Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006"

Transcript

1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3107 Αναθεώρηση: Ημερομηνία εκτύπωσης:: Αντικαθιστά την έκδοση της: ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιέχει: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προβλεπόμενη χρήση: Αναεροβικά συγκολλητικά 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Henkel Hellas S.A. Kyprou Street Athen-Moschato Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 (210) Αριθμός +30 (210) FAX: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι διαθέσιμο συνεχώς στο τηλέφωνο Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση (CLP): Οφθαλμικός ερεθισμός Κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ευαισθητοποιητής δέρματος Κατηγορία 1 H3 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - μοναδική έκθεση Κατηγορία 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Óργανα- στόχους: Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Στοιχεία επισήμανσης (CLP):

2 Σελίδα 2 απο Εικονόγραμμα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη: Δήλωση επικινδυνότητας: Δήλωση προφύλαξης: Προσοχή H3 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. ***Μόνο για καταναλωτική χρήση: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P501 Διαθέστε τα απόβλητα και υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.*** Δήλωση προφύλαξης: Πρόληψη Δήλωση προφύλαξης: Ανταπόκριση P261 Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό Άλλοι κίνδυνοι Mη διαβρωτικό για τα μάτια σύμφωνα με το τεστ της μεθόδου OECD 438 ή βασιζόμενο κατ' αναλογία σε τεστ παρόμοιων προϊόντων 3.2. Μείγματα Γενική χημική περιγραφή: Αναεροβικό συγκολλητικό ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3 Σελίδα 3 απο Δήλωση των συστατικών σύμφωνα με CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Αριθμός ΕΚ Αριθμός καταχώρησης REACH Περιεκτικότητα Ταξινόμηση % Skin Sens. 1 H3 Eye Irrit. 2 H < 10 % Skin Sens. 1B H3 Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ < 3 % Skin Irrit. 2; Δερματικό H315 Skin Sens. 1; Δερματικό H3 Eye Dam. 1 H < 2,5 % Acute Tox. 4; Δερματικό H312 STOT RE 2 H373 Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Org. Perox. E H242 Acute Tox. 3; Εισπνοή H331 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1B H ,1- < 1 % Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Acute Tox. 3; Δερματικό H311 Acute Tox. 4; Εισπνοή H332 Skin Corr. 1A H314 Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη ,1- < 1 % Acute Tox. 3; Στοματικό H301 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H3 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; Εισπνοή H335 Carc. 2 H351 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό ,1- < 1 % Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H3 Eye Irrit. 2 H319 1,4-Ναφθαλενοδιόνη ,01- < 0,1 % Acute Tox. 3; Στοματικό H301 Skin Irrit. 2; Δερματικό H315 Skin Sens. 1; Δερματικό H3 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 1; Εισπνοή

4 Σελίδα 4 απο H330 STOT SE 3; Εισπνοή H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Συντελεστής m 10 Για το πλήρες κείμενο των επικινδύνων δηλώσεων (H-statements) και άλλων συντομογραφίων βλ. παράγραφο 16 "Λοιπές πληροφορίες". Μη ταξινομημένες ουσίες μπορεί να έχουν διαθέσιμα κοινά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Εισπνοή Μετακινείστε τον ασθενή στο φρέσκο αέρα. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με το δέρμα Πλένετε με τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός συνεχιστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά), καλέστε εξειδικευμένο γιατρό. Κατάποση Ξεπλύνετε το στόμα σας, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό, μην προκαλείτε έμετο, ζητήστε ιατρική συμβουλή Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες MATIA : Ερεθισμός, επιφυκίτιδα. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ : Ερεθισμός, βήχας, ανεπάρκεια αναπνοής,σφίξιμο στο στήθος. Δέρμα : Εξάνθημα, κνίδωση Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Δείτε την παράγραφο: Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα µέτρα κατάσβεσης φωτιάς: Διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, σκόνη. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: Δεν αναφέρεται 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οξείδια του αζώτου (ΝΟx) Συστάσεις για τους πυροσβέστες Φορέστε ατομική αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό πλήρους προστασίας, όπως όταν μεταχειρίζεστε εργαλεία. Συµπληρωµατικά στοιχεία: Σε περίπτωση πυρκαγιάς κρατάτε χαμηλή τη θερμοκρασία των περιεκτών που κινδυνεύουν ψεκάζοντας με νερό. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

5 Σελίδα 5 απο 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Για διαρροή μικρών ποσοτήτων σκουπίστε με χαρτί και τοποθετήστε σε κάδο για διάθεση. Για διαρροή μεγάλων ποσοτήτων απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό και τοποθετείστε το σε σφραγισμένο δοχείο για διάθεση Παραπομπή σε άλλα τμήματα Συμβουλευτείτε το τμήμα 8 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται. Μέτρα υγιεινής: Πριν από τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας να πλένετε τα χέρια σας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Θα πρέπει να τηρούνται καλές συνθήκες βιομηχανικής υγιεινής Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθηκεύστε στις αυθεντικές συσκευασίες στους 8-21 C ( F) και μην επιστρέφετε υπολείματα υλικών στις συσκευασίες καθώς η επιμόλυνση μπορεί να μειώσει τον χρόνο ζωής του προϊόντος. Aναφορά στο Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Αναεροβικά συγκολλητικά

6 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Σελίδα 6 απο 8.1. Παράμετροι ελέγχου Επαγγελματικά όρια Εκθεσης Ισχύει για Ελλάδα Περιεχόµενα [Ελεγχόμενη Ουσία] ppm mg/m 3 Κατηγορία Τιμής Κατηγορία ελάχιστου χρόνου Σχετικοί έκθεσης / Παρατηρήσεις Κανονισμοί μεθακρυλικό οξύ Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL [ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΌ ΟΞΎ] μεθακρυλικό οξύ [ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΌ ΟΞΎ] Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL κουμένιο [ΚΟΥµΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥµΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης: Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): Ενδεικτικό Ενδεικτικό ECTLV ECTLV Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης Προσδιορισμός δέρματος: Μπορεί να απορροφηθεί διαμέσου του δέρματος. GR OEL GR OEL

7 Σελίδα 7 απο Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Ονομα στην λιστα Environmental Compartment Νερό (Γλυκό νερό) Νερό (Θαλασσινό νερό) STP Χρόνος έκθεσης Αξια mg/l ppm mg/kg Αλλα 0,904 mg/l Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Ίζημα (Γλυκό 6,28 mg/kg νερό) Ίζημα 6,28 mg/kg (Θαλασσινό νερό) έδαφος 0,727 mg/kg Νερό (Γλυκό νερό) Νερό (Θαλασσινό νερό) STP Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Ίζημα (Γλυκό νερό) Ίζημα (Θαλασσινό νερό) 1,85 mg/kg 0,185 mg/kg Έδαφος, χώμα 0,274 mg/kg 0,904 mg/l 10 mg/l 0,972 mg/l 0,164 mg/l 0,0164 mg/l 10 mg/l 0,164 mg/l Παρατηρήσεις

8 Σελίδα 8 απο Derived No-Effect Level (DNEL): Ονομα στην λιστα Application Area Οδό έκθεσης Health Effect Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Εισπνοή Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Στοματικός Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Εισπνοή Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Στοματικός Μακροχρόνια Exposure Time Αξια 4,2 mg/kg κ.β./ημέρα 14,7 mg/m3 2,5 mg/kg κ.β./ημέρα 8,8 mg/m3 2,5 mg/kg κ.β./ημέρα 48,5 mg/m3 13,9 mg/kg κ.β./ημέρα 14,5 mg/m3 8,33 mg/kg κ.β./ημέρα 8,33 mg/kg κ.β./ημέρα Παρατηρήσεις Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης: κανένα 8.2. Έλεγχοι έκθεσης: Υποδείξεις για τη διαμόρφωση τεχνικών εγκαταστάσεων: Εξασφαλίστε καλό αερισμό/εξαερισμό. Αναπνευστική προστασία: Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χώρο με ανεπαρκή αερισμό, θα πρέπει να φοράτε μια εγκεκριμένη μάσκα ή αναπνευστική συσκευή εξοπλισμένη με φίλτρο δέσμευσης οργανικών ατμών. Τύπος φίλτρου : Α

9 Σελίδα 9 απο Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (ΕΝ 374). Κατάλληλα υλικά για μακροπρόθεσμη επαφή ή πιτσιλιές (συστήνεται: τουλάχιστον προστασία Index 2, ανταποκρίνεται σε >30 λεπτά χρόνο διαβροχής σύμφωνα με ΕΝ 374): Γάντια νιτριλίου (NBR: >= 0,4mm πάχος) Κατάλληλα υλικά για μεγαλύτερη, άμεση επαφή (συστήνεται: προστασία Index 6, ανταποκρίνεται σε >480 λεπτά χρόνο διαπότισης σύμφωνα με το ΕΝ 374): Γάντια νιτριλίου (NBR: >=0,4 mm πάχος) Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε αναφορές της βιβλιογραφίας και σε πληροφορίες που έχουν δώσει παρασκευαστές γαντιών, ή έχουν εξαχθεί σε αναλογία με παρόμοιες ουσίες. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο ότι ο χρόνος ζωής σε συνθήκες εργασίας των ανθεκτικών σε χημικά προστατευτικών γαντιών μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερος από το χρόνο διαβροχής που καθορίζεται σε συμφωνία με το ΕΝ 374 σαν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που επηρεάζουν (π.χ. θερμοκρασία). Αν παρατηρηθούν σημάδια φθοράς ή σκισήματος τα γάντια πρέπει να αντικατασταθούν. Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας με προστατευτικά πλαινά ή γάντια ασφαλείας κατάλληλα για χημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν υπάρχει κίνδυνο Προστασία του δέρματος: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη υγρό πράσινο Οσμή ήπια όριο οσμής ph Αρχικό σημείο ζέσης Σημείο ανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Πίεση ατμών (20,0 C (68 F)) Πυκνότητα () Μεγεθος πυκνοτητας μαζας Ιξώδες Ιξωδεσ κινηματικο Εκρηκτικές ιδιότητες Διαλυτότητα (ποιοτική) (Διαλύτης: νερό) Διαλυτότητα (ποιοτική) (Διαλύτης: Ακετόνη) Θερμοκρασια πηξεως Σημείο τήξεως Αναφλεξιμότητα Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης όρια εκρηκτικότητας Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Ταχύτητα εξάτμισης Πυκνότητα ατμών Οξειδωτικές ιδιότητες > 149,0 C (> F) > 93,00 C (> F) 0, mbar 1,1 g/cm3 μερικής διαλυτότητας αναμίξιμο 9.2. Άλλες πληροφορίες Δραστικότητα Αντιδρά με ισχυρά οξειδωτικά μέσα Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις ενδεδειγμένες συνθήκες φύλαξης ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10 Σελίδα 10 απο Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν πραγματοποιείται αποσύνθεση κατά την προδιαγραφόμενη χρήση Μη συμβατά υλικά Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Οξείδια του άνθρακα Πληροφορίες για τις τοξικολογικές ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Γενικεσ πληροφοριεσ τοξικοτητασ: Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα Ι του κανονισμού 1272/2008/EC. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως. STOT-εφάπαξ έκθεση: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Τοξικότητα κατά την κατάποση Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην πεπτική οδό. Ερεθισμός του δέρματος: Παρατεταμένη η επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος Ερεθισμός των ματιών: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Mη διαβρωτικό για τα μάτια σύμφωνα με το τεστ της μεθόδου OECD 438 ή βασιζόμενο κατ' αναλογία σε τεστ παρόμοιων προϊόντων Ερεθιστικο: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Οξεια στοματικη τοξικοτητα: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ Είδος τιμής Αξια Οδός χορήγησης Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LD50 > mg/kg oral αρουραίος OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD mg/kg oral αρουραίος LD50 > mg/kg oral μη προκαθορισ μένο LD mg/kg oral αρουραίος LD mg/kg oral αρουραίος OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) Οξεια αναπνευστικη τοξικοτητα: Είδος τιμής Αξια Οδός χορήγησης Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LC50 4,7 mg/l Εισπνοή 4 h αρουραίος OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

11 Σελίδα 11 απο Οξεια δερματικη τοξικοτητα: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Είδος Αξια Οδός Χρόνος Είδος τιμής χορήγησης έκθεσης LD50 > mg/kg dermal κουνέλι Acute toxicity estimate (ATE) LD κουνέλι mg/kg LD50 > mg/kg dermal κουνέλι Μεθοδοσ 500 mg/kg dermal Γνωμοδότηση Δερματική τοξικότητα Screening διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Αποτέλεσμα Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ διαβρωτικό κουνέλι Δοκιμασία Draize Category 1A (corrosive) 4 h κουνέλι OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών: Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Αποτέλεσμα Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ ελαφρά ερεθιστικό 24 h κουνέλι OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: μη ευαισθητοποιητικό Αποτέλεσμα Τύπος δοκιμής Δοκιμασία Buehler Είδος ινδικό χοιρίδιο Μεθοδοσ Δοκιμασία Buehler μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων: Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Αποτέλεσμα Τύπος μελέτης / Οδός χορήγησης θετικό bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) αρνητικό Δερματικός ποντίκι αρνητικό θετικό bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών Μεταβολική ενεργοποίηση / Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ χωρίς OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) με και χωρίς OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) με και χωρίς OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Αποτέλεσμα Οδός χορήγησης Εισπνοή : αερόλυμα Χρόνος έκθεσης / Είδος Συχνότητα θεραπίας 6 h/d5 d/w αρουραίος Μεθοδοσ

12 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Σελίδα 12 απο Γενικές οικολογικές πληροφορίες : Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα Ι του κανονισμού 1272/2008/EC. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως Τοξικότητα Οικοτοξικότητα: Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά. Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 1,4-Ναφθαλενοδιόνη Είδος τιμής Αξια Μελέτη Οξείας Τοξικότητας Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LC mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus DIN EC50 > 130 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) LC50 16,4 mg/l Fish 96 h OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 3,9 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 18 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) ErC50 3,1 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC50 85 mg/l Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) EPA OTS (Fish Acute Toxicity Test) EC50 > 130 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna EPA OTS (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) EC50 45 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC 8,2 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) NOEC 160 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) EC mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC 24,1 mg/l chronic Daphnia OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) EC50 0,011 mg/l Algae 72 h Dunaliella bioculata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

13 Σελίδα 13 απο Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Σταθερότητα και Βιοαποικοδομησιμότητα:: Το προϊόν δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο. Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 1,4-Ναφθαλενοδιόνη Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση Αποτέλεσμα Οδός χορήγησης Aποικοδόμηση Μεθοδοσ βιολογική βιολογική βιολογική βιολογική αερόβιο 94,2 % OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test) 85 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Δεν υπάρχουν στοιχεία Test) 0 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) αερόβιο 86 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) αερόβιο % OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I)) Δεν υπάρχουν στοιχεία 0-60 % OECD 301 A - F Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης / Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα: Τα σκληρυμένα συγκολλητικά είναι σταθερά. Σωρρευτικό βιολογικό δυναμικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν. Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη ,4-Ναφθαλενοδιόνη LogKow 0,97 1,88 Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) Χρόνος έκθεσης Είδος Θερμοκρασία Μεθοδοσ 0, C EU Method A.8 (Partition Coefficient) 2,16 9,1 υπολογισμός OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flowthrough Fish Test) 0,93 22 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 0,74 1, Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ PBT/vPvB

14 Σελίδα 14 απο Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών Άλλες αρνητικές Δεν υπάρχουν δεδομένα. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Μέθοδοι Διάθεσης: Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς Μέθοδοι Διάθεσης: Μετά τη χρήση, σωληνάρια, χαρτοκιβώτια και δοχεία με υπολείματα προϊόντος θα πρέπει να διατεθούν σαν μολυσμένα χημικά απόβλητα σε έναν εξουσιοδοτημένο χώρο ταφής ή καύσης. Απόρριψη της συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κωδικός αποβλήτων Οι ισχύοντες ΕWC κωδικοί αριθμοί εξαρτώνται από την πηγή προέλευσης. Ο κατασκευαστής επομένως δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τους EWC άχρηστους κωδικούς η προιόντα που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές δραστηριότητες. Ο κατάλογος των ΕWC κωδικών προορίζεται σαν υπόδειξη για τους χρήστες. Θα είναι χαρά μας να σας συμβουλεύσουμε Αριθμός UN ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Ομάδα συσκευασίας Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC μη εφαρμόσιμο

15 ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Σελίδα 15 απο Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα VOC περιεχόμενο < 3 % (EU) Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

16 ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Σελίδα 16 απο «Η επισήμανση του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το πλήρες κείμενο όλων των συντομογραφιών που αναφέρονται με κωδικούς στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει ως εξής: H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H3 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. Άλλες πληροφορίες: Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό μας επίπεδο και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες. Στοιχεία επισήμανσης (DPD): Xi - Ερεθιστικό Φράσεις κινδύνου: R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Φράσεις ασφαλείας: S23 Μην εισπνέετε τους ατμούς. S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Επιπλέον σήμανση: Μόνο για καταναλωτική χρήση : S2 Μακριά από παιδιά. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Περιέχει: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό,, Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ

17 Σελίδα απο Σημαντικές αλλαγές σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υποδεικνύονται από κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο στο σώμα του εγγράφου αυτού. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα σε σκιασμένα πεδία.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 20.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 07..2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 23.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 LOCTITE 2700 Αριθμός ΔΔΑ : 340671 Αναθεώρηση: 30.11.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 25.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 9 LOCTITE 549 Αριθμός ΔΔΑ : 173075 Αναθεώρηση: 26.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 30.12.2016 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03.02.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 153475 Αναθεώρηση: 30.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 05.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 225573 Αναθεώρηση: 18.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 12.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Σελίδα 1 απο 1 Loctite 222 Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 10.02.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 22.02.2010 Εμπορική ονομασία: Loctite

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/ ISO

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/ ISO Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 - ISO 11014-1 Σελίδα 1 απο 1 Loctite 2701 Αριθμός ΔΔΑ : 173107 Αναθεώρηση: 10.02.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.02.2010 Εμπορική ονομασία: Loctite

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 152782 Αναθεώρηση: 05..2013 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 378937 Αναθεώρηση: 21.10.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3211 Αναθεώρηση:.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 316211 Αναθεώρηση: 19.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 08.10.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03.03.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 316211 Αναθεώρηση: 13..20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 08.11.20 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 LOCTITE SI 5331 known as 5331 WHITE 100ML GB Αριθμός ΔΔΑ : 152750 Αναθεώρηση: 01.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.01.2017 Αντικαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 173286 Αναθεώρηση: 09.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 03.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 164824 Αναθεώρηση: 05.09.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.02.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 18.12.2015 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 76503 Αναθεώρηση: 20.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης::.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03..2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 247163 Αναθεώρηση: 28.08.2013 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 03.02.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 205861 Αναθεώρηση: 08.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.06.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 02.06.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON VR 500 Αριθμός ΔΔΑ : 76984 Αναθεώρηση: 01.07.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 08.09.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο LOCTITE 567 THREAD SEALANT known as LOCTITE 567 PST Αριθμός ΔΔΑ : 3487 Αναθεώρηση: 18.05.2016 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 8 Rubson Liquid Silicone all colours Αριθμός ΔΔΑ : 301874 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 04.10.2015 Αντικαθιστά την

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 247169 Αναθεώρηση: 27.04.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 14.05.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 09.12.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON MS 930 BK Αριθμός ΔΔΑ : 267026 Αναθεώρηση: 29.05.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 26.02.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179508 Αναθεώρηση: 13.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179503 Αναθεώρηση: 23.05.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 19.12.2016 Αντικαθιστά την έκδοση της: 05.05.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 432588 Αναθεώρηση: 03.08.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 08.02.20 Αντικαθιστά την έκδοση της: 22.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168439 Αναθεώρηση: 25.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 11.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 09.01.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7386 Activator Αριθμός ΔΔΑ : 173280 Αναθεώρηση: 24.04.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.20 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/06 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 438999 Αναθεώρηση: 03.08.15 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.02.17 Αντικαθιστά την έκδοση της: 29.09.14 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 75822 Αναθεώρηση:.01.2017 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 03.06.2016 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθµός Α : 260962 Αναθεώρηση: 20.05.2013 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Στοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Cetiol SUN Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 329017 Αναθεώρηση: 23.05.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 04.02.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 10.10.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Ημερομηνία έκδοσης: 18.12.2012 Αριθμός προΐόντος: LCK480-1 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006

ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικού, σύµφωνα µε ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 6 PATTEX HOTSTICKS ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ Αριθµός Α : 43178 Αναθεώρηση: 05.03.2012 Ηµεροµηνία εκτύπωσης:: 23.08.2013 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CODACIDE ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχειά της ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός Εµπορικό όνοµα: CODACIDE προϊόντος Κωδικός προϊόντος: MC001 1.2 Χρήσεις της Ουσίας / Βοηθητική ουσία Μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 247170 Αναθεώρηση: 11.09.20 Ημερομηνία εκτύπωσης::.05.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/06 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 316211 Αναθεώρηση: 21.12.16 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 26.01.17 Αντικαθιστά την έκδοση της: 12.04.16 ΤΜΗΜΑ 1:Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 153623 Αναθεώρηση: 28.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 20.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα