Διαχείριση της επικοινωνίας για αλλαγές:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση της επικοινωνίας για αλλαγές:"

Transcript

1 Σελίδα 1 από 32 Διαχείριση της επικοινωνίας για αλλαγές: Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) των προϊόντων ExxonMobil και οι επισημάνσεις θα ευθυγραμμιστούν με τον Κανονισμό για την «Ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία» (CLP) (EC- 1272/2008) Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΕ έχει υιοθετήσει το UN Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων (GHS) στην ευρωπαϊκή νομοθεσία με την εφαρμογή του κανονισμού ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP) (ΕΚ υπ αριθμ. 1272/2008). Ο Κανονισμός CLP θα αντικαταστήσει την Οδηγία για Επικίνδυνα Παρασκευάσματα «DPD», Οδηγία 1999/45/ΕΚ, για μείγματα. Από την 1η Ιουνίου 2015 όλες οι επισημάνσεις των προϊόντων που παράχθηκαν πρόσφατα πρέπει να συμμορφώνονται με τη σχετική ταξινόμηση CLP. Ως αποτέλεσμα, τα δελτία δεδομένων ασφάλειας (SDS) της ExxonMobil θα αλλάξουν για να ακολουθούν τις νέες απαιτήσεις του CLP. Ένα αντίγραφο του σχετικού αναθεωρημένου SDS θα προωθηθεί σε εσάς μέσω της κανονικής διαδικασίας διανομής μας αλλά και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό μας: Σύμφωνα με την περίοδο μετάβασης που προβλέπεται από το (61)4 του Κανονισμού CLP, η οποία διαρκεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2017, οι συσκευασίες που ικανοποιούν την ταξινόμηση DPD και που παράγονται και κυκλοφορούν πριν την 1η Ιουνίου 2015 μπορούν ακόμη να κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία. Συνεπώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μετάβασης μπορεί να λαμβάνετε ακόμη μερικά προϊόντα που να έχουν επισημανθεί σύμφωνα με την προηγούμενη ταξινόμηση DPD. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης, για ταξινομημένα προϊόντα σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε δύο ξεχωριστά δελτία δεδομένων ασφάλειας για το ίδιο το προϊόν, δηλ.: Ένα SDS σε συμμόρφωση με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) υπ αριθμ. 453/2010, βάσει της ταξινόμησης CLP. Αυτό το SDS προσδιορίζεται και αναφέρεται στο έγγραφο ως «CLP (ΕΚ υπ αριθμ. 1272/2008) SDS» Οι συσκευασίες προϊόντων αναγνωρίζονται με τον αριθμό ρύθμισης CLP (ΕΚ υπ αριθμ. 1272/2008) στις επισημάνσεις τους. Ένα SDS σε συμμόρφωση με το Παράρτημα I του Κανονισμού (ΕΕ) υπ αριθμ. 453/2010, που απευθύνεται στις απαιτήσεις DPD (Οδηγία 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ). Αυτό το SDS προσδιορίζεται και αναφέρεται στο έγγραφο ως «DPD (Οδηγία 1999/45/ΕΚ) SDS». Συνεπώς, συνιστάται να εξασφαλίσετε ότι διατηρείτε αντίγραφα και των δύο SDS, ανάλογα με την επισήμανση του προϊόντος που λαμβάνεται και του προϊόντος που ήδη έχετε σε απόθεμα, δηλ. το CLP SDS για επισημασμένες κατά CLP συσκευασίες και το DPD SDS για επισημασμένες κατά DPD συσκευασίες. Η ExxonMobil παρακολουθεί στενά την εξάντληση των επισημασμένων κατά DPD αποθεμάτων, και μόλις εξαντληθεί εντελώς το απόθεμα των επισημασμένων κατά DPD προϊόντων στο Δίκτυο ExxonMobil στην Ευρώπη, θα οριστικοποιήσουμε τη μετάβαση ώστε να χρησιμοποιούμε μόνο το CLP SDS το οποίο θα λάβετε μέσω της κανονικής διαδικασίας διανομής SDS μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις προαναφερθείσες αλλαγές, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον

2 Σελίδα 2 από 32 Αντιπρόσωπο Πωλήσεων της ExxonMobil ή με το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας στο

3 Σελίδα 3 από 32 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CLP (ΕΚ υπ αριθμ. 1272/2008) SDS ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος: Συνθετικές πρώτες ύλες και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος: 2015A , , ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ Σκοπούμενη χρήση: Γράσο Δεν συνιστώνται χρήσεις σε: Το προϊόν αυτό δεν συνιστάται για οποιαδήποτε βιομηχανική χρήση, επαγγελματική χρήση ή χρήση από τους καταναλωτές που είναι διαφορετική από τις παραπάνω αναγνωρισμένες χρήσεις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προμηθευτής: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA POSTBUS 100 B-2060 ΑΜΒΕΡΣΑ 6, BEL Βέλγιο Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προμηθευτή: Διεύθυνση Internet MSDS: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Προμηθευτής / Καταχωρίζων: (BE) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24ωρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτων περιστατικών: ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΜΙΓΜΑΤΟΣ

4 Σελίδα 4 από 32 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1272/2008 Χρόνια υδατική τοξική ουσία: Κατηγορία 3. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε 67/548/EEC / 1999/45 EC. R52/53 Επικίνδυνο για το περιβάλλον R52/53; Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Στοιχεία ετικέτας βάσει του Κανονισμού (ΕC) No 1272/2008 Εικονογράμματα: Δεν υπάρχει εικονόγραμμα Λέξη σήματος: Δεν υπάρχει λέξη σήματος Δηλώσεις κινδύνου: H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δηλώσεις προφύλαξης: P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο και τον περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. περιέχει: 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Φυσικοί/Χημικοί κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. Κίνδυνοι για την υγεία: Η έγχυση με μεγάλη πίεση υποδορίως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Δεν υπάρχουν πρόσθετοι κίνδυνοι. Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για PBT ή vpvb σε συμφωνία με το REACH Annex XIII. ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. ΟΥΣΙΕΣ Δεν εφαρμόζεται. Το υλικό αυτό είναι σε ρυθμιστικό πλαίσιο ως ένα μίγμα ΜΕΙΓΜΑΤΑ

5 Σελίδα 5 από 32 Αυτό το υλικό ορίζεται ως μίγμα. Αναφέρσιμη(ες) επικίνδυνη(ες) που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ταξινόμησης και/ή όριο έκθεσης (OEL) Όνομα CAS# EC# Καταχώριση# Συγκέντρωση* Ταξινόμηση GHS/CLP 1,2,3- προπανοτριόλη ΝΕ 1 - < 5% OEL 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μεθυλο) ΝΕ 1 - < 5% OEL 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο < 1% Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1) 2,6-ΔΙ-ΤΕΡΤ-ΒΟΥΤΥΛΦΑΙΝΟΛ ΝΕ 1-2.5% Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319 Γλυκίνη, N-μεθυλο-N-(1-οξοδωδεκυλο)-,(Ζ) ΝΕ < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318 Κινολεΐνη, 1,2-δι-υδρο-2,2,4-τριμεθυλο-, ομοπολυμερές ΝΕ 1 - < 5% [Aquatic Acute 3 H402], Aquatic Chronic 3 H412 Σημείωση - οποιαδήποτε ταξινόμηση σε αγκύλες αποτελεί δομική μονάδα GHS που δεν υιοθετήθηκε από την ΕΕ στον κανονισμό CLP (Αρ. 1272/2008) και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην ΕΕ ή σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό CLP και εμφανίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Όνομα CAS# EC# Καταχώριση# Συγκέντρωση* DSD Σύμβολα/Φράσεις Κινδύνου 1,2,3- προπανοτριόλη ΝΕ 1 - < 5% OEL 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μεθυλο) ΝΕ 1 - < 5% OEL 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο < 1% Xn;R22, Xi;R43, 27 N;R50/53 2,6-ΔΙ-ΤΕΡΤ-ΒΟΥΤΥΛΦΑΙΝΟΛ ΝΕ 1-2.5% Xi;R36/38, N;R50/53 Γλυκίνη, N-μεθυλο-N-(1-οξοδωδεκυλο)-,(Ζ) ΝΕ < 1% Xi;R38, Xi;R41, N;R50/53 Κινολεΐνη, 1,2-δι-υδρο-2,2,4-τριμεθυλο-, ΝΕ 1 - < 5% R52/53 ομοπολυμερές Όλες οι συγκεντρώσεις είναι επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι αέριο. Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται επί τοις εκατό κατ' όγκο. Σημείωση: Βλέπε ΔΔΑ Τμήμα 16 για πλήρες κείμενο των επικίνδυνων φράσεων. Βλέπε ΔΔΑ Τμήμα 16 για πλήρες κείμενο των επιβλαβών φράσεων ΤΜΗΜΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

6 Σελίδα 6 από 32 Εισπνοή Υπό συνήθεις συνθήκες της σκοπούμενης χρήσης, το υλικό αυτό δεν αναμένεται να αποτελέσει δια της εισπνοής κίνδυνο. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Πλένετε τα σημεία επαφής με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση έγχυσης του προϊόντος στο δέρμα ή υποδορίως, ή σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ανεξάρτητα από την εμφάνιση ή την έκταση του τραύματος, το άτομο πρέπει να εξετασθεί αμέσως από ιατρό ως χειρουργικό έκτακτο περιστατικό. Παρ' όλο που τα αρχικά συμπτώματα της έγχυσης με υψηλή πίεση μπορεί να είναι αμελητέα ή ανύπαρκτα, η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση εντός λίγων ωρών μπορεί να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την τελική έκταση του τραυματισμού. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΚΑΤΑΠΟΣΗ Συνήθως δεν απαιτούνται πρώτες βοήθειες. Συμβουλευτείτε γιατρό αν αισθανθείτε άσχημα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΟΙ ΟΞΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ Κεφαλαλγία, ζαλάδα, υπνηλία, ναυτία και άλλες επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ρηχή αναπνοή, χαμηλή αρτηριακή πίεση, κυανή χροιά δέρματος, σπασμοί, κώμα και ίκτερος. Τοπική νέκρωση όπως αποδεικνύεται με καθυστερημένη εκδήλωση πόνου και βλάβη στους ιστούς λίγες ώρες μετά την έγχυση ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ανάγκη να έχουμε ειδικά μέσα για να παρέχουμε άμεση και συγκεκριμένη ιατρική βοήθεια στο χώρο εργασίας, δεν αναμένεται. ΤΜΗΜΑ 5 ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5.1. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε εκνέφωση νερού, αφρό, ξηρό χημικό ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για πυρόσβεση. Ακατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Ευθύγραμμες ριπές νερού 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει η ουσία ή το μείγμα ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΕΙ Η ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΙΓΜΑ Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Οξείδια του θείου, Καπνός, Αναθυμίαση, Οξείδια άνθρακα, Ατελή προϊόντα καύσεως, Αλδεΰδες 5.3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Οδηγίες πυρόσβεσης: Εκκενώστε το χώρο. Αποτρέψτε την εισροή του απορρέοντος υλικού πυρόσβεσης ή αραίωσης σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους ή στο δίκτυο ύδρευσης. Οι πυροσβέστες πρέπει να χρησιμοποιούν συνήθη μέσα προστασίας, και σε κλειστούς χώρους, αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (SCBA). Ψεκάστε με νερό για να ψύξετε τις επιφάνειες που έχουν εκτεθεί στη φωτιά και για προστασία του προσωπικού. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ Σημείο ανάφλεξης [Μέθοδος]: >204 C (399 F) [ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟ, ASTM D-92 (COC)] Άνω/Κάτω όρια ευφλεκτότητας (Κατά προσέγγιση όγκος % στην ατμόσφαιρα): UEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία LEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

7 Σελίδα 7 από 32 Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ΤΜΗΜΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 6.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε περίπτωση διαρροής ή τυχαίας εκπομπής, ενημερώνετε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποφεύγετε την επαφή με το υλικό που έχει χυθεί. Βλέπε ενότητα 5 για πληροφορίες σχετικά με την πυρόσβεση. Βλέπε την ενότητα για Προσδιορισμό Κινδύνων για Σημαντικούς Κινδύνους. Βλέπε ενότητα 4 για Πρώτες βοήθειες. Βλ. Ενότητα 8 για συμβουλές σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες ή/και τη γνωμοδότηση των ειδικών ανταποκριτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Αποτρέψτε την εισροή σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους, ισόγεια ή περιορισμένους χώρους. Για διαρροές μεγάλης έκτασης: Καλύψτε το υλικό που έχει χυθεί με πλαστικό κάλυμμα ή μουσαμά για να ελαχιστοποιήσετε τη διασπορά ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Διαρροή σε εδάφη: Αντιμετωπίστε τη διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε. Συγκεντρώστε το υλικό που έχει διαρρεύσει με φτυάρια σε κατάλληλο δοχείο για ανακύκλωση ή διάθεση. Διαρροή στα ύδατα: Αντιμετωπίστε τη διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε. Περιορίστε αμέσως τη διαρροή με πλωτά φράγματα. Προειδοποιήστε τα λοιπά πλοία. Αφαιρέστε από την επιφάνεια Οι συστάσεις σχετικά με διαρροές στα ύδατα και σε εδάφη βασίζονται στο πλέον πιθανό σενάριο διαρροής για το συγκεκριμένο υλικό ωστόσο, οι γεωγραφικές συνθήκες, ο άνεμος, η θερμοκρασία, (και στην περίπτωση διαρροών στα ύδατα) ο κυματισμός και η φορά και η ταχύτητα του ρεύματος μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την επιλογή των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να ζητούνται συμβουλές τοπικών εμπειρογνωμόνων. Σημείωση: οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν ή να περιορίζουν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βλ. Ενότητες 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αποτρέπετε διαρροές μικρής έκτασης προς αποφυγή του κινδύνου ολίσθησης. Συσσωρευτής στατικού ηλεκτρισμού: Αυτό το υλικό δεν συσσωρεύει ηλεκτροστατικά φορτία ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ Να μην αποθηκεύεται σε ανοικτά δοχεία ή δοχεία χωρίς σήμανση.

8 Σελίδα 8 από ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:: Ενότητα 1 πληροφορεί για ανεγνωρισμένες τελικές χρήσεις Δεν είναι διαθέσιμη καμμία οδηγία για βιομηχανία ή τομέα. ΤΜΗΜΑ 8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Όρια/πρότυπα έκθεσης (Σημείωσης: Τα όρια έκθεσης δεν είναι πρόσθετα) Ονομασία ουσίας Μορφή Όριο/Σταθερό Σημείωσ η Πηγή, προέλευση 1,2,3- προπανοτριόλη TWA 10 mg/m3 Ελλάδα OELs 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μ εθυλο)- TWA 10 mg/m3 Ελλάδα OELs 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μ εθυλο)- 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μ εθυλο)- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 90/1999 Εισπνεύ σιμος Αναπνεύ σιμος. TWA 5 mg/m3 Ελλάδα OELs TWA 10 mg/m3 ACGIH Σημείωση:Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης μπορούν να αποκτηθούν από τις ακόλουθες υπηρεσία(ες)/ινστιτούτο(α): EΛ.IN.Y.AE 8.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Το επίπεδο προστασίας και τα απαιτούμενα είδη ελέγχου εξαρτώνται από τις πιθανές συνθήκες έκθεσης. Μέτρα ελέγχου προς εξέταση: Δεν επιβάλλονται ειδικά μέτρα υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης και με επαρκή αερισμό. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα επιλέξιμα μέσα ατομικής προστασίας εξαρτώνται από τις εν δυνάμει συνθήκες έκθεσης όπως είναι οι εφαρμογές, οι πρακτικές χειρισμού, η συγκέντρωση και ο εξαερισμός. Οι πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας για χρήση με το συγκεκριμένο υλικό που παρέχονται ακολούθως,

9 Σελίδα 9 από 32 βασίζονται στη σκοπούμενη, συνήθη χρήση. Μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών: Εάν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις των αερομεταφερόμενων ρύπων σε ικανοποιητικό για την προστασία της υγείας των εργαζομένων επίπεδο, συνιστάται η χρήση εγκεκριμένης αναπνευστικής συσκευής. Η επιλογή, η χρήση και η συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στα είδη αναπνευστικών συσκευών που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνονται: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και με επαρκή εξαερισμό δεν απαιτείται συνήθως κανενός είδους προστασία. Σε υψηλές αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος. Οι αναπνευστικές συσκευές παροχής αέρα με φιάλη διαφυγής μπορεί να είναι κατάλληλες όταν τα επίπεδα οξυγόνου είναι ανεπαρκή, δεν παρέχεται επαρκής προειδοποίηση αερίου/ατμών ή όταν είναι πιθανή η υπέρβαση της ικανότητας/του βαθμού καθαρισμού αέρα του φίλτρου. Μέσα προστασίας των χεριών: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ειδικές για γάντια βασίζονται σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία και δεδομένα κατασκευαστών γαντιών. Οι συνθήκες εργασίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα των γαντιών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστη για συγκεκριμενες συμβουλες στην επιλογή γαντιων και για χρόνους αντοχής για τις δικές σας συνθήκες. Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα γάντια. Οι τύποι γαντιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για αυτό το υλικό περιλαμβάνουν: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτείται συνήθως κανενός είδους προστασία. Μέσα προστασίας των ματιών: Εάν είναι πιθανή η επαφή, συνιστάται η χρήση γυαλιών ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά καλύμματα. Μέσα προστασία του δέρματος και του σώματος: Τυχόν ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση ειδικής ενδυμασίας βασίζονται σε βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις και σε στοιχεία των κατασκευαστών γαντιών. Στα είδη ενδυμασίας που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνονται: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτείται συνήθως προστασία του δέρματος. Σύμφωνα με τις βιομηχανικές ορθές πρακτικές υγιεινής, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της επαφής με το δέρμα. Ειδικά μέτρα υγιεινής: Εφαρμόζετε πάντοτε μέτρα ορθής ατομικής υγιεινής, όπως π.χ. πλύσιμο μετά το χειρισμό του υλικού και πριν από το φαγητό, το ποτό ή/και το κάπνισμα. Η ενδυμασία εργασίας και τα μέσα προστασίας πρέπει να πλένονται τακτικά για την αφαίρεση των ρύπων. Αχρηστεύετε τα ενδύματα και τα υποδήματα που έχουν υποστεί ρύπανση και δεν μπορούν να καθαρισθούν. Εφαρμόστε καλό καθάρισμα. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τον περιορισμό εκκενώσεων στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Προστατεύστε το περιβάλλον με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου για την αποφυγή ή περιορισμό εκπομπών. ΤΜΗΜΑ 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

10 Σελίδα 10 από 32 Σημείωση: Οι Φυσικές και χημικές ιδιότητες παρέχονται για την ασφάλεια, την υγεία και περιβαλλοντικά θέματα μόνο και μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως τις προδιαγραφές του προϊόντος. Για επιπλέον στοιχεία, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Στερεό Μορφή: Ημι-υγρό Χρώμα: Καφέ Οσμή: Χαρακτηριστικό Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ph: Δεν είναι τεχνικά εφικτό Σημείο τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Σημείο πήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Αρχικό σημείο βρασμού / και εύρος ζέσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Σημείο ανάφλεξης [Μέθοδος]: >204 C (399 F) [ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟ, ASTM D-92 (COC)] Ταχύτητα εξάτμισης (Οξικό n-βουτύλιο = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ευφλεκτότητα (Στέρεα, Αέρια): [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Άνω/Κάτω όρια ευφλεκτότητας (Κατά προσέγγιση όγκος % στην ατμόσφαιρα): UEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία LEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Πίεση ατμού: < kpa (0.1 mm Hg) στους 20 C [Κατ' εκτίμηση] Πυκνότητα ατμού (αέρας = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Σχετική πυκνότητα (στους 15 C): 0.9 [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Διαλυτότητα(ες): νερό Αμελητέος Συντελεστής διαχωρισμού (Συντελεστής διαχωρισμού n-οκτανόλης/νερού): > 3.5 [Κατ' εκτίμηση] Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Θερμοκρασία διάσπασης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ιξώδες: 100 cst (100 mm²/sec) στους 40 C [Βασικό λάδι] >14 cst (14 mm²/sec) στους 100 C [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Ιδιότητες Εκρηκτικών υλών: Κανένας/καμία Οξειδωτικές ιδιότητες: Κανένας/καμία 9.2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κανένας/καμία Σημείωση: Οι περισσότερες από τις παραπάνω φυσικές ιδιότητες είναι για το συστατικό του λαδιού μέσα στο υλικό. ΤΜΗΜΑ 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Βλέπε υπό-ενότηττες παρακάτω ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ: Επικίνδυνος πολυμερισμός δεν θα συμβεί Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Υπερβολική θερμότητα. Πηγές υψηλής ενέργειας που μπορούν να

11 Σελίδα 11 από 32 προκαλέσουν ανάφλεξη ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ: Ισχυρά οξειδωτικά ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ: Το υλικό δεν αποσυντίθεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος. ΤΜΗΜΑ 11 ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Κατηγορία κινδύνου Εισπνοή Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Ερεθισμός: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Καταποση Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Δέρμα Οξεία τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Διάβρωση δέρματος/ερεθισμός: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Μάτι Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Ευαισθητοποίηση Αναπνευστική ευαισθητοποίηση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Ευαισθητοποίηση δέρματος: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Εισπνοή: Διατίθενται δεδομένα. Μεταλλακτικότητα βλαστικών κυττάρων: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Καρκινογένεση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Αναπαραγωγική τοξικότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Γαλουχία: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου (STOT) Μοναδική έκθεση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Επανειλημμένη έκθεση: Δεν υπάρχουν δεδομένα τελικού σημείου για το υλικό. Συμπέρασμα / Παρατηρήσεις Ελάχιστα τοξικό. Με βάση στοιχεία δοκιμής υλικών συναφούς δομής. Αμελητέος κίνδυνος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος/συνήθους χρήσης. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Ελάχιστα τοξικό. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Ελάχιστα τοξικό. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Αμελητέος ερεθισμός του δέρματος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Μπορεί να προκαλέσει ελαφρά, μικρής διάρκειας δυσφορία στα μάτια. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να αποτελέσει αναπνευστικός ευαισθητοποιητής. Δεν αναμένεται να αποτελέσει ευαισθητοποιητής δέρματος. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης. Βάσει φυσικοχημικών ιδιοτήτων του υλικού. Δεν αναμένεται να αποτελέσει μεταλλαξιογόνο βλαστικών κυττάρων. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να προκαλέσει καρκίνο. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να αποτελέσει τοξική ουσία αναπαραγωγής. Δεν αναμένεται να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα. Δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβη στα όργανα από μια μοναδική έκθεση. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών. Δεν αναμένεται να προκαλέσει βλάβες στα όργανα από παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη έκθεση. Με βάση την αξιολόγηση των συστατικών.

12 Σελίδα 12 από 32 ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΥΣΙΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο- ΟΞΕΙΑ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Θνησιμότητα μέσω του στόματος: LD mg/kg (Αρουραίος) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιέχει: Συνθετικά βασικά λάδια: δεν προκαλούν μεταλλάξεις σε σχετικές δοκιμασίες ούτε καρκίνο σε πειραματόζωα. N-φαινυλ-1-ναφθυλαμίνη: Μία μοναδική υπερέκθεση από το στόμα ενδεχομένως να οδηγήσει σε ενδείξεις κυάνωσης, όπως κεφαλαλγία, ρηχή αναπνοή, ζάλη, σύγχυση, πτώση αρτηριακής πίεσης, επιληπτικές κρίσεις, κώμα, ίκτερο. Ενδεχομένως να προκύψει αναιμία αργότερα. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε πειραματόζωα προκάλεσε ηπατική και νεφρική βλάβη και καταστολή της δραστηριότητας του μυελού των οστών. Ενδεχομένως να προκύψει αιματουρία λόγω ερεθισμού της ουροδόχου κύστης και των νεφρών. Γενοτοξικό in vitro. Φαινυλο-άλφα-ναφθυλαμίνη (PAN): η φαινυλο-άλφα-ναφθυλαμίνη σε πυκνό διάλυμα είναι παράγοντας ευαισθητοποίησης του δέρματος. Η δοκιμή στον άνθρωπο με λιπαντικά που περιέχουν 1,0% PAN δεν προκαλεί τις χαρακτηριστικές για την ευαισθητοποίηση αντιδράσεις. ΤΜΗΜΑ 12 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται σε στοιχεία που αφορούν καθαυτό το υλικό, τα συστατικά του υλικού και παρόμοια υλικά ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ Υλικό -- Θεωρείται ως επιβλαβές για υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον ΔΥΣΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ Βιολογική αποικοδόμηση: Πλειοψηφία των συστατικών -- Θεωρείται εγγενώς ως βιοαποικοδομήσιμο Συστατικά -- Αναμένεται να έχει διάρκεια ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δεν έχει προσδιορισθεί ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Ενα συστατικό -- Χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, αναμένεται να βυθιστεί και να μεταφερθεί στο ίζημα. Αναμένεται να διαχωριστεί σε ίζημα και στερεά λύματα. Συστατικό βασικού λαδιού -- Χαμηλή διαλυτότητα και επιπλέει και αναμένεται να μεταφερθεί από το νερό στην ξηρά. Αναμένεται να διαχωρισθεί σε ίζημα και στερεά λύματα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ PBT ΚΑΙ vpvb Αυτό το προίόν δεν είναι, ή δεν περιέχει, ουσία που είναι PBT ή vpvb ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Δεν αναμένονται δυσμενείς επιπτώσεις.

13 Σελίδα 13 από 32 ΤΜΗΜΑ 13 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Συστάσεις σχετικά με τη διάθεση με βάση το υλικό όπως αυτό παραδίδεται. Η διάθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος κατά τη χρονική στιγμή της διάθεσης ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Το προϊόν είναι κατάλληλο προς καύση σε κλειστό, ελεγχόμενο καυστήρα για εκμετάλλευση της θερμαντικής ικανότητας καυσίμου ή προς διάθεση με ελεγχόμενη καύση σε πολύ υψηλή θερμοκρασία προς αποφυγή σχηματισμού ανεπιθύμητων προϊόντων καύσης. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Ευρωπαϊκός κώδικας αποβλήτων: * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτοί οι κωδικοί εκχωρούνται βάσει των πλέον συνήθων χρήσεων αυτού του υλικού και ενδέχεται να μην καταδεικνύουν προσμείξεις που προκύπτουν κατά την πραγματική χρήση. Όσοι παράγουν απόβλητα οφείλουν να αξιολογούν τη διεργασία που χρησιμοποιείται στην πράξη κατά την παραγωγή αποβλήτων και προσμείξεων αποβλήτων προκειμένου να εκχωρούν τους ενδεδειγμένους κωδικούς διάθεσης αποβλήτων. Το υλικό μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο απόρριμμα ακολουθώντας την Οδηγία της Ε.Ε 91/689 για επικίνδυνα απορρίμματα, και υπόκειται στη διάταξη αυτής της Οδηγίας εκτός αν εμπίπτει στο Αρθρο 1(5) αυτής της Οδηγίας. Προειδοποίηση κενού δοχείου Προειδοποίηση άδειου περιέκτη (όπου ισχύει): Οι άδειοι περιέκτες ενδέχεται να περιέχουν υπολείμματα και μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Μην επιχειρήσετε να γεμίσετε ξανά ή να καθαρίσετε περιέκτες χωρίς σωστές οδηγίες. Τα άδεια τύμπανα θα πρέπει να αποστραγγίζονται εντελώς και να αποθηκεύονται με ασφάλεια έως ότου υποστούν επεξεργασία ή απορριφτούν κατάλληλα. Οι άδειοι περιέκτες θα πρέπει να διατίθενται για ανακύκλωση, ανάκτηση ή απόρριψη μέσω κατάλληλα πιστοποιημένου ή αδειούχου ανάδοχου και σύμφωνα με τους κυβερνητικούς κανονισμούς. ΜΗ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΕ, ΚΟΒΕΤΕ, ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΑΤΕ, ΧΑΛΚΟΚΟΛΛΑΤΕ, ΣΥΓΚΟΛΛΑΤΕ, ΤΡΥΠΑΤΕ, ΤΡΟΧΙΖΕΤΕ Ή ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, ΦΛΟΓΑ, ΣΠΙΘΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΚΡΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΘΑΝΑΤΟ. ΤΜΗΜΑ 14 ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (ADR/RID): ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για Επίγεια Μεταφορά. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ (ADNR/ADN): Θαλάσσιες Μεταφορές Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για τις Εσωτερικές

14 Σελίδα 14 από 32 ΘΑΛΑΣΣΑ (διεθνής κώδικας της θάλασσας για τα επικίνδυνα προϊόντα, κώδικας IMDG): Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για Θαλάσσιες Μεταφορές με βάση τον IMDG-Code Θάλασσα (MARPOL 73/78 Convention - Annex II): Μεταφορά ασυσκεύαστα σύμφωνα με το Παράρτημα II του MARPOL 73/78 και του Κώδικα IBC Μη ταξινομημένο με βάση το Annex II ΑΕΡΑΣ (IATA): Δεν υπόκειται σε κανονιστική ρύθμιση για τις αερομεταφορές ΤΜΗΜΑ 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Eisi gménes í apallássontai apó ti n eisago gí / koinopoíi si stis akólouthes chi mikés apothemáto n: IECSC, PICCS, TSCA Ειδικές Περιπτώσεις: Απόθεμα KECI Κατάσταση Περιορισμοί Εφαρμόζονται ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΙΓΜΑ Σχετικές οδηγίες και κανονισμοί της ΕΕ: 1907/2006 [... για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμό των Χημικών Προϊόντων... και σχετικές τροποποιήσεις] 689/2008/ΕΚ [...που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών και σχετικές τροποποιήσεις] 1272/2008 [ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία των ουσιών και μιγμάτων.. και τροποποιήσεις και] ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πληροφορίες REACH: Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για οποιαδήποτε από τις ουσίες που υπάρχουν σε αυτό το υλικό. ΤΜΗΜΑ 16 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15 Σελίδα 15 από 32 ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία αυτού του ΔΔΑ(SDS) περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: αποτελέσματα από εσωτερικές ή προμηθευτή τοξικολογικές μελέτες,concawe ντοσιέ Προίόντος, δημοσιεύματα από άλλες επαγγελματικές ενώσεις, όπως είναι η ΕΕ Hydrocarbon Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, η βάση δεδομένων EU IUCLID, οι εκδόσεις U.S. NTP, και άλλες πηγές, εφόσον χρειασθεί. Κατάλογος συντμήσεων και ακρώνυμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (αλλά δεν χρησιμοποιούνται απαραιτήτων) στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφάλειας: Ακρώνυμο Πλήρες κείμενο Μη σχετικό Μη σχετικό Μη προσδιορίσιμο Μη προσδιορίσιμο ΝΕ Δεν έχει καθοριστεί ΠΟΕ Πτητική Οργανική Ένωση AICS Κατάλογος Χημικών Ουσιών Αυστραλίας AIHA WEEL Όρια περιβαλλοντικής έκθεσης στο χώρο εργασίας της Αμερικανικής Ένωσης Βιομηχανικής Υγιεινής (AIHA) ASTM ASTM International, αρχικά γνωστή ως Αμερικανική Ένωση για τη Δοκιμή και τα Υλικά (American Society for Testing and Materials) DSL Εγχώριος κατάλογος ουσιών (Καναδάς) EINECS Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Ουσιών ELINCS Ευρωπαϊκός Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ENCS Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες (Απογραφή Ιαπωνίας) IECSC Κατάλογος των Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών στην Κίνα KECI Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών Κορέας NDSL Κατάλογος μη εγχώριων ουσιών (Καναδάς) NZIoC Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας PICCS Κατάλογος Χημικών Ενώσεων και Χημικών Ουσιών Φιλιππίνων TLV Κατώτερη οριακή τιμή (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγιεινολόγων της Εργασίας - ACGIH). TSCA Πράξη περί ελέγχου τοξικών ουσιών (Κατάλογος Η.Π.Α.) UVCB Ουσίες άγνωστης ή ασταθούς σύνθεσης, προϊόντα πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικά υλικά LC LD LL EC EL NOEC NOELR Θανάσιμη συγκέντρωση Θανάσιμη δόση Θανάσιμη φόρτωση Αποτελεσματική συγκέντρωση Αποτελεσματική φόρτωση Συγκέντρωση με καμία παρατηρήσιμη επίδραση Ρυθμός φόρτωσης με καμία παρατηρήσιμη επίδραση Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1272/2008 Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1272/2009 Aquatic Chronic 3; H412 Διαδικασία ταξινόμησης Υπολογισμός ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (μόνο προς ενημέρωση): R22; Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. R36; Ερεθίζει τα μάτια. R38; Ερεθίζει το δέρμα. R41; Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

16 Σελίδα 16 από 32 R43; Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R50/53; Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52/53; Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. ΛΕΖΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ H ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (για πληροφοριακούς λόγους μόνο): Acute Tox. 4 H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης, Οξεία τοξικότητα από το στόμα, Κατηγορία Skin Irrit. 2 H315: Προκαλεί ερεθισμό δέρματος, Διάβρωση/Ερεθισμός δέρματος, Κατηγορία Skin Sens. 1 H317: Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση, Ευαισθητοποίηση δέρματος, Κατηγορία Eye Dam. 1 H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη, Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμού, Κατηγορία Eye Irrit. 2 H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό, Σοβαρή βλάβη/ερεθισμός οφθαλμών, Κατηγορία Aquatic Acute 1 H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, Οξεία τοξικότητα για το περιβάλλον, Κατηγορία [Aquatic Acute 3 H402]: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, Οξεία τοξικότητα για το περιβάλλον, Κατηγορία Aquatic Chronic 1 H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις, Χρόνια τοξικότητα για το περιβάλλον, Κατηγορία Aquatic Chronic 3 H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις, Χρόνια τοξικότητα για το περιβάλλον, Κατηγορία ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ: Δεν διατίθενται πληροφορίες αναθεώρησης Οι πληροφορίες και οι συστάσεις που παραθέτει στο παρόν η εταιρία ExxonMobil, είναι ακριβείς και αξιόπιστες μετά λόγου γνώσεως και συνείδησης κατά την ημερομηνία έκδοσης. Μπορείται να επικοινωνήσετε με την ExxonMobil για να διασφαλίσετε ότι το έγγραφο αυτό αποτελεί την πλέον πρόσφατη έκδοση που διατίθεται από την ExxonMobil. Οι πληροφορίες και οι συστάσεις παρέχονται προς ενημέρωση του χρήστη. Είναι ευθύνη του χρήστη να εξετάσει ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για τη σκοπούμενη χρήση. Εάν o αγοραστής συσκευάσει εκ νέου το προϊόν, είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι με ή πάνω στη συσκευασία θα συμπεριληφθούν οι δέουσες πληροφορίες σχετικά με την υγεία, την ασφάλεια και άλλες απαραίτητες πληρoφορίες. Τα άτομα που χειρίζονται και χρησιμοποιούν το προϊόν πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα και τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού. Απαγορεύεται αυστηρά η τροποποίηση του παρόντος εγγράφου. Απαγορεύεται η ολική ή μερική επανέκδοση ή μετάδοση του παρόντος εγγράφου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά δια νόμου. Ο όρος "ExxonMobil" χρησιμοποιείται χάριν ευκολίας και μπορεί να αναφέρεται σε μια ή περισσότερες εκ των εταιριών ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία στην οποία η ExxonMobil διατηρεί άμεσα ή έμμεσα συμφέροντα Μόνο για εσωτερική χρήση MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC: A DGN: XGR (553427) Δεν απαιτείται το παράρτημα για αυτό το υλικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

17 Σελίδα 17 από 32

18 Σελίδα 18 από 32 Η σελίδα αυτή παραμένει σκόπιμα κενή ανάμεσα στα 2 δελτία δεδομένων ασφαλείας που συμπεριλαμβάνονται ξεχωριστά όπως περιγράφεται στο συνοδευτικό φύλλο του παρόντος εγγράφου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό SDS αναφορικά με την επισήμανση που λάβατε και αυτών που ήδη έχετε σε απόθεμα

19 Σελίδα 19 από 32 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DPD (Οδηγία 1999/45/ΕΚ) SDS ΤΜΗΜΑ 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος: Συνθετικές πρώτες ύλες και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος: 2015A , , ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ Σκοπούμενη χρήση: Γράσο Δεν συνιστώνται χρήσεις σε: Το προϊόν αυτό δεν συνιστάται για οποιαδήποτε βιομηχανική χρήση, επαγγελματική χρήση ή χρήση από τους καταναλωτές που είναι διαφορετική από τις παραπάνω αναγνωρισμένες χρήσεις ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προμηθευτής: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA POSTBUS 100 B-2060 ΑΜΒΕΡΣΑ 6, BEL Βέλγιο Υπεύθυνος Επικοινωνίας Προμηθευτή: Διεύθυνση Internet MSDS: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Προμηθευτής / Καταχωρίζων: (BE) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24ωρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έκτακτων περιστατικών: ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 2.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣ Ή ΜΙΓΜΑΤΟΣ Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε 67/548/EEC / 1999/45 EC.

20 Σελίδα 20 από 32 R52/53 Επικίνδυνο για το περιβάλλον R52/53; Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Επισήμανση σύμφωνα με την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ / 1999/45 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Φύση ειδικού κινδύνου: R52/53; Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια: S61; Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας. περιέχει: 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ / ΧΗΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Δεν υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Υπερβολική έκθεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα ή το αναπνευστικό σύστημα. Η έγχυση με μεγάλη πίεση υποδορίως μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Το υλικό δεν πληροί τα κριτήρια για PBT ή vpvb σε συμφωνία με το REACH Annex XIII. Σημείωση: Αυτό το υλικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς συμβουλές ειδικού για κανέναν άλλο σκοπό πλην της χρήσης για την οποία προορίζεται που αναφέρεται στην ενότητα 1. Μελέτες σχετικά με την υγεία αποδεικνύουν ότι η έκθεση σε χημικές ουσίες μπορεί να εγκυμονεί εν δυνάμει κινδύνους για την υγεία των ατόμων που μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο. ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1. ΟΥΣΙΕΣ Δεν εφαρμόζεται. Το υλικό αυτό είναι σε ρυθμιστικό πλαίσιο ως ένα μίγμα ΜΕΙΓΜΑΤΑ

21 Σελίδα 21 από 32 Αυτό το υλικό ορίζεται ως μίγμα. Αναφέρσιμη(ες) επικίνδυνη(ες) που συμμορφώνονται με τα κριτήρια ταξινόμησης και/ή όριο έκθεσης (OEL) Όνομα CAS# EC# Καταχώριση# Συγκέντρωση* Ταξινόμηση GHS/CLP 1,2,3- προπανοτριόλη ΝΕ 1 - < 5% OEL 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μεθυλο) ΝΕ 1 - < 5% OEL 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο < 1% Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1) 2,6-ΔΙ-ΤΕΡΤ-ΒΟΥΤΥΛΦΑΙΝΟΛ ΝΕ 1-2.5% Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319 Γλυκίνη, N-μεθυλο-N-(1-οξοδωδεκυλο)-,(Ζ) ΝΕ < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M factor 1), Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 1), Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318 Κινολεΐνη, 1,2-δι-υδρο-2,2,4-τριμεθυλο-, ομοπολυμερές ΝΕ 1 - < 5% [Aquatic Acute 3 H402], Aquatic Chronic 3 H412 Σημείωση - οποιαδήποτε ταξινόμηση σε αγκύλες αποτελεί δομική μονάδα GHS που δεν υιοθετήθηκε από την ΕΕ στον κανονισμό CLP (Αρ. 1272/2008) και συνεπώς δεν εφαρμόζεται στην ΕΕ ή σε χώρες εκτός ΕΕ οι οποίες έχουν εφαρμόσει τον κανονισμό CLP και εμφανίζεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Όνομα CAS# EC# Καταχώριση# Συγκέντρωση* DSD Σύμβολα/Φράσεις Κινδύνου 1,2,3- προπανοτριόλη ΝΕ 1 - < 5% OEL 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μεθυλο) ΝΕ 1 - < 5% OEL 1-ναφθυλαμίνη, N-φαινυλο < 1% Xn;R22, Xi;R43, 27 N;R50/53 2,6-ΔΙ-ΤΕΡΤ-ΒΟΥΤΥΛΦΑΙΝΟΛ ΝΕ 1-2.5% Xi;R36/38, N;R50/53 Γλυκίνη, N-μεθυλο-N-(1-οξοδωδεκυλο)-,(Ζ) ΝΕ < 1% Xi;R38, Xi;R41, N;R50/53 Κινολεΐνη, 1,2-δι-υδρο-2,2,4-τριμεθυλο-, ΝΕ 1 - < 5% R52/53 ομοπολυμερές Όλες οι συγκεντρώσεις είναι επί τοις εκατό κατά βάρος, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες το συστατικό είναι αέριο. Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται επί τοις εκατό κατ' όγκο. Σημείωση: Βλέπε ΔΔΑ Τμήμα 16 για πλήρες κείμενο των επικίνδυνων φράσεων. Βλέπε ΔΔΑ Τμήμα 16 για πλήρες κείμενο των επιβλαβών φράσεων ΤΜΗΜΑ 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

22 Σελίδα 22 από 32 Εισπνοή Υπό συνήθεις συνθήκες της σκοπούμενης χρήσης, το υλικό αυτό δεν αναμένεται να αποτελέσει δια της εισπνοής κίνδυνο. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ Πλένετε τα σημεία επαφής με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση έγχυσης του προϊόντος στο δέρμα ή υποδορίως, ή σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ανεξάρτητα από την εμφάνιση ή την έκταση του τραύματος, το άτομο πρέπει να εξετασθεί αμέσως από ιατρό ως χειρουργικό έκτακτο περιστατικό. Παρ' όλο που τα αρχικά συμπτώματα της έγχυσης με υψηλή πίεση μπορεί να είναι αμελητέα ή ανύπαρκτα, η έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση εντός λίγων ωρών μπορεί να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την τελική έκταση του τραυματισμού. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού, ζητήστε ιατρική βοήθεια. ΚΑΤΑΠΟΣΗ Συνήθως δεν απαιτούνται πρώτες βοήθειες. Συμβουλευτείτε γιατρό αν αισθανθείτε άσχημα ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΤΟΣΟ ΟΙ ΟΞΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ Κεφαλαλγία, ζαλάδα, υπνηλία, ναυτία και άλλες επιδράσεις στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ρηχή αναπνοή, χαμηλή αρτηριακή πίεση, κυανή χροιά δέρματος, σπασμοί, κώμα και ίκτερος. Τοπική νέκρωση όπως αποδεικνύεται με καθυστερημένη εκδήλωση πόνου και βλάβη στους ιστούς λίγες ώρες μετά την έγχυση ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΜΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΕΑΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ανάγκη να έχουμε ειδικά μέσα για να παρέχουμε άμεση και συγκεκριμένη ιατρική βοήθεια στο χώρο εργασίας, δεν αναμένεται. ΤΜΗΜΑ 5 ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 5.1. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Κατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Χρησιμοποιήστε εκνέφωση νερού, αφρό, ξηρό χημικό ή διοξείδιο του άνθρακα (CO2) για πυρόσβεση. Ακατάλληλο μέσο πυρόσβεσης: Ευθύγραμμες ριπές νερού 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει η ουσία ή το μείγμα ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΧΕΙ Η ΟΥΣΙΑ Ή ΤΟ ΜΙΓΜΑ Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Οξείδια του θείου, Καπνός, Αναθυμίαση, Οξείδια άνθρακα, Ατελή προϊόντα καύσεως, Αλδεΰδες 5.3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ Οδηγίες πυρόσβεσης: Εκκενώστε το χώρο. Αποτρέψτε την εισροή του απορρέοντος υλικού πυρόσβεσης ή αραίωσης σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους ή στο δίκτυο ύδρευσης. Οι πυροσβέστες πρέπει να χρησιμοποιούν συνήθη μέσα προστασίας, και σε κλειστούς χώρους, αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (SCBA). Ψεκάστε με νερό για να ψύξετε τις επιφάνειες που έχουν εκτεθεί στη φωτιά και για προστασία του προσωπικού. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑΣ Σημείο ανάφλεξης [Μέθοδος]: >204 C (399 F) [ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟ, ASTM D-92 (COC)] Άνω/Κάτω όρια ευφλεκτότητας (Κατά προσέγγιση όγκος % στην ατμόσφαιρα): UEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία LEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

23 Σελίδα 23 από 32 ΤΜΗΜΑ 6 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 6.1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Σε περίπτωση διαρροής ή τυχαίας εκπομπής, ενημερώνετε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποφεύγετε την επαφή με το υλικό που έχει χυθεί. Βλέπε ενότητα 5 για πληροφορίες σχετικά με την πυρόσβεση. Βλέπε την ενότητα για Προσδιορισμό Κινδύνων για Σημαντικούς Κινδύνους. Βλέπε ενότητα 4 για Πρώτες βοήθειες. Βλ. Ενότητα 8 για συμβουλές σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα προστασίας, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες ή/και τη γνωμοδότηση των ειδικών ανταποκριτών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Αποτρέψτε την εισροή σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους, ισόγεια ή περιορισμένους χώρους. Για διαρροές μεγάλης έκτασης: Καλύψτε το υλικό που έχει χυθεί με πλαστικό κάλυμμα ή μουσαμά για να ελαχιστοποιήσετε τη διασπορά ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ Διαρροή σε εδάφη: Αντιμετωπίστε τη διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε. Συγκεντρώστε το υλικό που έχει διαρρεύσει με φτυάρια σε κατάλληλο δοχείο για ανακύκλωση ή διάθεση. Διαρροή στα ύδατα: Αντιμετωπίστε τη διαρροή εφόσον αυτό είναι δυνατό χωρίς να διακινδυνεύσετε. Περιορίστε αμέσως τη διαρροή με πλωτά φράγματα. Προειδοποιήστε τα λοιπά πλοία. Αφαιρέστε από την επιφάνεια Οι συστάσεις σχετικά με διαρροές στα ύδατα και σε εδάφη βασίζονται στο πλέον πιθανό σενάριο διαρροής για το συγκεκριμένο υλικό ωστόσο, οι γεωγραφικές συνθήκες, ο άνεμος, η θερμοκρασία, (και στην περίπτωση διαρροών στα ύδατα) ο κυματισμός και η φορά και η ταχύτητα του ρεύματος μπορούν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την επιλογή των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να ζητούνται συμβουλές τοπικών εμπειρογνωμόνων. Σημείωση: οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν ή να περιορίζουν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Βλ. Ενότητες 8 και 13. ΤΜΗΜΑ 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Αποτρέπετε διαρροές μικρής έκτασης προς αποφυγή του κινδύνου ολίσθησης. Συσσωρευτής στατικού ηλεκτρισμού: Αυτό το υλικό δεν συσσωρεύει ηλεκτροστατικά φορτία ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΩΝ Να μην αποθηκεύεται σε ανοικτά δοχεία ή δοχεία χωρίς σήμανση.

24 Σελίδα 24 από ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:: Ενότητα 1 πληροφορεί για ανεγνωρισμένες τελικές χρήσεις Δεν είναι διαθέσιμη καμμία οδηγία για βιομηχανία ή τομέα. ΤΜΗΜΑ 8 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8.1. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Όρια/πρότυπα έκθεσης (Σημείωσης: Τα όρια έκθεσης δεν είναι πρόσθετα) Ονομασία ουσίας Μορφή Όριο/Σταθερό Σημείωσ η Πηγή, προέλευση 1,2,3- προπανοτριόλη TWA 10 mg/m3 Ελλάδα OELs 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μ εθυλο)- TWA 10 mg/m3 Ελλάδα OELs 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μ εθυλο)- 1,3-προπανοδιόλη,2,2-δις(υδροξυ-μ εθυλο)- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 90/1999 Εισπνεύ σιμος Αναπνεύ σιμος. TWA 5 mg/m3 Ελλάδα OELs TWA 10 mg/m3 ACGIH Σημείωση:Πληροφορίες σχετικά με τις συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης μπορούν να αποκτηθούν από τις ακόλουθες υπηρεσία(ες)/ινστιτούτο(α): EΛ.IN.Y.AE 8.2. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Το επίπεδο προστασίας και τα απαιτούμενα είδη ελέγχου εξαρτώνται από τις πιθανές συνθήκες έκθεσης. Μέτρα ελέγχου προς εξέταση: Δεν επιβάλλονται ειδικά μέτρα υπό συνήθεις συνθήκες χρήσης και με επαρκή αερισμό. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα επιλέξιμα μέσα ατομικής προστασίας εξαρτώνται από τις εν δυνάμει συνθήκες έκθεσης όπως είναι οι εφαρμογές, οι πρακτικές χειρισμού, η συγκέντρωση και ο εξαερισμός. Οι πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας για χρήση με το συγκεκριμένο υλικό που παρέχονται ακολούθως, βασίζονται στη σκοπούμενη, συνήθη χρήση.

25 Σελίδα 25 από 32 Μέσα προστασίας των αναπνευστικών οδών: Εάν οι μηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις των αερομεταφερόμενων ρύπων σε ικανοποιητικό για την προστασία της υγείας των εργαζομένων επίπεδο, συνιστάται η χρήση εγκεκριμένης αναπνευστικής συσκευής. Η επιλογή, η χρήση και η συντήρηση της αναπνευστικής συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Στα είδη αναπνευστικών συσκευών που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνονται: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και με επαρκή εξαερισμό δεν απαιτείται συνήθως κανενός είδους προστασία. Σε υψηλές αερομεταφερόμενες συγκεντρώσεις, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος. Οι αναπνευστικές συσκευές παροχής αέρα με φιάλη διαφυγής μπορεί να είναι κατάλληλες όταν τα επίπεδα οξυγόνου είναι ανεπαρκή, δεν παρέχεται επαρκής προειδοποίηση αερίου/ατμών ή όταν είναι πιθανή η υπέρβαση της ικανότητας/του βαθμού καθαρισμού αέρα του φίλτρου. Μέσα προστασίας των χεριών: Οποιεσδήποτε πληροφορίες ειδικές για γάντια βασίζονται σε δημοσιευμένη βιβλιογραφία και δεδομένα κατασκευαστών γαντιών. Οι συνθήκες εργασίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ανθεκτικότητα των γαντιών. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστη για συγκεκριμενες συμβουλες στην επιλογή γαντιων και για χρόνους αντοχής για τις δικές σας συνθήκες. Επιθεωρήστε και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα γάντια. Οι τύποι γαντιών που πρέπει να ληφθούν υπόψη για αυτό το υλικό περιλαμβάνουν: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτείται συνήθως κανενός είδους προστασία. Μέσα προστασίας των ματιών: Εάν είναι πιθανή η επαφή, συνιστάται η χρήση γυαλιών ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά καλύμματα. Μέσα προστασία του δέρματος και του σώματος: Τυχόν ειδικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση ειδικής ενδυμασίας βασίζονται σε βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις και σε στοιχεία των κατασκευαστών γαντιών. Στα είδη ενδυμασίας που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο υλικό περιλαμβάνονται: Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης δεν απαιτείται συνήθως προστασία του δέρματος. Σύμφωνα με τις βιομηχανικές ορθές πρακτικές υγιεινής, πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της επαφής με το δέρμα. Ειδικά μέτρα υγιεινής: Εφαρμόζετε πάντοτε μέτρα ορθής ατομικής υγιεινής, όπως π.χ. πλύσιμο μετά το χειρισμό του υλικού και πριν από το φαγητό, το ποτό ή/και το κάπνισμα. Η ενδυμασία εργασίας και τα μέσα προστασίας πρέπει να πλένονται τακτικά για την αφαίρεση των ρύπων. Αχρηστεύετε τα ενδύματα και τα υποδήματα που έχουν υποστεί ρύπανση και δεν μπορούν να καθαρισθούν. Εφαρμόστε καλό καθάρισμα. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς για τον περιορισμό εκκενώσεων στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Προστατεύστε το περιβάλλον με την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου για την αποφυγή ή περιορισμό εκπομπών. ΤΜΗΜΑ 9 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

26 Σελίδα 26 από 32 Σημείωση: Οι Φυσικές και χημικές ιδιότητες παρέχονται για την ασφάλεια, την υγεία και περιβαλλοντικά θέματα μόνο και μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν πλήρως τις προδιαγραφές του προϊόντος. Για επιπλέον στοιχεία, συμβουλευθείτε τον προμηθευτή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Φυσική κατάσταση: Στερεό Μορφή: Ημι-υγρό Χρώμα: Καφέ Οσμή: Χαρακτηριστικό Όριο οσμής: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ph: Δεν είναι τεχνικά εφικτό Σημείο τήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Σημείο πήξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Αρχικό σημείο βρασμού / και εύρος ζέσης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Σημείο ανάφλεξης [Μέθοδος]: >204 C (399 F) [ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟ, ASTM D-92 (COC)] Ταχύτητα εξάτμισης (Οξικό n-βουτύλιο = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ευφλεκτότητα (Στέρεα, Αέρια): [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Άνω/Κάτω όρια ευφλεκτότητας (Κατά προσέγγιση όγκος % στην ατμόσφαιρα): UEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία LEL: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Πίεση ατμού: < kpa (0.1 mm Hg) στους 20 C [Κατ' εκτίμηση] Πυκνότητα ατμού (αέρας = 1): Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Σχετική πυκνότητα (στους 15 C): 0.9 [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Διαλυτότητα(ες): νερό Αμελητέος Συντελεστής διαχωρισμού (Συντελεστής διαχωρισμού n-οκτανόλης/νερού): > 3.5 [Κατ' εκτίμηση] Θερμοκρασία αυτανάφλεξης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Θερμοκρασία διάσπασης: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Ιξώδες: 100 cst (100 mm²/sec) στους 40 C [Βασικό λάδι] >14 cst (14 mm²/sec) στους 100 C [Μέθοδος δοκιμής μη διαθέσιμος] Ιδιότητες Εκρηκτικών υλών: Κανένας/καμία Οξειδωτικές ιδιότητες: Κανένας/καμία 9.2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κανένας/καμία Σημείωση: Οι περισσότερες από τις παραπάνω φυσικές ιδιότητες είναι για το συστατικό του λαδιού μέσα στο υλικό. ΤΜΗΜΑ 10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Βλέπε υπό-ενότηττες παρακάτω ΧΗΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ: Το υλικό είναι σταθερό υπό κανονικές συνθήκες ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ: Επικίνδυνος πολυμερισμός δεν θα συμβεί Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Υπερβολική θερμότητα. Πηγές υψηλής ενέργειας που μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 10 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ Ονομασία προϊόντος: MOBILTEMP SHC 100 Περιγραφή προϊόντος: Συνθετικές πρώτες ύλες και πρόσθετα Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 7 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9426-10 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ CRUSADER PRO LIQUID Ημερομηνία αναθεώρησης 30/10/13 Aναθεώρηση Issue 1 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μαρμαρόσκονη Διονύσου

Μαρμαρόσκονη Διονύσου Μαρμαρόσκονη Διονύσου 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορική ονομασία: Αριθμός CAS : 1317-65-3 Μαρμαρόσκονη Διονύσου Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας : Φυσικό λεπτόκοκκο αδρανές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

PERPHENAZINE FOR SYSTEM SUITABILITY CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 16/12/2009 εκδοχή: 3.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ /ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονομασία Προϊόντος: Mouse & Rat Glue Trap, Εμπορική ονομασία: Trappex Rat Trap, Trappex Mouse Trap Παρασκευαστής/Προμηθευτής: Beijing Green Leaf

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (EK) 453/2010 Σελίδα 1/6 1. Ταυτότητα της ουσίας / μίγματος και της εταιρίας - Ταυτότητα προϊόντος - - Κωδικός/Έκδοση ΔΔΑ: 01/11 - Χρήση της ουσίας/σκευάσματος: Τρωκτικοκτόνο - Λεπτομέρειες του προμηθευτή του δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμόςαναθεώρησης 2 ΤΜΗΜΑ1.ΣΤΟΙΧΕΙΑΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣΚΑΙΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1.1.Αναγνωριστικόςκωδικόςπροϊόντος Περιγραφήπροϊόντος Cat No. : 10-9479-41 1.2.Συναφείςπροσδιοριζόμενεςχρήσειςτηςουσίαςήτουμείγματοςκαιαντενδεικνυόμενεςχρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/9 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ultramid A34 01 Χημικό όνομα: πολυαμίδιο (PA 66) Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ABSO-PRO L16 Συντάχθηκε σύμφωνα με το Παράρτημα II των Κανονισμών REACH (EC) 1907/2006, 1272/2008 και 453/2010 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΥΣΙΩΝ/ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος: AREXOL 1.2 Χρήση της ουσίας / παρασκευάσματος Χρήση: Ασφαλτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 Εκδόθηκε: 3 Ιανουαρίου 2000 Εμπορική ονομασία: ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Αναθεωρήθηκε: 2 Φεβρουάριος 2015 Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης: 10 1. Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary

Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος Global Product Strategy (GPS) Safety Summary Ημερομηνία 08.10.2013 Έκδοση 1.0 Η Περίληψη Ασφαλούς Διαχείρισης Προϊόντος, παρέχει μια επισκόπηση των πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Διεθνούς Συμβουλίου Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία (EE) No. 453/2010 ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

DESMOS FLOOR COAT 1F

DESMOS FLOOR COAT 1F Σελίδα 1 από 5 Μίγµα πολυολών σε συνδυασµό µε οργανικούς διαλύτες ( εστέρες, αρωµατικοί) κατάλληλο βερνίκωµα ξύλινων πατωµάτων [απλά και λευκασµένα] για Τοµείς εφαρµογής Χρησιµοποιείται σε ανάµιξη µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) No. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 21/3/2014 Έκδοση 1 η Ημερομηνία εκτύπωσης: 21/3/2014 PHOBI E 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα