Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006"

Transcript

1 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3107 Αναθεώρηση: Ημερομηνία εκτύπωσης:: Αντικαθιστά την έκδοση της: ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Περιέχει: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Προβλεπόμενη χρήση: Αναεροβικά συγκολλητικά 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Henkel Hellas S.A. Kyprou Street Athen-Moschato Ελλάδα Τηλέφωνο: +30 (210) Αριθμός +30 (210) FAX: 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης το Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων είναι διαθέσιμο συνεχώς στο τηλέφωνο Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας Ταξινόμηση (CLP): Οφθαλμικός ερεθισμός Κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Ευαισθητοποιητής δέρματος Κατηγορία 1 H3 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου - μοναδική έκθεση Κατηγορία 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Óργανα- στόχους: Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού 2.2. Στοιχεία επισήμανσης Στοιχεία επισήμανσης (CLP):

2 Σελίδα 2 απο Εικονόγραμμα κινδύνου: Προειδοποιητική λέξη: Δήλωση επικινδυνότητας: Δήλωση προφύλαξης: Προσοχή H3 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. ***Μόνο για καταναλωτική χρήση: P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P501 Διαθέστε τα απόβλητα και υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.*** Δήλωση προφύλαξης: Πρόληψη Δήλωση προφύλαξης: Ανταπόκριση P261 Αποφύγετε να αναπνέετε ατμούς. P280 Φοράτε προστατευτικά γάντια. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό Άλλοι κίνδυνοι Mη διαβρωτικό για τα μάτια σύμφωνα με το τεστ της μεθόδου OECD 438 ή βασιζόμενο κατ' αναλογία σε τεστ παρόμοιων προϊόντων 3.2. Μείγματα Γενική χημική περιγραφή: Αναεροβικό συγκολλητικό ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3 Σελίδα 3 απο Δήλωση των συστατικών σύμφωνα με CLP (ΕΚ) αριθ 1272/2008: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Αριθμός ΕΚ Αριθμός καταχώρησης REACH Περιεκτικότητα Ταξινόμηση % Skin Sens. 1 H3 Eye Irrit. 2 H < 10 % Skin Sens. 1B H3 Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ < 3 % Skin Irrit. 2; Δερματικό H315 Skin Sens. 1; Δερματικό H3 Eye Dam. 1 H < 2,5 % Acute Tox. 4; Δερματικό H312 STOT RE 2 H373 Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Org. Perox. E H242 Acute Tox. 3; Εισπνοή H331 Aquatic Chronic 2 H411 Skin Corr. 1B H ,1- < 1 % Acute Tox. 4; Στοματικό H302 Acute Tox. 3; Δερματικό H311 Acute Tox. 4; Εισπνοή H332 Skin Corr. 1A H314 Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη ,1- < 1 % Acute Tox. 3; Στοματικό H301 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H3 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3; Εισπνοή H335 Carc. 2 H351 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό ,1- < 1 % Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H3 Eye Irrit. 2 H319 1,4-Ναφθαλενοδιόνη ,01- < 0,1 % Acute Tox. 3; Στοματικό H301 Skin Irrit. 2; Δερματικό H315 Skin Sens. 1; Δερματικό H3 Eye Irrit. 2 H319 Acute Tox. 1; Εισπνοή

4 Σελίδα 4 απο H330 STOT SE 3; Εισπνοή H335 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410 Συντελεστής m 10 Για το πλήρες κείμενο των επικινδύνων δηλώσεων (H-statements) και άλλων συντομογραφίων βλ. παράγραφο 16 "Λοιπές πληροφορίες". Μη ταξινομημένες ουσίες μπορεί να έχουν διαθέσιμα κοινά όρια έκθεσης στο χώρο εργασίας 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Εισπνοή Μετακινείστε τον ασθενή στο φρέσκο αέρα. Εάν τα συμπτώματα παραμένουν ζητείστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με το δέρμα Πλένετε με τρεχούμενο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός συνεχιστεί ζητήστε ιατρική συμβουλή. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με τρεχούμενο νερό (για 10 λεπτά), καλέστε εξειδικευμένο γιατρό. Κατάποση Ξεπλύνετε το στόμα σας, πιείτε 1-2 ποτήρια νερό, μην προκαλείτε έμετο, ζητήστε ιατρική συμβουλή Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες MATIA : Ερεθισμός, επιφυκίτιδα. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ : Ερεθισμός, βήχας, ανεπάρκεια αναπνοής,σφίξιμο στο στήθος. Δέρμα : Εξάνθημα, κνίδωση Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Δείτε την παράγραφο: Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 5.1. Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα µέτρα κατάσβεσης φωτιάς: Διοξείδιο του άνθρακα, αφρός, σκόνη. ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Μέσα κατάσβεσης που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας: Δεν αναφέρεται 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Σε περίπτωση πυρκαγιάς μπορεί να εκλυθούν μονοξείδιο του άνθρακα (CO) διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και οξείδια του αζώτου (ΝΟx) Συστάσεις για τους πυροσβέστες Φορέστε ατομική αναπνευστική συσκευή και ρουχισμό πλήρους προστασίας, όπως όταν μεταχειρίζεστε εργαλεία. Συµπληρωµατικά στοιχεία: Σε περίπτωση πυρκαγιάς κρατάτε χαμηλή τη θερμοκρασία των περιεκτών που κινδυνεύουν ψεκάζοντας με νερό. ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης

5 Σελίδα 5 απο 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην αφήνετε το προϊόν να εισέλθει στο αποχετευτικό σύστημα Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Για διαρροή μικρών ποσοτήτων σκουπίστε με χαρτί και τοποθετήστε σε κάδο για διάθεση. Για διαρροή μεγάλων ποσοτήτων απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό και τοποθετείστε το σε σφραγισμένο δοχείο για διάθεση Παραπομπή σε άλλα τμήματα Συμβουλευτείτε το τμήμα 8 ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Η παρατεταμένη ή επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα θα πρέπει να αποφεύγεται. Μέτρα υγιεινής: Πριν από τα διαλείμματα και μετά το τέλος της εργασίας να πλένετε τα χέρια σας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε. Θα πρέπει να τηρούνται καλές συνθήκες βιομηχανικής υγιεινής Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθηκεύστε στις αυθεντικές συσκευασίες στους 8-21 C ( F) και μην επιστρέφετε υπολείματα υλικών στις συσκευασίες καθώς η επιμόλυνση μπορεί να μειώσει τον χρόνο ζωής του προϊόντος. Aναφορά στο Τεχνικό Δελτίο Δεδομένων 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Αναεροβικά συγκολλητικά

6 ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Σελίδα 6 απο 8.1. Παράμετροι ελέγχου Επαγγελματικά όρια Εκθεσης Ισχύει για Ελλάδα Περιεχόµενα [Ελεγχόμενη Ουσία] ppm mg/m 3 Κατηγορία Τιμής Κατηγορία ελάχιστου χρόνου Σχετικοί έκθεσης / Παρατηρήσεις Κανονισμοί μεθακρυλικό οξύ Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL [ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΌ ΟΞΎ] μεθακρυλικό οξύ [ΜΕΘΑΚΡΥΛΙΚΌ ΟΞΎ] Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL κουμένιο [ΚΟΥµΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥµΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] κουμένιο [ΚΟΥΜΈΝΙΟ] Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης: Μέση Χρονικά Σταθμισμένη Τιμή (TWA): Ενδεικτικό Ενδεικτικό ECTLV ECTLV Οριακή Τιμή Έκθεσης GR OEL Ανώτατη Οριακή Τιμή Έκθεσης Προσδιορισμός δέρματος: Μπορεί να απορροφηθεί διαμέσου του δέρματος. GR OEL GR OEL

7 Σελίδα 7 απο Predicted No-Effect Concentration (PNEC): Ονομα στην λιστα Environmental Compartment Νερό (Γλυκό νερό) Νερό (Θαλασσινό νερό) STP Χρόνος έκθεσης Αξια mg/l ppm mg/kg Αλλα 0,904 mg/l Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Ίζημα (Γλυκό 6,28 mg/kg νερό) Ίζημα 6,28 mg/kg (Θαλασσινό νερό) έδαφος 0,727 mg/kg Νερό (Γλυκό νερό) Νερό (Θαλασσινό νερό) STP Νερό (Διαλείπουσα απελευθέρωση) Ίζημα (Γλυκό νερό) Ίζημα (Θαλασσινό νερό) 1,85 mg/kg 0,185 mg/kg Έδαφος, χώμα 0,274 mg/kg 0,904 mg/l 10 mg/l 0,972 mg/l 0,164 mg/l 0,0164 mg/l 10 mg/l 0,164 mg/l Παρατηρήσεις

8 Σελίδα 8 απο Derived No-Effect Level (DNEL): Ονομα στην λιστα Application Area Οδό έκθεσης Health Effect Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Εισπνοή Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Στοματικός Μακροχρόνια Εργάτες Εισπνοή Μακροχρόνια Εργάτες Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Εισπνοή Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Δερματικός Μακροχρόνια Ευρύ κοινό Στοματικός Μακροχρόνια Exposure Time Αξια 4,2 mg/kg κ.β./ημέρα 14,7 mg/m3 2,5 mg/kg κ.β./ημέρα 8,8 mg/m3 2,5 mg/kg κ.β./ημέρα 48,5 mg/m3 13,9 mg/kg κ.β./ημέρα 14,5 mg/m3 8,33 mg/kg κ.β./ημέρα 8,33 mg/kg κ.β./ημέρα Παρατηρήσεις Δείκτες Βιολογικής Έκθεσης: κανένα 8.2. Έλεγχοι έκθεσης: Υποδείξεις για τη διαμόρφωση τεχνικών εγκαταστάσεων: Εξασφαλίστε καλό αερισμό/εξαερισμό. Αναπνευστική προστασία: Φροντίζετε για επαρκή αερισμό και εξαερισμό στο χώρο εργασίας. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται σε χώρο με ανεπαρκή αερισμό, θα πρέπει να φοράτε μια εγκεκριμένη μάσκα ή αναπνευστική συσκευή εξοπλισμένη με φίλτρο δέσμευσης οργανικών ατμών. Τύπος φίλτρου : Α

9 Σελίδα 9 απο Προστασία των χεριών: Προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά (ΕΝ 374). Κατάλληλα υλικά για μακροπρόθεσμη επαφή ή πιτσιλιές (συστήνεται: τουλάχιστον προστασία Index 2, ανταποκρίνεται σε >30 λεπτά χρόνο διαβροχής σύμφωνα με ΕΝ 374): Γάντια νιτριλίου (NBR: >= 0,4mm πάχος) Κατάλληλα υλικά για μεγαλύτερη, άμεση επαφή (συστήνεται: προστασία Index 6, ανταποκρίνεται σε >480 λεπτά χρόνο διαπότισης σύμφωνα με το ΕΝ 374): Γάντια νιτριλίου (NBR: >=0,4 mm πάχος) Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε αναφορές της βιβλιογραφίας και σε πληροφορίες που έχουν δώσει παρασκευαστές γαντιών, ή έχουν εξαχθεί σε αναλογία με παρόμοιες ουσίες. Παρακαλούμε δώστε προσοχή στο ότι ο χρόνος ζωής σε συνθήκες εργασίας των ανθεκτικών σε χημικά προστατευτικών γαντιών μπορεί να είναι σημαντικά μικρότερος από το χρόνο διαβροχής που καθορίζεται σε συμφωνία με το ΕΝ 374 σαν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων που επηρεάζουν (π.χ. θερμοκρασία). Αν παρατηρηθούν σημάδια φθοράς ή σκισήματος τα γάντια πρέπει να αντικατασταθούν. Προστασία των ματιών: Γυαλιά ασφαλείας με προστατευτικά πλαινά ή γάντια ασφαλείας κατάλληλα για χημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται αν υπάρχει κίνδυνο Προστασία του δέρματος: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα. ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη υγρό πράσινο Οσμή ήπια όριο οσμής ph Αρχικό σημείο ζέσης Σημείο ανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Πίεση ατμών (20,0 C (68 F)) Πυκνότητα () Μεγεθος πυκνοτητας μαζας Ιξώδες Ιξωδεσ κινηματικο Εκρηκτικές ιδιότητες Διαλυτότητα (ποιοτική) (Διαλύτης: νερό) Διαλυτότητα (ποιοτική) (Διαλύτης: Ακετόνη) Θερμοκρασια πηξεως Σημείο τήξεως Αναφλεξιμότητα Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης όρια εκρηκτικότητας Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Ταχύτητα εξάτμισης Πυκνότητα ατμών Οξειδωτικές ιδιότητες > 149,0 C (> F) > 93,00 C (> F) 0, mbar 1,1 g/cm3 μερικής διαλυτότητας αναμίξιμο 9.2. Άλλες πληροφορίες Δραστικότητα Αντιδρά με ισχυρά οξειδωτικά μέσα Χημική σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις ενδεδειγμένες συνθήκες φύλαξης ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα

10 Σελίδα 10 απο Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα Συνθήκες προς αποφυγήν Δεν πραγματοποιείται αποσύνθεση κατά την προδιαγραφόμενη χρήση Μη συμβατά υλικά Βλέπε παράγραφο Αντιδραστικότητα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Οξείδια του άνθρακα Πληροφορίες για τις τοξικολογικές ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες Γενικεσ πληροφοριεσ τοξικοτητασ: Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα Ι του κανονισμού 1272/2008/EC. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως. STOT-εφάπαξ έκθεση: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Τοξικότητα κατά την κατάποση Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στην πεπτική οδό. Ερεθισμός του δέρματος: Παρατεταμένη η επαναλαμβανόμενη επαφή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος Ερεθισμός των ματιών: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Mη διαβρωτικό για τα μάτια σύμφωνα με το τεστ της μεθόδου OECD 438 ή βασιζόμενο κατ' αναλογία σε τεστ παρόμοιων προϊόντων Ερεθιστικο: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Οξεια στοματικη τοξικοτητα: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ Είδος τιμής Αξια Οδός χορήγησης Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LD50 > mg/kg oral αρουραίος OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) LD mg/kg oral αρουραίος LD50 > mg/kg oral μη προκαθορισ μένο LD mg/kg oral αρουραίος LD mg/kg oral αρουραίος OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) Οξεια αναπνευστικη τοξικοτητα: Είδος τιμής Αξια Οδός χορήγησης Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LC50 4,7 mg/l Εισπνοή 4 h αρουραίος OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

11 Σελίδα 11 απο Οξεια δερματικη τοξικοτητα: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Είδος Αξια Οδός Χρόνος Είδος τιμής χορήγησης έκθεσης LD50 > mg/kg dermal κουνέλι Acute toxicity estimate (ATE) LD κουνέλι mg/kg LD50 > mg/kg dermal κουνέλι Μεθοδοσ 500 mg/kg dermal Γνωμοδότηση Δερματική τοξικότητα Screening διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος: Αποτέλεσμα Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ διαβρωτικό κουνέλι Δοκιμασία Draize Category 1A (corrosive) 4 h κουνέλι OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών: Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Αποτέλεσμα Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ ελαφρά ερεθιστικό 24 h κουνέλι OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) αναπνευστική ευαισθητοποίηση ή ευαισθητοποίηση του δέρματος: μη ευαισθητοποιητικό Αποτέλεσμα Τύπος δοκιμής Δοκιμασία Buehler Είδος ινδικό χοιρίδιο Μεθοδοσ Δοκιμασία Buehler μεταλλαξιογένεση βλαστικών κυττάρων: Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Αποτέλεσμα Τύπος μελέτης / Οδός χορήγησης θετικό bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) αρνητικό Δερματικός ποντίκι αρνητικό θετικό bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) in vitro τεστ σε μεταλλαγμένα χρωμοσώματα θηλαστικών Μεταβολική ενεργοποίηση / Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ χωρίς OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) με και χωρίς OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay) με και χωρίς OECD Guideline 473 (In vitro Mammalian Chromosome Aberration Test) τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης Αποτέλεσμα Οδός χορήγησης Εισπνοή : αερόλυμα Χρόνος έκθεσης / Είδος Συχνότητα θεραπίας 6 h/d5 d/w αρουραίος Μεθοδοσ

12 ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες Σελίδα 12 απο Γενικές οικολογικές πληροφορίες : Το μείγμα ταξινομείται με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες κινδύνου για τα συστατικά, όπως ορίζεται στα κριτήρια ταξινόμησης για μείγματα για κάθε τάξη κινδύνου ή διαφοροποίηση στο παράρτημα Ι του κανονισμού 1272/2008/EC. Πληροφορίες σχετικές με την υγεία / οικολογία για τις ουσίες που απαριθμούνται στο τμήμα 3 παρέχονται ακολούθως Τοξικότητα Οικοτοξικότητα: Μην αφήνετε να εισχωρήσει στην αποχέτευση/ επιφανειακά νερά/ υπόγεια νερά. Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 1,4-Ναφθαλενοδιόνη Είδος τιμής Αξια Μελέτη Οξείας Τοξικότητας Χρόνος έκθεσης Είδος Μεθοδοσ LC mg/l Fish 48 h Leuciscus idus melanotus DIN EC50 > 130 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) LC50 16,4 mg/l Fish 96 h OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) LC50 3,9 mg/l Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 18 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) ErC50 3,1 mg/l Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC50 85 mg/l Fish 96 h Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss) EPA OTS (Fish Acute Toxicity Test) EC50 > 130 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna EPA OTS (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids) EC50 45 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC 8,2 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) NOEC 160 mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) EC mg/l Algae 72 h Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC 24,1 mg/l chronic Daphnia OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) 21 days Daphnia magna OECD 211 (Daphnia magna, Reproduction Test) EC50 0,011 mg/l Algae 72 h Dunaliella bioculata OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

13 Σελίδα 13 απο Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Σταθερότητα και Βιοαποικοδομησιμότητα:: Το προϊόν δεν είναι βιοαποικοδομήσιμο. Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 1,4-Ναφθαλενοδιόνη Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση Εύκολη διάσπαση Αποτέλεσμα Οδός χορήγησης Aποικοδόμηση Μεθοδοσ βιολογική βιολογική βιολογική βιολογική αερόβιο 94,2 % OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test) 85 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Δεν υπάρχουν στοιχεία Test) 0 % OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test) αερόβιο 86 % OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test) αερόβιο % OECD Guideline 301 C (Ready Biodegradability: Modified MITI Test (I)) Δεν υπάρχουν στοιχεία 0-60 % OECD 301 A - F Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης / Κινητικότητα στο έδαφος Κινητικότητα: Τα σκληρυμένα συγκολλητικά είναι σταθερά. Σωρρευτικό βιολογικό δυναμικό: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το προϊόν. Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Διμεθακρυλική τριαιθύλενο γλυκόλη Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ Οξικό οξύ, 2-φαίνυλο υδραζίνη ,4-Ναφθαλενοδιόνη LogKow 0,97 1,88 Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF) Χρόνος έκθεσης Είδος Θερμοκρασία Μεθοδοσ 0, C EU Method A.8 (Partition Coefficient) 2,16 9,1 υπολογισμός OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flowthrough Fish Test) 0,93 22 C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (noctanol / water), Shake Flask Method) 0,74 1, Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ PBT/vPvB

14 Σελίδα 14 απο Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό Υδρόξυαιθυλο μεθακρυλικό-2 Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών. Δεν εκπληρώνει τα κριτήρια των έμμονων βιοσυσσωρεύσιμων τοξικών ουσιών (PBT) ή των πολύ έμμονων πολύ βιοσυσσωρεύσιμων (vpvb) ουσιών Άλλες αρνητικές Δεν υπάρχουν δεδομένα. ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Μέθοδοι Διάθεσης: Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς Μέθοδοι Διάθεσης: Μετά τη χρήση, σωληνάρια, χαρτοκιβώτια και δοχεία με υπολείματα προϊόντος θα πρέπει να διατεθούν σαν μολυσμένα χημικά απόβλητα σε έναν εξουσιοδοτημένο χώρο ταφής ή καύσης. Απόρριψη της συσκευασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κωδικός αποβλήτων Οι ισχύοντες ΕWC κωδικοί αριθμοί εξαρτώνται από την πηγή προέλευσης. Ο κατασκευαστής επομένως δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τους EWC άχρηστους κωδικούς η προιόντα που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές δραστηριότητες. Ο κατάλογος των ΕWC κωδικών προορίζεται σαν υπόδειξη για τους χρήστες. Θα είναι χαρά μας να σας συμβουλεύσουμε Αριθμός UN ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Ομάδα συσκευασίας Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν πρόκειται για επικίνδυνο εμπόρευμα σύμφωνα με RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC μη εφαρμόσιμο

15 ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Σελίδα 15 απο Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα VOC περιεχόμενο < 3 % (EU) Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας.

16 ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες Σελίδα 16 απο «Η επισήμανση του προϊόντος αναφέρεται στην παράγραφο 2. Το πλήρες κείμενο όλων των συντομογραφιών που αναφέρονται με κωδικούς στο παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει ως εξής: H242 Η θέρμανση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή με το δέρμα. H312 Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H3 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H330 Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. H331 Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες. Άλλες πληροφορίες: Οι πληροφορίες βασίζονται στο τωρινό γνωστικό μας επίπεδο και σχετίζονται με το προϊόν στην κατάσταση παράδοσης. Σκοπός τους είναι η περιγραφή των προϊόντων μας σε σχέση με τις απαιτήσεις ασφαλείας και συνεπώς δεν μπορούν να παρέχουν εγγύηση για ορισμένες ιδιότητες. Στοιχεία επισήμανσης (DPD): Xi - Ερεθιστικό Φράσεις κινδύνου: R36/37 Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Φράσεις ασφαλείας: S23 Μην εισπνέετε τους ατμούς. S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια. Επιπλέον σήμανση: Μόνο για καταναλωτική χρήση : S2 Μακριά από παιδιά. S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Περιέχει: Υδρόξυ πρόπυλο μεθακρυλικό,, Μεθακρύλοξυ αίθυλο σουκινέιτ

17 Σελίδα απο Σημαντικές αλλαγές σε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υποδεικνύονται από κάθετες γραμμές στο αριστερό περιθώριο στο σώμα του εγγράφου αυτού. Το αντίστοιχο κείμενο εμφανίζεται με διαφορετικό χρώμα σε σκιασμένα πεδία.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 168430 Αναθεώρηση: 23.02.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 02.04.2015 Αντικαθιστά την έκδοση της: 27.01.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 3211 Αναθεώρηση:.06.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 298562 Αναθεώρηση: 05.11.20 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 29.08.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο Αριθμός ΔΔΑ : 179507 Αναθεώρηση: 22.08.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 23.09.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις. Postfach CH-4002 Basel Switzerland 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A14111B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03.

PIXEL EC Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 23.03.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης 23.03. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα PIXEL 96 EC Κωδικός σχεδιασμού A9396G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.

: ACE Gentile Υγρό. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 453/2010 Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1. Ημερομηνία έκδοσης: 13/10/2014 Αναθεώρηση: : Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Μορφή προϊόντος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12705B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04.

KLERAT WAXBLOCK Έκδοση 3- Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Ημερομηνία Τροποποίησης 15.04.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 15.04. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A12720B 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13063D 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις.

ORTIVA TOP 20/12,5 SC Εκδοχή 6- Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα Κωδικός σχεδιασμού A13703G 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.0 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/8 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 TWIST WG 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν TWIST WG Κωδικός προΐόντος (UVP) 05584493 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ENVIDOR 240SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ENVIDOR 240SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05304954 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 PLURAL SL200 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν PLURAL SL200 Κωδικός προΐόντος (UVP) 06364284 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 MAXFORCE PRIME 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν MAXFORCE PRIME Κωδικός προΐόντος (UVP) 06531709 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 CONSENTO 450SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν CONSENTO 450SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 06006573 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ADORA 400SC 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν ADORA 400SC Κωδικός προΐόντος (UVP) 05177715 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 10/2/2015 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης * 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελ. αρ.1/10 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.1.1. Εμπορική ονομασία: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)

OXACILLIN FOR PEAK IDENTIFICATION CRS Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Οδηγίες χρήσης σύμφωνα με Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 27/06/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 10/12/2009 εκδοχή: 5.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα