Κεφάλαιο 39 In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 39 In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα"

Transcript

1 Κεφάλαιο 39 In vitro έλεγχος ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα Ε. Μπριασούλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός διαθέσιμων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων την τελευταία δεκαετία, προβάλει ισχυρά το θέμα ύπαρξης και εφαρμογής κριτηρίων επιλογής για εξατομίκευση της θεραπείας κατά περίπτωση ασθενούς 1. Η επιλογή μεταξύ ισοδύναμων χημειοθεραπευτικών συνδυασμών αποτελεί πλέον ένα σημαντικό κλινικό ερώτημα που φέρει συχνά σε αμηχανία τον κλινικό ογκολόγο σε περιπτώσεις ασθενών με μεταστατικούς συμπαγείς όγκους υψηλού πληθυσμιακού επιπολασμού όπως είναι οι καρκίνοι του πνεύμονα, μαστού και εντέρου 2 5. Γενικά Οι in vitro δοκιμασίες ελέγχου ευαισθησίας αντίστασης στη κυτταροτοξική χημειοθεραπεία (CSRAs) αναπτύχθηκαν την δεκαετία του 90 στην προσπάθεια εξατομινευμένης ορθολογικής διαχείρησης της χημειοθεραπείας. Οι δοκιμασίες αυτές στοχεύουν στο να ελέγξουν εάν καρκινικά κύτταρα από ιστικό δείγμα όγκου ενός ασθενούς με καρκίνο εκδηλώνουν ή όχι αναστολή πολλαπλασιαμού ή απόπτωση, όταν εκτίθεται σε συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε συνθήκες εργαστηρίου 6, 7. Η εφαρμοζόμενη στην κλινική πράξη συστηματική θεραπευτική αγωγή κατά 683 του καρκίνου με την χορήγηση συνδυασμών χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, είναι κατά σύμβαση εμπειρική και βασίζεται σε αποτελέσματα καλά σχεδιασμένων κλινικών μελετών οι οποίες έ χουν τεκμηριώσει κατά αναφοράν όγκου και κλινικού σταδίου νόσου, σαφές κλινικό όφελος 8. Εξ αναγωγής τεκμαίρεται και η πιθανότητα κλινικής ωφέλειας της συμβατικής θεραπείας κατά περίπτωση ασθενούς. Σήμερα, οι αποφάσεις θεραπευτικού σχεδιασμού βασίζονται στην εκτίμηση κλινικών παραμέτρων όπως ο ιστολογικός τύπος, το στάδιο, προγνωστικοί παράγοντες, ιστορικό προηγηθεισών θεραπειών, και ενδεχόμενα ορισμένα μοριοβιολογικά χαρακτηριστικά των ό γκων, και καθοδηγούνται από κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών επιστημονικών σωμάτων και οργανισμών (PDQ, ESMO, NCCN). Η κατευθυνόμενη απο δοκιμασίες ε λέγχου ευαισθησίας ή αντοχής χημειοθεραπεία, αποτελεί εναλλακτική ορθολογική πρόταση έναντι της συμβατικής χημειοθεραπείας. Βασίζεται στην λογική της χορήγησης χημειοθεραπευτικής α γωγής τεκμηριωμένης in vitro δραστικότητας η οποία σε θεωρητική βάση έχει αυξημένες πιθανότητες αποτελεσματικότητας. Θετική απάντηση της δοκιμασίας σε συγκεκριμένο φάρμακο ταξινομεί τον όγκο ως «ευαίσθητο» στο συγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό παράγοντα

2 ενώ απουσία κυτταρικής απάντησης ως «ανθεκτικό». Υπάρχει επίσης ο χαρακτηρισμός ως «διάμεσης ευαισθησίας». Σε θεωρητική βάση, θετική δοκιμασία σε ένα φάρμακο υποδηλεί δυνητικό όφελος από την κλινική του εφαρμογή και δικαιολογεί την χρήση του στην θεραπεία του ασθενούς με τον συγκεκριμένο ό γκο. Αντίθετα, αρνητική δοκιμασία χαρακτηρίζει τον όγκο ως ανθεκτικό στο δοκιμασθέν φάρμακο το οποίο θα πρέπει να εξαιρεθεί και από το θεραπευτικό σχήμα ως πιθανά ατελέσφορο 9. Η θεραπευτική αγωγή που θα επιλεγεί βάσει των αποτελεσμάτων in vitro δοκιμασιών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συνδυασμό φαρμάκων που τεκμηριώσαν in vitro δραστικότητα (IVBR, in vitro best regimen). Ελπίζεται ότι in vitro έλεγχος χημειοευαισθησίας των όγκων θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως επιπρόσθετη πλήροφορία σε θεραπείες καθοδηγούμενες από κατευθυντήριες θεραπευτικές οδηγίες επιστημονικών οργανισμών (NCI, EORTC). Μέθοδοι Ποικίλες δοκιμασίες ελέγχου ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα έχουν ιστορικά αναπτυχθεί, δοκιμασθεί και εφαρμοσθεί. Οι διάφοροι μέθοδοι έχουν σημαντικές τεχνικές διαφορές μεταξύ των αλλά και κάποια βήματα που είναι κοινά σε όλες. Αυτά είναι 6 : 1. η λήψη βιοπτικού δείγματος του ό γκου, 2. η επεξεργασία και απομόνωση νεοπλασματικών κυττάρων, 3. η επώαση των κυττάρων με και χωρίς συγκεκριμένο χημειοθεραπευτικό, 4. η αξιολόγηση του κυτταρικού θανάτου ή της επιβίωσης των κυττάρων. Υπάρχει αριθμός δημοσιευμένων μελετών που αφορούν σε χημειοθεραπείες 684 καθοδηγούμενες από in vitro αξιολογόγηση της αντινεοπλασματικής δραστικότητας φαρμάκων. Σε αυτές τις μελέτες αξιολογήθηκε ποικιλία μεθόδων που ταξινομούνται αδρά ως ακόλουθα: i. Κλωνογόνοι μέθοδοι: Μέθοδος κλωνοποίησης καρκινικών κυττάρων (HTCA: human tumor cloning assay), Μέθοδος κλωνοποίησης τριχοειδών (CCSA: capillary cloning system assay). ii. Μέθοδοι αξιολόγησης κυτταρικού θανάτου: μέθοδος διαφορικής χρώσης κυτταροτοξικότητας (differential staining cytotoxicity, DiSC), μέθοδος της methylthiazolyl diphenyltetrazolium bromide (MTT), μέθοδος της τριφωσφορικής αδενοσίνης (adenosine triphosphate, ATP), και μέθοδος ακραίας αντίστασης στο φάρμακο (extreme drug resistance, EDR). iii. Η μέθοδος υπονεφρικής κάψης: subrenal capsule assay (SRCA). Από πλευράς τεχνικής αξιολόγησης οι δοκιμασίες in vitro ελέχου της χημειοευαισθησίας έχουν εκτιμηθεί από τον Οργανισμό Τροφών και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ότι εμπίπτουν στην ομάδα βιολογικών εργαστηριακών εφαρμογών υψηλής τεχνολογικής πολυπλοκότητας οι οποίες δεν είναι εφικτό να εκτελούνται σε σταθερή βάση με ασφάλεια και αξιοπιστία απο κάθε κλινικό εργαστήριο. Σε συνάφεια με την FDA αξιολόγηση οι κλωνογόνοι μέθοδοι έχουν αποσυρθεί από εμπορική χρήση λόγω τεχνικών προβλημάτων πολυπλοκότητας και έλλειψης επικύρωσης. Για παρόμοιους λόγους απεσύρθησαν επίσης η μέθοδος αλλαγής χρώσης methyluthiazol diphenyl tetrazolium chloride, και η μέθο

3 δος ΑΤΡ. Σήμερα τείνουν να επικρατήσουν μέθοδοι ελέγχου της φαρμακευτικής αντοχής μάλλον παρά της εκτίμησης χημειοευαισθησίας λόγω πλεονεκτήματος προβλεπτικής ακριβείας (90% vs 70%, Blue Cross Blue Shield Association Technology Evaluation Center) 10 αλλά και βιολογικής λογικής (αρκεί η διαπίστωση αντοχής ενός κλώνου για να θεωρηθεί ο συμπαγής όγκος ανθεκτικός στο συγκεκριμένο φάρμακο) 11, 12. Στις ΗΠΑ σήμερα, μόνο μια εταιρεία έχει πάρει κρατική πιστοποίηση για προώθηση προς εμπορική χρήση της δοκιμασίας EDR (Oncotech, Irvine, CA) 13,14 (σχήμα 1). Σχήμα 1: Διαγραμματική απεικόνιση μεθόδου EDR Ισχυρά σημεία Ο έλεγχος της χημειαντοχής των ό γκων παρουσιάζει σημαντικό κλινικό ενδιαφέρον και δυνητικά πλεονεκτήματα στην περίπτωση adjuvant χημειοθεραπείας επί χειρουργηθέντων καρκίνων και επίσης σε αιματολογικές νεοπλασματικές νόσους. Για παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση του μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC): η μεν adjuvant χημειοθεραπεία υποστηρίζεται με βάση τελευταία κλινικά δεδομένα, αλλά 685 το σύνολο των διαθέσιμων συνδυασμών χημειοθεραπείας δεν έχει δείξει να διαφοροποιείται ως προς την κλινική δραστικότητα. Mελέτες με χρήση μεθόδου EDR έδειξαν ότι η in vitro διαπίπστωση αντοχής ενός χημειοθεραπευτικού δικαιολογεί την απόρριψη της κλινικής του χρήσης στον πάσχοντα από τον συγκεκριμένο καρκίνο ασθενή, επειδή αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό στοιχείο έλλειψης δραστικότητας σε χειρουργημένο καρκίνο του πνεύμονα 15,16.

4 Η οξεία λευχαιμία των παιδιών αποτελεί μιά ακόμη κλινική κατάσταση πού φέρεται επίσης να ευνοείται από την χρήση μεθόδων πειραματικού ελέγχου της χημειοευαισθησίας είναι 17,18. Προβλήματα και μειονεκτήματα Ποικίλοι ποράγοντες είναι δυνατόν να επηρεάσουν τόσο την εκβάση της αντικαρκινικής θεραπείας στην κλινική πράξη όσο και τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ελέγχου στο εργαστήριο. Αναφορικά με δοκιμασίες in vitro ελέγχου της χημειοευαισθησίας παρά την ορθολογική θεωρητική τους βάση, δεν έτυχαν κοινής αποδοχής εφαρμογής τους στην λόγω ποικίλων προβλημάτων. Βασικά ερωτήματα που θέτουν τις μεθόδους in vitro ελέγχου της χημειοευαισθησίας σε αμφισβήτηση πρακτικής χησιμότητας είναι τα ακόλουθα: Η διάθεση ζωντανού βιοπτικού υλικού Βασική προϋπόθεση εφαρμογής και εκτιμησιμότητας των μεθόδων in vitro ελέγχου της χημειοευαισθησίας των ό γκων είναι η διάθεση ικανού σε ποσότητα και ποιότητα βιοπτικού υλικού. Στην πράξη η προϋπόθεση αυτή αναιρείται σε περιπτώσεις μικρών βιοπτικών δειγμάτων που λαμβάνονται συχνά με βελόνη ή κατά την διάρκεια ενδοσκοπικών εξετάσεων. Επίσης, η δυνατότητα κατάλληλου άμεσου χειρισμού του δείγματος στις περισσότερες χειρουργικές αίθουσες πρακτικά αμφισβητείται. Η πολυκλωνικότητα των συμπαγών όγκων Στις δοκιμασίες ελέγχου χημειοευαισθησίας, δείγμα όγκου ενός ασθενή μπορεί να δώσει πολλά ιστικά τεμαχίδια ή κυτταρικά εναιωρήματα καθένα από τα οποία θα εκτεθεί σε ποικιλία κυτταροτοξικών παραγόντων και συγκεντρώσεων. Σαν συνέπεια, χρειάζεται συνεκτίμηση όλων των δυνατών πλήροφο 686 ριών πολλαπλών δοκιμασιών επειδή κανένα ιστικό δείγμα δεν μπορεί από μόνο του να είναι αντιπροσωπευτικό της συμπεριφοράς του όγκου του ασθενή δεδομένης της πολυκλωνικότητας των συμπαγών όγκων. Τεχνικές δυσκολίες Στο σύνολο των μεθόδων, οι κλωνογόνες δοκιμασίες και το SRCA απαιτούν εντατική χρονοβόρο εργασία και είναι τεχνικά δύσκολες. Η εκτιμησιμότητα και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου (μέχρι 2 εβδομάδες) είναι παράγοντες που έ χουν επιπτώσεις στη χρηστικότητα ε λέγχου που θα καθοδηγήσει τη λήψη θεραπευτικής απόφασης. Πτωχή προσομοίωση κλινικών συνθηκών Οι συνθήκες καλλιέργειας των κλωνογόνων μεθόδων δεν μπορούν να αναπαράγουν ικανοποιητικά την in vivo ι στική αρχιτεκτονική και μορφολογία του ιστού κατά τη έκθεση τους στα φάρμακα. Η αδυναμία αναπαραγωγής των κλινικών συνθηκών αποτελεί μειονέκτημα και για τις μεθόδους που ελέγχουν τον κυτταρικό θάνατο (DiSC, MTT, ATP, EDR). Επιγραμματικά: 1. Η DiSC ανιχνεύει άθικτες μεμβράνες κυττάρων με χρήση χρωστικών ουσιών, και μπορεί έτσι να υπερεκτιμήσει τη κυτταρική βιωσιμότητα δεδομένου ότι μερικά νεκρά κύτταρα μπορούν προσωρινά να διατηρήσουν τις άθικτες μεμβράνες. 2. Οι μέθοδοι MTT και ATP εκτιμούν τον αριθμό κυττάρων από τη μεταβολική δραστηριότητα πράγμα που μπορεί να επιφέρει σύγχυση ανάμεσα σε ένα μικρό έντονα ενεργό κυτταρικό πληθυσμό και σε μεγάλο αριθμό λιγότερο ενεργών κυττάρων. 3. Η μέθοδος EDR μετρά τα ποσοστά

5 σύνθεσης DNA, αλλά είναι χρήσιμο μόνο να να χαρακτηρίσουν «ακραία» αντίσταση σε φάρμακα. ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Kλινική αξιολόγηση Η κλινική σημασία των μεθόδων in vitro αξιολόγησης της χημειοευαισθησίας των όγκων μπορεί να εκτιμηθεί από την επίδρασή τους στην έκβαση των α σθενών. Ανασκόπηση κλινικών μελετών που συσχέτισαν τα αποτελέσματα in vitro δοκιμής με την in vivo απάντηση δείχνει ότι ένα αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμασίας μπορεί να είναι ψευδές σε 20% των περιπτώσεων, ενώ θετικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι ψευδές σε 13% των περιπτώσεων 9. Δημοσιευμένη κλινική εμπειρία Σημαντική κλινική εμπειρία στην μελέτη και χρήση in vitro μεθόδων έλεγχου και ευαισθησίας στα κυτταροτοξικά φάρμακα, και ειδικά της HTCA, έχει αρχικά καταγράψει η ομάδα D.Von Hoff et al 19,20. Οι ερευνητές αυτοί χορήγησαν μονοχημειοθεραπεία σε 470 ασθενείς με ποικιλία μεταστατικών καρκίνων μετά από in vitro έλεγχο δραστικότητας 32 αντινεοπλασματικών φαρμάκων. Καθοδηγούμενη θεραπεία με φάρμακα στα οποία απεδείχθησαν in vitro δραστικά απέδωσε στον ετερογενή αυτό πλυθυσμό των ασθενών ποσοστά κλινικής α νταπόκρισης 25% ενώ η εμπειρική θεραπεία που χορηγήθηκε σε ασθενείς για τους όγκους των οποίων απέτυχε να διαπιστωθεί δραστικό φάρμακο είχε στο σύνολό της 14% ποσοστό ανταπόκρισης (p=0,0005). Από την ίδια ομάδα προέρχεται άλλη μια μελέτη που διεξήχθη σε γυναίκες ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών. Ακολουθώντας την ίδια μέθοδο επιλογής θεραπευτικού σκέλους 687 μετά από in vitro τεκμηρίωση της δραστικότητας οι ερευνητές διαπίστωσαν ποσοστά θεραπευτικής ανταπόκρισης 22% για την καθοδηγούμενη με δοκιμασίες ευασθησίας θεραπεία και 3% για την εμπειρική θεραπεία. Εντούτοις τα φαινομενικά θετικά ευρήματα αυτών των μελετών αμφισβητήθηκαν. Στην αρνητική κριτική των μελετών καταχωρείται η ετερογένεια των ασθενών της μελέτης, η απουσία τυχαιοποίησης και ο εξ ορισμού εξ αρχής διαχωρισμός των δυο ομάδων σε ασθενείς με χημειοευαίσθητους όγκους και χημειοανθεκτικούς (in vitro τεκμηριωμένους). Παρόμοια, και άλλες μελέτες σύγκρισης in vitro καθηδηγούμενης έναντι ε μπειρικής χημειοθεραπείας είχαν στο σύνολό τους κοινές μεθοδολογικές αδυναμίες τον μικρό αριθμό ασθενών, την ελλειπή αναφορά κλινικών στοιχείων, την απουσία τυχαιοποίησης και την επιλογή στην ομάδα της καθοδηγούμενης θεραπείας, ασθενών με τους πλέον χημειοευαίσθητους όγκους 9,21,22. EDR: Σε συγκριτική μη τυχαιοποιημένη μελέτη θεραπείας ασθενών με ευαίσθητο στην πλατίνα καρκίνου της ωοθήκης σε υποτροπή, αναφέρεται υπεροχή της καθοδηγούμενης από test EDR θεραπείας έναντι της εμπειρικής ασθενείς (ποσοστά αντικειμενικής ανταπόκρισης 65% versus 35% (p=0,02) και χρόνος ελεύθερος υποτροπής 24 versus 6 μήνες) 14. Στα αρνητικά της μελέτης καταγράφονται η μη τυχαιοποίηση και η αναδρομικότητα που υποκρύπτει υψηλή πιθανότητα μεροληψίας. Ο in vitro έλεγχος της ευασθησίας των όγκων στα κυτταροτοξικά φάρμακα α ποτελεί μια ορθολογική προσέγγιση ε πιλογής της τεκμηριωμένα πιο δραστικής κατά περίπτωση ασθενούς χημειο

6 θεραπείας. Εντούτοις, για να υπάρξει κατηγορηματική απάντηση αναφορικά με την κλινική χρησιμότητα των in vitro δοκιμασιών χημειοευαισθησίας χημειοαντοχής στην εξατομικευμένη επιλογή θεραπείας η σχετική έρευνα χρειάζεται σωστά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες, σύγκριση πρακτικά εφαρμόσιμων δοκιμασιών με σύχρονα θεραπευτικά σχήματα αναφοράς και ενδεχόμενα παράλληλες φαρμακογονιδιωματικές μελέτες ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hamilton A, Hortobagyi G. Chemotherapy: what progress in the last 5 years? J Clin Oncol 2005; 23(8): Georgoulias V, Papadakis E, Alexopoulos A et al. Platinum based and non platinumbased chemotherapy in advanced nonsmall cell lung cancer: a randomised multicentre trial. Lancet 2001; 357(9267): Fountzilas G, Kalofonos HP, Dafni U et al. Paclitaxel and epirubicin versus paclitaxel and carboplatin as first line chemotherapy in patients with advanced breast cancer: a phase III study conducted by the Hellenic Cooperative Oncology Group. Ann Oncol 2004; 15(10): Feliu J, Castanon C, Salud A et al. Phase II randomised trial of raltitrexed oxaliplatin vs raltitrexed irinotecan as first line treatment in advanced colorectal cancer. Br J Cancer 2005; 93(11): Kalofonos HP, Aravantinos G, Kosmidis P et al. Irinotecan or oxaliplatin combined with leucovorin and 5 fluorouracil as firstline treatment in advanced colorectal cancer: a multicenter, randomized, phase II study. Ann Oncol 2005; 16(6): Mattern J. Testing chemosensitivity of human tumours. Lancet 1983; 1(8316): Bertelsen CA, Sondak VK, Mann BD, Korn EL, Kern DH. Chemosensitivity testing of human solid tumors. A review of 1582 assays with 258 clinical correlations. Cancer ; 53(6): Chabner BA, Roberts TG, Jr. Timeline: Chemotherapy and the war on cancer. Nat Rev Cancer 2005; 5(1): Samson DJ, Seidenfeld J, Ziegler K, Aronson N. Chemotherapy sensitivity and resistance assays: a systematic review. J Clin Oncol 2004; 22(17): Chemotherapy Sensitivity and Resistance Assays. _12.html 17[12] Ref Type: Electronic Citation 11. Nagourney R. Chemosensitivity and resistance assays: a systematic review? J Clin Oncol 2005; 23(15): Fruehauf JP, Alberts DS. In vitro drug resistance versus chemosensitivity: two sides of different coins. J Clin Oncol 2005; 23(15): Kern DH, Weisenthal LM. Highly specific prediction of antineoplastic drug resistance with an in vitro assay using suprapharmacologic drug exposures. J Natl Cancer Inst 1990; 82(7): Holloway RW, Mehta RS, Finkler NJ et al. Association between in vitro platinum resistance in the EDR assay and clinical outcomes for ovarian cancer patients. Gynecol Oncol 2002; 87(1): Wilbur DW, Camacho ES, Hilliard DA, Dill PL, Weisenthal LM. Chemotherapy of non small cell lung carcinoma guided by an in vitro drug resistance assay measuring total tumour cell kill. Br J Cancer 1992; 65(1): dʹamato T, Landreneau R, McKenna R, Santos R, Parker R. In Vitro Extreme Chemotherapy Resistance Patterns for Resected Non Small Cell Lung Cancer. Annals of Thoracic Surgery 2005; Abstract Kaspers GJL, Veerman AJP, Pieters R et al. In Vitro Cellular Drug Resistance and Prognosis in Newly Diagnosed Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia. Blood 1997; 90(7): Winick NJ, Carroll WL, Hunger SP. Childhood Leukemia New Advances and Challenges. N Engl J Med 2004; 351(6):601

7 Von Hoff DD, Weisenthal L. In vitro methods to predict for patient response to chemotherapy. Adv Pharmacol Chemother 1980; 17: Von Hoff DD, Sandbach JF, Clark GM et al. Selection of cancer chemotherapy for a patient by an in vitro assay versus a clinician. J Natl Cancer Inst 1990; 82(2): Cortazar P, Johnson BE. Review of the efficacy of individualized chemotherapy selected by in vitro drug sensitivity testing for patients with cancer. J Clin Oncol 1999; 17(5): Xu JM, Song ST, Tang ZM et al. Predictive chemotherapy of advanced breast cancer directed by MTT assay in vitro. Breast Cancer Res Treat 1999; 53(1): Ross DD, Doyle LA. Mining our ABCs: pharmacogenomic approach for evaluating transporter function in cancer drug resistance. Cancer Cell 2004; 6(2): Lievre A, Chapusot C, Bouvier AM et al. Clinical value of mitochondrial mutations in colorectal cancer. J Clin Oncol 2005; 23(15): Garcia Campelo R, onso Curbera G, nton Aparicio LM, Rosell R. Pharmacogenomics in lung cancer: an analysis of DNA repair gene expression in patients treated with platinum based chemotherapy. Expert Opin Pharmacother 2005; 6(12): Huang Y, Sadee W. Drug sensitivity and resistance genes in cancer chemotherapy: a chemogenomics approach. Drug Discov Today 2003; 8(8):

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία

Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Κεφάλαιο 41 Γενικές παράμετροι τελικού ελέγχου αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία Χ. Κουρούσης Λ. Χέλης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εκτίμηση της ανταπόκρισης στην αντινεοπλασματική θεραπεία αποτελεί συστατικό στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας

Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Κεφάλαιο 40 Ένταση και πυκνότητα χορήγησης χημειοθεραπείας Χ. Ζουμπλιός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ιδανικός στόχος κάθε θεραπευτικής αγωγής είναι η ίαση. Στην κλινική πράξη όμως, για πάρα πολλά νοσήματα ό λων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 51 Συνδυασμένη ακτινο χημειοθεραπεία Γ. Α. Πλατανιώτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθεια για αύξηση της κυτταροκτόνου δράσης της ακτινοβολίας στα νεοπλασματικά κύτταρα, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφοροι παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία

Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Κεφάλαιο 8 Τεχνικές μοριακής ιστοπαθολογίας στην Ογκολογία Ν. Καπράνος Δ. Ροντογιάννη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σύγχρονη ιατρική είναι άρρηκτα δεμένη με την επαναστατική εξέλιξη της μοριακής βιολογίας. Με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53

Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 Κεφάλαιο 38 Κυτταρικός κύκλος, φαρμακευτική αντίσταση και ογκοκατασταλτικό γονίδιο p53 Δ. Μουρατίδου Α. Μπούτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανάμεσα σε όλα τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη διατήρηση ενός κυτταρικού πληθυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 19 Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία

Κεφάλαιο 19 Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία Κεφάλαιο 19 Τρέχοντα δεδομένα και προοπτικές στην οστεομυελική βιοψία Δ. Αναγνώστου Κεραμίδα Ε. Πούλιου 355 ΕΙΣΑΓΩΓΗ O τίτλος του βιβλίου που πρόσφατα εκδόθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος

Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Κεφάλαιο 21 Ποιότητα ζωής και κατάσταση λειτουργικής ικανότητος Ε. Ρεπάσος Γ. Η. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει σημειωθεί κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων

Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Κεφάλαιο 26 Χειρουργική των μεταστάσεων Γ. Σαββανής 414 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων όγκων είναι η ικανότητά τους να δημιουργούν μεταστάσεις οι οποίες αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία

Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Κεφάλαιο 63 Μη στερινοειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην ογκολογία Μ. Σαμάρκος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (Non steroidal anti inflammatory drugs, NSAID ΜΣΑΦ) είναι μια κατηγορία φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου

Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Κεφάλαιο 11 Επιδημιολογία του καρκίνου Μ. Παπαδάκου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι ανθρώπινες απώλειες που προκαλεί ο καρκίνος είναι τεράστιες. Παραμένει η κυριότερη αιτία θανάτου μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 61 Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς

Κεφάλαιο 61 Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς Κεφάλαιο 61 Οι αυξητικοί παράγοντες της λευκής σειράς Ε. Δεμίρη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η μυελοκαταστολή αποτελεί συχνή παρενέργεια πολλών χημειοθεραπευτικών σχημάτων και αυτό περιορίζει την χορήγησή τους. 1 Επιπλέον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης

Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Κεφάλαιο 14 Κυτταρολογική εξέταση υλικού εξ αναρροφήσεως διά λεπτής βελόνης Δ. Δασκαλοπούλου Σ. Κ. Αρχοντάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ H αλματώδης εξέλιξη της ιατρικής ε πιστήμης και της τεχνολογίας τα τελευταία 30 χρόνια,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις

Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις Κεφάλαιο 66 Ραδιοϊσοτοπική συστηματική θεραπεία του πόνου από οστικές μεταστάσεις Χ. Γιαννοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οστικές μεταστάσεις αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ασθενών με καρκίνο του προστάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ

Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Κεφάλαιο 20 Σύστημα σταδιοποίησης ΤΝΜ Σ. Ξυνόγαλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συστήματα σταδιοποίησης των κακοήθων νεοπλασιών είναι μέθοδοι αντικειμενικής εκτίμησης της έκτασης του όγκου σε δεδομένη στιγμή (κυρίως κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων

Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Κεφάλαιο 18 Δείκτες ορού επί κακοήθων συμπαγών νεοπλασμάτων Λ. Κυρίου Μάλλη Μ. Μ. Βασλαματζής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία προσδιορισμού νεοπλασματικών δεικτών ξεκινά το 1848 με την α νακάλυψη της μυελωματικής πρωτεΐνης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία

Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Κεφάλαιο 25 Γενικές αρχές παρηγορητικής και θεραπευτικής χειρουργικής στην ογκολογία Γ. Πλατανιώτης 407 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χειρουργός ογκολόγος είναι υπεύθυνος πολλές φορές για την αρχική διάγνωση, την σταδιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 24 Η χειρουργική στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Ζ. Τουλούμης Κ. Αυγερινός Χ. Δερβένης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας κυρίως στον τομέα της απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική

Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Κεφάλαιο 33 Στερεοτακτική ακτινοχειρουργική Γ. Ι. Πισσάκας Π. Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η θεραπευτική μέθοδος της στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής (stereotactic radiosurgery, SRS), υλοποιεί στο μέγιστο την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος

Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Κεφάλαιο 7 Ορμόνες και καρκίνος Σ. Τσαγκαράκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορμονοεξαρτώμενη καρκινογένεση αφορά την πρόκληση νεοπλασματικών εξεργασιών στους ενδοκρινείς αδένες και ιστούς στόχους των ορμονών από ενδογενώς

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα

Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα Κεφάλαιο 53 Η θέση της χημειοπροφυλάξεως στα κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα Μ. Μ. Βασλαματζής 863 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρά τις προσπάθειες για την βελτίωση των θεραπειών σε κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα προχωρημένων σταδίων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων

Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Κεφάλαιο 57 Εκλεκτικοί τροποποιητές των ορμονικών υποδοχέων Ε. Ξυδάκης ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Ως γνωστόν, τα οιστρογόνα αποτελούν σημαντικότατους για τη φυσιολογία του οργανισμού παράγοντες.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη?

ΜΕΙΖΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ. Από τι προκαλείται η κατάθλιψη? Η μείζων κατάθλιψη ανήκει σε μια κατηγορία ψυχικών διαταραχών που ονομάζονται διαταραχές της διάθεσης. Η κατάθλιψη είναι αρκετά συχνή. Υπολογίζεται ότι 15 στους 100 ανθρώπους θα πάθουν κατάθλιψη κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου

Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Κεφάλαιο 64 Τα οπιοειδή στην αναλγησία του χρόνιου καρκινικού πόνου Χ. Μπούκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκινικός πόνος είναι κυρίως χρόνιος πόνος, η διάρκεια του είναι μεγαλύτερη των 3 μηνών, εμφανίζεται σχεδόν καθημερινά,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 31 Ενδείξεις εξωτερικής ακτινοθεραπείας Γ. Κύργιας Μ. Καλογερίδη 526 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Διεθνής Επιτροπή Ακτινικών Μονάδων και Μετρήσεων (ICRU International Commission on Radiation Units and Measurements)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 48 Ανοσοτρποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου

Κεφάλαιο 48 Ανοσοτρποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου Κεφάλαιο 48 Ανοσοτρποποιητικά αντινεοπλασματικά φάρμακα, αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, και αναστολείς του πρωτεοσωματίου Γ. Πανάγος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε νεότερα φάρμακα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας

Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Κεφάλαιο 30 Γενικές αρχές ακτινοθεραπείας Ι. Ρ. Κούβαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ακτινοθεραπεία είναι η κλινική ογκολογική ειδικότητα αντιμετώπισης του καρκίνου με τη χρήση της ιοντίζουσας ακτινοβολίας. H εξάσκησή της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου

Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Κεφάλαιο 17 Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στη διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου Χ. Πέππας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αξονική Τομογραφία (ΑΤ) βρήκε αρχικά εφαρμογή στα τέλη της 10ετίας του 60 αρχές της 10ετίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 62 Ιντερφερόνες

Κεφάλαιο 62 Ιντερφερόνες Κεφάλαιο 62 Ιντερφερόνες Π. Β. Γκινόπουλος Κ. Α. Λέτσας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην δεκαετία του 1970 1980 1,2,3,88, η χρωματογραφική ανάλυση (HPLC) δειγμάτων ορού ασθενών με ιογενή λοίμωξη κατέδειξε τρεις αιχμές (α,β,γ)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 54 Διφωσφονικά

Κεφάλαιο 54 Διφωσφονικά Κεφάλαιο 54 Διφωσφονικά Ν. Μυλωνάκης 944 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οστικές μεταστάσεις είναι συνήθεις σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, του προστάτη, του πνεύμονα, πολλαπλούν μυέλωμα κλπ. Στους συμπαγείς όγκους η εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα