ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) 1089 ΙΙΙ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Απόρρητο επικοινωνιών ΓνωµΕισΑΠ 12/2009 Διατάξεις: άρθρο 19 Συντ., Ν 3471/2006 Εγκληµατικές πράξεις µέσω διαδικτύου, Κακόβουλες - απειλητικές κλήσεις, Άρση απορρήτου, Σύνταγµα Οι περιπτώσεις στις οποίες οι ανακριτικές αρχές για τον εντοπισµό του δράστη εξυβριστικών, συκοφαντικών, απειλητικών, εκβιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων ή µηνυµάτων, κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προανάκρισης ή κυρίας ανάκρισης (κατόπιν εγκλήσεως κατά κανόνα του παθόντοςδέκτη των εν λόγω κλήσεων κ.λπ.), ζητούν την ανακοίνωση εκ µέρους των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στοιχείων σχετικών µε την ταυτότητα ή τη θέση της συνδέσεως ή του χρήστη, εκφεύγουν του προστατευτικού πεδίου του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντ., αφού στις προαναφερόµενες περιπτώσεις δεν πρόκειται για επικοινωνία ή ανταπόκριση κατά την έννοια της συνταγµατικής διατάξεως. Εποµένως, δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου και, κατ ακολουθίαν, η επικοινωνία αυτού του είδους δεν προστατεύεται ως τοιαύτη ούτε από το Σύνταγµα ούτε από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3471/2006. Προς την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ). Με το υπ' αριθµ. πρωτ από 13 Ιουλίου 2009 έγγραφό σας ζητάτε διευκρινίσεις επί της υπ' αριθµ. 9/2009 Γνωµοδοτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου*. Όπως προκύπτει από την εν λόγω Γνωµοδότηση, µε αυτή αντιµετωπίζεται, ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Τµήµατος Διώξεως Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος της Υποδιευθύνσεως Διώξεων Οικονοµικών Εγκληµάτων κ.λπ. της Διευθύνσεως Ασφαλείας Αττικής, το ζήτηµα της νοµιµότητας των αιτηµάτων εισαγγελικών, ανακριτικών και προανακριτικών αρχών προς τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών εν γένει επικοινωνιών (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, επικοινωνίας µέσω διαδικτύου-internet) να τους παρέχουν στοιχεία εντοπισµού της ταυτότητας προσώπων που ενεργούν τηλεφωνικές κλήσεις ή αποστέλλουν µηνύµατα εξυβριστικού, δυσφηµιστικού, απειλητικού ή άλλου εγκληµατικού χαρακτήρα προς τον εγκαλούντα (κακόβουλες κλήσεις). Με το προαναφερόµενο έγγραφό σας αµφισβητείτε τη νοµιµότητα και συνταγµατικότητα των παραπάνω αιτηµάτων των ανακριτικών αρχών, η οποία καταφάσκεται από την προηγηθείσα 9/2009 Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αντικρούοντας συγκεκριµένα επιχειρήµατα από αυτά που στηρίζουν το πόρισµα της Γνωµοδοτήσεως. Σε απάντηση του αιτήµατός σας, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: * Βλ. τη ΓνωµΕισΑΠ 9/2009 µε σχετικές παρατηρήσεις του Γρ. Τσόλια σε ΠοινΔικ 8-9/2009, 923. Κατά το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν 3471/2006, µε τον οποίο ενσω- µατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη η Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, «οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται µέσω δηµοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίµων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή µόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντ.» (τον ορισµό των ηλεκτρονικών υπηρεσιών βλ. στο άρθρο 2 περ. µζ του Ν 3431/2006). Είναι σαφές ότι η έννοια του επιβαλλόµενου από τη διάταξη αυτή απορρήτου των επικοινωνιών συµπίπτει µε την έννοια του απορρήτου «των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας» κατά το άρθρο 19 παρ. 1 του Συντ. Το Σύνταγµα δεν αναφέρεται σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή ανταπόκριση µεταξύ προσώπων. Καθιερώνει την προστασία της επικοινωνίας µε την έννοια της ανταλλαγής διανοηµάτων, ειδήσεων, γνωµών (βλ. BVerfGE 67, 157-G10) και συναισθηµάτων και ειδικότερα αυτής που γίνεται εντός πλαισίων οικειότητας και εµπιστευτικότητας [Χρυσογόνος, Ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, 3η έκδ. (2006), σελ. 256 επ., Δαγτόγλου, Συνταγµατικό Δίκαιο - Ατοµικά Δικαιώµατα Α αριθ. 534, σελ. 350 επ., Τσακυράκης, Το απόρρητο της επικοινωνίας, ΝοΒ 1993, 995, BVerfG, EU GRZ 2009, 404, ]. Προστατεύεται το δικαίωµα του ατόµου να µοιράζεται µε πρόσωπο της επιλογής του σκέψεις, ιδέες και συναισθήµατα χωρίς τον κίνδυνο της αποκάλυψης αυτών σε τρίτους και χωρίς να ζει µε το καταθλιπτικό συναίσθηµα ότι κάθε αστόχαστη ή υπερβολική έκφραση, στα πλαίσια µιας ιδιωτικής επικοινωνίας, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί εναντίον του (ΑΠ Ολ 1/2001 ΕλλΔνη 2001, 374, πρβλ. και Münch/Kunig (W. Löwer) Grundgesetz - Kommentar, 5 Aufl., Art 10, 22). Οι περιπτώσεις που ενδιαφέρουν στο προκείµενο, ήτοι οι περιπτώσεις στις οποίες οι ανακριτικές αρχές για την εντόπιση του δράστη εξυβριστικών, συκοφαντικών, απειλητικών, εκβιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων ή µηνυµάτων, κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως, προανακρίσεως ή κυρίας ανακρίσεως, κατόπιν εγκλήσεως κατά κανόνα του παθόντος, δέκτη των εν λόγω κλήσεων κ.λπ., ζητούν την ανακοίνωση εκ µέρους των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στοιχείων σχετικών µε την ταυτότητα ή τη θέση της συνδέσεως ή του χρήστη, εκφεύγουν του προστατευτικού πεδίου της διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 1 του Συντ. Στις προαναφερόµενες περιπτώσεις δεν πρόκειται για επικοινωνία ή ανταπόκριση κατά την έννοια της συνταγµατικής διατάξεως. Οι επαφές αυτές ως, εκ του σκοπού και του περιεχο- µένου τους, το οποίο είναι ευθέως εγκληµατικό (Καρράς, Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο αριθ. 705), αφενός δεν συνιστούν «ανταλλαγή απόψεων, διανοηµάτων κ.λπ.» και αφετέρου δεν γίνονται στο πλαίσιο σχέσεως οικειότητας και εµπιστευτικότητας (Χρυσογόνος, ανωτ. σελ. 260, Τσακυράκης, ανωτ. σελ. 997, 998). Εποµένως, δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου, δηλαδή η διαφύλαξη του προσώπου από τον κίνδυνο παραβιάσεως της εν ευρεία έννοια προσωπικής ελευ-

2 1090 ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ θερίας του και της παγιδεύσεώς του µε την έκθεσή του σε κάθε είδους συνέπειες από τυχόν υπερβολικές και αστόχαστες εκφράσεις κατά την ιδιωτική και εµπιστευτική επικοινωνία του, και, κατ' ακολουθίαν, η επικοινωνία αυτού του είδους δεν προστατεύεται ως τοιαύτη από το Σύνταγµα και, συνακολούθως, από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3471/2006. Συνεπώς προς τα ανωτέρω, οι ανακριτικές αρχές, ανταποκρινό- µενες στο προστατευτικό καθήκον του Κράτους, εκδηλούµενο ως θετική υποχρέωση αυτού προς διασφάλιση της ανεµπόδιστης και αποτελεσµατικής ασκήσεως των δικαιωµάτων του ατόµου, κατ' άρθρο 25 παρ. 1 του Συντ., και ενεργούσες σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή για παροχή έννοµης προστασίας (άρθρο 20 του Συντ.) και τιµωρήσεως των εγκληµάτων (άρθρα 96 παρ. 1 και 87 παρ. 1 του Συντ.) µπορούν, στα πλαίσια του δικαιώµατός τους να συγκεντρώνουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τη βεβαίωση του εγκλήµατος (άρθρα 251, 239 παρ. 1-2 και 248 ΚΠΔ), να ζητούν τα προαναφερόµενα στοιχεία, χωρίς την προηγούµενη τήρηση της διαδικασίας άρσεως του απορρήτου του εκτελεστικού της διατάξεως του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. β του Συντ. Ν 2225/1994, αφού, όπως ελέχθη, δεν πρόκειται για απόρρητο. Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να διενεργείται κυρία ανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση µετά από παραγγελία εισαγγελέα καθώς και ότι ο τακτικός ανακριτής ή ο παραγγέλλων εισαγγελέας, σύµφωνα µε βασική αρχή ισχύουσα επί των ανακρίσεων, θα ζητήσει τα στοιχεία για τα οποία γίνεται λόγος αφού, µετά τήρηση των αρχών της αναλογικότητας, κρίνει ότι, βάσει των στοιχείων που µέχρι τη στιγµή εκείνη διαθέτει, είναι δυνατόν να υποτεθεί ευλόγως ότι µόνο µε αυτό το µέσο θα γίνει δυνατή η βεβαίωση του εγκλήµατος και η ανακάλυψη του δράστη (Καρράς, ανωτ., αριθ. 44). Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επικαλούµενες στο υπ' αριθµ. 1604/ έγγραφό σας αποφάσεις του ΕΔΔΑ (υποθέσεις Malone κατά Ηνωµένου Βασιλείου και Copland κατά Ηνωµένου Βασιλείου) καθώς και του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας (BVerfGE 67, 157-G10) αφορούν επεµβάσεις τρίτων σε ιδιωτικές επικοινωνίες µεταξύ άλλων προσώπων, πράγµα που διαφέρει από το εξεταζόµενο εδώ ζήτηµα των εγκληµατικού περιεχοµένου κλήσεων και µηνυµάτων που απευθύνονται προς τον επιζητούντα την αποκάλυψη του δράστη τους. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ιωάννης Τέντες Παρατηρήσεις Ι. Στο προηγούµενο τεύχος σχολιάσαµε την υπ αριθµ. 9/2009 Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 1, συµπεραίνοντας ότι καθίσταται αναγκαία η έκδοση διευκρινιστικής Γνωµοδότησης από το νέο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε. Η δηµοσιευόµενη νέα Γνωµοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εκδόθηκε κατόπιν εγγράφου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) µε το οποίο αναπτύσσονταν οι θέσεις της επί της προηγούµενης υπ αριθµ. 9/2009 Γνωµοδότησης. Δυστυχώς, στη νέα Γνωµοδότηση γίνεται λόγος αποκλειστικά για το ζήτηµα των λεγόµενων «κακόβουλων ή απειλητικών κλήσεων», χωρίς να επιλύονται σηµαντικά ζητήµατα µε τα οποία ασχολήθηκε ο προηγούµενος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και δη αυτά του διαδικτύου αλλά και του εκεί αναφερόµενου δικαιώµατος κάθε πολίτη να µαγνητοφωνεί κατά βούληση κάθε συνοµιλία την οποία ο ίδιος θεωρεί εγκληµατική! ΙΙ. Στη σχολιαζόµενη Γνωµοδότηση αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις των «εξυβριστικών, συκοφαντικών, απειλητικών, εκβιαστικών τηλεφωνικών κλήσεων ή µηνυµάτων δεν πρόκειται για επικοινωνία ή ανταπόκριση κατά την έννοια της συνταγµατικής διατάξεως. Οι επαφές αυτές ως, εκ του σκοπού και του περιεχοµένου τους, το οποίο είναι ευθέως εγκληµατικό (Καρράς, Ποινικό Δικονοµικό Δίκαιο αριθ. 705), αφενός δεν συνιστούν «ανταλλαγή απόψεων, διανοηµάτων κ.λπ.» και αφετέρου δεν γίνονται στο πλαίσιο σχέσεως οικειότητας και εµπιστευτικότητας (Χρυσόγονος, ανωτ. σελ. 260, Τσακυράκης, ανωτ. σελ. 997, 998). Εποµένως, δεν συντρέχει ο δικαιολογητικός λόγος προστασίας του απορρήτου και, κατ ακολουθίαν, η επικοινωνία αυτού του είδους δεν προστατεύεται ως τοιαύτη από το Σύνταγµα και, συνακολούθως, από τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν 3471/2006». Από τα ανωτέρω, προκύπτει (εάν ορθά έχουµε αντιληφθεί) ότι το µονοµερώς εγκληµατικό περιεχόµενο µιας επικοινωνίας δεν είναι απόρρητο και εποµένως δεν τυγχάνει της προστασίας του άρθρου 19 παρ. 1 Συντ., µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η χορήγηση των στοιχείων αυτών χωρίς τη διαδικασία άρσης του απορρήτου (Ν 2225/1994 και ΠΔ 47/2005), µετά όµως από παραγγελία εισαγγελικού ή δικαστικού λειτουργού (και όχι αστυνοµικού υπαλλήλου). Αν η θέση αυτή είναι ορθή και το µονοµερώς εγκληµατικό περιεχόµενο µιας επικοινωνίας (π.χ. ο Α εξυβρίζει τον Β) δεν προστατεύεται από το συνταγµατικό απόρρητο, τότε αναπόδραστα οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι και το διµερώς εγκληµατικό περιεχόµενο µιας επικοινωνίας (π.χ. ο Α συνο- µιλεί µε τον Β προκειµένου να συνεννοηθούν για την αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών) δεν προστατεύεται από το συνταγµατικό απόρρητο. Αν όµως αυτή η θέση είναι ορθή, τότε αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 1 Συντ. ότι το απόρρητο της επικοινωνίας είναι απολύτως απαραβίαστο και «Νόµος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσµεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων»; Είναι προφανές ότι κατά το Σύνταγµα τίθεται ως κανόνας το απολύτως απαραβίαστο του απορρήτου κάθε είδους επικοινωνίας, χωρίς να υφίσταται διάκριση µεταξύ νό- µιµης και παράνοµης επικοινωνίας. Εάν το Σύνταγµα δεν προστάτευε κάθε είδους επικοινωνία, δεν θα χρειαζόταν να ορίσει πρώτον, ότι το απόρρητο δεν δεσµεύει τη δικαστική αρχή για τη διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων (αντιθέτως, θα ήταν αυτονόητο χωρίς καµία αναφορά στο κείµενό του) και δεύτερον, ότι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες δεν δεσµεύεται η δικαστική αρχή από το απόρρητο, καταστρώνονται σε εκτελεστικό του Συντάγµατος νόµο! 1. Βλ. τεύχος 8-9/2009, σελ. 923 επ. Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ από το 1998

3 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) 1091 Η αναφορά όµως του άρθρου 19 παρ. 1 Συντ. στην άρση του απορρήτου για τη «διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκληµάτων» καταδεικνύει ότι υφίσταται απόρρητο και στις περιπτώσεις αυτές, αλλιώς γιατί στην ανωτέρω συνταγµατική διάταξη να γίνεται λόγος για εγκλήµατα; Επισηµαίνουµε λοιπόν ότι στο άρθρο 4 Ν 2225/1994 παρατίθεται κατάλογος των εγκληµάτων για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρήτου, για τη διακρίβωση αυτών, πρωτίστως µε την παρακολούθηση και καταγραφή του περιεχοµένου των συνοµιλιών. Η αποδοχή της θέσης που υιοθετείται στη νέα Γνωµοδότηση, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν υφίσταται λόγος ύπαρξης του Ν 2225/1994 ούτε του καταλόγου των εγκληµάτων του άρθρου 4 αυτού, καθώς οι συνοµιλίες έχουν ευθέως εγκληµατικό περιεχόµενο. Στο έγκληµα π.χ. της εκβίασης, ο φερόµενος ως δράστης απειλεί το θύµα, στο έγκληµα π.χ. της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, οι φερόµενοι ως δράστες συνεννοούνται για τις λεπτοµέρειες µεταφοράς, πώλησης κ.λπ., πράξεων διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών κ.ο.κ. Περαιτέρω, η θέση που υποστηρίζεται στη νέα Γνωµοδότηση, συνιστά αξιολογική αντινοµία. Η τηλεφωνική επικοινωνία το περιεχόµενο της οποίας είναι µονοµερώς εξυβριστικό ή απειλητικό δεν προστατεύεται από το απόρρητο και εποµένως δεν εφαρµόζεται ο Ν 2225/1994 και το άρθρο 4 Ν 3471/2006, ενώ αντιθέτως (εάν έχουµε αντιληφθεί ορθά) το περιεχόµενο τηλεφωνικής επικοινωνίας, το οποίο είναι διµερώς και ευθέως εγκληµατικό (π.χ. οι συνεννοήσεις των φεροµένων ως δραστών των κακουργήµατων της διακίνησης ναρκωτικών, της τέλεσης ανθρωποκτονιών κ.λπ.) προστατεύεται από το απόρρητο και εφαρµόζεται το άρθρο 4 Ν 2225/1994 και το άρθρο 4 Ν 3471/2006! Ακόµη, στο άρθρο 370Α παρ. 1 ΠΚ «Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της προφορικής συνο- µιλίας» προβλέπεται ότι τιµωρείται όποιος αθέµιτα παγιδεύει ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρεµβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο ή σε σύστηµα, µε σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχό- µενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης µεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας», σύµφωνα δε µε την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, τιµωρείται και η παραβίαση του απορρήτου «όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόµενο της συνοµιλίας του µε άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου». Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι ο νοµοθέτης κατ ε- φαρµογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 1 Συντ. εισήγαγε ποινικές κυρώσεις για την παράνοµη παρακολούθηση (και) του περιεχοµένου της επικοινωνίας, χωρίς να διακρίνει εάν αυτό είναι παράνοµο ή µη, ή εάν αναφέρεται σε ανταλλαγή απόψεων, διανοηµάτων κ.λπ. ή σε κατάστρωση εγκληµατικών σχεδίων. Εποµένως είτε και η διάταξη αυτή είναι αντισυνταγµατική, είτε το συνταγµατικό απόρρητο της επικοινωνίας διαφέρει του ποινικώς προστατευόµενου απορρήτου! Η τελευταία αυτή περίπτωση αποκλείεται καθώς, όπως είναι γνωστό αλλά έχει νοµολογηθεί και από τον Άρειο Πάγο µε την υπ αριθµ. 17/1993 απόφασή του σε Ολοµέλεια (που αφορά γνωστή υπόθεση υποκλοπών), οι διατάξεις του Συντάγµατος περιέχουν πρωτεύοντες (απαγορευτικούς) κανόνες δικαίου και απόκειται στον κοινό νοµοθέτη να θεσπίσει τους δευτερεύοντες κυρωτικούς (ποινικούς ή διοικητικούς) κανόνες 2. ΙΙΙ. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το ζήτηµα που αφορά στον τρόπο µε τον οποίο διαγιγνώσκεται από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές ότι το περιεχόµενο της επικοινωνίας είναι εκβιαστικό, απειλητικό κ.λπ. ώστε κατά τη Γνωµοδότηση να κριθεί εν συνεχεία ότι δεν προστατεύεται από το απόρρητο. Όταν ο ενδιαφερόµενος καταγγέλλει ότι λαµβάνει π.χ. εξυβριστικά τηλεφωνήµατα, µε ποιο τρόπο διακριβώνεται ότι η καταγγελία αυτή είναι αληθής, ώστε πρώτον, να κριθεί ότι η συνοµιλία είναι µονοµερώς εγκληµατική και δεύτερον, να ζητηθούν τα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας του καλούντος-φερόµενου ως δράστη; Πώς γνωρίζει ο αρµόδιος δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός το (εγκληµατικό) περιεχόµενο της επικοινωνίας, ώστε εν συνεχεία να ζητήσει τη χορήγηση των εξωτερικών στοιχείων της επικοινωνίας, χωρίς τη διαδικασία της άρσης του απορρήτου; Είναι αρκετή η υποβολή µιας έγκλησης, τη στιγµή κατά την οποία το όποιο περιεχόµενο µιας τηλεφωνικής επικοινωνίας το γνωρίζουν µόνο τα δύο µέρη; Στην προκειµένη περίπτωση, τόσο η παλαιότερη, όσο και η σχολιαζόµενη Γνωµοδότηση θεωρούµε πως είχαν κατά νου το θέµα της αποστολής κακόβουλων ηλεκτρονικών επιστολών ή δηµοσιεύσεων στο διαδίκτυο δυσφηµιστικών σχολίων, περιπτώσεις όπου το περιεχόµενο της επικοινωνίας καθίσταται γνωστό εκ των πραγµάτων και αποδεικνύεται µε µια απλή εκτύπωση της διαδικτυακής σελίδας ή της ηλεκτρονικής επιστολής. Δεν µπορεί όµως να ισχύσουν τα παραπάνω στις περιπτώσεις των τηλεφωνικών κλήσεων, αφού εκεί το περιεχόµενο των συνοµιλιών δεν είναι γνωστό, ούτε αποδεικνύεται χωρίς προηγούµενη καταγραφή του, ούτε δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο. Στην πράξη σειρά καταγγελιών περί εξυβριστικών, απειλητικών κ.λπ. κλήσεων είναι αρκετές φορές ψευδείς προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να πληροφορηθεί την προέλευση των τηλεφωνικών κλήσεων του σταθερού συνήθως τηλεφώνου της εργασίας ή και της οικίας του, για λόγους που αφορούν όχι βεβαίως εγκληµατικές σε βάρος του πράξεις, αλλά περιπτώσεις που αφορούν από τον έλεγχο των εργασιακών επιδόσεων των υπαλλήλων (π.χ. αν λαµβάνουν ιδιωτικές κλήσεις που δεν σχετίζονται µε την εργασία, πόσο χρόνο διαρκούν κ.λπ.) έως και τον έλεγχο ενδεχόµενων εξωσυζυγικών σχέσεων! ΙV. Αυτό όµως που αδυνατούµε να αντιληφθούµε είναι γιατί ενώ υφίσταται νοµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση των κακόβουλων κλήσεων, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου πρώτον, δεν αναφέρθηκε σε αυτό και δεύτερον, γιατί προσέφυγε σε µια ερµηνεία των συνταγµατικών διατάξεων, αντί να εφαρµόσει τις υφιστάµενες νοµικές διατάξεις; 2. ΕλλΔνη 1994, 1663 επ. και ιδίως Βλ. την εισήγηση του Αρεοπαγίτη Δ. Κονδύλη.

4 1092 ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 7 Ν 3471/2006 εισάγεται υποχρέωση του Παρόχου να διαθέτει τα µέσα εξουδετέρωσης της µη αναγραφής της καλούσας γραµµής (ανώνυµες κλήσεις) για τον εντοπισµό κακόβουλων και ενοχλητικών κλήσεων, µετά από αίτηση του συνδροµητή. Περαιτέρω, ο Πάροχος υποχρεούται να αποθηκεύει τα δεδοµένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας του καλούντος (κακόβουλου) συνδροµητή ή χρήστη. Οι ειδικότερες διαδικασίες, ο τρόπος και η διάρκεια εξουδετέρωσης των δυνατοτήτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε Κανονιστική Πράξη της ΑΔΑΕ. Πράγµατι, µε την υπ αριθµ. 159/2006 απόφαση της Ολοµέλειας της ΑΔΑΕ εκδόθηκε η Πράξη υπ αριθµ «Εξουδετέρωση της δυνατότητας µη αναγραφής της καλούσας γραµµής για τον εντοπισµό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων» (ΦΕΚ Β 1853/ ), όπου ρυθµίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αντιµετώπισης και εντοπισµού των κακόβουλων κλήσεων. Στο άρθρο 2 της Πράξης ορίζεται ως «κακόβουλη» η κλήση η οποία ενέχει ιδίως απειλή βίας ή άλλης παράνοµης πράξης ή παράλειψης, εξύβριση, προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, εκβιασµό και ως «ενοχλητική» η κλήση η οποία, χωρίς να είναι κακόβουλη, διαταράσσει την οικιακή ειρήνη και προκαλεί ανησυχία, όπως για παράδειγµα οι σιωπηλές και επαναλαµβανόµενες κλήσεις. Από την ανάγνωση των ορισµών αυτών προκύπτει ότι όσα αναφέρονται στη σχολιαζόµενη Γνωµοδότηση έχουν ήδη αντιµετωπισθεί µε ρητή νοµοθετική πρόβλεψη. Ήδη κατά το άρθρο 5 παρ. 1 της ανωτέρω Πράξης της ΑΔΑΕ η διαδικασία εξουδετέρωσης και εντοπισµού του κακόβουλου καλούντος ενεργοποιείται για χρονικό διάστηµα έως 15 ηµερών, ενώ αφού ολοκληρωθεί και εντοπισθεί ο δράστης προβλέπεται κατά το άρθρο 5 παρ. 2 ότι: «Ο Υπόχρεος Πάροχος διαθέτει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τα δεδοµένα που περιέχουν την αναγνώριση της ταυτότητας των καλούντων συνδροµητών ή χρηστών, για το προσδιορισµένο στην αίτηση χρονικό διάστηµα, στο συνδροµητή που υπέβαλε την αντίστοιχη Αίτηση. Τα δεδοµένα αυτά περιορίζονται σε αναφορά των εισερχοµένων κλήσεων προς τη γραµµή του συνδροµητή που ζητά τον εντοπισµό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων, και συγκεκριµένα στα ακόλουθα: α) καλών αριθµός τηλεφώνου, β) ηµεροµηνία, γ) ώρα και δ) διάρκεια της κλήσης». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όχι µόνο υφίσταται θεσµοθετηµένη διαδικασία αντιµετώπισης των κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων και µάλιστα υπό τις εγγυήσεις Ανεξάρτητης Αρχής, αλλά και επιβεβαιώνεται ότι οι εκδοθείσες πρόσφατες Γνωµοδοτήσεις είχαν κατά νου το διαδίκτυο για το οποίο δεν υπάρχουν συναφείς προβλέψεις. Δεν είναι όµως δυνατόν εξ αφορµής περιπτώσεων που λαµβάνουν χώρα στο διαδίκτυο, να αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο συνολικά και ο τοµέας της τηλεφωνίας. V. Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η από µέρους της σχολιαζόµενης Γνωµοδότησης αντιµετώπιση της νοµολογίας του ΕΔΔΑ για τα συναφή ζητήµατα. Ενώ στο έγγραφό της η ΑΔΑΕ φαίνεται να επικαλείται συγκεκριµένες αποφάσεις του ΕΔΔΑ και του Οµοσπονδιακού Συνταγµατικού Δικαστηρίου της Γερµανίας, στη Γνωµοδότηση αναφέρεται: «Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι επικαλούµενες αποφάσεις αφορούν επεµβάσεις τρίτων σε ιδιωτικές επικοινωνίες µεταξύ άλλων προσώπων, πράγµα που διαφέρει από το εξεταζόµενο εδώ ζήτηµα του εγκληµατικού περιεχοµένου κλήσεων και µηνυ- µάτων που απευθύνονται προς τον επιζητούντα την αποκάλυψη του δράστη τους». Με τα παραπάνω, δίδεται η εντύπωση (τουλάχιστον στον γράφοντα) ότι η έννοια του ιδιωτικού βίου κατά το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ αντιµετωπίζεται διαφορετικά όταν πρόκειται για προσβολή του από ιδιώτες, σε σχέση µε τις περιπτώσεις προσβολής του από τις διωκτικές αρχές. Όµως, τόσο η ΕΣΔΑ όσο και η νοµολογία του ΕΔΔΑ, ουδόλως διαφοροποιούν την έννοια του ιδιωτικού βίου και ιδίως την υπαγωγή των δεδοµένων κίνησης και θέσης σε αυτή, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του προσβάλλοντος. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 ΕΣΔΑ: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασµόν της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του. Δεν επιτρέπεται να υπάρξη επέµβαση δηµοσίας αρχής εν τη ασκήσει του δικαιώµατος τούτου, εκτός αν η επέµβασις αύτη προβλέπεται υπό του νόµου και αποτελεί µέτρον το οποίον, εις µίαν δηµοκρατικήν κοινωνίαν, είναι αναγκαίον διά την εθνική ασφάλειαν, την δηµοσίαν ασφάλειαν». Από την ανάγνωση και µόνο της συναφούς διάταξης της ΕΣΔΑ προκύπτει ότι το απόρρητο της επικοινωνίας υπαγόµενο στο άρθρο 8 3, προστατεύεται πρωτίστως έναντι των δηµοσίων αρχών, όπως προσφάτως επιβεβαιώθηκε 4 µε τη γνωστή απόφαση K.U. κατά Φινλανδίας της , όπου αντιµετωπίσθηκε το ζήτηµα της ανωνυµίας στο διαδίκτυο για τη διακρίβωση εγκληµάτων, ενώ παρέλκει η αναφορά δεκάδων αποφάσεων του ΕΔΔΑ όπου αντιµετωπίσθηκε η επέµβαση των αστυνο- µικών ή δικαστικών αρχών στο απόρρητο των επικοινωνιών των προσφευγόντων. Περαιτέρω δε, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι ναι µεν στην απόφαση Copland κατά Η.Β. πράγµατι το ζήτηµα αφορούσε την υποκλοπή δεδοµένων επικοινωνίας µεταξύ ιδιωτών, όµως στην επίσης αναφερόµενη από την ΑΔΑΕ και τη σχολιαζόµενη Γνωµοδότηση απόφαση Malone κατά Η.Β. το ζήτηµα αφορούσε την υποκλοπή τόσο συνοµιλιών, όσο και δεδοµένων επικοινωνίας του προσφεύγοντος από την Αστυνοµία, στο πλαίσιο διερεύνησης µιας ποινικής υπόθεσης και µάλιστα µετά από έκδοση ειδικού εντάλµατος παρακολούθησης από το αρµόδιο Υπουργείο Εσωτερικών 6, µόνο ως προς το περιε- 3. Ανάµεσα σε πολλές αποφάσεις βλ. την πρόσφατη Weber and Saravia κατά Γερµανίας της Βλ. παρ. 42 της απόφασης The Court reiterates, that although the object of Article 8 is essentially to protect the individual against arbitrary interference by the public authorities. 5. Σύντοµη παρουσίασή της βλ. σε Γ. Τσόλια, Η πρόταση σχεδίου νόµου για την «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισµού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας» και συναφείς παρατηρήσεις σε ΔiΜΕΕ 2009, Βλ. ενδεικτικά παρ. 14: «Counsel for the prosecution then accepted that this conversation had been intercepted on the authority of a Αποκτήστε πλήρη online πρόσβαση στην ΠοινΔικ από το 1998

5 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠοινΔικ 10/2009 (ΕΤΟΣ 12ο) 1093 χόµενο των συνοµιλιών και όχι ως προς τα δεδοµένα κίνησης και θέσης. Σε κάθε περίπτωση, ας υπενθυµίσουµε ότι στην Malone κατά Η.Β. έγινε δεκτό πρώτον, ότι τα στοιχεία της επικοινωνίας (δεδοµένα κίνησης και θέσης) αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της τηλεφωνικής επικοινωνίας 7 και εποµένως προστατεύονται ως απόρρητο στο πλαίσιο του άρθρου 8 ΕΣΔΑ και δεύτερον, ότι παραβιάσθηκε το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ στην περίπτωση της χορήγησης των δεδοµένων της επικοινωνίας του κατηγορου- µένου στην Αστυνοµία χωρίς την έκδοση σχετικού εντάλµατος 8, ήτοι χωρίς την ύπαρξη θεσµοθετηµένης διαδικασίας κατά τη 2η παρ. του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ. Υπέρ της υπαγωγής των δεδοµένων κίνησης και θέσης στην προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών τάσσεται τόσο η Διεθνής Οµάδα Εργασίας για την προστασία των δεδοµένων στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών (International Working Group on Data Protection in Telecommunications), σύµφωνα µε το υπ αριθµ / έγγραφο µε τίτλο «Common Position on Privacy and location information in mobile communications services» µε αναφορά σε αντίστοιχο έγγραφό της µε τίτλο «Common Position on Public Accountability in relation to Interception of Private Communications» της , όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης σύµφωνα µε το από 17 Ιανουαρίου 1995 Ψήφισµά του «σχετικά µε τη νόµιµη παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιών» (96/C 329/2001) αλλά και µε τη Σύσταση ( ) του Συµβουλίου των Υπουργών της Ειδικότερα, στην Οδηγία 2002/58/ΕΚ «σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών» 10, η οποία ενσωµατώθηκε µε το Ν 3471/2006, αναφέρεται ρητά στο σηµείο 11 του Προοιµίου ότι: «Ως εκ τούτου, η παρούσα Οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να προβαίνουν σε νόµιµη παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να λαµβάνουν άλλα µέτρα, όταν αυτό είναι αναγκαίο, για οποιονδήποτε από τους προαναφερόµενους σκοπούς και σύµφωνα µε την ΕΣΔΑ, όπως ερ- µηνεύθηκε από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου. Τα µέτρα αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα, αυστηρώς ανάλογα των προς επίτευξη σκοπών και αναγκαία στα πλαίσια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας και θα πρέπει επίσης να υπόκεινται σε επαρκείς διασφαλίσεις σύµφωνα µε την ΕΣΔΑ». Τέλος, προς επίρρωση των ανωτέρω, επισηµαίνουµε ότι µε απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δεύτερη φάση της διαδικασίας παραποµπής του Ηνωµένου Βασιλείου ενώπιον του ΔΕΚ εξαιτίας της µη τήρησης των διατάξεων της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σε σχέση µε την υποχρέωση των κρατών-µελών να διασφαλίζουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των πολιτών, αναφέροντας δε ρητά στο σχετικό δελτίο τύπου (ΙΡ/09/1626) την υποχρέωση διασφάλισης του απορρήτου αλλά και των συναφών δεδοµένων επικοινωνίας. Από τα ανωτέρω, καθίσταται νοµίζω εναργές ότι νοµικά ζητή- µατα τα οποία έχουν ήδη λυθεί σε εθνικό και πολλώ δε µάλλον σε κοινοτικό επίπεδο (νοµοθετικό αλλά και νοµολογιακό) επανέρχονται στην εσωτερική έννοµη τάξη, δηµιουργώντας περισσότερα προβλήµατα, από όσα τουλάχιστον ευελπιστούν ότι θα λύσουν. Γρηγόρης Τσόλιας* Δικηγόρος, ΜΔ Ποινικών Επιστηµών warrant issued by the Secretary of State for the Home Department» και συµπερασµατικά παρ. 89: «There has accordingly been a breach of Article 8 in the applicant s case as regards both interception of communications and release of records of metering to the Police». 7. «The records of metering contain information, in particular the numbers dialed, which is an integral element in the communications made by telephone». 8. Βλ. παρ. 86: «In England and Wales, although the police do not have any power, in the absence of a subpoena, to compel the production of records of metering» και παρ. 87: «there would appear to be no legal rules concerning the scope and manner of exercise of the discretion enjoyed by the public authorities. 9. Σχετικά βλ Αναλυτικά βλ. Γ. Τσόλια, Τα τηλεπικοινωνιακά δεδοµένα υπό το πρίσµα του απορρήτου: προβληµατισµοί εν όψει της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σε ΔiΜΕΕ 2004, 357 επ., Λ. Μήτρου, Η νέα Οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε ΔiΜΕΕ 2004, 371 επ., Β. Τουντόπουλο, Η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, ΔΕΕ 2000, 475 επ. και Γ. Νούσκαλη, Η προστασία των προσωπικών δεδοµένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σύµφωνα µε τις νέες κοινοτικές ρυθµίσεις της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σε ΠοινΧρ ΝΓ, 319 επ. και Η ποινική προστασία της ψηφιακής πληροφορίας, σε Εταιρία Νοµικών Βορείου Ελλάδος νο 52, Ψηφιακή Τεχνολογία και Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσ/νίκη, Β. Σωτηρόπουλου, Η συνταγµατική προστασία των προσωπικών δεδοµένων, εκδ. Σάκκουλα, Συµβολαιογράφοι ΓνωµΕισΑΠ 10/2008 Διατάξεις: άρθρα 37, 57 [παρ. 1], 59, 63 [παρ. 1, 2] Ν 2830/2000 Ασυµβίβαστο Συµβολαιογράφων, Πειθαρχικά αδικήµατα συµβολαιογράφων Λόγω του ότι η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου γνωµοδοτεί µόνο επί ζητηµάτων γενικοτέρου ενδιαφέροντος και όχι επί ατοµικών υποθέσεων ή υποθέσεων, οι οποίες απασχολούν, απασχόλησαν ή θα απασχολήσουν τις Αρχές και ειδικότερα τα Δικαστήρια, στην προκειµένη περίπτωση επί του τεθέντος ερωτήµατος από τον Συµβολαιογραφικό Σύλλογο, υποβληθέν εξ αφορµής γνωστής υποθέσεως επί της οποίας έχουν ήδη επιληφθεί οι δικαστικές Αρχές, η Εισαγγελία δεν δύναται να εκφέρει γνώµη. Προς τον Συµβολαιογραφικόν Σύλλογον Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου και Δωδεκανήσου. * Οι νοµικές θέσεις και απόψεις είναι προσωπικές και δεσµεύουν αποκλειστικά τον γράφοντα.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 Σ Εργασία στο μάθημα: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Υπεύθυνος διδάσκων καθηγητής: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009

Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2009 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/5740/29-09-2009 Γ Ν Ω Μ Ο Ο Τ Η Σ Η ΑΡ. 3 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα και διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων» «Illegal means of proof and ascertainment of felonies» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΤΟΜ. & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚ/ΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ:ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Παράνομα αποδεικτικά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η νοµιµότητα της κατ οίκον έρευνας και της κατάσχεσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης και οι συνέπειές τους στην ποινική δίκη (γνωµ.

5. Η νοµιµότητα της κατ οίκον έρευνας και της κατάσχεσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης και οι συνέπειές τους στην ποινική δίκη (γνωµ. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΑ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 41 5. Η νοµιµότητα της κατ οίκον έρευνας και της κατάσχεσης στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης και οι συνέπειές τους στην ποινική δίκη (γνωµ.) * Ι. Το ιστορικό Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡΙΘ. L 024 της 30/01/1998 σ. 0001-0008 Οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 5085/99/EN/FINAL WP 25 ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σύσταση 3/99 σχετικά µε τη διατήρηση δεδοµένων κίνησης από τους παρόχους υπηρεσιών Internet

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ 2Α. ΑΡΧΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ι ΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ Ο ακριβής προσδιορισµός της έννοιας της «ιδιωτικής ζωής» εµφανίζεται ιδιαίτερα δυσχερής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ιδιωτική ζωή, εξεταζόµενη υπό ευρεία έννοια, περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΠΕ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Ονοµατεπώνυµο: Χρυσαυγή Ε. Κολιού Αριθµός Μητρώου:1340200800159 Εξάµηνο:

Διαβάστε περισσότερα

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος)

VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 47 VI. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες (ξέπλυµα χρήµατος) Α. Το προστατευόµενο έννοµο αγαθό Η ιδιαίτερα επαχθής αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης παράνοµων

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

Ολ ΑΠ 21/2001. Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ολ ΑΠ 21/2001 Αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου Ιστορικό: Στην απόφαση 21/2001, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, επιλαμβανόμενη της υπόθεσης κατόπιν παραπομπής του Ζ Πολιτικού Τμήματος, αναιρεί απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Εργασία µε θέµα : Συναθροίσεις. «Οι Έλληνες έχουσι το δικαίωµα του συνέρχεσθαι ησύχως και αόπλως µόνον εις τας δηµοσίας συναθροίσεις δύναται να παρίσταται η Αστυνοµία. Αι

Διαβάστε περισσότερα

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου

2005-2006. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Νομικής Τομέας Δημοσίου Δικαίου Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δημητρόπουλος 2005-2006 Αλέξανδρος Κ. Βαρνάβας Α.Μ.: 1340200100655

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων

Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων Εργασία στο Μάθηµα «Εφαρµογές ηµοσίου ικαίου» Θέµα: Στάθµιση Συµφερόντων ιδάσκοντες: ηµητρόπουλος Ανδρέας Όνοµα Φοιτήτριας: ηµητρίου Ευδοκία Α.Μ. : 1340200200918 Ακαδηµαϊκό έτος 2007-2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Αριθ. Πρωτ. Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Αθήνα Αριθ. Πρωτ Τηλ. : 210-6411526 Fax : 210-6411523 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ Προς το Υπουργείο Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων Σχετ. το υπ αριθµ. πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη

11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη 11 Αυγούστου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: ******/*****/2010 Ειδ. Επιστήµονας: Μαρία Μπλιάτη Κύριο Μιχάλη Κοντογιάννη Ειδικό Γραµµατέα ΠΕ και Ε Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυο και Ελευθερία Εκφρασης Το πρόβλημα των Blogs 1.

Διαδίκτυο και Ελευθερία Εκφρασης Το πρόβλημα των Blogs 1. Διαδίκτυο και Ελευθερία Εκφρασης Το πρόβλημα των Blogs 1. Σπύρος Τάσσης Δικηγόρος, LLM Πριν από λίγο καιρό έλαβε χώρα στην Αθήνα η πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για την διακυβέρνηση του Διαδικτύου υπό την αιγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2004 2005 Α.Μ. 1340200400360 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Θ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Δ. ΒΙΤΕΤΖΑΚΗ Α.Μ. 1340200700520 ΑΘΗΝΑ 2009 Η ελεύθερη διακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια»

στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Hλεκτρονική επιτήρηση σε υπόδικους, κατάδικους και κρατούµενους σε άδεια» Με την αριθ. 64062/27.9.2012 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα