Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος"

Transcript

1 Μελέτες Συστηµάτων Πληροφορικής και ικτύων: Τιθασεύοντας το χάος ρ. Οδυσσέας Ι. Πυροβολάκης Πρόεδρος ΕΜηΠΕΕ Είναι γεγονός πως, τουλάχιστον στο δυτικό κόσµο, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινότητας κάθε ατόµου. Είναι επίσης δεδοµένο πως η υλοποίηση σύγχρονων υπολογιστικών συστηµάτων και η ανάπτυξη λογισµικού βρίσκονται στην αιχµή της τεχνολογικής προόδου. υστυχώς όµως η οργανική αυτή σχέση της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών µε τον τεχνικό κόσµο δεν έχει οδηγήσει σε αντίστοιχη ωριµότητα στον τρόπο υλοποίησης τεχνικών έργων ΤΠΕ. ηλαδή δεν υπάρχει, ακόµα, το σταθερό πλαίσιο το οποίο να καθορίζει όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις σε σχέση µε την τεχνογνωσία που θα πρέπει να έχουν τα στελέχη που αναπτύσσουν τέτοια συστήµατα ούτε συγκεκριµένες προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται. Στοιχεία που είναι δεδοµένα για το σύνολο σχεδόν των υπολοίπων τεχνικών έργων. Θα µπορούσε ίσως κάποιος να θεωρήσει πως από οικονοµικής απόψεως τα αντικείµενα της Πληροφορικής & των Επικοινωνιών δεν έχουν τόσο µεγάλο οικονοµικό ενδιαφέρον και ίσως γι αυτό το λόγο δεν υπήρξε απαίτηση για σαφή καθαρισµό των «όρων του παιχνιδιού». Και όµως η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Οι ΤΠΕ αποτελούν βασικότατο τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας για τη χώρα µε επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στην Πληροφορική και άλλες 234 στις Τηλεπικοινωνίες. Μάλιστα, σε πρόσφατη µελέτη του «Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας» αναφέρεται ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Πληροφορικής & Επικοινωνιών το 2007 ανέρχονταν στα 18 δις ευρώ ενώ η αξία τους ενεργητικού τους ξεπερνά τα 27,5 δις ευρώ. Ο πακτωλός των χρηµάτων που έχουν δοθεί για την ανάπτυξη των ΤΠΕ µέσω των ΜΟΠ, Β & Γ ΚΠΣ και τώρα µέσω του ΕΣΠΑ, ουσιαστικά εξυπηρέτησε και εξυπηρετεί σε πολύ µικρό βαθµό τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας σε ουσιαστικές υποδοµές ΤΠΕ. Μεγάλο µέρος των χρηµάτων χορηγήθηκαν για τη δηµιουργία νέων πληροφοριακών συστηµάτων στη ηµόσια ιοίκηση. Με ποιον τρόπο άραγε δηµοπράτησε η Πολιτεία τα έργα αυτά; Πώς κατοχύρωσε την ποιότητα κατασκευής τους; Ποιους κανόνες επέβαλε στην ανάπτυξη τους και ποιος αξιολόγησε, επέβλεψε και παρέλαβε τα έργα αυτά; Η απάντηση είναι εύκολη, κανείς δεν ξέρει. Ο λόγος είναι απλός, το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση έργων πληροφορικής στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτο και οι κανόνες καθορίζονται, στο βαθµό που γίνεται κάτι τέτοιο, από τη νοµοθεσία περί προµηθειών. Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή προβληματισμοί βελτιώσεις, ΤΕΕ, 22-23/9/2009, Αθήνα 1

2 Σε µια Ελλάδα όπου το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας είναι πλέον στο 15,63% (7/09) και το 54% των νοικοκυριών έχει προσωπικό υπολογιστή, κάθε δράση σχετικά µε τις ΤΠΕ αποτελεί προµήθεια υλικών και υπηρεσιών χωρίς καµία λογική ολοκληρωµένου τεχνικού έργου. ηλαδή, προµηθευόµαστε Η/Υ, εξυπηρετητές, δροµολογητές, καλώδια, λογισµικό, εφαρµογές και υπηρεσίες συντήρησης και φτιάχνουµε ένα Πληροφοριακό Σύστηµα. Εχέγγυα ποιότητας λειτουργίας υπάρχουν; Ουσιαστικά όχι, διότι εξαρτάται από το ποιος έχει βγάλει τις όποιες προδιαγραφές και κυριότερο σε ποιο βαθµό αυτές έχουν τηρηθεί. Επιπλέον έχουµε το απίθανο φαινόµενο, να έχουν άποψη στον τρόπο κατασκευής ενός πληροφοριακού συστήµατος, άτοµα που στην καλύτερη περίπτωση θα µπορούσαν να είναι χρήστες του συστήµατος. εν έχουµε παρά να δούµε τις διαδικασίες προκήρυξης, παρακολούθησης και παραλαβής έργων ΤΠΕ στην Ελλάδα. Η στελέχωση των όποιων επιτροπών συστήνονται δεν υπόκειται στο ίδιο θεσµικό πλαίσιο µε αυτό των υπολοίπων τεχνικών έργων. Τα παραπάνω καταδεικνύονται και στην πρόσφατη «Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη ηµόσια ιοίκηση», που εκπονήθηκε για λογαριασµό του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (Νοέµβριος 2007). Πιο συγκεκριµένα στη µελέτη αυτή αναφέρεται οτι, στον ελληνικό χώρο οι κύριες και συχνότερες αδυναµίες που παρουσιάζονται σε υλοποιούµενα έργα ΤΠΕ µε φορέα ανάθεσης το δηµόσιο τοµέα είναι οτι: τα οικονοµικά κόστη υπερβαίνουν τους προϋπολογισµούς, οι χρονικές προθεσµίες ολοκλήρωσης δεν τηρούνται, και κυριότερο όλων ότι η ποιότητα των νέων συστηµάτων είναι υποδεέστερη των προδιαγραφών που τίθενται κατά τη σχεδίαση αυτών, Είναι βέβαια γεγονός πως αυτές οι αδυναµίες δεν εµφανίζονται µόνο στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα αντιµετωπίζουν παρόµοια προβλήµατα. Ο Όµιλος Standish, για παράδειγµα, εκτιµά πως τα τελευταία χρόνια µόνον το 28% όλων των έργων πληροφορικής είχε επιτυχία στις ΗΠΑ, τόσο στον κρατικό όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, όσον αφορά στον προϋπολογισµό, στη λειτουργικότητα και στην έγκαιρη υλοποίηση. Ένα ποσοστό 23% ακυρώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα σηµείωσαν αποτυχία σε έναν τουλάχιστον από τους παραπάνω άξονες αναφοράς. Οι δύο κυριότερες αιτίες των ανωτέρω αδυναµιών είναι: οι λανθασµένες προεκτιµήσεις του κόστους των έργων πληροφορικής και η έλλειψη θεσµικού πλαισίου που καθορίζει τις προδιαγραφές βάσει των οποίων οι ανάδοχοι υλοποιούν ένα έργο πληροφορικής από την ανάλυση και το σχεδιασµό του έως την κατασκευή του. Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή προβληματισμοί βελτιώσεις, ΤΕΕ, 22-23/9/2009, Αθήνα 2

3 Στον κατασκευαστικό κλάδο, τα δύο προαναφερόµενα προβλήµατα έχουν από καιρό αντιµετωπιστεί, καθώς δε νοείται να ξεκινήσει η κατασκευή ενός έργου, αν δεν προηγηθεί µελέτη η οποία θα καταγράψει µε σαφήνεια τις προδιαγραφές του έργου. Το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο προβλέπει το διαχωρισµό µελέτης-κατασκευής µέσω της τήρησης του Μητρώου Μελετητών και Παρόχων Υπηρεσιών Συµβούλου και των ανεξάρτητων Μητρώων για την κατασκευή των δηµοσίων έργων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ. Οι Κανονισµοί Μελετών Έργων καθορίζουν το πλαίσιο των προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή των έργων, ενώ παράλληλα σηµαντική είναι και η προσπάθεια του Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ) σε συνεργασία µε το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. για την καθιέρωση Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.). Τέλος, η προεκτίµηση του κόστους της µελέτης πραγµατοποιείται προµετρητικά σύµφωνα µε τα τυπολόγια του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών µε τη γνώση βασικών παραµέτρων, χωρίς να απαιτείται να ολοκληρωθεί η εκπόνηση της µελέτης. Τι ισχύει από τα παραπάνω στα έργα πληροφορικής και επικοινωνιών; ΤΙΠΟΤΑ, το απόλυτο χάος. Όποιος θέλει κατεβαίνει σε διαγωνισµούς έργων ΤΠΕ, µελέτες ουσιαστικά δεν γίνονται αλλά και όταν προκηρύσσονται εφαρµόζονται οι διαδικασίες του Π.. 118/07 και του Κανονισµού Προµηθειών. Θα µπορούσε η εµπειρία στα κατασκευαστικά έργα και το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο να αποτελέσει τη βάση για τη µείωση των αποτυχηµένων έργων πληροφορικής & επικοινωνιών στο δηµόσιο τοµέα; Αναµφισβήτητα, θα αποτελούσε µια πάρα πολύ καλή αρχή, δεδοµένου ότι µέχρι σήµερα δεν υπάρχει κανένας κανόνας που να δεσµεύει τον τρόπο εκτίµησης του κόστους ενός έργου ΠΕ από το φορέα ανάθεσης και οι περιορισµοί για τα παραδοτέα των µελετών και έργων πληροφορικής εξαρτώνται αποκλειστικά από την εµπειρία, τη γνώση και τη διάθεση των φορέων να τα ορίσουν µε σαφήνεια στις διακηρύξεις. Στα πλαίσια κάλυψης του υπάρχοντος κενό δηµιουργήθηκε, µετά κόπων και βασάνων και ύστερα από πιέσεις και της ΕΜηΠΕΕ, η κατηγορία 28 «Μελέτες συστηµάτων πληροφορικής και δικτύων» στον Ν.3316/05, η οποία βέβαια δεν έχει ακόµα ακόµη ενεργοποιηθεί. Η ενεργοποίησή της απαιτεί τη λύση των ακόλουθων βασικών θεµάτων: 1. Ενηµέρωση των συναδέλφων για τις προϋποθέσεις σχετικά µε την εγγραφή τους στα Μητρώα Μελετητών και Κατασκευαστών για την κατηγορία 28. Όσον αφορά τα Μ.Ε.Κ. και Μ.Ε.ΕΠ. απαιτείται η δηµιουργία αντίστοιχων κατηγοριών. 2. Έκδοση Π που θα καθορίζει τα όρια αµοιβών ανά τάξη πτυχίου στην κατηγορία 28, όπως ήδη συµβαίνει µε τις υπόλοιπες κατηγορίες µελετών. 3. Ενσωµάτωση στο θεσµικό πλαίσιο των δηµοσίων έργων, τεχνικές προδιαγραφές για τη µελέτη και κατασκευή έργων ΠΕ Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή προβληματισμοί βελτιώσεις, ΤΕΕ, 22-23/9/2009, Αθήνα 3

4 4. Ενσωµάτωση στον Κανονισµό Προεκτιµώµενων Αµοιβών Μελετών και Υπηρεσιών άρθρου που θα καθορίζει µε προµετρητικό τρόπο την εκτίµηση του κόστους µιας µελέτης ΤΠΕ βάσει οικονοµοτεχνικών παραµέτρων που είναι γνωστές πριν την εκπόνηση της µελέτης Όσον αφορά στις προδιαγραφές των µελετών και τα όρια αµοιβών ανά τάξη πτυχίου, υπάρχει αρκετή καταγεγραµµένη εµπειρία. Παρόλ αυτά χρειάζεται εµπεριστατωµένη µελέτη από έµπειρους Μηχανικούς Πληροφορικής και Επικοινωνιών έτσι ώστε το σύνολο των µελετών που απαιτούνται για κάθε κατηγορία έργου να είναι πλήρες και να κατοχυρώνει την ακεραιότητα και αξιοπιστία του υπό υλοποίηση έργου. Άλλο σηµαντικό ζήτηµα που πρέπει να αντιµετωπιστεί είναι η προεκτίµηση του κόστους. Όταν ένα έργο ΤΠΕ σχετίζεται µε ποσοτικά µετρήσιµα στοιχεία, όπως για παράδειγµα η εκπόνηση µιας µελέτης τοπικού ή µητροπολιτικού δικτύου δεδοµένων, η συσχέτιση µε τις µελέτες των κατασκευαστικών έργων είναι σχετικά εύκολη. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που τα έργα πληροφορικής περιλαµβάνουν ανάπτυξη λογισµικού, η δυσκολία της προεκτίµησης πριν την καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων, που αποτελεί εργασία της µελέτης, αυξάνεται σηµαντικά. Άλλωστε, το πρόβληµα της εκτίµησης του κόστους του λογισµικού ( software cost estimation ) συνυπάρχει µε την ανάπτυξη των υπολογιστών από το Ήδη από τη δεκαετία του 1970 η εκτίµηση κόστους του λογισµικού συνδέθηκε µε το πρόβληµα της ποσοτικοποίησης του µεγέθους του λογισµικού. Οι µεθοδολογίες µέτρησης της λειτουργικότητας του λογισµικού (Functional Size Measurement Methods) είναι ποικίλες και δεν αποτελούν ακριβείς µεθόδους µέτρησης. Η χρήση δύο διαφορετικών µεθόδων ή ακόµα και η χρήση της ίδιας µεθόδου από διαφορετικά άτοµα, για τη µέτρηση του µεγέθους συγκεκριµένου λογισµικού, µπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικό αριθµό λειτουργικών σηµείων. Παρόλα αυτά η έλλειψη ακρίβειας στη µέτρηση δεν αποδυναµώνει τις µεθόδους, οι οποίες οδηγούν µε ένα πιο συστηµατικό και επιστηµονικό τρόπο σε µία ορθότερη προσέγγιση του πραγµατικού µεγέθους του λογισµικού. Άλλωστε, αξίζει να σηµειωθεί και η ύπαρξη του προτύπου ISO Information technology - Software measurement - Functional size measurement το οποίο ορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει µία µέθοδος µέτρησης λειτουργικότητας. Η σύνδεση της εκτίµησης κόστους ανάπτυξης λογισµικού µε τη µέτρηση του µεγέθους της λειτουργικότητας του λογισµικού επιτυγχάνεται µέσω της αξιοποίησης στατιστικών στοιχείων παρελθοντικών υλοποιηµένων έργων για τα οποία έχει καταγραφεί το µέγεθος του λογισµικού (ο αριθµός λειτουργικών σηµείων) και το πραγµατικό κόστος υλοποίησής τους. Παρόµοια ιστορικά δεδοµένα δεν υπάρχουν για τον ελληνικό χώρο, αλλά µέχρι να συγκεντρωθούν, είναι σκόπιµο να αξιοποιηθεί η διεθνής εµπειρία και να δηµιουργηθεί ένας ενιαίος τρόπος προεκτίµησης του κόστους της µελέτης ενός έργου ΤΠΕ, που θα αποτελέσει τη βάση για την υλοποίηση έργων Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή προβληματισμοί βελτιώσεις, ΤΕΕ, 22-23/9/2009, Αθήνα 4

5 πληροφορικής εντός προθεσµιών, εντός προϋπολογισµού και βάσει των προδιαγραφών σχεδίασης. Το ΤΕΕ σε συνεργασία µε την ΕΜηΠΕΕ και το e-tee συνέστησε οµάδα εργασίας από έµπειρους µελετητές και µηχανικούς λογισµικού, υπολογιστών και επικοινωνιών η οποία έχει προτείνει προδιαγραφές για µελέτες έργων ΤΠΕ και τρόπους προεκτίµησης των αµοιβών. Μετά από τη σχετική διαβούλευση εντός του ΤΕΕ, πρόσφατα εγκρίθηκε µε απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής (Απόφ. Γ21/Σ31/2009) η σχετική τροποποίηση του Κανονισµού Προεκτιµώµενων Αµοιβών, όπως προβλέπεται από τη διαδικασία του Αρ.7 του Ν.3316/05. Θέλουµε να πιστεύουµε πως το ΥΠΕΧΩ Ε θα προχωρήσει άµεσα στην έκδοση της σχετικής τροποποιητικής απόφασης. Εν συνεχεία θα πρέπει να εκδοθεί το Π.. που καθορίζει όρους και προϋποθέσεις εγγραφής στο µητρώο µελετητών. Υπενθυµίζω πως µε το Άρ.5 του Ν.3481/2006, η λειτουργία της κατηγορίας 28 έχει ανασταλεί µέχρι να εκδοθεί το εν λόγω Π.. υστυχώς τα παραπάνω αποτελούν µόνο ένα από τα πολλά βήµατα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα έργα συστηµάτων πληροφορικής, επικοινωνιών και δικτύων να αναδειχθούν σε ώριµα τεχνικά έργα και ο ρόλος του Μηχανικού ΤΠΕ να κατοχυρωθεί στη ηµόσια ιοίκηση. Ενδεικτικά αναφέρω πως: Σύµφωνα µε τον Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2006, «Με ΚΥΑ του ΥΠΕΧΩ Ε και ΥΠΕΣ, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εντός οκτώ µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η µελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση και η επίβλεψη εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και εγκαταστάσεων πληροφορικής» Το θεσµικό πλαίσιο και το προσοντολόγιο γύρω από θέσεις πληροφορικής & επικοινωνιών στο ηµόσιο εξακολουθεί να παραµένει θολό, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να είναι υπεύθυνοι για έργα πληροφορικής & επικοινωνιών άτοµα χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση στα θέµατα αυτά. Τα όποια µητρώα αξιολογητών υπάρχουν σχετικά µε έργα πληροφορικής & επικοινωνιών έχουν πολύ χαλαρά κριτήρια ένταξης και ουσιαστικά δεν κατοχυρώνουν ούτε στο ελάχιστο την τεχνική ικανότητα και γνώση των αξιολογητών. Οι διαδικασίες διαχειριστικής επάρκειας των φορέων που αναλαµβάνουν έργα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ έχουν χαλαρώσει τόσο πολύ (µετά και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου τον προηγούµενο Απρίλιο) που δεν προαπαιτούν την παραµικρή στελέχωση των Υπηρεσιών σε Μηχανικούς, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την τήρηση των κανονισµών δηµοπράτησης, επίβλεψης και παραλαβής δηµοσίων έργων. Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή προβληματισμοί βελτιώσεις, ΤΕΕ, 22-23/9/2009, Αθήνα 5

6 Όλα τα παραπάνω αποτελούν µέρος µόνο του προβληµατισµού σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζονται τα θέµατα ανάπτυξης έργων Πληροφορικής & Επικοινωνιών τόσο από την Πολιτεία όσο δυστυχώς- και από την ίδια την αγορά. Πιστεύω όµως πως οι Μηχανικοί Υπολογιστών & Επικοινωνιών µετά από 25 χρόνια παρουσίας ως αυτόνοµη ειδικότητα στο Ελληνικό γίγνεσθαι, έχουµε 2 µεγάλα πλεονεκτήµατα στην προσπάθεια αλλαγής της υπάρχουσας κατάστασης αφού: η ουσιαστική ανυπαρξία πλαισίου µας δίνει το πλεονέκτηµα δηµιουργίας σχεδόν εκ του µηδενός ενός αποδοτικού και ουσιαστικού πλαισίου υλοποίησης έργων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ενώ παράλληλα, είµαστε στην πλειονότητα µας ακόµα νέοι (ή έτσι θέλουµε να πιστεύουµε) διατηρώντας ακόµα την «ψευδαίσθηση υλοποίησης των οραµάτων µας» και αποστασιοποίησης από δεδοµένα status quo και λοιπά στοιχεία αδράνειας. Ισχύον πλαίσιο μελετών δημοσίου. Εφαρμογή προβληματισμοί βελτιώσεις, ΤΕΕ, 22-23/9/2009, Αθήνα 6

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης

Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Διαβούλευση Ψηφιακής Σύγκλισης Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό της πληροφοριακής υποδομής της χώρας είναι δεδομένη και τη βιώνουμε καθημερινά. Τα περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας Ε5. «Outsourcing» Τελικό Παραδοτέο

Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας Ε5. «Outsourcing» Τελικό Παραδοτέο Ε κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας Ε5 «Outsourcing» Τελικό Παραδοτέο Αθήνα, εκέµβριος 2003 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή...3 1.1 Γενικά...3 1.2 Στόχοι της Οµάδας Εργασίας...4 1.3 Σύνθεση της Οµάδας Εργασίας...5

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διερεύνηση επιπτώσεων εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 σε ελληνικές επιχειρήσεις Φοιτητής: Τρύφωνας Ανδρικόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας

Οµάδα Εργασίας. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας Οµάδα για την Τεχνολογική, Οικονοµική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας, http://kedke.ntua.gr/ ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Mentoring AE ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005 Το παρόν αποτελεί µέρος του υποέργου «Μελέτες ζήτησης και ανάπτυξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Νοµό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνάντηση εργασίας ΣΕΒΕ µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρήστο Φώλια και τους Υφυπουργούς κκ. Βλάχο και Καλαφάτη YΠΟΜΝΗΜΑ ΣΕΒΕ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θεσσαλονίκη, 05.09.08 Η πορεία του ελληνικού εξαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 2 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης... 2 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού... 4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 2.1 Ο οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α.Μ. 2000010098 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013»

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ «Ο ΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Γενικές παρατηρήσεις

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Γενικές παρατηρήσεις ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ www.eee-researchers.gr A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικές παρατηρήσεις Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει κατ επανάληψη εκφράσει δηµοσίως τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός Εκδήλωσης

Χαιρετισµός Εκδήλωσης ΙΗΜΕΡΙ Α Ανάγκη Αναµόρφωσης Θεσµικού Πλαισίου Τεχνικών ηµοσίων Έργων ιαφάνεια ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ Τρίτη, 28 Απριλίου 2009 1 η ΣΥΝΕ ΡΙΑ Προσφωνήσεις Χαιρετισµοί ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Θεόδωρος ραγκιώτης, Μέλος.Ε. ΤΕΕ Χαιρετισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 27 Η ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Του Κωνσταντίνου Παρίση Εισαγωγή Οόρος ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κατά πιστή µετάφραση του αγγλικού όρου egovernment,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις

Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3 ης ηλικίας στην Ελλάδα. Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3ης ηλικίας στην Ελλάδα Αποτελέσματα, συμπεράσματα & προτάσεις Οκτώβριος 2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πλαίσιο αναφοράς, σκοπός & αντικείμενο της μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα