ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 Α.Π.: 13/12-02/16002/1237 ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα Έχοντας υπόψη: «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»,στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το άρθρο 4 του Π..85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Το Π 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152). 5. Το Π 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 77

2 7. Το Π.. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 191/96 (ΦΕΚ Α 154). 8. Το Π.. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19). 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 10. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14. Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18797/ (ΦΕΚ Β 1540) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/ (ΦΕΚ Β 525) όµοια απόφαση 15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 16. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 17. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 77

3 18. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 20. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 22. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 956/Β/ ) Απόφαση µε θέµα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόρριψη των αιτήσεων των συνηµµένων Πινάκων 1, 2 και 3 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Οι αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1,2 και 3 θεωρούνται µη ολοκληρωµένες και απορρίπτονται για τους κατωτέρω λόγους: ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 77

4 1. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 1 αφορά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα στη µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος, εντός της οριζόµενης από την προκήρυξη καταληκτικής ηµεροµηνίας, όπως προέκυψε από τον έλεγχο πληρότητας των ακόλουθων δικαιολογητικών: αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 2. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 2 αφορά στην εκπρόθεσµη κατάθεση της αίτησης στο σύστηµα. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είναι µεταγενέστερη της 31 ης Οκτωβρίου 2013, ηµεροµηνία η οποία σύµφωνα µε την πρόσκληση του προγράµµατος αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήσεων. 3. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 3 αφορούν στη µη απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησης στο Πρόγραµµα, δηλαδή µέσα στο χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών από την υποβολή της, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως αντικαταστάθηκε µε την Α.Π. Α.Π. 13/12-01/9155/799/ όµοια απόφαση. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 77

5 Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: - Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. - Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1 ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 77

6 Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. α/α ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗ ΑΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΕΓΓΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΡΑΗΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΡΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΛΙΟΥΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 77

7 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΙΒΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΩΜΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΤΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 45. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΥΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΙΠΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΤΕΠΟΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΗΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 77

8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΒΑΡΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥ ΙΚΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΖΑΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΟΥΓΕΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΥΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΙΘΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΡΙΣΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΛΟΥΚΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΛΑΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΤΡΕΓΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΑΝ ΡΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 77

9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 111. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΣΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΡ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΛΓΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 77

10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΒΕΡ ΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΤΩ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΙ ΩΡΟΣ ΚΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΤΩ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΑΜΨΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΪ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΟΛΟΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥ ΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ ΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΟΥΒΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΤΑΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑ ΦΑΝΟΥΛΑ ΤΣΙΤΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΥΡΩΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 77

11 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΑΝΗ ΑΝΘΥΜΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΓΛΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΦΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡ ΑΜΑΝΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΥΣΣΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΖΑΒΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 77

12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΕΤΗ ΤΖΗΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΒΟΡΕΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΚΑΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΙΑΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΓΙΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 77

13 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΤΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΟΛΩΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΑΛΕΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡ ΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΥΣ ΖΑΠΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑΣΙΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΚΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΓΟΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΒΕΡΑΤΣΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΟΜΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΚΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 77

14 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΟΥΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΝΕΤΑΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΑΟΥΜ ΚΑΡΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΊΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΨΕΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΕΙΛΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΦΕΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΟΥΝΕΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΛΠΑΝΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 77

15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΡ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΟΥΛΟΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΑΧΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΓΑΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΥ ΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΣΤΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΚΑΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΜΟΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 15 / 77

16 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΤΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΩΝΗ ΠΙΠΛΙΚΑΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΙΗΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΒΟΓ ΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΥ ΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΕΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΙ ΟΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΕΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΙΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥ ΟΚΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΕΚΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΨΥΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 398. ΚΡΙΕΖΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 16 / 77

17 ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΗΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΑΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΝΝΟΥΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΡ ΑΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΙΗΛ ΣΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗ ΙΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΡΩΤΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΑΝΩ ΤΖΟΒΑΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 17 / 77

18 ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΡΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΩΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΜΑΤΕΛΣΚΑ ΤΟΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΗΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΜΟΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΙΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΙΑΣΩΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 464. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΓΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΨΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 18 / 77

19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΣΑΓΓΑ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΡΟΖΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΞΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΣΤΟΦΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΛΙΘΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΪΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΕΓΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Ε ΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΒΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 19 / 77

20 ΦΛΩΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 519. ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΛΚΙ ΑΜΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΤΝΙΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩ ΤΖΑΝΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΦΙ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 20 / 77

21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΑΡΑΓ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΤΖΗΧΗ ΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΥΠΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΙΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΝΩ Α ΟΣΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΟΛΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΦΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΙΜΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑ ΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 21 / 77

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ ΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ( ΛΚ Μ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 29 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2 ΒΑΙΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 4 ΕΜΕΡΤΖΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ανακοίνωση : Εργο : ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ-ΓΟΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 4339 ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 707596000 Οχι 1 12 8,44 56 800 0 0 0 0 0 337,60 392 1 Οχι 1.529,60 1 4257 ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙ ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ υποψηφίων της αριθ. Αριθµός 1/644Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων µε σειρά προτεραιότητας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1 ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4 ΚΟΡΙΤΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι προφορικές εξετάσεις των επιτυχόντων του προκριµατικού σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6-9-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/10783/783 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 201 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : Ο ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΣΟΧ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΗΜΗΤΡΙΟΥ 2. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103 Ειδικότητα : ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ανακοίνωση : ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Υπ' αριθµ. Σ.Ο.Χ.: 22/2015 560 00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ. Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΚΑ ΤΑ Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 110 Από : ΑΒΕΛΙ Η ΤΑΤΙΑΝΑ Εως : ΒΡΟΥΛΛΗΣ ΧΡΗΣ 2ο 111 Από : ΓΑΒΑΛΙΑΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙΙ (ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 15:00 17:00 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ (Γρ. 120, e-mail: karkan@central.ntua.gr) ΑΡ. ΑΣΚ. ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ/ΟΥΣΑ 4 Προσδιορισµός του µέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ : 1/133Μ/2009 ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι 1. Αντύπας Απόστολος του ιονυσίου. Α) Συνδυασµός µε το όνοµα «ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία.

Η ένσταση απορρίπτεται διότι η διδακτική εµπειρία στα ΙΕΚ δεν προσµετράται στη συνολική διδακτική εµπειρία. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αρ. Πρωτ. 602/19/3926 24/12/2012 για την επιλογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ στους Δήμους υλοποίησης των Πράξεων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 - ΣΥΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 - ΣΥΡΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ sort sort ΚΥΡΙΟΣ η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΖΟΛΩΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΚ297304 Οχι Ναι 1 12

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 26/11/2014 Α.Π.: 11331/A2/5288 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο)

Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Εμπόριο) Επιχορηγ. ς ς 1 ΕΑ-42985. ΤΟΥΛΚΙ ΗΣ Χ. ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ - HORIZON ΟΕ 61.701,01 61.701,01 12.340,20 40.105,66 0,65 2 ΕΑ-07034 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ Α.-ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ Θ. Ο.Ε. 63.236,85 63.236,85 22.132,90 41.103,95 0,65 3 ΕΑ-03397

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 1/2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΚΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ιαγωνισµός : 578 / 8/6/ Πλήρωσης τετρακοσίων () θέσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1/5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..6η/2015.. της..02/03/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..38/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ 2010-2011 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘΜΟΣ 1. ΚΩΝΣΤΑΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) 9,06 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ(ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/06/2015 Επιλογή εξωτερικών συνεργατών για την εκτέλεση του Υποέργου [2] «Υποστήριξη Προμηθευτών Λογιστική Εκκαθάριση Επαλήθευση Επιλεξιμότητας Δαπανών Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Α.Τ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (1) ΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΣΥΝΑΦΗΣ) (2) ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜ (3) ΕΥΤΕΡΟΣ ΜΕΤΑΠΤ. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2

1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2013-14: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε2 Τμήμα Είδος Περιγραφή ΤΜΠ Ομάδα Μαθημάτων Θεωρίας ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ένταξη 1 ΚΛΑΟΥ ΑΤΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΧΑΗΛ Ε2 2 ΛΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε2 3 ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε2, ΠΡΟΓΡΑΜ/ΟΣ Ε2, ΘΕΩΡ. ΠΛΗΡ. Ε2, Β Ε4 4

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων

Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων Αριθ. Πρωτ.:... Κατάταξη Υποψηφίων Βάσει Μορίων ιαγωνισµός : 1/170M/ / 25/5/2007 Πλήρωση οργανικών θέσεων µόνιµου προσωπικού µε σειρά προτεραιότητας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς. Ειδικότητα : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡ. ΚΑΤΆ ΑΙΤ/ΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚ/ΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 26/7/2013 ΕΡΜΑΤΟ ΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕ ΡΟΛΟΓΙΑ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Γραφείο ειδικοτήτων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας : τηλ. 24413-50178, fax : 24413-50141 Γραφείο Προσωπικού Γενικού Νοσοκοµείο Καρδίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 1576 Προς τα σωµατεία : Αθήνα 23 εκεµβρίου 2013 ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΟΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ο. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΧΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΠΙΣ ΣΧΟ ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ) ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού Δήμου Αλμυρού ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ 61514 21,52 ΜΑΡΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1 20398 Γ - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ιοίκησης Έργου (Ο Ε) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΑΥΓΕΙΑ» O ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 14/02/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης : 51 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βας. Σοφίας 9 &. Μόσχα 151 24 Μαρούσι Τηλ. 213 2038 285 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι

ΠΙΝΑΚΑΣ. Α. Συνδυασµός µε το όνοµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Μήτσουρας Πέτρος του Στέφανου, υποψήφιος ήµαρχος. Υποψήφιοι ηµοτικοί Σύµβουλοι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ ΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤ.ΚΑΙ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Στον οποίο περιλαµβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 22613-51212 22610-95264 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΚΩΤΣΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22613-50809

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ.Καναβάκης Πικέρµι 16/10/2014 email :gkanav@cres.gr Αρ. Πρ.: 507 /ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-mail ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ 22613-50801 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 22613-51302 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 22613-50810 ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 22613-51212 22610-95264 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ..

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ε ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 130 - Μ.. ΡΟ ΟΥ Ειδικότητα : Ε ΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ819097 Οχι Ναι 1 12 0 0 0 0 0 18,09 0 800 0 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2014-2015. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Αθήνα, 27 /11/2014 Α.Π.: Οικ. 12713/2803 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αρ. 2 ης /2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Γ.Σ.Ε.Σ., στη συνεδρίαση της 14 ης -11-2011 επέλεξε για το ακαδ. έτος 2011-2012, τους παρακάτω κατά ειδίκευση µεταπτυχιακούς φοιτητές.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 220290-908 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 660/2/3463/30-1-2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήµερα Πέµπτη 5 Ιουνίου 2014 συνεδρίασε η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ. (σχετικά με τις Άδειες χρήσης ή / και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων Υφιστάμενων και νέων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ: 2319 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ημ/νία: 13-3-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Τηλ.: 2268 3-50214 Fax. : 2268 0 22690 Email: technic@aliartos.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 07/28-07-2015 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα