Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα Πληροφορίες : : Μαρία Πετροπούλου Σοφία Ντίντα Τηλέφωνο : Fax : Μαρούσι, Αρ.πρωτ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 186 εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία για το διδακτικό έτος στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Απασχόληση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής» των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 1. Του Ν. 3614/2007 (267Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2860/00 (251Α) «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 2. Του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΕΥΕ) και ειδικότερα το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (152Α) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (141Α). 3. Του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2640/98 (206Α) «περί δημοσίων συμβάσεων που ορίζονται ειδικά από το θεσμικό πλαίσιο του Ειδικού Λογαριασμού». 4. Του άρθρου 50 του Ν. 2413/96 (124Α) με το οποίο συστήθηκε ο Ειδικός Λογαριασμός ΕΥΕ. 5. Του Ν. 2362/1995 (247Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 1/4

2 6. Του Ν. 1566/85 (167Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 7. Του άρθρου 6 παρ.5 του Ν.3255/2004 (138Α) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων». 8. Του άρθρου 9 του Ν.3391/2005 (240/Α) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και άλλες διατάξεις». 9. Των άρθρων 2 και 6 του Ν.3454/2006 (75Α) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις». 10. Του άρθρου 27 του Ν.3475/2006 (146/Α) «Οργάνωση και λειτουργίας της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 11. Του άρθρου 2 του Ν.3687/2008 (159/Α) «Θέματα Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις». 12. Των άρθρων 5, 6 και 9 του Ν.3848/2010 (71Α) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 13. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (98Α), περί «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 14. Του π.δ. 187/2009 (214Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». Β. Τις αποφάσεις: 1. Με αριθμό πρωτ /2008 ΚΥΑ (2665/Β) «Τροποποίηση της υπ αριθμ.10756/2002 ΚΥΑ «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπ.Ε.Π.Θ», όπως ισχύει. 2. Με αριθμό πρωτ. 141/2004 (269Β) ΥΑ «Έγκριση Οδηγού Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΔΒΜΘ». 3. Με αριθμό πρωτ. 329/2005 ΚΥΑ (210Β) η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την ΚΥΑ με αριθμό 845/2003 (1222Β) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο ΥΠΔΒΜΘ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αρ. πρωτ. 4327/ (ΦΕΚ 1387/Β) ΥΑ περί «Τροποποίησης της με αρ.πρωτ. 329/2005 (210 Β/2005) Κοινής Υπουργικής Απόφασης». 4. Με αριθμό πρωτ. 2876/ (2234Β) απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 5. Τις με αρ. πρωτ / , 11533/ και 11534/ Αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», τα Εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Πράξεων και τις τροποποιήσεις αυτών. 6. Τις με αριθμό πρωτ. 4606/ , 4609/ και 4610/ Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα περί Έγκρισης Υλοποίησης με χρήση ιδίων μέσων (Αυτεπιστασία) από τον Δικαιούχο και χωρίς προσφυγή σε εξωτερικό ανάδοχο του Υποέργου 2 με τίτλο «Απασχόληση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής» των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 3» αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τις τροποποιήσεις αυτών. 7. Τη με αρ.πρωτ. 4628/ Απόφαση περί χρήσης του Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας (ΠΕ70 Δασκάλων) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ : 4ΙΚ29-Δ 2/4

3 όλων των κλάδων για το Σχολικό Έτος του ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ, στο πλαίσιο των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Γ. Το με αριθμό πρωτ. Φ.361.1/418/124016/Δ1/ έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Προσδιορισμός αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία και στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα». Δ. Το με αριθμό πρωτ. 33/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» περί επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων ΕΣΠΑ κατά τη μεταβατική περίοδο και το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της Ειδικής Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΔΒΜΘ, όπως ισχύει. Ε. Την από επικαιροποίηση της Πρόσκλησης με αριθμό πρωτ. 4416/ (κωδ. 64) για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Αναμόρφωση νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων», για τις Πράξεις «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα δημοτικά σχολεία» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2, 3. ΣΤ. Την ανάγκη για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Απασχόληση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής» των ανωτέρω Πράξεων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πρόληψη 186 εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων) για να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Απασχόληση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής» των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 1», «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 2» και «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία Άξονας Προτεραιότητας 3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Συγκεκριμένα προσλαμβάνονται 91 εκπαιδευτικοί Καλλιτεχνικών, 54 εκπαιδευτικοί Μουσικής, 37 εκπαιδευτικοί Θεατρικών Σπουδών και 4 εκπαιδευτικοί Δραματικής Τέχνης και τίθενται στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ των περιοχών Α/θμιας Εκπ/σης. Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους και θα υπογραφεί σχετική σύμβαση. ΑΔΑ : 4ΙΚ29-Δ Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Συνημμένα: 1. Πίνακες εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών 2. Πίνακες εκπαιδευτικών Μουσικής 3. Πίνακες εκπαιδευτικών Θεατρικών Σπουδών 4. Πίνακες εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης Άννα Διαμαντοπούλου 3/4

4 Εσωτερική Διανομή : 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Πανάρετου 3. Γραφείο Υφυπουργού κας Ε. Χριστοφιλοπούλου 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ.β. Κουλαϊδή 5. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ.μ.κοντογιάννη 6. Γεν. Δ/νση Δ/νσης Προσ/κού Π.Ε & Δ.Ε 7. Δ/νση Προσ/κού Π.Ε. 8. Δ/νση Προς/κου Δ.Ε. 9. Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης 10. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ ΕΔ 11. Μονάδα Α 12. Μονάδα Β1 13. Μονάδα Δ 4/4

5 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ Σ 1 ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΜΟΡΦΙΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΕΤΗ 0 Β 23 47,456 Πέλλα 2 ΕΣΙΠΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 0 Β ,42 Α Αθηνών 3 ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΑ 0 Β ,27 Α Αθηνών 4 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β ,79 Α Αθηνών 5 ΚΑΡΟΖΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0 Β ,02 Α Θεσσαλονίκης 6 ΓΕΩΡΓΑ ΜΑΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ 0 Β ,304 Α Πειραιά 7 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ ΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Β ,22 Α Αθηνών 8 ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 Β ,79 Α Αθηνών ΧΡΙΣΤΟΦΗ- 9 ΧΡΙΣΤΟΦΙ Η ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β ,585 Α Αθηνών 10 ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 386 9,14 Α Αθηνών 11 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΗΤΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 0 Β 400 8,23 Α Αθηνών ΣΤΑΪΚΟΥ- 12 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΙΑ 0 Β 407 7,75 Γ Αθηνών 13 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΣΕΛΑ 0 Β 443 5,38 Β Αθηνών 14 ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 452 4,74 Πέλλα 15 ΣΤΡΑΒΟΡΑΒ Η ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ- ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ ΣΕΣΙΛΙΑ 0 Β 455 4,13 Α Αθηνών ΧΕΙΛΟΥ ΑΚΗ- 16 ΤΣΕΦΕΡΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β 470 2,203 Α Αθηνών 17 ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΡΟΖΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 0 Β 477 1,92 Α Αθηνών 18 ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β 485 1,32 Πέλλα 19 ΑΝΤΑΡΑΚΗ ΘΗΡΕΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 486 1,08 Κυκλάδες 20 ΛΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0 Β Α Αθηνών 21 ΧΑΝ ΡΙΝΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Β 495 0,44 Α Αθηνών 22 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 0 Γ 3 0 Α Αθηνών 23 ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ Ο ΥΣΣΕΥΣ ΓΚΛΟΡΙΑ 0 Γ 4 0 Α Αθηνών 24 ΚΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 Γ 9 0 Β Αθηνών 25 ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ 0 Γ 10 0 Β Αθηνών 26 ΚΟΥΡΜΠΕΛΗ ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑ ΚΥΡΙΑ 0 Γ 11 0 Β Αθηνών 27 ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 Γ 13 0 Γ Αθηνών 28 ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 Γ 18 0 Β Αθηνών 29 ΚΑΠΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΑ 0 Γ 21 0 Β Αθηνών 30 ΤΕΝΤΟΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Γ 22 0 Β Αθηνών

6 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ Σ 31 ΑΝ ΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ 0 Γ 29 0 Β Αθηνών 32 ΜΙΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 Γ 30 0 Β Αθηνών ΗΜΗΤΡΑ- 33 ΣΥΜΒΟΥΛΙ ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0 Γ 34 0 Β Αθηνών 34 ΓΚΟΥΜΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΛΕΜΟΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΠΙΣ 0 Γ 35 0 Γ Αθηνών 35 ΤΟΥΡΜΟΥΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ 42 0 Β Αθηνών ΕΣΠΟΙΝΑ - 36 ΣΧΟΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ 44 0 Α Ανατ. Αττικής 37 ΑΣΤΕΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ 47 0 Γ Αθηνών 38 ΖΙΩΓΑ ΠΩΛΙΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 Γ 49 0 Γ Αθηνών 39 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΥ ΜΕΡΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 0 Γ 56 0 Α Ανατ. Αττικής 40 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ 57 0 Γ Αθηνών 41 ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ 0 Γ 62 0 Γ Αθηνών 42 ΜΑΝΤΖΟΥΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΙΟΣ ΕΣΠΟΙΝΑ 0 Γ 64 0 Γ Αθηνών 43 ΓΩΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗ 0 Γ 66 0 Αχαία 44 ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ 0 Γ 71 0 ωδεκάνησα 45 ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 0 Γ 75 0 Α υτ. Αττικής 46 ΧΑΡΑΝΤΩΝΗ ΡΩΞΑΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Γ 77 0 Γ Αθηνών 47 ΠΟΡΠΟ Α ΜΟΛΥΒΙΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 0 Γ 78 0 Α Ανατ. Αττικής 48 ΣΚΟΥΛΟΥ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 0 Γ 79 0 Α Ανατ. Αττικής ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 49 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΙ ΟΥ ΛΥ ΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 Γ 81 0 Α Ανατ. Αττικής 50 ΓΡΙΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 0 Γ 85 0 Α Ανατ. Αττικής 51 ΠΑΦΙΛΗ ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 Γ 86 0 Β Ανατ. Αττικής 52 ΠΑΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 Γ 91 0 Αιτωλοακαρνανία 53 ΑΥ ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΝΑ 0 Γ 92 0 Α Ανατ. Αττικής 54 ΑΟΥΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 55 ΠΑΣΧΑΛΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 56 ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 57 ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 58 ΚΑΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ 0 Γ Β Ανατ. Αττικής 59 ΡΟΜΠΙΕ ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑ 0 Γ Α υτ. Αττικής 60 ΕΤΟΡΑΚΗ-ΝΤΟΓΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΓΑ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής

7 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝ ΟΣ Σ 61 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ ΩΡΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΑ 0 Γ Ηλεία 62 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0 Γ Ηλεία 63 ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΟΦΙΑ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 64 ΑΡΕΤΑΙΟΥ ΛΙΛΙΑΝΑ- ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥ ΙΑ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 65 ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΜΥΡΟΦΟΡΑ 0 Γ Σέρρες 66 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Γ Β Ανατ. Αττικής 67 ΤΣΟΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 68 ΤΖΙΩΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 Γ Α Αρκαδία 69 ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 Γ Φωκίδα 70 ΤΣΙΤΙΡΙ ΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 71 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΦΑΝΗ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 72 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑ 0 Γ Ροδόπη 73 ΜΥΣΤΑΚΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 74 ΖΩΪ ΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΑ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 75 ΜΑΡΚΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΛΥΚΑ 0 Γ Εύβοια ΙΩΑΝΝΗΣ 76 ΟΥΖΕΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 77 ΣΤΡΑΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 78 ΧΑΡΑΒΙΤΣΙ ΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 0 Γ Φλώρινα 79 ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 0 Γ Α Θεσσαλονίκης 80 ΝΤΕΜΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΩ 0 Γ Β Θεσσαλονίκης 81 ΕΡΒΕΝΗ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΦΡΑΞΙΑ 0 Γ Γ Θεσσαλονίκης 82 ΡΕΜΟΥΝ ΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Γ Αιτωλοακαρνανία 83 ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ 0 Γ Α Ανατ. Αττικής 84 ΟΥΖΕΝΑΚΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 Γ Β Ανατ. Αττικής 85 ΣΑΒΒΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΛΙΟΠΗ 0 Γ Σέρρες 86 ΛΙΝΑΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 Γ Κιλκίς 87 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 0 Γ Χανιά 88 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ 0 Γ Β Ανατ. Αττικής 89 ΓΚΡΑΜΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝ-ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΒΑΣΙΛΕ ΒΙΟΡΙΚΑ 0 Γ Β Ανατ. Αττικής 90 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ Αιτωλοακαρνανία 91 ΑΜΟΙΡΙ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑ 0 Γ Πέλλα

8 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Σ 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 0 Β ,29 Α Πειραιά 2 ΤΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΡΟΠΗ 0 Β ,83 Α Αθηνών 3 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β ,314 Α Αθηνών 4 ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β ,17 Α Αθηνών 5 ΓΥΡΑ ΜΑΡΙΝΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΙ ΡΑ 0 Β ,32 Β Αθηνών 6 ΤΣΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 0 Β ,31 Α Μαγνησίας 7 ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β ,803 Α Λάρισας 8 ΤΑΠΕ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 0 Β ,93 Σέρρες 9 ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΑ 0 Β ,67 Α Πειραιά 10 ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β ,25 Α Αθηνών 11 ΠΑΥΛΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΥΛΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β ,17 Β Αθηνών 12 ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΣ ΑΝ ΡΕΑΝΗ 0 Β ,05 Α Αθηνών 13 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 0 Β ,04 Β Αθηνών 14 ΤΖΑΝΕΤΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 0 Β ,76 Α Αθηνών 15 Α Η ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 0 Β ,88 Κιλκίς 16 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 Β ,5 Α Αθηνών 17 ΜΩΥΣΙΑ ΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΑΝΘΙΑ 0 Β ,38 Α Αθηνών 18 ΚΑΝΙ ΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 373 9,42 Πιερία 19 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΛΓΑ 0 Β 376 9,267 Α υτ. Αττικής 20 ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 0 Β 381 9,09 Α Πειραιά 21 ΜΙΧΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 0 Β 382 9,03 Αιτωλοακαρνανία 22 ΚΟΣΜΙ ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΑΣΙΑ 0 Β 383 9,01 Πιερία 23 ΓΙΑΚΟΥΣΤΙ ΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΗΤΡΑ 0 Β 395 8,317 Πιερία 24 ΜΟΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΣΧΟΣ ΑΝΝΑ 0 Β 400 8,107 Α Αθηνών 25 ΠΑΣΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 401 8,04 Γ Αθηνών 26 ΤΣΑΚΜΑΚΙ ΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 0 Β 402 7,96 Γ Αθηνών 27 ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΕΥΣΕΒΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 404 7,9 Πιερία 28 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΛΕΩΝΙ ΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗ 0 Β 405 7,85 Μεσσηνία 29 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΝΑ 0 Β 406 7,846 Γ Αθηνών 30 ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΑΡΘΕΝΙΑ 0 Β 407 7,76 Α Πειραιά

9 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Σ 31 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 0 Β 408 7,75 Γ Αθηνών 32 ΣΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΥΣΙΚΑ 0 Β 409 7,66 Χανιά 33 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΗΜΗΤΡΑ ΑΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 410 7,611 Ρέθυµνο 34 ΧΑΪ ΕΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ 0 Β 411 7,57 Γ Αθηνών Α Ανατ. 35 ΚΟΥΣΤΑ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΣΠΟΙΝΑ 0 Β 414 7,354 Αττικής 36 ΑΝ ΡΙΑΝΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 Β 416 7,28 Α Ανατ. Αττικής 37 ΚΑΡΑΤΣΙΒΟΥ Η ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ 0 Β 417 7,25 ωδεκάνησα 38 ΨΩΜΑ ΡΑΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 Β 418 7,1 Α Πειραιά 39 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Β 419 7,03 Γ Αθηνών 40 ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Β 420 6,85 ωδεκάνησα Α Ανατ. 41 ΒΑΖΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΙΩ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΑΝ ΡΙΑΝΑ 0 Β 421 6,84 Αττικής 42 ΗΜΗΤΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 0 Β 422 6,76 Α Ανατ. Αττικής 43 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΙΟΡΕΤΤΑ 0 Β 424 6,63 Γ Αθηνών 44 ΠΑΠΑΣ ΝΕΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΣΠΟΙΝΑ 0 Β 425 6,63 Α Πειραιά 45 ΠΑΤΚΟΥ ΩΡΑΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 0 Β 426 6,63 Γ Αθηνών ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ - 46 ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΛΕΝΗ 0 Β 428 6,59 Γ Αθηνών 47 ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ- ΧΛΟΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 0 Β 429 6,56 Γ Αθηνών 48 ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 Β 430 6,54 Γ Αθηνών 49 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΠΙΣ 0 Β 431 6,51 Ηράκλειο 50 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΜΟΝΙΑ 0 Β 432 6,46 Κυκλάδες 51 ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Β 433 6,454 Χανιά ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- 52 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 0 Β 434 6,44 Ηράκλειο 53 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 0 Β 436 6,15 Εβρος 54 ΜΠΟΥΣ ΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΝΑ 1 Β 444 5,69 Γ Αθηνών

10 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Σ 1 ΒΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΟΥΛΙΑ 0 Β ,82 Τρίκαλα 2 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΝΑ 0 Β ,769 Τρίκαλα 3 ΤΣΙΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0 Β Α Αθηνών 4 ΙΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ 0 Β ,64 Α Αθηνών 5 ΜΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0 Β 314 8,74 Α Αθηνών 6 ΣΠΑΘΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 0 Β 316 8,63 Α Αθηνών 7 ΦΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 0 Β 321 8,31 Α Αθηνών 8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 Β 357 5,76 Α Αθηνών 9 ΤΑΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 Β 359 5,64 Β Αθηνών 10 ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ 0 Β 360 5,6 Α Αθηνών 11 ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΛΑΣΙΑ 0 Β 372 4,78 Γ Αθηνών 12 ΜΟΥΚΟΥΛΗ ΘΕΟ ΩΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 Β 379 4,34 Α Λάρισας 13 ΜΗΤΣΑΝΗ ΦΑΙ ΡΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΜΗΤΡΑ 0 Β 381 4,05 Β Αθηνών 14 ΚΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΣΠΩ 0 Β 397 2,74 Β Αθηνών 15 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 0 Β 400 2,51 Α Θεσσαλονίκης 16 ΣΥΜΕΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝ ΡΕΑΣ ΟΛΓΑ 0 Β 407 2,31 Β Αθηνών 17 ΜΑΥΡΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕΥΘ 0 Β 411 2,05 Β Αθηνών 18 ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ 0 Β 423 1,59 Α Θεσσαλονίκης 19 ΛΙΑΠΤΣΗ ΑΝΕΤΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΓΕΝΙΑ 0 Β 426 1,54 Γ Θεσσαλονίκης 20 ΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 1 Β 431 1,417 Φωκίδα 21 ΕΜΕΣΤΙΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟ ΠΕΛΑΓ 0 Β 437 1,33 Β Αθηνών 22 ΠΑΖΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0 Γ 29 0 Αχαία 23 ΜΟΥΧΑΣΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΙ Ω 0 Γ 30 0 Αχαία 24 ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟ ΩΡΑ 0 Γ 45 0 Αιτωλοακαρνανία 25 ΘΕΟ ΩΡΑΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ 57 0 Β Θεσσαλονίκης 26 ΓΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΕΤ-ΘΕΟ ΩΡΑ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΣΙΡΠΑ-ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0 Γ 80 0 Αιτωλοακαρνανία 27 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΑ 0 Γ Β Θεσσαλονίκης 28 ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΡΤΕΜΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0 Γ Αιτωλοακαρνανία 29 ΣΚΟΥΡΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 Γ Ηράκλειο 30 ΤΣΑΜΙ ΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΡΚΑ ΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ Φθιώτιδα 31 ΚΥΡΓΙΑΦΙΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΝΟΥΛΑ 0 Γ Πιερία

11 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Σ 32 ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΝΑ 0 Γ Πιερία 33 ΡΗΓΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΣΠΟΙΝΑ 0 Γ Αιτωλοακαρνανία 34 ΤΕΡΝΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΘΩΜΑΪΣ ΑΡΙΣΤΕΙ ΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 0 Γ Αιτωλοακαρνανία 35 ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ 0 Γ Ρέθυµνο 36 ΖΗΡΙ ΟΥ ΑΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 0 Γ Ροδόπη 37 ΚΑΝΟΝΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΣΟΦΙΑ 0 Γ Κιλκίς ΑΔΑ : 4ΙΚ29-Δ

12 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΛΕΚΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Σ 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 Β 17 26,716 Πιερία 2 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 Β 34 4,85 Α Αθηνών 3 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 Β 36 2,91 Β Αθηνών 4 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 0 Γ 16 0 Αιτωλοακαρνανία

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Αθήνα, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ9-12Φ. υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ89-Λ6Π ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4Τ89-Λ6Π ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Ξενοφώντος 15 Α, 105 57 ΑΘΗΝΑ e-mail : eye-ypepth@mou.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09 A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09 A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερµανικής Γλώσσας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης Panhellenischer Deutschlehrerverband www.deutsch.gr ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09 A/A ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΜΗ ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕ ΕΝ/ΚΑ) Μονάδα Β1 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2. Βαθμός Προτερ.

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Λαμία, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./ 5742 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688

Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013. Αριθ.Πρωτ.: 10822/Α1-7688 Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πειραιάς, 12 Νοεµβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & Ι ΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΛ99-ΜΙΘ. Λαμία, 10-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Φ.αποφ./6594 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012» E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα