5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : , Μαρούσι Ιστοσελίδα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 8875 Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ υπ αριθμ. 2 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». (Αρ. Διακ. 03/2014) ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 7734/ ερώτημα της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» 2. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 3808/ ερώτημα της εταιρείας «AlfaVAD Α.Ε.» 3. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8000/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.B.E.» 4. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8106/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.B.E.» 5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.B.E.» 6. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8322/ ερώτημα της εταιρείας «GLOBO Technologies SA» 7. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8335/ ερώτημα της εταιρείας «GLOBO Technologies SA» 8. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8338/ ερώτημα της εταιρείας «INFOLAB Ltd» 9. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8576/ ερώτημα της εταιρείας «DIVITEC SA» 10. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8700/ ερώτημα της εταιρείας «INTERACTIVO Technologies ΜΕΠΕ» 11. Λοιπές διευκρινήσεις Σε ότι αφορά τα Τεύχη Προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Αρ. Διακ. 03/2014) και με βάση τα ως άνω ερωτήματα που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ανάδοχους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Μονάδα Γ 03/2014 1/16

2 Ερώτημα 1 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν θα υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης κατά τις χρονικές περιόδους εξετάσεων (ενδοσχολικές, πανελλήνιες), όπως και κατά το διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές (π.χ. Πάσχα, καλοκαίρι, κ.τ.λ.). Διευκρίνηση 1 : Εγκαταστάσεις εξοπλισμού και εκπαιδεύσεις προσωπικού δεν γίνονται την περίοδο πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και στις περιόδους που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για την παραλαβή και την εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση και σε ότι αφορά τους χρόνους επίδειξης λειτουργικότητας του εξοπλισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας προβλέπεται η συνεννόηση του Αναδόχου με την τοπική Επιτροπή Παραλαβής Σχολικής Μονάδας. Ερώτημα 2 : Επικυρωμένα αντίγραφα Παρακαλούμε διευκρινίσετε αν ισχύουν στον παρόντα διαγωνισμό οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ) περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων αντιγράφων. Διευκρίνηση 2 : Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ). Σημειώνεται ότι ο ως άνω Νόμος δεν ισχύει για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Ερώτημα 3 : Στο έντυπο με Αριθ. Πρωτ.: 6288/ , (ΑΔΑ : 6ΜΤΓ9-ΠΒΡ), σελίδα 5, αναφέρεται ότι η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 24/9/14 και ώρα 10:30. Σύμφωνα με το με Αριθ. Πρωτ.: 6393/27/6/2014 έντυπο (ΑΔΑ:ΨΣΦΡ9-Ω1Ω), σελίδα 98, η αποσφράγιση προσφορών αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί την 24/9/14 και ώρα 9:30. Διευκρίνηση 3 : Με την με αρ. πρωτ. 8302/ (ΑΔΑ : Β25Ι9-Λ5Ψ) Απόφαση του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και αντίστοιχα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 8303/ (ΑΔΑ : 7ΦΦΚ9-Θ7Δ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 581/ΔΔΣ/ , δόθηκε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών για την Τετάρτη, και ώρα 15:00 μ.μ., καθώς και της ημερομηνίας Διενέργειας του Διαγωνισμού για την Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ., αντίστοιχα. Ερώτημα 4 : Α.4.1. Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Μονάδα Γ 03/2014 2/16

3 Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή των φάσεων του Έργου. Α.3.7. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Έναρξη Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας: Κατ ελάχιστον 60 μήνες μετά την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν η παρεχόμενες εγγυήσεις θα αφορούν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή ανά φάση (π.χ. Φάση 1 Το+3μήνες -> εγγύηση Το+3μήνες+5έτη) ή σε διάστημα πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου, ήτοι Το+11μήνες+5έτη. Διευκρίνηση 4 : Με βάση τα άρθρα Α.3.7 και Α.4.1 της Προκήρυξης, η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης είναι αυτή της οριστικής παραλαβής εξοπλισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ενώ η περίοδος εγγύησης λήγει σε 5 έτη (60 μήνες) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κάθε Φάσης. Κατά συνέπεια ισχύει η πρώτη αναφερόμενη στο ως άνω ερώτημα περίπτωση (Τν+3μήνες+5έτη για το πρώτο εγκαθιστάμενο σύστημα στο πλαίσιο μιας φάσης και αντίστοιχα Τν+0μήνες+5έτη για το τελευταίο εγκαθιστάμενο σύστημα στο πλαίσιο μιας φάσης, όπου Τν η ημερομηνία έναρξης κάθε μιας από τις 3 φάσεις) Ερώτημα 5 : Συμμετοχή στο διαγωνισμό Μπορεί ο ίδιος διαγωνιζόμενος να συμμετέχει σε διαφορετικά Lots με διαφορετικά σχήματα διαγωνιζομένων; Για παράδειγμα, μπορεί η εταιρία Α να συμμετέχει στο Lot 1 αυτοτελώς, ενώ στο LOT 2 ως ένωση/κοινοπραξία με την εταιρία Β; Διευκρίνηση 5 : Με βάση το άρθρο Β.2.2 της Διακήρυξης - Αποκλεισμός Συμμετοχής -, «αποκλείονται όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων ανά Τμήμα (Lot)», ένας διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικά σχήματα, εφόσον αυτά συμμετέχουν σε διαφορετικά τμήματα (Lot) του έργου. Ερώτημα 6 : Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών Δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα υφίστανται πολλές, αντικρουόμενες μεταξύ τους, αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία ικανοποιούν την απαίτηση περί δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε μονοσήμαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες. Διευκρίνηση 6 : Μονάδα Γ 03/2014 3/16

4 Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν «Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.» Ερώτημα 7 : Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην ενότητα «Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και συγκεκριμένα στον Πίνακα «Περιγραφή Δικαιολογητικού», σημείο «Α/Α 9», παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα περιγραφόμενα ως «Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα» και «κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα» που συνοδεύουν τα βιογραφικά σημειώματα, αφορούν το σύνολο της Ομάδας Έργου δεδομένου του γεγονότος πως αυτή θα συμπεριλαμβάνει και σειρά τεχνικών ή εργατών ανά την Επικράτεια ή μόνο τα 4 βασικά στελέχη της Ομάδας έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Α και στην Ενότητα Β ii. Διευκρίνηση 7 : Αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος που θα δηλωθεί στην Ομάδα Έργου. Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από τα 4 βασικά στελέχη που αναγράφονται στην παράγραφο Β ii, σημείο 3 και για τα οποία έχουν προσδιοριστεί οι ελάχιστες απαιτήσεις. Για τυχόν υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου, που θα δηλωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφα όπου σε συνδυασμό με το βιογραφικό τους θα τεκμηριώνουν την ικανότητα διεκπεραίωσης του συγκεκριμένου ρόλου. Για αυτούς τους ρόλους που δεν έχουν τεθεί ελάχιστες προϋποθέσεις, η ικανότητα τεκμηριώνεται, είτε από τυπικά προσόντα (τίτλος σπουδών), είτε από ουσιαστικά (αντίστοιχη προϋπηρεσία). Ερώτημα 8 : Στο Μέρος Β, κεφάλαιο Β.2.3, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πεδίο 9 του πίνακα, «ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας» ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ζητείται, όμως, στο 2 και 3, Πίνακας των υπαλλήλων του Υποψηφίου Αναδόχου και Πίνακας εξωτερικών συνεργατών του Υποψηφίου αναδόχου, αντίστοιχα. Παρακαλώ διευκρινίστε το κατά πόσο οφείλουμε να συμπληρώσουμε και Πίνακα για τον Υπεργολάβο. Διευκρίνηση 8 : Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο α/α 9 της ενότητας «Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σχετικά με τα Μέλη της Ομάδας Έργου : ο Πίνακας 2 συμπληρώνεται με τους υπαλλήλους του υποψηφίου αναδόχου, που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και ο Πίνακας 3 με τους εξωτερικούς Μονάδα Γ 03/2014 4/16

5 συνεργάτες (είτε αυτοί προέρχονται από τυχόν Υπεργολάβους, είτε όχι) που συμμετέχουν επίσης στην Ομάδα Έργου. Ερώτημα 9 : Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις/Διευκρινίσεις Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης Ειδικότερα, τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από χώρες του Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποίηση Apostille (για χώρες που ισχύει το σχετικό Νομικό Πλαίσιο). Παρακαλώ διευκρινίσετε τι απαιτείται τόσο για τα δημόσια έγγραφα, όσο και για τις δηλώσεις (ιδιωτικά έγγραφα) προερχόμενα από χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η επισημείωση της Χάγης (Apostille) - - Επίσης, αν τα ανωτέρω αφορούν και σε έγγραφα πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικά ISO, CE, RoHS, WEEE, κ.τ.λ. (εάν, δηλαδή, απαιτείται να είναι και αυτά επίσημα επικυρωμένα και μεταφρασμένα). Διευκρίνηση 9 : Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.5. της Προκήρυξης: «Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από χώρες του Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποίηση Apostille (για χώρες που ισχύει το σχετικό Νομικό Πλαίσιο).» Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν επίσημη επικυρωμένη μετάφραση. Ερώτημα 10 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών αθροιστικά των τριών (03) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ( ) μεγαλύτερο από το ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) του προϋπολογισμού του κάθε υπό ανάθεση τμήματος του Έργου που συμμετέχει. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν στην ανωτέρω απαίτηση ο προϋπολογισμός νοείται με ή χωρίς το Φ.Π.Α. Διευκρίνηση 10 : Σύμφωνα με το άρθρο Β1.2. της Προκήρυξης ο προϋπολογισμός του κάθε υπό ανάθεση τμήματος του Έργου υπολογίζεται χωρίς το Φ.Π.Α. Ερώτημα 11 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει κατά τα πέντε (5) τελευταία ( ) συν το τρέχον, έτη, έργα με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου (π.χ. προσωπικοί ή φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λπ.) ή διαδραστικών συστημάτων, ή παροχή συναφών υπηρεσιών έργων πληροφορικής, με συνολικό αθροιστικά συμβατικό προϋπολογισμό Μονάδα Γ 03/2014 5/16

6 τουλάχιστον το πενήντα επί τοις εκατό (50%), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του προϋπολογισμού ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τμήμα (Lot) που συμμετέχει. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν γίνεται αποδεκτή, πέρα των προαναφερομένων και η εμπειρία από την προμήθεια (πωλήσεις) εξοπλισμού πληροφορικής (π.χ. smartphones, tablets, συσκευές πλοήγησης, κ.τ.λ.) και αν ναι ποια θεωρούνται ικανά αποδεικτικά στοιχεία (όπως για παράδειγμα ισοζύγια) (βλέπε σχετικά και τις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για το συγκεκριμένο διαγωνισμό) Διευκρίνηση 11 : Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β.2.6 και στο πλαίσιο των αναφερόμενων έργων με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου (π.χ. προσωπικοί ή φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λπ.) ή διαδραστικών συστημάτων ή παροχή συναφών υπηρεσιών έργων πληροφορικής, γίνεται αποδεκτή και εμπειρία που προέρχεται από πωλήσεις λιανικής ή/και χονδρικής εξοπλισμού πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Αναφορικά με τα ικανά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής παρ.8, σημείο 5, η εμπειρία από ιδιωτικά έργα αποδεικνύεται με σχετική δήλωση του πελάτη ή του ίδιου του υποψηφίου αναδόχου. Ερώτημα 12 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσον αφορά στη απαιτούμενη εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου και κυρίως των Υπεύθυνου Έργου (projectmanager), Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου (deputyprojectmanager), του Τεχνικού Υπεύθυνου Έργου (technicalmanager) και του Υπεύθυνου Επιμόρφωσης (trainingmanager), παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται επαρκή, δεδομένου ότι σε πολλά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα Πληροφορικής, δεν αποτελεί συνήθη πρακτική η χορήγηση ατομικών βεβαιώσεων απασχόλησης στα στελέχη της ομάδας έργου. Επίσης, πως αποδεικνύεται η εμπειρία στελεχών (μισθωτών ή με ΑΠΥ) της εταιρίας για «εσωτερικά» έργα (π.χ. ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση νέων προϊόντων, διεύθυνση τμήματος service, helpdesk, κ.τ.λ.); Διευκρίνηση 12 : Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας που επικαλείται το υποψήφιο μέλος της Ομάδας Έργου στο βιογραφικό του, είναι απαραίτητη η βεβαίωση του εκάστοτε εργοδότη, με αναφορά στο έργο, τη συμμετοχή του υποψηφίου μέλους σε αυτό καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησής του. Εναλλακτικά, γίνεται δεκτή και η απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας/προϋπηρεσίας μέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου μέλους, στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και οι λόγοι που το μέλος δεν προσκομίζει τις συγκεκριμένες βεβαιώσεις από εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα εξακριβώσει τα στοιχεία που αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση. Ερώτημα 13 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής τίτλοι σπουδών ξένων πανεπιστημίων, αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών Μονάδα Γ 03/2014 6/16

7 Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν η ανωτέρω απαίτηση αφορά και σε μεταπτυχιακούς τίτλους από πανεπιστήμια της Ε.Ε. και εάν υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασής τους από Έλληνα δικηγόρο. Διευκρίνηση 13 : Σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο», η αρμοδιότητα του Υπ. Εξ. για τη μετάφραση εγγράφων δεν είναι αποκλειστική και επιτρέπεται, να ληφθεί υπόψη από τις δημόσιες αρχές και μετάφραση από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2, εδ. γ) του ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208 Α) «Κώδικας Δικηγόρων». (Γνωμ. ΝΣΚ 479/97 και 426/75). Ερώτημα 14 : Τεχνικά φυλλάδια Β.3.2. Περιεχόμενο Προσφορών Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Β Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Ο ανωτέρω φάκελος, επιθυμητό είναι να περιέχει την Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD μη επανεγγράψιμο), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων. Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν απαιτείται ή όχι η υποβολή έντυπων τεχνικών φυλλαδίων. Επίσης : Στο Μέρος Β, κεφάλαιο Β.3.2, «Περιεχόμενο Προσφορών», τα Τεχνικά Φυλλάδια είναι εφικτό, για οικολογικούς λόγους, να είναι μόνο σε CD και να μην τυπωθούν καθόλου ούτε στο Πρωτότυπο ούτε στο Αντίγραφο της Προσφοράς? Διευκρίνηση 14 : Σύμφωνα με το κεφάλαιο Β.3.2 «Περιεχόμενο Προσφορών» και το άρθρο Β «Περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνική Προσφορά» του Μέρους Β της προκήρυξης, τα τεχνικά φυλλάδια στην πρωτότυπη τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται και σε έντυπη μορφή. Στο αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς μπορούν (τα τεχνικά φυλλάδια) να περιλαμβάνονται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ερώτημα 15 : Πίνακες συμμόρφωσης Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Μονάδα Γ 03/2014 7/16

8 Δεδομένου ότι κάποια τεχνικά φυλλάδια παρέχονται σε μη επεξεργάσιμη μορφή, για λόγους προστασίας του περιεχομένου τους, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον προτεινόμενο τρόπο κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης. Διευκρίνηση 15 : Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης των Πινάκων συμμόρφωσης που αναγράφονται στην παράγραφο Β του άρθρου Β «Περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνική Προσφορά» του Μέρους Β της προκήρυξης, στην πρωτότυπη τεχνική προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, επί της οποίας θα εφαρμοστούν τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με την συμπλήρωση των παραπομπών. Ερώτημα 16 : Στην παράγραφο Β της διακήρυξης (Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»), αναγράφεται: Αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί το δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού Λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των δειγμάτων, είναι αδύνατον να τυλιχθούν όλα μαζί ενιαία με την τεχνική προσφορά. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα δείγματα μπορούν να συσκευαστούν και να τυλιχθούν χωριστά από την τεχνική προσφορά και επίσης ότι είναι δυνατόν να συσκευασθεί και να τυλιχθεί κάθε είδος ξεχωριστά και όχι όλα μαζί. Διευκρίνηση 16 : Το δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού θα συσκευασθεί χωριστά από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου και η συσκευασία του, είτε πρόκειται για ένα τεμάχιο, είτε για περισσότερα, θα πρέπει να αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο Β (σελ. 58 του Μέρους Β ) της Προκήρυξης. Στο ίδιο άρθρο και ειδικά σε ότι αφορά τα δείγματα αναφέρεται ότι αυτά θα παραλαμβάνονται (χωριστά) κατά την υποβολή των προσφορών από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης και θα φυλαχθούν σε χώρο του ΥΠΑΙΘ, υπ ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής. Ερώτημα 17 : Η προσφορά θα πρέπει να γίνει για το κάθε LOT ξεχωριστά? Αν ναι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την προμήθεια antivirus λογισμικού για το κάθε LOT? Διευκρίνηση 17 : Στο τεύχος B, παρ. Β1.1 της διακήρυξης αναγράφεται : «Γίνονται δεκτές Προσφορές για κάθε Τμήμα, ΧΩΡΙΣΤΑ. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος Τμήματος. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ΕΝΙΑΙΑ το σύνολο του Έργου ή προσφορές που αντιμετωπίζουν ΕΝΙΑΙΑ περισσότερα του ενός Τμήματα». Στο τεύχος Β, παρ. Β1.2. αναφέρεται ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος (lot). Αντίστοιχα, οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων υποβάλλονται με βάση τους Οικονομικούς Πίνακες ανά Τμήμα (Ενότητα C.4 του Μέρους C της Προκήρυξης). Μονάδα Γ 03/2014 8/16

9 Ερώτημα 18 : IWB 1.7 Συλλογή & Ανακύκλωση συμμόρφωση (κατασκευαστή, αντιπροσώπου ή εισαγωγέα) με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU (WEEE) Η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE αρκεί να καλύπτεται από το διαγωνιζόμενο αντιπρόσωπο-εισαγωγέα ή απαιτείται και για τον κατασκευαστή; Διευκρίνιση 18: Η «Συλλογή & Ανακύκλωση συμμόρφωση (κατασκευαστή, αντιπροσώπου ή εισαγωγέα) με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU (WEEE)», IWB 1.7 του πίνακα συμμόρφωσης, Μέρος C, πρέπει να πιστοποιείται με δήλωση είτε του κατασκευαστή, είτε του αντιπροσώπου, είτε του εισαγωγέα. Ερώτημα 19 : IWB 2.12 Αντιθαμβωτική επιφάνεια (AntiGlare ή LowGlare) Απαιτείται κάποια ιδιαίτερη πιστοποίηση για την κάλυψη της συγκεκριμένης προδιαγραφής; Διευκρίνιση 19: Η απαίτηση για «αντιθαμβωτική επιφάνεια (Antiglare ή LowGlare)» - Προδιαγραφή IWB 2.12 του πίνακα συμμόρφωσης, Μέρος C, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το επισυναπτόμενο στην τεχνική προσφορά φυλλάδιο του διαδραστικού πίνακα. Ερώτημα 20 : IWB 2.14 Να συνοδεύεται με εγκατεστημένα στο πλαίσιο του πίνακα ή αναρτημένα αμφίπλευρα αυτού, στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα ηχεία. Τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα & να καλύπτονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θεωρούμε τον περιορισμό τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του πίνακα, υπερβολικό και τεχνολογικά και πρακτικά ανούσιο. Με την λογική αυτή θα έπρεπε, για παράδειγμα, για τους φορητούς υπολογιστές να ζητείται ο επεξεργαστής να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπολογιστή. Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην δέουσα διόρθωση. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν μπορεί τα ηχεία να είναι επίτοιχα, αναρτώμενα αμφίπλευρα του πίνακα. Παρακαλούμε προσδιορίστε τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη της απαίτησης τα ηχεία να είναι «στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα» Διευκρίνιση 20: Σύμφωνα με την απαίτηση IWB 2.14 του πίνακα συμμόρφωσης, μέρος C της διακήρυξης, απαιτείται: «Να συνοδεύεται με εγκατεστημένα στο πλαίσιο του πίνακα ή αναρτημένα αμφίπλευρα αυτού, στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα ηχεία. Τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα & να καλύπτονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.» Η προδιαγραφή ορίζει πως τα ηχεία θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα, ώστε είτε να περιλαμβάνονται είτε να προσαρτώνται στο πλαίσιο του πίνακα (αμφίπλευρα αυτού καθώς θα είναι στερεοφωνικά). Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα μεταξύ των δύο Μονάδα Γ 03/2014 9/16

10 στοιχείων, καθώς τα ηχεία κουμπώνουν στις υποδοχές του πίνακα ή περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού, εξαλείφοντας την ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις στην τοιχοποιία των αιθουσών, περιορίζοντας την απαραίτητη καλωδίωση των ηχείων (ρεύματος, ήχου) στο ελάχιστο δυνατό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ηχείων αναγράφονται στα φυλλάδια (φυλλάδιο χαρακτηριστικών, οδηγίες λειτουργίας, CE κ.λπ.) που θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Μέσα στα φυλλάδια αυτά θα πρέπει να αναγράφονται/πιστοποιούνται και οι εν λόγω προδιαγραφές («στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα»). Ερώτημα 21 : Στο μέρος C, Πίνακας C.3.2, Προδιαγραφή VPR.2.7 το πρότυπο D115 δεν παραπέμπει στην θύρα VGA. Πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής έχει γραφτεί έτσι και ότι το σωστό είναι DE-15. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση σας. Διευκρίνηση 21 : Στην Προδιαγραφή VPR 2.7 (Πίνακας C.3.2., Μέρος C) εκ παραδρομής αναγράφεται: «Είσοδος VGA (D115)». Το σωστό είναι «Είσοδος VGA (DΕ-15)». Ερώτημα 22 : Σχετικά με τις παρακάτω προδιαγραφές : - VPR 2.9 Διάρκεια ζωής λυχνίας σε κανονική λειτουργία (normal operation) 3000 ώρες - VPR 2.15 Εγγύηση καλής λειτουργιάς 5 έτη Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τα εξής : 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έτη ισχύει και για την λυχνία του projector (η οποία θεωρείται αναλώσιμο υλικό από τους κατασκευαστές) ; 2. Σε περίπτωση που απαιτείτε 5 έτη εγγύηση και για την λυχνία, παρακαλώ διευκρινήστε αν αυτή θα πρέπει να ισχύει έως την διάρκεια ζωής της λυχνίας (3.000 ώρες) όπως αυτή αναφέρεται στην προδιαγραφή VPR 1.1 Διευκρίνηση 22 : 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών (VPR 2.15) ισχύει για όλα τα στοιχεία που αποτελούν τον βιντεοπροβολέα και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο Α.4.1 της Προκήρυξης. 2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών (VPR 2.15) ισχύει ανεξάρτητα από την διάρκεια ζωής της λυχνίας, η οποία αναφέρεται στην προδιαγραφή VPR 2.9. Ερώτημα 23 : LAP 11.6 Τα προσφερόμενα Λειτουργικά Συστήματα θα είναι συμβατά με τα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία είναι εγκεκριμένα από το ΙΕΠ και αποτελούν τα επίσημα εκπαιδευτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη σχολική μάθηση (το ΛΣ1 με τα λογισμικά που παρατίθενται στο και το ΛΣ2 με τα λογισμικά που παρατίθενται στο Μονάδα Γ 03/ /16

11 Όσον αφορά στα λογισμικά για το ΛΣ2: Στη σχετική ιστοσελίδα αναφέρεται: «Οι τρέχουσες εκδόσεις του Ubuntu που υποστηρίζονται είναι οι LTS (που θα υποστηρίζεται έως το 2015) και η LTS». Δεδομένου ότι η τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση του Ubuntu είναι η LTS, παρακαλούμε διευκρινίστε σχετικά με την αποδεκτή έκδοση που θα πρέπει να προσφερθεί εγκατασταθεί ως ΛΣ2. Διευκρίνιση 23: Είναι αποδεκτή η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος, για την οποία δηλώνει συμβατότητα ο κατασκευαστής του λογισμικού του διαδραστικού πίνακα (προδιαγραφή IWB 3.1). Σε αυτή θα εγκατασταθούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά που αναφέρονται στη διακήρυξη και αφορούν στο λειτουργικό σύστημα αυτό. Ερώτημα 24 : Υπάρχει συγκεκριμένη προτίμηση όσον αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία η οποία θα παρέχει το λογισμικό antivirus? Διευκρίνηση 24 : Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης ως προς το λογισμικό προστασίας από Ιούς αναγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης - Προδιαγραφή LAP 12 και επιμέρους σημεία της, (σελ. 19 & 20 του Μέρους C της Προκήρυξης). Ερώτημα 25 : Στην Προδιαγραφή LAP 12.1 αναφέρει προεγκατάσταση antivirus λογισμικού για κάθε ΛΣ. Αυτό σημαίνει πως το antivirus λογισμικό θα πρέπει να είναι κοινό και για τα δύο ΛΣ? Θα μπορούν να δοθούν διαφορετικές εκδόσεις του antivirus λογισμικού, έτσι ώστε η μια να καλύπτει το ΛΣ Windows και η άλλη το ΛΣ Ubuntu? Το antivirus λογισμικό θα μπορούσε να διαχειριστεί μέσω κεντρικής κονσόλας διαχείρισης, ή θα πρέπει να έχει stand-alone αρχιτεκτονική (μεμονωμένη διαχείριση)? Διευκρίνηση 25 : Η απαίτηση Lap 12.1 αναφέρει «Σε κάθε σταθμό εργασίας και σε κάθε ΛΣ να προεγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από Ιούς». Απαιτείται λοιπόν να γίνει εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς σε κάθε ΛΣ. Δεν αναφέρεται η υποχρέωση το λογισμικό να είναι κοινό ή του ίδιου κατασκευαστή για τα 2 ΛΣ. Αναφορικά με τη διαχείριση, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επειδή όμως δεν υπάρχει κεντρικός υπολογιστής διαχείρισης σε όλα τα σχολεία, καλό θα ήταν να δίνεται η δυνατότητα τοπικής διαχείρισης του λογισμικού προστασίας από ιούς. Ερώτημα 26 : Στην ενότητα C3.4 Πίνακας 4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ του μέρους C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, απαιτούνται οι εξής προδιαγραφές : ΔΚ 3.3 Το patchpanel θα διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό βυσμάτων RJ-45 UTP από το πλήθος των αιθουσών που θα εγκατασταθούν διαδραστικοί πίνακες, για τον τερματισμό όλων των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της Μονάδα Γ 03/ /16

12 καλωδίωσης σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ568 A ή Β. και ΔΚ 6.6 Aριθμός θυρών 10/100 Mbps Auto- Negotiation, Auto MDI/MDIX, τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο (2Χ) των αιθουσών του σχολείου. Τόσο τα patchpanels, όσο και τα switches, διατίθενται στο εμπόριο με συγκεκριμένη γκάμα πλήθους θυρών (όπως 8, 12, 16, 24, 36, 48 κλπ). Επομένως, η επιλογή της σωστής συσκευής για κάθε σχολείο είναι σημαντική παράμετρος σχεδιασμού του έργου. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι είναι αποδεκτή η ικανοποίηση διάθεσης των θυρών που απαιτούνται με συνδυασμό περισσότερων μεταγωγών και patchpanels, αν αυτό διαπιστωθεί ότι απαιτείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου σε κάποια σχολεία, τα οποία θα εγκατασταθούν εντός του ικριώματος Διευκρίνηση 26 : Είναι αποδεκτή η ικανοποίηση διάθεσης των θυρών που απαιτούνται με συνδυασμό περισσότερων του ενός κατανεμητών (patchpanel). Αυτό δεν ισχύει για τους μεταγωγείς (switch) καθώς σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές (stackableswitch) οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στον πίνακα συμμόρφωσης και δεν μπορούν να ελεγχθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Για διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων ως προς το σχεδιασμό του έργου και τη σύνταξη της σχετικής με το διαγωνισμό προσφοράς, παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη τους σχετικά με την επιλογή των συσκευών και υλικών δικτύωσης: Δημοτικά: - 100% μέχρι 8 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 16 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: θυρών για το σύνολο των Δημοτικών % μέχρι 16 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 36 Γυμνάσια: θυρών για το σύνολο των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ. - 68% μέχρι 8 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 16 θυρών για το ποσοστό αυτό. - 20% μέχρι 16 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 36 θυρών για το ποσοστό αυτό. - 12% πάνω από 16 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 48 θυρών για το ποσοστό αυτό. Τα στατιστικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για όλα τα τμήματα (Lot) του διαγωνισμού. Στις απαντήσεις των σχετικών προδιαγραφών του πίνακα συμμόρφωσης, θα πρέπει να αναγραφούν τα προτεινόμενα μοντέλα συσκευών και υλικών δικτύωσης σύμφωνα με τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία και στην τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα τεχνικά φυλλάδια αυτών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.1 «η οριστική λίστα των σχολείων με αναλυτικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές και κατά συνέπεια σχετική διαφοροποίηση στον αριθμό των σχολείων, στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο Β.5.1 της παρούσας». Μονάδα Γ 03/ /16

13 Ερώτημα 27 : Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιηθεί ο πίνακας με τον αριθμό των αιθουσών ανά σχολική μονάδα που θα εγκατασταθούν τα διαδραστικά συστήματα. Διευκρίνηση 27 : Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.1 «η οριστική λίστα των σχολείων με αναλυτικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές και κατά συνέπεια σχετική διαφοροποίηση στον αριθμό των σχολείων, στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο Β.5.1 της παρούσας». Ερώτημα 28 : Στον Πίνακα Προδιαγραφών C.3.4, «Πίνακας 4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ» παράγραφος ΔΚ 3.3 ζητούνται τα εξής: «Πεδίο μικτονόμησης χαλκού (patchpanel), πλάτους 19'', UTP κατηγορίας 5e ή ανώτερης ίδιας με αυτή του καλωδίου. Το patchpanel θα διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό βυσμάτων RJ-45 UTP από το πλήθος των αιθουσών που θα εγκατασταθούν διαδραστικοί πίνακες, για τον τερματισμό όλων των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της καλωδίωσης σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ568 A ή Β.» Προκειμένου το PatchPanel να διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό βυσμάτων RJ-45 UTP από το πλήθος των αιθουσών που θα εγκατασταθούν διαδραστικοί πίνακες, απαιτείται παρομοίως να διευκρινιστεί ο αριθμός των αιθουσών σε κάθε σχολείο στην επικράτεια. Εάν δεν είναι εφικτό, τότε να οριστεί ένας συγκεκριμένος τύπος PatchPanel (πχ PatchPanel με 12 βύσματα) Διευκρίνηση 28 : Βλέπε Διευκρίνιση Νο 26. Ερώτημα 29 : Παρακαλούμε να διευκρινιστεί σημείο της προδιαγραφής που αφορά την εγκατάσταση και πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης και συγκεκριμένα στην παράγραφο του ΔΚ5 του πίνακα C3.4. Στην προδιαγραφή που είχε αναρτηθεί το καλοκαίρι του 2013 πριν την διαβούλευση, υπήρχε μια υποπαράγραφος ΔΚ1.13 της παραγράφου ΔΚ1 όπου ζητείτο να δοθούν οι τιμές των χαρακτηριστικών του καλωδίου για διάφορες συχνότητες όπως η εξασθένηση (Attenuation) db/100m) και η παραδιαφωνία NEXT (db). Στη νέα προδιαγραφή δεν ζητούνται αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά δεν διευκρινίζεται επίσης ποια χαρακτηριστικά θα ελεγχθούν και με ποιες τιμές θα είναι αποδεκτή η εγκατάσταση της καλωδίωσης του δικτύου. Πώς θα γνωρίζει ο ανάδοχος ότι οι τιμές που μέτρησε με το όργανό του και που θα σταλούν στην αναθέτουσα αρχή θα είναι εντός των ορίων έτσι ώστε να είναι αποδεκτή η εγκατάσταση? Μονάδα Γ 03/ /16

14 Διευκρίνηση 29 : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με την ενότητα ΔΚ 4.1 της διακήρυξης «Με το πέρας της εγκατάστασης θα διεξαχθούν από τον Ανάδοχο μετρήσεις της καλωδιακής υποδομής που θα ελέγχει την ορθή λειτουργία των καλωδιακών ζεύξεων κατά 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, βάσει της απόδοσης του σήματος, του μήκους του καλωδίου και της συνδεσμολογίας (wiremap). Το όργανο θα πρέπει να παράγει report των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής. Θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο υπόδειγμα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων». Ερώτημα 30 : Στον Πίνακα Προδιαγραφών C.3.4 «Πίνακας 4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ» παράγραφος ΔΚ 6.6 ζητούνται τα εξής για το προσφερόμενο Switch: «Αριθμός θυρών 10/100 MbpsAuto- Negotiation, Auto MDI/MDIX, τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο (2x) των αιθουσών του σχολείου» Τα switches των κατασκευαστών, προσφέρονται με διάφορες συνθέσεις (configurations) πχ 8-ports, 16-ports, 24-ports κλπ. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανωτέρω προδιαγραφή (ΔΚ 6.6) του Πίνακα 4, παρακαλώ διευκρινίστε τον αριθμό των αιθουσών σε κάθε σχολείο στην επικράτεια, προκειμένου το προσφερόμενο switch να πληροί την συνθήκη «Αριθμός Θυρών τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο (2x) των αιθουσών του σχολείου». Διαφορετικά, ορίστε έναν τύπο Switch για όλα τα Σχολεία (πχ Switch 8 ports) Διευκρίνηση 30 : Βλέπε Διευκρίνιση Νο 26. Ερώτημα 31 : ΥΠ 1.5 Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας για όλα τα προσφερόμενα είδη ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η οριστική παραλαβή αφορά στο σύνολο του έργου ή στην οριστική παραλαβή κάθε συστήματος ξεχωριστά. Διευκρίνιση 31: Βλέπε Διευκρίνιση Νο 4. Ερώτημα 32 : ΥΠ 1.6 Για χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά και από την οριστική παραλαβή, τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν στους φορητούς υπολογιστές, στον διαδραστικό πίνακα ή στον βιντεοπροβολέα θα οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι σε διαδικασία επιδιόρθωσης (δηλαδή θα θεωρούνται Dead On Arrival DOA) Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η οριστική παραλαβή αφορά στο σύνολο του έργου ή στην οριστική παραλαβή κάθε συστήματος ξεχωριστά. Μονάδα Γ 03/ /16

15 Διευκρίνιση 32: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Στην προδιαγραφή ΥΠ. 1.6 των Πινάκων Συμμόρφωσης σχετικά με την διαδικασία DOA, αναφέρεται χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ερώτημα 33 : Στο Μέρος C', κεφάλαιο C4,«Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς», στους πίνακες που αφορούν τα τμήματα 4 και 5 γίνονται οι κάτωθι αναφορές: - στον πίνακα του τμήματος 4 αναγράφονται συνολικά σχολικές μονάδες (σελ αφορά είδος 8 «Υπηρεσίες βασικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων (ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης 9 ώρες)»). Σύμφωνα με τα αναλυτικά νούμερα των σχολικών μονάδων του ιδίου πίνακα, το σύνολο θα έπρεπε να αφορά σχολικές μονάδες. - στον πίνακα του τμήματος 5 αναγράφονται συνολικά σχολικές μονάδες (σελ αφορά είδος 8 «Υπηρεσίες βασικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων (ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης 9 ώρες)»). Σύμφωνα με τα αναλυτικά νούμερα των σχολικών μονάδων που αναφέρονται στον ίδιο πίνακα, το σύνολο θα έπρεπε να αφορά σχολικές μονάδες. Παρακαλώ διευκρινίστε. Διευκρίνηση 33 : Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο 8, της ενότητας Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Επίδειξης-Επιμόρφωσης του υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς για το τμήμα 4 (σελ. 29 από 32 των πινάκων συμμόρφωσης) αναγράφεται λανθασμένα ως άθροισμα των Σχολικών Μονάδων των πεδίων 5, 6 και 7 το Το σωστό είναι 1.300, όσες και οι σχολικές μονάδες του τμήματος (893 Δημοτικά, 332 Γυμνάσια και 75 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ), σύμφωνα και με τον πίνακα κατανομής των σχολικών μονάδων στο τμήμα 4 του έργου (σελ. 13 του Μέρους Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου). Όμοια, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο 8, της ενότητας Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Επίδειξης-Επιμόρφωσης του υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς για το τμήμα 5 (σελ. 31 από 32 των πινάκων συμμόρφωσης) αναγράφεται λανθασμένα ως άθροισμα των Σχολικών Μονάδων των πεδίων 5, 6 και 7 το Το σωστό είναι 1.305, όσες και οι σχολικές μονάδες του τμήματος (849 Δημοτικά, 378 Γυμνάσια και 78 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ), σύμφωνα και με τον πίνακα κατανομής των σχολικών μονάδων στο τμήμα 5 του έργου (σελ. 14 του Μέρους Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου). Ερώτημα 34 : LAP 12.5 Για την κάλυψη της απαίτησης LAP 12.5 του λογισμικού προστασίας από ιούς, η εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή αναβαθμίσεων, ενημερώσεων, κλπ) για τουλάχιστον 5 χρόνια, πρέπει να αφορά στην προτεινόμενη έκδοση του ΛΣ2;. Μονάδα Γ 03/ /16

16 Διευκρίνιση 34: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Η απαίτηση που αφορά στην παροχή αναβαθμίσεων, ενημερώσεων κ.λπ. για τουλάχιστον 5 χρόνια, αφορά στη δέσμευση του κατασκευαστή είτε για την προτεινόμενη είτε για την τελευταία σταθερή έκδοση του ΛΣ2. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ ΕΔ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΑΙΘ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Παι.Θ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παι.Θ. Προϊστάμενος Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Μονάδες Β2 και Γ. Μονάδα Γ 03/ /16

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02 / 2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02 / 2012 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03 / 2014. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» : 9-1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.27 18:11:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Πληροφορίες : Τηλέφωνα : Fax : E-mail : Ταχ. Δ/νση : Γεωργιάδου Χρύσα (Δικαιολογητικά) Κυρίτση Σοφία (Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δήμος Κομοτηνής,09/06//2009 Ταχ. Δ/νση : ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Αρ. Πρ.:19236 Τηλέφωνο :25310-24444

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΞΗΣ 2/2011 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ 1 Ερώτηση 1. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Διευκρίνηση 1 ΔΙΕΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση

-1- Α4.5 Β4.2. Α/Α Eρώτημα Παραπομπή Απάντηση ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ» Πέραν των απαντήσεων της Αναθέτουσας Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 10/09/2013 Τρίτη 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι Ταχ. Κώδικας: 28100, Κεφαλλονιά Πληροφορίες: Γεώργιος Κοντογιάννης Τηλ.: 2671360152/ Φαξ : 2671022572 URL: www.kefallonia.gov.gr email: gkontogi@kefallonia.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τηλέφωνο : 2831040019, FAX: 2831040004 E-mail : palieraki@rethymno.gr Δήμος Ρεθύμνου19/05/2009 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΜΕΙΡΟΥ, ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ & ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΕΕΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ7/2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Χρονική διάρκεια της Προμήθειας: 2 μήνες. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτμος, 09-09-2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθμ. πρωτ.: 1708 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Διεύθυνση: Χώρα Πάτμου Τηλέφωνο: 2247360307 Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ANAΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/16/2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001603733 2013-09-04

13PROC001603733 2013-09-04 ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΣΜΕΑ/ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ/1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Διακήρυξης 1/2013 Ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την παροχή υπηρεσιών: «Καθαρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής»

«Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριακοσίων είκοσι (320) πομπών επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής» ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: e mail: Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 432 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15342 ΑΘΗΝΑ Τμήμα Προμηθειών 210 210 @ert.gr Αθήνα, Αρ. Πρωτ.:.. 2015. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ( ) Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα