Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)"

Transcript

1 Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω πληροφορίες: 1. Υπέρυθρος Αισθητήρας καταμέτρησης επιβατών: 2. Αισθητήρας ελέγχου της φυσικής κατάστασης του οχήματος: 3. Ηλεκτρονική Ακυρωτική μηχανή εισιτηρίων: 4. Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων: 5. GPS δέκτης για τον εντοπισμό του οχήματος: Οι ανωτέρω 5 συσκευές συνδέονται στον κεντρικό υπολογιστή του οχήματος, ο οποίος με την σειρά του συνδέεται με πομποδέκτη για την ασύρματη διασύνδεση του οχήματος με το Κέντρο Ελέγχου του Συγκοινωνιακού Φορέα. Η τεχνολογία του ασύρματου δικτύου απαιτεί όπως η σηματοδοσία να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ικανός Χρόνος Διαδοχικής Επερώτησης (ΧΔΕ) των οχημάτων (polling time) και ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας στον ελεύθερο χώρο να είναι 4.8 kbps. Η επεξεργασία των δεδομένων στον κεντρικό υπολογιστή του οχήματος απαιτεί χρόνο 0.2 sec, και ο απαιτούμενος χρόνος μεταγωγής (switching time) για την μετάδοση των δεδομένων στις μονάδες της φυσικής υποδομής του ασύρματου δικτύου από το όχημα μέχρι το Κέντρο Ελέγχου είναι 0.7 sec. Να προσδιορισθεί η ελάχιστη τιμή του ΧΔΕ ώστε η πληροφορία να είναι αξιόπιστη στο Κέντρο Ελέγχου. Σημείωση: Ο ΧΔΕ είναι ο χρόνος ο οποίος απαιτείται στο να ανανεωθεί η καταγραφόμενη πληροφορία στον ηλεκτρονικό πίνακα του Κέντρου Ελέγχου. Επίσης, η αξιοπιστία της πληροφορίας αναφέρεται στον ικανό ΧΔΕ ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική πληροφορία του οχήματος στον ηλεκτρονικό πίνακα του Κέντρου Ελέγχου των οχημάτων. Δίδονται: Α/Α Τύπος Αισθητήρα/Συσκευής Τύπος Πληροφορίας 1 Υπέρυθρος Αισθητήρας Data (D1) καταμέτρησης επιβατών 2 Αισθητήρας ελέγχου της φυσικής Data (D2) κατάστασης του οχήματος 3 Ηλεκτρονική Ακυρωτική μηχανή Data (D3) εισιτηρίων 4 Πινακίδα μεταβλητών μηνυμάτων + Data (D4) + Διαφημιστική Οθόνη Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + 5 GPS δέκτης για τον εντοπισμό του οχήματος Εικόνες (Ε) Data (D5) Ποσότητα Πληροφορίας D1: 100 bit D2: 500 bit D3: 1 Kbit D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit D5: 8 bit 1

2 Απάντηση Άσκησης 1 Πρέπει να υπολογίσουμε τον συνολικό πληροφοριακό όγκο που καταγράφεται στο όχημα. D1 = 100 bit D2= 500 bit D3 = 1kbit = 1024 bit D4 = 300 bit ΔΜ= 2x1024 bit = 2048 bit E = 10 Mbit = 10x1024x1024 bit = bit D5 = 8 bit ΣΥΝΟΛΟ = bit Επιπλέον για τις ανάγκες της μετάδοσης, απαιτείται Χρόνος Μεταγωγής (ΧΜ) = 0.7 sec και Χρόνος Επεξεργασίας του Κεντρικού Υπολογιστή (ΧΕΚΥ) = 0.2 sec Επομένως, ο συνολικός χρόνος επεξεργασίας της πληροφορίας η οποία πρόκειται να μεταφερθεί από το όχημα στο Κέντρο Ελέγχου είναι: ΧΜ = 0.7 sec ΧΕΚΥ = 0.2 sec ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ = 0.7 sec sec = 0.9 sec Επειδή ο ρυθμός μετάδοσης της πληροφορίας στον ελεύθερο χώρο είναι 4.8 kbps, τότε: Σε χρόνο 1 sec μεταδίδονται 4.8 x 1000 bit ####### X? ############# bit X = ( )/(4.8x1000) = /4.800 = 2.185,36 sec Για να φθάσει ο πληροφοριακός όγκος από το όχημα στο Κέντρο Ελέγχου, απαιτείται Συνολικός Χρόνος (Τ ολ ): Τ ολ = 2.185,36 sec sec = 2.186,26 sec = 2.186,26/60 = min Επομένως, ο Ελάχιστος απαιτούμενος ΧΔΕ για την συγκεκριμένη τεχνολογία του ασύρματου δικτύου είναι min. (ΧΔΕ) ελάχιστος = min 2

3 Άσκηση 2 Θεωρήστε το δίκτυο μιας μικρής πόλης το οποίο βασίζεται σε έναν δακτύλιο μήκους 10 Κm ο οποίος διαθέτει χρονοθυρίδες. Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων είναι 10 Mbps και η ταχύτητα διάδοσης του φυσικού μέσου είναι 200x10 6 m/sec. Ο δακτύλιος διαθέτει 500 επαναλήπτες (repeaters), κάθε ένας από τους οποίους εισάγει καθυστέρηση ενός (1) bit. Κάθε χρονοθυρίδα έχει χώρο για μία διεύθυνση πηγής ενός byte, για μία διεύθυνση προορισμού ενός byte, δύο bytes δεδομένων και πέντε bits ελέγχου για ένα συνολικό μήκος 37 bits. Πόσες χρονοθυρίδες υπάρχουν στον δακτύλιο; ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για στατική πληροφορία έχουμε 1kb=1024b και 1Mb=1024kb. Σε αντίθεση, για ταχύτητες μετάδοσης πολλαπλασιάζουμε με 1000, δηλαδή 1kbps=1000bps και 1Mbps=1000kbps. Απάντηση Άσκησης 2 Αρχικά υπολογίζουμε τον χρόνο μετάδοσης κατά μήκος του δακτυλίου: T μετ = 500 επαναλήπτες x 10-7 sec/επαναλήπτη + (10 4 m)/( m/sec) = = sec. Στη συνέχεια υπολογίζουμε το «μήκος του δακτυλίου» σε bits: Μ b = sec 10 7 bits/sec = 1000 bits Έχουμε ότι 1000 bits/(37 bits/χρονοθυρίδα) = 27,03 χρονοθυρίδες Επειδή όμως ο αριθμός των χρονοθυρίδων θα πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός, οι χρονοθυρίδες που υπάρχουν στον δακτύλιο είναι 27. Άσκηση 3 Το κείμενο που περιέχει μια εγκυκλοπαίδεια αποτελείται από 44 εκατομμύρια λέξεις. Ένα δείγμα του κειμένου αυτού, το οποίο αποτελείται από λέξεις, χαρακτηρίζεται από μέσο μέγεθος λέξης 5,1 χαρακτήρων ανά λέξη. Διευκρινίζεται ότι το κείμενο είναι απλό (plain) και κωδικοποιημένο σύμφωνα με τον κώδικα ASCII. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: (α) Από πόσους χαρακτήρες αποτελείται κατά προσέγγιση το κείμενο που περιέχεται σε ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια; Προσέξτε να λάβετε υπόψη σας τα κενά διαστήματα και τα σημεία στίξης που υπάρχουν ανάμεσα στις λέξεις. (β) Πόσος χρόνος απαιτείται (αγνοώντας κάθε επιπρόσθετη χρονική επιβάρυνση λόγω της γεωγραφικής απόστασης) για την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση του 3

4 κειμένου της εγκυκλοπαίδειας αν χρησιμοποιηθεί μια τηλεπικοινωνιακή γραμμή με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 1,544 Mbps. (γ) Πώς αλλάζει η απάντηση στο ερώτημα (β) αν για την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση χρησιμοποιηθεί οπτική ίνα με ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 2,488 Gbps; (δ) Είναι δυνατό να αποθηκευτεί το κείμενο της εγκυκλοπαίδειας σε ένα CD-ROM με χωρητικότητα 600 MB; Απάντηση Άσκησης 3 Ερώτηση (α) Λόγω των κενών διαστημάτων και των σημείων στίξης που υπάρχουν ανάμεσα στις λέξεις μπορεί να θεωρηθεί ότι το μέσο μέγεθος λέξης της εγκυκλοπαίδειας είναι 6,1 χαρακτήρες ανά λέξη. Επομένως, το κείμενο που περιέχεται σε ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια αποτελείται κατά προσέγγιση από: 6,1 x χαρακτήρες = χαρακτήρες Ερώτηση (β) Από το ερώτημα (α) είναι γνωστό ότι το κείμενο που περιέχεται σε ολόκληρη την εγκυκλοπαίδεια αποτελείται κατά προσέγγιση από: χαρακτήρες Καθένας από αυτούς τους χαρακτήρες (όπως προσδιορίζει ο κώδικας ASCII) χρειάζεται για την κωδικοποίηση και την αποθήκευσή του 8 bits. Επομένως, το κείμενο της εγκυκλοπαίδειας καταλαμβάνει: x 8 bits = bits Η χρησιμοποιούμενη τηλεπικοινωνιακή γραμμή έχει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 1,544 Mbps. Επομένως, μπορεί να μεταβιβάσει τηλεπικοινωνιακά: 1,544 x 10 6 bits / sec = bits / sec Άρα, ο χρόνος που απαιτείται για την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση του κειμένου της εγκυκλοπαίδειας είναι: bits / bits / sec 1.390,674 sec = 23,18 min Ερώτηση (γ) Η οπτική ίνα, η οποία έχει ρυθμό μετάδοσης δεδομένων 2,488 Gbps, μπορεί να μεταβιβάσει τηλεπικοινωνιακά: 4

5 2,488 x 10 9 bits / sec = bits / sec Άρα, ο χρόνος που απαιτείται για την τηλεπικοινωνιακή μετάδοση του κειμένου της εγκυκλοπαίδειας είναι: bits / bits / sec 0,863 sec (< 1 min) Ερώτηση (δ) Σε ένα CD-ROM χωρητικότητας 600 ΜΒ περιέχονται: 600 ΜΒ = 600 x ΚΒ = = 600 x x bytes = = 600 x x bytes x 8 bits = bits Από το ερώτημα (β) είναι γνωστό ότι το κείμενο της εγκυκλοπαίδειας καταλαμβάνει: bits Είναι φανερό ότι: bits > bits Επομένως, το κείμενο της εγκυκλοπαίδειας είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε ένα CD- ROM με χωρητικότητα 600 MB και μάλιστα θα καταλαμβάνει λιγότερο από το μισό της διαθέσιμης χωρητικότητας του CD-ROM. 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1 Υπολογισμός μέσης τιμής Για να βρούμε την μέση τιμή ενός μεγέθους, το οποίο αναπαριστά μια τυχαία μεταβλητή, ακολουθούμε την εξής μεθοδολογία: -. Αναζητούμε όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών

HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών W N net works R E O T HY-335 : Δίκτυα Υπολογιστών K Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Χειμερινό εξάμηνο 20010-2011 Θέματα προς συζήτηση Είδη πολυπλεξίας Μεταγωγή Καθυστερήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ kit ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ kit ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ kit ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης

Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης ΒΕΣ 04 Συµπίεση και Μετάδοση Πολυµέσων Συµπίεση δεδοµένων: Εισαγωγή, Κατηγορίες τεχνικών συµπίεσης, Ανάλυση βασικών τεχνικών συµπίεσης Εισαγωγή Ένα σηµαντικό ερώτηµα είναιπάντοτεανµπορεί η πληροφορία να

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.

ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean. ίκτυα Υπολογιστών I ρ. Παύλος Θεοδώρου Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων pavlos@aegean.gr Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Το φυσικό Στρώµα 3. Το στρώµα Ζεύξης εδοµένων 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ... 17 Πίνακας Περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΆ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ ΜΕΤΆΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ... 3 1.3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 4 1.4 ΨΗΦΙΑΚΆ ΣΉΜΑΤΑ... 5 1.5 ΨΗΦΙΟΠΟΊΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities).

ποικίλους κώδικες αναπαράστασης (modes of representation) ποικίλες τροπικότητες (modalities). ΠΟΛΥΜΕΣΑ Τι είναι τα Πολυµέσα Πολυµέσο: µια δοµή στην οποία συνυπάρχουν περισσότερα από ένα µέσα Ένα σύστηµα πολυµέσων είναι ένα σύστηµα οργάνωσης, πρόσβασης και παρουσίασης ψηφιακής πληροφορίας όπου η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 3 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Εφαρμογές ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δίκτυα Η/Υ Χαμηλό κόστος Δίκτυα BackEnd και Δίκτυα Αποθήκευσης Διασυνδέουν

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία)

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι (Θεωρία) 4 ο Εξάμηνο Μέρος 2 Διδάσκων: Μαδεμλής Ιωάννης M.Sc Ηλεκτρονικός Μηχανικός 1 Μέσα μετάδοσης ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Καθοδηγούμενα (περιορισμοί από το μέσο) Χάλκινο καλώδιο συνεστραμμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.

Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog. Balkan Center, 9ο χμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Κ.: 57001 Τ.: +30 2310 383 403-5 F.: +30 2310 475 273 e-mail: info@telelog.gr www.telelog.gr Η ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Μαθήματος

Σημειώσεις Μαθήματος ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Σημειώσεις Μαθήματος 1 Κύρια Μέρη του Η/Υ - Περιφερειακά 2 Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά Περιφερειακή Μνήμη 3 1. Οθόνες Υπολογιστών Η εικόνα στον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte.

α. 1024 Megabyte. β. 1024 Gigabyte. γ. 1048576 Gigabyte. δ. 1048576 byte. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ Μάθηµα: ΕI ΙΚΟ (Η.Υ.)

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, Δρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Βασίλης Φωτόπουλος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ...29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ...29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ...15 1.1 Βασικές έννοιες... 15 1.2 Εισαγωγή στα υπολογιστικά συστήματα... 17 1.3 Εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων... 19 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα