ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΔΝΑN ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΠΑΝΑΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ ΠΟΤ ΚΑΘΟΡΗΕΟΤΝ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ Αζ.Ενύιηαο : αξρηηέθησλ-πνιενδόκνο ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ 1828 Αλαηξέρνληαο πνιχ γξήγνξα, ζρεδφλ επηγξακκαηηθά, ηνπο βαζηθνχο ζηαζκνχο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ, απφ ην 1828 κέρξη θαη ζήκεξα, ξχζκηζαλ ηελ παξαγσγή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ πνπ βηψλνπκε, αμίδεη λα ζπκεζνχκε: - ηελ πξψηε ηερληθή ππεξεζία αμησκαηηθψλ νρπξσκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1828 κε αληηθείκελν ηηο αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο θαη ηηο επηζθεπέο θηηξίσλ - ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δήκνπ, γηα πξψηε θνξά ην 1834, σο ππεπζχλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ηεο πφιεο θαη σο αξκνδίνπ θνξέα γηα έγθξηζε ησλ αδεηψλ αλέγεξζεο θαη επηζθεπήο ησλ νηθνδνκψλ. - ηελ εκθάληζε γηα πξψηε θνξά ηνπ φξνπ «νηθνδνκηθή άδεηα» θαη ηεο έγθξηζεο ησλ ζρεδίσλ απφ ηε δεκφζηα αξρή πνπ έγηλε ην 1836, θαζψο θαη ηε ζηαδηαθή ππνρξέσζε γηα ηε ζχληαμή ηνπο απφ ηερληθνχο εηδήκνλεο θαη κάιηζηα αξρηηέθηνλεο, πξνθαλψο επεξεαζκέλεο απφ ηηο βαπαξηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο. Tνλ Νφκν ηνπ 1923, ζηνλ νπνίν ν ειιεληθφο ρψξνο δηαθξίλεηαη ζε ρψξν εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο θαζψο θαη ζε ρψξν εληφο νηθηζκψλ. Σνλ ΓΟΚ 1929, ν νπνίνο είλαη έλαο νηθνδνκηθφο θαλνληζκφο πνπ αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηνλ ηξφπν ζχληαμεο ζρεδίσλ πφιεσο θαη ιηγφηεξν ζηνλ ηξφπν νηθνδφκεζεο. Σνλ ΓΟΚ 1955 πνπ δίλεη βάξνο ζην ζρέδην ηνπ νηθηζκνχ, ζηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη νηθνδνκήζηκνπο ρψξνπο, ζεζπίδεη νηθνδνκηθά ζπζηήκαηα θαη πξνηείλεη ζπλέρεηα κεηψπνπ ζηελ νηθνδνκηθή γξακκή ζην ζπλερέο., - Σνλ ΓΟΚ 1973, φπνπ έρνπκε εμεηδίθεπζε ηνπ ηξφπνπ δφκεζεο ζχκθσλα κε ιεπηνκεξή θαη θσηνγξαθηθή πεξηγξαθή ησλ νηθνδνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο. Σελ ΔΠΑ κε βάζε ηνλ 1337/83. θαη ηελ απίζηεπηε γξαθεηνθξαηηθή ηεο πνιππινθφηεηα, πνπ θαζπζηέξεζε ζεκαληηθά ηελ πξνεηνηκαζία πνιενδνκεκέλεο γεο γηα ηελ ππνδνρή κηαο ξαγδαίαο πιεζπζκηαθήο κεηαθίλεζεο. Ο ΓΟΚ 1985 ζηελ ζεσξία πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο ξηδνζπαζηηθέο αληηιήςεηο φπσο - ηελ ειεχζεξε ηνπνζέηεζε ηνπ θηεξίνπ ζην νηθφπεδν θαη ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζή ηνπ, ην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη ηνλ επηηξεπφκελν φγθν. Σελ θαηάξγεζε ησλ νηθνδνκηθψλ ζπζηεκάησλ δφκεζεο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηνπ ελεξγνχ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ θαη ηεο ελνπνίεζεο ησλ αθαιχπησλ. ηελ πξάμε όκσο ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζεηηθά ηνπ ζηνηρεία δελ εθαξκόζζεθαλ. Δηζη, ν ΓΟΚ ηνπ 1985 απφ θείκελν δεκηνπξγηθφ πνπ ζθνπφ είρε ηελ ΔΛΔΤΘΔΡΗ παξαγσγή φκνξθνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, πνπ πεξηείρε πξνηάζεηο φρη κφλν ζε επίπεδν θηεξίνπ αιιά θαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηνπ νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, θαηαζηξαηεγήζεθε, απνδπλακψζεθε θαη κεηαηξάπεθε, ζε έλα πνιχπινθν, δπζλφεην, απνπληθηηθφ λνκνζέηεκα κε αζηπλνκηθή λννηξνπία, πνπ πξνζπαζεί λα πξνθαζνξίζεη ηελ κνξθή ελφο θηεξίνπ, αγλνψληαο, ηφζν ηηο αξρηθέο ηνπ εμαγγειίεο γηα ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ ζηελ νγθνπιαζηηθή αλάπηπμε ηνπ θηεξίνπ, φζν θαη ην ΠΝΔΤΜΑ ηνπ νηθνδνκηθνχ λφκνπ, πνπ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ΔΝΩΜΑΣΩΗ ησλ θηεξίσλ ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, - Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ, ν θαζνιηθόο παξαγθσληζκόο θαη εμεπηειηζκόο ηεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο, θπζηθά κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθό πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό ζύζηεκα πνπ θπξηαξρεί. 1

2 - Σελ ίδηα ζηηγκή νη πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο, επηθεληξψλνληαη κε λεπξσηηθή ςχρσζε ζην θπλήγη ηνπ Γ, σο ηνπ θαζνξηζηηθνχ ζηνηρείνπ γηα ηελ δηαθχιαμε ηεο πεξίθεκεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαη σο ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ πνπ ζα εμαζθαιίζεη, σο δηα καγείαο, έλα αηζζεηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα. Με ηνλ ζεκεξηλφ ΓΟΚ θαη ηελ ηζρχνπζα πνιενδνκηθή λνκνζεζία, πνιιά απφ ηα ζεσξνχκελα αξηζηνπξγήκαηα ηεο παγθφζκηαο αξρηηεθηνληθήο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πάξνπλ νηθνδνκηθή άδεηα θαη έγθξηζε απφ ΔΠΑΔ. Καη θπζηθά αλαθέξνκαη ζηηο ζπλήζεηο δηαδηθαζίεο πνπ πθίζηαληαη ην 96% ησλ αξρηηεθηόλσλ θαη όρη ζε εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα εηδηθά θηήξηα από εηδηθνύο «ζηαξ» ζπλαδέιθνπο. Πνην ζεκεξηλφ πνιενδνκηθφ Γξαθείν ή ΔΠΑΔ ζα ελέθξηλε ινηπφλ θηίξηα φπσο - Σν κνπζείν Guggenheim ηνπ Γθέξπ ζην Μπηικπάν, ηελ «πίθια» ηνπ Φφζηεξ ζην Λνλδίλν, ην κνπζείν ηεο Αθξηθαληθήο Σέρλεο ηνπ Ννπβέι ζην Quai Branly, ζην Παξίζη; ηελ ιεπθή νηθία DOUGLAS ηνπ Richard Meier ζηηο έληνλα θεθιηκέλεο δαζσκέλεο πιαγηέο ελφο ηνπίνπ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο ζηηο φρζεο κηαο ιίκλεο ζην MICHIGAN, φηαλ πξνβάιινληαη πεξηζζφηεξα απφ 4 επίπεδα θηεξίνπ, ηα θηήξηα θαηνηθίαο ηνπ Απζηξηαθνχ Hunterwasser ζηελ Βηέλλε; ή αθφκα ηα κνπζεία ηνπ Άλην ζε πάξθα θαη δαζηθέο πεξηνρέο θαη ηα θηήξηα ηνπ Μπφηα θαη ηνπ Ρέληδν Πηάλν ζε θνξπθέο ιφθσλ; Καη ελψ ινηπφλ ζηελ Διιάδα μνδεχεηαη, ρξφλνο θαη ρξήκα κε αλφεηνπο ειέγρνπο θαη επαλειέγρνπο, γηα λα πξνζδηνξηζηεί ηη κεηξά επηηέινπο θαη ηη δελ κεηξά ζηνλ πεξίθεκν Γ, νη Ραγδαίεο θνηλσληθέο εμειίμεηο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο (εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θαη αικαηψδεο αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ) πηέδνπλ γηα ιχζεηο κέζα ζηηο πφιεηο. Οη ιχζεηο απηέο φκσο δελ 2

3 ππάξρνπλ, αθνχ θπξηαξρεί ε αληίιεςε γηα ην ππέξηαην αγαζφ ηεο κείσζεο ηνπ Γ ζ απηέο, ρσξίο φκσο λα πξνηείλνληαη απνηειεζκαηηθέο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. - Οη ξαγδαίεο πιεζπζκηαθέο εμειίμεηο αλαδεηνχλ ιχζεηο ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν, εθεί φκσο ε πξνθιεηηθή θαζπζηέξεζε ηνπ ρσξνηαμηθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ δελ ηνπο ηηο παξέρεη, δεκηνπξγψληαο αδηέμνδα πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ γηγαληηζκφ ηεο πξαγκαηηθήο απζαίξεηεο δφκεζεο θαη ηελ αιφγηζηε θαηαζπαηάιεζε ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ. - Καη αληηζηνηρία, ζήκεξα, ηελ ζηηγκή πνπ νη ίδηεο πνιενδνκηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εθαξκφζνπλ κηα δαηδαιψδε λνκνζεζία ρηιηάδσλ αλνχζησλ ζειίδσλ, ηαιαηπσξνχλ πνιίηεο θαη κεραληθνχο, δηυιίδνληαο ηνλ θψλσπα κήπσο θαη ηνπο μεθχγεη θάπνην ηεηξαγσληθφ Γ, ζε θάπνηα εζνρή ή ζε θάπνην εκηππαίζξην, γηα κηα αθόκα θνξά, νη ξαγδαίεο θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε θπξίσο κε ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ ρψξα καο, βξίζθνπλ ηελ πνιηηεία απξνεηνίκαζηε. Υηιηάδεο κεηαλάζηεο ζπζζσξεχνληαη θαη γθεηνπνηνχλ πεξηνρέο ηεο Αζήλαο. Καηνηθνχλ καδηθά ζε παιαηά δηακεξίζκαηα ησλ ηκ θαη παξά ην γεγνλφο, φηη ζπλήζσο, ζηα παιαηά απηά δηακεξίζκαηα δελ ππάξρεη θακηά απφ ηηο γλσζηέο ππεξβάζεηο ηνπ Γ, Απηά βξίζθνληαη λα θαηνηθνχληαη ζπλήζσο κε πεξηζζφηεξα απφ 10 άηνκα ην θαζέλα, αλαηξέπνληαο κεγαινπξεπψο, φιεο ηηο επίζεκεο αθαδεκατθέο πξνδηαγξαθέο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, θαη απνδεηθλχνληαο πφζν δεπηεξεχνλ -θαη ηειηθά μεπεξαζκέλν κέγεζνο- είλαη ν Γ σο εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ, ηνπιάρηζηνλ φπσο έρεη μεζηξαηίζεη θαη εθαξκφδεηαη ζηελ ρψξα καο. Δπίζεο Oη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ αηψλα καο ζηνπο ηνκείο ηεο δφκεζεο, φπσο ηα - βηνθιηκαηηθά ζηνηρεία ησλ θηεξίσλ, -ηα πξάζηλα δψκαηα, -ε αλαγθαηφηεηα παξαγσγήο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο ζε θάζε θηήξην θαη ηειηθά ε αλάγθε γηα λέεο κνξθέο δφκεζεο, θαζηζηνχλ αλαγθαίεο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία. Πέξα φκσο απφ απηά, λνκίδσ, φηη ζήκεξα, 175 ρξφληα κεηά ηελ ζεκειίσζε ηνπ ζεκεξηλνχ πνιενδνκηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, θαη ελψ βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, - ηεο δνξπθνξηθήο ραξηνγξάθεζεο, - ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο ξαγδαίαο δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο, ησλ ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθήο πιεξνθφξεζεο θαη δνξπθνξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε θάζε πεξηνρή ζρεδφλ δσληαλά, είλαη απαξάδεθην λα ζπλαληάκε αθφκα πξαθηηθέο βαζηζκέλεο ζηελ θηινζνθία ηνπ Γηα φιεο απηέο ηηο εμειίμεηο, θαζψο θαη γηα ηα ζέκαηα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ θαη ελζσκάησζεο ησλ ΑΠΔ ζηα θηήξηα, ππάξρνπλ, ήδε, επξσπατθέο απνθάζεηο θαη 3

4 νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ λνκνζεζία καο ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα καδί κε κηά ζεηξά απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αθίλεηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Πηζηεύσ όηη θάζε απόπεηξα ζπγθόιιεζήο δηαηάμεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά ζην θείκελν ηνπ ΓΟΚ 1985, ζα επηδεηλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ηνλ «θξαγθεζηαϊληθφ» ραξαθηήξα ηνπ. Πηζηεύσ όηη ζήκεξα κεηά από 26 ρξόληα εθαξκνγήο ηνπ ΓΟΚ ηνπ 1985, έρνπλ πιένλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα έλα λέν θείκελν εκπλεπζκέλν από ηηο λέεο αληηιήςεηο θαη αλάγθεο ησλ θηεξίσλ ζηνλ 21 ν αηψλα πνπ ζα είλαη ζπζηαηηθφ ελφο αδηάξξεθηνπ ηξίπηπρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη ελφο λένπ ηξφπνπ έθδνζεο αδεηψλ θαη ειέγρνπ θαηαζθεπψλ. ΔΝΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΜΔΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΥΩΡΟΤ -ήκεξα, ζηελ ρψξα καο, ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο εμεηδηθεχεη ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κε γεληθά ξπκνηνκηθά ζρέδηα πνπ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε θζάλνπλ κέρξη ηελ θιίκαθα 1/ ηελ ζπλέρεηα κε ηνλ Γεληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ θαη ηηο γεληθέο θαλνληζηηθέο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πξνζπαζνχκε λα επέκβνπκε ζηνλ ρψξν κε κεκνλσκέλα θηίξηα, παξαθάκπηνληαο θάζε ζρεδηαζκφ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο. Ννκίδσ φηη απηφ είλαη έλα θαζνξηζηηθφ ιάζνο θαη είλαη κηα απφ ηηο εμεγήζεηο ηφζν γηα ηελ αζρήκηα ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, φζν θαη γηα ηελ γηγάλησζε θαη πνιππινθφηεηα ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο πνπ δηαηζζαλφκελε ην ακήραλν θελφ πξνζπαζεί ζπαζκσδηθά λα ην θαιχςεη θαη λα ην ειέγμεη κε ρηιηάδεο εγθπθιίνπο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ δαηδαιψδε λνκνζεζία. - Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν πξψηα απφ φια, λα ζεζκνζεηεζεί ζηε ρψξα καο θαη ν ελδηάκεζνο ζρεδηαζκφο (ηδίσο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ), πνπ ζα πξνθαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ αλεθηή απφ ηελ πνιηηεία νγθνπιαζηηθή κνξθή ελφο νηθηζκνχ ή ελφο νηθηζηηθνχ ζπλφινπ. - Θα εμεηδηθεχεη ηηο λέεο πνιενδνκηθέο αληηιήςεηο γηα αλνηθηά Οηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη δεκηνπξγία ησλ λέσλ ζχγρξνλσλ νηθνγεηηνληψλ ( πρ.écoquartiers), κε λέα ραξαθηεξηζηηθά φπσο - Δλνπνίεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, ελεξγεηαθή απηνλνκία, απηνδηαρεηξηζηηθέο δνκέο θιπ. - Παξάιιεια, ε πξνηεηλφκελε ππνρξεσηηθή ελζσκάησζε ηνπ θηηξίνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ζα δεκηνπξγεί θαη ζηνπο ηδηψηεο κειεηεηέο ηελ ππνρξέσζε λα ζρεδηάδνπλ δηζδηάζηαηα αιιά θαη ηξηζδηάζηαηα ην έξγν ηνπο, ζηελ θιίκαθα ηνπιάρηζηνλ ελφο νηθνδνκηθνχ ηεηξαγψλνπ, επεθηείλνληαο ηα ζρεδηαζηηθά ηνπο εξγαιεία θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο επεμεξγαζίαο ηεο, ηνπ θσηνκνληάδ, ηνπ βίληεν θιπ. - Θεσξψ απηνλφεην φηη ν αζηηθφο απηφο ζρεδηαζκφο, ζ απηέο ηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο, ηφζν γηα ηνλ δεκφζην φζν θαη γηα ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, είλαη απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα φζσλ έρνπλ ζπνπδάζεη αξρηηεθηνληθή (αξρηηεθηφλσλ, αξρηηεθηφλσλ πνιενδφκσλ θιπ). ην πιαίζην πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αζηηθό ζρεδηαζκό ηνπ ρώξνπ, ζα εθαξκόδεηαη ν λένο Αξρηηεθηνληθόο Οηθνδνκηθόο Καλνληζκόο ζηνλ νπνίν πιένλ ζα θπξηαξρνύλ δύν ζεκειηώδε ζηνηρεία: - 1 νλ ην ηδεαηό ζηεξεό, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ρξήζεηο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη ησλ ΜΠΑ ηεο πεξηνρήο πνπ πξναλαθέξακε θαη - 2 νλ ν ειεύζεξνο αιιά ζηαζεξόο ζε κέγεζνο, δνκεκέλνο όγθνο (ΔΓΟ) εληφο ηνπ ηδεαηνχ ζηεξενχ. Ο φγθνο απηφο ζα δηακνξθψλεηαη κε απφιπηε ειεπζεξία ηνπ αξρηηέθηνλα, 4

5 κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα, ήδε απνδεθηά θαη απφ ηελ θνηλσλία, επξχηεξα ηξηζδηάζηαηα πεξηγξάκκαηα. Γεπηεξεύνλ ζηνηρείν ζα είλαη πιένλ - Η πλνιηθή Καηνηθήζηκε Δπηθάλεηα (ΤΚΑΔ), πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηήξηα θαηνηθηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαηνηθήζηκνπ ρψξνπ, φηαλ ρξεηάδεηαη, ή ε πλνιηθή Ωθέιηκε Δπηθάλεηα (ΩΦΔ), γηα ρξήζεηο πέξα απφ ηηο θαηνηθίεο (Βηνκεραλίεο, Γξαθεία, Καηαζηήκαηα θιπ) - Δπηθνπξηθά ζα κπνξνχζε λα πξνζηεζεί θαη έλα ηξηηεύνλ κέγεζνο πνπ ζα ππνδεηθλχεη θαη ηελ ΠΗΘΑΝΖ ΑΛΛΑ ΟΥΗ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ελφο θηεξίνπ κε βάζε θάπνηα ζηαζεξφηππα (πρ. 1 θαη/ ηκ θαηνηθίαο, 1 ρξήζηεο/ 10 ηκ γξαθείνπ θιπ). - Πξνηείλνπκε ινηπφλ ηελ νξηζηηθή αιιαγή ηεο ζεκεξηλήο θηινζνθίαο πνπ είλαη επηθεληξσκέλε ζηνλ Γ σο θπξίαξρν κέγεζνο ΚΑΙ ηελ αλάδεημε ηνπ Ιδεαηνχ ζηεξενχ θαη θπξίσο ηνπ ηαζεξνχ Γνκεκέλνπ φγθνπ σο ηνπ θπξίαξρνπ εξγαιείνπ γηα ηελ νγθνπιαζηηθή δηακφξθσζε ηνπ θάζε θηηξίνπ. Η λέα απηή θηινζνθία μεθαζαξίδεη ηηο ζρέζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ κέζα ζηνλ ρψξν, απειεπζεξψλεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία ηνπ Έιιελα Αξρηηέθηνλα, Σν πην ζεκαληηθφ φκσο, ηδηαίηεξα ζηελ δηθνκαλή παηξίδα καο, ζα είλαη φηη ζα πξνθαζνξίδεη ηα αλεθηά νγθνπιαζηηθά δηαγξάκκαηα κέζα ζηα νπνία νπδείο «δήζελ ζηγφκελνο» γείηνλαο, ζα έρεη δηθαίσκα λα αμηψζεη νηηδήπνηε. παξαθσιχνληαο έλα έξγν θαη επηβαξχλνληαο θαθφβνπια θαη αλαίηηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ Καη ην ζέκα ηεο κνξθήο ηνπ ειεχζεξνπ αιιά ζηαζεξνχ φγθνπ ζα είλαη αλεμέιεγθην; ζα αλαξσηεζνχλ πνιινί. Θα αθήζνπκε άξαγε ηνλ θαζέλα λα θάλεη φηη ζέιεη; Πηζηεχσ φηη ε αλαζθάιεηα ηνπ ειιεληθνχ θαηεζηεκέλνπ, λα εκπηζηεχεηαη κηα «ειεχζεξε» δηαδηθαζία, είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε ζηε ρψξα καο κε ηελ θαθψο θαη παξαλφκσο παξερφκελε δπλαηφηεηα, λα ζρεδηάδεηαη ν ρψξνο απφ κε αξρηηέθηνλεο. Ωο πξνο ην ζέκα ηεο κνξθνινγίαο, πνπ βέβαηα μεπεξλά θαηά πνιχ ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηζήγεζεο, ζα ήζεια λα αλαθεξζψ επηγξακκαηηθά ζε δχν βαζηθέο αληηιήςεηο. 1. Δίλαη γλσζηφ ην ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα ηηο λαηνπξαιηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ Αξρηηεθηνληθή, θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο κνξθέο fractales πνπ ζπλαληάκε ζε θπζηθνχο θαη νξγαληθνχο ζρεκαηηζκνχο. Αελάσο επαλαιακβαλφκελεο νκνηφκνξθεο δνκέο ζηνηρείσλ ζε δηάθνξεο θιίκαθεο δεκηνπξγνχλ παλέκνξθα ζρήκαηα ππαηληζζφκελεο ηελ χπαξμε θξπθψλ, πνιχπινθσλ αηζζεηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ θαλφλσλ, πνπ κνηάδεη λα ππάξρνπλ ζηελ θχζε αλεμάξηεηα απφ νπνηαδήπνηε αλζξψπηλε παξέκβαζε. 5

6 Μήπσο ινηπφλ θαη ζηελ Αξρηηεθηνληθή ππάξρνπλ αηζζεηηθνί θαλφλεο, καζεκαηηθέο αξκνληθέο αθνινπζίεο κε δηαρξνληθή ηζρχ (αθνινπζία Fibonacci θιπ) 1, παγθφζκηεο αξκνληθέο αηζζεηηθέο ζηαζεξέο, γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θηεξίσλ θαη ησλ θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ ή αθφκα θαη ησλ πφιεσλ, ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη ν άλζξσπνο, λα ηνπο αλαιχζεη θαη ελδερνκέλσο λα ηνπο επηβάιιεη κε απζηεξνχο πνιενδνκηθνχο θαη αξρηηεθηνληθνχο θαλνληζκνχο, πηζηεχνληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδνπκε ηελ ζίγνπξε αηζζεηηθή θάπνηνπ ρψξνπ ή νηθηζηηθνχ ζπλφινπ; 2. Τπάξρεη βέβαηα θαη ε εληειψο αληίζεηε άπνςε πνπ ακθηζβεηεί ηηο λαηνπξαιηζηηθέο αλαδεηήζεηο ζηελ Αξρηηεθηνληθή, ζεσξψληαο φηη νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηεο θχζεο εμειίζζνληαη απφ λφκνπο εληειψο αληίζεηνπο πξνο ηελ αλζξψπηλε ηερληθή. Η θχζε θχεηαη απφ έλα κηθξφ ζπφξν θαη δεκηνπξγεί έλα κεγάιν νξγαληζκφ, ελαληηνχκελε ζε εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Αληίζεηα ν Άλζξσπνο κπνξεί λα δεκηνπξγεί απηφλνκα αλεμάξηεηα αληηθείκελα θαη λα ηα ζπλδπάδεη δεκηνπξγψληαο άπεηξα πξσηφηππα ζρήκαηα θαη λέεο κνξθέο. Απηό αθξηβώο άιισζηε είλαη πνπ ν Λε Κνξκππδηέ ζεσξνύζε σο ζεκάδη ηεο αλσηεξόηεηάο ηνπ Αλζξώπνπ ζε ζρέζε κε ηελ θύζε. 1 N.SALINGAROS- Algorithmic Sustainable Design : The Future of Architectural Theory - University of Texas San Antonio Notes from a series of 12 lectures. 1.1 Recursion and the Fibonacci sequence - Sustainable design use morphogenetic rules that nature follows, Mimic but not copy physical and especially biological structures p Universal scaling..architectures that obey universal scaling Gothic, Classical western architecture, Islamic architecture and Traditional architectures from all cultures and all periods. P.11 6

7 Α. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΓΟ Ο πξνηεηλφκελνο Αξρηηεθηνληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο παχεη πιένλ λα ζεσξείηαη θαη λα εθαξκφδεηαη σο εξγαιείν πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δπηθεληξψλεηαη πιένλ ζην θηήξην θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ. Πψο φκσο θαζνξίδεηαη ην ηδεαηφ ζηεξεφ θαη ν ειεχζεξνο ζηαζεξφο φγθνο ηνπ θάζε θηηξίνπ; ε γεληθέο γξακκέο ζα ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεπζχλζεηο: α. ΑΤΣΖΡΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ β. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΥΑΛΑΡΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ α. ΑΤΣΖΡΑ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ηελ πεξίπησζε απηή ζε πεξηνρέο κε ηδηαίηεξα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπίνπ ή πξνυπάξρνληνο πξνζηαηεπκέλνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο κε ηζηνξηθφηεηα, ν θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο θάπνηαο γεηηνληάο ή αθφκα θαη θάπνηνπ νηθηζηηθνχ ζπλφινπ ηνπ ΟΣ κπνξεί λα γίλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκηθή κειέηε, ζθηθηά θαη απφιπηα, κε πεξηνξηζκφ ηεο νγθνπιαζηηθήο θαη ελδερνκέλσο θαη ηεο κνξθνινγηθήο δηακφξθσζήο ηνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ΤΝΔΙΓΗΣΑ κηα νκνηφκνξθε δφκεζε ζε ζρεδφλ πξνθαζνξηζκέλα πεξηγξάκκαηα. Η θαζηέξσζε απζηεξψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ κνξθνινγηθψλ θαλφλσλ δελ είλαη γεληθά επηζπκεηή απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο παξά κφλν ζε ειάρηζηεο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ρψξσλ, ηδηαίηεξεο κλεκεηαθήο ηζηνξηθφηεηαο. Ζ γεληθόηεξε αξρή ηεο ελζσκάησζεο ησλ λέσλ θηεξίσλ ζηνλ πεξηβάιινληα δνκεκέλν θαη θπζηθό ρώξν ηνπο ζα είλαη ε βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηνπο. β. ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΣΑΘΔΡΟ ΟΓΚΟ ΔΝΣΟ ΔΝΟ ΥΑΛΑΡΟ ΗΓΔΑΣΟΤ ΣΔΡΔΟΤ ηελ πεξίπησζε απηή ε πνιενδνκηθή κειέηε θαζνξίδεη, επίζεο ζπλεηδεηά, έλα ραιαξφ ηδεαηφ ζηεξεφ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα δηακνξθψλεηαη ν ειεχζεξνο ζηαζεξφο δνκεκέλνο φγθνο (ΔΓΟ) πνπ είλαη απνδεθηφο. Μέζα ζ απηφ ην ραιαξφ ηδεαηφ ζηεξεφ, Θα μεθηλάκε ινηπφλ απφ κηα θαζνξηζκέλε επηθάλεηα θάιπςεο θαη 2-3 παξακέηξνπο, θαη ζα αθνινπζνχλ γελεηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο νκάδσλ απνδεθηψλ ιχζεσλ κνξθψλ ΔΓΟ, απφ ηηο νπνίεο νη αξρηηέθηνλεο ζα επηιέγνπλ θαη ζα εθαξκφδνπλ ηηο θαιχηεξεο, κε θξηηήξην ηελ θαιχηεξε δπλαηή ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν. (παξάδεηγκα απφ δηαθεκηζηηθφ εξγαζηεξίνπ ΟΜΑ) 7

8 Η δνθηκαζία ηνπο ζην ρξφλν θαη ηε ρξήζε ζα θαηαιήγεη ζε κηα ζπλερή εμειηθηηθή δηαδηθαζία επηινγήο ησλ αλζεθηηθφηεξσλ ιχζεσλ, απφξξηςεο άιισλ θαη αλαπαξαγσγήο λέσλ κε ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζα απνηππψλνπλ ηειηθά ηελ θνηλσληθή εμέιημε. Δίλαη ζαθέο όηη κε ηνλ ηξόπν απηό έρνπκε ηελ πεκπηνπζία ηεο Αξρηηεθηνληθήο, βξηζθόκαζηε ζηνλ ρώξν ηεο πξαγκαηηθήο Αξρηηεθηνληθήο Γεκηνπξγίαο. Β. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΤΝΟΛΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΖΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΤΚΑΔ Αλ δερζνχκε φηη ην βαζηθφ ελδηαθέξνλ απηνχ ηνπ δείθηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηνλ πηζαλφ πξνζδηνξηζκφ ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ελφο θηεξίνπ, ηφηε ζα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα ην κεηξήζνπκε ζσζηά θαη λα μεθχγνπκε απφ ηηο αγθπιψζεηο πνπ επηβάιιεη ε έλλνηα ηνπ ζεκεξηλνχ Γ. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηελ θαηνηθήζηκε επηθάλεηα δελ είλαη πιένλ ζσζηό λα πξνζκεηξώληαη oη επηθάλεηεο πνπ δε δεκηνπξγνχλ κε θαλέλα ηξφπν θαηνηθήζηκνπο ρψξνπο φπσο πρ: - νη ηξχπεο ησλ αλειθπζηήξσλ,ηα θνηλφρξεζηα θιηκαθνζηάζηα, νη θσηαγσγνί, θιπ αεξαγσγνί. - νη κε θαηνηθήζηκεο βηνθιηκαηηθέο θαηαζθεπέο (δηπινί ηνίρνη, πέηξηλνη ηνίρνη κε πάρνο πάλσ απφ 0,50 εθ, βηνθιηκαηηθέο θακηλάδεο, παζεηηθά βηνθιηκαηηθά ζπζηήκαηα, ηνίρνη TROMPE, θιπ) Αληίζεηα ζα πξέπεη λα κεηξάλε - Όινη νη ρψξνη θπξίαο ρξήζεσο, νη ρψξνη βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηνηθήζηκνη ( πρ. εκη ππαίζξηνη ρψξνη, παηάξηα θαη θσηεηλά ππφγεηα. Γ. ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΓΔΗΚΣΩΝ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ Με ηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο κηα ζεηξά απφ ηξηηεχνπζαο ζεκαζίαο δείθηεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ θηεξίνπ κέζα ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. (δείθηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, δείθηεο ελεξγεηαθήο ηαπηφηεηαο, δείθηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο θιπ). Απφ αξρηηεθηνληθή ζθνπηά καο ελδηαθέξνπλ θπξίσο 2 δείθηεο. - Ο Δείκτης Πληθσσμιακής πσκνότητας Με βάζε ηελ πξαγκαηηθή ζπλνιηθή θαηνηθήζηκε επηθάλεηα, φπσο ηελ θαζνξίζακε, ζα είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδεηαη ζε θάζε θηήξην κηα ελδεηθηηθή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. - Ο Δείκτης Ενεργειακής ταστότητας τοσ κτηρίοσ. Με βάζε ηηο λέεο αληηιήςεηο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ησλ θηεξίσλ, έλαο δείθηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπο είλαη έλα ρξήζηκν ζηνηρείν. 8

9 Ο λένο ΑΟΚ είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ αξρηηέθηνλα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αξεηέο ηνπ παζεηηθνύ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, όπσο άιισζηε θάλεη ε πξαγκαηηθή αξρηηεθηνληθή ηόζνπο αηώλεο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΑΟΚ Με ηνλ λέν Αξρηηεθηνληθφ Οηθνδνκηθφ Καλνληζκφ, ηε θηινζνθία θαη ηηο έλλνηεο πνπ εηζάγεη, απινπνηείηαη ζεκαληηθά ην πνιενδνκηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ ζηελ ρψξα καο θαη δεκηνπξγνχληαη νη βάζεηο γηα ηελ θαηάξγεζε κηαο ζεηξάο απφ θαθνδαηκνλίεο πνπ θπξηαξρνχλ ζήκεξα. Οξηνζεηψληαο έλα ηδεαηφ ζηεξεφ θαη έλα ζηαζεξφ φγθν κέζα ζηνλ νπνίνλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ειεχζεξα ή απζηεξά ην θηήξην, δεκηνπξγείηαη έλαο ηξηζδηάζηαηνο δσηηθφο ρψξνο ειεπζεξίαο γηα ηνλ Αξρηηέθηνλα. Ξεθαζαξίδεη ε ζρέζε ηνπ ΑΟΚ κε ην ππάξρνλ πνιενδνκηθφ πιαίζην ηφζν ζηελ επξχηεξε κνξθή ηνπ φζν θαη ζηηο εμεηδηθεπκέλεο Μειέηεο Πνιενδνκηθνχ Αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Παχεη πιένλ ε πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηηο ελδηάκεζεο θιίκαθεο θαη έηζη ν ΑΟΚ απινπνηείηαη θαη επηθεληξψλεηαη ζην θηήξην ηελ αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαζψο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηεξίνπ, Δμαζθαιίδεηαη ηφζν ε έληαμε νηθνδνκψλ ζε πεξηνρέο κε ηζηνξηθφηεηα θαη αμηφινγν θπζηθφ ηνπίν, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ν δεκηνπξγηθφο ξφινο ηνπ αξρηηέθηνλα, φζν θαη ε δπλαηφηεηα ειεχζεξεο αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο, κε ζεκαληηθφ εξγαιείν ειέγρνπ ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηνλ πεξηβάιινληα θπζηθφ θαη δνκεκέλν ρψξν πλδπάδεηαη κε έλα επέιηθην θαη απιφ ηξφπν έθδνζεο αδεηψλ βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο γξήγνξεο άδεηαο θαη ηνπ δηαξθψο ελεκεξσλφκελνπ θαθέινπ. Σέινο ν έιεγρνο ησλ ππεξβάζεσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δεκφζηνπ ειέγρνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ζα είλαη απινχζηαηνο αθνχ ζα αξθνχλ 2-3 κεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ θειχθνπο είηε κε ζχληνκεο επηηφπηεο απηνςίεο είηε απφ ηα ζχγρξνλα ηξηζδηάζηαηα δνξπθνξηθά κνληέια ηνπ ρψξνπ, πεξηνξίδνληαο δξαζηηθά θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαπινθήο. Σέινο Ο λένο Αξρηηεθηνληθφο νηθνδνκηθφο Καλνληζκφο πνπ πξνηείλνπκε ζα πξέπεη λα είλαη ΠΡΩΣΑ ΑΠΟ ΟΛΑ, απιφο θαη αλζξψπηλνο, λα ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία ρψξσλ επράξηζησλ λα θαηνηθεζνχλ θαη ζηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, ηδησηηθφ θαη δεκφζην, θπζηθφ θαη αλζξσπνπνίεην ρσξίο πνηληθνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Βιβλιογραφία. - Asger Jorn Pour la forme edition ALLIA ΑΓΘΔΡ ΓΗΟΡΛ «Περί Κορθής» - ΛΖΗΓΔ - Bibliothèque Tangente Les Fractales (Art,Nature et Modelisation) No18. - Choay Françoise Merlin Pierre Dictionnaire de l urbanisme et de l amenagement Puf Massimiliano Fuksas. Chaos Sublime Arlea Paris MANDELBROT Les Objet Fractals Paris FLAMMARION - Paul Virilio Ville Panique Ailleurs commence ici Paris Galilée - Pierre Lefévre-Michel Sabard Les écoquartiers éditions Apogée Philippe Verdier : Le projet urbain participatif Éditions AYM Nikos Salingaros Algorithmic Sustainable Design : The Future of Architectural Theory». Notes from 12 lectures applying mathematical techniques to architectural and urban design. - SHON et SHOB Circulaire 90/80 Direction de l architecture et de l urbanisme, 9

10 Ministère de l Équipement des transports et du tourisme, - Α.Κ Θφηζιόποσλος «Ζ Αρτιηεκηονική ηην εποτή ηης κρίζης» ΛΔΦΔΙΖ Δ.ΙΤΡΟΤΓΗΑ - Πολιηική και Δπιζηήμη ζηον Πολεοδομικό ζτεδιαζμό - διόνσζος - ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ «Πολεοδομική νομοθεζία για ηην έκδοζη οικοδομικών αδειών Δλλάδα Γαλλία. Κήπφς να γίνει μια νέα ζσμματία». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ. 2491/ ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ- «Προς ηην διαθάνεια ηης πολεοδομικής νομοθεζίας». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ. 2572/ ΑΘ.ΕΟΤΙΗΑ- «Προηάζεις για ηην εναρμόνιζη ηοσ οριζμού ηφν ασθαιρέηφν με ηη διεθνή νομοθεζία». Δνημερφηικό Γεληίο ΣΔΔ αρ.2613/ (περίληυη) Θαι -θέμαηα πολεoδομικής νομοθεζίας (πλήρες κείμενο) -Γ.ΙΑΒΒΑ «Εηηήμαηα πολιηιζηικής διατείριζης». Δκδοηικός οίκος ΚΔΙΗΑ Αθήνα Γ.Α.ΛΗΘΑ «Ζ έκδοζη ηφν οικοδομικών αδειών από ηην ζύζηαζη ηοσ Δλληνικού κράηοσς φς ηην δημοζίεσζη ηοσ ΛΓ ». Τετνικά Χρονικά, τεύτος 1. Ιανοσάριος Μάρτιος 10

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα Σα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. Μειέηε πεξίπησζεο: ΓΠ Γήκνπ Ξπινθάζηξνπ Δπηβιέπσλ: Λνπδνβίθνο Βαζελρόβελ πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου

City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου City Garden: η σχέση πόλης υπαίθρου Olmsted, ζτέδιο ηοσ Riverside Σικάγο 1869 S.S. Beman, εργοζηάζιο και πρόησπη εργαηική πόλη, Σικάγο 1885 ΑΦΕΣΗΡΙΕ: Σερλνινγίεο + Αληίδξαζε ζηε βηνκεραληθή πόιε Σειεπηαία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΔΚ-33/Α/4-3-83). ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α: ΔΠΔΚΣΑΔΗ ΥΔΓΗΩΝ ΠΟΛΔΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΔΡΗΟΥΔ ΔΠΔΚΣΑΔΩΝ - ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΔ ΔΝΟΣΖΣΔ. [Γελ εθαξκφδεηαη πιένλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ν-2508/97 βιέπε θαη Δγθ-41/97 Αξζ-25] 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ GIS ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΚΑΙ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΗ ΝΗΟ ΠΑΡΟ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ώ ζ η α ς Γ. Β α ρ ε ι ί δ ε ς. Πολιηικόρ Μησανικόρ ΕΜΠ, Μέλορ ηηρ Μόνιμηρ Επιηποπήρ ΓΟΚ και Πολεοδομικών Εθαπμογών ηος ΤΕΕ

Κ ώ ζ η α ς Γ. Β α ρ ε ι ί δ ε ς. Πολιηικόρ Μησανικόρ ΕΜΠ, Μέλορ ηηρ Μόνιμηρ Επιηποπήρ ΓΟΚ και Πολεοδομικών Εθαπμογών ηος ΤΕΕ Κ ώ ζ η α ς Γ. Β α ρ ε ι ί δ ε ς Πολιηικόρ Μησανικόρ ΕΜΠ, Μέλορ ηηρ Μόνιμηρ Επιηποπήρ ΓΟΚ και Πολεοδομικών Εθαπμογών ηος ΤΕΕ Δ Λ Δ Γ Υ Ο Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Ω Ν Α Τ Θ Α Ι Ρ Δ Σ Η Γ Ο Μ Η Η Ειζήγηζη (26/1/2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα