Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119)."

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Kids Care Plus ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και το Ασφαλισμένο Τέκνο που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. Οι καλύψεις αυτές υπόκεινται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, καθώς και στις διατάξεις και στους περιορισμούς αυτού του Ασφαλιστηρίου. Η ασφάλιση παρέχει καλύψεις για ποσά που συγκεκριμένα αναφέρονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Ο αριθμός του Ασφαλιστηρίου, η ημερομηνία έκδοσής του, το ονοματεπώνυμο του Αντισυμβαλλομένου και των Ασφαλισμένων αναφέρονται στη μηχανογραφημένη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). Αντισυμβαλλόμενος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνάπτει την ασφαλιστική σύμβαση, καταβάλλει τα ασφάλιστρα και έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση. Μπορεί να είναι ο ίδιος ο Κυρίως Ασφαλισμένος ή διαφορετικό πρόσωπο. Κυρίως Ασφαλισμένος: Το πρόσωπο που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο, εφόσον έχει κριθεί ασφαλίσιμο, και το όνομα του οποίου αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων ως Κυρίως Ασφαλισμένος. Ασφαλισμένο Τέκνο: Το άγαμο τέκνο του Κυρίως Ασφαλισμένου ή της συζύγου του, ηλικίας από τριών (3) μηνών έως δεκαοχτώ (18) ετών, εφόσον έχει κριθεί ασφαλίσιμο, σύμφωνα με τους όρους, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις του παρόντος. Ασφαλιστικό Γεγονός: Γεγονός που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται από αυτό. Ασφαλιστικό Έτος: Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) επετείων αυτού του Ασφαλιστηρίου. Διευκρινίζεται ότι το πρώτο (1ο) Ασφαλιστικό Έτος είναι το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή της επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Ασφαλιστηρίου και ολοκληρώνεται την ημερομηνία της επόμενης επετείου του. Προνομιακές Τιμές: Οι εκάστοτε ισχύουσες εκπτωτικές τιμές που προσφέρει το Παιδιατρικό Δίκτυο και το Advanced Benefit Club και οι οποίες γίνονται γνωστές στον κάθε Ασφαλισμένο επικοινωνώντας με το Συντονιστικό Κέντρο. Γιατρός: Το άτομο που εξασκεί την ιατρική επιστήμη δια του επαγγέλματος του Γιατρού ή του Χειρουργού ή του Αναισθησιολόγου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και διαθέτει την απαραίτητη άδεια προς τούτο, με εξαίρεση τον Κυρίως Ασφαλισμένο ή μέλος της οικογένειας του κυρίως Ασφαλισμένου ή/και του Ασφαλισμένου Τέκνου με συγγένεια 1ου ή 2ου βαθμού. Εσωτερικός Ασθενής: Το άτομο που εισήχθη σε Νοσοκομείο για Νοσηλεία, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω, μετά από νόμιμη διαδικασία εισαγωγής, χρεώθηκε από το Νοσοκομείο με το κόστος δωματίου και τροφής τουλάχιστον μίας (1) ημέρας και παρέμεινε συνεχώς νοσηλευόμενο κάτω από την επαγγελματική παρακολούθηση γιατρού ή χειρουργού. 01/05/2014 Σελίδα 1 από 17

2 Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Ασκεί τη λειτουργία του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και έχει σε ισχύ άδεια λειτουργίας (εφόσον απαιτείται). 2. Λειτουργεί για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη νοσηλεία εσωτερικών ασθενών. 3. Λειτουργεί είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα. 4. Διαθέτει είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα και επτά (7) ημέρες την εβδομάδα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, αποτελούμενο από Γιατρούς και από διπλωματούχους νοσηλευτές. 5. Διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργανωμένες εγκαταστάσεις για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων και χειρουργικών επεμβάσεων. Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου κάθε εξωτερικό ιατρείο, αναπαυτήριο ή αναρρωτήριο ή ανάλογο ίδρυμα, σανατόριο, ψυχιατρική κλινική, γηροκομείο, κέντρο αποκατάστασης υγείας και κίνησης ή κέντρο αποκατάστασης για χρήστες ναρκωτικών και αλκοολικούς. Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου κάθε κέντρο εναλλακτικής ιατρικής, όπως είναι ενδεικτικά τα κέντρα βελονισμού. Δεν εμπίπτει στην έννοια του Νοσοκομείου η κατοικία του Κυρίως Ασφαλισμένου ή/και του Ασφαλισμένου Τέκνου. Νοσηλεία: Η συνεχής παραμονή του Ασφαλισμένου Τέκνου σε νοσοκομειακή κλίνη ως Εσωτερικού Ασθενή για ιατρικό πρόβλημα που καλύπτεται από το παρόν Ασφαλιστήριο υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω παραμονή λαμβάνει χώρα προκειμένου να υποβληθεί το Ασφαλισμένο Τέκνο σε θεραπεία που είναι ιατρικώς αναγκαία να παρέχεται εντός Νοσοκομείου. Τυχόν παραμονή του Ασφαλισμένου Τέκνου εντός του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα πέραν αυτού που κρίνεται ιατρικά επιβεβλημένο δεν θεωρείται Νοσηλεία και δεν καλύπτεται με βάση αυτό το Ασφαλιστήριο. Φάρμακα: Τα παρασκευάσματα που φέρουν υδατογραφημένη ταινία (κουπόνι) και είναι αναγνωρισμένα από τον Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή τον Ευρωπαϊκό και τον αντίστοιχο οργανισμό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τυχόν παρασκευάσματα όπως φυτικά, ομοιοπαθητικά κτλ. δεν θεωρούνται φάρμακα και δεν καλύπτονται. Ατύχημα: Κάθε γεγονός τυχαίο, εξωτερικό, βίαιο, αιφνίδιο, ξένο με την πρόθεση του Ασφαλισμένου και ανεξάρτητο από άλλα γεγονότα, το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη στον Κυρίως Ασφαλισμένο ή/και στο Ασφαλισμένο Τέκνο. Σωματική βλάβη: Σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του Κυρίως Ασφαλισμένου ή/και του Ασφαλισμένου Τέκνου, που προκλήθηκε από ατύχημα κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Ασφαλιστηρίου και καλύπτεται σύμφωνα με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου. Ασθένεια: Κάθε μεταβολή της φυσικής υγείας του ανθρώπινου οργανισμού που είναι ανεξάρτητη από τη θέλησή του και προέρχεται από παθολογικές αιτίες που μπορούν να διαγνωσθούν από Γιατρό και δεν οφείλεται σε Ατύχημα. Παιδίατρος: Η ειδικότητα που ασχολείται με την ιατρική περίθαλψη των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων και το όριο ηλικίας κυμαίνεται συνήθως από τη γέννηση έως την ηλικία 18 ετών. Παιδοχειρουργός: Η ειδικότητα της χειρουργικής η οποία ασχολείται με τις χειρουργικές παθήσεις των νεογέννητων, των βρεφών, των παιδιών και των εφήβων, μέχρι την ενηλικίωσή τους. 01/05/2014 Σελίδα 2 από 17

3 Λογοθεραπευτές: Ο γιατρός που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής ομιλίας και μάσησης κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής και στην παραγωγή λόγου των βαρήκοων. Διατροφολόγος: Ο ειδικός που ασχολείται με τη διατροφή, την επιστήμη των τροφίμων, και τον σχεδιασμό συγκεκριμένων διαιτολογίων ή μενού για συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας. Εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες: Παιδίατροι με συγκεκριμένη εξειδίκευση στην διάγνωση και θεραπεία επιμέρους οργανικών συστημάτων ή παθήσεων των βρεφών, παιδιών και εφήβων (παιδοκαρδιολόγος, παιδοορθοπεδικός, παιδογαστρεντερολόγος, παιδοωτολαρυγγολόγος, παιδοδιαβητολόγος κα.). Συνεργαζόμενη Εταιρία: Η εταιρία που έχει σε ισχύ σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρία και η οποία παρέχει τις συγκεκριμένες Πρόσθετες Παροχές, όπως περιγράφονται στον αντίστοιχο Όρο. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της Συνεργαζόμενης Εταιρίας ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται σε αυτό το Ασφαλιστήριο. Παιδιατρικό Δίκτυο/ Μέλος του Δικτύου: Τα επιμέρους συνεργαζόμενα με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία ιατρεία παιδιάτρων, παιδοχειρουργών, διατροφολόγων, λογοθεραπευτών, ομοιοπαθητικών ιατρών, φυσικοθεραπευτών και οι Παιδιατρικές Κλινικές/ Νοσοκομεία, τα Λογοθεραπευτικά και Φυσικοθεραπευτικά κέντρα και η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης που παρέχουν τις συγκεκριμένες Πρόσθετες Παροχές σύμφωνα με την αντίστοιχη ειδικότητα, όπως περιγράφονται στον αντίστοιχο όρο. Ενδεικτικό Δίκτυο Σημείων Εξυπηρέτησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται στο παρόν Ασφαλιστήριο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Δίκτυο Υπηρεσιών Περίθαλψης Advanced Benefit Club (ABC): Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στο οποίο συμμετέχουν Γιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα και Νοσοκομεία και το οποίο προσφέρει τις συγκεκριμένες Πρόσθετες Παροχές όπως περιγράφονται στον αντίστοιχο Όρο. Κάθε Ασφαλισμένος ενημερώνεται για τις εκάστοτε ισχύουσες συνεργασίες μέσω του Συντονιστικού Κέντρου. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το Δίκτυο του Advanced Benefit Club. Ενδεικτικό Δίκτυο Σημείων Εξυπηρέτησης για τις προσφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνεται στο παρόν Ασφαλιστήριο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Συντονιστικό Κέντρο: Το συμβεβλημένο Συντονιστικό Κέντρο εξασφαλίζει την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κάθε Ασφαλισμένου, είκοσι τέσσερις (24) ώρες την ημέρα, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό από σταθερό χωρίς χρέωση ή από κινητό με χρέωση. Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή του παραπάνω τηλεφωνικού αριθμού, ο Ασφαλισμένος θα ενημερωθεί αναλόγως. Το Συντονιστικό Κέντρο έχει συσταθεί για την υποστήριξη των Πρόσθετων Παροχών αυτού του Ασφαλιστηρίου, ενώ παράλληλα ενημερώνει για τις εκάστοτε Προνομιακές Τιμές των Πρόσθετων Παροχών. Η χρήση του Συντονιστικού Κέντρου από τον κάθε Ασφαλισμένο και η έγκριση από αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των Πρόσθετων Παροχών του προγράμματος. 01/05/2014 Σελίδα 3 από 17

4 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με τη MetLife Α.Ε.Α.Ζ. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, Τυχόν Πρόσθετες Πράξεις, Τυχόν Συμπληρωματικά Ασφαλιστήρια, Την Αίτηση Ασφάλισης και τις δηλώσεις του Αντισυμβαλλομένου που περιλαμβάνονται σε αυτή. Επιπλέον, μέρος της Σύμβασης αποτελούν τυχόν έγγραφα τα οποία έχουν υποβληθεί από τον Αντισυμβαλλόμενο κατά τη σύναψη της ασφάλισης και παραμένουν στα αρχεία της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά είναι: Οι ιατρικές εκθέσεις (σε περίπτωση όπου απαιτούνται κατά τον προασφαλιστικό έλεγχο), Οι ιατρικές εξετάσεις που προσκομίστηκαν κατά τη σύναψη της ασφάλισης, Κάθε άλλο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Αντισυμβαλλόμενο, εφόσον έχει γίνει αποδεκτό από την Εταιρία. 3. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό εκδίδεται και ισχύει από την ημέρα που αναγράφεται ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων, υπό την προϋπόθεση της προκαταβολικής πληρωμής ολοκλήρου του "Μικτού Πληρωτέου Ασφαλίστρου". Μετά την έναρξη το Ασφαλιστήριο αυτό συνεχίζει να ισχύει υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης καταβολής των αναλογούντων ασφαλίστρων για όσο χρονικό διάστημα αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων και μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τους Όρους "Ανανέωση" και "Πληρωμή των Ασφαλίστρων". Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης γίνει προκαταβολική πληρωμή μέρους μόνο του "Μικτού Πληρωτέου Ασφαλίστρου" δεν θα καταβάλλεται καμία αποζημίωση για απώλειες που θα συμβούν πριν την εξόφληση ολόκληρου του "Μικτού Πληρωτέου Ασφαλίστρου" ή τουλάχιστον ασφαλίστρου ενός (1) τριμήνου ή ενός (1) μηνός, εφόσον έχει επιλεγεί η αντίστοιχη συχνότητα καταβολής ασφαλίστρου. 4. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Το Ασφαλιστήριο αυτό μπορεί να ανανεωθεί στο τέλος κάθε περιόδου για την οποία αντιστοιχούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, αφού προκαταβληθεί το εκάστοτε πληρωτέο ασφάλιστρο. Η ανανέωση του Ασφαλιστηρίου μπορεί να γίνει υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης καταβολής των ασφαλίστρων από τον Αντισυμβαλλόμενο, δηλαδή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης. Ως ημερομηνία λήξης ορίζεται η τελευταία ημέρα για την οποία παρέχεται κάλυψη σύμφωνα με το "Μικτό Πληρωτέο Ασφάλιστρο" που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων. 01/05/2014 Σελίδα 4 από 17

5 5. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Τα ασφάλιστρα είναι ετήσια, προπληρωτέα και πρέπει να καταβάλλονται την ημερομηνία κάθε επετείου του Ασφαλιστηρίου. Τα ασφάλιστρα μπορούν, κατόπιν συμφωνίας, να εξοφλούνται και με περισσότερες της μίας (1) ισόποσες προσυμφωνημένες δόσεις. Η καταβολή τους είναι υποχρέωση του Αντισυμβαλλομένου. Η καθυστέρηση της καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου δίνει το δικαίωμα στην Εταιρία να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση επέλευσης του Ασφαλιστικού Γεγονότος κατά την περίοδο όπου εκκρεμεί η καταβολή των ληξιπρόθεσμων ασφαλίστρων σύμφωνα με τον Όρο Ανανέωση, το εν λόγω οφειλόμενο ποσό αφαιρείται από το ποσό που οφείλει να πληρώσει η Εταιρία σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να αποστέλλει ειδοποιήσεις για την πληρωμή των ασφαλίστρων. Η τυχόν αποστολή τέτοιας ειδοποίησης στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του Αντισυμβαλλομένου δεν μπορεί με κανένα τρόπο να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τον Όρο αυτό. Η εξόφληση των ασφαλίστρων αποδεικνύεται από τον Αντισυμβαλλόμενο. 6. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ Η Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρεια έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το Ασφαλιστήριο σε ισχύ, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Αντισυμβαλλομένου. Για την επαναφορά του Ασφαλιστηρίου σε ισχύ απαιτείται να συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) γραπτή αίτηση του Αντισυμβαλλομένου β) ικανοποιητική απόδειξη της ασφαλισιμότητας και της καλής υγείας του Κυρίως Ασφαλισμένου και του Ασφαλισμένου Τέκνου, σύμφωνα με την κρίση της Εταιρίας. Δεν καλύπτονται απώλειες από ατύχημα που συμβαίνει ή ασθένεια που εμφανίζεται πριν την ημερομηνία της επαναφοράς σε ισχύ. Σε περίπτωση που το Ασφαλιστικό Γεγονός επέλθει, όταν το Ασφαλιστήριο δεν βρίσκεται σε ισχύ και πριν την έκδοση της αντίστοιχης Πρόσθετης Πράξης Επαναφοράς, η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση καταβολής παροχών. 7. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η Εταιρία πρέπει να ειδοποιείται γραπτά για κάθε βλάβη που μπορεί να θεμελιώσει αξίωση, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημερομηνία που επήλθε η βλάβη. Κάθε τέτοια γνωστοποίηση απευθύνεται προς την Εταιρία από κάθε Ασφαλισμένο ή τον Δικαιούχο ανάλογα με την περίπτωση, ή μπορεί να γίνει από τρίτο για λογαριασμό των ενδιαφερομένων. Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιέχει στοιχεία επαρκή για την πιστοποίηση της ταυτότητας του Κυρίως Ασφαλισμένου ή/και του Ασφαλισμένου Τέκνου και των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού. Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να προσκομίζονται μέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημερομηνία που επήλθε η βλάβη. Σε περίπτωση που είτε η γνωστοποίηση είτε η υποβολή των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων δεν γίνει μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, οποιαδήποτε αξίωση θα ισχύει εφόσον αποδειχθεί ότι ήταν εύλογα αδύνατο να γίνει μια τέτοια γνωστοποίηση μέσα στις ορισμένες προθεσμίες και ότι η γνωστοποίηση αυτή έγινε αμέσως μόλις κατέστη δυνατή. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον ο Νόμος δεν το απαγορεύει, η εν λόγω περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από τη συμπλήρωση των χρονικών ορίων που προβλέπει το Ασφαλιστήριο για την υποβολή των παραπάνω αποδεικτικών στοιχείων. 01/05/2014 Σελίδα 5 από 17

6 8. ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Μόλις η Εταιρία λάβει γνωστοποίηση που μπορεί να θεμελιώσει αξίωση, θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα που πρέπει να συνοδεύονται από τα υπόλοιπα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη αξίωση. Αν τα έντυπα αυτά δεν χορηγηθούν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημέρα της γνωστοποίησης, αυτός που προβάλλει την αξίωση θα θεωρείται ότι ενήργησε σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο σχετικά με την υποβολή αποδεικτικών στοιχείων. Θα πρέπει όμως να υποβάλει γραπτά, μέσα στο χρόνο που καθορίζει το Ασφαλιστήριο, τα αποδεικτικά στοιχεία για το συμβάν, τη φύση και την έκταση της ζημιάς για την οποία προβάλλεται η αξίωση. 9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Οι αποζημιώσεις για την απώλεια ζωής του Κυρίως Ασφαλισμένου καταβάλλονται στον Δικαιούχο που αναφέρεται ρητά στο Ασφαλιστήριο εφόσον βρίσκεται στη ζωή, αλλιώς καταβάλλονται στους νόμιμους κληρονόμους του Κυρίως Ασφαλισμένου. Όλες οι άλλες αποζημιώσεις, σύμφωνα με αυτό το Ασφαλιστήριο καταβάλλονται στο Ασφαλισμένο Τέκνο ή στους ασκούντες τη γονική μέριμνα του Ασφαλισμένου Τέκνου ή σε πρόσωπο που θα ορίσουν κατά την καταβολή της αποζημίωσης. 10. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από κάθε Ασφαλισμένο συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις, το κόστος των οποίων θα καλύπτει η Εταιρία, σε χρόνο που εκκρεμεί αξίωση σύμφωνα με αυτό το Ασφαλιστήριο. Τυχόν δε άρνηση αυτών να συμμορφωθούν με την απαίτηση αυτή αποτελεί βάσιμο λόγο για την Εταιρία να μην καταβάλει αποζημίωση. 11. ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ Αν η ηλικία του Κυρίως Ασφαλισμένου και του Ασφαλισμένου Τέκνου, στο βαθμό που αποτελεί παράγοντα εκτίμησης κινδύνου, όπως δηλώθηκε στην Αίτηση Ασφάλισης είναι λανθασμένη, όλα τα ποσά αποζημίωσης που πρέπει να πληρωθούν σύμφωνα με το Ασφαλιστήριο θα είναι τα ποσά που θα κάλυπτε αναλογικά το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε με βάση την ακριβή ηλικία του Κυρίως Ασφαλισμένου και του Ασφαλισμένου Τέκνου. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί λανθασμένη ηλικία του Κυρίως Ασφαλισμένου και του Ασφαλισμένου Τέκνου και με βάση την πραγματική τους ηλικία η ασφαλιστική κάλυψη θα είχε λήξει νωρίτερα από αυτή που παρέχεται με το παρόν Ασφαλιστήριο, τότε η ευθύνη της Εταιρίας θα περιορίζεται στην απόδοση όλων των ασφαλίστρων που καταβλήθηκαν για την περίοδο που δεν καλύπτει το Ασφαλιστήριο. 12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Ο Αντισυμβαλλόμενος έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την Εταιρία σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία του (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση επικοινωνίας, διεύθυνση εργασίας, διεύθυνση , αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου), μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που επήλθε τέτοια αλλαγή. Σε περίπτωση που ο Αντισυμβαλλόμενος δεν ενημερώσει την Εταιρία εγγράφως μέσα στην παραπάνω προθεσμία η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τη μη ενημέρωσή του εξαιτίας αυτού του 01/05/2014 Σελίδα 6 από 17

7 λόγου. Επίσης, η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που στοιχεία της επικοινωνίας μεταξύ Εταιρίας και Αντισυμβαλλομένου περιέλθουν σε γνώση τρίτου λόγω αυτής της αιτίας. 13. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφαλιστική κάλυψη του παρόντος δεν παρέχεται στην περίπτωση που η επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου οφείλεται σε ή προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από εγκληματική πράξη που διώκεται ποινικά, εφόσον έχει συμμετοχή σε αυτή ο Κυρίως Ασφαλισμένος ή το Ασφαλισμένο Τέκνο ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα του Ασφαλισμένου Τέκνου ή τρίτο πρόσωπο με το οποίο συμβιώνει κάποιος από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα του Ασφαλισμένου Τέκνου. 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η Εταιρία μπορεί να καταγγείλει αυτό το Ασφαλιστήριο στο σύνολό του κατά τη διάρκεια ισχύος του εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας που προβλέπονται σε αυτό και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 15. ΝΟΜΙΣΜΑ Όλα τα ασφάλιστρα και οι παροχές καταβάλλονται στο Επίσημο Νόμισμα της Ελλάδας κατά την ημερομηνία της καταβολής. 16. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Ασφαλιστήριο δεν ισχύει χωρίς την υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου ή άλλου προσώπου νόμιμα εξουσιοδοτημένου. 17. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Κάθε διαφορά οποιασδήποτε μορφής τυχόν προκύψει από αυτό το Ασφαλιστήριο μεταξύ της Εταιρίας και του Αντισυμβαλλομένου ή του Δικαιούχου ή άλλου τρίτου προσώπου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών. 18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Κάθε τροποποίηση ή μεταβολή στους Όρους του Ασφαλιστηρίου γίνεται μόνο με την έκδοση Πρόσθετης Πράξης που έχει καταχωρηθεί σε αυτό και πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρίας ή άλλο πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 19. ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ α) Τα τέλη, δικαιώματα, οι φόροι και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στην πληρωμή ασφαλίστρων επιβαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και καταβάλλονται μαζί με τα αντίστοιχα ασφάλιστρα. 01/05/2014 Σελίδα 7 από 17

8 β) Τα τέλη και τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα, καθώς και οι φόροι για την εξόφληση αποζημίωσης ή άλλης καταβολής από το Ασφαλιστήριο επιβαρύνουν αυτόν που αποζημιώνεται ή αυτόν που λαμβάνει την καταβολή αυτή. Επιπλέον, όλα τα έξοδα στα οποία τυχόν υποβληθεί n Εταιρία για κατασχέσεις που της έχουν επιβληθεί ως τρίτης επιβαρύνουν αυτόν που δικαιούται αυτή την καταβολή. 20. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Για οποιαδήποτε ερώτηση ο Αντισυμβαλλόμενος και κάθε Ασφαλισμένος μπορούν να απευθύνονται στον Ασφαλιστικό Σύμβουλο και το Γραφείο Πωλήσεων, καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας. Λεωφόρος Κηφισίας 119, , Μαρούσι, Αθήνα τηλ.: Fax.: /05/2014 Σελίδα 8 από 17

9 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ KIDS CARE PLUS 1. ΠΑΡΟΧΕΣ Αποζημίωση για Απώλεια Ζωής Κυρίως Ασφαλισμένου από Ατύχημα Σε περίπτωση που λόγω σωματικής βλάβης επέλθει η απώλεια ζωής του Κυρίως Ασφαλισμένου μέσα σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες από την ημερομηνία του ατυχήματος, η Εταιρία θα καταβάλει στον Δικαιούχο το ποσό αποζημίωσης για απώλεια ζωής του Κυρίως Ασφαλισμένου από ατύχημα, που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Ο Δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν από τους τρόπους καταβολής της παροχής που αναγράφονται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων κατά την καταβολή της παροχής. Δικαιούχος δεν μπορεί να οριστεί άλλο πρόσωπο εκτός από το Ασφαλισμένο Τέκνο. Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα Σε περίπτωση που λόγω σωματικής βλάβης από ατύχημα του Ασφαλισμένου Τέκνου απαιτείται, μέσα σε πενήντα δύο (52) εβδομάδες από την ημερομηνία του ατυχήματος, θεραπεία από Γιατρό ή Χειρουργό, Νοσηλεία, ακτινογραφικές και εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικώς επιβεβλημένη θεραπεία (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: φυσιοθεραπείες), χρήση ασθενοφόρου και φαρμάκων, τότε η Εταιρία θα καταβάλει τα έξοδα με ανώτατο όριο το συνολικό ποσό των ιατροφαρμακευτικών εξόδων ανά περίπτωση που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης για Ασθένεια ή Ατύχημα Αν το Ασφαλισμένο Τέκνο εισαχθεί σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ως Εσωτερικός Ασθενής, υπό την επαγγελματική παρακολούθηση Γιατρού ή Χειρουργού, από ασθένεια ή ατύχημα, η Εταιρία θα καταβάλλει με την προϋπόθεση Νοσηλείας τουλάχιστον μίας (1) ημέρας το ημερήσιο επίδομα νοσοκομειακής περίθαλψης που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων, για κάθε ημέρα παραμονής του Ασφαλισμένου Τέκνου στο Νοσοκομείο μέχρι τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες συνολικά ανά Ασφαλιστικό Έτος. Ημερήσιο Επίδομα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Ασθένεια ή Ατύχημα Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες το παρόν Ασφαλιστήριο παρέχει Ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος και μετά από εντολή γιατρού το Ασφαλισμένο Τέκνο εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως αυτή περιγράφεται στο Νόμο και για το διάστημα που είναι ιατρικά επιβεβλημένο να παραμείνει στη Μονάδα, η Εταιρία θα καταβάλλει το ημερήσιο επίδομα που προβλέπεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων με ανώτατο αριθμό ημερών καταβολής του επιδόματος τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά ανά Ασφαλιστικό Έτος. Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης κατ οίκον για Ασθένεια ή Ατύχημα Μετά την παραμονή του Ασφαλισμένου Τέκνου στο Νοσοκομείο, η Εταιρία θα καταβάλλει ημερήσιο επίδομα για ανάρρωση κατ οίκον το ποσό που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων. Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος για 01/05/2014 Σελίδα 9 από 17

10 ανάρρωση δεν μπορεί να ξεπεράσει τo διπλάσιο των ημερών παραμονής του Ασφαλισμένου στο Νοσοκομείο με ανώτατο όριο καταβολής τις τριάντα (30) ημέρες συνολικά ανά Ασφαλιστικό Έτος. Επίδομα Ιατρικών Επισκέψεων μετά τη Νοσηλεία για Ασθένεια ή Ατύχημα Η Εταιρία θα καταβάλει άπαξ το επίδομα ιατρικών επισκέψεων μετά τη Νοσηλεία που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων, για επισκέψεις οι οποίες σχετίζονται με την αιτία για την οποία νοσηλεύτηκε το Ασφαλισμένο Τέκνο. Επίδομα Αποκλειστικής Νοσοκόμας για Ασθένεια ή Ατύχημα Σε περίπτωση που το Ασφαλισμένο Τέκνο εισαχθεί στο Νοσοκομείο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ως Εσωτερικός Ασθενής για Νοσηλεία που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα καταβάλει άπαξ το επίδομα αποκλειστικής νοσοκόμας που ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων. Επίδομα Διαγνωστικών Εξετάσεων μετά τη Νοσηλεία για Ασθένεια ή Ατύχημα Η Εταιρία θα καταβάλει άπαξ το επίδομα διαγνωστικών εξετάσεων μετά τη Νοσηλεία που αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων, για εξετάσεις οι οποίες σχετίζονται με την αιτία για την οποία νοσηλεύτηκε το Ασφαλισμένο Τέκνο. Επίδομα Μεταφοράς με Ασθενοφόρο λόγω Ασθένειας ή Ατυχήματος Σε περίπτωση που το Ασφαλισμένο Τέκνο εισαχθεί σε Νοσοκομείο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ως Εσωτερικός Ασθενής για Νοσηλεία που καλύπτεται από αυτό το Ασφαλιστήριο, η Εταιρία θα καταβάλει άπαξ το επίδομα μεταφοράς με ασθενοφόρο που ορίζεται στον Πίνακα Παροχών και Ασφαλίστρων της Σελίδας Ειδικών Στοιχείων. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Επιπλέον των παροχών που καθορίζονται παραπάνω, ο Κυρίως Ασφαλισμένος και το Ασφαλισμένο Τέκνο έχουν το δικαίωμα χρήσης των παρακάτω υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από το Παιδιατρικό Δίκτυο ή/ και το Advanced Benefit Club. Κάθε Ασφαλισμένος επικοινωνεί απαραιτήτως με το Συμβεβλημένο Συντονιστικό Κέντρο για να κάνει χρήση των Παροχών και να ενημερωθεί για το Παιδιατρικό Δίκτυο και τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία του Advanced Benefit Club που παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες. α) Δωρεάν Παροχές ανά Ασφαλιστικό Έτος εντός Advanced Benefit Club Δύο (2) Παιδιατρικές επισκέψεις: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει τη δυνατότητα δύο (2) δωρεάν παιδιατρικών επισκέψεων για οποιοδήποτε λόγο (ατύχημα, ασθένεια, εμβολιασμό, προληπτικό έλεγχο/ έκδοση πιστοποιητικού) στο Δίκτυο γιατρών του Advanced Benefit Club. Ένας (1) παιδικός προληπτικός έλεγχος (check up): Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει δυνατότητα πραγματοποίησης ενός (1) δωρεάν βασικού αιματολογικού ελέγχου που περιλαμβάνει γενική αίματος, γενική ούρων, σάκχαρο, χοληστερίνη στο Advanced Benefit Club. Περίοδος αναμονής Ο παραπάνω προληπτικός έλεγχος παρέχεται τριάντα (30) ημέρες μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος του παρόντος Ασφαλιστηρίου. 01/05/2014 Σελίδα 10 από 17

11 Ένας (1) οφθαλμολογικός έλεγχος: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει δυνατότητα πραγματοποίησης ενός (1) Δωρεάν οφθαλμολογικού ελέγχου που περιλαμβάνει έλεγχο μυωπίας, αστιγματισμού και υπερμετρωπίας στο Δίκτυο γιατρών του Advanced Benefit Club. β) Πρόσθετες Παροχές σε Προνομιακές Τιμές ανά Ασφαλιστικό Έτος εντός Παιδιατρικού Δικτύου και Advanced Benefit Club Ιατρικές επισκέψεις: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει τη δυνατότητα απεριόριστων ιατρικών επισκέψεων στους Παιδιάτρους του Δικτύου ή στο Advanced Benefit Club σε Προνομιακές Τιμές. Κλινικών επισκέψεις σε Παιδιάτρους και Παιδοχειρουργούς: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει τη δυνατότητα απεριόριστων κλινικών επισκέψεων σε Παιδιάτρους και Παιδοχειρουργούς στις Συνεργαζόμενες Παιδιατρικές κλινικές και το Advanced Benefit Club σε Προνομιακές Τιμές. Κλινικές επισκέψεις σε εξειδικευμένες παιδιατρικές ειδικότητες: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει τη δυνατότητα απεριόριστων κλινικών επισκέψεων στις παιδιατρικές ειδικότητες στις Συνεργαζόμενες Παιδιατρικές Κλινικές ή το Advanced Benefit Club σε Προνομιακές Τιμές. Διαγνωστικές εξετάσεις: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει τη δυνατότητα διενέργειας απεριόριστων Διαγνωστικών εξετάσεων σε Προνομιακές Τιμές στις Συνεργαζόμενες Παιδιατρικές Κλινικές του Δικτύου ή του Advanced Benefit Club. Επιπρόσθετες εξετάσεις προληπτικού ελέγχου (check-up): Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων προληπτικού ελέγχου που δεν περιλαμβάνονται στον παραπάνω δωρεάν βασικό προληπτικό έλεγχο, σε Προνομιακές Τιμές στο Δίκτυο ή το Advanced Benefit Club. Οφθαλμολογικές επισκέψεις: Το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει τη δυνατότητα απεριόριστων Οφθαλμολογικών επισκέψεων στο Συνεργαζόμενο Δίκτυο Γιατρών ή το Advanced Benefit Club σε Προνομιακές Τιμές. Για όλες τις παραπάνω παροχές, το κόστος καταβάλλεται απευθείας από τον κάθε Ασφαλισμένο στον γιατρό του Παιδιατρικού Δικτύου, τη Συνεργαζόμενη Παιδιατρική Κλινική ή το Advanced Benefit Club. γ) Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών λόγω ατυχήματος ή ασθένειας στα εξωτερικά ιατρεία των Συνεργαζομένων Παιδιατρικών κλινικών του Δικτύου ανά Ασφαλιστικό Έτος που περιλαμβάνει: 1 δωρεάν Κλινική εξέταση από Παιδίατρο ή Παιδοχειρουργό. Διαγνωστικές εξετάσεις και χρήση υλικού για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (ανατάξεις, νάρθηκες, ράμματα κ.α.) σε Προνομιακές Τιμές. δ) Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης του Παιδιατρικού Δικτύου Κάθε Ασφαλισμένος έχει πρόσβαση σε 24ωρη Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης παιδιών και γονέων, 365 ημέρες τον χρόνο. Επίσης, περιλαμβάνονται: 2 δωρεάν προσωπικές συνεδρίες αξιολόγησης/ διάγνωσης & συμβουλευτικής ανά Ασφαλιστικό Έτος. 01/05/2014 Σελίδα 11 από 17

12 Επιπλέον προσωπικές συνεδρίες συμβουλευτικής µε µέλη του Παιδιατρικού Δικτύου σε Προνομιακή Τιμή. Το κόστος καταβάλλεται απευθείας από τον κάθε Ασφαλισμένο στον γιατρό του Δικτύου. 2. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ - ΠΑΡΟΧΩΝ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων για το σύνολο των Ασφαλισμένων, σε κάθε επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος ή επαναφοράς σε ισχύ αυτού του Ασφαλιστηρίου. Ο προσδιορισμός της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων του προγράμματος θα βασίζεται στην πραγματική εμπειρία της Εταιρίας σχετικά με την εξέλιξη των παρακάτω παραμέτρων, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, που επηρεάζουν το κόστος του προγράμματος: Τον δείκτη αύξησης κόστους των ιατρικών υπηρεσιών όπως αυτός έχει υπολογιστεί από την Εταιρία, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του κόστους των σχετικών παροχών που καλύπτονται από αυτό το πρόγραμμα, Τον δείκτη νοσηρότητας, Τις λοιπές αναλογιστικές παραμέτρους που επηρεάζουν το κόστος των παροχών. Ειδικά για την Παροχή Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα, η αναπροσαρμογή αυτή αφορά και στο ανώτατο όριο του συνολικού ποσού κάλυψης των ιατροφαρμακευτικών εξόδων που αναφέρεται στη Σελίδα Ειδικών Στοιχείων του Ασφαλιστηρίου. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τα ασφάλιστρα του παρόντος Ασφαλιστηρίου στην επέτειό του, είτε σε περίπτωση αλλαγής της Συνεργαζόμενης Εταιρίας, είτε σε περίπτωση ενδεχόμενης αλλαγής της τιμολόγησης των προσφερόμενων παροχών από αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα εκδίδει Πρόσθετη Πράξη την οποία θα αποστέλλει στον Αντισυμβαλλόμενο. Το ποσοστό αναπροσαρμογής ασφαλίστρων δεν συνδέεται με το ύψος των αποζημιώσεων που πιθανώς θα λάβει ο Ασφαλισμένος και θα είναι κοινό για το σύνολο των Ασφαλισμένων με αυτό το Ασφαλιστήριο. 3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Η ασφάλιση που παρέχεται σύμφωνα με τους Όρους: Αποζημίωση για Απώλεια Ζωής Κυρίως Ασφαλισμένου από Ατύχημα Ιατροφαρμακευτικά Έξοδα από Ατύχημα Ημερήσιο Επίδομα Νοσοκομειακής Περίθαλψης για Ασθένεια ή Ατύχημα Ημερήσιο Επίδομα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για Ασθένεια ή Ατύχημα Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης κατ οίκον για Ασθένεια ή Ατύχημα Επίδομα Ιατρικών Επισκέψεων μετά τη Νοσηλεία για Ασθένεια ή Ατύχημα Επίδομα Αποκλειστικής Νοσοκόμας για Ασθένεια ή Ατύχημα Επίδομα Διαγνωστικών Εξετάσεων μετά τη Νοσηλεία για Ασθένεια ή Ατύχημα Επίδομα Μεταφοράς με Ασθενοφόρο λόγω Ασθένειας ή Ατυχήματος δεν καλύπτει περιπτώσεις που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από: Μικροβιακές μολύνσεις (εξαιρούνται οι πυογόνες μολύνσεις από τυχαία τομή ή τραύμα). 01/05/2014 Σελίδα 12 από 17

13 Εκ γενετής ανωμαλίες και παθήσεις, καθώς και συνθήκες που προέρχονται από αυτές, εκτός αν δηλωθούν στην Αίτηση Ασφάλισης ή Επαναφοράς, αξιολογηθούν από την Εταιρία και αποφασισθεί η υπό όρους κάλυψή τους. Οποιαδήποτε νοσοκομειακή περίθαλψη ή εγχείρηση για κάθε ασθένεια κατά τις πρώτες τριάντα (30) ημέρες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος αυτού του Ασφαλιστηρίου. Οποιεσδήποτε διανοητικές, νευροφυτικές διαταραχές, ψυχικά νοσήματα. Κύηση, τοκετό ή αποβολή και επιπλοκές τους, καθώς και θεραπείες ή/και εξετάσεις σχετικές με έκτρωση, αντισύλληψη, γονιμοποίηση σε σωλήνα, τεχνητή γονιμοποίηση. Ιατρική ή χειρουργική θεραπεία (εξαιρούνται αυτές που επιβάλλονται αποκλειστικά για σωματικές βλάβες συνεπεία ατυχήματος που καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο αυτό). Οδοντιατρική θεραπεία ή χειρουργική, εκτός αν προέρχεται από σωματική βλάβη σε φυσικά δόντια, που καλύπτεται με αυτό το Ασφαλιστήριο. Εκούσιες σωματικές βλάβες ή απόπειρα αυτοκτονίας, ανεξάρτητα από τη διανοητική κατάσταση του Κυρίως Ασφαλισμένου ή του Ασφαλισμένου Τέκνου. Πόλεμο, κηρυγμένο ή ακήρυχτο, πολεμικές επιχειρήσεις, εισβολή, ενέργεια ξένης δύναμης, εχθροπραξίες, εμφύλιο πόλεμο, επανάσταση, εξέγερση, στάση, επιβολή στρατιωτικού νόμου ή κατάσταση πολιορκίας, συλλήψεις ή καραντίνα. Η εξαίρεση αυτή δεν θα επηρεάζεται από καμία τροποποίηση, εκτός αν η τροποποίηση αυτή αναφέρεται ειδικά σε αυτή την εξαίρεση, συνολικά ή μερικά. Επιδράσεις ατομικής ή πυρηνικής ενέργειας, εκτός αν είναι αποτέλεσμα βλάβης οργάνου ή μηχανήματος στη διάρκεια θεραπείας ή διαγνωστικής εξέτασης που υποβάλλεται ο Κυρίως Ασφαλισμένος ή το Ασφαλισμένο Τέκνο. Ατυχήματα κατά τον χρόνο της υπηρεσίας του Κυρίως Ασφαλισμένου στις ένοπλες δυνάμεις οποιασδήποτε χώρας ή διεθνούς αρχής, σε καιρό πολέμου ή κατά τη διάρκεια ασκήσεων ή γυμνασίων του στρατού. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρία, με αίτηση του Κυρίως Ασφαλισμένου θα επιστρέφει το ασφάλιστρο που αναλογεί στο χρόνο της υπηρεσίας αυτής. Πτήση του Κυρίως Ασφαλισμένου (σε περίπτωση θανάτου του) ως πιλότου ή μέλους του πληρώματος οποιουδήποτε αεροσκάφους ή πτήση του Κυρίως Ασφαλισμένου (σε περίπτωση θανάτου του) ή του Ασφαλισμένου Τέκνου ως επιβάτη ιδιωτικής χρήσης ή στρατιωτικού αεροσκάφους και γενικά αεροσκάφους που δεν έχει άδεια μεταφοράς προσώπων ή/και που δεν εκτελεί κανονικά δρομολόγια, τακτικά ή έκτακτα, ή άλλου μηχανήματος αεροπλοΐας. Ασθένειες, συμπτώματα, παθολογικές καταστάσεις ή σωματικές βλάβες, για τις οποίες ο Κυρίως Ασφαλισμένος ή το Ασφαλισμένο Τέκνο έχει νοσηλευτεί ή έχει συμβουλευτεί γιατρό ή έχει ακολουθήσει φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή και δεν το δήλωσε στη συνημμένη Αίτηση Ασφάλισης ή στο έντυπο τροποποίησης του Ασφαλιστηρίου. Συνήθεις σωματικές ή άλλες εξετάσεις (Check-up), όταν δεν προκύπτουν αντικειμενικές ενδείξεις για βλάβη της υγείας ή εργαστηριακές διαγνώσεις και απεικονιστικές εξετάσεις, εκτός από όσες θα γίνουν με αιτία ατύχημα ή ασθένεια που διαπιστώθηκε από προηγούμενη ιατρική εξέταση και σχετίζονται με την αιτία της Νοσηλείας. 01/05/2014 Σελίδα 13 από 17

14 4. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η ασφάλιση που παρέχει αυτό το Ασφαλιστήριο λήγει σε όποια από τις παρακάτω περιπτώσεις συμβεί πρώτη: 1. Το Ασφαλιστικό Έτος που ακολουθεί το δέκατο όγδοο (18ο) έτος γενεθλίων του Ασφαλισμένου Τέκνου. 2. Με την απώλεια ζωής του Ασφαλισμένου Τέκνου. 3. Με την απώλεια ζωής του Κυρίως Ασφαλισμένου. 4. Το Ασφαλιστικό Έτος που ακολουθεί το εβδομηκοστό (70ό) έτος γενεθλίων του Κυρίως Ασφαλισμένου. 5. Αν οποιοδήποτε ασφάλιστρο δεν καταβληθεί στο τέλος της περιόδου των τριάντα (30) ημερών, όπως αυτή ορίζεται στο Ασφαλιστήριο. 6. Με καταγγελία, σύμφωνα με τους Όρους του Ασφαλιστηρίου. 7. Εάν η Εταιρία προχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο σε διακοπή συνεργασίας με τη Συνεργαζόμενη Εταιρία χωρίς να καταστεί δυνατή η αντικατάστασή της από άλλη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία θα ενημερώνει τον Αντισυμβαλλόμενο για τη λήξη αυτού του Ασφαλιστηρίου με γραπτή ειδοποίηση που θα ταχυδρομείται στη διεύθυνση που γνωρίζει η Εταιρία ως τελευταία. Μετά τη λήξη του Ασφαλιστηρίου ή της κάλυψης που προσφέρει στον Κυρίως Ασφαλισμένο ή στο Ασφαλισμένο Τέκνο σύμφωνα με κάποιον από τους πιο πάνω Όρους, παύει και η απαίτηση του ανάλογου ασφαλίστρου. Μεταγενέστερη πληρωμή ή από λάθος αποδοχή, οποιουδήποτε ασφαλίστρου δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση στην Εταιρία και κάθε τέτοιο ασφάλιστρο θα επιστρέφεται στον Αντισυμβαλλόμενο. 5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε μπορεί να κριθεί υπεύθυνη αστικά ή ποινικά, για σφάλματα ή παραλείψεις ή για αδυναμία παροχής υπηρεσιών από τη Συνεργαζόμενη Εταιρία και τα συνεργαζόμενα με την τελευταία φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατά την παροχή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτό το Ασφαλιστήριο. 01/05/2014 Σελίδα 14 από 17

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δίκτυο παιδιάτρων (ιδιωτικά ιατρεία) στην Αττική ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΝΟΙΞΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Δίκτυο παιδιατρικών κλινικών στην Αττική Παιδιατρική κλινική ΜΗΤΕΡΑ Ευρωκλινική παίδων Παιδιατρική κλινική METROPOLITAN Δίκτυο παιδιάτρων (ιδιωτικά ιατρεία) εκτός Αττικής Στις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας Δίκτυο παιδιατρικών κλινικών εκτός Αττικής Ιατρικό Διαβαλκανικό (Παιδιατρική κλινική) ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΥΚΗ ΡΑΦΗΝΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 01/05/2014 Σελίδα 15 από 17

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ADVANCED BENEFIT CLUB Δίκτυο Συνεργαζόμενων Νοσοκομείων ΑΤΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ (Γυναικολογική Κλινική & Παιδιατρική Κλινική) ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (πρώην Απολλώνιο) ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ METROPOLITAN HOSPITAL ΡΕΑ Μαιευτική Γυναικολογική κλινική ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (Κέντρο) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Αχαρνών) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (Κέντρο) DOCTORS HOSPITAL (Κυψέλη) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (Γηροκομείο) ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Πλατεία Μαβίλη) MEDITERRANEO HOSPITAL (Γλυφάδα) ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (Πειραιάς) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ (Πλατεία Μαβίλη) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ AΓ. ΛΟΥΚΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (PERFECT VISION) ΚΡΗΤΗ CRETA INTERCLINIC ΠΑΤΡΑ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 01/05/2014 Σελίδα 16 από 17

17 Δίκτυο Συνεργαζόμενων Διαγνωστικών Κέντρων ΑΤΤΙΚΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (Πανελλαδικό Δίκτυο) EUROMEDICA (Πανελλαδικό Δίκτυο) Διαγνωστικά Κέντρα Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Πανελλαδικό Δίκτυο) IATRICA Δίκτυο Διαγνωστικών Ιατρείων (Πανελλαδικό Δίκτυο) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Αθήνα) AΞΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (Πλατεία Αμερικής, Αθήνα) ΒΙΟΤΥΠΟΣ (Αθήνα, Π. Φάληρο, Χαλάνδρι, Χολαργός) ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (Ν. Σμύρνη) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Αθήνα) ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ (Πλατεία Κάνιγγος) BIOMEDICIN (Μαρούσι) ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (Λ. Βάρης - Κορωπίου) ΙΑΤΡΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ Ν. ΛΙΑΣΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (Αθήνα) ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΪΑΤΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΣΜΟΪΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. (ΠΑΤΗΣΙΑ) ΚΟΥΝΕΛΑΣ Α.Ε. (Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗ (ΚΑΛΛΙΘΕΑ) ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΥΓΕΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Β. Ελλάδα, Θεσσαλονίκη) ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΗΤΗΣ (Κρήτη) ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (Πάτρα, Εξωτερικά Ιατρεία) ΕΥΡΩΪΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των παραπάνω συμβεβλημένων Δικτύων Γιατρών, Διαγνωστικών Κέντρων, συνεργαζόμενων Νοσοκομείων και Κλινικών. Ο Ασφαλισμένος μπορεί να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τις εκάστοτε ισχύουσες συνεργασίες του Παιδιατρικού Δικτύου και Advanced Benefit Club μέσω του Συντονιστικού Κέντρου και της ιστοσελίδας της Εταιρίας 01/05/2014 Σελίδα 17 από 17

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value

ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Anytime Health Value ΒΙΒΛΙΟ ΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Anytime Health Value INTERAMERICAN ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health Value, ένα μοναδικό πρόγραμμα ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB.

AIG Europe Limited. Building, 58 Fenchurch Street, EC3M 4AB. Ασφάλιση Ποδηλάτου «ΠΟ ΗΛΑΤώ» Το ασφαλιστήριο σας Αυτό το έγγραφο είναι το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο για το προϊόν «ΠΟ ΗΛΑΤώ». Το συµβόλαιο σας αποτελείται από το έγγραφο αυτό που περιλαµβάνει τους γενικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Άρθρο 1 - Ορισμοί ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (18-1000) Οι παρακάτω Όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου / Πιστοποιητικού Ασφάλισης και περιλαμβάνουν τους όρους ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε,

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ. Αγαπητή Κυρία, Αγαπητέ Κύριε, ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η Εταιρία Ιδρύθηκε το 1980 από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» Το 1986 αποφασίσθηκε ο διαχωρισμός του Κλάδου Ζωής από τον Κλάδο Ζημιών, ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary»

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ. «Bonjour Primary» Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ο Σ «Bonjour Primary» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Παροχές Πρωτοβάθµιας Περίθαλψης Σε συνεργασία µε τα ακόλουθα ιδρύµατα του Οµίλου ΥΓΕΙΑ: 1..Θ.Κ.Α. «ΥΓΕΙΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα»

Δράση 1.7/10: «Εκπόνηση, έκδοση και διάχυση Οδηγού Πληροφόρησης για Υπηκόους Τρίτων Χωρών με Αναπηρία, νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα» Πρόλογος Τόσα χρόνια όλοι δυστυχώς εκπαιδευτήκαμε να λειτουργούμε ως μονάδες. Το δύσκολο πια είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι το αυτονόητο. Η ομάδα, η ένωση. Ο Διεθνής Οργανισμός Μεταναστεύσεως στέκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-076/15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 16 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ / ΓΡΑΦΕΙΩΝ / OIΚΟΠΕΔΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1 και 2 ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας

Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1 9 7 6 Προνόμια στην ασφάλεια υγείας, ειδικά για τα μέλη μας www.interamerican.gr ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 4 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.40155/14631/601 Έγκριση Κανονισμού Υγείας Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Ασφάλισης Αυτοκινήτων Απρίλιος 2015 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας ευχαριστούμε πολύ που εμπιστευτήκατε την Εταιρία μας, για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας. Η INTERLIFE,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά

Έννοια - Περιεχόμενο. Διακρίσεις Συμβάσεων Εργασίας 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ. 4.1. Γενικά 4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4.1. Γενικά Οι σχέσεις που δημιουργούνται από την παροχή εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών, ρυθμίζονται από το Εργατικό Δίκαιο. Περιλαμβάνονται διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα