5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/09-09-2014 ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη : , Μαρούσι Ιστοσελίδα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Μαρούσι, Αρ. Πρωτ. : 8875 Θέμα: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ υπ αριθμ. 2 ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ». (Αρ. Διακ. 03/2014) ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 7734/ ερώτημα της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» 2. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 3808/ ερώτημα της εταιρείας «AlfaVAD Α.Ε.» 3. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8000/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.B.E.» 4. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8106/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.B.E.» 5. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8290/ ερώτημα της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES Α.Ε.B.E.» 6. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8322/ ερώτημα της εταιρείας «GLOBO Technologies SA» 7. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8335/ ερώτημα της εταιρείας «GLOBO Technologies SA» 8. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8338/ ερώτημα της εταιρείας «INFOLAB Ltd» 9. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8576/ ερώτημα της εταιρείας «DIVITEC SA» 10. Το υπ αριθ. πρωτ. εισερχ. Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. 8700/ ερώτημα της εταιρείας «INTERACTIVO Technologies ΜΕΠΕ» 11. Λοιπές διευκρινήσεις Σε ότι αφορά τα Τεύχη Προκήρυξης του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (Αρ. Διακ. 03/2014) και με βάση τα ως άνω ερωτήματα που τέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ανάδοχους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Μονάδα Γ 03/2014 1/16

2 Ερώτημα 1 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν θα υπάρχει δυνατότητα υλοποίησης εγκαταστάσεων και εκπαίδευσης κατά τις χρονικές περιόδους εξετάσεων (ενδοσχολικές, πανελλήνιες), όπως και κατά το διάστημα κατά το οποίο οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές (π.χ. Πάσχα, καλοκαίρι, κ.τ.λ.). Διευκρίνηση 1 : Εγκαταστάσεις εξοπλισμού και εκπαιδεύσεις προσωπικού δεν γίνονται την περίοδο πανελληνίων εξετάσεων, καθώς και στις περιόδους που οι σχολικές μονάδες είναι κλειστές, διότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για την παραλαβή και την εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση και σε ότι αφορά τους χρόνους επίδειξης λειτουργικότητας του εξοπλισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας προβλέπεται η συνεννόηση του Αναδόχου με την τοπική Επιτροπή Παραλαβής Σχολικής Μονάδας. Ερώτημα 2 : Επικυρωμένα αντίγραφα Παρακαλούμε διευκρινίσετε αν ισχύουν στον παρόντα διαγωνισμό οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ) περί κατάργησης της υποχρέωσης προσκόμισης επικυρωμένων αντιγράφων. Διευκρίνηση 2 : Ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ A ). Σημειώνεται ότι ο ως άνω Νόμος δεν ισχύει για τις εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. Ερώτημα 3 : Στο έντυπο με Αριθ. Πρωτ.: 6288/ , (ΑΔΑ : 6ΜΤΓ9-ΠΒΡ), σελίδα 5, αναφέρεται ότι η αποσφράγιση προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 24/9/14 και ώρα 10:30. Σύμφωνα με το με Αριθ. Πρωτ.: 6393/27/6/2014 έντυπο (ΑΔΑ:ΨΣΦΡ9-Ω1Ω), σελίδα 98, η αποσφράγιση προσφορών αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί την 24/9/14 και ώρα 9:30. Διευκρίνηση 3 : Με την με αρ. πρωτ. 8302/ (ΑΔΑ : Β25Ι9-Λ5Ψ) Απόφαση του Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων και αντίστοιχα με την Ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 8303/ (ΑΔΑ : 7ΦΦΚ9-Θ7Δ) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 581/ΔΔΣ/ , δόθηκε παράταση της ημερομηνίας λήξης υποβολής προσφορών για την Τετάρτη, και ώρα 15:00 μ.μ., καθώς και της ημερομηνίας Διενέργειας του Διαγωνισμού για την Πέμπτη, και ώρα 09:30 π.μ., αντίστοιχα. Ερώτημα 4 : Α.4.1. Υπηρεσίες Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Μονάδα Γ 03/2014 2/16

3 Η ζητούμενη Περίοδος Εγγύησης είναι πέντε (5) έτη από την οριστική παραλαβή των φάσεων του Έργου. Α.3.7. Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Έναρξη Περιόδου Εγγύησης Καλής Λειτουργίας: Κατ ελάχιστον 60 μήνες μετά την Οριστική Παραλαβή του εξοπλισμού Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν η παρεχόμενες εγγυήσεις θα αφορούν σε διάστημα πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή ανά φάση (π.χ. Φάση 1 Το+3μήνες -> εγγύηση Το+3μήνες+5έτη) ή σε διάστημα πέντε (5) ετών από την οριστική παραλαβή του συνολικού έργου, ήτοι Το+11μήνες+5έτη. Διευκρίνηση 4 : Με βάση τα άρθρα Α.3.7 και Α.4.1 της Προκήρυξης, η ημερομηνία έναρξης της εγγύησης είναι αυτή της οριστικής παραλαβής εξοπλισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ενώ η περίοδος εγγύησης λήγει σε 5 έτη (60 μήνες) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κάθε Φάσης. Κατά συνέπεια ισχύει η πρώτη αναφερόμενη στο ως άνω ερώτημα περίπτωση (Τν+3μήνες+5έτη για το πρώτο εγκαθιστάμενο σύστημα στο πλαίσιο μιας φάσης και αντίστοιχα Τν+0μήνες+5έτη για το τελευταίο εγκαθιστάμενο σύστημα στο πλαίσιο μιας φάσης, όπου Τν η ημερομηνία έναρξης κάθε μιας από τις 3 φάσεις) Ερώτημα 5 : Συμμετοχή στο διαγωνισμό Μπορεί ο ίδιος διαγωνιζόμενος να συμμετέχει σε διαφορετικά Lots με διαφορετικά σχήματα διαγωνιζομένων; Για παράδειγμα, μπορεί η εταιρία Α να συμμετέχει στο Lot 1 αυτοτελώς, ενώ στο LOT 2 ως ένωση/κοινοπραξία με την εταιρία Β; Διευκρίνηση 5 : Με βάση το άρθρο Β.2.2 της Διακήρυξης - Αποκλεισμός Συμμετοχής -, «αποκλείονται όσα πρόσωπα, μετέχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή ως υπεργολάβοι σε περισσότερα του ενός σχήματα διαγωνιζόμενων ανά Τμήμα (Lot)», ένας διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε διαφορετικά σχήματα, εφόσον αυτά συμμετέχουν σε διαφορετικά τμήματα (Lot) του έργου. Ερώτημα 6 : Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών Δεδομένου ότι μέχρι και σήμερα υφίστανται πολλές, αντικρουόμενες μεταξύ τους, αποφάσεις δικαστηρίων αναφορικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία ικανοποιούν την απαίτηση περί δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης των μετοχών των εισηγμένων στο Χ.Α.Α. εταιριών, παρακαλούμε όπως προσδιορίσετε μονοσήμαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν από τις εισηγμένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες. Διευκρίνηση 6 : Μονάδα Γ 03/2014 3/16

4 Σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν «Τα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών των νομικών προσώπων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α 66) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών μελών της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ εταιρείες.» Ερώτημα 7 : Σχετικά με τα αναγραφόμενα στην ενότητα «Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και συγκεκριμένα στον Πίνακα «Περιγραφή Δικαιολογητικού», σημείο «Α/Α 9», παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί εάν τα περιγραφόμενα ως «Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα» και «κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα» που συνοδεύουν τα βιογραφικά σημειώματα, αφορούν το σύνολο της Ομάδας Έργου δεδομένου του γεγονότος πως αυτή θα συμπεριλαμβάνει και σειρά τεχνικών ή εργατών ανά την Επικράτεια ή μόνο τα 4 βασικά στελέχη της Ομάδας έτσι όπως αυτά περιγράφονται στην ενότητα Α και στην Ενότητα Β ii. Διευκρίνηση 7 : Αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να κατατεθούν για κάθε μέλος που θα δηλωθεί στην Ομάδα Έργου. Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστον από τα 4 βασικά στελέχη που αναγράφονται στην παράγραφο Β ii, σημείο 3 και για τα οποία έχουν προσδιοριστεί οι ελάχιστες απαιτήσεις. Για τυχόν υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου, που θα δηλωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να κατατεθούν έγγραφα όπου σε συνδυασμό με το βιογραφικό τους θα τεκμηριώνουν την ικανότητα διεκπεραίωσης του συγκεκριμένου ρόλου. Για αυτούς τους ρόλους που δεν έχουν τεθεί ελάχιστες προϋποθέσεις, η ικανότητα τεκμηριώνεται, είτε από τυπικά προσόντα (τίτλος σπουδών), είτε από ουσιαστικά (αντίστοιχη προϋπηρεσία). Ερώτημα 8 : Στο Μέρος Β, κεφάλαιο Β.2.3, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», πεδίο 9 του πίνακα, «ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας» ΔΕΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ Ζητείται, όμως, στο 2 και 3, Πίνακας των υπαλλήλων του Υποψηφίου Αναδόχου και Πίνακας εξωτερικών συνεργατών του Υποψηφίου αναδόχου, αντίστοιχα. Παρακαλώ διευκρινίστε το κατά πόσο οφείλουμε να συμπληρώσουμε και Πίνακα για τον Υπεργολάβο. Διευκρίνηση 8 : Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο α/α 9 της ενότητας «Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής», σχετικά με τα Μέλη της Ομάδας Έργου : ο Πίνακας 2 συμπληρώνεται με τους υπαλλήλους του υποψηφίου αναδόχου, που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου και ο Πίνακας 3 με τους εξωτερικούς Μονάδα Γ 03/2014 4/16

5 συνεργάτες (είτε αυτοί προέρχονται από τυχόν Υπεργολάβους, είτε όχι) που συμμετέχουν επίσης στην Ομάδα Έργου. Ερώτημα 9 : Β.2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις/Διευκρινίσεις Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης Ειδικότερα, τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από χώρες του Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποίηση Apostille (για χώρες που ισχύει το σχετικό Νομικό Πλαίσιο). Παρακαλώ διευκρινίσετε τι απαιτείται τόσο για τα δημόσια έγγραφα, όσο και για τις δηλώσεις (ιδιωτικά έγγραφα) προερχόμενα από χώρες για τις οποίες δεν ισχύει η επισημείωση της Χάγης (Apostille) - - Επίσης, αν τα ανωτέρω αφορούν και σε έγγραφα πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικά ISO, CE, RoHS, WEEE, κ.τ.λ. (εάν, δηλαδή, απαιτείται να είναι και αυτά επίσημα επικυρωμένα και μεταφρασμένα). Διευκρίνηση 9 : Σύμφωνα με το άρθρο Β.2.5. της Προκήρυξης: «Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από χώρες του Εξωτερικού, θα πρέπει να συνοδεύονται από Πιστοποίηση Apostille (για χώρες που ισχύει το σχετικό Νομικό Πλαίσιο).» Όλα τα έγγραφα και πιστοποιητικά που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού, θα πρέπει να φέρουν επίσημη επικυρωμένη μετάφραση. Ερώτημα 10 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών αθροιστικά των τριών (03) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων ( ) μεγαλύτερο από το ΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) του προϋπολογισμού του κάθε υπό ανάθεση τμήματος του Έργου που συμμετέχει. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν στην ανωτέρω απαίτηση ο προϋπολογισμός νοείται με ή χωρίς το Φ.Π.Α. Διευκρίνηση 10 : Σύμφωνα με το άρθρο Β1.2. της Προκήρυξης ο προϋπολογισμός του κάθε υπό ανάθεση τμήματος του Έργου υπολογίζεται χωρίς το Φ.Π.Α. Ερώτημα 11 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει κατά τα πέντε (5) τελευταία ( ) συν το τρέχον, έτη, έργα με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου (π.χ. προσωπικοί ή φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λπ.) ή διαδραστικών συστημάτων, ή παροχή συναφών υπηρεσιών έργων πληροφορικής, με συνολικό αθροιστικά συμβατικό προϋπολογισμό Μονάδα Γ 03/2014 5/16

6 τουλάχιστον το πενήντα επί τοις εκατό (50%), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του προϋπολογισμού ΓΙΑ ΚΑΘΕ Τμήμα (Lot) που συμμετέχει. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν γίνεται αποδεκτή, πέρα των προαναφερομένων και η εμπειρία από την προμήθεια (πωλήσεις) εξοπλισμού πληροφορικής (π.χ. smartphones, tablets, συσκευές πλοήγησης, κ.τ.λ.) και αν ναι ποια θεωρούνται ικανά αποδεικτικά στοιχεία (όπως για παράδειγμα ισοζύγια) (βλέπε σχετικά και τις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν για το συγκεκριμένο διαγωνισμό) Διευκρίνηση 11 : Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο Β.2.6 και στο πλαίσιο των αναφερόμενων έργων με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης γραφείου (π.χ. προσωπικοί ή φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λπ.) ή διαδραστικών συστημάτων ή παροχή συναφών υπηρεσιών έργων πληροφορικής, γίνεται αποδεκτή και εμπειρία που προέρχεται από πωλήσεις λιανικής ή/και χονδρικής εξοπλισμού πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Αναφορικά με τα ικανά αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο Β.2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής παρ.8, σημείο 5, η εμπειρία από ιδιωτικά έργα αποδεικνύεται με σχετική δήλωση του πελάτη ή του ίδιου του υποψηφίου αναδόχου. Ερώτημα 12 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Όσον αφορά στη απαιτούμενη εμπειρία των στελεχών της ομάδας έργου και κυρίως των Υπεύθυνου Έργου (projectmanager), Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου (deputyprojectmanager), του Τεχνικού Υπεύθυνου Έργου (technicalmanager) και του Υπεύθυνου Επιμόρφωσης (trainingmanager), παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ποια αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται επαρκή, δεδομένου ότι σε πολλά Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα Πληροφορικής, δεν αποτελεί συνήθη πρακτική η χορήγηση ατομικών βεβαιώσεων απασχόλησης στα στελέχη της ομάδας έργου. Επίσης, πως αποδεικνύεται η εμπειρία στελεχών (μισθωτών ή με ΑΠΥ) της εταιρίας για «εσωτερικά» έργα (π.χ. ανάπτυξη, παραγωγή, διάθεση νέων προϊόντων, διεύθυνση τμήματος service, helpdesk, κ.τ.λ.); Διευκρίνηση 12 : Για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας που επικαλείται το υποψήφιο μέλος της Ομάδας Έργου στο βιογραφικό του, είναι απαραίτητη η βεβαίωση του εκάστοτε εργοδότη, με αναφορά στο έργο, τη συμμετοχή του υποψηφίου μέλους σε αυτό καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησής του. Εναλλακτικά, γίνεται δεκτή και η απόδειξη της επικαλούμενης εμπειρίας/προϋπηρεσίας μέσω σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου μέλους, στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και οι λόγοι που το μέλος δεν προσκομίζει τις συγκεκριμένες βεβαιώσεις από εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή θα εξακριβώσει τα στοιχεία που αναγράφονται στην υπεύθυνη δήλωση. Ερώτημα 13 : Β.2.6. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής τίτλοι σπουδών ξένων πανεπιστημίων, αυτοί θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών Μονάδα Γ 03/2014 6/16

7 Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν η ανωτέρω απαίτηση αφορά και σε μεταπτυχιακούς τίτλους από πανεπιστήμια της Ε.Ε. και εάν υπάρχει η δυνατότητα μετάφρασής τους από Έλληνα δικηγόρο. Διευκρίνηση 13 : Σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας «επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο πρόσωπο», η αρμοδιότητα του Υπ. Εξ. για τη μετάφραση εγγράφων δεν είναι αποκλειστική και επιτρέπεται, να ληφθεί υπόψη από τις δημόσιες αρχές και μετάφραση από δικηγόρο, σύμφωνα με το άρθρο 36, παρ. 2, εδ. γ) του ν. 4194/13 (ΦΕΚ 208 Α) «Κώδικας Δικηγόρων». (Γνωμ. ΝΣΚ 479/97 και 426/75). Ερώτημα 14 : Τεχνικά φυλλάδια Β.3.2. Περιεχόμενο Προσφορών Σημείωση 1: Σε περίπτωση που το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε CD, τότε δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν έντυπα στο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς. Β Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Ο ανωτέρω φάκελος, επιθυμητό είναι να περιέχει την Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD μη επανεγγράψιμο), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων. Παρακαλούμε διευκρινίσετε εάν απαιτείται ή όχι η υποβολή έντυπων τεχνικών φυλλαδίων. Επίσης : Στο Μέρος Β, κεφάλαιο Β.3.2, «Περιεχόμενο Προσφορών», τα Τεχνικά Φυλλάδια είναι εφικτό, για οικολογικούς λόγους, να είναι μόνο σε CD και να μην τυπωθούν καθόλου ούτε στο Πρωτότυπο ούτε στο Αντίγραφο της Προσφοράς? Διευκρίνηση 14 : Σύμφωνα με το κεφάλαιο Β.3.2 «Περιεχόμενο Προσφορών» και το άρθρο Β «Περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνική Προσφορά» του Μέρους Β της προκήρυξης, τα τεχνικά φυλλάδια στην πρωτότυπη τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται και σε έντυπη μορφή. Στο αντίγραφο της τεχνικής προσφοράς μπορούν (τα τεχνικά φυλλάδια) να περιλαμβάνονται είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ερώτημα 15 : Πίνακες συμμόρφωσης Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18). Μονάδα Γ 03/2014 7/16

8 Δεδομένου ότι κάποια τεχνικά φυλλάδια παρέχονται σε μη επεξεργάσιμη μορφή, για λόγους προστασίας του περιεχομένου τους, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε τον προτεινόμενο τρόπο κάλυψης της ανωτέρω απαίτησης. Διευκρίνηση 15 : Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης των Πινάκων συμμόρφωσης που αναγράφονται στην παράγραφο Β του άρθρου Β «Περιεχόμενα του Φακέλου Τεχνική Προσφορά» του Μέρους Β της προκήρυξης, στην πρωτότυπη τεχνική προσφορά, τα τεχνικά φυλλάδια θα πρέπει να είναι σε έντυπη μορφή, επί της οποίας θα εφαρμοστούν τα ως άνω αναφερόμενα σχετικά με την συμπλήρωση των παραπομπών. Ερώτημα 16 : Στην παράγραφο Β της διακήρυξης (Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»), αναγράφεται: Αναπόσπαστο τμήμα της Τεχνικής Προσφοράς αποτελεί το δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού Λόγω του πολύ μεγάλου όγκου των δειγμάτων, είναι αδύνατον να τυλιχθούν όλα μαζί ενιαία με την τεχνική προσφορά. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι τα δείγματα μπορούν να συσκευαστούν και να τυλιχθούν χωριστά από την τεχνική προσφορά και επίσης ότι είναι δυνατόν να συσκευασθεί και να τυλιχθεί κάθε είδος ξεχωριστά και όχι όλα μαζί. Διευκρίνηση 16 : Το δείγμα του προσφερόμενου εξοπλισμού θα συσκευασθεί χωριστά από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου και η συσκευασία του, είτε πρόκειται για ένα τεμάχιο, είτε για περισσότερα, θα πρέπει να αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο Β (σελ. 58 του Μέρους Β ) της Προκήρυξης. Στο ίδιο άρθρο και ειδικά σε ότι αφορά τα δείγματα αναφέρεται ότι αυτά θα παραλαμβάνονται (χωριστά) κατά την υποβολή των προσφορών από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης και θα φυλαχθούν σε χώρο του ΥΠΑΙΘ, υπ ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής. Ερώτημα 17 : Η προσφορά θα πρέπει να γίνει για το κάθε LOT ξεχωριστά? Αν ναι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την προμήθεια antivirus λογισμικού για το κάθε LOT? Διευκρίνηση 17 : Στο τεύχος B, παρ. Β1.1 της διακήρυξης αναγράφεται : «Γίνονται δεκτές Προσφορές για κάθε Τμήμα, ΧΩΡΙΣΤΑ. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για μέρος Τμήματος. Επίσης δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ΕΝΙΑΙΑ το σύνολο του Έργου ή προσφορές που αντιμετωπίζουν ΕΝΙΑΙΑ περισσότερα του ενός Τμήματα». Στο τεύχος Β, παρ. Β1.2. αναφέρεται ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε τμήματος (lot). Αντίστοιχα, οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων υποβάλλονται με βάση τους Οικονομικούς Πίνακες ανά Τμήμα (Ενότητα C.4 του Μέρους C της Προκήρυξης). Μονάδα Γ 03/2014 8/16

9 Ερώτημα 18 : IWB 1.7 Συλλογή & Ανακύκλωση συμμόρφωση (κατασκευαστή, αντιπροσώπου ή εισαγωγέα) με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU (WEEE) Η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία WEEE αρκεί να καλύπτεται από το διαγωνιζόμενο αντιπρόσωπο-εισαγωγέα ή απαιτείται και για τον κατασκευαστή; Διευκρίνιση 18: Η «Συλλογή & Ανακύκλωση συμμόρφωση (κατασκευαστή, αντιπροσώπου ή εισαγωγέα) με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU (WEEE)», IWB 1.7 του πίνακα συμμόρφωσης, Μέρος C, πρέπει να πιστοποιείται με δήλωση είτε του κατασκευαστή, είτε του αντιπροσώπου, είτε του εισαγωγέα. Ερώτημα 19 : IWB 2.12 Αντιθαμβωτική επιφάνεια (AntiGlare ή LowGlare) Απαιτείται κάποια ιδιαίτερη πιστοποίηση για την κάλυψη της συγκεκριμένης προδιαγραφής; Διευκρίνιση 19: Η απαίτηση για «αντιθαμβωτική επιφάνεια (Antiglare ή LowGlare)» - Προδιαγραφή IWB 2.12 του πίνακα συμμόρφωσης, Μέρος C, θα πρέπει να τεκμηριώνεται από το επισυναπτόμενο στην τεχνική προσφορά φυλλάδιο του διαδραστικού πίνακα. Ερώτημα 20 : IWB 2.14 Να συνοδεύεται με εγκατεστημένα στο πλαίσιο του πίνακα ή αναρτημένα αμφίπλευρα αυτού, στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα ηχεία. Τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα & να καλύπτονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Θεωρούμε τον περιορισμό τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του πίνακα, υπερβολικό και τεχνολογικά και πρακτικά ανούσιο. Με την λογική αυτή θα έπρεπε, για παράδειγμα, για τους φορητούς υπολογιστές να ζητείται ο επεξεργαστής να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του υπολογιστή. Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην δέουσα διόρθωση. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν μπορεί τα ηχεία να είναι επίτοιχα, αναρτώμενα αμφίπλευρα του πίνακα. Παρακαλούμε προσδιορίστε τα πιστοποιητικά που θα πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη της απαίτησης τα ηχεία να είναι «στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα» Διευκρίνιση 20: Σύμφωνα με την απαίτηση IWB 2.14 του πίνακα συμμόρφωσης, μέρος C της διακήρυξης, απαιτείται: «Να συνοδεύεται με εγκατεστημένα στο πλαίσιο του πίνακα ή αναρτημένα αμφίπλευρα αυτού, στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα ηχεία. Τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα & να καλύπτονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE.» Η προδιαγραφή ορίζει πως τα ηχεία θα είναι του ιδίου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα, ώστε είτε να περιλαμβάνονται είτε να προσαρτώνται στο πλαίσιο του πίνακα (αμφίπλευρα αυτού καθώς θα είναι στερεοφωνικά). Έτσι εξασφαλίζεται η μέγιστη συμβατότητα μεταξύ των δύο Μονάδα Γ 03/2014 9/16

10 στοιχείων, καθώς τα ηχεία κουμπώνουν στις υποδοχές του πίνακα ή περιλαμβάνονται στο πλαίσιο αυτού, εξαλείφοντας την ανάγκη για περαιτέρω παρεμβάσεις στην τοιχοποιία των αιθουσών, περιορίζοντας την απαραίτητη καλωδίωση των ηχείων (ρεύματος, ήχου) στο ελάχιστο δυνατό. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ηχείων αναγράφονται στα φυλλάδια (φυλλάδιο χαρακτηριστικών, οδηγίες λειτουργίας, CE κ.λπ.) που θα περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Μέσα στα φυλλάδια αυτά θα πρέπει να αναγράφονται/πιστοποιούνται και οι εν λόγω προδιαγραφές («στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα»). Ερώτημα 21 : Στο μέρος C, Πίνακας C.3.2, Προδιαγραφή VPR.2.7 το πρότυπο D115 δεν παραπέμπει στην θύρα VGA. Πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής έχει γραφτεί έτσι και ότι το σωστό είναι DE-15. Παρακαλούμε για την επιβεβαίωση σας. Διευκρίνηση 21 : Στην Προδιαγραφή VPR 2.7 (Πίνακας C.3.2., Μέρος C) εκ παραδρομής αναγράφεται: «Είσοδος VGA (D115)». Το σωστό είναι «Είσοδος VGA (DΕ-15)». Ερώτημα 22 : Σχετικά με τις παρακάτω προδιαγραφές : - VPR 2.9 Διάρκεια ζωής λυχνίας σε κανονική λειτουργία (normal operation) 3000 ώρες - VPR 2.15 Εγγύηση καλής λειτουργιάς 5 έτη Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε τα εξής : 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 5 έτη ισχύει και για την λυχνία του projector (η οποία θεωρείται αναλώσιμο υλικό από τους κατασκευαστές) ; 2. Σε περίπτωση που απαιτείτε 5 έτη εγγύηση και για την λυχνία, παρακαλώ διευκρινήστε αν αυτή θα πρέπει να ισχύει έως την διάρκεια ζωής της λυχνίας (3.000 ώρες) όπως αυτή αναφέρεται στην προδιαγραφή VPR 1.1 Διευκρίνηση 22 : 1. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών (VPR 2.15) ισχύει για όλα τα στοιχεία που αποτελούν τον βιντεοπροβολέα και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο Α.4.1 της Προκήρυξης. 2. Η εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών (VPR 2.15) ισχύει ανεξάρτητα από την διάρκεια ζωής της λυχνίας, η οποία αναφέρεται στην προδιαγραφή VPR 2.9. Ερώτημα 23 : LAP 11.6 Τα προσφερόμενα Λειτουργικά Συστήματα θα είναι συμβατά με τα εκπαιδευτικά λογισμικά τα οποία είναι εγκεκριμένα από το ΙΕΠ και αποτελούν τα επίσημα εκπαιδευτικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη σχολική μάθηση (το ΛΣ1 με τα λογισμικά που παρατίθενται στο και το ΛΣ2 με τα λογισμικά που παρατίθενται στο Μονάδα Γ 03/ /16

11 Όσον αφορά στα λογισμικά για το ΛΣ2: Στη σχετική ιστοσελίδα αναφέρεται: «Οι τρέχουσες εκδόσεις του Ubuntu που υποστηρίζονται είναι οι LTS (που θα υποστηρίζεται έως το 2015) και η LTS». Δεδομένου ότι η τελευταία υποστηριζόμενη έκδοση του Ubuntu είναι η LTS, παρακαλούμε διευκρινίστε σχετικά με την αποδεκτή έκδοση που θα πρέπει να προσφερθεί εγκατασταθεί ως ΛΣ2. Διευκρίνιση 23: Είναι αποδεκτή η τελευταία έκδοση του λειτουργικού συστήματος, για την οποία δηλώνει συμβατότητα ο κατασκευαστής του λογισμικού του διαδραστικού πίνακα (προδιαγραφή IWB 3.1). Σε αυτή θα εγκατασταθούν τα εκπαιδευτικά λογισμικά που αναφέρονται στη διακήρυξη και αφορούν στο λειτουργικό σύστημα αυτό. Ερώτημα 24 : Υπάρχει συγκεκριμένη προτίμηση όσον αφορά την κατασκευάστρια εταιρεία η οποία θα παρέχει το λογισμικό antivirus? Διευκρίνηση 24 : Οι απαιτήσεις της Προκήρυξης ως προς το λογισμικό προστασίας από Ιούς αναγράφονται στους Πίνακες Συμμόρφωσης - Προδιαγραφή LAP 12 και επιμέρους σημεία της, (σελ. 19 & 20 του Μέρους C της Προκήρυξης). Ερώτημα 25 : Στην Προδιαγραφή LAP 12.1 αναφέρει προεγκατάσταση antivirus λογισμικού για κάθε ΛΣ. Αυτό σημαίνει πως το antivirus λογισμικό θα πρέπει να είναι κοινό και για τα δύο ΛΣ? Θα μπορούν να δοθούν διαφορετικές εκδόσεις του antivirus λογισμικού, έτσι ώστε η μια να καλύπτει το ΛΣ Windows και η άλλη το ΛΣ Ubuntu? Το antivirus λογισμικό θα μπορούσε να διαχειριστεί μέσω κεντρικής κονσόλας διαχείρισης, ή θα πρέπει να έχει stand-alone αρχιτεκτονική (μεμονωμένη διαχείριση)? Διευκρίνηση 25 : Η απαίτηση Lap 12.1 αναφέρει «Σε κάθε σταθμό εργασίας και σε κάθε ΛΣ να προεγκατασταθεί λογισμικό προστασίας από Ιούς». Απαιτείται λοιπόν να γίνει εγκατάσταση λογισμικού προστασίας από ιούς σε κάθε ΛΣ. Δεν αναφέρεται η υποχρέωση το λογισμικό να είναι κοινό ή του ίδιου κατασκευαστή για τα 2 ΛΣ. Αναφορικά με τη διαχείριση, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός από τις απαιτήσεις της διακήρυξης. Επειδή όμως δεν υπάρχει κεντρικός υπολογιστής διαχείρισης σε όλα τα σχολεία, καλό θα ήταν να δίνεται η δυνατότητα τοπικής διαχείρισης του λογισμικού προστασίας από ιούς. Ερώτημα 26 : Στην ενότητα C3.4 Πίνακας 4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ του μέρους C : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, απαιτούνται οι εξής προδιαγραφές : ΔΚ 3.3 Το patchpanel θα διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό βυσμάτων RJ-45 UTP από το πλήθος των αιθουσών που θα εγκατασταθούν διαδραστικοί πίνακες, για τον τερματισμό όλων των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της Μονάδα Γ 03/ /16

12 καλωδίωσης σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ568 A ή Β. και ΔΚ 6.6 Aριθμός θυρών 10/100 Mbps Auto- Negotiation, Auto MDI/MDIX, τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο (2Χ) των αιθουσών του σχολείου. Τόσο τα patchpanels, όσο και τα switches, διατίθενται στο εμπόριο με συγκεκριμένη γκάμα πλήθους θυρών (όπως 8, 12, 16, 24, 36, 48 κλπ). Επομένως, η επιλογή της σωστής συσκευής για κάθε σχολείο είναι σημαντική παράμετρος σχεδιασμού του έργου. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε ότι είναι αποδεκτή η ικανοποίηση διάθεσης των θυρών που απαιτούνται με συνδυασμό περισσότερων μεταγωγών και patchpanels, αν αυτό διαπιστωθεί ότι απαιτείται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου σε κάποια σχολεία, τα οποία θα εγκατασταθούν εντός του ικριώματος Διευκρίνηση 26 : Είναι αποδεκτή η ικανοποίηση διάθεσης των θυρών που απαιτούνται με συνδυασμό περισσότερων του ενός κατανεμητών (patchpanel). Αυτό δεν ισχύει για τους μεταγωγείς (switch) καθώς σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές (stackableswitch) οι οποίες δεν έχουν περιληφθεί στον πίνακα συμμόρφωσης και δεν μπορούν να ελεγχθούν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Για διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων ως προς το σχεδιασμό του έργου και τη σύνταξη της σχετικής με το διαγωνισμό προσφοράς, παραθέτουμε στατιστικά στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη τους σχετικά με την επιλογή των συσκευών και υλικών δικτύωσης: Δημοτικά: - 100% μέχρι 8 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 16 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ: θυρών για το σύνολο των Δημοτικών % μέχρι 16 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 36 Γυμνάσια: θυρών για το σύνολο των ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ. - 68% μέχρι 8 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 16 θυρών για το ποσοστό αυτό. - 20% μέχρι 16 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 36 θυρών για το ποσοστό αυτό. - 12% πάνω από 16 αίθουσες, οπότε θα πρέπει να προβλεφθούν μεταγωγείς και κατανεμητές 48 θυρών για το ποσοστό αυτό. Τα στατιστικά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για όλα τα τμήματα (Lot) του διαγωνισμού. Στις απαντήσεις των σχετικών προδιαγραφών του πίνακα συμμόρφωσης, θα πρέπει να αναγραφούν τα προτεινόμενα μοντέλα συσκευών και υλικών δικτύωσης σύμφωνα με τα πιο πάνω στατιστικά στοιχεία και στην τεκμηρίωση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα τεχνικά φυλλάδια αυτών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.1 «η οριστική λίστα των σχολείων με αναλυτικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές και κατά συνέπεια σχετική διαφοροποίηση στον αριθμό των σχολείων, στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο Β.5.1 της παρούσας». Μονάδα Γ 03/ /16

13 Ερώτημα 27 : Παρακαλούμε όπως μας κοινοποιηθεί ο πίνακας με τον αριθμό των αιθουσών ανά σχολική μονάδα που θα εγκατασταθούν τα διαδραστικά συστήματα. Διευκρίνηση 27 : Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.1 «η οριστική λίστα των σχολείων με αναλυτικά στοιχεία των Σχολικών Μονάδων θα δοθούν στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν μεταβολές και κατά συνέπεια σχετική διαφοροποίηση στον αριθμό των σχολείων, στα όρια που προβλέπονται στην παράγραφο Β.5.1 της παρούσας». Ερώτημα 28 : Στον Πίνακα Προδιαγραφών C.3.4, «Πίνακας 4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ» παράγραφος ΔΚ 3.3 ζητούνται τα εξής: «Πεδίο μικτονόμησης χαλκού (patchpanel), πλάτους 19'', UTP κατηγορίας 5e ή ανώτερης ίδιας με αυτή του καλωδίου. Το patchpanel θα διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό βυσμάτων RJ-45 UTP από το πλήθος των αιθουσών που θα εγκατασταθούν διαδραστικοί πίνακες, για τον τερματισμό όλων των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της καλωδίωσης σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ568 A ή Β.» Προκειμένου το PatchPanel να διαθέτει τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό βυσμάτων RJ-45 UTP από το πλήθος των αιθουσών που θα εγκατασταθούν διαδραστικοί πίνακες, απαιτείται παρομοίως να διευκρινιστεί ο αριθμός των αιθουσών σε κάθε σχολείο στην επικράτεια. Εάν δεν είναι εφικτό, τότε να οριστεί ένας συγκεκριμένος τύπος PatchPanel (πχ PatchPanel με 12 βύσματα) Διευκρίνηση 28 : Βλέπε Διευκρίνιση Νο 26. Ερώτημα 29 : Παρακαλούμε να διευκρινιστεί σημείο της προδιαγραφής που αφορά την εγκατάσταση και πιστοποίηση της δομημένης καλωδίωσης και συγκεκριμένα στην παράγραφο του ΔΚ5 του πίνακα C3.4. Στην προδιαγραφή που είχε αναρτηθεί το καλοκαίρι του 2013 πριν την διαβούλευση, υπήρχε μια υποπαράγραφος ΔΚ1.13 της παραγράφου ΔΚ1 όπου ζητείτο να δοθούν οι τιμές των χαρακτηριστικών του καλωδίου για διάφορες συχνότητες όπως η εξασθένηση (Attenuation) db/100m) και η παραδιαφωνία NEXT (db). Στη νέα προδιαγραφή δεν ζητούνται αυτά τα χαρακτηριστικά αλλά δεν διευκρινίζεται επίσης ποια χαρακτηριστικά θα ελεγχθούν και με ποιες τιμές θα είναι αποδεκτή η εγκατάσταση της καλωδίωσης του δικτύου. Πώς θα γνωρίζει ο ανάδοχος ότι οι τιμές που μέτρησε με το όργανό του και που θα σταλούν στην αναθέτουσα αρχή θα είναι εντός των ορίων έτσι ώστε να είναι αποδεκτή η εγκατάσταση? Μονάδα Γ 03/ /16

14 Διευκρίνηση 29 : ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με την ενότητα ΔΚ 4.1 της διακήρυξης «Με το πέρας της εγκατάστασης θα διεξαχθούν από τον Ανάδοχο μετρήσεις της καλωδιακής υποδομής που θα ελέγχει την ορθή λειτουργία των καλωδιακών ζεύξεων κατά 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, βάσει της απόδοσης του σήματος, του μήκους του καλωδίου και της συνδεσμολογίας (wiremap). Το όργανο θα πρέπει να παράγει report των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής. Θα πρέπει να δοθεί από τον Ανάδοχο υπόδειγμα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων». Ερώτημα 30 : Στον Πίνακα Προδιαγραφών C.3.4 «Πίνακας 4 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ» παράγραφος ΔΚ 6.6 ζητούνται τα εξής για το προσφερόμενο Switch: «Αριθμός θυρών 10/100 MbpsAuto- Negotiation, Auto MDI/MDIX, τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο (2x) των αιθουσών του σχολείου» Τα switches των κατασκευαστών, προσφέρονται με διάφορες συνθέσεις (configurations) πχ 8-ports, 16-ports, 24-ports κλπ. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ανωτέρω προδιαγραφή (ΔΚ 6.6) του Πίνακα 4, παρακαλώ διευκρινίστε τον αριθμό των αιθουσών σε κάθε σχολείο στην επικράτεια, προκειμένου το προσφερόμενο switch να πληροί την συνθήκη «Αριθμός Θυρών τουλάχιστον ίσος με το διπλάσιο (2x) των αιθουσών του σχολείου». Διαφορετικά, ορίστε έναν τύπο Switch για όλα τα Σχολεία (πχ Switch 8 ports) Διευκρίνηση 30 : Βλέπε Διευκρίνιση Νο 26. Ερώτημα 31 : ΥΠ 1.5 Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας για όλα τα προσφερόμενα είδη ξεκινά μετά την οριστική παραλαβή Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η οριστική παραλαβή αφορά στο σύνολο του έργου ή στην οριστική παραλαβή κάθε συστήματος ξεχωριστά. Διευκρίνιση 31: Βλέπε Διευκρίνιση Νο 4. Ερώτημα 32 : ΥΠ 1.6 Για χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά και από την οριστική παραλαβή, τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν στους φορητούς υπολογιστές, στον διαδραστικό πίνακα ή στον βιντεοπροβολέα θα οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι σε διαδικασία επιδιόρθωσης (δηλαδή θα θεωρούνται Dead On Arrival DOA) Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η οριστική παραλαβή αφορά στο σύνολο του έργου ή στην οριστική παραλαβή κάθε συστήματος ξεχωριστά. Μονάδα Γ 03/ /16

15 Διευκρίνιση 32: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Στην προδιαγραφή ΥΠ. 1.6 των Πινάκων Συμμόρφωσης σχετικά με την διαδικασία DOA, αναφέρεται χρονικό διάστημα 30 ημερών μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Ερώτημα 33 : Στο Μέρος C', κεφάλαιο C4,«Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς», στους πίνακες που αφορούν τα τμήματα 4 και 5 γίνονται οι κάτωθι αναφορές: - στον πίνακα του τμήματος 4 αναγράφονται συνολικά σχολικές μονάδες (σελ αφορά είδος 8 «Υπηρεσίες βασικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων (ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης 9 ώρες)»). Σύμφωνα με τα αναλυτικά νούμερα των σχολικών μονάδων του ιδίου πίνακα, το σύνολο θα έπρεπε να αφορά σχολικές μονάδες. - στον πίνακα του τμήματος 5 αναγράφονται συνολικά σχολικές μονάδες (σελ αφορά είδος 8 «Υπηρεσίες βασικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη χρήση των Διαδραστικών Συστημάτων (ελάχιστη διάρκεια επιμόρφωσης 9 ώρες)»). Σύμφωνα με τα αναλυτικά νούμερα των σχολικών μονάδων που αναφέρονται στον ίδιο πίνακα, το σύνολο θα έπρεπε να αφορά σχολικές μονάδες. Παρακαλώ διευκρινίστε. Διευκρίνηση 33 : Διευκρινίζεται ότι στο πεδίο 8, της ενότητας Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Επίδειξης-Επιμόρφωσης του υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς για το τμήμα 4 (σελ. 29 από 32 των πινάκων συμμόρφωσης) αναγράφεται λανθασμένα ως άθροισμα των Σχολικών Μονάδων των πεδίων 5, 6 και 7 το Το σωστό είναι 1.300, όσες και οι σχολικές μονάδες του τμήματος (893 Δημοτικά, 332 Γυμνάσια και 75 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ), σύμφωνα και με τον πίνακα κατανομής των σχολικών μονάδων στο τμήμα 4 του έργου (σελ. 13 του Μέρους Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου). Όμοια, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο 8, της ενότητας Υπηρεσίες Εγκατάστασης-Επίδειξης-Επιμόρφωσης του υποδείγματος της Οικονομικής Προσφοράς για το τμήμα 5 (σελ. 31 από 32 των πινάκων συμμόρφωσης) αναγράφεται λανθασμένα ως άθροισμα των Σχολικών Μονάδων των πεδίων 5, 6 και 7 το Το σωστό είναι 1.305, όσες και οι σχολικές μονάδες του τμήματος (849 Δημοτικά, 378 Γυμνάσια και 78 ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ), σύμφωνα και με τον πίνακα κατανομής των σχολικών μονάδων στο τμήμα 5 του έργου (σελ. 14 του Μέρους Α : Αντικείμενο και Προδιαγραφές του Έργου). Ερώτημα 34 : LAP 12.5 Για την κάλυψη της απαίτησης LAP 12.5 του λογισμικού προστασίας από ιούς, η εγγύηση καλής λειτουργίας (παροχή αναβαθμίσεων, ενημερώσεων, κλπ) για τουλάχιστον 5 χρόνια, πρέπει να αφορά στην προτεινόμενη έκδοση του ΛΣ2;. Μονάδα Γ 03/ /16

16 Διευκρίνιση 34: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Η απαίτηση που αφορά στην παροχή αναβαθμίσεων, ενημερώσεων κ.λπ. για τουλάχιστον 5 χρόνια, αφορά στη δέσμευση του κατασκευαστή είτε για την προτεινόμενη είτε για την τελευταία σταθερή έκδοση του ΛΣ2. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στον σχετικό κεντρικό διαδικτυακό τόπο της «Διαύγειας», όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/ 2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια», καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΕ ΕΔ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΑΙΘ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Υπουργού Παι.Θ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπ. Παι.Θ. Προϊστάμενος Ε.Υ.Ε. Ε.Δ. Μονάδες Β2 και Γ. Μονάδα Γ 03/ /16

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ. υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 03.04.2015 ΜΕΧΡΙ 20.04.

ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ. υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 03.04.2015 ΜΕΧΡΙ 20.04. ΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΩΝ υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» της πράξης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΦΑΣΗ Β» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 03.04.2015

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει:

συνέπεια η ενδιαφερόμενη εταιρία δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. Στην σελίδα 51 Β.3.2. Ομάδα Έργου της προκήρυξης αναφέρει: Σχετικά με την προκήρυξη με αρ.1/2010 για τον διαγωνισμό με θέμα : 1.Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης 2. Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκήρυξης 30-09-2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ» με ημερομηνία προκρυξης 30-09-2014 Α ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ KAI ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1)

1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) 1) ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ (πίνακας 1) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.): «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» Πράξη: «Πρόγραμμα Πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003000639 2015-08-28

15PROC003000639 2015-08-28 15PROC003000639 2015-08-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ»

Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ» Θεσσαλονίκη, 18/7/2012 Αρ. Πρωτ. Γ5/3178 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Γενικοί Όροι Αθήνα 15/7/2014 Α.Π.: 865 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002675323 2015-03-31

15PROC002675323 2015-03-31 15PROC002675323 2015-03-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002675572 2015-03-31

15PROC002675572 2015-03-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)

Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens 639,60 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθειας Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) τύπου USB Tokens» Αρ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE» (ENT/Θ/3/1900) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3645 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 2719 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 ΗΜΕΡOMHNIA: 29-05-2013 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία Τηλέφωνο : 22313 50900

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 50479/2012 στο πλαίσιο διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 11/05/2015 Α.Π.: 3138 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,.03.02. 2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 -----

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ----- Στις 23 Νοεμβρίου 2012 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μαυριωτίσσης, Τ.Κ. 52 100 ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Γέρου Βασιλική Τηλ : 24670 55626 Φαξ: 24670 55657 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-10-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα