Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, Σίνδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, 570 22 Σίνδος"

Transcript

1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΛΟΥΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ Δ. Αλιφραγκής 1, Ε. Γαζέα 2, Ε. Παυλίδου 3, Α. Παπαϊωάννου 1 Ν. Μπαρμπαγιάννης 4, Σ. Αποστολίδης 1 και Γ. Στρουθόπουλος 4 1 Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2 Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Ερμού 25, Αθήνα 3 TOSOH HELLAS, Σίνδος 4 Εργαστήριο Εδαφολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Περίληψη Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το παραπροϊόν της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του MnΟ 2 ως υλικό για τη μείωση της διαθεσιμότητας του As που περιέχεται στα υλικά εμπλουτισμού επεξεργασίας θειούχων μεταλλευμάτων. Ως φυτό δείκτης χρησιμοποιήθηκε το είδος Nerium oleander. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρησιμοποίηση του παραπροϊόντος της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του MnΟ 2 σε συνδυασμό με τα παραπροϊόντα εμπλουτισμού επέδρασαν αρνητικά και μείωσαν την βιομάζας σε σχέση με τον μάρτυρα χωρίς όμως να παρατηρηθούν συμπτώματα τοξικότητα. Η συμμετοχή του παραπροϊόντος επεξεργασίας MnΟ 2 σε ποσοστό έως και 20% έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της συγκέντρωσης του Αs στους διάφορους ιστούς και ιδιαίτερα στους βλαστούς του Nerium oleander, στους οποίους η συγκέντρωση του As μειώνεται έως και 77%. Λέξεις-κλειδιά: As, βιοδιαθεσιμότητα, εδαφοβελτιωτικά, Nerium oleander.

2 Εισαγωγή Η μείωση της διαλυτότητας των τοξικών στοιχείων που βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο εδαφικό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση των λειτουργιών του. Η μείωση της διαλυτότητας αυτής μπορεί να γίνει με την αύξηση του ph εδάφους, την αύξηση της οργανικής ουσίας ή ακόμη και με την χρησιμοποίηση εδαφοβελτιωτικών. Μείωση της βιοδιαθεσιμότητας των διαφόρων τοξικών μετάλλων επίσης μπορεί να γίνει και με τη χρησιμοποίηση μικροοργανισμών (Bently και Chasten 2002, Turpeinen κ.α. 1999). Στην περίπτωση αυτή οι μικροοργανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετατροπή των διαφόρων μορφών ρύπων (μετάλλων, μεταλλοειδών και οργανικών) σε άλλες μορφές και για το λόγο αυτό διάφοροι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις στην εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί στην περίπτωση του Αs μεταβάλουν τις μορφές του στο εδαφικό περιβάλλον με τη μεθυλίωση, την απομεθυλίωση, την αναγωγή του Αs v σε As iii (Gadd, 2004), επιδρώντας άμεσα ή έμμεσα στην ευκινησία και κατ επέκταση στη βιοδιαθεσιμότητα του Αs στο έδαφος (Fitz και Wenzel, 2002). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι ανόργανες μορφές των αρσενικούχων ενώσεων στο εδαφικό περιβάλλον θεωρούνται ως οι περισσότερο τοξικές σε σχέση με τις οργανικές (Adriano, 2001). Οι Jeffies κ.α αναφέρουν ότι οι αλλαγές στο ph και στο δυναμικό οξειδοαναγωγής ευνοούν τη βιομετατροπή των διαφόρων ενώσεων As στο εδαφικό περιβάλλον. Προσθήκη υλικών με μεγάλη ικανότητα προσρόφησης (εδαφοβελτιωτικά), ιπτάμενη τέφρα, (Clark κ.α. 2001, Garrido κ.α. 2005), καθώς και υπολείμματα από βιομηχανίες επεξεργασίας σιδήρου και αλουμινίου έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της φυτοτοξικότητας του As (Lombi κ.α. 2002a,b). Η μέθοδος αυτή αποκατάστασης των λειτουργιών του εδάφους είναι γνωστή και ως σταθεροποίηση (stabilization) και τα τελευταία χρόνια είναι η πλέον εφαρμοζόμενη μέθοδος αποκατάστασης εδαφών καθώς άλλες τεχνικές όπως η εκσκαφή και η απομάκρυνση ενταφιασμός θεωρείται ότι δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεταφέρει (Kumpiene κ.α. 2008). Με τη χρησιμοποίηση των εδαφοβελτιωτικών αυτών, μειώνεται η ευκινησία των τοξικών μετάλλων και μεταλλοειδών στο εδαφικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η βιοδιαθεσιμότητα τους ή ακόμα και η έκπλυσή τους και ο εμπλουτισμός των υπόγειων νερών. Στα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της τοξικότητας ανήκουν υλικά που προσροφούν τα μέταλλα, καθώς και υλικά που συμβάλλουν στην καθίζησή τους υπό αδιάλυτη μορφή (Bolan κ.α. 2003). Βοηθητικό ρόλο στη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στην περίπτωση αυτή παίζει και η ανάπτυξη της βλάστησης στις περιοχές και μάλιστα με είδη που βελτιώνουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου (Mench κ.α. 2003). Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, δηλαδή αυτές της χημικής

3 αδρανοποίησης και της φυτοαποκατάστασης. H αναγκαιότητα να εφαρμοσθούν μέθοδοι και τεχνικές, χαμηλού κόστους, που θα βοηθούν στην εξυγίανση των εδαφών και θα επιτρέπουν την μεταλλευτική δραστηριότητα με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος αποτελεί προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων (Chaney κ.α. 1997). Η ευκινησία των διαφόρων ενώσεων του Αs στο εδαφικό περιβάλλον αλλά και η βιοδιαθεσιμότητά τους, ελέγχεται από διαδικασίες προσρόφησης/εκρόφησης, καθώς και καταβύθισής του με τη βοήθεια διαφόρων οξειδίων των μετάλλων, όπως είναι διάφορες ενώσεις του σιδήρου, του αργιλίου, του μαγγανίου, της οργανικής ουσίας ή ακόμη και των ορυκτών της αργίλου. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί ο FeSO 4 (Moore κ.α. 2000, Warren και Alloway, 2003, Hartley κ.α. 2004), μόνο που στην περίπτωση αυτή, αν και μειώνεται αποτελεσματικά η βιοδιαθεσιμότητα του Αs, αυξάνεται ταυτόχρονα η έκπλυση άλλων μετάλλων, όπως των Cu, Zn λόγω της ταυτόχρονης μείωσης του ph που παρατηρείται (Hartley κ.α. 2004). Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι στην περίπτωση αυτή σχηματίζεται άμορφος αρσενικός σίδηρος FeAsO 4 H 2 O (Carlson κ.α. 2002). Αντίθετα σε συνθήκες χαμηλού ph και ισχυρώς οξειδωτικές, σχηματίζονται αδιάλυτα δευτερογενή ορυκτά όπως ο σκοροδίτης (FeAsFe 4 2H 2 O) (Sastre κ.α. 2004), ενώ σε ph εδάφους γύρω στο 5 και σε συνθήκες οξειδωτικές σχηματίζεται αδιάλυτο Fe 3 (AsO 4 ) 2 (Porter κ.α. 2004). Σημαντικές, επίσης, ποσότητες αρσενικικών και αρσενωδών ανιόντων προσροφούνται από τα διάφορα υδροξείδια του σιδήρου (Jain κ.α. 2009). Με τον ίδιο τρόπο, γίνεται και η προσρόφηση των διαφόρων ανιόντων του αρσενικού από τα οξείδια του Mn (Chiu και Hering, 2002, Manning κ.α. 2002). Παράλληλα, όμως, τα οξείδια του Mn οξειδώνουν τα ιόντα του As 3+ σε Αs 5+, μειώνοντας την τοξικότητά του (Tournassat κ.α. 2002) ή ακόμη τα οξείδια του Mn βοηθούν καθίζηση των διαφόρων ανιόντων του As, με το σχηματισμό αδιάλυτων ορυκτών όπως Mn 3 (AsO 4 ) 2 8H 2 O (Porter κ.α. 2004). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης του παραπροϊόντος που παράγεται από την ηλεκτροχημική επεξεργασία του πυρολουσίτη, (TOSOH Hellas) ως υλικού για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με Αs. Υλικά και Μέθοδοι Για τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα παραπροϊόντα της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη (MnO 2 ) του εργοστασίου ΤOSOH Hellas, υλικά που είναι πλούσια σε οξείδια του Μn και Fe, και τα παραπροϊόντα του εργοστασίου εμπλουτισμού των μεταλλείων Κασσάνδρας (υλικό από τα τέλματα Στρατωνίου και Ολυμπιάδας) καθώς και υλικό προερχόμενο από την φιλτρόπρεσσα, υλικά που είναι πλούσια σε αρσενικό λόγω της φύσεως των μεταλλευμάτων

4 (αρσενοπυρίτες). Στον Πίνακα 1 δίνεται η μέση χημική σύσταση των παραπροϊόντων της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας του Μn για την περιεκτικότητα σε Fe, Ca, Al, SiO 2 και Κ ενώ το σύνολο των υπολοίπων στοιχείων δεν υπερβαίνει το 1%. Στον Πίνακα 2 δίνεται η μέση χημική σύσταση των υλικών των τελμάτων και των υλικών της φιλτρόπρεσσας που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα και τα οποία προκύπτουν από την διεργασία εμπλουτισμού του μεταλλεύματος. Για την αξιολόγηση της επίδρασης του παραπροϊόντος της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του MnO 2 στη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας του Αs, χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης φυτό η πικροδάφνη (Nerium oleander) η οποία αποτελεί καλό βιοδείκτη (Aksoy και Ozturk, 1997, Rossin Oliva και Valdes 2003, Rossin Oliva και Mingorance, 2004, Mingorance και Rossin Oliva, 2006, Mingorance κ.α. 2007). Τα φυτά της πικροδάφνης αναπτύχθηκαν σε μίγματα που περιελάμβαναν 7 χειρισμούς (Πίνακας 3). Πίνακας 1. Χημική σύσταση των παραπροϊόντων της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη. Στοιχείο Περιεκτικότητα (%) Υδατοδιαλυτό Mn Mn ανιχνεύσιμο Διαλυτό Mn σε H 2 SO 4 12,13 Fe 9,60 Ca 9,89 Al 5,04 SiO 2 5,16 K 0,97 Πίνακας 2. Μέση χημική σύσταση των υλικών των τελμάτων. Fe Ca Mn Mg Pb S Zn Cd Cr Cu Ni Αδιάλυτο υπόλειμμ α % mg/kg 24,4 4,4 2,15 1,1 0,42 27,15 0,68 Ο ριζοφλοιός χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η βιολογική δραστηριότητα του υλικού πλήρωσης στα φυτοδοχεία, διότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν παρουσίαζαν μικρή βιολογική δραστηριότητα, λόγω της έλλειψης οργανικής ουσίας.

5 Πίνακας 3. Πειραματικοί χειρισμοί ανάπτυξης της πικροδάφνης. Χειρισμός Υλικά (% κ.ο) Υλικό τέλματοςέδαφος Παραπροϊόν TOSOH Ριζοφλοιός Σκελετικό υλικό Μάρτυρας Με τα υλικά που αναφέρονται στον πίνακα 1 πληρώθηκαν δοχεία όγκου 2 L, στα μεταφυτεύθηκαν σπορόφυτα του είδους Nerium oleander, ηλικίας 4 μηνών. Ο κάθε χειρισμός περιελάμβανε 10 επαναλήψεις. Η φύτευση έγινε τον Φεβρουάριο του 2008 και σε όλη τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου, τα φυτά λιπαίνονταν κάθε 20 ημέρες με θρεπτικό διάλυμα Hoagland. Σε όλη τη διάρκεια του πειράματος τα δοχεία διατηρήθηκαν σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο και γίνονταν καταγραφή του ύψους. Τον Νοέμβριο του 2008 τα φυτά συγκομίσθηκαν και έγινε διαχωρισμός σε ρίζες, βλαστούς και φύλλα και μετρήθηκε η βιομάζα τους. Μετά από ξήρανση για 72 h στους 84 0 C οι ιστοί κονιοποιήθηκαν και το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε για τις διάφορες αναλύσεις. Προσδιορίσθηκαν το οργανικό άζωτο με τη μέθοδο Kjeldahl. Ο ολικός φώσφορος προσδιορίσθηκε, μετά από υγρή οξείδωση του δείγματος, με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας ορατού φωτός και τα στοιχεία K, Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Μn και As μετρήθηκαν στο δείγμα μετά από την υγρή οξείδωση με την μέθοδο της φασματοφωτομετρίας της ατομικής απορρόφησης. Για τον προσδιορισμό του Αs χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια υδριδίων.

6 Αποτελέσματα και Συζήτηση Στον Πίνακα 4 και στο Σχήμα 1 δίνονται τα αυξητικά στοιχεία του Nerium oleander. Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι παρατηρείται αύξηση του ύψους των φυτών σε όλους τους χειρισμούς σε σχέση με τον μάρτυρα. Σε αντίθεση με το ύψος, η βιομάζα των φυτών μειώνεται. Χαρακτηριστική είναι η μείωση της βιομάζας των ριζών σ όλους τους χειρισμούς σε σχέση με το μάρτυρα. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της αναλογίας υπέργειο/υπόγειο τμήμα του φυτού, φαινόμενο που συνδέεται με τη μικρότερη αντοχή των φυτών στην ξηρασία. Από τον στατιστικό έλεγχο (με τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου Duncan, σε επίπεδο 0,05 και πιθανότητα 95%), στη βιομάζα των φύλλων παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών 2,3,4 και 5 με τον χειρισμό 6, ενώ αντίθετα παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση με το μάρτυρα, σ όλους τους χειρισμούς στη βιομάζα των ριζών. Πίνακας 4. Μέσα αυξητικά στοιχεία του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό του τέλματος. Xειρισμός Ύψος φυτών Βιομάζα φύλλων Βιομάζα βλαστού Σύνολο υπέργει ας βιομάζα ς Βιομάζα ριζών Σύνολο βιομάζα ς Αναλογία υπέργειο/ υπόγειο τμήμα φυτού cm g/φυτό g/φυτό g g/φυτό g 1 39,6 (0,96)* 7,204 (0,74) 5,614 (0,49) 12,818 7,058 (0,78) 19,876 1, ,9 (2,55) 6,895 (0,89) 5,744 (0,64) 12,639 6,414 (1,51) 19,053 1, ,6 (2,17) 6,028 (0,73) 4,94 (0,51) 10,968 5,979 (0,68) 16,947 1, ,5 (4,83) 6,13 (1,35) 5,417 (1,29) 11,547 6,787 (1,50) 18,334 1, ,6 (2,54) 6,932 (1,05) 5,804 (0,77) 12,736 8,084 (2,01) 20,82 1, (2,05) 8,953 (1,29) 7,018 (0,88) 15,971 9,162 (1,50) 25,133 1,743 Μάρτυρας 32,8 (2,28) 7,730 (0,72) 6,204 (0,76) 13,934 14,134 (6,3) 28,068 0,985 *sd = τυπική απόκλιση.

7 M ύψος (cm) υλικό τέλματος υλικό φιλτρόπρε σσας μάρτυρας χειρισμοί Σχήμα 1. Επίδραση των χειρισμών στο ύψος των φυτών του Νerium oleander. Στον Πίνακα 5 και στο Σχήμα 2 δίνεται η μέση συγκέντρωση του Αs στους διάφορους ιστούς με τη χρησιμοποίηση του υλικού του τέλματος. Όπως φαίνεται η συγκέντρωση As στις ρίζες είναι μεγαλύτερη 2 έως 4 φορές σε σχέση με τους υπόλοιπους ιστούς. Συγκεκριμένα η συγκέντρωση Αs στα φύλλα στο χειρισμό 1, είναι κατά 4,4 φορές μικρότερη σε σχέση με αυτή των ριζών ενώ στον μάρτυρα η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στο χειρισμό 5 που περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων από την ηλεκτρολυτική επεξεργασία του Μn σε ποσοστό 20% κ.β. Η διαφορά της συγκέντρωσης του Αs μεταξύ των βλαστών και των ριζών είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή μεταξύ των φύλλων και των ριζών. Από τον Πίνακα 5 η κατάταξη μεταξύ των διαφόρων ιστών του Νerium oleander ακολουθεί τη σειρά φύλλα < βλαστός < ρίζα. Πίνακας 5. Μέση συγκέντρωση του Αs στους διάφορους ιστούς του Nerium oleander με τη χρησιμοποίηση υλικού του τέλματος. Συγκέντρωση (ppb) Συσσώρευση (mg/φυτό) Χειρισμός Φύλλα Βλαστός Ρίζες Φύλλα Βλαστός Ρίζες Σύνολο 1 67,03 (29,48) * 92,15 (69,63) 297,43 (108,3) 4,60 5,13 21,09 30, ,64 (22,44) 174,32(211,9) 198,85 (79,5) 4,74 10,87 13,05 28, ,76 (51,2) 284,39 (140,10) 454,66 (103,5) 9,57 14,16 27,35 51, ,37 (84,7) 173,17 (96,88) 302,69 (101,9) 8,02 9,59 20,24 37, ,96 (21,17) 175,39 (107,39) 314,1 (97,8) 4,09 10,61 25,82 40, ,43 (74,92) 180,67 (70,4) 355,71 (99,85) 9,51 12,59 32,09 54,19 Μάρτυρας 76,22 (33,65) 413,48 (427,89) 381,84 (591,3) 5,95 27,56 36,99 70,50 * τυπική απόκλιση.

8 M Συγκέντρωση As (ppm) 1000, , , , , , , , , ,000 0,000 Υλικό τέλματος ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ Σχήμα 2. Επίδραση χειρισμών στη συγκέντρωση As στους ιστούς του Nerium oleander με υλικό τέλματος. Ανάλογη σειρά για την συγκέντρωση του As σε ιστούς διαφορετικών ειδών αναφέρουν και άλλοι ερευνητές (Tlustos κ.α. 2006). Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 φαίνεται ότι στους χειρισμούς που περιελάμβαναν χρησιμοποίηση υλικού τέλματος 30% (χειρισμοί 1, 2), η προσθήκη υπολειμμάτων ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας πυρολουσίτη, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης σε όλους τους ιστούς του Νerium oleander με τη μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης Αs να παρουσιάζεται στο βλαστό σε όλους τους χειρισμούς όπου η συγκέντρωση του As στους βλαστούς μειώνεται από 413 ppb (μάρτυρας) σε 92,1 ppb. Επισημαίνεται ότι σε όλους τους χειρισμούς η συγκέντρωση του Αs δεν έφθασε σε επίπεδα τοξικότητας τα οποία σύμφωνα με τους Kabata-Pedias και Pedias, (1986) είναι 5-20 ppm. Από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων μεταξύ των χειρισμών 3 και 4 που περιελάμβαναν χρησιμοποίηση 60% υλικού του τέλματος και 10 και 20% παραπροϊόντος της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη αντίστοιχα, φαίνεται ότι η προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας του πλούσιου σε οξείδια του Mn και Fe υλικού, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης του Αs σ όλους τους ιστούς και ιδιαίτερα στους βλαστούς. Φαίνεται, επίσης, ότι σ όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης του παραπροϊόντος της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας Μn, εκτός από το χειρισμό 3 που περιλαμβάνει χρησιμοποίηση 60% υλικού του τέλματος και 10% παραπροϊόντων του εργοστασίου Μn, μειώνεται δραστικά. Στο Σχήμα 3 δίνεται η συσσώρευση του As στους διάφορους ιστούς του Nerium oleander όπου φαίνεται ότι σε όλους τους χειρισμούς η συσσώρευση του As στους ιστούς ήταν μικρότερη σε σχέση με τον μάρτυρα. Η μεγαλύτερη επίδραση στην προσθήκη των υπολειμμάτων της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας του MnΟ 2 παρατηρήθηκε στους χειρισμούς 1 και 2 που περιελάμβαναν την χρησιμοποίηση του

9 υλικού των τελμάτων σε ποσοστό 30%. Όσο δε αυξάνεται το ποσοστό τόσο αυξάνεται και η συσσώρευση. Συσσώρευση Αs (mg/ φυτό) Υλικό τέλματος ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ M Σχήμα 3. Επίδραση χειρισμών στη συσσώρευση As στους ιστούς του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό τέλματος. Από τη στατιστική επεξεργασία και με σκοπό να γίνουν συγκρίσεις στη συγκέντρωση του As στους ιστούς μεταξύ των χειρισμών και με τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου Duncan φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές για ακρίβεια 0,05 και πιθανότητα 95% μεταξύ των χειρισμών 1 και 3, 2 και 3, 3 και 5 και 3 με τον μάρτυρα. Όσον αφορά την συγκέντρωση του As στο βλαστό στατιστικώς σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ όλων των χειρισμών και του μάρτυρα. Αντίθετα για τις ρίζες παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών 2 και 3 καθώς και μεταξύ του χειρισμού 2 με τον μάρτυρα. Στον Πίνακα 5 και στο Σχήμα 3 δίνεται η βιοσυσσώρευση του Αs στους διάφορους ιστούς του Νerium oleander. Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 φαίνεται ότι σ όλους τους χειρισμούς παρατηρείται μείωση της βιοσυσσώρευσης του As στο σύνολο του φυτού σε σχέση με τον μάρτυρα. Μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο χειρισμό 2, στον οποίο μειώνεται από 70,5 mg σε 28,6 mg/φυτό. Στον Πίνακα 6 και στο Σχήμα 4 δίνεται η συγκέντρωση του αρσενικού στους ιστούς (φύλλα, βλαστός, ρίζα ) του Νerium oleander στα μίγματα με χρησιμοποίηση υλικού προερχόμενου από την φιλτρόπρεσσα ενώ στο Σχήμα 5 εμφανίζεται η επίδραση των ίδιων χειρισμών στη συσσώρευση As στους διάφορους ιστούς (φύλλα, βλαστός, ρίζα) του Nerium oleander.

10 Πίνακας 6. Συγκέντρωση και συσσώρευση Αs στα μίγματα με χρησιμοποίηση υλικού από τη φιλτρόπρεσσα (Μέσος όρος 10 επαναλήψεων). Συγκέντρωση (ppm) Συσσώρευση (mg/φυτό) Χειρισμός Φύλλα Βλαστός Ρίζες Φύλλα Βλαστός Ρίζες Σύνολ ο 1 77,39 (33,15)* 243,95 (128,0) 244,26 (219,23) 6,52 17,62 28,42 52, ,51 (49,08) 175,74 (125,1) 228,73 (129,11) 8,19 13,93 24,86 46, ,60 (42,11) 277,72 (124,6) 500,79 (182,03) 8,01 11,87 34,57 54, ,21 (43,19) 159,08 (112,2) 375,41 (210,13) 7,18 8,89 34,40 50, ,54 (43,15) 133,86 58,62 331,06 (274,19) 4,29 3,27 13,17 20, ,52 (45,88) 229,25 92,81 243,23 (106,09) 5,42 9,03 16,67 31,12 Μάρτυρας 76,22 (33,65) 413,48 427,89 381,84 (591,30) 5,95 27,56 36,99 70,50 * τυπική απόκλιση. Από τα στοιχεία του πίνακα και τα σχεδιαγράμματα φαίνεται ότι καθώς αυξάνεται η αναλογία του υλικού που προέρχεται από τη φιλτρόπρεσσα αυξάνεται και η συγκέντρωση του As στους διάφορους ιστούς. Στον χειρισμό 3 που περιλάμβανε χρησιμοποίηση υλικού φιλτρόπρεσσας σε ποσοστό έως και 60% έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τις συγκέντρωσης του αρσενικού στις ρίζες σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές του μάρτυρα. Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα τοξικότητας. Συγκέντρωση As (ppm) Υλικό φιλτρόπρεσσας ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ M Σχήμα 4. Επίδραση χειρισμών στη συγκέντρωση As στους ιστούς του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό φιλτρόπρεσσας.

11 Συσσώρευση As (ppm) Υλικό φιλτρόπρεσσας ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ M Σχήμα 5. Επίδραση χειρισμών στη συσσώρευση As στους ιστούς του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό φιλτρόπρεσσας. Συμπεράσματα Τα βασικά συμπεράσματα από την εργασία αυτή ήταν: (1) Tο παραπροϊόν της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του Mn είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της διαθεσιμότητας του As στο Nerium oleander. (2) H χρησιμοποίηση του παραπροϊόντος σε ποσοστό έως 20% έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της συγκέντρωσης του Αs ιδιαίτερα στους βλαστούς του Nerium oleander, στους οποίους η συγκέντρωση του As μειώνεται έως και 77% (χειρισμός 1). (3) Σημαντική είναι η μείωση της βιοσυσσώρευσης του Αs σε ολόκληρο το φυτό. (4) Το ύψος των φυτών σε όλους τους χειρισμούς αυξάνεται σε σχέση με το αντίστοιχο του μάρτυρα, ενώ η βιομάζα σε όλους τους χειρισμούς μειώνεται σε σχέση με αυτή του μάρτυρα. (5) Δεν παρουσιάστηκαν φαινόμενα τοξικότητας στα φυτά του Nerium oleander και η επιβίωση των φυτών του Nerium oleander σ όλους τους χειρισμούς ήταν 100%.

12 USE OF PYROLUSITE ELECTROLYTIC PRODUCTION WASTES FOR THE REDUCTION OF ARSENIC BIOAVAILABILITY IN TAILS D. Alifragkis 1, E. Gazea 2, E. Pavlidou 3, A. Papaioanou 1, N. BArbayiannis 4, S. Apostolidis 1 and G. Strouthopoulos 4 1 Laboratory of Forest Soils, Faculty of Forestry & Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 2 Hellenic Gold S.A. 25 Ermou, 145 Athens, Greece 3 THOSH HELLAS, Sindos, Greece 4 Laboratory of Forest Soils, Faculty of Forestry & Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Abstract The purpose of the present work was to test the effectiveness of the electrolytic treatment of pyrolusite byproduct as a means of reducing As bioavailability to plants. As a source of As was used the tails of As enrichment possess. The species Nerium oleander was used as a plant index. The results showed that the combination of the two byproducts affected negatively the biomass of Nerium oleander although toxicity symptoms were not observed. The use of the MnO 2 byproduct up to 20% in the mixtures with the As-containing tails reduced As content of Nerium oleander up to 77%. Key-words: As, bioavailability, soil conditioners, Nerium oleander. Βιβλιογραφία Adriano, D.C Trace Elements in the Terrestrial Environment. Springer, New York. Benfley, R. and T.G. Chasteen Microbial methylation of metalloids: Arsenic, antimony and bismuth. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 66: Carlson, L., J.M. Bingham, U Schwermann, A. Kyek and F. Wagner Scavenging of As from acid mine drainage by Schwertmannite and ferryhydrite: acomparison with synthetic analogues. Envir. Sci. Tech. 36: Chaney, R.L., M. Malik, Y,M, Li, S.L. Brawn, E.P. Brewer and S. Angle Phtytoremediation of soil metals. Curr. Op. Biotechnol. 8:

13 Chiu, V.Q. and J.G. Hering Arsenic adsorption and oxidation at manganite surfaces. 1. Method for simultaneous determination of adsorbed and dissolved arsenic species. Envir. Sci. Tech. 34: Fitz, W.J. and W.W. Wenzel Arsenic transformations in the soil rhizosphere plant system: fundamentals and potential application to phytoremediation. J. Biotech. 99: Gadd, G.M Microbial influence on metal mobility and application for bioremediation. Geoderma, 122: Garrido, F., V. Illera and M.T. Garcia-Gonzales Effect of the addition of gypsum and lime rich industrial by products on Cd, Cu, and Pb availability and leachability in metal-spiked acid soils. Applied Geochemistry. 20: Hartley, W., R. Edwards and N.W. Lepp Arsenic and heavy metal mobility in iron oxide amended contaminated soils as evaluated by short and long term leaching tests, Envir. Pollution. 131: Jeffries, P. S. Gianinazzi, S. Perotto, K. Turnau and J.M. Barea The contribution of arbuscular mycorrhisal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility. Biol. Fert. Soils. 37: Kabata-Pendias, A. and H. Pendias Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. Kumpiene, J., A. Lagerkvist and C. Maurice Stabilization of As, Cr, Cu, Pb, and Zn in soil using amendments. A review. Waste Management. 28: Lombi, E., F.J. Zhao, G. Zhang, B. Sun, W. Fittz, H. Zhang and S.p. McGrath. 2002a. In situ fixation of metals in soils using bauxite residue chemical assessment. Environmental Pollution. 118: Lombi, E., F.J. Zhao, G. Zhang, G. Wieshammer, G. Zhang and S.P. McGrath. 2002b. In situ fixation of metals in soils using bauxite residue: biological effects. Environmental Pollution. 118: Manning, B.A., S.E. Fendorf, B. Bostick and D.L. Suarez Arsenic (III) oxidation and arsenic (V) adsorption reactions on synthetic birnesite. Environ Sci. Tech. 36: Mench, M., S. Bussiere, J. Boisson, E. Castaing, J. Vangronveld, A. Ruttents, J. Dekoe, P. Blecker, A. Assuncao and A. Amnceau Progress in remediation and revegetation of the barren Jales gold mine spoil after in situ treatment. Plant Soil. 249: Moore, T.J., C.M. Rightmire and R.K. Vempati Ferrous iron treatment of soils contaminated with arsenic containing wood pressurizing solution. Soil Sediment Contamination. 9:

14 Porter, S.K., K.G. Scheckel, C.A. Impellitterg and J.A. Ryan Toxic metals in the environment: thermodynamic considerations for possible immobilization strategies for Pb, Cd, and Hg. Critical Rev. Environ. Sci. Tech. 34: Sastre, J., E. Hernandez, R. Rondrigues, V. Alcobe, M. Vidal and G. RAuret Use of sorption and extraction tests to predict the dynamics of the interaction of trace elements in agricultural soils contaminated by the mine tailing accident. Sci. Total Environ. 324: Tlustos, P., D. Pavlikova, J. Szakova and J. Balik Plant accumulation capacity for potentially toxic elements. In: Phytoremediation of Metal-Contaminated Soils. Morel, H.L. Echeveria G., and Goncharova N. NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences Vol 68, Tournassat, C., L. Charlet, D. Bosbach and A. Manceau Arsenic (III) oxidation by birnessite and co precipitation of manganese II arsenate. Envir. Sci. Tech. 36: Turpeinen, R., M. Pantsar-Kallio, M. Haggblom and T. Kairesalo Influence of the mobilization, toxicity, and biomethylation of arsenic in soil. Sci. Total Envirn. 236: Warren, G.P. and B.J. Alloway Reduction of arsenic uptake by the lettuce with ferrous sulfate applied to contaminated soil. J. Envirn. Qual. 32:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων. Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Κύκλοι Βαρέων Μετάλλων Βαρέα Μέταλλα στα Παράκτια Συστήματα Ο όρος βαρέα μέταλλα (heavy metals, trace metals, toxic metals, trace elements) χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει τη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ 2γ-1 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Μη ειδική προσρόφηση (ανταλλαγή ιόντων) Ειδική προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών

Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών Διδάσκων: Παπασιώπη Νυμφοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Ενότητα 2.3 Ανόργανοι ρύποι Μηχανισμοί Δέσμευσης Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας

Τίτλος Διάλεξης: Ο ρόλος του ανταγωνισμού των θρεπτικών στοιχείωνστηνανάπτυξηκαιτην. Χ. Λύκας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μάθημα: «Επίδραση του αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος στην παραγωγή των φυτών» Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους

Δασική Εδαφολογία. Χημικές ιδιότητες του εδάφους Δασική Εδαφολογία Χημικές ιδιότητες του εδάφους Χημικές ιδιότητες εδάφους Εδαφικά κολλοειδή Ηλεκτρικά φορτία των ανόργανων κολλοειδών Εναλλακτική ικανότητα του εδάφους Βαθμός κορεσμού με βάσεις Ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2

Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας. xgaroufalia@hotmail.com 2 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 203 Κατανομες μεταλλων στα ιζηματα του υφαλοκρηπιδικου συστηματος της βορειοδυτικης Μαυρης Θαλασσας Γαρουφαλιά Χ., 1 Αναγνώστου Χ., 2 Παπαγεωργίου Α. 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils

Research on the Effect and Technique of Remediation for Multi-Metal Contaminated Tailing Soils 34 9 2013 9 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 34 No 9 Sep 2013 1 2 1* 1 1 2 1 2 1 2 Marc Peters 1 1 100101 2 100049 EDTA Cd Pb 52 2 mg kg - 1 4 836 5 mg kg - 1 Cr 2 7% 60% Cd Pb 0 1% 0 1 mol L - 1 EDTA 1 6 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών

Περιεχόμενα. Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών Αριάδνη Αργυράκη 1 Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης στον προσδιορισμό παραγόντων ρύθμισης του ph φυσικών νερών Μελέτη ειδικής περίπτωσης από μια ιστορική μεταλλευτική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ε. Κελεπερτζής

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ε. Κελεπερτζής ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε. Κελεπερτζής 1 Δομή του μορίου του νερού Η μοριακή δομή του νερού εξηγεί πολλές από τις φυσικές και χημικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας

Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Τεχνική Έκθεση Υδροχημικών Αναλύσεων Περιοχής Ζυγού Άρτας Ιανουάριος 2016 1 Την 16.08.2015 με ευθύνη του συλλόγου του Χωριού Ζυγός Άρτας, έγινε δειγματοληψία νερού από: το δίκτυο ύδρευσης του χωριού (από

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Σηµειώσεις

Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Σηµειώσεις Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος ΥΔΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Σηµειώσεις Κεφάλαιο : Καθορισµός της έννοιας του p των φυσικών νερών (Ισορροπία Ανθρακικών) Το p ως κύρια µεταβλητή Ο Νόµος δράσης των µαζών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

1η Διάλεξη ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1η Διάλεξη ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1η Διάλεξη ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ Τροφοδότηση του εδαφικού διαλύματος Απορρόφηση Ρίζας Οργανική ουσία Ανταλλαγή κατιόντων Εδαφικό διάλυμα Μικροοργανισμοί εδάφους Προσρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ (Ν. ΣΕΡΡΩΝ) ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ. Αριάδνη Αργυράκη ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Αριάδνη Αργυράκη ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αναλυτική χημεία και γεωεπιστήμες 2. Ταξινόμηση μεθόδων ανάλυσης 3. Επιλογή μεθόδων ανάλυσης ΟΡΙΣΜΟΣ- ΣΤΟΧΟΙ Αναλυτική Γεωχημεία εφαρμογή της Αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Κεφάλαιο 1ο-ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το

Διαβάστε περισσότερα

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας

Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Η θρέψη και η λίπανση της βιομηχανικής τομάτας Αθανάσιος Κουκουνάρας Λέκτορας Εργαστήριο Λαχανοκομίας Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ thankou@agro.auth.gr 9 Μαρτίου 2015, Λάρισα Κύρια σημεία Η ανάγκη για λίπανση Οργανική

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Θρέψη Φυτών. Ενότητα 14 η Τοξικά μέταλλα. Όνομα καθηγητή: Δ. Μπουράνης Όνομα καθηγητή: Σ. Χωριανοπούλου Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Θρέψη Φυτών. Ενότητα 14 η Τοξικά μέταλλα. Όνομα καθηγητή: Δ. Μπουράνης Όνομα καθηγητή: Σ. Χωριανοπούλου Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Θρέψη Φυτών Ενότητα 14 η Τοξικά μέταλλα Όνομα καθηγητή: Δ. Μπουράνης Όνομα καθηγητή: Σ. Χωριανοπούλου Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Στόχοι ενότητας 1. Ποια είναι τα τοξικά μέταλλα και ποιοι οι προστατευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 4 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: 1. Οι εδαφικές ιδιότητες μεταβάλλονται: Α. Κατά μήκος των τριών αξόνων (x, y, z) Β. Με το πέρασμα του

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί

Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί Ενότητα 14: Επίδραση ρύπανσης στα ψάρια Επίκ. Καθηγήτρια Δήμητρα Μπόμπορη Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Χημικών αντιδράσεων

Τύποι Χημικών αντιδράσεων Τύποι Χημικών αντιδράσεων 1. Αντιδράσεις καταβύθισης: Ανάμιξη διαλυμάτων δύο ιοντικών ουσιών και σχηματισμός στερεάς ιοντικής ουσίας (ίζημα) 2. Αντιδράσεις οξέων βάσεων: Βάση και οξύ αντιδρούν με μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων

Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Επιπτώσεις στο έδαφος από τη διάθεση απόβλητων ελαιοτριβείων Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες ς 2009-2012

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία

Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία Εισαγωγή στην βιολογική απορρύπανση Βιολογική απορρύπανση ανοργάνων ρύπων Δημήτριος Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr 1. Βιολογική Αποκατάσταση (Bioremediation)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χρήση πρότυπων τασιενεργών και οργανικών οξέων για την ηλεκτροαποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων, Σίνδος Σελ. 1/5 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Πελάτης: ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ιεύθυνση Πελάτη: ΠΑΡΝΗΘΟΣ 22,ΑΘΗΝΑ Περιγραφή ειγµάτων: έδαφος ειγµατοληψία: από πελάτη Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του

Έδαφος. Οι ιδιότητες και η σημασία του Έδαφος Οι ιδιότητες και η σημασία του ΕΔΑΦΟΣ : Είναι το χαλαρό επιφανειακό στρώμα του στερεού φλοιού της γης. ΕΔΑΦΟΓΕΝΕΣΗ: Το έδαφος σχηματίζεται από την αποσάθρωση των μητρικών πετρωμάτων με την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ογκομετρήσεις καταβύθισης ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΜΕ ΔΥΣΔΙΑΛΥΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ Eτερογενείς ισορροπίες μεταξύ δυσδιάλυτων ηλεκτρολυτών και των

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον

Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Επιπτώσεις της διάθεσης απόβλητων ελαιοτριβείων στο έδαφος και στο περιβάλλον Ευρωπαϊκό Έργο LIFE- Στρατηγικές για τη βελτίωση και προστασία tου εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΩΓΗ Ορισμοί : -Αριθμός οξείδωσης: I)Σε μία ιοντική ένωση ο αριθμός οξείδωσης κάθε στοιχείου είναι ίσος με το ηλεκτρικό φορτίο που έχει το αντίστοιχο ιόν Παράδειγμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ

ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 1 ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΙΖΗΜΑΤΑ & ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Σημασία σιδήρου στο επιφανειακό περιβάλλον 2 Το αφθονότερο στοιχείο στον πλανήτη και το 4 ο σε αφθονία στο φλοιό (5% κ.β.) Ρόλος κλειδί σε επιφανειακές και βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων

Μεταφορά Πρότυπο διασποράς. Ευκίνητη φάση. Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων. Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων Ευκίνητη φάση Μεταφορά Πρότυπο διασποράς Περιβάλλον κινητοποίησης στοιχείων Περιβάλλον απόθεσης στοιχείων ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΡΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ Διάχυση μετάλλων σε περιβάλλοντα πετρώματα

Διαβάστε περισσότερα

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων

τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ τεκμηρίωση και συνειδητοποίηση επικινδυνότητας λυμάτων αυστηρή νομοθεσία διαχείρισης αποβλήτων Καθαρισμός αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση πολύτιμων, εξαντλούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Pb ΚΑΙ Cd ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Pb ΚΑΙ Cd ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Διδακτορική Διατριβή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ. Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας ΥΔΡΟΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Υδρο-γεωχημεία Υδατική Χημεία Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στην Υδροχημεία, Κατανόηση της έννοιας Υδρο-γεωχημεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ: ΟΡΙΣΜΟΊ ΟΞΕΊΔΩΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΊ ΑΝΑΓΩΓΉΣ Οξείδωση είναι η ένωση ενός στοιχείου με οξυ Αναγωγή είναι η ένωση ενός στοιχείου με υδρο γόνο ή η αφαίρεση υδρογόνου από μία χημική γόνο ή η αφαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης»

στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» «Πετρελαιοειδή στο περιβάλλον και τεχνικές απορρύπανσης» Άγγελος Ντάντος Χημικός, PhD Cp Foodlab ltd Πετρέλαιο Πολύπλοκο μίγμα υδρογονανθράκων Αλειφατικοί Αρωματικοί Αλκάνια Αλκένια Αλκίνια n-αλκάνια Διακλαδισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία

Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία Εισαγωγή στην βιολογική απορρύπανση Βιολογική απορρύπανση ανόργανων ρύπων Δημήτριος Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr 1. Βιολογική Αποκατάσταση (Bioremediation)

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής Εξυγίανση εδαφών στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Θρεπτικό διάλυμα Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 1) Αντιδράσεις σύνθεσης: Στις αντιδράσεις αυτές δύο ή περισσότερα στοιχεία ενώνονται προς σχηματισμό μιας χημικής ένωσης. π.χ. C + O 2 CO 2 2) Αντιδράσεις αποσύνθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Ε ΑΦΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 Μαρτίου Ελευσίνα

4 Μαρτίου Ελευσίνα Τεχνολογίες διαχείρισης θαλασσίων ιζημάτων Καθ. Κώστας Κομνίτσας Τμήμα Μηχ. Ορυκτών Πόρων Πολ. Κρήτης 4 Μαρτίου 2009 - Ελευσίνα Θαλάσσια ιζήματα Από βιομηχανικές εκπομπές (υγρά, στερεά, αέρια) Από αστικά

Διαβάστε περισσότερα

Θρέψη Φυτών. Ενότητα 13 η Φυτοδιαχείριση (μέρος β) Όνομα καθηγητή: Δ. Μπουράνης Όνομα καθηγητή: Σ. Χωριανοπούλου Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Θρέψη Φυτών. Ενότητα 13 η Φυτοδιαχείριση (μέρος β) Όνομα καθηγητή: Δ. Μπουράνης Όνομα καθηγητή: Σ. Χωριανοπούλου Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Θρέψη Φυτών Ενότητα 13 η Φυτοδιαχείριση (μέρος β) Όνομα καθηγητή: Δ. Μπουράνης Όνομα καθηγητή: Σ. Χωριανοπούλου Τμήμα: Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Στόχοι ενότητας 1. Ποιοι είναι οι ρυπαντές. 2. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους

Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Θρεπτικά Διαλύματα Για Διδάσκοντες: Καλλιέργειες Εκτός Εδάφους Δ. ΣΑΒΒΑΣ, Χ. ΠΑΣΣΑΜ Είναι ένα αραιό υδατικό διάλυμα όλων των θρεπτικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα φυτά, τα οποία βρίσκονται διαλυμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χημική αποσάθρωση Διάσπαση και εξαλλοίωση υλικών κοντά στην επιφάνεια της γης Σχηματισμός προϊόντων κοντά σε κατάσταση χημικής ισορροπίας με την ατμόσφαιρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ (DRILL CUTTING) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ (DRILL CUTTING) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ (DRILL CUTTING) ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ Φυλακτής Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Όξινη απορροή μεταλλείων. Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Υδρογεωχημεία Αναλυτική Γεωχημεία Ενότητα 3: Αριάδνη Αργυράκη Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Γεωχημεία επιφανειακών νερών Περιεχόμενα Παράδειγμα εφαρμογής αντιδράσεων εξουδετέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Υδροχημεία. Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή. Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Υδροχημεία Ενότητα 10: Οξείδωση - Αναγωγή Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Κατανόηση των οξειδοαναγωγικών φαινομένων, δυναμικό οξειδοαναγωγής Κατανόηση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων

Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή - ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων Βουκλής Χ. Αλέξανδρος Αριθμός οξείδωσης, χημικοί τύποι, γραφή ονοματολογία χημικών ενώσεων Παρουσίαση σε μορφή ερωτωαπαντήσεων 1. Τι εννοούμε όταν λέμε «η γλώσσα της Χημείας»; Η χημεία είναι μια συμβολική

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4. Μέθοδοι βιολογικής απορρύπανσης, Βιολογική απορρύπανση Ανόργανων ρύπων

Διάλεξη 4. Μέθοδοι βιολογικής απορρύπανσης, Βιολογική απορρύπανση Ανόργανων ρύπων Διάλεξη 4 Μέθοδοι βιολογικής απορρύπανσης, Βιολογική απορρύπανση Ανόργανων ρύπων Μέθοδοι Απορρύπανσης Χημικές Φυσικές Σταθεροποίηση Θερμικές Βιολογικές Βιολογικές Μέθοδοι Απορρύπανσης Βιολογική Απορρύπανση:

Διαβάστε περισσότερα

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk

Accumulation of Soil Arsenic by Panax notoginseng and Its Associated Health Risk 32 3 2011 3 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 32 No 3 Mar 2011 1 1 1 2 1 100101 2 663000 Panax notoginseng Burk F H Chen 6 9 ~ 242 0 mg kg - 1 48% 2 mg kg - 1 24% 81% 14% 57% 44% 100 mg kg - 1 ADI > > > > FAO

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόπιες και Εργαστηριακές τεχνικές και μέθοδοι περιβαλλοντικής έρευνας

Επιτόπιες και Εργαστηριακές τεχνικές και μέθοδοι περιβαλλοντικής έρευνας Επιτόπιες και Εργαστηριακές τεχνικές και μέθοδοι περιβαλλοντικής έρευνας ΤΟ ΠΜΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στο πλαίσιο του Μέτρου 2.2: Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σωματίδια της ύλης

Βασικά σωματίδια της ύλης 1 Βασικά σωματίδια της ύλης Τα βασικά σωματίδια της ύλης είναι τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. «Άτομο ονομάζουμε το μικρότερο σωματίδιο της ύλης που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΟΥΜΟΝΙΣΙΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΥΣ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΥΣ Λία Μάρκου Λεμεσός 2016 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΩΝ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ

Ε ΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΩΝ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ Ε ΑΦΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Ε ΑΦΩΝ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ Ε ΑΦΟΣ 1. Εισαγωγή 2. Ανόργανες ενώσεις στο έδαφος 3. Οργανικές ενώσεις στο έδαφος 4. Σχηματισμός εδάφους 5. Κινητικότητα στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ε. Κελεπερτζής

ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. Ε. Κελεπερτζής ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΛΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε. Κελεπερτζής Συλλογή εδαφικών δειγμάτων Καθορισμός πρωτοκόλλου δειγματοληψίας Συλλογή σύνθετου δείγματος εδάφους (σημαντική παράμετρος το

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σημειώσεις Εργαστηρίου ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ του ΙΟΡ ΑΝΙ Η ΑΝ ΡΕΑ Επίκουρου Καθηγητή Κοζάνη, 2007 Περιεχόμενα Πρόλογος.2 Εισαγωγή.3 Εργαστήριο 1ο - Αναλυτική Γεωχημεία.7

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Διαρροών. Κίνηση Ρύπου. Ανίχνευση Ρύπου. Ρύπος. εμείς τι παίρνουμε χαμπάρι με χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού;

Τύποι Διαρροών. Κίνηση Ρύπου. Ανίχνευση Ρύπου. Ρύπος. εμείς τι παίρνουμε χαμπάρι με χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού; Ρύπος υγρός στερεός Υ 1 Υ 2 διαρροή σε διάλυμα διαρροή σε καθαρή φάση πχ οινόπνευμα, βενζίνη διαλυμένος σε οργανική ουσία διαλυμένος σε νερό σαν Υ 2a ή Υ 2b σαν Υ 1 Τύποι Διαρροών μεταφορά διαλυμένης ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΑΣΠΩΝ Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ Από τις παραδόσεις του μαθήματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ του 8 ου εξαμήνου της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, Μάιος 2017 Παραγωγή λασπών

Διαβάστε περισσότερα

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete

heavy metals, sediments, gulf of Heraklion, Crete 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 739 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ Κοκκομετριας και των συγκεντρωσεων ΤΩΝ μεταλλων στα επιφανειακα ιζηματα του κολπου του ηρακλειου, κρητης. Γ. Αλεξανδράκης 1, Κ. Ντούνας

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ

7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ 7. ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΙΟΝΤΩΝ Σχηματισμός ιζήματος χρωμικού μολύβδου(ιι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η σταθερά γινομένου διαλυτότητας Διαλυτότητα και επίδραση κοινού ιόντος Υπολογισμοί καθίζησης Επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας

Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας Εργαστήριο Μεταλλουργίας Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Ε.Μ.Π. Αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας Α. Ξενίδης, Ν. Παπασιώπη, Ι. Πασπαλιάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση η απουσία τοξικών και κατάλληλα αγρονομικά χαρακτηριστικά

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ. Απαραίτητη προϋπόθεση η απουσία τοξικών και κατάλληλα αγρονομικά χαρακτηριστικά ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση η απουσία τοξικών και κατάλληλα αγρονομικά χαρακτηριστικά ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗ (παρουσία κάποιων παθογόνων) ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ (πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΙΡΚΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΑΝ. (Ν. 272/76) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΡΓΟ 65231: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L.

Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen, Tamarix parviflora (DC) και Limoniastrum monopetalum (L. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π.Μ.Σ.: Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Φυτοεξυγίανση εδάφους από Cd και Pb με τα αλόφυτα: Halimione portulacoides(l.) Aellen,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Πτυχιακή εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος.

Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ιόντος σε µια ιοντική (ετεροπολική) ένωση είναι το πραγµατικό ηλεκτρικό φορτίο του ιόντος. Αριθµόςοξείδωσηςενός ατόµου σε µια οµοιοπολική ένωση είναι το φαινοµενικό ηλεκτρικό φορτίο

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole

Χημεία: Μεταθετικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole Χημικές αντιδράσεις - Σχετική ατομική μάζα - Σχετική μοριακή μάζα - mole 46 Να γραφούν οι αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης με τις οποίες μπορούν να παρασκευαστούν: α ΗΒr β Pb(OH) γ KNO α Το HBr είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική

Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Α. Xρονοπούλου-Σερέλη 1 Ι. Χρονόπουλος 2 Α. Κανναβού 1 Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Εισαγωγή Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ 1 ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΗΦΙΣΟΣ- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ- ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ Α. Αργυράκη, Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μαγκλαροπούλου, Μ. Μαρμαρά, Φ. Παράσχου Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρύπανση από βαρέα μέταλλα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα