ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ"

Transcript

1 ΟΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΙ ΆΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Σύρος, Φεβρουάριος 2012

2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Δ έξεπλα πνπ πξφθεηηαη λα δηαβάζεηε απνηειεί κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα πνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο ρξεηάζηεθαλ δπν έηε, ελψ αθνξκή γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ζηάζεθαλ νη πξνζσπηθέο αλεζπρίεο ηεο εξεπλήηξηαο κεηέξαο. ε φιν απηφ ην δηάζηεκα απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πνπ δελ ζα άθελε ρψξν γηα ςεγάδηα. Βιπίδσ πξαγκαηηθά λα απνηειέζεη ην νξκεηήξην γηα πεξηζζφηεξεο θαη πιεξέζηεξεο κειέηεο ζε έλα θιέγσλ δήηεκα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ πγεία ησλ παηδηψλ καο θαη πνπ ηειηθά απηή απνηειεί ηελ επρή θη επηζπκία θάζε γνλέα. Αελ ζα κπνξνχζα σζηφζν λα παξαβιέςσ ηελ θαηαιπηηθή ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ πνπ κε ζηήξημαλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ην παξψλ έξγν. Αελ ππάξρνπλ ιφγηα γηα λα επραξηζηήζσ ηελ ζπλερή ππνζηήξημε θαη ςπρηθή ζπκπαξάζηαζε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, δίρσο ηνπο νπνίνπο απιά δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζεο έξεπλαο. Σνπο νθείισ ηεξάζηηα επγλσκνζχλε πνπ ήηαλ πάληα αξσγνί ησλ πξνζπαζεηψλ κνπ. Παξάιιεια επηζπκψ λα εθθξάζσ ηηο εγθάξδηεο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γηαηξνχο Γεψξγην Παπαθηιίππνπ, Θέκε Οηθνλνκίδε θαη ΐάλα Κσλζηαληά πνπ κε βνήζεζαλ έκπξαθηα ζην λα εληνπίζσ κε εκβνιηαζηέο γνλείο απαξαίηεηνπο γηα ηηο ζπλεληεχμεηο. Αελ μερλψ επίζεο θαη ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιή ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηάο κνπ Μαξίαο ίκσζε πνπ αξρηθά κε ελέπλεπζε γηα ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο θαη θαηφπηλ ήηαλ δίπια κνπ νδεγφο ζε θάζε βήκα πνπ ηελ ρξεηαδφκνπλ. Καη θπζηθά νθείισ λα επραξηζηήζσ έλζεξκα φινπο απηνχο ηνπο γνλείο πνπ αθηέξσζαλ ιίγν απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο, ηνλ νπνίν θαη ζηεξήζεθαλ απφ ηα παηδηά ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα κνπ παξαρσξήζνπλ ηηο ηφζν αλαγθαίεο θη απαξαίηεηεο γηα ηελ έξεπλα ζπλεληεχμεηο. Βιπίδσ ηα πνξίζκαηα απηήο λα ηνπο δηθαίσζαλ. ηελ κεηέξα κνπ. ηνλ άληξα κνπ θαη ηα παηδηά καο. Φεβξνπάξηνο 2012, χξνο ΠΏΝΏΓΕΧΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΏΡΕΏ 1

4 2

5 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟΦΑΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ - ΛΟΓΟΗ ΆΡΝΖΖ ΣΧΝ ΔΜΒΟΛΗΧΝ... 9 ΠΒΡΕΛΔΦΔ... 9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ : ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΒΕΏΓΧΓΕΚΒ ΒΝΝΟΕΒ ΠΟΤ ΏΦΟΡΟΤΝ ΣΔΝ ΏΠΟΦΏΔ - Δ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΔ Χ ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΔ ΜΒΛΒΣΔ ΟΡΕΜΟ ΚΕ ΏΞΕΏ ΏΠΟΦΏΔ - ΠΡΟΑΕΟΡΕΜΟ ΣΏΤΣΟΣΔΣΏ ΣΡΟΠΟ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ, ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ ΠΟΤ ΣΔΝ ΒΠΔΡΒΏΓΟΤΝ. ΤΜΐΟΛΔ ΑΕΏΕΘΔΔ ΣΏΑΕΏ ΛΔΦΒΧ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΕΣΟΡΕΚΔ ΏΝΏΑΡΟΜΔ ΣΔ ΑΕΒΡΓΏΕΏ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΠΡΟΒΓΓΕΒΕ ΤΓΥΡΟΝΒ ΒΠΕΣΔΜΟΝΕΚΒ ΚΏΕ ΘΒΧΡΔΣΕΚΒ ΜΟΝΣΒΛΏ ΚΏΕ ΘΒΧΡΕΒ ΟΡΘΟΛΟΓΕΚΏ ΜΟΝΣΒΛΏ Ώκηγψο νξζνινγηθφ κνληέιν (pure rational model) Πεξηνξηζκέλν νξζνινγηθφ κνληέιν (bounded limited rationality) ΜΟΝΣΒΛΏ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΚΏΣΧ ΏΠΟ ΤΝΘΔΚΒ ΏΐΒΐΏΕΟΣΔΣΏ Καλνληζηηθφ κνληέιν (normative model) Πεξηγξαθηθφ κνληέιν (descriptive model) Ρπζκηζηηθφ κνληέιν (prescriptive model) πκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία (behavioral theory) ΚΟΕΝΧΝΕΚΔ ΚΡΕΣΕΚΔ ΘΒΧΡΕΏ (SOCIAL JUDGEMENT THEORY - SJT) ΘΒΧΡΕΏ ΤΠΟΚΒΕΜΒΝΕΚΔ ΏΝΏΜΒΝΟΜΒΝΔ ΧΦΒΛΕΜΟΣΔΣΏ (SUBJECTIVE EXPECTED UTILITY THEORY - SEUT) ΠΡΟΟΠΣΕΚΔ ΘΒΧΡΕΏ (PROSPECT THEORY) ΑΕΏΦΟΡΏ ΜΔ ΚΏΣΔΓΟΡΕΟΠΟΕΔΜΒΝΏ ΜΟΝΣΒΛΏ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ : ΓΗΔΡΓΑΗΑ ΛΖΦΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΓΒΝΕΚΏ ΠΒΡΕ ΕΏΣΡΕΚΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΏΘΒΝΒΕ ΒΝΧΠΕΟΝ ΕΏΣΡΕΚΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΒΠΕΑΔΜΕΟΛΟΓΕΚΏ ΣΟΕΥΒΕΏ ΠΔΓΒ ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΏΘΒΝΧΝ ΑΒΚΏ ΜΤΘΟΕ ΠΟΤ ΏΦΟΡΟΤΝ ΣΔΝ ΕΚΏΝΟΣΔΣΏ ΛΔΦΔ ΕΏΣΡΕΚΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΣΏΑΕΏ ΛΔΦΔ ΕΏΣΡΕΚΧΝ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΣΏΑΕΟ ΏΝΣΏΛΛΏΓΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΣΏΑΕΟ ΤΓΔΣΔΔ ΚΏΕ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ ΕΏΣΡΕΚΏ ΜΟΝΣΒΛΏ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΜΒ ΚΡΕΣΔΡΕΟ ΣΔ ΣΏΔ ΣΟΤ ΘΒΡΏΠΟΝΣΟ ΕΏΣΡΟΤ Παηξηθφ κνληέιν ( paternalistic model) Εαηξφο ζε ξφιν εθπξνζψπνπ (physician as agent for the patient) Βλεκεξσηηθφ κνληέιν (informed model) Μφλν ν αζζελήο (patient alone) Μνληέιν ακνηβαίαο ιήςεο απφθαζεο (shared decision making MODEL --- SDM MODEL) Βλεκεξσκέλε ζπλαίλεζε (informed consent) Βλδηάκεζνη κεηθηνί ηχπνη Πεξηνξηζκνί ησλ κνληέισλ ΜΒ ΚΡΕΣΔΡΕΟ ΣΔ ΣΏΔ ΣΟΤ ΏΘΒΝΟΤ

6 2.4 ΥΒΔ ΒΠΕΘΤΜΕΏ ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΜΒ ΒΠΕΘΤΜΕΏ ΤΜΜΒΣΟΥΔ Β ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΔ ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ ΠΟΤ ΒΠΔΡΒΏΓΟΤΝ ΣΔΝ ΒΠΕΘΤΜΕΏ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΟΤ ΏΘΒΝΟΤ ΠΡΟΚΏΣΏΛΔΦΒΕ ΚΏΕ HEURISTICS ΣΔΝ ΕΏΣΡΕΚΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΔ HEURISTICS ΣΟ ΣΏΑΕΟ ΏΝΏΓΝΧΡΕΔ ΣΧΝ ΔΜΒΕΧΝ ΚΏΕ ΤΜΠΣΧΜΏΣΧΝ HEURISTICS ΣΟ ΣΏΑΕΟ ΣΔ ΑΕΏΓΝΧΣΕΚΔ ΣΡΏΣΔΓΕΚΔ HEURISTICS ΣΟ ΣΏΑΕΟ ΣΔ ΣΒΛΕΚΔ ΏΠΟΦΏΔ HEURISTICS ΠΟΤ ΒΠΔΡΒΏΓΟΤΝ ΕΏΣΡΟ ΚΏΕ ΏΘΒΝΔ HEURISTICS ΠΟΤ ΒΠΔΡΒΏΓΟΤΝ ΜΟΝΟ ΣΟΝ ΏΘΒΝΔ HEURISTICS ΠΟΤ ΒΠΔΡΒΏΓΟΤΝ ΕΏΣΡΟ ΣΡΟΠΟΕ ΝΏ ΞΒΠΒΡΏΣΟΤΝ ΟΕ ΠΡΟΚΏΣΏΛΔΦΒΕ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ : ΓΟΝΗΚΖ ΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΔΜΒΟΛΗΑΜΟ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΣΟΤ ΓΟΝΒΕ ΒΝΧΠΕΟΝ ΏΠΟΦΏΔ ΒΜΐΟΛΕΏΜΟΤ ΣΧΝ ΠΏΕΑΕΧΝ ΣΟΤ ΓΒΝΕΚΏ ΠΒΡΕ ΒΜΐΟΛΕΏΜΧΝ ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΔ ΠΏΡΏΑΟΞΟΣΔΣΏ ΜΏΓΕΚΔ ΏΝΟΟΠΟΕΔΔ ΏΝΣΕ-ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΏ ΚΕΝΔΜΏΣΏ ΕΣΟΡΕΚΔ ΏΝΏΑΡΟΜΔ ΏΝΣΕΑΡΏΒΕ Β ΒΜΐΟΛΕΏ ΏΝΣΕΑΡΏΒΕ ΠΛΔΘΤΜΟΤ Β ΒΕΏΓΧΓΔ ΝΒΧΝ ΒΜΐΟΛΕΧΝ ΤΓΥΡΟΝΔ ΏΝΏΓΧΠΤΡΧΔ ΏΝΣΕ-ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΧΝ ΚΕΝΔΜΏΣΧΝ ΣΏ ΏΝΣΕ-ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΏ ΚΕΝΔΜΏΣΏ ΤΝΕΣΟΤΝ ΝΒΏ ΚΟΕΝΧΝΕΚΏ ΚΕΝΔΜΏΣΏ; ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΟ ΚΏΘΒΣΧ Β ΠΏΓΚΟΜΕΟ ΒΠΕΠΒΑΟ ΏΝΣΒΝΑΒΕΞΒΕ ΒΜΐΟΛΕΧΝ ΜΒΣΡΔΔ ΐΒΛΣΕΣΔ ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΔ ΣΏΚΣΕΚΔ ΚΏΕ ΠΟΕΟΣΔΣΏ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΠΟΤ ΏΦΟΡΟΤΝ ΣΟΝ ΒΜΐΟΛΕΏΜΟ ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ ΠΟΤ ΑΕΏΜΟΡΦΧΝΟΤΝ ΣΔΝ ΣΏΔ ΣΏ ΒΜΐΟΛΕΏ ΚΏΣΔΓΟΡΕΟΠΟΕΔΔ ΓΟΝΒΧΝ ΜΒ ΐΏΔ ΣΔΝ ΏΠΟΦΏΔ ΣΟΤ ΏΠΒΝΏΝΣΕ ΣΏ ΒΜΐΟΛΕΏ ΒΠΕΥΒΕΡΔΜΏΣΟΛΟΓΕΏ ΚΏΘΒ ΚΏΣΔΓΟΡΕΏ ΓΟΝΒΧΝ ΠΛΔΡΧ ΒΜΐΟΛΕΏΣΒ (FULL VACCINATORS) Παζεηηθή απνδνρή Βλεξγεηηθή ζηάζε θη επηρεηξήκαηα απηήο Έγθαηξνη εκβνιηαζηέο (on time vaccinators) Καζπζηεξεκέλνη εκβνιηαζηέο (late vaccinators) ΜΒΡΕΚΧ ΒΜΐΟΛΕΏΣΒ (PARTIAL VACCINATORS) ΒΜΐΟΛΕΏΣΒ ΠΟΤ ΣΔΝ ΠΟΡΒΕΏ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΏΠΒΥΟΤΝ (NON COMPLIANCE OVER TIME VACCINATORS) ΜΔ ΒΜΐΟΛΕΏΣΒ (NON VACCINATORS) Ώληηζηάζκηζκα θηλδχλσλ εκβνιίνπ θαη λφζνπ Πξνζσπηθέο εκπεηξίεο Πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο Έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα, ΜΜΒ θαη ζηελ θπβεξλεηηθή πιεξνθφξεζε Έιιεηςε ελεκέξσζεο θαηαλφεζεο Εαηξηθνί ιφγνη Βλαιιαθηηθή ηαηξηθή Πξαθηηθά δεηήκαηα ΠΔΓΒ ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΓΟΝΒΧΝ ΕΏΣΡΟΕ ΝΟΔΛΒΤΣΡΕΒ ΦΏΡΜΏΚΟΠΟΕΟΕ

7 3.8.2 ΑΕΏΑΕΚΣΤΟ (INTERNET) ΤΓΓΒΝΕΚΟ, ΦΕΛΕΚΟ, ΒΡΓΏΕΏΚΟ ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΜΒΏ ΜΏΓΕΚΔ ΒΝΔΜΒΡΧΔ (ΜΜΒ) ΡΏΑΕΟ, ΣΔΛΒΟΡΏΔ, ΒΦΔΜΒΡΕΑΒ, ΠΒΡΕΟΑΕΚΏ ΚΤΐΒΡΝΔΣΕΚΒ ΏΡΥΒ ΑΕΥΟΓΝΧΜΕΏ ΒΝΣΟ ΣΔ ΕΏΣΡΕΚΔ ΚΟΕΝΟΣΔΣΏ ΟΜΟΕΟΠΏΘΔΣΕΚΟΕ ΕΏΣΡΟΕ ΒΤΡΔΜΏΣΕΚΟΕ ΚΏΝΟΝΒ (HEURISTICS) ΣΔΝ ΛΔΦΔ ΏΠΟΦΏΒΧΝ ΠΒΡΕ ΣΧΝ ΒΜΐΟΛΕΧΝ Καλφλαο δηαζεζηκφηεηαο (availability) Καλφλαο ειεγμηκφηεηαο (controllability) Ώγθίζηξσζε θαη πξνζαξκνγή Πξνθαηάιεςε αδξάλεηαο (omission bias) ΑΕΒΡΓΏΕΏ ΣΏΑΕΏ ΛΔΦΔ ΒΜΐΟΛΕΏΣΕΚΔ ΏΠΟΦΏΔ ΣΏΑΕΟ ΒΝΒΡΓΟΠΟΕΔΔ ΣΏΑΕΟ ΠΒΡΕΤΛΛΟΓΔ ΚΕ ΏΝΏΓΔΣΔΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΤΓΔΣΔΔ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ (ΣΟ ΑΕΛΔΜΜΏ) Δ ΏΠΟΦΏΔ Δ ΏΝΏΘΒΧΡΔΔ ΣΔ ΏΠΟΦΏΔ ΤΜΠΒΡΏΜΏΣΏ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ : ΣΡΟΠΟ ΤΛΛΟΓΖ ΚΗ ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΕΒΚΠΒΡΏΕΧΔ ΤΝΒΝΣΒΤΞΒΧΝ, ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ, ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΏΝΏΛΤΔ ΤΝΒΝΣΒΤΞΒΕ ΚΕ ΒΠΕΛΟΓΔ ΤΜΜΒΣΒΥΟΝΣΧΝ ΒΕΑΟ ΜΒΛΒΣΔ ΠΟΕΟΣΕΚΔ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΒΕΑΟ ΤΝΒΝΣΒΤΞΔ ΒΣΕΏΜΒΝΔ ΔΜΕ-ΑΟΜΔΜΒΝΔ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ ΜΒΘΟΑΟΛΟΓΕΏ ΏΝΏΛΤΔ ΑΒΑΟΜΒΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΝΑΛΤΖ ΏΝΏΛΤΔ ΏΠΏΝΣΔΒΧΝ ΣΏ ΒΡΒΤΝΔΣΕΚΏ ΒΡΧΣΔΜΏΣΏ ΘΒΜΏΣΕΚΒ ΒΝΟΣΔΣΒ ΠΏΡΏΣΔΡΔΒΕ ΥΒΣΕΚΏ ΜΒ ΣΏ ΑΔΜΟΓΡΏΦΕΚΏ ΥΏΡΏΚΣΔΡΕΣΕΚΏ Όπαξμε νκνθσλίαο κε ζχδπγν θαηά ηελ ηειηθή απφθαζε ΓΝΧΣΕΚΔ ΚΏΣΏΡΣΕΔ ΒΠΕ ΣΧΝ ΒΜΐΟΛΕΧΝ Μεραληζκφο δξάζεο ησλ εκβνιίσλ Ώλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο Κξαηηθφ εκβνιηαζηηθφ πξφγξακκα Ώπνηειεζκαηηθφηεηα, αζθάιεηα θη αλαγθαηφηεηα ησλ εκβνιίσλ ΠΏΡΏΓΟΝΣΒ ΠΟΤ ΥΒΣΕΓΟΝΣΏΕ ΜΒ ΣΔ ΑΕΏΜΟΡΦΧΔ ΣΔ ΣΏΔ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ ΏΠΒΝΏΝΣΕ ΣΟΝ ΒΜΐΟΛΕΏΜΟ Σν ζέκα ησλ εκβνιίσλ είρε απαζρνιήζεη ηνπο γνλείο πξν ηεο γέλλεζεο ηνπ παηδηνχ ηνπο; Οη γνλείο ήηαλ ελήκεξνη γηα ην δηθαίσκα επηινγήο ησλ εκβνιίσλ ή ηα ζεψξεζαλ ππνρξεσηηθά; Πεγέο ελεκέξσζεο Καηά ηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ, ηα εκβφιηα ζπλερίδνληαη ή δηαθφπηνληαη; Πξνηίκεζε ησλ γνλέσλ ζε κνλά ή πνιπδχλακα εκβφιηα Μνξθέο ζπλαίλεζεο θη απνρήο απφ ηα εκβφιηα Βπηρεηξεκαηνινγία θαηά ηελ δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο Πξφζεζε εκβνιηαζκνχ ζε θηιάζζελν θαη ζε κειινληηθφ παηδί

8 ΐεβαηφηεηα επηινγήο θαη πνζνζηφ αζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ κε ηελ ιεθζείζα απφθαζε Παξάγνληεο πνπ ζα πξνθαινχζαλ ηελ αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο Ώληηκεηψπηζε ελφο θαηλνχξγηνπ εκβνιίνπ ΥΒΔ ΜΒ ΠΏΕΑΕΏΣΡΟ Γεηήζεθε ε ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ εκβνιηαζκφ; Μνληέιν ζρέζεο γνλέσλ-παηδηάηξνπ Οη γνλείο έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκέξσζε ηνπ παηδηάηξνπ ζηα εξσηήκαηά ηνπο; ΏΠΏΝΣΔΒΕ Β ΚΟΕΝΧΝΕΚΏ ΓΔΣΔΜΏΣΏ Ώλ ηα εκβφιηα δελ ήηαλ δσξεάλ, ζα ηα έθαλαλ νη γνλείο; Γνλείο ζπδεηνχλ ηελ εκβνιηαζηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε κε νηθνγέλεηα, θίινπο ή γλσζηνχο; Πψο αληηκεησπίδνπλ ηνπο γνλείο κε αληίζεηε εκβνιηαζηηθή ηνπνζέηεζε Πξέπεη ηα εκβφιηα λα είλαη ππνρξεσηηθά; Ο εκβνιηαζκφο είλαη δήηεκα γνληθήο ή θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ γνλέα; Σα αλεκβνιίαζηα παηδηά απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηελ θνηλσλία; Πφηε ζα ππήξραλ πεξηζζφηεξεο ηχςεηο; ε κφληκε βιάβε απφ εκβφιην ή απφ λφζν; Άπνςε γηα ηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ηα εκβφιηα ΏΝΏΑΤΟΜΒΝΏ ΘΒΜΏΣΏ ΏΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΒΕ ΠΟΤ ΑΒΥΘΔΚΏΝ ΣΏ ΒΜΐΟΛΕΏ Ώπνδνρή παιαηψλ εκβνιίσλ, ακθηζβήηεζε θαηλνχξγησλ εκβνιίσλ Δ καδηθή εθαξκνγή ησλ εκβνιίσλ πξνθαιεί αζθάιεηα Ώλάγθε ελεκέξσζεο Βπηπηψζεηο εγγξαθήο ζην ζρνιείν Πεξηζζφηεξα ηα ησξηλά εκβφιηα απφ απηά ηνπ παξειζφληνο Δ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ππεξέρεη ησλ εκβνιίσλ ζηελ άκπλα Υαξαθηεξηζηηθά απφθαζεο εκβνιηαζκνχ Βπηζπκίεο γνλέσλ ΏΠΟ ΣΟΤ ΓΟΝΒΕ ΠΟΤ ΏΡΝΔΘΔΚΏΝ ΣΏ ΒΜΐΟΛΕΏ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνθάζεσλ εκβνιηαζκνχ Κνηλσληθνί πξνβιεκαηηζκνί ΤΓΔΣΔΔ ΟΜΏΑΟΠΟΕΔΔ ΏΠΟΣΒΛΒΜΏΣΧΝ ΏΝΏΛΟΓΏ ΜΒ ΣΔΝ ΤΠΏΡΞΔ ΟΜΟΦΧΝΕΏ Δ ΑΕΏΦΧΝΕΏ ΜΒΣΏΞΤ ΣΧΝ ΤΠΟ ΒΞΒΣΏΔ ΟΜΏΑΧΝ ΓΟΝΒΧΝ ΏΝΏΚΟΠΔΔ ΠΟΡΕΜΏΣΧΝ Βκβνιηαζηέο γνλείο Βπηρεηξεκαηνινγία γνλέσλ Βίδνο ζηάζεο γνλέσλ Τπάξρνπζεο ακθηβνιίεο παξά ηελ ιήςε απφθαζεο Κνηλσληθνί πξνβιεκαηηζκνί Βπηζπκίεο γνλέσλ Με εκβνιηαζηέο γνλείο Βπηρεηξεκαηνινγία γνλέσλ Βίδνο ζηάζεο γνλέσλ Τπάξρνπζεο ακθηβνιίεο παξά ηελ ιήςε απφθαζεο Κνηλσληθνί πξνβιεκαηηζκνί Κνηλσληθφο αληίθηππνο απφθαζεο απνρήο απφ εκβνιία Βπηζπκίεο γνλέσλ ΤΥΒΣΕΜΟ ΠΟΡΕΜΏΣΧΝ ΜΒ ΐΕΐΛΕΟΓΡΏΦΕΏ Ώπνηειέζκαηα ζε ζπκθσλία κε βηβιηνγξαθία Βκβνιηαζηέο γνλείο Με εκβνιηαζηέο γνλείο Ώπνηειέζκαηα ζε δηαθσλία κε βηβιηνγξαθία

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: ΠΡΟΣΑΔΗ - ΔΠΗΛΟΓΟ ΠΒΡΕΟΡΕΜΟΕ ΠΡΟΣΏΒΕ ΠΡΟΏΓΧΓΔ ΚΕ ΒΝΘΏΡΡΤΝΔ ΣΔ ΒΝΒΡΓΟΤ ΤΜΜΒΣΟΥΔ ΣΧΝ ΓΟΝΒΧΝ ΣΔ ΛΔΦΔ ΣΔ ΏΠΟΦΏΔ ΒΜΐΟΛΕΏΜΟΤ ΆΠΛΒΣΔ ΠΏΡΟΥΔ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΧΝ ΑΕΏΘΒΕΜΔ Δ ΜΟΝΔ ΜΟΡΦΔ ΒΜΐΟΛΕΧΝ ΑΕΏΡΚΔ UP-TO- DATE ΒΝΔΜΒΡΧΔ ΣΧΝ ΛΒΕΣΟΤΡΓΧΝ ΤΓΒΕΏ ΣΟ ΘΒΜΏ ΣΧΝ ΒΜΐΟΛΕΏΜΧΝ ΛΟΓΟΑΟΕΏ ΕΏΣΡΧΝ, ΦΏΡΜΏΚΒΤΣΕΚΧΝ ΒΣΏΕΡΒΕΧΝ ΚΏΕ ΤΣΔΜΏΣΟ ΤΓΒΕΏ Β ΒΜΦΏΝΕΔ ΠΏΡΒΝΒΡΓΒΕΧΝ ΏΠΟ ΣΏ ΒΜΐΟΛΕΏ ΒΠΕΛΟΓΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ ΒΜΐΟΛΕΏΣΒ ΓΟΝΒΕ ΜΔ ΒΜΐΟΛΕΏΣΒ ΓΟΝΒΕ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ

10 8

11 ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΥΛ ΓΝΛΔΥΛ ΞΝ ΑΦΝΟΑ ΡΝΛ ΔΚΒΝΙΗΑΠΚΝ ΡΥΛ ΞΑΗΓΗΥΛ ΡΝΠ - ΙΝΓΝΗ ΆΟΛΖΠΖΠ ΡΥΛ ΔΚΒΝΙΗΥΛ ΞΔΟΗΙΖΤΖ Δηζαγσγή : Δ απφθαζε γηα νξηζκέλνπο γνλείο λα δηαθφςνπλ ηα εκβφιηα πνπ έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ζην παηδί ηνπο ή λα κελ ην εκβνιηάζνπλ θαζφινπ εμ αξρήο είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο γνλείο ε απφθαζε απηή είλαη ήδε εηιεκκέλε θαη πξνθαζνξηζκέλε απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν θξαηηθφ παηδηθφ εκβνιηαζκφ. Αληηθείκελν κειέηεο : Ώπψηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ γνλέσλ ζηελ απφθαζή ηνπο λα απέρνπλ ηα παηδηά ηνπο - πιήξσο ή κεξηθψο- απφ ηελ ηερλεηή αλνζνπνίεζε κέζσ ηνπ εκβνιηαζκνχ. Μεζνδνινγία : Δ έξεπλα δηεμάγεηαη κέζα απφ αλνηθηέο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ γνλείο πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (ζηελ αλεχξεζή ηνπο ζπλέβαιαλ ηαηξνί πνπ δηέζεζαλ ηα αξρεία ηνπο θαη γλσζηνί - θίινη). Με ζθνπφ λα πξνθχςνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία ππφ αληηθεηκεληθή νπηηθή γσλία ζπκπεξηιεθζήθαλ δπν νκάδεο γνλέσλ κηα νκάδα 10 αηφκσλ πνπ έρνπλ ήδε νινθιεξψζεη ή ζπλερίδνπλ θαλνληθά ηνλ ελδεδεηγκέλν εκβνιηαζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη κηα δεχηεξε νκάδα 13 ζπκκεηερφλησλ πνπ απέρνπλ απφ ηα εκβφιηα πιήξσο ή κεξηθψο. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ θαη θαηφπηλ θαηαγξάθεθαλ απηνιεμεί, ελψ παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Ώ. Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο έρνπλ ζπγθεληξσζεί κε αιθαβεηηθή ζεηξά - ζχκθσλα κε ηνλ θεληξηθφ ζπγγξαθέα- ζην παξάξηεκα ΐ. Σν αλαιπηηθφ εξσηεκαηνιφγην κε εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο νδεγά ζεκεία αλαθέξεηαη ζην παξάξηεκα Γ. Γνκή : Δ παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ - δεδνκέλσλ ρσξίδεηαη ζε ηξία λνεηά κέξε: α) ην πξψην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο εζηηάδεηαη ζηελ αλαζθφπεζε θαη παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο δηεζλνχο αθαδεκατθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ αθνξά ηελ ιήςε απνθάζεσλ, β) ην δεχηεξν κεηαβαηηθφ θνκκάηη αλαθέξεηαη ζηελ κεζνδνινγία ηεο παξνχζεο έξεπλαο θαη γ) ην ηειεπηαίν πξαθηηθφ θνκκάηη πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ παξάζεζε ησλ πνξηζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Ώλαιπηηθφηεξα ην πξψην ζεσξεηηθφ κέξνο απαξηίδεηαη απφ ηξία θεθάιαηα. Ώξρηθά ζην 1 ν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη κηα γεληθή κειέηε ηεο δηεξγαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Καηφπηλ ζην 2 ν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο ζηα πιαίζηα ηαηξηθψλ ζεκάησλ. ην ηειεπηαίν 3 ν ζεσξεηηθφ θεθάιαην εξεπλψληαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε-πξφζεζε νξηζκέλσλ γνλέσλ λα εκβνιηάζνπλ ή κε ηα παηδηά ηνπο. Σν δεχηεξν κεηαβαηηθφ κέξνο απνηειείηαη απφ ην 4 ν θεθάιαην φπνπ θαη γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζηελ κέζνδν αλάιπζήο ηνπο θαζψο θαη αλαθέξνληαη φια ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο εξσηεζέληεο γνλείο. Σν ηξίην πξαθηηθφ κέξνο απαξηίδεηαη απφ ην 5 ν θεθάιαην φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα πνξίζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη απφ ην 6 ν θεθάιαην, ην νπνίν θαη θιείλεη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηνλ επίινγν. Σπκπεξάζκαηα : Ώπφ ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςαλ νξηζκέλα δεηήκαηα πνπ βξίζθνπλ ζχκθσλνπο ηφζν ηνπο εκβνιηαζηέο φζν θαη ηνπο κε εκβνιηαζηέο γνλείο ηα ζεκαληηθφηεξα απηψλ είλαη ε θνηλή πεπνίζεζε φηη ηα εκβφιηα είλαη ππνρξεσηηθά (παξά ην φηη νξηζκέλνη γνλείο ηα αξλήζεθαλ), φηη ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ν παηδίαηξνο ζεψξεζε ηελ 9

12 ζπλαίλεζε ησλ γνλέσλ σο δεδνκέλε, ε αληηκεηψπηζε κε κεγάιε επηθχιαμε θαη ηειηθά άξλεζε ησλ πξφζθαηα θαηαζθεπαζκέλσλ εκβνιίσλ θαη ηέινο ε ζπρλή αλαγλψξηζε ηνπ γεγνλφηνο πσο νπνηαδήπνηε απφθαζε απνδνρήο ή απνρήο ησλ εκβνιίσλ πεξηέρεη θάπνην ξίζθν. Σαπηνρξφλσο πξνέθπςαλ θαη ζνβαξά ζέκαηα ζηα νπνία νη δπν νκάδεο γνλέσλ δηαθψλεζαλ εληφλσο. Έηζη νη εκβνιηαζηέο γνλείο ζεψξεζαλ πσο ε απφθαζε ηνπ εκβνιηαζκνχ είλαη νπζηαζηηθά εηιεκκέλε θαη δελ πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ην δήηεκα απηφ, ελψ νη κε εκβνιηαζηέο πξνέβεζαλ ζε ελεκεξσκέλε απφθαζε (δειαδή ζε ελεξγεηηθή δηαδηθαζία αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα απφθαζε). Βπηπιένλ ν παηδίαηξνο ησλ γνλέσλ πνπ εκβνιίαζαλ ηα παηδηά ηνπο θάλεθε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αζθνχζε πάλσ ηνπο παηξηθνχ ηχπνπ επηξξνή (έρεη ιάβεη φιε ηελ εμνπζία θαη επζχλε ηεο απφθαζεο βαζηδφκελνο ζηελ θιηληθή ηνπ εκπεηξία), ελψ νη απέρνληεο απφ ηα εκβφιηα γνλείο αλαδεηνχζαλ κηα πην δηαδξαζηηθή ζρέζε κε ηνλ παηδίαηξν θη δηεθδηθνχζαλ ηνλ ελεξγφ ξφιν ηνπο ζηελ ιήςε ηεο απφθαζεο (κνληέιν ακνηβαίαο ιήςεο απνθάζεσλ) πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε πξνέθπςε απφ ηελ νκάδα ησλ κε εκβνιηαζηψλ γνλέσλ κηα πξνηίκεζε ζηνπο νκνηνπαζεηηθνχο ηαηξνχο, νη νπνίνη θάλεθαλ αλνηρηνί θαη δηαιιαθηηθνί ζην ζέκα ησλ εκβνιηαζκψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε δείρλνπλ λα ζέβνληαη ηελ επηζπκία ηνπ γνλέα λα απέρεη απφ ηα εκβφιηα. Βπηπιένλ εθθξάζηεθε κηα έληνλε δπζπηζηία εθ κέξνπο ησλ κε εκβνιηαζηψλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία ησλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξεηψλ, ελψ ηέινο νη γνλείο απηνί έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε κηα νιηζηηθή ζεψξεζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, παξά ζηελ εμσγελψο πξνζθεξφκελε ελίζρπζή ηεο απφ ηα εκβφιηα (ηνπηέζηηλ έλα δπλαηφ αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ παηδηνχ είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζα πξνθχςνπλ, κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζή ηνπ θαηά ηε λφζεζε) κε ζηφρν ινηπφλ ηελ πξναγσγή ηεο βέιηηζηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, νη γνλείο πνπ αξλήζεθαλ ηα εκβφιηα απέδσζαλ πξσηεχνληα ξφιν ζην ζειαζκφ θαη κεηαμχ άιισλ ζηελ επηιεγκέλε θη ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή θαη ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη δηαβίσζεο. Πξνηάζεηο : Κξίλεηαη αλαγθαία θαη ρξήζηκε ε επέθηαζε ηεο κειέηεο απηήο ζε κεγαιχηεξν δείγκα πιεζπζκνχ, ψζηε λα πξνθχςνπλ πην αμηφπηζηα ζηνηρεία πνπ λα αθνξνχλ ηελ νινέλα απμαλφκελε ηάζε ησλ λέσλ γνλέσλ λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ ρξεζηκφηεηα θη αλαγθαηφηεηα ησλ εκβνιίσλ. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο δηεξπζκέλεο απηήο κειέηεο ζα ήηαλ φρη κφλν λα εμαθξηβσζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη γνλείο είλαη επηθπιαθηηθνί απέλαληη ζηα εκβφιηα, αιιά θαη ην θαηά πφζνλ νη αλεζπρίεο ηνπο απηέο είλαη βάζηκεο θαη ραίξνπλ πξαγκαηηθήο ζνβαξφηεηαο. Βπίζεο ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ελζάξξπλζε απφ ηνλ εθάζηνηε παηδίαηξν ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηελ απφθαζε ηνπ εκβνιηαζκνχ. Παξάιιεια κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηάηξσλ θη φζσλ ιεηηνπξγψλ πγείαο εκπιέθνληαη ζην ζχζηεκα ησλ εκβνιηαζκψλ, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ ζα είλαη πιήξεηο, ηζνξξνπεκέλεο, ζρεηηθέο, δηαζηαπξσκέλεο, αθξηβείο, έγθπξεο θη αμηφπηζηεο. Σαπηφρξνλα νθείινπλ λα είλαη εχθνιεο ζηελ πξφζβαζε θαη ηελ θαηαλφεζε, εηδάιισο ζα είλαη άρξεζηεο πξνο ρξεζηκνπνίεζε. 10

13 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ : ΓΔΛΗΘΑ ΞΔΟΗ ΙΖΤΖΠ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΔΠ ΔΛΛΝΗΔΠ ΞΝ ΑΦΝΟΝΛ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ - Ζ ΙΖΤΖ ΑΞΝΦΑΠΖΠ ΥΠ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ 1.1 ΝΟΗΠΚΝΠ ΘΗ ΑΜΗΑ ΑΞΝΦΑΠΖΠ - ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝΠ ΡΑΡΝΡΖΡΑΠ Χο απφθαζε νξίδεηαη ε επηινγή δξάζεο κεηαμχ πνιιψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη αβεβαηφηεηα (March, 1994). Βδψ βέβαηα ηίζεηαη ην εξψηεκα αλ ζηελ θάζε πεξίπησζε ππάξρνπλ πξάγκαηη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Δ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ δεκηνπξγία λνήκαηνο. Δ επηλφεζε πξνηηκήζεσλ, ηαπηνηήησλ, θαλφλσλ, θαηαζηάζεσλ θαη πξνζδνθηψλ εθθξάδνπλ κηα αέλαε πξνζπάζεηα ηνπ αηφκνπ λα βγάιεη θάπνην λφεκα απφ ηνλ κπεξδεκέλν θφζκν ζηνλ νπνίν δεη θαη λα αθνξά ην παξειζφλ, ην κέιινλ, ηε θχζε ηνπ (Berger & Luckmann, 1966, Taylor & Fiske 1984, March 1991). Καζψο ην άηνκν ιακβάλεη απνθάζεηο, κεηακνξθψλεη ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ, ελψ ηαπηνρξφλσο ζρεκαηίδεη ηνλ θφζκν πνπ εξκελεχεη. χκθσλα φκσο κε ηνπο Ααξβηληζηέο, «40 εθαηνκκχξηα ρξφληα εμέιημεο είραλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη απηή δελ πξέπεη λα δηαηαξάζζεηαη θαη λα ηξνπνπνηείηαη κέζα απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα». Βλδηαθέξνπζα είλαη ε δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο απφθαζεο-ηαπηφηεηαο κεηαμχ παηδηψλ θη ελειίθσλ: νη ελήιηθεο ζεσξείηαη φηη έρνπλ ζαθείο πξνηηκήζεηο θαη ηαπηφηεηα. Οη απνθάζεηο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ, αιιά δελ ηα επεξεάδνπλ. Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά ηα παηδηά ζεσξείηαη φηη αλαπηχζζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Οη απνθάζεηο ηνπο αληηκεησπίδνληαη ζαλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εμειίζζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πξνρσξψληαο απφ κηα θαηάζηαζε φπνπ νη πξνηηκήζεηο θαη ε ηαπηφηεηα είλαη αζαθείο ζε κηα άιιε θαηάζηαζε ζαθήλεηαο. Οη ιήπηεο απνθάζεσλ θαινχληαη λα ζπλδπάζνπλ ηε ινγηθή ησλ ζπλεπεηψλ θαη ηεο θαηαιιειφηεηαο κέζα απφ ηερλνινγηθά θφιπα πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ιήςε απφθαζεο σο κέζν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπο. Υξεηάδεηαη λα πεηξακαηηζηνχλ, λα βξνπλ δειαδή ηξφπνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ θαλέλα ιφγν λα θάλνπλ, ζπλεπψο λα πξνεγεζεί ε πξάμε θαη λα αθνινπζήζεη ε ζθέςε. Έηζη κπνξνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ πξάμεψλ ηνπο καζαίλνληαο πνηνη είλαη θαη ηί ζέινπλ. 1.2 ΡΟΝΞΝΠ ΙΖΤΖΠ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ, ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΡΖΛ ΔΞΖΟΔΑΕΝΛ. ΠΚΒΝΙΖ ΓΗΑΗΠΘΖΠΖΠ Αηάθνξα εξσηήκαηα έρνπλ ηεζεί ζην παξειζφλ πνπ λα εξκελεχνπλ ηνλ ηξφπν ιήςεσο απνθάζεσλ (Κνπζθνπβέιεο, 1997), φπσο: 11

14 α) νη απνθάζεηο βαζίδνληαη ζε επηινγέο-πξνηηκήζεηο (πξνζδνθίεο, έλζηηθην, ζπκβνπιέο ηξίησλ) ή ζε θαλφλεο (ζσζηή ζπκπεξηθνξά, εζηκνηππηθά, ηππηθέο δηαδηθαζίεο, πξσηφθνιια, ξφινη αηφκσλ); β) νη απνθάζεηο δηέπνληαη απφ ζαθήλεηα θαη ζπλέπεηα ή απφ αζάθεηα θαη αζπλέπεηα (είλαη δειαδή ηπραίεο); γ) νη απνθάζεηο αθνξνχλ κηα νξγαληθή ή κηα εξκελεπηηθή δξαζηεξηφηεηα, δειαδή καο βνεζνχλ λα βξίζθνπκε ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά καο ή λα βξνχκε ην λφεκα ζηε δσή καο; δ) ηα απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεσλ ζπκβάιινπλ ζηελ απηνλνκία ησλ ιεπηψλ ή ζε κηα αιιειεπηδξψζα νηθνινγία κεηαμχ αλζξψπσλ θαη θνηλσληψλ; Δ εχθνιε (θαη ζσζηή) απάληεζε είλαη φηη νη απνθάζεηο, ε δηεξγαζία ιήςεο απνθάζεσλ πεξηιακβάλεη φια ηα παξαπάλσ δεηήκαηα ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα δελ είλαη ε επηινγή κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ, αιιά ή ζχκπλνηά ηνπο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ζηελ θάζε κηα λα δηαθσηίζεη άιιεο ελαιιαθηηθέο. Υξήζηκν είλαη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ αθνινπζεί θαηά θχξην ιφγν νξηζκέλνπο θαλφλεο. Σαπηφρξνλα δχζθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί έλα θνηλσληθφ ζχζηεκα ρσξίο παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ πνπ ην δηέπνπλ. Σειηθά νη θαλφλεο ζπρλφηαηα αγλννχληαη ή παξαβιέπνληαη. Οη ιήπηεο απνθάζεσλ θάλνπλ πξάγκαηα πνπ δελ ζα έπξεπε θαη δελ θάλνπλ άιια πνπ ζα έπξεπε. Οη πεξηζζφηεξεο απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο είλαη αζπλαίζζεηεο, πνιιέο θνξέο φκσο γίλεηαη επί ηνχηνπ θαηαζηξαηήγεζε μεθάζαξσλ θαλφλσλ. Δ παξαβίαζή ηνπο νθείιεηαη είηε ζε έιιεηςε επηλνεηηθφηεηαο, είηε ζε άγλνηα ησλ θαλφλσλ, είηε ζε αζάθεηά ηνπο, ελψ άιινηε ππάξρεη ζαθήο ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία ιήςεο απφθαζεο είλαη νη εμήο: α) Φφβνο απνηπρίαο ή επζπλνθνβία κε ζπλέπεηα ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο ή ηεο κεηαβίβαζεο ηεο επζχλεο ζε άιινπο. β) Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο (αλάδεημε, πξναγσγή, δφμα) κε απνηέιεζκα ην άηνκν λα αλαιακβάλεη δπζαλάινγνπο πξνο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θηλδχλνπο κε πηζαλέο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. γ) Απζπηζηία σο πξνο ηελ πεγή πιεξνθφξεζεο. δ) Ήζε θαη ηδενινγία (θαλφλεο, παξαδφζεηο). ε) Ώληηθξνπφκελεο αληηιήςεηο θαη αλαδήηεζε νκνθσλίαο, εηδηθά ζηα πιαίζηα ιήςεο νκαδηθήο απφθαζεο. ζη) Πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο, αλ θαη ελίνηε ηα άηνκα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηε ζπκβνπιή ηξίησλ παξά ηα δηθά ηνπο γνχζηα θη έλζηηθηα. δ) Κξίζε είλαη άξαγε ε θξίζε ζπλψλπκε ηεο επηινγήο; Έρεη δηαηππσζεί φηη ελψ αληηθεηκεληθά ε θξίζε βνεζά ηελ επηινγή, δελ είλαη νχηε απαξαίηεηε νχηε επαξθήο γηα απηήλ. Δ θξίζε βνεζά ζηελ κείσζε ηεο αβεβαηφηεηαο, αιιά ζην ηειηθφ ζεκείν ηεο επηινγήο κπνξεί λα αγλνεζεί. Τπάξρνπλ σζηφζν θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο θξίζε θαη επηινγή απφθαζεο είλαη αδηάξξεθηα ζπλδεδεκέλεο θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ. ε) Μνξθή παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ γηα ην ζέκα ππφ απφθαζε ζπγθεθξηκέλα έρεη απνδεηρζεί φηη ε κνξθή ησλ ζηνηρείσλ επεξεάδεη πνιχ ηελ ζθεπηηθή δηεξγαζία. ζ) Γλψζε. Δ ιήςε απνθάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο γλψζεο, ψζηε λα δηακνξθψλνληαη πξνηηκήζεηο θαη λα πξνζδνθνχληαη ζπλέπεηεο. Χζηφζν είλαη επξέσο γλσζηφ φηη ηα άηνκα δελ είλαη θαινί εξκελεπηέο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη πεξηνξηζκνί ππνλνκεχνπλ ηελ ηδηνθπία ηνπο. Έηζη θάλνπλ κηα ζσξεία ιαζψλ θη απινπζηεχζεσλ: παίξλνπλ ιάζνο καζήκαηα, αλαθαινχλ αηειείο ή ιαλζαζκέλεο κλήκεο, εθηηκνχλ ην κέιινλ κε εζθαικέλν ηξφπν, καζαίλνπλ κε πξνθαηαιήςεηο. Μπεξδεχνπλ ηηο επηζπκίεο θη ειπίδεο κε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. ζνλ αθνξά ηελ ζπκβνιή ηεο δηαίζζεζεο ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο κε ηνλ Max Weber λα ππνζηεξίδεη πσο ε απφθαζε είλαη ην απνηέιεζκα ελφο ζπλδπαζκνχ ζθνπηκφηεηαο θη ελφο κείγκαηνο νξζνινγηζκνχ, κε ζπκβαηηθήο ινγηθήο θαη κεηαθπζηθνχ. Παξάιιεια ν Agor, 1986 δηαηχπσζε πσο ε δηαίζζεζε είλαη κηα πςειά νξζνινγηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ θη 12

15 εδξεχεη ζην ππνζπλείδεην θη αλαηνκηθά ζην δεμί εγθεθαιηθφ εκηζθαίξην (ε ινγηθή αλάιπζε θη ν ππνινγηζκφο ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην). Χζηφζν ε ινγηθή ππφζηαζε ηεο δηαίζζεζεο έρεη ακθηζβεηεζεί απφ άιινπο εξεπλεηέο. 1.3 ΠΡΑΓΗΑ ΙΖΤΔΥΠ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΐηβιηνγξαθηθά (Tomer, 1992) έρνπλ αλαθεξζεί ηα εμήο ζηάδηα κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιήςε απφθαζεο : 1.Ώλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα κηα απφθαζε : επθαηξίεο, πξνβιήκαηα, θξίζεηο. 2.Ώπφθαζε γηα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί. 3.Αηάγλσζε : θχζε πξνβιήκαηνο. 4.Αηεξεχλεζε ζηφρσλ θη αμηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή : πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ. 5.Αηεξεχλεζε ππαξρνπζψλ επηινγψλ θαη ζρεδηαζκφο λέσλ. 6.Βθηίκεζε ζεηηθψλ θη αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ επηινγψλ. 7.Βπηινγή : ζθφπηκε. Αέζκεπζε κε ελαιιαθηηθή ιχζε. 8. Βιεγρνο. Σα ζηάδηα απηά δελ είλαη απαξαίηεην ζε θάζε άηνκν λα ηαμηλνκνχληαη κε απηήλ ηε ζεηξά, κπνξεί νξηζκέλα λα παξαιείπνληαη θαη θάζε ζηάδην λα επαλαιακβάλεηαη παξαπάλσ απφ κηα θνξά. 1.4 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ΡΖΠ ΓΗΔΟΓΑΠΗΑΠ ΙΖΤΖΠ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ Πνιιά παιαηά θείκελα βξίζνπλ απφ πεξηγξαθέο ιήςεο απνθάζεσλ (Κνπζθνπβέιεο, 1997), φπσο απηφ ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο ( Κξίηεο, θεθάιαην 7, φπνπ ν Γεδεψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληηκεησπίζεη ηνπο Μαληαδίηεο πξέπεη λα μερσξίζεη έλα κηθξφ αξηζκφ νπιηηψλ φπσο ην δεηά ν Θεφο ηνπ, κε ζηφρν λα αλαδεηρζεί ε ηζρχο θαη ε εχλνηά Σνπ κέζσ ηεο λίθεο). Δ πξψηε πεξηγξαθή ιήςεο απνθάζεσλ θαη κάιηζηα ρεηξαγψγεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο ζε ινγνηερληθφ έξγν βξίζθεηαη ζηελ Ειηάδα ηνπ Οκήξνπ ( ΐ Ραςσδία, ζη , φπνπ ζηνλ έλαην ρξφλν ηεο πνιηνξθίαο ηεο Σξνίαο ν Ώγακέκλνλαο καδί κε ηνλ Οδπζζέα επηρεηξεκαηνινγνχλ κε ξεηνξηθφ ηξφπν ζην ζπκβνχιην ησλ αξρεγψλ ηελ επηζηξνθή ησλ Ώραηψλ ζηελ Βιιάδα, ψζηε κεηά ηελ νκηιία ηνπο νη ζηξαηηψηεο δεηνχλ κε ελζνπζηαζκφ λα ζπλερηζηεί ε πνιηνξθία δίλνληαο ηελ ζπγθαηάζεζή ηνπο ζηελ παξακνλή ηνπο ζηελ Σξνία). πρλά επίζεο νη δπζθνιίεο ή νη ζπλέπεηεο κηαο απφθαζεο απνηεινχλ ζηνηρείν εθθίλεζεο θαη πινθήο γηα ηα έξγα ησλ αξραίσλ Βιιήλσλ θαη πνηεηψλ. Βλδεηθηηθά θαη κφλν, ν νθνθιήο πεξηγξάθεη ηελ απφθαζε ηεο Ώληηγφλεο λα αγλνήζεη ηνπο αλζξψπηλνπο λφκνπο, ν Βπξππίδεο ηελ απφθαζε ηνπ Ώγακέκλνλα λα ζπζηάζεη ηελ θφξε ηνπ θαη ν Πιάησλ ηελ απφθαζε ηνπ σθξάηε λα ζεβαζηεί ηνπο λφκνπο ηεο Πφιεο θαη λα πηεη ην θψλεην. Δ ιήςε απνθάζεσλ πεξηγξάθεηαη επίζεο θαη ζε ηζηνξηθά θείκελα, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηα θείκελα ηνπ Δξνδφηνπ (δηάβαζε ησλ Πεξζψλ απφ ηνλ Βιιήζπνλην). Ίζσο φκσο ε εθηελέζηεξε, αξηηφηεξε θαη πξψηε επηζηεκνληθά ηζηνξηθή πεξηγξαθή ιήςεο απνθάζεσλ βξίζθεηαη ζηνλ Θνπθπδίδε, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο ζπδεηήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηα ζηξαηφπεδα ησλ δχν αληηπάισλ πφιεσλ (Ώζήλαο θαη πάξηεο) θαη πνπ νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ πνιέκνπ. 13

16 1.5 ΞΟΝΠΔΓΓΗΠΔΗΠ ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΔΠ ΘΑΗ ΘΔΥΟΖΡΗΘΔΠ ΚΝΛΡΔΙΑ ΘΑΗ ΘΔΥΟΗΔΠ Οη ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα δηαθφξσλ επηζηεκψλ, φπσο ζηελ ςπρνινγία, νηθνλνκία, δηνηθεηηθή επηζηήκε, λνκηθή, πνιηηηθή επηζηήκε, επηζηήκε δηεζλψλ ζρέζεσλ. χκθσλα κε ηελ ςπρνινγία πνπ απνηειεί θαη ηελ θαη εμνρήλ επηζηήκε κειέηεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ν θάζε ιήπηεο απφθαζεο αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθφ βαζκφ δπζθνιίαο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Ώπηή ηε δπζθνιία ηεο απφθαζεο θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ή αλαπνθαζηζηηθφηεηα πξνζπαζνχλ νη θνηλνί άλζξσπνη λα μεπεξάζνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή κε έκκεζνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ παξέκβαζε ησλ κάληεσλ. Βπίζεο ζηηο παξαδφζεηο δηαθφξσλ ιαψλ ππάξρνπλ εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη απνθάζεηο ή λα αλαιακβάλνληαη επηρεηξήκαηα θαζψο ζεσξνχληαη φηη θέξλνπλ θαθνηπρία. Γλσζηφ ζε φινπο είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ «Παξαζθεπή θαη 13» ή ζηελ ειιεληθή παξάδνζε ηνπ «Σξίηε θαη 29». Δ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηνπο αλζξψπνπο έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ εδψ θαη αξθεηά ρξφληα. Αηάθνξεο ζεσξίεο έρνπλ εηπσζεί θαηά θαηξνχο νη νπνίεο θαηφπηλ λεφηεξσλ κειεηψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ή μεπεξαζηεί. ηφρνο ηνπο είλαη ε εξκελεία ηνπ ηξφπνπ ιήςεσο ησλ απνθάζεσλ θαη ε εχξεζε ηξφπνπ βειηίσζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Ώθνινπζεί κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ΝΟΘΝΙΝΓΗΘΑ ΚΝΛΡΔΙΑ Δ νξζνινγηθή δηαδηθαζία (Braybrooke, 1963 Bell & Raiffa & Tversky, 1988 March, Tomer, 1992 ) είλαη απηή πνπ απνβιέπεη ζε κηα ινγηθή ζπλέπεηα βαζηδφκελε ζηηο απαληήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηέζζεξα εξσηήκαηα: ην εξψηεκα ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ην εξψηεκα ησλ πξνζδνθηψλ, ην εξψηεκα ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ηέινο ην εξψηεκα ησλ θαλφλσλ πνπ νθείινπλ λα γίλνπλ ζεβαζηνί. Δ νξζνινγηθή ζθέςε δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη ζα πξνθχςεη θαη ζσζηφ απνηέιεζκα. Δ νξζνινγηθή εξκελεία έρεη πηνζεηεζεί απφ πνιιέο επηζηήκεο πνπ κειεηνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θαηαλφεζε ελεξγεηψλ εηαηξεηψλ, εγθιεκαηηψλ θαζψο θαη ησλ ζπδχγσλ, ελψ ζπλδξάκεη ζε πνιιέο ζεσξίεο ζπλαιιαγψλ, ςεθνθνξίαο, γισζζηθψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ θαη απνηειεί ην ζεκέιην ησλ κηθξννηθνλνκηθψλ κνληέισλ ΑΜΗΓΧ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (PURE RATIONAL MODEL) Ώξρηθά ν T.C. Schelling, 1957 εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηεο ακηγνχο νξζνινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ (Κνπζθνπβέιεο, 1997), θαηά ηελ νπνία ε δηαδηθαζία απηή είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζε νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο ιακβάλνληαο ππ φςηλ φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Ο ιήπηεο απνθάζεσλ νξίδεηαη σο άηνκν ινγηθφ πνπ γλσξίδεη φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη ηειηθά επηιέγεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο πνπ είλαη επλντθέο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ώπψηεξνο ζθνπφο ηνπ είλαη ε ιήςε ηεο απφθαζεο κε ην βέιηηζην απνηέιεζκα ( ην νπνίν νξίδεηαη έηζη απφ αληηθεηκεληθφ παξαηεξεηή) κε βάζε νξζνινγηθά θξηηήξηα. ηελ δηαδηθαζία απηή αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δηαθνξεηηθά άηνκα, πνπ έρνπλ ηηο ίδηεο θαη ζηαζεξέο πξνηηκήζεηο, ζηα νπνία δίδεηαη ε ίδηα πιεξνθνξία, θαηαιήγνπλ πάληα ζην ίδην απνηέιεζκα. Ο Schelling έθαλε ιφγν γηα ηνλ νπζηαζηηθφ νξζνινγηζκφ (επηινγή ηεο βέιηηζηεο ελαιιαθηηθήο) θαη ηνλ δηαδηθαζηηθφ νξζνινγηζκφ (βαζκφο πνηφηεηαο ηεο απφθαζεο : πησρή, πξαγκαηηθή, ελ δπλάκεη, βέιηηζηε), ελψ θαηέιεμε ζην 14

17 φηη ε βέιηηζηε ιήςε απφθαζεο δελ είλαη εθηθηή, κπνξεί κφλν λα ππάξμεη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο απφθαζεο. Βίλαη φκσο έηζη; Ώλ πξάγκαηη ν θάζε ιήπηεο απφθαζεο γλψξηδε φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο εθ ησλ πξνηέξσλ δελ ζα ππήξρε θακκία δπζθνιία σο πξνο ην θαηλφκελν ιήςεο απφθαζεο θη απηφ δελ ζα απνηεινχζε αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο. Σαπηφρξνλα ε a priori γλψζε ησλ εμειίμεσλ ζα νδεγνχζε ζε πξνθαζνξηζκέλεο απνθάζεηο θαη ζα πεξηφξηδε ζεκαληηθά ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ αλαλέσζε θαη ηελ θαηλνηνκία. χληνκα ινηπφλ θαηαξξίθζεθε ε θιαζζηθή ζεσξία ηνπ νξζνινγηζκνχ, αθνχ νπδείο ζρεδφλ πηζηεχεη φηη απηή ε απφιπηα νξζνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη ππαξθηή ζε άηνκν ή θαη νξγαληζκφ. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιε θη ν J.D.Singer πνπ ακθηζβήηεζε θη αξγφηεξα απέδεημε φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη νξζνινγηθή ιήςε απφθαζεο ζηα πιαίζηα κηαο θαηάζηαζεο έληαζεο θη άγρνπο, ελψ νη Braybrooke θαη Lindblom, 1963 απέδεημαλ φηη δελ ππάξρνπλ κπξνζηά καο φιεο νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΟ ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ( BOUNDED LIMITED RATIONALITY) Με ηελ ζπκβνιή ηνπ νηθνλνκνιφγνπ Herbert Simon, 1979 δηαηππψζεθε ε ζεσξία ηνπ πεξηνξηζκέλνπ νξζνινγηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζπκκεηέρεη κελ ε ινγηθή ζηελ ιήςε απφθαζεο αθνχ ππάξρεη πξφζεζε (ζηφρνο), αιιά ε ινγηθή είλαη δε πεξηνξηζκέλε θαζψο δελ ππάξρεη παληνγλσζία, δειαδή είλαη αδχλαηε ε γλψζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζπλεπψο είλαη αδχλαηνο θη ν ππνινγηζκφο ησλ ζπλεπεηψλ. Σν άηνκν εμεηάδεη νξηζκέλεο κφλν ελαιιαθηηθέο θαη κάιηζηα φρη ηαπηφρξνλα, αιιά κε δηαδνρηθφ ηξφπν εζηηάδεηαη ζε νξηζκέλεο επηιέγνληαο λα αγλνήζεη θάπνηεο άιιεο. Φάρλεη ινηπφλ γηα πιεξνθνξίεο, αιιά βιέπεη κφλν απηφ πνπ ζέιεη λα δεη θαη παξαβιέπεη απξφβιεπηα ζηνηρεία. Σαπηφρξνλα ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα νξγαλψλεη-πιαηζηψλεη ηα πξνβιήκαηα κε ζηελφ παξά κε επξχ ηξφπν απνξξίπηνληαο νξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο. Παξφιν πνπ νη ιήπηεο απνθάζεσλ πξνζπαζνχλ θαη ζέινπλ λα είλαη νξζνινγηθνί, δεζκεχνληαη απφ πεξηνξηζκέλεο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο θη αλεπαξθή πιεξνθφξεζε θαη απηφ εμεγεί ην φηη νη πξάμεηο ηνπο κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν ινγηθέο απφ φζν ζα απνζθνπνχζαλ νη πξνζέζεηο ηνπο. Οη πεξηνξηζκνί πνπ αληηκεησπίδνπλ αθνξνχλ ηελ πξνζνρή (πάξα πνιιά κελχκαηα ηαπηφρξνλα, ζρεηηθά κεηαμχ ηνπο σο πξνο έλα ζέκα), ηελ κλήκε (πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο πιεξνθνξίαο), ηελ θαηαλφεζε (δπζθνιία νξγάλσζεο, πεξίιεςεο θαη ρξήζεο πιεξνθνξίαο) θαη ηελ επηθνηλσλία (δπζθνιία επηθνηλσλίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ, γελεψλ, επαγγεικάησλ). Οη ιήπηεο απνθάζεσλ θαίλεηαη λα έρνπλ αηειείο θαη αζηαζείο ζηφρνπο, ελψ νη θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαίλεηαη λα απέρνπλ πνιχ απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε. Έηζη αληί λα ιακβάλνπλ ππ φςηλ έλλνηεο φπσο «αλακελφκελε αμία» ή «θίλδπλνο» θαίλεηαη λα επηλννχλ άιια θξηηήξηα. Ώληί λα ππνινγίδνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε, ςάρλνπλ κηα πξάμε πνπ λα είλαη αξθεηά θαιή. Δ ηειηθή απφθαζε απιά ηθαλνπνηεί θάπνηα ειάρηζηα θξηηήξηα ( satisficing ), φκσο δελ ηα βειηηζηνπνηεί ( maximizing ). Ο θάζε ιήπηεο απφθαζεο έρεη πεξηνξηζκέλε πιήξε εηθφλα ή δεδνκέλα, γη απηφ θαη κε βάζε ηα ειάρηζηα θξηηήξηά ηνπ εμεηάδεη κία-κία ηηο ιχζεηο θαη απηή πνπ ηπραίλεη λα ηα ηθαλνπνηεί είλαη ε θαιχηεξε. Αειαδή πηνζεηείηαη ε ηαθηηθή ηνπ βιέπνληαο θαη θάλνληαο. Δ ελ ιφγσ δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηε δπλαηφηεηα πνιιψλ επαλαιήςεσλ, θαηά ζπλέπεηα ην άηνκν πνπ απνθαζίδεη πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επαλαιάβεη ηελ απφθαζε. ζν κεγαιψλεη ε θξηζηκφηεηα ηεο απφθαζεο, ηφζν κεηψλνληαη νη δπλαηφηεηεο επαλάιεςεο θαη θπζηθά ε πηζαλφηεηα ιήςεο απφθαζεο κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ειαρίζησλ θξηηεξίσλ. Γηα λα ην θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα αο θνηηάμνπκε ην παξάδεηγκα ηεο αγνξάο θαζεκεξηλά ςσκηνχ απηή είλαη 15

18 κία πξάμε πνπ επαλαιακβάλεηαη ρηιηάδεο θνξέο θαη θάζε θνξά πνπ ν θαηαλαισηήο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κπνξεί λα αιιάμεη αξηνπνηείν. Δ αγνξά ξνχρσλ γίλεηαη εθαηνληάδεο θνξέο θαη ππάξρεη δπλαηφηεηα επαλάιεςεο. Δ αγνξά απηνθηλήηνπ γίλεηαη κεξηθέο θνξέο, ελψ πξάμεηο φπσο νη ζπνπδέο ή ν γάκνο κπνξεί ζπρλά λα πξαγκαηνπνηνχληαη κία θαη κφλε θνξά. Καηά ζπλέπεηα, ίζσο λα κελ ηίζεηαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζέκα ηθαλνπνίεζεο ειαρίζησλ θξηηεξίσλ Δ ζεσξία ηνπ πεξηνξηζκέλνπ νξζνινγηζκνχ θαίλεηαη λα έρεη θπξηαξρήζεη ηνκείο φπσο ε πνιηηηθή, ε εθπαίδεπζε θαη ν ζηξαηφο ΚΝΛΡΔΙΑ ΙΖΤΖΠ ΑΞΝΦΑΠΔΥΛ ΘΑΡΥ ΑΞΝ ΠΛΘΖΘΔΠ ΑΒΔΒΑΗΝΡΖΡΑΠ πρλά νη ιήπηεο απνθάζεσλ πξέπεη λα επηιέμνπλ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηεξηδφκελνη ζηηο αλακελφκελεο ζπλέπεηέο ηνπο, νη νπνίεο φκσο δελ είλαη γλσζηέο κεηά βεβαηφηεηαο (Kahneman, Slovic, Tversky, 1982 θαη Geweke, 1992 ). Βπηπιένλ πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα ησλ δηαθφξσλ απνηειεζκάησλ. Δ αβεβαηφηεηα ππάξρεη είηε δηφηη νξηζκέλεο δηεξγαζίεο είλαη αβέβαηεο εμ νξηζκνχ (θιεξνλνκηθά απξφβιεπηνο θφζκνο), είηε δηφηη νη ιήπηεο απνθάζεσλ αγλννχλ εθείλνπο ηνπο κεραληζκνχο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα γλσξίδνπλ πεξηζζφηεξα (αλεπαξθήο γλψζε, αλεπαξθήο έιεγρνο πεξηβάιινληνο). Σειηθά επεηδή ν άλζξσπνο πνπ επηιέγεη δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ έθβαζε ηεο απφθαζήο ηνπ, είλαη απίζαλν λα επηβεβαησζνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπ απφ ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθχςεη. Έηζη γελληέηαη ε έθπιεμε (έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απφθαζεο), άιινηε επράξηζηε θη άιινηε δπζάξεζηε, θαζψο επίζεο θαη ε κεηάλνηα ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (NORMATIVE MODEL) Ώπηφ πεξηγξάθεηαη απφ ην αθφινπζν αμίσκα ηεο κεηαβαηηθφηεηαο αλ θάπνηνο πξνηηκά ηελ ελαιιαθηηθή Ώ απφ ηελ ΐ θαη πξνηηκά ηελ ΐ απφ ηελ Γ, ηφζν ζα πξνηηκά επίζεο θαη ηελ Ώ απφ ηελ Γ (Bell & Raiffa & Tversky, 1988). Σν θαλνληζηηθφ κνληέιν αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά νη ηδηαίηεξα νξζνινγηθνί άλζξσπνη λα ζθέπηνληαη θαη λα πξάηηνπλ. Ώπηή ε κνξθή αλάιπζεο παξακεξίδεη ηα γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαγκαηηθψλ αλζξψπσλ, φπσο ηηο εζσηεξηθέο αλαηαξαρέο ηνπο, ηηο αγσλίεο ηνπο, ηηο απνγνεηεχζεηο θη ελνρέο, ηελ αδπλακία ηνπο λα ππνινγίζνπλ, ηελ θιίζε ή απέρζεηά ηνπο γηα ηνλ θίλδπλν. Οη απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηελ θαλνληζηηθή αλάιπζε αθνινπζνχλ κηα καζεκαηηθή βεβαηφηεηα πξνθχπηνληαο απφ ηελ θνηλή θη ζπλεξγηθή ινγηθή θη έρνπλ ζεσξεηηθή βάζε ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (DESCRIPTIVE MODEL) Ώπηφ παξνπζηάδεη θπθιηθέο (ακεηάβαηεο ) δηεξγαζίεο, δειαδή θάπνηνο πξνηηκά ην Ώ απφ ην ΐ, ην ΐ απφ ην Γ θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζην Γ απφ ην Ώ. Ώπηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Αειαδή φηαλ ζπγθξίλνληαη νη ελαιιαθηηθέο Ώ θαη ΐ, ν ιήπηεο βιέπεη νξηζκέλεο πηπρέο ησλ ελαιιαθηηθψλ απηψλ. ηαλ ε επηινγή κεηαηίζεηαη κεηαμχ ΐ-Γ ή Ώ-Γ, ηφηε δίδεη έκθαζε ζε άιια ζηνηρεία ησλ ελαιιαθηηθψλ απηψλ πξννπηηθψλ (Bell & Raiffa & Tversky, 1988). Σν πεξηγξαθηθφ κνληέιν πεξηγξάθεη ην πψο θαη γηαηί νη θπζηνινγηθνί άλζξσπνη (δειαδή ν κέζνο ζθεπηφκελνο λνπο) ζθέπηνληαη θαη ζπκπεξηθέξνληαη πψο δειαδή αληηιακβάλνληαη ηηο αβεβαηφηεηεο, καδεχνπλ απνδείμεηο, ζρεκαηίδνπλ αληηιήςεηο, αληηκεησπίδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο ηνπο, κηινχλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο. Σειηθά πξάηηνπλ έηζη φπσο ιέλε φηη ζα πξάμνπλ; 16

19 Ώπνζπλζέηνπλ ηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα εμεηάδνληαο ην θάζε ηκήκα ηνπο μερσξηζηά θαη επαλαζπλζέηνπλ ηα θνκκάηηα κεηά ηελ αλάιπζε ή ζθέπηνληαη πην νιηζηηθά; Ση ξφιν παίδεη ε θνπιηνχξα ηνπ θάζε αηφκνπ, νη εκπεηξίεο ηνπ, νη παξαδφζεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη ε κίκεζε ζηηο απνθάζεηο πνπ παίξλεη; χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ε ιήςε απνθάζεσλ αθνξά κηα πςειά εκπεηξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ εκπίπηεη μεθάζαξα ζην πιαίζην κειέηεο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ πνπ εξεπλνχλ ηελ αηνκηθή ζπκπεξηθνξά ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ (PRESCRIPTIVE MODEL) ηαλ θάπνηνο δπζθνιεχεηαη λα επηιέμεη κεηαμχ Ώ θαη Γ, εθεχξεη κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή ελαιιαθηηθή, ηελ ΐ. Έηζη θαηαιήγεη λα πξνηηκά ηελ ΐ απφ ηελ Ώ θαη ηελ ΐ απφ ηελ Γ. Φπζηθά ζηελ πνξεία ζα κπνξνχζε λα επηλνήζεη κία επηπιένλ ελαιιαθηηθή, ηελ Α, πνπ ζα ηνλ έθαλε λα αλαζεσξήζεη φιε ηελ εηθφλα θαη λα επηιέμεη ηειηθά ηελ Ώ! Σν ξπζκηζηηθφ κνληέιν είλαη ζπλεπψο έλα πεξίεξγν κείγκα ηεο θαλνληζηηθήο θαη πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο (Bell & Raiffa & Tversky, 1988). Σν ξπζκηζηηθφ κνληέιν αζρνιείηαη κε ην ηη ζα έπξεπε λα θάλεη έλα θπζηνινγηθφ άηνκν πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θαιχηεξεο απνθάζεηο. Πνηνη ηξφπνη ζθέςεσο, βνήζεηεο θαη γλσζηηθά ζρήκαηα κπνξνχλ λα ηνπ θαλνχλ ρξήζηκα; Βθφζνλ φκσο νη πξαγκαηηθνί άλζξσπνη είλαη θαη δηαθνξεηηθνί ε θαιχηεξε ζπκβνπιή ζα ήηαλ ε θάζε απφθαζε λα ζπληνληζηεί ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αηφκνπ : ζπλαηζζήκαηα, ηθαλφηεηεο, αλάγθεο ηνπ. πλεπψο ε ξπζκηζηηθή αλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΗΣΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ (BEHAVIORAL THEORY) Σν ζπκπεξηθεξηζηηθφ κνληέιν δηαηππψζεθε απφ ηνλ Payne, 1993, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά είλαη ιεηηνπξγηθή θαη θαηεπζπλφκελε απνβιέπνληαο ζηελ εθπιήξσζε νξηζκέλσλ ζηφρσλ, σζηφζν απηφ δελ πξνυπνζέηεη φηη είλαη θαη απαξαίηεηα ζπλεηδεηή (Bell & Raiffa & Tversky, 1988). πλεπψο νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη βαζίδνληαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη εηδηθφηεξα ζην επράξηζην απνηέιεζκα ηεο επηινγήο. Πξαγκαηψλνληαη κε βάζε πξνζδνθνχκελεο αιιά αβέβαηεο επηβξαβεχζεηο ή ηηκσξίεο θαη ε βέιηηζηε επηινγή ζηεξίδεηαη ζε θαιά ππνινγηζκέλε ζηξαηεγηθή. Γηα απηφ έρεη απνδεηρζεί φηη ζε βιάβε ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ πξνθχπηεη πξφβιεκα ζηε ιήςε ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Δ ιήςε απνθάζεσλ επεξεάδεηαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηα θαζήθνληα ηνπ αηφκνπ, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο πξνζσπηθέο αληηιήςεηο. Δ ζεκαζία πνπ απνδίδεη ην άηνκν ζε κηα απφθαζε πνπ πξφθεηηαη λα πάξεη είλαη αλάινγε ηνπ βαζκνχ εκπινθήο ηνπ, αιιά απηφ δελ απμάλεη απαξαίηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο απφθαζεο ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΘΟΗΡΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ (SOCIAL JUDGEMENT THEORY - SJT) Ώξρηθά ν Brunswik, 1955 θαη κεηά ν Hammond, 1966 δηαηχπσζαλ ηελ θνηλσληθή θξηηηθή ζεσξία, θαηά ηελ νπνία ππάξρεη κηα ζηελή ζρέζε αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο, φπνπ ε αβεβαηφηεηα ζην ηειεπηαίν νδεγεί ζε ιήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλεο ζηελ πηζαλφηεηα. Σν γλσζηηθφ ζχζηεκα ηνπ αηφκνπ πξέπεη λα ην βιέπνπκε ζαλ ζπκκεηξηθφ σο πξνο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα πξνζαξκνζηεί (lens model of cognition). Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη ππ φςηλ ζηελ θξίζε αθνξνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε, ηνλ αξηζκφ ησλ λχμεσλ θαη ηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ αηφκνπ. Δ θξίζε είλαη θνηλσληθή ππφ ηελ έλλνηα φηη δηαθνξεηηθά άηνκα γηα ην ίδην ζέκα, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο, πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλζξψπηλε θξίζε δελ είλαη κηα 17

20 πιήξσο ειεγρφκελε θη αλαιπηηθή δηεξγαζία (χπαξμε αζπλέπεηαο), αιιά επηπιένλ είλαη θξπθή θαη δελ επεμεγείηαη κε αθξίβεηα (άηνκν αδπλαηεί λα πεξηγξάςεη ζαθψο ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηάο ηνπ). ε θάζε πεξίπησζε φκσο ν άλζξσπνο εκθαλίδεη απνζηξνθή ζηελ αζάθεηα ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπ παξνπζηάδνληαη, φηαλ θαιείηαη λα ιάβεη κηα απφθαζε ΘΔΥΟΗΑ ΞΝΘΔΗΚΔΛΗΘΖΠ ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖΠ ΥΦΔΙΗΚΝΡΖΡΑΠ (SUBJECTIVE EXPECTED UTILITY THEORY - SEUT) Σν κνληέιν ηεο ππνθεηκεληθήο αλακελφκελεο σθειηκφηεηαο ησλ von Neumann & Morgenstern, 1944 θαη Savage, 1954 αλαθέξεηαη ζην πψο νη άλζξσπνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ κε νξζνινγηθφ ηξφπν απνθάζεηο ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Οξίδεη φηη ν νξζνινγηθφο άλζξσπνο εθηηκά ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο κε ην λα ππνινγίδεη ηελ πηζαλφηεηα πνπ έρεη ε θάζε κηα ελαιιαθηηθή ζην λα επηθέξεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σειηθά ζπλδπάδεη ηελ ππνθεηκεληθή πηζαλφηεηα κε ηελ ππνθεηκεληθή ρξεζηκφηεηα ηνπ θάζε απνηειέζκαηνο θη θαηαιήγεη ζηελ βέιηηζηε επηινγή κε βάζε ηνλ θαιχηεξν ζπλδπαζκφ πηζαλφηεηαο-ρξεζηκφηεηαο. Καηά ηελ νξζνινγηθή εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλαθνξά ζηνλ Καλφλα ηνπ Baye ή Κπξίαξρν Καλφλα απηφο εμεγεί ην πψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιαζζηθή ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκίζνπκε ηελ πηζαλφηεηα κηαο ππφζεζεο ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ δνζεί (Tesser & Schwarz, 2001). Οπνηαδήπνηε δξάζε εθ κέξνπο ηνπ ιήπηε απφθαζεο ζα έρεη σο απνηέιεζκα νξηζκέλεο ζπλέπεηεο, νη νπνίεο δελ πεξηιακβάλνπλ θαζφινπ αβεβαηφηεηα. ιεο νη αζάθεηεο ελφο πξνβιήκαηνο αλάγνληαη ζε απηφ πνπ νξίδεηαη σο θαηάζηαζε ηνπ θφζκνπ (state of the world). Γηα απηφ θαη ν ιήπηεο αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά θαηαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ, κηα εθ ησλ νπνίσλ ηειηθά ζα ππεξηζρχζεη θαη δεδνκέλεο ηεο ζπλήζνπο ανξηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πνηα θαηάζηαζε ζα επηθξαηήζεη, ζα θιεζεί λα δηαιέμεη κηα δξάζε. ην ηέινο ε επηινγή κηαο δξάζεο γίλεηαη θαζαξά απφ ηχρε θαη ζα επηθέξεη ζπλέπεηεο αλάινγεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θφζκνπ πνπ ζα ππεξηζρχζεη, άξα ν ιήπηεο απνθάζεσλ πξάηηεη κε γλψκνλα ηελ ηχρε. Δ δνκή ηνπ κνληέινπ απηνχ θαίλεηαη λα είλαη ζηαηηθή ρσξίο πηζαλέο αιιεινπρίεο επηινγψλ θαη αλάδξνκνπο πξνζαξκνζηηθνχο κεραληζκνχο (feedback), αιιά κε πεξαηηέξσ κειέηε γίλεηαη θαλεξφ φηη ππάξρεη κεγάιε πνιππινθφηεηα θαη δπλακηθή ζηξαηεγηθή. Ώλ θαη απφ πνιινχο απηφ ην κνληέιν έρεη αληηκεησπηζηεί ζαλ πεξηγξαθηθφ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην θαλνληζηηθφ ζχζηεκα αλάιπζεο. ε απηφ ην ζεκείν παξαηίζεληαη δπν πνιχ γλσζηά παξάδνμα (Geweke, 1992) : Ώ) ην παξάδνμν ηνπ (Daniel) Ellsberg (1961) αλαθέξεηαη ζε έλα δνρείν ην νπνίν πεξηέρεη 30 θφθθηλεο κπάιεο θαη 60 κπάιεο καχξεο θαη θίηξηλεο ζε άγλσζηε αλαινγία θαη θαιείηαη θάπνηνο λα ζηνηρεκαηίζεη ηί ρξψκα κπάιαο ζα ηξαβήμεη. Σν θέξδνο είλαη πάληα 100 δνιάξηα θαη ηα ζηνηρήκαηα έρνπλ σο εμήο: i)ηξάβεγκα θφθθηλεο κπάιαο έλαληη ii)ηξαβήγκαηνο καχξεο κπάιαο, iii)ηξάβεγκα θφθθηλεο ή θίηξηλεο κπάιαο έλαληη iv)ηξαβήγκαηνο καχξεο ή θίηξηλεο κπάιαο. Τπήξρε ηζρπξή πξνηίκεζε ηνπ i αληί ηνπ ii, αιιά θαη ηνπ iv αληί ηνπ iii, ΐ) ην παξάδνμν ηνπ Allais (1954) αλαθέξεηαη ζε νξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο πνπ δίλνληαη ζε θάπνηνλ θαη ηί απφθαζε ζα πάξεη: Ώ ζηα ζίγνπξα, ΐ κε πηζαλφηεηα 89%, κε πηζαλφηεηα 10% θαη status quo κε πηζαλφηεηα 1%. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη επέιεμαλ ηελ Ώ. Καη ηα δπν παξάδνμα έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πξνηηκά ιχζεηο κε κηθξφηεξν θέξδνο ππφ γλσζηέο πξνυπνζέζεηο, παξά ιχζεηο κε πςειφηεξν θέξδνο αιιά πνπ ελέρνπλ ξίζθν. 18

21 1.5.5 ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ ΘΔΥΟΗΑ (PROSPECT THEORY) Οη Tversky θαη Kahneman ην 1986 πξφηεηλαλ ην βαζηζκέλν ζηελ εκπεηξία ηνπο πεξηγξαθηθφ κνληέιν ηεο «ζεσξίαο πξννπηηθήο», δείρλνληαο φηη ηα πεξηζζφηεξα άηνκα θαηαζηξαηεγνχλ ην SEU model αθφκε θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ πην απιντθψλ θαηαζηάζεσλ, φπνπ κεηά βεβαηφηεηαο δελ ππάξρεη θακκία αζάθεηα θαη φηη ηα θιαζζηθά νξζνινγηθά κνληέια απέηπραλ ζηελ πεξηγξαθή ηεο αλζξψπηλεο θξίζεο. Δ ζεσξία πξννπηηθήο (Kahneman & Slovic & Tversky, 1982) απνηειεί κηα πεξηγξαθή ηνπ πψο νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο ελ κέζσ απιψλ ηπραίσλ θαη αβέβαησλ θαηαζηάζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο αξρέο: α) Οη άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ επηινγψλ ηνπο σο απμήζεηο ή κεηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο επεκεξίαο ηνπο θαη απερζάλνληαη ηηο απψιεηεο κε αλαθνξά ζην ππάξρνλ status quo ηνπο ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ απέρζεηα ή πξνηίκεζε ζηνλ θίλδπλν (risk averse- risk seeking). β) Αελ δηαθξίλνπλ-μερσξίδνπλ επαξθψο φηαλ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κεγάια λνχκεξα ( κνηάδνπλ πνιχ κε ). γ) Οη άλζξσπνη απνδίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ φζε απαηηείηαη ζε ζπάληα γεγνλφηα θαη αληηζηξφθσο βαξαίλνπλ πνιχ ιίγν γεγνλφηα πνπ είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ. Οη ιήπηεο απνθάζεσλ παίξλνπλ κεγαιχηεξα ή κηθξφηεξα ξίζθα δηφηη θάλνπλ ιάζνο εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ, δηφηη ληψζνπλ επηηπρεκέλνη ή κε, δηφηη γλσξίδνπλ ή αγλννχλ ή ηέινο δηφηη ληψζνπλ φηη βξίζθνληαη ελ κέζσ αληαγσληζκνχ. Βπίζεο λνκίδνπλ φηη μέξνπλ πεξηζζφηεξα απφ φζα πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ θαη ζπρλά εθπιήζζνληαη πνιχ φηαλ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ πιάλε ηνπο. H ζεσξία πξννπηηθήο εμεγεί πσο φηαλ ν άλζξσπνο δελ δηαζέηεη άκεζν ηξφπν εθηίκεζεο ηεο πηζαλφηεηαο (είηε επεηδή δελ έρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο, είηε γηαηί νη γλσζηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο), ρξεζηκνπνηεί έκκεζνπο ηξφπνπο, νη νπνίνη νλνκάζηεθαλ επξεκαηηθνί θαλφλεο (heuristics) πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ πνιχπινθε δνπιεηά ηεο εθηίκεζεο ησλ πηζαλνηήησλ. Θα έιεγε θαλείο πσο ηα heuristics είλαη δηαηζζεηηθνί θαλφλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ πηζαλνηήησλ θαη ηελ πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ φηαλ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Γεληθά ηα heuristics είλαη γξήγνξα, επαξθή, έγθπξα θαη ζπρλά πξνο έθπιεμε αθξηβή, σζηφζν κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξά θαη ζπζηεκαηηθά ιάζε (Kahneman & Slovic & Tversky, 1982). Οη επξεκαηηθνί θαλφλεο είλαη νη αθφινπζνη: Ώ) Καλφλαο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο : απαληά ζην εξψηεκα "πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα ην Ώ λα αλήθεη ή λα πξνέξρεηαη απφ ην ΐ". Οη άλζξσπνη γηα λα ην απαληήζνπλ απηφ βαζίδνληαη ζηνλ αληηπξνζσπεπηηθφ επξεκαηηθφ θαλφλα πνπ ζηεξίδεηαη ζην θαηά πφζν ην Ώ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ΐ, δειαδή ζην πφζν ην Ώ κνηάδεη ζην ΐ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη αλ ην Ώ κνηάδεη πνιχ ζην ΐ ηφηε είλαη κεγάιε θαη ε πηζαλφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ απηφ. Δ πξνζέγγηζε απηή κπνξεί λα έρεη σο επίπησζε ζνβαξά ιάζε κηαο θαη ε νκνηφηεηα δελ επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζα έπξεπε λα επηδξνχλ ζηελ θξίζε (φπσο ε πξνγελέζηεξε πηζαλφηεηα απνηειεζκάησλ, ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, νη παξαλνήζεηο ηεο ηχρεο, ε πξνβιεςηκφηεηα, ε ςεπδαίζζεζε ηεο αμηνπηζηίαο, ε παξαλφεζε ηεο παιηλδξφκεζεο). ΐ) Καλφλαο δηαζεζηκφηεηαο : πεξηγξάθεηαη απφ ηελ επθνιία κε ηελ νπνία αλαθαινχληαη ζηε κλήκε παξαδείγκαηα ή γεγνλφηα. Κη εδψ πάιη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο νδεγεί ζε πξνθαηαιήςεηο θαη ιάζε (φπσο ε αλάθηεζε ησλ παξαδεηγκάησλ ιφγσ νηθεηφηεηαο απηψλ, ζησπήο, παιαηφηεηαο ή πξφζθαηεο χπαξμήο ηνπο, ε θαληαζία, ε απαηειή ζπζρέηηζε). Γ) Ώγθίζηξσζε : δηαθνξεηηθά ζεκεία έλαξμεο νδεγνχλ ζε δηαθνξηθέο εθηηκήζεηο πνπ είλαη πξνθαηεηιεκκέλεο σο πξνο ηα αξρηθά δεδνκέλα. Αειαδή κε βάζε ηα αξρηθά δεδνκέλα καο ηξνπνπνηείηαη θαη πξνζαξκφδεηαη ε θξίζε καο. 19

22 Α) Βγθισβηζκφο : γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ αδπλαηνχκε λα μεθχγνπκε απφ κηα θαηάζηαζε. Β) Πξνθαηάιεςε : γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζεσξνχκε φηη ην απνηέιεζκα είλαη πξνθαλέο απφ ηελ αξρή. Σ) Πιαίζηα απνθάζεσλ : γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ επεξεαδφκαζηε απφ ζπκθξαδφκελα θαη απφ ηε κνξθή πνπ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία θαη δηαηππψλνληαη νη εξσηήζεηο. Οη Tversky θαη Kahneman ινηπφλ πξφηεηλαλ φηη νη θαλφλεο ησλ πηζαλνηήησλ (πνπ νξίδνληαη σο ε θαιχηεξε καληεςηά σο πξνο ην απνηέιεζκα) δελ είλαη θπζηθέο ή δηαηζζεηηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο αληηιήςεσλ. Πξνζζέζαλε επηπιένλ φηη νη άλζξσπνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο εθηηκνχλ κε θπζηθφ θη απζφξκεην ηξφπν ηελ πηζαλφηεηα ελφο απνηειέζκαηνο κε δηαδηθαζίεο πνπ είλαη πνηνηηθά δηαθνξεηηθέο απφ ηνπο θαλφλεο ηεο θιαζζηθήο ζεσξίαο ησλ πηζαλνηήησλ. Βλ νιίγεο είπαλ φηη ε «δηαηζζεηηθή θξίζε» δελ είλαη θαζφινπ ινγηθή δηεξγαζία (Tesser & Schwarz, 2001). ε απηήλ ηελ ζεσξία πξνζηέζεθε φηη νη άλζξσπνη ιακβάλνπλ επηθίλδπλεο απνθάζεηο θπξίσο φηαλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα απψιεηαο. Γηαηί φκσο γεληθά νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη απνθεχγνπλ ηνλ θίλδπλν; Ο Bell, 1982 έξημε θσο ζε νξηζκέλεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ κεηάλνηα θαη ηελ απνγνήηεπζε. Δ κεηάλνηα ζπκβαίλεη φηαλ κηα ξηςνθίλδπλε επηινγή απνδεηθλχεηαη ιαλζαζκέλε κεηά ην πέξαο ηνπ γεγνλφηνο, φπνπ κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ζσζηφηεξε δεδνκέλεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θφζκνπ πνπ πξνέθπςε. Δ απνγνήηεπζε απνηειεί κηα ςπρνινγηθή αληίδξαζε σο πξνο έλα απνηέιεζκα πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηηο πξνζδνθίεο. ζν κεγαιχηεξε ε απφθιηζε, ηφζν κεγαιχηεξε θη ε απνγνήηεπζε. Χζηφζν θη άιια ζπλαηζζήκαηα παίδνπλ ξφιν ζηελ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ιήςεο απνθάζεσλ, φπσο ε αγσλία, ε ραξά ηεο πξνζκνλήο, ε έμαξζε θαη ε δήιηα. Λνγηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη: 1) απηέο νη ςπρνινγηθέο παξάκεηξνη ζε πνηα έθηαζε επεξεάδνπλ ελεξγά ηηο απνθάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα παξζνχλ; (πεξηγξαθηθή αλάιπζε) 2) ζα έπξεπε νη απνθάζεηο λα επεξεάδνληαη απφ απηά ηα ςπρνινγηθά ζέκαηα; (θαλνληζηηθή αλάιπζε) 3) πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπκε ηα άηνκα λα ιακβάλνπλ ηνικεξέο απνθάζεηο, πνηεο επηπηψζεηο ησλ ςπρνινγηθψλ παξακέηξσλ ζα έπξεπε λα ηνλίζνπκε; (ξπζκηζηηθή αλάιπζε) ΓΗΑΦΝΟΑ ΚΖ ΘΑΡΖΓΝΟΗΝΞΝΗΖΚΔΛΑ ΚΝΛΡΔΙΑ Ώ) Σν κνληέιν ηεο θπβεξλεηηθήο πξνθχπηεη απφ ηνλ John Steinbruner, 1974 θαη πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζην θιαζζηθφ νξζνινγηθφ κνληέιν. Ώπηφο απνξξίπηεη ηηο εξκελείεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ χπαξμε πνιχπινθσλ κεραληζκψλ ιήςεο απφθαζεο, επεηδή ππάξρεη έιιεηςε πιεξνθνξηψλ θαη είλαη αδχλαην αθφκε θη αλ απηέο ππάξρνπλ- λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα φινη νη ππνινγηζκνί. Δ έκθαζε δίδεηαη ζηνλ έκπεηξν ιήπηε απνθάζεσλ, ν νπνίνο κε ηελ εκπεηξία ηνπ απινπνηεί ηηο ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ιίγεο θαη ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο, ελψ κεηψλεη θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ππνινγηζκψλ. Ο ιήπηεο απνθάζεσλ ηεο θπβεξλεηηθήο επαθίεηαη θπξίσο ζηελ πείξα θαη ηε δηαίζζεζή ηνπ. ΐ) Σν κνληέιν ηεο παξαλφεζεο ησλ πξνζέζεσλ (misperception) πεξηγξάθεη ην πψο νδεγείηαη θαλείο ζε ζσζηή ή ιαλζαζκέλε απφθαζε. Δ βάζε απηήο ηεο εξκελείαο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη θάζε άηνκν φηαλ απνθαζίδεη, πξνζπαζεί λα πξνβιέςεη πψο νη άιινη ζα δξάζνπλ θαη πνηεο ζα είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Ο θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ν Robert Jervis, ν νπνίνο δηαηχπσζε κηα ζεηξά ππνζέζεσλ εξγαζίαο ή εξκελείεο: α) νη ιήπηεο απνθάζεσλ ηείλνπλ λα πξνζαξκφδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δέρνληαη ζηηο ζεσξίεο θαη ηηο απφςεηο πνπ ήδε έρνπλ. Ώπηέο νη ηειεπηαίεο θαζνξίδνπλ νπζηαζηηθά θαη απηά πνπ παξαηεξνχλ, δειαδή βιέπνπλ απηά πνπ ζέινπλ λα δνπλ. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ

Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Σ.Δ.Ι. ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: Η ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΙΚΗ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Χ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΙ ΜΜΔ ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΣΗ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ: ΑΝΑΓΝΧΣΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΨΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΨΝ: ΕΠΙΣΡΟΠΗ : Λέκτορας κος Πολυχρονίου Παναγιώτης Καθηγητής κος Πεχλιβανίδης Παντελής Επίκουρος καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ (Π.Ε.Τ.Π) ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σεο Αξηεκάθε Αιεμίαο (ΑΜ:132) Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΗ ΓΟΝΔΩΝ ΠΑΙΓΙΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Επιβλέπουςα Καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα