Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας»"

Transcript

1 «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην ησλ ΔΟ, Ρέζπκλν, 6-7 Ινπλίνπ 2014 Βάζω Θεοδώροσ, «Από ηον Παηριωηικό Σύνδεζμο ηων Ελληνίδων ζηο Παηριωηικό Ίδρσμα Περιθάλψεως: εθελονηικά δίκησα, πολιηική αλλαγή και κράηος πρόνοιας» (θείκελν ππφ δηακφξθσζε) Η κειέηε πεξίπησζεο Η εξγαζία κνπ αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ, κηαο γπλαηθείαο αζηηθήο ζπιινγηθφηεηαο πνπ γλψξηζε πνιιέο αιιαγέο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νχ αηψλα. Οη αιιαγέο αθνξνχζαλ φρη κφλν ζηελ νλνκαζία, ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ηα δίθηπα ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη ζηε ζρέζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο κε ην θξάηνο. Καζψο ηα φξηα αλάκεζα ζηε ζπιινγηθφηεηα θαη ην θξάηνο ήηαλ ξεπζηά, ε ζρέζε θξάηνπο θαη ζπλδέζκνπ γλψξηζε πνιιέο δηαθπκάλζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ρξνληθά ζε ηξεηο θάζεηο : ηελ εζεινληηθή θάζε, φηαλ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλεξγάδνληαλ κε εθπξνζψπνπο θξαηηθψλ θνξέσλ, ηελ εκη-θξαηηθή εθδνρή φηαλ ηκήκα ησλ ελεξγεηψλ ηεο ζπιινγηθφηεηαο αλέιαβαλ θξαηηθέο ππεξεζίεο, θαη ηέινο ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηεο ζπζζσκάησζεο απφ ην θξάηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν ζχλδεζκνο θηινδνμνχζε λα θαιχςεη έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ, ηα ζέκαηα πνπ αλνίγνληαη ζηελ έξεπλα είλαη πνιιά ελψ νη πεγέο (ινγνδνζίεο, θαηαζηαηηθά, ηχπνο, ηδησηηθά αξρεία, ηκήκα ηνπ αξρείνπ ηνπ ΠΙΚΠΑ) είλαη κεξηθέο θαη απνζπαζκαηηθέο. Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηηο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο γχξσ απφ εζληθφ δηραζκφ θαη επεξέαζαλ ηε ζρέζε ηεο ζπιινγηθφηεηαο κε ην θξάηνο είλαη νη εμήο: 1914: ίδξπζε ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ, 1917: δηάιπζε ηνπ πλδέζκνπ θαη ίδξπζε ηνπ Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πεξηζάιςεσο, 1921: επαλαζχζηαζε ηνπ πλδέζκνπ, 1922: δηάιπζή ηνπ θαη επαλαζχζηαζε ηνπ Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πεξηζάιςεσο, 1929: δεκηνπξγία ηνπ Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πξνζηαζίαο ηνπ Παηδηνχ, πξνζαλαηνιηζκέλνπ απνθιεηζηηθά ζηελ πξφλνηα γηα ην παηδί, 1936: κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ζε Παηξησηηθφ Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αληηιήςεσο. 1

2 Απφ ην επξχ θάζκα ησλ δξάζεσλ ηεο αξρηθήο θάζεο ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ έρσ επηιέμεη λα αζρνιεζψ κε ην ηκήκα πγηεηλήο πνπ αθνξά ηελ ηαηξηθή επίβιεςε κεηέξσλ θαη βξεθψλ θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ ζηηο αξρέο πγηεηλήο. Πξφθεηηαη γηα ην ηκήκα εθείλν πνπ θπξηάξρεζε ζηαδηαθά, ζηξάθεθε ζηελ πξνζηαζία ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη κεηεμειίρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζην Παηξησηηθφ Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αληηιήςεσο. ηε θάζε απηή κε ελδηαθέξεη λα αλαδείμσ: α) ην ηζηνξηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ε ζπιινγηθφηεηα σο θνξέαο θνηλσληθήο πξφλνηαο, β) ηνλ ξφιν πνπ έπαημαλ νη θξίζηκεο πνιηηηθέο αιιαγέο θαη ν πφιεκνο ζηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζπιιφγνπ θαη ζηε ζχλζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ άξα ησλ δηθηχσλ ππνζηήξημεο, γ) ηε ζεκαζία πνπ απέδσζαλ ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ ζηελ έλλνηα ηεο βνήζεηαο κέζα απφ ην δεκφζην ιφγν ηνπο, θαη δ) ηε ζρέζε ηνπ ζπιιφγνπ κε ηελ θξαηηθή πνιηηηθή, ηνπιάρηζηνλ ζηηο πξψηεο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ. θνπνί ηεο ζπζζσκάησζεο θνπφο ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ πνπ ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1914, κε πξσηνβνπιία ηεο βαζίιηζζαο νθίαο, ήηαλ «λα δψζε κεζνδηθήλ νξγάλσζηλ ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο ελ Διιάδη πξνο ηαο λέαο θαηεπζχλζεηο ηεο πξαθηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο» 1. Πίζσ απφ απηέο ηηο γεληθέο δηαθεξχμεηο δηαθξηλφηαλ έλα επξχ θαη θηιφδνμν ζρέδην βνήζεηαο, ην νπνίν, ζηεξηγκέλν ζηα γλσζηά απφ ηνλ 19 ν αηψλα ζρήκαηα ηεο γπλαηθείαο θηιαλζξσπίαο θαζψο θαη ζηελ εκπεηξία πνπ είραλ απνθηήζεη πνιιέο εζειφληξηεο ζηε δηάξθεηα ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, επηρεηξνχζε λα αληηκεησπίζεη εθείλεο ηηο πξνλνηαθέο αλάγθεο ησλ πησρψλ ζηξσκάησλ πνπ πξνβάιινληαλ επηηαθηηθέο ιφγσ πνιέκνπ. Η ίδξπζε ηνπ ζπλδέζκνπ, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ έθξεμε ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ππνγξακκίδεη ηε ζπλάθεηα ηεο απφπεηξαο κε ηηο έθηαθηεο πνιεκηθέο πεξηζηάζεηο θαζψο ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο βνήζεηαο απεπζχλεηαη ζηνπο επίζηξαηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη ζπρλέο επηζηξαηεχζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 είραλ θαηαζηήζεη πεξηζζφηεξν εκθαλή ηελ απνπζία θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ πεξίζαιςε ησλ επηζηξάησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Η απνπζία ησλ αξξέλσλ κειψλ νδεγνχζε ζε εμαζιίσζε θαη απνξξχζκηζε ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, εηδηθφηεξα ζηα πησρφηεξα ζηξψκαηα. Δπείγνληα δεηήκαηα γηα ηνλ χλδεζκν ήηαλ ε εχξεζε εξγαζίαο γηα ηηο κεηέξεο, ε θχιαμε ησλ παηδηψλ πνπ έκελαλ αθεδεκφλεπηα θαη ε νξγάλσζε 1 Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, έηνο Α, ηρ. 1, Απξίιηνο 1916, 1. 2

3 ζπζζηηίσλ ζηηο πησρέο ζπλνηθίεο ηεο πξσηεχνπζαο. Η δεκηνπξγία ελφο παξφκνηνπ ζπιιφγνπ ηελ ίδηα πεξίνδν ζηε Γεξκαλία απφ ηε κεηέξα ηεο βαζίιηζζαο, ίζσο λα ιεηηνχξγεζε σο πξφηππν 2. Μηα πξφδξνκε κνξθή ηνπ πλδέζκνπ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ην Οηθνλνκηθφ πζζίηην, πνπ ιεηηνπξγνχζε, απφ ην 1912, ππφ ηελ πξνεδξία ηεο πξηγθίπηζζαο νθίαο, κε ηε ζπλδξνκή γλσζηψλ θπξηψλ ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαζηθψλ δηαηξνθηθψλ αλαγθψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ επηζηξάησ, 3 αιιά θαη ηα εξγαζηήξηα απφξσλ γπλαηθψλ απφ ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19 νπ αηψλα, ζηελ νξγάλσζε ησλ νπνίσλ πξσηνζηάηεζαλ νξηζκέλα άηνκα πνπ ζπλαληάκε θαη ζην χλδεζκν. Η Έλσζε Διιελίδσλ, ην Λχθεηνλ ησλ Διιελίδσλ θαη ε Διιεληθή Βαζηιηθή ρνιή Υεηξνηερλεκάησλ αλέπηπμαλ παξφκνηα δξάζε ηελ ίδηα πεξίνδν. Απηφο ν ηχπνο ζπζζσκάησζεο ζηεξηδφηαλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηδησηψλ, θπξίσο φκσο ζηελ θνηλσληθή εξγαζία θαη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέπηπζζε κηα νκάδα δξαζηήξησλ γπλαηθψλ ηεο αζηηθήο θαη ηεο κεζαίαο ηάμεο ππφ ηελ αηγίδα κειψλ ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Λίγν κεηά ην ηέινο ησλ βαιθαληθψλ πνιέκσλ, παξφκνηεο ρεηξνλνκίεο, πνπ απέβιεπαλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ θηινιατθνχ πξνθίι ηνπ αξρηζηξάηεγνπ βαζηιηά, απνθηνχζαλ κηα ζεκαζία πεξηζζφηεξν πνιηηηθή ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ, θαζψο νη επεξγεηνχκελνη αλακελφηαλ φηη ζα ηνπνζεηνχληαλ ζην κνλαξρηθφ ζηξαηφπεδν. Άιιεο δηαζηάζεηο πνπ κπνξνχκε λα αληρλεχζνπκε ζηελ απφπεηξα παξαπέκπνπλ αθελφο ζηελ λέα αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πνπ επηρεηξεί ν χλδεζκνο θαη αθεηέξνπ ζηνλ παηξησηηθφ ραξαθηήξα ηεο γπλαηθείαο πξνζθνξάο. Απηή δελ πεξηνξηδφηαλ ζηελ πεξίζαιςε ησλ ηξαπκαηηψλ αιιά θπξίσο ζηελ πξνεηνηκαζία κηα λέαο γεληάο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ γπλαηθψλ ζηελ επηζηεκνληθή κεηξφηεηα, θάηη πνπ ζήκαηλε εθπαίδεπζε ησλ κεηέξσλ ζηηαο αξρέο ηεο πγηεηλήο, πηνζέηεζε θαιχηεξσλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ εζληθνχ ηνπο ξφινπ σο κεηέξσλ 4. Οη πνιεκηθέο αλακεηξήζεηο είραλ νδεγήζεη ζε πχθλσζε ησλ γπλαηθείσλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 2 χκθσλα κε ηηο αλακλήζεηο ηεο Ι. Καιιηγά, ε βαζίιηζζα θάιεζε, ην θαινθαίξη ηνπ 1914, ηηο θ. Αλαζηξαζνπνχινπ, ηξέηη θαη Κνληνζηαχινπ γηα λα ηνπο αλαθνηλψζεη ηελ πξφζεζή ηεο λα ηδξχζεη ζχλδεζκν θπξηψλ, παξφκνην κε απηφλ πνπ είρε ηδξχζεη ε κεηέξα ηεο ζηε Γεξκαλία. Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλδέζκνπ ε βαζίιηζζα πξνκεζεχηεθε θαλνληζκνχο απφ δηάθνξεο γπλαηθείεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. Βι. Αξρείν Ι.Μεηαμά, ΓΑΚ, θ. 20, Αλακλήζεηο Ι. Καιιηγά, ρεηξφγξαθν. 3 Καηαζηαηικόν ηοσ σπό ηην προεδρίαν ηης Α.Μ.Υ. ηης πριγκιπίζζης Σοθίας Οικονομικού Σσζζιηίοσ φς ηούηο μεηερρσθμίζθη και ενεκρίθη δια ηοσ από 26 Φεβροσαρίοσ Βαζιλικού Γιαηάγμαηος, Αζήλα 1911 θαη Οηθνλνκηθφλ πζζίηηνλ, Έκθεζις πεπραγμένφν ηοσ έηοσς 1917, Αζήλα Γηα ηηο γπλαηθείεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ νξγάλσζε ζπκβνπιεπηηθψλ θέληξσλ γηα κεηέξεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, βι. Gisela Bock & Pat Thane (επηκ.), Maternity and Gender Politics, Women and the Rise of the European Welfare States 1880w-1950s, Routledge, Λνλδίλν θαη ΝέαΤφξθε, 2008, 1ε έθδνζε

4 πνπ είραλ ζηφρν ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε κεηέξεο θαη βξέθε θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ κε ην ηέινο ηνπ Α Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε θξαηηθή παξνπζία ζην ρψξν απηφ ζα γίλεη πην έληνλε θαζψο ν πφιεκνο ζα αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ κε φξνπο «βηνινγηθνχ θεθαιαίνπ». Οη ζθνπνί ηνπ πλδέζκνπ είλαη δηηηνί: εμεηδηθεχνληαη ζε απηνχο πνπ εμππεξεηνχλ έθηαθηεο πνιεκηθέο αλάγθεο θαη ζε εθείλνπο πνπ θαιχπηνπλ ρξφληεο ειιείςεηο. Φαίλεηαη φηη ζχληνκα νη δεχηεξνη ππεξίζρπζαλ. Έηζη, ζε θαηξφ πνιέκνπ, ν χλδεζκνο ζα ζπλέδξακε επηθνπξηθά ην έξγν ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, πνπ είρε ηδξπζεί ην 1877 απφ ηε βαζίιηζζα ιγα, ζηελ νξγάλσζε λνζνθνκείσλ, ηελ πεξίζαιςε ηξαπκαηηψλ θαη αζζελψλ θαη «ηελ αλαθνχθηζηλ ελ γέλεη ηνπ καρνκέλνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ησλ απφξσλ νηθνγελεηψλ ησλ επηζηξάησλ» 5. Σνλίδεηαη σζηφζν φηη ζρεηηθά κε ηελ πεξίζαιςε ησλ ηξαπκαηηψλ, ν ξφινο ηνπ ζπλδέζκνπ ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλνο θαζψο ζα αθνινπζνχζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΔ. Μεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα αλακελφηαλ λα αλαπηχμνπλ ηα κέιε ηνπ πλδέζκνπ ζε πεξίνδν εηξήλεο. Δθηφο απφ ηε ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ πνιεκηθή πεξίνδν, θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε δνθηκαδφκελνπο απφ ζενκελίεο πιεζπζκνχο, πνπ θαη απηέο ζα γίλνληαλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ ΔΔ, ν χλδεζκνο ζα αλαιάκβαλε κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ θάιππηαλ έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ θαη απέβιεπαλ ζηελ πεξίζαιςε θαη ηε δηαπαηδαγψγεζε ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ. Απφ ηε λνζειεία θαη πεξίζαιςε παηδηψλ θαη απφξσλ κέρξη ηελ εθιαΐθεπζε ησλ αξρψλ πγηεηλήο θαη ηελ εζηθνπνίεζε ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ. Η ηειεπηαία πεξηιάκβαλε ηελ εθζηξαηεία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάρξεζεο ησλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ θαη «άιισλ επηβιαβψλ νπζηψλ», ηελ «πξνζηαζία απξνζηάηεπησλ λεαλίδσλ ζηηο κεγαινππφιεηο», κε ηελ εχξεζε αζχινπ θαη εξγαζίαο, ηε ζχζηαζε ζρνιψλ νηθνθπξηθήο θαη κφξθσζεο ππεξεηξηψλ, θαη ηέινο κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ κειψλ ηνπ πλδέζκνπ κε θάζε δήηεκα πνπ ζα πξνήγαγε «ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ηελ ηήξεζε ηεο αγλφηεηαο ησλ εζψλ» 6. Μέιε θαη νξγάλσζε ηνπ πλδέζκνπ Ο χλδεζκνο απνηειείην απφ κέιε επίηηκα, ηαθηηθά θαη ζπλδξνκεηέο. Ο γπλαηθείνο ραξαθηήξαο ηεο ζπζζσκάησζεο ηνληδφηαλ απφ ηελ ηδηαίηεξε ζέζε πνπ είραλ ηα ηαθηηθά κέιε. Έηζη, επίηηκα κέιε ήηαλ άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είραλ πξνζθέξεη 5 Καηαζηαηικόν ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, ανεγνφριζμένοσ ζφμαηείοσ σπό ηην προεδρίαν ηης Α.Μ. ηης Βαζιλίζζης, 1. 6 Καλνληζκφο, ό.π., 4. 4

5 «εμαηξεηηθέο ππεξεζίεο» ζηνλ χλδεζκν, ελψ ηαθηηθφ κέινο ζα κπνξνχζε λα είλαη, κεηά απφ πξφηαζε δχν κειψλ «πάζα Διιελίο δηαηεζεηκέλε λα εξγαζζή πξνο πξναγσγήλ ηνπ ζθνπνχ ηνπ πιιφγνπ αλαιφγσο ηεο εηδηθφηεηφο ηεο» 7. Η ηειεπηαία ήηαλ ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιιεη ηαθηηθή ζπλδξνκή εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ 10 δξρ. ή 100 δξρ., εθάπαμ, είρε φκσο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε κε δηθαίσκα ςήθνπ. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηίηινπ ηνπ δσξεηή απαηηνχληαλ 1000 δξρ., γηα ηνλ ηίηιν ηνπ επεξγέηε θαη γηα ηνλ ηίηιν ηνπ κεγάινπ επεξγέηε, ελψ γηα λα γίλεη θάπνηνο ζπλδξνκεηήο αξθνχζε 1 δξρ. ηνλ ρξφλν. Η νξγάλσζε ηνπ πλδέζκνπ ήηαλ θάζεηε θαη αξθεηά πεξίπινθε. Γηνηθνχληαλ απφ έλα θεληξηθφ φξγαλν, ην Γηνηθεηηθφ ή Γεληθφ πκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ ήηαλ θπξίσο γπλαίθεο, ελψ ηα άξξελα κέιε ηνπ αλαιάκβαλαλ ηηο λνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν πκβνχιην, πνπ είρε ηξηεηή δηάξθεηα, απνηεινχληαλ απφ ηελ πξφεδξν, δπν αληηπξνέδξνπο, δχν γξακκαηείο, εηδηθή θαη γεληθή, ηελ εηζεγήηξηα, ηνλ ηακία θαη ηνλ ειεγθηή ηεο ινγηζηηθήο ππεξεζίεο, ηηο πξφεδξνπο ησλ ηκεκάησλ θαη 9 κέιε. Η βαζίιηζζα, εθηφο απφ δηαξθήο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είρε ην δηθαίσκα λα ππνδεηθλχεη 12 απφ ηα κέιε ηνπ. Φαίλεηαη φκσο φηη ζην πξψην Γ θαη ηα ππφινηπα κέιε εθιέρηεθαλ κεηά απφ δηθή ηεο πξφηαζε 8. Σα ζέκαηα πνπ απαζρνινχζαλ ην Γ, πνπ ζπλεδξίαδε ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο ην ρξφλν, αθνξνχζαλ ηε ζρέζε ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηηο αξρέο, ηνπο άιινπο ζπιιφγνπο, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπιιφγνπ. Έλα δεχηεξν φξγαλν, ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ κέιε ηνπ Γ κία αληηπξφεδξνο, δχν γξακκαηείο, ν ηακίαο, ν ειεγθηήο θαη 9 κέιε- εμέηαδε πξαθηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 9 θαη ππέβαιε πνξίζκαηα γηα έγθξηζε ζην Γεληθφ πκβνχιην. Δηδηθά ζπκβνχιηα πνπ απνηεινχληαλ απφ 3 κέιε ηνπ Γεληθνχ πκβνπιίνπ δηνηθνχζαλ ηα θεληξηθά ηκήκαηα, ελψ ηα επαξρηαθά παξαξηήκαηα δηνηθνχληαλ απφ 10κειή δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα, ε ζχλζεζε ησλ νπνίσλ απνθαζηδφηαλ ελ κέξεη απφ ην Γεληθφ πκβνχιην θαη ελ κέξεη απφ ηα ηαθηηθά κέιε ησλ επαξρηαθψλ παξαξηεκάησλ. ηα ηειεπηαία ζα κπνξνχζαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ, λα ζπκκεηέρνπλ πξντζηάκελνη ησλ εθθιεζηαζηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη πγεηνλνκηθψλ αξρψλ, πξαθηηθή πνπ θαίλεηαη φηη αθνινπζήζεθε γηα 7 Καλνληζκφο, ό.π., 7. Ωζηφζν αλαθέξεηαη φηη θαη θχξηνη ζα κπνξνχζαλ λα πξνηείλνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ πλδέζκνπ. 8 ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξνεδξεχεη ε βαζίιηζζα. Η ίδηα απνθαζίδεη γηα ην απνηέιεζκα ςεθνθνξίαο ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο. 9 Σν εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην ζπληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θάζε έηνπο, εθδίδεη εληάικαηα πιεξσκήο, εγθξίλεη ηηο θαηαζηάζεηο εμφδσλ θάζε ηκήκαηνο θαη δηνξίδεη θαη παχεη ην αλψηεξν πξνζσπηθφ ηνπ ζπλδέζκνπ. Ιδηαίηεξνο θαλνληζκφο νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ηακηαθήο θαη ινγηζηηθήο ππεξεζίαο. 5

6 πνιιά ρξφληα 10. Τπήξρε ζηελφο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ησλ επαξρηαθψλ παξαξηεκάησλ απφ ην γεληθφ θαη ην εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην. Η δηνίθεζε ηνπ ζπλδέζκνπ έκνηαδε κε ππξακίδα, ζηελ θνξπθή ηεο νπνίαο βξηζθφηαλ ε βαζίιηζζα ελψ ζηελ ακέζσο επφκελε βαζκίδα ην γεληθφ ζπκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ ζε κεγάιν βαζκφ νξίδνληαλ απφ ηελ ίδηα. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο απνθάζηδαλ γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ παξαξηεκάησλ. Έηζη φιε απηή ε θάζεηε ηεξαξρία δηαηξερφηαλ απφ κία θηινβαζηιηθή δνκή. Άηνκα πνπ αλήθαλ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζπγρξφλσο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην Δθηειεζηηθφ πκβνχιην, θαη ζηα πξνεδξεία ησλ ηκεκάησλ. Σν 1915, φηαλ δεκνζηεχεηαη ην θαηαζηαηηθφ, πξφεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ ήηαλ ε βαζίιηζζα νθία, αληηπξφεδξνη ε Βηξγηλία Μπελάθε θαη ε Ινπιία ηξέηη, θαη γεληθή γξακκαηέαο ε Καιιηξφε Παξξέλ. Σν 1916, γεληθή γξακκαηέαο ήηαλ ε Ναηαιία Μειά, θαη πξνζηέζεθαλ, ε Αηθαηεξίλε Λαζθαξίδε σο εηζεγήηξηα ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο, ν Νηθφιανο αξίπνινο σο λνκηθφο ζχκβνπινο θαη κέιε ε Ραιινχ Γεσξγαληά, ε Μαξία Γεξνπιάλνπ, ε Ινπιία Σξηαληαθπιιίδε, ε Ινπιία Καιιηγά, ε Καιιηξξφε Παξξέλ, ε Γέζπνηλα Βιαζηνχ, ν Ιάθσβνο Γακαιάο, ν Δπακεηλψλδαο Υαξίιανο, ν Γεκήηξηνο Μάμηκνο θ.ά. Σα άξξελα κέιε πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο λνκηθήο επηζηήκεο, ελψ ζην δπλακηθφ ηνπ ζπιιφγνπ ζα πξνζηεζνχλ αξγφηεξα γηαηξνί θαη αλψηεξνη θξαηηθνί ιεηηνπξγνί σο εηδηθνί εκπεηξνγλψκνλεο. Οη γπλαίθεο πξνέξρνληαη απφ γλσζηέο νηθνγέλεηεο ηεο αζηηθήο ηάμεο, πνιιέο είλαη ζχδπγνη ή θφξεο επηρεηξεκαηηψλ θαη πνιηηηθψλ, ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ρψξν ηεο δεκνζηνγξαθίαο, ηεο επηζηήκεο θαη ησλ γξακκάησλ. Οξηζκέλεο παίξλνπλ κέξνο θαη ζην Γ ηνπ Οηθνλνκηθνχ πζζηηίνπ, ελψ πνιιέο θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ εκπεηξία απφ άιιεο γπλαηθείεο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζηεξίδνληαλ πεξηζζφηεξν ζηηο πξσηνβνπιίεο, ηελ εξγαζία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπο. Δλδηαθέξνλ έρεη λα δεη θαλείο θαη ζε πνηεο άιιεο εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα κέιε ηελ ίδηα πεξίνδν, ή κε πνηεο ζπγγεληθέο ή άιιεο θνηλσληθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο. χκθσλα κε ηηο αλακλήζεηο ηεο Ινπιίαο ηξέηη θαη ηεο Ινπιίαο Καιιηγά, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πλδέζκνπ ηε δηεηία , έπαηδαλ νξηζκέλα πξφζσπα πνπ αλήθαλ ζηνλ θχθιν εκπηζηνζχλεο 10 Σφζν ζηνλ Μεζνπφιεκν φζν θαη κεηαπνιεκηθά, ζηα ζπκβνχιηα ησλ επαξρηαθψλ παξαξηεκάησλ ηνπ πλδέζκνπ ζπκκεηείραλ εμ νξηζκνχ φζνη θαηείραλ δεκφζηεο ζέζεηο, δηεπζπληέο ηξαπεδψλ, επηζεσξεηέο εθπαίδεπζεο, γπκλαζηάξρεο, κεηξνπνιίηεο, λνκίαηξνη θ.ά. 6

7 ηεο βαζίιηζζαο 11. Η γξακκαηεία ηνπ πλδέζκνπ ιεηηνπξγνχζε ζην παιάηη, ελψ ε ίδηα ε βαζίιηζζα δηφξηδε ηηο πξνέδξνπο ησλ ηκεκάησλ θαη ελεκεξσλφηαλ θαζεκεξηλά γηα ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπο. 12 Η ίδηα θξφληηδε λα ξάβνληαη ηα αζπξφξνπρα ησλ βαπηηζηηθψλ ηνπ βαζηιηά ζην ηκήκα ηκαηηνζήθεο. Η επηζεκφηεηα πνπ απνδφζεθε ζηελ ίδξπζε ηνπ πλδέζκνπ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα εγθαίληα, πνπ έγηλαλ ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, παξεπξέζεθε φιε ε βαζηιηθή νηθνγέλεηα, ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ν κεηξνπνιίηεο, ν πξχηαλεο θαη νη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίνπ θαη άιινη επίζεκνη. Δπίζεο, ε πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ζηηο 4 Μαξηίνπ 1916 έγηλε ζηελ Αξραηνινγηθή Δηαηξεία παξνπζία ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Σκήκαηα πνιεκηθά θαη εηξεληθά Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηκέξνπο ζθνπψλ δεκηνπξγήζεθαλ εηδηθά ηκήκαηα, ελψ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ζα επηδησθφηαλ ε δεκηνπξγία παξαξηεκάησλ ζηελ επαξρία. Γηα θάζε ηκήκα, ην νπνίν ζα επνπηεπφηαλ απφ εθνξεία θπξηψλ, ςεθίζηεθε εηδηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο. ε απηά δηαθξίλνληαη νη ζθνπνί ζε θαηξφ πνιέκνπ θαη εηξήλεο. ην θαηαζηαηηθφ δεκνζηεχνληαη νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο γηα ηα εμήο ηκήκαηα: 1) ην ηκήκα νοζοκομείφν θαη λνζνθφκσλ, κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε ζρνιήο λνζνθφκσλ, ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ ΔΔ, θαη ηελ ίδξπζε λνζνθνκείσλ, ζε θαηξφ πνιέκνπ, 2) ην ηκήκα ιμαηιοθήκης, γηα ηελ πξνεηνηκαζία λνζειεπηηθνχ ηκαηηζκνχ θαη ινηπνχ πιηθνχ, 3) «ην ηκήκα δφρημάηφν πξνο ηνπο ζηξαηηψηαο», κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, απνζηνιή θαη δηαλνκή δψξσλ ζηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, 4) ην ηκήκα ζηαθμών, κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ηνπο ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο ηξαπκαηίεο ζηξαηηψηεο θαη ηελ παξνρή ζε απηνχο ηξνθήο, αλαςπθηηθψλ θαη ηζηγάξσλ, 5) ην ηκήκα παροτής εργαζίας, ην νπνίν ζα θξφληηδε λα θαηαγξάςεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ απφξσλ εθέδξσλ θαη λα νξγαλψζεη εξγαζηήξηα ξαπηηθήο γηα λα εμαζθαιίζεη ζηα γπλαηθεία κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο εξγαζία 13, 6) ην 11 Η Ινπιία ηξέηη γηα παξάδεηγκα ήηαλ ζχδπγνο ηνπ Γεσξγίνπ ηξέηη, ππνπξγνχ θαη λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Η νηθνγέλεηα ηξέηη αθνινχζεζε ηε βαζηιηθή νηθνγέλεηα ζηελ εμνξία ηελ πεξίνδν Η βαζίιηζζα γηα παξάδεηγκα, δερφηαλ αιιεινγξαθία απφ φιε ηελ Διιάδα απφ κεηέξεο πνπ δεηνχζαλ λα εηζαρζνχλ ηα άξξσζηα παηδηά ηνπο ζην λνζνθνκείν θαη θξφληηδε λα ξαθηνχλ ηα αζπξφξνπρα ησλ βαπηηζηηθψλ ηνπ βαζηιηά ζην νηθνθπξηθνί ηκήκα ηνπ πλδέζκνπ. Βι. ΓΑΚ, Αξρείν Ι. Μεηαμά, θ. 20 Αλακλήζεηο ηεο Ι. ηξέηη θαη Ι. Καιιηγά, ρεηξφγξαθα. 13 Σν ηκήκα, ζε θαηξφ πνιέκνπ δηαηξείηαη ζε ηξείο εθνξείεο: πιεξνθνξηψλ, γξαθείσλ θαη εξγνζηαζίσλ. Οη εθνξείεο απηέο είραλ έλα ηδηαίηεξν γξαθεηνθξαηηθφ ζχζηεκα. Η πξψηε θαηαξηίδεη θαηάινγν κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ αλάγθε λα εξγαζηνχλ εμαθξηβψλεη ην βαζκφ απνξίαο ηνπο θαη ζπληάζζεη δειηία, ζηα νπνία θαηαγξάθνληαη, εθηφο απφ ην φλνκα, ν αξηζκφο ησλ κειψλ θαη ε δηεχζπλζε ησλ νηθνγελεηψλ, ν βαζκφο πνπ θέξεη ν ζπγγελήο επηζηξαηεπκέλνο ζην ζηξαηφ. Η εθνξεία γξαθείνπ 7

8 ηκήκα ζσζζιηίφν πνπ ζα δεκηνπξγνχζε επηκέξνπο ηκήκαηα αλά ελνξία γηα παξνρή ηξνθήο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ εθέδξσλ, ζε θαηξφ πνιέκνπ, θαη ησλ πησρψλ, ζε θαηξφ εηξήλεο 14, 7) ην ηκήκα πηφτών, γηα ηελ πεξίζαιςε πησρψλ θαη αζζελψλ νηθνγελεηψλ, πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ δηαλνκή θαξκάθσλ, ηξνθίκσλ θαη ελδπκάησλ 15, 8) ην εκπαιδεσηικό ηκήκα, ην νπνίν ζα θξφληηδε γηα ίδξπζε λεπηνηξνθείσλ θαη ιατθψλ λεπηαγσγείσλ 16, κε ζθνπφ, ηελ πεξηζπιινγή θαη πεξίζαιςε ησλ παηδηψλ ησλ εθέδξσλ, ειηθίαο 2-9 εηψλ, ζε θαηξφ πνιέκνπ, θαη ηελ πεξίζαιςε, πξνζηαζία θαη αγσγή γεληθφηεξα ησλ λεπίσλ, ζηηο αξρέο ηεο πγηεηλήο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηνπ παηξησηηζκνχ, ζε θαηξφ εηξήλεο, 9) ην ηκήκα βρεθοκομείοσ, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο θαη ηε δηάδνζε γεληθψλ γλψζεσλ πγηεηλήο γηα βξέθε «ζε φιεο ηηο ιατθέο ηάμεηο» 17, 10) ην ηκήκα σγιεινής, γηα ηε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ πγηεηλήο «ζηα ιατθέο ηάμεηο» θαη ηελ πξνθχιαμε απφ κνιπζκαηηθά λνζήκαηα, θπξίσο ηε θπκαηίσζε θαη ηελ εινλνζία θαζψο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αιθννιηζκνχ, κε θξνληίδεη λα εθδψζεη εγθπθιίνπο πξνο ηα γξαθεία θαη ηα εξγνζηάζηα πνπ έρνπλ αλάγθε πξνζσπηθνχ θαη λα ζπζηήζεη ζε απηά άηνκα απφ ηνπο θαηαιφγνπο, ελψ ε ηξίηε εθνξεία θξνληίδεη γηα ηελ ίδξπζε ξαθείνπ πνπ ζα αλαιάκβαλε ην ξάςηκν αζπξνξνχρσλ, ηε δηφξζσζε εκβαινκέλσλ θαη ηελ κεηαηξνπή ρξεζηκνπνηεκέλσλ ελδπκάησλ θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε εξγαηξηψλ ζε απηφ. Παξάιιεια ζα αλέζεηε θαη θαη νίθνλ εξγαζία. Η αλαδήηεζε δσξεάλ πθαζκάησλ απφ εξγνζηαζηάξρεο, ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχζαλ πξφδξνκεο κνξθέο ππεξεζηψλ θξαηηθήο πξφλνηαο. 14 Σα πνιεκηθά ηκήκαηα ζα ιεηηνπξγνχζαλ ηελ πεξίνδν ηεο επηζηξάηεπζεο. Οη έθνξνη ζηελ Αζήλα, ηνλ Πεηξαηά θαη ηηο επαξρηαθέο πφιεηο, ζα είραλ θξνληίζεη λα ιάβνπλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαηαιφγνπο ησλ νηθνγελεηψλ ησλ εθέδξσλ. Η Αζήλα, ζα δηαηξνχληαλ ζε 8 ηκήκαηα, φζα θαη ηα αζηπλνκηθά ηκήκαηα, ζε θάζε έλα απφ ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχζε ζπζζίηην. Η έθνξνο θάζε ηκήκαηνο ζα ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ νξγάλσζε, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζπζζηηίνπ ηεο ζπλνηθίαο ηεο. Κανονιζμός Τμήμαηος Σσζζιηίφν, Αζήλα Σν ηκήκα ζα ιεηηνπξγνχζε θάζε κέξα απφ ην πξσί σο ην κεζεκέξη γηα λα πξνζέξρνληαη νη πησρνί θαη λα ππνβάιινπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο. Δθηφο απφ θάξκαθα, ζα παξείρε δσξεάλ γάια, δσκφ θξέαηνο, θιηλνζηξσκλέο, ζθεπάζκαηα θαη ελδχκαηα θαζψο θαη κεξίδεο ζπζζηηίνπ. Σα κέιε ηνπ Γ ζα επηζθέπηνληαλ ηηο νηθίεο ησλ πησρψλ πνπ παξαθνινπζνχληαλ απφ γηαηξνχο ηνπ ηκήκαηνο θαη ζα θξφληηδαλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ πνξεία ηεο πγείαο ηνπο. Κανονιζμός Τμήμαηος Πηφτών, Αζήλα 1915, Οη λεπηαγσγνί θαη παηδνλφκνη πνπ ζα πξνζιακβάλνληαλ, κία ή δχν αξρηθά, ζα ήηαλ πηπρηνχρνη ηνπ θξεβειηαλνχ ζπζηήκαηνο, θαηά πξνηίκεζε πηπρηνχρνη ηνπ Γηδαζθαιείνπ ησλ Νεπηαγσγψλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Σκήκαηνο ηεο Δλψζεσο ησλ Διιελίδσλ. Σα νηθήκαηα ζηα νπνία ζα ζηεγάδνληαλ ηα λεπηαγσγεία ζα λνηθηάδνληαλ ζηηο πησρφηεξεο ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ, θαη ελ αλάγθε ζε έλα ή δχν επξχρσξα δσκάηηα κε απιή ή θήπν. Η εθνξεία λεπηνηξνθείσλ ζα θξφληηδε γηα ηελ ίδξπζε ζρνιψλ παηδνλφκσλ ή πξαθηηθψλ λεπηαγσγψλ (head nurses). Βι. Κανονιζμός ηοσ Δκπαιδεσηικού Τμήμαηος, Αζήλα 1915, Η κεγάιε ζλεζηκφηεηα ησλ βξεθψλ απνδίδεηαη ζηελ αλεπαξθή κφξθσζε θαη ζηελ άγλνηα ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ κεηέξσλ θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο εξγαδφκελεο κεηέξεο αλαγθάδνληαη λα εκπηζηεχνληαη ηα παηδηά ηνπο ζε μέλεο γπλαίθεο. Οη εζειφληξηεο ηνπ ηκήκαηνο αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε ησλ ηξνθψλ ζηηο νπνίεο αλαζέηνπλ ηε δηαηξνθή ησλ εθζέησλ θαη ησλ παηδηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ. Καηαγξάθνπλ φζεο ελδηαθέξνληαη λα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο ηξνθνχ, ειέγρνπλ αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη νξγαλψλνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο απφ παηδηάηξνπο. Με επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη εζειφληξηεο ζηα ζπίηηα ηνπο, κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα, επηβιέπνπλ αλ ηεξνχλ ηηο νδεγίεο ησλ παηδηάηξσλ, ελψ γηα ηε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ πγηεηλήο ζηηο κεηέξεο δηνξγαλψλνπλ δηαιέμεηο, δσξεάλ γηα ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ ηάμεσλ θαη κε είζνδν γηα εθείλεο ησλ αλψηεξσλ ηάμεσλ. Πξνηείλνληαη επίζεο θηλεηά κνπζεία κε ππνδείγκαηα θαη βξεθνηξνθεία ζε βηνκεραληθέο πφιεηο γηα ηε θχιαμε ησλ παηδηψλ ησλ εξγαηξηψλ. Βι. Κανονιζμός ημήμαηος Βρεθοκομείοσ,

9 δηαιέμεηο, θσηεηλέο πξνβνιέο, έθδνζε βηβιίσλ θαη ίδξπζε ιατθψλ ινπηξψλ 18, θαη 11) ην οικοκσρικό ημήμα, κε ζθνπφ ηε κφξθσζε θαιψλ νηθνθπξψλ θαη θαιψλ ππεξεηξηψλ, κε ηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ζρνιψλ ζηελ Αζήλα θαη ηελ επαξρία 19. Οη εθνξείεο ησλ ηκεκάησλ θξφληηδαλ θαη γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ (επηζηάηεο, καγείξηζζεο θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ). Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ απαηηνχληαλ δηνηθεηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Μηα γξαθεηνθξαηηθή νξγάλσζε, πνπ πεξηιάκβαλε θαηαγξαθή νηθνγελεηαθψλ δεδνκέλσλ, ζχληαμε θαηαιφγσλ θαη δειηίσλ, δεκηνπξγία κεηξψσλ, ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ έξγνπ ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ελψ νη γλσξηκίεο ησλ κειψλ ησλ πξνεδξείσλ αμηνπνηνχληαλ γηα ηελ εχξεζε πφξσλ θαη πιηθψλ γηα ηα εξγαζηήξηα. Σν έξγν απηφ ζα απνηεινχζε ηε βάζε γηα ηε κεηέπεηηα νξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πξφλνηαο. Πφξνη ηνπ πλδέζκνπ Η ζπζζσκάησζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηθηή νηθνλνκία. Δθηφο απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ηηο δσξεέο θαη ηε βαζηιηθή ρνξεγία, ζεκαληηθφ ηκήκα ησλ πφξσλ ηνπ πλδέζκνπ πξνήιζε απφ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Με ηνλ λφκν 648 ηνπ 1915, ην 10% ησλ θφξσλ ησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ, αθξνακάησλ θαη ρνξψλ, δηαηίζεην γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ, θαζψο αλαγλσξηδφηαλ φηη ην έξγν πνπ αλαιάκβαλε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ παζφλησλ ζηνλ πφιεκν ήηαλ ζεκαληηθφ 20. Σν 1917, κε λέν Β.Γ, νη πφξνη εληζρχζεθαλ απφ ηαρπδξνκηθά ηέιε, ηειεγξαθήκαηα, δηαθεκίζεηο, εηζηηήξηα ζηδεξνδξφκνπ, θ.α.. Φαίλεηαη φηη ν βνπιεπηήο Α. Σππάιδνο Μπαζηάο, κέινο ηνπ πλδέζκνπ, είρε ππνβάιεη πξφηαζε ζηε βνπιή γηα ηε ζεζκνζέηεζε ελφο ελζήκνπ ππέξ ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο 21. Ο ίδηνο ζε άξζξα ηνπ ππνζηήξηδε ηελ αλαγθαηφηεηα επηβνιήο θφξνπ γηα ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. Απφ ηελ έθζεζε 18 ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ ηκήκαηνο ζπκκεηείραλ θαη «θαη νίθνλ επηζεσξήηξηεο» θαζψο θαη ν ηκεκαηάξρεο ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Οη επηζεσξήηξηεο ζα επηζθέπηνληαλ ηα παηδηά ζην ζπίηη ηνπο γηα λα δηαπηζηψλνπλ αλ αθνινπζνχληαη νη νδεγίεο ησλ γηαηξψλ. 19 Οη ζρνιέο απηέο ζα πεξηιάκβαλαλ ηκήκαηα θνπηηθήο, ξαπηηθήο, εκβαιιψκαηνο, καγεηξηθήο, ζηδεξψκαηνο, νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη νηθηαθήο ινγηζηηθήο. Βι. Καλνληζκφο νηθνθπξηθνχ ηκήκαηνο, ζ Νφκνο 608, «Πεξί δηαζέζεσο ησλ εθ ηνπ θφξνπ ησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ εζφδσλ ππέξ ησλ εθ ηνπ πνιέκνπ παζφλησλ», Δθημερίς ηης Κσβερνήζεφς, αξ. θ. 81, 24 Φεβξνπαξίνπ 1915 θαη Β.Γ. «Πεξί εθηειέζεσο ηνπ λφκνπ 648 πεξί δηαζέζεσο ηνπ εθ ηνπ θφξνπ ησλ δεκνζίσλ ζεακάησλ εζφδνπ ππέξ ησλ εθ ηνπ πνιέκνπ παζφλησλ», Δθημερίς ηης Κσβερνήζεφς, 17 Μαξηίνπ 1915, αξ. θ Α. Σππάιδνπ Μπαζηά, «Πεξί επηβνιήο ελζήκνπ θνηλσληθήο πξνλνίαο θαη πεξί ηεο δεκνζίαο αληηιήςεσο θαη εππνηίαο ελ Διιάδη», Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, έη. Α, ηρ. 7-10, Οθηψβξηνο-Γεθέκβξηνο 1916,

10 πεπξαγκέλσλ ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ 22 ζπκπεξαίλνπκε φηη ε βαζηιηθή ρνξεγία θάιππηε ην 15% ησλ εζφδσλ, νη εηζπξάμεηο θφξσλ θαη ελζήκσλ ην 20%, νη δσξεέο ην 24,85%, νη έξαλνη ππέξ επηζηξάησλ ην 14,3%.νη ζπλδξνκέο ην 1,8%, ελψ έλαο επεξγέηεο θάιπςε ην 15,96%. Απφ ηηο δηαθεξχμεηο ζηα έξγα Αλάκεζα ζηνπο ζθνπνχο πνπ δηαηππψλνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ζηε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνπλ απνθιίζεηο θαζψο απφ ηα ηκήκαηα κφλν νξηζκέλα ιεηηνχξγεζαλ. Οη ηνκείο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηε κεγαιχηεξε θηλεηηθφηεηα αθνξνχζαλ ηα ζπζζίηηα ζε δηάθνξεο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο, ηελ παξνρή εξγαζίαο ζε πησρέο γπλαίθεο, ηε δηάδνζε ησλ αξρψλ πγηεηλήο ζηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο επηηφθσλ. Δθηφο απφ ηελ Αζήλα παξαξηήκαηα ηνπ ζπλδέζκνπ ιεηηνχξγεζαλ θαη ζε 6 πφιεηο: ζηνλ Πεηξαηά 23, ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Πάηξα, ηελ Καβάια, ηελ Κέξθπξα θαη ηα Ισάλληλα. ηε ινγνδνζία ηνπ 1916 θαίλεηαη ε έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ πγεία θαη ηελ πεξίζαιςε ζε κία πεξίνδν φμπλζεο ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ιφγσ ηνπ απνθιεηζκνχ. Έηζη, ην ηκήκα πησρψλ ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Δι. Νάδνπ εξγάζηεθε, κε ηε ζπλεξγαζία 50 θπξηψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο αλέιαβε ηνπο πησρνχο κίαο ελνξίαο. Καηάξηηζαλ θαηαιφγνπο απφξσλ νηθνγελεηψλ θαη κνίξαζαλ γάια, θάξκαθα, λνζειεία θαη θιηλνζθεπάζκαηα ζε άηνκα. Σν ηκήκα ζπζζηηίσλ ππφ ηελ θ. Μπαιηαηδή ίδξπζε 7 ζπζζίηηα ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο θαη κνίξαζε θαγεηφ θαη ςσκί. Σν ηκήκα παξνρήο εξγαζίαο, ππφ ηελ θ. ηαζάηνπ, έδσζε εξγαζία ζε 2090 γπλαίθεο θαη ηνπνζέηεζε εξγάηξηεο ζε εξγνζηάζηα, ην ηκήκα Ικαηηνζήθεο ππφ ηελ θ. Καιιηγά θαηαζθεχαζε κεγάιε παξαγγειία εηδψλ λνζνθνκείνπ, ηκαηηζκφ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ζπλδέζκνπ θαη αζπξφξνπρα επηηφθσλ θαη λενγλψλ. Σν ηκήκα λνζειείαο, ζε ζπλελλφεζε κε λνζνθνκεία ηεο πφιεο θαη ηελ ηαηξηθή εηαηξεία, θξφληηζε γηα ηελ εηζαγσγή απφξσλ αζζελψλ ζε λνζνθνκεία θαη γηα ηελ παξνρή θαξκάθσλ. Σν ηκήκα βξεθψλ ππφ ηελ Δ. Λνγνζεηνπνχινπ, θαη ηνλ γηαηξφ Παπαλαγηψηνπ, παξείρε ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε παηδηά επηζηξάησλ θαη δηέλεηκε γάια, θάξκαθα θαη ζπκππθλσκέλν γάια ζε 1896 βξέθε. Σν ηκήκα επηηφθσλ ππφ ηελ πξνεδξία 10 ηνπ θ. Μαξίλνπ θαη κε 22 Απνινγηζκφο ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ, Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, έη. Α, ηρ. 1,( Απξίιηνο 1916), ηνλ Πεηξαηά, ην 1915, ιεηηνπξγνχζε ηκήκα ζπζζηηίσλ, παξνρήο εξγαζίαο, νηθνθπξηθφλ θαη ηκήκα πησρψλ. Σν ηειεπηαίν κνίξαζε θάξκαθα ζε αζζελείο νηθνγέλεηεο επηζηξάησλ, θαζψο θαη δπκαξηθά θαη γάια θαη πεξηέζαιςε 59 νηθνγέλεηεο. Σν ηκήκα παξνρήο εξγαζίαο αλέιαβε ηηο παξαγγειίεο ηνπο ζηξαηνχ,παξέιαβε χθαζκα απφ ηηο απνζήθεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ην δηέζεζε ζε ξάπηξηεο γηα ξαθή ρηησλίσλ θαη πεξηζθειίδσλ.

11 καηεπηήξα ηνλ Κ. Λνχξν παξείρε πεξίζαιςε θαη λνζειεία ζε επηηφθνπο ησλ επηζηξάησλ. Σέινο, ην ηκήκα πγηεηλήο ππφ ηελ Διέλε Γακαιά παξνπζίαζε πινχζηα δξάζε πνπ κεηαθξάζηεθε ζε ζπζηεκαηηθνχο εκβνιηαζκνχο ζηελ Αζήλα 24, δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ ηαηξηθή επίβιεςε ηεο παηδηθήο ειηθίαο, δηνξγάλσζε θχθινπ νκηιηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγηεηλή θαη έθδνζε εηδηθψλ θπιιαδίσλ κε νδεγίεο γηα ηελ πξφιεςε κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Η ζπλεξγαζία ηνπ ηκήκαηνο κε ηνλ ηκεκαηάξρε ηεο ππεξεζίαο ρνιηθήο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο νδήγεζε ζηελ ίδξπζε καζεηηθήο πνιπθιηληθήο κε 5 ηκήκαηα (παζνινγηθφ, ρεηξνπξγηθφ, νθζαικνινγηθφ, νδνληνινγηθφ θαη νξζνπεδηθφ)ζηα νπνία παξαπέκπνληαλ αζζελείο καζεηέο απφ ηνπο ζρνιηάηξνπο πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ζεξαπείαο 25. Η απνπζία θξαηηθψλ δνκψλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηε ζεξαπεία απφξσλ καζεηψλ πνπ έπαζραλ απφ δηάθνξεο κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο ή κε θαλεξά ηα ίρλε ηεο αζξεςίαο, θαζηζηνχζε ην έξγν ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο εκηηειέο θαζψο πεξηνξηδφηαλ ζηε δηάγλσζε ρσξίο λα δηαζέηεη ηα κέζα ηεο ζεξαπείαο. Έηζη, ν χλδεζκνο πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξσζεί απηφ ην έξγν κε ππεξεζίεο πξφλνηαο γηα ηελ πγεία ησλ παηδηψλ πνπ αδπλαηνχζε λα πξνζθέξεη ην θξάηνο. Η θαηαπνιέκεζε ηνπ ηξαρψκαηνο, νη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ε παξνρή νξζνπεδηθψλ εμαξηεκάησλ, ε παξνρή εληζρπηηθήο ηξνθήο, ε ζεξαπεία ησλ δνληηψλ θαη ε δηφξζσζε ηεο κπσπίαο, απνηεινχζαλ ζεκαληηθά βνεζήκαηα γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ πνπ αδπλαηνχζαλ λα θαηαβάινπλ ηα έμνδα ζεξαπείαο. ηνπο καζεηέο δίλνληαλ δσξεάλ θάξκαθα, ηξφθηκα θαη ηαηξηθά είδε. ζα παηδηά θξίλνληαλ θαρεθηηθά θαη ππνςήθηα ζχκαηα ηεο θπκαηίσζεο ζηέιλνληαλ ζηηο παηδηθέο εμνρέο πνπ δεκηνχξγεζε ην ηκήκα. Δπίζεο, γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ελίζρπζε ηεο πγείαο ησλ πξνθπκαηηθψλ καζεηψλ ηδξχζεθε έλα ππαίζξην ζρνιείν πνπ ιεηηνχξγεζε ην 1916 γηα κηθξφ δηάζηεκα, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο ππεξεζίαο ζρνιηθήο πγηεηλήο. Σν ηκήκα πγηεηλήο ήηαλ ην πην πξνσζεκέλν ζρήκα ζπλεξγαζίαο ηνπ πλδέζκνπ κε θξαηηθνχο ιεηηνπξγνχο θαζψο νπζηαζηηθά ην ηκήκα νξγαλψζεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο ρνιηθήο Τγηεηλήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. ηελ επηηπρία απηήο ηεο απφπεηξαο έπαημαλ ξφιν ε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο εθνξείαο θαη ησλ θξαηηθψλ 24 Σνλ Ινχλην ηνπ 1916 ην ηκήκα δηελήξγεζε ζπζηεκαηηθνχο εκβνιηαζκνχο ζηνπο απφξνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο. χκθσλα κε έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ν αξηζκφο ησλ εκβνιηαζζέλησλ αλήιζε ζε άηνκα. Δπίζεο άιια 1000 άηνκα εκβνιηάζζεθαλ ηελ πεξίνδν έμαξζεο ηεο επινγηάο. 25 Γλσζηνί παηδίαηξνη θαη ζρνιίαηξνη πιαηζίσλαλ ηα δηάθνξα ηκήκαηα, φπσο ν Ισάλλεο Φαζζαλέιεο ππεχζπλνο ηνπ νθζαικνινγηθνχ ηαηξείνπ, ν Απφζηνινο Γνμηάδεο ηνπ παζνινγηθνχ, ν Μηραήι Υξπζάθεο ηνπ νξζνπεδηθνχ θ.ά. 11

12 αμησκαηνχρσλ θπξίσο φκσο νη πξσηνβνπιίεο ηνπ ηκεκαηάξρε ηεο ππεξεζίαο Δκκαλνπήι Λακπαδάξηνπ. Ννεκαηνδφηεζε ηεο ρεηξνλνκίαο, γελλαηνδσξία, αγαζνεξγία θαη θνηλσληθή εξγαζία ηα άξζξα πνπ δεκνζηεχνληαη ζην Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηαηππψλεηαη ε λέα αληίιεςε ηεο θηιαλζξσπίαο πνπ επηδηψθεη λα ππεξεηήζεη ν χλδεζκνο. ε απηήλ ηνλίδεηαη ν εθζπγρξνληζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ε ππνρξέσζε ηεο πξνζθνξάο. ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο έλλνηαο ηεο βνήζεηαο θπξίαξρν είλαη ην ζηνηρείν ηεο ινγηθήο. Έηζη, ε «λέα θηιαλζξσπία», πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο επηζηεκνληθή, πξαθηηθή θαη λνήκσλ πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Η εμάζθεζε ηεο αγαζνεξγίαο εθθηλεί απφ δηαθνξεηηθά ειαηήξηα θαη ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθά, ζε ζρέζε κε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο, κέζα. ην πιαίζην απηφ ππνγξακκίδνληαη ηφζν ν πξνιεπηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θνηλσληθήο παξέκβαζεο, φζν θαη ε λέα «πξαθηηθή» αληίιεςε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Η λεσηεξηθφηεηα εζηηάδεη ζε δχν θπξίσο ζεκεία: ζηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ζην ραξαθηήξα ηεο βνήζεηαο, πνπ νξγαλψλεηαη ζε επηζηεκνληθή βάζε απφ ηε κία κεξηά, θαη ζηε δηαλνκή ηνπ «θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ» κέζσ ηεο θνξνινγίαο απφ ηελ άιιε. Σνλίδεηαη ην θνηλσληθφ θαζήθνλ ησλ δπλακέλσλ λα εηζθέξνπλ ε «δηθαηνινγεκέλε ζπζία» ηνπ αηνκηθνχ πξνο φθεινο ηνπ νκαδηθνχ- θαη ε δηθαηνινγεκέλε επέκβαζε ηεο εμνπζίαο γηα ηελ πξφιεςε ηνπ «θνηλσληθνχ θαθνχ». Αζθείηαη έηζη θξηηηθή ζηελ θαηεζηεκέλε εγσηζηηθή αληίιεςε γηα ηελ αγαζνεξγία, ε νπνία απνξξίπηεηαη σο αλαπνηειεζκαηηθή θαη εθιακβάλεηαη σο ειεεκνζχλε πνπ ηαπεηλψλεη ηνλ επεξγεηνχκελν. Η αιιειεγγχε δε ζηεξίδεηαη ζε αηζζήκαηα ππνθεηκεληθά θαη ειεχζεξα «αιι εηο αξρήλ επηζηεκνληθήλ θαη ινγηθήλ ηθαλήλ λα δηθαηνινγήζε θαη ηελ επέκβαζηλ ηεο εμνπζίαο». 26 ηελ λέα απηή αληίιεςε, φπνπ ηα φξηα αλάκεζα ζηελ αγαζνεξγία θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα ζπγρένληαη, ηα ζσκαηεία είλαη ηα θαηαιιειφηεξα φξγαλα γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Αλάκεζα ζηνπο ιφγνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηφ αλαθέξεηαη ε πξνζσπηθή επαθή πνπ αλαπηχζζνπλ ηα κέιε ηνπο κε ηνπο έρνληεο αλάγθε βνεζείαο. Δξρφκελνη ζε επαθή καδί ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηελ ηδησηηθή ηνπο δσή θαη λα ηνπο βνεζήζνπλ πχξνο Λνβέξδνο, «Η θνηλσληθή αιιειεγγχε», Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, έη. Α, ηεχρ. 1, Απξίιηνο 1916, Γ. Κπξηαδήο, «Η ζθφπηκνο αγαζνεξγία», Γεληίον, φ.π.,

13 Η γπλαηθεία θηιαλζξσπία νξγαλψλεηαη ζηε βάζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ζπλδέεηαη κε ηνλ πινχην ηνπ έζλνπο, ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο εχξσζηεο λέαο γεληάο. «Η κεζνδηθή νξγάλσζηο ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο» πξνζαξκφδεηαη πξνο «ηηο λέεο θαηεπζχλζεηο ηεο πξαθηηθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο». 28 ηφρνο ησλ δξάζεσλ ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη λα «κεηαβιεζεί ην αλζξψπηλνλ ηνχην πιηθφλ ηα ξαρεηηθά θαη θαθψο δηαηεξεκέλα παηδηά ηνπ εξγαηηθνχ θφζκνπ εηο επξψζηνπο κεηέξαο επξψζησλ ηέθλσλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ηνλ πινχηνλ ηνπ έζλνπο». 29 παξέκβαζε ησλ εζεινληξηψλ ηνπ πλδέζκνπ έρεη ζηφρν θπξίσο ηε δηαθψηηζε θαη ηελ πξαθηηθή βνήζεηα ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ιατθά ζηξψκαηα θαη ιηγφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα. ε απηφ ην πιαίζην, ε βνήζεηα ζηνλ θησρφ δελ απνθιείεηαη, αιιά δίλεηαη κε ηε κνξθή ηαηξηθήο θξνληίδαο, παξνρήο εξγαζίαο ή δηαλνκήο ηξνθίκσλ, θαη κφλν έπεηηα απφ εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Η εμαθξίβσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ην δειηίν απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ζεηηθηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο εηζαγσγήο λέσλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ. Η «λνήκσλ θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο» εθθξάδεηαη κε ηελ αλάιεςε έξγσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη εθιαΐθεπζεο ησλ λέσλ αξρψλ πγηεηλήο. Η δεκηνπξγία ζπκβνπιεπηηθψλ ζηαζκψλ θαη καηεπηεξίσλ, ηα γξαθεία εχξεζεο εξγαζίαο, ε παξνρή πγηεηλήο ηξνθήο γηα ηνπο εξγάηεο, ηα ππαίζξηα ζρνιεία γηα ηα θαρεθηηθά παηδηά, θέξλνπλ «ην ζπέξκα ησλ λέσλ ηνχησλ ζεσξηψλ». Γηα παξάδεηγκα, ε επηζεψξεζε ησλ ζπηηηψλ ησλ ιατθψλ νηθνγελεηψλ απφ ηηο εζειφληξηεο ηνπ ζπλδέζκνπ απνζθνπεί ηφζν ζηελ δηδαζθαιία πξαθηηθψλ ηξφπσλ πγηεηλήο πξνθχιαμεο επί ηφπνπ φζν θαη ζηελ ελεκέξσζε ησλ αξρψλ γηα ηηο εζηίεο εμάπισζεο κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ, φπσο ε θζίζε 30. ηα εηξεληθά ηκήκαηα, θαη θπξίσο ζην ηκήκα πγηεηλήο, γηλφηαλ κεζνδηθή εξγαζία ψζηε λα αλαπηπρζεί ππφ θαιχηεξνπο φξνπο ε λέα γεληά βξεθνθνκείν, λεπηαθφο θήπνο, ππαίζξηα ζρνιεία θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαιχηεξα ε γπλαίθα ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο. πσο θαη ζε άιιεο ρψξεο ην θξάηνο, παξά ηηο αλεζπρίεο πνπ είραλ εθθξαζηεί γηα ηα πςειά πνζνζηά βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο, δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δξαζηήξην ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα 28 Βι. ηνπο ζθνπνχο ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ ζην Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, φ.π., Βι. Δ. Λνγνζεηνπνχινπ, «Η θνηλσληθή ζεκαζία ηεο γπλαηθείαο εξγαζίαο», Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, φ. π., Ο ζεζκφο ησλ επηζεσξεηξηψλ ήηαλ δηαδεδνκέλνο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα ζηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, φπνπ σο επηζθέπηξηεο αδειθέο ζσξνχληαλ πνιχηηκεο βνεζνί ηνπ γηαηξνχ ζηνλ αγψλα γα ην μεξίδσκα ησλ πξνιήςεσλ. Γηα ηε εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ απηνχ βι. Δ. Λνγνζεηνπνχινπ, «Η επηζεψξεζηο ησλ ζπηηηψλ», Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, έη. Α, ηεχρ. 4-6, Ινχιηνο-επηέκβξηνο 1916, Η

14 βξέθε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ Οη παξεκβάζεηο ζην ρψξν απηφ πξνήιζαλ απφ γπλαηθείεο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ κε εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο πνπ αλαδεηνχζαλ ηξφπνπο λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή ζηνηρεηψδεηο δνκέο βνήζεηαο. Ο χλδεζκνο επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα πβξηδηθφ ππνπξγείν θνηλσληθήο πξφλνηαο, σο έλα ππνθαηάζηαην θξάηνπο πνπ πηνζεηνχζε λεσηεξηθέο γξαθεηνθξαηηθέο πξαθηηθέο θαηαγξαθήο ησλ ππνθεηκέλσλ θαη νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ. Η εμνξζνινγηζκφο ηεο βνήζεηαο γηλφηαλ ζηε βάζε ηεο εμαθξίβσζεο ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ θησρψλ θαη ζηεξηδφηαλ ζε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνξίαο. Απφ ηνλ χλδεζκν ζην ίδξπκα: αιιαγή ζηφρσλ θαη πνιηηηθνχ πιαηζίνπ Η αιιαγή νλνκαζίαο, ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη δηθηχνπ ππνζηήξημεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πνιηηεηαθή αιιαγή θαη γεληθφηεξα νη πνιηηηθέο εμειίμεηο θαζφξηζαλ ηελ χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζπζζσκάησζεο. Ο χλδεζκνο δελ έκεηλε αλεπεξέαζηνο απφ ηηο αλαηαξαρέο ζηε δεκφζηα δσή πνπ πξνθάιεζε ε φμπλζε ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ ην Απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1916, κε ηελ επηβνιή ηνπ απνθιεηζκνχ, ν ζχλδεζκνο αλαγθάζηεθε λα πεξηνξίζεη ηε δξάζε ηνπ. Πξνζπαζψληαο λα αληηκεησπίζεη ηηο ειιείςεηο ηξνθίκσλ θαη θαπζίκσλ ζηελ πξσηεχνπζα, επηθεληξψζεθε ζην νηθνθπξηθφ ηκήκα θαη ην ηκήκα ζπζζηηίσλ 31. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1917, ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπβέξλεζεο Βεληδέινπ θαη ηελ απνρψξεζε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ν Παηξησηηθφο χλδεζκνο δηαιχεηαη, αθνινπζψληαο ηελ ηχρε άιισλ θηινβαζηιηθψλ ζπιιφγσλ. ηε ζέζε ηνπ ηδξχεηαη, κε ηνλ λφκν 808, ην Παηξησηηθφ Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο, κε ζθνπφ ηελ πεξίζαιςε ησλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, ηε βνήζεηα ζε παζφληεο απφ ζενκελίεο θαη θπζηθέο θαηαζηξνθέο ηε βνήζεηα ζε απφξνπο, αζζελείο, αλαπήξνπο, απξνζηάηεπηεο κεηέξεο θαη παηδηά 32. Δίρε πξνεγεζεί ε ίδξπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηζάιςεσο απφ ηελ θπβέξλεζε Θεζζαινλίθεο. Η εκπεηξία πνπ είρε απνθηεζεί ζηελ πεξίζαιςε ησλ πξνζθχγσλ, ζα πξέπεη λα έπαημε ξφιν ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηνπ ζπλδέζκνπ. Σν Παηξησηηθφ Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο 31 Σν νηθνθπξηθφ ηκήκα δηέλεηκε εηδηθέο ρχηξεο (απηφκαηα καγεηξεία κε ρξήζε αρχξνπ) γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαγεηνχ κε νηθνλνκηθφ ηξφπν, ζχζηεκα πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλν ζηε Γεξκαλία θαη ηελ Ακεξηθή. Γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ λένπ ηξφπνπ καγεηξέκαηνο πνπ ήηαλ πξνζαξκνζκέλνο ζηηο έθηαθηεο πεξηζηάζεηο, ν χλδεζκνο πξνζέιαβε εηδηθή δαζθάια εθπαηδεπκέλε ζην Simmon s College ηεο Βνζηψλεο. Βι..Λ., «Μέηξα ηνπ παηξησηηθνχ πλδέζκνπ δηα ηνλ απνθιεηζκφλ», Γεληίον ηοσ Παηριφηικού Σσνδέζμοσ ηφν Δλληνίδφν, φ.π., θαη Βι. λφκνο 808, «Πεξί Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πξνζηαζίαο», Δθημερίς ηης Κσβερνήζεφς, αξ. θχι. 183, ηρ. Α, (2 επηεκβξίνπ 1917),

15 ππεξεηεί ηε δεκφζηα αληίιεςε, φπσο ππνγξακκίδεηαη ζηνλ λφκν, «ζπλδπαδνκέλεο ηεο θξαηηθήο επηβνιήο θαη κεξίκλεο κεηά ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο». 33 Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ θέξλεη ε θηιειεχζεξε θπβέξλεζε αθνξνχλ ζην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ ηδξχκαηνο, ηνπο πφξνπο, ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα πξφζσπα πνπ ηνλ πιαηζηψλνπλ. Με ηε λέα ηνπ κνξθή ην ίδξπκα έρεη «ηδίαλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα» θαη ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο. Πνιιέο απφ ηηο εμνπζίεο πνπ αλήθαλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πεξλνχλ ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηζάιςεσο ελψ απφ ηα κέιε άιια είλαη έκκηζζα θαη άιια άκηζζα. Ο Τπνπξγφο δηνξίδεη ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, 7-12 άηνκα, άλδξεο ή γπλαίθεο πνπ ππεξεηνχλ ακηζζί, ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αληηπξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα κέιε ηνπ Γλσκνδνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ ηκεκάησλ θαη εγθξίλεη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ηκεκάησλ. Ο ίδηνο δηνξίδεη επίζεο ηνλ γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Ιδξχκαηνο, ν νπνίνο έρεη βαζκφ ππνπξγηθνχ γξακκαηέσο Α ηάμεσο, ηνλ ηακία, θαζψο θαη ην έκκηζζν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ θεληξηθψλ ηκεκάησλ. Έηζη έλα κέξνο ηνπ έξγνπ πνπ είραλ αλαιάβεη εζεινληέο ζηελ πξνεγνχκελε θάζε ηνπ ζπιιφγνπ εθηειείηαη πιένλ απφ δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη έθηαθην πξνζσπηθφ. Αλ θαη έλα κέξνο ησλ πφξσλ εμαθνινπζεί λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλδξνκέο ησλ κειψλ, ηηο δσξεέο θαη ηνπο εξάλνπο, ε ζηαζεξή νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε ηνπ δεκνζίνπ θαη ε εκπινθή ηνπ ππνπξγείνπ ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππεξεζηψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ αιιαγή ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ζε έλα ίδξπκα πνπ εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ην θξάηνο. Σν ίδξπκα επηρνξεγείηαη απφ ην θξάηνο κε δξρ. ην 1917, ελψ ζηελ πεξηνπζία ηνπ πεξηέξρεηαη ηφζν ην ηακείν ηνπ Παηξησηηθνχ πλδέζκνπ ησλ Διιελίδσλ, φζν θαη εθείλν ηνπ Οηθνλνκηθνχ πζζηηίνπ, πνπ επίζεο δηαιχζεθε ηελ ίδηα ρξνληά. Έηζη, ην 1917 ην ίδξπκα, απφ θηιαλζξσπηθφ ζσκαηείν ππφ ηελ επνπηεία ηεο βαζίιηζζαο, κεηαηξέπεηαη ζε εκηθξαηηθφ νξγαληζκφ πνπ ζηειερψλεηαη απφ πξφζσπα πξνζθείκελα ζηε βεληδειηθή παξάηαμε. Ο δηνξηζκφο ηνπ Δκκαλνπήι Μπελάθε ζηελ πξνεδξεία ηνπ ηδξχκαηνο, κέρξη ην 1918, θαη ηνπ Θξαζχβνπινπ Πεηκεδά απφ ην 1918 κέρξη ην 1921, θαζψο θαη ε πιαηζίσζή ηνπ ζπκβνπιίνπ απφ θπξίεο ηνπ βεληδειηθνχ ρψξνπ σο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ, επηβεβαηψλνπλ ηε ζρέζε πνιηηηθήο έληαμεο, θξαηηθήο εμνπζίαο θαη δηνίθεζεο ηεο ζπζζσκάησζεο. Πνιιά απφ ηα παιηά ηκήκαηα δηαηεξήζεθαλ, άιιαμε φκσο ν ηξφπνο νξγάλσζήο ηνπο, φπσο ην ηκήκα θησρψλ θαη ην ηκήκα ιατθψλ ζπζζηηίσλ, πνπ επεθηάζεθε ζε δηάθνξεο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο. Σν 33 Βι. Το Παηριφηικόν Ίδρσμα Περιθάλυεφς, δαθηπιφγξαθν, Αξρείν Δκκαλνπήι Μπελάθε, θ. 9, Ιζηνξηθφ Αξρείν Μνπζείνπ Μπελάθε. 15

16 ηκήκα θησρψλ αλέιαβε εθηφο απφ ηε δηαλνκή ηξνθίκσλ «ηδίσο φξπδα, δπκαξηθά θαη ζπκπεππθλσκέλνλ γάια λεζηιέ» 34 ηε δηάζεζε εηδψλ ηκαηηζκνχ θαη ρξεκαηηθψλ βνεζεκάησλ, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε εηδηθά ηαηξεία, πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο θπξηφηεξεο ζπλνηθίεο ηεο πξσηεχνπζαο, θαη ηε δσξεάλ λνζειεία ησλ απφξσλ ζηα λνζνθνκεία. ην ηκήκα ζπζζηηίσλ ιεηηνπξγνχζαλ αξρηθά ηξία καγεηξεία ζε θεληξηθά ζεκεία ζηελ Αζήλα ζηελ Πιάθα, ην Βαξβάθεην θαη ηε ιεσθφξν Αιεμάλδξαο θαη επηά ζπλνηθηαθά «δηαλεκεηήξηα», ζηα νπνία είηε παξέρνληαλ γεχκαηα ζε ρακειή ηηκή 35 είηε ζηηίδνληαλ δσξεάλ εξγαηηθέο νηθνγέλεηεο πνπ είραλ εμαζθαιίζεη εηδηθή άδεηα. Ιδηαίηεξε κέξηκλα είρε πξνβιεθζεί γηα ηηο άπνξεο ζειάδνπζεο κεηέξεο, νη νπνίεο ηξέθνληαλ δσξεάλ ζηα εζηηαηφξηα ηνπ ηδξχκαηνο βάζεη θαηαιφγσλ πνπ ζπληάζζνληαλ έπεηηα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ ηαηξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηδξχκαηνο. Σν 1918 ζηα ζπζζίηηα παξαζθεπάδνληαλ απφ κεξίδεο θαγεηνχ ηελ εκέξα, ζπλήζσο φζπξηα, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ δηαλεκφηαλ δσξεάλ, θπξίσο ζε επαίηεο. 36 Η νξγάλσζε ζπζζηηίσλ γηα ηελ παηδηθή ειηθία ζπζηεκαηνπνηήζεθε απηή ηελ πεξίνδν. Η παξνρή πγηεηλήο ηξνθήο «εηδηθψο παξαζθεπαζκέλεο εηο άηνκα θαρεθηηθά ή νπσζδήπνηε αζζεληθά παηδία, κε έρνληα ηα κέζα λα αθνινπζήζσζηλ εηδηθήλ δίαηηαλ» 37, ε πξνζθνξά ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη θαξκάθσλ δσξεάλ, ε ίδξπζε ειηνζεξαπεπηεξίνπ ζηε Μαζεηηθή Πνιπθιηληθή θαη ε ζεζκνζέηεζε ππαίζξησλ ζρνιείσλ, εηθνλνγξαθνχζαλ ην ελδηαθέξνλ ηεο λέαο δηνίθεζεο ηνπ ηκήκαηνο πγηεηλήο γηα ελίζρπζε ηνπ νξγαληζκνχ ησλ επάισησλ παηδηψλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ηδξχκαηνο πξνο ηελ παηδηθή ειηθία, θαη ηδηαίηεξα ηε βξεθηθή, αληρλεχεηαη θαη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ βξεθνθνκηθνχ ζηαζκνχ κε ηε βνήζεηα ηνπ Ακεξηθαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, 38 ηε ιεηηνπξγία δχν λεπηαγσγείσλ θαη ελφο παηδηθνχ αζχινπ, φπνπ νη άπνξεο κεηέξεο κπνξνχζαλ λα αθήλνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα λα εξγαζηνχλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ην ίδξπκα ίδξπζε παξαξηήκαηα θαη ζε πεξηνρέο πνπ είραλ πεξηέιζεη ππφ ειιεληθφ έιεγρν, φπσο ε Αδξηαλνχπνιε θαη ε κχξλε. Δηδηθέο απνζηνιέο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ, κέιε ηνπ Γ, γηαηξνί ηνπ ηδξχκαηνο θαη παηδαγσγνί, νξγαλψλνπλ ηελ άλνημε ηνπ 1919 ην έξγν απνθαηάζηαζεο ησλ επαλαπαηξηζζέλησλ θαηνίθσλ ηεο Θξάθεο θαη ηνπ Πφληνπ, ηε δηαλνκή βνεζεκάησλ ζηνπο απφξνπο θαζψο θαη ηελ ηαηξηθή επίβιεςε ησλ νξθαλψλ παηδηψλ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Βι. δαθηπιφγξαθν, «Σν Παηξησηηθφλ Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο», φ.π. 35 Κάζε γεχκα ζηνίρηδε 20 ιεπηά ην Βι. ζηο ίδιο, Βι. «Καηάζηαζηο ζπζζηηίσλ», Αξρείν Δκκαλνπήι Μπελάθε (ΠΙΠ), θ. 9,.φ.π. 37 Βι. δαθηπιφγξαθν, «Σν Παηξησηηθφλ Ίδξπκα Πεξηζάιςεσο», Αξρείν Δκκαλνπήι Μπελάθε φ.π., Βι. «Ίδξπζηο θαη ηζηνξηθφλ ηνπ ΠΙΠΠ», Το Παιδί, έη. Γ αξ. ηρ. 21, Μάξηηνο- Απξίιηνο 1933, 35-16

17 Αλαηνιηθή Θξάθε, ηνλ Πφλην, θαη ηε Μηθξά Αζία. Σν έξγν απνηεινχζε ηκήκα ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ θαηέβαιε ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ εθηφο ζπλφξσλ ζε κία ηαξαγκέλε πεξίνδν 39. Τπφ απηή ηε κνξθή ην ίδξπκα ελεξγνχζε σο εθπξφζσπνο ηνπ εζληθνχ θξάηνπο θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, φπσο αλαθεξφηαλ ζε ζρεηηθφ έληππν. Η δξάζε ηνπ ηαπηηδφηαλ κε ηελ θξαηηθή πνιηηηθή. Έηζη, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηα κέιε άιισλ εζληθψλ θνηλνηήησλ ζε φ,ηη αθνξνχζε ηελ πεξίζαιςε, εξκελεπφηαλ κε θαρππνςία ζην πιαίζην ησλ πνιπεζληθψλ θνηλσληψλ ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη θάπνηε έδηλε αθνξκή γηα δεκηνπξγία εζληθψλ δηελέμεσλ. 40 Η κεηθηή ζχλζεζε ησλ ζρεκάησλ πξφλνηαο θαη ε επαγγεικαηνπνίεζε ηεο βνήζεηας Η ιεηηνπξγία ηνπ Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο δηαηεξήζεθε κε απηή ηε κνξθή κέρξη ηελ επφκελε πνιηηηθή αιιαγή. Η ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ 1920, ε επηζηξνθή ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη νη εθθαζαξίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ζην δεκφζην ζα ζεκαηνδνηήζνπλ ην πέξαζκα ζε κία λέα θάζε ζηελ ηζηνξία ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Σν 1921 ην ίδξπκα ζα επαλέιζεη ζηε κνξθή ηνπ πλδέζκνπ θαη ζα πιαηζησζεί απφ θηινβαζηιηθά ζηειέρε 41 γηα λα αιιάμεη θαη πάιη θαζεζηψο θαη ζρέζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία κεηά ηελ κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. Ωζηφζν, ε επηρνξήγεζε απφ ην δεκφζην ηακείν θαη ν δηνξηζκφο ππαιιήισλ (γηαηξψλ, θαξκαθνπνηψλ, λνζνθφκσλ, λεπηαγσγψλ θ.ά.) απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηζάιςεσο, ζα πξέπεη λα εξκελεπηνχλ σο ζηνηρεία ηνπ θξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο βνήζεηαο πνπ πηνζεηεί πιένλ θαη ν 39 Βι. Έθζεζηο πεπξαγκέλσλ ηεο εηο Κσλζηαληηλνχπνιηλ θαη Πφληνλ απνζηνιήο ηνπ παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πεξηζάιςεσο, Αξρείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ΔΛΙΑ, Ι/5 40 Σν Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο είρε νξγαλψζεη νξθαλνηξνθεία, νηθνηξνθεία θαη βηνηερληθέο ζρνιέο ζηελ Κνκνηελή, ηελ Ξάλζε θαη ην Γεδέαγαηο, ιίγν κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Γπηηθήο Θξάθεο απφ ηνλ ζπκκαρηθφ ζηξαηφ. Δπίζεο καζεηηθή πνιπθιηληθή ζηε κχξλε θαη άζπια παηδηψλ. Σν δήηεκα ηεο πεξίζαιςεο ησλ παηδηψλ ζηε Μηθξά Αζία απαζρφιεζε ηε δηεζλή θνηλή γλψκε κεηά απφ θαηαγγειίεο ηνπ Σνχξθνπ γηαηξνχ Zudhi Bey ζε άξζξν ηνπ ζην Bulletin de l Union International de secours aux enfants ηνλ Μάην ηνπ 1920, ζην νπνίν θαηεγνξνχζε ηηο ειιεληθέο αξρέο γηα εγθαηάιεηςε θαη δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ παηδηψλ ησλ Σνχξθσλ. Βι θαη ηελ απάληεζε ηνπ Δκκ. Λακπαδάξηνπ ζην ίδην πεξηνδηθφ γηα ηελ άλεπ δηαθξίζεσλ πεξίζαιςε ησλ παηδηψλ κε ηίηιν: «La civilization hellenique en Asie Mineure et la protection de l enfance», θαη ζηα ειιεληθά «Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο ελ Μηθξαζία θαη ε πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ», Παιδολογία, ηρ. 4 ( Ινχιηνο 1920), Βι. Κ. Υαξηηάθεο, «Η πξνζηαζία ηνπ παηδηνχ. Πψο πξνζηάηεςε ηελ παηδηθή ειηθία ην Τπνπξγείν Πεξηζάιςεσο», Παιδολογία, έη. Α, ηρ. 3, Ινχληνο 1920, Νφκνο 2719 «Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ λφκσλ 808 θαη 1172 πεξί ζπζηάζεσο Παηξησηηθνχ Ιδξχκαηνο Πεξηζάιςεσο», Δθημερίς ηης Κσβερνηζεφς, αξ. θ. 167, 8 επηεκβξίνπ 1921,

18 θηινβαζηιηθφο ζχλδεζκνο, θαη ηα νπνία ζεκαίλνπλ φηη ε εκπινθή ηνπ θξάηνπο ηείλεη λα απνθηήζεη κφληκν ραξαθηήξα. 42 Απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ θπξηφηεξσλ αιιαγψλ ζηε θπζηνγλσκία κηαο ζπιινγηθφηεηαο πνπ δεκηνπξγήζεθε ηελ πνιεκηθή πεξίνδν κε έληνλα ηα ίρλε ηεο πνιηηηθήο επηξξνήο αλαδεηθλχεηαη ν λεσηεξηθφο ραξαθηήξαο πνπ ηείλεη λα πάξεη ε βνήζεηα ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ν κεηθηφο ραξαθηήξαο ησλ ζρεκάησλ πξφλνηαο θαη ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ θξάηνπο 43. ηηο αξρέο ηνπ 20 νχ αηψλα ην θξάηνο επηρνξεγνχζε ηνπο ζπιιφγνπο γηα λα αλαιάβνπλ ηελ νξγάλσζε ηεο βνήζεηαο ζε ηνκείο πνπ είραλ αξρίζεη λα αλαγλσξίδνληαη σο πεδίν ηνπ θξάηνπο. Παξά ηελ εζεινληηθή ηνπ πξνέιεπζε ν ζχλδεζκνο εγθαηλίαζε γξαθεηνθξαηηθέο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πηνζέηεζε ην θξάηνο, ελψ ζηνηρεία θξαηηθήο νξγάλσζεο θαη εζεινληηθήο δηθηχσζεο ζπλππήξραλ ζε δηάθνξεο αλαινγίεο θαη ζηε θηινβαζηιηθή θαη ζηε θηιειεχζεξε θάζε ηνπ. Η θξαηηθή επηρνξήγεζε, ε πξφζιεςε ππαιιήισλ είηε απφ ηε ζπζζσκάησζε είηε απφ ην ππνπξγείν θαη ε γξαθεηνθξαηηθή δνκή απνηεινχζαλ ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν θάζεσλ. Παξά ηηο αιιαγέο πξνζψπσλ, θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ν ηξφπνο παξέκβαζεο ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηνπο απνδέθηεο ηεο βνήζεηαο δελ ζα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο, ηνπιάρηζηνλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ επίβιεςε ηεο παηδηθήο ειηθίαο. Η ζπλεξγαζία ηνπ ζπλδέζκνπ κε ηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ηεο ππεξεζίαο ζρνιηθήο πγηεηλήο θαη ε παξνπζία ηνπ Λακπαδάξηνπ ζα είλαη ζπλερείο κέρξη θαη ην 1940 θαη δελ ζα επεξεαζηνχλ απφ ηηο πνιηηηθέο αιιαγέο. Αλ θαη ν ζχλδεζκνο ήηαλ νκφθπιε δεκφζηα θνηλσληθφηεηα πνπ ζηεξηδφηαλ ζηε δξάζε ησλ εζεινληξηψλ, ε ηαηξηθή απζεληία ήηαλ απηή πνπ θαζφξηζε ηνπο φξνπο ζπλάθεηαο κε ηηο γπλαίθεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ πνπ απεπζχλνληαλ ζην ζχλδεζκν γηα λα δεηήζνπλ ζπκβνπιέο, λα πάξνπλ βνήζεηα ζε είδνο ή λα ηχρνπλ ζεξαπείαο. Οη γηαηξνί ηεο ζπζζσκάησζεο πνπ νξγάλσζαλ ηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο επηηφθσλ θαη ηνπο βξεθνθνκηθνχο ζηαζκνχο, ηηο παηδηθέο εμνρέο θαη ηα ππαίζξηα ζρνιεία, δηακφξθσζαλ ηα εξγαιεία παξαηήξεζεο, θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ, επέβαιαλ ηα ζηάληαξη ηεο θαλνληθφηεηαο θαη ησλ απνθιίζεσλ θαη ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηνπνίεζε ηεο βνήζεηαο. πκπιήξσζαλ ην θελφ ζηηο θξαηηθέο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξίζαιςεο γηα ηηο κεηέξεο θαη ηα παηδηά. Ήηαλ νη ίδηνη πνπ κε ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο επηρείξεζαλ λα αλαδείμνπλ ηνπο 42 Γηα ηελ πξφζιεςε ππαιιήισλ σο θξηηήξην δηάθξηζεο εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο, βι. Alan Kidd, Civil Society or the State?: Recent Approaches to the History of Voluntary Welfare, Journal of Historical Sociology, 15/ 3, 2002, Σηο ίδιο,

19 θηλδχλνπο πνπ δηέηξερε ην έζλνο απφ ηελ πςειή βξεθηθή ζλεζηκφηεηα θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ. Η παξνχζα έξεπλα έρεη ζπγρξεκαηνδνηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν ΔΚΣ) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) Δξεπλεηηθφ Υξεκαηνδνηνχκελν Έξγν: ΘΑΛΗ. Δπέλδπζε ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο κέζσ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ. 19

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece

President of the General Assembly - Technical Chamber of Greece -------- Προωθημένο μήνσμα -------- Προζκλήζεις για ηην ζσνάνηηζη ηων μελών ηης επιηροπής ηοσ άρθροσ 29 Ν. 4439/2016, ΦΕΚ Α' 222. Tue, 6 Jun 2017 17:21:10 +0300 Ανηωνία Μοροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα