛåÌÚ. `ªÓÌØ Û ØÆ Ó Û âþöüô ÒÒÆÕÌ. ÜÔ åñ âñ ÔÌ Û Ô Ì ÔÆÙÛ Ùª Û Ú, âþì åù Ñ Ø- Ó Û ÓÌ ÛÖÔ ÆÔÛØ Ñ Ó ÖØÌå Ô ÑÆÔÌ... Ñ ÓÆÑ Ô Û Ú ß Ü ÒåÙÌ ý ÑÆ Ö ÖÚ. âòöú Ö ÌØ ÖØ ÙÓÖå, Ö ÝØ ÓÖå Ñ Û ß ÌÔý.»æÒ Ú ÑÒÌåÙÌ Û 18 ÛâØÓ Ö âòì ÞÖÚ ÛÖÜ ÛâØ ª ÛÖÜ ÌÒÝÖç. Ø Æ- ÌÛ, âþì ÑÆ Û Ú ÒÌÝÛÆ Ñ ÌåÔ ÔÌÕÆØÛ Û. íûù Ü æˇìù Ôà- Ø Óå Ú ÛàÔ çö ÝçÒàÔ â ÔÌ ÌçÑÖ- Ò Ñ Ó ÖØÌå Ô åôì Ñ ÓÌ Ùç ÞØÖÔÖ ÛØæ Ö, Ò ª æ ÛÖ åñûüö. æóàú Ü ÆØÞÖÜÔ ÖÒÒÖå ÆÔÛØÌÚ Ö Ö ÖåÖ ÌØ Æ ÖÔÛ ÖÒÒâÚ ØØÌÚ Ñ ÌÔ ÛÖÜÚ ÓâÔÌ ÞØæÔÖÚ Ô ßÆÕÖÜÔ ÌØàÛ Ñæ ÙçÔÛØÖÝÖ. Ú Òå ÌÚ ØØÌÚ ÖÜ âþöüô ÙÛ ÆˇÌÙª ÛÖÜÚ, ØÖÛ ÓÖçÔ Ô É ÖÜÔ ÓÌ ÝåÒÖÜÚ âô ÖÛæ ª ÑÆ Ö Ö ˇâ ÛØÖ. Ö Ì ÖÔæÚ ÜÛæ â àùì ÝÖØÓª ÙÌ ÑÆ Ö ÖÜÚ Ô ßÆÕÖÜÔ ÒÖ Ø ÙÓæ ÛÖÜÚ ÙÛÖ åñûüö, ÉâÉ ÓÌ ÛÖ ÓåàÛÖ. `Ü ÑÌÑØ ÓâÔ ÜÛÖå Ö ßÑÆ- Ö Ö ý ÖÜ ÛÖ ÙÑâÝÛ Ñ Ô, ÌåÔ Ó ÖÓÆ ÆÒÒàÔ (Ì ÌÒÓ - ÛåÌÚ ÛÖÜ Ìå ÖÜÚ) Ö Ö ÖåÖ Ô - Ò ÓÉÆÔÖÜÔ Ô ßÝÒÌØÛÆØÖÜÔý Ü- Ô åñìú ÙÛÖ ïôûìøôìû ÒÖ Ø - ÙÓæ ÛàÔ ÖÒÜÆÙÞÖÒàÔ ÌÒ ÛØÔ ÛÖÜÚ. ÌØå ÛàÙ ˇÜÓå Ì Òå Ö... ` Ø Ôæ ÔÛÌ» ÌØ ÌØÆÑ ÛÖÔ ªØà ÛÖÜ. ÀÖÙÛÆÔ, ÓÌ Û ÓÌ ÆÒ ÓçÛ, ÛÖÔ Ö Ûª Ñ Ì Ôæ Õ ÝÖÓÆÞÖ, Ö Ö ÖåÖÚ ÉÖªˇ ÙÌ ÛÖÔ æóöøýö ÒÒÆ Ì Òæ Ø ÙÛ ÆÔ Ô Ñ Û ÑÛªÙÌ Û Ô ÔâÓÖØÝ ÀàÕÆÔ, ÖÜ ÛÌÒ ÑÆ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÌØàÛÌçÛ ÑÌ ÛÖÔ Ö Ûª. Ó ÔÌÜÙÛªÚ Ñ Ó ÖÜØ æú Û Ú Ì ÞÌåØ Ù Ú Ò ØàÓâÔàÔ... ÝÒÌØÛ ÌåÔ âô Ú Ø ÆÔÖÚ 30 ÌÛØÔ ÓÌ 3 ÙÜÓÉÖçÒÖÜÚ, ÒÒÆ Ì Ì ª ÌÔ ØÑÖçÔ Òæ à ÜÕ Óâ- Ô Ú ÖÜÒÌ ÆÚ ˇ ÆØÌ ÆÒÒÖÜÚ 7, ÓÌÛ Õç ÜÛØÔ Ñ çö ÙÌÕÖÒæ ÖÜÚ. ØÜÙâÚ ÖÜÒÌ âú ÑÆÔÌ ÒÖ æô ÛÖ Ø ÝÌåÖ, âøàûìú Ñ ÛÆ... - Ø ÌÒå, ÖÜ ÌåÞÔÌ ÛÖ æùö âþöüô ÒÒÆÕÌ Ö Ñ ØÖå Ñ æùö âþì ÙÜÓÉÆÒÌ ÛÌÞÔÖÒÖ å ÙÛÖ Ô ÉØÌ Ú æ,û ˇÌÒªÙÌ Ú ÑæÓ Ñ ÛÖÔ ÆÔˇØà Ö Û Ú àªú ÙÖÜ. âé, ÛÖ Ô ÉØÌ Ú ØæÙÑ ØÖ ÌØàÛ Ñæ ÙçÔÛØÖÝÖ ÌåÔ ÌçÑÖÒ Ü æˇìù, ÒÒÆ ÛÖ Ô ÉØÌ Ú Û Ô ß ÌÒݪ ßÜÞªý ÓÌ Û Ô Ö Öå ˇ ÖØÌÜÛÌåÚ Û Ì æóìô ÞØæÔ, ÌåÔ ÛæÙÖ çùñöòö æùö ÛÖ Ô ÆÙÌ Ú... ßÛ Ñ ÖÛý ÙÛÖ æñìø. ÜÛæ ÒÖ æô âþì Ô ÒÆÉÌ ÛÖ ÌÔ Òæ à Ø ÝÌåÖ ÙÛÖ ØåÙ. Ò æûìø Ü ªØÞ Ô ÙÛ Ú ÌÝ - ÓÌØå ÌÚ ÙÛªÒÌÚ ÙÜÔÖ ÑÌÙåàÔ, æ ÖÜ ÆÉ ÌÚ ÆÔÛØÌÚ Ñ ÜÔ åñìú, ÙÜÔªˇàÚ ÑÆ Ö Ú Ò Ñå Ú, Ö Ö- ÖåÖ ÌÑˇÌå Ô Û Ú ØÌÛâÚ ÛÖÜÚ ( ˇ ÑØÔ ØÞØÔ, ÓÖØÝàÓâÔÖ Ñ.Ò.) ÔâÝÌØ Ô Û Ô ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ, ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÛÖÜÚ, ÛÖ ÑåÔ ÛÖ ª Û ÑåÔ ÛÆ ÛÖÜÚ Ñ ÛÖçÙ Ô Û åø ÔÆÒÖ àô ØÖÙæÔÛàÔ ÓÌ ÙÑÖ æ ÛÖ ÆÓÖ.»ÌÛÆ Û ÓÖÙåÌÜÙ Û Ú Ì- Òå Ú Ö ÌÝ ÓÌØå ÌÚ, Ñ ÛÌÑÒç ÖÔÛÖ æ Ì ÙÛÖÒâÚ ØÖÚ Û ØæÙà ÓÌ Û ÌØ ÙÙæÛÌØ ØÖÙæÔÛ, ÑÜØåàÚ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ. `ÑÌÝÛÌåÛÌ ÛÖ ØæÉÒ Ó ÜÛÖç ª ÜÛªÚ ÖÜ â ØÔÌ âô ÆÑÖ Ì ÙÛÖÒâÚ Ñ â ØÌ Ì Ô ÒâÕÌ ÓÌÛ Õç 50 ª 60 ÌÔ ÝÌØÖÓâÔàÔ. ` ÆÔ ØÖâÑÜ ÛÌ ÑÆÛ ÙÖÉ Øæ, Ûå Ö ÆÔ- ˇØà ÖÚ Û Ú ÌÒå Ú ªÛ Ô Ì ÝÜ- Ò ÑÛ ÑæÚ Ñ ÝÖÉæÛ Ô àú Ö ÌÔ ÝÌØæÓÌÔÖÚ ÌåÞÌ ÉÆÒÌ ÙÛÖ ÓÆÛ Û Ô... ØÖåÑ. æûì ªÛ Ô ÖÜ ÌåÞ Ô ßÝÜÛØØÙÌ ý ÙÛ Ô ˇªÔ Ì- ÑÆ ÌÚ Ø ÝÌå ÙÜÔÖ ÑÌÙåàÔ Û Ö Öå âñ Ô Ô ÞØÜÙâÚ ÖÜÒÌ âú, ÑÆÛ ÌØå ÖÜ Ù Ô ÛÖ Ø ÝÌåÖ ÝÒÌØÛ ÙÛÖ ØåÙ, ÒÒÆ ÞàØåÚ ÛÖÔ ÛÌÞÔÖÒÖ Ñæ ÌÕÖ Ò ÙÓæ ÛÖÜ. Ì Ì ª ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÌÔ ˇ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ÒÌåßÌ Ñ æ ÛÖ ˇâÓ Ó Ú ÑÆÛ ÙÞÌÛ Ñæ: `Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 1950 Ó ß ÖÜÓÌتý Ù Ø ÔÛÆØ ÉÆ Ì ÙÌ ÌÝ ÓÌØå Û Ô ÌÕªÚ ÌÒå : ßµ ÛØ ÆÔÛØ ÓÌ ÙÑÖ æ ÛÖ ÆÓÖ, Ö Ö ÖåÖÚ Ô âþì Û ÑÆÛàˇ ØÖ- ÙæÔÛ : 1. âþì ÛÜÞåÖ ÖÓ ÑªÚ. 2. âþì Ü ØÌÛªÙÌ ÙÛÖ ÑæÙÓ Ö æòìóö Ñ 3. âþì ÓÌ ÆÒÖ... ßÌØ ÒÌåÖý. `Ì 5 ÓâØÌÚ ÞÛç ÙÌ ÛÖ ÑÖÜ Öç- Ô Û Ú ÑÜØå Ú Ñ æû Ô ÆÔÖ ÕÌ Û Ô æøû, Ìå Ì âô Ô ß Òæ Ñ ÌÓÝ - ÔåÙ ÓÖ ÆÔÛØ ÖÜ ÝÖØÖçÙÌ Ó Ó ÒÌ ØæÓ ÓÌ âô ÙÑåÙ ÓÖ æ Û ÓâÙ Ñ ÑÆÛà Ñ ˇØÚ Ñ âô Ø ÞÛæ ÙÛ Ô ÒÆÛ Ù ÑÆÑ. Ú Ìå Ì àú ªØˇÌ Û Ô ÌÒå. - íþìûì ÛÜÞåÖ ÖÓ ÑªÚ; ØØÛ ÙÌ ÑÜØå. - ÌÉ åàú! ÛÖ âþà Ñ ØÝ ÛÙàÓâ- ÔÖ ÙÛÖ âûö ÛÖÜ Ù Ñ Ñ Öç ÓÖÜ. -»ÆÒ ÙÛ ÛÖ ÉÒâ à. âùûì ÓÖÜ ÑçØ Ì, âþìûì Ü ØÌÛªÙÌ ÙÛÖÔ ÑæÙÓ Ö æòìóö; - ÌÉ åàú Ó ÔÛÆÓ, Ìå Ì Ñ ÛåÔ ÕÌ ÛÖ Ù ÑÆÑ æ ÛÖÜÚ ØÓÖÜÚ ÛÖÜ Ý ÔÌØØÔÖÔÛ Ú àú ªÛ Ô ÑÖÓ- ÓâÔ Ñ Û Üæ ÛÖÜ ÞâØ. -! ÉÒâ à àú ÌåÙÛÌ Ñ ªØà Ú. ÌåÛÌ ÓÖÜ æóàú, âþìûì ÓÌ ÆÒÖ... ÌØ ÒÌåÖ; - Ôæ Û ÌØØÛ Ù ÑÜØå ÓÖÜ! Ñ ÛÖ ÑÖÜ ÖçÔ ØÚ ÛÖ... ÞÛç Ù ; H ˆ À ` ` `ˆ ¾ ` ` `ˆ À ` ` ¾ˆ 2012.»¾ À» `. ÑÜÉÌ ØÔ Ù ˇÔ Ñ Ú `ÜÔÌÔ- ÔÖ Ù Ú ÓÌ Û». À. ÙÜÔ Ì- Û ÑÖ ÑØ ÑÖ ÛÖÜ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ, ÙÌ ØÖÒÖ Ñ Û ÒÜÛ Ñ Ì Ü Û.»». À. ÖÜ ØÖÒÖ ÛÖ 6,25% ÛÖÜ ÌÑÒÖ ÑÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ, ÛÖ Ì ÑÖ É ØÖÚ Û Ú Ö Ì ÑÔÜÌÛ Ñ ˇÖØ ÙÛ ÑÖ Û Ó ÖÜØ Ñ ÑÜØ àú Û Ô ØÖÖ Û Ñ ÛÖÜ ÑÜÉÌØÔ Û - ÑÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ. ÌØàÛ Û Ñ ÔÌ Ú àú Ó ÖØÌ Ô ÙÜÔÌØ ÌÛ -» À ÓÌ Û Ñ ÛÖ `¾ Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÖÜ ÌÞÖÜÔ Û ÑÜØ ÌÚ ÌܡÜÔÌÚ Û Ù ÓÌØ Ô Ì - ÕÖ» ÖØÖÜÔ Û Ú ÞàØ Ú; Ö ÓÌ ØÖÚ ÛÖÜ ØÖÉÒ Ó ÛÖÚ Ô ÔÖÜÔ ÓÌ ØÖÚ Û Ú ÒÜÙ Ú; ÛÙ Ì Ô ; Ô Ò ˇÌ ÖÛ ÜÛ Û ÜÖ ÑÖÓÓ Û ÞØÖÔ Ñ Ì ÞÖÜÔ Û Ú ÑÜØ ÌÚ ÌܡÜÔÌÚ Û Ù ÓÌØ - Ô ØÖÉÒ Ó Û Û Ú ÞàØ Ú ÓÌ Ù Ö Û Ô 38 ÞØÖÔ ÑÜÉÌ ØÔ Ù Û Ú ÞàØ Ú Ö Û. Û ÝÌ- Ø Ô ÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ÖÒ ÜÛ Û ÞØÖÔ Ô Ó ÖÜØ - ÙÖÜÔ Ì Ô Ù Û ÒÖ, ÑÖÓÓ Û ÑÖ ÑØ ÛÖÜÓÌÔÖ Ñ ÌÒ ÛÌ ÑÖ ÑØ ÛÖÚ, ÑØ Û ÑÖ ÛÌÚ ÙÜÔÛÌ- ÞÔ ÌÚ, Ý ÔÌ, Ô Õ ÖÑØ Û Ñ ÛÖÙ ÒÒ, ÖÜ Ì Ô ÜÔ - ÛÖÔ Ô Ø ˇÓ ˇÖÜÔ Ñ Ì à Ì Ô ØÖÑÒ Ù. ¾ Ò ÖÚ ÛÖÔ ÖÜÔ ÛÖÜÚ Ý ØÌ Û Ô ÜÛÖ ÜÔ Ó Ñ ÛÖÜÚ ÔÌ ÌÔÛÖÒ ÒÒ ÖØÌ Ú, ÓÌÙ Ö ÑÜÉÌØÔ ÙÌ Ú ÌˇÔ Ñ Ú ÙÜÔÌØ Ù Ú Ñ ÙÜÔÌÔ- ÔÖ Ù Ú. Ô Ì ÖÓÌ Ô ÓÌ Ø Ö Û Ú ÌÑÒÖ Ì ÚÛ ÜÖÑÖÓÓ Û ÌÔ ÓÌ Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ. ¾ ÌÛÌÚ ÛÖÜÚ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ø ÓÌ ÔÖÜÔ Ö Ö. ¾ Ø - ÌÚ Ô Ñ Û Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÖÒ - Û ÑÖÜ ÙÑ Ô ÑÖÜ ÓÌÛ Û ÖÛÌ- ÒÌÙÓ Û ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÜØÖ Ö- Û Ù Ô ÌØ Ù ÌÚ Ñ ÒÒ Ì Ú ÙÛ ÝÜÙ Ö ÔàÓ ÛàÔ ÑÖÓÓ ÛàÔ ÖÜ Ü Ö Ñ ÔÖÔ ÑÌ Ú ÙÜÔˇ ÑÌÚ ˇ ÛÖÜÙ Ô ÞØÖÔ ÖÒÖÑÒ Ø. ÙÝ ÒàÚ ÌÔ Ì Ô Ñ ÌÔ Ì Ô Ñ ÛÖÙÖ ÌÜÑÖÒÖ Ô ÒÒ - ÕÖÜÔ Ñ `¾ ÜÛÖÓ Û Ö Û Ó ÓÌ Ø ÙÛ Ô ÒÒ. ¾ÓàÚ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Û Ü ÖÞØÌàÔÌ Ô ÖÜÔ ÓÌ ÒÒÖ Ó Û Û Ø Ó Û. ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÜÛÖ ÜÔ Ó. ˆ ÖÞØÌàÔÖÔÛ Ô Ì ÞÖÜÔ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖÜÚ ÌÛ - ØÖÜÚ Ñ ØÖ Ø ÓÓ Û ÑÌ Ú ÙÜÓ- ÝàÔ ÌÚ. Ô Ñ ÖÔÛ Ô Ñ - ÔÖÜÔ ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ Ú ÑÖØÜÝ Ú Ñ Ô ÙÜ ÛÖÜÔ ÙÜÔ ÔÌÛ ÑÌÚ ÒÜÙÌ Ú ÙÛ ÝÖØ ØÖÉÒ Ó - Û. ˆ ÖÞØÌàÔÖÔÛ Ô ÓÖ Ø - ÖÔÛ Û Ô ÑÜÉÌØÔ Û Ñ ÌÕÖÜÙ ÓÌ ÒÒÖÜÚ ÌÛ ØÖÜÚ., ÖÒ ÜÛ ÖÞ ÓÖÔÖ ÌÔ Ì Ô Ò ÒÒ Ñ ØàÛÖ ÔàØ ÙÛ ÖÒ Û Ñ à Û Ú ÞàØ Ú Ó Ú. ˆÙÛÌØ ÌÙ Û Ú Ú Û Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú Ü ÖÞØÌàÔÌ Û Ú ÌÙ ÌÚ Ô - ÔÖÔÛ ØÌ Ò ÙÛÌ Ú. Ø Ó Û - ÑÖÛ Û Û Ú ÌˇÔ Ñ Ú Ñ Û ÙÛØÖ- Ý Ú ÔÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û ÙÛ Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ÜÔ ÓÌ Ú Ö ÝÖ- ØÌÛ ÑÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖÜÚ Ñ ÌÖÒÖ- ÑÖÜÚÞàØÖÜÚ Ô Ñ ˇÖÔÛ ÙÛÖ» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ¾ˆÀ ` ` ÛÖÜ Ø Ò Ó ÖÜÚ Ñ Û Ú ÒÌܡÌ- Ø Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÌÓÖÔ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ ` À» À ÛÖÜ ÒÌ ØÞÖÜ Ñ Û Ú ÒÌ Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÖÜÓÖÜ Ù, ÖÜ ÌÔ- Ô ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ - ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ Ø, ØÖÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. Ö ÛØ Ì Ñ Ô ØÔÖÜÔ ÖÝ ÙÌ Ú. Ø Ó Û Ñ ÜÛÖ Ñ ÓÖÔÖ ÜÛÖ Ì ÞÔÌ ÖÛ Ì ÞÖÜ- ÓÌ Ó Ì ÙÌ ÒÒ Ý Ù Û Ú - ÓÖÑØ Û Ú Ó Ú Ñ ÖÛÌÒÌ ˇÌ- Û ÑÖÛ ÛÖ ÖÒ Û ÑÖ Ì ÖÔÖÚ Ñ ÑÌÝ Ò Ö ÛÖ ÛÖ Ö. ÌØ - ˇàØ ÒÒÌÚ Ô ÉÖÒÌ Ú ÙÌ ÓÌ ÒÌÚ ÒÒ Ì Ú Ñ ÓÌÛ ØØܡ- Ó ÙÌ Ú ÙÛÖ ÑØ ÛÖÚ Ì ÞÖÜÔ ÌØ Ö- Ø ÙÛÌ Ø Ó Û Ñ. Û Ò É - ÔÖÜÔ ÙÞÌ ÖÔ ÖÒÖ ÒÌ ÖÔ ÖÛ ÖÛÜÞ ÜÛ Ú Û Ú ÑÜÉÌØÔ Ù Ú ÌÔ ˇ Ì Ô Ò Ó ÖÛÜÞ ÛàÔ àô ÒÒ ˇ Ì Ô ÖÛÜ- Þ Û Ú ÞàØ Ú. Ö Û Ô ÒÒ Û ØÖÉÒ Ó Û Û Ú ÞàØ Ú Ì Ô ÛÌ ÛÖ ÖÜ ÓÖÔÖ ÓÌ Ù Ö - ØÖÓÖ ÌÚ Ò Û Ì Ú ÙÜÔÌØ Ù ÌÚ Ó ÖØÌ Ô ØÖÓÖÒÖ ˇÖÜÔ Ñ - Ö ÌÚ ÒÜÙÌ Ú.»ÖÔÖÑÖÓÓ Û ÑÌ Ú ÒÜÙÌ Ú ÌÔ Ü ØÞÖÜÔ. Ö ÛÖÜÓÌÔÖ Ù ÓÌØ, ÖÜ Ì Ô Ö ÓÌÛ ÙÞ Ó Û ÙÓÖÚ ÛÖÜ ÑØ ÛÖÜÚ ÙÌ ÌÔ ÙÜ ÞØÖÔÖ - ÓÖÑØ Û ÑÖ ÌÜØà ÑÖ ÑØ ÛÖÚ, Ì ÛÌ ˇ ÔÌ ÓÌ Û Ô ÑÜÉÌ ØÔ Ù ÙÜÔÌÔÔÖ Ù Ú Ñ ÙÜÔÌØ Ù Ú, Ì ÛÌ Ì ˇ ÔÌ ÖÛÌ Ñ ˇ Ì ÞÖÜÓÌ ÌÛÙ Ùà ÜØ ÙÓ ÑÖ - ÔàÔ ÑÖ Ñ ÖÒ Û ÑÖ. ÖÜÒ Þ - ÙÛÖÔ ÙÛ Ý Ù ÜÛ ÌÔ Ì ÞÖÜ- ÓÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ì ÒÖ Ì Ú. Ö ÛÖÜÓÌÔÖ Ù ÓÌØ ÌÔ Ì Ô Ò Ó Ì Ô Ø Ó - ÛÌÜÙ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔ ÖÜ, ÒÒ ÙÞÌ Ù Ñ ÜÒÖ Ö Ù ÌÔÖÚ ˇÔ ÑÖÜ `ÞÌ ÖÜ ÔÖØˇàÙ Ú ÙÛ Ò Ù Û Ú ÜØà Ñ Ú ØÖÖ Û Ñ Ú. ÛÙ ÒÖ ÖÔ, ÌÔ Ì Ô ÜÔ - ÛÖÔ, Ô Ù Û ÒÖÜÓÌ ÛÖ ÖÒ Û ÑÖ ÑÌÝ Ò Ö ÜÛ Ú Û Ú ÑÜÉÌ ØÔ - Ù Ú, ÓÖÔÖ ÙÛÖ Ô ˇ Ì Ô - Ø Ó ÛÌÜÛÖÜÓÌ Ñ ÖÛÌ ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Ñ Û ÔÌ Ñ ÙÜÓ- É Ù. ÛÖ Ñ ÔÖÜÓÌ Ñ ÜÛÖ ÌÔ Ñ Øà. Ö ÑÜØ ØÞÖ ÖÓàÚ ÌÔ Ì Ô ÜÛÖ. Ô Ö ÓÌ ÒÌÚ ÒÒ ÌÚ Ñ ÓÌÛ ØØÜˇÓ ÙÌ Ú ÖÜ ÞØÌ ÌÛ ÞàØ. ÌÔ Ó ÖØÖÜÓÌ Ô ÑØÜÉÖÓ ÙÛÌ Ùà Ö ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö, Ö àú Ì Ñ Ô Ô Ö ØÖ ÖÜÓÌÔÌÚ ÑÜÉÌØÔ ÙÌ Ú Ñ ÌÔ Ì Ñ Ô Ô ÖÜÙ ÙÛ Ñ Û Ö- Û. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÌÞÖÜÓÌ ÛÌØ ÙÛ ÝÖØÖ - ÝÜ. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÔÖÜÓÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØ Ö ÖÙ Ì Ù Ø ÛÛÖÜÓÌ àú ÑØ - ÛÖÚ. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö ÛÖ ÌÒ ÛÌ ÑÖ ÙÜÙÛ Ó, ÖÜÛÌ Û Ú ÑÖÓÓ Û ÑÖ ÛÌÚ ÙÜÔÛÌÞÔ ÌÚ, Û Ô Ì ÒÒÌ ß Õ ÖÒÖ- Ù Ú Ñ Õ ÖÑØ Û Ú ÙÛÖ - ÓÖÙ Ö ÛÖÓÌ. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÌÔ Ì ÞÖÜÓÌ ÌØ ÖÜÙ ÖÒÖ- Ö. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ Ý ØÓ ÑÖÜ Ì ÞÌ ÙÛ ˇÌ Ì Ô ÓÌ ÒÖ ØÛ Ö Û Ú Ý ØÓ ÑÖÉ ÖÓ Þ Ô ÌÚ,ÛÖÜÚ ÌÔ ÓÌÙÖÜÚ Ñ Û Ú ÑØ - Û ÑÖ ÛÌÚ ÙÜÔÛÌÞÔ ÌÚ ÙÌ É - ØÖÚ ÛàÔ Û ÓÌ àô ÛàÔ ÙÝ Ò - ÙÓÌ ÔàÔ. ØÌ Ì Ô ÙÛ Ó Û ÙÖÜÓÌ Ô Ó Ò ÓÌ ÒÌ ÖÔ ÛÖ Ì Ô Ñ ÛÖ ÒÒÖ ˇÌ Ó Û Ó Ú ÛÖ Ì É Ò- ÒÌ ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö. ØÌ Ì Ô Ó Ò ÓÌ ÒÌ ÖÔ Û Ì ÞÌ Ø Ó Û - Ñ Ô Ñ Ö ÛÖ ÖÚ Ñ ÑÖ Ôà- Ô. Ö ÌÚ ÒÒ Ì Ú Ñ Ö ÌÚ ÓÌÛ ØØÜˇÓ ÙÌ Ú ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ Ô ØÌ Ì Ô ÔÖÜÔ ÙÌ Ñ ˇÌ ÛÖÓÌ ÛÖÜ ÑØ ÛÖÜÚ. ØÌ Ì Ô Ñ Û Ø ÙÖÜÓÌ Ñ Û Ô ÌØ Ö- Ø ÙÖÜÓÌ. Ö Ö ÖØ Ô ÙÓÖ ÞØÌ ÖÔÛ Ñ Ö Ö ØÌ Ì Ô ÑÒÌ ÙÖÜÔ ÓÖÙ Ö ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ; Ö ØÌ Ì Ô Ì Ô Û ÔÌ ÖØ ÔÖ Ø ÓÓ Û ; ÖÙÖÜÚ Ü- ÒÒ ÒÖÜÚ ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ;, ÓÌÛ Û ÕÌ Ú Ñ ÓÌÛ ÉÖÒÌ Ú ÞØÌ ÖÔÛ ; Ö ÌÚ ÑØ Û ÑÖ Ö - ÙÌ Ú Ì Ô Ø Û ÛÌÚ Ñ àú; ÖÒ ÜÛ Ô Û Ñ ÔÖÜÓÌ Ø Õ. ¾Þ Û Ó Ú ÛÖ Ì É Ò- ÒÌ Ñ Ö Ö ÓÔ ÓÖÔ Ö ÒÒ Û ÛÖ ÌÞÖÜÓÌ ÌÓÌ Ú Ô Ñ. Ú ÛÖ ÖÔÖÓ ÙÖÜÓÌ ÜÛÖ ÛÖ ÓÌ ÒÖ Ì ÞÌ Ø Ó ˇÔ ÑÖ `ÞÌ Ö ÔÖØˇàÙ Ú. ÛÖÛÌ Ì ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ Ñ ÔÌ Ô ÓÔ ÓÖÔ Ö. ÛÙ Ñ ˇ ÌÞÖÜÓÌ ÖÑ - Û ÙÛ ÙÌ Û Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú Ó Ú ÓÌ ÛÖÜÚ ÌÛ ØÖÜÚ Ó Ú Ñ ÙàÚ Ô Ì ÞÖÜÓÌ Ó ÖÜØ ÙÌ Û Ú ØÖ Ü ÖˇÌ ÙÌ Ú ÌØ ÛÌ Øà Ô - ØˇØàÙ ÛÖÜ ÞØÌÖÜÚ Û Ú Þà- Ø Ú Ó Ú ÙÛ Ò Ù Û Ú ÜØà- Ñ ÔàÙ Ú. ÖÛÌ ˇ ÌÞÖÜÓÌ Ø Ó Û Ñ Ñ ÙÛØàÙ Ö ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö. ÛÖ Ì ÞÌ Ø ÙÖÜÓÌ ÛÖ Ì - ÞÌ Ø Ó ; ØÌ Ì, ÔÖÓ à, ÖÛ ÌÔ Ì ÞÖÜÓÌ Ñ ÖÒÒ ÌØ ˇàØ Ô Ó Ô ÛÖ Ñ ÔÖÜÓÌ. ÜÛ ÒÒà- ÙÛÌ Ì Ô ÓÌ Ò ØÖÑÒ Ù Û ÑÜÉÌ ØÔ Ù ˇÔ Ñ Ú `ÜÔÌÔ- ÔÖ Ù Ú Ñ `ÜÔÌØ Ù Ú, Û ÑÖÓÓ Û ÖÜ Û Ô ÖÛÌÒÖÜÔ Ñ Ì ÑÖÛÌØ Û». À ` À ÓÌ ÛÖ Ì ÑÖ É ØÖÚ ÖÜ Ì ÞÌ ÖÑÛ ÙÌ ÙÛ ÑÜÉÌ Ø- Ô Ù Ñ ÙÛ ÑÖ ÔàÔ.. `Û Ó Û Ú ÓÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ÙÜÔÛÖÔ ÙÛ Ñ Ú Ì ÛØÖ Ú Û Ú» À ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Μήνυμα του Αντιδημάρχου Παιδείας Θεόδωρου Αρβανίτη προς τους μαθητές και γονείς του Δήμου Περιστερίου Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου Θεόδωρος Αρβανίτης, αρμόδιος για τα θέματα Παιδείας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το νέο σχολικό έτος ξεκινά μέσα σε μία δύσκολη συγκυρία που χαρακτηριστικό της είναι η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας. Η κρίση έχει ήδη επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και τις δομές της εκπαίδευσης και υποβάλλει σε μεγάλη δοκιμασία τις οικογένειες και ειδικότερα τους μαθητές. Στο Δήμο μας, παρά τα προβλήματα, δίνουμε καθημερινή μάχη για να διατηρήσουμε το επίπεδο που είχαμε κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια για τη λειτουργία των σχολείων μας. Παρά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων σε ποσοστό 35% (για το 2011 σε σχέση με το 2009), η λειτουργία των δύο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, έχει επιφέρει ήδη έναν σημαντικό εξορθολογισμό στις δαπάνες και γενικότερα στην οικονομική λειτουργία των σχολικών επιτροπών. Στο επίπεδο της συντήρησης, όπου οι μειώσεις των κονδυλίων είναι καταλυτικές, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε κάθε σχολείο να πληρεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει, όπως και το προηγούμενο σχολικό έτος όπου αναλάβαμε την σχετική αρμοδιότητα, την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών των δύο ειδικών σχολείων (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο). Συνεχίζουμε το θεσμό των Σχολικών Τροχονόμων, που έχει κριθεί επιτυχής τα τελευταία χρόνια. Για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, παρά τις ελλείψεις λόγω συνταξιοδοτήσεων του μόνιμου προσωπικού, ο Δήμος μας θα καλύψει τα κενά με συμβασιούχους όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία. Για όσα προανέφερα, υπάρχουν πάντα οι σχετικές επιχορηγήσεις. Όμως οι περικοπές που έχουν γίνει και αυτές που πρόκειται να γίνουν απειλούν και τη λειτουργία και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για την παιδεία δεν χωρούν εκπτώσεις. Αξίζει πάντοτε το κάτι παραπάνω, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών μας, και σε τελική ανάλυση αφορά το μέλλον αυτής της χώρας. Όμως η κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε απαιτεί, πέρα από τους προβληματισμούς που μας δημιουργεί, κυρίως αισιοδοξία. Με αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, και να τονίσω ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη φετινή μάχη της Παιδείας. Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μια υπέροχη νύχτα με το ολόγιομο φεγγάρι ψηλά... που... «κρυβόταν παιχνιδιάρικα» ανάμεσα στα δέντρα του Άλσους, χάρηκαν οι Περιστεριώτες την Παρασκευή 31 Αυγούστου συντροφιά με το μουσικό Ο εορτασμός της πιο διάσημης πανσέληνου του χρόνου, στο δροσερό υπαίθριο θέατρο του Άλσους Περιστερίου «Τέχνη στην Πέτρα» ήταν μοναδικός, όπως φάνηκε από την τεράστια συμμετοχή του κόσμου αλλά και Αυγούστου. Τα ηνία της γιορτής πήρε στα «χέρια του» το μουσικό σχήμα Cosa mostra the band και με τις νότες και τις μελωδίες, δημιούργησαν μια ολόθερμη ατμόσφαιρα που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και κέρδισε το πλούσιο χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Το μουσικό σχήμα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από τους Άρη Καμπανό, Λίλυ Σαμιωτάκη και Γιάννη Καστρώνη και μετά από κάποιες αλλαγές του line up το γκρουπ πήρε την τελική του μορφή με τον Άρη Καμπάνο στο τραγούδι, στο Πιάνο και στα Πλήκτρα την Λίλυ Σαμιωτάκη, Πλήκτραενορχήστρωση τον Αλέξανδρο Ζεινάκη, στην Ηλεκτρική Κιθάρα τον Γιάννη Μπαλαμπάνο, στο Μπάσο τον Βαγγέλη Τσίτσα και Τύμπανα-Κρουστά τον Γιάννη Καστρώνη. Οι μουσικές τους επιρροές προέρχονται από την ροκ έντεχνη και ποπ ελληνική σκηνή. Στο διάστημα που δραστηριοποιούνται το γκρουπ έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις σε live stages, festivals και μεγάλες συναυλίες και events σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. ταξίδι των Cosa mostra the band σε αγαπημένα τραγούδια που γέμισαν το κοινό με νοσταλγία από άλλες εποχές. Το συγκρότημα Cosa mostra The band σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, όπου όλοι μαζί απόλαυσαν το μπλε φεγγάρι, την δεύτερη πανσέληνο του φετινού Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου, η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη και ο δημοτικός σύμβουλος Σ. Αβραμίδης Σας ευχόμαστε Καλό Φθινόπωρο Είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε Δ/νση: Κνωσσού 6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλέφωνο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. - 9 μ.μ. Σάββατο 10 π.μ. - 6 μ.μ. Για τις αγορές σας προτιμάτε τα καταστήματα του Περιστερίου

5 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Απαντήστε μας! «Το σχολείο λειτουργεί σε κτίριο παλιάς κατασκευής με πολλά και σημαντικά κτιριακά προβλήματα» αναφέρθηκε στην εισήγησή της η Δ/ ντρια Π.Ε. Γ Αθήνας για το 28ο Δημοτικό Σχολείο, προτείνοντας να πάνε τα παιδιά στο όμορο 11ο Δημοτικό Σχολείο. Ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Κουμέντος που πήρε την απόφαση έχει επισκεφτεί το 11ο Δημοτικό Σχολείο; Θεωρεί, δηλαδή, ότι δεν είναι παλιάς κατασκευής το κτίριο και ότι δεν έχει προβλήματα; Και ακόμα καλύτερα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας το 11ο Δημοτικό Σχολείο; Τα άλλα σχολεία του Περιστερίου έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας; Διότι παρακαλούμε αν έχουν να μας διαψεύσετε. Θα είναι μια διάψευση που θα δεχθούμε... ευχαρίστως!!! Μ.Μπ. Απλά μαθηματικά... δημοτικού! Είπαν, λοιπόν, οι υπεύθυνοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το εξής απλό πρόβλημα πρακτικής αριθμητικής, μάλλον, Δ ή Ε Δημοτικού: «Έχουμε απ τη μια ένα σχολείο με 97 μαθητές, 6 δασκάλους και πληρώνουμε ενοίκιο. Έχουμε απ την άλλη ένα άλλο σχολείο με 195 μαθητές, 11 δασκάλους χωρίς να πληρώνουμε ενοίκιο. Τι μας συμφέρει καλύτερα; 1ο. Να αφήσουμε τα δύο σχολεία ως έχουν; 2ο. Να ενώσουμε τους μαθητές και να κλείσουμε το πρώτο σχολείο; Λύση Για τους μαθητές έχουμε: =292 μαθητές: 12 τμήματα = 24, μαθητές. Για τους δασκάλους έχουμε: 11+6=17, άρα 17-12=5 περισσεύουν. Και δεν έχουμε και το ενοίκιο. Οι μαθητές θα απαντούσαν στο απλό μαθηματικό πρόβλημα το 2ο. Αυτό έκαναν και οι υπεύθυνοι. Απλά μαθηματικά, απλή λογιστική, χωρίς να λάβουν υπ όψιν τίποτε άλλο! Μ.Μπ. Ορθά αποφάσισαν. Περιμένουμε και τη δράση. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 4 Σεπτεμβρίου, για να μην κλείσει το 28ο Δημοτικό Σχολείο και η στήριξη του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου ήταν πολύ ορθή. Αναμένουμε και την υλοποίηση της δέσμευσης όλων για κοινή κινητοποίηση και δράση για να ακυρωθεί η απόφαση αναστολής λειτουργίας του σχολείου. Μ.Μπ. ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟ ΓΙΑ... ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!!! Μα πόσο περισσότερο θα κόστιζε άραγε; Πόσο περισσότερη οργανωτική ταλαιπωρία θα τους πρόσθετε; Πόσο περισσότερη φαιά ουσία (κι αισθήματα επίσης με ουσία) θα πρεπε να διαθέτουν, για να σκεφθούν... το αυτονόητο πια στις μέρες μας; Αντί (ή έστω, ΜΑΖΙ με) τα αεροπανό που μας καλούσαν για «χαρές και πανηγύρια» της πανσελήνου του Αυγούστου, ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥ- ΣΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ και ΑΝΕΡΓΩΝ της πόλης μας, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ κι άλλα ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, σε άριστη εννοείται κατάσταση, που τυχόν μας περισσεύουν; Κάτι ΣΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΤΙΜΟ για το παρεχόμενο λαϊκό πανηγύρι ώστε να υπήρχε και ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, αντί του να περιμένουμε την... πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ ΚΑΙ γι αυτό το ζήτημα!!! Διότι η πρώτη-πρώτη βραδιά της Πανσελήνου του Μάη που είχα διοργανώσει κατ επιθυμία 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ θερμά τους μαθητές του σχολείου μας που κατάφεραν για άλλη μια χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ σε ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (81%) την ΕΙΣΑΓΩΓΗ τους σε ΑΕΙ (61%)και ΤΕΙ (39%)! Τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που μας έδωσαν τη χαρά και το κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας! ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ σε ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους μας ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ στη ζωή τους! Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του 3ου ΓΕΛ Περιστερίου του καλού μας Ψηλούλη, στην πρώωωωτη πρώωωωτη χρονιά της πρώτης θητείας του στον «Φοίνικα», δεν απέχει πια απ αυτή την πανσέληνο του Αυγούστου μόνο κατά χρόνια, αλλά... ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ!!! Λόγω κατάρρευσης των κοινωνικών δομών, για όσους το αντιλαμβάνονται αυτό και... δεν ζουν συνεπαρμένοι μέσα σ ένα πλασματικό, εικονικό σύμπαν!!! Μ.Κ. * * * ΚΑΠΟΙΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ» ΔΕΝ ΝΟΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ Τ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ... Νιγηριανοί πειρατές, αφού κατέλαβαν «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» (!!!) πετρελαιοφόρο, κι αφού αφαίρεσαν από τις τόνους καυσίμων που μετέφερε, το απελευθέρωσαν προς χαρά κι ευδαιμονία των μελών του πληρώματος του... «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (!) μεν πλοίου», που... παρ όλ αυτά, ήταν ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΙ!!! Μήπως για πολλοστή φορά, ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΚΚΕ που φωνάζει (;) καταγγέλλοντας αυτά τα σάπια παιχνίδια; Μήπως καταντάει αηδία η κοροϊδία, να... βαφτίζονται ελληνόκτητα λόγω φορολογικών απαλλαγών χιλιάδες πλοία και την ίδια στιγμή να ναι ελάχιστοι οι Έλληνες ναυτικοί πάνω σ αυτά; Μήπως να... τραβούσανε τ αυτάκια που... κάνουν πως δεν ακούνε; Διότι κάπως έτσι στα μεγαλοξενοδοχεία δεν βλέπεις Έλληνα υπάλληλο, παρά μόνο μαθητευόμενους Ρουμανο-Πολωνούς, και... κάπως έτσι με το... πρόσχημα της «επιμορφωτικής αρωγής» θα προσλαμβάνουν αύριο Ινδούς καθηγητές Αγγλικής γλώσσας στα φροντιστήριά μας, ως... πιο φθηνούς και...πιο αποδοτικούς!!! Μιααα ζωή στην απάτη το μυαλό μας! Μιααα ζωή στην φτηνιάρικη εξαπάτηση, δήθεν για να μαστε ανταγωνιστικοί, δήθεν γιατί το οικονομικό περιβάλλον πιέζει!!! Όμως το... σορτσάκι μεσ τις εκπτώσεις, το αγόρασα 35 ολόκληρα ευρώ, για να διαπιστώσω σπίτι μου, πως ήταν MADE IN PAKISTAN!!! (θα μου πείτε, πως ΕΓΩ ΦΤΑΙΩ και θα χετε δίκιο). Δηλαδή ορέ αδέλφια; ΑΝ ήταν κομμένο και ραμμένο στη... Γαλλία ας πούμε; Πόσο θα μου το πασάρατε ρε; Σαν χαβιάρι από Μαύρη θάλασσα; Μαύρες να ναι οι ώρες σας ορέ γαϊδούρια! Μαύρες κι άραχνες, μην πω κι άλλα!!! * * * Τι θαν «αυτό» σε λίγες μέρες; Μα πολύ απλά, ένας ολόφρεσκος ιστότοπος, που προορισμό θα χει, να φιλοξενεί, να αναδεικνύει, να στηρίζει, να δίνει κίνητρα, να παρέχει ευκολίες, να δικτυώνει, να διοργανώνει, να επιβραβεύει κ.λπ. κ.λπ. όσες και όσους έχουν σχέση με κάθε μορφής ΤΕΧΝΗ! Όσες και όσους αναζητούν ψήγματα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στην... τέταρτη πόλη της χώρας, κι όσες και όσους πιστεύουν, νομίζουν, ελπίζουν, επιθυμούν, ονειρεύονται, να υπηρετήσουν ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ! ΚΑΙ τις τέχνες, ΚΑΙ τον πολιτισμό! Με άλλα λόγια; Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, που θέλει να παραμείνει ΑΝΘΡΩΠΟΣ, και ΠΡΕ- ΠΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ αυτή η επιθυμία του να παραμείνει μια ζωντανή πραγματικότητα!!! Πάση θυσία, να μη χαθεί αυτή η δυνατότητα! Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, που οσονούπω ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ! Θ ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, ΘΑ ΣΥ- ΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ κάτω από έναν ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ! «ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ, ΚΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» Εννοείται πως, θ απλώσουμε χείρα βοηθείας, αλλά και θα καλοδεχτούμε, ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΗ και ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ απ όλους!!! Γιατί για μας, το παιχνίδι δεν είναι... «ONE MAN SHOW», αλλά...»all TOWN SHOW»!!! Μείνετε συντονισμένοι! Τα καλύτερα έρχονται! Μ.Κ. * * * ww.e-lyxnari.gr Τούτο πάλι; Τι θα ναι; Μα η διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα φιλοξενήσει τις όποιες πρωτοβουλίες, έκαναν το ΛΥΧΝΑΡΙ να στέκεται στα πόδια του, επί τόσα χρόνια, σ αυτή την ταπεινή γωνιά της πόλης!!! Κι επειδή όπως χρόοοονια τώρα γράφουμε στην είσοδό μας και το εννοούμε πως: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ, ΣΑΣ ΑΞΙ- ΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ» αυτή τη φορά, όντως... ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΝΟΥΜΕ! Θα αποδείξουμε πως το «λυχνάρι» δεν είναι μόνο ένα μαγαζί που... «πουλάει», αλλά ΜΙΑ ΙΔΕΑ! Ένας τρόπος που ο καθένας μπορεί ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ!!! Να γίνεται ακόμα... και (συμ) ΜΕΤΟΧΟΣ!!! Να (συν)δημιουργει!!! Να... (συν) ΕΙΣΦΕΡΕΙ στον οικογενειακό του προϋπολογισμό! Κι αυτό... οσονούπω! Θα το δοκιμάσουμε κι εννοείται πως... ΘΑ ΣΑΣΤΕ ΟΟΟΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣ- ΜΕΝΟΙ στο ταξίδι!!! Γιατί εμάς, οι... μοναχικοί δρόμοι ΔΕΝ μας αρέσουνε! Μην πω πως... μας τρομάζουν κιόλας!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ στο... ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ιδού και... το νέο (ξε) κίνημα!!! ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΤΖΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 28 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου (Χαλκίδος 10) ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 6 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012»ÌÒÌÛ ÛàÔ àô ¾ÒÖ Ö ÖÔÌ Ú Ì Ô ØÖˇÜÓÖ Ô ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ Û ÛÖÜÚ ÙÛÖ ß Ì Ö Û Ú Ó Þ Úý, Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú, ÙÛÖ Ù Û. ˇàÚ Ö- ÓàÚ ÛÖ ÖÛÌ ÒÌÙÓ ÌÔ Ì Ô, ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú, ÌÔˇ ØØÜÔÛ ÑÖ ÖÜÛÌ Û ÖÜÛÌ ÛÖÜÚ ÙÑ ÒÖÜÚ ÖÜÛÌ Ñ ÛÖÜÚ ÖÜÚ, ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ ÓÌ Ù ÜÛÖÜ ÛÖÜ Ì ÖÜ Ô - ÛàÔÛ Ú Ó ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ ÓÌ - ˇÖ Ö Ó ˇ Ù Ú. Ñ ˇ ÛØ Brigitte Chevalier, ÖÜ ÙÑÌ ÔÌÜÓ Û Ñ ÞÌ Ø Ù Ñ Ñ Û ÑÛ Ù ÓÌˇÖ- àô ÌØ Ù Ú, ÛÖÔ Ì àú ÛÖ Ì ÞÌ Ô Ñ Ô Ó ˇÌ Ô ÌØ ÌÛ ÓÌ ÛØÖ Ö ÖÜ Û Ø - Ì ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ ÙÛÖÔ ØÖÙà- ÑÖ ÛÖÜ Ü Ö. ¾ ÙÜÓÉÖÜÒÌ Ú Û Ú ÙÌ Ó ˇ ÛÌ Ú, ÖÔÌ Ú Ñ ÙÑ ÒÖÜÚ Ì Ô ÖÒÜ ÞØ Ù ÓÌÚ. Ö ØÌ Ì Ô ÉÖ ˇ ˇÌ Ô ÔÛ Ò ÝˇÌ, É ÙÌ ÛÖÜ ØÖ- Ùà ÑÖÜ ÛÖÜ ÜÝÖÜÚ, ÙÌ Ö ÖÔ Ö ÛÖÜÚ ÛØÌ Ú ÛÜ ÖÜÚ Ô ÑÌ : ) ØÖÝÖØ ÑÖÚ (Parolier): Ì Ô ÜÛÖÚ ÖÜ ÞØÌ ÌÛ ÒÌ - ÕÌ Ú, Ô Ñ Û Ò ÉÌ. ÖÜ ØÌ ÙÌ Ô ÒÌ ÌÛ, Ô Ñ ÔÌ ÌØàÛ ÙÌ Ú, Ô ÖÙÛ ˇ Ì.»Ì- Û ÛØÌ Ì Û Ú Ì ÑÖÔÌÚ ÙÌ ÒÌ ÕÌ Ú ÞÖÜÚ. ÔÌ Û Ö ÛÖ ÌÔ ÑÖ ÙÛÖ Ì ÑÖ, Ò Ö ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ ÙÛÖ Ø Ì Ó, ÞÌ Ø - ÌÛ Ó -Ó Û Ú Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ ÖÞ ÙÝ Ø Ñ. Ô Ñ Û - Ò ÉÌ Ñ Ô Ó ˇÌ, ÓÌÛ ÛØÌ Ì ÙÌ ÒÖ ÛÖ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔÖ ÓÌÒÌ Û Ú, ÙÞÖÒ Ì ÛÖÜÚ Ñ ÔÖÔÌÚ, Û Ú Ì Ô- ÔÖ ÌÚ Ñ ÒÒ ˇÌàØ Ó Û. - ÔÌ ÛÖÜÚ Þ ØÛÌÚ Ñ ÛÖÜÚ Ô ÑÌÚ Ô ßÓ ÒÖÜÔý. É) ¾ Û ÑÖÚ (Photographe): Ì Ô Ö ÛÜ ÖÚ ÖÜ Ì ÞÌ Ô Ñ Û Ú Ì ÑÖÔÌÚ, Ô Ñ Û Ò É ÔÌ Ñ Ô ÙÜ ÑØ ÛÌ. Û ÔÖÌ Û ÙÞÌ Ø ÓÓ Û, Û ÙÞÌ, Û Ö Û Ñ Ó ÔÜÓ Û Ñ Ýˇ ÔÌ ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ Ø ÖØ. ÔÌ Û Ö ÛÖ Ì ÑÖ ÙÛÖ ÌÔ ÑÖ, Ö ÛÖ Ø Ì Ó ÙÛÖÔ Ñ ÔÖÔ. ) `Ñ ÔÖˇÌ Û Ú Ñ ØàÛ - àô ÙÛ Ú (Realisateur): ÞØÌ - ÌÛ Û Ô Ì ÑÖÔ, ÒÒ ØÌ Ì Ñ Ô ÌÔÌØ Ì, Ô Ñ Û Ò É ÔÌ Ñ Ô Ó ˇ ÔÌ. ÞÌ Ô Ñ Ô Ì Ø Ó Û ÌÛ, Ô Ì, Ô Ø Ó ÛÖ Ö Ì, Ô Ó ÓÌ Û. - ÔÛ Ò ÓÉ ÔÌÛ Ñ ÒÜÛÌØ Ó Ì- Õ Ù, ÖÛ Ô Ì Û Ô ÌÝ ØÓÖ Û Ú. ¾ ÛØÖ ÖÚ ÌÑÓ ˇ Ù Ú, Ì ÖÓÌ - ÔàÚ, ØÌ Ì Ô ØÖÙ ØÓÖ ÌÛ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÜÝÖÚ. Ô Ó ˇÌ ÛÖ Ì Ô Ó ˇ Ó, ÞØÌ ÌÛ Ô ÌÕ ÙÑ ˇÌ Ô ÉØ ÙÑÌ Û ÑÜØ Ù ÓÌ Ñ ˇÌ Ø Ø - ÝÖÜ, àùûì Ì Ì Û Ô Ó ÖØÌ Ô ÔÛ ÙÌ ÙÌ ÌØàÛ ÙÌ Ú Ô ˇÌ ÛÖ Ó ˇ Ó. ØÌ Ì Ô ÌÕ ÙÑÌ Û ÙÛ Ô ÌÝ ØÓÖ ÙÜÙÞÌÛ ÙÌàÔ Ô ÓÌ- Ù ÙÌ ÖÙ ÕÌ ØÌ Ñ ÜÛ ÖÜ ØÌ Ì Ô Ó ˇÌ, Ô ß ÞÔÌ ÖÓÖ ÖÛ ÛÌÚ, Ô Ñ ÔÌ ÙÜ ÑØ ÙÌ Ú (ÙÌ Û ÓÖ Ì, ÙÌ Û ÝÌ ØÌ, Û Ñ ÔÖÜØ Ö Ü ØÞÌ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ ÜÛÖ ÖÜ Ì Ó ˇ ØÖÙÝ Û ÙÛÖ Ö ÑÌÝ Ò Ö;). ¾ ØÖÝÖØ ÑÖÚ ÛÜ ÖÚ ÒÌ Ì ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ ÛÖ Ó ˇ Ó ÙÜÒÒ - É Ì ÜÔ Û Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Û Ú ÖØˇÖ Ø Ý Ú, ÑÖ Û ÖÔÛ Ú Ø- Þ Ñ ÛÖ Ì Ó Ñ Ì Ì Û ÖÞ, É Ì ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ Û Ú Ø Ó- Ó Û Ñ Ú, ÙÞÖÒ Ì ÛÖ Ø Ì - Ó Ñ ÛÖ ÌÕ Ì Ù Ô Ô ÌÜ- ˇÜÔÌÛ ÙÌ ÒÒÖÔ, É Ì Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ø Ó ÛÖÚ Ñ Û ÌÜ- ÛÌØ ÝÖØ ÙÜÒÒ É Ì Û Ú Ñ Û - Ò ÕÌ Ú Ñ ÙÜÔÌÞ Ì àù ÖÜ Ô Ó Ô Ñ ÔÌ Ò ˇ. ¾ Ö Û ÑÖÚ ÔÛ ÙÛÖ Þ Ô ÒÜÌ ÛÖ Ó ˇ Ó ÙÌ Ì ÑÖÔÌÚ ÙÛÖ ÓÜ - ÒÖ ÛÖÜ, ÝàÛÖ Ø Ý Ì ÓÌ ÑØ ÉÌ Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Û Ú ÖØˇÖ- Ø Ý Ú Ñ Û Ú ßÑØÜÉÌ ý ÓÌ ÙÑÖ Ö Ô Û Ú Ô Ñ ÒÌ ÙÌ, ÖÛ Ô Û Ú ÞØÌ ÙÛÌ, ÑÖ Û Ì ÛÖ Ø Ì Ó ÛÖÜ Ø ÓÓ Û ÑÖÜ Ñ ÔÖÔ, ÛÖ Õ Ô ØÖÜÙ Ì ÓÌ ÉÌ Ò, ÞØàÓ Û Ñ Ò Ù, ÙÛÖÞÌÜÖÔÛ Ú Ô ÙÜÔÛ ÕÌ ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ, ÔÛ Ø ÝÌ Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ø Ó ÛÖÚ, Ü Ö Ø ÓÓ Ì, Ô Ñ Û ÖØ, ÓÌ Û ÞØàÓ Û ÞØÖÔÖ, Ì ÑÒ Ù, ØÖÙà Ñ - ÔÛàÔÜÓ, Ñ Û Ò Õ. àûö Ø - Ý Ì ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ, Ì Ò ˇÌÜÌ ÓÌ ÑÖ ÛÖÜ Ø Ì Ó. ¾ ÙÑ ÔÖˇÌ Û Ú à Ø Ý Ì ÛÖ Ó ˇ Ó, ÛÖ Ö Ì ÓÌ Ó Ó Ù, ÛÖ Ø ÝÌ, ÑÖ Û Ì Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Û Ú ÖØˇÖ Ø Ý Ú, Û Ú Ø ÝÌ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú ÓÌ Ì Ó Ñ Ì Ì Û ÞàØ Ú, ÓÌ ÞØ Ô Ó Ô Ì ÞÌ ÙÛ ÓÖ, É Ì ÛÖ Ø Ì Ó ÛÖÜ Ø ÓÓ Û ÑÖÜ Ñ ÔÖÔ, ÛÖ Ø ÝÌ, ÛÖ ÙÞÌ - Ì, ÛÖ Ö Ì Ó Ó Û Ñ Ñ Õ Ô ÉØ ÙÑÌ ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ, Ýà- ÛÖ Ø Ý Ì Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ø Ó - ÛÖÚ, ÒÒ ÔÛ Ô Û Ô Õ Ô Ì ÙÛÖ ÑÌÝ Ò ÛÖÜ, ÛÖÜ ÞØÌ ÌÛ Ô Õ Ô Ø ßÌ Û Ü Ö Ø ÓÓ - ÙÓÌ Ô ÙÛÖ ÞÌ, àùûì Ô Õ Ô Ø- Þ ÙÌ ÓÌ ÞØ Ô Ó Ô Ü ØÕÌ Ñ ÔÌ Ô Ò ˇÖÚ. ØÌ - ÌÛ ØÖÙÖÞ ÙÛÖ ÞØÖÔÖ ÖÜ Û ˇÌÛ ÓÌÒÌ Û. Ô ÒÖ ÓÌ Û Ô Ò Ñ, ÛÖ Ó ÖØÌ Ô ÓÌ ÔÌ ÖÒÜÛ ÙÜ ÑÌÔÛØàÓÌ ÔÖ Ñ Ô ÝÖÓÖ àôì Û ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÔàÙÛ ÑÖÜ ÔÛ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ ÒÌ Û. Ì Û ßÞ ÔÌÛ ý, Ñ ÌÔà Ó ÖØÌ Ô Ñ Û Ò É ÔÌ, ÌÔ ÙÜ ÑØ ÛÌ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ. ÞÌ Ô Ñ Ì Ô ÒÌ ÓÓ 10 ÒÌ ÛàÔ, ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÛÖÔ ÞØÖÔÖ ØÌ Ì Ô Ó ˇÌ Ô ÞÌ Ø ÌÛ, àùûì Û 10 ÒÌ Û Ô Ó Ô ÔÖÜÔ Ó Ù àø Ñ ÛÖ ÖÙÜ- ÔÛÖÔ ÙÛÌ! Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à )» ¾ ` ¾ˆÀ À ˆ... ÜÛÜÞØÚ ÖÜ ÙÛÖ Û ÓæÔ ÛàÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑØÔ Û Ú ÞØØ Ú Ö ` Ó ØÆÚ âé ÒÌ âó Ì ØÖ Ñ ÌÛÆÔ Ö, ÖÜ âþì ÝÆÌ Û Ú ˇÆÒ ÙÙÌÚ ÓÌ ÛÖ ÙÖÜØàÛªØ. ÝÜÙ ÑÆ æòö ˇ Ñ Û ÒÆÉ ÛÌ æû Ö Òæ ÖÚ åôìû ÛÖÔ Ü ÖÜØ æ ÛàÔ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ, ÛÖÔ Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ. ÖÜ ÝÜÒÆÙÙÌ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ Û Ú ÞØØ Ú Ó Ú ÓÌ ˇ ÙÓâÔÖ ÆˇÖÚ. åô Ñ ÛÖ ÓâÔÖ å Û Ú»âØÑÌÒ. ÖÜ âþì ÜÔ Óå, ÜÛª ÖÜ ÌÔ ÙÜÓ ˇÌå ÖçÛÌ Û ÆÔÛÌØÆ Û Ú. ÖÜØÑÖÜÆ; Ûå ÆØ Ì; Ì ÑåÔ ÛÖ ÜÛæ ÛÖ å, ÙÛ Øª ÖØ ÕÌ ÖçÒ ÙÌ Û Ô ØÖÛ Ñª ØÆ Ì Ñ ÌÔ ÙÛ ÓÆÛ ÙÌ ÖçÛÌ Ô Õ ÖÙÛÆÙÌ. íé ÒÌ Ó ØÖÙÛÆ ÛÖ ÕÌ ÆÛàÓ ÛÖÜ ÞÜ- ØÖÓ ÑÖç Ó ÌÜÛ ØåÖÜ. ÝÖç Ñ ÛÆÝÌØÌ ÓÌ Û Ú - Ø âú ÛÖÜ ÓÌÛÖÞª ÛÖÜ Ô ÞÆÙÌ ÛÖ 30% Û Ú Õå Ú Û Ú. Ó ØÛçØÖÔÛ ÜÛÖå Ö Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Ö `ÜØ åö, æû ÕÌ ÖÜÒÆÌ Ö ÆÔˇØà ÖÚ Ó Ì ÞÌåØ Ù ÖÜ Û ÛÌÒÌÜÛ å âôûì ÞØæÔ ÌåÞÌ ÑâØ 2 Ù. ÌÜØØ, Û Ö Öå Ó ªÑ Ô ÙÛÖÔ ÑØ Û Ñæ ØÖŁ ÖÒÖ ÙÓæ, ÛÖ 35% ÛàÔ ÓÌÛÖÞØÔ ÖÜ âþì ÛÖ ÑØÆÛÖÚ.» å àôå Ñ ÛÖ ÖÜÒÆÌ Ö ÑæÚ Ó Ú. Ø ÖÜ Û ÒâÓÌ ÛÖÜÚ `ÜØ åöüú Ø ÓÓâÔÖÜÚ ÛÖÜÚ âþì Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú. Ô»âØÑÌÒ Ô ÌÜÞ Ø ÙÛªÙÌ ÓæÔÖ. ÆÒ ÓÌ Ò ª ÛÖÔ `ÛÖÜØÔÆØ Ô ÝÜÒÆÌ Û... ¾ ¾ˆ ` ˆ ` ¾ ˆ. ¾ ` À `. `ÑÌÝÛÌåÛÌ Ñ ÛÖÔ ÌÛ åøö Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú, ÛÖÔ ØÛ Ó Ú, ÛÖÔ ÖÜÉâÒ Û ØÔ ÑÆÔÌ ÛÖ å, Ñ ÖÒÜ- Ì å Ì Ö. ï ØàÙÌ æ Û Ô Ü ÌØ ØÖÙ ÆˇÌ. Ú ÛÖÜ ÑÆÔÌ Ñ Ò ÖÜÒÆÑ âø Ö Û ÙàÑØÆÛ Ú, ÖÜ ÌåÔ Ñ Ì ÑæÛ ÛÆ ÛÖÜ. ØÖÙ ˇÌå Ô ÌåÙÌ Û Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñª ÑÖ ÔæÛ Û Ñ Ô Ó ÆÙÌ Ñ ÛÖÔ ÌÒÒ Ô Ñæ Ò æ ÙÛ Ô ÖØÖÒÖ å ÖØ æôû Ñ ÑÆˇÌÛ. ØÖÙ ˇÌå Ô Ó Ú Ö ÌåÕÌ, Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÆ, ÉÌÉ åàú-éìé åàú, æû ÛÖ ÖØ æôû Ö ÓâÛØÖ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌåÔ ÑÆˇÌÛÖ, ÓÌ ÉÆÙ Û Ô ÖÜÉâÒÌ Ö ÌàÓÌÛØå. ØâÓÌ ÜÑÒÌå, Ö àûæñöú Ó Ú ÌÔ ÌåÔ ÓæÔÖ Ñ ÒæÚ ÔÖÓ ÑæÚ, ÕâØÌ Ñ æ ÌàÓÌÛØå. ÓâÔ ÆÔÛàÚ ÓÌ â Ì ÙÌ æû ÛÖ Ô ÑæÉÌ Û Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÛÆ âô ÖÙÖÙÛæ ÌÔ ÌåÔ ÖØ æôû Ö ÓâÛØÖ. Ö Ìå Ì Ö ÖÜÉÌÒÖÓâÛØ Ú, ÖÜ ÑÆ Ö ÙÛ Óª ˇ âøˇì ÙÛ Ô ˇªÔ Ú, ÙÛ Ô Ö Öå ÖÒ ÛÌçÌÛ Ô ÌåÙÌ ÛÖÔ ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖ æû ÛÖ ÆÛÖ ÛÖÜ ÌÔ ÌåÔ Æ Ì Ö, ÖØ ÖÔÛåàÚ Ñ Ñ ˇâÛàÚ. Àˆ` ˆ» `` ` ¾À ¾ Ìå ÓÌ Ñ Û Þ ØªÑ ÓÌ Û Ò ÑÆØ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, ÙÌ ØÆÙ âõà æ ÛÖ ÙÛØ Ûæ Ì Ö Û Ú ÖØåÔˇÖÜ. ÖÜÚ ˇ ÜÓÆÙ ÓÌ ÓÌ Û ØÖ ÒÆÑ ÛÖÜÚ, face to face ÓÌ Û ÆÒÒ Æ ÛàÔ». æ æùû Ù æôûàô ÓÌÛ Õç ÛÖÜÚ ÔÛÆÒÒ ÙÙ Ô Þ Óæ ÌÒ Ñ Ý ÒÆÑ, Û Ý Ò ØÆÑ.»ÖÜ ˇçÓ ÙÌ Ó ÔÛåÙÛÖ Þ ÙÑ Ôª Ø Ô æ âô ÞØæÔÖ, âõà æ Û ÖÜÒª, ÙÛ ÓÌ ÆÒ Ó ØÛÜØå Û Ô ÓâØ Û Ú ßªÝ Ù Ú ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ æ Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖÜ `¾.»Ì Û Ô ÌÜÑ Øå Ú ˇÜÓ ˇÖçÓÌ æû Ö ` Ó ØÆÚ ÛæÛÌ ªÛ Ô ÔÛ ÖÒåÛÌÜÙ Ñ ÛÖ â Ì ÔÛ - ÓÔ ÓÖÔ ÑæÚ. çö ÔâÖ, ÛæÛÌ, Ö»åÑ Ú ÌÖ àøæñ Ú Ñ Ö» ÔØÒ Ú Òâ ÖÚ, Ñ Ö çö Ó å ÕÌ ÌØÔÖçÔ Û 160 ÞØæÔ, Ò Ùå Ù Ô ÙÛ ÖÜÒª, Û Ô Ö Öå ÝçÒ Ô Û». ÜÓæÙ ÙÛÌ Û â ÔÌ ÛæÛÌ; âñ Ù Ô Û çö ÙçÓÉÖÒ Û Ú ÔÛåÙÛ Ù Ú, ÛÖÔ»åÑ Ñ ÛÖÔ» ÔØÒ Ñ ÑæÔÛÌÜ Ô Ô ÛÖÜÚ ÙÛÌåÒÖÜÔ ÆÉ ÙÛÖÜÚ. ÜÙ ÑÆ Ö ÌÑ ØæÙà ÖÚ Ûç ÖÜ Û Ú ÙÛÜ- ÔÖÓå Ú Ñ ÖÒæ ÙÌ Û Æ ÛàÔ», æû ÌÔ ÛÖÜÚ ÔàØå ÖÜÔ ÜÛæ Ñ ÛÖÜÚ ßâÑ Ù Ô. ÔØ ÛØØ ÙÛ Ô æø ÔˇÖ, ÖçÛÌ ÛÖÜÚ ßâÑ Ù Ô Û» ÛÖÜÚ ØÜÙ Ü åûìú ÖçÛÌ ÛÖÜÚ â Ì Ø Ô. ÜÙ ÑÆ Ûå ÛÖÜÚ ÔØØ Ô.» ` Àˆ` ˆ. ¾ ¾ˆ`» ` ` À ` ` ¾ˆ` ¾»¾ ˆ ¾ ¾ˆ`. ØÖÙ ˇØ Ô ˇÜÓ ˇØ Û ÙÌ ØÆ ÓÌ Û Ô Ö Öå Ö åûòìø, ÛæÛÌ, ÕÌÑåÔ ÙÌ Ô ÙÑÖÛØÔÌ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÖÜ ÌÔ ÙÜÓ ˇÖçÙÌ Ñ ÜÔ ÛÌå ÓÔªÓ ÓÖÜ. ØØÛÖ ªÛ Ô Ö ÉØ åö ª Ö ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛâÚ; ÆÔÛàÚ Ñ Û Ú çö ÜÛâÚ Ñ Û ÖØåÌÚ ÔˇØØ àô ÙÑæÛàÔÌ Ñ ÛÖÜÚ ÖÓÖÝÜÒæÝ - ÒÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÛÙ ÆÔÖÜÚ Ñ ÑÆˇÌ ÝÖØÌÛ Ñæ, ÖÜ ÌÔ ªÛ Ô Ù Ô Ñ çûöüú, Ì ÑÒ Ó ÛåÌÚ. `Û Ú ÓâØÌÚ Ó Ú ÆÔÛàÚ, Ö Ö Öå Ñ ÔÖÙÛ Ò Öå ÛÖÜ åûòìø Ñ ÛÖÜ Ô ÙÓÖç, ØÜÙª Ü ª âþì ÉÆÒÌ Û Ô Ñª Û Ú ÙÌ ØÆ. ÌÑåÔ ÙÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ, Ûå ØÖÝ ÔØÚ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÉتÑÌ Ó æù ÑÖÜÚ Ñ ÌçÑÖÒ ÛÖÜÚ ÑÖ ÔÆ- Ì. ØÖÞÛâÚ æóàú Ìå ÓÌ æû ØÆÒÒ Ò ÓÌ ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ Û âþì ÉÆÒÌ Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ ÖÓÖÝÜÒæÝ ÒÖÜÚ. `Û Ó ÛÆÌ Óå æ Û Ú ÔàÙÛâÚ Ó Þ ÔâÚ, Ñ ÛÌÉ åôì ÑÆÛà Ö Ó ÜØÖÓ ÒÖÜ ÆÚ, ØàÛÆÌ âô ÌÜ ÆØ ÌÆÔ ÌåÔ Ñâ Ñ æû Ô ÛÖÜ ÔÛÖçÔ ˇÌÛ ÑÆ ÛÖÜÚ Ó ÜØå ÖÜÔ ÙÛÖ ÕçÒÖ. Ö æú ˇ ÌåÔ Ö Ì æóìôöú; Ö æú ˇ âþì ÙÌ ØÆ;»ª àú ˇ ÌåÙÛÌ ÌÙÌåÚ Ñ ÌÔ ÛÖÔ ÙÛÌçÌÛÌ; å ÖÜÔ Û ÛÙÖÔÛÖÑÆÔ Ò ÓÌ ÛÖ Ý Ù ÙÓæ, ÒÒÆ Ö ÝÛàÞÖå ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ æû ÛÖ Ýå æû Ô ÛÖ Ò Ù ÆÙÌ Ú ÌåÔ Ùå ÖÜØÖ æû ˇ ÙÌ ÑØÙÌ. ¾ˆ À ¾ˆ ` ` À SIEMENS ÌÔ ÕâØà ÌÙÌåÚ, ÒÒÆ Ì Ø âô ÑæÓÓ ßªÝ ÙÌ ÙÛ Ú ØÖ ÖçÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ âú.»ª àú ÌÙÌåÚ ß ÝåÙ ÛÌ Ñ Û ÛØå ÑæÓÓ Û ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ.. -.`¾.. -». À.; ÆÔÛàÚ âô ÌåÔ Ùå ÖÜØÖ æû ÛØæäÑ ÛÖÜ ÌÙàÛÌØ ÑÖç ÑØ ÛÆÌ ÙÛ Ò ØÆ Û Ú Ó ØÆÛÙ Û ÞØØ Ñ ÌÔ Þ Øå Ì ÙÌ Ñ ÔâÔ. å ÛÌ ØÚ ÕÌÑ ˇÆØ ÙÌ ÛÖ ÙÑÆÔ ÒÖ Û Ú Siemens; ÔØ ÛÖ ÓæÙ Ö Ó Øˇ ÑÌ 2 Ù. ÌÜØØ, ÖÜ ˇ Ó ÖØÖçÙ Ô Ô Û ÆØÖÜÔ ÌÆÔ ª Ô Ô ÙÛÖ ÌÜØà äñæ Ñ ÙÛªØ Ö, æ àú âñ Ô Ô 13 ÆÒÒÌÚ ÞØØÌÚ, ÜÛÖå Û Ìå Ô; Öç Ô ÛØâÞÖÜÓÌ ÙÛ Ñ ÙÛªØ Ñ Ô Ó Ú Û ÝÆÔÌ Ö Ñ æøö. ÉØªÑ Ô ÖÒ Û ÙÓâÔ ÓÌ Û Ô ÌØÓ Ô Ñª ÌÛ ØÌå.»æÔÖ ÖÜ ÔÛå 2 Ù. ÌÜØØ ˇ Ó Ú ØÙÌ Siemens 130 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ Ñ æþ ÙÌ ÓÌÛØ ÛÆ, Ô Ó Ô Û ÕÖ âßöüóì ÙÛ Ú ØæÙÛÜÞÌÚ. ÌÔ ˇ ÆØÖÜÓÌ ÓÌÛØ ÛÆ, ˇ Ó Ú Û ÑÒÌåÙÖÜÔ ÙÌ ÖÜÒÌ Æ. ÙÛÌçà Ô Ñ ÔÖ Öå Ù Ô Û Ô»âØÑÌÒ ÓÌ ÜÛª Û Ô ÙÜÓÝàÔå. SIEMENS `» À ` ¾À `. ÌÔ ÌåÔ ÓæÔÖ Û 130 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ ÖÜ ˇ ÑÒÌåÙÖÜÓÌ ÙÌ ÖÜÒÌ Æ ÓÌ Û Ô Siemens. Ö Ö Ù ÖÜ åö ÙÛ Ô ÙÜÓÝàÔå ÖÜ ÌåÞÔÌ æùö ÖÔÆÔÌ ÜÛæÔ ÛÖÔ Ûæ Ö Ö ÙÜ ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ ÌåÔ Ñ Ö Ü æòö ÌÚ ÌÙÓÌçÙÌ Ú ÖÜ ÔâÒ ÉÌ Siemens. ÑÖçÙÛÌ ÓÌ ÓÌ ÆÒ ØÖÙÖÞª Ñ ÌÔ ÌåÔ ÔâÑ ÖÛÖ, æû ÓÌ Û Ô ÙÜÓÝàÔå ÜÛª Siemens ÌÙÓÌçÌÛ Ô ÞØ Ó ÛÖ ÖÛªÙÌ ÙÌÓ ÔÆØ Ñ ÛÆ Û Ú ÝˇÖØÆÚ. ÜÛæ Öç ÛÖ ÉÆ ÌÛÌ; ¾ Ìݡ ØÓâÔÖ ÖÜ Ö ÑÖçÔ Û Ô Siemenes Ñ ÖÜ Û Ú å ÌÚ Ò ÓÖ âú âñ Ô Ô ÙÌ ÖÒÒâÚ ÞØØÌÚ Ô Ó Ú ÆÕÖÜÔ Ñ ÛÆ Û Ú ÝˇÖØÆÚ. åô Ù Ô Ô ÉÆ Ì Ú ÛÖÔ ÑÒâÝÛ Ô ÙÖÜ ÑÆÔÌ ÙÌÓ ÔÆØ Ö Ñ ÛÆ Û Ú ÑÒÌß ÆÚ. ÑÒÆÓ Û. ˆ À ¾»¾. ÝÖç ÜÛÖå ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÌÔ âþöüô Ý ÒæÛ ÓÖ, Ûå ÌÆÔ ÌåÞ Ô Ý ÒæÛ ÓÖ, ÜÛæ ÛÖ ÛØåÖ ˇ â ÌÝÛÌ æ ÛÖ µæòö Ö Ô Ó Ú ÒÒÆÕÌ æ Û Ô ØÖÜÙå ÛÖÜ. Ô ÆÔÛ Ù ÙÛ Siemens, ÖÜ Ó Ú Ü ÖÙÞ⡠ÑÌ Ô Ó Ú ÝâØÌ ÌÙÑâÙ ÑÆ Ö ÙÛ Óª, ÞÆÔÛØÌÚ, Ñ ˇØÌÝÛÆÑ Ñ 2-3 ÕÖÔ ÑÖçÚ ÛÖÓÖ ØÆÝÖÜÚ, Û Ô â àù Ô Ö ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÑÖå ÛØÖå Ñ Ö ØæÌ ØÖÚ Û Ú ¾ ÑçØ ÖÚ ØÔÆÉ Ú. ß ÝÌÕªÚ ÒÖ æô ÛÖ `ˆ ˇ ÔâÓÌ ÙÜ ÞàØÖÞÆØÛ ÙÛ Ô Siemens Ñ Û Ô ÌØÓ Ôå Û Ú ÝˇÖØÆÚ Ñ ÒÖѪÚ, ÌÔØ Ü ÖÛÌÒªÚ ÖÒ Û Ñª ÌÙå ÛÖÜ Ûæ ÖÜ Ó Ú ˇ ØåÙÛ Û ÌØ Þ ØªÚ ÙÛ Ì Ñ åô àøìæú 2-3 ÕÖÔ ÑØÔ ÛÖÓÖ ØÆÝàÔ ÛÖÜÚ Ö ÖåÖÜÚ ÉÌÉ åàú ˇ âþöü- ÓÌ Ò ØØÙÌ ÙÛÖ ÌÑ ÛÖÔÛ ÒÆÙ Ö. Ú ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÑÖå ÛØÖå ÌÔ ˇâÒÖÜÓÌ ÛâÛÖ ÌÚ àøìâúý. ˆ ÆØÞÌ Ñ Ý ÒæÛ ÓÖ. ¾À µ¾ Àˆ` ¾. å ÛÌ æùö ÖØ Ó Û ÙÓâÔÖÚ ªÛ Ô Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú å Ò ÙÛ Ô ÑÜØå»âØÑÌÒ. Ûå Ô Ó Ô ÌåÔ Ñ ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓâÔÖÚ æû Ô ÉÒâ Ì ÛÖ æø ÓÆ ÛÖÜ, ÙÌ ÙÜÔÌØ - Ùå ÉÌÉ åàú ÓÌ Û çö ÙÜÔÌÛ ØÆÑ ÛÖÜ, Ô åôìû Ø Ó Û ÑæÛ Û. ÞØØ Ó Ú ÒÒÆ Ì ØæÙà Ö ÓâØ ÓÌ Û ÓâØ, ÓâÙ æ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª Û Ú ÔÆ ÛÜÕ. Ó Æ ÔÖå ÖÜÔ ÛÖ âô ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÒÒÖ. Ö ÓæÔÖ ÖÜ ÓÖÜ ÑÆÔÌ ÌÔÛç àù æû Û Ó Æ ÖÜ ÔÖå ÖÜÔ ÌåÔ ÓæÔÖ ÌÔÌÞÜØÖ ÔÌ ÙÛªØ ÖÜ ÖØÆ ÖÜÔ Ñ ÞØÜÙæ. Ò ØØÔÖÜÔ ÙÌ ÓÌÛØ ÛÆ. ÙÖÜ ÒâÌ Ñ ÜÛæ. ÌÔ Ù Ó åôì æû ÆÓÌ Ñ ÒÆ. åôì Ú ÌÑÌå, ÙÖÜ É Æ ÖÜÔ Û ÞØÜÙÆ ÙÖÜ Û ÖÔÛÆÑ Ñ åøôì Ú Ñ ÌÜØÖÜÒÆÑ Ô ÖØÆÙÌ Ú ÙÖÜÉÒÆÑ. ØØ ØÚ ˇ ÛÖ Ý Ú ÛÖ ÙÖÜÉÒÆÑ ÞàØåÚ æôû ; ØæÉÒ ÓÆ ÙÖÜ. ÌÔ ˇ ÙÛ ÒçÔÌ æò ÑÜÉâØÔ Ù. ¾ Ñ. ` ¾ˆÀ À»¾ˆ À `¾ˆ» À Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÔÆ ÛÜÕ Û Ô ÉÒâ Ì Ñ Ö Óâ ÙÛÖÚ Ö ÑÖÔÖÓÖÒæ ÖÚ, Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú. `Û Ô ÖÜÒª æû Ô ÛÖÜ ÑØåÔ Ì Ö ÑØ Ô ÆØ Ú Ö Ý ÆÔ Ú ÛÖÜ `ˆÀ µ Û Ô Ôâ ÓÌåàÙ ÛàÔ Ó ÙˇØÔ, Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÛÖÜ â àùì Ò ØàÓâÔ ÆÔÛ Ù. å Ì æû ÔàØå Ì æû ÓÌ Øˇ Ñ Ô Ñ ÛÆ Û Ö Ó ÙˇÖå, ÒÒÆ ÌÔ âþöüóì ÝÛÆÙÌ ÑæÓ Û Ú ÓÌ ØÙÌ Ú Û Ú Ø ÌÔÛ ÔªÚ. ØÖÙ Æˇ ÙÌ ÓÌ ÆÒÌ Ô Û Ô ÕÌ ÌØÆÙÖÜÓÌ Û Ô Ø ÌÔÛ Ôª ÙÛ Ú ÓÌ ØÙÌ Ú ÛàÔ Ó ÙˇØÔ Ûå ÌÓÌåÚ ÓæÔÖ ÓÌ ØàÛ Æ ˇ ÌåÓ ÙÛÌ Ñ ÔÖ Ö ÓâÔÖ. Ö 2013 æóàú ˇ ÛØØÓÌ ÓÌ ÞØÜÙÆ ÑÖÜÛ ÒÖÓ Þ ØÖ ªØÖÜÔ. ÆÔ ÖçÓÌ.» Ú ÛÖ Ü æùþìû Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÓÌ Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÔÆ- ÛÜÕ æ ÖÜ ØÖâÉÒÌ Ì ÙÛ Ô ØÞ Ñª ÌÝ ØÓÖ ª ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÛÖ 2009 Ñ ÖÒå ÖÔ ßÌçÙÛ ÑÌ. ¾ ` ¾ ¾ ¾ ˆ ¾» ¾ˆÀ ¾`. ÖÔ ÔàØå ÌÛÌ ÛÖÔ ÑçØ Ö ÌÝ ÒÖ ÆÔÔ, ÛÖÔ ÉÖÜ- ÒÌÜÛª Û Ú.. æ Û Ô ØªÛ ; ÖÜÒÌÜÛâÚ ÌÒâà Ó Ó Æ Ñ Þ Ò Æ àô É ÝÛ ÙÛ Ø ØÔ, ØÖÞˇâÚ ÌÑÒâÞÛ ÑÌ Ñ Ø ÓÓ Ûâ Ú Û Ú.. å Û Ô ÒªßÌ ÛàÔ Ñ ˇ ÑæÔÛàÔ ÛÖÜ Ö Ñ. ÌÝ ÒÖ- ÆÔÔ Ú ÑÆÛ Ìå Ì ÛÖ 27% ÖÜ ßªÝ ÙÌ `ˆÀ µ ÙÛ Ú ØÖ ÖçÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ âú. ÖÜÚ Þ Ø ÑÛªØ ÙÌ ÉØ Ü Ö- Ø ÑÖçÚ, ÌÔØ ÜÛæÚ Ñ Ö æóö Öå ÛÖÜ âþöüô ÛØâÕÌ Û Ô ÞØØ, ÓÌ ÔÌØ å ÖÜ ÝˇÆÔÌ ÛÖ 30% Ñ çýìù 6%. ÖÒç Û Ô ÛØâÞÌÛÌ ÑçØ Ì ÌÝ ÒÖ ÆÔÔ ÓÖÜ ÜÛª Û Ô ÞØØ Ö ÔÌÖÝ ÒÌÒÌçˇÌØÖ, ÌÕ Öå Ñ âõ Ö, ˇ Ò Þ Ô ÆÙÌÛÌ æ Û Ô ÕÆ Ò.

7 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Από τις 10 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στα εργαστήρια (Χορού, Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Κεντητικής, Θεάτρου, Κινηματογράφου και Φωτογραφίας) του Δήμου Περιστερίου. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου τόνισε την απόλυτη ανάγκη της λειτουργίας των δημοτικών εργαστηρίων σε μια δύσκολη περίοδο, όπως είναι αυτή που διανύουμε για τη χώρα μας, γιατί έτσι δίνεται μια διέξοδος στους συμμετέχοντες για ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι, με προτεραιότητα οι δημότες - κάτοικοι της πόλης μας στην κατανομή των ενδιαφερομένων στα Εγγραφές στα εργαστήρια του Δήμου Περιστερίου τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό, όπου θα εμφανίζεται ο τόπος κατοικίας τους. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 26 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες - εγγραφές στα γραφεία της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΑΔΠ), καθημερινά τις ώρες 09:00-14:00 και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17:00-20:00, τηλέφωνα και , στις πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Περιστερίου (Παπαρρηγοπούλου 94). Για το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τις 3 έως και 20 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις επί της οδού Ηρακλειδών 86, Περιστέρι, καθημερινά τις ώρες 17:00-21:00, τηλέφωνο Μειώσεις διδάκτρων στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Σε μείωση των διδάκτρων μέχρι και 15% ετοιμάζονται να προχωρήσουν τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, συναισθανόμενοι, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες. Η μείωση φέτος αναμένεται να φτάσει ανά περίπτωση έως και το 15%, ενώ πέρυσι είχαν μειώσει τα δίδακτρα μέχρι και 20%. Υποχώρηση στις τιμές των σχολικών ειδών Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τιμοληψίες τής Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς το διάστημα από 27 έως 31 Αυγούστου παρουσιάζεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές σχολικών ειδών σε σύγκριση με το Σε δείγμα με περισσότερα από 100 προϊόντα διαπιστώθηκαν μειώσεις στις τιμές, που φτάνουν μέχρι και το -20%. Σε όλες τις επί μέρους κατηγορίες παρουσιάζεται αρνητική μεταβολή σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η συνολική ετήσια μεταβολή υπολογίζεται στο -8,8%. Υπογραμμίζεται ότι το εν λόγω διάστημα οι διεθνείς τιμές χάρτου παρέμειναν αμετάβλητες, σε αντίθεση, όμως, με τις τιμές πλαστικού, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης προκύπτουν μειώσεις 11,6% στις τσάντες, 5,6% στα τετράδια, 5,1% για μολύβια και στυλό. Για το σύνολο των σχολικών ειδών προκύπτει μείωση 8,8%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία: στα απλά τετράδια οι τιμές ξεκινάνε από 0,25 ευρώ (και κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό φύλλων και την ποιότητα τού εξωφύλλου), ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ξεκινούσαν από 0,58 ευρώ. στα μπλοκ ζωγραφικής οι τιμές ξεκινάνε από 0,30 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 2,20 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα η διακύμανση ήταν από 0,50 ευρώ έως 2,20 ευρώ. στα ντοσιέ - κλασέρ οι τιμές κυμαίνονται από 0,40 ευρώ έως το 2,20 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα η διακύμανση ήταν από 0,60 ευρώ έως 2 ευρώ. στα στυλό και στα μολύβια οι τιμές ξεκινάνε από 0,15 ευρώ και 0,30 ευρώ αντίστοιχα, ενώ πέρυσι ξεκινούσαν από 0,40 ευρώ και τα δύο. στις γόμες οι τιμές ξεκινάνε από 0,30 ευρώ, ενώ πέρυσι ξεκινούσαν από 0,45 ευρώ. στις τσάντες, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται σε ένα μεγάλο εύρος τιμών, μπορεί κάποιος να τις βρει από 8,99 ευρώ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ «Ένας χορός για όλους μας» στο νέο Άλσος Περιστερίου Στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 ο Δήμος Περιστερίου, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη, διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ένας χορός για όλους μας» στο νέο Άλσος Περιστερίου. Σε ανοικτή πρόσκληση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μαίρης Τσιώτα - Μάρκου προς τους εθνικοτοπικούς και αθλητικούς συλλόγους της πόλης, υπογραμμίζεται ότι: «Σε δύσκολες εποχές για τη χώρα μας, ο πολιτισμός ίσως είναι η μοναδική διέξοδος αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον. Άνθρωποι της πόλης ενώνοντας τα χέρια χορεύουν. Στόχος να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα χορού και να στείλουμε μήνυμα ανθρώπων που κρατιούνται ενωμένοι στην πόλη που αγαπούν. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σχηματίζουμε τον πιο μεγάλο κύκλο δείχνοντας ότι η μουσική και ο χορός μας ενώνουν και μας στηρίζουν κάθε στιγμή. Μας οδηγούν στα βήματα του χορού τα μέλη του τμήματος παραδοσιακών χορών του Δήμου, υπό τη Διεύθυνση της κας Αναστασίας Ντούρου. Σας προσκαλούμε να συντροφεύσετε την πιο μεγάλη παρέα της πόλης και να υποδεχτούμε το φθινόπωρο». Δηλώσεις για τα μέλη πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων στα τηλέφωνα: , , , ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ Από 11 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα γίνουν οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα Eπαγγελματικά Λύκεια (ομάδα α και β ) για το ακαδημαϊκό έτος , όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Παιδείας. Την ίδια περίοδο θα εγγραφούν και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αίτηση για εγγραφή Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης). ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Θ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ο νέος Παιδικός μας Σταθμός «Η Χρυσούπολη» στη συμβολή των οδών Δραγούμη 60 & Αναγγενήσεως στο Περιστέρι θα λειτουργήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2012 καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Υπάρχουν όλες «Η ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ» οι προϋποθέσεις : Άριστο και επιλεγμένο προσωπικό, σύγχρονες αντιλήψεις, νέα προγράμματα, προσιτά δίδακτρα, ιδανικό διδακτήριο, αληθινό κομψοτέχνημα, μπροστά σε άλσος, με απέραντη θέα στο λεκανοπέδιο. Πληροφορίες εγγραφές κάθε μέρα πρωί 8 2 και απόγευμα 6 8. Τηλ: A

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 Δύο ημέρες πριν το δεκαπενταύγουστο επισκέφθηκε την απόμακρη ερημονησίδα Γαύδο του Λιβυκού ο Αλέξης Τσίπρας και εμείς φίλοι του από το Διόνυσο, Κηφισιά, Περιστέρι και την Κοκκινιά πιστέψαμε πως θα επισκεφτόταν και την παραλία του Σαρακίνηκου με την απέραντη αμμουδιά για μπάνιο και να φάει ολόφρεσκο ψάρι της ημέρας στο εστιατόριο του Μανώλη και της Γκέρτη Βαϊλακάκη, αλλά εκείνος ξεκινώντας από τα Σφακιά κατευθύνθηκε μυνημένος στο λιμανάκι Καραβέ όπου δοκίμασε τα επίσης ολόφρεσκα ψάρια του σφακιώτη Κουρή και αμέσως μετά επέστρεψε με το φουσκωτό του και την παρέα του πίσω στα Σφακιά. Αυτά τα γράφω γιατί πρόβλεπα με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Σαρακίνηκο της Γαύδου να μου δινότανε για λίγα δευτερόλεπτα η ευκαιρία να του επιστήσω την προσοχή στο θέμα της αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που και αυτός το γνωρίζει πολύ καλά σαν πρόεδρος του κόμματός του και λέω ίσως να του έδινε προτεραιότητα αρχίζοντας από πρωτοβουλίες στην ΚΕΔΕ. Όλοι γνωρίζουμε πως ο «Καλλικράτης» έδωσε επιπρόσθετες αρμοδιότητες στους 325 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, αλλά αυτές ήτανε διοικητικές του ενός σκέλους, ενώ του άλλου οικονομικού σκέλους ακόμα παραμένουν απραγματοποίητες αφού η κρατική κεντρική εξουσία και τα αρχηγικά συγκεντρωτικά κόμματα της Βουλής δεν προέβησαν ακόμα σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να έχουν οι Δήμοι πόρους και από την φορολογία των δημοτών και των κατοίκων τους, αλλά τώρα μάλιστα με το τεράστιο δημόσιο χρέος και τις περικοπές το Κράτος και Βουλή δεν πρόκειται να προβούν στην ολοκλήρωση των δύο σκελών του «Καλλικράτη». Εγώ πάντως δεν θα πάψω ποτέ να συνηγορώ υπέρ της αυτόνομης Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι μόνο σαν εγγύτερη εξουσία προς τον πολίτη, αλλά και σαν κυρίαρχη ιδεολογία κοινωνικά αναγκαίας πρακτικής, σε αντιπαράθεση με το αυταρχικό αστικό Κράτος του αλαζονικού ατομικισμού και των κατεστημένων και των συγκεντρωτικών αρχηγικών κοινοβουλευτικών κομμάτων συχνά της διαφθοράς και της εθνικής αποσάθρωσης. Έχω πει πολλές φορές πως Κράτος γίναμε ήδη από τον 19ο αιώνα, αλλά ακόμα Κοινωνία δεν γίναμε, όσο επίτηδες η Κοινωνία παραμένει κατακερματισμένη πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, ζώντας ο κόσμος σε ανασφάλεια, αβεβαιότητα και ξένη εξάρτηση, που διατηρείται με ντόπιους συνεργάτες λαδωμένους ποικιλοτρόπως. Από τον θάνατο του Κυβερνήτη Καποδίστρια και μετά ως τις ημέρες μας η Ελλάδα του άτολμου και συντηρητικού Κράτους των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών ελλειμμάτων αυτονομίας και πατριωτικής ηγεσίας, ήταν πάντα στραγγαλισμένη και εξαρτημένη από ξένες δυνάμεις. Με τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάχρονο παιδάκι αντιλήφθηκα τις συνέπειες της αγγλικής επέμβασης του Δεκέμβρη 1944 στα εσωτερικά της Ελλάδας και της νέας κατοχής, που το 1947 πέρασε στην κυριαρχία των Αμερικανών με το επιτελείο του στρατηγού Βαν Φλή να βάζει τέρμα στον εμφύλιο σπαραγμό στον Αύγουστο του 1949 στο Γράμμο. Τώρα η εξάρτηση και η νέα κατοχή της τείνει από τους Αμερικανούς να περνά στη συντηρητική Γερμανία της Άνγκελα Μέρκελ και του Φίλιπ Ρέσλερ, καθώς και της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Όμως που είναι οι Έλληνες πολιτικοί που αγαπάνε την Ελλάδα να την ανορθώσουν από την ταπείνωση και την κατοχή στην αξιοπρέπεια και ακεραιότητα του ισότιμου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των υπερήφανων λαών της. Δεν θα πάψω να συνηγορώ υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί πιστεύω πως το έλλειμμα δημοκρατίας και αυτονομίας που παραδέρνει τη χώρα μας με την ξένη εξάρτηση ποτέ δεν θα καλυφθεί από τη διαβρωμένη, διεφθαρμένη δομή της αναχρονιστικής νοοτροπίας που χαρακτηρίζει οικονομικά και πολιτικά την κεντρική εξουσία του Κράτους που είναι ανεπαρκές για να αλλάξει τα πράγματα. Μόνο το μοίρασμα της εξουσίας στους ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΥΔΟ 325 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες πλαισιωμένες με επιπλέον περισσότερες αρμοδιότητες όχι μόνο διοικητικού χαρακτήρα που έδωσε ο «Καλλικράτης», αλλά και με απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα φέρει την αλλαγή. Έτσι θα μπορέσουν να αναδειχθούνε νέες πολιτικές ηγετικές δημοκρατικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια καθιστώντας εφικτή την κοινωνική αναδιάρθρωση και μεταλλάζοντας το αστικό, εξαρτημένο εθνικιστικό, συγκεντρωτικό και πάντα εξαρτημένο από τους ξένους κεντρικό Κράτος σε 325 κοντινές στον πολίτη, φιλολαϊκές εξουσίες που είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Ασφαλώς και γνωρίζω τους ενδοιασμούς των αναγνωστών μου που προβάλουν το επιχείρημα πως ορισμένοι αιρετοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι είναι ανίκανοι κι ακόμα διεφθαρμένοι και πως και το διοικητικό προσωπικό των Δήμων συχνά δεν έχει την αναγκαία κατάρτιση και δυνατότητα να εργαστούν αποτελεσματικά, όταν μάλιστα, ελλείψεις και αναχρονιστικές πρακτικές και διαδικασίες θα κάνουν αναποτελεσματικούς τους Δήμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της λειτουργία της αμεσοδημοκρατίας και της λαϊκής δημιουργικής βούλησης και συμμετοχής. Η μοιρολατρική όμως αντίληψη πως τίποτα δεν πρέπει να μεταρρυθμιστεί, αφού τίποτα δεν αλλάζει στην Ελλάδα, «όσο οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτοί που είναι, συχνά ανεπαρκείς και διαπλεκόμενοι μόνιμα στη στασιμότητα και στη διαφθορά», δεν θα φέρει ποτέ την αναγκαία αλλαγή και αναδιάρθρωση, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Η μοιρολατρική άρνηση κάθε αναγκαίας μετατροπής μαρτυρεί μια θέση σκοταδιστικής δομής και αναχρονιστικής νοοτροπίας που χαρακτηρίζει πολιτικό αλληθωρισμό και αντίδραση ανθρώπων που δεν προσδοκούν μετατροπή από μια σκοταδιστική κατάσταση σε άλλη βελτίωση αναβαθμισμένη. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια προοδευτική και καθολική μορφή σωστής εξέλιξης, αφού η ύφεση σταματά κάθε θετική επίδραση του ενός καλού στο άλλο καλό και τη γένεση μιας βελτίωσης από κάποια άλλη βελτίωση, κάτι που συμβαίνει και στη ζωή και στη φύση, όπου χωρίς την ικανότητα της αλληλεπίδρασης δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν. Επανερχόμενος στο θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αυτοδιοίκησης που πάντα θα συνηγορώ στην αναβάθμισή της για να δοθούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες ώστε να γίνει το αυταρχικό συγκεντρωτικό μας Κράτος μια σύγχρονη ανθρώπινη Κοινωνία των πολιτών της, δεν θεωρώ τα κείμενά μου απλά μιας απλής αυθαίρετης και υποκειμενικής αίσθησης και εμπειρίας, αλλά λόγια σωστά που συμβάλουν θετικά σε ένα σωστό διάλογο. Έζησα κομματικοποιημένος και δίδαξα σαν εκπαιδευτικός με γενικευμένη πείρα σε χώρα με πόλεις που διαχειρίζονται κοινωνίες αυτόνομων συστημάτων που αναπαράγουν τη σύνεση και τη σωστή δομή ιδεών και πραγμάτων όλων των πολιτών στο Δήμο τους τοπικά με όλες τις διοικητικές και εφαρμοσμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που τους εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του τόπου τους και της ταυτότητά τους με τον εαυτό τους, σαν ελεύθεροι πολίτες, συνδέοντας τον καταμερισμό της σκόπιμης δράσης τους στη ζωή και στη δημιουργική εργασία. Οι αρμοδιότητες που έδωσε ο «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επαρκούν χωρίς πόρους που θα εξασφαλιστούν μόνο όταν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις κάνουν τους Δήμους οικονομικά αυτάρκεις εισπράττοντας τοπικά τους αναγκαίους φόρους, που τώρα πάνε μονοκούκι στην κεντρική κρατική εξουσία καθώς μόνη διαμορφώνει τη δημοσιονομική διάρθρωση της χώρας με τα γνωστά οικονομικά ναυάγια που ταπείνωσαν τη χώρα αντί οι 325 Δήμοι και οι 13 Περιφέρειες να διαχειρίζονται τα χρήματα των τοπικά φορολογούμενων κατοίκων και δημοτών ώστε η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας να σχεδιάζεται τοπικά. Αλλά από τα τέλη Ιουλίου 2012 κιόλας έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να μειώσει τους πόρους προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια των 23 νέων μέτρων καταργήσεων, που περιλαμβάνει το αρχικό πακέτο για την εξεύρεση των 11,8 δις ευρώ που διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Έχουν εκφρασθεί ισχυρές αντιρρήσεις, αναταράξεις και έχουν γίνει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις καταργήσεις και τις νέες περικοπές που κλονίζουν τη συνοχή της συγκυβέρνησης, αλλά η Τρόικα επιβάλλει πάντα τις δικές της θέσεις αδιαφορώντας για τις προεκλογικές υποσχέσεις των τριών κυβερνητικών κομμάτων να επαναδιαπραγματευτούν το Μνημόνιο και τώρα τις αθετούν από τον φόβο των δανειστών, του ΔΝΤ και των συντηρητικών ευρωπαίων ηγετών, με πρωταγωνιστές τους Γερμανούς, που σαν μαύρα κοράκια έχουν πέσει πάνω στην Ελλάδα των θυσιών αδύναμη να απαλλαγεί από το σύνδρομο της συντέλειας που την απειλεί. Τώρα ΔΝΤ, ΕΚΤ και η συντηρητική ηγεσία της ΕΕ γονατίζουν τους εταίρους τους στις χώρες της νότιας Ευρώπης με οικονομίες εδώ και χρόνια βυθισμένες στην ύφεση, όπου ο ιδιωτικός τομέας βάζει λουκέτο και δεν κάνει επενδύσεις και ο δημόσιος τομέας περικόπτει τις δαπάνες του, ώστε αν ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης δεν ενεργοποιηθεί, να αναγκαστούν να κηρύξουν στάση πληρωμών των τεράστιων τόκων και πανωτόκιων που τις γονάτισαν. Αλλά μήπως και τα χρήματα του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης δεν είναι και αυτά δάνεια που θα βαρύνουν ακόμα πιο πολύ το αφόριτο φορτίο των χρεωμένων χωρών Εδώ στη Γαύδο οι πιστοί επισκέπτες της είναι τουρίστες από όλη την Ευρώπη που γνωριζόμαστε οι πιό πολύ μεταξύ μας ακόμα εδώ και δεκαετίες και συζητώντας ηλιοψημένοι στις παραλίες, είτε στις βραδυνές δροσιές των εστιατορίων, συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, βγάζει κανείς το συμπέρασμα του τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη με τους Ιταλούς να απευθύνονται στην Αριστερά, αλλά και στην επαναφορά στην εξουσία του Μπερλουσκόνι, οι Γερμανοί να σιωπούν για το ελληνικό δράμα υπονοώντας πως «εμείς πληρώνουμε πολλά για σας και εσείς συνέχεια μας ζητάτε περισσότερα, οι Σκανδιναβοί και ιδιαίτερα οι Φιλανδοί να εκφράζουν ψυχρά την αδιαφορία τους για τις δυσκολίες των νοτιοευρωπαίων «που αδιαφορούν να αποπληρώνουν τα χρέη τους» και οι ευγενικοί Ολλανδοί να τους σιγοντάρουν διπλωματικά για να μην μας στεναχωρήσουν. Οι Γάλλοι να δείχνουν αλληλέγγυοι μαζί μας συμφωνώντας στην κριτική μας για τη Γερμανική αλαζονία κατά της Ελλάδας, αλλά τίποτα άλλο. Τους Άγγλους, τους Δανούς και τους Νορβηγούς να μην συμμετέχουν ευχαρίστως στις πολιτικές μας συζητήσεις δείχνοντας ωστόσο ανησυχία μήπως και αναγκαστούν οι χώρες τους να εμπλακούν στον οικονομικό εφιάλτη της Ευρώπης. Οι Ισπανοί συνομιλητές και ιδίως οι λεπτές νεαρές Ισπανίδες που έχουν γνώμη για όλα και μερικές Ελληνίδες πολιτικοποιημένες συνομιλήτριες με ψυχραιμία συνηγορούσαν για την Ευρώπη των λαών της, ενισχύοντας την ομοσπονδιοποίησή της, απαιτώντας όμως την επέμβαση του μηχανισμού στήριξης, χωρίς βαρειά επιτόκια των τοκογλύφων ιμπεριαλιστών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικοί κατεστημένου, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη, ώστε τόσο η Ισπανία όσο και η Ελλάδα να βγούνε από την χρόνια ύφεση, τις περικοπές και τις καταργήσεις των ασφαλισμένων και των εργαζομένων, «να προωθηθούν αλλαγές αλλιώς στάση πληρωμών γιατί δεν αντέχουμε άλλες θυσίες στο βωμό των εκβιαστών μας, Μιά τέτοια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων να μας λείψει». Αυτά λέγανε οι Ισπανίδες και οι Ελληνίδες, που είχαν ενεργοποιηθεί στην παραλία του Σαρακίνηκου όταν έμαθαν πως ο Αλέξης Τσίπρα; βρισκότανε στη Γαύδο χωρίς να γνωρίζουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έμεινε στο λιμάνι του Καραβέ, από όπου επέστρεψε σύντομα στη νότια Κρήτη. Κατά τα άλλα ηρεμία κυριαρχεί στο Σαρακίνηκο από όπου σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου κολυμπώντας στα γαλανά νερά του Λιβυκού Πελάγους πάντα αισιόδοξος, αφού τίποτα εμάς δεν μας τρομάζει, πιστεύοντας ακράδαντα πως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΕΛΟΥΝ ΨΥΧΗ Με έντονη απογοήτευση το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι μια υγιής «πρωτοβουλία λαϊκής βάσης» του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη με τη συμπαράσταση και τη σύμπραξη 27 εθελοντών γιατρών, 4 φαρμακοποιών, 5 ψυχολόγων και 100 εθελοντών, μετακινείται «εν αγνοία» της από κρατικό σε κρατικό φορέα. Ανακοινώνονται Κοινωνικά Ιατρεία από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της πόλης μας «ως παραρτήματα», γίνονται συμφωνίες, υπόγειες διαδρομές, ίντριγκες αλλά όλοι ξεχνούν ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από την αρχική πρωτοβουλία λαϊκής βάσης των εμπνευστών και πρωτεργατών για τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου στο Περιστέρι. Λειτουργούν τα Δημοτικά Ιατρεία; Λειτούργησε το 1 ο Κοινωνικό Ιατρείο και είχε τέτοια προσέλευση για να δικαιολογηθεί και η ίδρυση και 2 ου Κοινωνικού Ιατρείου; Ποιος ήθελε να εξυπηρετηθεί; Ποιος έλεγε ότι υπάρχουν οι γιατροί της πόλης στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση και στο πρώτο βίντεο του Κοινωνικού Ιατρείου; Πώς είναι δυνατόν φορείς να εμπλέκονται σε τέτοια «παιγνίδια»; Άραγε ο εθελοντισμός όπως τον ονειρεύθηκαν οι «Επιστήμονες Υγείας για το Περιστέρι» σπάει το μονοπώλιο του εθελοντισμού και μπαίνει εμπόδιο στα πολιτικά συμφέροντα ορισμένων; Τι τύχη θα έχουν τα Κοινωνικά Ιατρεία στην πόλη μας; Θα είναι ικανή η πολιτική σκοπιμότητα και η ίντριγκα να εμπνεύσουν τον εθελοντισμό έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα προς όφελος των συνανθρώπων μας; Γιατί άραγε το Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού, που δεν είναι παράρτημα, παρά ένα αυτόνομο ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης συνεργάζεται εξαιρετικά με όλους τους φορείς; Γιατί εμείς το δικό μας Κοινωνικό Ιατρείο τρέξαμε να το κάνουμε παράρτημα; Ποιους σκοπούς εξυπηρέτησε αυτή η προσφυγή; Εμείς παρ όλες τις διαφωνίες μας για το Μνημόνιο που υπογράφτηκε «για εμάς χωρίς εμάς», συνεχίσαμε πιστά ώστε να ολοκληρωθεί η υλικό-τεχνική μας συμβολή στο παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής «Αποστολής» στην οδό Μακρυγιάννη 141 στην Κηπούπολη, όπως οφείλαμε έως και τις 17 Αυγούστου Συμβάλαμε στη συλλογή φαρμάκων με την Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Λαϊκών Κινημάτων Αλληλεγγύης, μόλις μια μέρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο «εν αγνοία μας». Τα κοινωνικά έργα όπως έχουμε πολλές φορές δηλώσει έχουν εμπνευστές και δημιουργούς, αλλά αναφέρονται στον συνάνθρωπο και έχουν συνεχιστή τον ενεργό πολίτη και χρειάζονται πραγματική ψυχή για να λειτουργήσουν και όχι ψεύτικους οραματισμούς Μακάρι να μην διαψευστούμε στη συνέχεια και να λειτουργήσουν τα 2 Κοινωνικά Ιατρεία «που εμείς δημιουργήσαμε» προς όφελος του συμπολίτη μας που περνά δύσκολες ώρες για να κερδίσει και πάλι τη χαμένη αξιοπρέπειά του. Ας μη μείνει αυτή η ιδέα, που ξύπνησε από το λήθαργο τους φορείς, στα συρτάρια τους γιατί το Περιστέρι μας θα έχει χάσει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και τότε όλοι θα είναι υπόλογοι στον κόσμο της πόλης μας. Για το Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου Η ομάδα των Επιστημόνων Υγείας Γιώργος Βαθιώτης

9 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 Ένταση στη συγκέντρωση συνταξιούχων έξω από το υπουργείο Υγείας Ένταση επικράτησε το πρωί της Τρίτης 4 Σεπτέμβρη στο υπουργείο Υγείας, όταν στο κτήριο «εισέβαλαν» περίπου 200 συνταξιούχοι του ΙΚΑ, που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση, διαμαρτυρόμενοι για τις νέες περικοπές που επίκεινται στις συντάξεις τους, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με την προμήθεια των φαρμάκων τους και τις κινητοποιήσεις των γιατρών του ΕΟΠΥΥ. Οι συνταξιούχοι ζήτησαν συνάντηση με τον υπουργό Υγείας Α. Λυκουρέτζο κι όταν δεν έγιναν δεκτοί, εισέβαλαν στο κτίριο, φθάνοντας μέχρι το γραφείο του υπουργού. Ο υπουργός βγήκε έξω από το γραφείο του και όταν εκείνοι επιχείρησαν να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ο κ. Λυκουρέτζος τους απάντησε ότι είναι τραμπούκοι, όπως είπαν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι. Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε στην εφημερίδα «Το Βήμα» ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ Δήμος Κουμπούρης, ο κ. Λυκουρέτζος τους είπε: «Σας χαρακτηρίζει τραμπούκικη ιδεολογία» και τους κατηγόρησε: «Λέτε ψέμματα ότι δεν υπάρχουν γιατροί και φάρμακα». Από την πλευρά του υπουργείου δεν επιβεβαιώνουν αυτές τις εκφράσεις και αναφέρουν ότι ο υπουργός τους κάλεσε μόνον να μην φωνάζουν και όταν ηρεμήσουν τους περιμένει να συναντηθούν και να συζητήσουν. Οι συνταξιούχοι έδωσαν νέο ραντεβού στην πλατεία Κοτζιά, για το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιοδοτικών ομοσπονδιών ΙΚΑ - ΕΛΤΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΟΣΕ - ΟΑΕΕ - ΝΑΤ- ΟΤΑ - ΤΑΕ. Mόλις 225 προσλήψεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Oι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μιλούν για κενές θέσεις με το άνοιγμα της σχολικής χρονιάς Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται μόλις 225 εκπαιδευτικοί σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντί των που υπολόγιζε αρχικά. Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα Τα Νέα, ο αριθμός αυτός είναι ο μικρότερος που έχει ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καθώς οι φετινές προσλήψεις είναι λιγότερες από τις μισές ακόμα και σε σύγκριση με πέρυσι που είχαν γίνει 546 προσλήψεις συνολικά και ήταν ήδη οι λιγότερες εδώ και δεκαετίες. Η εξέλιξη ενισχύει τις εκτιμήσεις που έχουν εκφραστεί από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες για περισσότερες από κενές θέσεις εκπαιδευτικών που θα προκύψουν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Το υπουργείο μελετά να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα -πέραν των προσλήψεων αναπληρωτών και ωρομισθίων- και με επιμήκυνση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών κατά τουλάχιστον μία ώρα. Οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν σε αυτή την εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι το πραγματικό ωράριο εργασίας τους είναι κατά πολύ ευρύτερο από το ωράριο διδασκαλίας, καθώς ο χρόνος διδακτικής προετοιμασίας και αξιολόγησης των μαθητών ποικίλλει ανάλογα με την ειδικότητα και την εποχή του σχολικού έτους. Κινητοποίηση από τη ΔΟΕ Υπενθυμίζεται ότι η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα που θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στα σχολεία, οι δάσκαλοι θα προχωρήσουν σε δίωρο συμβολικό αποκλεισμό των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ Σε αδιέξοδο κατέληξε η πολύωρη συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας με τους εκπροσώπους των Φαρμακοποιών, Φαρμακοβιομηχάνων και Φαρμακαποθηκάριων για το θέμα των χρεών του ΕΟΠΥΥ που έχουν οδηγήσει τους ασφαλισμένους σε απελπιστική κατάσταση, αφού οι συνταγές που παίρνουν από τους θεράποντες γιατρούς δεν εκτελούνται, σύμφωνα και με όσα είπαν στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ», Φαρμακοποιοί του Περιστερίου. Η συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στο υπουργείο Υγείας διήρκησε τέσσερις ολόκληρες ώρες. Ο «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» ήταν παρόν καταγράφοντας τις εξελίξεις οι οποίες από πολύ νωρίς φάνηκαν ότι θα «ναυαγούσαν» Στο τέλος της συνάντησης ο αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Κυριάκος Θεοδοσιάδης, ανακοίνωσε την πρόθεση του κλάδου να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις καθώς, όπως Ο Υπουργός Παιδείας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς Για ζητήματα της αρμοδιότητάς του, εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, ενημέρωσε είπε, κατά τη διάρκεια της πολύωρης συνάντησης δεν έλαβαν σαφείς δεσμεύσεις για την καταβολή των χρεών του ΕΟΠΥΥ απέναντι στα φαρμακεία. Οι Φαρμακοβιομήχανοι συμμετείχαν στη συνάντηση με εκπροσώπους τους την τελευταία ώρα της σύσκεψης. Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας τους ζήτησε να δοθεί πίστωση 60 ημερών προς τις φαρμακαποθήκες προκειμένου να καταστεί δυνατό το τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος. Ο Κ. Θεοδοσιάδης να πληρώνονται οι Φαρμακοποιοί σε 90 ημέρες από τον ΕΟΠΥΥ μετά την εκτέλεση των συνταγών, από τις 45 που ισχύει σήμερα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, όπου μέσα σε κλίμα έντασης μεταξύ των μελών του αποφάσισε «δια βοής» τη συνέχιση της αναστολής της πίστωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, που σημαίνει ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο για τους ασφαλισμένους που έχουν άμεση ανάγκη τα φάρμακά τους, αλλά η τσέπη τους δεν έχει να πληρώσει τίποτα Φαίνεται καθαρά πλέον, ότι αυτό το να «βάλουμε πλάτη όλοι» ή «έχουμε μεγάλη κρίση» ή «κάντε λίγο υπομονή ακόμη» το βιώνουν στον υπέρτατο βαθμό ΜΟΝΟ οι μη έχοντες και ποιοι είναι αυτοί; -Αυτοί που κρατούσαν στη τσέπη τα τελευταία 10 ευρώ να πληρώσουν τα φάρμακά τους και σχεδόν δεν έτρωγαν τώρα πρέπει να «κόψουν το λαιμό τους» Ο κ. Αρβανιτόπουλος διαβεβαίωσε τον κ. Παπούλια για την έγκαιρη παράδοση των βιβλίων στα σχολεία, ενώ όπως είπε, η ηγεσία του υπουργείου φροντίζει ώστε «να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κενά στους εκπαιδευτικούς» Κατά τη συνάντησή του με τον κ. Παπούλια, ο Κ.Αρβανιτόπουλος παρατήρησε επίσης ότι ο πολιτικός χρόνος είναι συμπυκνωμένος και πρέπει μέσα σε αυτόν «να διορθώσουμε παθογένειες δεκαετιών». «Περιμένουμε το καλύτερο, κύριε υπουργέ. Γιατί, όπως λέτε, το κεφάλαιο Παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για σήμερα, αλλά περισσότερο για το αύριο» παρατήρησε ο Πρόεδρος.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 6 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ø ÞØÖÔ Ø Ô Ö ÛÖÜÚ ØÖ- ÙÝÜ ÌÚ, ÛÖ 1921, ÙÞÌ ÖÔÓ ÓÌ ÛÖÔ Ô Ø Ö Ø É, ÛÖÔ ØàÛÖ Ó Ô - É Û Ú ÖÒ Ú, ØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ö Û»Ì Ø Ö Ó ÛØ Ú `Û Ü- Ø Ñ Ú, ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÝØÖ Û, Û Ô Ö Ö ÓÖÒ Ú Ì ÞÌ ÑÒÌßÌ, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ Ìˇ ÓÖ-ÔÖÓÖ Û Ú ÌØ ÖÞ Ú. Ö ÔÌÖ ÌÜ Ø Ì Ñ Û ÙÛ ˇ ÑÌ Ù ÌÔ Ò ˇ ÔÖ ÙÖ Ì Ö Ù Û, ÓÌØ ÑÌÚ ÌÑ ÌÚ ÓÌÛØ ÔÖÛ Ö ÛÖ ÌÑÑÒ -»Ì ÓÌØ ÑâÚ ÑÒàÙÙÖÝàÒ âú Ù âô Ô ÌØ ÖØ ÙÓâÔÖ ÞØØÖ (1 1/2 ÙÛØâÓÓ ), ÑÖÔÛÆ ÙÛÖ ÌÑÑÒ ÙÆÑ Û Ú. Ø Æ- Ú, ÕÌÑåÔ ÙÌ ÛÖ Ö Ö ÖØ Ñæ ÛÖÜ, ÛÖ 1935, Ö ÌØæˇÌÖÚ ÛÙÖçÒ Ú, âô Ú ÛÖÜÚ Ö Ó ÖÜØ ÑÖçÚ Ñ ˇ ÑÆ ÖÒÖÑÒ ØàÓâÔÖÜÚ ÔˇØØ- ÖÜÚ ÜÛªÚ Û Ú æò Ú. ¾ ßÑÖÛ - ØÆÚý ÓÌØ ÑÖçÚ ÙÛÌÔæÓÜ ÒÖÜÚ ÙÜÔÛÖ åûìú ÛÖÜ. Ø ÆÙÛ ÑÌ Ù æò ÛÖÜ Û àª ÙÑÒ ØÆ Ñ ÓÌ Ý ÔÛ - Ùå, Ñ â ÔÌ æ Û ØØÛ ÛÖÜ ÉªÓ Û, Ö ÝÜÙ ÑæÚ âû Ú Û Ú ÌÒÒ Ô ÑªÚ Û ÔÖÛØÖÝå Ú, ÌÔæÚ ÑÒÆ ÖÜ ÛÖÜÚ Ö ÜÔ Ó ÑÖçÚ Ñ ÜÛÆØÑÌ Ú Û Ú ÌˇÔ ÑªÚ Ö ÑÖÔÖÓå Ú. Ù Ñ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ. Û Ô Ñ ÛÖ Ñ ÛÖÜÚ, ÒÒ Ñ Ì ÌÒ- Ó Û Ñ ÛÖÜÚ É Ù. Ö Ó ØÖÙÛ ÔÖ ÓÌØÖÚ, ÖÜ Û Ô Ñ ÜÒ, ÛÖÌÑ Ô Ô Û ÉÌØÔ, ÖÜ Ì ÞÌ ÖÓàÚ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÛÖ Þ Ø ÑÛ - Ø ÌÕÖÞ ÑÖÜ, ÌÛÙ Ô ÓÌÔÖ ÓÌÙ ÙÛÖ Ø Ù ÔÖ, Ö àú Û Ô, Ñ ÙÌ ÓÌ Ò ÖÙÛ Ù Ö Û Ú ÛÖÛÌ Ñ ÛÖ Ñ ÓÌ- ÔÌÚ ÌØ ÖÞÌÚ. Ô Ô ÌÑÌ ÓÌ Û ÓÖÔ ÛÖÜÚ ÓÌ Û Õ ÝÖØÖ ßÑÖÔÖÓ - ÓÌÔÖ ý, ÛÖÔ ÖÒàÔÖ Ñ Û Ô ˇ Ô ÑÜØ àú, Ô ÌÜÛÖÜÔ ÛÖ ÌÕ ØÌÛ ÑÖ ÑØ Ù Ñ ÛÖÜÚ ÌÑÒÌÑÛÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ, ÖÜ ÌÜØ ÙÑ Ô, ÓÌÙ ÙÛ ØÖÙ Ñ Û Ô ÙÜÞ ÛÖÜ ØÖÛ ÑÖÜ ÛÖ ÖÜ. Ø ÖÛÌØ, ÖÙÖ ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ÓÌ ÒàÔÌ Ñ ÔÖ Ô ÖÜÒÌ ÌÚ Ñ ÛÖ ˇÌÙ ÓÖ Ì ÙÖ Ó ÖØ ÙÓÌÔàÔ ÛÖ Ì ÌÛØÌ Ì, Ô Ô ÌÑÌ Ñ ÌØ ÙÛÌØ àûìú. ¾ Ó ÛØ Ú `Û ÜØ Ñ Ú Ì ÞÌ ÖÒÌÓ ÙÌ ÙÛÖÜÚ ÒÑ Ô ÑÖÜÚ Ö- ÒÌÓÖÜÚ, Ü ØÌÛàÔÛ Ú ÙÛÖ ÑÖ, Ñ, Ö,Û Ý ÔÌÛ, Û Ô ÜÔ ÛÖÚ ÔˇØà ÖÚ. ÜÔ ÛÖÚ Ñ ÓÌ ØàÛÖ- ÉÖÜÒ.» ÖØÌÙÌ ÌÛÙ, Ø Û Ú ÛÌØ ÙÛ ÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ Û Ú Ì ÖÞ Ú, Ô ÑÌØ ÙÌ Û Ó Þ Û Ú à ÚÑ Ô Ñ ÔÌ Ñ Ò Ö ÑÖ ÌÔÌ, ÓÌ Û ÉÖ - ˇÌ Ñ Û Ú ÜÔ Ñ ÚÛÖÜ ÝØÖ Û Ú, ÜÔ Û Ú Ñ Õ Ú Ì Ù Ú. ¾ ßÑÖÛ Ø Úý, ÖÜ ÖØ ÔàÙÌ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ Û ÔÖÛØÖÝ Ö ÌÜ Ø ÓÌ ÒàÙÌ ÛØ ÑÖØ - ÛÙ : Û Ô Ô ÙÛ Ù,Û» Ø Ñ Û Ô Û Ô, Û Ö Ö, Û ÜÖ ØàÛ ÔÛØÌÜÛ Ñ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ñ Ø àù Ô Ì à, Ý ÔÖÔÛ Ú Ùà ÛÖÜÚ Ñ Ì ÖÔ, ÓÌ ØÖÜÙ ÙÛ à Û Ú ÖÒ Ú. Ô ÙÛ Ù ÔÛØÌÜÛ ÑÌ, ÛÖ 1935, ÛÖÔ ÌØÖˇÌÖ ÛÙÖÜÒ, ÖÜ Ì ÞÌ ÌØˇÌ Ö Û»Ì Ø Ñ ÜÛÖÚ, Ô ÉØÌ Û Ô ÛÜÞ ÛÖÜ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ. Ô Ô ÌÜÝÜ Ñ ÌÕ ØÌÛ Ñ Ø ÙÛ - Ø Ö ÔÌÖ, ÖÜ ÌÓÌÒÒÌ Ô ÓÌÙÖÜØ - Ô ÙÌ ÙÛÖÔ ÔÖØ ÔàÛÖ ÛÖÛÌ ÑÒ Ö Û Ú Û ÔÖÛØÖÝ Ú, Û ÜÛ ÖÔÛ Ú Û à ÛÖÜ Ó ÜÛÖÔ.¾Û Ô ÕÌÑ Ô ÙÌ, ÓÌÙàÚ ÓÌÛ ÛÖ ÓÖ ÛÖÜ, Ó ÌÔ Ó ÑØÖ Û ÔÖÛØÖÝÌ Ö, ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ Û Ú. Ø Ú, Ôà Ù ÌÔ ÞÛ Ó, ÖÜ ÌÝÛ ÔÌ ÌÔ ÌÝÛ ÔÌ ÛÖ 1 1/2 ÙÛØÌÓÓ, ÙÛ Ô ÒÒ Ü ØÞ Ô Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ¾ ßÑÖÛ Ø Úý Û Ú. Ø Ú, ÖÜ ÖØ ÔàÙÌ Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ Û ÔÖÛØÖÝ. ÝÛ ÕÌ Û Ú ØàÛÌÚ ÌÑÑÖÒ Û ÑÌÚ Ó Þ ÔÌÚ Ñ Û àöùñö Ì. Ù ØÛÌÚ Ó ÑØÌÚÓÖÔ ÌÚ, ÞàØ Ú Ñ ÔÌÔ ÙÜÔÛÖÔ ÙÓÖ ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ Ñ ÙÌ ØàÛÖ ÖÔ, Ö ÛÌÞÔ Ñ Ñ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Öß, Ñ Û ÙÛ Ù. ¾Ø ÔàÓÌÔ Û ÔÖÛØÖÝ ÌÔ Ü- ØÞÌ. ÜÛÖÚÓÌÙ ÙÌÒ ÞØÖÔ Û ÒÒ ÕÌ ÖÒ!»Ì Ñ Ò ÓÌÒÌÛ ÓÌÔÌÚ ØàÛÖÉÖÜÒ ÌÚ Ñ ØÑ ØÖÙ - ˇÌ, ÙÜÔÌÛÌÒÌÙÌ Û ÓÌ ÙÛ, àùûì Ô ÔÌ Û ÔÖÛØÖÝ ÌÔ Ú Ö ÛÖÜÚ ÜÔ Ó Ñ ÔÌØÞÖÓÌÔÖÜÚ ÑÒ - ÖÜÚ Û Ú ÌˇÔ Ñ Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ú. ÔˇØà ÖÚ ÓÌ ÓÌ Ò ÔÛ Ò ß Ñ ÔÛ ÌØÌÜÔ Û ÑÖÚ, Ö ÌØÖˇÌÖÚ ÛÙÖÜÒ Ú, Ö ßÑÖÛ Ø Úý ÓÌØ - ÑÖÜÚ ßÌÜÛÖ ÌØ Ý ÔÖÜÚ ÌØ ÙÛÌ- Ø àûìú, Ñ Û ÙÑÌÜ ÙÌ ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ, ÓÌ É Ù Û Ú Ö ÌÚ Ö ÓÌØ Ñ Ô Ñ ÌÔÛÜ, Û Ú ØàÛÌÚ ÌÑÑÖÒ Û ÑÌÚ Ó Þ ÔÌÚ ÙÛ Ô ÒÒ, ÖÜ Ì àù Ô ÛÌØ ÙÛ àˇ Ù ÙÛ Ô Ô ÛÜÕ ÛÖÜ ÑÒ ÖÜ. `Û ˇÌÙ Û Ú ÑÒàÙÙÖÝà- Ò Ú ÓÌ Û ÖÜÒ Ó Þ Ô Ì ÔÌ ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ, ÙÌ Ñ ˇÌ Ì à- ÙÛ Ñ ÌØ Ö Ö. Ô ÔàØ ÖÔÛ Ú Û ÓÌ Ò ØÖ- ÙÝÖØ ÙÛÖÜ ÙÛÖÔ ÑÒ Ö Ö ÙÜÔ - ÌÒÝÖ ÛÖÜ ÛÖÔ ÌÑÒÌÕ ÔÌ ØÖÌ ØÖ ÛÖÜÚ ÖÒÒ ÞØÖÔ. Ö ÜÛ Û ˇÌÙ ÌØ ÙÛ ÑÌ ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ Û Ô ÖØ ÔàÙ Û Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Û ÔÖÛØÖÝ Ú, Ñ Û Û ØÖÛÜ ÛàÔ Ô ÛÜ ÓÌÔàÔÞàØàÔ,ÓÌÑÖØÜÝ Ñ ÔÖÛÖÓ Û Ó ÖÜØ àöùñö - ÑàÔ ÑÌÔÛØàÔ, Þ Ø ÙÛ Ö Ö Ì ÔÌ ÜÔ Û ÛÜ Ö Ö Ù ÛàÔ Ü àôñ Ö ÌÒÌ ÞÖÚ Û Ú Ö ÖÛ Û ÚÛÖÜÚ. `Û ÞØÖÔ Û Ú ÛÖÞ Ú, ÑÖÔÛ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖÜÚ ÞØÖÔ ÓÌÛ ÛÖ ÕÌÑ Ô Ó, ÛÖ Û ÔÖÛØÖÝÌ Ö ÙÛ Ô. Ø Ö- Ì ÞÛ ÑÌ ÖÒÜÓ ÑØÖ Û ÓÌÛØ ÛÖÜ ÌØÖˇÌÖÜ ÛÙÖÜÒ.»ÌÛ ÑÖÓ ÙÌ ÛÖÛÌ ÙÛ Ø, ÙÌ ÌÑÛ Ù ÌÔÛÌÑ ÙÛØÌÓÓ ÛàÔ, Ö ÖÜ ÖØ ÔàÙÌ Ó ØÖÛÜ Ñ ÜÔ Ó Ñ ÓÖÔ. Ö 1968 ÖÓàÚ ÛÖ ÑÛ ÛÖØ ÑÖ Ñ ˇÌÙÛàÚ ÛàÔ ÙÜÔÛ Ó Û ØÞàÔ - ÒÒÖÛØ àùì ÛÖ ÞàØÖ Ô ÓÌÛ - ÝÌØˇÌ ÌÑÌ `ÞÖÒ ÜÌÒ àô Ñ Ì ÞÌ Ø Ù ÓÌÛ ÑÖÓ ÙÌ Ñ Ò. ÜÛ Û ÝÖØ Ì ÌÕà Ö Û Ô ÛÛ Ñ :ÙÛÖ68ÖÞ Ò ÖÓÌÛØÖÛ Ú Ò Ú ˇÔ Ñ Ú Ö ÖÜ ˇ Ô Ú - ÌÙ/Ô Ñ Ú, ÙÌ Ó ÌÑÛ Ù 70 ÙÛØÌÓÓ ÛàÔ ÑÖÔÛ ÙÛ É. ÑÌ, Ö ÓÌ ÒÖÚ ÌØ ÙÛÌ- Ø àû ÚÌ ÞÌ Ø Ó Û ÚÖÒÖÑÒ ØàÙÌ Û Ò Ó Ø ÙÛ Ö ØÖÓ ÛÖÜ,ÖØ - ÔàÔÖÔÛ Ú Ó ÓÌ Ò -Û ÓÌ ÒÜÛÌ- Ø ÛÖÛÌ- ÓÖÔ ÑØÌ ÛÖ Ø à- Ú. ÒÒ Ö ÌØÖˇÌÖÚ ÛÙÖÜÒ Ú ÌÔ Û Ô ÓÖÔÖ ÖÝÜ ÚÌ ÞÌ Ø Ó Û Ú. Û Ô Ñ Ù ÖÜ ÖÚ ÔˇØà ÖÚ. ÔÛÖÛÌ ÑÖÔÛ Ù ÜÛÖÜÚ ÖÜÌ Þ Ô Ô Ñ. ÛÌØ ÙÛ ÞØÖÔ Û Ú ÛÖÞ Ú Ñ ÙÛÖ Ó ÜØÖ ÞÌ ÓàÔ ÛÖÜ Ô ÌØ Ö Ö ÌÑÌ Ô ÌÑÛÖÚ Ö Û ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔ ÉÖ ˇÌ ÙÌ ÓÌÓÖÔàÓÌÔ ÛÖÓ, ØÌ ÔÌ Ñ - ˇ ÓÌØ Ô ÓÌ ÒÌÚ ÖÙÖÛ ÛÌÚ Ü- àô Û Ò Ñ ÙÜÙÙ Û ÛÖÜ ÒÒ - Ô ÑÖÜ ØܡØÖÜ `Û ÜØÖÜ Ñ Ö ÓÌ - ÒÖÚ ÔˇØà ÙÛ ÑÖÚ ÖØ Ô ÙÓÖÚÛÖÔ ÉÖ ˇÖÜÙÌ, ÓÌ Û ÙÌ Ø ÛÖÜ, Ô ÉØ ÙÑÌ àöûøöýìú ÖÜ Ù Ô Ô ÛÖÛÌ. Ö Ñ Ò Ó ÖÑ, Û ÛÖÜØ Ñ Û ÝÖØ Ü Ö ØÖ ÖÔÛ ÛàÔ Ù Û - ØàÔ, Ì Þ Ô ÔÌ, Û Ô Ì ÖÞ ÌÑÌ Ô, ÛØÖÝ ÛÖÜÚ ÔˇØà ÖÜÚ... `Ì Ô ÔàØ Ù Û Ú ÖÒÜÛ Ó Ú ØÖÙÝÖØ Ú ÛÖÜ Ö ÓÌ ÒÖÚ ÖØ - Ô ÙÓÖÚ ÛÖÜ ÌܡÜÔÌ ÌÜÞ Ø ÙÛ - Ø ÌÚ Ì ÙÛÖÒÌÚ Ñ ÛÖÜ ÌÔÌ ÓÌ Û Ó Û ÑÖ ÒàÓ.¾Ò ÜÛ ÉØ ÙÑÖ- ÔÛ ÙÛÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ ØÞÌ Ö ÖÜ Û ØÌ ÑÖØ ÛÖÜ ÒÌÔ. ¾ ÌØÖˇÌÖÚ ÛÙÖÜÒ Ú ÌÝÜ Ì Û à Ø Ô Ö ÖÑÛà ÞØÖÔ, ¾ ÌØæˇÌÖÚ ÛÙÖçÒ Ú âýû ÕÌ ÓæÔÖÚ ÛÖÜ Û Ú ØØÛÌÚ ÌÑÑÖÒ Û ÑâÚ Ó Þ ÔâÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ, ÖØ ÆÔàÙÌ Û àöùñö Ìå Ñ Ö ÙÜÔÆ ÌÒÝÖå ÛÖÜ ÛÖÔ ÌåÞ Ô ØæÌ Øæ ÛÖÜÚ Ì å ÖÒÒÆ ÞØæÔ. `Û ÆØÑÌ Û Ú ÛÖÞªÚ ÙÛªØ ÕÌ ÛÖ âø Ö ÛÖÜ ÒÒ Ô ÑÖç ØܡØÖç `Û ÜØÖç Ñ ÖÒÖÑÒªØàÙÌ Û ØÖÓª- ØÖÙÝÖØÆ ÛÖÜ ÖØ ÔØÔÖÔÛ Ú Û ÓÌ ÒçÛÌØ Û ÔÖÛØÖÝ Ñª ÓÖÔÆ ÑØÌ ÛÖ Ø à ªÚ Û Ú ÞØØ Ú, ÙÌ Ó âñû Ù 70 ÙÛØÌÓÓÆÛàÔ, Òå Ö âõà æ Û ªÉ.»Ì ÆÒàÙ Ô ÙÛ Ô å Ì ÛÖÔ Æ, ÛÖÔ. Õ ÆØÞ Ñ ÕÌÑåÔ Ù Ô ÙÛÖ å Ö ÜÓÔÆÙ Ö, ÙÛ Ô ß ØÆ Ñ ý: Ö - ÓªÛØ Ú ÖÛØØÔ Ú, ÓÌ ÛÖ ÑÖÔÛæ ÔÛÌÒæÔ Ñ Ö ÖÙÓÆÚ» ÆÔÖÚ. Ø Ó ØÖÙÛÆ ÙÛÖ Ò æ ÑÛåØ Ö Û Ú ÌÑÑÒ Ùå Ú Ó ÖØÛ Ôª ÓâØ ÛÖÜ 1947 ( Ô ÑØåÔÖÜÓÌ æ Û ÑÒ Æ ÛÖÜ ÝÖåÔ Ñ ÖÜ Ý åôöôû åùà). ¾ çö ÝåÒÖ ªØ Ô ÑÖØåÛÙ æ ÛÖ å Ö ÜÓÔÆÙ Ö, Ù Öç Ù Ô Ñ ÕÌÞØØ Ù Ô, Ñ ˇâÔ Ú ÙÛÖÔ ÛÖÓâ ÛÖÜÚ. 65 ÞØæÔ æ Û Ýà- ÛÖ Ø Ýå ÌÕ ÑÖÒÖܡÖçÔ Ô ÌåÔ ÝåÒÖ. Ô Ó ÒÆÌ Ö âô Ú ÛÖÔ ÆÒÒÖÔ -Ù Ó ÔÛ Ñæ. Ò Ø Ú ÓÌØàÔ-ÙÛ 94ÞØÖÔ ÛÖÜ. ÞÖÔÛ Ú Ì ÛÌÒÌÙÌ ÌÔ ÌØ Ö ÛÌØ - ÙÛ Ö. ÌÞÖÔÛ Ú ÉÖ ˇ ÙÌ, ÖÒÖßÜÞ, Û Ô ÛØ ÛÖÜ Ñ Û Ô ÖÒ ÛÖÜ. ` ÖÜ Ù Ô ÙÛ Ú ÙÌ ˇÌÓ Û Û ÔÖÛØÖÝ Ú `Û ÔÖ ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÒàÙ Ô ÛÌÙ- ÙÌØ : ÝØÖ Û, ÒÌÔ, Ö Ó ÛØ Ú Ñ Ö» ÒÛ Ú Ñ ÜÛ Û ÓÌ ÒÜÛÌØ -Û ÑÖØ ÛÙ - ØÖÒ É Ô Ñ ÛÌÒÌ àù Ô ÛÖ ÜÓÔ - Ù ÖÛ Ú Ø Ñ Ú: ÝØÖ Û ÓÌÛ Ô 11 `Ì Ø,Ñ ÒÌÔ, ÓÌ Û 14. ÒÌÔ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÑÌÝ Ò Ö, ÌÑ ÔÌ Ö - ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ ÛÖÔ ÖÙÓ» ÔÖ. ÝØÖ Û ÔÛØÌÜÛ ÑÌ Ñ ÜÛ Ì - ÛÖÔÖ ÖÜÒÖ, ÛÖ Ó ÛØ Ì Ò Ø - Ô ÑÖÒ ÖÜ, Ö ÛÖÜ Ñ ˇ Û Ø ÖØ Ô ÑÖÒ ÖÜ, ÖÜ - ÕÌ ÖÒÒ ÞØÖÔ ÙÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú. ¾ Ó ÛØ Ú Û Ô Ñ - ÖØÖÚ Ñ ÙÜÔÌØ ÙÛ ÑÌ ÖÒÒ ÞØÖÔ ÓÌ ÛÖ ÙÜÓÉÖÒ Ö Ø ÝÌ Ö ÛÖÜ à ÔÔ ÜÒ, ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ Û Ú ÖÒ Ú. ÝÜ Ì ÔàØ Ú. ÝØÖ Û Ñ Ö Ó ÛØ Ú ÌÑ Ô Ô ÜÖ, ÛÖ Ø ÖØ, ÖÜ ÑÖÒÖܡ ÙÌ Û É Ó Û ÛÖÜ ÙÜÔÖÔÖÓ ÛÖÜ ÖÜ Ñ Ì ÔÌ Ñ - ˇ Û Ú Ý ÒÖÒÖ ÖÚ Ñ Û Ô ÒÌÔ ÖÜ Ù ÖÜ ÙÌ ÓÖÜÙ Ñ ( ÔÖ) Ñ ÌÞÌ Ù ÓÌØ Û Ô Ñ ÒÒ ÛÌÞÔ Ñ ÌÜ- ˇÜÔÙ ÛÖÜ Ì ÖÜ ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ. ÒÌÔ Ì Ô ÔÛØÌÓÌÔ ÓÌ ÛÖÔ ÖÒ Û ÑÖ Ó Þ Ô Ñ Ù Ò ÔÖ. ÜÖ ÖØ ÛÖÜ ÌØÖˇÌÖÜ ÛÙÖÜÒ Ñ Û Ú Ô ÙÛ Ù Ú, ÛÖ ÌÔÖÚ `Û ÜØ Ñ, ÛÌÒÌ àù Ô Ñ ÜÛ ÙÞÖÒÌ Û Ú ÖÒ Ú Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Ô ÙÛ Ì ˆÌØÙÌ ÛàÔ Ñ Ù ÖÜ Ù Ô ÙÌ ÙÞÖÒ ÔàÛ ÛÖÜ Ì Ì ÖÜ Ôà ÙÌ ˇÌÓ Û Û ÔÖ- ÛØÖÝ Ú. ÙÛØÌÝÖÔÛ Ú ÙÛ Ô ÒÒ -, ÓÌÛ Û ÔÖÒÖÑÒ ØàÙ ÛàÔÙ ÖÜ- àôûöüú, ÙÛ ˇ Ñ Ô Ò ÙÛÖÙ ÖÜ- Ö ÛÌØ ÛÖÜÚ. - ÙÖ Ô Ú Û Ô Ñ ÜÛÖÚ, Ñ ÓÌ Ñ Û Ò É ÔÌ!» ÓÌ Û Ú Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ `Û ÜØ - Ñ, ÛÙÖÜÒ, Ò ÑÖÜ Ñ» - ÔÖÜ, Û Ú Ö Ö ÌÚ Ó Ò Ù ÓÌ, ÌÉ Ò Ô ÛÖ Ò ˇ Ø Ñ ÛÖÜÚ ÛÖ ÙÞ Ó Û ÙÓÖ ÛàÔ ß» Ô Û ÑàÔý ÖÒÒÌÚ ÑÖÓ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÌÚ. ÛÖ 1920 ÓÌÞØ ÛÖ 34, ÖÜ ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ Ì ÔÌ ÓÖÚ, ÜØà ÛÖ ÌÑÑÒ Ù Ñ ÛÖÜ Ò ÖÜ Õ ØÞ, ÙÞ Ó Û ÙÛ ÑÌ Ó ÖÒÖÑÒ ØàÓÌÔ ÙÜÔÖ Ñ.»Ì Û Ñ Û Ú à Ñ Û Ô ÛÖ Ñ ÖØ :ÛÖ ÝÖÜØÔÖ ÛÖÜ ÖØ ÑÖÜ, Û Ó Ñ Ò Ñ ÛÖÜ ÛÖÑÖÜ, ÛÖÜ `àû Ø Ñ ÛÖÜ Ô Ù `Û ÓÖÜ, Û Ô Û ÉÌØÔ ÛÖÜ ÌÖ àøö ÖÜÒÖÜ, ÛÖ Ø ÝÌ Ö ÛÖÜ Ó ÛØÖ ÖÜÒÖÜ, ÛÖ Ì ÒÖ Ö Ì Ö ÛÖÜ. ÒÜÝ ÔÛ, ÛÖ ÛØÌ Ö ÛÖÜ ÔÔ ÖÜØ Ñ Û Ó ÓÓ Û Ú, Û Ô ÑÜØ ØÜÙ.»Ì ÛÖ ÑÖ Û Ú ÖÒ Û ÑÖ ÞØàÓ ÑÖÓ, Ñ ÛÖÜÚ ÑÖÜÚ Û Ú Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖÜÚ ÛÜ- ÖÜÚ. ¾ ØÖÙÝÜ ÌÚ Ö Û» ÑØ Ù, Û Ô àô/ ÖÒ Ñ Ö Û ÒÒ ÓÌØ, ÙÛÌÜ Ô ÖÛ Ö» Ô ÛÌÚ, ÙÛ ÙÜÔÛØ Û Ñ ÛÖÜÚ ÒÌ ÖÔÖÛ Û, Ù Ô ÌÕ Ö Ñ É Ù ÒÖÝØÖÔÌÚ.»Ì Û Ú ÞàØ Û ÑÌÚ ÛØ ÙÑÌÚ Ñ Û Ú Ó - ÑÖÜØÌÚ ÛÖÜÚ. ÙÛÌÜ Ô ÑÖÓ ÖÛ, ÜÛÖÛÖÒÖ Ö,Ö»ÌÛ Õ ÚÌÝÛ ÕÌÛÖ 3Ö ÓÖÛ ÑÖ `ÞÖÒÌ Ö, ÙÛ ÌØÉÌÔ - Ñ àô -ÑÖÔÛ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜÚ- ÌÛØ ÔÖ. Ôà Ý ÙÌ Ø ÑÌÚ ÛÖ 1Ö Ñ ÛÖ 2Ö ÖÜ Ô Ô Û ØÖÙÝÜ Ö ÖÜÒ. ÜÛ ÌÒÌ Ô. - ÔÌ ÚÖÓàÚ ÌÔ Ì Ô Ù ÖÜØÖÚ ÖÛ Û Ø Ó Û Ù Ô ÌÛÙ. ÑÛÖÚ Ö ÛÖ ØàÛÖ: ÖÛ Ù Ô ÙÛ Ô ÒÌ ÖÔÖÛ Û ÛÖÜÚ ÌÕ Ö Ñ É Ù ÒÖÝØÖÔÌÚ, Ö àú Ñ Ö ÒÒÖ Ñ ÛÖ ÑÖ Û Ú ÌØ ÖÞ Ú. ÛÖÜÚ Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ ÑÖÜÚ ÛÜ- ÖÜÚ Û Ú Ì ÛÖÔ Ú Ö `ÖÜÙÖÜÒ Ú Û Ô Ö Ö ÔàÙÛÖÚ Ñ Ö Ö ˇÖØÜ- Éà Ú.»Ì Û Ú ÛÌØ ÙÛ ÌÚ ÓÖÜÙÛ ÑÌÚ ÛÖÜ Ñ Û ÑÒ ÛÙ ÛÖÜ. Û Ô Ö ÛÙÖ - Ô Ú, ÖÜ ÝÜÒ Ì ÛÖ ÑÖ ÛÖÜ Ô. `Û ÓÖÜ, ÛÖÜ Ó Ñ Ò Ñ Ö àú ˇÜ- Ó Û Ö ÌÒÖÚ ÌÔÖÚ, ÞÛÜ Ì Ñ ˇÌ ÛÖÙÖ, ÞàØ Ú ÒÖ Ö, Û Ô Ñ Ó - Ô Û Ú ÌÑÑÒ Ù Ú.¾Û Ô Ö ÑÖÙÓÖÚ ÌÉ ÔÌ, Ô Ì Û ÛØÌÞÌ, ÜÛÖÚ ÌÉ ÔÌ Ó ØÖÙÛ Ñ ÝàÔ Ì: - Ó Ö `ÖÜÙÖÜÒ Ú! Ú ÜØ ÑÌÚ, Û Ô àø Û Ú ÒÌ - ÛÖÜØ Ú, Ò Ù Ì ÙÛ Ô Ø Ü- Ò, ÖÔ Û Ì ÙÛ Ô Ì ÑÖÔ ÛÖÜ Ø ÙÛÖÜ Ñ Ó ÒÖÜÙÌ àø.¾û Ô ÛÌÒÌ àôì, ÌÒÌ Ì ÙÛÖÜÚ ÜØà ÛÖÜ: - ÙÖ Ô Ú Û Ô Ñ ÜÛÖÚ Ñ ÓÌ Ñ Û Ò É ÔÌ!» ÓÓ, ÉØÌÝÖÑÖÓÖÚ Ñ ÖÒÒ ÒÒ...»Ì ÙÛÌ ˇÌÙ ÔÛ ÓÌÛà - Ô Û Û Ú Ì ÛÖÔ Ú Ñ Û ß ØÌØÌ Ñàý.» Ñ ÒÖÛ Û ÑÜ- Ø ÖÜ ÌÑ ÔÌ Ó ˇ Ó Û ÒÒ Ñ Ú ÙÌ Ó ÑØÖÜÚ Ó ˇ ÛÌÚ. Ö ÖÔÖÓ Û Ú ßÉ ÑÌý ÛÖ ÔàÙÛÖ ÒÒ ÑÖ ÛØ ÖÜ Ñ ÖÜ ÛÖÜÚ Ó ˇ ÔÌ Ñ ØÞ Ì ÓÌ ÛÖÜÚ ÙÛ ÞÖÜÚ: ß ØÌØ µ Ñ ÔÛÖØÓÌÉÖÜ; `ÖÔÌ ÒÌ Ó Û ÔÌ, ÔÛ Ô, ÔÛ Ô, ÔÛÖÔ. Û Ô, ÔÛ Ô, ÔÛÖÔý. ( - ÌÒÝÌ ÑàÉÌ ÑÖ Ó Ù ; Ö Øà ÔÖ Ù Ó ÔÌ : ÔÛ Ô, ÔÛ Ô, ÔÛÖÔ. Û Ô, ÔÛ Ô, ÔÛÖÔ). ØÌ Ú ÙÜÓÓ ˇªÛØ ÌÚ, ÛØÌ Ú ÝåÒÌÚ, ÛØÌ Ú Þ ÓÖ ÌÒ ÙÛâÚ ÑÖ âòìú, ÓÌ ÝæÔÛÖ ÛÖ ÝàÛÌ Ôæ ØÆˇÜØÖ Ñ Û ÌçÑ Û Ú ÌØ ÖÞªÚ, æ ÖÜ æøû Ù Ô Û Ô ˇ ت ÌÜÛâØ ÛÖÜ åô, æ Ø ÙÛÌØÆ, Û ÑÖØåÛÙ Û Ú 14 Ú `Ì ØÆÚ ÛÖÜ ÜÓÔÆÙ ÖÜ Û Ú ØÆ Ñ Ú: ÒåÛÙ ÖÜÒ ØÆ, âò Û Ù ÜØå Ñ ÒâÔ ÛÙÖçÒ. ÒâÔ ÌåÔ ÛÖ ÌçÛÌØÖ Û Æ ÛÖÜ ÌØæˇÌÖÜ ÛÙÖçÒ, ÛÖÜ Ù ÖÜ åöü Ì ÞÌ Ø Ó Ûå, ÖÜ â ÔÌ Ö ÖØ ÔàÛªÚ Ñ Ô ÓÖØÝàÛªÚ Û Ú ÌÒÒ Ô ÑªÚ Û ÔÖÛØÖÝå Ú. ( ÝàÛÖ Ø Ýå ÌåÔ Û Ú âò Ú Û Ù ÜØå, Û ÙÛ Øå Ó Û ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖç). ÑÜØ ØÜÙ, Û Ô, Ö àú Ì - ÓÌ Ö Ôà, Ó ÓÓ Û Ú Ì ÛÖÔ Ú. ÌÔ Û Ô ÖÓàÚ ÓÖÔÖ ÜÛÖ. Û Ô Ñ ÖÒÒ ÑÖÓ. `ÛÌÑÖÔÛ Ô Ò ÙÛ Ú ÒÌÞàÔÌÚ, ÖÙÖ ÞØÖÔÖ ÞØÌ ÖÔÛ Ô ÓÌÞØ Ô Ô Ò ÉÖÜÔ. ÛÌØ ÝØÖ- ÔÛ Ì Û Ú ØàÛÖ ÌÔÌÚ, ÛÖÜÚ Ó ˇ ÔÌ àú Ô ÌØ Ö ÖÜÔÛ Û ÓàØ ÛÖÜÚ, ÌÒÜÔÌ ÑÖÓ Ñ Ø ÑÛ Ñ Û Ó Û, ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà Ô. Ó Ô ÛÖÜ Ñ ÑÖ ÖÜÒÖÜ, ØàÛÖ ÌÔÔ ÛÖ 1927, Û Ô Ó ÜÛÌÚ ÖÜ ÌÞÛ Ñ Ô Û ÉÖ ˇÌ Û Ú. Û Ô Ó ÔÌ Ø, ÖÓÖØÝ ÜÑÒ - Û ÙÙ, Ó ÑØÖÑ ÓàÓÌÔ Ñ ÜÔ - ÛÖÜÒ. ÛÖ Ò Û Ú Û Ô Ò ÖÙÛÖ, ÖÜ Ì ÞÖØÛ ÔÌ ÛÖ. Ñ Ò ÛÖÜ ÛÜÞ ÖÓàÚ, Ò ÖÜÚ Ó ÔÌÚ ÔàØ - ÛÌØ, ÑÜØ ØÜÙ Ì ÞÌ ÕÌ ÌÔÔ ÙÌ Ñ Û Ó Ô ÛÖÜ» Ñ Ü ÌÒ ÖÜ, Û Ú Ö Ö Ú ÛÖ Ò ÌØ ÙÙÌÜÌ. ÒÌ Ô ÖÛ ÙÌ Ñ ˇÌ Ó ÙÛÖ ßÑ ÛÌ- É Ìý Ó ÖÑ Ò Û Ô ÓÌØ! ÑÜØ ØÜÙ ÓÌÙÖÒ É ÙÌ Ñ Ö Ñ Ú Ñ Ö» Ñ Ú ˇ Ò Ù Ô Ò - Ò Ñ ÙÛ Ô ÖØÌ Ì Ô Ô, Ö àú ÌÒÌ Ô, ßÖÓÖ Ò ÑÛÖ Ý ÒÖ ý. Ø- ÖÛÌØ ÖÓàÚ ÖÜ Û ÓÌ - ÒàÙ Ô Ñ Ö Ñ Ú ÌØ ÕÌ Ó Ö, ÌÔà Ö Ý ÒÖÚ ÛÖÜ ÌÓÌ ÔÌ ÓÌÛØ ÖÚ, Ö ÛÌÒÌÜ- Û ÖÚ Ø ÖÔ ÖÛ Ô ÖÛ Ó Ô ÛÖÜ ÖÝ ÒÖÕÌÔ ˇÌÙ,ÌÉ Ì ØàÛÖ Ô ˇ Ò ÙÌ ÛÖ ÕÌÔÖ, ÖÜ Ì ÔÌ Ñ ÛÖ... ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ Ò. ¾ Ó Ó - ÛÖÚ Ü ÌÒ ÖÜ. `ˆ µ

11 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 Σε απεργιακό κλοιό η κυβέρνηση Έτοιμοι να μπουν σε χορό κινητοποιήσεων και απεργιών είναι χιλιάδες εργαζόμενοι, σφίγγοντας τον κλοιό γύρω απ την κυβέρνηση, άλλοι μετά το «ναυάγιο» διαπραγματεύσεων και συζητήσεων που είχαν με τους αρμόδιους υπουργούς και άλλοι ενόψει των μέτρων για μειώσεις αποδοχών τα οποία προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Έτοιμοι για ρήξη οι εισαγγελείς Οι εισαγγελείς θέτουν επί... έδρας ακόμα και το ενδεχόμενο μαζικών παραιτήσεων αντιδρώντας στο ψαλίδι του ειδικού μισθολογίου τους, το οποίο όπως λένε σε όλους τους τόνους ισοδυναμεί με ευθεία παραβίαση του Συντάγματος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, υπό την προεδρία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη, συνήλθε εκτάκτως ενόψει της ανακοίνωσης των κυβερνητικών μέτρων και σταθμίζοντας τα δεδομένα αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα από τις πανδικαστικές συγκεντρώσεις, που έχουν προγραμματιστεί από όλες ανεξαιρέτως τις δικαστικές ενώσεις για τις 5 και τις 17 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση που υλοποιηθούν τα μέτρα για τις περικοπές των μισθών τους. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής: - Διακοπή των τακτικών συνεδριάσεων όλων των ποινικών δικαστηρίων της χώρας από τις έντεκα το πρωί έως τις τρεις μετά το μεσημέρι (σ.σ. λήξη ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων) για χρονικό διάστημα που θα αποφασιστεί. - Προσαρμογή του τρόπου εργασίας των εισαγγελικών λειτουργών στις υφιστάμενες συνθήκες με βάση αποκλειστικά την παρεχόμενη από την Πολιτεία υποδομή. Αυτό σημαίνει ότι θα επιστρέψουν στις εισαγγελίες όλες τις δικογραφίες που έχουν στα σπίτια τους και τις χειρίζονται με δικά τους μέσα και εκτός ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων. Υπό το νέο καθεστώς, θα ασχολούνται με τις δικογραφίες μέχρι τις τρεις το μεσημέρι και μετά θα τις κλειδώνουν στα γραφεία, τα οποία δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες των εισαγγελέων. - Παύση ενασχόλησης των εισαγγελέων με εξωδικαστηριακές δραστηριότητες, εκτός ωραρίου λειτουργίας της υπηρεσίας, όπως είναι η παρουσία τους σε αθλητικούς χώρους και δημόσιες συγκεντρώσεις για την τήρηση της νομιμότητας. - Άμεση προσφυγή ενώπιον των ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και άσκηση όλων των ένδικων μέσων, με παράλληλο αίτημα προσωρινής δικαστικής προστασίας για τους βαλλόμενους δικαστικούς λειτουργούς. - Υποβολή παραιτήσεων των εισαγγελικών λειτουργών όλων των βαθμών στη διάθεση της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, με σκοπό - όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται - «την εν καιρώ διαβίβασή τους αρμοδίως, αν συγκεντρωθεί αριθμός που υπερβαίνει το 50% των μελών, σε συνεννόηση με αντίστοιχες πρωτοβουλίες των άλλων ενώσεων που εκπροσωπούν το σύνολο των δικαστικών λειτουργών». Στο δρόμο οι γιατροί Σε επίσχεση εργασίας βρίσκονται οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΠΥ, διότι καθυστερεί η εξόφλησή τους από τον Οργανισμό, όπως άλλωστε ισχύει και για τους φαρμακοποιούς. Οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) αντιδρώντας στην ενδεχόμενη μείωση στα ειδικά μισθολόγια, προχωρούν επίσης σε στάσεις εργασίας. Έχουν, ήδη, προαναγγείλει ότι την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΕΝΓΕ θα πραγματοποιήσει στις το πρωί διάβημα διαμαρτυρίας στον υπουργό Οικονομικών, ενώ από τις 11 το πρωί μέχρι το τέλος του ωραρίου θα γίνει στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών. Προειδοποιήσεις από τους εφοριακούς Οι εφοριακοί προειδοποιούν για κλείσιμο των υπηρεσιών των Εφοριών, αν περάσουν τα μέτρα για κατάργηση των δώρων για τους δημοσίους υπαλλήλους και για την εφεδρεία. Είναι «έτοιμοι» και περιμένουν τη συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Απειλούν με κινητοποιήσεις οι πανεπιστημιακοί Πρόταση για 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, εν μέσω της εξεταστικής περιόδου, κατέθεσε η ΠΟΣΔΕΠ στη συνεδρίαση των πανεπιστημιακών που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, ως αντίδραση στο ενδεχόμενο περικοπών. Η πρόταση της εκτελεστικής γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ προβλέπει ακόμα ότι την επομένη της απεργίας, δηλαδή την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για παράταση των κινητοποιήσεων. Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν όμως και οι καθηγητές των ΤΕΙ, οι οποίοι προσανατολίζονται σε πενθήμερη απεργία από τη Δευτέρα. Τι λέει η ΠΟΣΔΕΠ Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, οι πανεπιστημιακοί τονίζουν ότι δεν μπορούν να αποδεχτούν τις προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών για νέες μειώσεις τη στιγμή που ήδη έχουν υποστεί από το 2008 μειώσεις της τάξης του 25%. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, οι μειώσεις αυτές «είναι άδικες, δεν αντιστοιχούν στο λειτούργημα και το έργο που καλούνται να επιτελέσουν στην ελληνική κοινωνία οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι. Οδηγούν σε αποδοχές αναξιοπρεπείς και αναντίστοιχες των άλλων ειδικών μισθολογίων. Τονίζουν ακόμη ότι «είναι αναποτελεσματικές, κινούνται στο αδιέξοδο πλαίσιο της προσπάθειας υπέρβασης της οικονομικής κρίσης αποκλειστικά με περιοριστικές πολιτικές λιτότητας». Επίσης, η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας αντιπροτείνει την επιστροφή, για όλα τα ειδικά μισθολόγια, στο επίπεδο των αποδοχών του 2001 και την άμεση έναρξη της συζήτησης για ενιαίο ειδικό μισθολόγιο όλων των λειτουργών του δημοσίου, που, όμως, δεν έγιναν αποδεκτά από τον υπουργό Οικονομικών. Τονίζει δε, ότι ο εξευτελισμός και η απαξίωση πανεπιστημιακών πρέπει να σταματήσει από την πλευρά της ελληνικής πολιτείας. Οι πανεπιστημιακοί καλούν σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής την ερχόμενη Τρίτη για να εξετάσει και να προτείνει τη μορφή και τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Την ίδια ημέρα στις 8 το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν εκδήλωση διαμαρτυρίας. Υπενθυμίζεται ότι 24ωρη απεργία έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 12 Σεπτέμβρη και οι δάσκαλοι. Στους δρόμους σήμερα οι ένστολοι Οι ένστολοι μετά το αδιέξοδο στις συζητήσεις και την απόρριψη των προτάσεων του υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, βγαίνουν στους δρόμους σήμερα Πέμπτη, διοργανώνοντας πανελλήνια συγκέντρωση στο Καλλιμάρμαρο. Σύμφωνα με τους ένστολους, ο υπουργός τους πρότεινε 2 σενάρια για την αναδρομική μείωση των αμοιβών τους από 1η Ιουλίου. Δηλαδή μείωση 7,5% με παράλληλη αύξηση του επιδόματος επικινδυνότητας ή 6% με διατήρησή του στο τωρινό επίπεδο. Οι ίδιοι οι ένστολοι υπολογίζουν ότι θα υποστούν επιπλέον 12-13% απώλειες εξαιτίας της ένταξής τους στο ενιαίο μισθολόγιο από 1/1/2013 ενώ αν ληφθεί υπ όψιν το πάγωμα των προαγωγών (άρα και η μισθολογική εξέλιξη) οι απώλειες μπορούν να φτάσουν και το 20%. Την ίδια στιγμή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τους γνωστοποίησε ότι δεν εγκρίνει το αίτημα για επιπλέον δαπάνες 11,72 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι αμοιβές νυχτερινής απασχόλησης στα συνοριακά φυλάκια και στους ειδικούς φρουρούς. Σκούρα θα τα βρουν και στη ΔΕΘ Το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΘ και η ΕΔΟΘ, καλούν σε συλλαλητήριο στις 6.00 μ.μ. στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην οποία και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Παρών στο συλλαλητήριο θα είναι και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επικεφαλής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Αλέξης Τσίπρας με βουλευτές του κόμματος. ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΤΕΛΟΣ! Το ΚΕΠΥΟ «σήκωσε τα μανίκια του»... κι έπιασε δουλειά, καθώς έχει ξεκινήσει μπαράζ διασταυρώσεων με στόχο να εντοπίσει και γιατί όχι να «τιμωρήσει» τους φοροφυγάδες πάσης φύσης. Έτσι πέρα από το φιλόδοξο σχέδιο καταγραφής όλων των καταναλωτικών δαπανών προκειμένου να ξεκινήσει σε δεύτερη φάση η αντιπαραβολή τους με τα δηλούμενα εισοδήματα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών ξεκίνησε διασταυρώσεις στοιχείων για να εντοπίσει όσους «ξέχασαν» να πληρώσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας. Μόλις εντοπιστούν, το ΚΕΠΥΟ θα στείλει τα... ραβασάκια-χρέη εντός Σεπτεμβρίου, με τα οποία οι υπόχρεοι θα καλούνται να πληρώσουν το σχετικό Τέλος εις διπλούν- όπως προβλέπει ο νόμος- ακόμα κι αν έχουν πουλήσει ή αποσύρει το όχημα τους. Όσον αφορά, δε στα Τέλη του 2013, που θα πληρώσουμε στο τέλος του χρόνου, θα υπάρξουν δύο καινοτομίες: 1ο: Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά, καθώς δεν θα τους αποσταλούν τα γνωστά ειδοποιητήρια και 2ο: Τα ειδικά σηματάκια θα τα προμηθευτούν αφού θα αρκεί η απόδειξη πληρωμής. Όσοι όμως δεν πληρώσουν, θα τα βρουν μπροστά τους, καθώς το ΚΕΠΥΟ θα τα ενσωματώσει στο φόρο εισοδήματος της επόμενης χρονιάς, ως ληξιπρόθεσμη οφειλή. Ειδικότερα: Μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2013, από τα οποία αναμένονται έσοδα περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Όμως αυτή την φορά οι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν θα στηθούν στις ουρές των τραπεζών και της Εφορίας για την προμήθεια των σημάτων τελών κυκλοφορίας. Το υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να καταργήσει τα αυτοκόλλητα σήματα και ήδη η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων έχει αρχίσει να τρέχει τον σχεδιασμό ειδικής εφαρμογής, που θα αντικαταστήσει τα σήματα τελών κυκλοφορίας με αποδείξεις. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, οι φορολογούμενοι θα μπαίνουν στο Taxisnet και πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους θα εκδίδουν έναν κωδικό. Με αυτόν θα πηγαίνουν στην τράπεζα ή θα πληρώνουν ηλεκτρονικά, θα παίρνουν την απόδειξη και αυτή θα υποκαθιστά το σήμα τελών κυκλοφορίας. Οι ιδιοκτήτες που θα θεωρήσουν ότι μπορούν να αποφύγουν με τη νέα μέθοδο την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, αφού όχι μόνο θα πληρώσουν δύο φορές τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά δεν θα μπορούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση. Πιο συγκεκριμένα, αν ο φορολογούμενος δεν έχει πληρώσει τα τέλη, όταν συμπληρώνει τον αριθμό του ΙΧ του στην ηλεκτρονική φορολογική δήλωση, θα βγαίνει απευθείας ειδοποίηση με την οποία θα ενημερώνεται ότι οφείλει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του τέλους κυκλοφορίας. Αν δεν το πληρώσει, δεν μπορεί να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. (Πηγή: Έθνος) ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Η ΕΞΟΔΟΣ» Η Ένωση Αιτωλοακαρνάνων Περιστερίου «Η ΕΞΟΔΟΣ», ο Σύλλογος Κατοχιανών «ΟΙΝΙΑ- ΔΕΣ-ΚΑΤΟΧΗ», η Αδελφότητα Απογόνων Εξοδιτών Μεσολογγίου, η Αδελφότητα Καψοραχιτών-Παλαιοχωριτών «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» και ο σύλλογος Άκρων «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» διοργανώνουν μια σειρά από εκδηλώσεις ξεκινώντας από το Περιστέρι αττικής και θα συνεχισθούν στην Αιτωλοακαρνανία. Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σκοπό έχουν την συγκέντρωση χρημάτων για την κατασκευή αγάλματος του Κοσμά του Αιτωλού που θα τοποθετηθεί σε κεντρική πλατεία του Δήμου Περιστερίου Αττικής. Συναυλία στο Θέατρο Φοίνικα Η πρώτη εκδήλωση περιλαμβάνει την συναυλία «Ο ήχος της Ελλάδας μέσα από το μπουζούκι» που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:30 μμ στο θέατρο Φοίνικα Περιστερίου. Στην συναυλία θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Μπάσσης η Μελίνα Ασλανίδου και ο Κώστας Μακεδόνας. Τα εισιτήρια της συναυλίας θα διατίθενται από κεντρικά κατα- Εκδηλώσεις στήματα του Περιστερίου με τιμή κανονικού εισιτηρίου είναι 10,00 και φοιτητικό 7,00. Διάθεση εισιτηρίων : Φωτογραφείο Quickfilm, Π. Τσαλδάρη 47 Περίπτερο Εθνικής Αντιστάσεως 2, Έναντι Δημαρχείου Καφέ Καλογερά, Εθνικής Αντιστάσεως 29 Λυχνάρι, Αξεσουάρ μόδας, Εθνικής Αντιστάσεως 20 Περίπτερο Π.Τσαλδάρη 60 & Θηβών Αναψυκτήριο Ιπποκράτης, Σταθμός Μετρό Αγίου Αντωνίου Πρατήριο άρτου ζαχ/κης, εντός του σταθμού Μετρό Φωτογραφείο Θεοφάνης, Τζον Κένεντι 115, Λόφος Αξιωματικών Βιβλιοχαρτοπωλείο ΟΜΗ- ΡΟΣ, Πελοπίδα 114, Νέα Ζωή Καφέ Venga, Πετρουπό- λεως 1, Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ψιλικά.Αιμιλίου Βεάκη 46 Με τιμή Ο Πρόεδρος Χρήστος Χούτας Η Γραμματέας Μαρία Μηλάκα

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σαν «βόμβα» έπεσε η απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής Ι. Κουμέντου στο Περιστέρι. «Βόμβα» που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως στους γονείς και εκπαιδευτικούς του 28ου Δημοτικού Σχολείου που πληροφορήθηκαν στα τέλη του Αυγούστου την αναστολή λειτουργίας του σχολείου τους και τη μετακίνηση / απορρόφηση των 97 μαθητών του σχολείου σε όμορα σχολεία. ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αναστάτωσή τους όταν μια άλλη «βόμβα» ανακοινώθηκε κατά την πρώτη συνάντηση και συζήτηση γονιών - εκπαιδευτικών - μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Αυγούστου. Η εισήγηση για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου είχε γίνει από την Διευθύντρια Π.Ε. Γ Αθήνας κ. Γ. Ψαρρά στις 19 Ιουλίου 2012, βάσει της οποίας ο κ. Κουμέντος πήρε την απόφαση αναστολής στις 2 Αυγούστου Αυτή η ανακοίνωση, που έγινε από τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ Γ Αθήνας κ. Γ. Χρόνη, που ήταν παρών στη συζήτηση, προκάλεσε τη μεγαλύτερη αναστάτωση και την οργή των γονιών που, όπως είπαν, είναι απαράδεκτο να μην έχουν ειδοποιηθεί νωρίτερα απ τους αρμόδιους, να μην έχουν ερωτηθεί σχετικά και απλά να είναι αποδέκτες ειλημμένων αποφάσεων και, μάλιστα, αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά τους. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ ριστερίου», από εκπαιδευτικούς του σχολείου και γονείς και μετά από σχετική πρόταση αποφασίστηκαν: να ενημερωθούν όλοι οι γονείς, οι Σύλλογοι Γονέων, όλοι οι εκπαιδευτικοί και να πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Γονέων του 28ου Δημοτικού Σχολείου για να Κ. Παπλωματάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» Α. Πουλιάσης, ο Σ. Κουμπή, από το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών και πολλοί γονείς. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Πραγματοποιήθηκε σήμερα 3/9/2012 μαζική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμό- Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κ. Παπλωματάς Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου «Έλλη Αλεξίου» συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί απόφαση για τις περαιτέρω ενέργειες και κινητοποιήσεις με ένα και μόνο σκοπό όπως τονίστηκε απ όλους «Να μην κλείσει το 28ο Δημοτικό Σχολείο. Να συνεχίσει να λειτουργεί και άμεσα να αρχίσει η ανέγερση του νέου σχολείου σε παρακείμενο οικόπεδο, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα παρακατάθεσης της οριστικής αποζημίωσης ύψους ευρώ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΟΣΚ Α.Ε., κατά τις ». Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κατά τη συνάντηση την Πέμπτη 30 Αυγούστου, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών κ. Κ. Παπλωματά, τον αιρετό του ΠΥΣΠΕ κ. Γ. Χρόνη, τον αντιπρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου Κ. Λεμπέση και το μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Μ. Στρούπα και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ζ. Καπράνα και Ι. Παππά σχετικά με την απόφαση. Ακολούθησαν τοποθετήσεις από την Α. Αθανασοπούλου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αριστερή Κίνηση Πε- ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου στον προαύλιο χώρο του σχολείου, παρουσία των γονέων, εκπαιδευτικών και φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Τοποθετήθηκε ο Γ. Ζηρογιαννόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου, η Ν. Σίσκου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, ο Κ. Λεμπέσης Γ. Γραμματέας της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου και ο Χ. Χαβαλάς, Αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο Παρευρέθηκαν επίσης οι Σ. Λαβδαίος, Μ. Στρούπα και Α. Γιαννακοπούλου, μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων, ο Χρ. Μαργανέλης, από τη Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερόιυ, ο Α. Παπαθεοδώρου, Διαμερισματικός σύμβουλος και μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/μιας Εκπαίδευσης. Μετά τις τοποθετήσεις και τη συζήτηση αποφασίστηκε να γίνει παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 4 Σεπτέμβρη, να γίνει κατάληψη του σχολείου από τους γονείς και κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στους αρμόδιους. νων του 28ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου (Χαλκίδος 10), που με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. και της Δ/ντριας της Γ Αθήνας Π.Ε., αναστέλλεται η λειτουργία του! Παρέμβαση στη συνέλευση - συγκέντρωση έκανε και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή του στον κοινό αγώνα όλων των εργαζομένων με στόχο να παραμείνει το σχολείο ανοιχτό και αναρτώντας πανό. Δήλωσε ότι θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις το πρόγραμμα που αποφασίστηκε: Κατάληψη του σχολείου. Παρέμβαση την Τρίτη 4/9/2012 στις στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο να συζητηθεί το θέμα και να παρθεί απόφαση. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 6/9/2012 στον Περιφερειακό Διευθυντή στις 9.00 π.μ. Το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιήσει την προκαθορισμένη συνεδρίασή του, την Τρίτη 4/9/2012 στις στο χώρο του σχολείου. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους εργαζόμενους, όλους τους φορείς να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα, να στηρίξουν το αίτημα για αναβάθμιση της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας. Καλούμε τα Μ.Μ.Ε. να καλύψουν δημοσιογραφικά αυτή την προσπάθεια. Η λειτουργία του 28ου Δημοτικού σχολείου δεν αναστέλλεται.

13 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Την Τρίτη 4 Σεπτέμβρη, σύμφωνα με την απόφασή του, ο Σύλλογος Γονέων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου και η Ένωση Συλλόγων Γονέων Περιστερίου έκαναν παρέμβαση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με στόχο να συζητηθεί το θέμα και να παρθεί απόφαση. Μετά την ανακοίνωση του θέματος από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεκταρία Ευσταθιάδου και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των συμβούλων έγινε εκτενής συζήτηση για το θέμα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης είπε κατά την έναρξη της συζήτησης ότι δεν έχει επίσημα ενημερωθεί ο Δήμος για την απόφαση και ζήτησε την τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου Γονέων. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο Γ. Ζηρογιαννόπουλος, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων είπε: «Είμαστε αναστατωμένοι με την υπόθεση αυτή. Ειδοποιηθήκαμε στις 24 Αυγούστου για την απόφαση και κινητοποιούμαστε για την ακύρωσή της». Συνέχισε τονίζοντας ότι τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, οι περικοπές, οι συγχωνεύσεις, οι καταργήσεις οδηγούν την παιδεία στην υποβάθμιση και απαξίωση και τα σχολεία σε κλείσιμο. Αναφέρθηκε στις κινήσεις που έχουν γίνει από το Σύλλογο Γονέων ήδη από την περσινή χρονιά καθώς, όπως είπε, «βλέπαμε να έρχεται το κακό» και την επιστολή που είχαν κοινοποιήσει στους αρμόδιους. Επίσης, μίλησε για την εισήγηση της Δ/ντριας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας Γ. Ψαρρά και την απόφαση του Ι. Κουμέντου Περιφερειακού Δ/ντή Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής, «οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά μας, τους μαθητές ως αριθμούς και δε νοιάζονται για τίποτα άλλο» είπε. «Σήμερα ζητούμε από το Δήμο να σταθεί στο ύψος του. Να είναι μπροστάρης στις εξελίξεις και να μη σκύψει το κεφάλι στις εντολές του υπουργείου. Ο Δήμαρχος και για τις συγχωνεύσεις πρόπερσι τάχθηκε ενάντια, αλλά δεν έκανε τίποτε παραπάνω. Τώρα ζητάμε από το Δήμαρχο με κάθε δυνατό τρόπο να πιέσει για να ακυρωθεί η απόφαση για το σχολείο μας. Εμείς οι γονείς κάνουμε κατάληψη στο σχολείο, θα το ανοίξουμε για τον αγιασμό στις 11 Σεπτέμβρη και θα συνεχίσουμε εκεί, περιμένοντας το υπουργείο να άρει την απόφαση». Ο Α. Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» κατά την τοποθέτησή του. Δίπλα του ο πρόεδρος του Συλλόγου Γ. Ζηρογιαννόπουλος και οι Δ. Ευθυμίου και Μ. Μπαρούχου, μέλη του Συλλόγου Γονέων. Αναφέρθηκε και στο γεγονός της αγοράς του οικοπέδου για την ανέγερση του σχολείου και τόνισε ότι δρομολογείται έτσι η υπόθεση. «Ο Δήμαρχος είχε πει πριν χρόνια ότι επιτέλους λύνεται το στεγαστικό θέμα του 28ου Σχολείου. Τώρα να πείτε στον κ. Δήμαρχο τα νέα, που μάλλον δεν τα έχει μάθει: το σχολείο μας πάνε να το κλείσουν». Υπήρξε ένταση στο σημείο με τους παρευρισκόμενους γονείς και ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος επεσήμανε: «Εμείς είμαστε αντίθετοι, όλοι είμαστε αντίθετοι με αυτή την απόφαση και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε για το θέμα». Η Πρόεδρος Νεκταρία Ευσταθιάδου ζήτησε να υπάρξει ηρεμία ώστε να γίνει μια πολιτισμένη συζήτηση και να παρθεί μια απόφαση ουσιαστική. Ο αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρβανίτης τοποθετήθηκε στη συνέχεια τονίζοντας ότι η απόκτηση του οικοπέδου για την ανέγερση του νέου σχολείου του 28ου Δημοτικού Σχολείου έγινε μετά από αγώνα και μεγάλη προσπάθεια του Δημάρχου και των αρμοδίων του Δήμου. «Το 18μηνο που είχε περιθώριο να αγοραστεί το οικόπεδο έληγε στις 24 Αυγούστου Τα χρήματα αυτά έπρεπε ο ΟΣΚ να τα εξοικονομήσει από τον κωδικό «Δημόσιων Σχέσεων» από το Υπουργείο Εθν. Οικονομίας. Ο κωδικός αυτός είχε να ανοίξει 2,5 χρόνια. Υπήρχε κίνδυνος να μη δοθούν τα χρήματα, το ποσό ύψους που χρειαζόταν. Μετά από μεγάλη πίεση και προσπάθεια κατορθώσαμε στις 2.00 το μεσημέρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας να τα καταθέσουμε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ως προς την απόκτηση του οικοπέδου, λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να μας αδικήσει. Ήταν μεγάλη επιτυχία προσωπική του Δημάρχου η επίτευξη της αγοράς του οικοπέδου». Στη συνέχεια είπε: «Εγώ μίλησα με τον κ. Γ. Μουτζούρη, από τον ΟΣΚ, Δ/ντή Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, σχετικά με το θέμα και την απόφαση του κ. Κουμέντου, ο οποίος, όπως είπε ο αντιδήμαρχος, μας έχει αγνοήσει παντελώς σε κάθε μας κίνηση αλλά γνωρίζει μόνο πώς να μας ταλαιπωρεί εδώ στο Περιστέρι, και μάλλον δεν ξέρει ούτε πού πέφτει το Περιστέρι και υπογράφει για σχολεία που δεν γνωρίζει. Ο κ. Μουτζούρης μας είπε ότι ο ΟΣΚ είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην κατασκευή του σχολείου, παρά την όποια απόφαση, και να μας ενημερώσει ότι είναι στη φάση της προμελέτης και, αν όλα συνεχίσουν ομαλά, πολύ σύντομα θα αναγερθεί το σχολείο». Ο αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης κατέληξε τονίζοντας: «Η απόφαση αναστολής είναι απαράδεκτη. Η εισήγηση της κ. Ψαρρά και η απόφαση του κ. Κουμέντου είναι πράξεις απαράδεκτες. Είναι πράξεις ντροπής. Αγνόησαν το Δημοτικό Συμβούλιο, τη ΔΕΠ, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και αυτό είναι απαράδεκτο. Εμείς είμαστε στη διάθεση οποιασδήποτε πρότασης για να κάνουμε όποια ενέργεια πρέπει ώστε να αναιρεθεί η απόφαση αυτή». Ο Κώστας Παπλωματάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπ/κών Α/ μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «Έλλη Αλεξίου», είπε: «Δυστυχώς η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά είναι η χειρότερη απ όλες και επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για να γίνει συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την παιδεία. Ο ΟΣΚ κοινοποίησε στο Σύλλογό μας στις την απόφαση για την αγορά του οικοπέδου. Δεν είναι τυχαίο όμως ότι η εκπαιδευτική κοινότητα ενημερώθηκε 1 εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία για την απόφαση αναστολής λειτουργίας του 28ου Δημοτικού. Δεν είναι τυχαίο που ενώ αντιδράσαμε και πιέσαμε να μη γίνει καμία συγχώνευση - κατάργηση - υποβιβασμός έρχεται μια απόφαση με τέτοιο τρόπο, που μας θυμίζει άλλες εποχές». Συνέχισε τονίζοντας: «Αν περάσει αυτή η απόφαση σημαίνει και κλείσιμο του σχολείου. Και αυτό γιατί η κυβέρνηση λέει: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, σε αρμονική σύνδεση με τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης. Το νέο σχολείο συνδέεται με τις τοπικές κοινωνίες. Είναι το σχολείο όπου θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο έχουν όλοι: Οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, οι ίδιοι οι μαθητές, η τοπική αυτοδιοίκηση. Η νέα διοικητική δομή της χώρας αποτελεί τη βάση για μια νέα σχέση παιδείας και τοπικής κοινωνίας, με μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του Συντάγματος». Άρα δεν είναι μεμονωμένο γεγονός, αν δεν έκλεινε αυτό το σχολείο, θα έκλεινε κάποιο άλλο. Επιχειρούν λοιπόν, να κλείσουν όλα τα 6/θέσια σχολεία και να γίνουν πολυδύναμα σχολεία. Οι ίδιοι, που θεωρούν ευαίσθητοι τον εαυτό τους για τη φοίτηση των μαθητών σε «ακατάλληλα», όπως λένε, σχολεία, ενδιαφέρονται για τη δημιουργία γιγάντιων σχολείων μαθητών, σχολεία στα οποία θα μπορεί να εφαρμοστεί το οποιοδήποτε αναλυτικό πρόγραμμα και να παρεμβαίνουν ιδιώτες, με στόχο να δημιουργήσουν το σχολείο της αγοράς». Συνέχισε λέγοντας: «Με τη συνεχή μείωση των δαπανών για τα σχολεία και τη μείωση της επιχορήγησης για τις σχολικές επιτροπές να ξέρετε ότι τα σχολεία ξεκινούν χωρίς να έχουν τα χρήματα να λειτουργήσουν». Καταλήγοντας είπε: «Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το Σύλλογο του 28ου Δημοτικού Σχολείου έχει προτάξει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης: κατάληψη του σχολείου, συναντήσεις με τους αρμόδιους. Απαιτούμε να μην κλείσει το σχολείο, να γίνει άμεσα η ανέγερση του νέου σχολείου, με δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ένα χρόνο. Η πολιτική που στηρίζει την αποδυνάμωση και υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου μας βρίσκει αντίθετους». Ο Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου Γ. Κουτσιμπογιώργος τοποθετήθηκε λέγοντας: «Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με πολλά προβλήματα. Εμείς εδώ και αρκετά χρόνια παλεύουμε, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του 28ου Δημοτικού Σχολείου και τη συνέχιση της λειτουργίας του. Προβλήματα υπήρχαν και υπάρχουν, όπως και σε άλλα σχολεία του Περιστερίου. Κάναμε κάθε προσπάθεια και ασκήσαμε όποια δυνατή πίεση, αλλά, δυστυχώς, φτάσαμε στο σημείο, λίγο πριν την έναρξη των ενεργειών για την ανέγερση του νέου σχολείου, να πληροφορούμαστε ότι αναστέλλεται η λειτουργία του». Συνέχισε λέγοντας: «Το σχολείο στη θέση που είναι δεν έχει άλλο όμορο σχολείο. Τα παιδιά πρέπει να διανύουν πολύ μεγάλη απόσταση και μάλιστα να διασχίζουν την οδό Ηρακλέους, οδό με μεγάλη κυκλοφορία και πολύ επικίνδυνη. Επίσης, χωροταξικά είναι στο σημείο που πρέπει αφού «τροφοδοτεί» το διπλανό γυμνάσιο και λύκειο. Τέλος, για να γίνει κάποια αλλαγή στα σχολεία χρειάζεται απόφαση της ΔΕΠ και υπουργική απόφαση, εδώ δεν υπάρχει, άρα υπάρχει θέμα νομιμότητας της απόφασης, την οποία πρέπει να ερευνήσουμε». Κατέληξε λέγοντας: «Η παρέμβαση του αντιδημάρχου είναι θετική και πρέπει όλοι μας να κινητοποιηθούμε από κοινού για να ακυρώσουμε την απόφαση». ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Ο Κώστας Λαλένης, επικεφαλής της παράταξης «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας» είπε: «Το θέμα είναι πολύ σοβαρό αλλά η λύση είναι απλή. Τα τελευταία χρόνια η επίθεση που δέχεται η παιδεία είναι μεγάλη. Στο πνεύμα του ότι θέλουν να εκσυγχρονίσουν την παιδεία της δίνουν απανωτά πλήγματα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, να υποβαθμίζεται η παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Πριν δυο χρόνια όταν τέθηκε για πρώτη φορά το θέμα των συγχωνεύσεων και έγινε συνεδρίαση σ αυτή την αίθουσα βγήκε ένα ψήφισμα. Τότε είχα πει ότι τα ψηφίσματα που παίρνουμε απλώς μπαίνουν στο συρτάρι, δεν έχουν καμιά ουσιαστική σημασία. Δεν μπορεί κανείς να δεχτεί να κλείσει ένα σχολείο και δεν μπορεί τίποτα να δικαιολογήσει το κλείσιμό του. Εμείς πρέπει να είμαστε ισχυρά απέναντι σ αυτήν την απόφαση και να αντιδράσουμε. Η αντίδρασή μας πρέπει να είναι σκληρή και να πάει σε πολλά επίπεδα, διότι πολύ φοβάμαι ότι, παρά την αγορά του οικοπέδου, (συνέχεια στη σελίδα 16)

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ. Αγαπητοί συμπολίτες, Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» βρίσκεται αντιμέτωπο με τον άμεσο κίνδυνο μεγάλης οικολογικής καταστροφής, λόγω της πλήρους εγκατάλειψής του από την κεντρική εξουσία. Αυτός ο πολύτιμος χώρος πρασίνου στρεμμάτων αποτελεί ένα από τα τελευταία καταφύγια άγριας φύσης στην Αττική, με τρία οικοσυστήματα, το δάσος, τις λίμνες και τις καλλιέργειες. Η πλούσια πανίδα του περιλαμβάνει 177 είδη πουλιών και 3 είδη ψαριών. Όμως η χλωρίδα και η πανίδα του Πάρκου βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, λόγω της έλλειψης νερού και της διακοπής ηλεκτροδότησης. Η στάθμη των λιμνών έχει μειωθεί σημαντικά και η ροή του νερού στο κανάλι που βρίσκεται στο Πάρκο, έχει σταματήσει. Η απειλούμενη καταστροφή του πρασίνου και των υδροβιότοπων θα είναι μη αναστρέψιμη και ανεπανόρθωτη. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, δεν θα αφήσουμε 20 χρόνια δουλειάς και προσπαθειών της Αυτοδιοίκησης να πάνε χαμένα λόγω της αδράνειας και αδιαφορίας κάποιων κυβερνητικών «αρμοδίων». Γι αυτό, από την Πέμπτη 23 Αυγούστου οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Ιλίου και ο ΑΣΔΑ, πήραμε την υπόθεση της σωτηρίας του Πάρκου στα χέρια μας. Συνεργεία των Δήμων και του ΑΣΔΑ εγκαταστάθηκαν στο χώρο και ξεκίνησαν άμεσα όλες τις εργασίες ποτίσματος, συντήρησης των υποδομών και του πρασίνου και κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την επιβίωση του Πάρκου. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά το αίτημα μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την άμεση παραχώρηση κάθε αρμοδιότητας για τη διαχείριση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με τους αντίστοιχους πόρους για τη συντήρηση και τη λειτουργία του. Είναι άλλωστε φανερό ότι αυτή είναι η μοναδική λύση που μπορεί να διασφαλίσει μόνιμα τη σωτηρία και τη συντήρηση του μεγαλύτερου πνεύμονα πρασίνου στη Δυτική Αθήνα. Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Α. Μποζίκας Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος Ο Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων - Καματερού Νίκος Α. Σαράντης ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ Στον Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού για μία ακόμα φορά βρίσκεται στο πλευρό των άπορων συμπολιτών μας και αναλαμβάνει δράσεις για την ανακούφιση τους. Μία από αυτές είναι και η συνέχιση της διανομής μερίδων φαγητού σε όσους εξυπηρετούνται από τα συσσίτια των εκκλησιών, τα οποία διέκοψαν τη λειτουργία τους για τον μήνα Αύγουστο. Έτσι λοιπόν με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας δημιουργήθηκε ένα άτυπο δίκτυο εταιρειών από το χώρο της εστίασης, οι οποίες κάλυψαν τις ημερήσιες ανάγκες σε μερίδες φαγητού για 20 συμπολίτες μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις εταιρείες:goody s Ιλίου, εστιατόριο Γοργοπόταμος, σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης (Καματερού) και τα αρτοποιεία ΣΤΕΡΓΙΟΥ και ΝΙΚΟΛΕΤΑ (Καματερό) οι οποίοι προσέφεραν για όλο τον Αύγουστο φρεσκομαγειρεμένο φαγητό καθημερινά και αρτοσκευάσματα. Πρόκειται για μία αλτρουιστική κοινωνική προσφορά των εταιρειών αυτών προς τους κατοίκους του Δήμου μας, που αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα προς το ζην σ αυτή την δύσκολη οικονομικά συγκυρία. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 «Στις γειτονιές μας το Φθινόπωρο» ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Τετάρτη 5 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Πλατεία Δημοκρατίας Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ώρα 8:00 μμ Πέμπτη 6 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Πλατεία Ανάκασας Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων Ώρα 8:00 μμ Παρασκευή 7 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Πλατεία Ν. Καζαντζάκη, Γεροβουνό Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ώρα 8:00 μμ Δευτέρα 10 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ώρα 8:00 μμ Τετάρτη 12 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Κεντρική πλατεία Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων Ώρα 8:00 μμ Παρασκευή 14 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Πλατεία Μυκονιάτικων Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων Ώρα 8:00 μμ Σάββατο 15 «Ο άνθρωπος, το κτήνος και η αρετή» του Λουίτζι Πιραντέλλο σε σκηνοθεσία Θανάση Χαλκιά, από τη θεατρική ομάδα ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου. Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Πάρκο Ειρήνης, Άτταλος Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, ώρα 8:30 μμ Τρίτη 18 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Προαύλιο 8 ου Δημοτικό Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ώρα 8:00 μμ Τετάρτη 19 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Προαύλιο Ιερού Ναού Αγίου Τρύφωνα, Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ώρα 8:00 μμ Σάββατο 22 «Πλατεία Πλαπούτα η ποιο όμορφη πλατεία» Στην πλατεία που ανακηρύχτηκε η ποιο όμορφη πλατεία της Δυτικής Αθήνας Διασκεδαστικά δρώμενα ( εργαστήριο κατασκευών, ξυλοπόδαρος επιδαπέδιο σκάκι, δωρεάν ποπ κορν κλπ ) για τους μικρούς μας φίλους Συναυλία της φιλαρμονικής του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Πλατεία Πλαπούτα Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, ώρα 6:30 μμ Κυριακή 23 Παρουσίαση βιβλίου «Ένας Έλληνας» του Σπύρου Αυλωνίτη Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, ώρα 7:00 μμ Δευτέρα 24 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Πλατεία Σαλίγκαρου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων Ώρα 8:00 μμ Τετάρτη 26 Γιορτή βράβευσης Αθλητικών Συλλόγων λόγω ανόδου κατηγορίας. Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων, ώρα 7:00 μμ Πέμπτη 27 Παράσταση Θεάτρου Σκιών Πλατεία Κοκκινόπουλου Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Αναργύρων Ώρα 8:00 μμ Παρασκευή 28 «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Νίκου Διονύσιου Από τη θεατρική ομάδα αποφοίτων της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Δήμου Πετρούπολης Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ», Πάρκο Ειρήνης, Άτταλος Δημοτικής Κοινότητας Ώρα 8:30μμ Σάββατο 29 «Για το περιβάλλον με αγάπη»εκδήλωση με δρώμενα και ευχάριστες εκπλήξεις με θέμα το περιβάλλον που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αθήνας Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» Από 11:00 π.μ Θεατρική παράσταση οικολογικού περιεχομένου «Όταν τα φύκια βγήκαν στη στεριά» Θέατρο Πάρκου, ώρα 7:30 μμ Κυριακή 30 Συναυλία Φιλαρμονικής του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού Πλατεία Δημοκρατίας Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, ώρα 8:00 μμ ΟΚΤΩΒΡΗΣ Σάββατο 6 Κυριακή 7 Γιορτή Παράδοσης Συμμετέχουν όλοι οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και παρουσιάζουν χορούς και τραγούδια από τον τόπο τους. Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ»,Πάρκο Ειρήνης Άτταλος, Δημοτικής Κοινότητας Καματερού Ώρα 7:00μμ Τετάρτη 10 Παρουσίαση βιβλίου «Ο μικρός σαμποτέρ» της κατοχής » του Παναγιώτη Φούντη» Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» Ώρα 7:00μμ Κυριακή 21 Συναυλία κουαρτέτου κιθάρας «Guitar 4 Tune» Με αυθεντικά έργα για τέσσερις κιθάρες από την Αναγέννηση μέχρι τον 21 ο αιώνα Θέατρο Πολιτιστικού Κέντρου «Σπύρος Αποστόλου» Ώρα 7:30 μμ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Σάββατο 22 Ο Σύλλογος Κρητών Καματερού «Το Αρκάδι» διοργανώνει Συναυλία με τον Μιχάλη Τζουγανάκη Κινηματοθέατρο «ΟΡΦΕΑΣ»,Πάρκο Ειρήνης Άτταλος, Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, ώρα 9:30 μμ Σάββατο 29 Ο Σύλλογος Κρητών Καματερού «Το Αρκάδι» διοργανώνει «Γιορτή ρακής» με τη συμμετοχή του Μανώλη Αλεξάκη 7 ο Δημοτικό Σχολείο Δημοτικής Κοινότητας Καματερού, ώρα 10:30 Τίθεται σε Δημόσια Διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» του Δήμου Αγίων Αναργύρων- Καματερού στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων» Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια», με στόχο τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO 2 ) εντός των διοικητικών του ορίων, κατά 20% έως το Το σχέδιο αυτό ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο υπέγραψαν Δήμαρχοι από την Ευρώπη, με σκοπό την ενεργή συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. « » έως το 2020, και το οποίο συνίσταται στην επίσημη δέσμευση των πόλεων για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, αύξηση στο 20% της χρήσης ΑΠΕ στη συνολική παραγωγή ενέργειας και περιορισμός της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με τη Βασική Απογραφή Εκπομπών, το 2005 (έτος βάσης) στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού εκπέμφθηκαν συνολικά ,08 τόνοι CO2, από τους οποίους περίπου 0,66% από τα δημοτικά κτίρια, οχήματα και τον οδοφωτισμό, 41,83% από τον οικιακό τομέα, 48,95% από τον τριτογενή τομέα και 8,55% από τα ιδιωτικά οχήματα. Στο «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», περιγράφονται οι δράσεις που προγραμματίζει να αναλάβει ο Δήμος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων του, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, χρονοδιάγραμμα και τρόπους χρηματοδότησης των προτάσεων, αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που τέθηκαν. Οι επιμέρους στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων κατά 24,2%, των δημοτικών οχημάτων κατά 33,7%, του οδοφωτισμού κατά 43,4%, των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 19,6% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 21,3%. Η επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 20,5%, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες, αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη, από την επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης της πόλης. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας : 1) Γιάννης Πολυζωγόπουλος, Προϊστάμενος Έργων Τεχνικής Υπηρεσίας, τηλ ) Ιωάννα Λεγάκη, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας, τηλ Περίοδος Δημόσιας Διαβούλευσης : από 27/08/2012 έως 10/09/2012

15 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Το εθνικό χρέος των Ευρωζωνικών του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Ο υποκριτής όταν πλησιάζει τους εχθρούς του, προσποιείται ότι δεν τους μισεί, αλλά τους αγαπά και τους επαινεί, όταν είναι εκεί, ενώ κρυφά τους κατηγορεί (Θεόφραστος, π.χ., φιλοσοφος & ποιητης). Σύμφωνα με τα εκλογικά αποτελέσματα της 17 ης Ιουνίου 2012, στην Ελληνική Βουλή υπάρχουν επτά κόμματα, εκ των οποίων τα έξι, δηλαδή Νέα Δημοκρατία (ΝΔ), ΣύΡιζΑ, ΠαΣόΚ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ) και Χρυσή Αυγή συμφωνούν απολύτως σε πέντε εξαιρετικώς κεντρικά ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με την ελληνική τραγωδία, που βιώνουμε ως λαός (Σημείωση, το ΚΚΕ έχει μία εντελώς διαφορετική θέση για λυσιτελή αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης κλπ.): Στο Πρώτο, που συμφωνούν τα έξι Ευρωζωνικά κόμματα της Βουλής είναι: Η χώρα πρέπει να παραμείνει στην ευρωπαϊκή προοπτική, στην Ευρωζώνη και στο. Όχι χρεοκοπία, όχι επιστροφή στη δραχμή. Στο Δεύτερο, που συμφωνούν τα έξι Ευρωζωνικά κόμματα της Βουλής είναι: Πέρα για πέρα εχθρική προς την Ελλάδα η στάση των Εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, την Τρόικα αλλά και εκ μέρους των δανειστών μας, όσον αφορά τις σκληρές και άδικες αξιώσεις τους από τη χώρα μας και τους πολίτες. Στο Τρίτο, που συμφωνούν τα έξι Ευρωζωνικά κόμματα της Βουλής είναι: Ανεξάρτητα από τα εγκληματικά λάθη της κυβέρνησης του κ. Γιώργου Παπανδρέου και της συγκυβέρνησης του κ. Λουκά Παπαδήμου με συμμετοχή των κομμάτων του ΠαΣόΚ, της ΝΔ και σε κάποιο διάστημα και του ΛΑόΣ (Σημείωση, τώρα δεν εκπροσωπείται στη Βουλή), ωστόσο, είναι τεράστιες οι ευθύνες των Εταίρων μας σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωζώνη και Τρόικα, διότι τα δικά τους σχέδια εφαρμόζονται στην Ελλάδα για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση. Αυτά τα σχέδια των δήθεν φωτισμένων φίλων μας αποδείχθηκαν πέρα για πέρα λάθος, με συνέπεια εκείνοι μεν να ωφεληθούν με δακάδες δισ., ενώ ο Ελληνικός λαός βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. Στο Τέταρτο, που συμφωνούν τα έξι Ευρωζωνικά κόμματα της Βουλής είναι: Η δομή και οι κανόνες λειτουργίας τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωζώνης έχουν τους ανάλογους μηχανισμούς, ώστε όταν μίαχώρα-μέλος κάπου στραβοπατάει να παρέμβουν άμεσα και να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη θεραπεία της κατάστασηςπολύ πριν τα πράγματα φτάσουν σε αδιέξοδα Κι αυτό δεν έγινε! Στο Πέμπτο, που συμφωνούν τα έξι Ευρωζωνικά κόμματα της Βουλής είναι: Οι ηγεσίες των κομμάτων αυτών, γνωρίζουν άριστα τους κανόνες αυτούς, τι σημαίνουν τα περιβόητα μνημόνια, οι συνοδευτικοί νόμοι και η δανειακή σύμβαση και προπαντός τι σημαίνει μια χώρα-μέλος να έχει δανειστεί λεφτά με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά όλα αυτά. Από τα έξι αυτά κόμματα της Βουλής, που αποδέχονται την Ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας, την Ευρωζώνη και το, τα τρία εξ αυτών (ΝΔ, ΠαΣόκ και ΔΗΜΑΡ) συγκυβερνούν από τον περασμένο Ιούνιο και μάλιστα με κοινή γραπτή συμφωνία για να μη πληρώσουν και πάλι τα σπασμένα οι μη προνομιούχοι Έλληνες πολίτες κλπ. Και φυσικά, στην πράξη γίνεται το εκ διαμέτρου αντίθετο: Τα σπασμένα τα πληρώνει και πάλι ο φτωχός λαός και μόνον ο φτωχός λαός, αυτή είναι η μαύρη αλήθεια. Τα άλλα τρία κόμματα ( ΣύΡιζΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες και Χρυσή Αυγή ) είναι στην αντιπολίτευση. Προεκλογικά οι εκπρόσωποι και των έξι αυτών κομμάτων έταζαν στο λαό λαγούς με πετραχήλια και προπαντός υπόσχονταν πηγμή, αντίσταση, νταηλίκι και τα συναφή. Σήμερα, επιμένουν σε προεκλογικού περιεχομένου πρακτικές, λες και δεν πήραν χαμπάρι ότι οι εκλογές τελείωσαν στις 17 Ιουνίου 2012 Διερωτάται, λοιπόν, καλόπιστα κάθε εχέφρων Έλληνας πολίτης, αφού οι ηγεσίες αυτών των έξι κομμάτων συμφωνούν απολύτως σε πέντε τουλάχιστον κομβικά ζητήματα, γιατί εξακολουθούν τους καβγάδες; Γιατί στη Βουλή ή σε δημόσιες δεσμεύσεις τους δεν κάνουν τις δικές τους φερέγγυες και συγκεκριμένες προτάσεις σε κάθε μικρή ή μεγάλη αξίωση που θέτουν οι Τροϊκανοί ; Τι τους εμποδίζει; Οι ψηφοφόροι και των έξι αυτών κομμάτων πιστεύουν ότι οι ηγεσίες τους έχουν εθνικό χρέος, σ αυτές τις κρίσιμες στιγμές, που διέρχεται η χώρα κι ο λαός μας, να συνεννοηθούν, επιτέλους, ως αδέκαστοι Έλληνες πολιτικοί για μία κοινή θέση προς τους Εταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης και της Τρόικα για έξοδο από την κρίση, χωρίς να θιγεί η κομματική τους αυτοτέλεια. Πρόκειται περί εθνικού χρέους απέναντι στο λαό. Αυτό το εθνικό χρέος πρωτίστως το επωμίζεται η τρικομματική συγκυβέρνηση, η οποία οφείλει να καλέσει τα τρία άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ώστε από κοινού να χαράξουν μία εθνική γραμμή για την υπεράσπιση της Εθνικής Κυριαρχίας της Ελλάδας, την έξοδο από την οικονομική κρίση και, εν τέλει, την ευημερία του λαού. Αλλά, έχουν υποχρέωση αυτό να το απαιτήσουν και οι ηγεσίες των τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επομένως, όταν δουν οι Εταίροι μας ότι έξι ελληνικά κόμματα χάραξαν εθνική γραμμή θα αντιληφθούν τότε ότι οι απειλές και οι κοροϊδίες δεν περνάνε! «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 9 η Συνεδρίαση Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ Ανοίγει ο δρόμος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική Την υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική» που εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για την Αττική, αποφάσισε ομόφωνα στη σημερινή συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Με την απόφασή της αυτή η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ δρομολογεί ουσιαστικά τις εξελίξεις για την διευθέτηση αυτού του χρόνιου, όσο και εξαιρετικά κρίσιμου για το λεκανοπέδιο ζητήματος, που απασχόλησε από το 1979 και μετά πολλούς υπουργούς και αιρετούς της αυτοδιοίκησης χωρίς ωστόσο ποτέ να δοθεί ολοκληρωμένη λύση. Με τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων, ο ΕΔΣΝΑ σε συνεργασία με την ελληνική Κυβέρνηση και τους ΟΤΑ α και β βαθμού στοχεύει : Στην εξεύρεση άμεσης λύσης στη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής ενόψει του επικείμενου κορεσμού (εντός δύο - δυόμισι ετών) των υπαρχόντων διατιθέμενων χώρων υγειονομικής ταφής Στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με τους στόχους της οδηγίας 99/31 για το έτος 2013 καθώς και το έτος Στην αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση τους, καθώς και την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου κατά την διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων. Στην ενεργειακή αξιοποίηση τυχόν παραγόμενων δευτερογενών καυσίμων. Στην αξιοποίηση πιθανώς παραγομένου κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). Στη μείωση του υπολείμματος προς ταφή. Ειδικότερα, το εν θέματι έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αττική και συγκεκριμένα δύο ΜΕΑ στη Δυτική (Φυλή & Άνω Λιόσια) και δύο ΜΕΑ στην Ανατολική Αττική (Γραμματικό & Κερατέα) που θα επεξεργάζονται τόνους σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων ανά έτος και για χρονικό διάστημα από 23 έτη έως 27 έτη. Τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Αττικής που ξεκίνησε σε πρώτη φάση το 2001, εγκρίθηκε με νόμο το 2003 και επικαιροποιήθηκε το Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ εκτός των εργοστασίων επεξεργασίας σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, προβλέπεται η κατασκευή Μονάδων Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών Υλικών, Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για τα οποία η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ θα αποφασίσει σε προσεχή συνεδρίαση, ούτως ώστε να προχωρήσει συνολικά ο σχεδιασμός των απορριμμάτων για την Αττική. Το κόστος μελέτης και κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ υπερβαίνει τα 430 εκ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των έργων, εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 1-1,5 δις, σύμφωνα και με την προκαταρκτική προκήρυξη του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση κατασκευής των τεσσάρων ΜΕΑ με την καταβολή ποσού έως 150 εκ. ευρώ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), που θα προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους. Το τελικό ποσοστό συμμετοχής του Δημοσίου στην χρηματοδότησή τους θα εξειδικευθεί και στο πλαίσιο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων η Αναθέτουσα Αρχή για το ύψος της συμμετοχής της. Παράλληλα θα εξετασθεί και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η οποία έχει εκφράσει επί της αρχής την πρόθεσή της να εξετάσει τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων έργων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στο διαγωνισμό θα γίνουν δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι έχουν ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία. Το ακριβές χρονικό διάστημα κάθε σύμβασης σύμπραξης θα καθορισθεί στο πλαίσιο της προτεινόμενης διαδικασίας ανάθεσης του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα βασίζονται σε αντικειμενικό και διαφανή τρόπο αξιολόγησης τόσο στη φάση προεπιλογής όσο και στη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίησή του, το έργο προτείνεται να δημοπρατηθεί μέσω τεσσάρων χωριστών διαγωνιστικών διαδικασιών, έναν για κάθε ΜΕΑ και περιοχή. Η επιλογή αυτή κρίνεται σκόπιμη και για τη μείωση του ρίσκου εμπλοκής λόγω προσφυγών και ενστάσεων και επειδή στη σημερινή οικονομική συγκυρία ένα ενιαίο έργο θα μείωνε σημαντικά την δυνατότητα ικανοποιητικού αριθμού συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά τις Σ.Δ.Ι.Τ. αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης στους τομείς των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών από την πλευρά του Δημοσίου Τομέα, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στα επόμενα χρόνια, προσφέροντας στο Δημόσιο τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλέον σύγχρονα μέσα για την παροχή υποδομών και υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η μέθοδος της υλοποίησης έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων με τη διαδικασία των Σ.Δ.Ι.Τ. αποτελεί κοινή πρακτική σε πολλές χώρες στη Διαχείριση Αποβλήτων, και κυρίως στην Ευρώπη, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς δίνεται λύση σε όλα τα επίπεδα Διαχείρισης των Απορριμμάτων της εξυπηρετούμενης περιοχής, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεται στους πολίτες η υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Δημόσιος Φορέας δεν προμηθεύεται απλώς υποδομές και εξοπλισμό αλλά ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Στην παρούσα δε δυσχερή οικονομική συγκυρία, οι Σ.Δ.Ι.Τ. δε δίνουν μόνο νέα ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζοντας την έγκαιρη και προσήκουσα ολοκλήρωση αναγκαίων υποδομών, αλλά, συμβάλλουν παράλληλα στην απελευθέρωση κρατικών πόρων, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν σε κοινωνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, προς όφελος των πολιτών. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης της πρότασης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ από την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ και ένταξής της στον Κατάλογο Προτεινομένων Συμπράξεων, ακολούθως θα υποβληθεί αίτηση προς τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για την υπαγωγή της προτεινόμενης Σύμπραξης στις διατάξεις του Ν. 3389/2005. Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Γιάννης Σγουρός επεσήμανε ότι «Επιτέλους μετά από πολλά άγονα χρόνια διαβουλεύσεων, συζητήσεων, εκπόνησης μελετών και σχεδιασμών, χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, κάναμε το πρώτο βήμα για την επίλυση του καυτού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων των 5 εκ. πολιτών της Αττικής. Αδιαπραγμάτευτος πλέον στόχος μας είναι αυτή να συνοδευτεί με την επίτευξη του βέλτιστου περιβαλλοντικού αποτελέσματος, με το μικρότερο κόστος για τους πολίτες και όλα αυτά με όρους απόλυτης διαφάνειας, διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και ασφαλώς των θέσεων εργασίας των εργαζομένων. Αυτή όμως είναι μόνο η αρχή. Τα δύσκολα ξεκινούν τώρα και εδώ θα κριθούμε όλοι μας. Κρίσιμη λέξη στο όλο εγχείρημα θα είναι η Συνοχή. Η συνοχή και η συνεργασία που θα έχουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από την κεντρική διοίκηση μέχρι τους ΟΤΑ α και β βαθμού είναι αυτή που θα κρίνουν την επιτυχία του εγχειρήματος. Γιατί ο χρόνος για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής μετρά αντίστροφα, τα κονδύλια από το ΕΣΠΑ δεν θα μας περιμένουν για πάντα και πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για υπαναχωρήσεις και άλλες αναβολές». Στη συνέχεια της συνεδρίασης, η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ έλαβε μεταξύ άλλων τις παρακάτω αποφάσεις : Α) Να συνεχιστεί σε προσεχή συνεδρίαση η συζήτηση για την παραχώρηση στον Δήμο Αθηναίων της χρήσης του οικοπέδου του ΕΔΣΝΑ στον Ελαιώνα με σκοπό τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για την Αττική. Β) Ενέκρινε την 2 η Αναμόρφωση του οικονομικού προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ Γ) Κατακύρωσε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των οχημάτων - μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ και ενέκρινε την πληρωμή πιστώσεων καυσίμων μηνός Ιουλίου και μέρος του Αυγούστου Δ) Κήρυξε άγονους τους διαγωνισμούς για την συντήρηση και επισκευή των συμπιεστικών μηχανημάτων και των προωθητήρων και αποφάσισε την επανάληψη τους Ε) Ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ύψους στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας για την πληρωμή μέρους αντισταθμιστικών οφελών παρελθόντων οικονομικών ετών και στον Δήμο Ασπροπύργου για την πληρωμή μέρους αντισταθμιστικών οφελών Στ) Ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων ύψους ,68 για την καταβολή οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών Ζ) Ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων ύψους ,45 για τις εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και συντήρησης εξειδικευμένων υπερκατασκευών πλαισίων οχημάτων μονάδων μεταφόρτωσης Σ.Μ.Α. Σχιστού δυνάμει υπογεγραμμένων συμβάσεων Η) Ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή των συμβασιούχων έργου του ΕΔΣΝΑ, για υπόλοιπα μηνών Μαΐου Ιουνίου και μηνός Ιουλίου 2012, ποσού ,82 Θ) Ενέκρινε τη διάθεση πιστώσεων ύψους ,13 για την πληρωμή προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 (συνέχεια από τη σελίδα 13) αν κλείσει το σχολείο ούτε σχολείο θα χτιστεί ούτε επαναλειτουργήσει. Άρα όλη η κοινότητα να επέμβουμε με μαζική και μεγάλη πίεση προς το Υπουργείο. Μόνο έτσι θα γίνει κάτι. Η επίθεση που δέχεται ο ελληνικός λαός από το ντόπιο και ξένο κεφάλαιο και από τις κυβερνήσεις είναι τέτοια που δύσκολα μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα αν συνεχίσουμε να είμαστε στον καναπέ». Ο Αλέξης Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» τοποθετήθηκε σχετικά: «Εσείς που ψηφίσατε τον Καλλικράτη βλέπετε τώρα τ αποτελέσματα και πρέπει να μας πείτε με ποιο σκεπτικό προχωράμε σ αυτές τις διαδικασίες. Δεν πρέπει να σταθούμε στο νομικό του θέματος. Πρέπει να πάρουμε πολιτική απόφαση. Πολλές φορές έχει τεθεί θέμα για να γίνει Δημοτικό Συμβούλιο για την παιδεία, αλλά ακόμη δεν έγινε. Αν η διοίκηση δε θέλει, να το κάνει η αντιπολίτευση, όλοι εμείς. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5/9/2012 ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΝΤΡΟΠΗ!!! ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Με απόφασή της η Δ/ντρια της Γ Αθήνας Π.Ε. και την οποία κοινοποίησε σήμερα το μεσημέρι στην Προϊσταμένη του 46 ου Νηπιαγωγείου Περιστερίου, αναστέλλει τη λειτουργία του κλασικού τμήματος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Στο Νηπιαγωγείο αυτό έχουν εγγραφεί 19 νήπια στο Κλασικό τμήμα και 16 στο Ολοήμερο. Με βάση την απόφαση τα νήπια θα απορροφηθούν από τα όμορα νηπιαγωγεία δημιουργώντας έτσι τεράστια προβλήματα στις οικογένειες των νηπίων στα ίδια τα νήπια αλλά και στα υπόλοιπα νηπιαγωγεία λόγω της αύξησης του μαθητικού δυναμικού. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι στο συγκεκριμένο Νηπιαγωγείο εκκρεμεί και μετακίνηση 35 περίπου νηπίων από το 42 ο και το 43 ο Νηπ. εξαιτίας της περιβόητης κλήρωσης, που θα πραγματοποιηθεί σε αυτά τη Δευτέρα 10 /9 /2012. Τα 30άρια τμήματα, το κλείσιμο σχολικών μονάδων, η παράδοσή τους σε άλλες χρήσεις, η μείωση κατά 2/3 της χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών, το πέρασμα της ευθύνης της καθαριότητας των σχολείων και των εργαζομένων σε αυτή είναι ήδη μία πραγματικότητα, που στο επόμενο διάστημα θα οξύνει τα λαϊκά αδιέξοδα. Η απόφαση της αναστολής λειτουργίας δε συζητήθηκε (ούτε για το τυπικό του πράγματος) με κανέναν από τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η σύλληψη της πρότασης προφανώς έγινε με τα δεδομένα οικονομικού χαρακτήρα εκπτωτικά κριτήρια, που αφορούν στην εξοικονόμηση πόρων για τη σωτηρία του κράτους σύμφωνα με τις επιταγές του Δ.Ν.Τ και της Ε.Κ.Τ. Παίρνοντας δε υπόψη την αγωνιστική εμπειρία από το προηγούμενο κύμα συγχωνεύσεων και υποβιβασμών στο Περιστέρι, υπήρξε ιδιαίτερη φροντίδα η κοινοποίηση του ζητήματος να γίνει σε χρόνο που ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ (λανθασμένα κατά τη γνώμη μας) ότι δεν θα επιτρέπει δράσεις αντίστοιχες της απόφασης αναστολής του σχολείου. Το Δ.Σ. του συλλόγου καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και τη συγκεκριμένη απόφαση αναστολής του κλασικού τμήματος του 46 ου Νηπιαγωγείου Περιστερίου, που κινείται στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εφαρμογής περικοπών στην εκπαίδευση, με στόχο την υλοποίηση πολιτικών που εδραιώνουν τις προϋποθέσεις οικοδόμησης του σχολείου της αγοράς και που η κ. Ψαρρά και οι προϊστάμενοί της υπηρετούν με ζήλο. Δηλώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες δυναμικής αντίδρασης σε συνεργασία με τους γονείς και τους φορείς με στόχο να μην υλοποιηθεί. ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6/9/2012 ΣΤΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 12/9/2012 Διεκδικούμε Σύγχρονα δημόσια σχολεία με μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Καμία τάξη πάνω από 20 μαθητές. Παλεύουμε για Κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στην παιδεία- Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν ενιαία παιδεία για όλους Δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή-Ενιαίο δωδεκάχρονο υποχρεωτικό σχολείο, χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις- Δημόσιες δωρεάν επαγγελματικές σχολές και Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟ Δ.Σ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ νται οι αποφάσεις. Πιστεύω ότι εάν επαναπαυθούμε στην απόκτηση του οικοπέδου, αλλά «περάσει» η αναστολή λειτουργίας του σχολείου, τότε ποτέ δεν πρόκειται να λειτουργήσει το σχολείο. Πρέπει ενωμένοι γονείς, δάσκαλοι, εργαζόμενοι, δημοτικοί σύμβουλοι και Δημοτική Αρχή να πάμε στο γραφείο του Κουμέντου και να μείνουμε εκεί ώσπου να πάρουν πίσω την απόφαση. Να μην αφήσουμε να κλείσει το 28ο Δημοτικό ή όποιο άλλο. Είναι ζήτημα που αφορά όλη την κοινωνία του Περιστερίου. Να σειστεί ο τόπος και όλοι μαζί να παλέψουμε. Επίσης, πρέπει να τονίσω ότι οι Δημοτικές Αρχές δεν πρέπει να υποκύπτουν στις αποφάσεις αλλά να αντιδρούν και ν αντιστέκονται». Αναφέρθηκε στον Καλλικράτη και στην πολιτική που εφαρμόζεται και τόνισε «να σταματήσουμε να λειτουργούμε για «τα μάτια», να είμαστε ουσιαστικοί και να αγωνιζόμαστε για να έχουμε αποτελέσματα». Ο δημοτικός σύμβουλος Ηλίας Ψυρόγιαννης, εκπροσωπώντας την αξιωματική αντιπολίτευση είπε αρχικά ότι πρέπει να γίνει ενημέρωση για την κατάσταση στην Παιδεία συνολικά, για τα προβλήματα και τα θέματα που υπάρχουν. «Ο αντιδήμαρχος είπε συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί το οικόπεδο είναι ένα θετικό βήμα. Αυτό που πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί είναι το σχολείο να παραμείνει ανοιχτό ως τη στιγμή που θα ανεγερθεί το νέο σχολείο, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Εμείς είμαστε μαζί σας και πιστεύω και η Διοίκηση και όλοι μαζί θα αγωνιστούμε προς αυτή την κατεύθυνση». Ο δημοτικός σύμβουλος Ε. Καραμπατζάκης, από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου τόνισε ότι το θέμα με Οι γονείς κάνουν παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Η Λαϊκή Συσπείρωση, κατά τη συνεδρίαση, για το θέμα του 28ου Δημοτικού Σχολείου στο Δημοτικό Συμβούλιο κατέθεσε το εξής πλαίσιο: ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η Λαϊκή Συσπείρωση Περιστερίου καταγγέλλει την αναστολή λειτουργίας του 28 ου Δημοτικού Σχολείου στο Μπουρνάζι, σύμφωνα με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις και αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας για ολοένα και μεγαλύτερη περιστολή των δαπανών για τα σχολεία. Αυτή η αρνητική εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στις δεκάδες συγχωνεύσεις -καταργήσεις - υποβιβασμούς σχολείων στο Περιστέρι, που έγιναν την περσινή χρονιά. Υπεύθυνη γι αυτήν την κατάσταση είναι η συγκυβέρνηση (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ) που συνεχίζει την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Υλοποιεί την πολιτική που φορτώνει τα βάρη της κρίσης στους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα με αποκλειστικό σκοπό να διασωθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτή η αντιδραστική πολιτική κλείνει σχολεία ενώ αυτά που λειτουργούν βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, συχνά χωρίς εκπαιδευτικούς, με βιβλία που καθυστερούν μήνες, χωρίς θέρμανση. Πρόκειται για πολιτική βαθιά ταξική που υποβαθμίζει ολοένα και περισσότερο τη δημόσια εκπαίδευση. Έχει στόχο η λαϊκή οικογένεια να βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να το 28ο Δημοτικό Σχολείο δεν είναι μοναδικό και το ζήτημα είναι πολιτικό: «Εμείς καταγγέλλουμε την απόφαση αυτή που είναι συνέχεια των συγχωνεύσεων - καταργήσεων σχολείων, των περικοπών στην παιδεία. Έχουμε ξανασυζητήσει γι αυτές και αυτό που ακούσαμε από τη διοίκηση είναι «ευχαρίστως ναι, αλλά όχι». Επί της ουσίας μιλάμε για κλείσιμο, όπως γίνεται και με τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι άμοιρη ευθυνών τη στιγμή που στηρίζει τον Καλλικράτη, που καταργεί Β/κούς Σταθμούς, που αφήνει παιδιά απ έξω, που καταθέτει αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς, που προωθεί τις ελαστικές μορφές εργασίας κλπ.». Συνέχισε λέγοντας: «Μας καλούν όλοι μαζί να αγωνιστούμε, αλλά πώς θα αγωνιστούμε με αυτούς που δημιούργησαν την κρίση και συνεχίζουν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική; Εμείς είμαστε αντίθετοι με την απόφαση. Λέμε ότι το κί- Πιστεύω ότι αν κλείσει το σχολείο δε θα επαναλειτουργήσει. Ακόμα κι αν φτιαχτεί το κτίριο πιστεύω πως δύσκολα θα στελεχωθεί και μάλλον θα δοθεί για ιδιωτικούς σκοπούς και το σχολείο θα ξεχαστεί για πάντα». Κατέληξε τονίζοντας: «Εμείς είμαστε κοντά στους γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και θα στηρίξουμε κάθε ενέργεια και δράση για να μην κλείσει το σχολείο». Η Αντωνία Αθανασοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» τόνισε στην αρχή της τοποθέτησής της ότι με την πολιτική που εφαρμόζεται «κλείνουν σχολεία και ανοίγουν φυλακές» και αναφέρθηκε στην εποχή που ζούμε, εποχή εξαθλίωσης και καταπάτησης κάθε δικαιώματος: «Δε μένει τίποτα όρθιο και εμείς καθόμαστε να συζητούμε τον τρόπο που παίρνονημα το ίδιο μπορεί να ακυρώσει την απόφαση. Ο Μαγιακόφσκι είπε: «Δίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται» και συμπληρώνει ο Μπρεχτ «Εργάτη εσύ να πάρεις πρέπει την εξουσία». Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος είπε κατά την τοποθέτησή του: «Ως παράταξη καταγγέλλουμε αυτή την απόφαση. Είναι απόφαση που δεν είναι νόμιμη και δεν την αναγνωρίζουμε. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση στον ίδιο τον υπουργό, αυτόν που έχει την πολιτική ευθύνη. Η απόφαση είναι παράνομη και πρέπει να δούμε με τη νομική υπηρεσία πώς θα προσβληθεί και να γίνει αγωγή στον κ. Κουμέντο και στην κ. Ψαρρά. Πρέπει να πάρουμε απόφαση να μην κλείσει το σχολείο. Στηρίζουμε τον αγώνα των γονέων και την κατάληψη που κάνουν». Ο αντιδήμαρχος Βασίλειος Λώλος τοποθετήθηκε για το θέμα λέγοντας: «Είμαστε δίπλα στους γονείς και σε ό,τι κάνουν για να μην κλείσει το σχολείο». Ο αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης κατά τη δευτερολογία του είπε: «Σχετικά με την πληρωμή των ενοικίων για το σχολείο δεν υπήρξε ποτέ θέμα ή πρόβλημα. Στόχος μας είναι να κρατηθεί ανοιχτό το σχολείο ώσπου να χτιστεί το νέο. Πρέπει όλοι οι γονείς να είναι ενωμένοι σ αυτό και να μην αρχίσουν να κοιτούν πού θα πάνε τα παιδιά τους, να φανούμε ενωμένοι και οι γονείς να κρατήσουν στο σχολείο τα παιδιά». Επίσης είπε ότι άμεσα θα γίνει ενημέρωση για την κατάσταση της παιδείας στο Περιστέρι, και επεσήμανε ότι υπάρχει πρόβλημα και καθυστερήσεις με τις κρατικές επιχορηγήσεις. Η ΑΠΟΦΑΣΗ Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε: «Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Περιστερίου αρνούμενο την αυθαίρετη απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας του 28ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου αποφασίζει τη συνέχιση της λειτουργίας του 28ου Δημοτικού Σχολείου χωρίς διαπραγμάτευση». μορφώσει τα παιδιά της. Είναι η ίδια πολιτική που αφήνει χιλιάδες παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, οδηγεί μαζικά στην φτώχεια και την ανεργία, κλείνει νοσοκομεία, ΙΚΑ και αφήνει χωρίς περίθαλψη και ιατροφαρμακευτική κάλυψη τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, τους μικρούς ΕΒΕ και τα άλλα λαϊκά στρώματα. ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΚΟ ΕΡΓΑ- ΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ. ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Να μην κλείσει το 28 Δημοτικό Σχολείο. Να δοθούν τώρα λεφτά απ το κράτος για να φτιαχτεί νέο σχολείο στο οικόπεδο που υπάρχει ήδη για αυτό το σκοπό. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της λαϊκής οικογένειας για τις λειτουργίες της εκπαίδευσης. Ούτε ένα σχολείο, ούτε ένας μαθητής χωρίς θέρμανση, χωρίς ρεύμα και υγειονομική κάλυψη. Να αντιμετωπιστεί το αίσχος με τον υποσιτισμό των μαθητών. Να δοθεί έκτακτο κονδύλι από το κράτος στους Δήμους ώστε να παρέχεται ένα γεύμα σε όλα τα παιδιά αξιοποιώντας τις υποδομές του Δήμου χωρίς εμπλοκή Μ.Κ.Ο. και χορηγών. Καλούμε τους γονείς και τους εργαζόμενους της περιοχής σε αγωνιστική ετοιμότητα και κινητοποίηση για να αποτραπεί το κλείσιμο του 28 ου Δημοτικού Σχολείου.

17 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 Ο άνθρωπος είναι ένα εφήμερο ον, αυτός είναι ο άνθρωπος! Το μόνο λογικό ζώον, είναι ο άνθρωπος, αλλά δε χρησιμοποίησε τη λογική του για μακρά χρονική διαδρομή. Ποτέ.. ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει παντοτινή ευημερία στη γη.. προτίμησε όμως τον εφήμερο και άπληστο πλουτισμό του, αδικώντας τους συνανθρώπους του. Ο άνθρωπος με την υπέρμετρη και αλαζονική φιλαυτία του, έγινε το πιο άδικο, το πιο επικίνδυνο και αγριότερο ον του πλανήτη προκαλώντας πολύ συχνά τον όλεθρο της καταστροφής και τη φρίκη στους ανθρώπους της γης. Το βλακώδες αυτό ον, ο άνθρωπος, θα μπορούσε να κάνει τη ζωή ένα ατέλειωτο πανηγύρι, χωρίς κραυγές ανθρώπων, απελπισίας, οδύνης, φόβου, πείνας, δίψας και αρρώστιας. Δε μπόρεσε ο άνθρωπος να βγει έξω από τη συνέχιση της γενετικής του καταγωγής, της μοριακής βιολογίας με όση σοφία και γνώση ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΤΕΛΕΤΑΙ Η εμπειρία μας μετά από 40 χρόνια στις κοινωνικές παροχές και εξυπηρετήσεις αναπτύσσεται. Είμαστε καθημερινά κοντά σας προσφέροντας πάντα φιλικές τιμές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί εγγύηση για σας. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ απέκτησε στους αιώνες. Ο άνθρωπος δε θέλησε ποτέ να γνωρίσει μια νέα, άλλη πορεία. Αυτή την υπέροχη που δίδασκε ο θεάνθρωπος του μεγαλειώδους ανθρωπισμού. Τελικά ο άνθρωπος φέρει ένα χιτώνα επίπλαστο πολιτισμού, σοφίας, γνώσης, που σκεπάζει σε ύπνωση ένα άγριο και ανήμερο ζώο που ξυπνά όποτε θα κάνει κακό. Θλιβερό και ολέθριο ον ο άνθρωπος αφού ποτέ δε κατάλαβε τη βαθιά έννοια της ζωής των ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη μας. Ποτέ δεν κατάλαβε ο σημερινός άνθρωπος πως αυξάνονται οι λαοί και ενώνονται διαρκώς, αναζητώντας τροφή. Δημιουργώντας πολύ γρήγορα το αδιαχώρητο σε διάφορες χώρες... ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Οι ισχυροί και οι ιθύνοντες των μεγάλων εθνών υποχρεούνται πολύ σύντομα να προλάβουν τον κίνδυνο που επίκειται να ξεσπάσει καταστροφική σφαγή των λαών. Πρέπει όλοι μαζί να σχεδιάσουν ένα αποδεκτό σύστημα διακυβέρνησης των λαών της φτώχειας, οργανώνοντας την ανάπτυξη, αξιοποιώντας τον πλούτο της χώρας προς όφελος του λαού. Μόνο τότε θα επιτύχουμε την ειρήνη στον κόσμο, με ανθρώπους χορτάτους, χαρούμενους, αγαπώντας αλλήλους. Αλλιώς, πλανήτης και άνθρωποι θα σβήσουν για πάντα. Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ Περιστερίου Και τέως Δημ. Σύμβουλος Δημήτρης Μαλισιάνος Έτος Ιδρύσεως 1964 ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. : FAX: site:http//www.gr.athina2004 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Αυλίδος 14 Θήβα - Εύδηλος Ικαρίας - Βαθύ Σάμου - Ερμού, Χίος ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ και... ΔΥΟ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ!!! Εδώ, σ αυτή τη χρονική συγκυρία, θα μου επιτρέψετε, να κάνω μια σειρά υπενθυμίσεων, κάτι χρήσιμο προς όσους ΔΕΝ παρακολουθούν συστηματικά τα γραφόμενά μου, ή είναι... «καθ έξιν αμνήμονες»!!! Που ΔΕΝ θυμούνται δηλαδή ή ΔΕΝ προσέχουν, κι απλώς... από καιρού εις καιρόν, «με επιπλήττουν» πως... «μόνο παράπονα κάνουμε κι από... προτάσεις; Τίποτε»!!! Δεν τους κακιώνω! ΕΤΣΙ έμαθαν, ΕΤΣΙ προσπαθούν να υπεκφύγουν των υποχρεώσεών τους ΝΑ ΣΚΕ- ΦΤΟΥΝ και ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ εννοείται! Σου πετάνε ένα «Μα ΔΕ προτείνετε και τίποτε» (!!!) και καθαρίζουν!!! Τώρα, αν εσύ, άλλο δεν κάνεις, από το να αραδιάζει δεκάδες ιδεών και προτάσεων, δεκάδες παραινέσεων και προσκλήσεων, αυτό... είναι άλλου παπά ευαγγέλιο -κατά τη γνώμη τουςκαι... ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΟΡΑ!!! Αφού... έχουμε διοίκηση, που... «τα κανονίζει» όλα!!! Όμως ΑΦΟΡΑ ΕΜΕΝΑ, από καιρού εις καιρόν, να... συγκεντρώνομαι και...να συγκεντρώνω το... «ΥΛΙΚΟ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ», όπως το χω καταθέσει πολλάκις, έως... βαρεμάρας θα έλεγα, μπας κι έτσι... φρεσκάρω τη μνήμη των... ανικανοποίητων συμπολιτών μου! Άποψή μου λοιπόν είναι πως: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ εργατουπαλλήλων π.χ., θα πρεπε ΠΑΝΤΑ να γίνονται, μέσω ΟΑΕΔ! Ενός αναβαθμισμένου -εννοείται- οργανισμού, που ΟΧΙ ΜΟΝΟ θα χει την επίβλεψη και ευθύνη εφαρμογής των νόμων, αλλά θα εισπράττει από τα «αφεντικά» αποδίδοντάς τα στους εργαζόμενους μισθούς και αντίτιμα ασφαλιστικών εισφορών θα ελέγχει συνθήκες εργασίας, τήρηση αδειών κι επιδομάτων, καθόσον έτσι, θ αποφεύγεται κάθε είδους αθέμιτος ανταγωνισμός εκ των έσω! Γιατί όταν εγώ π.χ. είμαι συνεπώς ως προς τις υποχρεώσεις μου ως εργοδότης, ενώ «αντίπαλοί» μου, αθετούν υποχρεώσεις, εγώ είμ αυτός που παίζω στο γήπεδο με... λειψούς παίκτες!!! Κατανοητό έτσι; Πάμε πιο κάτω! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑ- ΓΕΣ μόνο δια μέσου ΚΑΡΤΩΝ! (Τώρα τελευταία «ξύπνησε» και η... κυβέρνηση, μ αποτέλεσμα να το... συζητάει, αλλά, πιέσεις μεγαλοσυμφερόντων, μάλλον... ΔΕΝ Θ ΑΦΗΣΟΥΝ να γίνει πράξη!!!) Έτσι θα καθαρίζαμε μια και καλή με την φοροδιαφυγή!!! ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ αναπαλαίωση παλιάς Ψαραγοράς! ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Ξυλοτεχνίας, Siemens, κινηματογράφου ΕΦΗ στον Ιερόθεο!!! ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ- ΧΩΝ σε κοινωφελείς εργασίες (φύλαξη κοινόχρηστων χώρων, ακόμα και βρεφών, περιποίηση δημόσιων πάρκων, συντήρηση παγκακίων. Αποκατάσταση τοίχων, καθαρισμός σημάτων Τροχαίας κ.λπ.). ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΩΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ στο ισόγειο του Νέου Δημαρχείου. ΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩ- ΡΩΝ, φίλοι Βιβλιοθήκης, φίλοι Καρναβαλικών εκδηλώσεων, φίλοι «μιας... άλλης Ολυμπιάδας», (κατά το: «φίλοι του Άλσους»). ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ με στέγασή τους και οικονομική υποστήριξη, ώστε να παράγουν απρόσκοπτα κοινωνικό έργο! Κι εννοείται! ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΞΙΟ- ΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ! ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ- ΔΕΙΞΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΝ ΑΙΣ- ΘΗΜΑΤΩΝ με παρότρυνση των... «εχόντων» της πόλης, ΥΠΕΡ των αδυνατούντων με κάθε δυνατό αλλά και συστηματικό τρόπο! ΘΕΡΙΝΑ CAMPUS για παιδιά που παραμένουν στην πόλη! Κι αυτό είναι κάτι που το πρότεινα προ... 20ετίας, όταν όοοολες οι διοικήσεις το καναν... γαργάρα, αλλά ΝΑ που επανέρχεται στις συζητήσεις σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά πάνελ με επιτακτικό τρόπο στις μέρες μας!!! ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΒΙΒΛΙΩΝ κατά την λήξη μαθημάτων στα σχολεία! Και με κίνητρα προς τους μαθητές για να διατηρούνται καθαρά! ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ! Για να μην υποχρεώνουμε τα παιδιά μας, να παίζουν σε... πίστες αεροδρομίων! Ευθύνη γονέων και διδακτικού προσωπικού η μεταμόρφωση των αυλών σε κήπους με φυτά και δένδρα!!! ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και συνειδητοποίηση των πολιτών μέσω κινήτρων! (από σχεδιασμό έως παραγωγή). ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣ- ΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ στο κέντρο, με παράλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση (ανάδειξη τοπικών και όχι μόνο) ταλέντων!!! Θεσμοθέτηση ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΕΣΤΙ- ΒΑΛ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ (ερασιτεχνικής κυρίως) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ!!! Στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται Καρναβαλικές εκδηλώσεις, Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού, Δημιουργικά Εργαστήρια κ.λπ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ! (Ακόμα κι εγώ θ αγόραζα «διαρκείας» του Ατρομήτου, ΑΝ καθάριζαν τα συνθήματα από τους τοίχους!) ΕΝΕΡΓΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑ- ΛΩΤΩΝ για διαμόρφωση χαμηλών τιμών σε υπηρεσίες και είδη πρώτης ανάγκης! Ακόμα και σε... φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, επαγγελματικές σχολές, καταστήματα!!! ΕΚΠΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ προσφορών ανά κατηγορία πολιτών! (μαθητές, πολύτεκνοι, άποροι, άνεργοι κ.λπ.). ΣΤΗΡΙΞΗ δια μέσου ΠΡΟΩ- ΘΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ υπέρ των μικρών και μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων! ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ με σκοπό την συμμετοχική - αυτοδιαχείριση υπό ομάδων ανέργων της πόλης μας, αφού κατηγοριοποιηθούν ανά ειδίκευση και εμπειρία, προερχόμενη, προ της απώλειας των εργασιών τους! Και παράλληλη (ΣΥΜ)ΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ από κάθε ενδιαφερόμενο, όπως προ πολλών ετών συνέβη στην Κρήτη και αλλού, για την απόκτηση πλοίων από αντίστοιχες εταιρείες Λαϊκής βάσης! ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙ- ΚΟΥΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την στήριξη ανέργων (σε μια σειρά βοηθητικές ασχολίες). ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ του Δήμου, όπου θα επιδοτούνται ως μαθητές Ωδείων, Φροντιστηρίων κ.λπ. (μαθητές ανήκοντες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες) κατόπιν αυστηρής επιλογής (!) και συνεννόησης με τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις!!! ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ- ΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑ- ΣΕΩΝ και άλλων εκδηλώσεων, στις οποίες ΔΩΡΕΑΝ οι ειδικές κατηγορίες -και μ ελάχιστο εισιτήριο οι υπόλοιποι-, θα δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουν και να παρακολουθούν συμπολίτες μας! ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σε γκαλερί, Μουσεία, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδρομές, μετά ξεναγήσεως και ΔΩΡΕΑΝ μεταφοράς των ενδιαφερομένων (αναλόγων κατηγορίας)! ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΑ- ΝΤΑΣΙΑΣ, όπου θα ενεργοποιείται δημιουργικά το παιδί από 3-4 ετών έως και στην εφηβική του ηλικία!!! ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙ- ΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ανταλλαγής απόψεων, δοκιμής Δημιουργικών επιλογών, εντευκτηρίου, κέντρου διοργάνωσης εκδηλώσεων, αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, για... ενηλίκους! Και δη; ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ως αντίδοτα στην πλήξη και αδιαφορία!!! ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΨΥΧΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και εμπλουτισμό των παρεχόμενων ευκαιριών για διδασκαλία Θεατρικού παιχνιδιού, Κουκλοθεάτρου, Μαύρου Θεάτρου, Δραματοποίησης παραμυθιών, Θεάτρου δρόμου, stand up comedy και φυσικά ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, για παρουσίαση διαρκών εκδηλώσεων κατά τις οποίες εννοείται πως ΘΑ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ για την παροχή θεαμάτων σε σχολεία, πεζοδρόμους, πλατείες κ.λπ. ΟΧΗΜΑ «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ» για να... βρίσκει το βιβλίο, όσους... δυσκολεύονται να... το βρουν!!! ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗ- ΡΙΑ για παιδιά και... ενηλίκους, όπου, σε... παράλληλους χώρους θα (συν)δημιουργούν ΓΟΝΕΙΣ και ΠΑΙΔΙΑ, υπό την καθοδήγηση έμπειρου προσωπικού! Κάτι που είχε ξεκινήσει προ ετών στην Ορχομενού και Αρκαδίας στο Μπουρνάζι, στο κτίριο της Siemens από την «ΚΙΒΩΤΟ» σε συνεργασία με τον Δήμο και υπό τον τίτλο: «ΚΙΒΩΤΟΣ ΟΝΕΙΡΩΝ» αλλά... που ποτέ δεν ευοδώθηκε γιατί... έμελλε ο χώρος να γίνει... από «Μουσείο του ΕΑΜ» (!) έως... (τελικά) «ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»!!! Ας είναι! Πάλι «για... καλό» αξιοποιήθηκε! Κι επειδή ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ, ΔΕΝ ΕΧΩ άλλο ΧΩΡΟ, να... το κλείσω το θεματάκι μου ΕΔΩ, λίγο... απότομα! Πλην όμως, θα μου επιτρέψετε, ΝΑ ΜΗ... ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ έτσι... άδοξα ΕΔΩ!!! Αλλά... Ν ΑΡΧΙΖΕΙ μια άλλη πράξη ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ, ακριβώς ΑΠ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ!!! Ποιό σημείο;;; Μα... από το ΜΗ- ΔΕΝ για το οποίο τόοοοσο επιμελώς φρόντισαν τόοοοσες «εμπνευσμένες» διοικήσεις, από τις... αρχές του 80, ζωή να χουμε! Όμως ΔΕΝ παραπονιέμαι και κυρίως; ΔΕΝ εφησυχάζουμε, επειδή προ ετών, «Βάλαμε την σφραγίδα μας» σε κάποια events τα οποία, ούτε στον ύπνο τους κάποιοι! Ούτε στον ύπνο τους!!! Από εκθέσεις και εργαστήρια δημιουργικά, έως ΠΡΩΤΟΥΣ υπαίθριους Παιδότοπους στο Άλσος, Πεζόδρομο, πλατείες και Α Παιδική Χαρά! Και από... σεμινάρια έως Κυνήγια Θησαυρών και Καρναβάλια και εκδόσεις για τέχνες και πολιτισμό! Πολύυυυ πριν κάποιοι ανακαλύψουν πως υπάρχει Δήμος και... «χρειάζεται» τις... διοικητικές τους ικανότητες!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ είπαμε σε ρόλο: ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ και... ΔΥΟ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ!!!

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ * Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν δημιουργηθεί λανθασμένες αντιλήψεις στην κοινωνία αλλά και στους εκπαιδευτικούς, σε σχέση με την αξιολόγηση, που πατάνε σε υπαρκτά προβλήματα της εκπαίδευσης. Ας δούμε όμως τι εννοεί το Υπουργείο Παιδείας «αξιολόγηση» μέσα από τα κείμενά του: «Εφαρμογή καινοτομιών». Σημασία πια δεν έχει αν κάνεις καλό μάθημα, αλλά αν εφαρμόζεις «πρωτοποριακές» ιδέες που τους έχει επιβάλλει η αγορά εργασίας του καπιταλιστικού μεσαίωνα που σχεδιάζουν οι «Νονοί». Θα «μετριέται» ο κάθε εκπαιδευτικός στην εφαρμογή αυτών των εντολών. «Ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων». Σημασία για τη λειτουργία του σχολείου θα έχει πια ο καθοδηγούμενος εθελοντισμός κι η σύνδεση με την «τοπική αγορά» και τις ανάγκες της. Το «αυτονόητο» του εκπαιδευτικού και του γονιού για το «τι είναι μάθημα» και «ποια είναι η δουλειά του δασκάλου» πάει περίπατο. Μάθημα είναι πια ότι θέλει η... εταιρεία. Αυτή είναι η καινοτομία! «Κατανομή εσόδων ανά κατηγορία πηγών και προβλεπόμενης δαπάνης». Τα κείμενα του υπουργείου Παιδείας αναρωτιώνται : «Ο δήμος υποστηρίζει οικονομικά το σχολείο ; Ο Σύλλογος Γονέων ενισχύει οικονομικά το σχολείο;» «Κόψτε δηλαδή το λαιμό σας για λεφτά». Κι αν δε σας φτάνουν κάντε περικοπές μαθημάτων και προσωπικού. Ή πάρτε ένα «σπόνσορα» απ αυτούς που έχετε εξασφαλίσει με την «κοινωνική σας δραστηριότητα». Το κράτος δεν πληρώνει φράγκο! Βάλτε τώρα δίπλα σ αυτά τον Καλλικράτη και το πέρασμα των σχολείων στους δήμους. Βάλτε τα 30άρια τμήματα και το πάγωμα των διορισμών εκπαιδευτικών και θα έχετε μια εικόνα του νέου σχολείου: Συμπτύξεις τμημάτων, συγχωνεύσεις σχολείων και απολύσεις (αφού θα έχουν καταργηθεί οι οργανικές θέσεις). Σχολείο παρόμοιο με τους παιδικούς σταθμούς, όπως τους κατάντησε ο «Καποδίστριας» και το πέρασμά τους στους δήμους: Υπέρογκα τροφεία και δίδακτρα. Ελαστικές εργασιακές σχέσεις και άρση της όποιας μονιμότητας. Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται με κριτήρια τη φτήνια και την ελαστική εργασία κι όχι αν είναι παιδαγωγικά και επιστημονικά επαρκείς. «Αναλυτική παρουσίαση των επιδόσεων των μαθητών» (εκπαιδευτικάμαθησιακά αποτελέσματα): Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, θα αξιολογούνται οι επιδόσεις των μαθητών και ανάλογα με το επίπεδο των επιδόσεων θα κατηγοριοποιούνται οι σχολικές μονάδες σε σχολεία Α,Β,Γ,Δ κατηγορίας. Στη βάση αυτή θα γίνεται και η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων (με τέτοιου είδους μέτρα «αυτοαξιολόγησης» στην Αγγλία και στις ΗΠΑ, έχει κλείσει μεγάλος όγκος σχολείων σε φτωχές λαϊκές περιοχές). «Αριθμός ημερών πραγματοποιηθείσας λειτουργίας του σχολείου».σα να λένε «Καλό σχολείο είναι αυτό που οι εκπαιδευτικοί του δεν απεργούν κι οι μαθητές του δεν κινητοποιούνται ποτέ και για τίποτα». Γονατιστοί κι υπάκουοι. Αυτό είναι το «νέο σχολείο»! «Χρήση του κτιρίου για δραστηριότητες ή εκδηλώσεις από άλλους φορείς» και «ενέργειες αξιοποίησης πόρων». Αφού δεν έχετε λεφτά, νοικιάστε την αυλή για πάρκιγκ ή την αίθουσα εκδηλώσεων για να κάνει εκδηλώσεις το εμπορικό επιμελητήριο της γειτονιάς σας (τα παραδείγματα που αναφέρουμε δεν είναι υποθετικά ). «Εφαρμογή διδακτικών μεθόδων» «με σκοπό την ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων των μαθητών». Αν δεν εφαρμόζεις δηλαδή τις νέες «διδακτικές μεθοδολογίες» του αγνωστικισμού, του σχετικισμού, της καλλιέργειας δεξιοτήτων και της κατηγοριοποίησης μέσα στο ίδιο το μάθημα, μακριά απ τη γνώση και την ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά τότε δεν είσαι «καλός» δάσκαλος. Αν ασχολείσαι με όλα τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, δεν είσαι πια καλός δάσκαλος. «Διαμόρφωση ηλεκτρονικών αρχείων που αφορούν την πρόοδο των μαθητών ανά γνωστικό αντικείμενο με εργασίες, γραπτές δοκιμασίες, κλπ» και «Αναλυτική παρουσίαση επιδόσεων των μαθητών, κατά μάθημα»... «μεταγραφές από και προς το σχολείο». Δηλαδή ξεδιάλεγμα των μαθητών απ το παραμικρό. Η προσωπικότητα του καθηγητή κι η επιστημονική παιδαγωγική του ματιά, που ξέρει την τάξη του και δίνει ευκαιρίες και στον μαθητή που κάποια στιγμή έχει μια αποτυχία πάει περίπατο. Τώρα έχουμε...«μετρήσιμους στόχους». Όποιος δεν τα καταφέρνει καλά... πάει στον καιάδα. Οι ίδιοι λένε ότι επιλέγουν την «αυτοαξιολόγηση» επειδή «η εξωτερική αξιολόγηση εκτιμούμε ότι σήμερα, αντί να κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου, μπορεί να προκαλέσει άγχος στους εκπαιδευτικούς». Επιπλέον, σύμφωνα με τον λεγόμενο «εκπαιδευτικό ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟ- ΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ) που ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, αρμοδιότητα των σχολικών μονάδων είναι να επιλύουν πλέον μόνες τους τα παρακάτω*: Φυσικά, βασικό κριτήριο «αξιολόγησης» θα είναι το πώς ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά και η σχολική μονάδα συνολικά, φροντίζει να «λύνονται» όλα τα παραπάνω με τον πλέον ανέξοδο (για τον κρατικό προϋπολογισμό) τρόπο, προωθώντας ταυτόχρονα το «σχολείο της αγοράς» που θα αποτελεί πεδίο κερδοφορίας για τους «επενδυτές» στην εκπ/ση - κεφαλαιοκράτες. Άλλωστε βασική αρχή των ΜΝΗΜΟ- ΝΙΩΝ είναι η μείωση των «δημοσιονομικών δαπανών» και κυρίως αυτών που αφορούν τις κοινωνικές παροχές: ΠΑΙΔΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗ- ΤΟ ΑΠ ΟΛΟΥΣ: Η αξιολόγησή τους δεν έχει καμιά σχέση με τη λαϊκή ανάγκη να γίνει ο εκπαιδευτικός καλύτερος, επιστημονικά πληρέστερος, πιο ικανός στο να μορφώνει ολόπλευρα τα παιδιά. Δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη για ένα ενιαίο σχολείο, βασικό, υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν. Δεν θέλουν ούτε έναν τέτοιο εκπαιδευτικό, ούτε ένα τέτοιο σχολείο. Θέλουν απολύσεις, «σχολείο ΑΕ» και το δάσκαλο σκυφτό.* Είναι ώρα προσωπικής ευθύνης για τον καθένα και την καθεμιά, για όλους μας. Αν τώρα δεν αποφασίσουμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει θα βρεθούμε χειροπόδαρα δεμένοι και με την πλάτη στον τοίχο για πολλά, πολλά χρόνια. Τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε. Έχουμε χρέος στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας, στους μαθητές μας, στις νεότερες γενιές να αντιδράσουμε. ΟΠΟΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑ- ΣΙΣΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙ- ΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΡΙΟ ΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥ, ΓΙΑΤΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΒΑΖΕΙ ΤΗ «ΘΗΛΙΑ» ΣΤΟ ΛΑΙ- ΜΟ ΤΟΥ. Καμιά απόλυση-καμιά «αξιολόγηση»-καμιά κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και σχολείων. Καλούμε τους Σχολικούς Σύμβουλους και τους Διευθυντές να μην υλοποιήσουν την αξιολόγηση, γιατί ουσιαστικά θα γίνουν «ΕΧΘΡΟΙ» ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥ- ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ. Καμιά κατάργηση συγχώνευση σχολικής μονάδας. Καμιά οργανική θέση χαμένη, όλοι οι εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Όχι στο νέο σχολείο της αγοράς, στις καταργήσεις μαθημάτων. ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩ- ΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣ- ΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Δήλωση του Προέδρου του ΑΣΔΑ, Ανδρέα Μποζίκα: «Οι πολίτες θα υποστούν το πραγματικό κόστος των περικοπών στην κρατική χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης» Σχετικά με την αιφνιδιαστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των Δήμων, ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων από τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2010 και 2011 και παρά τις πολλαπλές δεσμεύσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας ότι οι θεσμοθετημένοι πόροι της Αυτοδιοίκησης θα διατηρηθούν τουλάχιστον στα συμφωνηθέντα επίπεδα και για το 2012, οι Δήμοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια νέα μείωση της τάξεως του 30%. Το σύνολο των Δήμων της χώρας και προφανώς οι Δήμοι της πολυάνθρωπης Δυτικής Αθήνας με τις αυξημένες ανάγκες σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, δεν μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Το πραγματικό κόστος των περικοπών θα το υποστούν οι συμπολίτες μας, που θα βρεθούν χωρίς τις απαραίτητες για την καθημερινή τους ζωή υπηρεσίες. Πιστεύω ότι οι ΟΤΑ, με επικεφαλής τα θεσμικά μας όργανα, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, πρέπει να αντιδράσουμε αποφασιστικά και δυναμικά στις νέες περικοπές. Είμαι μάλιστα σίγουρος ότι με τη σωστή ενημέρωση για τις συνθήκες που διαμορφώνονται θα έχουμε την ενεργό συμπαράσταση του συνόλου των πολιτών.» Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» - ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Νέο τσεκούρι 22,6% Το Δ.Σ. του Συλλόγου καταγγέλλει την απόφαση της τρικομματικής συγκυβέρνησης, να προχωρήσει σε νέα μείωση του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων κατά 22,6%, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους της ΑΔΕΔΥ. Η μείωση αυτή έρχεται να προστεθεί στην προηγούμενη μείωση 15%-20% και αθροιστικά να μειώσει το εφάπαξ που παίρνει ένας δημόσιος υπάλληλος όταν συνταξιοδοτείται μέχρι και 43%! Το εφάπαξ το καταβάλλει το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) που αυτή τη στιγμή έχει σε εκκρεμότητα 54 χιλιάδες αιτήσεις λόγω οξύτατου οικονομικού προβλήματος. Το υπουργείο, όπως αποκαλύπτεται σε ανακοίνωσή του, θέτει τη μείωση του εφάπαξ εκβιαστικά σημειώνοντας ότι αποτελεί απαραίτητο όρο προκειμένου το κράτος να καταβάλλει στο ΤΠΔΥ το ποσό των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την καταβολή αυτού του ποσού και μετά το κράτος δεν πρόκειται να ξαναδώσει χρήματα στο Ταμείο. Η συγκυβέρνηση στέλνει το μήνυμα ότι το κράτος δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει κανένα Ταμείο στο εξής, να καλύψει δηλαδή τις ανάγκες των ασφαλισμένων του. Και ότι αυτές θα πρέπει να καλυφθούν για άλλη μια φορά από τους ίδιους τους ασφαλισμένους. Μάλιστα ο υπουργός έχει το θράσος να δηλώνει ότι «δεν δέχομαι να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα του Ταμείου από τον κρατικό προϋπολογισμό» ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι για την κακή οικονομική κατάσταση του ΤΠΔΥ και του συνόλου των Ταμείων αιτία είναι η λεηλασία των αποθεματικών τους από το κράτος και τους καπιταλιστές μέσω των άτοκων καταθέσεων, των χρηματοδοτήσεων από αυτά των επιχειρηματιών, του τζόγου και των δομημένων ομολόγων, του πρόσφατου «κουρέματος» κ.λ.π. ΤΟ Δ.Σ. - Τιμωρούν τους αναπληρωτές και τους ωρομίσθιους γιατί δεν μπορούν να ζήσουν με 400 το μήνα!!! Το Υπουργείο Παιδείας, ακολουθώντας πιστά, την πολιτική της συγκυβέρνησης ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ, με την εγκύκλιο για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων αποκλείει από τους φετινούς πίνακες τους εκπαιδευτικούς, που για οποιοδήποτε λόγω αρνήθηκαν την περσινή τους τοποθέτηση ή παραιτήθηκαν στα μέσα της χρονιάς από τη θέση τους. Στην 8η σελίδα της εγκυκλίου αναφέρεται ξεκάθαρα: «Εκπαιδευτικοί οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ οποίοι προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφόσον δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους». Ενεργοποιεί έτσι το Υπουργείο τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ.17 περ α. του Ν.3966/2011 ΦΕΚ118Α και με βάση αυτές έχει καταρτίσει τους πίνακες της «τιμωρίας». Σε αυτούς τους πίνακες υπάγονται πάνω από 500 συνάδελφοι, που εξαιτίας των μισθών πείνας, και των τεράστιων εξόδων διαβίωσης δεν κατάφεραν να δεχθούν τις τοποθετήσεις ή δεν άντεξαν τα έξοδα και παραιτήθηκαν. Η ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης καθορίζει ότι έτσι πρέπει να τιμωρήσουν για μια ολόκληρη σχολική χρονιά τους αναπληρωτές που τοποθετήθηκαν εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους και δεν κατάφεραν να ζουν με 700 ευρώ. Να τιμωρήσουν τους ωρομίσθιους που δεν τα έβγαζαν πέρα με 300 ή 400 ευρώ. Την ώρα που τους έχουν καταντήσει (μαζί και πολλούς μόνιμους εκπαιδευτικούς) να πληρώνουν για να μπουν στην τάξη, να επιβαρύνουν τις οικογένειές τους για μία θέση στην εκπαίδευση, την ίδια ώρα στην ουσία τους διώχνουν από τα σχολεία. Το Δ.Σ του Συλλόγου, απαιτεί και διεκδικεί: Να μην ισχύσει η απαράδεκτη αυτή παράγραφός της εγκυκλίου και να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός να κάνει κανονικά την αίτησή του. Να υπάρξει σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Μονιμοποίηση τώρα όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση (ωρομίσθιοι - αναπληρωτές) χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να γίνουν άμεσα νέοι πίνακες διορισμών, για όλες τις ειδικότητες, με βάση τις σύγχρονες, πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και τους 20 μαθητές ανά τμήμα. Να χορηγηθεί δωρεάν στέγαση με κρατική ενοικίαση σε ξενοδοχεία, καταλύματα σε συμβασιούχους και χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς. Να δοθεί δωρεάν κάρτα για ελεύθερη μετακίνηση σε όλα τα μεταφορικά μέσα για όλους τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς. Επίδομα θέρμανσης σε όλους τους ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Ειδικά για τις παραμεθόριες περιοχές, επίδομα παραμεθορίου και στους ωρομισθίους.

19 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 24η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Τρίτη 28 Αυγούστου 2012, ενημέρωσε το Σώμα σχετικά με όλες τις τελευταίες εξελίξεις, συναντήσεις και επαφές για σημαντικά θέματα που άπτονται της Περιφέρειας Αττικής. Μεταξύ αυτών για: Την επίσκεψή του στην Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, κα Ελένη Ράικου, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με έργο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής, όπου και κατέθεσε πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία, τη σύμβαση και την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ζήτησε εξονυχιστικό έλεγχο όλων των αποφάσεων, των ενεργειών και των δημοσιευμάτων. Τις συναντήσεις με τους Υπουργούς Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, και Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, για το θέμα της μεταφοράς των μαθητών. Την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ για την υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία τεσσάρων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Αττική» που εντάσσεται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) για την Αττική. Με την απόφασή της αυτή η Ε.Ε. του ΕΔ- ΣΝΑ δρομολογεί ουσιαστικά τις εξελίξεις για την διευθέτηση αυτού του χρόνιου, όσο και εξαιρετικά κρίσιμου για το λεκανοπέδιο ζητήματος, που απασχόλησε από το 1979 και μετά πολλούς υπουργούς και αιρετούς της αυτοδιοίκησης χωρίς ωστόσο ποτέ να δοθεί ολοκληρωμένη λύση. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασης το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, ενέκρινε: Την υποβολή πρότασης προς χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που έχει ως στόχο την ανάπτυξη δράσεων εστιασμένων στην παροχή υποστήριξης και στη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, αστέγων, απόρων, μεταναστών και λοιπών ευπαθών ομάδων (κατά πλειοψηφία). Τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες συντήρησης γηπέδου Ριμινίτικα, προϋπολογισμού ,88, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κατά πλειοψηφία). Την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, χαιρέτισε ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης, που ήταν παρών στη Συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής και το Περιφερειακό Συμβούλιο, χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική στιγμή» και τόνισε τη σημασία του έργου για τους κατοίκους της περιοχής. Την σκοπιμότητα και ένταξη στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής του έργου «Παιδικός Σταθμός επί της οδού Ράμφου 11, ΟΤ 44 Δήμου Αθηναίων», προϋπολογισμού , συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κατά πλειοψηφία). Την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση Ερευνητικού Προγράμματος «Παρακολούθηση τοξικών μικροφυκών σε περιοχές αλιείας της θαλάσσιας περιοχής Σαλαμίνας», σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ομόφωνα), καθώς και τη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων σε τεχνολογικά και αναπτυξιακά θέματα (κατά πλειοψηφία). Την Α Τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων, βάση της οποίας προτείνεται η ένταξη 14 νέων έργων που είναι ενταγμένα σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ , συνολικής δημόσιας δαπάνης ,64 (κατά πλειοψηφία). Τέλος, στη Συνεδρίαση συζητήθηκε το μείζον ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης στα νησιά του Αργοσαρωνικού. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε να προχωρήσει σε κύκλο επαφών με τους Δημάρχους και τους φορείς των νησιών, προκειμένου να καταγραφούν τα προβλήματα, αλλά και τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτάσεις για την επίλυση του θέματος και θα τις καταθέσει στο αρμόδιο Υπουργείο. Ετήσιος Απολογισμός Διαχείρισης ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ) για τη Δυτική Αθήνα Από την 1 η Ιουλίου 2011 που η Περιφέρεια Αττικής ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ), εντάχθηκαν για τη Δυτική Αθήνα 11 έργα συνολικού προϋπολογισμού Πρόκειται για έργα κοινωνικών υποδομών, υποδομών εκπαίδευσης, υποδομών υγείας, έργα οδοποιίας, αντιπλημμυρικά. Αναλυτικά: Κοινωνικές υποδομές, προϋπ Βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί στους Δήμους: Ιλίου ( ), Αιγάλεω ( ), Περιστερίου ( ), Πετρούπολης ( ), Χαϊδαρίου ( ) ΚΑΠΗ στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας ( ) Υποδομές εκπαίδευσης, προϋπ Σχολεία στους Δήμους: Χαϊδαρίου ( ), Πετρούπολης ( ) Υποδομές υγείας, προϋπ Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Αττικό Νοσοκομείο ( ) Οδοποιία, προϋπ Διάνοιξη Λ. Θηβών από Αγ. Νικολάου έως Λ. Φυλής ( ) Αντιπλημμυρικά, προϋπ Αγωγός ομβρίων υδάτων οδού Καλπακίου Δήμων Ιλίου και Αγίων Αναργύρων Καματερού ( ) Στα παραπάνω έργα προστίθεται και το διαδημοτικό έργο «Δίκτυα ομβρίων στους Ο.Τ.Α. Μελισσίων, Κηφισίας, Αιγάλεω ( ). Παράλληλα, προχωρούν και τα έργα που είναι ενταγμένα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας-Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας. Συγκεκριμένα, μετά την έγκριση του έργου «Ανάπλαση της Λ. Θηβών με στοιχεία βιοκλιματικού χαρακτήρα» στην 22 η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, εγκρίθηκε στην 23 η συνεδρίαση του Π.Σ. την Τρίτη , και η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Ανάπλαση των οδών Προύσσης, Μαρίνου Αντύπα και Αγ. Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω και Αγίας Βαρβάρας», συνολικού προϋπολογισμού Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου δήλωσε σχετικά: «Σε μια δύσκολη εποχή, σε μια περίοδο κρίσης δεν υποχωρήσαμε, προχωράμε μπροστά με συγκεκριμένη αναπτυξιακή στόχευση και επιμονή αξιοποιώντας αποτελεσματικά όλα τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία. Η πολιτική βούληση της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας γίνεται πράξη.» Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου Ανακοίνωση Η Λαϊκή Επιτροπή Αγώνα Περιστερίου καταγγέλλει τον αποκλεισμό εκατοντάδων παιδιών από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς σύμφωνα με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της κυβέρνησης για ολοένα και μεγαλύτερη περιστολή των δαπανών για κοινωνικές παροχές υγείας πρόνοιας παιδείας. Υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η σημερινή συγκυβέρνηση όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στα λαϊκά στρώματα για να σωθούν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Ευθύνη έχει και η δημοτική αρχή που υλοποιεί με αποφασιστικότητα τους σχεδιασμούς των εκάστοτε κυβερνήσεων γιατί έχουν την ίδια λογική. Αυτή η πολιτική που οδηγεί συνολικά στην απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κλείνει σχολεία και παιδικούς σταθμούς, φέρνει σε απόγνωση τους γονείς. Είναι πολιτική βαθιά ταξική που μόνο στόχο έχει να σώσει την κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Απαιτούμε: Άμεση χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών ώστε να απορροφηθούν όλα τα παιδιά. Να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις με μόνιμο προσωπικό ώστε να λειτουργήσουν οι σταθμοί χωρίς κινδύνους για την υγεία των παιδιών. Απορρίπτουμε την λογική του υπουργείου εργασίας για μείωση των δαπανών ανά παιδί ώστε να απορροφηθούν περισσότερα ως επικίνδυνη για την υγεία των παιδιών. Αντίθετα απαιτούμε γενναία αύξηση των δαπανών για να καλυφθούν οι ανάγκες για σωστή λειτουργία των σταθμών και σίτιση των παιδιών. Καλούμε τους γονείς και τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συσπείρωση για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων. Διεθνής η αναγνώριση του Κοινωνικού Ιατρείου της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου Στο Κοινωνικό Ιατρείο της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου, το βράδυ της 1ης Αυγούστου 2012, ο Καρδιοχειρουργός Γιώργος Κοσμόπουλος παρουσία ιατρών, φαρμακοποιών και εθελοντών, παρέδωσε στον φαρμακοποιό Κωστή Δημητριάδη, φάρμακα που συνέλλεξαν και απέστειλαν εθελοντικές κοινωνικές οργανώσεις του Βελγίου της Ιταλίας και της Ισπανίας, ως ένδειξη συμπαράστασης και στήριξης του Ελληνικού λαού. Η παράδοση των φαρμάκων έγινε μέσω δορυφορικής σύνδεσης και μεταδόθηκε από ένα Βελγικό και ένα Ιταλικό τηλεοπτικό και διαδικτυακό κανάλι. Ο Καρδιοχειρουργός Γιώργος Κοσμόπουλος και η Γενική Ιατρός Πηγή Τάρλα έδωσαν συνέντευξη στην Αγγλική και στην Ιταλική γλώσσα αντίστοιχα και ευχαρίστησαν του ευρωπαίους πολίτες και τα κινήματα τους για αυτή την συνεισφορά τους. Τους προέτρεψαν, μέσω της δορυφορικής σύνδεσης, να σταθούν δίπλα στον Έλληνα «ασθενή». Υποσχέθηκαν ότι και οι Έλληνες με τη σειρά τους, όταν χρειασθεί, θα προστρέξουν προς βοήθεια των ευρωπαίων συμπολιτών τους. Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους, ο Μητροπολίτης Περιστερίου Σεβασμιότατος Χρυσόστομος, ο εμπνευστής και δημιουργός του Κοινωνικού Ιατρείου καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης, γιατροί, φαρμακοποιοί, εθελοντές και ο Γραμματέας της Ένωσης Ποντίων Πετρούπολης ο όποιος ανακοινώσε την συμπαράσταση της ένωσης και την πρόθεση της να συμμετάσχει στον αγώνα όλων μας. Επίσης συγκινητική ήταν η προθυμία των εθελοντών να συνδράμουν σε κάθε είδους ανάγκη του Κοινωνικού Ιατρείου της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου. Για το Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου Κωστής Δημητριάδης Φαρμακοποιός

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δυτικής Αθήνας Το δίλημμα έχει από καιρό τεθεί: ή θα εξακολουθήσουμε να γονατίζουμε,ή θα σηκώσουμε πύργο ατίθασο απέναντί τους Να ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ τη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΔΝΤ Aφού καταδείχθηκε περίτρανα πως η περίφημη «επαναδιαπραγμάτευση» ή «απαγκίστρωση» ήταν μια προεκλογική δημαγωγία των τριών κυβερνητικών εταίρων για την υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου, τώρα, ενώ δίνουν εξετάσεις πλήρους προσαρμογής και υποταγής στην πολιτική των μνημονίων για την αποκατάσταση υποτίθεται της περιβόητης «αξιοπιστίας της χώρας», σε συνθήκες όπου η ανεργία καλπάζει, η φτώχεια και η εξαθλίωση απλώνονται σε ευρύτατα λαϊκά στρώματα αποκτώντας εφιαλτικές διαστάσεις, η Παιδεία, το δημόσιο σύστημα Yγείας και το κράτος Πρόνοιας καταρρέουν, η συγκυβέρνηση ετοιμάζει νέα, κολοσσιαία, λαϊκή αφαίμαξη πολλών δις. Στα 11,6 δις της διετίας αθροίζονται τα 3 δις των συμπληρωματικών μέτρων του περασμένου Mαρτίου, τα 2 δις της λεγόμενης τρύπας του τρέχοντος κρατικού προϋπολογισμού και μύρια όσα, το σύνολο των οποίων θα ξεπεράσει τα 20 δις [και βλέπουμε ]. Oι κυοφορούμενες νέες βίαιες ανατροπές σε όλο το πλέγμα των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων του ελληνικού λαού πρέπει μπορεί να αποκρουστούν και να ανατραπούν μόνο με την ανάπτυξη μεγάλων, ενιαίων, μαχητικών εργατικών, παλλαϊκών αγώνων και ο μετασχηματισμός της πλατιάς λαϊκής αντίθεσης και οργής σε οργανωμένη αντίσταση και πάλη προβάλλει όσο ποτέ επιτακτικά αναγκαίος. Η μνημονιακή κυβέρνηση (ΝΔ- ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ), ταυτόχρονα, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, ποντάρει στο φόβο και την ανασφάλεια εκτεταμένων κοινωνικών στρωμάτων, ενισχύει την ξενοφοβία και το ρατσισμό με τις επιχειρήσεις του «Ξένιου Δία»(!) και την ανοχή στα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Ετοιμάζουν, λοιπόν, και θα ψηφίσουν σύντομα πλήρη κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας, νέα μείωση του εισαγωγικού μισθού [γεγονός που θα επιφέρει μείωση σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια], στο στόχαστρο τίθεται και ο χρόνος της λεγόμενης μισθολογικής ωρίμανσης η οποία συνδέεται με τη βαθμολογική εξέλιξη, αύξηση από 2 σε 3 χρόνια για τα χαμηλά κλιμάκια και από 3 σε 4 για τα υψηλά) και τα ελάχιστα εναπομείναντα επιδόματα (π.χ. επίδομα παραμεθορίων), ενώ μέσω της εφεδρείας θα απολύσουν χιλιάδες δ.υ. μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε με τις συνταξιοδοτήσεις και τις απολύσεις να είναι δ.υ. λιγότεροι ως το Ταυτόχρονα η άγρια φοροληστεία, η ακρίβεια σε αγαθά πρώτης ανάγκης, η κατάρρευση των προνοιακών δομών (βλ. παιδικοί σταθμοί, βοήθεια στο σπίτι κλπ) και η ανύπαρκτη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω του ΕΟΠΥΥ, συνθλίβουν ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας. Στα σχολεία, τα ταμεία είναι κυριολεκτικά άδεια, αδυνατούν επομένως να καλύψουν βασικές λειτουργικές τους ανάγκες (πετρέλαιο, καθαρισμός, γραφική ύλη κ.λπ.), η αύξηση του ειδικού τέλους κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης χειροτερεύει το πρόβλημα, ώστε οι σχολικές αίθουσες θα μετατραπούν σε «ψυγεία», εκτός εάν οι γονείς κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μπροστά σ αυτήν τη λαίλαπα που στοχεύει σε μια πραγματική γενοκτονία του λαού και της νεολαίας, ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ είναι η προετοιμασία και η οργάνωση ενός συντονισμένου αγώνα διάρκειας για την νικηφόρα ανατροπή της πολιτικής των δανειακών συμβάσεων, των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, των μεσοπρόθεσμων, της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Απέναντι στη μαύρη προπαγάνδα κυβέρνησης και κυρίαρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης παλεύουμε για την οργάνωση ενός πολιτικοσυνδικαλιστικού εργατικού κινήματος που θα μπαίνει φραγμός στη βάρβαρη επίθεση, για τη συνολική ανατροπή και το τσάκισμα αυτής της πολιτικής. Ένα κίνημα που θα παλεύει, ταυτόχρονα, για την έξοδο της χώρας μας από την ΟΝΕ, το Ευρώ, την ΕΕ, το ΔΝΤ, το ΝΑΤΟ και κάθε άλλο ιμπεριαλιστικό σχηματισμό, ένα κίνημα που δεν θα αναγνωρίζει το χρέος και θα παλεύει για τη διαγραφή του. Κόντρα στους χειρισμούς και την υποταγμένη πολιτική της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, να ενώσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους εργαζόμενους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οξύνοντας την ταξική σύγκρουση, με συντονισμένους και παρατεταμένους αγώνες, χρησιμοποιώντας όλες τις μορφές πάλης [απεργίες, καταλήψεις, τοπικές δράσεις, επιτροπές αγώνα κλπ]. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει για την επιβίωση τη δική μας, των παιδιών μας, του λαού μας! Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΧΕΥΕΙ στην ΥΠΟΤΑΓΗ, την ΑΠΟΛΥΣΗ, τη ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΘΗΛΩΣΗ και τη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ του ΣΧΟΛΕΙΟΥ σε ΙΔΙΩΤΙ- ΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ- ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗ- ΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ; Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει δημόσια συζήτηση για τα προβλήματα του Ελληνικού σχολείου που να μη θεωρεί ως αυτονόητο, ότι «η κακοδαιμονία του Ελληνικού σχολείου είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αξιολόγησης-ελέγχου των εκπαιδευτικών». Οι κυβερνώντες επικαλούνται «την ποιότητα», ενώ ταυτόχρονα με την πολιτική τους κατεδαφίζουν το δημόσιο σχολείο. Αλλά δεν μας λένε ποια ποιότητα προσέφεραν οι «αξιολογήσεις» που χρόνια τώρα γίνονται, δηλ. οι προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ [με τον κατάλογο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και την εξόντωση και εξευτελισμό των συναδέλφων μας] και πολύ περισσότερο οι φοβερές και τρομερές «αξιολογήσεις» των στελεχών της εκπαίδευσης, μέσω των οποίων η κάθε κυβέρνηση βάζει τους δικούς της, έτσι απλά και αξιοκρατικά! Ποια ποιότητα θα φέρει η αξιολόγηση σε ένα δημόσιο σχολείο με απίστευτες ελλείψεις εκπαιδευτικών, με υποσιτιζόμενους μαθητές, κακοπληρωμένους εκπαιδευτικούς, χωρίς κρατική χρηματοδότηση που αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες; Την ώρα που οι συνταξιοδοτήσεις των εκπαιδευτικών ανέρχονται σε 5.000, οι προσλήψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι μόλις 225 [προ Μνημονίων οι προσλήψεις κυμαίνονταν από 6 έως 7 χιλιάδες]! Ταυτόχρονα, λόγω συγχωνεύσεων, με περίπου σχολεία λιγότερα ξεκίνησε η σχολική χρονιά 2011/12 και έπεται συνέχεια. Την ίδια ώρα που τα σχολεία αδειάζουν από εκπαιδευτικούς, η χρηματοδότηση για τις λειτουργικές ανάγκες περιορίζεται δραστικά και οι δαπάνες φορτώνονται στις πλάτες των γονιών. Οι πενιχρές κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση είναι χρόνια πληγή. Την τελευταία δεκαπενταετία ( ), κυμαίνονται μεταξύ 3,14 και 3,61 % του ΑΕΠ. Πέρυσι στον προϋπολογισμό του 2011, σημειώθηκε μείωση ρεκόρ και για πρώτη φορά το ποσοστρ των δαπανών διαμορφώθηκε κάτω από το 3% του ΑΕΠ και συγκεκριμένα στο 2,96%. Ακόμα πιο δραματική είναι η φετινή μείωση στο 2,75% του ΑΕΠ. Συν τοις άλλοις όλα αυτά σημαίνουν οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών και όξυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων, υψηλότερα εμπόδια δηλαδή για τα παιδιά από τις φτωχότερες τάξεις και στρώματα. Έτσι ανοίγονται ακόμα πιο πολύ οι δρόμοι της απομόρφωσης και της εγκατάλειψης του δημόσιου σχολείου. ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΡΩΤΗ- ΜΑ: ΠΟΙΟΣ, ΠΟΙΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ; Για να «μιλήσει» κανείς για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού πρέπει να απαντήσει στο βασικό ερώτημα: ποιος αξιολογεί, ποιον αξιολογεί, γιατί τον αξιολογεί. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ή/και του εκπαιδευτικού έργου είναι ο βασικός μηχανισμός άσκησης τυπικού κοινωνικού ελέγχου στο ζωντανό στοιχείο της εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Η αξιολόγηση έχει ως βασικό σκοπό να ελέγξει αν και κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί εξυπηρετούν και υπηρετούν το βασικό σκοπό της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση είναι ο μηχανισμός επιτήρησης των εκπαιδευτικών από την πλευρά του κράτους. Είναι ο μηχανισμός που διασφαλίζει ότι ο εκπαιδευτικός εργάζεται στο «πνεύμα» και το «γράμμα» του σχολείου ως ιδεολογικού μηχανισμού του κράτους. Παράλληλα, η «αξιολόγηση» εξακολουθεί ν αποτελεί κεντρικό μηχανισμό για την άσκηση ενός τεχνογραφειοκρατικού ελέγχου πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα και αντιστοιχεί με το νέο μοντέλο εργασιακών σχέσεων, το μοντέλο της ευλύγιστης και ανασφαλούς εργασίας, που είναι απόρροια της αποδόμησης του «κράτους - πρόνοιας» και την επιστροφή σε μεσαιωνικού τύπου ρυθμίσεις για το εισόδημα, τη σύνταξη, τις εργασιακές σχέσεις, την πλήρη καταστροφή όλων των εργατολαϊκών κατακτήσεων του εικοστού αιώνα, πράγμα που επιχειρείται τώρα στη χώρα μας με τα αλλεπάλληλα Μνημόνια και την πολιτική κυβέρνησης Τρόικας Ε.Ε. Οι αποδοχές των εκπαιδευτικών ήταν πριν τις περικοπές πολύ κατώτερες των ευρωπαίων συναδέλφων τους των κυριοτέρων χωρών της ΕΕ. Και οι περικοπές έχουν μειώσει τους μισθούς τους μέχρι και 40%! Χιλιάδες νέοι εκπαιδευτικοί αμείβονται από 300 έως 650 ευρώ! Η συρρίκνωση των πενιχρών αποδοχών των εκπαιδευτικών κάτω από τα όρια της φτώχειας είναι μια θλιβερή πραγματικότητα που υπονομεύει και τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Σε καθεστώς μνημονίων, η αξιολόγηση μόνο ως διαδικασία νομιμοποίησης απολύσεων και στασιμότητας των εκπαιδευτικών μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ο κεντρικός μηχανισμός για την υπονόμευση της μονιμότητας, την τρομοκράτηση και τις μαζικές απολύσεις. Υπενθυμίζουμε ότι πάνω από δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν μέχρι το ΤΑ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ- ΣΗΣ. Δίπλα στις «εκθέσεις υπηρεσιακής ευδοκιμότητας» έρχονται να προστεθούν πιο περίπλοκα μοντέλα αξιολόγησης, που προσπαθούν να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση των εκπαιδευτικών ως επιστημονικά, αντικειμενικά, δίκαια, χρήσιμα για τη βελτίωση τους. Η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου», η «διαφορική επίδοση», η «αυτο-αξιολόγηση», η «αξιολόγηση της σχολικής μονάδας», «οι δείκτες ποιότητας της εκπαί δευσης», η «αξιολόγηση για τη βελτίωση του σχολείου» είναι το νέο εννοιολογικό οπλοστάσιο του εκσυγχρονισμένου επιθεωρητισμού. Ο νεοεπιθεωρητισμός είναι ελκυστικότερος από τον παλιό. Όμως, αν ξύσουμε με προσοχή τις νέες μορφές αξιολόγησης θα βρούμε από κάτω τον παλιό επιθεωρητή. Από το όλο εγχείρημα της βελτιωτικής αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης απουσιάζουν δύο βασικά στοιχεία προβληματισμού: ότι το σχολείο δε λειτουργεί για το «κοινό καλό», αλλά στον καπιταλισμό έχει μια έντονη επιλεκτική λειτουργία, άρα εκ των προτέρων γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν «να πάνε όλοι καλά στο σχολείο» και ότι η σχολική γνώση δεν είναι «ουδέτερη», καθώς εγγράφει συγκεκριμένες ιδεολογικές επιλογές των πολιτικά κυριάρχων ομάδων και τάξεων. Από τη συζήτηση της αυτοαξιολόγησης εξοβελίζεται το ερώτημα «ποιος έχει την εξουσία» στην εκπαίδευση και την κοινωνία, ποιος καθορίζει τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, ποιος οργανώνει τις εξετάσεις, ποιος φτιάχνει την εκπαιδευτική νομοθεσία, ποια είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε όλα αυτά. Ουσιαστικά η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τα προβλήματα της εκπαίδευσης και οι καθηγητές θα τις τα γνωστοποιήσουν [!] μέσα από τις φόρμες που θα συμπληρώσουν. Η αυτοαξιολόγηση δεν θέτει κριτικά ερωτήματα «γιατί διδάσκουμε αυτή τη γνώση», αλλά μόνο «πως το σχολείο θα λειτουργήσει σαν ένα καλολαδωμένο γρανάζι στην υπηρεσία του συστήματος». Όποιος διαφωνεί με το σύστημα θα κατεβαίνει από το τρένο, όχι απλώς με τη βούλα ενός επιθεωρητή, αλλά πλέον με τη «συλλογική» απόφαση του συλλόγου διδασκόντων... ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟ- ΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ISO Ο προσδιορισμός των «δεικτών ποιότητας» είναι προϊόν μιας τεχνοκρατικής και ακραίας οικονομίστικης αντίληψης για την εκπαίδευση. Κάτω από την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού και αγοραίων αντιλήψεων σχεδιάζεται και υλοποιείται μια εκπαιδευτική πολιτική σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που επιδιώκει να «βιομηχανοποιήσει» το σχολείο προσδίδοντάς του τα βασικά χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης. Οι επιδόσεις των υποκειμένων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων χρησιμοποιούνται ως μονάδες μέτρησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Η λογική αυτή οδηγεί στην εφαρμογή μοντέλων αξιολόγησης και ελέγχου με «πιστοποιητικά ποιότητας», σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας και του εμπορίου. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα ορισμένων σχολείων της Μ. Βρετανίας που χρησιμοποιούν το διεθνές εμποροβιομηχανικό πρότυπο ISO 9000 ως πιστοποιητικό ποιότητας για την ικανοποίηση των μαθητών και των γονέων που αντιμετωπίζονται ως «καταναλωτές», «πελάτες». Στο νέο πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί «χρεώνονται» την επιτυχία ή αποτυχία των μαθητών τους σε προτυποποιημένα τεστ και η διοίκηση του σχολείου «χρεώνεται» με τη σειρά της την επιτυχία και την αποτυχία όλων. Δεν είναι, βέβαια, τυχαίο ότι από την επίσημη αξιολόγηση ουσιαστικά «αγνοούνται» ή καταγράφονται τυπικά οι αμέτρητοι κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες που επηρεάζουν και συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό έργο. Κοινωνική προέλευση, οικογενειακή κατάσταση, συνθήκες διαβίωσης και κατοικίας, υλικοτεχνική υποδομή σχολείου, τύπος εξετάσεων, σχολικά βιβλία, εκπαιδευτικό κλίμα, παιδαγωγικές μέθοδοι, τα πάντα γίνονται καπνός. «Αγνοούνται» οι κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν αντίξοες συνθήκες για την εκπαίδευση των μαθητών από τα ασθενέστερα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα. Παραλείπονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που οδηγούν στον Καιάδα της εγκατάλειψης του σχολείου και του αναλφαβητισμού. Ο Ο.Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟ- ΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Με την πρόσφατη έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α προτείνεται ένα τέτοιο μοντέλο αξιολόγησης και για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης που θα στηρίζεται σε δύο πυλώνες, την αυτοαξιολόγηση και τον εξωτερικό έλεγχο. Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να συνδεθεί με τα αποτελέσματα μάθησης, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έκθεση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω ενός τυποποιημένου σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων, από τ αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτάται η δημόσια κατάταξη των σχολικών μονάδων, μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, και η εργασιακή και μισθολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ. Το «νέο σχολείο» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι ένα σχολείο που χρειάζεται άμεσα να θωρακιστεί ιεραρχικά και αυταρχικά για να περάσει η αγοραία του αντίληψη, για να περάσουν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, για να περάσουν οι χορηγοί και να εφαρμοστεί το μισθολόγιο βαθμολόγιο σφαγείο μέσω της αξιολόγησης. Ο διευθυντής, λοιπόν πρόκειται να είναι ο πειθαρχικός και διοικητικός προϊστάμενος για το προσωπικό της σχολικής μονάδας που μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή, μετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού του σχολείου, δηλαδή αξιολογεί και βαθμολογεί, άρα συνδέεται και με τη μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού με βάση το νέο μισθολόγιο βαθμολόγιο σφαγείο που ισχύει από 1/11/2012, έχει την ευθύνη για την οργάνωση της αυτοαξιολόγησης κατηγοριοποίησης των σχολικών μονάδων, επιβάλλει την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που λείπουν στέλνοντας στη θέση τους εκπαιδευτικούς στα κενά τους, παραβιάζοντας άρα το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών. Μάλιστα δηλώνεται ευθύς εξ αρχής ότι η άρνηση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης, ο διευθυντής μπορεί να ορίσει υποχρεωτικές υπερωρίες για να καλυφθούν τα κενά. Οι σύλλογοι διδασκόντων περιορίζονται σε συμβουλευτικό ρόλο, αφού πλέον δεν αποφασίζουν και δε μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο [εκτός από έναν εκπρόσωπό τους]. Το σύλλογο διδασκόντων συγκαλεί ο Δ/ ντής για συνεδριάσεις εκτός διδακτικού ωραρίου της σχολικής μονάδας, [άρα μετά τις 4.30μ.μ στα δημοτικά και μετά τις 2.15 μμ για γυμνάσια - λύκεια - ΕΠΑΛ. Η άρνηση συμμετοχής ή η αδικαιολόγητη απουσία αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, και οι έχοντες στο μητρώο τους πειθαρχικά παραπτώματα θα απολύονται σύμφωνα με τα νέα μέτρα της τρόϊκας εσωτερικού ΠΩΣ και ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕ- ΤΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Σύμφωνα με το ίδιο προσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, η αξιολόγηση δασκάλων και καθηγητών θα γίνεται υποχρεωτικά κάθε δύο ή τρία ημερολογιακά έτη (ανάλογα με το βαθμό των εκπαιδευτικών), ενώ ενδεχόμενη άρνησή της θα αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα γίνεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και το σχολικό σύμβουλο και θα περιλαμβάνει ακόμη και επιτόπια επίσκεψη του αξιολογητή για την παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται στο διάστημα από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου μετά την περίοδο αξιολόγησης έτους, ενώ πριν από τη σύνταξή τους θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά συνέντευξη μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου. Η αξιολόγηση θα καλύπτει δύο θεματικά πεδία που αναλύονται σε είκοσι δείκτες. Η συνολική βαθμολογία τους θα κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς. Ειδικότερα, θα αξιολογούνται: 1. Η απόδοση του εκπαιδευτικού στο διδακτικό έργο του. Περιλαμβάνονται τρεις κατηγορίες (σχεδιασμός - προγραμματισμός και αξιολόγηση, διδασκαλία και μαθησιακό περιβάλλον) με 14 δείκτες που εξετάζουν, π.χ., αν καλύφθηκαν οι στόχοι του προγράμματος σπουδών, εάν επελέγησαν οι κατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και εάν τεκμηριώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα. 2. Οι ικανότητες και ο επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού. Για παράδειγμα, αξιολογείται η ικανότητα του εκπαιδευτικού να εγκαθιστά σχέσεις συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινωνίας, να ενδυναμώνει τις σχέσεις συνεργασίας με τους γονείς, να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του, αλλά και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην πρόοδο των μαθητών. 3. Για τους δόκιμους εκπαιδευτικούς θα συντάσσονται κατά τη διάρκεια της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας τους δύο εκθέσεις αξιολόγησης. Η πρώτη, που θα ονομάζεται «διαμορφωτική-συμβουλευτική έκθεση αξιολόγησης», θα συντάσσεται μετά το τέλος του πρώτου διδακτικού έτους και θα έχει ως στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση του νεοδιοριζόμενου. Η δεύτερη θα συντάσσεται μετά το τέλος του δεύτερου διδακτικού έτους και θα αποτελεί την τελική έκθεση αξιολόγησής του. Η «επιτροπή σοφών» [τρομάρα τους ] που συνέστησε η σημερινή ηγεσία του υπουργείου [Παιδείας και λοιπών ενασχολήσεων] δεν αναμένεται να αλλάξει δραματικά όσα έχουν ήδη εγγραφεί στα προσχέδια που ήδη γνωρίζουμε, παρ όλες τις «καθησυχαστικές»[!] δηλώσεις Αρβανιτόπουλου ότι αρνητική αξιολόγηση δεν θα σημαίνει απόλυση αλλά μισθολογική καθήλωση. Άλλωστε οι δηλώσεις των διαφόρων κυβερνητικών υπαλλήλων δεν έχουν καμιά απολύτως αξία, διότι με την ταχύτητα του φωτός αναιρούν καθημερινά δηλώσεις, υποσχέσεις, προεκλογικές δεσμεύσεις τους κλπ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ- ΔΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Άμεσος στόχος, που αποκρύπτεται επιμελώς, είναι καταρχήν η εξεύρεση πόρων για την εκπαίδευση έξω από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό οδηγεί στην προσαρμογή του επιπέδου της παρεχόμενης εκπαίδευσης, στις οικονομικές δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας, ενώ ταυτόχρονα μειώνει ακόμη πιο πολύ την κρατική επιχορήγηση και καταργεί σταδιακά τον όποιο ενιαίο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Δηλαδή, ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για ένα πιο φτωχό και διαφοροποιημένο περιεχόμενο σπουδών και αναλυτικό πρόγραμμα (ιδιωτικοποίηση-κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών). Βασικά κλειδιά του αποκεντρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου, όπου αυτό έχει εφαρμοστεί, είναι: α) η επιλογή σχολείου από τους γονείς, β) ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία για να εξασφαλίσουν μαθητές και χρηματοδότηση (αποκέντρωση), γ) το άνοιγμα του σχολείου στις επιχειρήσεις και την αγορά, ώστε τόσο τα αναλυτικά προγράμματα όσο και η εργασία των εκπαιδευτικών να μην έχουν ως σκοπό να καλλιεργήσουν οι μαθητές κριτική σκέψη, αλλά να εκγυμνάζονται σε ληξιπρόθεσμες δεξιότητες άμεσα χρηστικές στην αγορά εργασίας, δ) αξιολόγηση των σχολείων με βάση την επίδοση των μαθητών σε εθνικές (ή περιφερειακές) εξετάσεις, γεγονός με άμεση επίπτωση στις κρατικές και ιδιωτικές επιχορηγήσεις και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εσωτερική ζωή των σχολείων. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Χωρίς ψευδαισθήσεις για το ρόλο της αξιολόγησης, οικοδομούμε μέτωπο αντίστασης απόρριψης της αξιολόγησης. Με συλλογικές αποφάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων [ΕΛΜΕ και ΟΛΜΕ] και με αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων κανένα σχολείο να μη συμμετέχει σε προγράμματα αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης. Δεν αναγνωρίζουμε το ρόλο του επιθεωρητή-μάνατζερ-τιμωρού για τους νέους διευθυντές και παλεύουμε για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και της παιδαγωγικής ελευθερίας στο σχολείο. Oι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντισταθούν στον ασφυκτικό έλεγχο του νεο-επιθεωρητισμού γιατί «ο δάσκαλος που θα υποχρεωθεί να καταπνίξει τη σκέψη του θα γίνει διπλά σκλάβος ή θα καταντήσει ένας ψυχικά ανάπηρος άνθρωπος, ανίκανος να μορφώσει άλλους» (Δ. Γληνός). Παράλληλα μπορούμε και πρέπει να συμβάλουμε στη διαμόρφωση ενός μορφωτικού κοινωνικού κινήματος που θα διεκδικεί ένα διαφορετικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό και την εκπαίδευση. ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ- ΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ, ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΘΑΡΗ ΣΚΕΨΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ! 3/9/ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑ- ΣΕΙΣ-ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ-ΚΙΝΗΣΕΙΣ Δυτικής Αθήνας , , ,