ΞΕΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΞΕΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΣΧΟΛΑΙ"

Transcript

1

2 ΞΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΚΑ ΣΧΟΛΑ ΑΝΕΓΝΩΡΣΜΕΝΑ ΩΣ ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ε.Μ Π. i, \ ' i

3 ΞΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΤΕΧΝΚΑ ΣΧΟΛΑ ΑΝΕΓΝΩΡΣΜΕΝΑ ΩΣ ΟΜΟΤΑΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΠ '0 πίναξ των άνεγνωρσμένωνώς δμοταγων τφ ΕΜΠ, Άνωτάτων Τεχνκων Σχολων τη; άλλοδαπης, κατηρτίσθη όπο της Συγκλήτου του ΕΜΠ κατα τήν συνεδρίαν αίτης της 7 Δεκεμβρίου Ένταυθα δημοσεύετα δ" δλας τας σχολας ταύτας κα δά τνας εσέτ άναγνωρσθείσας μεταγενεστέρως, σύντομος περγραφή του τρόπου λετουργίας καί της συνθέσεως αίτων. Βεβαίως δεν περλαμβάνοντα δλα α πράγματ σότμο, άλλα πάντως δσα κατόπν σχετκης ατήσεώς των άνεγνωρίσθησαν ώς τοαυτα κα έξ ων προέρχοντα 'Έλληνες μηχανκοί. Έν τοϊς κατωτέρω άκολουθεϊτα, Kατ~ τήν δαδοχκή ν άναγραφήν των σχολων, ή άλφαβητκή τάξς, με βάσν την πόλν ~νθα έδρεύουν αδτα. AACHEN: Technische Hochschule: Άνωτάτη Τεχνκή Σχολή Aachen (επαρχία τοϋ Ρήνοu, Πρωσσία, Γερμανία) 'Έτος δρύσεως Δάρκεα σπουδών κατά κανόνα τετραετής, κατανεμομένη ες έξ.άμηνα χεμερνά (1 Όκ)βρίου-31 Μαρτίου) κα έξάμηνα&ερνά (1 Άπρλ'ου-31 'ουλίου) (1). Δοκείτα \πό του πρυτάνεως, του άντπρυτάνεω; κα της συγκλήτου αύτ/ς. Περλαμβάνε τέσσαρας άνω-;άτας σχολάς;: 1) τών γενκών έπ.στημών. 2) τών άρχτεκτόνων κα τών πολτκών μηχανχών, 3) τών μηχανολόγων (2) κα 4) τών μεταλλεολόγων, τών μεταλλ.ουργών κα τών χημκών. "Εκάστης σχολης προίστατα ά κοσμήτωρ α"της. 29 έργaστηρα, μηχανοστάσα κα. συλλογαί. Ββλο'6ήκη μέ τόμους. Παρά ήj τεxνκiί σxoλiί (1) '0 τίτλος του δπλωματούχου μηχανκου άπονέμετα κατα. κανόνα έν ταiς γερμαν'l(αίς; άνωτάτας; τεχνκαίς σxoλαiς. ες τούς έπτuxώς ύποστάντα; τάς δ π λ ω μ α τ κ ά ς έ ξ ε τ ά σ ε ς (Diplomprdfung), αϊ άπoiα συνίσταντα άπό τήν π Ρ ο κ α τ α ρ κ τ Κ ήν έ ξ έτ α σ ν κατά την δάρκεαν τών σπουδών (Vorprdfung) καί. τήν χ υ Ρ ί α ν έ ξ έ τ α σ ν εtς; τό πέρας τών σπoυδώ~ (Hauptprdfung), εtς; ην περλαμβάνετα χα ί έπl. δπλώματ έπστημdvκή μελέτη (Diplomarbeit). Δπλωμ. μηχανκο δύναντα περατέρω ν'άπ:oxτήσouν τόν τίτλον του δ δ ά κ τ ο Ρ ο ς (Doktoringenieur) τών τεχνκών έπστημών χλπ., μετα έπτυχη είδχήν δοχμασίαν. Τά περ δεξαγωγη; τών δπλωματκών κα δδαχτορχ'όν έξετάσεων χα&ορίζοντα ύπό σχετκών «κανονσμών-: BestimmungeB fdr die Diplomprdfung η Dimplomprdfungsordnungen η Doktorpromotionsordnungen. Δά τήν είσοδον τών σπουδαστών εtς; τάς; άνωτάτα; σχολάς δ έ v ΠQοβλέποντα εδκα εσαγωγκαl. έξετάσες;, άπατεττα όμω; κατά χανόνα ή προσαγωγη άνεγνωρσμένου ένδεκτκοίί γυμνασακών κα πρακτκών σπουδών του γερμανχου κράτου;, η όμοταγους άλλοδαποίί. (2) "Από τοϋ 1927 κα'6'ερώ-θη εtς; τας γερμανκάς άνωτάτα; τεχνκά; σχολάς ή \ποχρεωτκή πρακτκή έξάσχησς; τών σπουδαστών μηχανολόγων, ήλεχτρολόγων κα. συναφών εδκοτήτων, εtς; έργαστήρα κα. έργοστάσα, κυμανομένη έν συνόλφ μεταξv έλαχίστου 52 κα μεγίστου 78 έβδομάδων κα κα'6'ορζομένη έν τψ συνταχ'6'ένη σχ ε τκψ «κανονσμψ.: Ausfdhrungsbestimmungen fdr die praktische Ausbildung der Studierenden des Maschinenbaues, der Elektrotechnik und verwandten Fachrichtungen. 18

4 .Τ lslwuovsi: κα έ ξ ω τ ε Ο χ ό ν Ί ν σ τ τ ο iί τ ο ν (Aussenίnstitut) ό. _.,... ~,...1_ cncc»: ; τ01l ΟΠΟLOυ ε~να η """~liομ.ερης ερευνα.nστημovxών προβλημάτα/ν γ, _.,.. _ ' δ ' εν'χοτερ... σημασα;. υπαγομενων ομως ε~ την αομο LOτητα της σχολής. ~ ΑΝΝ ARBOR:Mt!~~ersity ofannmίchigan: Σχολή Μηχανκών τoiί Παν πστημίου lc 19an ες Arbor (Πολτεία Michigan Ή Πολτεία), ν. Δ'δ,τ άφο..,α την Σχολήν Μηχανκών, ήτο δάρχεαν σ::ουδών, ά::ονομήν 31:... δ ΈV - λ-' λ3 t' 'άλ nx.wy ε~ ον λ _ TtJ ~xoc Ί!, bτ,,:ηdματα ~ Ν" OyXUO\IV ~ν ογα ::οός τά ::ερ των τεχνχω,- σχο ων του am rl ge κα ew or, k εν ήj οχεί'l itέσε άναφερόμενα. BERΚELEY: University οί Califomia.. College οί Mechanics: Σ ο).;' Μηχανολόγων τoiί Πανεπστημίου της Καλφορνίας ες Berk~le; (Πολτεία Καλφορνίας, chv. Πολτεία) -Ετος δρύσεως Πανεπστημίου Ή Σχολή Μηχανολόγων τυγχάνε όμοταυη ::ρός την Α. Σ. μηχανολόγων- ήλεκτρολόγα/ν τoiί ΕΜΠ. της σχολης πρo'tσtατα~ ό κοσμήτωρ αύτης. Δ' δ,τ άφορά δάρκεαν σ::ουδών, ά::ονομήν Πt'Uxία/ν κα δ::λωμάτων, ετσοδονκμ:., tσxύoυ~ άνάλογα πρός τά ::ερί. των λolπών άμερκα.νκών τεχνκών σχολών (Cambndge, New. York) έν.τ'ϊί οκεί'litέσε άναφερό. μενα. Πολυάρ'6'μα. έργαατήρ!4, μηχανοστάσα, συλλογα κα μoυσετa. Πανsπr στημ.αχή. ββλoi}ήκη μέ τόμους. ' \ BERLIN - CΗΑRLΟΠΕΝΒURG.: Technische Hochschule: Άνωτάτη Τεχνκή Σχολή Βερολίνου (Γερμανία) 'Έτος δρύσεως Δάρκε!4 σ::ουδων κατά κανόνα τετραετής, κάτανεμoμέvη ε; έξάμηνα χεμερνά (1 Ν/βρίου-28 Φ/ρίου) κα έξάμηνα '6'ερνά (15 Ά::ρλίου-31 'ουλίου) (Β). Ή σχολή δοκεi:":α ύπό του ::ρυτάνεως, του άvτπρυτάνεα/ς κα της συγκλήτου αύτης. Περλαμβάνε τέσσαρα; άνωτάτα; σχολά;: 1) τών γενκών έπστήμών, συγκεκρμένως μαi}ηματκών, φυσκών καί οκονομκών. 2) τών άρχτεκτόνων κα τών ::ολτκων μηχανκων (εδκότητες: πoλτκoiί μηxανκoiί κα γεωδαίτου), 3) των μηχανολόγων(i) (εδκότητες: μηχανολόγου, ήλεχτρολόγου. ναυπηγου, ναυτομηχανολόγου κα μηxανκoiί άεροναυτλία;), 4) των μεταλλεολόγων, των χημκων κα των μetallouovoov. Έκάστης σχολής προtστατα ό κοσμήτωρ αύτ/ς. 80 έργαστήρ.α, μηχανοστάσα κα σuλλoγα ώς κα ύποδεγματκόν κρατκόν έργαατήρlov δοκμασας ίλκων. Bβλoi}ήκη μέ τόμους. Παρά τη τεχνκ'ii σχολό λετουργεί καί έ ξ α/ Τ ε Ρ χ ό ν Ί ν σ τ τ ο υ τ ο ν (Ausseninstitut) (δ). Δεύituvσς: Berlίner Strasse Β e r 1ί n - C h a r 1ο t t e n b u r g Δ.εύihrνσ; κρατκου έργαστη"ου δoκμασlα; ίλκων: Unter den Eichen 87 Berlin Dahlem (3) Βλ. ίποσημείωσν (1) σελδο; 177 (4) Βλ. ί::οσημείωσν (2) σελδο; 177. (5) Βλ. σχετκω; Technische Hochschule Aachen, σελ. 177, 178

5 179 BOLOGNA: Regia Universita degli Studi-Scuola d'ingegneήa: Σχολή Μηχανκών του Πανεπστημ(ου τη~ Boλωνία~ (SItaAta) Τό Πανεπστήμ.ον δρύθη τ/ν ην έχα'tov;αετηρ'δα. 'Η Σχολή Μηχανχών wyxάνε όμoταyή~ "φ ΕΜΠ, χα δή ήj Α. Σ. πολ't.χων μηχαηχων - 'tou'tou. οσον άφoρ~ "ό δπλωμα "ου πολ'tχου μηχαν.χοϋ. Δά "όν τρόπον Αετουργ(ας τ/ς Σxoλή~ Μηχανχών, άπονομήν δπλωμάτων κλπ. σχύοw άνάλουα,ςρό~ τάς lοπάς t'tiiλlxq~ "εχνχάς σχολάς (πρβλ. Roma, Mίlano, Napoli, Torino). BOULDER: University ο Colorado - Engineering College: Σχολή Μηχανκών του Πανεπστημίου Colorado ες Boulder (Πολτε(α Colorado, eηνωμ. Πολτεϊ:α) Δ' οτ άφορα. τήν Σχολήν Μ;ηχαν.χών, ήτο δάρχεαν σπουδών. χτ/σν ΠWxUw, ετσοδον έν "CD GXOAD' τμήματα χλπ. σχύοw άνάλογα πρό~ "ά περίτών τεχν. χών σχολών του Ca~bridge χα New York, έν ήj OXΕίq. 06έσε άναφερόμενα..braunschweig: Technische Hochschule Carolo - Wilhelmίna: Άνωτάτη Τεχνκή Σχολή Braunschweig (επαρχία Braunschweig, Γερμανία). '~IδρύDη το 1745 "πο πν μορφήν "εχνχο;:; χολλεγου (Collegium Carolinum), οπου έδδάσxovτo μα'3ηματχά, μηχανχή, "οπογραφία, οχο"80μχή χα "ό όπoloν έξελίχ'3η βtt{}μαίω~ ε~ τ/ν οημερνήν άνωτάτην "εχνχήν σχολήν. Δ-άρχεα σπου δών Xtt'tQ χανόνα τετρ~ετ/~, χα'tανεμομένη ε~ έξάμηνα χεμερνά (1 Ν/ρου- 28 -Φ/ρίου) χα έξάμηνα {}ερνά. 15 'Απρλίου-Β1 "10υλου) (8). Δ.οχείτα Uπό 'to;:;.πρυτάνεω~, το;:; άvτlπρυτάνεω~, τ/~ αvyxλή'tου χα 'to;:; συμβουλίου α\τiί~. Πε -ρλαμβάνε όχτώ σχολάς η "μήματα: 1) "ών άρχ'tsx'tόνων, 2) τ-::v πολτ.χων μηχανχών, 3) "ών μηχανολόγων (7), 4) ήλεχοςρολόγων, 5) "ών χημχών, 6) ''ών φαρμαχοποών χα βρωματοχημχών, 7) τών φυσχομα'3ηματχών χα, τών μηχα- 'νχών άερoναυτλ~, 8) "ών γενχών μορφωτχών έπστημών (Kulturwissen -schaften). Έxάπη~ σχολής ΠΡO'ίcn:ατα ό χοσμήτωρ αύτ/~. 52 έργαπήρα, μηχανοπάσα χα συλλογα. Ββλ.ο{}ήχη μέ τόμους. Δ.εύihνσς: Pockels Strasse 4 - Β r a u n s c h w e ί g ~ \ i BRESLAU: Technische Hochschule: Άνωτάτη Τεχνκή Σχολή Breslau (Κάτω Σλεσία, Πρωσσία, Γερμανία) 'Έτ~ δρύσεως Δάρχεα σπουδών' χατά χανόνα τετραετή~, χατανεμομένη ε~ έξάμηνα χεμερνά (1 N/βρίov-28 Φ/ρίou) χα έξάμηνα 06ερνα (15 "Απρλ'ου-31 '10υλ'ου) (8). Δ.οχείοςα υπό 'to;:; πρυoςάνεω~, τοίί άvτlπρυτάνεως χα της συγχλήτου αύτ/~. Περλαμβάνε "έσσαρc; άνωτάoςc; σχo~: 1) τών γενχώνέππημων, σuyxεxρμένω~ μα'3ηματχών. φυσχών χα γεωγραφας, 2) "ων άρχτεχτόνων κα τών ποληχών μηχανχών, Β) "ών μηχανολόγων κα τών ήλεχ'l'ρολόγων (8), 4) "ών χημχων, μεταλλουργών χα. μεταλλε.ολόγων μηχανχων. "Εχά- (6) Βλ. Uπoσημε'ωσ~ν (1) σελ. 177 (7) Βλ. ouποσημείωσν (2) σελ. 177 (8) Βλ. Uπoσημε'ωσν (1) σελ. 177 (9) Βλ. Uπoσημεk.oσν (2) σελ. 177

6 ~~. σx?ληbςβπqλ,~ατ~\~lκooooσμήτ:oρ αύτης. 17 ργαστ/ρl4, μηχα:νοστάσα Χα. σuλλoγα. ouυ,κη t-., τoμmς. Παρά ήj -CSXVLXU oxolu λετ _. i ξ ω τ ε Ρ LΚ ό ν " ν σ τ L Τ ο U τ Ο ν (Ausseninstitut) (10). OUργε κα Δ.εύ&uνσLς: Uferseite 4/5 Β r e s a u Χν BRUXELLES: Universite Libre - Facu1te des Sciences Appliquee (Ecole Polytechnique): Σχολή ~EφηρμoσμΈVων ~Eπστημων (ΠOλυ~ τεχνκή Σχολή) του έλευ{}έρου Πανεπστημίου των Βρυξελλών' (Βέλγον) 'Έτος δρύσεως Δάρκεα σπουδών τρετής εως πεντάετ/ς. 'Ακαδημα"...., 'Ο β' '10 Μ" "Π Π λ τ κο\'" ετος. μεσα κτω ρου-τε ς αου, ο υτεχνκη ~χo)..η δοκείτα {πό _, β λ - _.,..., δ Ή" το\/' σuμ ύυ ου αυτης, του οποου προ.στατα/ ο προε ρος. εσοδος σπουδαστώνε' ~. t..,,. -. "f: ς. την σχολην γ.νετα κατα κανονα κατοπν ΕΠτυχων εστηρων ε"ετάσεων δακρνομένων: α) εί; ξετάσες Υενκης καταρτίσεως (γαλλκή, φλαμανδκη κα ξένα Ύλl)σσα, ίστορία, γεωγραφία, φυσκα έπστijμα) κα' β) ste; ξετάσες έπστημονχης?,αταρτίσεως (άλγεβρα, γεωμετρία, τργωνομετρία, άναλυτκή γεωμετρία παραστατκή γεωμετρία, φυσκή, χημεία, σχεδάσες). "Π σχολή άπονέμε, κτόπν ξετάσεων, τά έξης πτυχία κα δπλώματα: Μετά δsτη περίοδον σπουδων πτυχίον cύποψηφίου μηχανκου: (candidat ing~nieur). Μετά τρετη περατέρω περίοδον σπουδων (έν. δλφ πενταετη): 1) δίπλωμα μεταλλεολόγou μηχα νκου, 2) δίπλωμα πολτκού μηχανκού, 3) δίπλωμα μηχανολόγου-ήλεκτρολόγou. μηχανκού. Ή εδίκευσς εί; εκαστον των κλάδων τούτων γίνετο άπό τoiί -CQiτου ετους, ήτο άπό της κτήσεως τού δπλώματος τοϋ cοδποψηφίου μηxαν.xoiί., Τά δύο πρωτα ετη άντπροσωπεύουν οίίτω τό πρoπoρασxεuαστκόν στάδov' σπουδων, οδποχρεωτκόν Τ ου, άναλόγως των ύπό των ύποψηφίων πρoσαγoμένωv προσόντων. Σπουδαστα πολτκο μηχανκοί δύναντα, δά της παραxoλouitήσεως εδκων τνων σuμπληρωματκων μα'6ημάτων, νά είδκεvt}oiίν περατέρω. εί; κατασxεuάς -δημοσίων εργων' η «μεγάλων οκοδομκων εργων" Σπουδαστα ήλεκτρομηχανολόυο δύ\'αντα ώσαύτως νά εδκεu{tοiίv περατέρω εte; τ/ν «ήλεκτρκήν κα μηχανκήν βομηχανίαν ο, τήν -βομηχανίαν τών μεταφορχώνμέσων», τήν CQαδοηλεκτρκην βομηχανίαν κα βομηχανίν μέσων τηλεπκονωναρ,. τήν cχημκήν κα ήλεκτqοχημκήν βομηχανίαν Κατά τ/ν δάρχεαν τοu ετους λαμβάνύυν χώραν δαγωνσμο καί ste; τό τέλος προαγωγχαί έξετάσες δlά τήν άπό τάξεως εί; τάξν μετάβασν, προφορκαί κα γραπcαί. Προβλέπετα ύποχρεωτκή πρακτκή έξάσκησςτων σπουδαστων, δ' ην δατ&εντα 26 έργαστήρα, σuλλoγα κά ήλεκτρκαί Τ μηχανκαί έυκαταστάσες. Πανεπστημακή ββλoi)ήκη μέ τόμους. ΔLε,,{tuVOIς: Avenue des NatioDs (50 Solbosch) Β r u :Σ e 11 e s BUDAPEST: ΚίΤalΥί jόζsef. Muegyetem: Άνωτάτη Τεχνκη Σχολη Βουδαπέστης (Ούγγαρ(α) 'Έτος ίδρύσεως Δάρκεα σ:toυδων tετραετής (8 έξάμηνα), κατανεμoμ.έvη εί; έξάμηνα χεμερlνά καί έξάμηνα of}ερνά. ΔοκεΤτα ';π? 'tou.π~υτάνεως (r: ctor.magnificus). τοϋ άντπρυτάνεως κα των προϊσταμενων εκαστης σχoλη~ (10) Βλ. σχετκως Technische Hochschule Aachen σελ. 177, 178

7 - 181 "Χοσμητόρων. ΠερλαμβάνεL εξ άνωτάτας σχολάς: 11 τών άρχlτεκτόνων, 2) τών πολτκών μηχανlκών, 3) τών μηχανολόγων, 4) τών χημκών μηχανlκών, 5) τών οκονομκών έπστημών, 6) τών γενκών έπωτημών. Άντίστοχα πρός τέσσαρας πρώτας σχολάς ετνα τά άπονεμόμενα δπλώματα. 0 τίτλος του δπλ. μηχαν... κου άπovέμεταl είς τούς έπτυχώς {ποστάντας τάς τρείς δπλωμ'1τκdς έξετάσε..;,, κα (DiplomprQfungen, Π, Π), έξ <Ον αί μέν δύο πρώταl fπ" άρ. κα κατά τήν δάρκεαν τών σπουδών, ή δέ τελευταία. {π άρ. μετά τό πέρας τών σπουδών. ΠροαγωγLκα έξετάσβς ε; το τέλος εκάστου σχο' λκου έτους κα φοίτησ..; {ποχρεωτlκή. 'Εργαστήρα κα συλλογαί δl" εκάστην σχολήν. Bβλot}ήκη μέ τόμους. Δεύ&uνσς:., Mdegytem - rakp. 3 Β u d a Ρ e s t 'CAMBRIDGE: Harvard University - The Εngίneeήng School and the Faculty οί Architecture: eh Σχολη Μηχανκων καί 1\ Άρχτεκ~oνκη Σχολη του Πανεπστημου Harvard (Πολτε(α Μασσαχουσέττης, ehv. Πολτεία ) "Έτος ίδρύσεο\ς ΠανεπστημΟυ Ακαδημαίκόν έτος: τέλος Σεπτεμβρίουτέλος ΜαLoυ. "Η Σχολή Μηχανκών περλαμβάνε έ'\ύέα τμήματα: 1) τών μηχανολόγων, 2) τών ήλεκτρολόγων, :3) το τμημα μηχανκών ήλεκτρκης έπ... κονωνίας, 4) τών πολτκών μηχανκών, 5) τών {γεlνολόγων κα δημοτκών μηχανκών, 6) τών χημκών fjylslovolόyrov, :7) τών μεταλλεολόγων, 8) τών μεταλλουργών, 9) τό τμήμα βομηχανκης χημείας."η άρχτεκτovlκή σχολή δαρεί ΤrJL ες δύο τμήματα: 1) τμημα άρχlτεκτονκόν,. 2) τμημα χωροδομκης άρχlτεκτονκης (landscape architecture). Άνάλογα πρός τά άνωτέρω τμήματαετνα τ" άπονεμόμενα πτυχία Τ δπλώματα. Δάoκsα σπουδiw έν ήj Σχολfj Μηχnνκών καί ήj Άρχτεκτονκ1ί, κατά κανόνα τετραετής(11), όδηγoiίσα,είς τήν κτijσν του πτυχίου "bachelor οί science" μετά της άντστοχου είδκότητο;. Πτυχουχο (bachelors) δύνα"τα περατέρω. κατόπν συμπληρωματκών άνωτέρων σπουδών ες σχολεία δ" άποφοίτους (graduate schools) ν" άποκτήσουν τον τίτλον "master οί science". Τέλος το άξίωμα του cδδά κτορος» (doctor οί science) άπονέμεταl ες δπλωματούχους (masters) δακρli}έγτας ώς έκ τών έπστημονlκών αυτών έργασών. Πολυάρ-tμα έργαστήρα κα πλουσία πανεπστημακή ββλot}ήκη. CAMBRIDGE: Massachusetts Institute οί Technology: ΤεχνολΟΥκον Ίνσττουτον του Cambήdge (Πολτεα Μασσαχουσέττης, ehv. Πολτεία) 'Έτος ίδρύσεως Άκαδημαίκόν έτος: τέλος Σεπτεμβρίου-τέλος Μαtου. Πλήν τούτου -tερνή περίοδος πρακτκης έξασκήσεως, έκδρομών καί έπlσxέψεως τεχνκών εργων. ΔLOκε"iτα υπό τού προέδρου, τού. άντπροέδρου καί πoλυμελoiίς δοκητκού συμβουλ(c,>υ. ΠερλαμβάνεL δέκα έννέα τμήματα: 1) τών πολτκών μηχανκών, 2) τών μηχανολόγων, 3) τών μεταλλεολόγων καί μεταλλουργών, 4) (11) Πρβλ. δό πλείονας λεπτομερείας εύ1tύς κατωτέρω ες Cambridge: Massacl:ussetts Institute οί Technology

8 " " :ών άρχτεχτόνων, 5) των χημ.χον, 6) τών ήλεκτρολόγαν, 7) το τμ- β ~_ 'δη ί - 8) - -" ημα Ο"Ο_ γ.ας,!,α/ μ~ ας tyε~νη~, τω~ φuσ.x~ ε~lστημών, 9) τών Υενκών έπστημων, 10) των χημχων μηχο.ηχων, 11),;αν \lylενoλόyαν μηχαηχα/ν 12), γεωλου.χόν τμημα, 13) τον να\lπηυών χα ναvτoμηxανoλόyφν, 14) τ. _'ΕΟ-.,,_.. - λ' 1"-) Ο - δ" τμημα ηmfκ,τρoxημ.xη~ τεχν ο ΟΥ.ας, u τ τμημα Lα την μορψφσν έπgτημόν - δxώ~ χατηρτωμένων δ.ά τήν δοίχησν Τ δ.εί!tυνσν βομηχαν.χών η" β ων Β -",.., 16)' - οτεχ'αx~ν ΕΠχεοησεων η ~ρyo~ασων, _το τμη~ μηχανχών άερovα.υτλlας, 17)r τη; τεχνολογία; δομαν κα '1Cατασxεvων, 18) των μα'6ηματχών έπgτημων 19) τών GτραΤLα\τκων μηχαν.χων (προ; μετεχπαίδευσν άξωματχών ξηρciς η' αλάσση~. Δάρκεα σπο\lδων τετραετή~ δ" ολα τα. τμήματα, πλήν τoi'ί τμήματ αρχτεκτ " ό νων, ευυ'α ".Α wyxαvsl ' πεντά"α ετη;. να'λ ΟΥα πρo~ " τα ανφτέρφ " τμήματα ο;. ετνα τ' άπονεμόμενα πτuχία Τ δπλώματα. Δ.ά τήν ετσοδov τών σπουδαστών ες τήν πρώτην τάξν προβλέποντα εtστ/ρo έξετάσε~. Είς τoύ~ έπτuxως σvμπληρώσαvτα; 1:ά; σπο\lδά; α'ύτών φoτ/τά~ άπονέμετα, κατόπν έξετάσεων, το ΠΤVXίoν "bachelor in architeeture" η "bache. l0r of science" μετα. τη; άvτστoίxo\l εδκότητος, Πτχoi'ίχo (bacheiors) μη_ χανκοί, δύναντα περατέρω μετα. έτησίαν τούλάχστov συμπληρωματχήν άνοτέqαν κατάqτσν εl; σχολεία δ" άποψοίτο\l; (graduate schools) ν' άποχτήσow τον τίτλον του "master of science". Τέλος το άξίωμα του "'δδάκτορος. (doctor ofscience) άπονέμετα εl; δπλωματούχοο; (masters) δω.ρitέvτας ώς έχ των έπστημον.χων αύτών έρυασων. Πολυάρ'6-μα έqυαστ/ρlα, μηχα"oσrάσα χαί. σvλλoyα(. Ββλο-&ήχη μέ τόμσυ;. ΔLεύ-&uνσ~: 222, Charles River Road C a m b r ί d g e- 'J, Ί,,,,, ' i: ~,',, i cmcago: Armour Institute of Technology (College ofengineeήng): Τεχ.νολΟΥκΟν 'Ίνσττοϋτον Armour τοϋ Σκάγου (Πολτεία lllinois r "'Ην. ΠοΛ.τεία) "Έτο; i.δρύσεως~1892. Πολλά έρυαστήρα χα σvλλoγαί. Ββλο6ήχη μέ τόμους. Δ.ά την δάρκεαν σπο\lδων, κτijσν πτυχίων, ετσοδον έν τ'ίί σχoλiί χλπ. σχύουν άνάλουα. ΠQ.ς τά πεqί του Cooper Institute of Technology (New York) ΈV τft o~εί~ 06'έσε άναφερόμενα. CLAUSTHAL -ZELLERFELD: Preussische Bergakademie: Μεταλ. λεoλoyκ~."ακαδημία Oaustha1 (Πρωσσία- CΑννόβερον. Γερμανία) "Ετος δρύσεως ΔάQκεα σπο\lδων χατά κανόνα. τετραετ/~, κατανεμoμένrr ένμέρβ εl; έτησίας χα έν μέρε εtς; έξαμηναίας δδακτκάς περόδους. Άκαδημα'κόν ετος: 1 Οκτωβρίοο - 15 "ουλίου (11). Δοκείτα ίjπό τoi'ί πρυτάνεως (rector magnificus). του άvτπρ\i1:άνεω; χαί. :οϋ σvλλόyoo των καitηyητων το" δρύματο;. "Η ΜεταλλεολοΥκή "Ακαδημία Clausthal άπονέμε τά έξης ~πλώματα: 1) μεταλλεολόγου μηχνχου, 2) μηχανκου σδηροβομηχανας (Eisenhdtteningenieur), 3)μηχανκοϋ μεταλλουρυκης βομηχανίας (Metallhdttenigenieur), 4) 1:0υ Υεωμέτρου (Markscheider). 14 έρυαστήρα, σuλ1oγα~ νσττoiίτα χα μεταλλεuτκαί έυχαταστάσε;. 'IEnL πλέον ββλο-&ήχη μέ τόμους. ΔLεύ-&uνσ; : Hindenburg ~ Platz 2 C a u s t h a 1- Ζ e 11 e rf el d 11 1 Ἰ (12) ΒΑ. οχετκως "ΠOσημεLωOν (1) χα (2) σελ. 177

9 ..::= DANZIG: Technische Hochschule der Freien Stadt Danzig: 'Άνωτάτ/ Τεχνκή Σχολή ~ς ελευ{}έρας πόλεως Danzig. i ' Δuiοκε.σ. σπουδών κατα χανόνα τετoαsτ/ς, χα;ανεμομένη ες έξάμηνα xε~μεo,νά (εναoξ~ 25 'Οκτοοβοου) χα έξάμηνα '6'ερ~να (εναρξ~ 25 'Απρ.λlou) (18). Δw,χεΤτα, {πό το'ίί πρυτάνεως, του άvτ.πoυτάνεως χα τ/ς cnyxλήτoυ α'lίτ/ς. Περ~μ βάνε~ τρεϊ:ς; άνοοτάτας σχολάς: 1) τών γενχων έπστημών. σuyκεκρ~μένως φλολόγοον, φυσxoμα'θηματ~xών χα χημχων, 2) τών άρx~τεκτόνων χα των πoλ~τ... κων μηχανκων. 3) των μηχανολόγοον, τών ήεκτρολόυοον χα των ναυπηγων κα άεροπόροον μηχαηχών. Δω τας δύο τελεuταlας σχoλclς προβλέπετα 'ύποxρεooτ~xή πραxτ~xή έξά.xησ~ς των σπουδαστων, xυμα~νo~η μεταξ" 6 τοίά- 'x~oν μηνών ες τήν σχολήν άρx~τεxτόνooν χα noa~'l:lxίov μηxαν~xών χα ένός τούλciχ~ον έτους ες τήν 3ην σχολήν. 66 έργαστήρ.σ. σuλλoyα κα μηχανοστάσα.. Ββλw6ήχη με τόμους. llcijci τ'δ άνωτάτn σχολ'δ λετουργεί dπό το'ίί 1922 χα έξ 00 τ ε Q~ χ ό ν Ί ν σ τ τ ο υ τ ο ν (Aussenίnstitut) (1'). Δείθuνσ~: Langfubr, Gossler - Allee D a n Ζ ί g, DARMSTADT: Technische Hochschule: "Ανωτάτη Τεχνκή Σχολη Dannstadt, ('Έσση, Γερμανία) 'Έτος δρ'ύσεως Δ~ρxε.σ. σπουδών κατά κανόνα τετραετής, χατανεμομένη ες έξάμηνα xεμερ~να (άρχή Ν/βρLoυ - τέλος Φ/ρLoυ) χα έξάμηνα il'eo~vci (άρχή ':MCItou - τέλος 'IoυλOU) (18). Δo~xεΤτα~ {πό το'ίί πρυτάνεως, του Ivτ.πoυτάνεως. τ/ς προοτοβα,ii'μlou χα της δεuτεροβαil'μlοu σuyxλήτou 16). Περ~λαμβάνε' έπ':α σxoλclς η τμήματα: 1) τών άρx~τεxτόνooν, 2) τών πoλτ~κων μηχανκών, 3) των μηχανολόγοον (18) (εδ~xότητες: μηχανολόγου. μηxαν~xoυ xαρτoπo~~, μηχανκού άερ,ομηχανων, μηxαν~xoυ άεροναυτ.λας), 4) τών ήλεχτρολόγοο'υ, 5) των χημκών (εtδ~κότητες: xημ~xoυ. ήλεxτρoxημ~κoϋ, βυρσοδέψου, xυτταρνoxημ~ χο'ίί. φαρμακo:n:οο'ίί). 6) των μα.~ματxων κα φυσκών έπ~στημών, 7) τών γεν~ν μορφοοτχών χα πoλ~τ~xων έπ,στημων. 37 έργάστ\ρ.α., μηχανοστάσ.σ. χω ΣUλλOγα. B~βλ~oitήκη με τόμους. Προσηρτημέ'Υον χα fφστάμενoν ήj άνωτάτn 'tbxvlxu σχολ'δ ετνα~ τό clla~ayroylxόy Ίνστ~τo'ίίτoν. (Padagogisches Jnstitut ΜώηΖ" der Technischen Hochschule Darmstadt). DELFT: Technische Hoogeschool: "Ανωτάτη Τεχνκή Σχολή είς Delft (Κάτω Χωρα),!, Ί 'Ακσ,δ,μα :χόν έτος: άρχή ΣsπτεμβρOU- τέλος MCItou (εναρξς; έξετάσεων). Δο' χεττα, fπό τoίi πρυτάνεως (rector magnificus) χαί.τ/ς σύυχλήτου αυτ/ς. Πεo~μβάνε~ έπτα τμήματα: 1) τών γεν,χων έπστημων, 2) τών fδραυλκών μη- ;, (13) Βλ. fπoσημεlωσν (1) σελ.177 (14) Βλ. σχετχως ες Technische Hochschule Aachen (15) Ή ΠQωτοβάil'μwς σύγκλητος άποτελεττα άπό...όν πο'ύτανν, τόν άvτ.πρu Ί:αν~ν χα ΈΠCα Ί:αxτ~xo\ς χα'θηγητάς, άvτ.πρoσ.oπouς των άvτ~oxων τμημάτων. Η δεuτεqοβάitμwς σ'ύυχλητος dπoτελεττα άπό τοvς 'tαxt~xouc; χα, έχτάκτους χα'θηυη'tάς χα τοvς 'φηυητάς, δηλαδή άπό τό σύνολον τoiί δ,δαxτ~xoυ, nqogronlxoii. ~---. (16) Βλ. VπoσημεLωσί.ν (2) CJ8λo 177,WT-

10 χανκων καί γεψuooδ02τo.ων (ΠΟΜ:cκων μηχανκών), 3) των άλχτ8 ' - -, λό - 5)... Κτovων, 4) τωνναυπηγων κα μηχανο γων μηχανκων, τών ήλeκτqολnvων 6) _. - 7' - λλε λ ' - των χημκο.ν μηχαν.κων, J Ί:ων μεm LO ογων μηχανκών. '..\ντίσ~oxα ΠΛό ",, τ ", δλ'... ;ταvωτεοω τμηματα ε να Ί:α <1JτovεμΟμέΎα π ωματα. 22 έργαστ/ρα σuλλo', " - 'ξ', ' Ύα χω. ευχαταστασε; πρακτκη; ε ασκησεως κα επστημονκών έρευνών. Bβλoi}ή μέ τόμους. κη DRESDEN: Sachsische Technische Ηοchschώe: Άνωτάτη TI>Irn ' ') ( Σχολη Δρέσδης Σαξωνα, Γερμανία -",.κη 'Έτος f δρύσεως Δάρκεα σπουδών κατά κανόνα Ί:ετραετής, καί:ανεμομένη είς έξάμηνα χεμερνά (εναρξ; Ί:έλος 'Ο:κτωβρίου) κα έξάμηνα i}ερνci (έναρξ Ί:έλος 'Απρλίου) (17). Δοκεϊτα \πα του πρυτάνεως, Ί:ου άντlπρυτάνεω; ~ τής συγκλήτου αυτη;. Περλαμβάνε έπτά σχολάς η Ί:μήματα: 1) τών άρχ Ί:εκτόνων οκοδόμων (Hochbauabteilung), 2) τών πολτκών μηχανκών,3) των μηχανολόγων, 4) Ί:ών χημκών, 5) Ί:ών δασολόγων της 'Ανωτάτης Δασολο. γκης Σχολης Tharandt (Abteilung Forstliche Hochschule Tharandt),6) των φυσκoμα{jημαηκών έπστημών, 7) Ί:ών γενκών μορφωτκών έπστημi'ν (ΚώturwisseJJschaίtliche Abteilung). 81 έργαστήρα, μηχανοστάσα καί σuλλoyαί. Bβλoi}ήκη μέ τόμους. Παρά Ί:Ό άνωτάττ σχoλiί λεί:ουρυεϊ: καί έξωτ ε Ρ κ α ν Ί ν σ Ί: τ ο υ τ ο ν (Ausseninstitut) (18). FREIBERG: Sachsische Bergakademie: Μεταλλεολογκη 'Ακαδημία Freiberg (Σαξωνία, Γερμανία) 'Έτος δρύσεως Δάρκεα σπουδών τετραετής, κατανεμομένη είς έξάμηνα χεμερνά (άρχή Ν/οίου - μέσα Μαρτίου) κα έξάμηνα i}sqlvd (άοχή 'Απρλίου τέλος 'ουλίου)(17). ΔοκείΊ:α \πα του πρυτάνεως (rector magnificus), τoiί άντπρυτάνεως κα της συγκλήτου αύτης. Ή Μεταλλεολογκή 'Ακαδημ'α Freiberg άπονέμε τά έξης δπλώματα: 1) τοίί μεταλλεολόγου μηχανκοίί, 2) τoiί γεωμέτρου (Mark~cheider), 3) του μηχανκου μεταλλουργκης βομηχανίας (Hdtteningenieur), 4) του μηχανκου σδηροβομηχανίας (Eisenhi1tteningenieur). 23 έργαστήρα, ouλλογαί καί μεταλλεuτκα έγκαταστάσε; (Lehrgrube). Β, βλoi}ήκη μέ τόμους. GAND: Universite -Facώte des Sciences - Ecoles du Genie CΊvil, des Mines et des Arts et Manufactures: Πολυτεχνκα Σχολαί, προσηρτημένα ες την Σχολην των 'Επστημών τοϋ Πανεπστημίου Γάνδης (Βέλγον) "Ετος ίδρύσεως: 'Η δάρκεα σπουδών ποκίλε μεταξύ 2 χ«5, ετών, άνσ. λόγος τών άκολουi}ουμένων σπουδών. Είς Ί:ό Πανεπστήμον :ανδ η, ε~νσ. πρoσηρ't'ημένα δ uο σχολαί άνωτάτης Ί:εχνκης εκπαδεύσεως: η μία φερε (17) Βλ. ύποσημείωσν (1) καί (2) σελ. 177 (18).Βλ. σχετκώς Technische Hochschule Aachen

11 τον τί-;μν "Ecole du Gc!nie Civil et des Mines", ή δ 8 άλλη τον τίτλον "Ecole des Arts et Manufactures". Έκάστη τών σχολών τούτων δ.αρείτα εl.ς; 2 τμήματα: το cπροπαρασχευασt:κόν σχολείον» (Ecole Prc!paratoire) κα το εδκόν σχολείον» (Ecole Spc!ciale). Τά πρoπαρσσxεuασt:κά CJχολεία χρησμεύουν δά την προκατάρτσν τών μελλόv;αw σπoυδασt:ών των «εδκών σχολείων». Άμφότερα δoκoiίντα ίπό τoiί δεu6'υvτoiί τών σχολών κα δύο έπitεωρητών σπουδών, έξ ων ό ε'tς προtστατα '1:ών cπροπαρασχευασt:κών σχολείων., ό δέ έτερος t:ών εδκών σχολείων. "Η IIEcole du Gc!nie Civil et des Mίnes" άπονέμε τά έξης πτυχία κα δπλώμαt:α: μet:ck δlεtiί περίοδον σπουδών έν t:p πρoπαρασxεuασt:κφ σχολείρ πτυχίον ίποψηφίου μηχανκο\ί (candidat ingenieur). Μετά τρεt:είς Π8ραt:έρω σπουδάς έν τφ εδκφ σχολε(ρ. (έν δλρ 5 έτη) δίπ'.ωμα: 1) ΠΘλτκο;; μηχανκού. 2) μεταλλεwλόγοu μηχανκoiί. 3) άρχt:έκτονος μηxανxoiί. Μετά έναύσwν συμπληρωματκην πεqατέqω σπουδήν (έν δλρ 6 έτη) έν τφ cεδκφ σχολε(ρ., δίπλωμα ναυπηγοϋ μηxαν)f.o\ί. 'Η I'Ecole du Genie Civil et des Mines" άπονέμε προσέτ, μετά δετείς; έν ολρ OΠOllMC (άνά εν έτος; έν τφ πρoπαρασκεuασt:κφ» κα τφ εδκφ. σχολε(ρ) δίπλωμα έργoδηγoiί δομκών εργων."η IIEcole des Arts etmanufactures" άπονέμε, μετά τετρσετείς έν δλρ σπουδάς; (άνά δύο έτη έν τφ InQonaQaoxεuaσt:κφ. κα τφ cεδκφ. σχολε(ρ) τά έξης; δπλώμαt:α: 1) μηχανολόγου, 2) χημκoiί μηχανν.οϋ, 3) ήλεχτρολόγου μηχανκoiί. Ή ~ftσοδος; σπoυδασt:ών εl.ς; τά πρoπαρασxεuασt:κά σχολεία, γίνεt:α κατόπν έπτυχών εσ,τηρlων έξετάσεων (αλγεβρα, γεωμεt:ρία. τργωνομετρία παρασt:ατκή γεωμεt:ρία, άναλut:κή γεωμε_ τρία, σχεδάσες;, σίνitεσ.ς; δεών). Kat:ck τήν δάρκεαν έκάσt:ου ωαδημα":κoiί it:ou; λαμβάνουν χώραν δοκμασία κα προαγωγκα έξετάσε.ς; δά ':ήν άπό τάξεως εl.ς; τάξν μεt:άβασν τών σπouδασt:ών, είς το τέλος; δέ τών σπουδών δπλωμαt:καi έξεt:άσε.ς;. Φοίτησς κα πρακτκή έξάσκησ.ς; ίποχρεωτκα Δά την τελεut:αίαν δατίitενt:α πολυάρ-θ'μα πανεπστημακά έργασt:ήρα. συλλογαί. κα έγκατασt:άσε.ς;. Πανεπστ/μακή ββλοofnίκη μέ τόμους. Έπίσημος γλώσσα δδασκαλίας: γαλλκή η φλαμανδκή. GENOνΑ: R. Scuola di Ingegneria Navale : Βασλκη Ναυπηγκη Σχολη. της Γενουης (~Iταλία) Πρώην I'Regia Scuola Navale Superiore". "Έτος δρύσεως Δάρκs.α σπουδών πενt:αε'l:ής, κατανεμομένη εl.ς; δετές πρoπαρασxεuασt:κόν. σχoλεioν (propedeutico) κα τρετές σχολείον cέφαρμoγijς. (di applicatione) (19). Δwκείτα ίπό τoiί tiεuftuνt:oiί κα τoiί δoκητκoiί συμβουλίου αύτης. ΣΚΜός της σχολης ετνα ή άνωτέρα έπστημονκή κα πλήρης τεχν,κή κατάρτσς; ναυ πηγών καί μηχανολόγων μηχανκών. Έργαστήρα μηχανoσt:άάα καί συλλογα (collezione navale Garelliana: ναυτκή συλλογή, εκόνες κα πρότυπα).ββλο %κη μέ τόμους. (19) ΠQβλ. σχετκώς Scuola di Ingegneria di Milano, Napoli, Roma. Torίno, όπου έπίσης άναφέροντα τά περί. είσαγωγijς σπουδασt:ών, άπονομης δπλώματος κσί άδείας άσχήσεως ~παγγέλματoς.

12 GLASGOW: University.Faculty of Science and Engίneerίng: ' ~E -, Μ - - Π' χολη πστημ~ν κα ηχανκων του ανεπστημου Γλασκώβης (έπ (α Lanarkshlre, Σκωτία) (20). αρχ GRI\Z: Technίsche Hochschule: Άνωτάτη Τεχνκή Σχολή είς Graz (επαρχία Steiermark, Αϊστρία) Eτo~ δoνσε~ς.!~64. Τό άχαδη.μαϊχο.να ετος, άρχίζε τον 'ΟχτώβρLOV κα lcατα. νεμετα ε..,. ε",αμηνον χεμερνον χα υερνον. ΔοχεΤ,;α "ΠΟ του πρυτάνε _., -!α/ς ( t ifi) r_ec or ma~ lcus του α~πρυ~ανεnc; ~ 't:m: πρo'ί~αμένων έxάαtης 010- λης χοσμητορων. Περλαμβανε τεσσαρας σχολας. 1) των πολτχων μηχαν.χον (φοίτησς Μ 9 ~άμηνα), 2) τών άρχτεχτόνων (φοίτησς έπ 8 έξάμηνα). 3) των μηχανολόγων (φοτησς έπ 8 έξάμηνα),4) τών χημχών (φοτ/σς έπ 8 έξάμηνα). Πλην τούτων ύφίστατα χα.ί το τμημα τών τοπογράφων μηχανχων (φοτ/σς έπ 6 έξάμηνα) ΠΡOaηρτ/μένOν ήj σχολο τών πολ'εχών μηχανχών. Δά τήν ε'σοδον σπουδαστών ες την σχολην δέv προβλέποντα εστήρο έξετάσmς, άπατεττα όμως ή πρoσαγω'yi άνεγvωρσμένoυ ένδεχτχοϋ Υυμνασαχων cmevδών τoiί αoύστραxoiί χράτους 11 όμοταγοϋς άλλοδαποϋ. Τό Πολuτεχνείnν 'SoV Graz παρέχε έπaης τά μέσα δά την εδxεuσν τών σπουδαστών των δlcl" φόρων σχολών ες ώρσμένους Χλάδοuς χα άπονέμε τόν ττλον του δπλομα 't'ovxou μηχανχοϋ μετά της άντστοίχου εδχό,;ητος, ην έχτήσαντο έν τίί oxolii. (πολτχοϋ μηχανχοu, άρχτέκτονος, μηχανολόγου, χημχοϋ, Τ τοπογράφου) ες τούς έπτuχώς "ποστάντας τάς κρ ατκάς έξετάσες, αϊ όποία δακρίνοντα ες κρατκην έξέτασν (Staatspr(1fung ) κατά την δάρκεα.ν των σπουδών κα κρατκην έξέτασν 11 (StaatsprdfungΠ) ε; το τέλος των σπουδών. Δπλωμστoiίχo μηχανκοί δύναντα περατέρω νά άπoκτήσouν τον ττλον 'Εού δδάκτορος (Doktoringenieur) τών τεχνκών έπgτ/μών μετά έπτuχij εδχήν δοχμασίαν. 26 έργαστήρlα κα ΣUλλOγα.Ύποχρεωτχή πρακτκή έξάσχησς των σπουδαστών. Bβλo{lήκη μέ τόμους. Δεύftuνσς: Rechbauerstrasse 12 Graz GRENOBLE: Universite-Institut Polytechnique, annexe a la Faculte des Sciences: Πολυτεχνκσν ΊνσtΤOίίτoν, προσηρτημένον είς τ/ν Σχολην των ~Eπστημων του Πανεπστημίου της Γρεvόβλης (έπ<xqχία Isere, Γαλλίu.) 'Αχαδημα'ίΧΟν ετος: άρχή Νοεμβρίου-άρχη Ίouνίoυ. Δεuof}uντής τoiί Ίνο",τοντου ό έχάστοτε χοσμήτωρ της ~χoλης 'Επστημών. Aπoτε~Ττα άπό: 1) Τό c'ηλεκτροτεχνχον 'ναττο'ίίτον- (Institut Electrotechnique) 2) Τήν..Σχολήν τών ΎδρυλΧών - Μηχανκών- (Ecole des Ingenieurs-Hydrauliciens). Έχάστη έξ αυτών περλαμβά,ε τρία τμήματα: α) Τό.. πρoπαρασxεuαστx~ τμη~. (section preparatoire) δά τήν προκατάρτσν τών προτof}εμένων ν' αxoλovftή σουν τάς περατέρω άνωτέρας σπουδάς. Φοτησς 1ετής. Ε'σοδος χατόπν γ,,~- (20) Βλ. άναφορκώς πρός κτησν δπλωμάτων χα έν γένε λεl'cοuργίαν της Σxo~ λης Μηχανχων ΓΑασχώβης. βtς Liverpool χαί London University, Faculty ο Engineering.

13 i Ά ' πτών εσlτηρίων έξετάσεων (μα'6ηματlκά). β) Το cτμημα άνωτέρων σπουδών' (;~ctiοn SUΡ~ήeure) βv'6α ή φοίτησς τυγχάνε. δ.ετης κα οπερ άπονέμε δ πλωμα -ήλεχτρολόγου μηχανκοϋ» (. Ε. G.) η c-υδραυλκοϋ μηχανκοϋ» (. Η. G.) τοϋ Πανεπσtημoυ Γρενόβλης. E'Cσoδoς κατόπν εσltηρίων έξετάσεων γραπτών καί προφορlκών.. αί1:νες προuποi}έτouν γνώσες άναλόγους προς τά;.: άπα1:0υμένσς δώ τήν ετσοδον ες τήν Ecole Centrale des Arts et Manufactures (άνώτερα μαi}ηματκά, μηχανκή, φυσlκή, χημεία, ήλεχτρσμός, σχεδάσες). γ) Το cτμημα άνωτέρων εδκών σπουδών» (s~ction sup~riellresp~ciale),. Μα ή φoίtησς τυγχάνε 1ετής κα οπερ άπονέμε δπλώματα ώςτά άνωτέρω ες μηχανκούς κεκtημένoυς ήδη δίπλωμα άνωτάτης τεχνκ:ης σχολης. ΕΤσοδο; ανευ έξετάσεων, κατόπν έλέγχου τών προσόντων τών ύποψηφ ίων. Παρά τφ. cήλεκτροτεχνκφ ΊνσττούτΡ» λετoυργoiίv προσέ1:: α) -Τμημα στοχεώδους έχπαδεύσεως. (s~ction e~meήtaire), Eyi}a, ή φοίτησς ετνα 1εΤ;ς καί όπερ άπονέμε πτυχίον cήλεκτροδηγοϋ.. Είσοδος κατόπν εστηρίων έξετάσεων. β) cγραφετον ήλεκτρκών μετρήσεων καί. δοκμον. δάτήν έξυjtηρέtησlν, τόσον της σχολης όσον καί τοϋ κονοϋ. γ) c"εργαστήρα έπστ/μο'υlκφυ έρευνών. Τέλος προσηρτημένη είς το ΉλεΚ';ΡΟ1:εχνκόν Ίνσττοϋτον είνα ή -Γαλλκή Σχολή Χαρτοποtας:ο(Ecole Fran~aise de Papeterie) ενi}α ή φοίτησς δετής καί ήτς άπονέμε δίπλωμα cμηχανκοϋ- χαρτοβομηχανίας. (ingenieur-papetier). Κατά τήν δάρκεαν έκάστου άκαδημαϊκοu ετouςλαμβάνουνχώραν δοκμασία καί προαγωγκαί έξετάσε; δά τήν άπό τάξεως ες τάξν μετάβασν τών σπουδαστών καί ες το τέλος τών σπουδών δπλωματκαί έξε1:άσε,. Φοίτ/σς καί πρακτκή έξάσκησς ύποχρεωτκα. Πανεπστημακή ββλο- ftijκη μέ τόμους. HANNOVER: Technische Hochschule: ~Aνωτάτ/ Τεχνκη Σχολη ~Aν-' νοβέρου (Πρωσσία, Γερμανία) \,, ' 'Έτο; δρύσεως 1831, άναδοργάνωσς το Δάρκεα. σπουδών κατά κανόνα τεραετής, κατανεμομένη ες ΈSάμηνα χεμερνά (1 Ν 'βρου - 28 Φ/ρ ίου), κα έξάμηνα '6-ερνcί (15 Απρλίου - 31 "ουλίου) (21). Δοχεϊτα -υπό τοϋ πρuτάνεως. 'tou άντπρυτάνεως καί. της συγκλήτου αύτης. ΠερλαμβάνΕ τρείς άνωτά1:ας οχολάς;: 1) ών γενκών έπστημών, συυ"εκρμένως μαi}ηματκών καί φυσκών έπστημών (συμπερλαμβανομένης της χημείας), 2) τών άρχτεκτόνων κα πολτκών μη'1ανκών καί. 3) τών μηχανολόγων καίτών ήλεκτρολόγων. Έκάστης σχολης προτστατα ό κοσμήτωρ αύτiίς. 24 έργαστήρα, μηχανοσάσα καί συλλογα Παρά ήj άνωτάτn oxoau λετουργεί κα έξω τ ε Ρ κ ον Ί νστ τοϋ τ ον (Ausseninstitut) (22). Bβλoi}ήκη μέ τόμους. Δ~εύθuνσ;I: Herrenhaf1ser Allee Η an πο ve r- ISTΑΝΒυ (Constantinople): YUksek MUhendis mektebi: Κρατκη, Σχολη Πολτκων Μηχανκών Κωνσταντνουπόλεως (Τουρκία) "'E'So; δρύσεως Ομοταγής τu Α. oxoaij πολτκών μηχανκων 'tou ΕΜΠ. (21) Βλ. ύποσημείωσν (1) καί. (2) σελ. 177 (22) Βλ. σχετκως Technische Hochschule Aachen Ί,i \.1,, 1\ \' i [ r'-:-

14 Ά.άρκεα σπουδών: 11 έξάμηνα. Δ,οχείτα υπό του δ.εvduντoiί α'lί - '" Υετα ες την δκαloδοσίν του ΎΠΟ"ΡΥείο" 'ΕΡΥασίας; τijς ΤΟ\!τη~ κα π UΠΆ λ β' ία'. 1) -δ... ρκ.ας. Εραμ ;ν)ε~ τρ τμημαότα(., δ Ο OΠ?.α.c;)T~α6 σδηροορομκης, 2) MQauALXilv Εργων, αρχτεκτονκ ν οκο ομκον. α πρωτα έξάμηνα σποuδων ε.. δ'''λ, (., -. ~να ΚΟνο. 05 ~ξ~. τμηματα yevlxa.~ επc:n~ κα ~'6ηματκα) ένφ κατά -sd iπόλoπα ε αμηνα πραυματοποετα η ε.u κεvσς ες τούς άνωτέρω κλάδου Π' έqυαστήρα κα σuuo"tq," ΒβλLO'6ήκη. ς. εντ.., Δε1ίIhνσς: 1sta n b u 1- G ο. ml1 s s U Υ U ΚARLSRJHE: Fήdeήcίana, Badische Technische Hochschule: Άνωτάτη TεzVL')t." Σχολη Καρλσρο'ύης (επαρχία Baden, Γερμανία) 'Έτος δρύσεως Δ.άρκεα σπo"δiν κατά κανόνα τετρsπjς, κατανεμομένη εtς έξάμηνα χεμερνά. κα <tεqνά. 'Έναρξς άκαδημαϊκoiί ετους: 15 'Οκτωβρίου (28). Δοκείτα υπό του πρvτάνεως, του άντπρuτάνεως κα τijς σuyκλήτο" αύτijς. Περλαμ~άνε εξ άνωτάτς σχολάς: 1) των γενκων επστημών, Uπoδαρo"μiνη εtς: α) τμημα μα'6ηματκων έπστημων, β) τμήμα γενκα/ν μορφωτκων έπστημων (φλολογtα, στορία, πολτκή οκονομία, παδαγούκή, ψυxoλoγl, φλoσoφl, οκονομκαί έπσ'tijμα κλπ.), 2) των άρχτεκτόνων, 3) τών πολτκων μηχανκων, 4) των μηχανολόγων, 5) τiν ήλεκτρολόγων, 6) των χημκων μηχανκων. 29 έργαστήρ, σuλλoyα κα νσττoiίτα πρακτκης έξασκήσεως κα έπστημονκων έρεvvων, μεταξύ τiν όπolων: έργα.στήρον δoκμαolας σδήρου, ξ\ίλοο κα ALitmv, έρyαστήρov δοκμασίας σδηρoπαγoiίς Τ μή oκugoδέματος, έργαστήρον μελετων όδoπoί.α.c;. Πλήν τouτων, cnvρτημένα τφ Πολυτεχνείψ τελοίίσ: α) τό κρατκόν βρωματολογκόν έρυαστήρον, β) τό έργαθ'τήρov χημκης 'tsxvoaoyίoc:, Υ) ό μετεωρολογκός στα'6μός τijς Βάδης, δ) τό νσττουτον της τεχνoλoγα.c: άερν. Bβλoi)ήκη με τόμους.!lausanne: Universite -Ecole d' Ingenieurs (SectΪon des Sciences Techniques): Σχολη Μηχανκων του Πανεπστημίου Λωζάννης «Ελβετία) 'Έτος δρuσeως ΠανεπστημΟ" 1537 'ίπό τήν μορφήν Άκαδημίας. "Ως Πα.νεπ. στήμloν άπό Δάρκεα σπo"δiν έν ήί Σχολ'Ϊί Μηχανκων τετραετής. Τό άκαδημαί:κόν ετος κατανέμετα εtς δύο έξάμηνα (χεί.μερ,, όν κα &ρνόν). Δ' υποψήφους σπουδαστάς μηχανκouς, ων ή ετσοδος εtς τό 1ον ετος της Σχολης Μηχανκών δέν ετνα δ"νάτή έλλεψε έπαρκωνγνώσεων, δίq. μα.~μα.-. τκων, λετουρυεί πρoπαρασxεvαστκόv σχολείον (cours de math~~atiqu~s sp~ciales) δρκες ένός ετο"ς (δύο έξάμηνα) προωρσμένον νά παρα~ ες αυτούς τας άπατοομένας είδκάς μα'ftηματκας κα τεχν?'ας γνώσες. ~olτ/~ς iπoχρ~ωτκή. Πανεπστημακή ββλο'6ήκη μέ 4; τόμοuς. ~βλloitήκη της Σχο'.ης Μηχανκων μέ 5000 τόμοος. 'E~γαστήρ κα σuλλoγα. (23) Βλ. καί 'ίποσημεώσες (1) κα (2) σελ. 177

15 , LENINGRAD: Gomyj Institut: ΜεταλλεολΟΥκον 3νσττοϋτον το;;. Leningrad (Το Πετρουπόλεως, ΕΣΣΔ, Ρωσσία) "E~o; δρύσεως Δ.άρκεα σπουδών Πβη:αε't'ής. Τό σχολκόν ετος κατανέμετα βς ΤQεί; τsτραμή\oυς δlδακ1:κάς περ.όδους: 1 Σεπτεμβρίου! "ανουαρlov, 1 "ανouαρο" -1 MaLou, 1 :Μαίου -1 Σεπτεμβρίou. ΔLOκεΤτα {πο 'fovπρuτάνεως xαi 1:ών προί:τ:αμένων έκάτ:ης σχομίς κοσμητόρων. l,(εq.λαμβάνε τρεί; άνωτάτrς σχολάς: 1) την γεωλουκήν, 2) την μεταλλεολουκήν, 3) την μεταλλοuρυκήν. "A~ίτ:oχα προς 1:άς άνω1:έρω σχολάς ετνα τ' άπονεμόμενα. δlπλώμα1:α. "Η ε'lσoδoς σπουδατ:ών ες την σχολήν Υίνετα κατόπν εστηρίων' έξετάσεων. Άρ&μός εσακ1:έων: έqυαστ/ρα κα σuλλoyα πρακτκης καταqτίσεως κα έπστημονκών έρεuνώνo Β~LO'6ήκη μέ τόμους. Δ.εU&uνσς: ν. Ο., 2I-ia Lίη., Ν.2 Leningrad J i,,,,, LENINGRAD: Elektrotechniceskij Institut Imeni Vo. υο Janova (Lenina): 3Ηλεκτροτεχνκον νσττοϋτον τοϋ Leningrad (τ. Πετρουπόλεως, ΕΣΣΔ, Ρωσσία) 'Έτος δρυσεως 1886 ώς αί1:0κρα1:0ρκή 1:εχvκή σχολή "ΑλεξάνδQΟU 1:0ϋ r' κα άπό 1899 ώς ήλεκτρoτεχvκήo Δάρκεα φτουδών πεvt'αe'1:ής. ΔLOκείταL ύπό 1:0ν πρuτάνεως κα δuo ΣUνδOΚOUΝτων συμβούλων. κα&ηγητών τοϋ δρύματος. Περλαμβάνε τρεί; άνωτάτας σχoλciς: 1) ήλεκτροτεχνκήν, 2) ήλεκτqοχημκήν, 8) ήλεχτροφυσκήν. Ά~ίστoχα πρός τάς σχολάς ταύτας ετνα τ" άπονεμόμενα δlπλώματα. 28 κυρα έργαστ/ρα κα σuλλoyαί. ΒβλLO&ήκη μέ ' τόμοuς. ΔεU&uνσς: Pesocnaia ul., ug. Aptekarsk. pr.,3-5 Leningrad;! ',,,, ), 1i, 11' Ί ' LENINGRAD: Leningradskij Institut Inzenerov Putej Soobscenija:. νσττοϋτον Μηχανκων ΣυΥκονωνων κα Δημοσίων "ΈΡΥων tοϋ, Leningrad. (Το Πετρουπόλεως, ΕΣΣΔ, Ρωσσία) "Ετος δρύσεως ΟμΟ1:αΥής τfί άνωτάτn oxoaij πολτ:κών μηχανκών τού ΕΜΠ. Δάρκεα σποuδών τετραε't'ής:. Δοκεϊτα \πό τοϋ ΠQυτάνεως. Περλαμβάνε εξ σχολάς: 1) των σlδηρoδρoμκών κατασxεuών, 2)' της έκμεταλλεύσεως σδηροδρόμω,', 3) της γεψuρoπo'tας, 4) της όδοποίας κα αίτοκνηηκών σuyχονωνων,5) την σχολήν σδηροδρομκης ελξεως,.6)'τών έναερων σuyκoνωνων. Ή ετσοδος σπouδαστών είς το ~uyxoνωνακόν "ντ:1:0ϋτον τοϋ Leningrad' γίνβτα κατόπν έπτuχών εστηρίων έξετάσεων, άπό τών οποών άπαλάσσοντα ο άπόφοτο της παρά τφ νσττούτφ λετουργούσης άπό τοϋ 1920 "Σχολης 'Εργατών. (Arbeiterfakultiit) (14). Ες τα/ί; mllt'ujtroc; \πoστά~ας τάς δ... πλωματκάς έξsτάσες, άπονέμετα ό ττλος τοϋ cδlπλ. μηχανκοϋ συγκονωνών. (πoλτκoiί μηχανκoiί)o 38 έργασ't'ή,σ κα σuλλoyα πρακτκης έξασχήσεως κα έπτ:ημονκών έ~εuνων. Πλήν τ:ούτow cnyxoνωνακόν μοuσείον έπ- :,\,,', '. ' (24) "Η cσχολή 'Εργατών. εχε ώς σκοπόν την εδκήν πρακτκήν κα έπστη μονχήν προκατάρτσν έργαζομένων νέων, ες τρόπον ώστε να. ετνα otli:ot ες {}έσν να.. ώoλou&ήσouν εττα τάς άνωτέρ«ς πολυτεχνκάς OαtOVδάς Βν τφ. ντ:τούτφ. I'i,' 1,, 1\

16 190 - γεων. itαλασσίuw ~α. ivαελlων με1:αφμων,,:"" χα. β βί.~ or " L...v.lX1J μέ "όμou,; -. Δ.εUituνσ.ς;: Mezdunarodnyj per. (b. Zabalkanskij) 9-1. Τ υl. 3 Ijulja,5 0 Leningrad ILENINGRAD: Politechniceskij Instίtut 1m. "Μ.1. Kalίnίna. Πο'-,.. ". Λ,υτεχν_ κον Ίνσητοuτον cm.. Καλίνν:. t'ou Leningrad (τ. Περουπόλε ΕΣΣΔ, Ρωσσία). ως, ":Ετο,; ίδρύσεω,; 1902 ώ;. CllOAU1:SXVLXbv 'lvcj1:lt:oiί1:ov Πε1:ρουπόλεα/C;_ κα. άπό 1924 ώ; Πολυ1:εχνΧόν Ίνσ1:1:oiί1:ov Μ.. Καλίνν-. ΔώρκεLα σπουδών: 48. ετ/ δ' όλα,; 1:ά,; σχολά,;. Τό σχολ",όν ε1:0: χα1:ανέμε1:α ες lον έξάμην.(1 ΣεΠ1:εμβρLoυ- 'ανουαρloυ) χαί 20v έξάμηνον (1 Ίανουαρou-1 Matou,O~ ένδεχομένω,; 15 ΊouνOU). ΔLOχεϊ1:α {πό τoiί πρυ1:άνεα/;, δύο άππρμάνε.ον (άππρu1:αν.ς; έπ. τη,; έχπαδε'ύσεω,; ~ί άπlπρύ1:αν; έπ. τη; οκονομ.χη; δuχερίσεως) ~α, των πρoiσταμένων έκάστηςσχολη; κοσμηwρωv. ΠεΡLλαμβάνε δέχα. άνωτάτας σχολάς: 1) των βομηχάνων γεωπόνων, 2) 1:ων πολ1:κων μη_ χαν.κων, 3) των ναυπηγων μηχανκων, 4) των μεταλλουρυων, 5) των μηχανολόγων '6) της φυσχης μηχανκη,; (φυσκη μηχανκη τεxνoλoy α, τεχνoλoy α ά"t:lvωv Χ κλπ.), 7) των χημκων, 8) των ήλεκτρολόυων-μηχανολόυων,9) των άεροπορκων κατασκευων καί της κατασxεuijς κνητήρων, 10) των oκoνoμκωv έπστ/μων. Άντίστοχα προς τά,; άνωτέρω σχολά; ετνα κα. τά άπονεμόμενα δπλώμα1:α. Ή ε'lσoδoς σπουδασ1:ων ες τό Πο,"υτεχνκόν Ίνσ1:1:oiί'l:oν του Leningrad Υίνετα κατόπν εστ/ρlων έξετάσεων, άπό των όποίων άπαλάσσοντ«οί άπόφοτο της παρ'ά τφ Πoλυτεxνε p άπά τoiί 1920 AELt:oUQYouoηc; cσχ~ λης ΈΡΥατων:. (Arbeiterfakultίit), οττνες κέκτητα μάλστα δκαίωμα προτεραότ/1:0ς εσαυωυης. 79 έρυαστήρα, συλλουα. κα έυχαταστάσε; πρα 'C1:κης έξασκήσεω; κα έπστημονκων έρεuνων. ΒβλLO'6ήκη με τόμou;. ΔεύDuνσ;: Lesnoj, Sosnovka, 1-3 L e n ί ng ra d LENINGRAD: Technologiceskij Institut Imeni Lenίήgradskοgο 50 veta: ΤεχνολΟΥκόν 'Ίνσττοuτον tou Leningrad (τ. Πετρουπόλεως, ΕΣΣΔ, Ρωσσία) "Ετος ίδρuσεως 1828 ώς CllQaXtLXόY ΤεχνολΟΥκον Ίνmτοiίτον» χαί όπό 1868 ώc; άνωτάτη τεχνκη σχολή, τέως α'ύτοκρατορκόν τεχνολουκόν νσττoiίτo\ Νκολάου τoiί Α'. Δάρκεα σπουδων: 4 /1 εtη. Τό σχολκόν ε1:0; κατανέμετα ες τρεϊς ΤΕτραμήνου,; εω; πεπαμήνου,; δδακτκά,; περόδους: 11:επτεμβρLou 1 ανουαρίον. 1 'ανουαρίου- Ί01JνLoυ, 1 Ίουνίου.1 Σεπτεμβρίου. ΔοχεΤτα {πό τoiί δευituν'l:oiί ~ των προ ίσ1:αμένων έκάστη,; σχολης Χοσμη1:όρων. Περλαμβά\'ε τρεί; άνωτάτας σχολάς: 1) την μηχανολουκήν κα μ~χαν.oυρy~ν 2),;ην σχολην χημκων μηχανκων, 3),;ην σχολήν μηχανκων υ~αν;xη; βloμη χανία,;. 'Αντίσ1:0χα πρός τάς άνωτέρω σχολάς ετνα τ'άπoν~,,?μενα δπλώμα1:α. 30 έρυαστήρα κα συλλουαί πρακ1:κης έξασχήσεω,; κα επστημο νκων έρεuνων. Πλην τού1:ων τεχνκόν μουσεϊον κα ββλoitήκη με ~~ d.δεuituνσ;: Zagorodnyj pr' J ug. Mezdunarodnopo pr. L e n ί n g r a ~ '7,Γ~ ~

17 : 191 LEOBEN: Montanistische Hochschule: 3Ανωτάτη Μεταλ/εολΟΥκη Σχολη είς Leoben (έπαρχία Steiermark, Αi'1σtρία) ί ~I Ί Ί'. ' i '1, :,. i "Eτo~ δρuσεως ΔάQκεw σπουδών κατά κανόνα ΤΡL8τή~ έως τετραεtή~ άναλόγως τών άχολο1./'fk)uμένων σποuδών, κατανεμομένη είς έξάμηνα χεμερνά ("Οκ/βΡLOς - Φεβροuάρος) κα έξάμηνα ~ερνά (Μάρτος - 'οuνος). ΔLOκείΤα/ ίntό του πρυτάνεως (rector magnificus) τοϋ άντlπρυτάνεως κα τοϋ σuλλόγoυ τών κα~γητών. ΠερLA.αμβάνε τρεiς σχολάς: 1) τών μεταλλεloλόγων μηχανκφν (φoίτησlς τετραετής), 2) τών μεταλλουργώ'v (Ho.ttenwesen - φoίτησlς τετραετής), 3) τών τοπογράφων (Μarkscheίdewesen-φοίτησLς 3 έως 3 / έτη) κα άπονέμε άντίστοχα πρός τάς σχολάς ταύτας δlπλώματα. ΔLά τήν ετσοδον σπουδαστών είς τήν σχολήν δέν προβλέποντα εσαγωγκα έξετάσεlς, άπατε'ίτα όμως κατά κανόνα ή προσαγωγή άνεγνω(μσμένου ένδεκηκoiί γυμνασακών σπουδών τoiί αυστρακοϋ κράτους, η όμoταγoiίς άλλοδαποϋ. 0 τίτλo~ του δπλωματούχου μηχανκου άπονέμετα ε~ τους έπτuxώς υποστάντας τάς άντ στοίχους κ Ρ α τ κ ά ς έ ξ ε τ ci σ ε ς, αί όποία δακρίνοντα ες κρατκήν έξέτασν (StaatsprMung ) κατά τήν δάρκεαν των σπουδών κα κρατκήν έξέτασν 11 (Staatspro.fung 11) είς τό τέλος τών σπουδών. ΔLΠλωμαΤOϋxo L μηχανκοί δύναντα περατέρω ν' άπoκ'tήσouν τόν τίτλον του δδάκτορο L (Doktoringenieur) τών τεχνκόν έπστημών, μετά έπτuχij εδκήν δοκμασίαν. 18 έργαστήρα καί. σuλλoγαί. Ύποχρεωτκή πρακτκή έξάσκησς. Bβλot'ήκη μέ τόμους. LIEGE: Universite - Faculte Technique - Ecole Speciale des Arts et Manufactures et des Mines: Είδκη Πο.λυτεχνκη Σχολη του Πανε. πστημίου Λέγης (Βέλγ.ον) 'Έτος ί.δρύσεω~ του Πανεπστημίου 'Έτος ίδρuσεω~ τη~ σχολης Δάρκεα σπουδών 'tql8orij~ έως πενταετής. 'Έναρξς άκαδημαί:κου έτους: μέσα "Οκτωβρίου. ΔLOκεΤτα υπό γραμματείας της όποίας ΠΡΥtστατα ό κοσμήτωρ της σχολης. "Η είσοδος σπουδαστών ες τήν σχολήν γίνετα κατά κανόνα κατόπν έπτυχών εστηρίων έξετάσεων. Ή σχολή άπονέμε κατόπν έξετάσεων, τά έξης πτυχία κα δlπλώματα: μετά δl8τη περίοδον σπουδών πτuxίoν «υποψηφίου μηχανχου- (candidat ingenieur). Μετά τρετη περατέρω περίοδον σπουδών (έν δλρ πενταετη):1) δίπλωμα μεταλλεloλόγου μηxανκoiί, 2) ποληκου μηχανκου, 3) μεταλλουργοϋ, 4) χημκου μηχανκου, 5) ήλεκτρολόγου μηyανκoiί ο) μηχανολόγου. "Η εδίκευσς είς έκαστον τών άνωτέρω κλάδων γίνετα άπό του 30υ ετoυ~, ήτο άπό της κτήσεω~ τον πτuxίoυ του "υποψηφίου μηχανκου». Τά δύο πρώτα έτη άντlπqοσωπεuοuν δ'3εν τό προπαρασκευαστκόν στάδloν σπουδών, υποχρεωτχόν η ου άναλόγως τών υπό τών υποψηφίων προσαγομένων προσόντων. Κατά τήν δάρκεαν τών σπουδών λαμβάνουν χώραν έτήσα iξετάσες xa.l ε~ τό τέλος τών σπουδών δπλωματκα. Προβλέπετα υποχρεωτκή έξάσκησς τών σπουδαστών είς πολυάρ'3μα έργαστήρα, έργοστάσα καί. ήλεκτρκάς η μηχανκάς πανεπστημακάς έγκαταστό.σεlς. Προσηρτημένον τψ.πανεπστημίρ της Λέγης ετνακα τό c 'ΗΒκταΤΒχ"κό" ""στταίίτα" Moot6-10ΓΒ8 δρυoftέν τό 1883 κα προκοδοτούμενον έκτοτε έκ της δωρεά~ του πλουσίου βομηχάνου Μ. Montefiore - Lc!vi. Τό "νσττοϋτον ':οϋτο εχε ώς σκοπόν τήν πηρεστέραν εδίκευσν σπουδαστών ήλεκτρομηχανκών ε~ τους κλάδoυ~ της.ηλεκ1:ρκης βloμίίχανίας. Η τoαuτη εδίκευσ~ ά.ναφέρετα έν τψ ά.πονεμομένρ (,,...:,.

18 δ.πώματ.. Πανεπ.στημ.αχη ββλο'6ήκη μέ τόμος κα έγχ 'δ Δ.εύftuνσς: Quai des Etats Unis ερ, α. Δ.είΒυνσς c'ηλεκτροτεχνκοu 'νσττούτο Montefiore»: 33 Rue San't G' - - Illes. Lieg e UVERPOOL: Unίversity- Faculty οί Engineering: Σχολη Μη αν _ - Π ' - L' 1 (S L χ Κα/ν του ανεπσπμου του lverpoo επαρχία ancashire, SΑΥΥλία) "Ετος δρύσεως Δάρκεα σποδών κατά κανόνα τετραετής. 'Ακαδη..... " "0 ' "'1 λ' (3 " μακον ετος, αρχη κ ρο - αρχη ο" ο" τρμην.α.α περοδο). Τό Πανεπ"""':' δ -., -, ( h 11) -" --..,μ ον ΟΚΕτα 'Uπο το\! πρ"τανεως c ance or το" αντπρτανεως κα της.nγκλ'- το" αuτοu. της Σχολης Μηχανκών πρo'tστατα ό άντπρυτανς μετά τoiί Κοσ ~. '22 ~ -, -'Η <ς> \.' Μ - μη τορος κα μελο"ς επτροπης, "ΧΟΛη ηχανκων περλαμβάνε έπtά τμήματα: 1) των μηχανολόγων. 2) τών ήλεκτρολόγων, 3) των πολτκών μηχανκών 4) των ναvτoμηxανoλόγων (νc'uτκαί μηχαναί), 5) των ναπηγών. 6) τών μεταλ 10'Uργων, 7) τον έφηρμοσμένων μα-dηματκων, 'Αντίστοχα πρός τά άνωτέρω τμήματα ετνα τ' άπονεμόμενα πτχία κα δπλώματα. Ή εtδκεuσ.ς των σπουδαστων ες εχαστον κλάδον γίνετα άπό oτou 30'U Ετο"ς σποδων (τά δύο πρώτα Ετη κονά δ" όλα τά τμήματα). Δά την ετσοδον σποδαστων εf.ς την πρώτην τάξν προβλέποντα εστήρο έξετάσες. Ei.ς τούς έπτuxως Uπoστάντoς την κατά τήν δάρκεαν των σπο'uδων προκαταρκτκήν έξ~τασν (intennediate' examination) κα τάς δύο τελκάς έξετάσες κα Π (final examination a. Π) άπονέμετα ό τίτλος 'tou «bachelor οί engineering» η cbachelor with honours8 (πτuχίoν άρστούχο,,). ΔLά την άπόκτησν τοίί τελε"ταω" τούτο, άvτί της τελκης έξετάσεως Π ο υποψήφο υποβάλλοντα ες είδκάς έξετάσεw; άρστούχων. llτuxouxol μηχανκο δύναντα περατέρω μετά δετij κανοποητ, κήν πρακτκήν η έπστημονκήν χατάρτσν cnνήdως έκτός της σχολης, ν' άποκτήσο"ν τον τίτλον τοίί cmaster οί engineering». Τέλος τό άξίωμα τoo «δδάκτορος τών τεχνκών έπστημών» (doctor οί engineering) άπονέμετα ες δπλωματouχο"ς (masters) cnμπληρώσαντας πεντaετίαν τσύλάχστον άπό τiίς κτήσεως τοίί δπλώματος, δακρdέντας κα δημοσεύσανταςάξολόγος τεχv.xάς η έπστημονκάς δατρβάς. Φο(τησς έν μέρε Uπoxρεωτκή. Πανεπστημακή. ββλο'6ήκη μέ τόμους. 'Εργαστήρα κα έυχαταστάσες. LONDON: Chelsea Polytechnic η South Westem Polytechnic Ins. titute: lloauτexvlxi) Σχολη Chelsea το;; Λονδίνου (ΆΥΥλία) LONDON: University College - Faculty Ο Εn'gineeήng: Σχολή Μηχανκων το;; University College το;; Λονδίνου (ΆΥΥλία) Τό «University College~, δρ\ldέν το 1826, πρoσηρτήdη ες τό Π~νεπσ:lμoν τοίί ΛΘνδίνου (University οί London) άπό τοίί 1907 κα περλαμβανετ~ ε~τoτε. ες τά «Incorporated Colleges~ τού μεγάλο" τούτo'u πaνεπ.oτημα~oυ ορ!ανσμοίί. Τό University College περλαμβάνε πέντε σχολάς (καλών τε~orνr λ' ) 'ξ αίν ομονομκήν, σχολήν έπlστημων, σχολήν μηχανκων, tατρκην σxo:η~ ε. ) U. ταγής τφ ΕΜΠ τuγx άνε ή Σχολή Μηχανκών (Faculty ο Eogo~~~~ το.. -,,- άκαδημαχου ετouς' KoAλEy'ou. Δά τήν δάρκεαν σπο"δων. την κατανομην του.,. χ ' τά τμήματα της σχολής. τ' άπονεμόμενα δπλώματα κα πaxία, 'τας βωα.υωγ ας,, \ ~,Γ~.,

19 193 καί δπλωματκάς έξετάσε.ς, σχύουν άνάλογα προς τά περί τ/ς σχολης μηχανκών τοίί ΠανΕΠστημίου Liverpool όλίγον άνωτέρω άναφερόμενα. ΔLEί'f}uνσς: Gower Street, W. C. L ο n d ο n LONDON: University -The Imperial College οί Science und Technology... Royal.School οί Mines: Βασλκη Μεταλλεολογκη Σχολή του Αυτοκρατορκου Κολλεγίου ~Eπστημών κα Τεχνών του Λονδί. νου (Πανεπστήμον Λονδίνου, ~Aγγλία) Το αύτοκρατορκον Κολλέγον 'Επστημών καί Τεχνών (Ilnperial College ο Science and Tehnology) ίδρui}έν το 1907, άποτελεϊ: μέρος του ολου ΠανΕΠστημακου οργανσμου του Λονδίνου, τελεϊ: έν οργανκφ με1:'αύτου συνδέσμφ κα περλαμβάνε 1:ρεϊ:c; σχολάς:. 1) 1:ό βασλκόν κολλέγον έπστημών (Royal College ο Science), 2) τήν βασλκην μεταλλεολογκην σχολην (Royal School ο Mines), 3) την σχολην μηχανκών {City and Guilts, or Engineering Cοlege):Ομοταγης1:φ ΕΜΠ.Τναή Β.ΜεταλλεολογκηΣχολή. Δάρκεα σπουδών κατά κανόνα 1:ετραετής. Άκαδημα."ίκόνετος: άρχή Όκτωβρίου-τέλος 'ουνίου (3 τρμηναία περίοδο). Τό Α. Κ. Ε. Τ. δοκεϊ:τα ίπό 47μελους δοκη1:κου σώμ~τoς, oi!tlvoc; προστα1:α ό πρύτανς, τ/ς έκτελεστκης έπτρυπης κα περσσο1:έρων εδκών έπτροπών. Ή Β. Μεταλλεολογκη Σχολη δαρείτα είς 1:έσσαρα 1:μήματα: 1) με1:αλλεολογίας,2) μεταλλουργίας, 3) μετα~. ΛΕUτκης γεωλογίας, 4) τεχνολογίας "Crov όρυκτών έλαίων. Αντίστοχα προς τά 1:μήματα ταυ τα ετνα τά άπονεμόμενα δπλώμα.τα Τ πτυχία. Ή είδίκεuσ.ς είς εκαστον τών άνωτέρω κλάδων γίνετα άπό του 30υ ετους σπουδών. Δά την είσοδον σπουδαστών προβλέποντα είστ/ρο έξετάσες (μα.i}ημα.τκά κα μηχανκή, χημεία, φυσκή, otmtsolc; δεών, ξένα γλώσσα). Φοίτησς Uποχρεωτκή. Ε; τούς σuμπληρώσαντας 1:άς σπουδάς αύτον καί έπτuxώς Uποστάντας -τάς όρίζομένας δοκμασίας, άπονέμετα ό τίτλος του cassociate ο the Royal School ο Mines.. (A.R.S.M., έταίρou της Β. Μεταλλεολογκης Σχολης) μετά της άντσ οίχο" εδκότητος, έπέχων itέσν δl3l.λώματος κα σοδυναμών προς τον τίτλον cbachelor ο engineering science. του Πανεπστημίου του Λονδίνου. Δπλωμα.τoiίxo μηχανκο A.R.S.M. δύναντα περατέρω νά άποκτήσουν, μετά σuμπληρωματκην πρακτκην Τ έπστημονκην κατάρτσν, άνωτέρους τίτλους έν τφ ΠανΕΠστημίφ του Λονδίνου (πρβλ. σχετκώς Liverpool University Faculty ο Engineering). Έργαστήρα κα σuλλoγαί. Bβλoi}ήκη με τόμους.. Δεύitu"σ.ς: mρeήa Institute Road, S. Kensington, S.W. 7 L ο n d ο n Universite Catholique.Facu1te des Sciences-Ecoles Spe ciales des Mines, du Genie Civίl, des Arts et Manulactures, d' Architecture et. dέectrίcίte: Πολυτεχνκα Σχολα προσηρτημένα είς τήν Σχολήν Έπσtημών {ου Πανεπστημίου {ου Louvaίn ουναν i (Βέλγον) "Έτος δρυσεως Πανεπστημίου 426. 'Έτος δρύσεως Πολυτεχνκών Σχολών Δάρκεα σπουδων πενταετής, κατανεμομένηείς δleτη cπροπαρασκεuαστκην," περίοδον (preparatoire) κα τρετη -εδκην- τοαούτην.α Πολυτεχνκαί Σχολαί. του Πανεπστημίου του Louvain δoκouντα Uπο του έπi}εωρητου των 18

20 σχολών, τοίί. προέδρου κα τον συλλόγου τών κα'ttηyητών αυτών. Μετά δετείς έπτυχείς σπουδάς έν τφ «προπαρασκευαστκφ σχολείφ» άπονέ πτυχίον τοίί «υποψηφίου μηχανκοίί» (candidat ing~nieur) καί μετά μετα:ό, tδ' δ ' 'λ - δ λ τρετες περατερω cε κας» σπou ας ο ττ ος του π ωματούχου: 1) μεταλλε λ' -2) λ - -3) λλ Οογου ~ληχανκλo~, Π0) τκου μλ~xανκoυ, μετα ουργοίί, 4) χημκοίί μηχαηκoii, 5) η εκτρο ογου, 6 μηχα"ο ογου, 1) μηχανολόγου-ήλεκτρολόγου 8) άnχ.,., '.... τεκτονος. Η εσοδος των σπουδαστων είς τα προπαρασκευσστκά σχολεία, γίνετα ό-, - ί "t:' -, Κ«ε πν επτυ1ων ε στηρων ε",ετασεων, γραπτων κα προφορκών (γαλλκη'.. λα. δ 'ξ' λ-.,. " η φ μαν κη, ενα γ ωσσα, στορα κα γεωγραφα, αρi}μητκη' άλ β, ' λ',,,γεοα, γεω μετρ α, τργωνομετρ α, ανα υτκη γεωμεερα, σχεδασες). Είς τό τέλο έ '., δ.. -,. λ β", ς Κ«στου ακα ημακου ετους αμ ανουν χ()ραν προαγωγκα έξετάσες δά τήν άπό τάξεως είς τάξν μετάβασν τών σπουδαστών κα είς τό τέλος τών σπουδών δπλωματκα έξετάσες. Φοίτησς κα πρακτκή έξάσκησς ίποχρεωτκαί. 'Επίσημος γλώσσα δδασκαλίας ~ γαλλκή i φλαμανδκή. Πανεπστημακή ββλο&ήκη μέ τόμους (16). MADISON: University οί Wisconsin -College οί Engineering: Σχολή Μηχανκών τοϋ Πανεπστημίου Wisconsin, είς Madison (Πολτε(α Wisconsin, Ήν. Πολτεία ) 'Έτος ίδρύσεως Πανεπστημίου "Η Σχολή Μηχανκών τυγχάνε όμοταγής τψ ΕΜΠ μόνον οσον άφορ. τό τμημα τών πολτκών μηχανκών, συγκεκoμέ'vως δέ σότμος πρός τό δίπλωμα τοϋ πολτκοϋ μηχαν.κου τοϋ Πολυτεχνείου 'Ai}ηνων ετνα ό τίτλος rnaster of science ίn civil engineering. της σχολης προtστqτα ό κοσμήτωρ αυτης. Δ'ο,τ άφορα. δάρκεαν cjπoυδων, άπονομήν πτυχίων, ετσοδον κλπ., σχύουν άνάλογα πρός τά περ "ων λοπών άμερκανκών τεχνκών σχολών (Cambridge, New York) έν τu oτκεί~ '6'έσε άναφερόμενα. Έργαστήρα κα συί.λογαί, μουσεία. Bβλoit'ήκη ΠΑVEΠLOτημακη μέ τόμους. 1\ 'i ' ~' 1 1.., ' 1,'1,, MILANO: R. Scuola di fugegneria (R. Polίtecnico): Βασλκον Πολυτεχνείον το'ίί Μλάνου ('ταλία' Δάρκεα σπουδών πενταετής, κατανεμoμέvη είς δετές -πρoπαδεuτκov- σχολείον (propedeutico) κα τρετέ~ σχολείον -έφαρμογης» (di applicatione). Σχολκόν έτος: άρχή Νοεμβρίου -άρχή "ουνίου. Δοκε'i:τα ίπο τυίί δευi}υντoίί κα τοσ (,πoδ.εvfhmoϋ αύτης. Πρλαμβάνε δύο σχολάς: Α) την σχολήν μηχανκών (Scuola di ngegneήa) ήτς δαρε'i:τα είς τέσσαρα τμήματα~ 1) των πολτκών μηχανκών, 2) τών βoμηxάνmν μηχανολόγων (industriali meccanici), ~ των βομηχάνων χημκών (industήai chirnici), 4) τών βloμηχάνων ήλεκτρολό: γων (mdustriali elettrotecnici) καί Β) τήν άρχεκτονκήν σχολήν (Facoltl di, (25) Πλήν τ1.ν Π;ολυτεχνκών Σχολών του Πανεπστημίou τοίί Louvain, λeltouq' γουσν mloηc; προσηρτημένα τϊί Σχoλiί 'Επστημων, τά έξης 'νοττοϋτα: ΤΟ :'~γρoν~' μκον "νσττοϋτον- (Institut Agronomique) άπονέμον δίπλωμα μηχανκου αyρ~μouηxημκoϋ άγρονόμου μηχανκοϋ. "Η -Σχολή μηχανκών βομηχανας t uit ου. (Ecole de Βrasserίe-φοίτησς ετής) κα τό -π ρ ο π α Ρ ασκε" ασ;:χόν '1 ν σ τ τ ο οτ ο ν» (Institut Pr~paratoire),έν Φ τελευtαίφ'παρέχ εtα ή ά~αγκ~.α πρ~' 1CO.τάρτσ.c; είς τούς προτ'6'εμένouς νά λάβουν μέρος είς τάς είσ.τηρίου; εξετασες των -Πολυτεχνκών Σχολών- Τ του :ΆγρονομxoU "νσττούτο,,». 1'1, ), ", ' \,'. i,'i \ Ί

21 _.~ \ , Ί Architettura). "Αντίστοχα πρ~ς τάς άνωτέρω σχoλdς χα τμήματα, ετνα τά 4-τονεμόμενα δπλώματα(18). Δά τήν είσοδον τών σπο1jδαστών είς το n:ροπαδ81j,χόν σχολείον δεν προβλέn:οντα εστήρlo εξετάσες, άπατείτα όμως ή n:ροσαγωγή ενδεχτχο;; γυμνασακών σπο"δών άνευνωρσμένο" ύπό το;; ταλκοϋ κράτο"ς. η όμoταγoiίς άλλσδαπο;;. Φοτησς κα :τρακτκη εξάσκησς ~πoχρεωτκα Δπλωματoiίχo μηχανκο δύναντα περατέρω μετά ετησίαν cnμπληρωματκην περίοδον άνωτέρων σπουδ(ον νά εδκεv6'oiίν είς τους κάτω{} κλiδooς: α) όδοποtαν, β) σδηροπαγές σχ"ρόδεμα, γ) τεχνολογίαν τών άσφαλίσεων. δ) βομηχαναν του φωταερίου, ε) (}ερμολογίαν, στ) ηλεκτοολογίαν κα ραδοτεχνκήν, ζ) ηλεκτροχημείαν χα φυσκοχημείαν, η) άγροτκην ύδραυλκήν, (}) με_ ταλλουργίαν κα σδηρομεταλλοοργίαν. ση είδίχευσς αϋτη μνημονεύετα εν τφ δπλώματ. 15 εργr.στήρα, μηχανοσtάσα χα cnλλoγαί. ΒβλLO{}ήκη μέ τόμους. Δεύ6υνος: Piazza Leonardo da Vinci 32 Μ ί1a n ο. i MOSΚVA (Moskau): Vyssee Techniceskoe Ucilsce: SΑνωτάτη Σχολη tijς Μόσχας (ΕΣΣΔ, Ρωσσία) Τεχνκη Δάρκεα σποοδών τετραεής. Δοκείτα ύπό το'ϋ πρυτάνεως κα τρών'cnνδloκoύντων cnμβoύλων. Περλαμβάνε τέσσαρα; άνωτάτας σχολάς: 1) τών πολτκών μηχανκών, 2) τών μηχανολόγων, 3) τών χημχών μηχανχών, 4) τών ηλεκτρολόγων. "Αντίσtοχα πρός τάς άνωτέρω σχολάς ετνα τά άπονεμόμενα κατόπν επτuχών εξετάσεων δπλώματα μηχανxoiί τoiί Πολυτεχνείου της Μόσχας (Μ.ν. T.U.). 69 εργασt11ρα, νσττοϋτα, εργοστάσα κα εγκαταστάσες πρακτκης εξασκήσεως κα επστημονκών ερευνών. Πλην τούτων 3 μουσεία κα ββλlo{}ήκη με τόμους. Δεύ6uνσς: Lefortovo, korovij Brod, 3 Μ ο s k v a, MONCHEN: Technische Hochschule: SΑνωτάτη Τεχνκη Σχολη Μονάχρυ (Βαυαρία, Γερμανία) 'Έτος δρύσεως ΟΗ δάρκεα τών σποοδών ποκίλε ες τάς δαφόρο\lς σχολάς κα τμήματα, κατανέμετα δε ες έξάμηνα χεμερνά (2 Νοεμβρίο\l-15 Μαρτοο) κα έξάμηνα {}ερνά (2 Μαο\l- 31 "οολ{ο\l). Δοκείτα ύπο "ο;; πρ\j'tάνως (rector magnificus), του άντπρυτάνεως κα της cnγκλήτo\l α'ίτης. Περλαμβάνε οκτώ σχολάς: l)"ών γενκών επστημών (δά τήν παροχην γενκης φυσκοτεχνκης επστημoνx:iίς μορφώσεως, τήν μόρφωσν δδασκά~ων φ\lσκής Χα μα' (}ηματκών, δδασκάλων χημείας, βολογίας κα γεωγραφίας, δδασκάλων της ΥΕρμανκης γλώσσης. στορίας κα άυυλκης η γαλλκης γλώσσης κα τέλος δ. δασκάλων σxεδάσεαrν), 2) τών n:ολτκών μηχανκών (δά τήν μόρφωσν πολτχων μηχανκών καί. τοπογράφων), β) των μηχανολόγων (δά τήν μόρφωσν μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, η μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων). 4) τών χημκών (δά τήν μόρφωσν χημχων κα μεταλλεολόγων), 5) τών οκονομκών επστημών (δά τήν μόρφωσlν οκονομολόγων κα επστημόνων προορζομένων νά άκολου{}ήσουν τό δδασκαλκόν στάδον έν τoiς oκoνoμκαiς έπστ/μας κα ήj γεωγοα- (26) 'Η ελευθέρα έξάσκησς τoiί iπα.yyέλματoς του μηχανκον εν "Iταλί~, επτρέπετα μόνον ες τούς επ'tu'χ.ώ~ ύποστάντας τά~ επί τοuτφ {}εσπσt}εσας «κρατκάς έπαυ- Ύελατκάς έξετάσες» (esame di Stato)..

1 ι' Ι ΤΟ ΕΘΝΙΚ ΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ

1 ι' Ι ΤΟ ΕΘΝΙΚ ΟΝ ΜΕΤΣΟΒΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ 1 1 ι' ΤΟ ΕΘΝΚ ΟΝ ΜΕΤΣΟΒΟΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΟΝ 4 \~ ;- --Υxb...v 1;IIX,&,'XOi 1Κι&'IT'IτoU τoi Ε.Μ\Σ. ι. &. ΧΑΤΣΟΠΟΥΑΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΟΔΟΣ: 'ΆΣΧΟΛΕΟΝ TQN TEXNQN (1836-1881) CH αφετηρία "η~ έν ι!εαάδι τεxνlκηι; Eκ:ι:αιδε~σεω;

Διαβάστε περισσότερα

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7

ΓνωΟΙ0ΠΟίηση nτυχίων, πιστοποιητικιόν και τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 Αρθμός 30 Ο ΠΕΡ ΕΠΣΤΗΜΟΚΟΥ ΤΕΧΚΟΥ ΕΠΜΕΛΗΤΗΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΜΟΣ (ΟΜΟ224 ΤΟΥ 1990 ΜΕΧΡ 151(1) ΤΟΥ 2003) ΓνωΟ0ΠΟίηση nτυχίων, πστοποητκόν κα τίτλων σπουδών που αναγνωρίστηκαν με βάση το άρθρο 7 >~ '? ~ ~= C>~

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 176 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 176 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γνωμοδότησης 34/2014 Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ. «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ «Το επάγγελµα του µηχανικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Οµάδα εργασίας: Οικονοµοπούλου Αποστολία ΠΜ Παντελίδης Κωνσταντίνος ΠΜ Παραθυρά Χριστίνα ΑΤΜ Πέιου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ

ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑΙ ΗΛΙΑ Δ. ΜΠΕΤ Σ Ι Ο Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ ΑΘΗΝΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ Εθ. ΑΡΧΙΠΥΡΟΣΒ(ΣΤΗ ΜΠΟΥΡΜΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ Η ι\ια Δ. ΜΠΕΤΣ Ι Ο Υ ΑΞ Ι ΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥ Ρ ΟΣΒΕΣΤJΚΟΥ ΣΩΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

[ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

[ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ [ΣΧΕΔΙΟ] ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας για την νομοθετική αναγνώριση των Διπλωμάτων 5-ετούς φοιτήσεως Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών, ως ισοδύναμων με την στάθμη Μάστερ του

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1722 18 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Συγκρουσιακή Πολιτική» στο Τμή μα Πολιτικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ. - Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ - M. Eng. («ενιαίου τίτλου στη Μ. Βρετανία και στη Γαλλία)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ. - Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ - M. Eng. («ενιαίου τίτλου στη Μ. Βρετανία και στη Γαλλία) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ - Διπλωματούχου Μηχανικού ΕΜΠ - M. Eng. («ενιαίου τίτλου στη Μ. Βρετανία και στη Γαλλία) ΑΘΗΝΑ 2008 ΕΜΠ 2 η Έκδοση ΠΕΡΙ «ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ» ΤΙΤΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

οµιλία, εκτός των άλλων, ουσιαστικά διατύπωνε την ατζέντα για τις σπουδές και το ρόλο των µηχανικών στη µεταπολεµική εποχή. 1

οµιλία, εκτός των άλλων, ουσιαστικά διατύπωνε την ατζέντα για τις σπουδές και το ρόλο των µηχανικών στη µεταπολεµική εποχή. 1 Οι µηχανικοί στην πρώτη µεταπολεµική περίοδο 1950-1970. Συνέχειες και Τοµές Γιάννης Αντωνίου Αντικείµενο του παρόντος άρθρου είναι οι σπουδές και το επάγγελµα των µηχανικών, όπως διαµορφώθηκαν στην πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 130 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3577 8 Ιουνίου 2007 Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate)

ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ BTS: Brevet de technicien supérieur (Higher Technician Certificate) ΓΑΛΛΙΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Εκπαιδευτικό σύστηµα: Η ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία περιλαµβάνει ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όπου η οργάνωσή τους και οι ισχύουσες διαδικασίες πρόσβασης ποικίλουν ανάλογα µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΓΙΟ. 1. Λίγα λόγια για το Βέλγιο

ΒΕΛΓΙΟ. 1. Λίγα λόγια για το Βέλγιο ΒΕΛΓΙΟ 1. Λίγα λόγια για το Βέλγιο Το Βέλγιο είναι µια συνταγµατική µοναρχία στη βορειοδυτική Ευρώπη, που συνορεύει στα νότια µε την Ολλανδία και τη Βόρεια Θάλασσα, στα ανατολικά µε τη Γερµανία και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία

Αυστρία Βέλγιο Γαλλία Γερμανία Αυστρία Στη Βιέννη:Vienna University of Economics and business Administration-Wirtschafts Universitat (http://www.wuwien.ac.at), για σπουδές στην οικονομία και στις επιχειρήσεις. Εκτός Βιέννης είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Ημερίδα: Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης. 5 Παρουσίαση του Καινοτόμου Προϊόντος 8 «An Intelligent Qualitative Analysis Database (G&T AIQAD)» 8 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 1 23 Ιανουαρίου 2014 Προκήρυξη (Αριθμός 1Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2481 3 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 21829 Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτι κών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 3 Την έκδοση του Οδηγού Σπουδών επιμελήθηκαν: α) από τον Τομέα Φιλοσοφίας ο κ. Γιώργος Ζωγραφίδης, επίκουρος καθηγητής, β) από τον Τομέα Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5401 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 188 24 Απριλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/621Μ/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ Τ ΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣDΜΑΤΟΣ θεορια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ :ΟΥ 96 6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕDΡΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2732 13 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Παναγιώτης Πλαγεράς Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας Προϊστάµενος Τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων Συντονισµός αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011

^ (Β ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ. Π. 162/2012 ^ ( HP tf If TO Αριθμό; 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1067 Αριθμός 162 ΟΙ ΠΕΡΪ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 83, 84 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα