ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ Αζ.Ενύιηαο : αξρηηέθησλ-πνιενδόκνο ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1828 Αλαηξέρνληαο πνιχ γξήγνξα, ζρεδφλ επηγξακκαηηθά, ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ, απφ ην 1828 κέρξη θαη ζήκεξα, ξχζκηζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ πνπ βηψλνπκε, αμίδεη λα ζπκεζνχκε: - ηελ πξψηε ηερληθή ππεξεζία αμησκαηηθψλ νρπξσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1828 κε αληηθείκελν ηηο αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο θαη ηηο επηζθεπέο θηηξίσλ - ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δήκνπ, γηα πξψηε θνξά ην 1834, σο ππεπζχλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεο θαη σο αξκνδίνπ θνξέα γηα έγθξηζε ησλ αδεηψλ αλέγεξζεο θαη επηζθεπήο ησλ νηθνδνκψλ. - ηελ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά ηνπ φξνπ «νηθνδνκηθή άδεηα» θαη ηεο έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ απφ ηε δεκφζηα αξρή πνπ έγηλε ην 1836, θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή ππνρξέσζε γηα ηε ζχληαμή ηνπο απφ ηερληθνχο εηδήκνλεο θαη κάιηζηα αξρηηέθηνλεο, πξνθαλψο επεξεαζκέλεο απφ ηηο βαπαξηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. Tνλ Νφκν ηνπ 1923, ζηνλ νπνίν ν ειιεληθφο ρψξνο δηαθξίλεηαη ζε ρψξν εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαζψο θαη ζε ρψξν εληφο νηθηζκψλ. Σνλ ΓΟΚ 1929, ν νπνίνο είλαη έλαο νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο πνπ αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν ζχληαμεο ζρεδίσλ πφιεσο θαη ιηγφηεξν ζηνλ ηξφπν νηθνδφκεζεο. Σνλ ΓΟΚ 1955 πνπ δίλεη βάξνο ζην ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο, ζεζπίδεη νηθνδνκηθά ζπζηήκαηα θαη πξνηείλεη ζπλέρεηα κεηψπνπ ζηελ νηθνδνκηθή γξακκή ζην ζπλερέο., - Σνλ ΓΟΚ 1973, φπνπ έρνπκε εμεηδίθεπζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ζχκθσλα κε ιεπηνκεξή θαη θσηνγξαθηθή πεξηγξαθή ησλ νηθνδνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο. Σελ ΔΠΑ κε βάζε ηνλ 1337/83. θαη ηελ απίζηεπηε γξαθεηνθξαηηθή ηεο πνιππινθφηεηα, πνπ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ηελ πξνεηνηκαζία πνιενδνκεκέλεο γεο γηα ηελ ππνδνρή κηαο ξαγδαίαο πιεζπζκηαθήο κεηαθίλεζεο. Ο ΓΟΚ 1985 ζηελ ζεσξία πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ξηδνζπαζηηθέο αληηιήςεηο φπσο - ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ηνπ θηεξίνπ ζην νηθφπεδν θαη ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζή ηνπ, ην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη ηνλ επηηξεπφκελν φγθν. Σελ θαηάξγεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ζπζηεκάησλ δφκεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ αθαιχπησλ. ηελ πξάμε όκσο ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία δελ εθαξκόζζεθαλ. Δηζη, ν ΓΟΚ ηνπ 1985 απφ θείκελν δεκηνπξγηθφ πνπ ζθνπφ είρε ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΗ παξαγσγή φκνξθνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, πνπ πεξηείρε πξνηάζεηο φρη κφλν ζε επίπεδν θηεξίνπ αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαηαζηξαηεγήζεθε, απνδπλακψζεθε θαη κεηαηξάπεθε, ζε έλα πνιχπινθν, δπζλφεην, απνπληθηηθφ λνκνζέηεκα κε αζηπλνκηθή λννηξνπία, πνπ πξνζπαζεί λα πξνθαζνξίζεη ηελ κνξθή ελφο θηεξίνπ, αγλνψληαο, ηφζν ηηο αξρηθέο ηνπ εμαγγειίεο γηα ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ζηελ νγθνπιαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θηεξίνπ, φζν θαη ην ΠΝΔΤΜΑ ηνπ νηθνδνκηθνχ λφκνπ, πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ησλ θηεξίσλ ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, - Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ, ν θαζνιηθόο παξαγθσληζκόο θαη εμεπηειηζκόο ηεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο, θπζηθά κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό ζύζηεκα πνπ θπξηαξρεί. 1

2 - Σελ ίδηα ζηηγκή νη πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, επηθεληξψλνληαη κε λεπξσηηθή ςχρσζε ζην θπλήγη ηνπ Γ, σο ηνπ θαζνξηζηηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο πεξίθεκεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαη σο ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ πνπ ζα εμαζθαιίζεη, σο δηα καγείαο, έλα αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. Με ηνλ ζεκεξηλφ ΓΟΚ θαη ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία, πνιιά απφ ηα ζεσξνχκελα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ νηθνδνκηθή άδεηα θαη έγθξηζε απφ ΔΠΑΔ. Καη θπζηθά αλαθέξνκαη ζηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ πθίζηαληαη ην 96% ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη όρη ζε εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα εηδηθά θηήξηα από εηδηθνύο «ζηαξ» ζπλαδέιθνπο. Πνην ζεκεξηλφ πνιενδνκηθφ Γξαθείν ή ΔΠΑΔ ζα ελέθξηλε ινηπφλ θηίξηα φπσο - Σν κνπζείν Guggenheim ηνπ Γθέξπ ζην Μπηικπάν, ηελ «πίθια» ηνπ Φφζηεξ ζην Λνλδίλν, ην κνπζείν ηεο Αθξηθαληθήο Σέρλεο ηνπ Ννπβέι ζην Quai Branly, ζην Παξίζη; ηελ ιεπθή νηθία DOUGLAS ηνπ Richard Meier ζηηο έληνλα θεθιηκέλεο δαζσκέλεο πιαγηέο ελφο ηνπίνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο ζηηο φρζεο κηαο ιίκλεο ζην MICHIGAN, φηαλ πξνβάιινληαη πεξηζζφηεξα απφ 4 επίπεδα θηεξίνπ, ηα θηήξηα θαηνηθίαο ηνπ Απζηξηαθνχ Hunterwasser ζηελ Βηέλλε; ή αθφκα ηα κνπζεία ηνπ Άλην ζε πάξθα θαη δαζηθέο πεξηνρέο θαη ηα θηήξηα ηνπ Μπφηα θαη ηνπ Ρέληδν Πηάλν ζε θνξπθέο ιφθσλ; Καη ελψ ινηπφλ ζηελ Διιάδα μνδεχεηαη, ρξφλνο θαη ρξήκα κε αλφεηνπο ειέγρνπο θαη επαλειέγρνπο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ηη κεηξά επηηέινπο θαη ηη δελ κεηξά ζηνλ πεξίθεκν Γ, νη Ραγδαίεο θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη αικαηψδεο αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ) πηέδνπλ γηα ιχζεηο κέζα ζηηο πφιεηο. Οη ιχζεηο απηέο φκσο δελ 2

3 ππάξρνπλ, αθνχ θπξηαξρεί ε αληίιεςε γηα ην ππέξηαην αγαζφ ηεο κείσζεο ηνπ Γ ζ απηέο, ρσξίο φκσο λα πξνηείλνληαη απνηειεζκαηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. - Οη ξαγδαίεο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο αλαδεηνχλ ιχζεηο ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν, εθεί φκσο ε πξνθιεηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ ηνπο ηηο παξέρεη, δεκηνπξγψληαο αδηέμνδα πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ γηγαληηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ηελ αιφγηζηε θαηαζπαηάιεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. - Καη αληηζηνηρία, ζήκεξα, ηελ ζηηγκή πνπ νη ίδηεο πνιενδνκηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εθαξκφζνπλ κηα δαηδαιψδε λνκνζεζία ρηιηάδσλ αλνχζησλ ζειίδσλ, ηαιαηπσξνχλ πνιίηεο θαη κεραληθνχο, δηυιίδνληαο ηνλ θψλσπα κήπσο θαη ηνπο μεθχγεη θάπνην ηεηξαγσληθφ Γ, ζε θάπνηα εζνρή ή ζε θάπνην εκηππαίζξην, γηα κηα αθόκα θνξά, νη ξαγδαίεο θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ ρψξα καο, βξίζθνπλ ηελ πνιηηεία απξνεηνίκαζηε. Υηιηάδεο κεηαλάζηεο ζπζζσξεχνληαη θαη γθεηνπνηνχλ πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Καηνηθνχλ καδηθά ζε παιαηά δηακεξίζκαηα ησλ ηκ θαη παξά ην γεγνλφο, φηη ζπλήζσο, ζηα παιαηά απηά δηακεξίζκαηα δελ ππάξρεη θακηά απφ ηηο γλσζηέο ππεξβάζεηο ηνπ Γ, Απηά βξίζθνληαη λα θαηνηθνχληαη ζπλήζσο κε πεξηζζφηεξα απφ 10 άηνκα ην θαζέλα, αλαηξέπνληαο κεγαινπξεπψο, φιεο ηηο επίζεκεο αθαδεκατθέο πξνδηαγξαθέο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, θαη απνδεηθλχνληαο πφζν δεπηεξεχνλ -θαη ηειηθά μεπεξαζκέλν κέγεζνο- είλαη ν Γ σο εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, ηνπιάρηζηνλ φπσο έρεη μεζηξαηίζεη θαη εθαξκφδεηαη ζηελ ρψξα καο. Δπίζεο Oη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ αηψλα καο ζηνπο ηνκείο ηεο δφκεζεο, φπσο ηα - βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ησλ θηεξίσλ, -ηα πξάζηλα δψκαηα, -ε αλαγθαηφηεηα παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε θάζε θηήξην θαη ηειηθά ε αλάγθε γηα λέεο κνξθέο δφκεζεο, θαζηζηνχλ αλαγθαίεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία. Πέξα φκσο απφ απηά, λνκίδσ, φηη ζήκεξα, 175 ρξφληα κεηά ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζεκεξηλνχ πνιενδνκηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ελψ βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, - ηεο δνξπθνξηθήο ραξηνγξάθεζεο, - ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ξαγδαίαο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο θαη δνξπθνξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε θάζε πεξηνρή ζρεδφλ δσληαλά, είλαη απαξάδεθην λα ζπλαληάκε αθφκα πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζηελ θηινζνθία ηνπ Γηα φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαη ελζσκάησζεο ησλ ΑΠΔ ζηα θηήξηα, ππάξρνπλ, ήδε, επξσπατθέο απνθάζεηο θαη 3

4 νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ λνκνζεζία καο ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα καδί κε κηά ζεηξά απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Πηζηεύσ όηη θάζε απόπεηξα ζπγθόιιεζήο δηαηάμεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά ζην θείκελν ηνπ ΓΟΚ 1985, ζα επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ «θξαγθεζηαϊληθφ» ραξαθηήξα ηνπ. Πηζηεύσ όηη ζήκεξα κεηά από 26 ρξόληα εθαξκνγήο ηνπ ΓΟΚ ηνπ 1985, έρνπλ πιένλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα έλα λέν θείκελν εκπλεπζκέλν από ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη αλάγθεο ησλ θηεξίσλ ζηνλ 21 ν αηψλα πνπ ζα είλαη ζπζηαηηθφ ελφο αδηάξξεθηνπ ηξίπηπρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ελφο λένπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ. ΔΝΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ -ήκεξα, ζηελ ρψξα καο, ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο εμεηδηθεχεη ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κε γεληθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θζάλνπλ κέρξη ηελ θιίκαθα 1/ ηελ ζπλέρεηα κε ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη ηηο γεληθέο θαλνληζηηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πξνζπαζνχκε λα επέκβνπκε ζηνλ ρψξν κε κεκνλσκέλα θηίξηα, παξαθάκπηνληαο θάζε ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη έλα θαζνξηζηηθφ ιάζνο θαη είλαη κηα απφ ηηο εμεγήζεηο ηφζν γηα ηελ αζρήκηα ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, φζν θαη γηα ηελ γηγάλησζε θαη πνιππινθφηεηα ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηαηζζαλφκελε ην ακήραλν θελφ πξνζπαζεί ζπαζκσδηθά λα ην θαιχςεη θαη λα ην ειέγμεη κε ρηιηάδεο εγθπθιίνπο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δαηδαιψδε λνκνζεζία. - Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν πξψηα απφ φια, λα ζεζκνζεηεζεί ζηε ρψξα καο θαη ν ελδηάκεζνο ζρεδηαζκφο (ηδίσο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ), πνπ ζα πξνθαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ αλεθηή απφ ηελ πνιηηεία νγθνπιαζηηθή κνξθή ελφο νηθηζκνχ ή ελφο νηθηζηηθνχ ζπλφινπ. - Θα εμεηδηθεχεη ηηο λέεο πνιενδνκηθέο αληηιήςεηο γηα αλνηθηά Οηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη δεκηνπξγία ησλ λέσλ ζχγρξνλσλ νηθνγεηηνληψλ ( πρ.écoquartiers), κε λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο - Δλνπνίεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ελεξγεηαθή απηνλνκία, απηνδηαρεηξηζηηθέο δνκέο θιπ. - Παξάιιεια, ε πξνηεηλφκελε ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα δεκηνπξγεί θαη ζηνπο ηδηψηεο κειεηεηέο ηελ ππνρξέσζε λα ζρεδηάδνπλ δηζδηάζηαηα αιιά θαη ηξηζδηάζηαηα ην έξγν ηνπο, ζηελ θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, επεθηείλνληαο ηα ζρεδηαζηηθά ηνπο εξγαιεία θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηεο, ηνπ θσηνκνληάδ, ηνπ βίληεν θιπ. - Θεσξψ απηνλφεην φηη ν αζηηθφο απηφο ζρεδηαζκφο, ζ απηέο ηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο, ηφζν γηα ηνλ δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα φζσλ έρνπλ ζπνπδάζεη αξρηηεθηνληθή (αξρηηεθηφλσλ, αξρηηεθηφλσλ πνιενδφκσλ θιπ). ην πιαίζην πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ, ζα εθαξκόδεηαη ν λένο Αξρηηεθηνληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο ζηνλ νπνίν πιένλ ζα θπξηαξρνύλ δύν ζεκειηώδε ζηνηρεία: - 1 νλ ην ηδεαηό ζηεξεό, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ρξήζεηο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη ησλ ΜΠΑ ηεο πεξηνρήο πνπ πξναλαθέξακε θαη - 2 νλ ν ειεύζεξνο αιιά ζηαζεξόο ζε κέγεζνο, δνκεκέλνο όγθνο (ΔΓΟ) εληφο ηνπ ηδεαηνχ ζηεξενχ. Ο φγθνο απηφο ζα δηακνξθψλεηαη κε απφιπηε ειεπζεξία ηνπ αξρηηέθηνλα, 4

5 κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα, ήδε απνδεθηά θαη απφ ηελ θνηλσλία, επξχηεξα ηξηζδηάζηαηα πεξηγξάκκαηα. Γεπηεξεύνλ ζηνηρείν ζα είλαη πιένλ - Η πλνιηθή Καηνηθήζηκε Δπηθάλεηα (ΤΚΑΔ), πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηήξηα θαηνηθηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηνηθήζηκνπ ρψξνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη, ή ε πλνιηθή Ωθέιηκε Δπηθάλεηα (ΩΦΔ), γηα ρξήζεηο πέξα απφ ηηο θαηνηθίεο (Βηνκεραλίεο, Γξαθεία, Καηαζηήκαηα θιπ) - Δπηθνπξηθά ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη έλα ηξηηεύνλ κέγεζνο πνπ ζα ππνδεηθλχεη θαη ηελ ΠΗΘΑΝΖ ΑΛΛΑ ΟΥΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ελφο θηεξίνπ κε βάζε θάπνηα ζηαζεξφηππα (πρ. 1 θαη/ ηκ θαηνηθίαο, 1 ρξήζηεο/ 10 ηκ γξαθείνπ θιπ). - Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ νξηζηηθή αιιαγή ηεο ζεκεξηλήο θηινζνθίαο πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ Γ σο θπξίαξρν κέγεζνο ΚΑΙ ηελ αλάδεημε ηνπ Ιδεαηνχ ζηεξενχ θαη θπξίσο ηνπ ηαζεξνχ Γνκεκέλνπ φγθνπ σο ηνπ θπξίαξρνπ εξγαιείνπ γηα ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ θάζε θηηξίνπ. Η λέα απηή θηινζνθία μεθαζαξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ κέζα ζηνλ ρψξν, απειεπζεξψλεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ Έιιελα Αξρηηέθηνλα, Σν πην ζεκαληηθφ φκσο, ηδηαίηεξα ζηελ δηθνκαλή παηξίδα καο, ζα είλαη φηη ζα πξνθαζνξίδεη ηα αλεθηά νγθνπιαζηηθά δηαγξάκκαηα κέζα ζηα νπνία νπδείο «δήζελ ζηγφκελνο» γείηνλαο, ζα έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη νηηδήπνηε. παξαθσιχνληαο έλα έξγν θαη επηβαξχλνληαο θαθφβνπια θαη αλαίηηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Καη ην ζέκα ηεο κνξθήο ηνπ ειεχζεξνπ αιιά ζηαζεξνχ φγθνπ ζα είλαη αλεμέιεγθην; ζα αλαξσηεζνχλ πνιινί. Θα αθήζνπκε άξαγε ηνλ θαζέλα λα θάλεη φηη ζέιεη; Πηζηεχσ φηη ε αλαζθάιεηα ηνπ ειιεληθνχ θαηεζηεκέλνπ, λα εκπηζηεχεηαη κηα «ειεχζεξε» δηαδηθαζία, είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε ζηε ρψξα καο κε ηελ θαθψο θαη παξαλφκσο παξερφκελε δπλαηφηεηα, λα ζρεδηάδεηαη ν ρψξνο απφ κε αξρηηέθηνλεο. Ωο πξνο ην ζέκα ηεο κνξθνινγίαο, πνπ βέβαηα μεπεξλά θαηά πνιχ ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε δχν βαζηθέο αληηιήςεηο. 1. Δίλαη γλσζηφ ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο λαηνπξαιηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ Αξρηηεθηνληθή, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο κνξθέο fractales πνπ ζπλαληάκε ζε θπζηθνχο θαη νξγαληθνχο ζρεκαηηζκνχο. Αελάσο επαλαιακβαλφκελεο νκνηφκνξθεο δνκέο ζηνηρείσλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο δεκηνπξγνχλ παλέκνξθα ζρήκαηα ππαηληζζφκελεο ηελ χπαξμε θξπθψλ, πνιχπινθσλ αηζζεηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ θαλφλσλ, πνπ κνηάδεη λα ππάξρνπλ ζηελ θχζε αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. 5

6 Μήπσο ινηπφλ θαη ζηελ Αξρηηεθηνληθή ππάξρνπλ αηζζεηηθνί θαλφλεο, καζεκαηηθέο αξκνληθέο αθνινπζίεο κε δηαρξνληθή ηζρχ (αθνινπζία Fibonacci θιπ) 1, παγθφζκηεο αξκνληθέο αηζζεηηθέο ζηαζεξέο, γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θηεξίσλ θαη ησλ θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ ή αθφκα θαη ησλ πφιεσλ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ν άλζξσπνο, λα ηνπο αλαιχζεη θαη ελδερνκέλσο λα ηνπο επηβάιιεη κε απζηεξνχο πνιενδνκηθνχο θαη αξρηηεθηνληθνχο θαλνληζκνχο, πηζηεχνληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδνπκε ηελ ζίγνπξε αηζζεηηθή θάπνηνπ ρψξνπ ή νηθηζηηθνχ ζπλφινπ; 2. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε εληειψο αληίζεηε άπνςε πνπ ακθηζβεηεί ηηο λαηνπξαιηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ Αξρηηεθηνληθή, ζεσξψληαο φηη νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο θχζεο εμειίζζνληαη απφ λφκνπο εληειψο αληίζεηνπο πξνο ηελ αλζξψπηλε ηερληθή. Η θχζε θχεηαη απφ έλα κηθξφ ζπφξν θαη δεκηνπξγεί έλα κεγάιν νξγαληζκφ, ελαληηνχκελε ζε εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Αληίζεηα ν Άλζξσπνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί απηφλνκα αλεμάξηεηα αληηθείκελα θαη λα ηα ζπλδπάδεη δεκηνπξγψληαο άπεηξα πξσηφηππα ζρήκαηα θαη λέεο κνξθέο. Απηό αθξηβώο άιισζηε είλαη πνπ ν Λε Κνξκππδηέ ζεσξνύζε σο ζεκάδη ηεο αλσηεξόηεηάο ηνπ Αλζξώπνπ ζε ζρέζε κε ηελ θύζε. 1 N.SALINGAROS- Algorithmic Sustainable Design : The Future of Architectural Theory - University of Texas San Antonio Notes from a series of 12 lectures. 1.1 Recursion and the Fibonacci sequence - Sustainable design use morphogenetic rules that nature follows, Mimic but not copy physical and especially biological structures p Universal scaling..architectures that obey universal scaling Gothic, Classical western architecture, Islamic architecture and Traditional architectures from all cultures and all periods. P.11 6

7 Α. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΓΟ Ο πξνηεηλφκελνο Αξρηηεθηνληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο παχεη πιένλ λα ζεσξείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη σο εξγαιείν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηθεληξψλεηαη πιένλ ζην θηήξην θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Πψο φκσο θαζνξίδεηαη ην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη ν ειεχζεξνο ζηαζεξφο φγθνο ηνπ θάζε θηηξίνπ; ε γεληθέο γξακκέο ζα ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: α. ΑΤΣΖΡΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ β. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΥΑΛΑΡΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ α. ΑΤΣΖΡΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ηελ πεξίπησζε απηή ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ ή πξνυπάξρνληνο πξνζηαηεπκέλνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηζηνξηθφηεηα, ν θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο θάπνηαο γεηηνληάο ή αθφκα θαη θάπνηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηνπ ΟΣ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθή κειέηε, ζθηθηά θαη απφιπηα, κε πεξηνξηζκφ ηεο νγθνπιαζηηθήο θαη ελδερνκέλσο θαη ηεο κνξθνινγηθήο δηακφξθσζήο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ΤΝΔΙΓΗΣΑ κηα νκνηφκνξθε δφκεζε ζε ζρεδφλ πξνθαζνξηζκέλα πεξηγξάκκαηα. Η θαζηέξσζε απζηεξψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δελ είλαη γεληθά επηζπκεηή απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο παξά κφλν ζε ειάρηζηεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρψξσλ, ηδηαίηεξεο κλεκεηαθήο ηζηνξηθφηεηαο. Ζ γεληθόηεξε αξρή ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ θηεξίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα δνκεκέλν θαη θπζηθό ρώξν ηνπο ζα είλαη ε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπο. β. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΥΑΛΑΡΟ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ηελ πεξίπησζε απηή ε πνιενδνκηθή κειέηε θαζνξίδεη, επίζεο ζπλεηδεηά, έλα ραιαξφ ηδεαηφ ζηεξεφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθψλεηαη ν ειεχζεξνο ζηαζεξφο δνκεκέλνο φγθνο (ΔΓΟ) πνπ είλαη απνδεθηφο. Μέζα ζ απηφ ην ραιαξφ ηδεαηφ ζηεξεφ, Θα μεθηλάκε ινηπφλ απφ κηα θαζνξηζκέλε επηθάλεηα θάιπςεο θαη 2-3 παξακέηξνπο, θαη ζα αθνινπζνχλ γελεηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο νκάδσλ απνδεθηψλ ιχζεσλ κνξθψλ ΔΓΟ, απφ ηηο νπνίεο νη αξρηηέθηνλεο ζα επηιέγνπλ θαη ζα εθαξκφδνπλ ηηο θαιχηεξεο, κε θξηηήξην ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. (παξάδεηγκα απφ δηαθεκηζηηθφ εξγαζηεξίνπ ΟΜΑ) 7

8 Η δνθηκαζία ηνπο ζην ρξφλν θαη ηε ρξήζε ζα θαηαιήγεη ζε κηα ζπλερή εμειηθηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αλζεθηηθφηεξσλ ιχζεσλ, απφξξηςεο άιισλ θαη αλαπαξαγσγήο λέσλ κε ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζα απνηππψλνπλ ηειηθά ηελ θνηλσληθή εμέιημε. Δίλαη ζαθέο όηη κε ηνλ ηξόπν απηό έρνπκε ηελ πεκπηνπζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο, βξηζθόκαζηε ζηνλ ρώξν ηεο πξαγκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο Γεκηνπξγίαο. Β. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΖΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΚΑΔ Αλ δερζνχκε φηη ην βαζηθφ ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ πηζαλφ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ελφο θηεξίνπ, ηφηε ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ην κεηξήζνπκε ζσζηά θαη λα μεθχγνπκε απφ ηηο αγθπιψζεηο πνπ επηβάιιεη ε έλλνηα ηνπ ζεκεξηλνχ Γ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ θαηνηθήζηκε επηθάλεηα δελ είλαη πιένλ ζσζηό λα πξνζκεηξώληαη oη επηθάλεηεο πνπ δε δεκηνπξγνχλ κε θαλέλα ηξφπν θαηνηθήζηκνπο ρψξνπο φπσο πρ: - νη ηξχπεο ησλ αλειθπζηήξσλ,ηα θνηλφρξεζηα θιηκαθνζηάζηα, νη θσηαγσγνί, θιπ αεξαγσγνί. - νη κε θαηνηθήζηκεο βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο (δηπινί ηνίρνη, πέηξηλνη ηνίρνη κε πάρνο πάλσ απφ 0,50 εθ, βηνθιηκαηηθέο θακηλάδεο, παζεηηθά βηνθιηκαηηθά ζπζηήκαηα, ηνίρνη TROMPE, θιπ) Αληίζεηα ζα πξέπεη λα κεηξάλε - Όινη νη ρψξνη θπξίαο ρξήζεσο, νη ρψξνη βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηνηθήζηκνη ( πρ. εκη ππαίζξηνη ρψξνη, παηάξηα θαη θσηεηλά ππφγεηα. Γ. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Με ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο κηα ζεηξά απφ ηξηηεχνπζαο ζεκαζίαο δείθηεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θηεξίνπ κέζα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. (δείθηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, δείθηεο ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο, δείθηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θιπ). Απφ αξρηηεθηνληθή ζθνπηά καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο 2 δείθηεο. - Ο Δείκτης Πληθσσμιακής πσκνότητας Με βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή θαηνηθήζηκε επηθάλεηα, φπσο ηελ θαζνξίζακε, ζα είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεηαη ζε θάζε θηήξην κηα ελδεηθηηθή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. - Ο Δείκτης Ενεργειακής ταστότητας τοσ κτηρίοσ. Με βάζε ηηο λέεο αληηιήςεηο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ησλ θηεξίσλ, έλαο δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπο είλαη έλα ρξήζηκν ζηνηρείν. 8

9 Ο λένο ΑΟΚ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ αξρηηέθηνλα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αξεηέο ηνπ παζεηηθνύ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, όπσο άιισζηε θάλεη ε πξαγκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηόζνπο αηώλεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΟΚ Με ηνλ λέν Αξρηηεθηνληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ, ηε θηινζνθία θαη ηηο έλλνηεο πνπ εηζάγεη, απινπνηείηαη ζεκαληηθά ην πνιενδνκηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ ζηελ ρψξα καο θαη δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε κηαο ζεηξάο απφ θαθνδαηκνλίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα. Οξηνζεηψληαο έλα ηδεαηφ ζηεξεφ θαη έλα ζηαζεξφ φγθν κέζα ζηνλ νπνίνλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα ή απζηεξά ην θηήξην, δεκηνπξγείηαη έλαο ηξηζδηάζηαηνο δσηηθφο ρψξνο ειεπζεξίαο γηα ηνλ Αξρηηέθηνλα. Ξεθαζαξίδεη ε ζρέζε ηνπ ΑΟΚ κε ην ππάξρνλ πνιενδνκηθφ πιαίζην ηφζν ζηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ φζν θαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο Μειέηεο Πνιενδνκηθνχ Αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Παχεη πιένλ ε πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο θαη έηζη ν ΑΟΚ απινπνηείηαη θαη επηθεληξψλεηαη ζην θηήξην ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηεξίνπ, Δμαζθαιίδεηαη ηφζν ε έληαμε νηθνδνκψλ ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθφηεηα θαη αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ν δεκηνπξγηθφο ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα, φζν θαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, κε ζεκαληηθφ εξγαιείν ειέγρνπ ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ θαη δνκεκέλν ρψξν πλδπάδεηαη κε έλα επέιηθην θαη απιφ ηξφπν έθδνζεο αδεηψλ βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο γξήγνξεο άδεηαο θαη ηνπ δηαξθψο ελεκεξσλφκελνπ θαθέινπ. Σέινο ν έιεγρνο ησλ ππεξβάζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δεκφζηνπ ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ζα είλαη απινχζηαηνο αθνχ ζα αξθνχλ 2-3 κεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο είηε κε ζχληνκεο επηηφπηεο απηνςίεο είηε απφ ηα ζχγρξνλα ηξηζδηάζηαηα δνξπθνξηθά κνληέια ηνπ ρψξνπ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαπινθήο. Σέινο Ο λένο Αξρηηεθηνληθφο νηθνδνκηθφο Καλνληζκφο πνπ πξνηείλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ΠΡΩΣΑ ΑΠΟ ΟΛΑ, απιφο θαη αλζξψπηλνο, λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ρψξσλ επράξηζησλ λα θαηνηθεζνχλ θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηδησηηθφ θαη δεκφζην, θπζηθφ θαη αλζξσπνπνίεην ρσξίο πνηληθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Βιβλιογραφία. - Asger Jorn Pour la forme edition ALLIA ΑΓΘΔΡ ΓΗΟΡΛ «Περί Κορθής» - ΛΖΗΓΔ - Bibliothèque Tangente Les Fractales (Art,Nature et Modelisation) No18. - Choay Françoise Merlin Pierre Dictionnaire de l urbanisme et de l amenagement Puf Massimiliano Fuksas. Chaos Sublime Arlea Paris MANDELBROT Les Objet Fractals Paris FLAMMARION - Paul Virilio Ville Panique Ailleurs commence ici Paris Galilée - Pierre Lefévre-Michel Sabard Les écoquartiers éditions Apogée Philippe Verdier : Le projet urbain participatif Éditions AYM Nikos Salingaros Algorithmic Sustainable Design : The Future of Architectural Theory». Notes from 12 lectures applying mathematical techniques to architectural and urban design. - SHON et SHOB Circulaire 90/80 Direction de l architecture et de l urbanisme, 9

10 Ministère de l Équipement des transports et du tourisme, - Α.Κ Θφηζιόποσλος «Ζ Αρτιηεκηονική ηην εποτή ηης κρίζης» ΛΔΦΔΙΖ Δ.ΙΤΡΟΤΓΗΑ - Πολιηική και Δπιζηήμη ζηον Πολεοδομικό ζτεδιαζμό - διόνσζος - ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ «Πολεοδομική νομοθεζία για ηην έκδοζη οικοδομικών αδειών Δλλάδα Γαλλία. Κήπφς να γίνει μια νέα ζσμματία». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ. 2491/ ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ- «Προς ηην διαθάνεια ηης πολεοδομικής νομοθεζίας». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ. 2572/ ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ- «Προηάζεις για ηην εναρμόνιζη ηοσ οριζμού ηφν ασθαιρέηφν με ηη διεθνή νομοθεζία». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ.2613/ (περίληυη) Θαι -θέμαηα πολεoδομικής νομοθεζίας (πλήρες κείμενο) -Γ.ΙΑΒΒΑ «Εηηήμαηα πολιηιζηικής διατείριζης». Δκδοηικός οίκος ΚΔΙΗΑ Αθήνα Γ.Α.ΛΗΘΑ «Ζ έκδοζη ηφν οικοδομικών αδειών από ηην ζύζηαζη ηοσ Δλληνικού κράηοσς φς ηην δημοζίεσζη ηοσ ΛΓ ». Τετνικά Χρονικά, τεύτος 1. Ιανοσάριος Μάρτιος 10

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων

Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της Φλωρεντίας από το 19 ο αι. μέχρι σήμερα Πρακτική και μεθοδολογία των πολεοδομικών επεμβάσεων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΛΑΔΙ ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΗ ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ ΑΠΟ ΣΟ 19Ο ΑΙ. ΜΔΧΡΙ ΗΜΔΡΑ Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ζ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΣΑΟΤΖ ΚΩΝ/ΝΟ, ΑΚΚΑ ΓΗΩΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

«ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ «ΒΙΩΙΜΔ ΠΟΛΔΙ» ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Δυαγγελία Αθαναζίου Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, evieath@arch.auth.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε αλαδεηθλχεη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΟΒΟΛΣΑΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 145 KW Δ ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ. ΓΖΜΖΣΡΑΚΔ ΦΧΣΗΟ ΕΑΜΠΟΤΡΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΟΣΟΛΗΑ, Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 (πξνδεκνζίεπζε απφ ηνλ ηηκεηηθφ επηζηεκνληθφ ηφκν Εήζε Παπαδεκεηξίνπ, ππφ έθδνζε, 2011) Κσλζηαληίλνο Γψγνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΡΑΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ Ε ΙΔΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ Γκαντουάρου Μαρία Πετσίτης Φώτης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε

Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ. δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1. Δηζαγσγή-θνπφο κειέηεο Σα θχξηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πγεία ησλ δψσλ θαηαξηίζηεθαλ θαηά θχξην ιφγν ην δηάζηεκα 1986-1995, φηαλ αθφκε ε Κνηλφηεηα απνηεινχληαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΓ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΤΘΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα : Ελεύθερο Λογιζμικό / Λογιζμικό Ανοικηού Κώδικα ζηη Δημόζια Διοίκηζη και ηις Επιτειρήζεις Μικρού / Μεζαίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΑΡΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΑΡΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ & ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΑΡΧΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΜΗΣΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

Résumé Etant donné que le lieu constitue un des cadres construisant la mémoire, dans cette thèse on tente d` examiner le rapport entre le lieu urbain

Résumé Etant donné que le lieu constitue un des cadres construisant la mémoire, dans cette thèse on tente d` examiner le rapport entre le lieu urbain H «θιεξνλνκηά» είλαη έλαο λνκαδηθόο όξνο, πνπ ηαμηδεύεη εύθνια θαη δεκηνπξγεί ξίδεο ή πξόρεηξνπο θαηαπιηζκνύο- ζε θαηλνκεληθά αξθεηά απνζαξξπληηθό έδαθνο. Raphael Samuel Ξύπλεζα κε ην καξκάξηλν ηνύην θεθάιη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΑ ΓΙΚΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΦΔΛΔΙΑ ηεο XATZHΠΔΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα