A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης."

Transcript

1 A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης εκτός οδού εντός των οικισµών του ήµου Θέρµης Στη Θέρµη και στο ηµοτικό Κατάστηµα Θέρµης, σήµερα την 3η Ιουνίου 2013 ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης µετά από την αριθµ.18694/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε καθένα Σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6 µέλη, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Σαµαράς Σωκράτης, πρόεδρος Αποστόλου Στυλιανός Γακούδη Βασιλική Καρκατζίνος Νικόλαος Χίνη ήµητρα Χρυσοχόου Παύλος ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαφιλίππου Νικόλαος Σαµαράς Νικηφόρος Στάθης Κων/νος Στη συνεδρίαση παρέστη και η υπάλληλος του ήµου,τσανούκα Πηνελόπη, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Επιτροπής εισήγηση του αρµόδιου Τµήµατος της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά µε το αντικείµενο του θέµατος στην οποία διαλαµβάνονται γενικά οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και πεζοδρόµου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού, εντός των οικισµών του ήµου Θέρµης. Πιο συγκεκριµένα στην εισήγηση αναφέρεται ότι ως ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης οχηµάτων νοούνται: α. Οι χώροι στάθµευσης οχηµάτων σε πυλωτές, υπαίθριους ή στεγασµένους χώρους οικοδοµών, όπως προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής Υπηρεσίας. β. Οι χώροι στάθµευσης εντός οικοπέδων, δοµηµένων ή αδόµητων, µε την προϋπόθεση ότι διατίθεται, αφενός επαρκής χώρος για τη στάθµευση των κατά περίπτωση οχηµάτων, και, αφετέρου, ο απαιτούµενος χώρος για τους ελιγµούς εισόδου-εξόδου. Ειδικά για την περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων ο χώρος στάθµευσης εντός του οικοπέδου πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 2,50 µ. x 5,0 µ. Για τη διαµόρφωση της εισήγησης λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες διατάξεις της νοµοθεσίας: 1

2 -Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), η οποία δεν τροποποιήθηκε µε τον ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α), και σύµφωνα µε την οποία: «4. Ο οδηγός δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί σε. πλατείες, πεζόδροµους, πεζοδρόµια,. ή ειδικά ερείσµατα, τα οποία προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, εκτός από περιπτώσεις απολύτου ανάγκης ή όταν ειδικές ρυθµίσεις το επιτρέπουν.». -Το εδ. 2 της παρ. 2 του άρθρου 39 παρ. του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), το οποίο δεν τροποποιήθηκε µε τον ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α), και σύµφωνα µε το οποίο: «Σε σηµασµένους µε ειδική σήµανση πεζοδρόµους, τα οχήµατα τα οποία επιτρέπεται να εισέλθουν σε αυτούς οφείλουν να κινούνται µε ταχύτητα βαδίσµατος και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς. Στους οδηγούς των οδικών οχηµάτων επιβάλλεται να παραχωρούν προτεραιότητα σε διαβάσεις πεζών ή ποδηλατιστών, όταν σε αυτές κινούνται πεζοί ή ποδηλατιστές αντίστοιχα.». -Η παρ. 5 του άρθρου 48 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), η οποία δεν τροποποιήθηκε µε τον ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α), και σύµφωνα µε την οποία: «Η κατάληψη επιφάνειας πεζοδρόµου για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός γι αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος-έξοδος οχηµάτων άµεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων». -Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), η οποία δεν τροποποιήθηκε µε τον ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α), και σύµφωνα µε την οποία: «3. Η στάθµευση οχήµατος στο οδόστρωµα απαγορεύεται:. β) Μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχηµάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεµποδίζεται η είσοδος έξοδος οχηµάτων εξ αυτής.». -Οι παρ. 1, 2, 6 και 7 του άρθρου 13 του Β / , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 3254/2004, σύµφωνα µε τις οποίες: «1. Επιτρέπεται η, υπέρ δήµου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των χρησιµοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόµια, οδούς, πλατείας και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την εφαρµογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων µεταξύ της θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτµήσεις γωνιών οικοδοµικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις πεζοδροµίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν. 2. Τα τµήµατα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις της χρήσεως, καθορίζονται δι' αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου Ο προτιθέµενος να χρησιµοποιήσει τους κοινόχρηστους χώρους ή το υπέδαφός τους, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, υποβάλλει πριν από τη χρήση σχετική αίτηση στον οικείο δήµο ή κοινότητα. Στην αίτηση αναγράφονται: (α) το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης και (β) η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούµενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού... 2

3 Προκειµένης χορηγήσεως της άδειας χρήσης, η αστυνοµική αρχή µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την παραλαβή του σχετικού ερωτήµατος του δήµου ή της κοινότητας, γνωµατεύει αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων που επιβάλλουν τη µη χορήγηση της αιτουµένης αδείας οπότε δεν χορηγείται αύτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωµάτευση της αστυνοµικής αρχής. 7. Χορηγηθείσα άδεια χρήσεως των κατά τας προηγουµένας παραγράφους χώρων ανακαλείται υποχρεωτικώς υπό του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος εντός δεκαηµέρου από της εγγράφου ειδοποιήσεώς του υπό της αστυνοµικής αρχής, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων ή ένεκα ληφθέντων µέτρων παρά δηµοσίας, δηµοτικής ή κοινοτικής αρχής.». Σχετικές µε το θέµα Αποφάσεις των ηµοτικών Συµβουλίων των ήµων Θέρµης και Μίκρας είναι οι ακόλουθες, οι οποίες αναφέρονται µόνο σε χρήση πεζοδροµίων και όχι πεζοδρόµων: - Η υπ αριθ. 261/1999 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης µε Θέµα: «Καθορισµός τµηµάτων κοινοχρήστων δηµοτικών χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης µε άδεια σε ιδιώτες και καθορισµός τελών για τη χρήση των χώρων αυτών», και, ειδικότερα, η παρ. Α 4 του αποφατικού της. Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή, για κάθε οικοδοµή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µέχρι δύο τµηµάτων πεζοδροµίου για την είσοδο και έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης εκτός οδού, των οποίων το πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 µ. Κατ εξαίρεση, εφόσον υπάρχει βεβαιωµένη ανάγκη από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η παραχώρηση επιπλέον τµηµάτων. Επίσης, η Απόφαση αυτή ορίζει ότι η χρήση του κοινόχρηστου χώρου (πεζοδροµίου) επιβαρύνεται µε τέλος, κατά τ.µ. κοινοχρήστου χώρου, το οποίο διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή (Ζώνη) που βρίσκεται ο χώρος και κυµαίνεται από δρχ. ως δρχ. Συγκεκριµένα, στη Ζώνη Α (4.500 δρχ./τ.µ.) περιλαµβάνεται η περιοχή της Πλατείας Παραµάνα Θέρµης, όλες οι οδοί που ξεκινούν από αυτήν και η οδός Καπ. Χάψα (πρώην Χαλκιδικής). Στη Ζώνη Β (3.000 δρχ./τ.µ.) περιλαµβάνεται το υπόλοιπο τµήµα του οικισµού της Θέρµης, στη Ζώνη Γ (2.000 δρχ./τ.µ.) περιλαµβάνονται οι οικισµοί Ν. Ραιδεστού, Ν. Ρυσίου και Τριαδίου και στη Ζώνη (1.000 δρχ./τ.µ.) περιλαµβάνεται ο οικισµός Ταγαράδων. Τα τέλη αναπροσαρµόστηκαν µε τις υπ αριθ. 612/2002, 552/2007 και 523/2012 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου (µε την τελευταία, ειδικά για τη διέλευση σε χώρους στάθµευσης εκτός οδού, το τέλος ορίστηκε σε 7,0/τ.µ.). - Η υπ αριθ. 335/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης µε Θέµα: «Υλοποίηση του έργου «Κρασπεδώσεις οδών επέκτασης οικισµού Θέρµης» µε σηµειακή τροποποίηση της υπ αριθµ. 73/2010 µελέτης (οδός Μ. Σαχτούρη)», και, ειδικότερα, τα σηµεία (β) και (γ) του αποφατικού της. Με την Απόφαση αυτή δίνεται δυνατότητα στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσίων του ήµου να παραχωρεί τη χρήση τµηµάτων του πεζοδροµίου κατά παρέκκλιση της ανωτέρω υπ αριθ. 261/1999 Απόφασης, κατά περίπτωση, υπό ορισµένες προϋποθέσεις. 3

4 - Η υπ αριθ. 191/2008 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Μίκρας µε Θέµα: «Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών εισόδου-εξόδου σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης». Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή, για τη χορηγούµενη άδεια επιβάλλεται τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (στις περιπτώσεις που υπάρχει πεζοδρόµιο), το οποίο ανέρχεται σε 10,0/τ.µ. κοινοχρήστου χώρου, ετησίως. Κατ εξαίρεση, η άδεια χορηγείται ατελώς στους τριτέκνους, πολυτέκνους και στα άτοµα µε αναπηρία, εφόσον προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ιδιότητάς τους. - Από την έρευνα που έκανε η Υπηρεσία δεν βρέθηκε σχετική Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Βασιλικών. Με το υπ αριθ. πρωτ. 6261/ έγγραφο της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου, διαβιβάστηκε η υπ αριθ. πρωτ. 6262/ σχετική εισήγηση προς τους Προέδρους των Συµβουλίων των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου, µε την οποία ζητήθηκε η γνώµη των Συµβουλίων, τα οποία έλαβαν τις παρακάτω σχετικές αποφάσεις µε αριθµούς: 22/2013 της ηµοτικής Κοινότητας Θέρµης, 7/2013 της ηµοτικής Κοινότητας Ν. Ρυσίου, 1/2013 της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού, 2/2013 της Τοπικής Κοινότητας Ταγαράδων, 8/2013 της ηµοτικής Κοινότητας Τριλόφου, 7/2013 της ηµοτικής Κοινότητας Πλαγιαρίου, 3/2013 της Τοπικής Κοινότητας Καρδίας, 2/2013 της Τοπικής Κοινότητας Κ. Σχολαρίου, 16/2013 της ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών, 1/2013 της Τοπικής Κοινότητας Περιστεράς και 1/2013 της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής Κατόπιν ο Πρόεδρος λαµβάνοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και συγκεκριµένα τις διατάξεις: - των άρθρων 16 παρ. 4, 39 παρ. παρ. 2 εδ. 2 και 34 παρ. 3 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α), - του άρθρου 13 παρ. 6 του Β / , όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 3254/2004, - των άρθρων 72 παρ. 1 ζ, 73 παρ. 1 Β v, 83 παρ. 2 ε και 84 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), και - του άρθρου 75 Ι γ 4 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), β. Τις υπ αριθ. 261/1999, 612/2002, 552/2007, 335/2012 και 523/2012 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, καθώς και την υπ αριθ. 191/2008 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Μίκρας, γ. Τις προαναφερθείσες Αποφάσεις των Συµβουλίων των ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ήµου Θέρµης δ. Το γεγονός ότι απαιτείται ενιαίος τρόπος καθορισµού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης άδειας στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου για την εξυπηρέτηση της εισόδου και της εξόδου οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης εκτός οδού, εντός των οικισµών του ήµου Θέρµης, ε. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3.6 της υπ αριθ / (ΦΕΚ 2544 Β) Απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Κατάρτιση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ήµου Θέρµης Νοµού Θεσσαλονίκης», όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθ. οικ / Απόφαση του ιδίου (ΦΕΚ 3135 Β), σύµφωνα µε τις 4

5 οποίες, στις αρµοδιότητες του Τµήµατος Συγκοινωνιακών, Κυκλοφοριακών, Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Θέρµης περιλαµβάνεται και η χορήγηση αδειών εισόδου εξόδου για κατοικίες και επαγγελµατικούς χώρους και αδειών κατασκευής κρασπέδων, πρότεινε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης να εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη σχετικής κανονιστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 και 75 παρ. Ι γ3 και γ13 του ν. 3463/2006,όπου θα ρυθµίζονται τα παρακάτω: α. Το Τµήµα Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου χορηγεί άδειες στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και άδειες διέλευσης από πεζοδρόµους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού, εντός των οικισµών του ήµου Θέρµης και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριµένο και θεσµοθετηµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Ως ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού νοούνται: i. Οι χώροι στάθµευσης οχηµάτων σε πυλωτές, υπαίθριους ή στεγασµένους χώρους οικοδοµών, όπως προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής Υπηρεσίας. ii. Οι χώροι στάθµευσης εντός οικοπέδων, δοµηµένων ή αδόµητων, µε την προϋπόθεση ότι διατίθεται, αφενός επαρκής χώρος για τη στάθµευση των κατά περίπτωση οχηµάτων, και, αφετέρου, ο απαιτούµενος χώρος για τους ελιγµούς εισόδου-εξόδου. Ειδικά για την περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων ο χώρος στάθµευσης εντός του οικοπέδου πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 2,50 µ. (πλάτος) x 5,0 µ. (µήκος) και επαρκές ελεύθερο ύψος. β. Για κάθε οικοδοµή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µέχρι δύο τµηµάτων πεζοδροµίου για την είσοδο και έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης εκτός οδού, των οποίων το πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 µ. (µη συµπεριλαµβανοµένων των µηκών προσαρµογής του κεκλιµένου επιπέδου, το µήκος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 1,0 µ. εκατέρωθεν). Κατ εξαίρεση, εφόσον υπάρχει βεβαιωµένη ανάγκη από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης επιπλέον τµηµάτων του πεζοδροµίου, κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη: i. την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη διατήρηση ελεύθερων χώρων πεζοδροµίων για την κίνηση των πεζών ii. iii. iv. το µέγεθος του οικοπέδου και των κτιρίων τον αριθµό των εξυπηρετουµένων κατοικιών (µέχρι µία θέση στάθµευσης ανά κατοικία), και τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης που δεσµεύονται εντός του οικοπέδου (υπόγειων και στεγασµένων), σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. γ. Σε περίπτωση ύπαρξης κατασκευασµένου πεζοδροµίου κατά µήκος της εισόδου-εξόδου, κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) µε υποβάθµιση του κρασπέδου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε µέριµνα και δαπάνη του ενδιαφεροµένου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εκδίδεται µετά από έλεγχο εκ µέρους της Υπηρεσίας της ορθής κατασκευής του κεκλιµένου επιπέδου. 5

6 εν απαιτείται κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου αν το ύψος του κρασπέδου είναι µικρότερο των 8 εκ. από το οδόστρωµα. δ. Για την έκδοση της άδειας η Υπηρεσία ζητά τη γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος Τροχαίας, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη µη χορήγηση αυτής. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης της Τροχαίας εντός 15 ηµερών, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωµοδότησή της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και της ισχύουσας νοµοθεσίας. ε. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες των κτισµάτων του οικοπέδου που θα εξυπηρετηθεί από την παραχώρηση της χρήσης του πεζοδροµίου, ή από έναν από αυτούς, οπότε θα συνοδεύεται από Υπεύθυνες ηλώσεις των υπολοίπων, µε τις οποίες θα δηλώνεται αφενός ότι η αίτηση γίνεται και εξ ονόµατός τους και, αφετέρου, ότι γνωρίζουν όλα τα στοιχεία της αίτησης. Επίσης, η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο ειδικό πληροφοριακό έντυπο της Υπηρεσίας. στ. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν, µε δαπάνη τους, κατάλληλη πινακίδα σήµανσης για την υπόδειξη της εισόδου- εξόδου οχηµάτων (πινακίδα Ρ-40 του Κ.Ο.Κ.), στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός της χορηγηθείσας άδειας. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εµποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια κ.λ.π.) επί του οδοστρώµατος ή του πεζοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α). Σε περίπτωση τοποθέτησης σταθερών ή κινητών εµποδίων, η ηµοτική Αστυνοµία Θέρµης θα προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. ζ. Σε περίπτωση ισογείου καταστήµατος ή άλλου χώρου που έχει κατασκευαστεί για διαφορετική χρήση, και το οποίο πρόκειται να µετατραπεί σε χώρο στάθµευσης, απαιτείται επιπλέον προσκόµιση της σχετικής άδειας αλλαγής χρήσης από τη ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ήµου Θέρµης. η. Η χορηγηθείσα άδεια θα ανανεώνεται ετησίως µε την υποβολή αίτησης στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Θέρµης, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του (των) αιτούντος (ων) ότι δεν έχουν µεταβληθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων γίνεται εκ νέου ο έλεγχος από την Υπηρεσία και χορηγείται νέα άδεια αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας. θ. Ο ήµος δε δεσµεύεται για χορήγηση άδειας, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων των οικοδοµικών αδειών, που περιλαµβάνουν εκ των υστέρων νοµιµοποίηση θέσεων στάθµευσης. ι. Σε περίπτωση µη έκδοσης της απαιτούµενης ως άνω άδειας, ο ήµος Θέρµης επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόµιµο µέτρο για την επιβολή αυτής της υποχρέωσης. ια. Το ύψος του ετήσιου τέλους που θα επιβληθεί καθώς και τον τρόπο υπολογισµού του θα εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο µε σχετική απόφαση που θα λάβει η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου λόγω αρµοδιότητας. ιβ. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, ο ήµος την ανακαλεί και αν έχουν πραγµατοποιηθεί εργασίες στο πεζοδρόµιο (υποβάθµιση κρασπέδου, κεκλιµένο πεζοδρόµιο), αυτό αποκαθίσταται µε µέριµνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Επίσης, σε 6

7 ιγ. περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις ατέλειας κατά τη χορήγηση της άδειας, ο ήµος επιβάλλει τα ισχύοντα τέλη κατά την ανανέωσή της. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, καταργούνται: (α) οι υπ αριθ. 261/1999 και 552/2007 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, ως προς το µέρος τους που αφορά την παραχώρηση της χρήσης πεζοδροµίων για την ανάγκη διέλευσης οχηµάτων σε χώρους στάθµευσης µέσα σε ιδιοκτησίες, (β) η υπ αριθ. 335/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, και (γ) η υπ αριθ. 191/2008 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Μίκρας. Κλείνοντας την εισήγησή του ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής µετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και της αρµόδιας Υπηρεσίας κι έλαβε υπόψη της τις προαναφερθείσες αποφάσεις των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων,το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε αναλυτικά παραπάνω, σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ. 1 Β v του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 και 75 παρ. Ι γ3 και γ13 του Ν. 3463/2006,όπου θα ρυθµίζονται τα παρακάτω: α. Το Τµήµα Σ.Κ.Υ.Ε.Ε. της ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου χορηγεί άδειες στιγµιαίας χρήσης πεζοδροµίου και άδειες διέλευσης από πεζοδρόµους ή οδούς ήπιας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης (εισόδου και εξόδου) οχηµάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού, εντός των οικισµών του ήµου Θέρµης και των περιοχών επέκτασής τους, όπου υπάρχει εγκεκριµένο και θεσµοθετηµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Ως ιδιωτικοί χώροι στάθµευσης οχηµάτων εκτός οδού νοούνται: i. Οι χώροι στάθµευσης οχηµάτων σε πυλωτές, υπαίθριους ή στεγασµένους χώρους οικοδοµών, όπως προβλέπονται από την οικοδοµική άδεια της αρµόδιας πολεοδοµικής Υπηρεσίας. ii. Οι χώροι στάθµευσης εντός οικοπέδων, δοµηµένων ή αδόµητων, µε την προϋπόθεση ότι διατίθεται, αφενός επαρκής χώρος για τη στάθµευση των κατά περίπτωση οχηµάτων, και, αφετέρου, ο απαιτούµενος χώρος για τους ελιγµούς εισόδου-εξόδου. Ειδικά για την περίπτωση επιβατικών αυτοκινήτων ο χώρος στάθµευσης εντός του οικοπέδου πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις 2,50 µ. (πλάτος) x 5,0 µ. (µήκος) και επαρκές ελεύθερο ύψος. β. Για κάθε οικοδοµή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης µέχρι δύο τµηµάτων πεζοδροµίου για την είσοδο και έξοδο οχηµάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθµευσης εκτός οδού, των οποίων το πλάτος δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 µ. (µη συµπεριλαµβανοµένων των µηκών προσαρµογής του κεκλιµένου επιπέδου, το µήκος των οποίων δεν θα υπερβαίνει το 1,0 µ. εκατέρωθεν). Κατ εξαίρεση, εφόσον υπάρχει βεβαιωµένη ανάγκη από την Υπηρεσία, είναι δυνατή η παραχώρηση της χρήσης επιπλέον τµηµάτων του πεζοδροµίου, κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη: 7

8 i. την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος και τη διατήρηση ελεύθερων χώρων πεζοδροµίων για την κίνηση των πεζών ii. iii. iv. το µέγεθος του οικοπέδου και των κτιρίων τον αριθµό των εξυπηρετουµένων κατοικιών (µέχρι µία θέση στάθµευσης ανά κατοικία), και τον αριθµό των θέσεων στάθµευσης που δεσµεύονται εντός του οικοπέδου (υπόγειων και στεγασµένων), σύµφωνα µε την οικοδοµική άδεια. γ. Σε περίπτωση ύπαρξης κατασκευασµένου πεζοδροµίου κατά µήκος της εισόδου-εξόδου, κατασκευάζεται κεκλιµένο επίπεδο (ράµπα) µε υποβάθµιση του κρασπέδου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, µε µέριµνα και δαπάνη του ενδιαφεροµένου. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια εκδίδεται µετά από έλεγχο εκ µέρους της Υπηρεσίας της ορθής κατασκευής του κεκλιµένου επιπέδου. εν απαιτείται κατασκευή κεκλιµένου επιπέδου αν το ύψος του κρασπέδου είναι µικρότερο των 8 εκ. από το οδόστρωµα. δ. Για την έκδοση της άδειας η Υπηρεσία ζητά τη γνωµοδότηση του αρµόδιου Τµήµατος Τροχαίας, το οποίο θα βεβαιώνει ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας των πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη µη χορήγηση αυτής. Σε περίπτωση µη ανταπόκρισης της Τροχαίας εντός 15 ηµερών, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωµοδότησή της, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας και της ισχύουσας νοµοθεσίας. ε. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες των κτισµάτων του οικοπέδου που θα εξυπηρετηθεί από την παραχώρηση της χρήσης του πεζοδροµίου, ή από έναν από αυτούς, οπότε θα συνοδεύεται από Υπεύθυνες ηλώσεις των υπολοίπων, µε τις οποίες θα δηλώνεται αφενός ότι η αίτηση γίνεται και εξ ονόµατός τους και, αφετέρου, ότι γνωρίζουν όλα τα στοιχεία της αίτησης. Επίσης, η αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στο ειδικό πληροφοριακό έντυπο της Υπηρεσίας. στ. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν, µε δαπάνη τους, κατάλληλη πινακίδα σήµανσης για την υπόδειξη της εισόδου- εξόδου οχηµάτων (πινακίδα Ρ-40 του Κ.Ο.Κ.), στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθµός της χορηγηθείσας άδειας. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εµποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια κ.λ.π.) επί του οδοστρώµατος ή του πεζοδροµίου, σύµφωνα µε το άρθρο 48 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α). Σε περίπτωση τοποθέτησης σταθερών ή κινητών εµποδίων, η ηµοτική Αστυνοµία Θέρµης θα προβαίνει σε όλες τις νόµιµες ενέργειες. ζ. Σε περίπτωση ισογείου καταστήµατος ή άλλου χώρου που έχει κατασκευαστεί για διαφορετική χρήση, και το οποίο πρόκειται να µετατραπεί σε χώρο στάθµευσης, απαιτείται επιπλέον προσκόµιση της σχετικής άδειας αλλαγής χρήσης από τη ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ήµου Θέρµης. η. Η χορηγηθείσα άδεια θα ανανεώνεται ετησίως µε την υποβολή αίτησης στη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ήµου Θέρµης, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του (των) αιτούντος (ων) ότι δεν έχουν µεταβληθεί τα στοιχεία που υποβλήθηκαν µε την αρχική αίτηση. Σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων γίνεται εκ νέου ο έλεγχος από την Υπηρεσία και χορηγείται νέα άδεια αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας. 8

9 θ. Ο ήµος δε δεσµεύεται για χορήγηση άδειας, σε περιπτώσεις τροποποιήσεων των οικοδοµικών αδειών, που περιλαµβάνουν εκ των υστέρων νοµιµοποίηση θέσεων στάθµευσης. ι. Σε περίπτωση µη έκδοσης της απαιτούµενης ως άνω άδειας, ο ήµος Θέρµης επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόµιµο µέτρο για την επιβολή αυτής της υποχρέωσης. ια. Το ύψος του ετήσιου τέλους που θα επιβληθεί καθώς και τον τρόπο υπολογισµού του θα εισηγηθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο µε σχετική απόφαση που θα λάβει η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου λόγω αρµοδιότητας. ιβ. ιγ. Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις, µε βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, ο ήµος την ανακαλεί και αν έχουν πραγµατοποιηθεί εργασίες στο πεζοδρόµιο (υποβάθµιση κρασπέδου, κεκλιµένο πεζοδρόµιο), αυτό αποκαθίσταται µε µέριµνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Επίσης, σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις ατέλειας κατά τη χορήγηση της άδειας, ο ήµος επιβάλλει τα ισχύοντα τέλη κατά την ανανέωσή της. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, καταργούνται: (α) οι υπ αριθ. 261/1999 και 552/2007 Αποφάσεις του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, ως προς το µέρος τους που αφορά την παραχώρηση της χρήσης πεζοδροµίων για την ανάγκη διέλευσης οχηµάτων σε χώρους στάθµευσης µέσα σε ιδιοκτησίες, (β) η υπ αριθ. 335/2012 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης, και (γ) η υπ αριθ. 191/2008 Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ήµου Μίκρας. Μειοψήφησε η.σ. κ. Γακούδη Βασιλική,διότι το Συµβούλιο της ηµοτικής Κοινότητας Βασιλικών γνωµοδότησε αρνητικά επί του θέµατος µε την αριθµ.16/2013 απόφασή του. Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 45/2013 Αφού συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ακριβές απόσπασµα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 9

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αιγιαλείας 27 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 Στο Αίγιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. 1. Περιοχή εφαρµογής και σκοπός του κανονισµού: 2. Η Έννοια του Κοινόχρηστου Χώρου: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.5/2012 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 53/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 377/2015 Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Γενικά του Δήμου Παγγαίου ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Αριθ.Αποφ 05/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 5 ο /2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Νεστορίου ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας

125 / 2015 Κανονισμός χρήσης. κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας 125 / 2015 Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηγουμενίτσας Περιεχόμενα Άρθρο 1: Αντικείμενο & Σκοπός... 2 Άρθρο 2: Νομικό πλαίσιο Διάθεση κοινόχρηστων χώρων... 3 Άρθρο 3: Έκταση εφαρμογής Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Περιεχόμενα ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... 3 ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 8 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου και εισηγούµενος το 15 ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθµ. 15/2015 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου εσκάτης. Αριθµ. Απόφασης: 166/2015 Θ Ε Μ Α: Ψήφιση Κανονισµού Κοινόχρηστων Χώρων. Στη εσκάτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 8 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 151 /2013 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Κ.Χ. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π O Φ Α Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 22/2012 ΘΕΜΑ 1 ο Εισήγηση επί της έγκρισης Κανονισμού λειτουργίας κοινοχρή στων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011

ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩ96-Π2Σ 28/12/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 827/2011 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Φοινικόπουλος Απόστολος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 581/2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 19/28-12-2012 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο Λιβαδειά 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 12247 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 22/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 78/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λειτουργία καταστήµατος «ΠΑΙ ΟΤΟΠΟΣ» σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής:

Οι παρόντες Σύμβουλοι κατά την εκφώνηση του καταλόγου είναι οι εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Συνεδρίαση: 2 η /19-1-2015 ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθ. Πρωτ: 2612/21-1-2015 Αριθ. Απόφασης: 1/2015 ΘΕΜΑ: Νέα Τοπική Κανονιστική

Διαβάστε περισσότερα

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 20-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 62058 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη τηλ: 2671361018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού Αντικείμενο και σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012

ΑΔΑ: Β45ΜΩ96-Φ62 13/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΣ : Σκοτινιώτης Παναγιώτης Αριθ. Απόφασης : 296/2012 ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μόσχος Νικόλαος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αγγελοπούλου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 5/2014 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κυθήρων ΑΔΑ: ΒΙΗΤΩΛΨ-Χ4Ρ Αριθμ. Απόφασης 72/2014 ΠΕΡΙ : Κανονισμός λειτουργίας και Καθορισμός Τελών, δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα