Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κώδικας. Ηθικής Συµπεριφοράς. εοντολογίας"

Transcript

1 Κώδικας Ηθικής Συµπεριφοράς & εοντολογίας

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Όραµα και Βασικές Αξίες...4 Νοµιµότητα και Ακεραιότητα...4 ιαφάνεια...4 Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού...4 Ποιότητα Προσωπικού...4 Τοµείς Ευθυνών...5 ηµόσιες Επενδύσεις...5 Πελάτες - Επιβατικό Κοινό...5 Προσωπικό...5 Συνεργάτες και Προµηθευτές...5 Κοινωνικό Σύνολο...5 Περιβάλλον...5 Αρχές εοντολογίας...6 Οικονοµική Βιωσιµότητα...6 Τήρηση Νόµων και Κανονισµών...6 Τήρηση Υψηλών Ηθικών Προτύπων...6 Σεβασµός προς τους Συναδέλφους...6 Σεβασµός προς το Επιβατικό Κοινό...7 Σεβασµός προς τους Συνεργάτες και τους Προµηθευτές...7 Σεβασµός προς την Περιουσία και τους Πόρους...7 Μη Σύγκρουση Συµφερόντων...8 Σχέσεις µε τρίτους και υποχρεώσεις προς την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε....8 Συµβάσεις και Προµήθειες...9 Εσωτερικές Πληροφορίες και Εχεµύθεια...9 Παράνοµη ιακίνηση Πληροφοριών...10 Εκπροσώπηση της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε Εργασιακό Περιβάλλον Ίσων Ευκαιριών...10 Οµαδικό Πνεύµα...10 Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας...11 Σεβασµός προς το Περιβάλλον...11 Συµµόρφωση και ιαδικασίες...12 έσµευση ιοίκησης και Προσωπικού...12 ίαυλοι επικοινωνίας...12 Έλεγχοι τρίτων...12 Επίλογος

3 Εισαγωγή Η Ε.ΘΕ.Λ. λειτουργεί σύµφωνα µε συγκεκριµένους Στόχους, Αξίες και Αρχές εοντολογίας. Στον Κώδικα Ηθικής Συµπεριφοράς και εοντολογίας περιλαµβάνονται αυτές ακριβώς οι Αρχές και οι σχετιζόµενες διαδικασίες και υιοθετούνται υψηλά πρότυπα ηθικής, που αναµένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας και τις παρεχόµενες υπηρεσίες και να προάγουν τα συµφέροντα του επιβατικού κοινού. Οι Βασικές Αρχές του Κώδικα θεµελιώνονται στις Αξίες του επαγγελµατισµού, της νοµιµότητας και της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και του σεβασµού προς τον άνθρωπο. Επίσης, στον Κώδικα περιγράφονται διαδικασίες στις οποίες προσδίδουµε µεγάλη σηµασία, αρκετές από τις οποίες ήδη εφαρµόζουµε. Στόχος του Κώδικα είναι η παροχή βοήθειας για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση καταστάσεων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για το λόγο αυτό η συγγραφή του βασίστηκε στη µακροχρόνια εµπειρία της Ε.ΘΕ.Λ., σε βέλτιστες πρακτικές, στη σύγχρονη πραγµατικότητα, στις υφιστάµενες κανονιστικές και νοµικές υποχρεώσεις και σε διατάξεις που απορρέουν από το εθνικό νοµοθετικό πλαίσιο. Ο Κώδικας αφορά στη ιοίκηση και το Προσωπικό της Ε.ΘΕ.Λ., στους ειδικούς συµβούλους και τους συνεργάτες. Άλλωστε, όλοι µας παίζουµε σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση και τη βελτίωση της καλής φήµης της Ε.ΘΕ.Λ.. Με την επαγγελµατική συµπεριφορά µας τιµούµε την παρακαταθήκη των εργαζοµένων, που «έκτισαν» την Ε.ΘΕ.Λ. µε την προσήλωση τους στην ανάπτυξη και µε την ηθική συµπεριφορά τους. Η ιοίκηση έχει τη βεβαιότητα ότι το ανθρώπινο δυναµικό της Ε.ΘΕ.Λ., στο σύνολο του, θα υιοθετήσει πλήρως και θα τηρήσει τις Αρχές και τις διαδικασίες που περιλαµβάνει ο Κώδικας. Ο Κώδικας τίθεται σε ισχύ µετά από έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου, το οποίο είναι αρµόδιο για την τροποποίηση ή συµπλήρωση του. 3

4 Όραµα και Βασικές Αξίες Όραµα της Ε.ΘΕ.Λ. είναι η επαρκής κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των πολιτών της Πρωτεύουσας µε υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου, δηλαδή η βέλτιστη ποσοτικά και ποιοτικά εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Το Όραµα µας υποστηρίζεται από τις Βασικές Αξίες µας: Νοµιµότητα και Ακεραιότητα Η Ε.ΘΕ.Λ. εφαρµόζει τις υφιστάµενες κανονιστικές και νοµοθετικές διατάξεις και οι δραστηριότητες της διέπονται από εντιµότητα και υψηλές ηθικές Αξίες. Η Ε.ΘΕ.Λ. ούτε εµπλέκεται ούτε επιτρέπει οποιαδήποτε συµπεριφορά ή συναλλαγή, η οποία ενδεχοµένως θα έπληττε την αξιοπιστία και την ακεραιτότητα της. ιαφάνεια Καθοριστικός παράγοντας της εύρυθµης λειτουργίας της Ε.ΘΕ.Λ. είναι η διαφάνεια. Κάτω από συνθήκες διαφάνειας οι προβληµατισµοί αναφέρονται, προσεγγίζονται µε πνεύµα συνεργασίας και καταλήγουν στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Αντίθετα, η έλλειψη διαφάνειας συντηρεί και συγκαλύπτει κακές πρακτικές, που ανακύπτουν µόνο όταν παρουσιάζεται κάποιο σοβαρό πρόβληµα, το οποίο µπορεί να ζηµιώσει ουσιαστικά την Ε.ΘΕ.Λ.. Ικανοποίηση Πελατών - Επιβατικού Κοινού Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού είναι ο βασικός στόχος κάθε δραστηριότητας µας. Η Ε.ΘΕ.Λ. σέβεται τις απόψεις και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, αναπροσαρµόζοντας τις δράσεις της στα µεταβαλλόµενα συγκοινωνιακά δεδοµένα και τις αστικές συνθήκες διαβίωσης της Πρωτεύουσας. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύει διαρκώς για τη βελτίωση των υποδοµών, του στόλου των λεωφορείων και των παρεχόµενων υπηρεσιών της. Ποιότητα Προσωπικού Οι προοπτικές ανάπτυξης της Ε.ΘΕ.Λ. καθορίζονται από το ανθρώπινο δυναµικό της, για το λόγο αυτό µεριµνά για τη στελέχωση των υπηρεσιών µε Προσωπικό υψηλού επιπέδου. Η Ε.ΘΕ.Λ.: Εφαρµόζει αξιοκρατικό σύστηµα πρόσληψης, αξιολόγησης, προαγωγών και αµοιβών του Προσωπικού. ιασφαλίζει καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, µε ίσα δικαιώµατα και ευκαιρίες για όλους, σύµφωνα µε τους κάθε φορά ισχύοντες νόµους. Οργανώνει προγράµµατα επιµόρφωσης και ανάπτυξης του Προσωπικού, επιδοτεί τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικά προγράµµατα και παρέχει εκπαιδευτικές άδειες, µε στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της αποδοτικότητας και της ποιότητας εργασίας του Προσωπικού. 4

5 Τοµείς Ευθυνών Οι δεοντολογικές Αρχές της Ε.ΘΕ.Λ. υπαγορεύονται από τους τοµείς ευθυνών της: ηµόσιες Επενδύσεις Προστασία και βέλτιστη απόδοση των δηµόσιων επενδύσεων και κατ επέκταση σεβασµός προς τους Έλληνες φορολογούµενους. Το Ελληνικό Κράτος υποστηρίζει οικονοµικά το συγκοινωνιακό έργο της Ε.ΘΕ.Λ., το οποίο και εκτελείται κυρίως µε γνώµονα το κοινωνικό συµφέρον. Πελάτες - Επιβατικό Κοινό Εξυπηρέτηση των πελατών της Ε.ΘΕ.Λ. (δηλαδή του επιβατικού κοινού) µε την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ποιότητας, µε ασφάλεια και σεβασµό. Η Ε.ΘΕ.Λ. προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο επιβατικό κοινό και µε ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες,. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η συµπεριφορά του Προσωπικού «Πρώτης Γραµµής» (οδηγοί, ελεγκτές, σταθµάρχες, επόπτες) αποτελεί την πλέον ουσιαστική εκπροσώπηση της Ε.ΘΕ.Λ. προς τους πελάτες της. Προσωπικό Σεβασµός του Προσωπικού και διασφάλιση δηµιουργικών και ασφαλών συνθηκών εργασίας. Η Ε.ΘΕ.Λ. µεριµνά για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των ικανοτήτων του Προσωπικού και τη δηµιουργία περιβάλλοντος εργασίας µη αποκλεισµού, ώστε όλοι να απολαµβάνουµε ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης των δεξιοτήτων µας και δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών. Συνεργάτες και Προµηθευτές Εφαρµογή των δεοντολογικών Αρχών της Ε.ΘΕ.Λ. ή αντίστοιχων Αρχών σε όλες τις συνεργασίες µε τρίτους. Η Ε.ΘΕ.Λ. ενθαρρύνει τους συνεργάτες και τους προµηθευτές της να ενστερνίζονται και να εφαρµόζουν ανάλογες Αρχές ως προϋπόθεση για αµοιβαία προσοδοφόρες εταιρικές σχέσεις. Η αποτελεσµατική εφαρµογή αυτών των Αρχών αποτελεί βασικό κριτήριο για την έναρξη ή τη συνέχιση µιας συνεργασίας. Κοινωνικό Σύνολο Υποστήριξη ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα και ανθρωπιστικών πρωτοβουλιών, που αναλαµβάνουν Υπουργεία, Οργανισµοί, Κοινωνικοί και άλλοι Φορείς. Η Ε.ΘΕ.Λ. αναλαµβάνει, επίσης, ενέργειες συνδροµής της πνευµατική και καλλιτεχνική ζωή και των σηµαντικών αθλητικών διοργανώσεων. Περιβάλλον Εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία αποτελεί τη βάση για τη σωστή εταιρική συµπεριφορά και σηµαντική συνεισφορά στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας. Η Ε.ΘΕ.Λ. µεριµνά ώστε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιες. ιαθέτει λεωφορεία που λειτουργούν µε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και προωθεί την οικονοµία καυσίµων και την ανακύκλωση. 5

6 Αρχές εοντολογίας Οι παρακάτω δεοντολογικές Αρχές υπαγορεύουν τη συµπεριφορά της ιοίκησης και του Προσωπικού, των ειδικών συµβούλων και των συνεργατών. Όλοι µας κρινόµαστε από τις ενέργειες µας και χτίζουµε την καλή επαγγελµατική µας φήµη και τη θετική εικόνα της Ε.ΘΕ.Λ., εφόσον λειτουργούµε σύµφωνα µε τις παρακάτω δεοντολογικές Αρχές: Οικονοµική Βιωσιµότητα Η εξασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητας είναι απαραίτητη για την υλοποίηση των στόχων και τη συνέχιση της ανάπτυξης της Ε.ΘΕ.Λ.. Όλοι µας έχουµε υποχρέωση να αξιοποιούµε µε τον καλύτερο τρόπο τους πόρους της Ε.ΘΕ.Λ. και τις δυνατότητες που µας προσφέρονται, ώστε να εκπληρώνουµε τις υποχρεώσεις µας προς το επιβατικό κοινό, το κοινωνικό σύνολο και το Ελληνικό Κράτος. Τήρηση Νόµων και Κανονισµών Όλοι οι εργαζόµενοι της Ε.ΘΕ.Λ. οφείλουµε να συµµορφωνόµαστε µε το Γενικό Κανονισµό Προσωπικού, τις Εγκυκλίους, τις Μόνιµες Οδηγίες, τις Αποφάσεις και τις Ανακοινώσεις της ιοίκησης καθώς και µε τους Νόµους και τους Κανόνες που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Έχουµε υποχρέωση να εξυπηρετούµε ευσυνείδητα και µέσα στα όρια της νοµιµότητας τα συµφέροντα της εταιρίας, συµβάλλοντας µε όλες τις δυνάµεις µας στην αρτιότερη λειτουργία της. Όσοι βρεθούµε στην ανάγκη να λάβουµε µέτρα που αντίκεινται στις υπηρεσιακές διατάξεις, επιβάλλεται να ενηµερώσουµε εγγράφως τον προϊστάµενο µας, δικαιολογώντας την ενέργεια αυτή. Τήρηση Υψηλών Ηθικών Προτύπων Η ηθική ακεραιότητα είναι και πρέπει να παραµείνει η βάση όλων των εταιρικών µας σχέσεων. Όλοι µας οφείλουµε να τηρούµε υψηλά ηθικά πρότυπα συµπεριφοράς σε κάθε εταιρική δραστηριότητα και να ενεργούµε έτσι ώστε να ενισχύεται η καλή εικόνα της Ε.ΘΕ.Λ. προς το επιβατικό κοινό και το κοινωνικό σύνολο. Σεβασµός προς τους Συναδέλφους Το παραγωγικό και υγιές επαγγελµατικό περιβάλλον εξαρτάται και από την αρµονική συµβίωση για το σκοπό αυτό ο καθένας µας οφείλει: Να αντιµετωπίζει στους συναδέλφους του µε ήθος και θετικό πνεύµα. Να διαφυλάσσει τη συναδελφική ισοτιµία. Να αποφεύγει και να αποθαρρύνει παρενοχλήσεις, σχόλια ή συζητήσεις σχετικά µε το φύλο, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το θρήσκευµα, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τη φυλετική προέλευση, την καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τη συµµετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις ή οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό. Να συµπεριφέρεται µε πνεύµα συναδελφικής συνεργασίας και να αποθαρρύνει αντιπαλότητες και διενέξεις που παρακωλύουν την επίλυση των όποιων προβληµάτων. Συµπεριφορές που επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες ή τα οφέλη της εργασίας, παρεµποδίζουν την απόδοση των συναδέλφων ή δηµιουργούν εκφοβιστικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας δεν είναι ανεκτές. 6

7 Σεβασµός προς το Επιβατικό Κοινό Η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, των πελατών µας δηλαδή, βρίσκεται στο επίκεντρο των στόχων και των δραστηριοτήτων της Ε.ΘΕ.Λ.. Καταβάλλουµε κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχουµε, σε σταθερή βάση, υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του επιβατικού κοινού και στα υψηλά εταιρικά µας πρότυπα. Κάθε δυσαρεστηµένος επιβάτης αποτελεί πλήγµα για την εικόνα και την εξελικτική πορεία της Ε.ΘΕ.Λ.. Όλοι µας, από τις θέσεις που κατέχουµε, οφείλουµε να παρέχουµε υπηρεσίες προς το επιβατικό κοινό µε σοβαρότητα και συνέπεια. Ιδιαίτερα όσοι ανήκουµε στο Προσωπικό «Πρώτης Γραµµής» (οδηγοί, ελεγκτές, σταθµάρχες, επόπτες) οφείλουµε προς το επιβατικό κοινό: Να επιδεικνύουµε προθυµία, ενδιαφέρον και σεβασµό. Να συνοµιλούµε ήρεµα και ευγενικά µε τους επιβάτες και να αποφεύγουµε προσβλητικές εκφράσεις και χειρονοµίες. Να ενηµερώνουµε τους επιβάτες µε υπευθυνότητα και υποµονή. Να προσπαθούµε µε θετική διάθεση για την επίλυση τυχόν παρεξηγήσεων. Να εξυπηρετούµε µε ιδιαίτερη ευαισθησία και προθυµία τις κοινωνικά ευπαθείς οµάδες (πχ άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπερήλικες). Να αποφεύγουµε κάθε διακριτική µεταχείριση σε σχέση µε το φύλο, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες, το θρήσκευµα, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τη φυλετική προέλευση, την εθνικότητα, την οικονοµική κατάσταση ή όποια άλλη ιδιότητα ή χαρακτηριστικό. Να εφαρµόζουµε τις απαγορευτικές διατάξεις σχετικά µε το κάπνισµα και τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Να συνεργαζόµαστε για την άριστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, µε ασφάλεια και συνέπεια. Σεβασµός προς τους Συνεργάτες και τους Προµηθευτές Η αντιµετώπιση των συνεργατών και των προµηθευτών της Ε.ΘΕ.Λ. µε εντιµότητα και υπευθυνότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις αµοιβαία ευεργετικές εταιρικές σχέσεις. Οποιαδήποτε µορφή εκµετάλλευσης, µέσω µεθοδεύσεων, δωροδοκιών, κατάχρησης εµπιστευτικών πληροφοριών, απειλών, απάτης ή άλλης ανάλογης συµπεριφοράς, δεν είναι αποδεκτή. Επίσης, λεκτική ή σωµατική κακοποίηση ή σεξουαλική παρενόχληση συνεργατών και προµηθευτών δεν είναι ανεκτή. Σεβασµός προς την Περιουσία και τους Πόρους Όλοι µας οφείλουµε να προστατεύουµε και να χρησιµοποιούµε ορθολογικά και µε ασφάλεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους της Ε.ΘΕ.Λ.. Στην περιουσία και τους πόρους της Ε.ΘΕ.Λ. συγκαταλέγονται εγκαταστάσεις, στόλος λεωφορείων, εξοπλισµός αµαξοστασίων και γραφείων, υλικά, προµήθειες, χρήµατα, µηχανογραφικά συστήµατα, εµπιστευτικές πληροφορίες και εργάσιµος χρόνος. Κάθε εύλογη, από µέρους µας, ενέργεια για την αποτροπή απώλειας, καταστροφής, ανεπίτρεπτης χρήσης ή πρόσβασης στα περιουσιακά στοιχεία της Ε.ΘΕ.Λ. είναι επιβεβληµένη. Η χρήση των υπολογιστών, τηλεφώνων, φαξ και του υπόλοιπου εξοπλισµού πρέπει να γίνεται µόνο από αρµόδια άτοµα, που ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες πρόσβασης και ασφάλειας. Απαγορεύεται η εγκατάσταση ή χρήση εφαρµογών λογισµικού που δεν παρέχονται από την Ε.ΘΕ.Λ.. Η χρήση του διαδικτύου περιορίζεται σε θέµατα υπηρεσιακών εργασιών κάτω από συνθήκες ασφάλειας των µηχανογραφικών συστηµάτων. 7

8 Τα περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι της Ε.ΘΕ.Λ. πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την πρόοδο της εταιρίας και όχι για προσωπικό µας όφελος ή για όφελος τρίτων. Μη Σύγκρουση Συµφερόντων Η εµπλοκή µας σε καταστάσεις στις οποίες προσωπικά ή οικογενειακά οικονοµικά συµφέροντα συγκρούονται µε τα βέλτιστα συµφέροντα της Ε.ΘΕ.Λ. πρέπει να αποφεύγεται. Ο εµπλεκόµενος οφείλει να ενηµερώσει το ιοικητικό Συµβούλιο ώστε να µη µετέχει σε επιτροπές ή οµάδες εργασίας, που τον υποχρεώνουν να διαχειριστεί συνεργασία ή προµήθεια της Ε.ΘΕ.Λ. από την οποία θα έχει προσωπικό ή οικογενειακό οικονοµικό όφελος. Κυρίως όσοι ασχολούµαστε µε εµπορικές συναλλαγές οφείλουµε να λειτουργούµε µε γνώµονα τα συµφέροντα της Ε.ΘΕ.Λ. και να παραµένουµε ανεπηρέαστοι από προσωπικές προτιµήσεις ή οφέλη. Επιβάλλεται, επίσης, να µην εκµεταλλευόµαστε για δικό µας αθέµιτο όφελος ευκαιρίες ή πληροφορίες, των οποίων λάβαµε γνώση λόγω της ιδιότητας µας ως εργαζόµενων της Ε.ΘΕ.Λ.. Σχέσεις µε τρίτους και υποχρεώσεις προς την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. Ισχύει για όλους µας η καθολική απαγόρευση για αποδοχή χρηµάτων, δώρων ή εξυπηρετήσεων, εστίασης ή µετακίνησης-ταξιδιών ή φιλοξενίας ή ψυχαγωγίας ή άλλων υλικών ωφεληµάτων ή αντικείµενων που µπορούν να µετατραπούν σε µετρητά, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, από σηµερινούς ή επίδοξους συνεργάτες και προµηθευτές. Τέτοιου είδους προσφορές δηµιουργούν σχέσεις και υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα όρια της εταιρικής συνεργασίας. Εξάλλου η χρήση της ιδιότητας µας ως εργαζοµένων της Ε.ΘΕ.Λ. για την άµεση ή έµµεση προσφορά, εκµαίευση και παροχή δωροδοκίας είναι µη ανεκτή και επιφέρει πειθαρχικές ενέργειες. Όταν µας προσφέρονται «δώρα ή διευκολύνσεις» οφείλουµε να τις απορρίπτουµε µε ευγένεια, επικαλούµενοι τις Αρχές του Κώδικα εοντολογίας της Ε.ΘΕ.Λ. και να τους παροτρύνουµε να κατευθύνουν την προσφορά τους σε Κοινωφελή Ιδρύµατα. Οφείλουµε, επίσης, να αναφέρουµε τη σχετική προσφορά εγγράφως στον προϊστάµενο µας. Οι περιπτώσεις πιθανής «δωροδοκίας» διακυβεύουν την εύρυθµη λειτουργία και βλάπτουν το κύρος της Ε.ΘΕ.Λ.. Συνήθως αποσκοπούν στην τροποποίηση της συµπεριφοράς του «δωροδοκούµενου» κατά τρόπο καταχρηστικό ή παράνοµο, ώστε να αλλοιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποφάσεις που αφορούν σε προµήθειες πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στις τεχνικές προδιαγραφές και τα οικονοµικά δεδοµένα και όχι στο προσωπικό συµφέρον, που υπαγορεύει λανθασµένες αποφάσεις και άσκοπες ή υπερκοστολογηµένες αγορές. Καµία µορφή συναλλαγής που στόχο έχει άµεσα οφέλη (πχ χρήµατα, υλικά αγαθά) ή έµµεσα οφέλη (πχ επιρροή, προαγωγή) δεν είναι ανεκτή γιατί µπορεί να πλήξει σοβαρά τόσο τη ίδια την Ε.ΘΕ.Λ., τη ιοίκηση και το Προσωπικό της όσο και τους συνεργάτες, τους προµηθευτές και τους πελάτες της (επιβατικό κοινό). Στις περιπτώσεις πιθανής αθέµιτης συναλλαγής συγκαταλέγονται οι εξής: Εκτροπή κεφαλαίων. Αφαίρεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. εξοπλισµός, χρήµατα). Αλλοίωση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης προσφορών. 8

9 Αθέµιτη παρέµβαση στον τοµέα προµηθειών και συµβάσεων. Αθέµιτη παρέµβαση στην τιµολόγηση και την καταβολή πληρωµών. Παραποίηση δεδοµένων σχετικά µε την ποσότητα ή την ποιότητα των αποθεµάτων, εξοπλισµών ή πάγιων στοιχείων. Παραποίηση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν σε υπό διερεύνηση συµβάντα. Σκόπιµη µείωση της αποδοτικότητας. Προκειµένου να περιοριστεί το ενδεχόµενο και το µέγεθος µιας αθέµιτης συµπεριφοράς, η Ε.ΘΕ.Λ. έχει υιοθετήσει διαδικασίες πρόληψης και διερεύνησης ενός τέτοιου παραπτώµατος. Μέριµνα της ιοίκησης είναι η διενέργεια της σχετικής έρευνας όσο το δυνατόν γρηγορότερα από τη στιγµή που θα εντοπιστεί ή θα εικαστεί η εκδήλωση αθέµιτης πράξης ή παράλειψης. Συµβάσεις και Προµήθειες Oι συµβάσεις και οι προµήθειες αποτελούν, δυνητικά, δραστηριότητες «υψηλού κινδύνου» για την εταιρική ακεραιότητα, γιατί έχουν τρωτά σηµεία συγκεκριµένα: Η αντικειµενική δυσκολία διαχείρισης συµβάσεων µεγάλης κλίµακας που αφορούν σε µεγάλα ποσά. Η απουσία προϋπολογισµού κόστους ή η παροχή προϋπολογισµού από έναν προµηθευτή. Η κατάρτιση µη αξιολογικά ορθού καταλόγου µε τους εγκεκριµένους προµηθευτές. Η εισαγωγή «φωτογραφικών» όρων στους διαγωνισµούς (π.χ. ευνοϊκή προδιαγραφή για συγκεκριµένο προµηθευτή). Ο µη επαρκής διαχωρισµός της τεχνικής από την εµπορική αξιολόγηση των προσφορών. Η αποδοχή προσφοράς πριν την έγκριση των όρων της σύµβασης. Η προµήθεια ποιοτικά κατώτερου εξοπλισµού ή υλικών που µπορεί να αποδειχθεί ακατάλληλος ή επικίνδυνος. Όλοι µας οφείλουµε να εξετάζουµε κάθε συναλλαγή, προµήθεια ή χρηµατοδότηση για λογαριασµό της Ε.ΘΕ.Λ. µε αντικειµενικά κριτήρια και να προστατεύουµε τα συµφέροντα της. Είναι υποχρέωση µας να εξασφαλίζουµε πλήρη διαφάνεια κατά την επιλογή συνεργατών και προµηθευτών, διαφυλάσσοντας κατ αυτόν τον τρόπο τη φήµη της Ε.ΘΕ.Λ., και να ακολουθούµε τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από Εγκυκλίους, Μόνιµες Οδηγίες, Αποφάσεις και Ανακοινώσεις της ιοίκησης. Εσωτερικές Πληροφορίες και Εχεµύθεια Η Ε.ΘΕ.Λ. τηρεί τους Νόµους και τις ιατάξεις που αφορούν στο απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών και οικονοµικών δεδοµένων και αρχείων των εργαζόµενων και της εταιρίας. Η διατήρηση δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθµίζεται από Νόµους µε τους οποίους οι εµπλεκόµενοι οφείλουν να συµµορφώνονται. Τα στοιχεία αυτά χρησιµοποιούνται ή γνωστοποιούνται στο βαθµό που επιτρέπεται ή απαιτείται βάσει Νόµου. Όλοι όσοι διαχειριζόµαστε ή λαµβάνουµε γνώση εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στην Ε.ΘΕ.Λ. οφείλουµε να τις θεωρούµε µη ανακοινώσιµες ή δηµοσιοποιήσιµες και µην προβαίνουµε σε ενέργειες ή παραλείψεις, που οδηγούν σε διαρροή ή διακίνηση τους προς τρίτους ή προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Είναι ευθύνη µας να διασφαλίσουµε τη σωστή κατάρτιση, διατήρηση, προστασία ή 9

10 καταστροφή των αρχείων και δεν πρέπει να τροποποιούµε, να αποκρύπτουµε ή να καταστρέφουµε έγγραφα ή αρχεία που υπόκεινται σε έρευνα ή δικαστική διαµάχη. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση των ευαίσθητων δεδοµένων ή των εµπιστευτικών πληροφοριών για προσωπικό όφελος ή για όφελος τρίτων. Παράνοµη ιακίνηση Πληροφοριών Οποιαδήποτε συνεργασία µε διακινητές παράνοµων πληροφοριών είναι µη αποδεκτή. Οι διακινητές παράνοµων πληροφοριών, υποδυόµενοι συνήθως τους συµβούλους, διεξάγουν µια µορφή βιοµηχανικής κατασκοπείας. Ενδέχεται να δραστηριοποιηθούν µεταξύ της Ε.ΘΕ.Λ. και των προµηθευτών ή των εργολάβων της και να θελήσουν να δωροδοκήσουν εργαζοµένους της Ε.ΘΕ.Λ. ώστε να αποκτήσουν χρήσιµες για τη σύναψη συµφωνιών πληροφορίες. Οι διακινητές πληροφοριών αµείβονται από τους προµηθευτές ή τους εργολάβους ανάλογα µε την αξία του έργου που εξασφαλίζουν για λογαριασµό τους. Με δεδοµένο ότι ορισµένες συµβάσεις της Ε.ΘΕ.Λ. είναι αρκετά υψηλές, τα κέρδη που διακυβεύονται είναι πολύ µεγάλα όπως άλλωστε και οι ποινές που επιβάλλονται βάσει Νόµου. Εκπροσώπηση της Ε.ΘΕ.Λ. Μόνο τα µέλη της ιοίκησης συµµετέχουν σε συνεντεύξεις, οµιλίες ή δηµοσιεύσεις και είναι αρµόδια να εκφράσουν επίσηµα τις απόψεις της εταιρίας. Όποιοι από µας τυχόν δεχθούµε ανάλογες προτάσεις, θα πρέπει να εξασφαλίσουµε την έγκριση της ιοίκησης, πριν τις κάνουµε αποδεκτές. Επίσης, όσοι συµµετέχουµε σε συµβούλια ή επιτροπές άλλων φορέων, εταιριών (π.χ. Η.Λ.Π.Α.Π.), οργανώσεων κλπ λόγω της ιδιότητας µας ως εργαζοµένων ή εκπρόσωπων της Ε.ΘΕ.Λ. θα πρέπει να εξασφαλίσουµε τη σχετική έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου. Εργασιακό Περιβάλλον Ίσων Ευκαιριών Η Ε.ΘΕ.Λ. προσφέρει ίσες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη και αντιµετωπίζει το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού της µε σεβασµό. Αποδίδει αξία στην ατοµικότητα και το δηµιουργικό δυναµικό, που ο καθένας µας καταθέτει στον τοµέα του και υποστηρίζει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων µας. Οποιαδήποτε αξιολόγηση και απόφαση σχετικά µε την ανάπτυξη και τις προαγωγές των εργαζοµένων βασίζεται αποκλειστικά στις ικανότητες, τα προσόντα, τις δεξιότητες και την επαγγελµατική απόδοση. Οµαδικό Πνεύµα Η ευόδωση του έργου της Ε.ΘΕ.Λ. στηρίζεται στη θέληση όλων µας να εργαστούµε ως µια οµάδα, που προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στον τοµέα της εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου. Για το σκοπό αυτό οφείλουµε να επιδεικνύουµε: Προσαρµοστικότητα στις µεταβαλλόµενες εργασιακές απαιτήσεις. Προθυµία στην εκπλήρωση των καθηκόντων µας, κυρίως όταν αυτά υπαγορεύονται από ιδιαίτερες περιστάσεις ή από τον κίνδυνο να πληγεί η αξιοπιστία της Ε.ΘΕ.Λ.. Πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση µεγαλύτερης αποδοτικότητας, µε σεβασµός στις ισχύουσες διαδικασίες και την ιεραρχία. 10

11 Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας Το ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί ανεκτίµητο κεφάλαιο της Ε.ΘΕ.Λ., για το λόγο αυτό η υγιεινή, η ασφάλεια και η προστασία του είναι στρατηγική προτεραιότητα. Η Ε.ΘΕ.Λ. παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας για όλους και αντίστοιχα αναµένει από όλους µας να εκτελούµε τα καθήκοντα µας µε ασφαλή τρόπο και να προτείνουµε µέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σε όλες τις εγκαταστάσεις και στο στόλο των λεωφορείων της Ε.ΘΕ.Λ. πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις και οι διαδικασίες ασφάλειας, που καθορίζονται από τη Νοµοθεσία. Ακριβώς επειδή τα θέµατα αυτά είναι ιδιαίτερης σηµασίας, έχει συσταθεί Εσωτερική Υπηρεσία Πρόληψης και Προστασίας (ΕΣ.Υ.Π.Π.) που στελεχώνεται από γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφαλείας. Η Ε.ΘΕ.Λ. εκτιµά τις επιδόσεις της στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας κα θέτει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σεβασµός προς το Περιβάλλον Η Ε.ΘΕ.Λ. επιδεικνύει τον απαραίτητο σεβασµό προς το Περιβάλλον και λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας της και των περιβαλλοντικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας. Συµµορφώνεται προς την ισχύουσα Νοµοθεσία και τους Κανονισµούς για την προστασία του Περιβάλλοντος και ανανεώνει το στόλο των λεωφορείων της µε οχήµατα νέας τεχνολογίας κινητήρα, που διασφαλίζουν σχεδόν µηδενικές εκποµπές ρύπων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο στόλος των οχηµάτων φυσικού αερίου της Ε.ΘΕ.Λ. είναι από τους µεγαλύτερους στην Ευρώπη. Συνεχής επιδίωξη µας είναι η ανεύρεση τρόπων για τη µείωση τυχόν δυσµενών επιπτώσεων στο περιβάλλον και για το λόγο αυτό προβαίνουµε στις εξής ενέργειες: Μείωση του όγκου των απορριµµάτων, µέσω διαφοροποιηµένης συλλογής και ανακύκλωσης, όπου είναι εφικτό. Συµµετοχή σε δίκτυα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης απορριµµάτων. Ελαχιστοποίηση του κόστους και των επιπτώσεων από τη διάθεση των απορριµµάτων. Όλοι µας οφείλουµε να συµµετέχουµε ενεργά για την τήρηση και αξιοποίηση των υφιστάµενων και την υιοθέτηση νέων διαδικασιών και τεχνολογιών, που προάγουν την αειφόρο εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, την ανακύκλωση και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. 11

12 Συµµόρφωση και ιαδικασίες Στόχος της Ε.ΘΕ.Λ. είναι να διατηρεί υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού και ηθικών προτύπων, να αναβαθµίζει διαρκώς το εργασιακό περιβάλλον και τις προσφερόµενες υπηρεσίες και κατά συνέπεια να «κτίζει» την καλή της φήµη. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η τήρηση από όλους µας των Αρχών και των διαδικασιών που αναφέρονται στον Κώδικα είναι απαραίτητη. έσµευση ιοίκησης και Προσωπικού Η ιοίκηση προάγει ενεργά την τήρηση των βασικών Αρχών του Κώδικα και των σχετικών διαδικασιών και δεν επιτρέπει καµία εξαίρεση. εσµεύεται να συνδράµει το Προσωπικό στην εφαρµογή του Κώδικα και καθιστά σαφές ότι η συνεπής συµπεριφορά των εργαζοµένων λαµβάνεται θετικά υπόψη κατά την αξιολόγηση τους και επιβραβεύεται. Αντίθετα, η οποιαδήποτε παράβαση ερευνάται και εφόσον διαπιστωθεί συνεπάγεται πειθαρχική ενέργεια τόσο σε βάρος εκείνου που διαπράττει το παράπτωµα όσο και εκείνων που το συγκαλύπτουν. Η ιοίκηση προσπαθεί να εµφυσήσει σε τρίτους, συνεργάτες και προµηθευτές, τις δεοντολογικές Αρχές της και το ίδιο καλούµαστε να κάνουµε όλοι κατά τις επαγγελµατικές µας σχέσεις. ίαυλοι επικοινωνίας Η ιοίκηση προσφέρει σε όλους µας τη δυνατότητα να εκφράσουµε τις ανησυχίες µας και να αναφέρουµε τυχόν παραβάσεις του Κώδικα, µε εµπιστευτικότητα. Αντίστοιχα, αποτελεί καθήκον µας να ενηµερώσουµε για περιπτώσεις µη τήρησης του Κώδικα, µέσα στην εταιρία ή κατά τις συναλλαγές µε τρίτους. Καταρχήν, οφείλουµε να ενηµερώσουµε τον άµεσο προϊστάµενο µας, σε περίπτωση, όµως, που κάποιος από εµάς δυσκολεύεται να αναφέρει το ζήτηµα στον άµεσο Προϊστάµενο του ή πιστεύει ότι δεν θα το αντιµετωπίσει σωστά µπορεί να το αναφέρει στο ιευθυντή Προσωπικού ή στη ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης της Ε.ΘΕ.Λ.. Ενδεικτικά, αν έχουµε αµφιβολίες για τη νοµιµότητα µιας οδηγίας του προϊσταµένου µας, πρέπει να γνωστοποιήσουµε τις επιφυλάξεις µας στη ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης. Εναλλακτικά, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τον ειδικά προστατευµένο χώρο της ιστοσελίδας της Ε.ΘΕ.Λ. για ανώνυµες καταγγελίες ενδεχόµενων παρατυπιών, τις οποίες η ιοίκηση δεσµεύεται να διερευνήσει. Όποιος αναφέρει παραβάσεις και παρατυπίες προστατεύεται από αρνητικές συνέπειες στην εργασίας του. Η καλόπιστη αναφορά µιας πραγµατικής ή εικαζόµενης παράβασης, δεν επιφέρει καµία κύρωση. Όσοι, όµως, εν γνώσει τους υποβάλλουν ψευδείς αναφορές, αποκρύπτουν παραβάσεις ή παρακωλύουν τη συνεργασία σε έρευνα θα αντιµετωπίζουν πειθαρχικές ενέργειες. Έλεγχοι τρίτων Καθιερώνεται επίσηµη διαδικασία ελέγχου των συνεργαζόµενων εταιριών και των προµηθευτών. Στα πλαίσια αυτά διενεργείται έλεγχος των συστάσεων και του ιστορικού των εταιριών και παρακολουθούνται οι δραστηριότητας τους. Ορίζονται κριτήρια για την αξιολόγηση και την επιλογή τους, για το περιεχόµενο των συµβάσεων και τον τρόπο διεξαγωγής των οικονοµικών συναλλαγών. 12

13 Επίλογος Ο Κώδικας είναι ένα κείµενο θεµελιώδους σηµασίας για την Ε.ΘΕ.Λ.. Η εφαρµογή των Αρχών του αποτελεί υποχρέωση όλων µας, γιατί προασπίζει τα συµφέροντα της ιοίκησης, του Προσωπικού, του επιβατικού κοινού και του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον συµβάλλει στην εύρυθµη λειτουργία και εξασφαλίζει την αξιοπιστία και την καλή φήµη της Ε.ΘΕ.Λ.. Βεβαίως, ο Κώδικας δεν µπορεί να καλύψει κάθε ειδική περίπτωση που ενδέχεται να προκύψει. Για τις περιπτώσεις αυτές, οφείλουµε όλοι µας να λειτουργούµε σύµφωνα µε το πνεύµα του Κώδικα σε συνδυασµό µε την προσωπική µας κρίση και τα πρότυπα ηθικής που τηρούνται από έντιµα άτοµα. Εξάλλου, οι ιευθύνσεις Προσωπικού και Νοµικής Υποστήριξης της Ε.ΘΕ.Λ. είναι πάντα διαθέσιµες για παροχή συµβουλών και υποστήριξης. Επίσης, η ιοίκηση αναγνωρίζει ότι η τήρηση έντιµης και συνεπούς στάσης, όπως αυτή περιγράφεται από τον Κώδικα, απαιτεί προσπάθεια και ενδέχεται να συνεπάγεται δαπάνες ή απώλειες ευκαιριών. Σε τέτοιες περιπτώσεις όσοι τηρούν τον Κώδικα δεν πρέπει να νιώθουν ότι υποχρεώνονται σε συµβιβαστικές λύσεις, αντίθετα να είναι βέβαιοι ότι η προσφορά τους αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται. Πρόκειται για µια συνειδητή, συλλογική προσπάθεια που καταβάλλουµε όλοι µαζί µε την πεποίθηση ότι θα αποφέρει σηµαντικά οφέλη στον καθένα µας και στην Ε.ΘΕ.Λ. συνολικά. 13

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας

Κώδικας. Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Οι αξίες και τα πρότυπά μας η βάση της επιτυχίας μας Περιεχόμενα 5 7 9 15 17 19 21 25 27 29 31 33 35 37 Μήνυμα από τη Διοίκηση Εταιρικές Αρχές -Αποστολή-

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Επαγγελματικής. Δεοντολογίας και Ηθικής Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Ηθικής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ 2014 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης Το Όραμα και οι Στρατηγικοί Στόχοι της ΔΕΠΑ Ο Κώδικας και οι Αξίες της Εταιρίας 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. OTEplus ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. OTEplus ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.-οτε κατά την υπ αριθµό 2896/29-03-2012 (Θέµα. 7 o ) συνεδρίασή του) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Ομιλος Generali. Κώδικας δεοντολογίας. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομιλος Generali Κώδικας δεοντολογίας Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali S.p.A. στις 14 Δεκεμβρίου 2012 1 Ένα μήνυμα από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Αγαπητοί συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ. 2 3. ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. 3 4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. 3 5. ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας ΚώδικαςΔεοντολογίας Περιεχόμενα Κώδικας Δεοντολογίας... 3 Επιστολή του Προέδρου...4 Λίγα λόγια για την εταιρεία...5 Εισαγωγή...6. Εταιρικό όραμα & αποστολή...6. Εταιρικές αρχές & αξίες...6. Κώδικας Δεοντολογίας...7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ... 4 2.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ... 4 2.2 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 5 2.3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ... 6 3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013

Κώδικας. Δεοντολογίας 2013 Κώδικας Δεοντολογίας 2013 Αγαπητοί συνάδελφοι: Εδώ και 200 χρόνια, έχουμε χτίσει ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους και τις κοινότητες παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση και διεξάγοντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας

HEINZ. Παγκόσμιος. Κώδικας Δεοντολογίας HEINZ Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 600 Grant Street Pittsburgh, Πενσυλβάνια 15219-2857 William R. Johnson Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Προς: Όλους τους υπαλλήλους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας

Κώδικας Συμπεριφοράς της BP. Ο δικός μας Κώδικας. Τα πιστεύω μας Ο δικός μας Κώδικας Τα πιστεύω μας 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1η Ενότητα: Ασφαλείς, υπεύθυνες και αξιόπιστες λειτουργίες 2η Ενότητα: Οι δικοί μας άνθρωποι 3η Ενότητα: Οι επιχειρηματικοί εταίροι μας 4η Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα 2 ΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ Η ηθική ηγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Οι άνθρωποι μας Ίσες ευκαιρίες Υγεία και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας Εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ PMI ΜΉΝΥΜΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΎΝΟΝΤΑ ΣΎΜΒΟΥΛΟ Αγαπημένοι μου συνάδελφοι, Είμαι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσω τον Οδηγό επιτυχίας της PMI, ο οποίος ενημερώνει και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Οι Αξίες μας Ο κώδικάς μας Η Avon έχει προ πολλού ασπασθεί πέντε βασικές αξίες: εμπιστοσύνη, σεβασμό, πίστη, ταπεινοφροσύνη, και ακεραιότητα. Ως υπάλληλοι της Avon, πορευόμαστε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ

Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ 2011 Οδηγός Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Ηθικής του Οµίλου ΑΧΑ Ι. ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ ΡΟ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΧΑ 3 ΙΙ. ΜΗΝΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78

Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας. Έκδοση 3.4. Ηµεροµηνία Εφαρµογής 30/03/2012. Σελίδα1 από 78 Σελίδα1 από 78 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 5 1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 7 2. ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ... 8 2.1Διοικητικό Συμβούλιο... 10 2.1.1 Επιτροπές από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ

ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΔEONTOΛOΓIA Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ L ORÉAL ΠΡΟΛΟΓΟΣ από τους Sir Lindsay Owen-Jones και Jean-Paul Agon ΠΡΟΛΟΓΟΣ από την Ομάδα Διοίκησης ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της

Κώδικας Δεοντολογίας της Κώδικας Δεοντολογίας της Στον Κώδικα αυτό, η MetLife και η Εταιρεία μας αναφέρονται στη MetLife Inc. και σε όλες τις θυγατρικές της. Θυγατρική σημαίνει οποιοσδήποτε οργανισμός, κοινοπραξία, εταιρεία περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα