ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/ ), όπως τρο ποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναμόρφωση του Προγράμματος... 1 Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 753/Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροπο ποιήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τμή ματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Αναμόρφωση Προγράμματος... 2 Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 37/ Β / ) υπουργικής απόφασης που αφο ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Aναμόρφωση προγράμματος... 3 Αντικατάσταση της υπ αριθμ /B7 (ΦΕΚ 192/Β / ) όπως τροποποιήθηκε από νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών με τίτλο «Φιλοσοφία, Γνώση, Αξί ες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα γωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων αναμόρφωση Προγράμματος... 4 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ζ1 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/ ), όπως τροποποιή θηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολο γίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναμόρφωση του Προγράμματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την Υπουργική Απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 5/2013 (ΦΕΚ 137/ , τ. Α ) που αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πα νεπιστημίου Ιωαννίνων. 9. Την υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1640/ ) που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 1889/τ.Β / ) υπουρ γική απόφαση.. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρίαση με αριθμ. 617/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνε δρίαση με αριθμ. 17/26/ ).

2 38558 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 12. Το έγγραφο με αριθμ. 1371/ της ΑΔΙΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ αριθμ. Β7/246, 268, 463 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1640/ ), ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα σης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.α ). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας είναι η προώθηση της γνώσης και της έρευνας στην Κλασική Φιλολογία, τη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία και τη Γλωσσολογία. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή και εξειδίκευση της επιστημονικής γνώσης στις ανωτέρω γνωστικές περιοχές, η διεύρυνση των ικανοτήτων των νέων επι στημόνων για γνώση και συνθετική έρευνα και η ανά πτυξη επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού στον υψηλότερο δυνατό βαθμό. Γενικότερα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση και διάδοση των ελληνικών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς επίσης και στην εν γένει κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους επιστήμονες στον δημόσιο και τον ιδιωτικά τομέα εντός και εκτός της Ελλάδας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει δίκευσης (ΜΔΕ) με τρεις κατευθύνσεις: α) στην Κλασική Φιλολογία β) στη Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία (ειδί κευση στη Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία και στη Νέα Ελληνική Φιλολογία) γ) στη Γλωσσολογία Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμη μάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήμα τος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η διάρκεια σπουδών που απαιτείται για τη χορήγηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Α. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζονται ως εξής: 1. Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα μαθή ματα και να συγκεντρώσει τις Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες () που ορίζονται παρακάτω για την κάθε κατεύθυνση. 2. Η επιλογή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωμα τικής εργασίας γίνεται στο τρίτο εξάμηνο για όλες τις κατευθύνσεις. Η συγγραφή της εργασίας γίνεται κατά το τέταρτο εξάμηνο σπουδών, εφόσον μέχρι τότε έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός. Β. Πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων Και για τις τρεις κατευθύνσεις απαιτούνται συνολικά 120 που κατανέμονται ως εξής: έξι (6) εξαμηνιαία μαθήματα των το καθένα, δηλαδή 30 σε κάθε ένα από τα πρώτα τρία εξάμηνα (σύνολο 90 ) και 30 στο τέταρτο εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 1. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας Α Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ εξαμήνου 30 Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τον παρακάτω πίνακα: ΕCTS Επική ποίηση Λυρική ποίηση Δραματική ποίηση (τραγωδία, κωμωδία, σατυρικό δράμα) Ιστοριογραφία Ρητορική Φιλοσοφική πεζογραφία Ελληνικό και λατινικό μυθιστόρημα Ελληνιστική ποίηση Λογοτεχνία της ύστερης αρχαιότητας

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕCTS Διδακτική λογοτεχνία Μυκηναϊκή φιλολογία Αρχαία θρησκεία μυθολογία Επιστήμη και τεχνολογία του αρχαίου κόσμου (ιατρική, μαθηματικά, γεωμετρία, μηχανική κ.λπ.) Λογοτεχνική κριτική στην αρχαιότητα Ιστορία της κλασικής φιλολογίας Επιστολογραφία Μετρική Μουσική Γραμματική Ρωμαϊκή σάτιρα Ελληνική και λατινική παλαιογραφία Ιστορία και κριτική αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων Παπυρολογία Διδακτική μαθημάτων κλασικής φιλολογίας Επιβίωση της κλασικής λογοτεχνίας στη μεσαιωνική και νέα ελληνική λογοτεχνία Προβλήματα μετάφρασης στη νέα ελληνική αρχαίων ελληνικών και λατινικών κειμένων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην κλασική φιλολογία 2. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (α) Ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας Α Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ εξαμήνου 30 Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τον παρακάτω πίνακα: ΕCTS Βυζαντινή ιστοριογραφία και χρονογραφία Δημώδης βυζαντινή λογοτεχνία Βυζαντινή αγιολογία ΕCTS Βυζαντινή ομιλητική Βυζαντινή υμνογραφία και ποίηση Βυζαντινή ρητορική Βυζαντινή επιστολογραφία Αυτοβιογραφία στο Βυζάντιο Θέματα βυζαντινού πολιτισμού Βυζαντινοί λόγιοι Βυζαντινή θεολογική γραμματεία Γραμματεία της ύστερης αρχαιότητας πρώιμου Βυζαντίου Βυζαντινή γραμματεία 8ου ου αι. Βυζαντινή γραμματεία 11ου 12ου αι. Γραμματεία της ύστερης Βυζαντινής περιόδου (13ος ος αι.) Η λογοτεχνία στα φραγκοκρατούμενα μέρη (14ος ος αι.) Ελληνική Παλαιογραφία Μεθοδολογία κριτικών και διπλωματικών εκδόσεων (β) Ειδίκευση Νέας Ελληνικής Φιλολογίας Α Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ εξαμήνου 30 Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τον παρακάτω πίνακα: Νεοελληνική φιλολογία: Μεθοδολογία της έρευνας Συγκριτική φιλολογία: Μεθοδολογία της έρευνας Ζητήματα εκδοτικής Ζητήματα βιβλιολογίας Νεοελληνική λογοτεχνία, από τις απαρχές ως τον 18ο αιώνα Νεοελληνικός Διαφωτισμός Νεοελληνική ποίηση και ποιητική, 19ος αι. Νεοελληνική ποίηση και ποιητική, 20ός και 21ος αι. Νεοελληνική πεζογραφία, 19ος αι.

4 38560 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Νεοελληνική πεζογραφία, 20ός και 21ος αι. Ιστοριογραφία της νεοελληνικής λογοτεχνίας Ιστορία της νεοελληνικής κριτικής Τα λογοτεχνικά περιοδικά Νεοελληνική μετρική Ζητήματα μορφολογίας και ποιητικής Λογοτεχνικά ρεύματα του 19ου αι. Λογοτεχνικά ρεύματα του 20ού αι. Η ποιητική της αυτοβιογραφίας Νεοελληνική επιστολογραφία Νεοελληνική λογοτεχνία και υλική αρχαιότητα Νεοελληνική λογοτεχνία και αρχαία ελληνική γραμματεία Λογοτεχνία και Ιστορία Λογοτεχνία και πολιτικές ιδεολογίες Λογοτεχνία και άλλες τέχνες Λογοτεχνία και Τύπος Λογοτεχνία, τεχνολογία, επιστήμες Ζητήματα διακειμενικών σχέσεων Ζητήματα θεωρίας της λογοτεχνίας Λογοτεχνική μετάφραση και πολιτισμικές ανταλλαγές Παγκόσμια λογοτεχνία Λογοτεχνία της διασποράς Νεοελληνική φιλολογία και ψηφιακές τεχνολογίες Η νεοελληνική λογοτεχνία στην εκπαίδευση Ερευνητικά ζητήματα νεοελληνικής φιλολογίας Ερευνητικά ζητήματα συγκριτικής φιλολογίας 1. Κατεύθυνση Γλωσσολογίας Α Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α εξαμήνου 30 Β Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β εξαμήνου 30 Γ Εξάμηνο Μάθημα Επιλογής α από τον κάτωθι κατάλογο Μάθημα Επιλογής β από τον κάτωθι κατάλογο Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ εξαμήνου 30 Δ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ εξαμήνου 30 Τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τον παρακάτω πίνακα: ΕCTS Φωνητική Φωνολογία Μορφολογία Σύνταξη Σημασιολογία Διεπίπεδα γραμματικής Πραγματολογία Μεθοδολογία γλωσσολογικής έρευνας Ιστορική γλωσσολογία Ιστορία της ελληνικής γλώσσας Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία Βαλκανική γλωσσολογία Ρομανική γλωσσολογία Γλωσσική τυπολογία Διαλεκτολογία Κοινωνιογλωσσολογία Ψυχογλωσσολογία Νευρογλωσσολογία Κατάκτηση γλώσσας Διδακτική της γλώσσας Λεξικολογία λεξικογραφία Κειμενογλωσσολογία Υφολογία Ανάλυση λόγου Φιλοσοφία της γλώσσας Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιω αννίνων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/ , τ. Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται η υπάρ χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Φιλολογίας και των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής. Άρθρο Διάρκεια λειτουργίας Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει έως το ακαδημαϊκό έτος , με την επι φύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος εκτιμάται σε ετησίως, αναλυτικά ως εξής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αποζημίωση εξωτερικών συνεργατών Αμοιβές για διοικητική και τεχνική υποστήριξη Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων και φοιτητών Προμήθεια της βιβλιοθήκης με εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό).000 Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και εκδόσεις Αναλώσιμα και δαπάνες δημοσιότητας Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορη γίες κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Για τους φοιτητές που εισήχθησαν στο πρόγραμμα έως και το ακαδημαϊκό έτος θα ισχύουν οι διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης. Τα θέματα που δεν αναφέρονται στην παρούσα από φαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ /Ζ1 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 753/Β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιή θηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμ μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανά λυση και Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης Αναμόρφω ση Προγράμματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4.Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την Υπουργική Απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ.α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 9. Την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 753/Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως τροποποιήθηκε από την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 16/Β / ).. Το απόσπασμα πρακτικών της ΓΣΕΣ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης (συνεδρία 72η/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 327η/ ). 12. Το υπ αριθμ. 1282/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 753/Β / ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά το Πρόγραμμα Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης με τίτλο «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης της Σχολής Κοινωνι κών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανε πιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μετα πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α' 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της μελέτης της Πολιτικής Επιστήμης με την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών σε επιμέρους τομείς ειδίκευ σης της Πολιτικής Επιστήμης. Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. σκοπό έχει να παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στις επιστημονικές ειδικεύσεις της Πολιτικής Θεωρίας και των Δικαιωμάτων και της Πολιτικής Ανάλυσης και των Δημόσιων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών. Κεντρική επιδίωξη του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση και εκπαιδευτική συγκρό τηση αποφοίτων ικανών να ανταποκριθούν ανταγωνι

6 38562 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στικά στη ζήτηση της αγοράς εργασίας στο χώρο των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών στους σχετικούς τομείς ειδίκευσης που προσφέρει, βελτιώνοντας τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Το Π.Μ.Σ. με την οργάνωση και λειτουργία του θα συμβάλει στην ανα βάθμιση των παρεχόμενων μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτική Επιστήμη στην Ελλάδα και στον τομέα της έρευνας και της διδασκαλίας, τροφοδοτώντας τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα/κέντρα με υψηλού επι πέδου διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις εξής κατευθύνσεις: α) Πολιτική Θεωρία και Δικαιώματα, και β) Πολιτική Ανάλυση και Δημόσιες και Ευρωπαϊκές Πολιτικές. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πα νεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων () που απαι τούνται για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώμα τος Ειδίκευσης ανέρχεται σε ενενήντα (90). Συγκεκρι μένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολού θηση υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, και (β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων που οι φοιτητές υπο χρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν είναι έξι (6). Τα δύο (2) μαθήματα είναι κορμού (υποχρεωτικά) και τα τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής. Από τα μαθή ματα επιλογής ο φοιτητής μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι δύο (2) από την άλλη κατεύθυνση σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών ανά κατεύθυνση και ακαδη μαϊκό εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πολιτική Θεωρία 2 ή μέχρι δύο (2) από την άλλη κατεύθυνση σπουδών 1. Πολιτική Φιλοσοφία Ι 2. Θεωρίες και Πολιτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ι 3. Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και Ανθρώπινα Δικαιώματα 4. Θέματα πολιτικής Οικονομίας 5. Θεωρίες Δημοκρατίας 6. Νέες Τεχνολογίες, Νέου Τύπου Δικαιώματα, Ανεξάρτητες Αρχές 7. Ρατσισμός, Μετανάστευση και Μειονότητες 8. Θεωρίες Εξουσίας και Κράτους ΣΥΝΟΛΟ 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία 2 ή μέχρι δύο (2) από την άλλη κατεύθυνση σπουδών 1. Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 2. Θεωρίες και Πολιτικές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΙΙ 3. Πολιτική Οικονομία 4. Πολυπολιτισμικότητα και Πολιτικές Διαχείρισης της Διαφοράς 5. Πολιτικές Ιδεολογίες 6. Γνώση και Εξουσία 7. Κοινωνικά Κινήματα ΣΥΝΟΛΟ 30 Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πολιτική Θεωρία 2 ή μέχρι δύο (2) από την άλλη κατεύθυνση σπουδών 1. Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ι 2. Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι 3. Θεωρία και Ανάλυση Δημοσίων Πολιτικών 4. Πολιτικό Σύστημα και Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ 5. Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 6. Εκπαιδευτική και Πανεπιστημιακή Πολιτική Ι 7. Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης 8. Χώρος και Πολιτική 9. Πολιτική Κουλτούρα. Πολιτική και Εκλογική Συμπεριφορά Ι 11. Πολιτική Ανάλυση και Ορθολογικές Επιλογές 12. Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση Ι 13. Συγκριτική Δημόσια Πολιτική 14. Πολιτική Ανταγωνισμού. Τομεακές Πολιτικές Ι 16. Περιφερειακή Πολιτική ΣΥΝΟΛΟ 30

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Β ΕΞΑΜΗΝΟ Πολιτική Ανάλυση και Μεθοδολογία 2 ή μέχρι δύο (2) από την άλλη κατεύθυνση σπουδών 1. Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Πολιτικών ΙΙ 2. Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ Εξευρωπαϊσμός και Επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Διεθνές Περιβάλλον 5. Δημόσια Πολιτική και Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 6. Εκπαιδευτική και Πανεπιστημιακή Πολιτική ΙΙ 7. Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 8. Πολιτική Οικονομία της Ρύθμισης 9. Ειδικά Θέματα Θεωρίας της Κοινής Γνώμης. Πολιτική και Εκλογική Συμπεριφορά ΙΙ 11. Διαχείριση Ποιότητας και Ανθρώπινο Δυναμικό 12. Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση ΙΙ 13. Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική 14. Συγκριτική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τομεακές Πολιτικές ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ 30 Ως γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον κανονισμό δύναται να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμη μάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν.3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιείται το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος καθώς και η ευρύτερη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος. Στο πλαίσιο της οργάνωσης του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η ανάπτυξη της υλικοτεχνικής υποδομής σε συνάφεια με τις ανάγκες του Τμήματος. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ θρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος ανέρχεται σε ευρώ και αναλύεται ως εξής: 1. Μετακινήσεις Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού Αναλώσιμα Συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού Δαπάνες Δημοσιότητας 500 ΣΥΝΟΛΟ Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δω ρεές κ.λ.π. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Οι εισακτέοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθ /Ζ1 (3) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /Β7 (ΦΕΚ 37/Β / ) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ια τρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» Αναμόρφω ση προγράμματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανω τάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση

8 38564 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την Υπουργική Απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ.α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 9. Την υπ αριθμ.88065/β7/ (ΦΕΚ 37/τ. Β / ) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμ ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης».. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία //2014). 11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία, 329η/ ). 12. Το υπ αριθµ.350/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/88065/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 37/τ.Β / ) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργα νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α). Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέ Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος δου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Πρωταρχικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών με υψηλό επίπε δο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της δημόσιας υγείας, ικανών να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στις υπηρεσίες υγείας της χώρας, είτε ως γιατροί δημόσιας υγείας, είτε ως στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών του τομέα της υγείας. Παράλληλος σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της δη μόσιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας στις εξής κατευθύνσεις/ εξειδικεύσεις: (α.1) Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία (α.2) Δημόσια Υγεία Λοιμώδη Νοσήματα (β) Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Άρθρο 4 Κατηγορία Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) πανεπιστη μίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρι κής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας (β) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, προερχόμενοι από τα Τμήματα Οικονομικών, Διοικητικών και Κοινωνικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων (γ) πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς Ιδρύ ματος της αλλοδαπής προερχόμενοι από Τμήματα, το αντικείμενο των οποίων σχετίζεται με δράσεις δημό σιας υγείας και διοίκησης υπηρεσιών υγείας (δ) T.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του ΜΔΕ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει ενενήντα (90) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (), και συγκεκριμένα: (α) εξήντα (60) από την επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθη μάτων (β) τριάντα (30) από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο και κατεύθυνση διαμορφώνεται ως εξής: Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία Λοιμώδη Νοσήματα Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Α εξάμηνο MPH 1 Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία MPH 2 Επιδημιολογία Ι MPH 9 Βιοστατιστική Ι MPH 6 Μεθοδολογία της Έρευνας 6 6 6

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος Δημόσια Υγεία Επιδημιολογία Κατεύθυνση Δημόσια Υγεία Λοιμώδη Νοσήματα Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας MPH 8 Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας MPH 7 Αρχές Οικονομικών της Υγείας Σύνολο Α εξαμήνου Β εξάμηνο MPH 203 Προαγωγή της Υγείας MPH 204 Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας* MPH 302 Περιβαλλοντική Υγεία 5 5 MPH 312 Βασικές Αρχές Επιδημιολογικής Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων 5 5 MPH 305 Διατροφή και Ασφάλεια Τροφίμων 4 MPH 306 Επιδημιολογία ΙΙ 5 MPH 307 Βιοστατιστική ΙΙ 5 MPH 311 MPH 313 MPH 404 Νέα Εργαλεία στην Ολοκληρωμένη Επιδημιολογική Προσέγγιση Λοιμωδών Νοσημάτων Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας και Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων Οικονομική Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας MPH 405 Εφαρμοσμένες μέθοδοι Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας 6 MPH 406 Δίκαιο της Υγείας 6 MPH 407 Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 6 Σύνολο Β εξαμήνου Γ Εξάμηνο Μεταπτυχιακή εργασία Σύνολο ΠΜΣ * Σημείωση: το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επιδημιολογίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας» έχει σεμιναριακή μορφή και δεν εξετάζεται. Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα ή και αγγλική γλώσσα. Ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι φοιτητές (20) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το ερευ νητικό πεδίο του Π.Μ.Σ, μέλη Δ.Ε.Π άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα σκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, τεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, βιβλιοθήκη κλπ) για τη λειτουργία του ΠΜΣ. Οι εκπαιδευτικές και οι ερευνητικές δραστηριότητες των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. διεξάγονται στα ερευνητικά εργαστήρια των μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στο ΠΜΣ καθώς και των συνεργαζόμενων ειδικών επιστη μόνων, ή και στις υπηρεσίας υγείας της χώρας, και ενδει κτικά στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στις υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, είναι δυνατόν να διεξάγονται σε αντίστοιχα ΑΕΙ και υπηρεσίες υγείας του εξωτερικού, εφόσον εξασφαλίζεται ότι η ερευνητική ερ γασία θα γίνει υπό την εποπτεία επιβλέποντος που το γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο του ΠΜΣ. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ( ) και αναλύε ται ως ακολούθως:

10 38566 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δαπάνες μετακινήσεων Αναλώσιμα προϊόντα 500 Μη αναλώσιμα προϊόντα συντήρηση εξοπλισμού Γενικά έξοδα 500 Σύνολο Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισαχθέντες μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθ /Ζ1 (4) Αντικατάσταση της υπ αριθμ /B7 (ΦΕΚ 192/Β / ) όπως τροποποιήθηκε από νεότερη από φαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες και Κοι νωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχο λογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναμόρφω ση Προγράμματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148 Α ) Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 6 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/20 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως τροπο ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 9 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν.41/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν.3374/2005 (Α 189) Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 7. Την Υπουργική Απόφαση /Υ1/ «Μετα βίβαση δικαιώματος Υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρη σκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊ σταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 2988/Β/2014). 8. Το Π.Δ. υπ αριθμ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/ , τ.α ) που αφορά στην Κατάργηση συγχώνευση τμημάτων Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 9. Tην υπ αριθμ /B7 (ΦΕΚ 192/Β / ) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ απόφαση 41871/Β7 (ΦΕΚ 68/Β / ), και αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών με τίτλο «Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανε πιστημίου Ιωαννίνων.. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε (συνεδρία 76/ ). 11. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία, 112η/ ). 12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία, 327η/ ). 13. Το υπ αριθµ. 399/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 14. Το υπ αριθμ. 2121/ έγγραφο του Προέ δρου του Τμήματος.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Β7/ (ΦΕΚ 192/τ. Β / ) όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση, ως εξής: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις To Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λει τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014 ως μονοτμη ματικό, αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοποί Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ειδική γνωστική περιο χή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία». Στρατηγι κός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση επιστημόνων ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής έρευνας στη χώρα μας,

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) και, μέσω αυτής, θα συμβάλουν στην εμβάθυνση της αυτοκατανόησης της κοινότητας των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, καθώς και στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης. Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι: α) η απονομή Με ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), του οποί ου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, και β) η προετοιμασία επιστημόνων ερευνητών, ικανών να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο της Φιλοσοφίας και να ακολουθήσουν ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις εξής κατευθύνσεις: 1) Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία, 2) Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχι ούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε ται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και σε έξι (6) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοι τητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά εκατόν (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (). Συγκεκριμέ να, ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ειδικότερα, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε έξι (6) μα θήματα /σεμινάρια. Εξ αυτών τα τρία (3) είναι υποχρε ωτικά κατ επιλογήν μαθήματα /σεμινάρια που ανήκουν στο αντικείμενο της κατεύθυνσης, την οποία επιλέγει ο φοιτητής, ενώ ένα (1) μάθημα/σεμινάριο είναι υπο χρεωτικό κατ επιλογήν από την άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ (σύνολο υποχρεωτικών κατ επιλογήν μαθημάτων = τέσσερα [4]). Τέλος, δύο (2) μαθήματα/σεμινάρια επι λέγονται ελεύθερα από τον/την φοιτητή /τρια. Η επιλο γή της κατεύθυνσης γίνεται στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου με δήλωση του φοιτητή. Κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους (4ο εξάμηνο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία στο ευρύτερο αντικεί μενο της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Το Πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής: Κατεύθυνση Α : «Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και κοινωνία» Μαθήματα/σεμινάρια Α εξάμηνο σπουδών Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας Σύνολο 30 Β εξάμηνο σπουδών Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας φιλοσοφίας Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ελεύθερη επιλογή) Σύνολο 30 Γ εξάμηνο σπουδών Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας φιλοσοφίας Θέματα αρχαίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ελεύθερη επιλογή) Σύνολο 30 Δ εξάμηνο σπουδών Διπλωματική εργασία σε θέμα της Αρχαίας Φιλοσοφίας 30 Σύνολο: 120 Κατεύθυνση Β : Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία» Μαθήματα/σεμινάρια Α εξάμηνο σπουδών Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας Σύνολο 30 Β εξάμηνο σπουδών Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ελεύθερη επιλογή) Σύνολο 30 Γ εξάμηνο σπουδών Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης (ελεύθερη επιλογή) Σύνολο 30 Δ εξάμηνο σπουδών Διπλωματική εργασία σε θέμα της Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας 30 Σύνολο: 120 Παρατίθεται κατάλογος των μαθημάτων/σεμιναρίων ανά κατεύθυνση σπουδών:

12 38568 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαίας Φιλοσοφίας: Κωδικός Τίτλος μαθήματος Αρχαία γνωσιοθεωρία και μεταφυσική 11 Αρχαία οντολογία 12 Αρχαία επιστήμη και φιλοσοφία 13 Αρχαία ηθική φιλοσοφία 14 Αρχαία κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία Αρχαία αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης 16 Ερμηνευτική κειμένων αρχαίας φιλοσοφίας Μαθήματα Κατεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας: Κωδικός Τίτλος μαθήματος 20 Νεώτερη και σύγχρονη γνωσιοθεωρία και μεταφυσική 21 Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης/επιστήμη και ηθική 22 Φιλοσοφία του νου και της γλώσσας 23 Νεώτερη και σύγχρονη ηθική φιλοσοφία 24 Νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία Νεώτερη και σύγχρονη αισθητική και 25 φιλοσοφία της τέχνης 26 Φιλοσοφία των αξιών και του πολιτισμού Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής φοί τησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα πε ριλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπου δών του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. μπο ρούν να απασχοληθούν άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 5 του ν. 3685/2008. Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών δια θέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Θα χρησιμο ποιηθούν το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος, αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων της Φιλοσοφικής Σχολής εξοπλισμένες με οπτικο ακουστικά μέσα, καθώς και η επαρκώς ενημερωμένη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Επίσης θα αξιοποιηθούν οι υποδομές του θεσμοθετημένου Εργα στηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του Τομέα Φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των μεταπτυχιακών φοι τητών/τριών. Άρθρο Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Δαπάνες μετακινήσεων ευρώ Β) Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού ευρώ Γ) Δαπάνες αγοράς βιβλίων/περιοδικών ευρώ Δ) Δαπάνες αναλώσιμων ευρώ Ε) Δαπάνες δημοσιότητας 500 ευρώ ΣΤ) Άλλες δαπάνες ευρώ ΣΥΝΟΛΟ ευρώ Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δω ρεές κ.λ.π. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι εισακτέοι μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 4 32 * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22233 4 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 23834 Αντικατάσταση της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 122009/Β7/31-7-2014 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3592 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 66069/Β7/21 08 2003 (ΦΕΚ 1317 τ. Β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Π.Μ.Σ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε. ΤΟΥ Α.Π.Θ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1955 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 14218/Β/20.2.2006 (ΦΕΚ 262/τ.) Υ.Α που αφορά στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27701 18 Αυγούστου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2544 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 101343/Ε5/7.11.2011 (ΦΕΚ 207/τ.Β 1.9.2011) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2307 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 51720/Β7/05.07.2005 (ΦΕΚ 979/τ.B ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΤΟΥ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2859 11 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 72864/Β7/25.11.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1713

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25901 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2064 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049 Β /25.07.2005) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3607 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 92025/Β7/22 7 2008 (ΦΕΚ 1597 τ.β /11 8 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ» Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7423 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 598 7 Μαρτίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας Κοινού Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 714 20 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β / 22.01.03) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 796/Β7/6 6 1 (ΦΕΚ 184/Β/6 6 1) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2442 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 111601/B7/12 08 201 Υ.Α. (ΦΕΚ 2068/τ.Β/26 08 1) που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1400 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 35102/B7/14 7 2003 (ΦΕΚ 1057 τ. Β / 7 2003) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 4 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 2101/Β7/0 2007 (ΦΕΚ 978 Β /18.0.2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3430 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 087 Ιουλίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα

Διαβάστε περισσότερα

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 Απόφαση 9 ης /15.6.2016 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ. α) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 204..07 8:42:07 EET Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3584 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 212 2 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης λειτουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3044 11 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθ. Φ.711/24/Β7/212/10 4 1995 (ΦΕΚ 333 τ.β ) Υ.Α. όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2468 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 101346/ B7 (ΦΕΚ 2162/17.10.2008 τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1137 5 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27783 19 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2556 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 208467/Ζ1/22-12-2014 (ΦΕΚ τ. Β 3612/31-12-2014)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Ε ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 20 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 4507/Β7/25 0 2007 (ΦΕΚ 1112/Β /04 07 07) Υ.Α. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3357 15 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 27533/Β7/30 5 2003 (ΦΕΚ 823 τ.β ) υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3600 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3597 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 339/B7 (ΦΕΚ 673/τ. Β / 3 7 1998) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το

Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1951, αρχικά ως μέρος του Ινστιτούτου Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, από το 1984, ως Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ένα από

Διαβάστε περισσότερα

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1362 3 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 80379/ Β7/21 8 2003 (ΦΕΚ 1317/τ.Β /16

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3573 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση θεμάτων για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής στα ΑΕΙ... 1 Ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος της 10-6-2016) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 975 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 409 Ιουνίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/7084 (ΦΕΚ 660/τ. Β /9 005) υπουργικής απόφασης, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 9100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. 25310 39 000 ΙΟΙΚΗΣΗ H E L L E N I C R E P U B L I C D E M O C R I T U U N I V E R I T Y O F T H R A C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1952 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 29333 31 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2741 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 98227/Β7/15-10-2002 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20667 21 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1815 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1359 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20649 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1723 18 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Ισότιμου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2776 16 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και Γεω περιβάλλοντος του Εθνικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3576 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Συνοπτικός) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/16 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ O ελάχιστος χρόνος φοίτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21229 27 Ιουνίου 201 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1879 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 8932/Β7 (ΦΕΚ 2731Β /13.10.2014) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27375 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2191 8 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ αριθμ. 73507/Β7/10 7 2003 (ΦΕΚ 1056

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε.

Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. Υπουργικές Αποφάσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Β7/35 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2785 1 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2469 16 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 5318π.έ./Β7/9.2.2004 (ΦΕΚ 324/τ. Β /11.2.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3382 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της αριθμ. 54541/Β7 (ΦΕΚ 926/21.6.2004) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24597 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1964 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 107281/B7 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας.

Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα και τη διδασκαλία της γερµανικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Προσοχή: Το ακόλουθο πρόγραµµα σπουδών ισχύει για όσους έχουν εγγραφεί ΕΩΣ το ακαδ. έτος 2004 Αντικείµενο της Γερµανικής Φιλολογίας Η επιστήµη της Γερµανικής Φιλολογίας έχει ως αντικείµενο κυρίως την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3333 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40807 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3539 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 110705 π.ε./β7/13 2 2006 (ΦΕΚ 226 τ.β ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223 13 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 65882/Β7 (ΦΕΚ 2215/ 4 2011 τ.β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Φ.Π.Ψ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 201-2016 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ Φ.Π.Ψ. A. ιάρθρωση Προγράµµατος Μαθήµατα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόµενα) Μαθήµατα Παιδαγωγικής: 8 ( υποχρεωτικά + επιλεγόµενα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2318 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/393/29.07.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β ) Υ.Α όπως έχει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

102 Φιλοσοφίας Πάτρας

102 Φιλοσοφίας Πάτρας 102 Φιλοσοφίας Πάτρας Το Τμήμα Φιλοσοφίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 206/1999 (Φ.Ε.Κ. 176/6-9-1999) και αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αμιγώς φιλοσοφικό τμήμα στην Ελλάδα. Άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα