Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, Σίνδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. TOSOH HELLAS, 570 22 Σίνδος"

Transcript

1 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΛΟΥΣΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ Δ. Αλιφραγκής 1, Ε. Γαζέα 2, Ε. Παυλίδου 3, Α. Παπαϊωάννου 1 Ν. Μπαρμπαγιάννης 4, Σ. Αποστολίδης 1 και Γ. Στρουθόπουλος 4 1 Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2 Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., Ερμού 25, Αθήνα 3 TOSOH HELLAS, Σίνδος 4 Εργαστήριο Εδαφολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Περίληψη Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε το παραπροϊόν της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του MnΟ 2 ως υλικό για τη μείωση της διαθεσιμότητας του As που περιέχεται στα υλικά εμπλουτισμού επεξεργασίας θειούχων μεταλλευμάτων. Ως φυτό δείκτης χρησιμοποιήθηκε το είδος Nerium oleander. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρησιμοποίηση του παραπροϊόντος της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του MnΟ 2 σε συνδυασμό με τα παραπροϊόντα εμπλουτισμού επέδρασαν αρνητικά και μείωσαν την βιομάζας σε σχέση με τον μάρτυρα χωρίς όμως να παρατηρηθούν συμπτώματα τοξικότητα. Η συμμετοχή του παραπροϊόντος επεξεργασίας MnΟ 2 σε ποσοστό έως και 20% έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της συγκέντρωσης του Αs στους διάφορους ιστούς και ιδιαίτερα στους βλαστούς του Nerium oleander, στους οποίους η συγκέντρωση του As μειώνεται έως και 77%. Λέξεις-κλειδιά: As, βιοδιαθεσιμότητα, εδαφοβελτιωτικά, Nerium oleander.

2 Εισαγωγή Η μείωση της διαλυτότητας των τοξικών στοιχείων που βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο εδαφικό περιβάλλον αποτελεί προϋπόθεση για την αποκατάσταση των λειτουργιών του. Η μείωση της διαλυτότητας αυτής μπορεί να γίνει με την αύξηση του ph εδάφους, την αύξηση της οργανικής ουσίας ή ακόμη και με την χρησιμοποίηση εδαφοβελτιωτικών. Μείωση της βιοδιαθεσιμότητας των διαφόρων τοξικών μετάλλων επίσης μπορεί να γίνει και με τη χρησιμοποίηση μικροοργανισμών (Bently και Chasten 2002, Turpeinen κ.α. 1999). Στην περίπτωση αυτή οι μικροοργανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στη μετατροπή των διαφόρων μορφών ρύπων (μετάλλων, μεταλλοειδών και οργανικών) σε άλλες μορφές και για το λόγο αυτό διάφοροι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις στην εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών. Οι μικροοργανισμοί αυτοί στην περίπτωση του Αs μεταβάλουν τις μορφές του στο εδαφικό περιβάλλον με τη μεθυλίωση, την απομεθυλίωση, την αναγωγή του Αs v σε As iii (Gadd, 2004), επιδρώντας άμεσα ή έμμεσα στην ευκινησία και κατ επέκταση στη βιοδιαθεσιμότητα του Αs στο έδαφος (Fitz και Wenzel, 2002). Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι οι ανόργανες μορφές των αρσενικούχων ενώσεων στο εδαφικό περιβάλλον θεωρούνται ως οι περισσότερο τοξικές σε σχέση με τις οργανικές (Adriano, 2001). Οι Jeffies κ.α αναφέρουν ότι οι αλλαγές στο ph και στο δυναμικό οξειδοαναγωγής ευνοούν τη βιομετατροπή των διαφόρων ενώσεων As στο εδαφικό περιβάλλον. Προσθήκη υλικών με μεγάλη ικανότητα προσρόφησης (εδαφοβελτιωτικά), ιπτάμενη τέφρα, (Clark κ.α. 2001, Garrido κ.α. 2005), καθώς και υπολείμματα από βιομηχανίες επεξεργασίας σιδήρου και αλουμινίου έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της φυτοτοξικότητας του As (Lombi κ.α. 2002a,b). Η μέθοδος αυτή αποκατάστασης των λειτουργιών του εδάφους είναι γνωστή και ως σταθεροποίηση (stabilization) και τα τελευταία χρόνια είναι η πλέον εφαρμοζόμενη μέθοδος αποκατάστασης εδαφών καθώς άλλες τεχνικές όπως η εκσκαφή και η απομάκρυνση ενταφιασμός θεωρείται ότι δεν λύνει το πρόβλημα αλλά το μεταφέρει (Kumpiene κ.α. 2008). Με τη χρησιμοποίηση των εδαφοβελτιωτικών αυτών, μειώνεται η ευκινησία των τοξικών μετάλλων και μεταλλοειδών στο εδαφικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η βιοδιαθεσιμότητα τους ή ακόμα και η έκπλυσή τους και ο εμπλουτισμός των υπόγειων νερών. Στα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της τοξικότητας ανήκουν υλικά που προσροφούν τα μέταλλα, καθώς και υλικά που συμβάλλουν στην καθίζησή τους υπό αδιάλυτη μορφή (Bolan κ.α. 2003). Βοηθητικό ρόλο στη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί στην περίπτωση αυτή παίζει και η ανάπτυξη της βλάστησης στις περιοχές και μάλιστα με είδη που βελτιώνουν το αποτέλεσμα της εφαρμογής της μεθόδου (Mench κ.α. 2003). Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιούνται δύο μέθοδοι, δηλαδή αυτές της χημικής

3 αδρανοποίησης και της φυτοαποκατάστασης. H αναγκαιότητα να εφαρμοσθούν μέθοδοι και τεχνικές, χαμηλού κόστους, που θα βοηθούν στην εξυγίανση των εδαφών και θα επιτρέπουν την μεταλλευτική δραστηριότητα με το χαμηλότερο δυνατό περιβαλλοντικό κόστος αποτελεί προϋπόθεση για την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων (Chaney κ.α. 1997). Η ευκινησία των διαφόρων ενώσεων του Αs στο εδαφικό περιβάλλον αλλά και η βιοδιαθεσιμότητά τους, ελέγχεται από διαδικασίες προσρόφησης/εκρόφησης, καθώς και καταβύθισής του με τη βοήθεια διαφόρων οξειδίων των μετάλλων, όπως είναι διάφορες ενώσεις του σιδήρου, του αργιλίου, του μαγγανίου, της οργανικής ουσίας ή ακόμη και των ορυκτών της αργίλου. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί ο FeSO 4 (Moore κ.α. 2000, Warren και Alloway, 2003, Hartley κ.α. 2004), μόνο που στην περίπτωση αυτή, αν και μειώνεται αποτελεσματικά η βιοδιαθεσιμότητα του Αs, αυξάνεται ταυτόχρονα η έκπλυση άλλων μετάλλων, όπως των Cu, Zn λόγω της ταυτόχρονης μείωσης του ph που παρατηρείται (Hartley κ.α. 2004). Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι στην περίπτωση αυτή σχηματίζεται άμορφος αρσενικός σίδηρος FeAsO 4 H 2 O (Carlson κ.α. 2002). Αντίθετα σε συνθήκες χαμηλού ph και ισχυρώς οξειδωτικές, σχηματίζονται αδιάλυτα δευτερογενή ορυκτά όπως ο σκοροδίτης (FeAsFe 4 2H 2 O) (Sastre κ.α. 2004), ενώ σε ph εδάφους γύρω στο 5 και σε συνθήκες οξειδωτικές σχηματίζεται αδιάλυτο Fe 3 (AsO 4 ) 2 (Porter κ.α. 2004). Σημαντικές, επίσης, ποσότητες αρσενικικών και αρσενωδών ανιόντων προσροφούνται από τα διάφορα υδροξείδια του σιδήρου (Jain κ.α. 2009). Με τον ίδιο τρόπο, γίνεται και η προσρόφηση των διαφόρων ανιόντων του αρσενικού από τα οξείδια του Mn (Chiu και Hering, 2002, Manning κ.α. 2002). Παράλληλα, όμως, τα οξείδια του Mn οξειδώνουν τα ιόντα του As 3+ σε Αs 5+, μειώνοντας την τοξικότητά του (Tournassat κ.α. 2002) ή ακόμη τα οξείδια του Mn βοηθούν καθίζηση των διαφόρων ανιόντων του As, με το σχηματισμό αδιάλυτων ορυκτών όπως Mn 3 (AsO 4 ) 2 8H 2 O (Porter κ.α. 2004). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δυνατότητα αξιοποίησης του παραπροϊόντος που παράγεται από την ηλεκτροχημική επεξεργασία του πυρολουσίτη, (TOSOH Hellas) ως υλικού για την εξυγίανση εδαφών ρυπασμένων με Αs. Υλικά και Μέθοδοι Για τον σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα παραπροϊόντα της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη (MnO 2 ) του εργοστασίου ΤOSOH Hellas, υλικά που είναι πλούσια σε οξείδια του Μn και Fe, και τα παραπροϊόντα του εργοστασίου εμπλουτισμού των μεταλλείων Κασσάνδρας (υλικό από τα τέλματα Στρατωνίου και Ολυμπιάδας) καθώς και υλικό προερχόμενο από την φιλτρόπρεσσα, υλικά που είναι πλούσια σε αρσενικό λόγω της φύσεως των μεταλλευμάτων

4 (αρσενοπυρίτες). Στον Πίνακα 1 δίνεται η μέση χημική σύσταση των παραπροϊόντων της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας του Μn για την περιεκτικότητα σε Fe, Ca, Al, SiO 2 και Κ ενώ το σύνολο των υπολοίπων στοιχείων δεν υπερβαίνει το 1%. Στον Πίνακα 2 δίνεται η μέση χημική σύσταση των υλικών των τελμάτων και των υλικών της φιλτρόπρεσσας που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα και τα οποία προκύπτουν από την διεργασία εμπλουτισμού του μεταλλεύματος. Για την αξιολόγηση της επίδρασης του παραπροϊόντος της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του MnO 2 στη μείωση της βιοδιαθεσιμότητας του Αs, χρησιμοποιήθηκε ως δείκτης φυτό η πικροδάφνη (Nerium oleander) η οποία αποτελεί καλό βιοδείκτη (Aksoy και Ozturk, 1997, Rossin Oliva και Valdes 2003, Rossin Oliva και Mingorance, 2004, Mingorance και Rossin Oliva, 2006, Mingorance κ.α. 2007). Τα φυτά της πικροδάφνης αναπτύχθηκαν σε μίγματα που περιελάμβαναν 7 χειρισμούς (Πίνακας 3). Πίνακας 1. Χημική σύσταση των παραπροϊόντων της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη. Στοιχείο Περιεκτικότητα (%) Υδατοδιαλυτό Mn Mn ανιχνεύσιμο Διαλυτό Mn σε H 2 SO 4 12,13 Fe 9,60 Ca 9,89 Al 5,04 SiO 2 5,16 K 0,97 Πίνακας 2. Μέση χημική σύσταση των υλικών των τελμάτων. Fe Ca Mn Mg Pb S Zn Cd Cr Cu Ni Αδιάλυτο υπόλειμμ α % mg/kg 24,4 4,4 2,15 1,1 0,42 27,15 0,68 Ο ριζοφλοιός χρησιμοποιήθηκε για να αυξηθεί η βιολογική δραστηριότητα του υλικού πλήρωσης στα φυτοδοχεία, διότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν δεν παρουσίαζαν μικρή βιολογική δραστηριότητα, λόγω της έλλειψης οργανικής ουσίας.

5 Πίνακας 3. Πειραματικοί χειρισμοί ανάπτυξης της πικροδάφνης. Χειρισμός Υλικά (% κ.ο) Υλικό τέλματοςέδαφος Παραπροϊόν TOSOH Ριζοφλοιός Σκελετικό υλικό Μάρτυρας Με τα υλικά που αναφέρονται στον πίνακα 1 πληρώθηκαν δοχεία όγκου 2 L, στα μεταφυτεύθηκαν σπορόφυτα του είδους Nerium oleander, ηλικίας 4 μηνών. Ο κάθε χειρισμός περιελάμβανε 10 επαναλήψεις. Η φύτευση έγινε τον Φεβρουάριο του 2008 και σε όλη τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου, τα φυτά λιπαίνονταν κάθε 20 ημέρες με θρεπτικό διάλυμα Hoagland. Σε όλη τη διάρκεια του πειράματος τα δοχεία διατηρήθηκαν σε μη θερμαινόμενο θερμοκήπιο και γίνονταν καταγραφή του ύψους. Τον Νοέμβριο του 2008 τα φυτά συγκομίσθηκαν και έγινε διαχωρισμός σε ρίζες, βλαστούς και φύλλα και μετρήθηκε η βιομάζα τους. Μετά από ξήρανση για 72 h στους 84 0 C οι ιστοί κονιοποιήθηκαν και το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε για τις διάφορες αναλύσεις. Προσδιορίσθηκαν το οργανικό άζωτο με τη μέθοδο Kjeldahl. Ο ολικός φώσφορος προσδιορίσθηκε, μετά από υγρή οξείδωση του δείγματος, με τη μέθοδο της φασματοφωτομετρίας ορατού φωτός και τα στοιχεία K, Ca, Mg, Na, Zn, Cu, Μn και As μετρήθηκαν στο δείγμα μετά από την υγρή οξείδωση με την μέθοδο της φασματοφωτομετρίας της ατομικής απορρόφησης. Για τον προσδιορισμό του Αs χρησιμοποιήθηκε γεννήτρια υδριδίων.

6 Αποτελέσματα και Συζήτηση Στον Πίνακα 4 και στο Σχήμα 1 δίνονται τα αυξητικά στοιχεία του Nerium oleander. Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι παρατηρείται αύξηση του ύψους των φυτών σε όλους τους χειρισμούς σε σχέση με τον μάρτυρα. Σε αντίθεση με το ύψος, η βιομάζα των φυτών μειώνεται. Χαρακτηριστική είναι η μείωση της βιομάζας των ριζών σ όλους τους χειρισμούς σε σχέση με το μάρτυρα. Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση της αναλογίας υπέργειο/υπόγειο τμήμα του φυτού, φαινόμενο που συνδέεται με τη μικρότερη αντοχή των φυτών στην ξηρασία. Από τον στατιστικό έλεγχο (με τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου Duncan, σε επίπεδο 0,05 και πιθανότητα 95%), στη βιομάζα των φύλλων παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών 2,3,4 και 5 με τον χειρισμό 6, ενώ αντίθετα παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές σε σχέση με το μάρτυρα, σ όλους τους χειρισμούς στη βιομάζα των ριζών. Πίνακας 4. Μέσα αυξητικά στοιχεία του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό του τέλματος. Xειρισμός Ύψος φυτών Βιομάζα φύλλων Βιομάζα βλαστού Σύνολο υπέργει ας βιομάζα ς Βιομάζα ριζών Σύνολο βιομάζα ς Αναλογία υπέργειο/ υπόγειο τμήμα φυτού cm g/φυτό g/φυτό g g/φυτό g 1 39,6 (0,96)* 7,204 (0,74) 5,614 (0,49) 12,818 7,058 (0,78) 19,876 1, ,9 (2,55) 6,895 (0,89) 5,744 (0,64) 12,639 6,414 (1,51) 19,053 1, ,6 (2,17) 6,028 (0,73) 4,94 (0,51) 10,968 5,979 (0,68) 16,947 1, ,5 (4,83) 6,13 (1,35) 5,417 (1,29) 11,547 6,787 (1,50) 18,334 1, ,6 (2,54) 6,932 (1,05) 5,804 (0,77) 12,736 8,084 (2,01) 20,82 1, (2,05) 8,953 (1,29) 7,018 (0,88) 15,971 9,162 (1,50) 25,133 1,743 Μάρτυρας 32,8 (2,28) 7,730 (0,72) 6,204 (0,76) 13,934 14,134 (6,3) 28,068 0,985 *sd = τυπική απόκλιση.

7 M ύψος (cm) υλικό τέλματος υλικό φιλτρόπρε σσας μάρτυρας χειρισμοί Σχήμα 1. Επίδραση των χειρισμών στο ύψος των φυτών του Νerium oleander. Στον Πίνακα 5 και στο Σχήμα 2 δίνεται η μέση συγκέντρωση του Αs στους διάφορους ιστούς με τη χρησιμοποίηση του υλικού του τέλματος. Όπως φαίνεται η συγκέντρωση As στις ρίζες είναι μεγαλύτερη 2 έως 4 φορές σε σχέση με τους υπόλοιπους ιστούς. Συγκεκριμένα η συγκέντρωση Αs στα φύλλα στο χειρισμό 1, είναι κατά 4,4 φορές μικρότερη σε σχέση με αυτή των ριζών ενώ στον μάρτυρα η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη. Η διαφορά αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στο χειρισμό 5 που περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων από την ηλεκτρολυτική επεξεργασία του Μn σε ποσοστό 20% κ.β. Η διαφορά της συγκέντρωσης του Αs μεταξύ των βλαστών και των ριζών είναι μικρότερη σε σχέση με αυτή μεταξύ των φύλλων και των ριζών. Από τον Πίνακα 5 η κατάταξη μεταξύ των διαφόρων ιστών του Νerium oleander ακολουθεί τη σειρά φύλλα < βλαστός < ρίζα. Πίνακας 5. Μέση συγκέντρωση του Αs στους διάφορους ιστούς του Nerium oleander με τη χρησιμοποίηση υλικού του τέλματος. Συγκέντρωση (ppb) Συσσώρευση (mg/φυτό) Χειρισμός Φύλλα Βλαστός Ρίζες Φύλλα Βλαστός Ρίζες Σύνολο 1 67,03 (29,48) * 92,15 (69,63) 297,43 (108,3) 4,60 5,13 21,09 30, ,64 (22,44) 174,32(211,9) 198,85 (79,5) 4,74 10,87 13,05 28, ,76 (51,2) 284,39 (140,10) 454,66 (103,5) 9,57 14,16 27,35 51, ,37 (84,7) 173,17 (96,88) 302,69 (101,9) 8,02 9,59 20,24 37, ,96 (21,17) 175,39 (107,39) 314,1 (97,8) 4,09 10,61 25,82 40, ,43 (74,92) 180,67 (70,4) 355,71 (99,85) 9,51 12,59 32,09 54,19 Μάρτυρας 76,22 (33,65) 413,48 (427,89) 381,84 (591,3) 5,95 27,56 36,99 70,50 * τυπική απόκλιση.

8 M Συγκέντρωση As (ppm) 1000, , , , , , , , , ,000 0,000 Υλικό τέλματος ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ Σχήμα 2. Επίδραση χειρισμών στη συγκέντρωση As στους ιστούς του Nerium oleander με υλικό τέλματος. Ανάλογη σειρά για την συγκέντρωση του As σε ιστούς διαφορετικών ειδών αναφέρουν και άλλοι ερευνητές (Tlustos κ.α. 2006). Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 φαίνεται ότι στους χειρισμούς που περιελάμβαναν χρησιμοποίηση υλικού τέλματος 30% (χειρισμοί 1, 2), η προσθήκη υπολειμμάτων ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας πυρολουσίτη, είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης σε όλους τους ιστούς του Νerium oleander με τη μεγαλύτερη μείωση της συγκέντρωσης Αs να παρουσιάζεται στο βλαστό σε όλους τους χειρισμούς όπου η συγκέντρωση του As στους βλαστούς μειώνεται από 413 ppb (μάρτυρας) σε 92,1 ppb. Επισημαίνεται ότι σε όλους τους χειρισμούς η συγκέντρωση του Αs δεν έφθασε σε επίπεδα τοξικότητας τα οποία σύμφωνα με τους Kabata-Pedias και Pedias, (1986) είναι 5-20 ppm. Από τη σύγκριση των συγκεντρώσεων μεταξύ των χειρισμών 3 και 4 που περιελάμβαναν χρησιμοποίηση 60% υλικού του τέλματος και 10 και 20% παραπροϊόντος της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του πυρολουσίτη αντίστοιχα, φαίνεται ότι η προσθήκη μεγαλύτερης ποσότητας του πλούσιου σε οξείδια του Mn και Fe υλικού, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης του Αs σ όλους τους ιστούς και ιδιαίτερα στους βλαστούς. Φαίνεται, επίσης, ότι σ όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης του παραπροϊόντος της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας Μn, εκτός από το χειρισμό 3 που περιλαμβάνει χρησιμοποίηση 60% υλικού του τέλματος και 10% παραπροϊόντων του εργοστασίου Μn, μειώνεται δραστικά. Στο Σχήμα 3 δίνεται η συσσώρευση του As στους διάφορους ιστούς του Nerium oleander όπου φαίνεται ότι σε όλους τους χειρισμούς η συσσώρευση του As στους ιστούς ήταν μικρότερη σε σχέση με τον μάρτυρα. Η μεγαλύτερη επίδραση στην προσθήκη των υπολειμμάτων της ηλεκτροχημικής επεξεργασίας του MnΟ 2 παρατηρήθηκε στους χειρισμούς 1 και 2 που περιελάμβαναν την χρησιμοποίηση του

9 υλικού των τελμάτων σε ποσοστό 30%. Όσο δε αυξάνεται το ποσοστό τόσο αυξάνεται και η συσσώρευση. Συσσώρευση Αs (mg/ φυτό) Υλικό τέλματος ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ M Σχήμα 3. Επίδραση χειρισμών στη συσσώρευση As στους ιστούς του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό τέλματος. Από τη στατιστική επεξεργασία και με σκοπό να γίνουν συγκρίσεις στη συγκέντρωση του As στους ιστούς μεταξύ των χειρισμών και με τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου Duncan φαίνεται ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές για ακρίβεια 0,05 και πιθανότητα 95% μεταξύ των χειρισμών 1 και 3, 2 και 3, 3 και 5 και 3 με τον μάρτυρα. Όσον αφορά την συγκέντρωση του As στο βλαστό στατιστικώς σημαντικές διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ όλων των χειρισμών και του μάρτυρα. Αντίθετα για τις ρίζες παρουσιάζονται στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των χειρισμών 2 και 3 καθώς και μεταξύ του χειρισμού 2 με τον μάρτυρα. Στον Πίνακα 5 και στο Σχήμα 3 δίνεται η βιοσυσσώρευση του Αs στους διάφορους ιστούς του Νerium oleander. Από τα στοιχεία του Πίνακα 5 φαίνεται ότι σ όλους τους χειρισμούς παρατηρείται μείωση της βιοσυσσώρευσης του As στο σύνολο του φυτού σε σχέση με τον μάρτυρα. Μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στο χειρισμό 2, στον οποίο μειώνεται από 70,5 mg σε 28,6 mg/φυτό. Στον Πίνακα 6 και στο Σχήμα 4 δίνεται η συγκέντρωση του αρσενικού στους ιστούς (φύλλα, βλαστός, ρίζα ) του Νerium oleander στα μίγματα με χρησιμοποίηση υλικού προερχόμενου από την φιλτρόπρεσσα ενώ στο Σχήμα 5 εμφανίζεται η επίδραση των ίδιων χειρισμών στη συσσώρευση As στους διάφορους ιστούς (φύλλα, βλαστός, ρίζα) του Nerium oleander.

10 Πίνακας 6. Συγκέντρωση και συσσώρευση Αs στα μίγματα με χρησιμοποίηση υλικού από τη φιλτρόπρεσσα (Μέσος όρος 10 επαναλήψεων). Συγκέντρωση (ppm) Συσσώρευση (mg/φυτό) Χειρισμός Φύλλα Βλαστός Ρίζες Φύλλα Βλαστός Ρίζες Σύνολ ο 1 77,39 (33,15)* 243,95 (128,0) 244,26 (219,23) 6,52 17,62 28,42 52, ,51 (49,08) 175,74 (125,1) 228,73 (129,11) 8,19 13,93 24,86 46, ,60 (42,11) 277,72 (124,6) 500,79 (182,03) 8,01 11,87 34,57 54, ,21 (43,19) 159,08 (112,2) 375,41 (210,13) 7,18 8,89 34,40 50, ,54 (43,15) 133,86 58,62 331,06 (274,19) 4,29 3,27 13,17 20, ,52 (45,88) 229,25 92,81 243,23 (106,09) 5,42 9,03 16,67 31,12 Μάρτυρας 76,22 (33,65) 413,48 427,89 381,84 (591,30) 5,95 27,56 36,99 70,50 * τυπική απόκλιση. Από τα στοιχεία του πίνακα και τα σχεδιαγράμματα φαίνεται ότι καθώς αυξάνεται η αναλογία του υλικού που προέρχεται από τη φιλτρόπρεσσα αυξάνεται και η συγκέντρωση του As στους διάφορους ιστούς. Στον χειρισμό 3 που περιλάμβανε χρησιμοποίηση υλικού φιλτρόπρεσσας σε ποσοστό έως και 60% έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τις συγκέντρωσης του αρσενικού στις ρίζες σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές του μάρτυρα. Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα τοξικότητας. Συγκέντρωση As (ppm) Υλικό φιλτρόπρεσσας ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ M Σχήμα 4. Επίδραση χειρισμών στη συγκέντρωση As στους ιστούς του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό φιλτρόπρεσσας.

11 Συσσώρευση As (ppm) Υλικό φιλτρόπρεσσας ΦΥΛΛΑ ΒΛΑΣΤΟΣ ΡΙΖΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ M Σχήμα 5. Επίδραση χειρισμών στη συσσώρευση As στους ιστούς του Nerium oleander στα μίγματα με υλικό φιλτρόπρεσσας. Συμπεράσματα Τα βασικά συμπεράσματα από την εργασία αυτή ήταν: (1) Tο παραπροϊόν της ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας του Mn είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της διαθεσιμότητας του As στο Nerium oleander. (2) H χρησιμοποίηση του παραπροϊόντος σε ποσοστό έως 20% έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της συγκέντρωσης του Αs ιδιαίτερα στους βλαστούς του Nerium oleander, στους οποίους η συγκέντρωση του As μειώνεται έως και 77% (χειρισμός 1). (3) Σημαντική είναι η μείωση της βιοσυσσώρευσης του Αs σε ολόκληρο το φυτό. (4) Το ύψος των φυτών σε όλους τους χειρισμούς αυξάνεται σε σχέση με το αντίστοιχο του μάρτυρα, ενώ η βιομάζα σε όλους τους χειρισμούς μειώνεται σε σχέση με αυτή του μάρτυρα. (5) Δεν παρουσιάστηκαν φαινόμενα τοξικότητας στα φυτά του Nerium oleander και η επιβίωση των φυτών του Nerium oleander σ όλους τους χειρισμούς ήταν 100%.

12 USE OF PYROLUSITE ELECTROLYTIC PRODUCTION WASTES FOR THE REDUCTION OF ARSENIC BIOAVAILABILITY IN TAILS D. Alifragkis 1, E. Gazea 2, E. Pavlidou 3, A. Papaioanou 1, N. BArbayiannis 4, S. Apostolidis 1 and G. Strouthopoulos 4 1 Laboratory of Forest Soils, Faculty of Forestry & Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 2 Hellenic Gold S.A. 25 Ermou, 145 Athens, Greece 3 THOSH HELLAS, Sindos, Greece 4 Laboratory of Forest Soils, Faculty of Forestry & Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Abstract The purpose of the present work was to test the effectiveness of the electrolytic treatment of pyrolusite byproduct as a means of reducing As bioavailability to plants. As a source of As was used the tails of As enrichment possess. The species Nerium oleander was used as a plant index. The results showed that the combination of the two byproducts affected negatively the biomass of Nerium oleander although toxicity symptoms were not observed. The use of the MnO 2 byproduct up to 20% in the mixtures with the As-containing tails reduced As content of Nerium oleander up to 77%. Key-words: As, bioavailability, soil conditioners, Nerium oleander. Βιβλιογραφία Adriano, D.C Trace Elements in the Terrestrial Environment. Springer, New York. Benfley, R. and T.G. Chasteen Microbial methylation of metalloids: Arsenic, antimony and bismuth. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 66: Carlson, L., J.M. Bingham, U Schwermann, A. Kyek and F. Wagner Scavenging of As from acid mine drainage by Schwertmannite and ferryhydrite: acomparison with synthetic analogues. Envir. Sci. Tech. 36: Chaney, R.L., M. Malik, Y,M, Li, S.L. Brawn, E.P. Brewer and S. Angle Phtytoremediation of soil metals. Curr. Op. Biotechnol. 8:

13 Chiu, V.Q. and J.G. Hering Arsenic adsorption and oxidation at manganite surfaces. 1. Method for simultaneous determination of adsorbed and dissolved arsenic species. Envir. Sci. Tech. 34: Fitz, W.J. and W.W. Wenzel Arsenic transformations in the soil rhizosphere plant system: fundamentals and potential application to phytoremediation. J. Biotech. 99: Gadd, G.M Microbial influence on metal mobility and application for bioremediation. Geoderma, 122: Garrido, F., V. Illera and M.T. Garcia-Gonzales Effect of the addition of gypsum and lime rich industrial by products on Cd, Cu, and Pb availability and leachability in metal-spiked acid soils. Applied Geochemistry. 20: Hartley, W., R. Edwards and N.W. Lepp Arsenic and heavy metal mobility in iron oxide amended contaminated soils as evaluated by short and long term leaching tests, Envir. Pollution. 131: Jeffries, P. S. Gianinazzi, S. Perotto, K. Turnau and J.M. Barea The contribution of arbuscular mycorrhisal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility. Biol. Fert. Soils. 37: Kabata-Pendias, A. and H. Pendias Trace Elements in Soils and Plants. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. Kumpiene, J., A. Lagerkvist and C. Maurice Stabilization of As, Cr, Cu, Pb, and Zn in soil using amendments. A review. Waste Management. 28: Lombi, E., F.J. Zhao, G. Zhang, B. Sun, W. Fittz, H. Zhang and S.p. McGrath. 2002a. In situ fixation of metals in soils using bauxite residue chemical assessment. Environmental Pollution. 118: Lombi, E., F.J. Zhao, G. Zhang, G. Wieshammer, G. Zhang and S.P. McGrath. 2002b. In situ fixation of metals in soils using bauxite residue: biological effects. Environmental Pollution. 118: Manning, B.A., S.E. Fendorf, B. Bostick and D.L. Suarez Arsenic (III) oxidation and arsenic (V) adsorption reactions on synthetic birnesite. Environ Sci. Tech. 36: Mench, M., S. Bussiere, J. Boisson, E. Castaing, J. Vangronveld, A. Ruttents, J. Dekoe, P. Blecker, A. Assuncao and A. Amnceau Progress in remediation and revegetation of the barren Jales gold mine spoil after in situ treatment. Plant Soil. 249: Moore, T.J., C.M. Rightmire and R.K. Vempati Ferrous iron treatment of soils contaminated with arsenic containing wood pressurizing solution. Soil Sediment Contamination. 9:

14 Porter, S.K., K.G. Scheckel, C.A. Impellitterg and J.A. Ryan Toxic metals in the environment: thermodynamic considerations for possible immobilization strategies for Pb, Cd, and Hg. Critical Rev. Environ. Sci. Tech. 34: Sastre, J., E. Hernandez, R. Rondrigues, V. Alcobe, M. Vidal and G. RAuret Use of sorption and extraction tests to predict the dynamics of the interaction of trace elements in agricultural soils contaminated by the mine tailing accident. Sci. Total Environ. 324: Tlustos, P., D. Pavlikova, J. Szakova and J. Balik Plant accumulation capacity for potentially toxic elements. In: Phytoremediation of Metal-Contaminated Soils. Morel, H.L. Echeveria G., and Goncharova N. NATO Science Series IV Earth and Environmental Sciences Vol 68, Tournassat, C., L. Charlet, D. Bosbach and A. Manceau Arsenic (III) oxidation by birnessite and co precipitation of manganese II arsenate. Envir. Sci. Tech. 36: Turpeinen, R., M. Pantsar-Kallio, M. Haggblom and T. Kairesalo Influence of the mobilization, toxicity, and biomethylation of arsenic in soil. Sci. Total Envirn. 236: Warren, G.P. and B.J. Alloway Reduction of arsenic uptake by the lettuce with ferrous sulfate applied to contaminated soil. J. Envirn. Qual. 32:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΩΞΙΤΗ, ΜΠΕΝΤΟΝΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΛΙΤΗ Αύγουστος 1999 Μεθοδολογία Οι δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Εδαφικά κολλοειδή Ανόργανα ορυκτά (άργιλος) ή οργανική ουσία (χούμος) με διάμετρο μικρότερη από 0,001 mm ή 1μ ανήκουν στα κολλοειδή. Ηάργιλος(

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Σκοπός Εργαστηριακής Άσκησης Η παρατήρηση και η κατανόηση των μηχανισμών των οξειδοαναγωγικών δράσεων. Θεωρητικό Μέρος Οξείδωση ονομάζεται κάθε αντίδραση κατά την οποία συμβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

All from a Single Source

All from a Single Source All from a Single Source Το PeKacid TM είναι μια νέα, καινοτόμος λύση για τον φώσφορο σε ασβεστούχα εδάφη και νερά με μεγάλη σκληρότητα. Στερεό φωσφορικό οξύ σε σάκους Μονοκρυσταλλικό, με χαμηλό ph (2.2)

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία

Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία Περιβαλλοντική και Διατροφική Μικροβιολογία Εισαγωγή στην βιολογική απορρύπανση Βιολογική απορρύπανση ανοργάνων ρύπων Δημήτριος Καρπούζας dkarpouzas@bio.uth.gr 1. Βιολογική Αποκατάσταση (Bioremediation)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων

Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Διαχείριση υπολειμμάτων από τη θερμική επεξεργασία αστικών απορριμμάτων Πέτρος Σαμαράς Καθηγητής, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Παρασκευή 8 Απριλίου 2011 Στόχοι Από τη θερμική επεξεργασία ΑΣΑ με ταυτόχρονη παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 23/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική

Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Α. Xρονοπούλου-Σερέλη 1 Ι. Χρονόπουλος 2 Α. Κανναβού 1 Καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ενδημικά φυτά υπερσυσσωρευτές μολύβδου στη Λαυρεωτική Εισαγωγή Η ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ βρίσκεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών Ενότητα 3η: Φυσικοχημικές και μηχανικές ιδιότητες εδαφών Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά

Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά Environmental problem solving, Case study for the steel industry Αξιοποίηση σκόνης φίλτρων ηλεκτροκαµίνων (EAFD) σε δοµικά κεραµικά υλικά «Συστήµατα Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης στους τοµείς της κατεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ ΟΡΥΚΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ % Mn ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ Χαουσμανίτης Mn 3 O 4 72,5 4,84 Πυρολουσίτης MnO 2 63 5,15 Μαγγανίτης MnOOH 62,5 4,30 Ψιλομέλα; Mn 2 O 3 2H 2 O 45-60

Διαβάστε περισσότερα

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11

T E S T R E P O R T ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ. Εθν. Αντίστασης 42, Αλεξάνδρεια. Νερά. Waters. Από πελάτη κατά δήλωσή του. As stated by client 24/11/11 Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος Σελ.(page) 1/10 ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΩΝ T E S T R E P O R T Πελάτης Client ιεύθυνση πελάτη Client s address Περιγραφή δειγµάτων Samples description ειγµατοληψία Sampling Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 Εισαγωγή Πλαίσιο Περιβαλλοντικής Γεωχημείας Στοιχεία βιογεωχημείας Μονάδες σύστασης διαλυμάτων/ μετατροπές ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Σ' όλα τα επίπεδα και σ' όλα τα περιβάλλοντα, η χηµική αποσάθρωση εξαρτάται οπό την παρουσία νερού καθώς και των στερεών και αερίων ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ Η αποσάθρωση ορίζεται σαν η διάσπαση και η εξαλλοίωση των υλικών κοντά στην επιφάνεια της Γης, µε τοσχηµατισµό προιόντων που είναι σχεδόν σε ισορροπία µε τηνατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία

Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Έκτη Διάλεξη Ονοματολογία Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ Στοιχείο Σύμβολο Σθένος Νάτριο Να 1 Κάλιο Κ 1 Μαγνήσιο Mg 2 Ασβέστιο Ca 2 Σίδηρος Fe 2 ή 3 Χαλκός Cu 2 Ψευδάργυρος Zn 2 Λίθιο Li 1 Άργυρος

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ. Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΝΡ Humus Vita Stallatico Super ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΝΡ O χούμος προέρχεται αποκλειστικά από την ανάμειξη εκλεκτής κοπριάς (βοοειδών και πουλερικών) αφού υποστεί μία διαδικασία ζύμωσης

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Η συγκέντρωση συμβολίζεται γενικά με το σύμβολο C ή γράφοντας τον μοριακό τύπο της διαλυμένης ουσίας ανάμεσα σε αγκύλες, π.χ. [ΝΗ 3 ] ή [Η 2 SO 4 ]. Σε κάθε περίπτωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ανόργανη θρέψη των φυτών

Η ανόργανη θρέψη των φυτών Η ανόργανη θρέψη των φυτών Οργανικά θρεπτικά στοιχεία σάκχαρα που προέρχονται από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης με τις επακόλουθες μετατροπές Ανόργανα θρεπτικά στοιχεία προέρχονται από το έδαφος, με τη

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου

Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Ενεργοποίησηκινδύνουγιαεπιβλαβήμικροφύκη: Το παράδειγμα του Μαλιακού κόλπου Κων/νοςΚουκάρας 1, ΝικόλαοςΚαλογεράκης 2 & ΔημήτριοςΡίζος 3 1. ΤμήμαΈρευνας& Ανάπτυξης, ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε. 2. Εργαστήριο Βιοχημικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων

ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο οµικών Υλικών & Στοιχείων / Αθήνα, Μάιος 2008 ΠροσθήκηΑποξηραµένης Λυµατολάσπης σε Κεραµικούς Οπτόπλινθους: ιερεύνηση Φυσικών & Μηχανικών Ιδιοτήτων Σουζάνα Π. ΤΑΣΤΑΝΗ, ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝ ΟΓΕΝΟΥΣ ΑΡΣΕΝΟ-ΑΝΑΓΩΓΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΕ Ε ΑΦΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Βαξεβανίδου, Κ. 1, Γιαννίκου, Σ. 1 και Παπασιώπη, Ν. 1, 1 Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ H ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ Η ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Εργαστήριο Εδαφολογίας. Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου Για την κανονική ανάπτυξη των φυτών είναι απαραίτητα ορισμένα θρεπτικά στοιχεία, τα οποία προσλαμβάνονται είτε από το έδαφος είτε από την ατμόσφαιρα. Τα μακροστοιχεία είναι: C,H, O,N, P, K, Ca, Mg, S Ιχνοστοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ν. Κεφαλά, Α. Βασιλάκης, Λ. Ζουμπουλάκης Εργαστηριακή Μονάδα Προηγμένων και Συνθέτων Υλικών, Σχολή Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων

Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβάτων Γεώργιος I. Αρσένος Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γιατί είναι σημαντική η Διατροφή... Καθορίζει την παραγωγικότητα 50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στις φασµατοµετρικές τεχνικές ανάλυσης 2. Προετοιµασία δειγµάτων 3. ιαλυτοποίηση δειγµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ Ατοµική Φασµατοσκοπία

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2

Μg + 2 HCL MgCl 2 +H 2 Εργαστηριακή άσκηση 3: Επεξήγηση πειραμάτων: αντίδραση/παρατήρηση: Μέταλλο + νερό Υδροξείδιο του μετάλλου + υδρογόνο Νa + H 2 0 NaOH + ½ H 2 To Na (Νάτριο) είναι αργυρόχρωμο μέταλλο, μαλακό, κόβεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΟΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Χημικός Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγιεινής Παν/μίου Πατρών ΝΕΡΟ: ΑΓΑΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Ν.Β. Παρανυχιανάκης ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ν.Β. Παρανυχιανάκης Εργ. Γεωργικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100 Χανιά Περιβαλλοντική Διαχείριση σε Αγροτοβιομηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Μεθοδολογία προσέγγισης του προβλήματος στο έργο PhoReSE ΤόλκουΑθανασία Χημικός Εργαστήριο Ανόργανης & Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Μανασσής Μήτρακας, ρ. Χηµικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τοµέας Χηµείας, Τµήµα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04

Ασβέστιο. Calcium στερεό 40,078. Πυκνότητα. Άνθρακας. Carbon στερεό 3642! 12,0107 3642! Πυκνότητα 18.350. Χλώριο. Chlorine αέριο -101,5 35,453 -34,04 Αργίλιο Al Aluminium στερεό 13 26,9815386 2,375 As 660,32 74,92160 5,22 5000 10,811 2,08 1,378 C 615! Cl 2076 3927 16.200 3,515 1484 35,453 1,5625 24 51,9961 3810 58,933195 18.350 7,75 Cu -101,5-34,04

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια.

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ. Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Κλάδος Χημείας που ασχολείται με τις αντιδράσεις οξείδωσης αναγωγής, που είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ενέργεια. Αυτές οι αντιδράσεις λέγονται ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αναγωγή (+ 2e-)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ)

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ρ. Αριστοτέλης Παπαδόπουλος Γενικός /ντης Αγροτικής Έρευνας ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ρ. Φραντζής Παπαδόπουλος Τακτικός Ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χηµικών Μηχανικών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΛΥΣΙ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ 2006 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1. Εισαγωγή Τα βασικά ρυπαντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών

Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών Η ασβεστοποίηση ως προηγμένη επεξεργασία για τηνεξυγίανση ξγ ητης λυματολάσπης και την μείωση των οσμών ημητριάδης Γεώργιος 2310688380 caohellas@the.forthnet.gr Λυματολάσπη Στόχοι της επεξεργασίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαµαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Εργαστήριο Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των μεμβρανών ρητίνης στην εκτίμηση της γονιμότητας εδαφών

Η χρήση των μεμβρανών ρητίνης στην εκτίμηση της γονιμότητας εδαφών ΕΘΙΑΓΕ 22 / 23 Η χρήση των μεμβρανών ρητίνης στην εκτίμηση της γονιμότητας εδαφών Δρ Χρήστος Νούλας, Γεωπόνος - Ειδικός Επιστήμονας 1 Δρ Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Γεωπόνος - Ειδικός Επιστήμονας 2 Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια

Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Η λίπανση των φυτών στα θερμοκήπια Χημικές ιδιότητες εδάφους Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων Οξύτητα εδάφους (ph) Περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία Ολική περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. Παράρτημα F1/Α14 του Πιστοποιητικού Αρ. 139-6 ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ του Αναλυτικού Εργαστηρίου της BIOLAB Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε στην Άρτα Υλικά /Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ 1, 41335 ΛΑΡΙΣΑ Website: http:/www.ismc.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΙ ΕΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012.

ΧΗΜΕΙΑ. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012. Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 10 η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2012 Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2012 ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: 1) Ονομ/επώνυμα μαθητών: 2)... 3) Το Παγκόσµιο Πείραµα για

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΔΑΦΩΝ Οργανική ουσία Αποτελείται από πολύπλοκες ενώσεις οι οποίες παράγονται από τα υπολείμματα των φυτικών και ζωικών οργανισμών, με την επίδραση βιολογικών, χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων

Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, V, τεύχ. 1&2 2001, Tech. Chron. Sci. J. TCG, V, No 1&2 19 Όξινη Απορροή Μεταλλείων. Δημιουργία - Επιπτώσεις και Τεχνικές Αντιμετώπισης σε Μεταλλεία Μικτών Θειούχων Κ. ΚΟΜΝΙΤΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα

Σκληρότητα νερού. Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Σκληρότητα νερού Μόνιμη και παροδική σκληρότητα Τι περιέχει το νερό της βροχής; Ποιο είναι συνήθως το ph του βρόχινου νερού; Γιατί; Τι περιέχει το νερό του εδάφους; Na +, K +, Ca 2+, Mg 2+, Cl, SO 4 2,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Χημεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις Επαναληπτικές Ασκήσεις Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χημεία 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα σημεία ζέσης διαφόρων υλικών. Υλικό Σημείο Tήξης ( ο C) Σημείο Zέσης ( ο C) Α 0 100 Β 62 760

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3.250,00 ΕΥΡΩ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 85111820-4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Ε. Μάμμος Τηλέφωνο:2313318447 Fax: 2310233532 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου

Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη χρήσης του Νιτρικού Καλίου έναντι του Χλωριούχου Καλίου και του Θειικού Καλίου Τα οφέλη του καλίου, γενικά Προάγει την φωτοσύνθεση Επιταχύνει την μεταφορά των προϊόντων μεταβολισμού Ενισχύει την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ) Τριαντάφυλλος Αλμπάνης Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http: // www.uoi.gr / research / labs / envitech ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική ηλεκτροσύνθεση: Ηλεκτροχημική παραγωγή αδιπονιτριλίου

Οργανική ηλεκτροσύνθεση: Ηλεκτροχημική παραγωγή αδιπονιτριλίου Οργανική ηλεκτροσύνθεση: Ηλεκτροχημική παραγωγή αδιπονιτριλίου Δημήτριος Τσιπλακίδης Σύγκριση ηλεκτροχημικών αντιδράσεων και χημικών οξειδώσεων αναγωγών Ενεργοποίηση θερμικής φύσης Συγκρούσεις αντιδρώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών

Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών Η συμβολή του Καλίου στην ανάπτυξη των φυτών 1. Τα φυτά δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια E H 2 O CO 2 χλωροφύλλη σάκχαρα Ηηλιακήενέργεια μετατρέπεται σε χημική ενέργεια μέσω της φωτοσύνθεσης. Αν και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

3. Χημικές αντιδράσεις

3. Χημικές αντιδράσεις Κεφάλαιο : Χημικές αντιδράσεις. Χημικές αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Αντιδράσεις κατά τις οποίες δεν μεταβάλλεται ο αριθμός οξείδωσης των στοιχείων (Nonredox

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΡ FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Ε.Ε.Λ. ΑΙΝΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 Μαΐου 2015 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Απομάκρυνσηφωσφόρου από τη δευτεροβάθμια εκροή της Ε.Ε.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας

Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Επαναστατικά νέα προϊόντα & τεχνολογίες τροποποιημένης ξυλείας στις κατασκευές: ιδιότητες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές στη χώρα μας Καθηγητή Γεωργίου Ι. Μαντάνη PhD, Dipl. Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου

Διαβάστε περισσότερα

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων Αποφλοίωση και καθαρισμός Πολλά φυτικά προϊόντα π.χ, μήλα, πατάτες χρειάζονται αποφλοίωση ή καθαρισμό μερικών τμημάτων τους πριν από την κατεργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS)

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY, AAS) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΓΕΝΙΚΑ Η Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης είναι μια μέθοδος ΑΤΟΜΙΚΗΣ φασματομετρίας. Προσδιορίζεται η συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΟΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

Mercury & Cosmetics. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Mercury & Cosmetics Προέλευση Ως θειούχοορυκτό (κιννάβαρι) Συχνάσυνοδεύεται από ελεύθερο μέταλλο υπό μορφήσταγονιδίων Με θέρμανση, αποβάλλεταιτο θείο και μετατρέπεταισε μεταλλικό υδράργυρο Φυσικές Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα