Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ"

Transcript

1 Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, Η ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ γηα κάζεζε είλαη έκθπηε θαη εδξάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ. Η ηθαλόηεηα απηή ελππάξρεη ηνπιάρηζηνλ από ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, απμάλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ σξίκαζε θαη ζπληειείηαη κε ηε ζπλερή πξόζιεςε, θσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ από ην πεξηβάιινλ. Όπσο απνδεηθλύνπλ ζύγρξνλεο έξεπλεο γηα ηελ πιαζηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, ε κάζεζε αλαδηαηάζζεη ηηο εγθεθαιηθέο δνκέο θαη ηξνπνπνηεί ηηο ζπλάςεηο ησλ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ (Kalat, 1998). Οη ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο δηαηππσζεί, κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ζπλεηξκηθέο ζεσξίεο (Watson, Guthrie, Thorndike, Hull, Spence, Skinner, Tolman), ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο (Wertheimer, Koffka, Köhler, Lewin, Piaget, Brunner, Ausubel) θαη ηηο αλζξσπνινγηθέο ζεσξίεο (Maslow, Rogers, Combs). Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο, όπσο είλαη ε εμαξηεκέλε (conditioning), ε ελεξγόο (operand), ε ζθόπηκε (purposeful), ε λνεκαηηθή (meaningful), ε αλαθαιππηηθή (discovery) θαη ε θνηλσληθή κάζεζε (social learning) (Παζζάθνο, 1980). Γεγνλόο πάλησο είλαη όηη ε λέα κάζεζε νδεγεί ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. Η κάζεζε βνεζά δειαδή ηνλ άλζξσπν λα ηξνπνπνηεί θαηάιιεια ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα πξνζαξκόδεηαη (adaptation) θαιύηεξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηαδηαθά λα απνθηά απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν πάλσ ζ απηό (Heider, 1958). Τπάξρνπλ όκσο πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα νξγάλσζεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο πξνζιακβάλνληαη ππό κνξθή εξεζηζκάησλ από ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηειηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο κάζεζεο. Γειαδή αθόκα θαη όηαλ ε κάζεζε πξνθαιείηαη σο αληίδξαζε ζηα ίδηα εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε άλζξσπν γηαηί εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ελδναηνκηθνύο παξάγνληεο (Παξαζθεπόπνπινο, 1992). Ο 21 νο αηώλαο, ζύκθσλα κε όιεο ηηο ελδείμεηο, ζα είλαη ν αηώλαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Φαίλεηαη όηη νδεγνύκαζηε αλαπόδξαζηα πξνο κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ νπνία ε ηερλνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν θαη δεκηνπξγνύλ έλα λέν πιαίζην γηα ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληώλ (Υηνύξεο, 1997). Οη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζε όια ηα επίπεδα, επεξεάδνπλ ήδε άκεζα θαη δηακνξθώλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Ο θόζκνο αιιάδεη κε ξπζκνύο αζύιιεπηνπο γηα ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ην ξεύκα ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ καο εμαλαγθάδεη ζε ζπλερείο αλαπξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν δσήο, πνπ δελ είλαη πάληα γηα όινπο απηνλόεηεο θαη αλώδπλεο. Η ξνή θαη ν όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ καο θαηαθιύδνπλ απμάλεηαη ζπλερώο. Σν εξώηεκα εάλ ε ηερλνινγία βνεζά ηνλ άλζξσπν λα είλαη πεξηζζόηεξν άλζξσπνο θαη εάλ ηνπ δίλεη ηειηθά ηα απαξαίηεηα εθόδηα ώζηε λα απνθηήζεη απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηε δσή ηνπ, παξακέλεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν επίθαηξν από πνηέ. Αλαζθνπώληαο ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα δηαπηζηώλνπκε όηη πξηλ αθόκα ε αλζξσπόηεηα ιύζεη ην πξόβιεκα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ, πξηλ θαιά-θαιά επεθηείλνπκε θαη δηεπξύλνπκε ην αγαζό ηεο εθπαίδεπζεο ώζηε λα είλαη πξνζηηό ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, κπήθε ζηε δσή καο ε έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ. Μηα θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε ζην παξειζόλ ρσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ηνπο αλζξώπνπο

2 2 αιιά θαη ηηο θνηλσλίεο κεηαμύ ηνπο. ήκεξα βηώλνπκε ηε κεγάιε αληίθαζε ηεο ύπαξμεο αλζξώπσλ κε βαζηά κόξθσζε, νη νπνίνη ζεσξνύληαη ηερλνινγηθά αλαιθάβεηνη, αθνύ δελ παξαθνινύζεζαλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη αδπλαηνύλ νπζηαζηηθά λα επσθειεζνύλ από ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πνηέ άιινηε, ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο, νη εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθό ηνκέα δελ ήηαλ ηόζν ξαγδαίεο θαη νη ζπλέπεηεο ζηε δσή καο ηόζν άκεζεο θαη πξνθαλείο. Η δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ε αεηθόξνο αλάπηπμε, ε εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ε αληαγσληζηηθόηεηα θάζε θνηλσλίαο ζην ζύγρξνλν απαηηεηηθό παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην επίπεδν θαη ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Η αλάπηπμε είλαη ζήκεξα αλαπόζπαζηα δεκέλε κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο (Research and Development). O Γείθηεο Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index), πνπ πεξηιακβάλεη ηε καθξνβηόηεηα θαη ην πξνζδόθηκν δσήο θάζε αλζξώπνπ, ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ αιιά θαη ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα, απνηειεί από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κέηξν γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ρσξώλ (Βνύηζηλνο, Ηιηάδεο, 1999). Μέζα ζ απηέο ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ην άηνκν βξίζθεηαη πεξηζζόηεξν ίζσο από πνηέ ζην επίθεληξν. Η δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε είλαη ζήκεξα επηηαθηηθή αλάγθε γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. ήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηό όηη νη αλζξώπηλνη πόξνη είλαη απηνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θύζε θαη ην ξπζκό νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ελόο θξάηνπο. Η δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπ αηόκνπ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε δελ δεκηνπξγεί κόλν πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, αιιά βάδεη θαη ηηο βάζεηο γηα ηελ πξννπηηθή ζηελ αλάπηπμε νιόθιεξνπ ηνπ ζύγρξνλνπ θξάηνπο. Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ κε ηελ παξνρή ζσζηήο εθπαίδεπζεο, ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο είλαη ζήκεξα πεξηζζόηεξν επηηαθηηθή παξά πνηέ. Δθπαίδεπζε είλαη, σο γλσζηό, ε ζεζκνζεηεκέλε κνξθή παηδείαο πνπ παξέρεηαη από ην θξάηνο. Η κάζεζε ζρεηίδεηαη όκσο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Όζνλ ινηπόλ αθνξά ζην ζρνιείν θαη ζην ζεζκηθό ηνπ ξόιν ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ην θπξίαξρν εξώηεκα είλαη αλ ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κπνξεί λα σθειήζεη θαη λα πξνάγεη νπζηαζηηθά ηε ζρνιηθή κάζεζε, λα δώζεη απαληήζεηο ζε δπζεπίιπηα κέρξη ηώξα δεηήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηαπηόρξνλα λα πξνάγεη θαη λα δηαθπιάμεη ηνλ αλζξσπηζηηθό ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε ηελ επξύηεξή ηνπ έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη από ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή κέρξη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο λέαο κάζεζεο. Με άιια ιόγηα ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη απηό πνπ δεκηνπξγεί ηόζν ηηο πξνϋπνζέζεηο, όζν θαη ηελ ίδηα ηελ αλάγθε γηα κάζεζε ζην καζεηή. Η κάζεζε κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή ή ζπλεξγαηηθή, θάηη πνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Κάζε παηδί όκσο καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, ν νπνίνο είλαη πξνζαξκνζκέλνο ηόζν ζηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξά ηνπ, όζν θαη ζηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο ςπρνθπζηθέο ηνπ πξνϋπνζέζεηο. Σν παξαδνζηαθό κνληέιν Γαζθαινθεληξηθό δηδαζθαιίαο, κε νξαηή πιένλ ηελ έιιεηςε ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, είλαη πξνθαλέο όηη δελ επαξθεί γηα λα θαιύςεη ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο κάζεζεο. ην ζύζηεκα απηό ν εθπαηδεπηηθόο αδπλαηεί νπζηαζηηθά λα ειέγμεη ην βαζκό θαηαλόεζεο θάζε καζεηή πάλσ ζην δηδαζθόκελν κάζεκα θαη εζηηάδεηαη κόλν ζην πνζό ηεο ύιεο πνπ ν ίδηνο κπνξεί λα δηδάμεη. Τπάξρεη γεληθόηεξα κηα ακνηβαία θαρππνςία αιιά θαη έιιεηςε

3 3 επηθνηλσλίαο κεηαμύ Γαζθάινπ-Μαζεηή. Ο δάζθαινο ζηα πξαθηηθά καζήκαηα θάλεη ηα πεηξάκαηα ν ίδηνο θαη απαγνξεύεη ζηνπο καζεηέο λα αγγίδνπλ, από θόβν κελ ραιάζνπλ ηηο επαίζζεηεο -ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο- ζπζθεπέο. Απηό αζθαιώο αληηζηξαηεύεηαη όιεο ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο δηδαθηηθήο επηζηήκεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, ε νπνία νδεγεί ζηελ ελεξγό κάζεζε. Η απόθηεζε πιεξνθνξηαθήο θαη ιεπηνκεξεηαθήο γλώζεο κε πξνζσξηλά κόλν απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή, αθνύ ε γλώζε απηή μερληέηαη εύθνια θαη δελ αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, είλαη ην νξαηό απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Κόθθνηαο, 1998). Σν εξώηεκα όκσο, πνπ ηίζεηαη ζήκεξα από πνιινύο εηδηθνύο θαη κε, είλαη αλ ε λέα ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο θαη ησλ ππνινγηζηώλ είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν θαη ηαπηόρξνλα λα εμππεξεηεί ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ άπνςή καο, ην ζρνιείν, κόλν κέζα από ηελ ελζσκάησζε θαη ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην αλαιπηηθό ηνπ πξόγξακκα κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη κε επηηπρία ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηνπ, ώζηε λα δηαηεξεζεί σο θπξίαξρνο ζεζκόο παξνρήο κόξθσζεο ζηνπο λένπο αλζξώπνπο. Οη ζηόρνη απηνί δελ κπνξεί παξά λα παξακέλνπλ ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ νπζηαζηηθή κόξθσζε αιιά θαη ζηνλ εμαλζξσπηζκό ησλ λέσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο ηνπο, αθνύ ςπρή ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη ν πνιηηηζκόο ηεο ςπρήο. Σν δήηεκα ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ήηαλ θαη παξακέλεη πάληα θπξίαξρν θαη επίθαηξν (Παπαλνύηζνο, 1991). Η νπζηαζηηθή κόξθσζε, ε εθπαίδεπζε πνπ δε ζα ρεηξαγσγεί αιιά ζα απειεπζεξώλεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ζην παηδί θαη ζα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, ζα πξνσζεί ηελ πνιύπιεπξε πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ζα πξνάγεη ηελ πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο, πξέπεη λα είλαη βαζηθέο επηδηώμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο (Παπάο, 1994). Οη αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ θαηαμίσζαλ ηνλ άλζξσπν θαη αλέδεημαλ ην ζπιινγηθό «ππεξεγώ» ζε ζθνπό ύπαξμεο, πξέπεη λα παξακείλνπλ αδηαπξαγκάηεπηνη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξάμεο. Έηζη κόλν ν ζεζκόο ηνπ ζρνιείνπ ζα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε λέα επνρή, παξέρνληαο νπζηαζηηθή κόξθσζε θαη όρη απιά ηερλνινγηθό ελαιθαβεηηζκό ησλ καζεηώλ ηνπ. Με όιεο απηέο ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ πξναλαθέξακε, ζα εμεηάζνπκε ηε δηάζηαζε ηνπ λενεηζαρζέληνο καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην νινήκεξν δεκνηηθό ζρνιείν, νη νπνίεο θαηά ε γλώκε καο πξέπεη λα πξνάγνπλ θαη λα εμππεξεηνύλ ζπλνιηθά λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Πνηνη όκσο ζα είλαη νη ζηόρνη θαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο, πνηνη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, πώο επεξεάδεηαη θαη πώο ηξνπνπνηείηαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ άιισλ καζεκάησλ; Θα παξακείλεη ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο πξνλόκην κόλν ησλ καζεηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ην πξόγξακκα ηνπ νινήκεξνπ; Πώο ην λέν κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζα εληαρζεί ιεηηνπξγηθά κέζα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο θάζε ηάμεο μερσξηζηά αιιά θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ γεληθόηεξα; Μπνξεί ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο λα απνηειέζεη θέληξν ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκό θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνιηθά, ώζηε λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ κε ηα παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο θάληαδαλ αθαηόξζσηνη ή ζα κείλεη απνθνκκέλν θαη ζηεγαλνπνηεκέλν από ην ππόινηπν αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ, κε κνλαδηθό πξννξηζκό ηελ απιή άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζηελ

4 4 εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο; Απηά είλαη πνιύ ζεκαληηθά θαηά ηε γλώκε καο εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί θαη απαζρνινύλ όινπο όζνπο άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκαζηε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξνρή ηνπ κνξθσηηθνύ αγαζνύ ζηνπο λένπο αλζξώπνπο. Πέληε είλαη νη βαζηθέο πηζαλέο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζην ζρνιείν, ζύκθσλα κε ην Ράπηε (1999): α) Η διδαζκαλία ηηρ πληποθοπικήρ ωρ ξεσωπιζηού γνωζηικού ανηικειμένος, με ζηόσο ηην πποώθηζη ηος ηεσνολογικού εναλθαβηηιζμού β) Η σπήζη ηος ςπολογιζηή ωρ πηγή πληποθόπηζηρ και ωρ μέζος διαζςνδέζεων και επικοινωνίαρ γ) Η αξιοποίηζη ηος ςπολογιζηή ωρ εποπηικού και επικοινωνιακού μέζος για ηην ςποβοήθηζη ηηρ διδαζκαλίαρ δ) Η σπήζη ηος ςπολογιζηή ωρ γνωζηικού επγαλείος καθώρ και πεδίος μελέηηρ για ηη διεπεύνηζη γνωζηικών δομών και μονηέλων ε) Η σπήζη ηος ςπολογιζηή ζηο παίξιμο παισνιδιών Η αλαγθαηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εμνηθείσζεο κε ηε βαζηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη όπσο είπακε ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πξνθαλήο. Γηα λα απνδώζεη όκσο ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηα αλακελόκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ νπζηαζηηθή κόξθσζε ησλ καζεηώλ, πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη κέζα από δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε όισλ ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η επηινγή ησλ αζθήζεσλ, ε ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα δίλνληαη γηα επεμεξγαζία θάζε θνξά θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ησλ κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ κέζα ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Γεληθά ε ελαζρόιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή πξέπεη λα εληάζζεηαη ζεκαηνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά ζηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θπζηθά ζα πξέπεη γηα ην ζθνπό απηό λα αλαπξνζαξκνζηεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη όιεο απηέο ηηο λέεο δπλαηόηεηεο. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζε παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ζε ζπλερή αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ήδε δηαηίζεηαη ζην εκπόξην, ώζηε λα γίλεη πξνγξακκαηηζκέλε αμηνπνίεζή ηνπ. Πξέπεη αθόκα λα αλαπηπρζνύλ ηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, λα εμαζθαιηζηεί ε πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν αλάπηπμεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, λα πξνσζεζεί ε επηθνηλσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη ζρνιείσλ κέζσ ηνπ παλειιήληνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ, λα δεκηνπξγεζνύλ ηάμεηο αλνηρηήο δηδαζθαιίαο ζε πξόηππα ζρνιεία, θιπ. Αλ νη δπλαηόηεηεο θαη ε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο θάπνηε καο εληππσζίαδαλ, κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηα απνηειέζκαηα από ηελ δηαδξαζηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή (interactive) επηθνηλσλία ηνπ καζεηή αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, βαζηθέο αξρέο θαη ζέζεηο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο επηζηήκεο -όπσο ε αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner, ε βησκαηηθή κάζεζε, ε δπλαηόηεηα άκεζεο επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο, ε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, θιπ.- κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζε επξύηαηε βάζε θαη λα ελζσκαησζνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία θαη πξάμε κέζα ζε θάζε ζρνιείν (Κνιιηάδεο, 1996). Η αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνύ κέζνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηδαζθαιίαο, όπνπ ν δάζθαινο θαζνδεγεί θαη ελζαξξύλεη ηα παηδηά

5 5 ζηελ αλαθάιπςε αξρώλ, θαλόλσλ θαη λόκσλ πνπ δηέπνπλ ηα θαηλόκελα, μεθηλώληαο από ηελ έθπιεμε, ηνλ απζόξκεην πξνβιεκαηηζκό θαη ηε γλσζηηθή ζύγθξνπζε ησλ καζεηώλ ζα δώζεη λέα ώζεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζα αλαβαζκίζεη πνηνηηθά ην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν ζην ζρνιείν. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα γίλεη ε «ζθαισζηά» γηα ηε κάζεζε, ζύκθσλα κε ηελ έθθξαζε ηνπ Vygotsky (1997), όπνπ ην παηδί κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη κέζα από δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζα πεξλά ζηε δώλε εγγύηεξεο αλάπηπμεο. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζα από ηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία (Μαηαζαγγνύξαο, 1998), κπνξνύλ λα βξνπλ επθνιόηεξε εθαξκνγή ζηελ αίζνπζα ησλ ππνινγηζηώλ. Σν θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο ηάμεο κπνξεί λα βειηησζεί νπζηαζηηθά κέζα από ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Η ρξήζε ηνπ ηνπηθνύ ζρνιηθνύ δηθηύνπ κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ε δηαδηθηπαθή ζύλδεζή ηνπο ζα πξέπεη λα παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη όρη κόλν ζηνλ ππεύζπλν πιεξνθνξηθήο. Μόλν ε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε δαζθάινπο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο ζα ζπληεξνύλ θαη ζα πξνεηνηκάδνπλ ην εξγαζηήξην, ζα ζρεδηάδνπλ θαη ζα πινπνηνύλ ην κάζεκα κε βάζε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. Η πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θηιόδνμσλ ζηόρσλ ζην δεκόζην ζρνιείν, κέζα ζε ζύληνκν ζρεηηθά ρξνληθό δηάζηεκα, εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλνηρηή πξόθιεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία γεληθόηεξα. Απαηηείηαη πξνζεθηηθόο ζρεδηαζκόο ζε θεληξηθό επίπεδν, πνπ ζα ιακβάλεη όκσο ππόςε ηνπ ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σαπηόρξνλα ε δηαλνκή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κέζα από ην δηαδίθηπν, αιιά θαη ε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο ηειεθπαίδεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ζα δώζεη λέα δηάζηαζε θαη πξννπηηθή ζην ζεζκό ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο, πνπ γηα ρξόληα πνιιά απνηειεί έλα θπξίαξρν αίηεκα όινπ ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κηα πξαγκαηηθή θαη αδήξηηε αλάγθε ηεο επνρήο καο. Απαηηείηαη επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηαπηόρξνλε αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ, έκθαζε ζηελ επέιηθηε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε θαη ζηελ ηαθηηθή ελδνϋπεξεζηαθή ηνπ θαηάξηηζε. απηό ηνλ θόζκν πνπ αιιάδεη γξήγνξα, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη θαη λα αλαλεώλεηαη ζπρλά θαη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Οη κηθξνί καο καζεηέο έρνπλ αλάγθε λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθή πξόζβαζε ζηε λέα ηερλνινγία θαη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή βνήζεηα ησλ δαζθάισλ ηνπο λα απειεπζεξώζνπλ κε ηξόπν δεκηνπξγηθό ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο, ώζηε λα δηεθδηθήζνπλ κε γλώζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα ηε ζέζε ηνπο ζηε λέα παγθόζκηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηακνξθώλεηαη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βνύηζηλνο, Γ. Ηιηάδεο, Ν. (1999). Τεσνολογία και Ανάπηςξη. Αζήλα:ΤΠΔΠΘ-Π.Ι. Heider, F. (1958). The Psychology of interpersonal relations. New York : Harper Kalat, J. W. (1998). Βιολογική Ψςσολογία, ηνκ. 2, (επηκ. Α. Καζηειιάθεο, Γ. Υξεζηίδεο). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Κόθθνηαο, Π.Β. (1998). Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Αζήλα: Γξεγόξεο. Κνιιηάδεο, Δ.(1996). Θεωπίερ Μάθηζηρ και Δκπαιδεςηική Ππάξη. Αζήλα: Απηνέθδνζε

6 6 Μαηζαγγνύξαο, Η. (1998). Οπγάνωζη και Γιεύθςνζη ηηρ Σσολικήρ Τάξηρ. Αζήλα:Γξεγόξεο Παπαλνύηζνο, Δ.Π.(1991). Η κπίζη ηος πολιηιζμού μαρ. Αζήλα:Φηιηππόηεο Παπάο, Α. Δ. (1994). Σύγσπονη Θεωπία και Ππάξη Παιδείαρ. Αζήλα: Γειθνί. Papert, S. (1991). Νοηηικέρ Θύελλερ, Παιδιά-Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ και Γςναμικέρ Ιδέερ. (Α. ηακαηίνπ, κηθξ.). Αζήλα:Οδπζζέαο. Παξαζθεπόπνπινο, Ι. Ν. (1992). Ψςσολογία Αηομικών Γιαθοπών, Γιαηομικέρ, διομαδικέρ και ενδοαηομικέρ διαθοπέρ και αποκλίζειρ. Αζήλα: απηνέθδνζε. Παζζάθνο Κ.Γ. (1980). Διζαγωγή ειρ ηην Παιδαγωγικήν Ψςσολογίαν. Σόκνο Β. Αζήλα: απηνέθδνζε. Ράπηεο, Α. Ράπηε, Α.(1999). Πληποθοπική και Δκπαίδεςζη. Αζήλα:Απηνέθδνζε Υηνύξεο,. (1997). Μεηαβιομησανική κοινωνία και η κοινωνία ηηρ πληποθοπίαρ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Vygotsky,L.(1997).Νοςρ ζηην Κοινωνία. (Α.Μπίκπνπ,.Βνζληάδνπ,κηθξ.) Αζήλα: Gutenberg.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες

Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες Απεριόριστες Δυνατότητες. Περισσότερες ευκαιρίες «Με απώηεξν ζηόρν ηελ ωθέιεηα ηωλ επαίζζεηωλ θνηλωληθώλ νκάδωλ όπωο νη κεηαλάζηεο, ε αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη δεδνκέλε.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ Ανάδοχοσ Υλοποίηςησ Προγράμματοσ (Φ08): Κοινοπραξία: Edex, Cyprus Computer Society, White City Education, Ακμή, Κζντρο Ευρωπαϊκοφ Συνταγματικοφ Δικαίου Βαςικοί Άξονεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα

ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα ενάπιο διδαζκαλίαρ για ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη με ηη σπήζη ηος λογιζμικού «Δπεςνώ ηο Φςζικό κόζμο» και με ηίηλο: Άνθπωποι και οικοζςζηήμαηα Φίιηππνο Β. Δπαγγέινπ Γάζθαινο ζην 9 ν Γεκνηηθό ρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε

Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε αηόκσλ κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε Καιακαξηδήο Ιάθωβνο 1, Καιακαξηδή Καηεξίλα 2 1.Γεσπόλνο - Δθπαηδεπηηθόο Μsc «Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα