Πξνζθνξά ηεο κέιηζζαο. Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ. Μέιη. Γηαύγαζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνζθνξά ηεο κέιηζζαο. Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ. Μέιη. Γηαύγαζε"

Transcript

1 Πξνζθνξά ηεο κέιηζζαο Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ Μαλόιεο Καξαδαθείξεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεωπνληθή ρνιή Δξγαζηήξην εξνηξνθίαο-μειηζζνθνκίαο ηει , fax Δπηθνλίαζε Δπηθνλίαζε Μέιη Γηαύγαζε Σν κέιη κεηά ηνλ ηξύγν εξεκεί γηα ώξεο ζε βαξέιηα κε ζεξκνθξαζία ν C. 1

2 Πνηνηηθό κέιη Πνηνηηθό κέιη Αγλό Φπζηθό Αλεπεμέξγαζην Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά Φπζηθνρεκηθά Μηθξνζθνπηθά Τπνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά Γεύζε Άξωκα Υξώκα Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο ακηγώλ Διιεληθώλ κειηώλ* Μέζνο όξνο πεξηεθηηθόηεηαο κειηώλ ζε ηρλνζηνηρεία (mg kg -1 ), n=20 Μέιηα κειηηώκαηνο Πεύθν Έιαην Βειαληδηά *Κ.Τ.Α. 127/2004 Αλζόκεια Θπκαξηνύ Καζηαληάο Πνξηνθαιηάο Δξείθεο Βακβαθηνύ Ζιίαλζνπ Κνπκαξηά Ιρλνζηνηρεία Αλνηρηόρξωκα θνηεηλόρξωκα Νάηξην 18,0 76,0 Αζβέζηην 49,0 51,0 Μαγλήζην 19,0 35,0 ίδεξν 3,0 10,0 Χαιθό 0,3 0,6 Μαγγάλην 0,3 4,1 Χιώξην 52,0 113,0 Φωζθόξνο 35,0 47,0 Θείν 58,0 100,0 ύλνιν 234,6 436,7 Αληηνμεηδωηηθή δξάζε ηωλ δαζόκειωλ ηεο Δπξώπεο Υεηξηζκνί κειηζζνθόκνπ Σξνθνδνζίεο Γαζόκεια TEAC Φιαβνλνεηδή Πνιπθαηλόιεο Διαην Καζηαληάο Μειηηώκαηνο Υξήζε θαξκάθωλ Υεηξηζκνί θαηά ηνλ ηξύγν Metcalfa Πεύθν Διιεληθό Βαιαληδηάο Spruce Πνηνηηθή ππνβάζκηζε 2

3 Σξνθνδνζία Ύπνπηα δείγκαηα ηξνθνδόηεζεο από παξαγωγνύο Με πνηνηηθό πξνϊόλ Άθαηξεο ηξνθνδνζίεο Πξόβιεκα ζηελ εκπνξία Γηα ηε δηάζωζε ηωλ κειηζζώλ Γηα αλάπηπμε ηνπ γόλνπ Γηα επθνιόηεξε απνδνρή κειηζζνθνκηθώλ ρεηξηζκώλ Καηεγνξία κειηνύ Αξηζ. δεηγκ. Γηαζηάζε DN Πξνιίλε Να/Κ Αληίδξαζε Fiche Πεύθνπ Διάηεο Καζηαληάο Θπκαξηνύ 83 19(23%) 10(12%) 9(11%) 1(1%) Βακβαθηάο Δξείθεο Πνξηνθαιηάο Αλζόκεια Μαλίθεο & Θξαζπβνύινπ, Μει. Δπηζ. 12 (7-8): πγθέληξωζε δηαζηάζεο (DN) ζε ζπκαξίζηα κέιηα παξαγωγώλ* Πεξηνρή Μ.O Μηθξόηεξε Μεγαιύηεξε Ήπεηξνο Βνηωηία Λαθωλία Φζηώηηδα Κξήηε Φωθίδα Λήκλνο Χίνο Ρόδνο Κπθιάδεο Κώο Kύπξνο *Γξίκηζαο & Καξακπνπξληώηε, 1999 (Apiacta) Δπίδξαζε ηνπ ρώξνπ θαη ηωλ κέζωλ ηνπ ηξύγνπ ζηελ πνηόηεηα ηνπ κειηνύ Κίλδπλνο επηβάξπλζεο ηνπ κειηνύ κε Clostridium botulinum Υεηξηζκνί δηαθηλεηή πλζήθεο απνζήθεπζεο θαη ε ζεξκηθή επεμεξγαζία πλζήθεο απνζήθεπζεο Αλακίμεηο Τπεξβνιηθή ζέξκαλζε πζθεπαζία Δηηθέηα-Παξαπιάλεζε θαηαλαιωηή Διιελνπνηήζεηο κειηώλ Σν κέιη απνζεθεύεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζε δνρεία εξκεηηθά θιεηζηά. Δάλ ε πγξαζία είλαη >17% ζεξκαίλεηαη ζηνπο 70 ν C γηα 1 Σν απνζεθεπκέλν κέιη δελ πξέπεη λα εθηίζεηαη ζε ήιην ή ζε έληνλν θωηηζκό. Πνηνηηθή ππνβάζκηζε 3

4 Αλακίμεηο Διιεληθό κέιη Αλακίμεηο ζπκαξίζηνπ κε άιια κέιηα ρακειόηεξεο ηηκήο 29.8% Αλακίμεηο Διιεληθνύ κε εηζαγόκελν κέιη Αλακίμεηο κειηώλ δηαθνξεηηθήο πγξαζίαο Αλακίμεηο κε άιιεο γιπθαληηθέο νπζίεο (π.ρ. ακπινζηξόπην) 0.2% 10.0% 60.0% Πεύθνπ Διάηεο Βειαληδηάο Αλζέωλ Πνζνζηά γπξενθόθθωλ ζπκαξηνύ ζε ζπκαξίζηα κέιηα εκπνξίνπ & παξαγωγώλ Αξηζκόο δεηγκάηωλ ζπζθεπαζκέλωλ κειηώλ πνπ βξέζεθαλ «ππεξζεξκαζκέλα» Γπξεόθνθθνη ζπκαξηνύ % πζθεπαζκέλα δείγκαηα Γείγκαηα Παξαγωγώλ (61,9%) 40 (37,7%) (26,3%) 15 (14,1%) (7,1%) 5 (4,7%) (4,7%) 10 (9, 4%) Χξνληέο Διιεληθά Δηζαγόκελα n Θεξκαζκέλα n Θεξκαζκέλα ,7% ,8% ,2% ,3% > (33,9%) ύλνιν 42 (100%) 106 (100%) Γηαθηλεηήο-ηππνπνηεηήο κειηνύ Γηαηί ειιεληθό θαη όρη εηζαγόκελν; Απνθιεηζηηθά Διιεληθό κέιη Διιεληθό θαη Δηζαγόκελν Πνηνηηθά θαιύηεξν -Γέρεηαη κηθξόηεξε επεμεξγαζία -Πην ππθλό, πην πινύζην ζε αξωκαηηθέο νπζίεο θαη έλδπκα 4

5 Γηαηί ειιεληθό θαη όρη εηζαγόκελν; Όζν πην δύζθνια ζπιιέγνπλ νη κέιηζζεο ην λέθηαξ ηόζν πην πινύζην είλαη ην παξαγόκελν κέιη ζε αξωκαηηθέο νπζίεο θαη ζε έλδπκα. Πνηνηηθά θαιύηεξν -Γέρεηαη κηθξόηεξε επεμεξγαζία -Πην ππθλό, πην πινύζην ζε αξωκαηηθέο νπζίεο θαη έλδπκα Πξνϊόλ κε ηαπηνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ Ο θαηαλαιωηήο έρεη ζπλεζίζεη ηηο ειιεληθέο γεύζεηο Αγνξάδνληαο Διιεληθό κέιη βνεζάηε ηελ Διιεληθή θύζε θαη ηελ Διιεληθή νηθνλνκία Υεηξηζκνί θαηαλαιωηή πζθεπαζία Τπεξβνιηθή ζέξκαλζε Αλνκνηόκνξθε θξπζηάιιωζε Εύκωζε Ρεπζηνπνηήζηε ην θξπζηαιιωκέλν κέιη ζε δεζηό λεξό. Ζ ρακειή ζέξκαλζε δελ επεξεάδεη ηε ζξεπηηθή ηνπ αμία. Πνηνηηθή ππνβάζκηζε H θξπζηάιιωζε δελ είλαη έλδεημε αγλόηεηαο ή λνζείαο ηνπ πξνϊόληνο Δηηθέηα Ζκεξνκελία ιήμεο Αξηζκόο παξηίδαο πζθεπαζηήξην Πξνέιεπζε Αγνξαλνκηθόο έιεγρνο ηνπ κειηνύ Φπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο Τγξαζία Αγωγηκόηεηα Γιπθόδε Φξνπθηόδε νπθξόδε Γηαιπηά ζηεξεά HMF Ηκβεξηάζε Ομύηεηα Γηαζηάζε Βνηαληθή πξνέιεπζε Φάζκα γπξενθόθθωλ Μηθξνζθνπηθά επξήκαηα Πηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά Αζθάιεηα Αθαξενθηόλα Αληηβηνηηθά Πηεηηθά εληνκνθηόλα Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξνϊόληα Βαξέα κέηαιια Μηθξόβηα Λνηπνί ξύπνη 5

6 Τγξαζία % Σέθξα %, ph HMF mg/kg Γιπθόδε %, Φξνπθηόδε % Γιπθόδε+θξνπθηόδε% Αλάγνληα δάραξα%, Αξαβηλόδε % νπθξόδε %, Δξιόδε %,Μαιηόδε % Σξεραιόδε, Μειηβηόδε Υξώκα 560 nm Αγωγηκόηεηα ms.cm Γηαζηάζε DN, Ηλβεξηάζε ΗΝ Πξνιίλε mg/kg Διεύζ. Ομύηεηα πλνι. νμύηεηα meq/kg Λαθηόλε meq/kg HD.E/P Κάιην mg/kg Νάηξην mg/kg Αζβέζηην mg/kg Μαγλήζην mg/kg Μαγγάλην mg/kg Φεπδάξγπξν mg/kg ίδεξνο mg/kg Υαιθόο mg/kg Φπζηθνρεκηθά ραξ/θά ακηγώλ θαηεγνξηώλ Διιεληθνύ κειηνύ Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ Υπνιείκκαηα ζην πξνϊόλ Λάζνο ρξήζε θαξκάθωλ Πξόβιεκα ζηελ εκπνξία θαη αζθάιεηα Πόζν αζθαιέο είλαη ην κέιη από ηηο θπηνπξνζηαηεπηηθέο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην πεξηβάιινλ ηεο κέιηζζαο; Αλαιύζεηο ππνιεηκκάηωλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ νπζηώλ ζην βακβαθόκειν ηα έηε 2003 & 2004 ( n=120) DDT pp procymidone mecarbam pyrifenox endosulfan a DDT op hexaconazole captan buprofezine Iimazalin methidathion propargite fenhexamide endosulfan b bifenthrin acrinathrin iprodione bromopropylate bromuconazole tetradifon cyfluthrin phosalone azinphos methyl prochloraz coumaphos tau fluvalinate deltametrin s-fenvalerate difenuconazole azoxystrobin kresoxim-methyl lamda Cyhalothrin phosmet pyrazophos cypermethrin fenatimol permethrin mycloboutanil endrin diniconazole cyproconazole ethion Eξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο, Γεωπνλία, Α.Π.Θ. (2005) Μέγηζηεο αλεθηέο ζπγθεληξώζεηο αληηβηνηηθώλ ζε πξνϊόληα δωηθήο παξαγωγήο Δπηβάξπλζε ειιεληθώλ κειηώλ κε βαξέα κέηαιια Γείγκαηα κειηνύ (n=97) Κάδκην (κg/kg) Μόιπβδνο (κg/kg) Αληηβηνηηθά MRLs Μέιη Γάια Απγά Νεθξά Χιωξνηεηξαθπθίλε Ομπηεηξαθπθιίλε ηξεπηνκπθίλε Δξπζξνκπθίλε νπιθνλακίδεο Καλ. 37/2010 EC Θπκαξίζηα (n=22) 0,3 (0-7) 2, 3 (0,0-18,9) Πνξηνθαιηάο (n=12) ND 1,3 (0,0-15,4) Βηνινγηθά (n=7) 4,8 (0-15,6) 0,9 (0,0-35,9) Δκπνξίνπ (n=23) 7,4 (0-14,7) 5,4 (0,0-45,9) Πεπθόκεια από δάζνο (n=22) 12,7 (0-24,6) 23,9 (18,5-59,0) Μειίζζηα ζε απηνθηλεηόδξνκνπο (n=7) 9 (7,6-11,3) 45,0 (23,9-76,9) Όξηα ηεο Δ.Δ. κg/kg

7 Τπνιείκκαηα αθαξενθηόλωλ ζε ειιεληθό κέιη (coumaphos, tau-fluvalinate, malathion, bromopropylate) n=938 Δπηβάξπλζε ειιεληθώλ κειηώλ κε p-dcb ND MRLs >MRLs 2003 n= n= n= n= n= n= n= (2 ν εμάκ.) (1 ν εμάκ.) >10 κg/kg <10 κg/kg Ανιχνεύηηκε Πηηηικών ενηομοκηόνα ζηα εμπορικά δείγμαηα Μη κανονικά Πηηηικών ενηομοκηόνα ζηα εμπορικά δείγμαηα 3,4 60 μg kg -1 ] 1,8 2,1 μg kg -1 ] 2 4,2 μg kg -1 πκπεξάζκαηα Σν κέιη είλαη θπζηθό πξνϊόλ, ην νπνίν δελ δέρεηαη επεμεξγαζία Ζ ππεξβνιηθή πγξαζία κπνξεί λα απνηειέζεη πξόβιεκα γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ κειηνύ Σα ζθνηεηλόρξωκα κέιηα είλαη πινπζηόηεξα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ελώ ηα αλνηρηόρξωκα ππεξέρνπλ ζε άξωκα & γεύζε Ζ Διιάδα είλαη ε κνλαδηθή ρώξα ζηελ νπνία νη ακηγείο θαηεγνξίεο κειηνύ έρνπλ λνκνζεηηθά θαζηεξωκέλα θπζηθνρεκηθά θαη κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά Ζ θξπζηάιιωζε είλαη θπζηθό θαηλόκελν πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηόηεηα Ζ λνζεία κε ηξνθνδνζία ή ακπινζηξόπην απνηειεί πξόβιεκα γηα ζπγθεθξηκέλεο ακηγείο θαηεγνξίεο κειηνύ Ζ πώιεζε ηωλ εηζαγόκελωλ κειηώλ ωο ειιεληθά απνηειεί έλα πξόβιεκα πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεηωπηζηεί Σν κέιη θξίλεηαη αζθαιέο ηξόθηκν ζε όηη αθνξά ζε ππνιείκκαηα θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξνϊόληωλ θαη θηεληαηξηθώλ θαξκάθωλ Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα ηνπ Διιεληθνύ Μειηνύ Μαλόιεο Καξαδαθείξεο Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Γεωπνληθή ρνιή Δξγαζηήξην εξνηξνθίαο-μειηζζνθνκίαο ηει , fax

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ

H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην Ελλάδα ηαύξνο Βεκκνο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae (2n=16)

Διαβάστε περισσότερα

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Από ηηο επηδνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζιίαο Βιάρνο Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δπ.

Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Από ηηο επηδνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα. Ζιίαο Βιάρνο Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δπ. Μάξθεηηλγθ Αγξνηηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Σξνθίκωλ Από ηηο επηδνηήζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα Ζιίαο Βιάρνο Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Δπ. Καζεγεηήο Γηάξζξωζε Παξνπζίαζεο Δμέιημε Δπηζηήκεο Μάξθεηηλγθ Τν Μείγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα;

Οξηδόληηα ή θάζεηε ξνή αέξα; Δπηκέιεηα Άγγεινο ηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΗ Ση είλαη ε απνμήξαλζε; Η απνμήξαλζε είλαη κηα θπζηθή κέζνδνο ζπληήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ κε βάζε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ πνπ πεξηέρεηαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ»

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΚΡΔΑΣΧΝ ΓΔΝ ΝΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Α) ΝΧΠΟ ΒΟΔΗΟ ΚΡΔΑ ΜΠΟΤΣΗ ( ΚΗΛΟΣΟ-ΛΑΠΑ).( 12-24 ΜΖΝΧΝ) ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ Οη ππεύζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ (πνπ παξάγνπλ,

Διαβάστε περισσότερα

Festo Spezialfett LUB-KC 1

Festo Spezialfett LUB-KC 1 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο Ολνκαζία πξνΐόληνο : Αξηζκόο πξνΐόληνο. : 020328 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ

Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ και γενικότεπα για τεν Παπαγωγή Ενέπγειαρ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Τοπικέρ Ππωτοβοςλίερ Αξιοποίεσερ Βιομάδαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν

Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Γιασείπιζη Συν Τπολειμμάηυν Σος ςζηήμαηορ Καθαπιζμού Συν Αεπίυν Από Αποηεθπυηήπερ Αζηικών ηεπεών Αποππιμμάηυν Υπςζάνθη Βάββα 1, Δπαμεινώνδαρ Βοςηζάρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Δςζηπάηιορ Καλογήπος 3, Γημήηπιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ

ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΚΑΛΑΨΣΕΗΓΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΟ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΠΡΧΖΝ ΔΠΟΠΣΡΗΑ ΜΔΛΗ/ΜΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ Γ/ΝΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΔΓΔΑ Γύξε είλαη ε πξσηετληθή ηξνθή ησλ κειηζζώλ. Οη κέιηζζεο γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ρξεηάδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ»

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ: «ΤΣΑΗ ΔΝΙΑΙΟΤ ΜHTΡΩΟΤ ΔΜΠΟΡΩΝ ΓΔΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ» Α. ΓΔΝΙΚΑ Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελόο Δληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο

ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ. 1. Απνζηνιίδεο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Ηρζπνινγίαο ΠΟΡΗΜΑ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΜΔΛΩΝ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ηνπ ΑΠΘ Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε αξηζκό 692/22-6-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ»

ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΔΑΣΩΝ «ΠΟΙΜΟ ΝΕΡΟ» ΔΗΜΗΣΡΗ ΖΑΧΟ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΔΡ. ΘΩΜΑ ΠΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο

αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο Σύκθσλα κε πνιινύο εξεπλεηέο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα έρνπλ εμαληιεζεί πξηλ ηα κέζα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε.. Πξνβιέπεηαη ε εμάληιεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B.

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΘΔΡΜΟΕΔΤΓΟΤ ΣΤΠΟΤ R, ΑΠΟ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΣΟΤ Δ.Η.Μ., Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΝ ΓΔΡΜΑΝΗΚΟ ΔΘΝΗΚΟ ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΡΟΛΟΓΗΑ P.T.B. Κοθθίλε Δσκορθία θαη Αλαγλώζηοσ Μηιηηάδες Διιεληθό Ηλζηηηούηο Μεηροιογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων

ULTRA Energy Savers. Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ. www.atticaenergy.com. Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων ULTRA Energy Savers Λειτοςπγία και Απσέρ Εξοικονόμησηρ Ενέπγειαρ Διαχείπιση και Εξοικονόμηση Ενεπγειακών Πόπων Βλαχάκη 5, 115 25 Ν. Ψυχικό, ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6753 757 Fax: 210 6753 756 info@atticaenergy.com

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

: Basfoliar Combi-Stipp

: Basfoliar Combi-Stipp 1. Ταπηνπνίεζε νπζίαο/ παξαζθεπάζκαηνο θαη εηαηξείαο/ επηρείξεζεο 1.1 Αλαγλσξηζηηθόο θσδηθόο πξντόληνο ήκα θαηαηεζέλ : 1.2 Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο

Διαβάστε περισσότερα