ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ"

Transcript

1 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (7), σελ 95-3 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ Σ. Μπερσίμης,3, Θ. Ανθοπούλου,3 και Χ. Χαλκιάς Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τις διδιάστατες στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης (γενικευμένες ροές επιτυχιών), στα πλαίσια ευρύτερης έρευνας, για την ανίχνευση συστάδων έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας των γυναικών της Πελοποννησιακής υπαίθρου. Σκοπός της εφαρμογής τους, από στατιστικής απόψεως, είναι η απόρριψη της υπόθεσης της τυχαίας γεωγραφικής διασποράς της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην υπό μελέτη περιοχή.. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη διεθνή βιβλιογραφία, μέχρι και σήμερα, έχουν εμφανισθεί πολλές εφαρμογές της θεωρίας των ροών επιτυχιών και των γενικευμένων ροών επιτυχιών (στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης) για την λύση πραγματικών προβλημάτων. Οι περισσότερες από τις εφαρμογές αυτές αφορούν την ανίχνευση συστάδων από όμοια αποτελέσματα σε μονοδιάστατες ακολουθίες αποτελεσμάτων, κάνοντας χρήση στατιστικών συναρτήσεων που στηρίζονται στην κατανομή τυχαίων μεταβλητών, οι οποίες συνδέονται είτε με τις κλασικές ροές επιτυχιών είτε με τις γενικεύσεις αυτών, τις στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης. Γενικά, ο όρος ροή σε μια ακολουθία δοκιμών αφορά τη διαδοχή (χωρίς διακοπή) όμοιων αποτελεσμάτων. Στατιστικώς, μπορούμε να ορίσουμε ως ροή τη διαδοχή όμοιων αποτελεσμάτων τα οποία ακολουθούνται και έπονται από διαφορετικά αποτελέσματα σε n εκτελέσεις ενός πειράματος τύχης, το οποίο σε κάθε επανάληψή 3 Πρόκειται για το ερευνητικό Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ (Υπ. Παιδείας)- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ- ΦΥΛΟ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Πάντειο Παν/μιο ( ), με τίτλο: «Γυναίκες της υπαίθρου και τρόφιμα. Κοινωνικές αντιλήψεις και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο»

2 του μπορεί να δώσει δύο δυνατά αποτελέσματα, επιτυχία () ή αποτυχία (). Τροποποιώντας την έννοια της ροής, μπορούμε να ορίσουμε και να μελετήσουμε πολυπλοκότερα σχήματα, όπως αυτό της r -γενικευμένης ροής επιτυχιών μήκους k, η οποία χρησιμοποιείται όταν σε μια ακολουθία n δοκιμών, μας ενδιαφέρει ο αριθμός των παραθύρων μήκους k τα οποία περιέχουν τουλάχιστον r επιτυχίες. Ένα παράδειγμα πεδίου εφαρμογής των ροών επιτυχιών και των γενικεύσεων αυτών είναι η οικολογία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για παράδειγμα η μελέτη στατιστικών συναρτήσεων οι οποίες σχετίζονται με την εξάπλωση ενός συγκεκριμένου είδους φυτού (ή ακόμα μιας ασθενείας) μέσα σε συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις. Για την υλοποίηση μιας τέτοιας μελέτης ο Pielou (969) εργάστηκε ως εξής: οι δασικές εκτάσεις χωρίστηκαν σε λωρίδες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο μεγάλες "γραμμικές" ακολουθίες δένδρων. Η εξαγωγή των συμπερασμάτων βασίζεται στη μελέτη της εμφάνισης ροών συγκεκριμένου μήκους από δένδρα ίδιου είδους ή στην εμφάνιση ροών από δένδρα ίδιου είδους με ασυνήθιστα μεγάλο μήκος. Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι ο Pielou (969) στην προσπάθειά του να μελετήσει την εξάπλωση του συγκεκριμένου είδους βλάστησης, μετέτρεψε τον διδιάστατο χάρτη της περιοχής που ενδιέφερε σε μια μονοδιάστατη ακολουθία στην οποία κατάγραφε την παρουσία ή την απουσία του συγκεκριμένου είδους φυτού. Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε μεγάλη απώλεια πληροφορίας, η οποία σχετίζεται με την «αποσύνθεση» αυτή του δισδιάστατου χώρου και «προβολή» του στη μια διάσταση. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η απώλεια αυτή πληροφορίας, παρουσιάστηκαν οι λεγόμενες διδιάστατες στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης. Οι συναρτήσεις αυτές αφορούν την εύρεση συστάδων από όμοια αποτελέσματα σε πλαίσια περιοχές μεγέθους n n. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τις διδιάστατες στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης στα πλαίσια μιας κοινωνικό-οικονομικής έρευνας για την ανίχνευση συστάδων έντονης γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Πελοποννησιακή ύπαιθρο.. ΟΙ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ Όπως αναφέρθηκε ήδη οι διδιάστατες στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης εισήχθησαν προκειμένου να είναι δυνατή η μελέτη προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με χωρικά δεδομένα. Η ανάγκη αυτή προκύπτει πολύ συχνά, σε ερευνητές από διάφορες επιστημονικές περιοχές, μιας και παρουσιάζονται συχνά προβλήματα αποτίμησης χωρικής ομοιογένειας καθώς και προβλήματα ανίχνευσης τοπικών συστάδων σε διδιάστατες επιφάνειες γεωγραφικές περιοχές. Έστω λοιπόν ότι διερευνούμε μια γεωγραφική περιοχή R = [, L ] [, L ], με L, L >, για την εμφάνιση συγκεκριμένων γεγονότων (εμφάνιση μιας ασθένειας, σεισμικών επικέντρων, κτλ). Προκειμένου να μελετήσουμε τη συχνότητα εμφάνισης των γεγονότων αυτών χωρίζουμε την περιοχή R με n μεσημβρινούς και n

3 παράλληλους (όπου n και n δύο θετικοί ακέραιοι αριθμοί). Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι ένα πλέγμα (κάναβος) με συνολικά n n φατνία (κελιά). Κάθε κελί αντιστοιχεί σε μια υπό-περιοχή της αρχικής γεωγραφικής περιοχής R που μελετάμε, με πραγματικό μέγεθος h h, όπου h = L / n και h = L / n. Έστω, επίσης, Yij για i n και j n η τυχαία μεταβλητή που αναπαριστά τον αριθμό των υπό μελέτη γεγονότων, τα οποία εμφανίστηκαν στην υπό-περιοχή [( i ) h, ih ] [( j ) h, jh ]. Τότε μπορούμε να ορίσουμε τη συνάρτηση i + m i + m Y ij j= i i= i S ( i, i ) = () για i n m + και i n m + (όπου τα m και m είναι δύο θετικοί ακέραιοι αριθμοί, οι οποίοι ορίζουν το μέγεθος ενός παραλληλόγραμμου κινητού παραθύρου). Η τυχαία μεταβλητή S( i, i ) καταγράφει τον συνολικό αριθμό των γεγονότων που συνέβησαν στα κελιά ( i + i, i + j) για i =,,..., m και j =,,..., m, δηλαδή τον συνολικό αριθμό γεγονότων που συνέβησαν στη «γειτονιά» υπό-περιοχή [( i ) h,( i + m ) h ] [( i ) h,( i + m ) h ]. Με χρήση της S( i, i ) προκύπτει η διδιάστατη στατιστική συνάρτηση σάρωσης, η οποία ορίζεται = max{ S( i, i); i n m +, i n m + }. () Δηλαδή, η τυχαία μεταβλητή καταγράφει τον μέγιστο αριθμό γεγονότων οι οποίες εμφανίσθηκαν σε περιοχές μεγέθους ( m h ) ( mh ). Εφαρμογές της στατιστικής συνάρτησης για την ανίχνευση τοπικών συστάδων σε διδιάστατες επιφάνειες περιοχές, αναπτύχθηκαν σε διάφορα πεδία της επιστήμης (π.χ. στην Αξιοπιστία Συστημάτων (Boutsikas and Koutras (3))). Υποθέτοντας ότι τα για Yij i n και j n είναι ανεξάρτητες και ισόνομες τυχαίες μεταβλητές οι οποίες ακολουθούν την κατανομή Poisson με παράμετρο λ, οι Chen and Glaz (996) στηριζόμενοι στη στατιστική συνάρτηση πρότειναν έναν έλεγχο για την ανίχνευση σημαντικής ομαδοποίησης γεγονότων στον υπό μελέτη γεωγραφικό χώρο. Συγκεκριμένα, πρότειναν έναν έλεγχο της μορφής H : Τυχαία διασπορά των υπό μελέτη Γεγονότων στο Χώρο H : Μη Τυχαία διασπορά των υπό μελέτη Γεγονότων στο Χώρο Η λογική πίσω από τον έλεγχο αυτόν είναι ότι μεγάλες τιμές της δείχνουν την πιθανή ύπαρξη τουλάχιστον μιας περιοχής στην οποία ο αριθμός των γεγονότων ακολουθεί την κατανομή Poisson με παράμετρο λ, με λ > λ. Δηλαδή, υπό την εναλλακτική υπόθεση ουσιαστικά υποθέτουμε ότι υπάρχει μια τουλάχιστον υπό

4 περιοχή, μεγέθους m h ) ( m ) στην οποία τα γεγονότα εμφανίζονται με ( h μεγαλύτερη πιθανότητα. Η κατανομή της τυχαίας μεταβλητής έχει μελετηθεί μόνο προσεγγιστικά ενώ έχουν δοθεί για αυτήν και μια πληθώρα φραγμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες μελετήθηκε η Sm, το πλέγμα n n μελετάται στην ειδική περίπτωση n = n = n (κάτι το οποίο στην πράξη σπάνια ισχύει). Για αυτή την ειδική περίπτωση, οι Chen and Glaz (996) δίνουν πίνακες με την κατανομή της Sm για διάφορες τιμές του n και του λ (ανάλογους πίνακες για άλλες ειδικές περιπτώσεις δίνουν και άλλοι συγγραφείς). 3. Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούμε τις διδιάστατες στατιστικές συναρτήσεις σάρωσης για την απόρριψη της τυχαίας γεωγραφικής κατανομής της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το ερώτημα της ύπαρξης ή όχι συστάδων έντονης γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας ανέκυψε στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής έρευνας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ «Γυναίκες της υπαίθρου και Τρόφιμα». Αφορμή της έρευνας αποτέλεσε η διαπίστωση ότι την τελευταία δεκαπενταετία ανθίζουν στην ελληνική ύπαιθρο (όπως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα) πλήθος μικρών βιοτεχνικών μονάδων παραγωγής «τοπικών προϊόντων» (ζυμαρικά, γλυκά, τυριά κλπ) που προβάλλουν τις παραδοσιακές συνταγές και την γαστρονομική κουλτούρα των περιοχών τους, τον σπιτικό/χωριάτικο χαρακτήρα των προϊόντων και την αγνότητα των υλικών απευθυνόμενοι σε μια νέα ζήτηση των αστών καταναλωτών για παραδοσιακά, υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα. Συχνά, οι βιοτεχνικές αυτές μονάδες διοικούνται από γυναίκες «επιχειρηματίες» σε ατομική, εταιρική (κατά κανόνα οικογενειακή) ή συνεταιριστική βάση (γυναικείοι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί), οι οποίες σε σημαντικό βαθμό παρακινήθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους (LEADER, Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του αγροτικού χώρου, κλπ). Η έρευνα θέλοντας να στοχεύσει σε μια «Λιγότερο Ευνοημένη Περιοχή» (με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την οριοθέτηση των ΛΕΠ), επέλεξε την περιοχή παρέμβασης των δύο αναπτυξιακών εταιριών που διαχειρίζονται τα Προγράμματα LEADER στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι, η συνολική περιοχή που ελέγχθηκε και η οποία απεικονίζεται στο Σχήμα περιελάμβανε τις περιοχές της Βορείου Αρκαδίας καθώς και τις ορεινές και μειονεκτικές ζώνες της Κορινθίας και της Αργολίδας (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.) και την υπόλοιπη Νότια Αρκαδία καθώς και τους αντίστοιχους Δήμους της μειονεκτικής ζώνης της Ανατολικής Λακωνίας (ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ) Σχήμα : Περιοχή Ελέγχου

5 Οι κλάδοι των τροφίμων που επιλέχθηκαν να μελετηθούν αφορούν στη μεταποίηση πρωτογενούς παραγωγής (οινοποιία, ελαιοκομία, τυροκομία, μελισσοκομία) και στην επεξεργασία τροφίμων (γλυκά, ζυμαρικά, αρτοσκευάσματα, αλλαντικά). Στη συγκεκριμένη περιοχή έγινε πλήρης καταγραφή των γυναικείων επιχειρήσεων τροφίμου και εφαρμογή εξειδικευμένων ερωτηματολογίων τα οποία κατασκευάσθηκαν ειδικά για την έρευνα αυτή. Ένα από τα βασικά προς διερεύνηση ερωτήματα στην έρευνα αυτή ήταν κατά πόσο η γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων απαντά -σε σημαντικό βαθμό- σε μια λογική ύπαρξης γεωγραφικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων των μικροπεριοχών χωροθέτησης (π.χ. εγγύτητα αστικής- τουριστικής αγοράς, οδικών δικτύων, ύπαρξη αξιόλογων πρώτων υλών, τοπική παράδοση) ή τουναντίον η χωροθέτηση είναι -σε σημαντικό βαθμό- τυχαία λόγω «ουδέτερων» γεωγραφικά παραγόντων, όπως η ύπαρξη προνομιακών χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο των αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ που ελαχιστοποιούν το ρίσκο της ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Το ερώτημα της τυχαίας κατανομής της γυναικείας Σχήμα : Η Διασπορά των Γυναικείων Επιχειρήσεων επιχειρηματικότητας στην περιοχή μελέτης θα απαντηθεί με χρήση του ελέγχου των Chen and Glaz (996). Η διαδικασία της εφαρμογής του ελέγχου στην έρευνα αυτή παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΝΤΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προκειμένου να επιτευχθεί ο έλεγχος των Chen and Glaz (996), ο οποίος κάνει χρήση της στατιστικής συνάρτησης έπρεπε να γίνουν κατάλληλοι μετασχηματισμοί των χωρικών δεδομένων της έρευνας. Συγκεκριμένα, απαιτήθηκαν τα παρακάτω βήματα σε περιβάλλον GIS: Δημιουργήθηκε ένα layer GIS με τους δήμους και κοινότητες, προ σχεδίου Καποδίστρια, της υπό μελέτη περιοχής (Σχήμα ). Συνδέθηκε ο πίνακας περιγραφών του επίπεδου (layer) GIS με τις πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα που καταγράφηκε σε κάθε δήμο κοινότητα (πλήθος επιχειρήσεων). Σχήμα 3: Η Περιοχή Ελέγχου με Πλέγμα Πολυγωνικό επίπεδο μορφής Shapefile

6 Υπολογίσθηκε το κεντροειδές σημείο για κάθε πολύγωνο (δήμο ή κοινότητα) του επιπέδου GIS και έγινε ανάθεση της τιμής του πλήθους των επιχειρήσεων με γυναικεία επιχειρηματικότητα στο σημείο αυτό (Σχήμα ). Δημιουργήθηκε ένας τετραγωνικός κάναβος ( km) και έγινε υπέρθεση αυτού του κάναβου πάνω στο επίπεδο GIS με τους δήμους κοινότητες (Σχήμα 3). Έγινε υπέρθεση του τετραγωνικού κανάβου επάνω στο επίπεδο των κεντροειδών σημείων και υπολογισμός του συνόλου των επιχειρήσεων (με γυναικεία επιχειρηματικότητα) για κάθε φατνίο (κελί) του κανάβου. Έγινε εξαγωγή των στοιχείων αυτών από το λογισμικό GIS (μορφή αρχείου ASCII) και κατασκευή του τελικού συμβολικού χάρτη με περιεχόμενο τον αριθμό των επιχειρήσεων για κάθε φατνίο (Πίνακας ). Ο Πίνακας είναι η Πίνακας : Συμβολικός Χάρτης της Περιοχής με τον αναπαράσταση της υπό Αριθμό των Επιχειρήσεων μελέτη περιοχής σε ένα πλέγμα. Σε αυτόν τον πίνακα θα εφαρμόσουμε την τεχνική των διδιάστατων 3 3 στατιστικών συναρτήσεων 4 3 σάρωσης, χρησιμοποιώντας 5 ένα κινούμενο παράθυρο 6 μεγέθους προκειμένου 7 3 να διερευνήσουμε εάν 8 4 υπάρχουν σημαντικές 9 3 ενδείξεις ότι η κατανομή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στο χώρο δεν είναι τυχαία. Στη τελική φάση της εφαρμογής της 4 4 μεθόδου των στατιστικών 5 συναρτήσεων σάρωσης πρέπει σύμφωνα με τον ορισμό να υπολογίσουμε την και στη συνέχεια κάνοντας χρήση των ασυμπτωτικών αποτελεσμάτων για την να υπολογίσουμε την κρίσιμη τιμή, απορρίπτοντας ή όχι τη μηδενική υπόθεση περί τυχαιότητας. Εύκολα προκύπτει ότι = (βλέπε κελιά (7,), (7,), (8,), (8,) του Πίνακα ). Αντίθετα ο υπολογισμός των κρίσιμων τιμών με χρήση του κατάλληλου για την περίπτωση ασυμπτωτικού αποτελέσματος εμφανίζει μια σειρά από πρακτικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, το πρώτο πρόβλημα που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι το μέγεθος του πλέγματος είναι ασύμμετρο, δηλαδή, τα n, n δεν είναι ίσα. Αυτό το πρόβλημα θα ήταν δυνατόν - 3 -

7 να έχει παρακαμφθεί τροποποιώντας κατάλληλα τις παραμέτρους h, h (δεδομένου ότι τα ni προκύπτουν από τη σχέση n i = Li / hi και τα L i καθορίζονται από τη φύση του προβλήματος). Όμως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ένα τετράγωνο πλαίσιο, δεδομένου ότι όπως φαίνεται στον Πίνακα η περιοχή είναι πολυγωνική (με μαύρο χρώμα σημειώνονται περιοχές οι οποίες δεν μελετήθηκαν). Η αυθαίρετη θεώρηση ενός τετράγωνου λαμβάνοντας υπόψη και τα της μαύρης περιοχής θα μας οδηγούσε σε μια αλλοίωση της κατανομής της στατιστικής συνάρτησης. Προκειμένου να λυθούν άμεσα τα παραπάνω προβλήματα που προκύπτουν στη διαδικασία υπολογισμού της κατανομής της για το συγκεκριμένο χάρτη, εφαρμόσθηκαν κατάλληλες υπολογιστικές μέθοδοι (Priebe et al. ()). Πίνακας : Η Κατανομή της s Pr[ = s] Pr[ s] Συγκεκριμένα, ο χάρτης του Πίνακα κατασκευάσθηκε 3 φορές, και για κάθε επανάληψή του υπολογίσθηκε η τιμή της. Από την κατανομή (Πίνακας ) που προέκυψε ευρέθηκε το άνω 5% ποσοστιαίο σημείο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως κρίσιμη τιμή για τον έλεγχο τυχαιότητας. Για τη γέννηση των Y (για i n και j n ) χρησιμοποιήθηκε μια Poisson κατανομή με λ =. 6. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί στη μέση τιμή των επιχειρήσεων στο χάρτη μας και θεωρείται ως η πραγματική τιμή (και όχι ως μια εκτίμηση) μιας και η έρευνα κατέγραψε απογραφικά τον αριθμό των επιχειρήσεων μέσα στην υπό μελέτη περιοχή. Η κρίσιμη τιμή υπολογίσθηκε ίση με 9. Δηλαδή για τιμές της 9 απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση του ελέγχου των Chen and Glaz (996). Είναι φανερό ότι στην περίπτωσή μας απορρίπτουμε την υπόθεση της τυχαίας κατανομής της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην υπό μελέτη περιοχή, υπέρ της εναλλακτικής υπόθεσης περί ύπαρξης συστάδων γυναικείας επιχειρηματικότητας (p-value=.6). ij 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας αυτής αφορούν τόσο τη μέθοδο της ανάλυσης των διαθέσιμων στοιχείων όσο και τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής. Όσον αφορά τη μέθοδο της ανάλυσης μπορούμε να δούμε ότι η μέθοδος των διδιάστατων στατιστικών συναρτήσεων σάρωσης αναγνώρισε την έντονη παρουσία συστάδων και την έλλειψη τυχαιότητας στην κατανομή της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή έρευνας. Ακόμα, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα της προτεινόμενης τεχνικής είναι ως ένα βαθμό ανάλογα με άλλες τεχνικές χωρικής - 3 -

8 στατιστικής (π.χ. Univariate LISA, Anselin (995)). Στο επίπεδο των αποτελεσμάτων της ανάλυσης παρατηρούμε ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις τροφίμου εντοπίζονται σε τουριστικές καθώς και σε ευρύτερες περιαστικές περιοχές της υπαίθρου. Εντοπίζονται, δηλαδή, κοντά στις τοπικές αγορές και τα οδικά δίκτυα, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νεότερη 3 και πιο «καινοτόμα» γενιά επιχειρήσεων, όπως τα γλυκά, τα ζυμαρικά και τα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα, επιβεβαιώνοντας τη μη-τυχαιότητα στη χωροθέτηση των εν λόγω επιχειρήσεων. Έτσι, παρατηρούμε συγκεντρώσεις στους τουριστικούς Δήμους της Μονεμβασιάς, της Βυτίνας, της Σκάλας Λακωνίας καθώς και στις περιφέρειες των πόλεων Τρίπολης- Μεγαλόπολης και Σπάρτης- Γυθείου. Αντίθετα, στους παραδοσιακούς κλάδους της ελαιουργίας, της τυροκομίας και οινοποιίας, όπου οι επιχειρήσεις είναι προσδεμένες στην πρώτη ύλη, παρατηρούμε σχετική διασπορά στην αγροτική ενδοχώρα. Εξαίρεση αποτελεί το κρασί υψηλής ποιότητας και ονομασίας προέλευσης (ΟΠΑΠ), όπου τα οινοποιεία συγκεντρώνονται -εκ των πραγμάτων- στις οριοθετημένες αμπελουργικές ζώνες, όπως αυτές της Νεμέας (αγιωργίτικο) και της Μαντινείας (μοσχοφίλερο), επιβεβαιώνοντας και πάλι τη μη-τυχαιότητα στη χωροθέτηση. ABSTRACT In the present paper, we use the two dimensional scan statistic in order to detect possible clusters of small women enterprises in a specific region of Peloponissos. From a statistical point of view, we use a hypothesis test, introduced by Chen and Glaz (996), based on the two dimensional statistic for testing the null hypothesis that the women small enterprises are randomly placed in the geographical region under study. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Anselin L. (995). Local Indicators of Spatial Assosiation LISA, Geographical Analysis, 7, Boutsikas M.V. and Koutras M.V. (3). Bounds for the distribution of twodimensional binary scan statistics, Probability in the Engineering and Informational Sciences, 7, 4, Chen J. and Glaz J. (996). Two-dimensional discrete scan, Statistics & Probability Letters, 3, Patil G.P. and Taillie C. (3). Geographic and network surveillance via scan statistics for critical area detection, Statistical Science, 8, Pielou E.C. (969). An Introduction to Mathematical Ecology, Wiley-Interscience, New York. Priebe C.E, Naiman D.Q. and Cope L.M. (). Importance sampling for spatial scan analysis: computing scan statistic p-values for marked point processes, Computational Statistics and Data Analysis, 35, 4, Μετά το 995, όπου δρομολογούνται στην περιοχή τα πρώτα αναπτυξιακά προγράμματα LEADER

. Γεωγράφος - Ειδικότητα Γεωπληροφορική Copyright Aικατερίνη Κ. Πέτσα, 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος-all rights reserved.

. Γεωγράφος - Ειδικότητα Γεωπληροφορική Copyright Aικατερίνη Κ. Πέτσα, 2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος-all rights reserved. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΛΑΔΟΣ: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης

Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει Πληροφορίας Θέσης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόματη Ομαδοποίηση Κινητών Χρηστών Βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΞΗΣ ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΞΗΣ ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΉΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΥΞΗΣ ΠΜΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Μεταπτυχιακή Διατριβή «Η Εφαρμογή της Κ.Π. LEADER για τη Λήμνο» Μαρία Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗN ΜΕΘΟΔΟ MONTE CARLO ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων* Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 87-106 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 87-106 Άρθρα Articles Η συμβολή των μεταναστών στην ελληνική οικονομία: Mετά-ανάλυση των εμπειρικών ευρημάτων*

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING. Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ BENCHMARKING Γιώργος Βλαδίκας, Νίκος Χουσουρίδης ΜΕΡΟΣ 1 Ο BENCHMARKING Ορισμός Benchmarking. 2 Είδη Benchmarking.. 2 Διαδικασία υλοποίησης. 3 Αποτελέσματα του Benchmarking.. 3 Που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» 2012-2013 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ (Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανταγωνιστικότητα των

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2007 Ε.Ν. Σωσσίδου και Δ. Κ. Ψευτογιάννη Πρόλογος Η πλατιά εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και η ραγδαία ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός αρκετά μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ιωάννης Βέργος ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ: ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ιωάννης Βέργος Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» του ΕΠΑΛ 2007-2013 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ «Μελέτη χωροθέτησης τουριστικών υποδομών στη βάση της φέρουσας ικανότητας των

Διαβάστε περισσότερα

Informal housing in Greece and land use changes

Informal housing in Greece and land use changes Informal housing in Greece and land use changes Abstract This paper focuses on the analysis of informal housing phenomenon in light of current land use changes in Greece. During the last two decades, the

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά. Τόµος Περιλήψεων

21o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής. Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά. Τόµος Περιλήψεων 21o Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής Στατιστική και Αναλογιστικά Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά Τόµος Περιλήψεων Καρλόβασι, Σάµος, 30 Απριλίου - 4 Μαΐου 2008 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γ. Δονάτος, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ) ΠΑΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Μ.Δ.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ»

«Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΥΤΗΣ. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΜΑΧΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου, M.Sc. Αγροτικής Οικονομίας ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8544666, Fax. 210 8543636 www.imegsevee.gr, info@imegsevee.gr ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση

Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και. Απασχόληση Πράσινη Οικονομία, Κοινωνική Συνοχή και Απασχόληση Τελική Έκθεση Μάρτιος 2011 Τελική Έκθεση 1 Στην Ερευνητική Ομάδα του Έργου και στη σύνταξη αυτής της Έκθεσης συμμετείχαν οι: Δημήτριος Λάλας, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Αθηνά Μπελεγρή-Ρομπόλη Μαρία Μαρκάκη Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΑΘΗΝΑ 2010 33 15 15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Ακριβή Εκτίμηση και Πρόβλεψη των Αλλαγών Χρήσεων Γης σε Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον Χρησιμοποιώντας Κυψελοειδή Αυτόματα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics

Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της Η Διπλωματική Εργασία παρουσιάστηκε ενώπιον του Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σε Μερική Εκπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑ Κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΑΡΑ Κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΑ Κ. ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 2007 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διατριβή αναφέρεται στην ανάπτυξη μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα