ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ,00 ΟΧΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 11.000,00 ΟΧΙ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών ΑΔΑ : Χαϊδάρι: Αριθμός Διακήρυξης: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΦΗΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Π.Π.Υ.Υ. ΕΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ(ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χαμηλότερη συνολική τιμή ,00 Ετήσια Συντήρηση Πυροσβεστήρων ΟΧΙ ΝΑΙ Οι προσφορές θα κατατίθενται στην Υπηρεσία μέχρι και την 08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα π.μ. Όσες εκ των συμμετεχουσών εταιρειών επιθυμούν μπορούν να παρευρεθούν στο άνοιγμα των προσφορών. 08 IOYNIOY 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα π.μ Μέχρι και 120 ημέρες από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προφοράς 1 ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, έχοντας υπ όψη: 1. Τον Οργανισμό του Ψ.Ν.Α. (Απόφαση Υπουργού Υγείας-Πρόνοιας Α3β/οικ./21477/96 ΦΕΚ. 38/τ.Β / ). 2. Το Ν.2646/99 (ΦΕΚ 236 τ.a) άρθρο Το Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα. 4. Το Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα. 5. Το Ν. 3527/ «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις». 6. Το Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 134 / ) 7. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ Α 150 / ). Σελίδα 1 από 36

2 8. Το Π.Δ. 113/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 9. Το Ν. 3867/2010(ΦΕΚ Α 128/ ) άρθρο 27 «Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων και ρυθμίσεις θεμάτων σχετικών διαγωνισμών». 10. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989». 11. Το Ν. 3846/2010 άρθρο Την με αριθμ / απόφαση ΕΚΑΠΤΥ που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 13. Το με αριθμ. πρωτ. 445/ έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 14. Την υπ αριθμ. 5804/ ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3261 Β/ ) «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων, έτους 2014, Πιστώσεις 2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 15. Την υπ αριθμ. 6484/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1053/ )«Ορισμός Φορέων Διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) έτους 2014, πιστώσεις 2015 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών» -Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2010, 2011 και Το με αριθμ. πρωτ / έγγραφο της 2 ης ΥΠΕ σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτούνται οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να προχωρήσουν στην υλοποίηση των διαγωνισμών προϋπολογισθείσας δαπάνης έως ,00 χωρίς ΦΠΑ για την προμήθεια υλικών & για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών ανεξαρτήτου προϋπολογισθείσας δαπάνης που έχουν ενταχθεί στο Π.Π.Υ.Υ. 2014, σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών όπου προκύψουν. 17. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση του υπουργού Υγείας με θέμα: «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2014, με την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος υλοποίησης του. 18. Το Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης». 19. Την με αρ. 482/ Απόφαση Διοικητή Ψ.Ν.Α. Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, ΓΙΑ ΤΗN ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΦΟΡΗΤΩΝ & ΟΡΟΦΗΣ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Π.Υ.Υ έτους 2014 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός διενεργείται από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ.: 482/ απόφαση Διοικητή του Ψ.Ν.Α. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1 ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.ΚΑΤΣΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΔΙΑΣΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 3 ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 3. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Σελίδα 2 από 36

3 ΑΡΘΡΟ 2 ο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί Έμποροι Έλληνες και αλλοδαποί, οίκοι του εσωτερικού & του εξωτερικού καθώς και πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμοί, Συνεταιρισμοί κ.λ.π. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στη διακήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την συμμετοχή στο πρόχειρο διαγωνισμό, απαιτείται: 1. Έγγραφη προσφορά. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τους συμμετέχοντες: i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα, iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω δικαιολογητικά ή έγγραφα, η προσφορά απορρίπτεται. Τόσο η προσφορά όσο και η υπεύθυνη δήλωση θα είναι πρωτότυπα. Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1. Με την προσφορά, η τιμή των προσφερόμενων ειδών θα δοθεί (αριθμητικά και ολογράφως) και θα αναφέρεται σε κάθε ένα για τα υπό προμήθεια είδη που αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Στην τελική καθαρή γραπτή τιμή, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών εντός του χώρου της Αποθήκης Υλικού του ΨΝΑ. 2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ. 3. Η τιμή ανά είδος θα αναλύεται ως εξής: Τελική γραπτή, καθαρή τιμή μονάδος (με κρατήσεις) χωρίς Φ.Π.Α. Ποσοστό του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό θα διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών Συνολική αξία. 4. Σε περιπτώσεις ειδών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως ότι τα είδη έχουν προσφερθεί δωρεάν. 5. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. Οι τιμές της πρoσφoράς είναι δεσμευτικές, μέχρι και την οριστική παραλαβή των ειδών. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τα είδη που θα παραδώσει στο Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της πρoσφoράς του 8. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 9. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες, επιπλέον στοιχεία, απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να Σελίδα 3 από 36

4 ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχό της. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στη Γραμματεία του Νοσοκομείου (Πρωτόκολλο), πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά, σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να φέρουν την υπογραφή και σφραγίδα του προμηθευτή καθώς επίσης θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και όχι φωτοαντίγραφο ή φαξ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1. Η λέξη «Προσφορά». 2. Ο πλήρης τίτλος «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», του φορέα που διενεργεί την προμήθεια. 3. Ο αριθμός της διακήρυξης. 4. Ο Τίτλος του διαγωνισμού (όπως αναφέρεται στην 1 σελίδα της παρούσας διακήρυξης) 5. Αναλυτικά τα στοιχεία του αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ). Η συνταχθείσα προσφορά θα περιλαμβάνει ανάλυση των προσφερομένων ειδών, με αναφορά σε όλα τα λειτουργικά-τεχνικά τους χαρακτηριστικά καθώς και την προσφερθείσα τιμή. Επιπλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα-προμηθευτή (δηλαδή: πλήρη επωνυμία της εταιρίας, διεύθυνση & ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ και τη Δ.Ο.Υ που ανήκει, με το ονοματεπώνυμο και υπογραφή του συντάκτη και την σφραγίδα της εταιρείας κλπ). Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της υποβολής της έγγραφης προφοράς. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους και αποδέχθηκαν την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Νοσοκομείο, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το Νοσοκομείο κρίνει, κατά περίπτωση και αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. Σελίδα 4 από 36

5 ΑΡΘΡΟ 7 ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ118/2007, για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ιδίου Π.Δ απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). ΑΡΘΡΟ 9 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι υποβάλλοντες προσφορά δικαιούνται, να παρευρίσκονται (αφού κληθούν σχετικά από την αρμόδια επιτροπή συγκεκριμένη ημέρα και ώρα) στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Επίσης δύναται να έχουν πρόσβαση στις προσφορές των εταιριών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, αφού υποβάλλουν σχετικής έγγραφης αίτησής τους, παρουσία μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού, έως και τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή των προσφορών. Η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των εγγράφων-προσφορών που υπέβαλαν κατά διαγωνισμό, ελέγχει τις τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων ειδών και για τα είδη που είναι εντός των όρων-προδιαγραφών της Διακήρυξης, ελέγχει τις οικονομικές προσφορές αυτών, τις καταχωρεί, μονογράφει κάθε σελίδα όλων των προσφορών και συντάσσει το σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρει όλες τις παρατηρήσεις της, αναλυτικά και τεκμηριωμένα. Αφού στο πρακτικό επισυναφθεί και ο συγκριτικός πίνακας τιμών βάσει των προσφορών των εταιρειών, υποβάλλεται σε πρωτότυπη μορφή, εις διπλούν, με σχετικό διαβιβαστικό και υπογεγραμμένο με πρωτότυπες υπογραφές από όλα μέλη της Επιτροπής, στο Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου και προς το Γραφείο Προμηθειών, για το σχετικό έλεγχο. Η Επιτροπή οφείλει να καταθέσει το πρακτικό πέρα από την έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 1. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 2. Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 3. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 4. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 5. Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις: Σελίδα 5 από 36

6 ΑΡΘΡΟ 10 ο ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5.1. Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισμών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή στους οποίους υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 1. Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το Δ.Σ. του ΨΝΑ καλείται ο μειοδότηςπρομηθευτής στον οποίο έγινε κατακύρωση και αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση κατακύρωσης. 2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 3. Ο Συντηρητής στον οποίο κατακυρώθηκε η συντήρηση, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει, στην περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των εργασιών αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από την λήξη της προθεσμίας των 10 ημερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης των εργασιών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται σχετική τηλεομοιοτυπία στον αλλοδαπό προμηθευτή. 5. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ο ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με ευθύνη, δαπάνη και μέριμνα του προμηθευτή από την υπογραφή της παρούσης συμβάσεως. 2. Η συντήρηση των πυροσβεστήρων θα γίνεται ανάλογα με την ημερομηνία λήξης της αναγόμωσης τους. 3. Ότι δεν ορίζεται σχετικά με την παραλαβή των εργασιών, ισχύει ότι προβλέπεται στο παρόν άρθρο ΠΔ 118/ Mε απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, που πρέπει να αιτιολογείται, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 5. Με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 6. Η συντηρήτρια εταιρία θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό (σε αριθμό ατόμων και εξειδικευμένη κατάρτιση) κατά την παράδοση των ειδών εντός του χώρου της Αποθήκης του Νοσοκομείου και φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών εκτός αν η φθορά ή καταστροφή προέλθει αποδεδειγμένα από υπαιτιότητα των υπαλλήλων του Νοσοκομείου. Σελίδα 6 από 36

7 ΑΡΘΡΟ 12 ο ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7. Στην περίπτωση κατά την οποία κατά το χρόνο παράδοσης έχει αποσυρθεί από την κυκλοφορία οποιοδήποτε μέρος της προμήθειας των ειδών, αυτό θα αντικαθίσταται από την προμηθεύτρια εταιρία με άλλο, με ισοδύναμα ή βελτιωμένα χαρακτηριστικά, αφού όμως ενημερώσει εγγράφως το Νοσοκομείο με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς της. Η αντικατάσταση ολοκληρώνεται μόνο εφόσον το αρμόδιο όργανο την αποδεχθεί και η πρόταση αυτή εγκριθεί από το ΔΣ του Νοσοκομείου. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από υπαλλήλους του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του ΠΔ 118/2007. ΑΡΘΡΟ 14 Ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο Προμηθευτής κατέθεσε ως εγγύηση καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας του έργου στο διαγωνισμό την με αριθμό.εγγυητική επιστολή της,ποσού..η παροχή της εγγύησης αυτής δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ οιονδήποτε τρόπο την από το Νόμο και τη σύμβαση ευθύνης του Αναδόχου απέναντι του Νοσοκομείου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση καταγγελίας ή μονομερούς λύσης της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου εκπίπτει η εγγύηση καλής εκτέλεσης. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους των συμβατικών εργασιών, με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων εργασιών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμηματικών παραδόσεων. Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής κηρύχθηκε έκπτωτος και του χορηγήθηκε δικαίωμα αντικατάστασης, τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των νέων υλικών ή τη λήξη της προθεσμίας για την παράδοσή τους. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλλεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου και εφόσον δεν παραληφθούν τα υλικά, πέραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφονται κατά την κρίση του φορέα σύμφωνα με τα ισχύοντα. 2. Η επιστροφή των υλικών, που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τα ισχύοντα. Σελίδα 7 από 36

8 ΑΡΘΡΟ 15 ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. Με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σε περίπτωση που η εργασία παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/2007, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο του ΠΔ 118/2007, χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο του ΠΔ 118/2007, χρόνου παράτασης, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των περιπτώσεων α και β προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη μέρα. γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 3. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του εις βάρος του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% επί της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα υλικά, ο εις βάρος του διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 4. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του ΔΣ του ΨΝΑ, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται, αντίστοιχα, ο χρόνος παράδοσης. 5. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. ΑΡΘΡΟ 17 ο ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ ( ) μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όταν ο προμηθευτής εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, μετά την παράδοση των εργασιών. Για την έκδοση του εντάλματος απαιτούνται: 1. Τιμολόγιο του προμηθευτή. 2. Αποδεικτικό φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας. 3. Πρακτικό παρακολούθησης και καλής εκτέλεσης των εργασιών από ειδική επιτροπή. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή. Σελίδα 8 από 36

9 ΑΡΘΡΟ 18 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. Τον ανάδοχο θα βαρύνουν : 1. Οι κρατήσεις : 1.1 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 1.2 Χαρτοσήμου 3% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 1.3 ΟΓΑ χαρτοσήμου 0,20 % επί της κράτησης του χαρτοσήμου % υπέρ Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3580/ % φόρος παρακράτησης σύμφωνα με το άρθρο` 24Ν.2198/1994, ΦΕΚ43Α(για τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) ή 4% (για τιμολόγιο πώλησης αγαθών) Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο μας. ΑΡΘΡΟ 19 ο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 1. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη εκτέλεση των εργασιών, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο στον ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 2. Ο προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. ΑΡΘΡΟ 20 ο ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και της προμηθεύτριας εταιρίας και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο Προμηθευτής πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν η προμηθεύτρια εταιρία δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων. 2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ ύλην αρμόδια δικαστήρια Αθηνών. ΑΡΘΡΟ 21 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΨΝΑ συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του μειοδότη-προμηθευτή με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Σελίδα 9 από 36

10 ΑΡΘΡΟ 21 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Όλοι οι όροι της προκύπτουσας σύμβασης συμφωνούνται ως ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Το σχέδιο σύμβασης που θα υπογραφεί με τη μειοδότρια-προμηθεύτρια εταιρεία είναι το εξής: Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ αριθμ.: Στο Χαϊδάρι σήμερα την... του μηνός... του έτους 2015 ημέρα..., οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ» που εδρεύει επί της Λεωφόρου Αθηνών 374-Χαιδάρι (ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κο Παύλο ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ και αφ ετέρου η συντηρήτρια εταιρεία Διεύθυνση εταιρίας : Τ.Κ. : Περιοχή : Τηλέφωνα επικοιν. : Κινητό : Φαξ : Α.Φ.Μ : Δ.Ο.Υ. : νομίμως εκπροσωπούμενη από τ... συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, διενήργησε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή και αριθμό διακήρυξης: 45.15, σύμφωνα με την αρ. 482/ Απόφαση Διοικητή ΨΝΑ. Μετά τα παραπάνω, το ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει και η Συντηρήτρια Εταιρία, όπως αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την εν λόγω συντήρηση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1 ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι υπό εκτέλεση εργασίες θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού καθώς και την τεχνική και οικονομική προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 2 ο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η τιμή ορίζεται στο ποσό.. συνολικά με το ΦΠΑ 23%. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. Σελίδα 10 από 36

11 ΑΡΘΡΟ 7 ο ΠΛΗΡΩΜΗ Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 9 ο Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 10 ο Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε ανωτέρω, στο σχετικό άρθρο. ΑΡΘΡΟ 11 ο Κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εργασιών ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 12 ο ΙΣΧΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) όμοια αντίγραφα και υπογράφεται νόμιμα απ αυτούς, αφού έλαβε τέσσερα (4) αντίγραφα το Νοσοκομείο και ένα (1) η συντηρήτρια εταιρία. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Ψ.Ν.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Σελίδα 11 από 36

12 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ & ΟΡΟΦΗΣ Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής και επικαιροποιημένο φωτοαντίγραφο πιστοποίησης από αρμόδιο φορέα (Ιδιωτικό ή Δημόσιο) όπου θα αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, ο αριθμός πιστοποίησης, τα στοιχεία του αρμοδίου ατόμου καθώς και ο αριθμός πιστοποίησής του (επί ποινή αποκλεισμού). Οι διαδικασίες συντήρησης - επανελέγχου και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 618/43 (ΦΕΚ 52/ ). Η αναγόμωση των πυροσβεστήρων για κάθε κτήριο θα γίνεται όλων μαζί μία φορά το έτος. Για κάθε κτήριο που ο συντηρητής θα παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση, θα τοποθετεί έναν μικρό αριθμό πυροσβεστήρων για έκτακτη ανάγκη. Για κάθε διακίνηση πυροσβεστήρα (παραλαβή - παράδοση), η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διακινεί έντυπο της Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας στο οποίο θα υπογράφουν, α) ο υπεύθυνος του κτιρίου που έχει χρεωθεί τους πυροσβεστήρες και ο συντηρητής. (Τα συγκεκριμένα έντυπα θα δοθούν στον συντηρητή από την Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας). Η μεταφορά παραλαβής και παράδοσης των πυροσβεστήρων, θα γίνεται με έξοδα της συντηρήτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που ο πυροσβεστήρας δεν είναι κατάλληλος προς χρήση, θα αντικαθίστανται με καινούριο, σύμφωνα με την τιμή / τεμάχιο της προσφοράς του. Ο άχρηστος πυροσβεστήρας θα δίδεται στην Δ/νση της Τεχνικής Υπηρεσίας για αχρήστευση. Οι πυροσβεστήρες που θα αδειάζουν τον λοιπό χρόνο λόγω χρήσης, θα συντηρούνται από τον ίδιο συντηρητή με τον τρόπο που προαναφέρθηκε στην τιμή μονάδος που έχει προσφέρει. Οι αναλυτικές ποσότητες των υπό συντήρηση πυροσβεστήρων, οι τύποι αυτών καθώς και οι χώροι που είναι τοποθετημένοι αναφέρονται στον σχετικό πίνακα. Θα δοθούν τιμές για τις παρακάτω περιπτώσεις πυροσβεστήρων (πίνακες α, β). Μειοδότης για την συντήρηση των πυροσβεστήρων θα είναι η εταιρεία που θα προσφέρει χαμηλότερη συνολική τιμή στον πίνακα (α). Σελίδα 12 από 36

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ (α) ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Φορητός 6Kgr Πυροσβεστήρας CO2 Φορητός 5Kgr Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Οροφής 6Kgr Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Οροφής 12Kgr Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής 12Kgr Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τροχήλατος 25Kgr ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ : ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ (β) ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Φορητός 6Kgr Πυροσβεστήρας CO2 Φορητός 5Kgr Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς κόνεως 6Kgr Πυροσβεστήρας Οροφής Ξηράς κόνεως 12Kgr Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως τοπικής εφαρμογής ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ Σελίδα 13 από 36

14 12Kgr Πυροσβεστήρας Ξηράς κόνεως Τροχήλατος 25Kgr Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 1 ΚΤΙΡΙΑ /ΤΜΗΜΑ Ξ.Σ. 6kg CO2 5kg 1 Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε. 4 Ξ.Σ.Ο. 6kg Ξ.Σ.Ο 12kg Ξ.Σ.Τ. 25kg Ξ Σ. Τοπ. Εφαρ 12kg ΜΕΛΕΤΗ (Μ) ισόγ. κλιμακ/τάσιο, ισόγ. μηχ ανελ.* ισόγ. μηχ ανελ. ισόγ. * ισόγ. 1 όροφ. 1 όροφ. 1 όροφ. 1 όροφ. διάδρομο 2 3 Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε. 4 ισόγ. κλιμ/τάσιο, ισόγ. μηχ ανελ.* ισόγ. μηχ ανελ. ισόγ. * ισόγ. 1 όροφ. 1 όροφ. 1 όροφ. 1 όροφ. διάδρομο 3 5 Ψ.Τ.Ε. 5 1 ισόγ. κλιμ/τάσιο * ισόγ. κουζίνα 5 Ψ.Τ.Ε. 1 ισόγ. μηχ. ανελ., Σελίδα 14 από 36

15 4 6 Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε οροφ. διάδρομος, 1 οροφ. διάδρομος, 1 οροφ. διάδρομος, 1 οροφ. διάδρομος, 1 οροφ. κλιμ/τάσιο * 1 οροφ. Κουζίνα ισόγ. κλιμ/τάσιο * ισόγ. κουζίνα ισόγ. μηχ. ανελ., ισόγ. λεβητ/σιο, ισόγ. λεβητ/σιο, * ισόγ. λεβητ/σιο, ισόγ. λεβητ/σιο κλιμ/τάσιο * κουζίνα 5 9ο Ψ.Τ.Ε ο Ψ.Τ.Ε Ψ.Τ.Ε. 4 ισόγ. κλιμ/τάσιο, ισόγ. μηχ. ανελ. * ισόγ. μηχ. ανελ. ισόγ. * ισόγ. διάδρομο ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ ΑΠΟΘHKH ΤΡΟΦΙΜ 2 ΧΑΡΑ 4 ΧΑΡΑ 2 ΧΑΡΑ MINI MARKET 1 ισόγ. διάδρομο ισόγ. στην οθόνη, ισόγ. στην οθόνη, ισόγ. οικονομείο, ισόγ. οικονομείο διάδ εποπτείας, διάδ εποπτείας λεβητοστασιο, δεξαμ. πετρ.* δεξαμ. πετρ.* δεξαμ. πετρ. ισόγ. στο κτήριο Σελίδα 15 από 36

16 FAST FOOD 1 ΑΓΡΟΙΚΙΑ 1 ΑΓΡΟΙΚΙΑ 1 ισόγ. στο κτήριο ισόγ. στο κτήριο ισόγ. στο κτήριο ΚΑΦΕΝΕΙΟ 2 ισόγ. σαλόνι, ισόγ. μαγειρείο ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 3 ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 2 γραφείο ισόγ Φαρμακ. διάδρ., ισόγ. Φκτινολ. διάδρ., ισόγ. Φκτινολ. διάδρ. ισόγ. φυσ/πεία διαδρ, ισόγ εξωτ. Ιατρ. διαδρ, ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 2 ισόγ. Μικρ. εργ. Διάδ ισόγ. Μικρ. εργ. Διάδ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 1 ισόγ Ακτινολ. διάδρ. ισόγ. εφημερ διαδρ. ισόγ. θυρωρείο γραφ. 1 όροφ. διάδρ., 1 όροφ. διάδρ., 1 όροφ. διάδρ., ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ όροφ. διάδρ., 1 όροφ. διάδρ., 1 όροφ. διάδρ., 1 όροφ. διάδρ., 1 όροφ. διάδ. δωμ.ιατ 1 όροφ. διάδ. δωμ.ιατ 1 όροφ. διάδρ. Παθ. Κ 1 όροφ. διάδρ. ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 3 Παθ. Κ 1 όροφ. διάδρ. Παθ. Κ 1 όροφ. αιθ πολ χρησ. 1 όροφ. αιθ πολ ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 3 χρησ. 1 όροφ. αιθ πολ χρησ. 1 ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ. 1 όροφ.τραπεζαρία Ι. Σελίδα 16 από 36

17 ΥΠΟΣΤΗΡ. ΛΕΙΤ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 10 2 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ισόγ. μηχαν. Ανελ., ισόγ. λεβητ/σιο, ισόγ. λεβητ/σιο, ισόγ. δεξ. καυσίμου, ισόγ. δεξ. καυσίμου, ισόγ. ιατρικά αέρια, ισόγ. ιατρικά αέρια, * ισόγ. μηχαν. Ανελ., ισόγ. λεβητ/σιο, ισόγ. λεβητ/σιο, ισόγ. δεξ. καυσίμου, ισόγ. δεξ. καυσίμου, ισόγ. ιατρικά αέρια, ισόγ. ιατρικά αέρια, * ισόγ. μηχαν. ανελ. ισόγ. στο ιερό, ισόγ. στον κυρίωςναό 1 όροφ. διάδ. ΔΣ, ισόγ. διάδρ. Γ. Προμ., ισόγ. διάδρ. Φωτοτ., ισόγ. διάδρ. Γ. Διευθ., ισόγ. διάδρ. Γ. Κιν. Ασ ισογ. διαδρ. Γ. Συν/να, αρχείο ασθ., διαδρ. αρχ., αρχείο Προσ., διαδ αρχτυ-δσ* ισόγ. Γρ. Πληροφ., ισόγ. Γρ. Πληροφ. δεξ. πετρ. * δεξ. πετρ. * δεξ. Πετρ. ΓΡ. ΔΙΑΓΩΝ/ΩΝ 1 ισόγ.γρ. Διαγωνισμ. ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΚΕΝ 1 ΘΥΡΩΡΕΙΟ ΑΝΑ 1 Ν. ΗΜΕΡΑΣ 2 ισόγ Θυρωρείο ισόγ Θυρωρείο ισόγ. διάδρομο ΤΥ, ισόγ. διάδρομο ΤΥ Ν. ΗΜΕΡΑΣ 1 ισόγ. Γραφείο Υλικού Ν. ΗΜΕΡΑΣ 1 ισόγ. Γραφ. Τροφίμων Σελίδα 17 από 36

18 Ν. ΗΜΕΡΑΣ ΚΕΚ 3 ΚΕΚ 1 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 1 ΜΕΤ/ΚΗ ΑΠΟΘ. 1 ΜΕΤ/ΚΗ ΑΠΟΘ. 4 ΜΕΤ/ΚΗ ΑΠΟΘ. 20 Λεβητοστάσιο, δξ. Πετρ. * δεξ. Πετρ. * ισογ. διάδρομο ισογ. διάδρομο ισογ. διάδρομο ισογ. Λεβ/στασίου * ισογ. Λεβητοστασίου ισογ. διάδρ. γραφείου ισόγ. αποθήκη αχρ. ισογ. Αποθ. Ιματ/μού, ισογ. Αποθ. Ιματ/μού, ισογ. Αποθ. Ιματ/μού, ισογ. Αποθ. Ιματ/μού Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, ισόγ. Κεν. Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης, Αποθήκης Σελίδα 18 από 36

19 ΜΕΤ/ΚΗ ΑΠΟΘ ΜΕΤ/ΚΗ ΑΠΟΘ Αποθ STOK, Αποθ STOK, Αποθ STOK, Αποθ STOK, Αποθ STOK, Αποθ STOK* Αποθ STOK Αποθ STOK* Αποθ STOK ισόγ. Λεβητοστάσιο * ισόγ. Λεβητοστάσιο * ισόγ. Λεβητοστάσιο 24 ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜ. 30 ισόγ. Γραφ. οδηγών, ισόγ. σαλόνι οδηγών, ισόγ. αποθήκη, ισόγ. αποθήκη, ισόγ. αποθήκη, ισόγ. χώρος ράμπας, ΚΗΟ4893 ΚΗΟ4893 ΚΗΙ7020 ΚΗΙ7020 ΚΥ4413 ΚΗΟ4652 Οχ. Κατασβ ΚΗΟ4652 Οχ. Κατασβ ΚΗΟ5037 ΚΗΟ5037 ΚΗΥ5695 ΚΗΥ5696 ΚΗΥ5697 ΚΗΥ5698 ΚΗΟ5163 ΚΗΟ4823 ΚΗΙ9555 ΚΗΙ9743 ΚΗΟ4806 ΚΗΟ4930 ΚΗΟ4829 ΚΗΟ4830 ΚΗΙ9762 ΚΗΟ5125 ΚΗΙ7019 Σελίδα 19 από 36

20 25 26 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗΣ 20 1 ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΣ ΕΝΔ. ΛΟΙΜ 2 ισόγ. πλυντηριο, ισόγ. λιπαντήριο, ισόγ. γραμματεία, ισογ. υδραυλ σιδ ερ, ισόγ. εκθετ εργ αρ ζ, ισόγ. εργαστ ζαχαρ, ισόγ. αποθ αλεύρων, ισόγ. εργασ ρούχ, ισόγ. είσοδος αναμον ισόγ. ηλεκρ εργαστ, ισόγ. μηχαν εργαστ, ισόγ. αποθ ξυλ, ισόγ. ξυλουργείο, ισόγ. ξυλουργείο, ισόγ. ξυλουργείο, υπόγ διάδ αποδ γυν * ισόγ φούρνος ψωμιού ισόγ. διάδρ. δεξ πετρ., ισόγ * σόγ. διάδρ. δεξ πετρ., ισόγ * ισόγ διαδ.σταθμ. ρεύμ ισόγ διάδρομο σχολ., ισόγ διάδρομο σχολ. 27 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΣ ΕΝΔ. ΛΟΙΜ 1 ισόγ διάδρομος λοιμ. Λεβητοστάσιο. Διαδρ. Δεξ πετ* ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΣ ΕΝΔ. ΛΟΙΜ Λεβητοστάσιο. Διαδρ. δεξ πετ* Λεβητοστάσιο ισόγ.γρ προϊσ ΜποΑ ισόγ.γρ προϊσ ΜποΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 4 ισόγ.διάδρομο ΜποΑ ισόγ.διάδρομο ΜποΑ ισόγ.γρ προϊσ ΜποΒ ισόγ.γρ προϊσ ΜποΒ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 4 ισόγ.διάδρομο ΜποΒ ισόγ.διαδρομο ΜποΒ Σελίδα 20 από 36

21 28 ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ 8 ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ 16 ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ δεξ πετ., διάδρομ. Συν., διάδρομ. Συν., διάδρομ. Συν., διάδρομ. Συν., διάδρομ. Συν., διάδρομ. Συν., διάδρομ. Συν., Υπόγ. Κεντρ Αποθήκ., Κεντ Αποθήκ. * δεξ πετ * Λεβητοστάσιο, υπόγ (Από Μάρνη 30), υπόγ (Από Μάρνη 30), υπόγ (Από Μάρνη 30), υπόγ Από Μάρνη 30), υπόγ (Από Μάρνη 30), υπόγ (Από Μάρνη 30), υπόγ (Από Μάρνη 30), υπόγ (Από Μάρνη 30) ισόγ. στάση αδελφ., ισόγ. στάση αδελφ., ισόγ. σαλόνι, ισόγ. σαλόνι, ισόγ. κουζίνα προσ., ισόγ. κουζίνα θερ/νων, ισόγ. κουζίνα θερ/νων, ισόγ. κουζίνα θερ/νων, ισόγ. πλυντήρια, ισόγ. κεραμικών, ισόγ. κεραμικών, ισόγ. αποθήκη, ισόγ. αποθήκη Λεβητοστάσιο, λεβητ δεξ πετ * Λεβητοστάσιο, λεβητ δεξ πετ * Λεβητοστάσιο, Σελίδα 21 από 36

22 Λεβητοστάσιο, λεβητ δεξ πετ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ 1 ισόγ. κουζίνας ΒΑΡΔ ΑΛΚΟΟΛ 2 ΠΡΟΚΟΚΑΤ 1 3 ΠΡΟΚΟΚΑΤ 1 3 ΠΡΟΚΟΚΑΤ ΠΡΟΚΟΚΑΤ 2 6 ΜΨΑΤ 6 ΜΨΑΤ ισόγ. αίθουσα, ισόγ. αίθουσα ισόγ.προκατ 1Α διάδ ισόγ.προκατ 1Α διάδ ισόγ.προκατ 1Α διάδ ισόγ.προκατ 1Β διάδ ισόγ.προκατ 1Β διάδ ισόγ.προκατ 1Β διάδ λεβητ δεξ πετ * λεβητ δεξ πετ * λεβητ δεξ πετ ισόγ ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ δια ισόγ ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ δια ισόγ ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ δια ισόγ ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ δια ισόγ ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ δια ισόγ ΠΡΟΚΑΤ 2ΑΒ δια 1 όροφ. 1 όροφ. δδάδρομο, 1 όροφ. 1 όροφ. διάδρομο Λεβιτοστάσιο, Λεβιτ. δεξ πετ * Λεβιτοστάσιο, Λεβιτ. δεξ πετ * Λεβιτοστάσιο, λεβιτοστάσιο Σελίδα 22 από 36

23 ΜΣΑ (10ο) 3 ΜΣΑ (10ο) ΔΕΞ.ΒΟΥΝΟΥ 2 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 7 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 2 ΓΕΩΠ ΑΠ. ΜΕΤ. 1 ΜΟΛΥΣΜ/ΚΑ 1 1 ισογ. κεντρική είσοδο, ισόγ. σαλόνι, ισόγ. σαλόνι Λεβιτοστάσιο, Λεβιτ. δεξ πετ * Λεβιτοστάσιο, Λεβιτ. δεξ πετ * λεβιτοστάσιο ισογ. εντός κτηρίου, ισογ. εντός κτηρίου ισόγ. εντός κτηρίου, ισόγ. εντός κτηρίου, ισόγ. εντός κτηρίου, ισόγ. εντός κτηρίου, ισόγ. εντός κτηρίου, ισόγ. εντός κτηρίου, ισόγ. εντός κτηρίου ισόγ γραφείο Γεωπ., ισόγ γραφείο Γεωπ. ισόγ. μεταλλική αποθ ισόγ. εντός κτηρίου * ισόγ. εντός κτηρίου 39 ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1 ισόγ. εντός κτηρίου ΣΥΝΟΛΟ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑ /ΤΜΗΜΑ Ξ.Σ. 6kg CO2 5kg Ξ.Σ.Ο. 6kg Ξ.Σ.Ο 12kg Ξ.Σ.Τ. 25kg Ξ Σ. Τοπ. Εφαρ 12kg ΜΕΛΕΤΗ (Μ) 1 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 122 ΑΘΗΝΑ 6, δώμα Σελίδα 23 από 36

24 2 3 4 ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 19 ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 93 & ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 46 ΚΟΛΩΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 10 ΓΛΥΦΑΔΑ ισόγειοι, Λεβητοστάσιο, Καυστήρα, Ανσασέρ, δώμα * δεξ πετρ, μηχ. ανελκ. * 3 όροφος, 4 όροφος, δώμα μηχ. ανελκ., Λεβητοστάσιο, δεξ πετρ * δώμα μηχ. ανελκ., καυστήρα * 1 όροφ. δεξ πετρ * Λεβητοστάσιο, δεξ πετρ * Σελίδα 24 από 36

25 ΧΑΝΙΩΝ 4Α ΚΥΨΕΛΗ ΕΛΑΝΙΚΟΥ 3 ΠΑΓΚΡΑΤΙ 3 ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 131 ΑΘΗΝΑ 3 ΤΡΟΙΑΣ 44 ΑΘΗΝΑ 2 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 16 ΠΕΡΙΣΣΟΣ 1 ΝΕΟΣΙΚΩΝ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 1 ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 8 ΝΙΚΑΙΑ 1 ισόγειο βεράντα, ισόγειοι υποδοχή, ισόγ. διάδρομ αποθήκ, ισόγ. διάδρομ αποθήκ, ισόγ. διάδρ κεντρ εισ., 1 όροφ. αναμονή, 1 όροφ. αναμονή, 2 όροφ. αίθουσα, 2 όροφ. αίθουσα, είσοδος, ημιυπαίθριος, μηχ. ανελκ., μηχ πυροσβ, διάδρομος λεβ, ισόγ. αίθριο, ισόγ. αίθριο * λεβητ (κλιμακο), μηχ ανελκ. * ερ αγγειοπκής, 1 όροφ. κουζίνα, 2 όροφ. κουζίνα ισόγ. Διαμέρισμα, 1 όροφ. Διαμέρισμα, 1 όροφ. 2 όρ Φωτογ/ικό εργ., 2 όρ Φωτογ/ικό εργ., 2 όρ Φωτογ/ικό εργ. κενή αποθ., κενή αποθ. 2 όροφ. 4 όροφ. 2 όροφ. Σελίδα 25 από 36

26 ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 260 ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ 1 2 όροφ ΚΑΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 10 ΕΞΑΡΧΕΙΑ 1 ΡΗΓ ΦΕΡΑΙΟΥ 99 ΜΟΣΧΑΤΟ 2 ΗΡΑΣ 2 & ΣΙΣΜΣΑΝΗ Ν. ΚΟΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 71 ΑΘΗΝΑ 4 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ 2 5 όροφ. ισόγειο, ισόγειο κεντρ. είσοδο, κεντρ. είσοδο, λεβ/στάσιο, μηχ. ανελκ., ισόγειο ισόγειο 1 όροφος 1 όροφος 2 όροφος 2 όροφος 3 όροφος δώμα* λεβ/στάσιο, μηχ. ανελκ.* ισόγ. με πατάρι 157τμ, ισόγειο στο πατάρι, 1 όροφ., 137 τμ ισόγειο 18 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 19 ΑΘΗΝΑ 2 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 72 ΝΕΑΠΟΛΗ όροφος 3 όροφος,, μηχ. ανελκ., λεβ/στάσιο * λεβ/στάσιο Σελίδα 26 από 36

27 19 20 ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ 22 ΑΘΗΝΑ 8 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22 ΝΙΚΑΙΑ 1 ισόγειο, 1 όροφο, 2 όροφο, 3 όροφο, 4 όροφο, 5 όροφο, λεβητοστάσ., μηχ. ανελκ.* ισόγειο 21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΠΟΛΕΩΣ 72 & ΕΥΔΟΞΙΑΣ ΙΛΙΟΝ 2 2 όροφο, 2 όροφο ΣΤΡ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 14 ΧΑΙΔΑΡΙ 1 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 262 ΧΑΙΔΑΡΙ 6 ΑΧΑΪΑΣ 4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2 ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 112 & ΥΓΕΙΑΣ 10 ΑΘΗΝΑ 7 1 ΣΚΥΛΙΤΣΗ 14 ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ 4 1 ΑΧΑΡΝΩΝ 1 ΠΛATEIA ΒΑΘΗΣ 5 1 όροφο γυμναστήριο, 1 όροφο, 1 όροφο,, δώμα,* 2 όροφο, δώμα* 1 όροφο, 2 όροφο, 3 όροφο, 5 όροφο, 6 όροφο Σελίδα 27 από 36

28 ΑΧΑΡΝΩΝ 101 & ΠΑΡΑΣΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 74 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 7 ΜΥΛΛΕΡΟΥ 71 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 2 ΜΥΛΛΕΡΟΥ 71 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 3 ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ 37 ΑΘΗΝΑ ΦΕΡΡΩΝ 38 ΑΘΗΝΑ 8 ΜΑΙΖΩΝΟΣ 39 & ΠΟΥΛΚΕΒΙΛ ΑΘΗΝΑ 8 4 όροφο 3 όροφος, 4 όροφος,, δώμα με μηχ. ανελκ.* 3 όροφος, 4 όροφος 5 όροφος, 6 όροφος, 7 όροφος 2 όροφο, 3 όροφο, 4 όροφο, 5 όροφο, 6 όροφο, δεξ πετρ., λεβητοστάσ, μηχ. ανελκ.* υπόγ δεξ. πετρ., λεβητοστάσ, μηχ. ανελκ.*. 3 όροφος, 4 όροφος, δώμα, λεβ. δεξ. πετ., μηχ. ανελκ. 2 όροφο, 3 όροφο, 4 όροφο, 5 όροφο,, μηχ. ανελκ. Σελίδα 28 από 36

29 ΜΑΡΝΗ 30 ΑΘΗΝΑ όροφο, 6 όροφο, ΜΑΡΝΗ 42 ΑΘΗΝΑ 3 ΜΑΡΝΗ 42 ΑΘΗΝΑ 7 1 ΣΑΤΟΒΡΙΑΝΔΟΥ 50 ΑΘΗΝΑ όροφος, 4 όροφος, 5 όροφος, 6 όροφος, 7 όροφος, δώμα, λεβητοστάσ* λεβητοστάσ 2 όροφο, 2 όροφο, 3 όροφο, 3 όροφο, λεβητοστ. αε* λεβητοστ. αε., δώμα μηχ. ανελκ.* λεβητοστ. αε., λεβητοστ. αε ΤΡΟΙΑΣ 19 ΚΥΨΕΛΗ 3 ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 62 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 4 1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 6 ΛΑΜΠΡΙΝΗ 8 1 λεβητοστ., μηχ. ανελκ.* 3 όροφος, δώμα,, λεβητοστ., μηχ. ανελκ.* λεβητοστ. Σελίδα 29 από 36

30 ΜΑΡΑΘΩΝΟ- ΔΡΟΜΩΝ 21 ΠΑΛ. ΨΥΧΙΚΟ 4 1 ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΥΗ ΧΑΛΑΝΔΙ 2 ΕΛΛΗΣ 5 ΑΘΗΝΑ 4 ΤΖΑΒΕΛΑ 21 ΑΘΗΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 93 ΑΘΗΝΑ 9 1 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 5 ΑΓ ΜΑΡΙΝΗΣ 5 & ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 6 ΚΑΛΥΨΟΥΣ 80 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 σόγειο, λεβητοστ.* λεβητοστ. 1 όροφο ημι, δώμα 3 όροφος, 4 όροφος, λεβητοστ., δεξ. πετρ.* λεβητοστ., δεξ. πετρ.* 3 όροφος, 4 όροφος, 5 όροφος, δώμα μηχ. ανελκ., μηχ. αιρκοντ., διάδρομο* διάδρομο 3 όροφ. Δαμέρισμα, 3 όροφ. Δαμέρισμα, 3 όροφ. Δαμέρισμα, 3 όροφ. Δαμέρισμα, 3 όροφ. Δαμέρισμα ημιόροφος, 3 όροφος διαμ.&μηχ α, 2 όροφο, 3 όροφο, 4 όροφο, 5 όροφο, 6 όροφο,, δώμα μηχ. ανελκ. Σελίδα 30 από 36

31 ΠΥΛΙΑΣ 12 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2 ΠΕΛΟΠΟΣ 75 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2 1 ΔΩΔΕΚ/ΣΟΥ 59 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5 1 ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΡΟΝΑ 32 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 23 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 7 1 όροφος, 1 όροφος 1 όροφος, ισόγειο λεβητοστάσ.* ισόγειο δεξ. πετρ. 2 όροφο, 2 όροφο, δώμα λεβ. & δεξ. πετ* δώμα λεβ. & δεξ. πετ. 1 όροφο, ταράτσα λεβητ&δεξ πε ιπόγειο, 2 όροφο, 3 όροφο, 4 όροφο, δώμα μηχ. ανελκ. αιρκ 53 ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 149 ΑΘΗΝΑ 3 ισόγειο (& για ), 2 όροφο ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ 14 ΑΘΗΝΑ 2 2 όροφο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 36 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 5 δώμα λεβητ& δεξ πετ. 56 ΙΚΟΝΙΟΥ 1 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 2 ισόγειο, 1 όροφο 57 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 78 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ 2 1 όροφο, 1 όροφο ΔΗΜΗΤΡΟΣ 19 & ΚΑΛΗΣΠΕΡΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 2 ΚΥΠΡΟΥ 57 ΧΑΙΔΑΡΙ 6 2 όροφος, 2 όροφος 2 όροφο, 2 όροφο Σελίδα 31 από 36

32 ΠΑΤΗΣΙΟΝ 89 ΑΘΗΝΑ 2 ΤΑΥΓΕΤΟΥ 21 ΠΑΛ. ΨΥΧΙΚΟ 3 1 ΒΙΤΣΙ 65 N. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 5 1 ΧΕΥΔΕΝ 29 ΑΘΗΝΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 207α ΚΥΨΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 3 ΑΘΗΝΑ 6 1 όροφος, 1 όροφος * 2 όροφο, 3 όροφος, * 2 όροφο, 2 όροφο, λεβητοστάσ.* λεβδεξ. πετ * ημιόροφος 3 όροφος, 4 όροφος, 5 όροφος, λεβητοστάσ., δεξ. πετ., δώμα μηχ ανελκ. * λεβητοστάσ., δώμα μηχ. ανελκ. * 3 όροφος, 4 όροφος, μηχ ανελκ. Σελίδα 32 από 36

33 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 6 ΚΥΨΕΛΗ ΙΜΒΡΟΥ 8 ΚΥΨΕΛΗ 9 1 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ ΛΟΥ 33 Π. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ & ΛΗΘΗΣ 1 ΑΘΗΝΑ 1 ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ 47 ΚΕΡΑΜΙΚΟ 11 1 ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ 1 ΤΑΤΟΙΟΥ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 4 ΘΗΡΑΜΕΝΟΥΣ 32 ΑΙΓΑΛΕΩ 5 3 όροφος, 4 όροφος, διάδρομ. μηχ., λεβητοστάσ.* λεβητοστάσ.* μηχ. ανελκ. λεβητοστάσ. δώμα, ισόγειο ισόγειο δεξ. πετ.* ισόγειο 4 όροφος 6 όροφος πατάρι, 3 όροφος, 4 όροφος, 5 όροφος, 6 όροφος, λεβητοστάσ., δεξ πετ., μηχ. ανελκ., * λεβητοστάσ. 1 όροφος 2 όροφος 1 όροφο, 1 όροφο, δώμα κλιμακ/στασίου, ισόγειο ισόγειο δεξ. Πετρ. Σελίδα 33 από 36

34 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 16 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8 1 ΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 123 & ΔΡΑΜΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΦΕΡΩΝ 2 ΑΘΗΝΑ ΧΕΛΜΟΥ 3 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 8 1 ΘΕΣΠΙΕΩΝ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ 2 ΣΑΜΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 63 ΑΘΗΝΑ 2 ΣΑΜΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 63 ΑΘΗΝΑ 3 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 3 ΑΘΗΝΑ 2 3 όροφος, 4 όροφος, δώμα, λεβητοστάσ., δεξ πετ., μηχ. ανελκ., * λεβητοστάσ. ημιόροφος, λεβητοστάσ., δεξ πετ., μηχ. ανελκ., * λεβητοστάσ. 6 όροφο, 6 όροφο 3 όροφος, 4 όροφος, λεβητοστάσ., δεξ πετ., μηχ. ανελκ., * λεβητοστάσ. 1 όροφος, 1 όροφος 2 όροφος, 3 όροφος 4 όροφος, 5 όροφος, 6 όροφος 1 όροφος, 2 όροφος ΠΙΠΙΝΟΥ 108 ΑΘΗΝΑ 3 ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 107 ΑΘΗΝΑ 1, 1 όροφος 1 όροφος 83 ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 27 ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ισόγειο Σελίδα 34 από 36

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 90.14

Αριθμός Διακήρυξης: 90.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 53.14

Αριθμός Διακήρυξης : 53.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε0918

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε0918 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14

Αριθμός Διακήρυξης : 89.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε0918

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε0918 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14

Αριθμός Διακήρυξης: 55.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15

Αριθμός Διακήρυξης : 26.15 ΑΔΑ : ΩΒΚΤ469Η5Ω-ΡΩΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 12/6/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Τμήμα : Οικονομικό/Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007421 2015-09-01

15PROC003007421 2015-09-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 Η Υ. ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΟΥ :Κορίνθου ΑΦΜ : 999049011 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα