ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1258, ΤΙΜΗ 0,30 d THN TEΛEYTAIA ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ FOTO: ICON Aπόψεις και Σχόλια ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σελίδα 9 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 5 Σελίδα 15 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 6 Σελίδα 4 ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΛΟΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σελίδα 11 Σελίδα 3 ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ YΓΕΙΑΣ Σελίδα 9 ΔΙΑ...ΛΟΓΟΥ ΒΗΜΑ Σελίδα 17 Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ. Σελίδα 3 Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ανάστατη είναι η εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης μας με την απόφαση αναστολής λειτουργίας του 28ου Δημοτικού Σχολείου και τη μετακίνηση των μαθητών στα όμορα σχολεία, 8ο, 20ό και 11ο, με τον κύριο όγκο να πηγαίνει στο 11ο Δημοτικό. Η απόφαση που ελήφθη από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε. και Δ.Ε. Αττικής Ι. Κουμέντο, μετά από την εισήγηση της Διευθύντριας Π.Ε. Γ Αθήνας Γ. Ψαρρά, προκάλεσε την αντίδραση γονιών και εκπαιδευτικών. «Δε θα περάσει η απόφαση. Είναι ντροπή τους να κλείνουν ένα σχολείο» είπαν οι γονείς και αποφάσισαν την κατάληψη του σχολείου, κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Παρέμβαση έκαναν και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο μετά από εκτενή συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου και αρνήθηκε την αυθαίρετη απόφαση που πάρθηκε. 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Στις Σελίδες ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 6 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012» ` ¾ˆ... À Ø Ô 60 ÞØæÔ Ô ß ÆÙÌ ý ÌØàÓâÔ âô Ú ÔâÖÚ, â ØÌ Ì Ô ÌåÔ ÑÆÛ Ù Ô ÒâÔ ÛÌÒæÔ ª Ù Ô» ØÆÔÛ Û Ô ØÖÛ ÓÆÛÌ, ÌÑÛæÚ ÉâÉ Ñ âˇìûì ßØæ ý ØÖÙæÔ Ù ÆÔ Ö Û Ô Ì ÖÞª. Ó ÔÖÓåÙÌÛÌ àú ÔæÛ Ô Ûå ÖÛ. - Ò Æ Ñ ÞÆ, ªÛ Ô ÜÛÆ ÖÜ ÙÖÜ Ì âûøì Ì ÑÖ âò Ñ ÜÛÆ ÓÌ ÝÌ Ø, ÙÛ ÙçÔÛÖÓ Ø ÔÛÌÉÖç ÖÜ ÙÜÔ ÔÛ æû Ô ÛÖ ÌÜ ÆØ åùà æ ÙÑÖÛÌ ÔâÚ ÓÆÔÛØÌÚ. ¾ÒÖÑÒ ØàÓâ- ÔÖÚ âøàû Ú ÉØ ÙÑæÛ Ô ÓæÔÖ ÙÛ æôì Ø ÛàÔ ÔâàÔ ÌÕ ÖÜ Ñ Ö ÛâÒÌ àûö ßÞÆØÛÌÚý ÖÜ ÙÞ ÓÆÛ - Ô ÙÜÞÔÆ Ö... ÖÔÌ ØØÕÌ Ú. ßÛ Óªý Û Ú ÑÖ âò Ú ªÛ Ô ÛæÛÌ ÓâØÖÚ Û Ú ØÖåÑ Ú Û Ú Ñ Ô ªÛ Ô ÝÛàÞª, ÓÖÔ Ñª Û Ú ØÖåÑ. ÜÛÆ ÙÜÔâ- É Ô Ô Ø Ô æ âõ ÌÑ ÌÛåÌÚ. `ªÓÌØ Û ØÆ Ó Û âþöüô ÒÒÆÕÌ. ÜÔ åñ âñ ÔÌ Û Ô Ì ÔÆÙÛ Ùª Û Ú, âþì åù Ñ Ø- Ó Û ÓÌ ÛÖÔ ÆÔÛØ Ñ Ó ÖØÌå Ô ÑÆÔÌ... Ñ ÓÆÑ Ô Û Ú ß Ü ÒåÙÌ ý ÑÆ Ö ÖÚ. âòöú Ö ÌØ ÖØ ÙÓÖå, Ö ÝØ ÓÖå Ñ Û ß ÌÔý.»æÒ Ú ÑÒÌåÙÌ Û 18 ÛâØÓ Ö âòì ÞÖÚ ÛÖÜ ÛâØ ª ÛÖÜ ÌÒÝÖç. Ø Æ- ÌÛ, âþì ÑÆ Û Ú ÒÌÝÛÆ Ñ ÌåÔ ÔÌÕÆØÛ Û. íûù Ü æˇìù Ôà- Ø Óå Ú ÛàÔ çö ÝçÒàÔ â ÔÌ ÌçÑÖ- Ò Ñ Ó ÖØÌå Ô åôì Ñ ÓÌ Ùç ÞØÖÔÖ ÛØæ Ö, Ò ª æ ÛÖ åñûüö. æóàú Ü ÆØÞÖÜÔ ÖÒÒÖå ÆÔÛØÌÚ Ö Ö ÖåÖ ÌØ Æ ÖÔÛ ÖÒÒâÚ ØØÌÚ Ñ ÌÔ ÛÖÜÚ ÓâÔÌ ÞØæÔÖÚ Ô ßÆÕÖÜÔ ÌØàÛ Ñæ ÙçÔÛØÖÝÖ. Ú Òå ÌÚ ØØÌÚ ÖÜ âþöüô ÙÛ ÆˇÌÙª ÛÖÜÚ, ØÖÛ ÓÖçÔ Ô É ÖÜÔ ÓÌ ÝåÒÖÜÚ âô ÖÛæ ª ÑÆ Ö Ö ˇâ ÛØÖ. Ö Ì ÖÔæÚ ÜÛæ â àùì ÝÖØÓª ÙÌ ÑÆ Ö ÖÜÚ Ô ßÆÕÖÜÔ ÒÖ Ø ÙÓæ ÛÖÜÚ ÙÛÖ åñûüö, ÉâÉ ÓÌ ÛÖ ÓåàÛÖ. `Ü ÑÌÑØ ÓâÔ ÜÛÖå Ö ßÑÆ- Ö Ö ý ÖÜ ÛÖ ÙÑâÝÛ Ñ Ô, ÌåÔ Ó ÖÓÆ ÆÒÒàÔ (Ì ÌÒÓ - ÛåÌÚ ÛÖÜ Ìå ÖÜÚ) Ö Ö ÖåÖ Ô - Ò ÓÉÆÔÖÜÔ Ô ßÝÒÌØÛÆØÖÜÔý Ü- Ô åñìú ÙÛÖ ïôûìøôìû ÒÖ Ø - ÙÓæ ÛàÔ ÖÒÜÆÙÞÖÒàÔ ÌÒ ÛØÔ ÛÖÜÚ. ÌØå ÛàÙ ˇÜÓå Ì Òå Ö... ` Ø Ôæ ÔÛÌ» ÌØ ÌØÆÑ ÛÖÔ ªØà ÛÖÜ. ÀÖÙÛÆÔ, ÓÌ Û ÓÌ ÆÒ ÓçÛ, ÛÖÔ Ö Ûª Ñ Ì Ôæ Õ ÝÖÓÆÞÖ, Ö Ö ÖåÖÚ ÉÖªˇ ÙÌ ÛÖÔ æóöøýö ÒÒÆ Ì Òæ Ø ÙÛ ÆÔ Ô Ñ Û ÑÛªÙÌ Û Ô ÔâÓÖØÝ ÀàÕÆÔ, ÖÜ ÛÌÒ ÑÆ ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÌØàÛÌçÛ ÑÌ ÛÖÔ Ö Ûª. Ó ÔÌÜÙÛªÚ Ñ Ó ÖÜØ æú Û Ú Ì ÞÌåØ Ù Ú Ò ØàÓâÔàÔ... ÝÒÌØÛ ÌåÔ âô Ú Ø ÆÔÖÚ 30 ÌÛØÔ ÓÌ 3 ÙÜÓÉÖçÒÖÜÚ, ÒÒÆ Ì Ì ª ÌÔ ØÑÖçÔ Òæ à ÜÕ Óâ- Ô Ú ÖÜÒÌ ÆÚ ˇ ÆØÌ ÆÒÒÖÜÚ 7, ÓÌÛ Õç ÜÛØÔ Ñ çö ÙÌÕÖÒæ ÖÜÚ. ØÜÙâÚ ÖÜÒÌ âú ÑÆÔÌ ÒÖ æô ÛÖ Ø ÝÌåÖ, âøàûìú Ñ ÛÆ... - Ø ÌÒå, ÖÜ ÌåÞÔÌ ÛÖ æùö âþöüô ÒÒÆÕÌ Ö Ñ ØÖå Ñ æùö âþì ÙÜÓÉÆÒÌ ÛÌÞÔÖÒÖ å ÙÛÖ Ô ÉØÌ Ú æ,û ˇÌÒªÙÌ Ú ÑæÓ Ñ ÛÖÔ ÆÔˇØà Ö Û Ú àªú ÙÖÜ. âé, ÛÖ Ô ÉØÌ Ú ØæÙÑ ØÖ ÌØàÛ Ñæ ÙçÔÛØÖÝÖ ÌåÔ ÌçÑÖÒ Ü æˇìù, ÒÒÆ ÛÖ Ô ÉØÌ Ú Û Ô ß ÌÒݪ ßÜÞªý ÓÌ Û Ô Ö Öå ˇ ÖØÌÜÛÌåÚ Û Ì æóìô ÞØæÔ, ÌåÔ ÛæÙÖ çùñöòö æùö ÛÖ Ô ÆÙÌ Ú... ßÛ Ñ ÖÛý ÙÛÖ æñìø. ÜÛæ ÒÖ æô âþì Ô ÒÆÉÌ ÛÖ ÌÔ Òæ à Ø ÝÌåÖ ÙÛÖ ØåÙ. Ò æûìø Ü ªØÞ Ô ÙÛ Ú ÌÝ - ÓÌØå ÌÚ ÙÛªÒÌÚ ÙÜÔÖ ÑÌÙåàÔ, æ ÖÜ ÆÉ ÌÚ ÆÔÛØÌÚ Ñ ÜÔ åñìú, ÙÜÔªˇàÚ ÑÆ Ö Ú Ò Ñå Ú, Ö Ö- ÖåÖ ÌÑˇÌå Ô Û Ú ØÌÛâÚ ÛÖÜÚ ( ˇ ÑØÔ ØÞØÔ, ÓÖØÝàÓâÔÖ Ñ.Ò.) ÔâÝÌØ Ô Û Ô ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ, ÛÖÔ Ó Ùˇæ ÛÖÜÚ, ÛÖ ÑåÔ ÛÖ ª Û ÑåÔ ÛÆ ÛÖÜÚ Ñ ÛÖçÙ Ô Û åø ÔÆÒÖ àô ØÖÙæÔÛàÔ ÓÌ ÙÑÖ æ ÛÖ ÆÓÖ.»ÌÛÆ Û ÓÖÙåÌÜÙ Û Ú Ì- Òå Ú Ö ÌÝ ÓÌØå ÌÚ, Ñ ÛÌÑÒç ÖÔÛÖ æ Ì ÙÛÖÒâÚ ØÖÚ Û ØæÙà ÓÌ Û ÌØ ÙÙæÛÌØ ØÖÙæÔÛ, ÑÜØåàÚ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ. `ÑÌÝÛÌåÛÌ ÛÖ ØæÉÒ Ó ÜÛÖç ª ÜÛªÚ ÖÜ â ØÔÌ âô ÆÑÖ Ì ÙÛÖÒâÚ Ñ â ØÌ Ì Ô ÒâÕÌ ÓÌÛ Õç 50 ª 60 ÌÔ ÝÌØÖÓâÔàÔ. ` ÆÔ ØÖâÑÜ ÛÌ ÑÆÛ ÙÖÉ Øæ, Ûå Ö ÆÔ- ˇØà ÖÚ Û Ú ÌÒå Ú ªÛ Ô Ì ÝÜ- Ò ÑÛ ÑæÚ Ñ ÝÖÉæÛ Ô àú Ö ÌÔ ÝÌØæÓÌÔÖÚ ÌåÞÌ ÉÆÒÌ ÙÛÖ ÓÆÛ Û Ô... ØÖåÑ. æûì ªÛ Ô ÖÜ ÌåÞ Ô ßÝÜÛØØÙÌ ý ÙÛ Ô ˇªÔ Ì- ÑÆ ÌÚ Ø ÝÌå ÙÜÔÖ ÑÌÙåàÔ Û Ö Öå âñ Ô Ô ÞØÜÙâÚ ÖÜÒÌ âú, ÑÆÛ ÌØå ÖÜ Ù Ô ÛÖ Ø ÝÌåÖ ÝÒÌØÛ ÙÛÖ ØåÙ, ÒÒÆ ÞàØåÚ ÛÖÔ ÛÌÞÔÖÒÖ Ñæ ÌÕÖ Ò ÙÓæ ÛÖÜ. Ì Ì ª ÛÖ Þ ÖçÓÖØ ÌÔ ˇ Ó ÖØÖçÙÌ Ô ÒÌåßÌ Ñ æ ÛÖ ˇâÓ Ó Ú ÑÆÛ ÙÞÌÛ Ñæ: `Û ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 1950 Ó ß ÖÜÓÌتý Ù Ø ÔÛÆØ ÉÆ Ì ÙÌ ÌÝ ÓÌØå Û Ô ÌÕªÚ ÌÒå : ßµ ÛØ ÆÔÛØ ÓÌ ÙÑÖ æ ÛÖ ÆÓÖ, Ö Ö ÖåÖÚ Ô âþì Û ÑÆÛàˇ ØÖ- ÙæÔÛ : 1. âþì ÛÜÞåÖ ÖÓ ÑªÚ. 2. âþì Ü ØÌÛªÙÌ ÙÛÖ ÑæÙÓ Ö æòìóö Ñ 3. âþì ÓÌ ÆÒÖ... ßÌØ ÒÌåÖý. `Ì 5 ÓâØÌÚ ÞÛç ÙÌ ÛÖ ÑÖÜ Öç- Ô Û Ú ÑÜØå Ú Ñ æû Ô ÆÔÖ ÕÌ Û Ô æøû, Ìå Ì âô Ô ß Òæ Ñ ÌÓÝ - ÔåÙ ÓÖ ÆÔÛØ ÖÜ ÝÖØÖçÙÌ Ó Ó ÒÌ ØæÓ ÓÌ âô ÙÑåÙ ÓÖ æ Û ÓâÙ Ñ ÑÆÛà Ñ ˇØÚ Ñ âô Ø ÞÛæ ÙÛ Ô ÒÆÛ Ù ÑÆÑ. Ú Ìå Ì àú ªØˇÌ Û Ô ÌÒå. - íþìûì ÛÜÞåÖ ÖÓ ÑªÚ; ØØÛ ÙÌ ÑÜØå. - ÌÉ åàú! ÛÖ âþà Ñ ØÝ ÛÙàÓâ- ÔÖ ÙÛÖ âûö ÛÖÜ Ù Ñ Ñ Öç ÓÖÜ. -»ÆÒ ÙÛ ÛÖ ÉÒâ à. âùûì ÓÖÜ ÑçØ Ì, âþìûì Ü ØÌÛªÙÌ ÙÛÖÔ ÑæÙÓ Ö æòìóö; - ÌÉ åàú Ó ÔÛÆÓ, Ìå Ì Ñ ÛåÔ ÕÌ ÛÖ Ù ÑÆÑ æ ÛÖÜÚ ØÓÖÜÚ ÛÖÜ Ý ÔÌØØÔÖÔÛ Ú àú ªÛ Ô ÑÖÓ- ÓâÔ Ñ Û Üæ ÛÖÜ ÞâØ. -! ÉÒâ à àú ÌåÙÛÌ Ñ ªØà Ú. ÌåÛÌ ÓÖÜ æóàú, âþìûì ÓÌ ÆÒÖ... ÌØ ÒÌåÖ; - Ôæ Û ÌØØÛ Ù ÑÜØå ÓÖÜ! Ñ ÛÖ ÑÖÜ ÖçÔ ØÚ ÛÖ... ÞÛç Ù ; H ˆ À ` ` `ˆ ¾ ` ` `ˆ À ` ` ¾ˆ 2012.»¾ À» `. ÑÜÉÌ ØÔ Ù ˇÔ Ñ Ú `ÜÔÌÔ- ÔÖ Ù Ú ÓÌ Û». À. ÙÜÔ Ì- Û ÑÖ ÑØ ÑÖ ÛÖÜ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ, ÙÌ ØÖÒÖ Ñ Û ÒÜÛ Ñ Ì Ü Û.»». À. ÖÜ ØÖÒÖ ÛÖ 6,25% ÛÖÜ ÌÑÒÖ ÑÖÜ ÙàÓ ÛÖÚ, ÛÖ Ì ÑÖ É ØÖÚ Û Ú Ö Ì ÑÔÜÌÛ Ñ ˇÖØ ÙÛ ÑÖ Û Ó ÖÜØ Ñ ÑÜØ àú Û Ô ØÖÖ Û Ñ ÛÖÜ ÑÜÉÌØÔ Û - ÑÖÜ ÙÞ Ó ÛÖÚ. ÌØàÛ Û Ñ ÔÌ Ú àú Ó ÖØÌ Ô ÙÜÔÌØ ÌÛ -» À ÓÌ Û Ñ ÛÖ `¾ Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú ÖÜ ÌÞÖÜÔ Û ÑÜØ ÌÚ ÌܡÜÔÌÚ Û Ù ÓÌØ Ô Ì - ÕÖ» ÖØÖÜÔ Û Ú ÞàØ Ú; Ö ÓÌ ØÖÚ ÛÖÜ ØÖÉÒ Ó ÛÖÚ Ô ÔÖÜÔ ÓÌ ØÖÚ Û Ú ÒÜÙ Ú; ÛÙ Ì Ô ; Ô Ò ˇÌ ÖÛ ÜÛ Û ÜÖ ÑÖÓÓ Û ÞØÖÔ Ñ Ì ÞÖÜÔ Û Ú ÑÜØ ÌÚ ÌܡÜÔÌÚ Û Ù ÓÌØ - Ô ØÖÉÒ Ó Û Û Ú ÞàØ Ú ÓÌ Ù Ö Û Ô 38 ÞØÖÔ ÑÜÉÌ ØÔ Ù Û Ú ÞàØ Ú Ö Û. Û ÝÌ- Ø Ô ÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ÛÖÜÚ ÖÒ ÜÛ Û ÞØÖÔ Ô Ó ÖÜØ - ÙÖÜÔ Ì Ô Ù Û ÒÖ, ÑÖÓÓ Û ÑÖ ÑØ ÛÖÜÓÌÔÖ Ñ ÌÒ ÛÌ ÑÖ ÑØ ÛÖÚ, ÑØ Û ÑÖ ÛÌÚ ÙÜÔÛÌ- ÞÔ ÌÚ, Ý ÔÌ, Ô Õ ÖÑØ Û Ñ ÛÖÙ ÒÒ, ÖÜ Ì Ô ÜÔ - ÛÖÔ Ô Ø ˇÓ ˇÖÜÔ Ñ Ì à Ì Ô ØÖÑÒ Ù. ¾ Ò ÖÚ ÛÖÔ ÖÜÔ ÛÖÜÚ Ý ØÌ Û Ô ÜÛÖ ÜÔ Ó Ñ ÛÖÜÚ ÔÌ ÌÔÛÖÒ ÒÒ ÖØÌ Ú, ÓÌÙ Ö ÑÜÉÌØÔ ÙÌ Ú ÌˇÔ Ñ Ú ÙÜÔÌØ Ù Ú Ñ ÙÜÔÌÔ- ÔÖ Ù Ú. Ô Ì ÖÓÌ Ô ÓÌ Ø Ö Û Ú ÌÑÒÖ Ì ÚÛ ÜÖÑÖÓÓ Û ÌÔ ÓÌ Û Ô ØÖ ÖÜÓÌÔ. ¾ ÌÛÌÚ ÛÖÜÚ ÌÔ Ó ÖØÌ Ô Ø ÓÌ ÔÖÜÔ Ö Ö. ¾ Ø - ÌÚ Ô Ñ Û Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÖÒ - Û ÑÖÜ ÙÑ Ô ÑÖÜ ÓÌÛ Û ÖÛÌ- ÒÌÙÓ Û ÛàÔ ÌÑÒÖ àô ÜØÖ Ö- Û Ù Ô ÌØ Ù ÌÚ Ñ ÒÒ Ì Ú ÙÛ ÝÜÙ Ö ÔàÓ ÛàÔ ÑÖÓÓ ÛàÔ ÖÜ Ü Ö Ñ ÔÖÔ ÑÌ Ú ÙÜÔˇ ÑÌÚ ˇ ÛÖÜÙ Ô ÞØÖÔ ÖÒÖÑÒ Ø. ÙÝ ÒàÚ ÌÔ Ì Ô Ñ ÌÔ Ì Ô Ñ ÛÖÙÖ ÌÜÑÖÒÖ Ô ÒÒ - ÕÖÜÔ Ñ `¾ ÜÛÖÓ Û Ö Û Ó ÓÌ Ø ÙÛ Ô ÒÒ. ¾ÓàÚ Ø Ó Û ÑÖÛ Û Û Ü ÖÞØÌàÔÌ Ô ÖÜÔ ÓÌ ÒÒÖ Ó Û Û Ø Ó Û. ÌÔ Ì ÞÖÜÔ ÜÛÖ ÜÔ Ó. ˆ ÖÞØÌàÔÖÔÛ Ô Ì ÞÖÜÔ ÑÜÉÌØÔ Û ÑÖÜÚ ÌÛ - ØÖÜÚ Ñ ØÖ Ø ÓÓ Û ÑÌ Ú ÙÜÓ- ÝàÔ ÌÚ. Ô Ñ ÖÔÛ Ô Ñ - ÔÖÜÔ ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ Ú ÑÖØÜÝ Ú Ñ Ô ÙÜ ÛÖÜÔ ÙÜÔ ÔÌÛ ÑÌÚ ÒÜÙÌ Ú ÙÛ ÝÖØ ØÖÉÒ Ó - Û. ˆ ÖÞØÌàÔÖÔÛ Ô ÓÖ Ø - ÖÔÛ Û Ô ÑÜÉÌØÔ Û Ñ ÌÕÖÜÙ ÓÌ ÒÒÖÜÚ ÌÛ ØÖÜÚ., ÖÒ ÜÛ ÖÞ ÓÖÔÖ ÌÔ Ì Ô Ò ÒÒ Ñ ØàÛÖ ÔàØ ÙÛ ÖÒ Û Ñ à Û Ú ÞàØ Ú Ó Ú. ˆÙÛÌØ ÌÙ Û Ú Ú Û Ú Ø Ó Û ÑÖÛ Û Ú Ü ÖÞØÌàÔÌ Û Ú ÌÙ ÌÚ Ô - ÔÖÔÛ ØÌ Ò ÙÛÌ Ú. Ø Ó Û - ÑÖÛ Û Û Ú ÌˇÔ Ñ Ú Ñ Û ÙÛØÖ- Ý Ú ÔÌ Û ÜÔ ÛÖÛ Û ÙÛ Ú ÖÒ Û ÑÌ Ú ÜÔ ÓÌ Ú Ö ÝÖ- ØÌÛ ÑÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖÜÚ Ñ ÌÖÒÖ- ÑÖÜÚÞàØÖÜÚ Ô Ñ ˇÖÔÛ ÙÛÖ» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾ ¾ˆÀ ` ` ÛÖÜ Ø Ò Ó ÖÜÚ Ñ Û Ú ÒÌܡÌ- Ø Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÌÓÖÔ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ ` À» À ÛÖÜ ÒÌ ØÞÖÜ Ñ Û Ú ÒÌ Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ ÖÜÓÖÜ Ù, ÖÜ ÌÔ- Ô ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ - ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ Ø, ØÖÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô. Ö ÛØ Ì Ñ Ô ØÔÖÜÔ ÖÝ ÙÌ Ú. Ø Ó Û Ñ ÜÛÖ Ñ ÓÖÔÖ ÜÛÖ Ì ÞÔÌ ÖÛ Ì ÞÖÜ- ÓÌ Ó Ì ÙÌ ÒÒ Ý Ù Û Ú - ÓÖÑØ Û Ú Ó Ú Ñ ÖÛÌÒÌ ˇÌ- Û ÑÖÛ ÛÖ ÖÒ Û ÑÖ Ì ÖÔÖÚ Ñ ÑÌÝ Ò Ö ÛÖ ÛÖ Ö. ÌØ - ˇàØ ÒÒÌÚ Ô ÉÖÒÌ Ú ÙÌ ÓÌ ÒÌÚ ÒÒ Ì Ú Ñ ÓÌÛ ØØܡ- Ó ÙÌ Ú ÙÛÖ ÑØ ÛÖÚ Ì ÞÖÜÔ ÌØ Ö- Ø ÙÛÌ Ø Ó Û Ñ. Û Ò É - ÔÖÜÔ ÙÞÌ ÖÔ ÖÒÖ ÒÌ ÖÔ ÖÛ ÖÛÜÞ ÜÛ Ú Û Ú ÑÜÉÌØÔ Ù Ú ÌÔ ˇ Ì Ô Ò Ó ÖÛÜÞ ÛàÔ àô ÒÒ ˇ Ì Ô ÖÛÜ- Þ Û Ú ÞàØ Ú. Ö Û Ô ÒÒ Û ØÖÉÒ Ó Û Û Ú ÞàØ Ú Ì Ô ÛÌ ÛÖ ÖÜ ÓÖÔÖ ÓÌ Ù Ö - ØÖÓÖ ÌÚ Ò Û Ì Ú ÙÜÔÌØ Ù ÌÚ Ó ÖØÌ Ô ØÖÓÖÒÖ ˇÖÜÔ Ñ - Ö ÌÚ ÒÜÙÌ Ú.»ÖÔÖÑÖÓÓ Û ÑÌ Ú ÒÜÙÌ Ú ÌÔ Ü ØÞÖÜÔ. Ö ÛÖÜÓÌÔÖ Ù ÓÌØ, ÖÜ Ì Ô Ö ÓÌÛ ÙÞ Ó Û ÙÓÖÚ ÛÖÜ ÑØ ÛÖÜÚ ÙÌ ÌÔ ÙÜ ÞØÖÔÖ - ÓÖÑØ Û ÑÖ ÌÜØà ÑÖ ÑØ ÛÖÚ, Ì ÛÌ ˇ ÔÌ ÓÌ Û Ô ÑÜÉÌ ØÔ Ù ÙÜÔÌÔÔÖ Ù Ú Ñ ÙÜÔÌØ Ù Ú, Ì ÛÌ Ì ˇ ÔÌ ÖÛÌ Ñ ˇ Ì ÞÖÜÓÌ ÌÛÙ Ùà ÜØ ÙÓ ÑÖ - ÔàÔ ÑÖ Ñ ÖÒ Û ÑÖ. ÖÜÒ Þ - ÙÛÖÔ ÙÛ Ý Ù ÜÛ ÌÔ Ì ÞÖÜ- ÓÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ Ì ÒÖ Ì Ú. Ö ÛÖÜÓÌÔÖ Ù ÓÌØ ÌÔ Ì Ô Ò Ó Ì Ô Ø Ó - ÛÌÜÙ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔ ÖÜ, ÒÒ ÙÞÌ Ù Ñ ÜÒÖ Ö Ù ÌÔÖÚ ˇÔ ÑÖÜ `ÞÌ ÖÜ ÔÖØˇàÙ Ú ÙÛ Ò Ù Û Ú ÜØà Ñ Ú ØÖÖ Û Ñ Ú. ÛÙ ÒÖ ÖÔ, ÌÔ Ì Ô ÜÔ - ÛÖÔ, Ô Ù Û ÒÖÜÓÌ ÛÖ ÖÒ Û ÑÖ ÑÌÝ Ò Ö ÜÛ Ú Û Ú ÑÜÉÌ ØÔ - Ù Ú, ÓÖÔÖ ÙÛÖ Ô ˇ Ì Ô - Ø Ó ÛÌÜÛÖÜÓÌ Ñ ÖÛÌ ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Ñ Û ÔÌ Ñ ÙÜÓ- É Ù. ÛÖ Ñ ÔÖÜÓÌ Ñ ÜÛÖ ÌÔ Ñ Øà. Ö ÑÜØ ØÞÖ ÖÓàÚ ÌÔ Ì Ô ÜÛÖ. Ô Ö ÓÌ ÒÌÚ ÒÒ ÌÚ Ñ ÓÌÛ ØØÜˇÓ ÙÌ Ú ÖÜ ÞØÌ ÌÛ ÞàØ. ÌÔ Ó ÖØÖÜÓÌ Ô ÑØÜÉÖÓ ÙÛÌ Ùà Ö ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö, Ö àú Ì Ñ Ô Ô Ö ØÖ ÖÜÓÌÔÌÚ ÑÜÉÌØÔ ÙÌ Ú Ñ ÌÔ Ì Ñ Ô Ô ÖÜÙ ÙÛ Ñ Û Ö- Û. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÌÞÖÜÓÌ ÛÌØ ÙÛ ÝÖØÖ - ÝÜ. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÔÖÜÓÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØ Ö ÖÙ Ì Ù Ø ÛÛÖÜÓÌ àú ÑØ - ÛÖÚ. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö ÛÖ ÌÒ ÛÌ ÑÖ ÙÜÙÛ Ó, ÖÜÛÌ Û Ú ÑÖÓÓ Û ÑÖ ÛÌÚ ÙÜÔÛÌÞÔ ÌÚ, Û Ô Ì ÒÒÌ ß Õ ÖÒÖ- Ù Ú Ñ Õ ÖÑØ Û Ú ÙÛÖ - ÓÖÙ Ö ÛÖÓÌ. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÌÔ Ì ÞÖÜÓÌ ÌØ ÖÜÙ ÖÒÖ- Ö. ÌÔ Ó Ú ÝÛ Ì ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö Û ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ Ý ØÓ ÑÖÜ Ì ÞÌ ÙÛ ˇÌ Ì Ô ÓÌ ÒÖ ØÛ Ö Û Ú Ý ØÓ ÑÖÉ ÖÓ Þ Ô ÌÚ,ÛÖÜÚ ÌÔ ÓÌÙÖÜÚ Ñ Û Ú ÑØ - Û ÑÖ ÛÌÚ ÙÜÔÛÌÞÔ ÌÚ ÙÌ É - ØÖÚ ÛàÔ Û ÓÌ àô ÛàÔ ÙÝ Ò - ÙÓÌ ÔàÔ. ØÌ Ì Ô ÙÛ Ó Û ÙÖÜÓÌ Ô Ó Ò ÓÌ ÒÌ ÖÔ ÛÖ Ì Ô Ñ ÛÖ ÒÒÖ ˇÌ Ó Û Ó Ú ÛÖ Ì É Ò- ÒÌ ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö. ØÌ Ì Ô Ó Ò ÓÌ ÒÌ ÖÔ Û Ì ÞÌ Ø Ó Û - Ñ Ô Ñ Ö ÛÖ ÖÚ Ñ ÑÖ Ôà- Ô. Ö ÌÚ ÒÒ Ì Ú Ñ Ö ÌÚ ÓÌÛ ØØÜˇÓ ÙÌ Ú ÙÜ ÑÌÑØ ÓÌ Ô ØÌ Ì Ô ÔÖÜÔ ÙÌ Ñ ˇÌ ÛÖÓÌ ÛÖÜ ÑØ ÛÖÜÚ. ØÌ Ì Ô Ñ Û Ø ÙÖÜÓÌ Ñ Û Ô ÌØ Ö- Ø ÙÖÜÓÌ. Ö Ö ÖØ Ô ÙÓÖ ÞØÌ ÖÔÛ Ñ Ö Ö ØÌ Ì Ô ÑÒÌ ÙÖÜÔ ÓÖÙ Ö ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ; Ö ØÌ Ì Ô Ì Ô Û ÔÌ ÖØ ÔÖ Ø ÓÓ Û ; ÖÙÖÜÚ Ü- ÒÒ ÒÖÜÚ ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ;, ÓÌÛ Û ÕÌ Ú Ñ ÓÌÛ ÉÖÒÌ Ú ÞØÌ ÖÔÛ ; Ö ÌÚ ÑØ Û ÑÖ Ö - ÙÌ Ú Ì Ô Ø Û ÛÌÚ Ñ àú; ÖÒ ÜÛ Ô Û Ñ ÔÖÜÓÌ Ø Õ. ¾Þ Û Ó Ú ÛÖ Ì É Ò- ÒÌ Ñ Ö Ö ÓÔ ÓÖÔ Ö ÒÒ Û ÛÖ ÌÞÖÜÓÌ ÌÓÌ Ú Ô Ñ. Ú ÛÖ ÖÔÖÓ ÙÖÜÓÌ ÜÛÖ ÛÖ ÓÌ ÒÖ Ì ÞÌ Ø Ó ˇÔ ÑÖ `ÞÌ Ö ÔÖØˇàÙ Ú. ÛÖÛÌ Ì ÞØÌ ÖÓ ÙÛÌ Ñ ÔÌ Ô ÓÔ ÓÖÔ Ö. ÛÙ Ñ ˇ ÌÞÖÜÓÌ ÖÑ - Û ÙÛ ÙÌ Û Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú Ó Ú ÓÌ ÛÖÜÚ ÌÛ ØÖÜÚ Ó Ú Ñ ÙàÚ Ô Ì ÞÖÜÓÌ Ó ÖÜØ ÙÌ Û Ú ØÖ Ü ÖˇÌ ÙÌ Ú ÌØ ÛÌ Øà Ô - ØˇØàÙ ÛÖÜ ÞØÌÖÜÚ Û Ú Þà- Ø Ú Ó Ú ÙÛ Ò Ù Û Ú ÜØà- Ñ ÔàÙ Ú. ÖÛÌ ˇ ÌÞÖÜÓÌ Ø Ó Û Ñ Ñ ÙÛØàÙ Ö ÛÖ ÓÔ ÓÖÔ Ö. ÛÖ Ì ÞÌ Ø ÙÖÜÓÌ ÛÖ Ì - ÞÌ Ø Ó ; ØÌ Ì, ÔÖÓ à, ÖÛ ÌÔ Ì ÞÖÜÓÌ Ñ ÖÒÒ ÌØ ˇàØ Ô Ó Ô ÛÖ Ñ ÔÖÜÓÌ. ÜÛ ÒÒà- ÙÛÌ Ì Ô ÓÌ Ò ØÖÑÒ Ù Û ÑÜÉÌ ØÔ Ù ˇÔ Ñ Ú `ÜÔÌÔ- ÔÖ Ù Ú Ñ `ÜÔÌØ Ù Ú, Û ÑÖÓÓ Û ÖÜ Û Ô ÖÛÌÒÖÜÔ Ñ Ì ÑÖÛÌØ Û». À ` À ÓÌ ÛÖ Ì ÑÖ É ØÖÚ ÖÜ Ì ÞÌ ÖÑÛ ÙÌ ÙÛ ÑÜÉÌ Ø- Ô Ù Ñ ÙÛ ÑÖ ÔàÔ.. `Û Ó Û Ú ÓÌ ÒÖÚ ÛÖÜ ÙÜÔÛÖÔ ÙÛ Ñ Ú Ì ÛØÖ Ú Û Ú» À ÌØ ÙÛÌØ ÖÜ Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Μήνυμα του Αντιδημάρχου Παιδείας Θεόδωρου Αρβανίτη προς τους μαθητές και γονείς του Δήμου Περιστερίου Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους ο Αντιδήμαρχος Περιστερίου Θεόδωρος Αρβανίτης, αρμόδιος για τα θέματα Παιδείας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το νέο σχολικό έτος ξεκινά μέσα σε μία δύσκολη συγκυρία που χαρακτηριστικό της είναι η οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας. Η κρίση έχει ήδη επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και τις δομές της εκπαίδευσης και υποβάλλει σε μεγάλη δοκιμασία τις οικογένειες και ειδικότερα τους μαθητές. Στο Δήμο μας, παρά τα προβλήματα, δίνουμε καθημερινή μάχη για να διατηρήσουμε το επίπεδο που είχαμε κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια για τη λειτουργία των σχολείων μας. Παρά τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων σε ποσοστό 35% (για το 2011 σε σχέση με το 2009), η λειτουργία των δύο Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, έχει επιφέρει ήδη έναν σημαντικό εξορθολογισμό στις δαπάνες και γενικότερα στην οικονομική λειτουργία των σχολικών επιτροπών. Στο επίπεδο της συντήρησης, όπου οι μειώσεις των κονδυλίων είναι καταλυτικές, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε κάθε σχολείο να πληρεί τις προϋποθέσεις για την ασφαλή λειτουργία τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει, όπως και το προηγούμενο σχολικό έτος όπου αναλάβαμε την σχετική αρμοδιότητα, την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών των δύο ειδικών σχολείων (Δημοτικό και Νηπιαγωγείο). Συνεχίζουμε το θεσμό των Σχολικών Τροχονόμων, που έχει κριθεί επιτυχής τα τελευταία χρόνια. Για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων, παρά τις ελλείψεις λόγω συνταξιοδοτήσεων του μόνιμου προσωπικού, ο Δήμος μας θα καλύψει τα κενά με συμβασιούχους όπως προβλέπει και η σχετική νομοθεσία. Για όσα προανέφερα, υπάρχουν πάντα οι σχετικές επιχορηγήσεις. Όμως οι περικοπές που έχουν γίνει και αυτές που πρόκειται να γίνουν απειλούν και τη λειτουργία και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για την παιδεία δεν χωρούν εκπτώσεις. Αξίζει πάντοτε το κάτι παραπάνω, γιατί έχει να κάνει με το μέλλον των παιδιών μας, και σε τελική ανάλυση αφορά το μέλλον αυτής της χώρας. Όμως η κρίσιμη κατάσταση που βιώνουμε απαιτεί, πέρα από τους προβληματισμούς που μας δημιουργεί, κυρίως αισιοδοξία. Με αυτό το αίσθημα αισιοδοξίας θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους, γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά, και να τονίσω ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις στη φετινή μάχη της Παιδείας. Λεωφόρος Κύπρου 4, Περιστέρι (Δίπλα στο ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ) t: , f: ΩΡΑΡΙΟ: ΔΕ-ΠΑ: 9 π.μ. - 9 μ.μ., ΣΑ: 9 π.μ. - 8 μ.μ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Μια υπέροχη νύχτα με το ολόγιομο φεγγάρι ψηλά... που... «κρυβόταν παιχνιδιάρικα» ανάμεσα στα δέντρα του Άλσους, χάρηκαν οι Περιστεριώτες την Παρασκευή 31 Αυγούστου συντροφιά με το μουσικό Ο εορτασμός της πιο διάσημης πανσέληνου του χρόνου, στο δροσερό υπαίθριο θέατρο του Άλσους Περιστερίου «Τέχνη στην Πέτρα» ήταν μοναδικός, όπως φάνηκε από την τεράστια συμμετοχή του κόσμου αλλά και Αυγούστου. Τα ηνία της γιορτής πήρε στα «χέρια του» το μουσικό σχήμα Cosa mostra the band και με τις νότες και τις μελωδίες, δημιούργησαν μια ολόθερμη ατμόσφαιρα που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και κέρδισε το πλούσιο χειροκρότημα των παρευρισκομένων. Το μουσικό σχήμα ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από τους Άρη Καμπανό, Λίλυ Σαμιωτάκη και Γιάννη Καστρώνη και μετά από κάποιες αλλαγές του line up το γκρουπ πήρε την τελική του μορφή με τον Άρη Καμπάνο στο τραγούδι, στο Πιάνο και στα Πλήκτρα την Λίλυ Σαμιωτάκη, Πλήκτραενορχήστρωση τον Αλέξανδρο Ζεινάκη, στην Ηλεκτρική Κιθάρα τον Γιάννη Μπαλαμπάνο, στο Μπάσο τον Βαγγέλη Τσίτσα και Τύμπανα-Κρουστά τον Γιάννη Καστρώνη. Οι μουσικές τους επιρροές προέρχονται από την ροκ έντεχνη και ποπ ελληνική σκηνή. Στο διάστημα που δραστηριοποιούνται το γκρουπ έχει πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις σε live stages, festivals και μεγάλες συναυλίες και events σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. ταξίδι των Cosa mostra the band σε αγαπημένα τραγούδια που γέμισαν το κοινό με νοσταλγία από άλλες εποχές. Το συγκρότημα Cosa mostra The band σύσσωμης της Δημοτικής Αρχής, όπου όλοι μαζί απόλαυσαν το μπλε φεγγάρι, την δεύτερη πανσέληνο του φετινού Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου, η πρόεδρος του ΟΠΑΑΠ Ξ. Κορόγιαννη και ο δημοτικός σύμβουλος Σ. Αβραμίδης Σας ευχόμαστε Καλό Φθινόπωρο Είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε Δ/νση: Κνωσσού 6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τηλέφωνο: Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ. - 9 μ.μ. Σάββατο 10 π.μ. - 6 μ.μ. Για τις αγορές σας προτιμάτε τα καταστήματα του Περιστερίου

5 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 Απαντήστε μας! «Το σχολείο λειτουργεί σε κτίριο παλιάς κατασκευής με πολλά και σημαντικά κτιριακά προβλήματα» αναφέρθηκε στην εισήγησή της η Δ/ ντρια Π.Ε. Γ Αθήνας για το 28ο Δημοτικό Σχολείο, προτείνοντας να πάνε τα παιδιά στο όμορο 11ο Δημοτικό Σχολείο. Ο Περιφερειακός Διευθυντής κ. Κουμέντος που πήρε την απόφαση έχει επισκεφτεί το 11ο Δημοτικό Σχολείο; Θεωρεί, δηλαδή, ότι δεν είναι παλιάς κατασκευής το κτίριο και ότι δεν έχει προβλήματα; Και ακόμα καλύτερα έχει πιστοποιητικό καταλληλότητας το 11ο Δημοτικό Σχολείο; Τα άλλα σχολεία του Περιστερίου έχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας; Διότι παρακαλούμε αν έχουν να μας διαψεύσετε. Θα είναι μια διάψευση που θα δεχθούμε... ευχαρίστως!!! Μ.Μπ. Απλά μαθηματικά... δημοτικού! Είπαν, λοιπόν, οι υπεύθυνοι της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το εξής απλό πρόβλημα πρακτικής αριθμητικής, μάλλον, Δ ή Ε Δημοτικού: «Έχουμε απ τη μια ένα σχολείο με 97 μαθητές, 6 δασκάλους και πληρώνουμε ενοίκιο. Έχουμε απ την άλλη ένα άλλο σχολείο με 195 μαθητές, 11 δασκάλους χωρίς να πληρώνουμε ενοίκιο. Τι μας συμφέρει καλύτερα; 1ο. Να αφήσουμε τα δύο σχολεία ως έχουν; 2ο. Να ενώσουμε τους μαθητές και να κλείσουμε το πρώτο σχολείο; Λύση Για τους μαθητές έχουμε: =292 μαθητές: 12 τμήματα = 24, μαθητές. Για τους δασκάλους έχουμε: 11+6=17, άρα 17-12=5 περισσεύουν. Και δεν έχουμε και το ενοίκιο. Οι μαθητές θα απαντούσαν στο απλό μαθηματικό πρόβλημα το 2ο. Αυτό έκαναν και οι υπεύθυνοι. Απλά μαθηματικά, απλή λογιστική, χωρίς να λάβουν υπ όψιν τίποτε άλλο! Μ.Μπ. Ορθά αποφάσισαν. Περιμένουμε και τη δράση. Η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 4 Σεπτεμβρίου, για να μην κλείσει το 28ο Δημοτικό Σχολείο και η στήριξη του αιτήματος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου ήταν πολύ ορθή. Αναμένουμε και την υλοποίηση της δέσμευσης όλων για κοινή κινητοποίηση και δράση για να ακυρωθεί η απόφαση αναστολής λειτουργίας του σχολείου. Μ.Μπ. ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΞΙΟ ΓΙΑ... ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!!! Μα πόσο περισσότερο θα κόστιζε άραγε; Πόσο περισσότερη οργανωτική ταλαιπωρία θα τους πρόσθετε; Πόσο περισσότερη φαιά ουσία (κι αισθήματα επίσης με ουσία) θα πρεπε να διαθέτουν, για να σκεφθούν... το αυτονόητο πια στις μέρες μας; Αντί (ή έστω, ΜΑΖΙ με) τα αεροπανό που μας καλούσαν για «χαρές και πανηγύρια» της πανσελήνου του Αυγούστου, ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΛΟΥ- ΣΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ και ΑΝΕΡΓΩΝ της πόλης μας, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ κι άλλα ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΙΔΗ, σε άριστη εννοείται κατάσταση, που τυχόν μας περισσεύουν; Κάτι ΣΑΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ-ΑΝΤΙΤΙΜΟ για το παρεχόμενο λαϊκό πανηγύρι ώστε να υπήρχε και ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, αντί του να περιμένουμε την... πρωτοβουλία του ΣΚΑΪ ΚΑΙ γι αυτό το ζήτημα!!! Διότι η πρώτη-πρώτη βραδιά της Πανσελήνου του Μάη που είχα διοργανώσει κατ επιθυμία 3 ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΥΓΧΑΙΡΟΥΜΕ θερμά τους μαθητές του σχολείου μας που κατάφεραν για άλλη μια χρονιά, παρά τις αντίξοες συνθήκες, να ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ σε ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (81%) την ΕΙΣΑΓΩΓΗ τους σε ΑΕΙ (61%)και ΤΕΙ (39%)! Τους ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ που μας έδωσαν τη χαρά και το κουράγιο να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας! ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ σε ΟΛΟΥΣ τους αποφοίτους μας ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ στη ζωή τους! Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του 3ου ΓΕΛ Περιστερίου του καλού μας Ψηλούλη, στην πρώωωωτη πρώωωωτη χρονιά της πρώτης θητείας του στον «Φοίνικα», δεν απέχει πια απ αυτή την πανσέληνο του Αυγούστου μόνο κατά χρόνια, αλλά... ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ!!! Λόγω κατάρρευσης των κοινωνικών δομών, για όσους το αντιλαμβάνονται αυτό και... δεν ζουν συνεπαρμένοι μέσα σ ένα πλασματικό, εικονικό σύμπαν!!! Μ.Κ. * * * ΚΑΠΟΙΑ ΓΑΪΔΟΥΡΙΑ «ΕΛΛΗΝΑΡΑΔΕΣ» ΔΕΝ ΝΟΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ Τ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ... Νιγηριανοί πειρατές, αφού κατέλαβαν «ΕΛΛΗ- ΝΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ» (!!!) πετρελαιοφόρο, κι αφού αφαίρεσαν από τις τόνους καυσίμων που μετέφερε, το απελευθέρωσαν προς χαρά κι ευδαιμονία των μελών του πληρώματος του... «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (!) μεν πλοίου», που... παρ όλ αυτά, ήταν ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΙ!!! Μήπως για πολλοστή φορά, ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟ ΚΚΕ που φωνάζει (;) καταγγέλλοντας αυτά τα σάπια παιχνίδια; Μήπως καταντάει αηδία η κοροϊδία, να... βαφτίζονται ελληνόκτητα λόγω φορολογικών απαλλαγών χιλιάδες πλοία και την ίδια στιγμή να ναι ελάχιστοι οι Έλληνες ναυτικοί πάνω σ αυτά; Μήπως να... τραβούσανε τ αυτάκια που... κάνουν πως δεν ακούνε; Διότι κάπως έτσι στα μεγαλοξενοδοχεία δεν βλέπεις Έλληνα υπάλληλο, παρά μόνο μαθητευόμενους Ρουμανο-Πολωνούς, και... κάπως έτσι με το... πρόσχημα της «επιμορφωτικής αρωγής» θα προσλαμβάνουν αύριο Ινδούς καθηγητές Αγγλικής γλώσσας στα φροντιστήριά μας, ως... πιο φθηνούς και...πιο αποδοτικούς!!! Μιααα ζωή στην απάτη το μυαλό μας! Μιααα ζωή στην φτηνιάρικη εξαπάτηση, δήθεν για να μαστε ανταγωνιστικοί, δήθεν γιατί το οικονομικό περιβάλλον πιέζει!!! Όμως το... σορτσάκι μεσ τις εκπτώσεις, το αγόρασα 35 ολόκληρα ευρώ, για να διαπιστώσω σπίτι μου, πως ήταν MADE IN PAKISTAN!!! (θα μου πείτε, πως ΕΓΩ ΦΤΑΙΩ και θα χετε δίκιο). Δηλαδή ορέ αδέλφια; ΑΝ ήταν κομμένο και ραμμένο στη... Γαλλία ας πούμε; Πόσο θα μου το πασάρατε ρε; Σαν χαβιάρι από Μαύρη θάλασσα; Μαύρες να ναι οι ώρες σας ορέ γαϊδούρια! Μαύρες κι άραχνες, μην πω κι άλλα!!! * * * Τι θαν «αυτό» σε λίγες μέρες; Μα πολύ απλά, ένας ολόφρεσκος ιστότοπος, που προορισμό θα χει, να φιλοξενεί, να αναδεικνύει, να στηρίζει, να δίνει κίνητρα, να παρέχει ευκολίες, να δικτυώνει, να διοργανώνει, να επιβραβεύει κ.λπ. κ.λπ. όσες και όσους έχουν σχέση με κάθε μορφής ΤΕΧΝΗ! Όσες και όσους αναζητούν ψήγματα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στην... τέταρτη πόλη της χώρας, κι όσες και όσους πιστεύουν, νομίζουν, ελπίζουν, επιθυμούν, ονειρεύονται, να υπηρετήσουν ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ! ΚΑΙ τις τέχνες, ΚΑΙ τον πολιτισμό! Με άλλα λόγια; Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟ, που θέλει να παραμείνει ΑΝΘΡΩΠΟΣ, και ΠΡΕ- ΠΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ αυτή η επιθυμία του να παραμείνει μια ζωντανή πραγματικότητα!!! Πάση θυσία, να μη χαθεί αυτή η δυνατότητα! Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, που οσονούπω ΘΑ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ! Θ ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, ΘΑ ΣΥ- ΝΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ κάτω από έναν ΚΟΙΝΟ ΣΚΟΠΟ! «ΚΑΝΕΙΣ ΠΙΑ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ! ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ, ΚΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» Εννοείται πως, θ απλώσουμε χείρα βοηθείας, αλλά και θα καλοδεχτούμε, ΚΑΘΕ ΗΘΙΚΗ και ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ απ όλους!!! Γιατί για μας, το παιχνίδι δεν είναι... «ONE MAN SHOW», αλλά...»all TOWN SHOW»!!! Μείνετε συντονισμένοι! Τα καλύτερα έρχονται! Μ.Κ. * * * ww.e-lyxnari.gr Τούτο πάλι; Τι θα ναι; Μα η διαδικτυακή πλατφόρμα, που θα φιλοξενήσει τις όποιες πρωτοβουλίες, έκαναν το ΛΥΧΝΑΡΙ να στέκεται στα πόδια του, επί τόσα χρόνια, σ αυτή την ταπεινή γωνιά της πόλης!!! Κι επειδή όπως χρόοοονια τώρα γράφουμε στην είσοδό μας και το εννοούμε πως: «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ, ΣΑΣ ΑΞΙ- ΖΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ» αυτή τη φορά, όντως... ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΝΟΥΜΕ! Θα αποδείξουμε πως το «λυχνάρι» δεν είναι μόνο ένα μαγαζί που... «πουλάει», αλλά ΜΙΑ ΙΔΕΑ! Ένας τρόπος που ο καθένας μπορεί ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ!!! Να γίνεται ακόμα... και (συμ) ΜΕΤΟΧΟΣ!!! Να (συν)δημιουργει!!! Να... (συν) ΕΙΣΦΕΡΕΙ στον οικογενειακό του προϋπολογισμό! Κι αυτό... οσονούπω! Θα το δοκιμάσουμε κι εννοείται πως... ΘΑ ΣΑΣΤΕ ΟΟΟΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣ- ΜΕΝΟΙ στο ταξίδι!!! Γιατί εμάς, οι... μοναχικοί δρόμοι ΔΕΝ μας αρέσουνε! Μην πω πως... μας τρομάζουν κιόλας!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ στο... ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ιδού και... το νέο (ξε) κίνημα!!! ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΑΝΤΖΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ 28 ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου (Χαλκίδος 10) ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο πανέμορφο Δήλεσι Βοιωτίας εξοχική μονοκατοικία σε οικόπεδο 243,80 τ.μ. με δύο κτιστές αποθήκες σύνολο 55 τ.μ. και μια αποθήκη κήπου, με τρεις ελιές, μια πορτοκαλιά, μια αχλαδιά, μια μηλιά, μια μικρή βερυκοκιά και σαράντα περίπου τριανταφυλλιές, με πλακόστρωτη αυλή, πλήρως νομιμοποιημένη σε τιμή ευκαιρίας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο κ. Δημήτρη.

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 6 `Ì ÛÌÓÉØ ÖÜ 2012»ÌÒÌÛ ÛàÔ àô ¾ÒÖ Ö ÖÔÌ Ú Ì Ô ØÖˇÜÓÖ Ô ÉÖ ˇ ÙÖÜÔ Û ÛÖÜÚ ÙÛÖ ß Ì Ö Û Ú Ó Þ Úý, Û Ú ÓÌÒÌ Û Ú, ÙÛÖ Ù Û. ˇàÚ Ö- ÓàÚ ÛÖ ÖÛÌ ÒÌÙÓ ÌÔ Ì Ô, ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú, ÌÔˇ ØØÜÔÛ ÑÖ ÖÜÛÌ Û ÖÜÛÌ ÛÖÜÚ ÙÑ ÒÖÜÚ ÖÜÛÌ Ñ ÛÖÜÚ ÖÜÚ, ÉØ ÙÑÖÔÛ ÙÛ ÓÌ Ù ÜÛÖÜ ÛÖÜ Ì ÖÜ Ô - ÛàÔÛ Ú Ó ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ ÓÌ - ˇÖ Ö Ó ˇ Ù Ú. Ñ ˇ ÛØ Brigitte Chevalier, ÖÜ ÙÑÌ ÔÌÜÓ Û Ñ ÞÌ Ø Ù Ñ Ñ Û ÑÛ Ù ÓÌˇÖ- àô ÌØ Ù Ú, ÛÖÔ Ì àú ÛÖ Ì ÞÌ Ô Ñ Ô Ó ˇÌ Ô ÌØ ÌÛ ÓÌ ÛØÖ Ö ÖÜ Û Ø - Ì ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ ÙÛÖÔ ØÖÙà- ÑÖ ÛÖÜ Ü Ö. ¾ ÙÜÓÉÖÜÒÌ Ú Û Ú ÙÌ Ó ˇ ÛÌ Ú, ÖÔÌ Ú Ñ ÙÑ ÒÖÜÚ Ì Ô ÖÒÜ ÞØ Ù ÓÌÚ. Ö ØÌ Ì Ô ÉÖ ˇ ˇÌ Ô ÔÛ Ò ÝˇÌ, É ÙÌ ÛÖÜ ØÖ- Ùà ÑÖÜ ÛÖÜ ÜÝÖÜÚ, ÙÌ Ö ÖÔ Ö ÛÖÜÚ ÛØÌ Ú ÛÜ ÖÜÚ Ô ÑÌ : ) ØÖÝÖØ ÑÖÚ (Parolier): Ì Ô ÜÛÖÚ ÖÜ ÞØÌ ÌÛ ÒÌ - ÕÌ Ú, Ô Ñ Û Ò ÉÌ. ÖÜ ØÌ ÙÌ Ô ÒÌ ÌÛ, Ô Ñ ÔÌ ÌØàÛ ÙÌ Ú, Ô ÖÙÛ ˇ Ì.»Ì- Û ÛØÌ Ì Û Ú Ì ÑÖÔÌÚ ÙÌ ÒÌ ÕÌ Ú ÞÖÜÚ. ÔÌ Û Ö ÛÖ ÌÔ ÑÖ ÙÛÖ Ì ÑÖ, Ò Ö ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ ÙÛÖ Ø Ì Ó, ÞÌ Ø - ÌÛ Ó -Ó Û Ú Ò ØÖÝÖØ ÌÚ Ñ ÖÞ ÙÝ Ø Ñ. Ô Ñ Û - Ò ÉÌ Ñ Ô Ó ˇÌ, ÓÌÛ ÛØÌ Ì ÙÌ ÒÖ ÛÖ ÔÛ ÑÌ ÓÌÔÖ ÓÌÒÌ Û Ú, ÙÞÖÒ Ì ÛÖÜÚ Ñ ÔÖÔÌÚ, Û Ú Ì Ô- ÔÖ ÌÚ Ñ ÒÒ ˇÌàØ Ó Û. - ÔÌ ÛÖÜÚ Þ ØÛÌÚ Ñ ÛÖÜÚ Ô ÑÌÚ Ô ßÓ ÒÖÜÔý. É) ¾ Û ÑÖÚ (Photographe): Ì Ô Ö ÛÜ ÖÚ ÖÜ Ì ÞÌ Ô Ñ Û Ú Ì ÑÖÔÌÚ, Ô Ñ Û Ò É ÔÌ Ñ Ô ÙÜ ÑØ ÛÌ. Û ÔÖÌ Û ÙÞÌ Ø ÓÓ Û, Û ÙÞÌ, Û Ö Û Ñ Ó ÔÜÓ Û Ñ Ýˇ ÔÌ ÙÛÖ ÙÜÔÖÒÖ Ø ÖØ. ÔÌ Û Ö ÛÖ Ì ÑÖ ÙÛÖ ÌÔ ÑÖ, Ö ÛÖ Ø Ì Ó ÙÛÖÔ Ñ ÔÖÔ. ) `Ñ ÔÖˇÌ Û Ú Ñ ØàÛ - àô ÙÛ Ú (Realisateur): ÞØÌ - ÌÛ Û Ô Ì ÑÖÔ, ÒÒ ØÌ Ì Ñ Ô ÌÔÌØ Ì, Ô Ñ Û Ò É ÔÌ Ñ Ô Ó ˇ ÔÌ. ÞÌ Ô Ñ Ô Ì Ø Ó Û ÌÛ, Ô Ì, Ô Ø Ó ÛÖ Ö Ì, Ô Ó ÓÌ Û. - ÔÛ Ò ÓÉ ÔÌÛ Ñ ÒÜÛÌØ Ó Ì- Õ Ù, ÖÛ Ô Ì Û Ô ÌÝ ØÓÖ Û Ú. ¾ ÛØÖ ÖÚ ÌÑÓ ˇ Ù Ú, Ì ÖÓÌ - ÔàÚ, ØÌ Ì Ô ØÖÙ ØÓÖ ÌÛ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ ÜÝÖÚ. Ô Ó ˇÌ ÛÖ Ì Ô Ó ˇ Ó, ÞØÌ ÌÛ Ô ÌÕ ÙÑ ˇÌ Ô ÉØ ÙÑÌ Û ÑÜØ Ù ÓÌ Ñ ˇÌ Ø Ø - ÝÖÜ, àùûì Ì Ì Û Ô Ó ÖØÌ Ô ÔÛ ÙÌ ÙÌ ÌØàÛ ÙÌ Ú Ô ˇÌ ÛÖ Ó ˇ Ó. ØÌ Ì Ô ÌÕ ÙÑÌ Û ÙÛ Ô ÌÝ ØÓÖ ÙÜÙÞÌÛ ÙÌàÔ Ô ÓÌ- Ù ÙÌ ÖÙ ÕÌ ØÌ Ñ ÜÛ ÖÜ ØÌ Ì Ô Ó ˇÌ, Ô ß ÞÔÌ ÖÓÖ ÖÛ ÛÌÚ, Ô Ñ ÔÌ ÙÜ ÑØ ÙÌ Ú (ÙÌ Û ÓÖ Ì, ÙÌ Û ÝÌ ØÌ, Û Ñ ÔÖÜØ Ö Ü ØÞÌ ÙÌ ÙÞÌ Ù ÓÌ ÜÛÖ ÖÜ Ì Ó ˇ ØÖÙÝ Û ÙÛÖ Ö ÑÌÝ Ò Ö;). ¾ ØÖÝÖØ ÑÖÚ ÛÜ ÖÚ ÒÌ Ì ÓÖÔÖÚ ÛÖÜ ÛÖ Ó ˇ Ó ÙÜÒÒ - É Ì ÜÔ Û Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Û Ú ÖØˇÖ Ø Ý Ú, ÑÖ Û ÖÔÛ Ú Ø- Þ Ñ ÛÖ Ì Ó Ñ Ì Ì Û ÖÞ, É Ì ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ Û Ú Ø Ó- Ó Û Ñ Ú, ÙÞÖÒ Ì ÛÖ Ø Ì - Ó Ñ ÛÖ ÌÕ Ì Ù Ô Ô ÌÜ- ˇÜÔÌÛ ÙÌ ÒÒÖÔ, É Ì Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ø Ó ÛÖÚ Ñ Û ÌÜ- ÛÌØ ÝÖØ ÙÜÒÒ É Ì Û Ú Ñ Û - Ò ÕÌ Ú Ñ ÙÜÔÌÞ Ì àù ÖÜ Ô Ó Ô Ñ ÔÌ Ò ˇ. ¾ Ö Û ÑÖÚ ÔÛ ÙÛÖ Þ Ô ÒÜÌ ÛÖ Ó ˇ Ó ÙÌ Ì ÑÖÔÌÚ ÙÛÖ ÓÜ - ÒÖ ÛÖÜ, ÝàÛÖ Ø Ý Ì ÓÌ ÑØ ÉÌ Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Û Ú ÖØˇÖ- Ø Ý Ú Ñ Û Ú ßÑØÜÉÌ ý ÓÌ ÙÑÖ Ö Ô Û Ú Ô Ñ ÒÌ ÙÌ, ÖÛ Ô Û Ú ÞØÌ ÙÛÌ, ÑÖ Û Ì ÛÖ Ø Ì Ó ÛÖÜ Ø ÓÓ Û ÑÖÜ Ñ ÔÖÔ, ÛÖ Õ Ô ØÖÜÙ Ì ÓÌ ÉÌ Ò, ÞØàÓ Û Ñ Ò Ù, ÙÛÖÞÌÜÖÔÛ Ú Ô ÙÜÔÛ ÕÌ ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ, ÔÛ Ø ÝÌ Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ø Ó ÛÖÚ, Ü Ö Ø ÓÓ Ì, Ô Ñ Û ÖØ, ÓÌ Û ÞØàÓ Û ÞØÖÔÖ, Ì ÑÒ Ù, ØÖÙà Ñ - ÔÛàÔÜÓ, Ñ Û Ò Õ. àûö Ø - Ý Ì ÛÖ ÙÜÔÖÒÖ, Ì Ò ˇÌÜÌ ÓÌ ÑÖ ÛÖÜ Ø Ì Ó. ¾ ÙÑ ÔÖˇÌ Û Ú à Ø Ý Ì ÛÖ Ó ˇ Ó, ÛÖ Ö Ì ÓÌ Ó Ó Ù, ÛÖ Ø ÝÌ, ÑÖ Û Ì Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Û Ú ÖØˇÖ Ø Ý Ú, Û Ú Ø ÝÌ ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú ÓÌ Ì Ó Ñ Ì Ì Û ÞàØ Ú, ÓÌ ÞØ Ô Ó Ô Ì ÞÌ ÙÛ ÓÖ, É Ì ÛÖ Ø Ì Ó ÛÖÜ Ø ÓÓ Û ÑÖÜ Ñ ÔÖÔ, ÛÖ Ø ÝÌ, ÛÖ ÙÞÌ - Ì, ÛÖ Ö Ì Ó Ó Û Ñ Ñ Õ Ô ÉØ ÙÑÌ ÛÖÔ Ñ ÔÖÔ, Ýà- ÛÖ Ø Ý Ì Û Ô ÑÒ Ù ÛÖÜ Ø Ó - ÛÖÚ, ÒÒ ÔÛ Ô Û Ô Õ Ô Ì ÙÛÖ ÑÌÝ Ò ÛÖÜ, ÛÖÜ ÞØÌ ÌÛ Ô Õ Ô Ø ßÌ Û Ü Ö Ø ÓÓ - ÙÓÌ Ô ÙÛÖ ÞÌ, àùûì Ô Õ Ô Ø- Þ ÙÌ ÓÌ ÞØ Ô Ó Ô Ü ØÕÌ Ñ ÔÌ Ô Ò ˇÖÚ. ØÌ - ÌÛ ØÖÙÖÞ ÙÛÖ ÞØÖÔÖ ÖÜ Û ˇÌÛ ÓÌÒÌ Û. Ô ÒÖ ÓÌ Û Ô Ò Ñ, ÛÖ Ó ÖØÌ Ô ÓÌ ÔÌ ÖÒÜÛ ÙÜ ÑÌÔÛØàÓÌ ÔÖ Ñ Ô ÝÖÓÖ àôì Û ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÔàÙÛ ÑÖÜ ÔÛ ÑÌ ÓÌ ÔÖÜ ÒÌ Û. Ì Û ßÞ ÔÌÛ ý, Ñ ÌÔà Ó ÖØÌ Ô Ñ Û Ò É ÔÌ, ÌÔ ÙÜ ÑØ ÛÌ Ò ØÖÝÖØ ÌÚ. ÞÌ Ô Ñ Ì Ô ÒÌ ÓÓ 10 ÒÌ ÛàÔ, ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÛÖÔ ÞØÖÔÖ ØÌ Ì Ô Ó ˇÌ Ô ÞÌ Ø ÌÛ, àùûì Û 10 ÒÌ Û Ô Ó Ô ÔÖÜÔ Ó Ù àø Ñ ÛÖ ÖÙÜ- ÔÛÖÔ ÙÛÌ! Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à )» ¾ ` ¾ˆÀ À ˆ... ÜÛÜÞØÚ ÖÜ ÙÛÖ Û ÓæÔ ÛàÔ Ö ÑÖÔÖÓ ÑØÔ Û Ú ÞØØ Ú Ö ` Ó ØÆÚ âé ÒÌ âó Ì ØÖ Ñ ÌÛÆÔ Ö, ÖÜ âþì ÝÆÌ Û Ú ˇÆÒ ÙÙÌÚ ÓÌ ÛÖ ÙÖÜØàÛªØ. ÝÜÙ ÑÆ æòö ˇ Ñ Û ÒÆÉ ÛÌ æû Ö Òæ ÖÚ åôìû ÛÖÔ Ü ÖÜØ æ ÛàÔ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ, ÛÖÔ Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ. ÖÜ ÝÜÒÆÙÙÌ Û Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ Û Ú ÞØØ Ú Ó Ú ÓÌ ˇ ÙÓâÔÖ ÆˇÖÚ. åô Ñ ÛÖ ÓâÔÖ å Û Ú»âØÑÌÒ. ÖÜ âþì ÜÔ Óå, ÜÛª ÖÜ ÌÔ ÙÜÓ ˇÌå ÖçÛÌ Û ÆÔÛÌØÆ Û Ú. ÖÜØÑÖÜÆ; Ûå ÆØ Ì; Ì ÑåÔ ÛÖ ÜÛæ ÛÖ å, ÙÛ Øª ÖØ ÕÌ ÖçÒ ÙÌ Û Ô ØÖÛ Ñª ØÆ Ì Ñ ÌÔ ÙÛ ÓÆÛ ÙÌ ÖçÛÌ Ô Õ ÖÙÛÆÙÌ. íé ÒÌ Ó ØÖÙÛÆ ÛÖ ÕÌ ÆÛàÓ ÛÖÜ ÞÜ- ØÖÓ ÑÖç Ó ÌÜÛ ØåÖÜ. ÝÖç Ñ ÛÆÝÌØÌ ÓÌ Û Ú - Ø âú ÛÖÜ ÓÌÛÖÞª ÛÖÜ Ô ÞÆÙÌ ÛÖ 30% Û Ú Õå Ú Û Ú. Ó ØÛçØÖÔÛ ÜÛÖå Ö Ó ØÛÜØæÓÌÔÖ Ö `ÜØ åö, æû ÕÌ ÖÜÒÆÌ Ö ÆÔˇØà ÖÚ Ó Ì ÞÌåØ Ù ÖÜ Û ÛÌÒÌÜÛ å âôûì ÞØæÔ ÌåÞÌ ÑâØ 2 Ù. ÌÜØØ, Û Ö Öå Ó ªÑ Ô ÙÛÖÔ ÑØ Û Ñæ ØÖŁ ÖÒÖ ÙÓæ, ÛÖ 35% ÛàÔ ÓÌÛÖÞØÔ ÖÜ âþì ÛÖ ÑØÆÛÖÚ.» å àôå Ñ ÛÖ ÖÜÒÆÌ Ö ÑæÚ Ó Ú. Ø ÖÜ Û ÒâÓÌ ÛÖÜÚ `ÜØ åöüú Ø ÓÓâÔÖÜÚ ÛÖÜÚ âþì Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú. Ô»âØÑÌÒ Ô ÌÜÞ Ø ÙÛªÙÌ ÓæÔÖ. ÆÒ ÓÌ Ò ª ÛÖÔ `ÛÖÜØÔÆØ Ô ÝÜÒÆÌ Û... ¾ ¾ˆ ` ˆ ` ¾ ˆ. ¾ ` À `. `ÑÌÝÛÌåÛÌ Ñ ÛÖÔ ÌÛ åøö Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú, ÛÖÔ ØÛ Ó Ú, ÛÖÔ ÖÜÉâÒ Û ØÔ ÑÆÔÌ ÛÖ å, Ñ ÖÒÜ- Ì å Ì Ö. ï ØàÙÌ æ Û Ô Ü ÌØ ØÖÙ ÆˇÌ. Ú ÛÖÜ ÑÆÔÌ Ñ Ò ÖÜÒÆÑ âø Ö Û ÙàÑØÆÛ Ú, ÖÜ ÌåÔ Ñ Ì ÑæÛ ÛÆ ÛÖÜ. ØÖÙ ˇÌå Ô ÌåÙÌ Û Ô Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñª ÑÖ ÔæÛ Û Ñ Ô Ó ÆÙÌ Ñ ÛÖÔ ÌÒÒ Ô Ñæ Ò æ ÙÛ Ô ÖØÖÒÖ å ÖØ æôû Ñ ÑÆˇÌÛ. ØÖÙ ˇÌå Ô Ó Ú Ö ÌåÕÌ, Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÆ, ÉÌÉ åàú-éìé åàú, æû ÛÖ ÖØ æôû Ö ÓâÛØÖ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú ÌåÔ ÑÆˇÌÛÖ, ÓÌ ÉÆÙ Û Ô ÖÜÉâÒÌ Ö ÌàÓÌÛØå. ØâÓÌ ÜÑÒÌå, Ö àûæñöú Ó Ú ÌÔ ÌåÔ ÓæÔÖ Ñ ÒæÚ ÔÖÓ ÑæÚ, ÕâØÌ Ñ æ ÌàÓÌÛØå. ÓâÔ ÆÔÛàÚ ÓÌ â Ì ÙÌ æû ÛÖ Ô ÑæÉÌ Û Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú Ñ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Ñ ÛÆ âô ÖÙÖÙÛæ ÌÔ ÌåÔ ÖØ æôû Ö ÓâÛØÖ. Ö Ìå Ì Ö ÖÜÉÌÒÖÓâÛØ Ú, ÖÜ ÑÆ Ö ÙÛ Óª ˇ âøˇì ÙÛ Ô ˇªÔ Ú, ÙÛ Ô Ö Öå ÖÒ ÛÌçÌÛ Ô ÌåÙÌ ÛÖÔ ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖ æû ÛÖ ÆÛÖ ÛÖÜ ÌÔ ÌåÔ Æ Ì Ö, ÖØ ÖÔÛåàÚ Ñ Ñ ˇâÛàÚ. Àˆ` ˆ» `` ` ¾À ¾ Ìå ÓÌ Ñ Û Þ ØªÑ ÓÌ Û Ò ÑÆØ Û Ú ØÜÙªÚ Ü ªÚ, ÙÌ ØÆÙ âõà æ ÛÖ ÙÛØ Ûæ Ì Ö Û Ú ÖØåÔˇÖÜ. ÖÜÚ ˇ ÜÓÆÙ ÓÌ ÓÌ Û ØÖ ÒÆÑ ÛÖÜÚ, face to face ÓÌ Û ÆÒÒ Æ ÛàÔ». æ æùû Ù æôûàô ÓÌÛ Õç ÛÖÜÚ ÔÛÆÒÒ ÙÙ Ô Þ Óæ ÌÒ Ñ Ý ÒÆÑ, Û Ý Ò ØÆÑ.»ÖÜ ˇçÓ ÙÌ Ó ÔÛåÙÛÖ Þ ÙÑ Ôª Ø Ô æ âô ÞØæÔÖ, âõà æ Û ÖÜÒª, ÙÛ ÓÌ ÆÒ Ó ØÛÜØå Û Ô ÓâØ Û Ú ßªÝ Ù Ú ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ æ Û Ô ÑÜÉâØÔ Ù ÛÖÜ `¾.»Ì Û Ô ÌÜÑ Øå Ú ˇÜÓ ˇÖçÓÌ æû Ö ` Ó ØÆÚ ÛæÛÌ ªÛ Ô ÔÛ ÖÒåÛÌÜÙ Ñ ÛÖ â Ì ÔÛ - ÓÔ ÓÖÔ ÑæÚ. çö ÔâÖ, ÛæÛÌ, Ö»åÑ Ú ÌÖ àøæñ Ú Ñ Ö» ÔØÒ Ú Òâ ÖÚ, Ñ Ö çö Ó å ÕÌ ÌØÔÖçÔ Û 160 ÞØæÔ, Ò Ùå Ù Ô ÙÛ ÖÜÒª, Û Ô Ö Öå ÝçÒ Ô Û». ÜÓæÙ ÙÛÌ Û â ÔÌ ÛæÛÌ; âñ Ù Ô Û çö ÙçÓÉÖÒ Û Ú ÔÛåÙÛ Ù Ú, ÛÖÔ»åÑ Ñ ÛÖÔ» ÔØÒ Ñ ÑæÔÛÌÜ Ô Ô ÛÖÜÚ ÙÛÌåÒÖÜÔ ÆÉ ÙÛÖÜÚ. ÜÙ ÑÆ Ö ÌÑ ØæÙà ÖÚ Ûç ÖÜ Û Ú ÙÛÜ- ÔÖÓå Ú Ñ ÖÒæ ÙÌ Û Æ ÛàÔ», æû ÌÔ ÛÖÜÚ ÔàØå ÖÜÔ ÜÛæ Ñ ÛÖÜÚ ßâÑ Ù Ô. ÔØ ÛØØ ÙÛ Ô æø ÔˇÖ, ÖçÛÌ ÛÖÜÚ ßâÑ Ù Ô Û» ÛÖÜÚ ØÜÙ Ü åûìú ÖçÛÌ ÛÖÜÚ â Ì Ø Ô. ÜÙ ÑÆ Ûå ÛÖÜÚ ÔØØ Ô.» ` Àˆ` ˆ. ¾ ¾ˆ`» ` ` À ` ` ¾ˆ` ¾»¾ ˆ ¾ ¾ˆ`. ØÖÙ ˇØ Ô ˇÜÓ ˇØ Û ÙÌ ØÆ ÓÌ Û Ô Ö Öå Ö åûòìø, ÛæÛÌ, ÕÌÑåÔ ÙÌ Ô ÙÑÖÛØÔÌ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÖÜ ÌÔ ÙÜÓ ˇÖçÙÌ Ñ ÜÔ ÛÌå ÓÔªÓ ÓÖÜ. ØØÛÖ ªÛ Ô Ö ÉØ åö ª Ö ÑÖÓÓÖÜÔ ÙÛâÚ; ÆÔÛàÚ Ñ Û Ú çö ÜÛâÚ Ñ Û ÖØåÌÚ ÔˇØØ àô ÙÑæÛàÔÌ Ñ ÛÖÜÚ ÖÓÖÝÜÒæÝ - ÒÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÛÙ ÆÔÖÜÚ Ñ ÑÆˇÌ ÝÖØÌÛ Ñæ, ÖÜ ÌÔ ªÛ Ô Ù Ô Ñ çûöüú, Ì ÑÒ Ó ÛåÌÚ. `Û Ú ÓâØÌÚ Ó Ú ÆÔÛàÚ, Ö Ö Öå Ñ ÔÖÙÛ Ò Öå ÛÖÜ åûòìø Ñ ÛÖÜ Ô ÙÓÖç, ØÜÙª Ü ª âþì ÉÆÒÌ Û Ô Ñª Û Ú ÙÌ ØÆ. ÌÑåÔ ÙÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ, Ûå ØÖÝ ÔØÚ ÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÉتÑÌ Ó æù ÑÖÜÚ Ñ ÌçÑÖÒ ÛÖÜÚ ÑÖ ÔÆ- Ì. ØÖÞÛâÚ æóàú Ìå ÓÌ æû ØÆÒÒ Ò ÓÌ ÛÖÜÚ ÓÌÛ ÔÆÙÛÌÚ Û âþì ÉÆÒÌ Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ ÖÓÖÝÜÒæÝ ÒÖÜÚ. `Û Ó ÛÆÌ Óå æ Û Ú ÔàÙÛâÚ Ó Þ ÔâÚ, Ñ ÛÌÉ åôì ÑÆÛà Ö Ó ÜØÖÓ ÒÖÜ ÆÚ, ØàÛÆÌ âô ÌÜ ÆØ ÌÆÔ ÌåÔ Ñâ Ñ æû Ô ÛÖÜ ÔÛÖçÔ ˇÌÛ ÑÆ ÛÖÜÚ Ó ÜØå ÖÜÔ ÙÛÖ ÕçÒÖ. Ö æú ˇ ÌåÔ Ö Ì æóìôöú; Ö æú ˇ âþì ÙÌ ØÆ;»ª àú ˇ ÌåÙÛÌ ÌÙÌåÚ Ñ ÌÔ ÛÖÔ ÙÛÌçÌÛÌ; å ÖÜÔ Û ÛÙÖÔÛÖÑÆÔ Ò ÓÌ ÛÖ Ý Ù ÙÓæ, ÒÒÆ Ö ÝÛàÞÖå ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ æû ÛÖ Ýå æû Ô ÛÖ Ò Ù ÆÙÌ Ú ÌåÔ Ùå ÖÜØÖ æû ˇ ÙÌ ÑØÙÌ. ¾ˆ À ¾ˆ ` ` À SIEMENS ÌÔ ÕâØà ÌÙÌåÚ, ÒÒÆ Ì Ø âô ÑæÓÓ ßªÝ ÙÌ ÙÛ Ú ØÖ ÖçÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ âú.»ª àú ÌÙÌåÚ ß ÝåÙ ÛÌ Ñ Û ÛØå ÑæÓÓ Û ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ.. -.`¾.. -». À.; ÆÔÛàÚ âô ÌåÔ Ùå ÖÜØÖ æû ÛØæäÑ ÛÖÜ ÌÙàÛÌØ ÑÖç ÑØ ÛÆÌ ÙÛ Ò ØÆ Û Ú Ó ØÆÛÙ Û ÞØØ Ñ ÌÔ Þ Øå Ì ÙÌ Ñ ÔâÔ. å ÛÌ ØÚ ÕÌÑ ˇÆØ ÙÌ ÛÖ ÙÑÆÔ ÒÖ Û Ú Siemens; ÔØ ÛÖ ÓæÙ Ö Ó Øˇ ÑÌ 2 Ù. ÌÜØØ, ÖÜ ˇ Ó ÖØÖçÙ Ô Ô Û ÆØÖÜÔ ÌÆÔ ª Ô Ô ÙÛÖ ÌÜØà äñæ Ñ ÙÛªØ Ö, æ àú âñ Ô Ô 13 ÆÒÒÌÚ ÞØØÌÚ, ÜÛÖå Û Ìå Ô; Öç Ô ÛØâÞÖÜÓÌ ÙÛ Ñ ÙÛªØ Ñ Ô Ó Ú Û ÝÆÔÌ Ö Ñ æøö. ÉØªÑ Ô ÖÒ Û ÙÓâÔ ÓÌ Û Ô ÌØÓ Ô Ñª ÌÛ ØÌå.»æÔÖ ÖÜ ÔÛå 2 Ù. ÌÜØØ ˇ Ó Ú ØÙÌ Siemens 130 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ Ñ æþ ÙÌ ÓÌÛØ ÛÆ, Ô Ó Ô Û ÕÖ âßöüóì ÙÛ Ú ØæÙÛÜÞÌÚ. ÌÔ ˇ ÆØÖÜÓÌ ÓÌÛØ ÛÆ, ˇ Ó Ú Û ÑÒÌåÙÖÜÔ ÙÌ ÖÜÒÌ Æ. ÙÛÌçà Ô Ñ ÔÖ Öå Ù Ô Û Ô»âØÑÌÒ ÓÌ ÜÛª Û Ô ÙÜÓÝàÔå. SIEMENS `» À ` ¾À `. ÌÔ ÌåÔ ÓæÔÖ Û 130 ÌÑ ÛÖÓÓçØ ÌÜØØ ÖÜ ˇ ÑÒÌåÙÖÜÓÌ ÙÌ ÖÜÒÌ Æ ÓÌ Û Ô Siemens. Ö Ö Ù ÖÜ åö ÙÛ Ô ÙÜÓÝàÔå ÖÜ ÌåÞÔÌ æùö ÖÔÆÔÌ ÜÛæÔ ÛÖÔ Ûæ Ö Ö ÙÜ ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ ÌåÔ Ñ Ö Ü æòö ÌÚ ÌÙÓÌçÙÌ Ú ÖÜ ÔâÒ ÉÌ Siemens. ÑÖçÙÛÌ ÓÌ ÓÌ ÆÒ ØÖÙÖÞª Ñ ÌÔ ÌåÔ ÔâÑ ÖÛÖ, æû ÓÌ Û Ô ÙÜÓÝàÔå ÜÛª Siemens ÌÙÓÌçÌÛ Ô ÞØ Ó ÛÖ ÖÛªÙÌ ÙÌÓ ÔÆØ Ñ ÛÆ Û Ú ÝˇÖØÆÚ. ÜÛæ Öç ÛÖ ÉÆ ÌÛÌ; ¾ Ìݡ ØÓâÔÖ ÖÜ Ö ÑÖçÔ Û Ô Siemenes Ñ ÖÜ Û Ú å ÌÚ Ò ÓÖ âú âñ Ô Ô ÙÌ ÖÒÒâÚ ÞØØÌÚ Ô Ó Ú ÆÕÖÜÔ Ñ ÛÆ Û Ú ÝˇÖØÆÚ. åô Ù Ô Ô ÉÆ Ì Ú ÛÖÔ ÑÒâÝÛ Ô ÙÖÜ ÑÆÔÌ ÙÌÓ ÔÆØ Ö Ñ ÛÆ Û Ú ÑÒÌß ÆÚ. ÑÒÆÓ Û. ˆ À ¾»¾. ÝÖç ÜÛÖå ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÌÔ âþöüô Ý ÒæÛ ÓÖ, Ûå ÌÆÔ ÌåÞ Ô Ý ÒæÛ ÓÖ, ÜÛæ ÛÖ ÛØåÖ ˇ â ÌÝÛÌ æ ÛÖ µæòö Ö Ô Ó Ú ÒÒÆÕÌ æ Û Ô ØÖÜÙå ÛÖÜ. Ô ÆÔÛ Ù ÙÛ Siemens, ÖÜ Ó Ú Ü ÖÙÞ⡠ÑÌ Ô Ó Ú ÝâØÌ ÌÙÑâÙ ÑÆ Ö ÙÛ Óª, ÞÆÔÛØÌÚ, Ñ ˇØÌÝÛÆÑ Ñ 2-3 ÕÖÔ ÑÖçÚ ÛÖÓÖ ØÆÝÖÜÚ, Û Ô â àù Ô Ö ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÑÖå ÛØÖå Ñ Ö ØæÌ ØÖÚ Û Ú ¾ ÑçØ ÖÚ ØÔÆÉ Ú. ß ÝÌÕªÚ ÒÖ æô ÛÖ `ˆ ˇ ÔâÓÌ ÙÜ ÞàØÖÞÆØÛ ÙÛ Ô Siemens Ñ Û Ô ÌØÓ Ôå Û Ú ÝˇÖØÆÚ Ñ ÒÖѪÚ, ÌÔØ Ü ÖÛÌÒªÚ ÖÒ Û Ñª ÌÙå ÛÖÜ Ûæ ÖÜ Ó Ú ˇ ØåÙÛ Û ÌØ Þ ØªÚ ÙÛ Ì Ñ åô àøìæú 2-3 ÕÖÔ ÑØÔ ÛÖÓÖ ØÆÝàÔ ÛÖÜÚ Ö ÖåÖÜÚ ÉÌÉ åàú ˇ âþöü- ÓÌ Ò ØØÙÌ ÙÛÖ ÌÑ ÛÖÔÛ ÒÆÙ Ö. Ú ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÑÖå ÛØÖå ÌÔ ˇâÒÖÜÓÌ ÛâÛÖ ÌÚ àøìâúý. ˆ ÆØÞÌ Ñ Ý ÒæÛ ÓÖ. ¾À µ¾ Àˆ` ¾. å ÛÌ æùö ÖØ Ó Û ÙÓâÔÖÚ ªÛ Ô Ö ØàˇÜ ÖÜØ æú å Ò ÙÛ Ô ÑÜØå»âØÑÌÒ. Ûå Ô Ó Ô ÌåÔ Ñ ÌÜÞ Ø ÙÛ ÓâÔÖÚ æû Ô ÉÒâ Ì ÛÖ æø ÓÆ ÛÖÜ, ÙÌ ÙÜÔÌØ - Ùå ÉÌÉ åàú ÓÌ Û çö ÙÜÔÌÛ ØÆÑ ÛÖÜ, Ô åôìû Ø Ó Û ÑæÛ Û. ÞØØ Ó Ú ÒÒÆ Ì ØæÙà Ö ÓâØ ÓÌ Û ÓâØ, ÓâÙ æ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª Û Ú ÔÆ ÛÜÕ. Ó Æ ÔÖå ÖÜÔ ÛÖ âô ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÒÒÖ. Ö ÓæÔÖ ÖÜ ÓÖÜ ÑÆÔÌ ÌÔÛç àù æû Û Ó Æ ÖÜ ÔÖå ÖÜÔ ÌåÔ ÓæÔÖ ÌÔÌÞÜØÖ ÔÌ ÙÛªØ ÖÜ ÖØÆ ÖÜÔ Ñ ÞØÜÙæ. Ò ØØÔÖÜÔ ÙÌ ÓÌÛØ ÛÆ. ÙÖÜ ÒâÌ Ñ ÜÛæ. ÌÔ Ù Ó åôì æû ÆÓÌ Ñ ÒÆ. åôì Ú ÌÑÌå, ÙÖÜ É Æ ÖÜÔ Û ÞØÜÙÆ ÙÖÜ Û ÖÔÛÆÑ Ñ åøôì Ú Ñ ÌÜØÖÜÒÆÑ Ô ÖØÆÙÌ Ú ÙÖÜÉÒÆÑ. ØØ ØÚ ˇ ÛÖ Ý Ú ÛÖ ÙÖÜÉÒÆÑ ÞàØåÚ æôû ; ØæÉÒ ÓÆ ÙÖÜ. ÌÔ ˇ ÙÛ ÒçÔÌ æò ÑÜÉâØÔ Ù. ¾ Ñ. ` ¾ˆÀ À»¾ˆ À `¾ˆ» À Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÔÆ ÛÜÕ Û Ô ÉÒâ Ì Ñ Ö Óâ ÙÛÖÚ Ö ÑÖÔÖÓÖÒæ ÖÚ, Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú. `Û Ô ÖÜÒª æû Ô ÛÖÜ ÑØåÔ Ì Ö ÑØ Ô ÆØ Ú Ö Ý ÆÔ Ú ÛÖÜ `ˆÀ µ Û Ô Ôâ ÓÌåàÙ ÛàÔ Ó ÙˇØÔ, Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÛÖÜ â àùì Ò ØàÓâÔ ÆÔÛ Ù. å Ì æû ÔàØå Ì æû ÓÌ Øˇ Ñ Ô Ñ ÛÆ Û Ö Ó ÙˇÖå, ÒÒÆ ÌÔ âþöüóì ÝÛÆÙÌ ÑæÓ Û Ú ÓÌ ØÙÌ Ú Û Ú Ø ÌÔÛ ÔªÚ. ØÖÙ Æˇ ÙÌ ÓÌ ÆÒÌ Ô Û Ô ÕÌ ÌØÆÙÖÜÓÌ Û Ô Ø ÌÔÛ Ôª ÙÛ Ú ÓÌ ØÙÌ Ú ÛàÔ Ó ÙˇØÔ Ûå ÌÓÌåÚ ÓæÔÖ ÓÌ ØàÛ Æ ˇ ÌåÓ ÙÛÌ Ñ ÔÖ Ö ÓâÔÖ. Ö 2013 æóàú ˇ ÛØØÓÌ ÓÌ ÞØÜÙÆ ÑÖÜÛ ÒÖÓ Þ ØÖ ªØÖÜÔ. ÆÔ ÖçÓÌ.» Ú ÛÖ Ü æùþìû Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÓÌ Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÔÆ- ÛÜÕ æ ÖÜ ØÖâÉÒÌ Ì ÙÛ Ô ØÞ Ñª ÌÝ ØÓÖ ª ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ ÛÖ 2009 Ñ ÖÒå ÖÔ ßÌçÙÛ ÑÌ. ¾ ` ¾ ¾ ¾ ˆ ¾» ¾ˆÀ ¾`. ÖÔ ÔàØå ÌÛÌ ÛÖÔ ÑçØ Ö ÌÝ ÒÖ ÆÔÔ, ÛÖÔ ÉÖÜ- ÒÌÜÛª Û Ú.. æ Û Ô ØªÛ ; ÖÜÒÌÜÛâÚ ÌÒâà Ó Ó Æ Ñ Þ Ò Æ àô É ÝÛ ÙÛ Ø ØÔ, ØÖÞˇâÚ ÌÑÒâÞÛ ÑÌ Ñ Ø ÓÓ Ûâ Ú Û Ú.. å Û Ô ÒªßÌ ÛàÔ Ñ ˇ ÑæÔÛàÔ ÛÖÜ Ö Ñ. ÌÝ ÒÖ- ÆÔÔ Ú ÑÆÛ Ìå Ì ÛÖ 27% ÖÜ ßªÝ ÙÌ `ˆÀ µ ÙÛ Ú ØÖ ÖçÓÌÔÌÚ ÌÑÒÖ âú. ÖÜÚ Þ Ø ÑÛªØ ÙÌ ÉØ Ü Ö- Ø ÑÖçÚ, ÌÔØ ÜÛæÚ Ñ Ö æóö Öå ÛÖÜ âþöüô ÛØâÕÌ Û Ô ÞØØ, ÓÌ ÔÌØ å ÖÜ ÝˇÆÔÌ ÛÖ 30% Ñ çýìù 6%. ÖÒç Û Ô ÛØâÞÌÛÌ ÑçØ Ì ÌÝ ÒÖ ÆÔÔ ÓÖÜ ÜÛª Û Ô ÞØØ Ö ÔÌÖÝ ÒÌÒÌçˇÌØÖ, ÌÕ Öå Ñ âõ Ö, ˇ Ò Þ Ô ÆÙÌÛÌ æ Û Ô ÕÆ Ò.

7 Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Από τις 10 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εγγραφές στα εργαστήρια (Χορού, Ζωγραφικής, Χειροτεχνίας, Κεντητικής, Θεάτρου, Κινηματογράφου και Φωτογραφίας) του Δήμου Περιστερίου. Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μαίρη Τσιώτα - Μάρκου τόνισε την απόλυτη ανάγκη της λειτουργίας των δημοτικών εργαστηρίων σε μια δύσκολη περίοδο, όπως είναι αυτή που διανύουμε για τη χώρα μας, γιατί έτσι δίνεται μια διέξοδος στους συμμετέχοντες για ευχάριστη και δημιουργική ενασχόληση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι, με προτεραιότητα οι δημότες - κάτοικοι της πόλης μας στην κατανομή των ενδιαφερομένων στα Εγγραφές στα εργαστήρια του Δήμου Περιστερίου τμήματα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν αποδεικτικό, όπου θα εμφανίζεται ο τόπος κατοικίας τους. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται στις 26 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες - εγγραφές στα γραφεία της κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΔΕΠΑΔΠ), καθημερινά τις ώρες 09:00-14:00 και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 17:00-20:00, τηλέφωνα και , στις πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Περιστερίου (Παπαρρηγοπούλου 94). Για το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών οι εγγραφές πραγματοποιούνται από τις 3 έως και 20 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις επί της οδού Ηρακλειδών 86, Περιστέρι, καθημερινά τις ώρες 17:00-21:00, τηλέφωνο Μειώσεις διδάκτρων στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια Σε μείωση των διδάκτρων μέχρι και 15% ετοιμάζονται να προχωρήσουν τα μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, συναισθανόμενοι, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες. Η μείωση φέτος αναμένεται να φτάσει ανά περίπτωση έως και το 15%, ενώ πέρυσι είχαν μειώσει τα δίδακτρα μέχρι και 20%. Υποχώρηση στις τιμές των σχολικών ειδών Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τιμοληψίες τής Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς το διάστημα από 27 έως 31 Αυγούστου παρουσιάζεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές σχολικών ειδών σε σύγκριση με το Σε δείγμα με περισσότερα από 100 προϊόντα διαπιστώθηκαν μειώσεις στις τιμές, που φτάνουν μέχρι και το -20%. Σε όλες τις επί μέρους κατηγορίες παρουσιάζεται αρνητική μεταβολή σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ η συνολική ετήσια μεταβολή υπολογίζεται στο -8,8%. Υπογραμμίζεται ότι το εν λόγω διάστημα οι διεθνείς τιμές χάρτου παρέμειναν αμετάβλητες, σε αντίθεση, όμως, με τις τιμές πλαστικού, οι οποίες αυξήθηκαν λόγω της αύξησης των τιμών πετρελαίου. Συγκεκριμένα, από τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης προκύπτουν μειώσεις 11,6% στις τσάντες, 5,6% στα τετράδια, 5,1% για μολύβια και στυλό. Για το σύνολο των σχολικών ειδών προκύπτει μείωση 8,8%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία: στα απλά τετράδια οι τιμές ξεκινάνε από 0,25 ευρώ (και κυμαίνονται ανάλογα με τον αριθμό φύλλων και την ποιότητα τού εξωφύλλου), ενώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ξεκινούσαν από 0,58 ευρώ. στα μπλοκ ζωγραφικής οι τιμές ξεκινάνε από 0,30 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 2,20 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα η διακύμανση ήταν από 0,50 ευρώ έως 2,20 ευρώ. στα ντοσιέ - κλασέρ οι τιμές κυμαίνονται από 0,40 ευρώ έως το 2,20 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα η διακύμανση ήταν από 0,60 ευρώ έως 2 ευρώ. στα στυλό και στα μολύβια οι τιμές ξεκινάνε από 0,15 ευρώ και 0,30 ευρώ αντίστοιχα, ενώ πέρυσι ξεκινούσαν από 0,40 ευρώ και τα δύο. στις γόμες οι τιμές ξεκινάνε από 0,30 ευρώ, ενώ πέρυσι ξεκινούσαν από 0,45 ευρώ. στις τσάντες, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται σε ένα μεγάλο εύρος τιμών, μπορεί κάποιος να τις βρει από 8,99 ευρώ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ «Ένας χορός για όλους μας» στο νέο Άλσος Περιστερίου Στις 17 Σεπτεμβρίου 2012 ο Δήμος Περιστερίου, στα πλαίσια του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη, διοργανώνει μια ξεχωριστή εκδήλωση με τίτλο «Ένας χορός για όλους μας» στο νέο Άλσος Περιστερίου. Σε ανοικτή πρόσκληση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μαίρης Τσιώτα - Μάρκου προς τους εθνικοτοπικούς και αθλητικούς συλλόγους της πόλης, υπογραμμίζεται ότι: «Σε δύσκολες εποχές για τη χώρα μας, ο πολιτισμός ίσως είναι η μοναδική διέξοδος αισιοδοξίας και ελπίδας για το μέλλον. Άνθρωποι της πόλης ενώνοντας τα χέρια χορεύουν. Στόχος να δημιουργήσουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα χορού και να στείλουμε μήνυμα ανθρώπων που κρατιούνται ενωμένοι στην πόλη που αγαπούν. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου σχηματίζουμε τον πιο μεγάλο κύκλο δείχνοντας ότι η μουσική και ο χορός μας ενώνουν και μας στηρίζουν κάθε στιγμή. Μας οδηγούν στα βήματα του χορού τα μέλη του τμήματος παραδοσιακών χορών του Δήμου, υπό τη Διεύθυνση της κας Αναστασίας Ντούρου. Σας προσκαλούμε να συντροφεύσετε την πιο μεγάλη παρέα της πόλης και να υποδεχτούμε το φθινόπωρο». Δηλώσεις για τα μέλη πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων στα τηλέφωνα: , , , ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ Από 11 μέχρι 28 Σεπτεμβρίου 2012 θα γίνουν οι εγγραφές των επιτυχόντων στα τμήματα και τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) ή από τα Eπαγγελματικά Λύκεια (ομάδα α και β ) για το ακαδημαϊκό έτος , όπως υπενθυμίζει το υπουργείο Παιδείας. Την ίδια περίοδο θα εγγραφούν και οι επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε μη ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αίτηση για εγγραφή Τίτλο απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου αποφοίτησης ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β (90% και 10%) υποβάλλουν και νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (όχι την πρωτότυπη βεβαίωση πρόσβασης). ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Θ. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ο νέος Παιδικός μας Σταθμός «Η Χρυσούπολη» στη συμβολή των οδών Δραγούμη 60 & Αναγγενήσεως στο Περιστέρι θα λειτουργήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2012 καλύπτοντας ένα μεγάλο κενό στο χώρο της προσχολικής αγωγής. Υπάρχουν όλες «Η ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ» οι προϋποθέσεις : Άριστο και επιλεγμένο προσωπικό, σύγχρονες αντιλήψεις, νέα προγράμματα, προσιτά δίδακτρα, ιδανικό διδακτήριο, αληθινό κομψοτέχνημα, μπροστά σε άλσος, με απέραντη θέα στο λεκανοπέδιο. Πληροφορίες εγγραφές κάθε μέρα πρωί 8 2 και απόγευμα 6 8. Τηλ: A

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 Δύο ημέρες πριν το δεκαπενταύγουστο επισκέφθηκε την απόμακρη ερημονησίδα Γαύδο του Λιβυκού ο Αλέξης Τσίπρας και εμείς φίλοι του από το Διόνυσο, Κηφισιά, Περιστέρι και την Κοκκινιά πιστέψαμε πως θα επισκεφτόταν και την παραλία του Σαρακίνηκου με την απέραντη αμμουδιά για μπάνιο και να φάει ολόφρεσκο ψάρι της ημέρας στο εστιατόριο του Μανώλη και της Γκέρτη Βαϊλακάκη, αλλά εκείνος ξεκινώντας από τα Σφακιά κατευθύνθηκε μυνημένος στο λιμανάκι Καραβέ όπου δοκίμασε τα επίσης ολόφρεσκα ψάρια του σφακιώτη Κουρή και αμέσως μετά επέστρεψε με το φουσκωτό του και την παρέα του πίσω στα Σφακιά. Αυτά τα γράφω γιατί πρόβλεπα με την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στο Σαρακίνηκο της Γαύδου να μου δινότανε για λίγα δευτερόλεπτα η ευκαιρία να του επιστήσω την προσοχή στο θέμα της αναβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που και αυτός το γνωρίζει πολύ καλά σαν πρόεδρος του κόμματός του και λέω ίσως να του έδινε προτεραιότητα αρχίζοντας από πρωτοβουλίες στην ΚΕΔΕ. Όλοι γνωρίζουμε πως ο «Καλλικράτης» έδωσε επιπρόσθετες αρμοδιότητες στους 325 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, αλλά αυτές ήτανε διοικητικές του ενός σκέλους, ενώ του άλλου οικονομικού σκέλους ακόμα παραμένουν απραγματοποίητες αφού η κρατική κεντρική εξουσία και τα αρχηγικά συγκεντρωτικά κόμματα της Βουλής δεν προέβησαν ακόμα σε οικονομικές μεταρρυθμίσεις για να έχουν οι Δήμοι πόρους και από την φορολογία των δημοτών και των κατοίκων τους, αλλά τώρα μάλιστα με το τεράστιο δημόσιο χρέος και τις περικοπές το Κράτος και Βουλή δεν πρόκειται να προβούν στην ολοκλήρωση των δύο σκελών του «Καλλικράτη». Εγώ πάντως δεν θα πάψω ποτέ να συνηγορώ υπέρ της αυτόνομης Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι μόνο σαν εγγύτερη εξουσία προς τον πολίτη, αλλά και σαν κυρίαρχη ιδεολογία κοινωνικά αναγκαίας πρακτικής, σε αντιπαράθεση με το αυταρχικό αστικό Κράτος του αλαζονικού ατομικισμού και των κατεστημένων και των συγκεντρωτικών αρχηγικών κοινοβουλευτικών κομμάτων συχνά της διαφθοράς και της εθνικής αποσάθρωσης. Έχω πει πολλές φορές πως Κράτος γίναμε ήδη από τον 19ο αιώνα, αλλά ακόμα Κοινωνία δεν γίναμε, όσο επίτηδες η Κοινωνία παραμένει κατακερματισμένη πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά, ζώντας ο κόσμος σε ανασφάλεια, αβεβαιότητα και ξένη εξάρτηση, που διατηρείται με ντόπιους συνεργάτες λαδωμένους ποικιλοτρόπως. Από τον θάνατο του Κυβερνήτη Καποδίστρια και μετά ως τις ημέρες μας η Ελλάδα του άτολμου και συντηρητικού Κράτους των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών ελλειμμάτων αυτονομίας και πατριωτικής ηγεσίας, ήταν πάντα στραγγαλισμένη και εξαρτημένη από ξένες δυνάμεις. Με τη λήξη του Β Παγκοσμίου Πολέμου, δεκάχρονο παιδάκι αντιλήφθηκα τις συνέπειες της αγγλικής επέμβασης του Δεκέμβρη 1944 στα εσωτερικά της Ελλάδας και της νέας κατοχής, που το 1947 πέρασε στην κυριαρχία των Αμερικανών με το επιτελείο του στρατηγού Βαν Φλή να βάζει τέρμα στον εμφύλιο σπαραγμό στον Αύγουστο του 1949 στο Γράμμο. Τώρα η εξάρτηση και η νέα κατοχή της τείνει από τους Αμερικανούς να περνά στη συντηρητική Γερμανία της Άνγκελα Μέρκελ και του Φίλιπ Ρέσλερ, καθώς και της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Όμως που είναι οι Έλληνες πολιτικοί που αγαπάνε την Ελλάδα να την ανορθώσουν από την ταπείνωση και την κατοχή στην αξιοπρέπεια και ακεραιότητα του ισότιμου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των υπερήφανων λαών της. Δεν θα πάψω να συνηγορώ υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί πιστεύω πως το έλλειμμα δημοκρατίας και αυτονομίας που παραδέρνει τη χώρα μας με την ξένη εξάρτηση ποτέ δεν θα καλυφθεί από τη διαβρωμένη, διεφθαρμένη δομή της αναχρονιστικής νοοτροπίας που χαρακτηρίζει οικονομικά και πολιτικά την κεντρική εξουσία του Κράτους που είναι ανεπαρκές για να αλλάξει τα πράγματα. Μόνο το μοίρασμα της εξουσίας στους ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΥΔΟ 325 Δήμους και στις 13 Περιφέρειες πλαισιωμένες με επιπλέον περισσότερες αρμοδιότητες όχι μόνο διοικητικού χαρακτήρα που έδωσε ο «Καλλικράτης», αλλά και με απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις θα φέρει την αλλαγή. Έτσι θα μπορέσουν να αναδειχθούνε νέες πολιτικές ηγετικές δημοκρατικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια καθιστώντας εφικτή την κοινωνική αναδιάρθρωση και μεταλλάζοντας το αστικό, εξαρτημένο εθνικιστικό, συγκεντρωτικό και πάντα εξαρτημένο από τους ξένους κεντρικό Κράτος σε 325 κοντινές στον πολίτη, φιλολαϊκές εξουσίες που είναι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Ασφαλώς και γνωρίζω τους ενδοιασμούς των αναγνωστών μου που προβάλουν το επιχείρημα πως ορισμένοι αιρετοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι είναι ανίκανοι κι ακόμα διεφθαρμένοι και πως και το διοικητικό προσωπικό των Δήμων συχνά δεν έχει την αναγκαία κατάρτιση και δυνατότητα να εργαστούν αποτελεσματικά, όταν μάλιστα, ελλείψεις και αναχρονιστικές πρακτικές και διαδικασίες θα κάνουν αναποτελεσματικούς τους Δήμους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της λειτουργία της αμεσοδημοκρατίας και της λαϊκής δημιουργικής βούλησης και συμμετοχής. Η μοιρολατρική όμως αντίληψη πως τίποτα δεν πρέπει να μεταρρυθμιστεί, αφού τίποτα δεν αλλάζει στην Ελλάδα, «όσο οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αυτοί που είναι, συχνά ανεπαρκείς και διαπλεκόμενοι μόνιμα στη στασιμότητα και στη διαφθορά», δεν θα φέρει ποτέ την αναγκαία αλλαγή και αναδιάρθρωση, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Η μοιρολατρική άρνηση κάθε αναγκαίας μετατροπής μαρτυρεί μια θέση σκοταδιστικής δομής και αναχρονιστικής νοοτροπίας που χαρακτηρίζει πολιτικό αλληθωρισμό και αντίδραση ανθρώπων που δεν προσδοκούν μετατροπή από μια σκοταδιστική κατάσταση σε άλλη βελτίωση αναβαθμισμένη. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια προοδευτική και καθολική μορφή σωστής εξέλιξης, αφού η ύφεση σταματά κάθε θετική επίδραση του ενός καλού στο άλλο καλό και τη γένεση μιας βελτίωσης από κάποια άλλη βελτίωση, κάτι που συμβαίνει και στη ζωή και στη φύση, όπου χωρίς την ικανότητα της αλληλεπίδρασης δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν. Επανερχόμενος στο θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Αυτοδιοίκησης που πάντα θα συνηγορώ στην αναβάθμισή της για να δοθούν οι απαραίτητες αρμοδιότητες ώστε να γίνει το αυταρχικό συγκεντρωτικό μας Κράτος μια σύγχρονη ανθρώπινη Κοινωνία των πολιτών της, δεν θεωρώ τα κείμενά μου απλά μιας απλής αυθαίρετης και υποκειμενικής αίσθησης και εμπειρίας, αλλά λόγια σωστά που συμβάλουν θετικά σε ένα σωστό διάλογο. Έζησα κομματικοποιημένος και δίδαξα σαν εκπαιδευτικός με γενικευμένη πείρα σε χώρα με πόλεις που διαχειρίζονται κοινωνίες αυτόνομων συστημάτων που αναπαράγουν τη σύνεση και τη σωστή δομή ιδεών και πραγμάτων όλων των πολιτών στο Δήμο τους τοπικά με όλες τις διοικητικές και εφαρμοσμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που τους εξασφαλίζουν την ακεραιότητα του τόπου τους και της ταυτότητά τους με τον εαυτό τους, σαν ελεύθεροι πολίτες, συνδέοντας τον καταμερισμό της σκόπιμης δράσης τους στη ζωή και στη δημιουργική εργασία. Οι αρμοδιότητες που έδωσε ο «Καλλικράτης» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν επαρκούν χωρίς πόρους που θα εξασφαλιστούν μόνο όταν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις κάνουν τους Δήμους οικονομικά αυτάρκεις εισπράττοντας τοπικά τους αναγκαίους φόρους, που τώρα πάνε μονοκούκι στην κεντρική κρατική εξουσία καθώς μόνη διαμορφώνει τη δημοσιονομική διάρθρωση της χώρας με τα γνωστά οικονομικά ναυάγια που ταπείνωσαν τη χώρα αντί οι 325 Δήμοι και οι 13 Περιφέρειες να διαχειρίζονται τα χρήματα των τοπικά φορολογούμενων κατοίκων και δημοτών ώστε η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας να σχεδιάζεται τοπικά. Αλλά από τα τέλη Ιουλίου 2012 κιόλας έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να μειώσει τους πόρους προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια των 23 νέων μέτρων καταργήσεων, που περιλαμβάνει το αρχικό πακέτο για την εξεύρεση των 11,8 δις ευρώ που διαπραγματεύεται με την Τρόικα. Έχουν εκφρασθεί ισχυρές αντιρρήσεις, αναταράξεις και έχουν γίνει διαπραγματεύσεις σχετικά με τις καταργήσεις και τις νέες περικοπές που κλονίζουν τη συνοχή της συγκυβέρνησης, αλλά η Τρόικα επιβάλλει πάντα τις δικές της θέσεις αδιαφορώντας για τις προεκλογικές υποσχέσεις των τριών κυβερνητικών κομμάτων να επαναδιαπραγματευτούν το Μνημόνιο και τώρα τις αθετούν από τον φόβο των δανειστών, του ΔΝΤ και των συντηρητικών ευρωπαίων ηγετών, με πρωταγωνιστές τους Γερμανούς, που σαν μαύρα κοράκια έχουν πέσει πάνω στην Ελλάδα των θυσιών αδύναμη να απαλλαγεί από το σύνδρομο της συντέλειας που την απειλεί. Τώρα ΔΝΤ, ΕΚΤ και η συντηρητική ηγεσία της ΕΕ γονατίζουν τους εταίρους τους στις χώρες της νότιας Ευρώπης με οικονομίες εδώ και χρόνια βυθισμένες στην ύφεση, όπου ο ιδιωτικός τομέας βάζει λουκέτο και δεν κάνει επενδύσεις και ο δημόσιος τομέας περικόπτει τις δαπάνες του, ώστε αν ο ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης δεν ενεργοποιηθεί, να αναγκαστούν να κηρύξουν στάση πληρωμών των τεράστιων τόκων και πανωτόκιων που τις γονάτισαν. Αλλά μήπως και τα χρήματα του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης δεν είναι και αυτά δάνεια που θα βαρύνουν ακόμα πιο πολύ το αφόριτο φορτίο των χρεωμένων χωρών Εδώ στη Γαύδο οι πιστοί επισκέπτες της είναι τουρίστες από όλη την Ευρώπη που γνωριζόμαστε οι πιό πολύ μεταξύ μας ακόμα εδώ και δεκαετίες και συζητώντας ηλιοψημένοι στις παραλίες, είτε στις βραδυνές δροσιές των εστιατορίων, συχνά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, βγάζει κανείς το συμπέρασμα του τι συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη με τους Ιταλούς να απευθύνονται στην Αριστερά, αλλά και στην επαναφορά στην εξουσία του Μπερλουσκόνι, οι Γερμανοί να σιωπούν για το ελληνικό δράμα υπονοώντας πως «εμείς πληρώνουμε πολλά για σας και εσείς συνέχεια μας ζητάτε περισσότερα, οι Σκανδιναβοί και ιδιαίτερα οι Φιλανδοί να εκφράζουν ψυχρά την αδιαφορία τους για τις δυσκολίες των νοτιοευρωπαίων «που αδιαφορούν να αποπληρώνουν τα χρέη τους» και οι ευγενικοί Ολλανδοί να τους σιγοντάρουν διπλωματικά για να μην μας στεναχωρήσουν. Οι Γάλλοι να δείχνουν αλληλέγγυοι μαζί μας συμφωνώντας στην κριτική μας για τη Γερμανική αλαζονία κατά της Ελλάδας, αλλά τίποτα άλλο. Τους Άγγλους, τους Δανούς και τους Νορβηγούς να μην συμμετέχουν ευχαρίστως στις πολιτικές μας συζητήσεις δείχνοντας ωστόσο ανησυχία μήπως και αναγκαστούν οι χώρες τους να εμπλακούν στον οικονομικό εφιάλτη της Ευρώπης. Οι Ισπανοί συνομιλητές και ιδίως οι λεπτές νεαρές Ισπανίδες που έχουν γνώμη για όλα και μερικές Ελληνίδες πολιτικοποιημένες συνομιλήτριες με ψυχραιμία συνηγορούσαν για την Ευρώπη των λαών της, ενισχύοντας την ομοσπονδιοποίησή της, απαιτώντας όμως την επέμβαση του μηχανισμού στήριξης, χωρίς βαρειά επιτόκια των τοκογλύφων ιμπεριαλιστών του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικοί κατεστημένου, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη, ώστε τόσο η Ισπανία όσο και η Ελλάδα να βγούνε από την χρόνια ύφεση, τις περικοπές και τις καταργήσεις των ασφαλισμένων και των εργαζομένων, «να προωθηθούν αλλαγές αλλιώς στάση πληρωμών γιατί δεν αντέχουμε άλλες θυσίες στο βωμό των εκβιαστών μας, Μιά τέτοια Ευρώπη των δύο ταχυτήτων να μας λείψει». Αυτά λέγανε οι Ισπανίδες και οι Ελληνίδες, που είχαν ενεργοποιηθεί στην παραλία του Σαρακίνηκου όταν έμαθαν πως ο Αλέξης Τσίπρα; βρισκότανε στη Γαύδο χωρίς να γνωρίζουν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έμεινε στο λιμάνι του Καραβέ, από όπου επέστρεψε σύντομα στη νότια Κρήτη. Κατά τα άλλα ηρεμία κυριαρχεί στο Σαρακίνηκο από όπου σας στέλνω τους χαιρετισμούς μου κολυμπώντας στα γαλανά νερά του Λιβυκού Πελάγους πάντα αισιόδοξος, αφού τίποτα εμάς δεν μας τρομάζει, πιστεύοντας ακράδαντα πως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΘΕΛΟΥΝ ΨΥΧΗ Με έντονη απογοήτευση το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε ότι μια υγιής «πρωτοβουλία λαϊκής βάσης» του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη με τη συμπαράσταση και τη σύμπραξη 27 εθελοντών γιατρών, 4 φαρμακοποιών, 5 ψυχολόγων και 100 εθελοντών, μετακινείται «εν αγνοία» της από κρατικό σε κρατικό φορέα. Ανακοινώνονται Κοινωνικά Ιατρεία από το ένα άκρο στο άλλο άκρο της πόλης μας «ως παραρτήματα», γίνονται συμφωνίες, υπόγειες διαδρομές, ίντριγκες αλλά όλοι ξεχνούν ότι όλα αυτά είναι αντίθετα από την αρχική πρωτοβουλία λαϊκής βάσης των εμπνευστών και πρωτεργατών για τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου στο Περιστέρι. Λειτουργούν τα Δημοτικά Ιατρεία; Λειτούργησε το 1 ο Κοινωνικό Ιατρείο και είχε τέτοια προσέλευση για να δικαιολογηθεί και η ίδρυση και 2 ου Κοινωνικού Ιατρείου; Ποιος ήθελε να εξυπηρετηθεί; Ποιος έλεγε ότι υπάρχουν οι γιατροί της πόλης στην πρώτη επίσημη ανακοίνωση και στο πρώτο βίντεο του Κοινωνικού Ιατρείου; Πώς είναι δυνατόν φορείς να εμπλέκονται σε τέτοια «παιγνίδια»; Άραγε ο εθελοντισμός όπως τον ονειρεύθηκαν οι «Επιστήμονες Υγείας για το Περιστέρι» σπάει το μονοπώλιο του εθελοντισμού και μπαίνει εμπόδιο στα πολιτικά συμφέροντα ορισμένων; Τι τύχη θα έχουν τα Κοινωνικά Ιατρεία στην πόλη μας; Θα είναι ικανή η πολιτική σκοπιμότητα και η ίντριγκα να εμπνεύσουν τον εθελοντισμό έτσι ώστε να υπάρχει αποτέλεσμα προς όφελος των συνανθρώπων μας; Γιατί άραγε το Μητροπολιτικό Ιατρείο του Ελληνικού, που δεν είναι παράρτημα, παρά ένα αυτόνομο ιατρείο κοινωνικής αλληλεγγύης συνεργάζεται εξαιρετικά με όλους τους φορείς; Γιατί εμείς το δικό μας Κοινωνικό Ιατρείο τρέξαμε να το κάνουμε παράρτημα; Ποιους σκοπούς εξυπηρέτησε αυτή η προσφυγή; Εμείς παρ όλες τις διαφωνίες μας για το Μνημόνιο που υπογράφτηκε «για εμάς χωρίς εμάς», συνεχίσαμε πιστά ώστε να ολοκληρωθεί η υλικό-τεχνική μας συμβολή στο παράρτημα του Ιατρείου Κοινωνικής «Αποστολής» στην οδό Μακρυγιάννη 141 στην Κηπούπολη, όπως οφείλαμε έως και τις 17 Αυγούστου Συμβάλαμε στη συλλογή φαρμάκων με την Πανευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Λαϊκών Κινημάτων Αλληλεγγύης, μόλις μια μέρα πριν υπογραφεί το μνημόνιο «εν αγνοία μας». Τα κοινωνικά έργα όπως έχουμε πολλές φορές δηλώσει έχουν εμπνευστές και δημιουργούς, αλλά αναφέρονται στον συνάνθρωπο και έχουν συνεχιστή τον ενεργό πολίτη και χρειάζονται πραγματική ψυχή για να λειτουργήσουν και όχι ψεύτικους οραματισμούς Μακάρι να μην διαψευστούμε στη συνέχεια και να λειτουργήσουν τα 2 Κοινωνικά Ιατρεία «που εμείς δημιουργήσαμε» προς όφελος του συμπολίτη μας που περνά δύσκολες ώρες για να κερδίσει και πάλι τη χαμένη αξιοπρέπειά του. Ας μη μείνει αυτή η ιδέα, που ξύπνησε από το λήθαργο τους φορείς, στα συρτάρια τους γιατί το Περιστέρι μας θα έχει χάσει ένα τεράστιο κοινωνικό έργο και τότε όλοι θα είναι υπόλογοι στον κόσμο της πόλης μας. Για το Ιατρείο Αλληλεγγύης Περιστερίου Η ομάδα των Επιστημόνων Υγείας Γιώργος Βαθιώτης

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Τον «πολιτικό γρίφο», που έθεσε ο λαός με το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου, δεν κατάφεραν να τον λύσουν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων.

Τον «πολιτικό γρίφο», που έθεσε ο λαός με το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου, δεν κατάφεραν να τον λύσουν οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΗ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα