ΑΠΟΦΑΣΗ. Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),"

Transcript

1 Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 635/20 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 13/Α ), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13, παρ. 1 και 7 αυτού, β. τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1649/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικος των Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149/ Α ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1868/1989 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών», τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων» και άλλες διατάξεις»» (ΦΕΚ 230/Α ), καθώς και του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 «Τροποποίηση κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 58/Α ), γ. τις διατάξεις του ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», (ΦΕΚ 235/Α ) όπως ισχύει σήμερα, δ. τις διατάξεις του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 164/τ.Α / ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ιδίως του άρθρου10, ε. τις διατάξεις του Π.Δ. 387/2002 «Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 335/Α ), στ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ /2001 Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1391/Β ), 1

2 ζ.. την Κοινή Απόφαση Αριθ. 2/70092/0022 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών Καθορισμός των αποδοχών και των πρόσθετων απολαβών του ειδικού επιστημονικού και του τακτικού προσωπικού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) (ΦΕΚ 726/Β /2007) και ιδίως τα άρθρα 2 και 7, η. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 512/44/ Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ, όπως ισχύει τροποποιηθείσα με την ΑΠ. 537/76/ Αντικατάσταση μέλους πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την πλήρωση επτά (7) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην ΕΕΤΤ, καθώς και το σχετικό τεύχος προκήρυξης, που αφορά την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων παρ Αρείω Πάγω και τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων παρ Εφέταις, θ. τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις υπό κατάληψη θέσεις και τα στοιχεία των φακέλων που υπέβαλαν, ι. το υπ αριθ. 17 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 που συγκροτήθηκε σε σώμα με την ως άνω υπό στοιχείο (η) ΑΠ. 512/44/ Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την επίσης ως άνω υπό στοιχείο (η) ΑΠ. 537/76/ Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΕΤΤ, το οποίο κατατέθηκε στην ΕΕΤΤ με την από επιστολή της Προέδρου της ως άνω Επιτροπής (αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 49428/ ), και επειδή: 1. Το ως άνω 17 ο Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986, συντάχθηκε στο πλαίσιο συνεδρίασης που έλαβε χώρα στις 23 Ιουνίου 2011 στα γραφεία του ΔΣΑ. 2. Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό, όπου περιέχονται οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων, προτείνονται προς πρόσληψη σε κενές οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή: Α) οι δικηγόροι παρ Αρείω Πάγω: α) Ρέππα Παρασκευή, β) Γιαννοπούλου Αρετή και γ) Μάμαλη Χαρίκλεια, και Β) οι δικηγόροι παρ Εφέταις: α) Κωνσταντινοπούλου Δήμητρα, β) Παπαδάκη Ευαγγελία-Μαρία, γ) Κοντοπούλου Ιωάννα και δ) Καλογεροπούλου Ευγενία. 2

3 3. Στις 20 Νοεμβρίου 2011 απεβίωσε η κα Χαρίκλεια Μάμαλη, η οποία και έχει καταταχθεί τρίτη, ήτοι προσληπτέα στην κατηγορία παρ Αρείω Πάγω. 4. Η επόμενη στην κατάταξη, ήτοι η πρώτη αναπληρωματική, κα Κινινή Ευθυμία, πρέπει να κληθεί να καταλάβει την προκηρυχθείσα θέση. θ. την Εισήγηση αριθ / της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική εισήγηση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, Αποφασίζει: 1. Αποδέχεται το υπ αριθ. 17/2011 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Ν.1649/1986 και την κατάταξη των δικηγόρων όπως περιγράφεται σε αυτό και παρατίθεται στους Πίνακες του συνημμένου στην παρούσα Παραρτήματος. 2. Προσλαμβάνει σε κενές οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή της ΕΕΤΤ: Α) τους δικηγόρους παρ Αρείω Πάγω: α) Ρέππα Παρασκευή, β) Γιαννοπούλου Αρετή και γ) Κινινή Ευθυμία, και Β) τους δικηγόρους παρ Εφέταις: α) Κωνσταντινοπούλου Δήμητρα, β) Παπαδάκη Ευαγγελία-Μαρία, γ) Κοντοπούλου Ιωάννα και δ) Καλογεροπούλου Ευγενία. 3. Ορίζει ότι: i) Η σύμβαση της έμμισθης εντολής λογίζεται καταρτισθείσα με την ανάληψη υπηρεσίας από τους επιλεγέντες δικηγόρους, προϋπόθεση της οποίας είναι η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. ii) Οι προσλαμβανόμενοι δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν υποθέσεις τρίτων που άπτονται θεμάτων αρμοδιότητας της ΕΕΤΤ. iii) Το ύψος της παγίας αντιμισθίας των προσλαμβανομένων ορίζεται σύμφωνα με την υπό στοιχείο (ζ) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. iv) Η ΕΕΤΤ καταβάλλει τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των προσλαμβανομένων στα οικεία ασφαλιστικά Ταμεία κύριας και 3

4 επικουρικής ασφάλισης των Δικηγόρων, από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, όπως αυτή προκύπτει από το Πρακτικό Ανάληψης Υπηρεσίας. v) Η έμμισθη εντολή μπορεί να καταγγέλλεται μόνο για σοβαρό λόγο, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων. 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης των ως άνω επιτυχόντων ή και των αναπληρωτών τους σε περίπτωση μη αποδοχής της προσλήψεώς τους από τους επιτυχόντες. 5. Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στους επιτυχόντες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ Α/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΡΕΠΠΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΜΑΜΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 4. ΚΙΝΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 5. ΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΛΚΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6. ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 8. ΝΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 9. ΑΨΟΚΑΡΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10. ΠΑΠΑΔΑΥΙΔ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 11. ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 12. ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 14. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15. ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4

5 16. ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17. ΣΕΡΓΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ 18. ΠΑΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20. ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21. ΦΩΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 24. ΑΣΠΡΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β - ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΡ ΕΦΕΤΑΙΣ: Α/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 5. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6. ΚΑΠΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 8. ΣΠΥΡΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 9. ΚΑΖΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΔΡΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΠΛΩΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12. ΑΝΔΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13. ΓΙΑΓΚΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 14. ΓΡΟΥΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15. ΚΟΥΣΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 5

6 16. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 17. ΜΕΡΑΚΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18. ΔΕΔΟΥΛΗ-ΛΑΖΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19. ΜΗΤΣΟΛΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 21. ΜΠΑΝΤΗ-ΜΑΡΚΟΥΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 22. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 23. ΣΧΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24. ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 25. ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 26. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 27. ΜΑΤΖΩΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 28. ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29. ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 30. ΔΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 31. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 32. ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΥΛΟΣ 33. ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 35. ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37. ΠΕΠΠΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 38. ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40. ΚΑΡΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 41. ΣΥΣΙΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ 42. ΤΣΙΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 43. ΚΥΤΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ 6

7 44. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 45. ΜΑΛΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 46. ΣΤΟΛΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 47. ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 48. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49. ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 50. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 51. ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ 52. ΓΑΡΓΑΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 53. ΝΤΕΛΗ ΚΕΡΑΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 54. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 55. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56. ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 57. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 58. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΥΡΟΣ 59. ΚΑΘΑΡΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 60. ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 61. ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 62. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΑΛΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 63. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 64. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 65. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 66. ΒΑΡΝΑΒΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 67. ΔΡΟΜΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 68. ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 69. ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 70. ΚΑΡΒΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ 71. ΚΟΥΤΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7

8 72. ΠΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 73. ΔΗΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 74. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 75. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 76. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 77. ΝΟΜΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 78. ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 79. ΚΑΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 80. ΠΡΟΕΣΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 81. ΣΥΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 82. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 83. ΜΥΛΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 84. ΛΑΜΠΑΟΥΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 85. ΝΤΑΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 86. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΑΝΘΗ ΠΑΥΛΟΣ 87. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 88. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 89. ΜΑΚΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 90. ΠΟΝΤΙΦΗΞ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 91. ΖΥΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΜΑΝΘΟΣ 92. ΚΑΝΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 93. ΓΑΛΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 94. ΑΡΤΕΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ 95. ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ 96. ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97. ΝΤΑΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98. ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 8

9 Ο Πρόεδρος Λεωνίδας Ι. Κανέλλος Εσωτερική διανομή: Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 9

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 ο / 1 ης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)/(ΝΠΔΔ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ. : 2/7-1-2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/4/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. 9565 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2009 Ν.3801/2009

31.12.2009 Ν.3801/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.17/09-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2014 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./7812 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 41 31 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-ΦΟΓ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771

ΑΔΑ: ΒΕΖΕΟΡ9Ζ-9ΑΛ. Αθήνα, 04.06.2013 Αρ.Πρωτ.: 24705/771 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 5 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 06 8 Αθήνα Τηλέφωνο : 20 38 98 022 Fax : 20 38 98 058 E-mail : pastrima@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ. 13665/1-12-2014 Απόσπασμα Πρακτικού 68/18-11-2014 Σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π. μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 18 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 15 ης Ιουλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 194/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1320 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ λυ... 1 λυ... 2 λυ... 3 λυ... 4 λυ... 5 λυ... 6 λυ... 7 λυ... 8 λυ... 9 Ανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03

Αθήνα, 19.11.2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΣ/325/03 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Tαχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Ταχ. Κώδικας : 106 81 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 38 98 022 Fax : 210 38 98 058 E-mail : kethi@kethi.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-266

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-266 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 23 7 2009. Αριθμ. Αποφ: 18-266 ΘΕΜΑ : «Λήψη απόφασης για ένταξη του πλεονάζοντος προσωπικού της Αναπτυξιακής Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 253 8 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η

(ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009). Η Μαρούσι, 07-01-2014 Αριθ. ΑΠ.:702/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 536/175/15-10-2009 «Συγκρότηση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της ΕΕΤΤ και ορισμός αρμοδιοτήτων αυτών», (ΦΕΚ 477/ΥΟΔΔ/9-11-2009).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131485 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) Ημ. Απόφασης: 14-07-2011 Α.Π.: 131485 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (πρώην Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ) Λ. Αμαλίας, Αθήνα, Τηλ.: -, Fax:, www.etean.com.gr, e-mail: info@tempme.gr, ΑΔΑ: ΑΣΦΨΧΨΖ-Κ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αλόννησος, 4/07/2014. Αριθμ. Πρωτ.: 856 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ

Αλόννησος, 4/07/2014. Αριθμ. Πρωτ.: 856 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 722 13 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών............................. 1» Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.........................

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1599 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 197 12 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών.............................. 1» Εθνικής Άμυνας........................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ1Ζ-ΜΛΦ. ΘΕΜΑ 3ον

ΑΔΑ: ΒΛΩΛΩ1Ζ-ΜΛΦ. ΘΕΜΑ 3ον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 Απόσπασµα από το αριθ. 14 πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής Θέµα: Κατακύρωση πρακτικού Νο ΙΙΙ Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα