επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς 2014."

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ:7ΦΒΚΖ - ΥΝΩ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 28 Απξηιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Β Σατ. Γ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 ΠΟΛ: 1097 Σατ. Κωδ.: ΑΘΖΝΑ Πληροθορίες: Θ. αθαξήο, Β. Γαζνπξάο. ΠΡΟ: Π.Γ. Σηλέθωνο: ΦΑΞ: ΘΔΜΑ: Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο Δ3 (Καηάζηαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) θαη Καηάζηαζεο Φνξνινγηθήο Αλακφξθσζεο θορολογικού έηοσς Ύζηεξα απφ ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο κε ηνλ λ.4172/2013 (ΦΔΚ Α 167), παξέρνληαη νη αθφινπζεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ εληχπσλ: Α) ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (Δ3). ην λέν έληππν Δ3 πξνζηέζεθαλ λένη θσδηθνί ινηπέο αιιαγέο: ΠΗΝΑΚΔ Α Δ α) κωδ. 597, γηα ηνπο αζθνχληεο επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ έρνπλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκνζηεί ε δηάηαμε ηεο πεξ. ζη ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4172/2013. Ο θσδηθφο απηφο αθνξά θπζηθά πξφζσπα γηα ηα νπνία, δελ πξνέρεη ην ζηνηρείν ηεο επηζηεκνληθήο, θαιιηηερληθήο θαη πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο, δειαδή δελ εληάζζνληαλ ζηα επαγγέικαηα πνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/1994 ραξαθηεξίδνληαλ σο ειεπζέξηα επαγγέικαηα (ζρεη. ΠΟΛ.:1120/ ). 1

2 β) κωδ , γηα ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο ππαγφκελεο ζην «θαλνληθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.» θαη ζην «εηδηθφ θαζεζηψο Φ.Π.Α.» (άξζξν 41 λ.2859/2000). γ) ηνλ Πίλαθα Α απαιείθζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ζπδχγνπ (ππφρξενπ) γηα ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ αλήθεη ζηε ζχδπγν. δ) ηνλ Πίλαθα Γ απαιείθζεθαλ νη κωδ. 066 (βηβιίν παξαγσγήο θνζηνινγίνπ), 069 (ηήξεζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο) θαη 071 (αλέιεγθηεο ρξήζεηο). ε) κωδ (Πίλαθαο Δ ), γηα ηηο αγξνηηθέο επηδνηήζεηο παγίσλ θαη ινηπψλ δαπαλψλ θαη γηα ηηο ινηπέο αγξνηηθέο επηδνηήζεηο απνδεκηψζεηο αληίζηνηρα. ΠΗΝΑΚΑ Σ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΑΠΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ) ΜΔ ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΛΛΑΟΜΔΝΩΝ / ΜΖ ΤΠΟΥΡΔΩΝ Δ ΣΖΡΖΖ ΒΗΒΛΗΩΝ. ηνλ πίλαθα απηφ θαηαξγήζεθε/δηαγξάθεθε ν ππνπίλαθαο «Δμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο θεξδψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη αθαζάξηζηα έζνδα αλά Μ..Κ.Κ. γηα βηβιία απινγξαθηθά» θαζφζνλ δελ πθίζηαληαη δηαηάμεηο πεξί εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηαπηφρξνλα αλαξηζκήζεθαλ νη ινηπνί ππνπίλαθεο ηνπ πίλαθα απηνχ. Δπίζεο, νη ζηήιεο πνπ αθνξνχζαλ δαπάλεο, έζνδα θ.ιπ. γηα «ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο» θαηαξγνχληαη, θαζφζνλ ην εηζφδεκα απηφ είλαη εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εληαζζφκελν πιένλ ζηελ θαηεγνξία ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ωζηφζν, πξνζηέζεθαλ ζηήιεο γηα ηνπο αζθνχληεο αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο νπνίνπο ην εηζφδεκά ηνπο θνξνινγείηαη κε ην θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 13% (παξ.3 άξζξνπ 29) φηαλ ην ππνθείκελν θφξνπ είλαη αγξνηηθή επηρείξεζε. Ο Πίλαθαο Σ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο απφ ηνπο επιηηδεσμαηίες θαη ηνπο αποκηώνηες γεωργικό ειζόδημα, πνπ δελ είλαη ππφρξενη ή απαιιάζζνληαη απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. ζε ηήξεζε βηβιίσλ, θαζφζνλ απηνί ζεσξείηαη φηη απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κ.Φ.Α.. θαη ζα απνηππσζνχλ ζηνπο αλάινγνπο θσδηθνχο ηνπ πίλαθα απηνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη μη επιηηδεσμαηίες (εηζεγεηέο ζεκηλαξίσλ, ζπγγξαθείο δεκφζηνη ππάιιεινη θιπ.) δελ ππνβάιινπλ Δ3 θαζφζνλ νιφθιεξν ην εηζφδεκά ηνπο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα εκθαλίδεηαη επί ηνπ εληχπνπ Δ1. 2

3 α) Κωδ. 348 Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ην θαζαξφ εηζφδεκα ησλ ππαγφκελσλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4172/2014 (θπζηθά πξφζσπα πνπ ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο ελψ απνθηνχλ εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, θνξνινγνχληαη ηειηθψο σο κηζζσηνί) απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ζα αθαηξνχληαη κφλν νη δαπάλεο ησλ εηζθνξψλ ζε ηακεία ΟΑΔΔ θιπ. (θσδ. 517) δειαδή, δελ ζα αθαηξνχληαη νη ππφινηπεο δαπάλεο πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί ζηα βηβιία. β) Κωδ. 347 Ωο πξνο ηελ νξζή απεηθφληζε ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνο-δεκία) ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη ην αγξνηηθφ εηζφδεκα επηζεκαίλεηαη φηη: η) Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 13% εθαξκφδεηαη επί ησλ θεξδψλ απφ αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν (ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο) πψιεζεο ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπνκέλσο, ηα έζνδα ησλ παξαγσγψλ γεσξγηθψλ, πηελνηξνθηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, δαζνθνκηθψλ, πινηνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ είηε απφ ηελ εμαγσγή ηνπο, θνξνινγνχληαη κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 13%. Δηδηθφηεξα, νη σο άλσ παξαγσγνί θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή 13% κφλν ζηελ πεξίπησζε πώληζης (τονδρικώς ή λιανικώς) ηων δικών ηοσς προϊόνηων, δειαδή ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξάγεη νη ίδηνη (θαη κφλν απηά) είηε απφ δηθφ ηνπο θαηάζηεκα είηε ζε ιατθέο αγνξέο. Δπνκέλσο, πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή 13% ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, είλαη ηα πσινχκελα πξντφληα λα παξάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ παξαγσγφ θαη λα κελ έρνπλ ππνζηεί κεηαπνίεζε. ηελ έλλνηα ηεο κεηαπνίεζεο δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ε απιή ζπζθεπαζία. ηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ πσιεί (ιηαληθψο ή ρνλδξηθψο), παξάιιεια κε ηα δηθά ηνπ, θαη πξντφληα πνπ έρεη πξνκεζεπηεί απφ άιινπο παξαγσγνχο, ηφηε ζεσξείηαη φηη αζθείηαη παξάιιεια επηρεηξεκαηηθή εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη γηα ηα έζνδα απηά (δειαδή γηα ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πψιεζε πξντφλησλ ηξίησλ, θαη κφλν γηα απηά) εθαξκφδεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 (26% ή 33%). Δπίζεο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 13% δελ εθαξκφδεηαη γηα δξαζηεξηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ παξαπάλσ παξαγσγψλ (π.ρ. κίζζσζε αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.), θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζπληζηά παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο θαη φρη αγξνηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 3

4 Παξνκνίσο, ε ακνηβή πνπ ηπρφλ ιακβάλεη παξαγσγφο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν ίδηνο ζε άιινπο αγξφηεο δελ απνηειεί αγξνηηθφ εηζφδεκα. ηη) Πεξαηηέξσ, ε δεκία πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηεο εκπνξηθήο ή αγξνηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε βάζε ηηο νηθίεο δηαηάμεηο, σζηφζν ε δεκία ηνπ ελφο θιάδνπ δελ ζπκςεθίδεηαη κε θέξδε ηνπ άιινπ θαζφζνλ ην απνηέιεζκα ηνπ θαζελφο θνξνινγείηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ απνθηνχλ εηζφδεκα σο δηεπζπληέο ή κέιε Γ.. εηαηξείαο ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή λνκηθήο νληφηεηαο, κε ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή θνξνινγνχληαη σο απνθηψληεο εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο (πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12). Αληίζεηα, φηαλ παξέρνπλ ππεξεζίεο πέξαλ ηεο ηδηφηεηαο απηήο π.ρ. σο κεραληθνί, ινγηζηέο, δηθεγνξηθέο ππεξεζίεο θ.ιπ., ζηελ ίδηα εηαηξεία-λνκηθφ πξφζσπν απφ ηελ νπνία απνθηνχλ εηζφδεκα σο δηεπζπληέο ή κέιε Γ.. θαη αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ζχκβαζε ή φρη, ην εηζφδεκα ηνπο απηφ πξνέξρεηαη απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. ΠΗΝΑΚΑ Ε. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔ ΑΠΛΟΓΡΑΦΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ Σα θπζηθά πξφζσπα κε απινγξαθηθά βηβιία, κεηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ απνηειέζκαηνο ζηνλ ππνπίλαθα δ ηνπ πίλαθα Σ ηνπ εληχπνπ Δ3, αλακνξθψλνπλ ηα θέξδε ηνπο θαηά πεξίπησζε επί ηνπ πίλαθα απηνχ (θσδ.319,318,312,382,324,592,313) θαη ην ηειηθφ θορολογηηέο απνηέιεζκα ησλ κωδ. 346, 347 και 348 θαηά πεξίπησζε, κεηαθέξεηαη ζηε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Δ1). ηνλ κωδ.324 αλαγξάθνληαη ηα απαιιαζζφκελα θέξδε απφ παξαγσγή θαη δηάζεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ΓΔΖ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ.4172/2013 πξνθεηκέλνπ γηα αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. Σα θέξδε απηά αλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηα απινγξαθηθά βηβιία, αθαηξνχληαη απφ ηα θέξδε ηνπ ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα θνξνινγεηέα θαζαξά απνηειέζκαηα. Όζνλ αθνξά θπζηθά πξφζσπα/αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κεηαθέξνληαη ζηνλ θσδ ηνπ εληχπνπ Δ1. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν κωδ. 319 αθνξά ηνπο ζπγγξαθείο, κνπζνπξγνχο θαη θαιιηηέρλεο δσγξάθνπο ή γιχπηεο ή ραξάθηεο γηα ηνπο νπνίνπο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.7 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ.2238/1994 ην θαζαξφ ηνπο εηζφδεκα θαηαλέκεηαη γηα λα 4

5 θνξνινγεζεί κέρξηο φηνπ «εμαληιεζεί» ε ηζρχο ηεο δηάηαμεο, δειαδή θνξνινγεζεί θαη ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ εηζνδήκαηνο ζην αληίζηνηρν θνξνινγηθφ έηνο. Ο θσδηθφο απηφο ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά κε ηνλ κωδ.593 (1 ε ζειίδα ηνπ εληχπνπ Δ3). Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο κε δηπινγξαθηθά βηβιία ν πίλαθαο Ζ παξακέλεη σο είρε θαη δηαγξάθεθαλ ν πίλαθαο Η γηα ηνλ απηνέιεγρν, θαζφζνλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ.3296/2004 δελ ηζρχνπλ γηα ην θνξνινγηθφ έηνο Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ηα αλαθεξφκελα πην πάλσ εθαξκφδνληαη κφλν γηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο), θαζφζνλ ν Πίλαθαο Ε δελ ζπκπιεξψλεηαη απφ λνκηθά πξφζσπα πνπ ηεξνχλ απινγξαθηθά βηβιία. ΠΗΝΑΚΑ Η. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΔΡΓΩΝ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ηνλ πίλαθα απηφ παξέκεηλε κφλν ν ππνπίλαθαο πνπ αθνξά ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο θαζφζνλ ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ.23 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013 αλαθέξεηαη κφλν ζηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο (αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ) θαη δελ αθνξά γεληθά ηηο ηερληθέο επηρεηξήζεηο. Με ηηο σο άλσ δηαηάμεηο εθαξκφδεηαη ν ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ πσινχλ νηθνδνκέο ησλ νπνίσλ ε άδεηα θαηαζθεπήο εθδφζεθε απφ θαη κεηά. Δηδηθά, γηα ηηο αηνκηθέο οικοδομικές επιτειρήζεις, φπνπ κέρξη ίζρπαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: Με βάζε ηε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 23 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4172/2013, νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ εθαξκφδνληαη γηα αθίλεηα γηα ηα νπνία ε άδεηα θαηαζθεπήο έρεη εθδνζεί απφ ηελ θαη κεηά. Γειαδή, γηα πσιήζεηο νηθνδνκψλ απφ θαη κεηά νη επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ, εμάγνπλ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα φηαλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί απφ θαη κεηά, ελψ γηα πσιεζέληα αθίλεηα κε εκεξνκελία έθδνζεο ηεο άδεηαο κέρξη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994. Σίζεηαη ζέκα, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4172/2013, ην πψο ζα πξνζδηνξηζηεί ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα απφ αθίλεηα πνπ ήδε έρνπλ αλεγεξζεί ζε πξνεγνχκελα έηε θαη πσινχληαη απφ θαη κεηά πνπ εθαξκφδεηαη ν 5

6 ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ, ελψ ην θφζηνο θαηαζθεπήο έρεη θαηαρσξεζεί ζην έηνο θαηαζθεπήο ηεο νηθνδνκήο. Δπ απηνχ δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: α) Γηα πσιήζεηο αθηλήησλ απφ θαη κεηά, ησλ νπνίσλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε απφ θαη κεηά, γηα λα εμαρζεί νξζφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα, ιακβάλνληαη ππφςε νη θαηαρσξεζείζεο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηα πσιεζέληα αθίλεηα, έζησ θαη αλ απηέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θνξνινγηθφ έηνο, δειαδή ζην έηνο ή ζηα έηε θαηαζθεπήο. Δηδηθφηεξα, νη δαπάλεο αλέγεξζεο (θφζηνο), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο θαη κέρξη , γηα ηηο νηθνδνκέο πνπ πσιήζεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2014 ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ απνηειέζκαηνο απφ πσιήζεηο νηθνδνκψλ ηνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αλεγείξνπλ νηθνδνκέο πξνο πψιεζε φηαλ κεηά ηελ αλέγεξζε ηνπο, επαθνινπζήζεη εθκεηάιιεπζε ηεο νηθνδνκήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, φπσο εθκίζζσζε, ηδηνρξεζηκνπνίεζε θιπ., ηφηε ηα ελ ιφγσ αθίλεηα απνθηνχλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελζψκαηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ ηεο επηρείξεζεο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα εκπνξεχζηκα ζηνηρεία απηήο, νπφηε θαηά ηελ πψιεζε απηψλ ε επηρείξεζε απνθηά εηζφδεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ινγηζηηθά θαη θνξνινγείηαη σο εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα ηνπ ρξφλνπ έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο. β) Γηα νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηα πσιεζέληα αθίλεηα ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα έρεη εθδνζεί πξηλ ηελ , αλεμάξηεηα εάλ απηή ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην θέξδνο απφ ηελ πψιεζή ηνπο ζα ππνινγηζηεί κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, δειαδή κε ζπληειεζηή 20% επί ησλ πσιήζεσλ. Ζ ξχζκηζε απηή έρεη εθαξκνγή γηα νηθνδνκέο κε άδεηα πξηλ ηελ , αλεμάξηεηα ηνπ εχξνπο ηεο παιαηφηεηαο ηεο νηθνδνκήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε πνπ ηέζεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. γ) Σέινο, γηα νηθνδνκέο πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηεο /1717/389/Α0014/ΠΟΛ.:1038/ Απφθαζεο, εμαηξέζεθαλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Κψδηθα Φ.Π.Α. (λ. 2859/2000), εθφζνλ είραλ θαηαζέζεη πιήξε θάθειν ζηελ πνιενδνκία γηα ηελ έθδνζε ή ηελ αλαζεψξεζε ηεο άδεηαο θαη είρε ππνγξαθεί πξνζχκθσλν θαη εξγνιαβηθφ ζπκβφιαην θαηαζθεπήο κέρξη ηελ , γίλεηαη δεθηφ φηη, έζησ θαη αλ ε άδεηα νηθνδνκήο εθδφζεθε κεηά ηελ λα θνξνινγνχληαη κε ηνλ ηεθκαξηφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ.2238/1994, θαζφζνλ γηα ηηο νηθνδνκέο απηέο δελ 6

7 ππήξρε ππνρξέσζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο αλέγεξζεο θαηά νηθνδνκή θαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπιινγήο ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο (δαπάλεο αλέγεξζεο γηα θάζε νηθνδνκή). Β) ΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ. Ζ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2014 ηξνπνπνηείηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ πνπ αλακνξθψλνληαη γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22, 22 Α, 23, 24 θαη 26 ηνπ λ.4172/2013 (εθπηπηφκελεο θαη κε εθπηπηφκελεο επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο, πξνβιέςεηο θ.ιπ.). Οη Πίλαθεο πνπ αθνξνχζαλ ηηο δαπάλεο ησλ Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ θαζψο θαη ε θαηάζηαζε γηα ηελ θηλεηή ηειεθσλία απαιείθζεθαλ θαζφζνλ θαηαξγήζεθαλ νη αληίζηνηρεο δηαηάμεηο (άξζξν 31 λ.2238/1994). Δπηζεκαίλεηαη φηη ν πξνθαηαβιεηένο θφξνο αξρηηεθηφλσλ κεραληθψλ δελ αλαγξάθεηαη ζηελ θαηάζηαζε θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. Σέινο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαηά πεξίπησζε ε ΠΟΛ.1235/ εγθχθιηνο καο, κε ηελ νπνία δφζεθαλ νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο θαηάζηαζεο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο. Ακριβές Ανηίγραθο Ζ Προϊζηαμένη ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος Γιοίκηζης. Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΑΒΒΑΪΓΟΤ 7

8 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: Η. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ-ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 1. Απνδέθηεο πίλαθα Β (εθηφο ηνπ αξηζκνχ 2 απηνχ) 2. Κεληξηθή Τπεξεζία.Γ.Ο.Δ. θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηεο 3. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 4. Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ (Με ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.) 5. Απνδέθηεο πηλάθσλ Α, Σ (εθηφο ησλ αξηζ.1 θαη 2 απηνχ), Ε (εθηφο ησλ αξηζκψλ 3, 4 θαη 7), Ζ, Θ, Η, ΗΑ, ΗΒ, ΗΓ, ΗΓ, ΗΔ, ΗΣ, ΗΕ, ΗΖ, ΗΘ, Κ, ΚΑ, ΚΒ θαη ΚΓ 6. Πεξηνδηθφ «ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ». ΗΗ. ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2. Γξαθείν θ. Αλαπι.Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 3. Γξαθείν θαο Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 4. Γξαθεία θ.θ. Γεληθψλ Γ/ληψλ 5. Γξαθείν Σχπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθφξεζεο Πνιηηψλ 7. Γ/λζε Δθαξκνγήο Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκαηα Α (10), Β'(10) 8. Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Γ.Γ.Γ.Δ. 9. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γ/ληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 10. Γ/λζεηο, Απηνηειή Σκήκαηα θαη Απηνηειή Γξαθεία ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. 8

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ. Αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Ηνπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013.

ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 18, 21 και 45 ηος άπθπος 3 ηος ν.4110/2013. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑTA: A - Β Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 2013 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φοπολογική μεηασείπιζη ηυν πποβλέτευν για απόζβεζη επιζθαλών απαιηήζευν μεηά ηην έναπξη ιζσύορ ηυν διαηάξευν ηος νέος Κ.Φ.Δ. (ν.4172/2013). ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΩΗ-ΥΨΥ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ. Αζήλα, 26 Ηνπλίνπ 2013 ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ(Γ12) ΣΜΖΜΑ Α ΗΗ. ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ. ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ (Γ6) ΣΜΖΜΑΣΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 13 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Οθησβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ : ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ Β ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ Σεο ΥΑΣΕΖΠΑΟΤ ΔΛΔΝΖ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα θ. ΚΔΡΔΝΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΠΡΟ: Ω Π.Γ Πιεξνθνξίεο : Γφζεο Δι. Σειέθσλν : 210 3375149 FAX : 210 3375001 ΕΠΕΙΓΟΝ Αζήλα, 24 επηεκβξίνπ 2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ(Γ12)) ΣΜΗΜΑ Γ - Β Αξ. Πξση.: ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Η-Α0Β FAX : 210 3375354 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΧΣ. ΣΗ ΓΝΧΜΟΓΟΣΗΗ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΙ ΣΗ ΔΛΙΓΑ 7 (478 ανηί 479), ΓΙΟΡΘΧΗ ΣΟΤ ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 62 ΚΑΙ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΚΑΣΑΥ.ΗΜΔΙΧΜΑΣΧΝ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013

ΠΟΛ. 1179 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΗ-4ΙΒ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: B 1762/ 19.7.2013 ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Ηνπιίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν

Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Πξαθηηθόο θνξνινγηθόο νδεγόο: κέξνο 7 ν Ση πξέπεηλα πξνζέμνπκεζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ηεο δήισζεο. Βήκα - βήκα θαη θσδηθό θσδηθό ηα έληππα Δ1, E2, Δ3, κε παξαδείγκαηα θαη αζθήζεηο. Ση ηζρύεη γηα θάζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΝΟΜΗΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ ΛΑΕΑΡΗΓΟΤ Η. ΠΑΡΘΡΔΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ ΚΑΒΑΛΑ ΟΚΣΩΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΟΛ. 1006 ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΜΗΜΑ Γ Σαχ. Δ/νζη: Καξ. εξβίαο 10 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ

ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ A.T.E.I. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑ Β & Γ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΠΟΠΣΔΤΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : κ. ΚΔΡΔΝΙΓΟΤ ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΙΜΙΣΛΙΩΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα