Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο. Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο. Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο,"

Transcript

1 1 Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήηωλ Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο 1. Οξγαλωηηθή δνκή ( ) Μέιε ΓΔΠ: Β. Γαληειίδεο Καζεγεηήο/ Γηεπζπληήο Πιήξεο απαζρόιεζε Γθνύβεξεο Υαξάιακπνο, Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Πιήξεο απαζρόιεζε Μ. Ρήγα Λέθηνξαο Πιήξεο απαζρόιεζε Ιαηξνί ΔΤ: Καησηνκηρειάθεο Μηραήι, Δπηθνπξηθόο Δπηκ Β Δηδηθεπόκελνη: Tζαπθίλε Βαζηιηθή, Δηδηθεπόκελε Ω.Ρ.Λ. ηαζαθίδνπ νθία, Δηδηθεπόκελε Ω.Ρ.Λ. 2. Κιηληθό έξγν Η Παλ/θε Ω.Ρ.Λ. θιηληθή δηαζέηεη 6 θιίλεο. ηελ Ω.Ρ.Λ. θιηληθή δηαηίζεηαη 1 εκέξα ρεηξνπξγείνπ ππό γεληθή αλαηζζεζία θαη 1 εκέξα ππό ηνπηθή αλαηζζεζία εβδνκαδηαίσο. Παξάιιεια ιεηηνπξγνύλ ηαθηηθά εμσηεξηθά ηαηξεία θάζε Σξίηε, Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή πξσί θαη απνγεπκαηηλό θάζε Σξίηε. Σν ηειεπηαίν έηνο ιεηηνπξγνύλ επίζεο ηα ηαηξεία «Βαξεθνΐαο, ηιίγγνπ, εκβνώλ» θάζε Σεηάξηε θαη «αιιεξγηθήο ξηλίηηδαο» θάζε Σξίηε θαη Παξαζθεπή.

2 έηνο Υεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο Μηθξέο Γελ ππάξρνπλ Μεζαίεο Γελ ππάξρνπλ Βαξηέο Γελ ππάξρνπλ ύλνιν Γελ ππάξρνπλ Πιεξόηεηα 61,74% 91,28% 88,26% Κίλεζε εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ Σαθηηθά Γελ ππάξρνπλ Δπείγνληα Γελ ππάξρνπλ ύλνιν Γελ ππάξρνπλ Δθπαηδεπηηθό έξγν Πεξηιακβάλεη: Α. Δθπαίδεπζε θνηηεηώλ. Σν κάζεκα ηεο Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο είλαη ππνρξεσηηθό ζην Η παλεπηζηεκηαθό εμάκελν θαη δηδάζθεηαη από ακθηζεάηξνπ ζε 32 ώξεο. Δπηπιένλ θάζε θνηηεηήο εθπαηδεύεηαη κε θιηληθή άζθεζε 12 σξώλ (εμσηεξηθά ηαηξεία, επίζθεςε ζηελ θιηληθή). Β. Δθπαίδεπζε εηδηθεπνκέλσλ. Η θιηληθή έρεη δύν εγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθά καζήκαηα κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζπκκεηνρή ζε επεκβάζεηο. 4. Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΔ ΓΙΑΣΡΙΒΔ [πνπ νινθιεξώζεθαλ ην Αθαδεκαϊθό Έηνο ]

3 1. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο ηαηξνύ νθίαο Υξηζηίλαο Ννύζηαο κε ζέκα 3 «Ιζηνπαζνινγηθέο αιινηώζεηο ηνπ βιελλνγόλνπ ησλ θάησ ξηληθώλ θνγρώλ κεηά ηελ εθαξκνγή λέσλ ηερληθώλ κεζόδσλ». 2. Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ ηαηξνύ Γεσξγίνπ Κσζηαληηλίδε κε ζέκα «Αλάπηπμε πξόηππνπ ινγηζκηθνύ αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηε κεραλνξγάλσζε κηαο σηνξηλνιαξπγγνινγηθήο θιηληθήο». ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΜΙΝΑΡΙΩΝ WORKSHOPS ΚΑΙ ΗΜΔΡΙΓΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Π.Θ. [ ]. 1. Η ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε Πξόεδξν ηνλ Καζεγεηή Β. Γαληειίδε θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ δηνξγάλσζε ην 3ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό εκηλάξην κε πξαθηηθή άζθεζε- Workshop (ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε πησκαηηθά παξαζθεπάζκαηα) ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, παξσηηδεθηνκήο, ππνγλαζίνπ αδέλα, ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, ξηλνπιαζηηθήο θαη σηνπιαζηηθήο, ζηηο 6-10 Οθησβξίνπ 2010, ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. 2. Ο Καζ. Β. Γαληειίδεο ζπκκεηείρε σο Τπεύζπλνο & πληνληζηήο ζην Workshop Υεηξνπξγηθή πξαθηηθή εμάζθεζε θαηά νκάδεο ζε ξηληθέο θόγρεο πξνβάηωλ. (θνγρνπιαζηηθή, ππέξερνη, ξαδηνζπρλόηεηεο, laser, ππνβιελλνγόληα εθηνκή κε shaver) ζηα πιαίζηα ηνπ 10 νπ Παλειιήληνπ Ρηλνινγηθνύ εκηλάξηνπ, Φεβξνπάξηνο 2010, Λίκλε Πιαζηήξα. 3. Η ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε Πξόεδξν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Β. Γαληειίδε θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΩΡΛ Κιηληθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

4 Παηξώλ, ζηηο 10 έσο 14 επηεκβξίνπ 2008 δηνξγάλσζε ην 2 ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό 4 εκηλάξην κε πξαθηηθή άζθεζε-workshop(ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε πησκαηηθά παξαζθεπάζκαηα) ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, παξσηηδεθηνκήο, ππνγλαζίνπ αδέλα, ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, ξηλνπιαζηηθήο θαη σηνπιαζηηθήο. 4. Η ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο κε Πξόεδξν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Β. Γαληειίδε θαη κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ δηνξγάλσζε ην 1ν Γηαπαλεπηζηεκηαθό εκηλάξην κε ηίηιν Οξίδνληεο & Πξννπηηθέο ζηελ Ωηνξηλνιαξπγγνινγηθή Δπηκόξθωζε. 5-8 Οθησβξίνπ 2007 Ξελνδνρείν Olympia Riviera Κπιιήλε Ηιείαο ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Ρηλνρεηξνπξγηθήο & Ωηνπιαζηηθήο 6-8 Οθησβξίνπ 2006 Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιεο. Η Παλεπηζηεκηαθή ΩΡΛ Κιηληθή Αιεμαλδξνύπνιεο κε Πξόεδξν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Β. Γαληειίδε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006 δηνξγάλσζε ην 2 ν εκηλάξην Ρηλνρεηξνπξγηθήο & Ωηνπιαζηηθήο. 6. ηηο Μαΐνπ ηνπ 2006 ε ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο Παλ/θήο ΩΡΛ Κιηληθήο ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ δηεμήγαγαλ ζην Βνπθνπξέζηη (Ρνπκαλία) ην 3 rd Combined Endoscopic Sinus Surgery Workshop. 7. Η Παλεπηζηεκηαθή ΩΡΛ Κιηληθή ΓΠΘ κε Πξόεδξν ηνλ Αλ. Καζεγεηή Β. Γαληειίδε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παλειιήληα Δηαηξία Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο- Υεηξνπξγηθήο Κεθαιήο δηνξγάλσζε ην 16 ν Μεηεθπαηδεπηηθό εκηλάξην Ωηνξηλνιαξπγγνινγίαο Μαξηίνπ 2005 Ξελνδνρείν Thraki Palace Αιεμαλδξνύπνιε. 8. Σν Ννέκβξην ηνπ 2004 θαη ην Μάην ηνπ 2005 δηεμήρζεζαλ από ηελ ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Παλ/θή ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ ζην

5 Βνπθνπξέζηη (Ρνπκαλία) ην 1 st Combined Endoscopic Sinus Surgery Workshop 5 θαη αληίζηνηρα ην 2 nd Combined Endoscopic Sinus Surgery Workshop. 9. Σνλ Οθηώβξην ηνπ 2004 ε ΩΡΛ Κιηληθή ηνπ ΓΠΘ κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ πεηξακαηηθνύ εξγαζηεξίνπ (Γηεπζπληήο ηνπ νπνίνπ είλαη ν Καζεγεηήο ηεο Β Υεηξνπξγηθήο Κιηληθήο θ. Κ. ηκόπνπινο) δηεμήγαγε ην 1 ν Ρηλνρεηξνπξγηθό εκηλάξην κε δηεζλή ζπκκεηνρή θαη πξαθηηθή άζθεζε (Workshop) ε Μεηεθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα Παλεπηζηεκηαθή ΩΡΛ Κιηληθή ΓΠΘ, Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Αιεμαλδξνύπνιε «Αληρλεπηηθέο κέζνδνη πξνζδηνξηζκνύ ηωλ βαξεθνϊώλ». 11. Σν Μάην ηνπ 2004 δηεμήρζε εκεξίδα κε ζέκα ην 2 ν Μεηεθπαηδεπηηθό Μάζεκα ΩΡΛ Κιηληθήο ΓΠΘ: Ομεία-Υξόληα ξηλνθνιπίηηδα.

6 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΠΟΤ ΓΗΜΟΙΔΤΣΗΚΑΝ ΣA ΔΣH Με ηνλ Καζεγεηή Βαζίιεην Γαληειίδε αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο δεκνζηεύηεθαλ νη εμήο εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά πνπ επξεηεξηάδνληαη ζην Pubmed (Pubmed indexed journals): 1. Riga M, Kefalidis G, Chatzimoschou A, Tripsianis G, Kartali S, Gouveris H, Katotomichelakis M, Danielides V. Increased seroprevalence of Toxoplasma gondii in a population of patients with Bell's palsy: a sceptical interpretation of the results regarding the pathogenesis of facial nerve palsy. Eur Arch Otorhinolaryngol Feb 9. [Epub ahead of print]. 2. Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Papathanasiou J, Watelet JB, Danielides V. Immunohistological study of wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation of inferior nasal turbinate in a sheep model. American Journal of Rhinology and Allergy 2011 Mar - April; 25 (2): Katotomichelakis M, Gouveris H, Tripsianis G, Simopoulou M, Papathanassiou J, Danielides V. Biometric predictive models for the evaluation of olfactory recovery after endoscopic sinus surgery in patients with nasal polyposis. Am J Rhinol Allergy. 2010;24(4): Konstantinidis G, Anastassopoulos GC, Karakos AS, Anagnostou E, Danielides V. A User-Centered, Object-Oriented Methodology for Developing Health Information Systems: A Clinical Information System (CIS) Example. J Med Syst Apr 23. [Epub ahead of print]. 5. Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Ypsilantis P, Sivridis E, Danielides V. Inferior nasal turbinate wound healing after submucosal

7 radiofrequency tissue ablation and monopolar electrocautery: histologic study in a 7 sheep model. Laryngoscope. 2010;120(7): Korres S, Riga M, Sandris V, Danielides V, Sismanis A. Canalithiasis of the anterior semicircular canal (ASC): treatment options based on the possible underlying pathogenetic mechanisms. Int J Audiol. 2010;49(8): Kefalidis G, Riga M, Argyropoulou P, Katotomichelakis M, Gouveris C, Prassopoulos P, Danielides V. Is the width of the labyrinthine portion of the fallopian tube implicated in the pathophysiology of Bell's palsy?: a prospective clinical study using computed tomography. Laryngoscope. 2010;120(6): Nousia C, Gouveris H, Giatromanolaki A, Ypsilantis P, Katotomichelakis M, Watelet JB, Simopoulos K, Danielides V. Ultrasound submucosal inferior nasal turbinate reduction technique: histological study of wound healing in a sheep model. Rhinology. 2010;48(2): Anastassakis KK, Chatzimichail A, Androulakis I, Charisoulis S, Riga M, Eleftheriadou A, Danielides V. Skin prick test reactivity to common aeroallergens and ARIA classification of allergic rhinitis in patients of Central Greece. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010;267(1): Gouma P, Mallis A, Daniilidis V, Gouveris H, Armenakis N, Naxakis S. Behavioral trends in young children with conductive hearing loss: a case-control study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011;268(1): Koukourakis MI, Tsoutsou PG, Karpouzis A, Tsiarkatsi M, Karapantzos I, Daniilidis V, Kouskoukis C. Radiochemotherapy with cetuximab, cisplatin, and amifostine for locally advanced head and neck cancer: a feasibility study. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2010;77(1):9-15.

8 8 Με ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή Υαξάιακπν Γθνύβεξε αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο δεκνζηεύηεθαλ νη εμήο εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά πνπ επξεηεξηάδνληαη ζην Pubmed (Pubmed indexed journals): 1. Fruth K, Gouveris H, Kuelkens C, Mann WJ. Radiofrequency tissue volume reduction for treatment of auricle keloids. Laryngoscope Jun;121(6): Riga M, Kefalidis G, Chatzimoschou A, Tripsianis G, Kartali S, Gouveris H, Katotomichelakis M, Danielides V. Increased seroprevalence of Toxoplasma gondii in a population of patients with Bell's palsy: a sceptical interpretation of the results regarding the pathogenesis of facial nerve palsy. Eur Arch Otorhinolaryngol Feb Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Papathanasiou J, Watelet JB, Danielides V. Immunohistological study of wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation of inferior nasal turbinate in a sheep model. American Journal of Rhinology and Allergy 2011 Mar - April; 25 (2): Gouveris H, Lehmann CG, Heinrich UR, Mann WJ, Brieger J. Genomic changes in salivary gland pleomorphic adenomas detected by comparative genomic hybridization. Neoplasma. 2011;58(2): Charalampakis S, Koutsimpelas D, Gouveris H, Mann W. Post-operative complications after removal of sporadic vestibular schwannoma via retrosigmoidsuboccipital approach: current diagnosis and management. Eur Arch Otorhinolaryngol May;268(5):

9 6. Katotomichelakis M, Gouveris H, Tripsianis G, Simopoulou M, Papathanassiou J, 9 Danielides V. Biometric predictive models for the evaluation of olfactory recovery after endoscopic sinus surgery in patients with nasal polyposis. Am J Rhinol Allergy Jul-Aug;24(4): Gouma P, Mallis A, Daniilidis V, Gouveris H, Armenakis N, Naxakis S. Behavioral trends in young children with conductive hearing loss: a case-control study. Eur Arch Otorhinolaryngol Jan;268(1): Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Ypsilantis P, Sivridis E, Danielides V. Inferior nasal turbinate wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation and monopolar electrocautery: histologic study in a sheep model. Laryngoscope Jul;120(7): Bausmer U, Gouveris H, Selivanova O, Goepel B, Mann W. Correlation of the Epworth Sleepiness Scale with respiratory sleep parameters in patients with sleeprelated breathing disorders and upper airway pathology. Eur Arch Otorhinolaryngol Oct;267(10): Nousia C, Gouveris H, Giatromanolaki A, Ypsilantis P, Katotomichelakis M, Watelet JB, Simopoulos K, Danielides V. Ultrasound submucosal inferior nasal turbinate reduction technique: histological study of wound healing in a sheep model. Rhinology Jun;48(2): Gouveris HT, Mann WJ. Quality of life in sporadic vestibular schwannoma: a review. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2010;72(2): Gouveris H, Selivanova O, Bausmer U, Goepel B, Mann W. First-night-effect on polysomnographic respiratory sleep parameters in patients with sleep-disordered

10 breathing and upper airway pathology. Eur Arch Otorhinolaryngol ;267(9): Pavlidis P, Nikolaidis V, Gouveris H, Papadopoulos E, Kekes G, Kouvelas D. Ototoxicity caused by once- and twice-daily administration of amikacin in rabbits. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Apr;74(4): Kefalidis G, Riga M, Argyropoulou P, Katotomichelakis M, Gouveris C, Prassopoulos P, Danielides V. Is the width of the labyrinthine portion of the fallopian tube implicated in the pathophysiology of Bell's palsy?: a prospective clinical study using computed tomography. Laryngoscope. 2010;120(6): Με ηελ Λέθηνξα Mαξία Ρήγα αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο δεκνζηεύηεθαλ νη εμήο εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά πνπ επξεηεξηάδνληαη ζην Pubmed (Pubmed indexed journals): 1. Riga M, Kefalidis G, Chatzimoschou A, Tripsianis G, Kartali S, Gouveris H, Katotomichelakis M, Danielides V. Increased seroprevalence of Toxoplasma gondii in a population of patients with Bell's palsy: a sceptical interpretation of the results regarding the pathogenesis of facial nerve palsy. Eur Arch Otorhinolaryngol Feb Baciliero U, Spanio di Spilimbergo S, Riga M, Padula E. Respiratory distress in Pierre Robin sequence: an experience with mandible traction by wires. Int J Oral Maxillofac Surg May;40(5): Korres S, Gkoritsa E, Giannakakou-Razelou D, Yiotakis I, Riga M, Nikolpoulos TP. Vestibular evoked myogenic potentials in patients with BPPV. Med Sci Monit. 2011;17(1):CR42-47.

11 4. Korres S, Stamatiou GA, Gkoritsa E, Riga M, Xenelis J. Prognosis of patients with 11 idiopathic sudden hearing loss: role of vestibular assessment. J Laryngol Otol Mar;125(3): Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Papathanasiou J, Watelet JB, Danielides V. Immunohistological study of wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation of inferior nasal turbinate in a sheep model. American Journal of Rhinology and Allergy 2011 Mar - April; 25 (2): Riga M, Xenellis J, Peraki E, Ferekidou E, Korres S. Aural symptoms in patients with temporomandibular joint disorders: multiple frequency tympanometry provides objective evidence of changes in middle ear impedance. Otol Neurotol Dec;31(9): Riga M, Korres G, Balatsouras D, Korres S. Screening protocols for the prevention of occupational noise-induced hearing loss: the role of conventional and extended high frequency audiometry may vary according to the years of employment. Med Sci Monit. 2010;16(7):CR Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Ypsilantis P, Sivridis E, Danielides V. Inferior nasal turbinate wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation and monopolar electrocautery: histologic study in a sheep model. Laryngoscope Jul;120(7): Korres S, Riga M, Sandris V, Danielides V, Sismanis A. Canalithiasis of the anterior semicircular canal (ASC): treatment options based on the possible underlying pathogenetic mechanisms. Int J Audiol Aug;49(8):

12 10. Kefalidis G, Riga M, Argyropoulou P, Katotomichelakis M, Gouveris C, 12 Prassopoulos P, Danielides V. Is the width of the labyrinthine portion of the fallopian tube implicated in the pathophysiology of Bell's palsy?: a prospective clinical study using computed tomography. Laryngoscope Jun;120(6): Riga M, Danielidis V, Pneumatikos I. Rhinosinusitis in the intensive care unit patients: a review of the possible underlying mechanisms and proposals for the investigation of their potential role in functional treatment interventions. J Crit Care Mar;25(1):171.e Anastassakis KK, Chatzimichail A, Androulakis I, Charisoulis S, Riga M, Eleftheriadou A, Danielides V. Skin prick test reactivity to common aeroallergens and ARIA classification of allergic rhinitis in patients of Central Greece. Eur Arch Otorhinolaryngol Jan;267(1): Με ηνλ Δπηθνπξηθό επηκειεηή Μηραήι Καηωηνκηρειάθε αλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο δεκνζηεύηεθαλ νη εμήο εξγαζίεο ζε πεξηνδηθά πνπ επξεηεξηάδνληαη ζην Pubmed (Pubmed indexed journals): 1. Riga M, Kefalidis G, Chatzimoschou A, Tripsianis G, Kartali S, Gouveris H, Katotomichelakis M, Danielides V. Increased seroprevalence of Toxoplasma gondii in a population of patients with Bell's palsy: a sceptical interpretation of the results regarding the pathogenesis of facial nerve palsy. Eur Arch Otorhinolaryngol Feb 9. [Epub ahead of print]. 2. Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Papathanasiou J, Watelet JB, Danielides V. Immunohistological study of wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation of inferior nasal turbinate in

13 a sheep model. American Journal of Rhinology and Allergy 2011 Mar - April; (2): Katotomichelakis M, Gouveris H, Tripsianis G, Simopoulou M, Papathanassiou J, Danielides V. Biometric predictive models for the evaluation of olfactory recovery after endoscopic sinus surgery in patients with nasal polyposis. Am J Rhinol Allergy Jul-Aug;24(4): Gouveris H, Nousia C, Giatromanolaki A, Riga M, Katotomichelakis M, Ypsilantis P, Sivridis E, Danielides V. Inferior nasal turbinate wound healing after submucosal radiofrequency tissue ablation and monopolar electrocautery: histologic study in a sheep model. Laryngoscope Jul;120(7): Kefalidis G, Riga M, Argyropoulou P, Katotomichelakis M, Gouveris C, Prassopoulos P, Danielides V. Is the width of the labyrinthine portion of the fallopian tube implicated in the pathophysiology of Bell's palsy?: a prospective clinical study using computed tomography. Laryngoscope Jun;120(6): Nousia C, Gouveris H, Giatromanolaki A, Ypsilantis P, Katotomichelakis M, Watelet JB, Simopoulos K, Danielides V. Ultrasound submucosal inferior nasal turbinate reduction technique: histological study of wound healing in a sheep model. Rhinology Jun;48(2): Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο : Καηάζεζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ κε ηίηιν «Μεηαπηπρηαθή εηδίθεπζε ζηε Ρηλνινγία-Ρηλνρεηξνπξγηθή» πνπ εγθξίζεθε κε ηελ απόθαζε ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο ύλζεζεο κε αξηζκ. πξση. Α8909/

14 2. Μάηνο 2011: Καηάζεζε πξόηαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ 14 πξνγξάκκαηνο European Territorial Cooperation Programme Greece- Bulgaria , Άμνλαο πξνηεξαηόηεηαο 1 Πνηόηεηα δσήο κε ζέκα «Cross-border Action for the Prevention and Diagnosis of Allergic Rhinitis and Development of the Corresponding Allergology Map in the Greek- Bulgarian Border Area. 3. Οθηώβξηνο 2010: Καηάζεζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο Πξόηαζεο Έξγνπ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Θαιήο» Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηόηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηώλ πςεινύ επηπέδνπ από ην εμσηεξηθό κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» κε ζέκα ηεο έξεπλαο (Σίηινο Τπνέξγνπ): «Μειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ ζύγρξνλσλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ ζην αλώηεξν αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ». Με ηηκή Βαζίιεηνο Γαληειίδεο Καζεγεηήο Ω.Ρ.Λ. Γηεπζπληήο Παλεπηζηεκηαθήο Ω.Ρ.Λ. Κιηληθήο Π.Γ.Ν. Αιεμ/πνιεο

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Βασική εκπαίδευση: 1985-1991 Δευτεροβάθμια, 13ο Γυμνάσιο-Λύκειο Θεσσαλονίκης BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA 1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ρήγα Όνομα πατρός: Γεώργιος Όνομα μητρός: Ευδοκία Τόπος γεννήσεως: Θεσσαλονίκη Διεύθυνση εργασίας: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV)

ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) ύληνκν Βηνγξαθηθό εκείσκα (CV) Ολνκαηεπώλπκν Ηκεξνκελία Γέλλεζεο Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Δπαγγεικαηηθό status Γηεύζπλζε Σειέθσλν Email Δθπαηδεπηηθά Μαζήκαηα Παπατσάλλνπ Δ Βαζίιεηνο Θεζζαινλίθε,10/03/1969

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003)

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ηδξύζεθε κε ην ΠΓ 91/2000 (ΦΔΚ 197/27-3-90) Τπνπξγηθή Απόθαζε Δγθαηάζηαζεο: Τ4α /29261/03 (ΦΔΚ 750/11-6-2003) Γηεπζπληήο: Μίιηνο Λεηβαδίηεο, Καζεγεηήο Κνηλσληθήο Φπρηαηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα

ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ. Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. Βηνγξαθηθό εκείσκα ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΑΒΗ Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αθηηλνδηαγλσζηηθήο Σκήκα Ιαηξηθήο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Βηνγξαθηθό εκείσκα & Τπόκλεκα Δξεπλεηηθνύ Έξγνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΜΑΪΟ 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΒΑΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ

ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΑΝΑΣΑΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ 1.1 Πξνζσπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν: Αναζηαζία Σ. Οικονόμος Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 19 Απγνύζηνπ 1971 Σόπνο θαηαγσγήο: Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ-ΘΔ ΔΙ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤ Η-ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ-ΘΔ ΔΙ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονοματεπώνσμο: Αθανάσιος Υατζημιταήλ Ημερομηνία γεννήσεως: 28/8/1952 Σόπος γεννήσεως: Αιεμαλδξνύπνιε Οικογενειακή κατάσταση: Έγγακνο κε 4 παηδηά ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ-ΓΙΠΛΩΜΑΣΑ-ΘΔΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 1 ΝΗΚΟΛΑΟ ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ-ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΠΟΤΓΔ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 20 11 2 Τ ΝΟΠΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡ ΑΦ ΗΚΟ HMEI ΧMA ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΜΗΥΑΖΛ ΜΑΝΣΑΣΕΖ ΗΑΣΡΟΤ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Μάιος 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 I. BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΠOYΔE TAΔIOΔPOMIA... 3 1.1. BΑΙΚΕ ΠΟΤΔΕ... 3 1.2. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ. Παζνινγηθή Αλαηνκηθή. Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο. akoutsop@gmail.com, akoutsop@med.duth. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Ονομαηεπώνυμο Βαθμίδα Γνωζηικό ανηικείμενο Δργαζηήριο Γραθείο ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΟΤΣΟΠΟΤΛΟ Λέθηνξαο Παζνινγηθή Αλαηνκηθή Δξγαζηήξην Παζνινγηθήο Αλαηνκηθήο Παλεπηζηεκηαθό Γεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αζήλα. Λακία Φζηώηηδαο. ykafrits@otenet.gr. Ηαηξηθή ρνιή, Δζληθό Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζήλαο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ Η. ΚΑΦΡΗΣΑ Παιδίαηπορ - Παιδογαζηπενηεπολόγορ 1. ΠΡΟΩΠΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Σόπορ γέννηζηρ: Σόπορ καηαγωγήρ: Γιεύθςνζη ιαηπείος: Αζήλα Λακία Φζηώηηδαο Φαλεξσκέλεο 5, Υνιαξγόο 15561,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011

ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΠΛΝΞΡΗΘΝ ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ ΗΑΡΟΝ: ΘΟΠΡΑΙΙΔΛΗΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΑΘΖ Παξαζθεπή 30 Γεθεκβξίνπ 2011 ΝΛΝΚΑ: Κξπζηαιιέληα Αιεμαλδξάθε ΓΗΔΘΛΠΖ: Πεξηθιένπο 11, Μαξνύζη ΡΖΙΔΦΩΛΝ: 2108024440 (θηλ.) 6977616161 E-mail: alexandrakik@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο

Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο Α OΦΘΑΛΜOΛOΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ AΡΗΣOΣΔΛΔΗOΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗOΤ ΘΔΑΛOΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Oηθνλνκίδεο OΡΓΑΝΩΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 2015 ΠΡΟΛΟΓΟ Aπό ηελ αλάιεςε ηεο δηεύζπλζεο ηεο Kιηληθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ONOMATEΠΩΝΤΜΟ ΗΜ. ΓΔΝΝΗΗ 27/4/1969 ΟΙΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΔΥΟΤΑ ΘΔΗ ΓΙΔΤΘ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ +302551074415 E-Mail EΜΜΑΝΟΤΗΛ Ν. ΠΑΡΑΚΑΚΗ ΔΓΓΑΜΟ, ΠΑΣΔΡΑ 2 ΠΑΙΓΙΩΝ ΔΠΙΚΟΤΡΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Θέζπηο Σηαύξνπ Γεκεηξίνπ Καζεγεηήο Αλαηνκία Δξγαζηήξην Αλαηνκίαο Ιαηξηθή Σρνιή Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ

Ι. ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΠΑΡΟΤ ΙΑ Ζ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΖ ΤΠΟΦΖΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σεο ηξηκεινχο Δηζεγεηηθήο Δπηηξνπήο πνπ νξίζηεθε θαηά ηε πλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ εθιεθηνξηθνχ ζψκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννημαηάς» Διεσθσνηής: Αναπληρωηής Καθηγηηής Ιωάννης Δ. Λαδάς ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΑΓΗΜΑÏΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΓΑΜΟ Δθνικόηηηα:Δλληνική Ζμ.Γενν:27/05/1961 Σόπορ γεννήζεωρ:: Θεζζαλονίκη. Γενικόρ Απσίαηπορ ε.α

ΔΓΓΑΜΟ Δθνικόηηηα:Δλληνική Ζμ.Γενν:27/05/1961 Σόπορ γεννήζεωρ:: Θεζζαλονίκη. Γενικόρ Απσίαηπορ ε.α 14 ηρ ΜΑΗΟΤ 28-30 -.68100 AΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΑΓΑ Phone 00302551081911 Fax 00302551083783 E-mail homsioglou@hol.gr www.homsioglou.gr ΗΛΙΑΣ Σ.ΧΟΜΣΙΟΓΛΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικές πληροφορίες ΔΓΓΑΜΟ Δθνικόηηηα:Δλληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ.

ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ. Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο. Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΓΗΜΗΣΡΙΟ Π. ΓΙΟΝΤΟΠΟΤΛΟ Μεηαδηδαθηνξηθόο Δξεπλεηήο Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Οδνληηθήο Υεηξνπξγηθήο ηεο Οδνληηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΠΡΟΧΠΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

Διαβάστε περισσότερα