ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. /νση : Λεωφ. Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Βασιλείου Τηλ: Fax: Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2014 Α.Π.: 13/12-02/16002/1237 ΘΕΜΑ: Απόφαση απόρριψης Αιτήσεων Χρηµατοδότησης για το Πρόγραµµα Έχοντας υπόψη: «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή»,στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98) όπως ισχύει. 2. Tο Π 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το άρθρο 4 του Π..85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 4. Το Π 118/2013 «Τροποποίηση του Π.. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού και µετονοµασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ Α 152). 5. Το Π 119/2013 «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 153). 6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26 αυτού. ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 1 / 77

2 7. Το Π.. 381/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 168), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Π.. 191/96 (ΦΕΚ Α 154). 8. Το Π.. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 19). 9. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης εκεµβρίου 2013 για την εφαρµογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis aid). 10. Το Ν.3614/2007 «ιαχείριση, Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο », όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 11. Την Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης µε αριθµό 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 12. Την ΚΥΑ µε αριθµό 25253/2235/ (ΦΕΚ Β 603) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Β 1595), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3614/2007, όπως ισχύει κάθε φορά». 13. Τη µε αρ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ( CCI 2007GR05UPO001), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ. C/2012/9763/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14. Την υπ αριθµ. 13/Φ 7.11/18797/ (ΦΕΚ Β 1540) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης µε τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την µε Α.Π. 7718/293/ (ΦΕΚ Β 525) όµοια απόφαση 15. Το άρθρο 1 του Ν.4128/2013 (ΦΕΚ Α 51) «Κύρωση της από 18 εκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις». 16. Την υπ αριθµόν 23049/οικ Κοινής Υπουργικής Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» στην «Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού και Εφαρµογής ράσεων στους Τοµείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ)», (ΦΕΚ Β 1949). 17. Το Π.. 72/2010 (ΦΕΚ Α 132 ) «Συγκρότηση, διοικητική οργανωτική δοµή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)». ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 2 / 77

3 18. Το Π.. 100/2010 (ΦΕΚ Α 177), «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτηρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων κλιµατισµού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 19. Το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 237 ) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και άλλες διατάξεις». 20. Το Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Α 174) «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις». 21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 192/2011 (ΦΕΚ Β 2406) «Εκπαίδευση και Εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών». 22. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 956/Β/ ) Απόφαση µε θέµα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 23. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή» όπως έχει τροποποιηθεί µε την µε Α.Π. 13/12-01/9155/799/ απόφαση και ισχύει. 24. Την µε Α.Π. 13/12/-02/4072/396/ Απόφαση περί Σύσταση και Συγκρότηση Οµάδας Έργου για την υλοποίηση του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόρριψη των αιτήσεων των συνηµµένων Πινάκων 1, 2 και 3 οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε κωδικό ΟΠΣ «12129», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Προσαρµοστικότητας του Ανθρωπίνου υναµικού και των Επιχειρήσεων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ). Οι αιτήσεις των συνηµµένων Πινάκων 1,2 και 3 θεωρούνται µη ολοκληρωµένες και απορρίπτονται για τους κατωτέρω λόγους: ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 3 / 77

4 1. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 1 αφορά στον έλεγχο της πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης και συγκεκριµένα στη µη προσκόµιση των απαιτούµενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται στον οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος, εντός της οριζόµενης από την προκήρυξη καταληκτικής ηµεροµηνίας, όπως προέκυψε από τον έλεγχο πληρότητας των ακόλουθων δικαιολογητικών: αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του οικονοµικού έτους 2013, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, µε την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του, δήλωση συµµόρφωσης µε τον κανονισµό De Minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και στοιχεία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. 2. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 2 αφορά στην εκπρόθεσµη κατάθεση της αίτησης στο σύστηµα. Συγκεκριµένα, η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης είναι µεταγενέστερη της 31 ης Οκτωβρίου 2013, ηµεροµηνία η οποία σύµφωνα µε την πρόσκληση του προγράµµατος αποτελεί την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης αιτήσεων. 3. Η απόρριψη των αιτήσεων του Πίνακα 3 αφορούν στη µη απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησης στο Πρόγραµµα, δηλαδή µέσα στο χρονικό διάστηµα των οκτώ (8) µηνών από την υποβολή της, όπως αυτό καθορίζεται στην παράγραφο 5.1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε Α.Π. 13/12-01/17373/1239/ Ανοικτή πρόσκληση προς ικαιούχους στο Πλαίσιο του Προγράµµατος «Ενίσχυση ικαιούχων για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», όπως αντικαταστάθηκε µε την Α.Π. Α.Π. 13/12-01/9155/799/ όµοια απόφαση. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ιαύγεια, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr) και στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Ο Γενικός Γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥ ΑΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 4 / 77

5 Συνηµµένα: 1. Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. 2. Πίνακας 2: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω εκπρόθεσµης υποβολής στο σύστηµα. 3. Πίνακας 3: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη απόκτησης της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή πριν την ηµεροµηνία λήξης της αίτησής. Κοινοποίηση: - Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α. ) - Εθνική Αρχή Συντονισµού, Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εσωτερική διανοµή: - Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. - Ε.Υ.Σ.Ε.. ΕΝ/ΚΑ, Μονάδα Β1 ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 5 / 77

6 Πίνακας 1: Απορριπτόµενες Αιτήσεις λόγω µη προσκόµισης των απαιτούµενων δικαιολογητικών. α/α ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ (ΛΙΝΑ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΑΤΖΗ ΑΝ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΝ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΕΓΓΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΑΥΣΙΚΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΟΥΡΑΗΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΠΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΡΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΛΙΟΥΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΒΑΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 6 / 77

7 ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΣΙΒΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΩΜΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΖΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΙΤΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 45. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΥΤΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΣΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΙΠΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΕΤΕΠΟΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΚΗΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΤΖΕΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 7 / 77

8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΠΑΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΒΑΡΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥ ΙΚΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΑΖΑΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΜΑΥΡΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΟΥΓΕΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΜΠΡΟΥΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΙΘΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΠΡΙΣΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΛΟΥΚΙΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΛΙΓΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΛΑΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΟΜΗ ΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΤΡΕΓΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΑΝ ΡΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 8 / 77

9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 111. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΣΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ ΡΙΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΣΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΠΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΚΟΡ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΠΕΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΠΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΛΓΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 9 / 77

10 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΛΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΒΕΡ ΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΤΩ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΣΙ ΩΡΟΣ ΚΟΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΤΣΑΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΡΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΤΩ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΑΜΨΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΪ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΙΟΛΟΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥ ΟΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΣΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ ΡΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΟΥΒΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΝΟΤΑΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑ ΦΑΝΟΥΛΑ ΤΣΙΤΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΥΡΩΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 10 / 77

11 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΑΝΗ ΑΝΘΥΜΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΤΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΣΙΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣΤΑΘΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΒΕΡΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΓΛΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΦΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡ ΑΜΑΝΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΛΥΣΣΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΖΑΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΖΑΒΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 11 / 77

12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΛΙΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΕΤΗ ΤΖΗΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΑ ΤΟΥΛΟΥΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΒΟΡΕΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΚΑΣΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΕΛΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΙΑΚΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΛΑΠΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ ΡΟΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΓΙΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΑΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΓΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΓΛΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 12 / 77

13 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΟΥΖΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΝΟΥΣΗΛΑΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΑΚΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΒΑΣΤΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΟΛΩΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΑΠΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΑΛΕΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΝΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡ ΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΣΕΥΣ ΖΑΠΝΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΣΙΟΥΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΛΑΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥ ΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΩΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑΣΙΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΚΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΛΑΓΟΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΛΑΝ ΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΑΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΛΒΕΡΑΤΣΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΟΜΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΚΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 13 / 77

14 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΦΗΜΙΑ ΛΑΛΑΟΥΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΟΥΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΣΑΜΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΝΕΤΑΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΑΟΥΜ ΚΑΡΙΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΟΥΣΚΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΛΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΊΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΟΛΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΜΨΕΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΕΙΛΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΛΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΦΕΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΟΥΝΕΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΛΠΑΝΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΛΑΧΑΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 14 / 77

15 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΡ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΟΥΛΟΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΗΦΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΒΕΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΑΧΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΤΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΙΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΠΑΝΟΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΩ ΓΚΑΤΖΙΟΥΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΓΑΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΖΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΥ ΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΚΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΣΤΕΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΑΚΑΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΤΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΜΟΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 15 / 77

16 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΚΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΜΑΤΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΩΝΗ ΠΙΠΛΙΚΑΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΑΝΙΗΛ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΣ ΒΟΓ ΑΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΒΑΤΑΝΤΖΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΥ ΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΣΕΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΛΙ ΟΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΑ ΤΣΕΛΕΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΑΓΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΙΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥ ΟΚΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΒΕΚΥΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΨΥΛΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΠΟΥΛΑΜΑΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 398. ΚΡΙΕΖΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΚΡΙΕΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΦΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 16 / 77

17 ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΡΗΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΚΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α ΑΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΛΑΤΖΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΘΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΥΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΝΝΟΥΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΒΑΡ ΑΛΑΧΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΙΗΛ ΣΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΟΥ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΙΤΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΤΡΥΨΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΗ ΙΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΡΩΤΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΑΝΩ ΤΖΟΒΑΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΤΖΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 17 / 77

18 ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΡΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΩΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΜΑΤΕΛΣΚΑ ΤΟΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΗΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΕΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΜΟΛΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΖΙΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΠΟΥΝΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΙΑΣΩΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 464. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΓΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΚΑΣΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΠΑΘΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΥ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΨΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 18 / 77

19 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΑΛΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΑ ΤΣΑΓΓΑ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΟΥΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΑΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΥΡΟΖΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΑΜΟΣ ΒΕΛΟΥΖΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΞΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΑΡΝΟΥΧΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΣΤΟΦΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΩΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΞΙΛΙΘΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΪΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΕΓΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΩΤΗΣ Ε ΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΒΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΓΑΛΑΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 19 / 77

20 ΦΛΩΡΑ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΛΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΒΑΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 519. ΗΜΗΤΡΙΟΣ / ΑΛΚΙ ΑΜΑΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΤΝΙΝΟΣ ΣΑΚΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑ ΙΩ ΤΖΑΝΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΦΙ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΕΒΕΝΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΨΩΜΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΟΥΜΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΤΣΙΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΡΟΜΟΣΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΜΑΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΑΚΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΙΟΥΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 20 / 77

21 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΙΑΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΛΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΑΡΑΓ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΡΓΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΑΜΑΝΤΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΤΖΗΧΗ ΙΡΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΣΥΠΡΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥ ΟΞΙΑ ΚΙΤΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΓΕΤΖΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΞΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΑΝΩ Α ΟΣΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΟΛΑ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ ΦΕΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΚΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑ ΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΠΑΡΙΑΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΙΜΕΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑ ΟΥΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΠΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΚΑΝΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΕ , Έκδ.: 1 Ηµ/νία Έκδοσης: 07/02/13 Σελίδα: 21 / 77

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β499Φ-ΝΘ1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛΛΡ0-ΖΥΚ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β49ΚΦ-ΟΥΡ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις

ΑΔΑ: ΒΕΖΛΦ-Ζ10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 5-6-2013 Α.Π.: 3723/932/A2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Οριστικοποίηση ένταξης προτάσεων Απεντάξεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΕΥΖΟΟ-ΨΟΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΕΥΖΟΟ-ΨΟΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΦ-ΙΛΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηµεροµηνία: 1-3-2013 Α.Π.: 1471/313/Α2 ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Πέλκα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 19-2-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69 & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Ταχ. /νση: Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β455Φ-4ΑΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΟΟ-ΑΥ3 ΑΠΟΦΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Β πληροφορίες:. Ταµανίδη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΩΝΓ-ΥΧΛ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 πληροφορίες: Λ. Μπιλιµπάση Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Φ-2ΦΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Φ-2ΦΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ89-Λ6Π ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4Τ89-Λ6Π ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Κ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α θέµα Συνταγµατικού, Β θέµα Συνταγµατικού, 1 ΑΒΡΑΜΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ 7,00 7,50 7,2500 7,00 7,00 7,0000 4,50 3,00 3,7500 5,00 5,00 5,0000 11,00 9,00 10,0000 6,6000 2 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5,00

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αθήνα, 29.12.2014 Α.Π.: Οικ.: 78055/2932 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20.1/14109/1065 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη

Τηλ : 210 3893546 1. κα Καλλιόπη Οικονόµου 2. κα Μαρία Σιακαντάρη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΑΠ: 69377/ Ο 6583 Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Γενική ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ιεύθυνση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ

Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν - Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία, 30 Aπριλίου 2012 Αρ. Πρωτ. 46911/1242 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΛΟΓΩΝ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 23.01.2015 Α.Π.: Οικ.: 8317/104 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα