2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών των κατοίκων της χώρας. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα κατά τµήµα αποφοίτησης και 'Ίδρυµα για τα ΑΕΙ και κατά τµήµα αποφοίτησης για τα ΤΕΙ. Παράλληλα, συνδέονται τα στοιχεία για τους εισακτέους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το Τα τµήµατα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες: "παραδοσιακά τµήµατα" και "τµήµατα καινοτοµίας". Τµήµατα καινοτοµίας θεωρήθηκαν όλα όσα το περιεχόµενο σπουδών και η επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων τους αναφέρεται σε πληροφορική και σχετικές τεχνολογίες, στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και σε εφαρµογές στην βιοµηχανική παραγωγή ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2001 Το ποσοστό των εισακτέων κάθε χρονιάς αποτελεί για την Τριτοβάθµια εκπαίδευση έναν αντικειµενικό δείκτη για τα µελλοντικά πτυχία. Στο διάγραµµα α παρουσιάζονται τα ποσοστά εισακτέων σε τµήµατα καινοτοµίας ΑΕΙ και ΤΕΙ για την Κεντρική Μακεδονία (13% και 22% αντίστοιχα) την Αττική και το σύνολο της Χώρας. ιάγραµµα α Ποσοστό εισακτέων τµηµάτων καινοτοµίας. Κεντρική Μακεδονία, Αττική και Σύνολο Χώρας (ΑΕΙ και ΤΕΙ) 25% 20% % Ποσοστό 15% 10% 5% 0% ΚΜ (ΑΕΙ) ΑΤ (ΑΕΙ) ΣΥ (ΑΕΙ) ΚΜ (ΤΕΙ) ΑΤ (ΤΕΙ) ΣΥ (ΤΕΙ) Στο διάγραµµα β παρουσιάζεται η συγκριτική θέση της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής σε σχέση µε την απόκλιση τους από το µέσο όρο της Χώρας. Η Αττική υπερτερεί σε εισακτέους ΑΕΙ και η Κεντρική Μακεδονία σε εισακτέους ΤΕΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 1

2 Η σύγκριση του αριθµού των εισακτέων το 2001 και του αριθµού των αποφοίτων που απογράφηκαν το 1991 δείχνει ότι δεν έχουν σηµειωθεί πρακτικά αλλαγές στο ποσοστό των τµηµάτων καινοτοµίας στο σύνολο των αποφοίτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Το ποσοστό αυτό διατηρείται σταθερό κοντά στο 12% (ένας στους οκτώ). Επιπλέον, στο διάγραµµα γ αποτυπώνεται η γεωγραφική διαφοροποίηση της Αττικής σε σχέση µε το σύνολο της Χώρας (κάτω από το µέσο όρο σήµερα σε σχέση µε το 91) και η σταθερή θέση της Κεντρικής Μακεδονίας. 30 ιάγραµµα β Συγκριτική θέση Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής (εισακτέοι τµηµάτων καινοτοµίας) % απόκλιση από µέσο όρο Χώρας ΑΕΙ ΚΜ ΑΤ ΤΕΙ ιάγραµµα γ Ποσοστό αποφοίτων 1991 και εισακτέων 2001 τµηµάτων καινοτοµίας % ποσοστό ΚΜ 91 (ΑΕΙ) ΑΤ 91 (ΑΕΙ) ΣΥ 91 (ΑΕΙ) ΣΥ 91 (ΤΕΙ) ΚΜ 01 (ΑΕΙ) ΑΤ 01 (ΑΕΙ) ΣΥ 01 (ΑΕΙ) ΣΥ 01 (ΤΕΙ) ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 2

3 Το συµπέρασµα αυτό αποτυπώνεται επίσης στο διάγραµµα δ όπου χαρακτηριστικά φαίνεται ότι το 70% των σχετικών αποφοίτων για τα ΑΕΙ προέρχονταν από ΑΕΙ της Αττικής και το 20% από ΑΕΙ της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το σηµερινό ποσοστό εισακτέων είναι 35% και 20% αντίστοιχα. ιάγραµµα δ Πτυχιούχοι τµηµάτων καινοτοµίας ανά ΑΕΙ αποφοίτησης (1991) και ποσοστό εισακτέων ΑΕΙ 91 ΑΕΙ ΑΘΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΛΛΟΥ ΑΕΙ αποφοίτησης ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 3

4 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ Η επιλογή του τµήµατος εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση συνδέεται, εκτός από το γνωστικό αντικείµενο (που αντιστοιχεί στο κριτήριο της επαγγελµατικής αποκατάστασης), ισχυρά µε την γεωγραφική θέση του τµήµατος εισαγωγής. Έτσι, έχει ενδιαφέρον η παρατήρηση που προκύπτει από το διάγραµµα α, ότι το συντριπτικό ποσοστό των πτυχιούχων τµηµάτων καινοτοµίας που κατοικούν το 1991 στο ΠΣ Αθηνών και στο ΠΣ Θεσσαλονίκης είναι απόφοιτοι των αντίστοιχων ΑΕΙ (90% για την Αθήνα και 80% για τη Θεσσαλονίκη). Παράλληλα, έχει ενδιαφέρον να εκτιµηθεί η έλξη που ασκείται από τα αντίστοιχα Πολεοδοµικά Συγκροτήµατα προς πτυχιούχους τέτοιων τµηµάτων γεγονός που συνδέεται άµεσα µε την ζήτηση τέτοιων πτυχίων από την τοπική αγορά εργασίας. Το ένα τρίτο των πτυχιούχων που κατοικεί το 1991 στο ΠΣ Θεσσαλονίκης προέρχεται από τα αντίστοιχα ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης (36%) ενώ περίπου ένας στους δύο (46%) από ΑΕΙ εντός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα στην Αθήνα δύο στους τρεις προέρχονται από ΑΕΙ της Αθήνας και ένας στους τρεις από ΑΕΙ εκτός Αθηνών. Βέβαια, η κατανοµή των πτυχιούχων και για τα ΑΕΙ και για τα ΤΕΙ (διάγραµµα γ) σε σχέση µε τον τόπο κατοικίας τους, δείχνει να αποτυπώνει τις πληθυσµιακές αναλογίες της Χώρας. Το παραπάνω δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη σε σχέση µε την Αθήνα δεν αποτελεί ιδιαίτερο τόπο έλξης τέτοιων πτυχιούχων, γεγονός που αποτυπώνεται άλλωστε στην προηγούµενη ενότητα όπου αναλύεται η δοµή της αγοράς εργασίας της Κεντρικής Μακεδονίας, της Αττικής και της Χώρας. ιάγραµµα α Ποσοστό πτυχιούχων τµηµάτων καινοτοµίας ανά τόπο κατοικίας σε σχέση µε ΑΕΙ αποφοίτησης Αλλού 60,4 27,7 11,9 ΠΣ Θεσσαλονίκης 16,6 79,6 3,8 ΠΣ Αθηνών 89,2 6,3 4,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Πτυχιούχοι ΑΕΙ Αθηνών Πτυχιούχοι ΑΕΙ Θεσσαλονίκης Πτυχιούχοι Αλλου ΑΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 4

5 ιάγραµµα β Ποσοστό πτυχιούχων τµηµάτων καινοτοµίας ανά ΑΕΙ αποφοίτησης σε σχέση µε τόπο κατοικίας ΑΛΛΟΥ 35,8 5,2 59 ΑΕΙ Αποφοίτησης ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 17,2 36,5 46,3 ΑΘΗΝΑ 69,1 2,2 28,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Κάτοικοι ΠΣ Αθηνών Κάτοικοι ΠΣ Θεσσαλονίκης Κάτοικοι Αλλού ιάγραµµα γ Πτυχιούχοι τµηµάτων καινοτοµίας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) σε σχέση µε τόπο κατοικίας ΤΕΙ 47,4 9 43,6 ΑΕΙ 56 9,5 34,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ΠΣ Αθηνών ΠΣ Θ λ ί Αλλού ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 5

6 2.2.3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ Εδώ καταγράφονται αναλυτικά οι τίτλοι σπουδών τµηµάτων καινοτοµίας (βασικά πτυχία, µεταπτυχιακά διπλώµατα και διδακτορικά διπλώµατα) ως ποσοστό του συνόλου τίτλων σπουδών από τα αντίστοιχα ιδρύµατα. Για τα ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ. και ΠΑ.ΜΑ.) το ποσοστό βασικών πτυχίων βρίσκεται πρακτικά στα επίπεδα του Ένας στους οκτώ πτυχιούχους των ΑΕΙ της Θεσσαλονίκης αποφοιτά από τµήµα καινοτοµίας. Το ποσοστό αυτό διατηρείται ίδιο στα διδακτορικά διπλώµατα, και πρακτικά διπλασιάζεται (ένας στους τέσσερις) στα µεταπτυχιακά διπλώµατα. Το ποσοστό αντίστοιχων βασικών τίτλων σπουδών από το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο (ένας στους δέκα), σχεδόν µισό από το αντίστοιχο ποσοστό των πτυχιούχων ΤΕΙ το ιάγραµµα α Ποσοστό (%) πτυχίων ΑΕΙ, Μ ΑΕΙ, ΑΕΙ, και πτυχίων ΤΕI τµηµάτων καινοτοµίας. Στοιχεία για Κεντρική Μακεδονία και Σύνολο Χώρας (91 και 97-99) ΤΕΙ χώρας (ΠΤΥΧΙΑ 91) ΤΕΙ ΚΜ (ΠΤΥΧΙΑ 97-99) ΑΕΙ ΚΜ ( 97-99) ΑΕΙ ΚΜ (Μ 97-99) ΑΕΙ χώρας (ΠΤΥΧΙΑ 91) ΑΕΙ ΚΜ (ΠΤΥΧΙΑ 91) ΑΕΙ ΚΜ (ΠΤΥΧΙΑ 97-99) ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ 6

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2003, Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις, στο Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87. Γιώργος Σταμέλος Πατρών Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α (ΕΛΙΑΜΕΠ 2005) 12. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Γιώργος Παγουλάτος Επίκουρος Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών ηµήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

InVent Innovative Ventures in Thessaly

InVent Innovative Ventures in Thessaly INNOVATIVE ACTIONS UNDER THE ERDF 2000-06 REGIONAL PROGRAMME OF INNOVATIVE ACTIONS Ετήσια Έκθεση Καινοτοµίας 2002 InVent Innovative Ventures in Thessaly ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Του Βασίλη Κώστογλου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Του Βασίλη Κώστογλου Ο Βασίλης Κώστογλου είναι επίκουρος καθηγητής του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πληροφορικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα ιατροφής & ιαιτολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΡΑ ΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. Κέντρο: Χώρος, Τεχνολογία και Φύλο Μελέτη σπουδών και επαγγελματικής σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Πολιτικών Έργων Υποδοµής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Νοσηλευτικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Νοσηλευτικής Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αυτοµατισµού Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12

Εισαγωγή... 4. Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7. 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 Περιεχόµενα σελίδα Εισαγωγή... 4 Σύνοψη συγκριτικών στοιχείων των πέντε κοινών... 7 1. Έρευνα Γενικού Πληθυσµού... 12 1.1 Βαθµός συµφωνίας µε την λειτουργία µη κρατικών/µη κερδοσκοπικών πανεπιστηµίων...13

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Αισθητικής & Κοσµητολογίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Φυσικοθεραπείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Φυσικοθεραπείας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Σοφία Αποστόλη Msc. European Policy, University of Bristol TA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΪΟΣ 2006 Σύνοψη συµπερασµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν.

Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Περιφέρεια Κεν. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΠΑ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Αναφορά για την υπάρχουσα κατάσταση και τις προοπτικές των

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Σύνδεση Εκπαίδευσης και Απασχόλησης Προσδιοριστικοί παράγοντες του ύψους των μισθών στην Ελλάδα με έμφαση στους μισθούς των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Μορφωτική και Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 2. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ: ΙΡΛΑΝ ΙΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΣΟΥΗ ΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ, ΦΙΛΑΝ ΙΑ Αποστόλης ηµητρόπουλος PhD, London

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων. Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων Τµήµα Βρεφονηπιοκοµίας Γραφείο ιασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Κύρια Οµάδα υλοποίησης µελέτης: Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ε. Γαβρά v ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΤΑΜ ΠΙ) -------------------------------------------------------------------------------- ΟΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα