ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π."

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων Ρλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνϊν 17, Ακινα. Ρλθροφορίεσ : Μαυρζτα Μελά Τθλζφωνο: ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ακινα, 17 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Ρρωτ: ΡΡ Ζχοντασ υπόψθ: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. α) τισ διατάξεισ των άρκρων 16 ζωσ και 23 του ν.3229/2004 (Α 38) και των άρκρων 25 ζωσ και 54 του ν.4002/2011 (Α 180), όπωσ αυτζσ ςυμπλθρϊκθκαν και τροποποιικθκαν με τισ διατάξεισ των παραγράφων 10 ζωσ και 26 του άρκρου 7 του ν.4038/2012 (Α 14) και τισ διατάξεισ των άρκρων 22 ζωσ και 24 του ν.4141/2013 (Α 81), και ςυμπλθρωματικά τισ διατάξεισ του ν. 3051/2002 (Α 220), όπωσ ιςχφει, β) τθ με αρικμό 55906/1673/ (τεφχοσ υπαλλιλων ειδικϊν κζςεων και οργάνων διοίκθςθσ 444) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τίτλο «Συγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (Ε.Ε.Ε.Ρ.)», γ) τθ με αρικμό 56660/1679/ (Β 2910) κοινι απόφαςθ Υπουργϊν Οικονομικϊν Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ, με τίτλο «Ριςτοποίθςθ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (Ε.Ε.Ε.Ρ.)», δ) τθ με αρικμό 73/3/ απόφαςθ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. με τίτλο «Ζγκριςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. για το ζτοσ 2014», ωσ και τισ με αρικμό 6/1/ (Β 1347) και 10/3/ (Β 2066) αποφάςεισ, με τισ οποίεσ εγκρίκθκαν, αντίςτοιχα, ο Κανονιςμόσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ ωσ και ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ., όπωσ ιςχφουν, ε) τθν υποπαράγραφο δ, παράγραφο 4.2, του άρκρου 4 τθσ απόφαςθσ 64/3/ (Β 1819) τθσ Επιτροπισ, με τίτλο «Κανονιςμόσ Οργάνωςθσ, Λειτουργίασ και Διάρκρωςθσ Υπθρεςιακϊν Μονάδων τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων», όπωσ ιςχφει μετά τθ με αρικμό 70/6/ (Β 2323) απόφαςθ τθσ Αρχισ «Τροποποίθςθ τθσ με αρικμό 64/3/ (Β 1819) απόφαςθσ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. με τίτλο «Κανονιςμόσ Οργάνωςθσ, Λειτουργίασ και Διάρκρωςθσ Υπθρεςιακϊν Μονάδων τθσ Επιτροπισ Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων», ςτθν οποία προβλζπεται ότι ο Ρρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. είναι ο διοικθτικόσ και πεικαρχικόσ προϊςτάμενοσ του προςωπικοφ και εκδίδει τισ ατομικζσ πράξεισ που το αφοροφν, ςτ) το άρκρο 92 του ν.4182/2013 (Α 185), ςφμφωνα με το οποίο μεταφζρκθκαν ςτθν Ε.Ε.Ε.Ρ. οι αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ Εποπτείασ Καηίνο του Υπουργείου Τουριςμοφ και

2 ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ τθσ Επιτροπισ Καηίνο του ν.2206/1994 (Α 62), η) το γεγονόσ ότι θ παροφςα προκαλεί δαπάνθ ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2014 τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ., για τθν οποία ζχουν προβλεφτεί οι ςχετικζσ πιςτϊςεισ θ) τθν από 17/12/2013 ειςιγθςθ τθσ Υπθρεςίασ. Αποφαςίηουμε 1. Τθν ζγκριςθ και τθ δθμοςιοποίθςθ, με τον προςφορότερο τρόπο, τθσ επιςυναπτόμενθσ με αρικμό 3/2013 Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν απόςπαςθ υπαλλιλων ςτθν Ε.Ε.Ε.Ρ., από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου τομζα, με ςκοπό τθν περαιτζρω ςτελζχωςθ των Υπθρεςιακϊν Μονάδων τθσ Αρχισ. 2. Η πρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτουσ διαδικτυακοφσ τόπουσ του προγράμματοσ διαφγεια και του opengov, κα αποςταλεί ςτο Υπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και κα αποςταλεί ςτουσ κρατικοφσ φορείσ και υπθρεςίεσ προκειμζνου να ενθμερωκεί το προςωπικό τουσ. Η δαπάνθ βαρφνει τον κωδικό 60 «Τακτικζσ Αποδοχζσ Ζμμιςκου Ρροςωπικοφ» του προχπολογιςμοφ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. του ζτουσ Ο Ρρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. Ευγζνιοσ Γιαννακόπουλοσ Ακριβζσ Αντίγραφο Αυκθμερόν Μαυρζτα Μελά υνθμμζνα: Η με αρικμό 3/2013 Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθ Ενδιαφζροντοσ για τθν απόςπαςθ υπαλλιλων ςτθν Ε.Ε.Ε.Ρ. Η αίτθςθ ςυμμετοχισ. Εςωτερικι διανομι: Γραφείο Ρροζδρου Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων (3 αντίγραφα). 2

3 ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων Ρλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνϊν 17, Ακινα. Ρλθροφορίεσ: Πλγα Μακρι. Τθλζφωνο: Ελζνθ Γλθνοφ. Τθλζφωνο: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2013 ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗΝ Ε.Ε.Ε.Π. Α. ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Η Επιτροπι Εποπτείασ και Ελζγχου Ραιγνίων (Ε.Ε.Ε.Ρ.), είναι μια ανεξάρτθτθ διοικθτικι Αρχι («θ Αρχι»), θ οποία δραςτθριοποιείται ςτον τομζα τθσ ρφκμιςθσ, του ελζγχου και τθσ εποπτείασ τθσ αγοράσ των τυχερϊν και των τεχνικϊν - ψυχαγωγικϊν παιγνίων. Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Αρχισ και το κακεςτϊσ που τθν διζπει αναφζρονται κυρίωσ ςτα άρκρα 16 και επ. του ν.3229/2004 (Α 38), ςτα άρκρα 25 και επ. ν.4002/2011 (Α 180), ςτο άρκρο 7 του ν.4038/2012 (Α 14) και ςτα άρκρα 22, 23 και 24, του κεφαλαίου Ε, του ν.4141/2013 (Α 81), όπωσ ιςχφουν. Το ζργο, το οποίο επιτελεί θ Αρχι εκτείνεται ςε ευρφ φάςμα αντικειμζνων ρφκμιςθσ και ελζγχου, διαφορετικϊν μεταξφ τουσ τμθμάτων, τθσ ςυνολικισ αγοράσ παιγνίων ςτθν Ελλάδα με ταυτόχρονθ ςυμμόρφωςθ και προςαρμογι τόςο προσ τθν νομοκεςία τθσ Ε.Ε. όςο και προσ τισ ταχείεσ εξελίξεισ τθσ τεχνολογίασ. Το ζργο αυτό πρζπει να οργανωκεί ςτο ςφνολό του το ταχφτερο δυνατό διότι από τθν επιτυχθμζνθ διεξαγωγι του διαςφαλίηεται, εκτόσ των άλλων, θ εφαρμογι κανόνων δθμόςιασ τάξθσ και θ αφξθςθ των δθμοςίων εςόδων. Ρρόςφατα, θ Ε.Ε.Ε.Ρ. με το άρκρο 92, του ν.4182/2013 (Α 185) ανζλαβε τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των επιχειριςεων καηίνο. Επιπλζον, με βάςθ τισ διατάξεισ του ν ( Α 166), θ Ε.Ε.Ε.Ρ. είναι θ αρμόδια Αρχι για τθν εφαρμογι, ςτθν αγορά των παιγνίων, των διατάξεων ςχετικά με τθν πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ. Σιμερα, δεδομζνων των αυξανόμενων οργανωτικϊν και λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ και για να εξαςφαλιςτεί θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ ενόψει τθσ πλιρουσ ανάλθψθσ των αρμοδιοτιτων τθσ Αρχισ, κατά τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, κρίνεται απαραίτθτθ θ περαιτζρω ςτελζχωςθ τθσ Αρχισ. Δεδομζνθσ τθσ δθμοςιονομικισ 3

4 κατάςταςθσ, θ Ε.Ε.Ε.Ρ. ζχει υιοκετιςει τθν αρχι να εξαντλεί ςε κάκε περίπτωςθ τισ δυνατότθτεσ των ιδθ διακζςιμων υλικϊν και ανκρϊπινων πόρων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, πριν προβεί ςε ενζργειεσ απόκτθςθσ νζων, που αυξάνουν τόςο τθ δικι τθσ όςο και τθν ςυνολικι δθμόςια δαπάνθ. Ωσ εκ τοφτου, θ Αρχι επιδιϊκει τθν ςτελζχωςι τθσ με αποςπάςεισ προςωπικοφ, το οποίο ιδθ υπθρετεί ςτον δθμόςιο και τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα. Η πρόςκλθςθ αυτι, απευκφνεται ςτουσ υπθρετοφντεσ ςιμερα, με ςχζςθ εργαςίασ μονίμου προςωπικοφ ι προςωπικοφ με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ςτισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ. του ευρφτερου δθμόςιου τομζα και οι οποίοι κα επικυμοφςαν να εργαςκοφν ςτθν Αρχι. Επιςθμαίνεται ότι, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ: α) δεν επιτρζπεται θ απόςπαςθ υπαλλιλου πριν παρζλκει διετία από το διοριςμό του, β) δεν επιτρζπεται θ απόςπαςθ υπαλλιλου, που ζχει επιλεγεί ωσ Ρροϊςτάμενοσ τθσ οργανικισ μονάδασ που ανικει, γ) δεν επιτρζπεται θ απόςπαςθ υπαλλιλου, που ιδθ είναι αποςπαςμζνοσ ςε Δθμόςια Υπθρεςία, ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςε Ν.Ρ.Ι.Δ. του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, δ) δεν πρζπει να ζχει αςκθκεί ποινικι ι πεικαρχικι δίωξθ εναντίον του ενδιαφερόμενου υπαλλιλου, κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των αιτιςεων και το χρόνο τθσ απόςπαςθσ, ε) ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ θ απόςπαςθ δεν επιτρζπεται λόγω ειδικϊν διατάξεων που διζπουν οριςμζνεσ Υπθρεςίεσ ι φορείσ ι το υπθρεςιακό κακεςτϊσ των υπθρετοφντων. Το προςωπικό το οποίο κα επιλεγεί, κα υπθρετιςει ςτθν Αρχι με απόςπαςθ, κατά τα προβλεπόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία. Β. ΣΟΜΕΙ ΑΠΑΧΟΛΗΗ Οι τομείσ απαςχόλθςθσ, τουσ οποίουσ αφορά θ παροφςα πρόςκλθςθ, είναι οι εξισ: 1. Ζκδοςθσ ρυκμιςτικϊν πλαιςίων (κανονιςτικζσ αποφάςεισ). 2. Αδειοδότθςθσ τθσ λειτουργίασ επιχειριςεων παιγνίων. 3. Ραρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ των επιχειριςεων παιγνίων ωσ προσ τισ κείμενεσ διατάξεισ και τα ρυκμιςτικά πλαίςια. 4. Εκτζλεςθσ των αποφάςεων και επιβολισ των ποινϊν. 5. Διοικθτικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν διεξαγωγισ προμθκειϊν. 6. Ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων. 7. Επικοινωνίασ και διαφιμιςθσ. 8. Ζρευνασ αγοράσ. 9. Ρλθροφορικισ. 10. Διεκνϊν ςυνεργαςιϊν. 11. Σχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν δράςεων και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων. 12. Ριςτοποίθςθσ και ελζγχου ποιότθτασ. 13. Νομικϊν υπθρεςιϊν, με ζμφαςθ ςτο διοικθτικό δίκαιο και ςτο δίκαιο τθσ Ε.Ε. 14. Εφαρμογισ πολιτικϊν τθσ Ε.Ε., με ζμφαςθ ςτα κζματα ρφκμιςθσ των αγορϊν και ανταγωνιςμοφ. 15. Αςφάλειασ, διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και κεμάτων που άπτονται τθσ πρόλθψθσ και καταςτολισ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ. 16. Τεχνικισ υποςτιριξθσ (ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ κτιρίων, ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ). 4 ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ

5 17. Ελζγχου και εποπτείασ επιχειριςεων των Καηίνο. 18. Γραμματειακισ υποςτιριξθσ (διεκπεραίωςθ εγγράφων, πρωτόκολλο, αρχειοκζτθςθ κ.λπ.). 19. Διοικθτικισ υποςτιριξθσ (γενικϊν κακθκόντων, μεταφορζσ, διαχείριςθ αποκικθσ, κακαριςμόσ κ.λπ.). Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 1. Πςοι εκδθλϊςουν ενδιαφζρον ςτθν πρόςκλθςθ αυτι μποροφν να είναι δευτεροβάκμιασ ι τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ του τομζα 19 που μπορεί να είναι και υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να εκδθλϊςουν τθν προτίμθςι τουσ για περιςςότερουσ από ζναν τομείσ. Για κάκε τομζα, είναι απαραίτθτθ αποδεδειγμζνθ εμπειρία πζντε (5) τουλάχιςτον ετϊν ι, ςτθν περίπτωςθ επιλογισ περιςςοτζρων τομζων, επτά (7) ετϊν ςυνολικά ςτουσ τομείσ αυτοφσ. 2. Οι ενδιαφερόμενοι, με εξαίρεςθ όςουσ κα ενδιαφερκοφν για τον τομζα 19, πρζπει: ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ α) να χειρίηονται τουλάχιςτον με επάρκεια, γραπτι και προφορικι, τθν αγγλικι γλϊςςα. Για όςουσ ενδιαφερκοφν για τον τομζα 5 το προςόν αυτό είναι επικυμθτό. Για όςουσ ενδιαφερκοφν για τον τομζα 7 επικυμθτι είναι θ γνϊςθ και μιασ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ. Ωσ επάρκεια, νοείται ο κακθμερινόσ άνετοσ χειριςμόσ τθσ γλϊςςασ, β) να χειρίηονται, τουλάχιςτον με επάρκεια, προγράμματα Η/Υ υποςτιριξθσ εργαςιϊν γραφείου (Word-Excel-Power Point-Access), το διαδίκτυο και τισ άλλεσ μθχανζσ γραφείου. Ωσ επάρκεια νοείται ο κακθμερινόσ άνετοσ χειριςμόσ, γ) να διακζτουν ικανότθτα επικοινωνίασ, αναλυτικι ςκζψθ, ομαδικό πνεφμα εργαςίασ κακϊσ και ικανότθτα εργαςίασ ςε δυναμικό και διαρκϊσ εξελιςςόμενο περιβάλλον και υπό ςυνκικεσ μεταβλθτοφ φόρτου, δ) να ζχουν ςθμαντικι οργανωτικι ικανότθτα κακϊσ και ικανότθτα ανάλθψθσ πρωτοβουλιϊν και διαχείριςθσ ςειράσ διαφορετικϊν κεμάτων. 3. Για τουσ ενδιαφερόμενουσ, με εξαίρεςθ όςουσ κα ενδιαφερκοφν για τουσ τομείσ 16,17,18 και 19, κα ςυνυπολογιςτοφν: α) οι τίτλοι μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν που κατζχουν, κατά προτίμθςθ ςε ςχζςθ με τουσ τομείσ απαςχόλθςθσ επιλογισ του κάκε ενδιαφερομζνου. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςε πτυχιακοφσ ι/και μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςτο αντικείμενο των παιγνίων, β) θ προχπθρεςία ςε κζςεισ ευκφνθσ. Ωσ κζςεισ ευκφνθσ κεωροφνται οι κζςεισ προϊςταμζνων υπθρεςιακϊν μονάδων, οι κζςεισ διοίκθςθσ προγραμμάτων και ζργων, οι κζςεισ του επικεφαλισ ομάδων εργαςίασ και παρόμοιεσ, γ) θ άριςτθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, για όςουσ ενδιαφερκοφν για τουσ υπόλοιπουσ τομείσ, πλθν του τομζα 5 και 19, δ) θ επάρκεια, γραπτι και προφορικι, άλλθσ ξζνθσ γλϊςςασ, με ζμφαςθ ςτισ κφριεσ γλϊςςεσ τθσ Ε.Ε. Ωσ επάρκεια, νοείται ο κακθμερινόσ άνετοσ χειριςμόσ τθσ γλϊςςασ. 5

6 4. Ρεραιτζρω, κα ςυνυπολογιςτεί θ γνϊςθ και εμπειρία των ενδιαφερομζνων για: α) τουσ τομείσ 1 και 2, ςε κζματα εκπόνθςθσ ςχεδίων ρυκμιςτικϊν πλαιςίων ι/και διεκπεραίωςθσ διαδικαςιϊν ζκδοςθσ αδειϊν ι/και χοριγθςθσ πιςτοποιιςεων ι/και κατάρτιςθσ κανονιςτικϊν πράξεων ι/και αξιολόγθςθσ επιχειρθματικϊν ςχεδίων, β) τουσ τομείσ 3 και 4, ςε κζματα εκτζλεςθσ αποφάςεων και επιβολισ διοικθτικϊν - ποινικϊν κυρϊςεων ι/και λειτουργίασ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν ι/και ανάλυςθσ δεδομζνων και ςτατιςτικϊν εφαρμογϊν, γ) τον τομζα 5, ςε κζματα μιςκοδοςίασ υπαλλιλων ι/και προμθκειϊν δθμοςίου ι/και διπλογραφικϊν λογιςτικϊν ςυςτθμάτων ι/και διαχείριςθσ και ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ι/και καλισ γνϊςθσ του νζου δθμοςιοχπαλλθλικοφ κϊδικα, δ) για τον τομζα 7, ςε κζματα επικοινωνίασ Τφπου και νζων Μζςων ι/και ςε κζματα διαχείριςθσ περιεχομζνου ιςτοςελίδων, ε) τον τομζα 9, ςε κζματα βάςεων δεδομζνων (MS SQL τουλάχιςτον) ι/και ανάπτυξθσ ιςτοςελίδων (joomla τουλάχιςτον) ι/και ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν (ASP.NET, Sharepoint, Visual Studio) ι/και υποςτιριξθσ χρθςτϊν και τοπικοφ δικτφου με γνϊςεισ MS Active Directory, αςφάλειασ δικτφου, Antivirus, Proxy, Firewall, MS server 2012, MS windows 2010,2013, MS Office 2010,2013, ςτ) τουσ τομείσ 10 και 11, ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν, ενθμερωτικϊν δράςεων ι/και ευρωπαϊκϊν διακρατικϊν προγραμμάτων ι/και υποςτιριξθσ των ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων γενικά και ιδίωσ εκείνων που εμπλζκονται με τα παίγνια, η) τον τομζα 13, ςε κζματα παιγνίων, θ) τον τομζα 16, ςε κζματα λειτουργίασ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ Δ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΠΟΒΛΗΘΟΤΝ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να υποβάλουν μόνο τα ςτοιχεία που αναφζρονται παρακάτω: 1. Αίτθςθ ανταπόκριςθσ ςε αυτι τθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, κατά το επιςυναπτόμενο υπόδειγμα. 2. Βιογραφικό ςθμείωμα, ςε μορφι EUROPASS (www. Europass.oeek.gr). Η υποβολι των παραπάνω κα πραγματοποιθκεί αποκλειςτικά και μόνο θλεκτρονικά με τθν αποςτολι ωσ ςυνθμμζνων διαφορετικϊν αρχείων για τα παραπάνω 1 και 2, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Το θλεκτρονικό μινυμα ςτο πεδίο «Θζμα» κα πρζπει να φζρει τθν ζνδειξθ «Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτθ με αρικμό 3/2013 πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ Ε.Ε.Ε.Π.». Η προκεςμία υποβολισ λιγει τθν 24 θ Ιανουαρίου

7 Δικαιολογθτικά που επιβεβαιϊνουν το περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ και του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ δεν χρειάηεται να υποβλθκοφν ςτθ φάςθ αυτι. Ε. ΕΙΔΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ Ο μθνιαίεσ αποδοχζσ του αποςπαςμζνου υπαλλιλου ςτθν Αρχι, είναι εκείνεσ που λαμβάνει ςτθν κζςθ εργαςίασ από τθν οποία αποςπάται, με τθν εξαίρεςθ ενδεχομζνων επιδομάτων που ςυνάδουν με τθ κζςθ και τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. Στισ μθνιαίεσ αποδοχζσ του αποςπαςμζνου για τθν απαςχόλθςθ του ςτθν Αρχι, δεν περιλαμβάνονται το επίδομα κζςθσ ευκφνθσ, τα κίνθτρα απόδοςθσ ι άλλεσ αποηθμιϊςεισ που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τθν Ε.Ε.Ε.Ρ. και που, όταν υφίςτανται, χορθγοφνται επιπλζον. Η μιςκοδοςία του αποςπαςμζνου, καλφπτεται από τθν Αρχι. Η Αρχι, με βάςθ τθ με αρικμό 7/3/ απόφαςι τθσ, ζχει ορίςει ότι το ωράριο εργαςίασ είναι κακθμερινά 9.00 ζωσ 17.00, εκτόσ των υπαλλιλων των κλιμακίων εποπτείασ και ελζγχου των επιχειριςεων καηίνο. Σθμειϊνεται ότι θ Αρχι, όπωσ προαναφζρκθκε, βρίςκεται ςιμερα ςτθ φάςθ τθσ πλιρουσ ανάλθψθσ των αρμοδιοτιτων τθσ, κατά τα προβλεπόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Σε κάκε περίπτωςθ, γενικά θ απαςχόλθςθ ςτθν Αρχι, λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ του αντικειμζνου τθσ, είναι ιδιαίτερα απαιτθτικι. Οι εργαηόμενοι ςτθν Αρχι κα υποβάλλονται ςε διαρκι επαγγελματικι κατάρτιςθ και πικανόν να εκτελοφν υπθρεςιακζσ μετακινιςεισ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό ι/και να χρειάηεται να εργάηονται υπερωριακά, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. Επίςθσ, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλοφνται να γνωρίηουν ότι μπορεί να κλθκοφν από τθν Αρχι ςε ςυνζντευξθ, κατά τθν διάρκεια τθσ οποίασ είναι δυνατόν να χρειαςκεί να ςυμμετζχουν ςε εξζταςθ ςε ςχζςθ με τθν επάρκεια των ξζνων γλωςςϊν ι/και του χειριςμοφ Η/Υ και μθχανϊν γραφείου. Η Αρχι κα αξιολογιςει κατά τθν κρίςθ τθσ και τισ υπθρεςιακζσ τθσ ανάγκεσ τισ αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν, χωρίσ να δεςμεφεται να επιλζξει ι να προβεί ςτθν απόςπαςθ υπαλλιλων που κα υποβάλουν αίτθςθ και βιογραφικό ςθμείωμα ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ αυτισ. Ρλθροφορίεσ: α) Πλγα Μακρι, τθλζφωνο , κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ ζωσ 14.00, ι με θλεκτρονικό μινυμα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ β) Ελζνθ Γλθνοφ, τθλζφωνο , κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και κατά τισ ϊρεσ ζωσ 14.00, ι με θλεκτρονικό μινυμα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ Ο Ρρόεδροσ τθσ Ε.Ε.Ε.Ρ. Ευγζνιοσ Γιαννακόπουλοσ 7

8 ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2013 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. Ημερομθνία: Προσ τθν ανεξάρτθτθ διοικθτικι Αρχι ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ KAI ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ρλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνϊν 17, Ακινα. Ραρακαλϊ, να εξετάςετε τθν αίτθςθ μου για τθν απόςπαςι μου ςτθν Ε.Ε.Ε.Ρ. ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΕΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΕΣΟ ΓΕΝΝΗΗ: ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδόσ: Αρικμόσ:. Τθλζφωνο Επικοινωνίασ (ςτακερό ι κινθτό): Τ.Κ.:... Ρόλθ:.... ΣΟΜΕΑ (ι ΣΟΜΕΙ) ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΟΤ ΕΚΔΗΛΩΝΩ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 1 Ζκδοςθσ ρυκμιςτικϊν πλαιςίων (κανονιςτικζσ αποφάςεισ) 2 Αδειοδότθςθσ τθσ λειτουργίασ επιχειριςεων παιγνίων Ραρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ ςυμμόρφωςθσ των επιχειριςεων παιγνίων ωσ προσ τισ 3 κείμενεσ διατάξεισ και τα ρυκμιςτικά πλαίςια 4 Εκτζλεςθσ των αποφάςεων και επιβολισ των ποινϊν 5 Διοικθτικϊν και οικονομικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν διεξαγωγισ προμθκειϊν 6 Ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων 7 Επικοινωνίασ και διαφιμιςθσ 8 Ζρευνασ αγοράσ 9 Ρλθροφορικισ 10 Διεκνϊν ςυνεργαςιϊν 11 Σχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ εκπαιδευτικϊν δράςεων και ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 12 Ριςτοποίθςθσ και ελζγχου ποιότθτασ 13 Νομικϊν υπθρεςιϊν, με ζμφαςθ ςτο διοικθτικό δίκαιο και ςτο δίκαιο τθσ Ε.Ε. Εφαρμογισ πολιτικϊν τθσ Ε.Ε., με ζμφαςθ ςτα κζματα ρφκμιςθσ των αγορϊν και 14 ανταγωνιςμοφ Αςφάλειασ, διαχείριςθσ πλθροφοριϊν και κεμάτων που άπτονται τθσ πρόλθψθσ και 15 καταςτολισ τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ. Τεχνικισ υποςτιριξθσ (ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ κτιρίων, ςυντιρθςθ 16 εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ) 17 Ελζγχου και εποπτείασ επιχειριςεων των Καηίνο 18 Γραμματειακισ υποςτιριξθσ (διεκπεραίωςθ εγγράφων, πρωτόκολλο, αρχειοκζτθςθ κ.λπ.) Διοικθτικισ υποςτιριξθσ 19 (γενικϊν κακθκόντων, μεταφορζσ, διαχείριςθ αποκικθσ, κακαριςμόσ κ.λπ.) (* Αριθμείστε κατά σειρά προτίμησης) (ςθμειϊςτε*) Σσκπιερωκαηηθά ζας ελεκερώλω όηη, δηαζέηω όια ηα έγγραθα κε ηα οποία πηζηοποηούληαη οη γλώζεης, οη ηθαλόηεηες θαζώς θαη ε εκπεηρία κοσ, όπως ασηά αποησπώλοληαη ζηο επηζσλαπηόκελο βηογραθηθό κοσ θαη εθόζολ κοσ δεηεζούλ, ζα ηα προζθοκίζω. Συνημμένο: Βιογραφικό σημείωμα, σε μορφή EUROPASS (PDF) 8

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 10 / 01 / 2014. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 10 / 01 / 2014 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/7 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ"

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΚΕΝΣΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ" Φ.Ε.Κ. 8449/τ. Α.Ε.-Ε.Π.Ε./14-8-2014 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρκρο 1 - ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 Αχαρνών 17 και πλατεία Μαυροκορδάτου Αρ. Πρωτ: ΠΡΠ7155171014 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2013 ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Πανεπιστημίου 25, 6 ος όροφος, 10564 Αθήνα. Τηλέφωνο: 210-3272700, εσωτ. 111. Πληροφορίες: Όλγα Μακρή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012)

ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΚΥΠΡΙΑΚΗ AΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΡΟΕΔΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΙΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2012) ΕΡΙΧΕΙΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου

Αρθρο: 2 Τίτλος Αρθρου: Κοινωνικι Συνεταιριςτικι Επιχείρθςθ (Κοιν.Σ.Επ.) Κείμενο Αρθρου N. 4019/2011 Τίτλος: Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπζς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4038/2012, Ν. 4052/2012, Ν. 4110/2013. Αρκρο 1 Τίτλος Αρθρου: Οριςμοί Για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4/2014 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Π. Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υποθέσεων Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αχαρνών 17 και Πλατεία Μαυροκορδάτου 104 38 Αθήνα. Πληροφορίες: Γεωργία Χαλούλου, Τηλέφωνο: 211 10 75032 Όλγα Μακρή, Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Προκήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Παρατηρητήριο Σιμϊν Σηλεπικοινωνιακϊν και Σαχυδρομικϊν Προϊόντων Λιανικήσ Αναθζτουςα Αρχή: Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν και Ταχυδρομείων Προχπολογιςμόσ: 397.560,00

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ

ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ. Ανοικτισ Διαδικαςίασ Μζροσ Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφζσ Ζργου c ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ Α.Ε. Διακιρυξθ Διεκνοφσ Δθμόςιου Διαγωνιςμοφ Ανοικτισ Διαδικαςίασ για τθν επιλογι Αναδόχου του ζργου «Προμήθεια, Εγκατάςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΧΕΕΙ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤΡΚΙΑ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΕΟΣ ΣΗΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΗ Επιβλζπων: Δημήτριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο

ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ. «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων. digi-content. ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» Οδεγόο Τπνβνιήο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα : Ψθφιακι Σφγκλιςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτον τομζα του ψθφιακοφ ευρυηωνικοφ περιεχομζνου» ΟΔΘΓΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ 2010 1 Ρεριεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα