ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ Αζ.Ενύιηαο : αξρηηέθησλ-πνιενδόκνο ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1828 Αλαηξέρνληαο πνιχ γξήγνξα, ζρεδφλ επηγξακκαηηθά, ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ, απφ ην 1828 κέρξη θαη ζήκεξα, ξχζκηζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ πνπ βηψλνπκε, αμίδεη λα ζπκεζνχκε: - ηελ πξψηε ηερληθή ππεξεζία αμησκαηηθψλ νρπξσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1828 κε αληηθείκελν ηηο αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο θαη ηηο επηζθεπέο θηηξίσλ - ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δήκνπ, γηα πξψηε θνξά ην 1834, σο ππεπζχλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεο θαη σο αξκνδίνπ θνξέα γηα έγθξηζε ησλ αδεηψλ αλέγεξζεο θαη επηζθεπήο ησλ νηθνδνκψλ. - ηελ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά ηνπ φξνπ «νηθνδνκηθή άδεηα» θαη ηεο έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ απφ ηε δεκφζηα αξρή πνπ έγηλε ην 1836, θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή ππνρξέσζε γηα ηε ζχληαμή ηνπο απφ ηερληθνχο εηδήκνλεο θαη κάιηζηα αξρηηέθηνλεο, πξνθαλψο επεξεαζκέλεο απφ ηηο βαπαξηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. Tνλ Νφκν ηνπ 1923, ζηνλ νπνίν ν ειιεληθφο ρψξνο δηαθξίλεηαη ζε ρψξν εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαζψο θαη ζε ρψξν εληφο νηθηζκψλ. Σνλ ΓΟΚ 1929, ν νπνίνο είλαη έλαο νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο πνπ αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν ζχληαμεο ζρεδίσλ πφιεσο θαη ιηγφηεξν ζηνλ ηξφπν νηθνδφκεζεο. Σνλ ΓΟΚ 1955 πνπ δίλεη βάξνο ζην ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο, ζεζπίδεη νηθνδνκηθά ζπζηήκαηα θαη πξνηείλεη ζπλέρεηα κεηψπνπ ζηελ νηθνδνκηθή γξακκή ζην ζπλερέο., - Σνλ ΓΟΚ 1973, φπνπ έρνπκε εμεηδίθεπζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ζχκθσλα κε ιεπηνκεξή θαη θσηνγξαθηθή πεξηγξαθή ησλ νηθνδνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο. Σελ ΔΠΑ κε βάζε ηνλ 1337/83. θαη ηελ απίζηεπηε γξαθεηνθξαηηθή ηεο πνιππινθφηεηα, πνπ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ηελ πξνεηνηκαζία πνιενδνκεκέλεο γεο γηα ηελ ππνδνρή κηαο ξαγδαίαο πιεζπζκηαθήο κεηαθίλεζεο. Ο ΓΟΚ 1985 ζηελ ζεσξία πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ξηδνζπαζηηθέο αληηιήςεηο φπσο - ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ηνπ θηεξίνπ ζην νηθφπεδν θαη ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζή ηνπ, ην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη ηνλ επηηξεπφκελν φγθν. Σελ θαηάξγεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ζπζηεκάησλ δφκεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ αθαιχπησλ. ηελ πξάμε όκσο ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία δελ εθαξκόζζεθαλ. Δηζη, ν ΓΟΚ ηνπ 1985 απφ θείκελν δεκηνπξγηθφ πνπ ζθνπφ είρε ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΗ παξαγσγή φκνξθνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, πνπ πεξηείρε πξνηάζεηο φρη κφλν ζε επίπεδν θηεξίνπ αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαηαζηξαηεγήζεθε, απνδπλακψζεθε θαη κεηαηξάπεθε, ζε έλα πνιχπινθν, δπζλφεην, απνπληθηηθφ λνκνζέηεκα κε αζηπλνκηθή λννηξνπία, πνπ πξνζπαζεί λα πξνθαζνξίζεη ηελ κνξθή ελφο θηεξίνπ, αγλνψληαο, ηφζν ηηο αξρηθέο ηνπ εμαγγειίεο γηα ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ζηελ νγθνπιαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θηεξίνπ, φζν θαη ην ΠΝΔΤΜΑ ηνπ νηθνδνκηθνχ λφκνπ, πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ησλ θηεξίσλ ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, - Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ, ν θαζνιηθόο παξαγθσληζκόο θαη εμεπηειηζκόο ηεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο, θπζηθά κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό ζύζηεκα πνπ θπξηαξρεί. 1

2 - Σελ ίδηα ζηηγκή νη πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, επηθεληξψλνληαη κε λεπξσηηθή ςχρσζε ζην θπλήγη ηνπ Γ, σο ηνπ θαζνξηζηηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο πεξίθεκεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαη σο ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ πνπ ζα εμαζθαιίζεη, σο δηα καγείαο, έλα αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. Με ηνλ ζεκεξηλφ ΓΟΚ θαη ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία, πνιιά απφ ηα ζεσξνχκελα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ νηθνδνκηθή άδεηα θαη έγθξηζε απφ ΔΠΑΔ. Καη θπζηθά αλαθέξνκαη ζηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ πθίζηαληαη ην 96% ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη όρη ζε εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα εηδηθά θηήξηα από εηδηθνύο «ζηαξ» ζπλαδέιθνπο. Πνην ζεκεξηλφ πνιενδνκηθφ Γξαθείν ή ΔΠΑΔ ζα ελέθξηλε ινηπφλ θηίξηα φπσο - Σν κνπζείν Guggenheim ηνπ Γθέξπ ζην Μπηικπάν, ηελ «πίθια» ηνπ Φφζηεξ ζην Λνλδίλν, ην κνπζείν ηεο Αθξηθαληθήο Σέρλεο ηνπ Ννπβέι ζην Quai Branly, ζην Παξίζη; ηελ ιεπθή νηθία DOUGLAS ηνπ Richard Meier ζηηο έληνλα θεθιηκέλεο δαζσκέλεο πιαγηέο ελφο ηνπίνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο ζηηο φρζεο κηαο ιίκλεο ζην MICHIGAN, φηαλ πξνβάιινληαη πεξηζζφηεξα απφ 4 επίπεδα θηεξίνπ, ηα θηήξηα θαηνηθίαο ηνπ Απζηξηαθνχ Hunterwasser ζηελ Βηέλλε; ή αθφκα ηα κνπζεία ηνπ Άλην ζε πάξθα θαη δαζηθέο πεξηνρέο θαη ηα θηήξηα ηνπ Μπφηα θαη ηνπ Ρέληδν Πηάλν ζε θνξπθέο ιφθσλ; Καη ελψ ινηπφλ ζηελ Διιάδα μνδεχεηαη, ρξφλνο θαη ρξήκα κε αλφεηνπο ειέγρνπο θαη επαλειέγρνπο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ηη κεηξά επηηέινπο θαη ηη δελ κεηξά ζηνλ πεξίθεκν Γ, νη Ραγδαίεο θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη αικαηψδεο αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ) πηέδνπλ γηα ιχζεηο κέζα ζηηο πφιεηο. Οη ιχζεηο απηέο φκσο δελ 2

3 ππάξρνπλ, αθνχ θπξηαξρεί ε αληίιεςε γηα ην ππέξηαην αγαζφ ηεο κείσζεο ηνπ Γ ζ απηέο, ρσξίο φκσο λα πξνηείλνληαη απνηειεζκαηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. - Οη ξαγδαίεο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο αλαδεηνχλ ιχζεηο ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν, εθεί φκσο ε πξνθιεηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ ηνπο ηηο παξέρεη, δεκηνπξγψληαο αδηέμνδα πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ γηγαληηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ηελ αιφγηζηε θαηαζπαηάιεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. - Καη αληηζηνηρία, ζήκεξα, ηελ ζηηγκή πνπ νη ίδηεο πνιενδνκηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εθαξκφζνπλ κηα δαηδαιψδε λνκνζεζία ρηιηάδσλ αλνχζησλ ζειίδσλ, ηαιαηπσξνχλ πνιίηεο θαη κεραληθνχο, δηυιίδνληαο ηνλ θψλσπα κήπσο θαη ηνπο μεθχγεη θάπνην ηεηξαγσληθφ Γ, ζε θάπνηα εζνρή ή ζε θάπνην εκηππαίζξην, γηα κηα αθόκα θνξά, νη ξαγδαίεο θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ ρψξα καο, βξίζθνπλ ηελ πνιηηεία απξνεηνίκαζηε. Υηιηάδεο κεηαλάζηεο ζπζζσξεχνληαη θαη γθεηνπνηνχλ πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Καηνηθνχλ καδηθά ζε παιαηά δηακεξίζκαηα ησλ ηκ θαη παξά ην γεγνλφο, φηη ζπλήζσο, ζηα παιαηά απηά δηακεξίζκαηα δελ ππάξρεη θακηά απφ ηηο γλσζηέο ππεξβάζεηο ηνπ Γ, Απηά βξίζθνληαη λα θαηνηθνχληαη ζπλήζσο κε πεξηζζφηεξα απφ 10 άηνκα ην θαζέλα, αλαηξέπνληαο κεγαινπξεπψο, φιεο ηηο επίζεκεο αθαδεκατθέο πξνδηαγξαθέο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, θαη απνδεηθλχνληαο πφζν δεπηεξεχνλ -θαη ηειηθά μεπεξαζκέλν κέγεζνο- είλαη ν Γ σο εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, ηνπιάρηζηνλ φπσο έρεη μεζηξαηίζεη θαη εθαξκφδεηαη ζηελ ρψξα καο. Δπίζεο Oη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ αηψλα καο ζηνπο ηνκείο ηεο δφκεζεο, φπσο ηα - βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ησλ θηεξίσλ, -ηα πξάζηλα δψκαηα, -ε αλαγθαηφηεηα παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε θάζε θηήξην θαη ηειηθά ε αλάγθε γηα λέεο κνξθέο δφκεζεο, θαζηζηνχλ αλαγθαίεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία. Πέξα φκσο απφ απηά, λνκίδσ, φηη ζήκεξα, 175 ρξφληα κεηά ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζεκεξηλνχ πνιενδνκηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ελψ βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, - ηεο δνξπθνξηθήο ραξηνγξάθεζεο, - ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ξαγδαίαο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο θαη δνξπθνξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε θάζε πεξηνρή ζρεδφλ δσληαλά, είλαη απαξάδεθην λα ζπλαληάκε αθφκα πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζηελ θηινζνθία ηνπ Γηα φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαη ελζσκάησζεο ησλ ΑΠΔ ζηα θηήξηα, ππάξρνπλ, ήδε, επξσπατθέο απνθάζεηο θαη 3

4 νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ λνκνζεζία καο ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα καδί κε κηά ζεηξά απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Πηζηεύσ όηη θάζε απόπεηξα ζπγθόιιεζήο δηαηάμεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά ζην θείκελν ηνπ ΓΟΚ 1985, ζα επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ «θξαγθεζηαϊληθφ» ραξαθηήξα ηνπ. Πηζηεύσ όηη ζήκεξα κεηά από 26 ρξόληα εθαξκνγήο ηνπ ΓΟΚ ηνπ 1985, έρνπλ πιένλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα έλα λέν θείκελν εκπλεπζκέλν από ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη αλάγθεο ησλ θηεξίσλ ζηνλ 21 ν αηψλα πνπ ζα είλαη ζπζηαηηθφ ελφο αδηάξξεθηνπ ηξίπηπρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ελφο λένπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ. ΔΝΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ -ήκεξα, ζηελ ρψξα καο, ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο εμεηδηθεχεη ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κε γεληθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θζάλνπλ κέρξη ηελ θιίκαθα 1/ ηελ ζπλέρεηα κε ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη ηηο γεληθέο θαλνληζηηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πξνζπαζνχκε λα επέκβνπκε ζηνλ ρψξν κε κεκνλσκέλα θηίξηα, παξαθάκπηνληαο θάζε ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη έλα θαζνξηζηηθφ ιάζνο θαη είλαη κηα απφ ηηο εμεγήζεηο ηφζν γηα ηελ αζρήκηα ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, φζν θαη γηα ηελ γηγάλησζε θαη πνιππινθφηεηα ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηαηζζαλφκελε ην ακήραλν θελφ πξνζπαζεί ζπαζκσδηθά λα ην θαιχςεη θαη λα ην ειέγμεη κε ρηιηάδεο εγθπθιίνπο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δαηδαιψδε λνκνζεζία. - Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν πξψηα απφ φια, λα ζεζκνζεηεζεί ζηε ρψξα καο θαη ν ελδηάκεζνο ζρεδηαζκφο (ηδίσο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ), πνπ ζα πξνθαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ αλεθηή απφ ηελ πνιηηεία νγθνπιαζηηθή κνξθή ελφο νηθηζκνχ ή ελφο νηθηζηηθνχ ζπλφινπ. - Θα εμεηδηθεχεη ηηο λέεο πνιενδνκηθέο αληηιήςεηο γηα αλνηθηά Οηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη δεκηνπξγία ησλ λέσλ ζχγρξνλσλ νηθνγεηηνληψλ ( πρ.écoquartiers), κε λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο - Δλνπνίεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ελεξγεηαθή απηνλνκία, απηνδηαρεηξηζηηθέο δνκέο θιπ. - Παξάιιεια, ε πξνηεηλφκελε ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα δεκηνπξγεί θαη ζηνπο ηδηψηεο κειεηεηέο ηελ ππνρξέσζε λα ζρεδηάδνπλ δηζδηάζηαηα αιιά θαη ηξηζδηάζηαηα ην έξγν ηνπο, ζηελ θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, επεθηείλνληαο ηα ζρεδηαζηηθά ηνπο εξγαιεία θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηεο, ηνπ θσηνκνληάδ, ηνπ βίληεν θιπ. - Θεσξψ απηνλφεην φηη ν αζηηθφο απηφο ζρεδηαζκφο, ζ απηέο ηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο, ηφζν γηα ηνλ δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα φζσλ έρνπλ ζπνπδάζεη αξρηηεθηνληθή (αξρηηεθηφλσλ, αξρηηεθηφλσλ πνιενδφκσλ θιπ). ην πιαίζην πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ, ζα εθαξκόδεηαη ν λένο Αξρηηεθηνληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο ζηνλ νπνίν πιένλ ζα θπξηαξρνύλ δύν ζεκειηώδε ζηνηρεία: - 1 νλ ην ηδεαηό ζηεξεό, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ρξήζεηο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη ησλ ΜΠΑ ηεο πεξηνρήο πνπ πξναλαθέξακε θαη - 2 νλ ν ειεύζεξνο αιιά ζηαζεξόο ζε κέγεζνο, δνκεκέλνο όγθνο (ΔΓΟ) εληφο ηνπ ηδεαηνχ ζηεξενχ. Ο φγθνο απηφο ζα δηακνξθψλεηαη κε απφιπηε ειεπζεξία ηνπ αξρηηέθηνλα, 4

5 κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα, ήδε απνδεθηά θαη απφ ηελ θνηλσλία, επξχηεξα ηξηζδηάζηαηα πεξηγξάκκαηα. Γεπηεξεύνλ ζηνηρείν ζα είλαη πιένλ - Η πλνιηθή Καηνηθήζηκε Δπηθάλεηα (ΤΚΑΔ), πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηήξηα θαηνηθηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηνηθήζηκνπ ρψξνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη, ή ε πλνιηθή Ωθέιηκε Δπηθάλεηα (ΩΦΔ), γηα ρξήζεηο πέξα απφ ηηο θαηνηθίεο (Βηνκεραλίεο, Γξαθεία, Καηαζηήκαηα θιπ) - Δπηθνπξηθά ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη έλα ηξηηεύνλ κέγεζνο πνπ ζα ππνδεηθλχεη θαη ηελ ΠΗΘΑΝΖ ΑΛΛΑ ΟΥΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ελφο θηεξίνπ κε βάζε θάπνηα ζηαζεξφηππα (πρ. 1 θαη/ ηκ θαηνηθίαο, 1 ρξήζηεο/ 10 ηκ γξαθείνπ θιπ). - Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ νξηζηηθή αιιαγή ηεο ζεκεξηλήο θηινζνθίαο πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ Γ σο θπξίαξρν κέγεζνο ΚΑΙ ηελ αλάδεημε ηνπ Ιδεαηνχ ζηεξενχ θαη θπξίσο ηνπ ηαζεξνχ Γνκεκέλνπ φγθνπ σο ηνπ θπξίαξρνπ εξγαιείνπ γηα ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ θάζε θηηξίνπ. Η λέα απηή θηινζνθία μεθαζαξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ κέζα ζηνλ ρψξν, απειεπζεξψλεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ Έιιελα Αξρηηέθηνλα, Σν πην ζεκαληηθφ φκσο, ηδηαίηεξα ζηελ δηθνκαλή παηξίδα καο, ζα είλαη φηη ζα πξνθαζνξίδεη ηα αλεθηά νγθνπιαζηηθά δηαγξάκκαηα κέζα ζηα νπνία νπδείο «δήζελ ζηγφκελνο» γείηνλαο, ζα έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη νηηδήπνηε. παξαθσιχνληαο έλα έξγν θαη επηβαξχλνληαο θαθφβνπια θαη αλαίηηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Καη ην ζέκα ηεο κνξθήο ηνπ ειεχζεξνπ αιιά ζηαζεξνχ φγθνπ ζα είλαη αλεμέιεγθην; ζα αλαξσηεζνχλ πνιινί. Θα αθήζνπκε άξαγε ηνλ θαζέλα λα θάλεη φηη ζέιεη; Πηζηεχσ φηη ε αλαζθάιεηα ηνπ ειιεληθνχ θαηεζηεκέλνπ, λα εκπηζηεχεηαη κηα «ειεχζεξε» δηαδηθαζία, είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε ζηε ρψξα καο κε ηελ θαθψο θαη παξαλφκσο παξερφκελε δπλαηφηεηα, λα ζρεδηάδεηαη ν ρψξνο απφ κε αξρηηέθηνλεο. Ωο πξνο ην ζέκα ηεο κνξθνινγίαο, πνπ βέβαηα μεπεξλά θαηά πνιχ ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε δχν βαζηθέο αληηιήςεηο. 1. Δίλαη γλσζηφ ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο λαηνπξαιηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ Αξρηηεθηνληθή, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο κνξθέο fractales πνπ ζπλαληάκε ζε θπζηθνχο θαη νξγαληθνχο ζρεκαηηζκνχο. Αελάσο επαλαιακβαλφκελεο νκνηφκνξθεο δνκέο ζηνηρείσλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο δεκηνπξγνχλ παλέκνξθα ζρήκαηα ππαηληζζφκελεο ηελ χπαξμε θξπθψλ, πνιχπινθσλ αηζζεηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ θαλφλσλ, πνπ κνηάδεη λα ππάξρνπλ ζηελ θχζε αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. 5

6 Μήπσο ινηπφλ θαη ζηελ Αξρηηεθηνληθή ππάξρνπλ αηζζεηηθνί θαλφλεο, καζεκαηηθέο αξκνληθέο αθνινπζίεο κε δηαρξνληθή ηζρχ (αθνινπζία Fibonacci θιπ) 1, παγθφζκηεο αξκνληθέο αηζζεηηθέο ζηαζεξέο, γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θηεξίσλ θαη ησλ θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ ή αθφκα θαη ησλ πφιεσλ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ν άλζξσπνο, λα ηνπο αλαιχζεη θαη ελδερνκέλσο λα ηνπο επηβάιιεη κε απζηεξνχο πνιενδνκηθνχο θαη αξρηηεθηνληθνχο θαλνληζκνχο, πηζηεχνληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδνπκε ηελ ζίγνπξε αηζζεηηθή θάπνηνπ ρψξνπ ή νηθηζηηθνχ ζπλφινπ; 2. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε εληειψο αληίζεηε άπνςε πνπ ακθηζβεηεί ηηο λαηνπξαιηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ Αξρηηεθηνληθή, ζεσξψληαο φηη νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο θχζεο εμειίζζνληαη απφ λφκνπο εληειψο αληίζεηνπο πξνο ηελ αλζξψπηλε ηερληθή. Η θχζε θχεηαη απφ έλα κηθξφ ζπφξν θαη δεκηνπξγεί έλα κεγάιν νξγαληζκφ, ελαληηνχκελε ζε εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Αληίζεηα ν Άλζξσπνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί απηφλνκα αλεμάξηεηα αληηθείκελα θαη λα ηα ζπλδπάδεη δεκηνπξγψληαο άπεηξα πξσηφηππα ζρήκαηα θαη λέεο κνξθέο. Απηό αθξηβώο άιισζηε είλαη πνπ ν Λε Κνξκππδηέ ζεσξνύζε σο ζεκάδη ηεο αλσηεξόηεηάο ηνπ Αλζξώπνπ ζε ζρέζε κε ηελ θύζε. 1 N.SALINGAROS- Algorithmic Sustainable Design : The Future of Architectural Theory - University of Texas San Antonio Notes from a series of 12 lectures. 1.1 Recursion and the Fibonacci sequence - Sustainable design use morphogenetic rules that nature follows, Mimic but not copy physical and especially biological structures p Universal scaling..architectures that obey universal scaling Gothic, Classical western architecture, Islamic architecture and Traditional architectures from all cultures and all periods. P.11 6

7 Α. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΓΟ Ο πξνηεηλφκελνο Αξρηηεθηνληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο παχεη πιένλ λα ζεσξείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη σο εξγαιείν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηθεληξψλεηαη πιένλ ζην θηήξην θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Πψο φκσο θαζνξίδεηαη ην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη ν ειεχζεξνο ζηαζεξφο φγθνο ηνπ θάζε θηηξίνπ; ε γεληθέο γξακκέο ζα ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: α. ΑΤΣΖΡΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ β. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΥΑΛΑΡΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ α. ΑΤΣΖΡΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ηελ πεξίπησζε απηή ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ ή πξνυπάξρνληνο πξνζηαηεπκέλνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηζηνξηθφηεηα, ν θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο θάπνηαο γεηηνληάο ή αθφκα θαη θάπνηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηνπ ΟΣ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθή κειέηε, ζθηθηά θαη απφιπηα, κε πεξηνξηζκφ ηεο νγθνπιαζηηθήο θαη ελδερνκέλσο θαη ηεο κνξθνινγηθήο δηακφξθσζήο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ΤΝΔΙΓΗΣΑ κηα νκνηφκνξθε δφκεζε ζε ζρεδφλ πξνθαζνξηζκέλα πεξηγξάκκαηα. Η θαζηέξσζε απζηεξψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δελ είλαη γεληθά επηζπκεηή απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο παξά κφλν ζε ειάρηζηεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρψξσλ, ηδηαίηεξεο κλεκεηαθήο ηζηνξηθφηεηαο. Ζ γεληθόηεξε αξρή ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ θηεξίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα δνκεκέλν θαη θπζηθό ρώξν ηνπο ζα είλαη ε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπο. β. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΥΑΛΑΡΟ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ηελ πεξίπησζε απηή ε πνιενδνκηθή κειέηε θαζνξίδεη, επίζεο ζπλεηδεηά, έλα ραιαξφ ηδεαηφ ζηεξεφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθψλεηαη ν ειεχζεξνο ζηαζεξφο δνκεκέλνο φγθνο (ΔΓΟ) πνπ είλαη απνδεθηφο. Μέζα ζ απηφ ην ραιαξφ ηδεαηφ ζηεξεφ, Θα μεθηλάκε ινηπφλ απφ κηα θαζνξηζκέλε επηθάλεηα θάιπςεο θαη 2-3 παξακέηξνπο, θαη ζα αθνινπζνχλ γελεηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο νκάδσλ απνδεθηψλ ιχζεσλ κνξθψλ ΔΓΟ, απφ ηηο νπνίεο νη αξρηηέθηνλεο ζα επηιέγνπλ θαη ζα εθαξκφδνπλ ηηο θαιχηεξεο, κε θξηηήξην ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. (παξάδεηγκα απφ δηαθεκηζηηθφ εξγαζηεξίνπ ΟΜΑ) 7

8 Η δνθηκαζία ηνπο ζην ρξφλν θαη ηε ρξήζε ζα θαηαιήγεη ζε κηα ζπλερή εμειηθηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αλζεθηηθφηεξσλ ιχζεσλ, απφξξηςεο άιισλ θαη αλαπαξαγσγήο λέσλ κε ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζα απνηππψλνπλ ηειηθά ηελ θνηλσληθή εμέιημε. Δίλαη ζαθέο όηη κε ηνλ ηξόπν απηό έρνπκε ηελ πεκπηνπζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο, βξηζθόκαζηε ζηνλ ρώξν ηεο πξαγκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο Γεκηνπξγίαο. Β. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΖΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΚΑΔ Αλ δερζνχκε φηη ην βαζηθφ ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ πηζαλφ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ελφο θηεξίνπ, ηφηε ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ην κεηξήζνπκε ζσζηά θαη λα μεθχγνπκε απφ ηηο αγθπιψζεηο πνπ επηβάιιεη ε έλλνηα ηνπ ζεκεξηλνχ Γ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ θαηνηθήζηκε επηθάλεηα δελ είλαη πιένλ ζσζηό λα πξνζκεηξώληαη oη επηθάλεηεο πνπ δε δεκηνπξγνχλ κε θαλέλα ηξφπν θαηνηθήζηκνπο ρψξνπο φπσο πρ: - νη ηξχπεο ησλ αλειθπζηήξσλ,ηα θνηλφρξεζηα θιηκαθνζηάζηα, νη θσηαγσγνί, θιπ αεξαγσγνί. - νη κε θαηνηθήζηκεο βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο (δηπινί ηνίρνη, πέηξηλνη ηνίρνη κε πάρνο πάλσ απφ 0,50 εθ, βηνθιηκαηηθέο θακηλάδεο, παζεηηθά βηνθιηκαηηθά ζπζηήκαηα, ηνίρνη TROMPE, θιπ) Αληίζεηα ζα πξέπεη λα κεηξάλε - Όινη νη ρψξνη θπξίαο ρξήζεσο, νη ρψξνη βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηνηθήζηκνη ( πρ. εκη ππαίζξηνη ρψξνη, παηάξηα θαη θσηεηλά ππφγεηα. Γ. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Με ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο κηα ζεηξά απφ ηξηηεχνπζαο ζεκαζίαο δείθηεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θηεξίνπ κέζα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. (δείθηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, δείθηεο ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο, δείθηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θιπ). Απφ αξρηηεθηνληθή ζθνπηά καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο 2 δείθηεο. - Ο Δείκτης Πληθσσμιακής πσκνότητας Με βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή θαηνηθήζηκε επηθάλεηα, φπσο ηελ θαζνξίζακε, ζα είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεηαη ζε θάζε θηήξην κηα ελδεηθηηθή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. - Ο Δείκτης Ενεργειακής ταστότητας τοσ κτηρίοσ. Με βάζε ηηο λέεο αληηιήςεηο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ησλ θηεξίσλ, έλαο δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπο είλαη έλα ρξήζηκν ζηνηρείν. 8

9 Ο λένο ΑΟΚ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ αξρηηέθηνλα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αξεηέο ηνπ παζεηηθνύ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, όπσο άιισζηε θάλεη ε πξαγκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηόζνπο αηώλεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΟΚ Με ηνλ λέν Αξρηηεθηνληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ, ηε θηινζνθία θαη ηηο έλλνηεο πνπ εηζάγεη, απινπνηείηαη ζεκαληηθά ην πνιενδνκηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ ζηελ ρψξα καο θαη δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε κηαο ζεηξάο απφ θαθνδαηκνλίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα. Οξηνζεηψληαο έλα ηδεαηφ ζηεξεφ θαη έλα ζηαζεξφ φγθν κέζα ζηνλ νπνίνλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα ή απζηεξά ην θηήξην, δεκηνπξγείηαη έλαο ηξηζδηάζηαηνο δσηηθφο ρψξνο ειεπζεξίαο γηα ηνλ Αξρηηέθηνλα. Ξεθαζαξίδεη ε ζρέζε ηνπ ΑΟΚ κε ην ππάξρνλ πνιενδνκηθφ πιαίζην ηφζν ζηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ φζν θαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο Μειέηεο Πνιενδνκηθνχ Αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Παχεη πιένλ ε πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο θαη έηζη ν ΑΟΚ απινπνηείηαη θαη επηθεληξψλεηαη ζην θηήξην ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηεξίνπ, Δμαζθαιίδεηαη ηφζν ε έληαμε νηθνδνκψλ ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθφηεηα θαη αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ν δεκηνπξγηθφο ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα, φζν θαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, κε ζεκαληηθφ εξγαιείν ειέγρνπ ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ θαη δνκεκέλν ρψξν πλδπάδεηαη κε έλα επέιηθην θαη απιφ ηξφπν έθδνζεο αδεηψλ βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο γξήγνξεο άδεηαο θαη ηνπ δηαξθψο ελεκεξσλφκελνπ θαθέινπ. Σέινο ν έιεγρνο ησλ ππεξβάζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δεκφζηνπ ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ζα είλαη απινχζηαηνο αθνχ ζα αξθνχλ 2-3 κεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο είηε κε ζχληνκεο επηηφπηεο απηνςίεο είηε απφ ηα ζχγρξνλα ηξηζδηάζηαηα δνξπθνξηθά κνληέια ηνπ ρψξνπ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαπινθήο. Σέινο Ο λένο Αξρηηεθηνληθφο νηθνδνκηθφο Καλνληζκφο πνπ πξνηείλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ΠΡΩΣΑ ΑΠΟ ΟΛΑ, απιφο θαη αλζξψπηλνο, λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ρψξσλ επράξηζησλ λα θαηνηθεζνχλ θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηδησηηθφ θαη δεκφζην, θπζηθφ θαη αλζξσπνπνίεην ρσξίο πνηληθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Βιβλιογραφία. - Asger Jorn Pour la forme edition ALLIA ΑΓΘΔΡ ΓΗΟΡΛ «Περί Κορθής» - ΛΖΗΓΔ - Bibliothèque Tangente Les Fractales (Art,Nature et Modelisation) No18. - Choay Françoise Merlin Pierre Dictionnaire de l urbanisme et de l amenagement Puf Massimiliano Fuksas. Chaos Sublime Arlea Paris MANDELBROT Les Objet Fractals Paris FLAMMARION - Paul Virilio Ville Panique Ailleurs commence ici Paris Galilée - Pierre Lefévre-Michel Sabard Les écoquartiers éditions Apogée Philippe Verdier : Le projet urbain participatif Éditions AYM Nikos Salingaros Algorithmic Sustainable Design : The Future of Architectural Theory». Notes from 12 lectures applying mathematical techniques to architectural and urban design. - SHON et SHOB Circulaire 90/80 Direction de l architecture et de l urbanisme, 9

10 Ministère de l Équipement des transports et du tourisme, - Α.Κ Θφηζιόποσλος «Ζ Αρτιηεκηονική ηην εποτή ηης κρίζης» ΛΔΦΔΙΖ Δ.ΙΤΡΟΤΓΗΑ - Πολιηική και Δπιζηήμη ζηον Πολεοδομικό ζτεδιαζμό - διόνσζος - ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ «Πολεοδομική νομοθεζία για ηην έκδοζη οικοδομικών αδειών Δλλάδα Γαλλία. Κήπφς να γίνει μια νέα ζσμματία». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ. 2491/ ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ- «Προς ηην διαθάνεια ηης πολεοδομικής νομοθεζίας». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ. 2572/ ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ- «Προηάζεις για ηην εναρμόνιζη ηοσ οριζμού ηφν ασθαιρέηφν με ηη διεθνή νομοθεζία». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ.2613/ (περίληυη) Θαι -θέμαηα πολεoδομικής νομοθεζίας (πλήρες κείμενο) -Γ.ΙΑΒΒΑ «Εηηήμαηα πολιηιζηικής διατείριζης». Δκδοηικός οίκος ΚΔΙΗΑ Αθήνα Γ.Α.ΛΗΘΑ «Ζ έκδοζη ηφν οικοδομικών αδειών από ηην ζύζηαζη ηοσ Δλληνικού κράηοσς φς ηην δημοζίεσζη ηοσ ΛΓ ». Τετνικά Χρονικά, τεύτος 1. Ιανοσάριος Μάρτιος 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα