ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 9709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών » Εθνικής Άμυνας » Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων » Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.4» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειες Οργανισμοί Λοιποί Φορείς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (1) Με την υπ αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.9/2/οικ.28683/ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71,73 και 74 του ν.3528/2007, μετατάσσονται οι: 1. Κουράκη Αντωνία του Ιωάννη, μόνιμη υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος κλάδου ΔΕ Διοικη τικών Γραμματέων με Γ βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ.Δ.Δ.Α.), με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. 2. Σταματοπούλου Νίκη του Αντωνίου μόνιμη υπάλλη λος της Περιφέρειας Κρήτης, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Β βαθμό, σε κενή οργανική θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), με τον ίδιο βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. (Αριθμ. βεβ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α / ) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Με την υπ αριθμ /9/5 ιδ / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπι νου Δυναμικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μετα τάσσεται από την κατάσταση της ενέργειας στην κα τάσταση της υπηρεσίας γραφείου, ο Ανθυπαστυνόμος Τσολάκης Βασίλειος του Νικολάου (ΑΓΜΣ ), ο οποίος κρίθηκε με την 58 από γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, ΙΚΑΝΟΣ όμως για υπηρεσία γραφείου και τίθεται συγχρόνως εκτός ορ γανικών θέσεων. Με την υπ αριθμ. 6002/26/83 η / απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, που εκ δόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τίθεται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία από και δεν εγ γράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, ο Ανθυπαστυ νόμος Μπαλκάμος Νικόλαος του Κωνσταντίνου (ΑΓΜΣ ), που γεννήθηκε το έτος 1952 στη Ρουπακιά Τριταίας Αχαΐας, επειδή καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του Αρχιφύλακα την και προήχθη στον κατεχόμενο βαθμό την , με την 6002/26/83 α από , απόφαση μας και λόγω σωματικής ανικανότητας, ύστερα από την υπ αριθμ. 75 από γνωμάτευση της Αναθεωρητικής Υγειονο μικής Επιτροπής (ΑΘ.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία κρίθηκε ΑΝΙΚΑΝΟΣ για την ενεργό υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για την Υπηρεσία γραφείου και συνεπώς ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΤΕΟΣ. Ο Προϊστάμενος Κλάδου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (2) Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Κυρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 30 του ν.δ.445/1974, ou παρακάτω πίνακες οφειλόμε νων τακτικών και εκτάκτων κρίσεων, έτους , Αν θυπασπιστών του Πολεμικού Ναυτικού, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Κρίσεων Ανθυπασπιστών Υπαξιωμα τικών με το υπ αριθμ. 18 από πρακτικό του: α. Πίνακας «Προακτέου», Ανθυπασπιστή Ειδικοτήτων, Τηλεγραφητή Βαρδακαστάνη

2 9710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) β. Πίνακας «Προακτέων», Ανθυπασπιστών Τεχνών: (1) Πολίτη Νικόλαου Ηλεκτρονικού/ΡΕ (ΑΜ Υ 01627), (λόγω θανάτου) (2) Χυτά Ιωάννη Ψυκτικού (ΑΜ Υ 01358). Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις : 2. Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 16 (παράγραφος 12) και 20 (παράγραφος 2) του ν.2439/1996, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ΟΙ, παρακάτω Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού: α. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, οι παρακάτω Πλω τάρχες, Μάχιμοι», οι οποίοι κρίθηκαν στις τακτικές κρί σεις έτους , ως «Προακτέοι κατ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 22 από πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών, μετά τον Αντιπλοί αρχο Μάχιμο, Καραμάνο Κωνσταντίνο Π.Ν. (ΑΜ 1929): (1) Ράπτη Αθανάσιο (ΑΜ 1932) (2) Θύμη Χαράλαμπο (ΑΜ 1913) (3) Καράμπελα Κωνσταντίνο (ΑΜ 1953) (4) Μπογιάννο Αλέξανδρο (ΑΜ 1936) (5) Μούση Θεόδωρο (ΑΜ 1870) (6) Ψιλό Ηλία (ΑΜ 1934) β. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, ο Πλωτάρχης Μη χανικός Τερζάκος Γεώργιος Π.Ν. (ΑΜ Μ 774) ο οποίος κρίθηκε στις τακτικές κρίσεις έτους , ως «Προ ακτέος κατ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 22 από πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξι ωματικών, μετά τον Αντιπλοίαρχο Μηχανικό, Κωνστα ντίνου Δημήτριο Π.Ν. (ΑΜ Μ 789). γ. Στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου, τις παρακάτω Πλω τάρχες, Σώματος Υγειονομικού/Νοσηλευτικής, οι οποίες κρίθηκαν στις τακτικές κρίσεις έτους , ως «Προ ακτέες κατ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 22 από πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξι ωματικών, μετά την Αντιπλοίαρχο Υγειονομικού/Νοση λευτικής, Ανυφαντάκη Μαρίνα Π.Ν. (ΑΜ Ν 120): (1) Ψόφιου Σιούτη Μαρία (ΑΜ ΥΝ 122) (2) Τότσικα Αικατερίνη (ΑΜ ΥΝ 123) δ. Στο βαθμό του Πλωτάρχη, ο Υποπλοίαρχος Μηχα νικός Θεοδώρου Βασίλειος Π.Ν. (ΑΜ Μ 918), ο οποίος κρίθηκε στις τακτικές κρίσεις έτους ως «Προ ακτέος κατ εκλογή», από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, σύμφωνα με το υπ αριθμ. 23 από , πρακτικό του και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Πλωτάρχη, Μηχανικό, Ηλιόπουλο Σάββα (ΑΜ Μ 920). 2. Στο βαθμό του Υποπλοίαρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 (παράγραφος 12) και 20 (παράγραφος 4β) του ν. 2439/1996, ο Ανθυποπλοίαρχος Υγειονομικού Ιατρός του Πολεμικού Ναυτικού, Σίτος Μιλτιάδης Π.Ν. (ΑΜ ΥΙ 412), ο οποίος κρίθηκε από το Συμβούλιο Προαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού, στις τακτικές κρίσεις έτους , ως «Προακτέος κατ εκλογή», με το υπ αριθμ. 24 από πρακτικό του, της προαγωγής του λογιζομένης από , που συμπληρώνει τον μέγιστο χρόνο παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Υποπλοίαρχο Υγειονομικού/Ιατρό, Κωνσταντίνου Μαρίνα Π.Ν. (ΑΜ Ι 410). (Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 115/ ). Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυ νας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2439/1996, ο πίνακας έκτακτης κρίσης έτους 2007, του Αντιπλοιάρχου, Μηχανικού του Πολεμικού Ναυτικού, Φλόκα Βασίλειου Π.Ν. (ΑΜ Μ 693), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος» από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρί σεων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από , πρακτικό του. Προάγεται στο βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 988/1979, τον Αντιπλοίαρ χος Μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού, Φλόκας Βασί λειος Π.Ν. (ΑΜ Μ 693), ο οποίος κρίθηκε ως «Προακτέος», σε έκτακτη κρίση έτους 2007, από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από πρακτικό του, μετά την υποβολή της αίτησης αποστρατείας που υπέβαλε. Τίθεται με σε αποστρατεία, μετά από αίτηση του και με το βαθμό που φέρει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, 34 του ν.δ. 1400/1973 και 21 (παράγραφος 9) του ν.2439/1996, ο Πλοίαρχος Μηχανικός (Φλόκας Βα σίλειος του Δημητρίου (ΑΜ Μ 693), που γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα του Νομού Αττικής και κρίθηκε ως «Προακτέος» από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από , πρακτικό του. O ανωτέρω αποστρατευόμενος Αξιωματικός εγγρά φδερι/ στα στελέχη της εφεδρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.δ. 1400/1973. (Αριθμ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 120/ ). Με Προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυ νας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις: Ανακαλείται μερικώς το από Προεδριό διά ταγμα με θέμα, «Κύρωση πινάκων οφειλόμενων παρελ θόντων ετών και προαγωγή μονίμων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού», που δημοσιεύθηκε περιληπτικά στο υπ αριθμ. 166 από ΦΕΚ, Τεύχος Γ μετά την υπ αριθμ. 955/2007 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (ΔΕΑ) και μόνον σε ότι αφορά: α. Στην κύρωση πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους , «Διατηρητέου στον αυτό βαθμό», Σημαι οφόρου Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498). β. Στην κύρωση πίνακα οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους , «Προακτέου κατ αρχαιότητα», Σημαι οφόρου Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498). γ. Στην προαγωγή στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου του Σημαιοφόρου, Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μη χανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498). Κυρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο συμπληρωματικός πίνακας επανάλη ψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους «Προ ακτέου κατ αρχαιότητα», Σημαιοφόρου Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικού, Πετρά Κωνσταντίνου Π.Ν. (ΑΜ 75498), που συντάχθηκε το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού, με το υπ αριθμ. 62 από , πρακτικό του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9711 Προάγεται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ανεξάρ τητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 5, 16 (παράγραφος 13) και 20 (παράγραφος 4γ) του ν. 2439/1996, ο Σημαιοφόρος Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Μηχανικός Πετράς Κωνσταντίνος Π.Ν. (ΑΜ 75498) ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο του Πολεμικού Ναυτικού σε Επανάληψης οφειλόμενης τακτικής κρίσης έτους ως «Προακτέος κατ αρχαιότητα», με το υπ αριθμ. 62 από πρακτικό του, της προαγωγής του, λογιζόμενης από , και θέτουμε στην ενιαία επετηρίδα Αξιωματικών μετά τον Ανθυποπλοίαρχο Πλη ρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών, Τηλεγραφητή, Επιτρόπου Κωνσταντίνο Π.Ν.(ΑΜ 80725). (Αριθ. βεβ. ΓΕΝ/Ε4 121/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ - Με την υπ αριθμ. Φ /588/701263/Σ.5989/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, η οποία εκδό θηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ανακαλείται η υπ αριθμ. Φ /418/693509/Σ.3021/ απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 528/Γ/ ) στο μέρος που αφορά την πρόσληψη του Μιχαήλ Αγαπάκη του Κωνσταντίνου σε θέση κλάδου ΔΕ Ένδυσης Υπό δησης (Τεχνίτη Κατασκευής Αρβυλών και Απαρτίων) με εισαγωγικό βαθμό Δ και Μ.Κ. 18ο, στο Ν. Αττικής (Νομαρχία Πειραιώς), ο οποίος δεν αποδέχθηκε ρητώς το διορισμό του. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. Φ /418/693509/ Σ.3021/ , απόφαση Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 528/Γ / ). Με την υπ αριθμ. Φ /589/701264/Σ.5990/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ, διορθώνεται στο ΦΕΚ 548/Γ / , στη σελ.4510, δεύτερη στήλη, στίχος 21ος από το τέλος, την ειδικότητα του Ιωάννη Τρισμπιώτη του Αναστασίου από ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρο λογίας (Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων Μάχης) στο ορθό ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας (Τεχνίτη Σιδηροβιομηχανίας Μηχανο τεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων, πλην οχημάτων μά χης) και την ειδικότητα του Σπυρίδωνα Τσαμπαλά του Ιωάννη από ΔΕ Τεχνικού/Μηχανολογίας (Τεχνίτη Σιδηρο βιομηχανίας Μηχανοτεχνίτη Τεχνίτη Οχημάτων, πλην οχημάτων μάχης) στο ορθό ΔΕ Τεχνικού/Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτροτεχνίτη Οχημάτων, πλην Οχημάτων Μάχης). Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ /430/694001/Σ.3219/ απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ 548/Γ / ). Ο Ειδικός Γραμματέας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. Φ.121/23/48958/Β2/ από φαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ μάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 507/ τ.γ στο μέρος που αφορά στην έγκριση προκήρυξης (3) μίας θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πα νεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Βελ τίωση Φυτών». Διορθώνεται το εσφαλμένο: Τομέας: Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Προγραμματισμού. Στο σωστό: Τομέας: Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού. (Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) - ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Με την υπ αριθμ. Φ. 10/10229/ απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Σταυ ροπούλου Φωτεινή του Ευαγγέλου, εκπαιδευτικός της Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ 13 (Νομικών και Πολιτικών Επιστημών) του 3ου ΓΕΛ Αγίου Δημητρί ου, με βαθμό Α, Μ.Κ. 9 και A.M , απολύεται από την Υπηρεσία, λόγω ανικανότητας ως προς την άσκη ση των υπηρεσιακών της καθηκόντων, η οποία οφείλε ται σε μη ιάσιμο νόσημα. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ - Με την υπ αριθμ. Φ.10.1/1050/ απόφαση του Προϊσταμένου του 1ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Φλώρινας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, λύε ται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση με την υπηρεσία της Χρυσοπούλου Αναστασίας του Διονυσίου, Νηπ/γού του 2ου 2/θ Νηπ/γείου Αμυνταίου του 1ου Γραφείου Π.Ε Φλώρινας με βαθμό Α και Μ.Κ.1 από ημερο μηνία που συμπληρώθηκε ο χρόνος δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης της από την υπηρεσία. Α.Μ: Ο Προϊστάμενος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (4) Με την υπ αριθμ / απόφαση του Γε νικού Γραμματέα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διορίζεται η Καλοφωλιά Χαρί κλεια του Γεωργίου σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, με εισαγωγικό βαθμό Δ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστα σίας: 4802/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

4 9712 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (5) Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Δήμητρας Αναγνώστου Κεραμίδα Δ/ντριας Αιμοπαθολογοανατομικού τμήματος του Γ.Ν.Α. «Ευαγγε λισμός», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδό θηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, λύεται αυτοδί καια, κατά την η υπαλληλική σχέση του ιατρού Γεωργίου Πλατάρη Αν. Δ/ντή Ψυχιατρικής του Π.Γ.Ν. Ιω αννίνων, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας.. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Θεοδώρου Πλακούτση Δ/ντή Παθολογίας του Γ.Ν. Άρτας, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του τοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Αικατερίνης Τζέτζη Κυριακού Αν. Δ/ντριας Παι διατρικής του Γ.Ν. Βέροιας λόγω συμπλήρωσης του ορί ου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Βασιλείου Κυραγιάννη Δ/ντή Ουρολογίας του Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ ιατρού Φίλιππου Φιλιππίδη του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», λόγω συμπλήρωσης 35/ετους πραγματικής, δημόσιας και συντάξιμης υπηρεσίας. Η υπηρεσία του ιατρού αναλύεται ως εξής: α. Από μέχρι σε θέση αγροτικού. Ε:1,Μ:0,Η:0 β. Από μέχρι σε θέση έμμισθου ειδι κευόμενου βοηθού στο ΓΝΑ «Λαϊκό» Ε:1,Μ:4,Η:8 γ. Από μέχρι και από μέχρι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε:24,Μ:5,Η:18 δ. Από μέχρι σε θέση Δ/ντή Παθο λογίας κλάδου ΕΣΥ στο ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς». Ε:8,Μ:2,Η:8. Σύνολο: Ε.35,Μ:0,Η:4 Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκ τοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Ευφροσύνης Κουρή Μπαϊρακτάρη του Γ.Ν. Μαι ευτήριο «Ελ. Βενιζέλου», λόγω συμπλήρωσης 35/ετους πραγματικής, δημόσιας και συντάξιμης υπηρεσίας. Η υπηρεσία της ιατρού αναλύεται ως εξής: α. Από μέχρι σε θέση αγροτικού. Ε:1,Μ:6,Η:26 β. Από μέχρι σε θέση έμμισθου βο ηθού στο Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» Ε:3,Μ:0,Η:23 γ. Από μέχρι αρχικά σε θέση βοηθού και στη συνέχεια σε θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ε:10,Μ:3,Η:15 δ. Από μέχρι σε θέση Δ/ντριας Πα θολογοανατομικού τμήματος στο Γ.Ν. Μαιευτήριο «Ελ. Βενιζέλου».. Ε:20,Μ:10,Η:22 Σύνολο: Ε:35, Μ:9, Η:26. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του τοδίκαια, κατά την η υπαλληλική σχέση της ιατρού Έφης Φραγκούλη Δ/ντριας Ιατρικής Βιοπαθολο γίας του Νοσ/μείου Αφροδισίων και Δερμ. Νόσων Αθή νας «Ανδρέας Συγγρός», λόγω συμπλήρωσης του ορί ου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Ευθυμίου Παπακώστα Αν. Δ/ντή Ακτινοδιαγνω στικής του Νοσ/μείου Αφροδισίων και Δερμ. Νόσων Αθή νας «Ανδρέας Συγγρός», λόγω συμπλήρωσης του ορί ου ηλικίας. Με την υπ αριθμ. Υ10α/οικ /2007 απόφαση του ιατρού Βασιλείου Βαρδαρινού Δ/ντή Παιδιατρικής του ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας. Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (6) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Με την υπ αριθμ /5650/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, γί νεται αποδεκτή η παραίτηση και διαπιστώνεται η αυ τοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του Παναγιώτη Σιακαβάρα του Βασιλείου, υπαλλήλου της Διεύθυνσης Δασών Νομού Γρεβενών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί ας, κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δασοφυλάκων, με βαθμό Α, από , ημερομηνία υποβολής της δεύτερης

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9713 αίτησης, με την οποία εμμένει στην από αρχική αίτηση παραίτησης του. Στον ανωτέρω υπάλληλο απονέμεται η ευαρέσκεια της υπηρεσίας για την τριακονταετή και πλέον ευδόκιμη υπηρεσιακή του παραμονή. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακε δονίας. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Με την υπ αριθμ. 3992/ νόμιμη απόφαση του Δημάρχου Αυλώνος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις τα ων άρθρων 42, 151 και 152 του ν. 3584/2007, γίνεται αποδεκτή η από αυτοδίκαια αίτηση παραίτησης (λόγω αποδοχής του διορισμού του σε δεύ τερη θέση άρθρο 42 παρ. 3 του ν. 3584/2007) του Κο τσιλιέρη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου του ως άνω δήμου κατηγορίας /κλάδου ΠΕ 11 Πληροφορικής με βαθμό Δ, και λύεται η υπαλληλική σχέση αυτού. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 16925/ ). Με την υπ αριθμ. 537/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Αθλητικός Φορέας Δήμου Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώ νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης της Ευτέρπης Κοντογιώργη του Χρήστου, υπαλλήλου του ως άνω νομικού προσώπου, κατηγορίας κλάδου ΥΕ καθαρι στριών, με βαθμό Β και Μ.Κ.40, από , επειδή την ημερομηνία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης(παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την υποβλη θείσα και πρωτοκολλήθείσα πρώτη αίτηση παραίτη σης της ( ). (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 17391/ ). Με την υπ αριθμ. 581/ νόμιμη απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Καλαμά τας, Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, διαπιστώνεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης του Βασιλάκη Θεόδωρου του Βασιλείου, υπαλλήλου του ως άνω Συνδέσμου, κατηγο ρίας κλάδου TE Εργοδηγών με βαθμό Α και Μ.Κ.10, από , επειδή την ημερομηνία υπέβαλε δεύτερη αίτη ση παραίτησης(παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 3584/2007) έχοντας παρέλθει ήδη διάστημα δεκαπέντε(15) ημερών από την υποβληθείσα και πρωτοκολλήθείσα πρώτη αί τηση παραίτησης του. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 17660/ ). Με την υπ αριθμ / νόμιμη απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις του άρθρου 152 του ν. 3584/2007, απολύεται από την υπηρεσία ο ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ του Ανδρέα, υπάλ ληλος του ανωτέρω δήμου κατηγορίας /κλάδου ΥΕ 16, από λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας και του απαιτούμενου αριθμού ημερών εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 1902/1990. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 16443/ ). Με τις υπ αριθμ και 1615/ νόμιμες αποφά σεις του Προέδρου του Δ.Σ του νομικού προσώπου Δη μοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Καλαμάτας, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν. 3584/2007 και ύστερα από την υπ αριθμ. 1/399Μ/2006 Προκήρυξη του ως άνω νομικού προσώπου (ΦΕΚ 352/ τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με σει ρά προτεραιότητας, την υπ αριθμ. 2051/ απόφα ση του Α Τμήματος Διακοπών του ΑΣΕΠ και τους αντί στοιχους πίνακες διοριστέων, διορίζονται: α) η ΚΟΥΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ευαγγέλου, κατηγορίας/ κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με Μ.Κ. 18 και εισαγωγικό βαθμό Δ, και β) η ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΒΑΣΣΑ του Κωνσταντίνου, κατη γορίας/κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων, με Μ.Κ.18 και εισαγωγικό βαθμό Δ σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του Ο.Ε.Υ του νομικού προσώπου, επειδή συνέ τρεχαν γι αυτές όλες οι από τον νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις. (Αριθμ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 17572/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΠΑΝ. ΝΤΑΙΒΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.Δ.) Με την υπ αριθμ / Απόφαση του Γενι κού Διευθυντή του Οργανισμός Περιθαλψής Ασφαλισμέ νων Δημοσίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διαπιστώνεται η μετάταξη της μονίμου υπαλ λήλου του ΟΠΑΔ/ΥΠΑΔ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΑΛΛΙΟ ΠΗΣ ΓΙΑΜΝΙΑΔΑΚΗ, του προσωρινού κλάδου TE Διοί κησης Νοσοκομείων, με βαθμό Α, σε ομοιόβαθμη κενή οργανική θέση του κλάδου ΤΕ2 Διοικητικού Λογιοτικού του ΟΠΑΔ/ΥΠΑΔ Κεντρικής Αθήνας και καταργείται η προσωποπαγής θέση την οποία κατείχε. Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 2746/ απόφαση του Προέ δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστερο σκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) που εκδόθηκε μετά από από φαση του Διοικητικού Συμβουλίου (αριθμός συνεδρίας 1008/ ) σε εκτέλεση αποφάσεων της Επιτροπής κρίσης του άρθρου 16 του ν. 1514/1985 εγκρίνεται η προ αγωγή των παρακάτω ερευνητών στο Ινστιτούτο Δια στημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Ε.Α.Α.: του Αναστασιάδη Αναστάσιου του Νικολάου, σε μό νιμη θέση Διευθυντή Ερευνών (Α βαθμίδας). της Μπελεχάκη Άννας του Γεωργίου, σε μόνιμη θέση Διευθύντριας Ερευνών (Α βαθμίδας). Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ (7)

6 9714 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» Με την υπ αριθμ. 110/110.8/7.26/ απόφαση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ «Δ», γίνεται αποδε κτή η μετάταξη του Σπυρίδων ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ, υπαλ λήλου ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», από την ειδικότητα του Φύλακα Νυ κτοφύλακα στην ειδικότητα Διοικητικού Υπαλλήλου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας. Κατά συνέπεια δεν προκύπτει διαφορά στη δαπάνη μισθοδοσίας του. Ο Αντιπρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ / πράξη του Πρύτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 885 (τ.γ )/ και αφορούσε στο διορισμό της Λέ κτορα με θητεία Μαγδαληνής Κροκίδα του Κωνσταντίνου ύστερα από εξέλιξη, σε θέση Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ιδρύματος, διορθώνεται ως προς την ημερομηνία έκδοσης της Πρυτανικής Πράξης, ήτοι από το το εσφαλμένο: 19155/ , στο ορθό 19155/ (Από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Με την υπ αριθμ. 8744/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από την υπηρεσία της μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Κοκκίνου Πλούμη Ζαχαρούλας του Ευαγγέλου με βαθμό Α κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 8746/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης, από την υπηρεσία της μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Κατσιδονιώτη Ελευθερίας του Δημητρίου με βαθμό Α κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμμα τέων από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Με την υπ αριθμ. 8745/ πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτι κών Βιβλίων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατά ξεις διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ σης, από την υπηρεσία του μονίμου υπαλλήλου του Ο.Ε.Δ.Β. Πλούμη Κων/νου του Γεωργίου με βαθμό Α κλάδου ΔΕ Διοι κητικών Γραμματέων από ημερομηνία υποβολής της δεύτερης αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με την υπ αριθμ / απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «Π. & Α. Κυριακού» γίνεται αποδεκτή η αίτηση παραίτησης της Παπαϊωάννου Σωτηρίας του Λάμπρου, μόνιμης υπαλ λήλου του κλάδου TE Νοσηλευτών τριων με Β βαθμό από , λόγω πρόσληψης της ως Αναπληρώτρια στην Α /βάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3528/2007. Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΪΟ» Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 4978/ απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδακείου & Πρωϊου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1034/ (τ.γ ), και αφορά διορισμό υπαλλήλων, παρακαλούμε όπως διορθώνεται το εσφαλμένο Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Φίλιππου, κατηγορία ΔΕ κλάδου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ στο Ορθό Π.Π.Ι. ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΤΑΚΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Φίλιππου, κατηγορία ΔΕ κλά δου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ Ομοίως το εσφαλμένο Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικήτα, κατηγορία ΔΕ κλά δου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ στο ορθό Π.Π. ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ ΚΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικήτα, κατηγορία ΔΕ κλά δου Βοηθ. Ιατρικών & Βιολογ. Εργαστηρίων, Βαθμός Δ. Ο Διοικητικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΤΖΑΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Με την υπ αριθμ. 6817/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων που εκδόθηκε συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις διο ρίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στο Γενικό Νοσο κομείο Κέρκυρας η παρακάτω ακολούθως: α/α Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Κατηγορία, Κλά δος Φορέας, Βαθμός 1. Γκατζοπούλου Ελένη, Παναγιώτης, ΔΕ, Χείριστών Εμφανιστών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ 2. Σουμπάλα Δήμητρα, Σπυρίδων, ΤΕ, Επισκεπτών τρι ών Υγείας, Κ.Υ.Λευκίμμης, Δ. (Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 13058/ ). Με την υπ αριθμ. 8769/ σπόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας της 6ης Υ.Πε.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 9715 Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων που εκδόθηκε συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις διο ρίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στο Γενικό Νοσο κομείο Κέρκυρας ως ακολούθως: α/α Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Κατηγορία, Κλά δος Φορέας, Βαθμός. 1. Δεληκωνσταντή Ελένη, Κων/νος, ΔΕ, Παρασκευα στών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ. 2. Μπαλή Χριστίνα Ελένη, Ιωάννης, ΔΕ, Παρασκευα στών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ. 3. Κοντογιώργη Βασιλική, Αλέξανδρος, ΔΕ, Παρασκευ αστών Γ.Ν. Κέρκυρας, Δ. (Αριθμ. Βεβ. ΥΔΕ/Υπ. Υγ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 13058/ ). Ο Διοικητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» 1. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοικη τή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση της Μιχαλιώτου Κομήτσα Άννας του Κων/νου, σύζυγος Ρίζου Κομήτσα, κλάδου ΠΕ18 Εκπαιδευτικών με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 2. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Φίκα Αικατερίνης του Νικολάου, χήρα Γεωργίου Φίκα κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 3. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙ υπαλληλική σχέση της Παπαστεργίου Μαρίας του Θωμά, σύζυγος Θωμά Τσιαπλέ, κλάδου ΔΕ Δ/κού Οικ/κού με βαθμό Α και 3ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 4. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Τσιρέβελου Καπέλλα Σοφίας του Γεωργίου, σύζυγος Χαράλαμπου Καπέλλα, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτη ση παραίτησης 5. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙ υπαλληλική σχέση της Πονηρού Πασχαλιάς του Ιωάννη, σύζυγος Δημητρίου Σχοινά, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 6ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 6. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική σχέση της Χατζοπούλου Ευτυχίας του Ευαγγέλου, του κλάδου TE Νοσηλευτριών του Κ.Υ. Τυρνάβου του Γ.Ν. Λάρισας με βαθμό Α και 6ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ. 1658/ δεύτερη αίτηση πα ραίτησης 7. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Κακαρδή Γεωργίας του Δημητρίου, σύζυγος Χρήστου Κακαρδή, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 7ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 8. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Μπουρδούκη Ελευθερίας του Λεωνίδα, σύζυγος Βασιλείου Κλειούση, κλάδου TE Ιατρι κών Εργαστηρίων με βαθμό Α και 1ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 9. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Διοι κητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Παραφόρου Βασιλικής του Χρήστου, σύζυγος Αχιλλέα Καούνα, κλάδου TE Δημόσιας Υγιεινής με βαθμό Α και 7ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 10. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του ΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται φτρδίκαια η υπαλληλική σχέση της Κυρίτση Δέσποινας του Σταύρου, σύζυγος Βασιλείου Καραβιδέ, κλάδου ΔΕ Δ/κού Οικ/κού με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 11. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Ριμαγμού Ρήγα Μαρίας του Απο στόλου, σύζυγος Αστερίου Ριμαγμού Ρήγα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λό γους. 12. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Κατσόγιαννου Σταυρούλας του Βαρσάμη, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Β και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. 13. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Γουρζιώτη Αικατερίνης του Κων/ νου, σύζυγος Ηλία Βραγκαλή, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης

8 9716 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ) 14. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Νάτσιου Δροσιάς του Δημητρίου, σύζυγος Γεωργίου Μουτογιάννου, κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών με βαθμό Α και 4ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 15. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Ντίνα Τσιούτρα Μαρίας του Κων/ νου, σύζυγος Κων/νου Ντίνα, κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με βαθμό Γ και 9ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 16. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλλη λική,σχέση της Χαρτοφύλακα Λουκίας του Σπυρίδωνα, σύζυγος Γεωργίου Τερλικάκη, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης 17. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του Δι οικητή του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑ ΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», λύεται αυτοδίκαια η υπαλ ληλική σχέση της Σιαφράκα Παρασκευής του Χρήστου, σύζυγος Γεωργίου Κούρτη, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 5ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αίτηση παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους. 18. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Δρακοπούλου Ιωάννας του Αυ γερινού, σύζυγος Γεωργίου Κουτσικόπουλου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 5ο Μ.Κ. από ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης 19. Με την υπ αριθμ. 2225/ απόφαση του υπαλληλική σχέση της Γκουτζουρέλα Ευσταθίας του Θεοδώρου, σύζυγος Αθανασίου Φαρμάκη, κλάδου TE Νοσηλευτικής με βαθμό Α και 7ο Μ.Κ. από , ύστερα από την υπ αριθμ / δεύτερη αί τηση παραίτησης Ο Διοικητής ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1269 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 1 Νοεμβρίου 2013 Με την υπ αριθ. 18268/16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9335 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1267 1 Νοεμβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Με την υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 129 3 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3868 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ : Πίνακας αποδεκτών «Θ» «ΙΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Β ΚΛΑ ΟΣ/Β1 ΤΜ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑΣ & ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΟΙΝ.: ΕΓΑ/ΓΕΕΘΑ ΕΓ Υ/ΓΕΕΘΑ-ΕΓ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΘ-Γ6Β. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-08-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.81270 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Τηλ : 2132161460,65

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 609 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 94 27 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών... 1» Παιδείας και Θρησκευμάτων... 2 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31467 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3/2013 Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλ λήλων του Υπουργείου Υγείας που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Διορθωτική Απόφαση της υπ' αριθμ. 868/34428/02-11-2011 Απόφασης Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 02/04/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Απόφασης: 308 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Αριθ. Πρωτ. 10394 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΙΟΛΖΛ-ΘΛΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 19/28-12-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 202/2012 Θέμα:«Κατάταξη των υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιακωβάτων 43 11144 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 2132042000 Αθήνα, 13 ΦΕΒ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 892 28 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού... 1» Δημόσιας Τάξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 977 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας............................. 1»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

ΘΕΜΑ: Σύσταση Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.54210 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 759 20 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων......................... 1 Οργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 221 5 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Εξωτερικών............................

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 10433 Πληροφορίες: Α. Μπουρνού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 899 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης............. 1 Οικονομικών............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 263 13 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.......

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 350 17 Απριλίου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αριθμ. Φ.121/74/127535 π.έ./β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 117 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Υγείας... 2» Ναυτιλίας και Αιγαίου... 3 Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α

Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 27-06-2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: -2105- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Δ/ΝΣΗ : ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΈΡΚΥΡΑ, 17 12-2014 Τ.Κ. : 49 100 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε.ΣΥΜΠΟΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ. : 26610-39606/31696 ΦΑΞ : 26610-42335 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 733 27 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Εξωτερικών... 2» Οικονομικών... 3»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 37/18-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 858-37/18-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Επιδημίας HIV/AIDS στους χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στο Κέντρο της Αθήνας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ Ι ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» Ημερομηνία: 03-04-2012 Aρ. Πρωτοκόλλου:. 732 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ. ΧΑΡΛΑΥΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1237 29 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Με την Φ04/19168/4 4 2013 πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet.

Πάτρα, 17-2-2012. Αρ. Πρωτ.:14247/2594. Ταχ. Δ/νση. Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 264 41 Α. Κοσμόπουλος 2613.600113 2610-430683 pedyel@otenet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πάτρα, 17-2-2012 Αρ. Πρωτ.14247/2594 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο

ΓΝΑ ΚΟΡΓΙΑ ΛΕΝΕΙ Ο- ΜΠΕΝ ΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ ΓΝ ΣΠΗΛΙΟ ΠΟΥΛΕΙ Ο Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ Ν.Α&ΔΝ Α ΑΝΔΡΕΑ Σ ΣΥΓΓΡΟΣ ΓΝΑ Η ΠΑΜΜ ΑΚΑΡΙΣ ΤΟΣ ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙ Α ΓΝΑ ΛΑΪΚ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ Ο ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ- ΦΟΡΕΑΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΑ Π.&Α.ΚΥΡΙ ΑΚΟΥ ΓΟΝΚ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ι ΠΑ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜ ΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑ ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙ ΚΗ-ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑ Α ΤΡΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 72 22 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 4 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κασσάνδρας, σύμ φω να με τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 20-2-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 1804 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc

C:\Documents and Settings\NEWPC4\Επιφάνεια εργασίας\για ΑΝΕΒΑΣΜΑ\5134.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Αυγούστου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αρ. πρωτ.: 5134 /Α331 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Σχετ.: 4972 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 475 21 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων... 1» Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ GIS ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Δημήτριος Τσορομώκος, Ζαχαρίας Δερμάτης, Ευγενία Χαραμή, Αθηνά Λαζακίδου Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α

ΑΔΑ: ΒΙΞ9Θ-6ΕΜ. 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α 2η Ορθή επανάληψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 Πληροφορίες : Φ.Οικονόμου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 804 26 Ιουνίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Με την υπ αριθμ. πρωτ. 20134485/2 9 2013 απόφαση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 419 7 Απριλίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. 4313 Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1120 22 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2355 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Εθνι κής Άμυνας που πληρούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-265 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Επιχείρησης Δήμου Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε

Πίνακες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Γρεβενών 1. Πολ/κων Μηχανικών Π.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Γρεβενών «Κώστας Ταλιαδούρης» Ταχ. Κώδικας : 51100 Πληροφορίες : Oλγα Τζήκα Ευθ. Φωτόπουλος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 735 17 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών.............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.......................2»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 901 17 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, για το έτος 2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 04/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠ.ΟΠ Φ.416/205235/12-11-01 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Επαγγελματιών Οπλιτών» (ΦΕΚ Β 1610/5-12-2001) όπως ισχύει σήμερα, μετά την τροποποίησή της με τη Φ.424/35/160822/Σ.2037/19-12-2007 (ΦΕΚ Β 2507/31-12-2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr

ΑΔΑ: Β4Λ1Θ-ΖΟΧ. Πληροφορίες: Χ. Μπαρώ Τηλέφωνο:210-5230295 Fax:210-5237651 E-mail: deyp@yyka.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7β/Γ.Π. 58262 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σχετ. 50057,51119,51130,51344, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 52908,51346,51679,51686,52258,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας

ΘΕΜΑ : Δημοσίευση Προκήρυξης θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Σχετικά : Η υπ αρ. πρωτ. 991/Δ.Σ./22-12-2009 απόφαση-προκήρυξη του Νοσοκομείου μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 22-12 -2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 8636,8637,8638 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 8639,8640,8683 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 8684 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8850/1725

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8850/1725 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Πάτρα, 31-1-2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 8850/1725

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ (1η ΥΠΕ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ" 1 Σύνολο - ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ "Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αργαλαστή 10 /6/13 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 11561 Ταχ.Δ/νση :Αργαλαστή Ταχ.Κώδικας :37006 Πληροφορίες:Α.Σγαρδώνη Τηλέφωνο :2423055659 Fax :2423054575 ΠΡΟΣ: Ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 585 7 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Άμυνας........................ 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Δήμαρχος Αχαρνών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΩΨ8-3ΛΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ήµαρχος Κεφαλλονιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νοµός Κεφαλληνίας Αργοστόλι, 19-3-2012 ήµος Κεφαλλονιάς Αριθ. Πρωτ. : 10250 Αριθ. Απόφασης : 130 Πληροφορίες: Γρ. ηµάρχου Ταχ. /νση : Π. Βαλλιάνου 7 T.Κ : 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6809 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 835 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Προστασίας του Πολίτη.................

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ. 185 34 - Πειραιάς Υπεύθυνη: κα Ε. Καλούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 632 9 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων....... 1 Περιφέρειες.....................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 17 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 296/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 718 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων............................... 1 Υπουργείο Οικονομικών.............................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 400 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βουλή των Ελλήνων... 1 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης... 2» Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛ ΕΡΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΦΟΡΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Θέσεις Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 7 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 8 Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ ΑΤΤΙΚ ΤΕ Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4γ Τηλέφ. (Εσωτ.) 3215 KOIN: ΓΕΣ/ ΙΜΣΠΡΟ/4δ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 13/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 24 του μηνός Ιουλίου 2011. Αριθ. απόφασης 134-13/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1430 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσε ων πολιτικού προσωπικού με σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3589 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδι κασιών και ειδικών δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα