Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ"

Transcript

1 Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, Η ηθαλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ γηα κάζεζε είλαη έκθπηε θαη εδξάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ. Η ηθαλόηεηα απηή ελππάξρεη ηνπιάρηζηνλ από ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζεο, απμάλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ σξίκαζε θαη ζπληειείηαη κε ηε ζπλερή πξόζιεςε, θσδηθνπνίεζε θαη επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ από ην πεξηβάιινλ. Όπσο απνδεηθλύνπλ ζύγρξνλεο έξεπλεο γηα ηελ πιαζηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ, ε κάζεζε αλαδηαηάζζεη ηηο εγθεθαιηθέο δνκέο θαη ηξνπνπνηεί ηηο ζπλάςεηο ησλ λεπξώλσλ ηνπ εγθεθάινπ (Kalat, 1998). Οη ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε, πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο δηαηππσζεί, κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο: ηηο ζπλεηξκηθέο ζεσξίεο (Watson, Guthrie, Thorndike, Hull, Spence, Skinner, Tolman), ηηο γλσζηηθέο ζεσξίεο (Wertheimer, Koffka, Köhler, Lewin, Piaget, Brunner, Ausubel) θαη ηηο αλζξσπνινγηθέο ζεσξίεο (Maslow, Rogers, Combs). Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο, όπσο είλαη ε εμαξηεκέλε (conditioning), ε ελεξγόο (operand), ε ζθόπηκε (purposeful), ε λνεκαηηθή (meaningful), ε αλαθαιππηηθή (discovery) θαη ε θνηλσληθή κάζεζε (social learning) (Παζζάθνο, 1980). Γεγνλόο πάλησο είλαη όηη ε λέα κάζεζε νδεγεί ζε ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. Η κάζεζε βνεζά δειαδή ηνλ άλζξσπν λα ηξνπνπνηεί θαηάιιεια ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα πξνζαξκόδεηαη (adaptation) θαιύηεξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηαδηαθά λα απνθηά απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν πάλσ ζ απηό (Heider, 1958). Τπάξρνπλ όκσο πνιιά θαη δηαθνξεηηθά επίπεδα νξγάλσζεο ησλ λέσλ πιεξνθνξηώλ, νη νπνίεο πξνζιακβάλνληαη ππό κνξθή εξεζηζκάησλ από ην πεξηβάιινλ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηειηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο κάζεζεο. Γειαδή αθόκα θαη όηαλ ε κάζεζε πξνθαιείηαη σο αληίδξαζε ζηα ίδηα εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ, ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη δηαθνξεηηθά ζε θάζε άλζξσπν γηαηί εμαξηώληαη ζε κεγάιν βαζκό από ελδναηνκηθνύο παξάγνληεο (Παξαζθεπόπνπινο, 1992). Ο 21 νο αηώλαο, ζύκθσλα κε όιεο ηηο ελδείμεηο, ζα είλαη ν αηώλαο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο πιεξνθνξίαο. Φαίλεηαη όηη νδεγνύκαζηε αλαπόδξαζηα πξνο κηα λέα πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ νπνία ε ηερλνινγία θαη ε πιεξνθνξηθή παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν θαη δεκηνπξγνύλ έλα λέν πιαίζην γηα ηελ εμέιημε ησλ θνηλσληώλ (Υηνύξεο, 1997). Οη εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ζε όια ηα επίπεδα, επεξεάδνπλ ήδε άκεζα θαη δηακνξθώλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο. Ο θόζκνο αιιάδεη κε ξπζκνύο αζύιιεπηνπο γηα ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηεο αλζξσπόηεηαο θαη ην ξεύκα ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ καο εμαλαγθάδεη ζε ζπλερείο αλαπξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ θαζεκεξηλό ηξόπν δσήο, πνπ δελ είλαη πάληα γηα όινπο απηνλόεηεο θαη αλώδπλεο. Η ξνή θαη ν όγθνο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ καο θαηαθιύδνπλ απμάλεηαη ζπλερώο. Σν εξώηεκα εάλ ε ηερλνινγία βνεζά ηνλ άλζξσπν λα είλαη πεξηζζόηεξν άλζξσπνο θαη εάλ ηνπ δίλεη ηειηθά ηα απαξαίηεηα εθόδηα ώζηε λα απνθηήζεη απνηειεζκαηηθόηεξν έιεγρν ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ζηε δσή ηνπ, παξακέλεη ζήκεξα πεξηζζόηεξν επίθαηξν από πνηέ. Αλαζθνπώληαο ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα δηαπηζηώλνπκε όηη πξηλ αθόκα ε αλζξσπόηεηα ιύζεη ην πξόβιεκα ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ, πξηλ θαιά-θαιά επεθηείλνπκε θαη δηεπξύλνπκε ην αγαζό ηεο εθπαίδεπζεο ώζηε λα είλαη πξνζηηό ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, κπήθε ζηε δσή καο ε έλλνηα ηνπ ηερλνινγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ. Μηα θαηεγνξηνπνίεζε, πνπ πεξηζζόηεξν από νηηδήπνηε ζην παξειζόλ ρσξίδεη θαη δηαθνξνπνηεί ηνπο αλζξώπνπο

2 2 αιιά θαη ηηο θνηλσλίεο κεηαμύ ηνπο. ήκεξα βηώλνπκε ηε κεγάιε αληίθαζε ηεο ύπαξμεο αλζξώπσλ κε βαζηά κόξθσζε, νη νπνίνη ζεσξνύληαη ηερλνινγηθά αλαιθάβεηνη, αθνύ δελ παξαθνινύζεζαλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ζηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη αδπλαηνύλ νπζηαζηηθά λα επσθειεζνύλ από ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πνηέ άιινηε, ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ γέλνπο, νη εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθό ηνκέα δελ ήηαλ ηόζν ξαγδαίεο θαη νη ζπλέπεηεο ζηε δσή καο ηόζν άκεζεο θαη πξνθαλείο. Η δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ε αεηθόξνο αλάπηπμε, ε εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ε αληαγσληζηηθόηεηα θάζε θνηλσλίαο ζην ζύγρξνλν απαηηεηηθό παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν ζπλδέεηαη άκεζα κε ην επίπεδν θαη ηε δπλαηόηεηα ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Η αλάπηπμε είλαη ζήκεξα αλαπόζπαζηα δεκέλε κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο (Research and Development). O Γείθηεο Αλζξώπηλεο Αλάπηπμεο (Human Development Index), πνπ πεξηιακβάλεη ηε καθξνβηόηεηα θαη ην πξνζδόθηκν δσήο θάζε αλζξώπνπ, ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ αιιά θαη ην θαηά θεθαιήλ εηζόδεκα, απνηειεί από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 κέηξν γηα ηελ ηαμηλόκεζε ησλ ρσξώλ (Βνύηζηλνο, Ηιηάδεο, 1999). Μέζα ζ απηέο ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ην άηνκν βξίζθεηαη πεξηζζόηεξν ίζσο από πνηέ ζην επίθεληξν. Η δηα βίνπ κάζεζε θαη εθπαίδεπζε είλαη ζήκεξα επηηαθηηθή αλάγθε γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. ήκεξα είλαη γεληθά απνδεθηό όηη νη αλζξώπηλνη πόξνη είλαη απηνί πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε θύζε θαη ην ξπζκό νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ελόο θξάηνπο. Η δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ηνπ αηόκνπ ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε δελ δεκηνπξγεί κόλν πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο, αιιά βάδεη θαη ηηο βάζεηο γηα ηελ πξννπηηθή ζηελ αλάπηπμε νιόθιεξνπ ηνπ ζύγρξνλνπ θξάηνπο. Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ αλζξώπηλσλ πόξσλ κε ηελ παξνρή ζσζηήο εθπαίδεπζεο, ηελ απόθηεζε γλώζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο είλαη ζήκεξα πεξηζζόηεξν επηηαθηηθή παξά πνηέ. Δθπαίδεπζε είλαη, σο γλσζηό, ε ζεζκνζεηεκέλε κνξθή παηδείαο πνπ παξέρεηαη από ην θξάηνο. Η κάζεζε ζρεηίδεηαη όκσο νινέλα θαη πεξηζζόηεξν κε ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Όζνλ ινηπόλ αθνξά ζην ζρνιείν θαη ζην ζεζκηθό ηνπ ξόιν ζηε ζεκεξηλή θνηλσλία, ην θπξίαξρν εξώηεκα είλαη αλ ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο κπνξεί λα σθειήζεη θαη λα πξνάγεη νπζηαζηηθά ηε ζρνιηθή κάζεζε, λα δώζεη απαληήζεηο ζε δπζεπίιπηα κέρξη ηώξα δεηήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηαπηόρξνλα λα πξνάγεη θαη λα δηαθπιάμεη ηνλ αλζξσπηζηηθό ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ κε ηελ επξύηεξή ηνπ έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη από ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή κέρξη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο, παίδεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο λέαο κάζεζεο. Με άιια ιόγηα ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ είλαη απηό πνπ δεκηνπξγεί ηόζν ηηο πξνϋπνζέζεηο, όζν θαη ηελ ίδηα ηελ αλάγθε γηα κάζεζε ζην καζεηή. Η κάζεζε κέζα ζηελ νκάδα ηεο ηάμεο κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή ή ζπλεξγαηηθή, θάηη πνπ εμαξηάηαη θπξίσο από ηε κέζνδν δηδαζθαιίαο. Κάζε παηδί όκσο καζαίλεη κε ην δηθό ηνπ ηξόπν, ν νπνίνο είλαη πξνζαξκνζκέλνο ηόζν ζηηο αλάγθεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηα θίλεηξά ηνπ, όζν θαη ζηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο ςπρνθπζηθέο ηνπ πξνϋπνζέζεηο. Σν παξαδνζηαθό κνληέιν Γαζθαινθεληξηθό δηδαζθαιίαο, κε νξαηή πιένλ ηελ έιιεηςε ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, είλαη πξνθαλέο όηη δελ επαξθεί γηα λα θαιύςεη ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο κάζεζεο. ην ζύζηεκα απηό ν εθπαηδεπηηθόο αδπλαηεί νπζηαζηηθά λα ειέγμεη ην βαζκό θαηαλόεζεο θάζε καζεηή πάλσ ζην δηδαζθόκελν κάζεκα θαη εζηηάδεηαη κόλν ζην πνζό ηεο ύιεο πνπ ν ίδηνο κπνξεί λα δηδάμεη. Τπάξρεη γεληθόηεξα κηα ακνηβαία θαρππνςία αιιά θαη έιιεηςε

3 3 επηθνηλσλίαο κεηαμύ Γαζθάινπ-Μαζεηή. Ο δάζθαινο ζηα πξαθηηθά καζήκαηα θάλεη ηα πεηξάκαηα ν ίδηνο θαη απαγνξεύεη ζηνπο καζεηέο λα αγγίδνπλ, από θόβν κελ ραιάζνπλ ηηο επαίζζεηεο -ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο- ζπζθεπέο. Απηό αζθαιώο αληηζηξαηεύεηαη όιεο ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο δηδαθηηθήο επηζηήκεο, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ απηελέξγεηα ηνπ καζεηή, ε νπνία νδεγεί ζηελ ελεξγό κάζεζε. Η απόθηεζε πιεξνθνξηαθήο θαη ιεπηνκεξεηαθήο γλώζεο κε πξνζσξηλά κόλν απνηειέζκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ καζεηή, αθνύ ε γλώζε απηή μερληέηαη εύθνια θαη δελ αζθεί επεξγεηηθή επίδξαζε ζηε δηακόξθσζε ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, είλαη ην νξαηό απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Κόθθνηαο, 1998). Σν εξώηεκα όκσο, πνπ ηίζεηαη ζήκεξα από πνιινύο εηδηθνύο θαη κε, είλαη αλ ε λέα ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο επηζηήκεο θαη ησλ ππνινγηζηώλ είλαη ζε ζέζε λα πξνάγεη ηελ νπζηαζηηθή κάζεζε ζην ζρνιείν θαη ηαπηόρξνλα λα εμππεξεηεί ηελ αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο. Καηά ηελ άπνςή καο, ην ζρνιείν, κόλν κέζα από ηελ ελζσκάησζε θαη ηε ιεηηνπξγηθή έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην αλαιπηηθό ηνπ πξόγξακκα κπνξεί λα επαλαπξνζδηνξίζεη κε επηηπρία ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο ηνπ, ώζηε λα δηαηεξεζεί σο θπξίαξρνο ζεζκόο παξνρήο κόξθσζεο ζηνπο λένπο αλζξώπνπο. Οη ζηόρνη απηνί δελ κπνξεί παξά λα παξακέλνπλ ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ νπζηαζηηθή κόξθσζε αιιά θαη ζηνλ εμαλζξσπηζκό ησλ λέσλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο ηνπο, αθνύ ςπρή ηνπ πνιηηηζκνύ είλαη ν πνιηηηζκόο ηεο ςπρήο. Σν δήηεκα ηεο αλζξσπηζηηθήο παηδείαο ήηαλ θαη παξακέλεη πάληα θπξίαξρν θαη επίθαηξν (Παπαλνύηζνο, 1991). Η νπζηαζηηθή κόξθσζε, ε εθπαίδεπζε πνπ δε ζα ρεηξαγσγεί αιιά ζα απειεπζεξώλεη ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ζην παηδί θαη ζα θαιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, ζα πξνσζεί ηελ πνιύπιεπξε πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη ζα πξνάγεη ηελ πξνζηαζία ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο, πξέπεη λα είλαη βαζηθέο επηδηώμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο παηδαγσγηθήο (Παπάο, 1994). Οη αμίεο θαη ηα ηδαληθά πνπ θαηαμίσζαλ ηνλ άλζξσπν θαη αλέδεημαλ ην ζπιινγηθό «ππεξεγώ» ζε ζθνπό ύπαξμεο, πξέπεη λα παξακείλνπλ αδηαπξαγκάηεπηνη πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξάμεο. Έηζη κόλν ν ζεζκόο ηνπ ζρνιείνπ ζα ηζρπξνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ζηε λέα επνρή, παξέρνληαο νπζηαζηηθή κόξθσζε θαη όρη απιά ηερλνινγηθό ελαιθαβεηηζκό ησλ καζεηώλ ηνπ. Με όιεο απηέο ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ πξναλαθέξακε, ζα εμεηάζνπκε ηε δηάζηαζε ηνπ λενεηζαρζέληνο καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην νινήκεξν δεκνηηθό ζρνιείν, νη νπνίεο θαηά ε γλώκε καο πξέπεη λα πξνάγνπλ θαη λα εμππεξεηνύλ ζπλνιηθά λέεο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Πνηνη όκσο ζα είλαη νη ζηόρνη θαη ε δνκή ηνπ καζήκαηνο ηεο πιεξνθνξηθήο, πνηνη ζα είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, πώο επεξεάδεηαη θαη πώο ηξνπνπνηείηαη ν ηξόπνο δηδαζθαιίαο ησλ άιισλ καζεκάησλ; Θα παξακείλεη ην κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο πξνλόκην κόλν ησλ καζεηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ην πξόγξακκα ηνπ νινήκεξνπ; Πώο ην λέν κάζεκα ηεο πιεξνθνξηθήο ζα εληαρζεί ιεηηνπξγηθά κέζα ζην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο θάζε ηάμεο μερσξηζηά αιιά θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζρνιείνπ γεληθόηεξα; Μπνξεί ην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο λα απνηειέζεη θέληξν ζπλεξγαζίαο ηνπ ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηνλ εκπινπηηζκό θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλνιηθά, ώζηε λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε δηδαθηηθώλ ζηόρσλ πνπ κε ηα παξαδνζηαθά κέζα δηδαζθαιίαο θάληαδαλ αθαηόξζσηνη ή ζα κείλεη απνθνκκέλν θαη ζηεγαλνπνηεκέλν από ην ππόινηπν αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ ζρνιείνπ, κε κνλαδηθό πξννξηζκό ηελ απιή άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή γηα άιιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ δελ εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζηελ

4 4 εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο; Απηά είλαη πνιύ ζεκαληηθά θαηά ηε γλώκε καο εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί θαη απαζρνινύλ όινπο όζνπο άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκαζηε κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξνρή ηνπ κνξθσηηθνύ αγαζνύ ζηνπο λένπο αλζξώπνπο. Πέληε είλαη νη βαζηθέο πηζαλέο εθπαηδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζην ζρνιείν, ζύκθσλα κε ην Ράπηε (1999): α) Η διδαζκαλία ηηρ πληποθοπικήρ ωρ ξεσωπιζηού γνωζηικού ανηικειμένος, με ζηόσο ηην πποώθηζη ηος ηεσνολογικού εναλθαβηηιζμού β) Η σπήζη ηος ςπολογιζηή ωρ πηγή πληποθόπηζηρ και ωρ μέζος διαζςνδέζεων και επικοινωνίαρ γ) Η αξιοποίηζη ηος ςπολογιζηή ωρ εποπηικού και επικοινωνιακού μέζος για ηην ςποβοήθηζη ηηρ διδαζκαλίαρ δ) Η σπήζη ηος ςπολογιζηή ωρ γνωζηικού επγαλείος καθώρ και πεδίος μελέηηρ για ηη διεπεύνηζη γνωζηικών δομών και μονηέλων ε) Η σπήζη ηος ςπολογιζηή ζηο παίξιμο παισνιδιών Η αλαγθαηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο εμνηθείσζεο κε ηε βαζηθή ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή όισλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ, είλαη όπσο είπακε ζήκεξα πεξηζζόηεξν από πξνθαλήο. Γηα λα απνδώζεη όκσο ε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή ηα αλακελόκελα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ νπζηαζηηθή κόξθσζε ησλ καζεηώλ, πξέπεη λα ππνζηεξηρηεί κε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη κέζα από δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε όισλ ησλ βαζηθώλ καζεκάησλ ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Η επηινγή ησλ αζθήζεσλ, ε ζεκαηνινγία ησλ θεηκέλσλ πνπ ζα δίλνληαη γηα επεμεξγαζία θάζε θνξά θαη ε εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ ησλ κεγαιπηέξσλ ηάμεσλ ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ κέζα ζην δηαδίθηπν, πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο αξρέο. Γεληθά ε ελαζρόιεζε κε ηνλ ππνινγηζηή πξέπεη λα εληάζζεηαη ζεκαηνινγηθά θαη ελλνηνινγηθά ζηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θπζηθά ζα πξέπεη γηα ην ζθνπό απηό λα αλαπξνζαξκνζηεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη όιεο απηέο ηηο λέεο δπλαηόηεηεο. Γηα ην ζθνπό απηό πξέπεη λα πξνρσξήζεη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην ζε παξαγσγή ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ θαη ζε ζπλερή αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ήδε δηαηίζεηαη ζην εκπόξην, ώζηε λα γίλεη πξνγξακκαηηζκέλε αμηνπνίεζή ηνπ. Πξέπεη αθόκα λα αλαπηπρζνύλ ηα εθπαηδεπηηθά δίθηπα πιεξνθόξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, ηα νπνία λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, λα εμαζθαιηζηεί ε πξόζβαζε ζε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαηάιιειεο γηα ην επίπεδν αλάπηπμεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηώλ, λα πξνσζεζεί ε επηθνηλσλία κεηαμύ καζεηώλ θαη ζρνιείσλ κέζσ ηνπ παλειιήληνπ ζρνιηθνύ δηθηύνπ, λα δεκηνπξγεζνύλ ηάμεηο αλνηρηήο δηδαζθαιίαο ζε πξόηππα ζρνιεία, θιπ. Αλ νη δπλαηόηεηεο θαη ε ρξήζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο θάπνηε καο εληππσζίαδαλ, κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί ηα απνηειέζκαηα από ηελ δηαδξαζηηθή-αιιειεπηδξαζηηθή (interactive) επηθνηλσλία ηνπ καζεηή αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα, πξνζαξκνζκέλα ζηηο λέεο δπλαηόηεηεο ηνπ ππνινγηζηή θαη ηεο πιεξνθνξηθήο. Με ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ πιεξνθνξηθήο, βαζηθέο αξρέο θαη ζέζεηο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ηεο δηδαθηηθήο επηζηήκεο -όπσο ε αλαθαιππηηθή κάζεζε ηνπ Bruner, ε βησκαηηθή κάζεζε, ε δπλαηόηεηα άκεζεο επνηθνδνκεηηθήο αλαηξνθνδόηεζεο, ε εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο, θιπ.- κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ζε επξύηαηε βάζε θαη λα ελζσκαησζνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία θαη πξάμε κέζα ζε θάζε ζρνιείν (Κνιιηάδεο, 1996). Η αμηνπνίεζε ηνπ ππνινγηζηή σο επνπηηθνύ κέζνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηδαζθαιίαο, όπνπ ν δάζθαινο θαζνδεγεί θαη ελζαξξύλεη ηα παηδηά

5 5 ζηελ αλαθάιπςε αξρώλ, θαλόλσλ θαη λόκσλ πνπ δηέπνπλ ηα θαηλόκελα, μεθηλώληαο από ηελ έθπιεμε, ηνλ απζόξκεην πξνβιεκαηηζκό θαη ηε γλσζηηθή ζύγθξνπζε ησλ καζεηώλ ζα δώζεη λέα ώζεζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζα αλαβαζκίζεη πνηνηηθά ην παξερόκελν εθπαηδεπηηθό έξγν ζην ζρνιείν. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα γίλεη ε «ζθαισζηά» γηα ηε κάζεζε, ζύκθσλα κε ηελ έθθξαζε ηνπ Vygotsky (1997), όπνπ ην παηδί κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη κέζα από δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζα πεξλά ζηε δώλε εγγύηεξεο αλάπηπμεο. Η ζπλεξγαηηθή κάζεζε κέζα από ηελ νκαδνθεληξηθή δηδαζθαιία (Μαηαζαγγνύξαο, 1998), κπνξνύλ λα βξνπλ επθνιόηεξε εθαξκνγή ζηελ αίζνπζα ησλ ππνινγηζηώλ. Σν θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθό θιίκα ηεο ηάμεο κπνξεί λα βειηησζεί νπζηαζηηθά κέζα από ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζε πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Η ρξήζε ηνπ ηνπηθνύ ζρνιηθνύ δηθηύνπ κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ε δηαδηθηπαθή ζύλδεζή ηνπο ζα πξέπεη λα παξαρσξείηαη πξνο ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη όρη κόλν ζηνλ ππεύζπλν πιεξνθνξηθήο. Μόλν ε απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε δαζθάινπο πιεξνθνξηθήο, νη νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο ζα ζπληεξνύλ θαη ζα πξνεηνηκάδνπλ ην εξγαζηήξην, ζα ζρεδηάδνπλ θαη ζα πινπνηνύλ ην κάζεκα κε βάζε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα. Η πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ θηιόδνμσλ ζηόρσλ ζην δεκόζην ζρνιείν, κέζα ζε ζύληνκν ζρεηηθά ρξνληθό δηάζηεκα, εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλνηρηή πξόθιεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ηελ ειιεληθή θνηλσλία γεληθόηεξα. Απαηηείηαη πξνζεθηηθόο ζρεδηαζκόο ζε θεληξηθό επίπεδν, πνπ ζα ιακβάλεη όκσο ππόςε ηνπ ηηο πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Σαπηόρξνλα ε δηαλνκή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κέζα από ην δηαδίθηπν, αιιά θαη ε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο ηειεθπαίδεπζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ζα δώζεη λέα δηάζηαζε θαη πξννπηηθή ζην ζεζκό ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο, πνπ γηα ρξόληα πνιιά απνηειεί έλα θπξίαξρν αίηεκα όινπ ηνπ θιάδνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη κηα πξαγκαηηθή θαη αδήξηηε αλάγθε ηεο επνρήο καο. Απαηηείηαη επαηζζεηνπνίεζε, ελεκέξσζε θαη εμνηθείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κε ηαπηόρξνλε αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ, έκθαζε ζηελ επέιηθηε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε θαη ζηελ ηαθηηθή ελδνϋπεξεζηαθή ηνπ θαηάξηηζε. απηό ηνλ θόζκν πνπ αιιάδεη γξήγνξα, ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα πξέπεη λα αλαζεσξείηαη θαη λα αλαλεώλεηαη ζπρλά θαη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. Οη κηθξνί καο καζεηέο έρνπλ αλάγθε λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθή πξόζβαζε ζηε λέα ηερλνινγία θαη κε ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή βνήζεηα ησλ δαζθάισλ ηνπο λα απειεπζεξώζνπλ κε ηξόπν δεκηνπξγηθό ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο δπλαηόηεηεο, ώζηε λα δηεθδηθήζνπλ κε γλώζε θαη απνθαζηζηηθόηεηα ηε ζέζε ηνπο ζηε λέα παγθόζκηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ δηακνξθώλεηαη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: Βνύηζηλνο, Γ. Ηιηάδεο, Ν. (1999). Τεσνολογία και Ανάπηςξη. Αζήλα:ΤΠΔΠΘ-Π.Ι. Heider, F. (1958). The Psychology of interpersonal relations. New York : Harper Kalat, J. W. (1998). Βιολογική Ψςσολογία, ηνκ. 2, (επηκ. Α. Καζηειιάθεο, Γ. Υξεζηίδεο). Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Κόθθνηαο, Π.Β. (1998). Γηδαθηηθή ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ. Αζήλα: Γξεγόξεο. Κνιιηάδεο, Δ.(1996). Θεωπίερ Μάθηζηρ και Δκπαιδεςηική Ππάξη. Αζήλα: Απηνέθδνζε

6 6 Μαηζαγγνύξαο, Η. (1998). Οπγάνωζη και Γιεύθςνζη ηηρ Σσολικήρ Τάξηρ. Αζήλα:Γξεγόξεο Παπαλνύηζνο, Δ.Π.(1991). Η κπίζη ηος πολιηιζμού μαρ. Αζήλα:Φηιηππόηεο Παπάο, Α. Δ. (1994). Σύγσπονη Θεωπία και Ππάξη Παιδείαρ. Αζήλα: Γειθνί. Papert, S. (1991). Νοηηικέρ Θύελλερ, Παιδιά-Ηλεκηπονικοί ςπολογιζηέρ και Γςναμικέρ Ιδέερ. (Α. ηακαηίνπ, κηθξ.). Αζήλα:Οδπζζέαο. Παξαζθεπόπνπινο, Ι. Ν. (1992). Ψςσολογία Αηομικών Γιαθοπών, Γιαηομικέρ, διομαδικέρ και ενδοαηομικέρ διαθοπέρ και αποκλίζειρ. Αζήλα: απηνέθδνζε. Παζζάθνο Κ.Γ. (1980). Διζαγωγή ειρ ηην Παιδαγωγικήν Ψςσολογίαν. Σόκνο Β. Αζήλα: απηνέθδνζε. Ράπηεο, Α. Ράπηε, Α.(1999). Πληποθοπική και Δκπαίδεςζη. Αζήλα:Απηνέθδνζε Υηνύξεο,. (1997). Μεηαβιομησανική κοινωνία και η κοινωνία ηηρ πληποθοπίαρ. Αζήλα: Διιεληθά Γξάκκαηα. Vygotsky,L.(1997).Νοςρ ζηην Κοινωνία. (Α.Μπίκπνπ,.Βνζληάδνπ,κηθξ.) Αζήλα: Gutenberg.

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ.

Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Αςηοαξιολόγηζη ηηρ Σσολικήρ Μονάδαρ. Πποηάζειρ και πποοπηικέρ. Κυνζηανηίνορ Καπλήρ, MSc 1, Δπ. Θεόδυπορ Αναγνυζηόποςλορ 2 1 1ν Γπκλάζην Γαιαηζίνπ konkar@sch.gr 2 Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγ. Αλαξγύξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

http://diagonismos2011.com

http://diagonismos2011.com http://diagonismos2011.com http://synedrio8.com ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «I TEACHER.GR» ISSN 1792 4146 ΓΙΑ ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: Είλαη ην ειεθηξνληθό πεξηνδηθό γηα ηηο Τ.Π.Ε. θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Σπλέρεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο

Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Η εθαξκνγή ησλ αξρώλ θαη ησλ κεζόδσλ ηεο Βησκαηηθήο Παηδαγσγηθήο ζηα πξνγξάκκαηα ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Έξεπλα θαη Πξνηάζεηο Αγάπε Παπαγεσξγίνπ 1, Αλησλία Κσηνύια 2, Διέλε Σηλάθνπ 3, Σηέιια

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ

Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Πανελλαδική έπεςνα για ηο μάθημα ΤΠΔ ζηα ολοήμεπα Γημοηικά ζσολεία με ΔΑΔΠ Β. Μπελεζιώηηρ, Δ. Κανίδηρ, Τ. Καπάκιζα, Α. Λαδιάρ, Θ. Ναλμπάνηη Σρνιηθνί Σύκβνπινη θιάδνπ ΠΔ19-Πιεξνθνξηθήο ΓΔ vbelesiotis@sch.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο

Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο. ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Γηάλλεο Ν. Κνπκέληνο ρνιηθόο ύκβνπινο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο - Αληηπξόεδξνο Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο Σα νινήκεξα δεκνηηθά ζρνιεία κε Δληαίν Αλακνξθσκέλν Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα (ΔΑΔΠ), ν λένο

Διαβάστε περισσότερα