Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης"

Transcript

1 Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Η συμβολή των ξυλωδών φυτών στη διατροφή των αγροτικών ζώων είναι σημαντική ιδίως κατά τη θερινή περίοδο. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της παραγωγής και της θρεπτικής αξίας των κυρίαρχων ξυλωδών φυτών που συγκροτούν τα θαμνολίβαδα της επαρχίας Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης. Για κάθε ένα από τα είδη αυτά προσδιορίστηκε η κάλυψη του εδάφους από την κόμη, το μέγιστο και μέσο ύψος των θάμνων καθώς και η υπέργεια βιομάζα. Επίσης, για κάθε είδος υπολογίστηκε η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες (CP), σε αδιάλυτες σε ουδέτερο και όξινο απορρυπαντικό ινώδεις ουσίες (NDF και ΑDF, αντίστοιχα), σε λιγνίνη (ADL), καθώς και η in vitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας (IVOMD). Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων προέκυψε ότι το πουρνάρι και η χνοώδης ήταν τα κυρίαρχα είδη και είχαν τη μεγαλύτερη ποσότητα βοσκήσιμης ύλης (320 και 199 χλγ./στρεμ. αντίστοιχα). Από όλα όμως τα είδη, η αγριοτριανταφυλλιά είχε την καλύτερη τιμή θρεπτικής αξίας (CP: 7,8%, NDF: 36,2% και IVOMD: 55,9 %). Λέξεις κλειδιά: Κάλυψη, ύψος, υπέργεια βιομάζα, Quercus coccifera, Quercus pubescens, Rosa canina. Εισαγωγή Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η εκτατικοποίηση στη χρήση των λιβαδικών εκτάσεων της επαρχίας Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχει οδηγήσει στη σταδιακή εγκατάσταση ξυλωδών φυτών (Zarovali et al. 2007). Είναι γνωστό ότι τα ξυλώδη φυτά συνεισφέρουν σημαντικά στη διατροφή των αγροτικών και άγριων ζώων, καθώς προσφέρουν σχετικά μεγάλη ποσότητα βοσκήσιμης ύλης ικανοποιητικής θρεπτικής αξίας σε περιόδους που τα ποώδη φυτά έχουν κλείσει το βιολογικό τους κύκλο και είναι ελλειμματικά σε θρεπτικά στοιχεία (Papanastasis et al. 2008). Έτσι, η γνώση της παραγωγής και της θρεπτικής αξίας των ξυλωδών φυτών που υπάρχουν στα λιβάδια αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η μελέτη της παραγωγής και θρεπτικής αξίας των ξυλωδών φυτών, που απαντούν σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κατά τη θερινή περίοδο. Μέθοδοι και Υλικά Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λοφίσκου (40 47 N, E, υψόμετρο 500μ.) της επαρχίας Λαγκαδά του νομού Θεσσαλονίκης, τον Ιούνιο του Στην έκταση της περιοχής έρευνας, η οποία ανέρχεται στα 575 εκτάρια, αναγνωρίστηκαν τα παρακάτω ξυλώδη είδη: Quercus coccifera L. (πουρνάρι), Quercus pubescens Willd. (χνοώδης ), Pyrus amygdaliformis L. (αγριογκορτσιά), Crataegus monogyna J. (κράταιγος), Ligustrum vulgare L. (λιγούστρο) και Rosa canina L. (αγριοτριανταφυλλιά). Για Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 153

2 την αξιολόγιση των ειδών αυτών πάρθηκαν τυχαία 12 πειραματικές επιφάνειες, 30 30μ. η καθεμιά. Σε κάθε επιφάνεια ορίστηκαν δυο διαγώνιοι και σε αυτές τοποθετήθηκαν με συστηματικό τρόπο 4 τετράγωνα πλαίσια διαστάσεων 1x1μ. το καθένα. Στη μια διαγώνιο, το πλαίσιο τοποθετήθηκε στα 10, 20 και 30μ. ενώ στην άλλη στα 10 και 30μ. Σε κάθε πλαίσιο εκτιμήθηκε η κάλυψη των επιμέρους θάμνων οπτικά από δυο ανεξάρτητους παρατηρητές, μετρήθηκε το μέγιστο και μέσο ύψος και αποκόπηκε η υπέργεια βιομάζα τους (Cook and Stubbendiek 1986). Στο Εργαστήριο, διαχωρίστηκε η ετήσια ξυλώδης παραγωγή ανά είδος από την παλιά (παρελθόντων ετών) και προέκυψαν τρεις υποκατηγορίες παραγωγής (ετήσια, παλιά και συνολική). Στη συνέχεια ακολούθησε ξήρανση (65º C, 48 ώρες) και ζύγιση όλων των ειδών. Για την εκτίμηση της θρεπτικής αξίας κάθε είδους, προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο (Ν) με τη μέθοδο Kjeldahl (AOAC 1990) και υπολογίστηκαν οι ολικές πρωτεΐνες (CP) ως Ν x 6,25. Επίσης, προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε αδιάλυτες σε ουδέτερο απορρυπαντικό ινώδεις ουσίες (NDF) και οι αδιάλυτες σε όξινο απορρυπαντικό ινώδεις ουσίες (ADF), καθώς και η περιεκτικότητα σε λιγνίνη (ADL) με τη μέθοδο Goering and Van Soest (1970). H in vitro πεπτικότητα οργανικής ουσίας (IVOMD) προσδιορίστηκε με την τροποποιημένη από το Μοοre (1970) μέθοδο των Τilley and Terry (1963). Όλα τα παραπάνω εκφράστηκαν σε ποσοστά επί τοις εκατό (%) της ξηρής ουσίας. Στα αποτελέσματα έγινε ανάλυση της παραλλακτικότητας με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 11.0 for Windows. Για τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Duncan στο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Αποτελέσματα και Συζήτηση Το πουρνάρι και η χνοώδης είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης ακολουθούμενα από την αγριογκορτσιά, τον κράταιγο, την αγριοτριανταφυλλιά και το λιγούστρο (Πίνακας 1). Όσον αφορά στο μέγιστο και μέσο ύψος των ξυλωδών ειδών, αυτά ήταν μέγιστα στη χνοώδη δρυ και ελάχιστα στο κράταιγο. Η σημαντική παρουσία της χνοώδους δρυός δείχνει ότι η διαδοχή της βλάστησης στην περιοχή έχει προχωρήσει προς τα φυλλοβόλα είδη, που αποτελούν την κλιμακική βλάστηση στην περιοχή μελέτης (Ντάφης 1973). Πίνακας 1. Μέσοι όροι, τυπική απόκλιση και εύρος τιμών της κάλυψης, του μέγιστου και του μέσου ύψους των ξυλωδών ειδών στα λιβάδια του Δ.Δ. Λοφίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Μορφολογικά Χαρακτηριστικά Πουρνάρι Χνοώδης Αγρ/τσιά Κράταιγος Λιγούστρο Αγριοτρ/λιά Κάλυψη (%) Εύρος τιμών(%) Μεγ. ύψος (μ.) Εύρος τιμών(μ.) Μέσο ύψος (μ.) Εύρος τιμών(μ.) 20,2±31, ,6±1,0 0,7-4,5 1,6±0,7 0,4-3,5 11,3±25, ,0±1,6 2,0-7,0 2,8±1,0 1,0-4,0 1,6±7, ,0±0,3 1,7-2,4 1,5±0,3 1,0-1,8 0,6±4, ,8±0,6 0,4-1,2 0,5±0,2 0,3-0,6 0,3±1, ,8±0.1 1,5-1,5 0,7±0,01 0,7-0,7 0,5±4, ,9±0,1 1,8-2,0 0,9±0,1 0,8-1,0 Το πουρνάρι και η χνοώδης είχαν σημαντικά μεγαλύτερη ετήσια, παλιά και συνολική παραγωγή σε σχέση με τα υπόλοιπα ξυλώδη είδη (Πίνακας 2) χωρίς όμως να διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους. Η υπεροχή αυτή των δυο ειδών προφανώς οφείλεται στα μεγαλύτερα ποσοστά κάλυψης που είχαν στη περιοχή μελέτης. Από τα υπόλοιπα τέσσερα είδη, μόνο η αγριογκορτσιά είχε αξιόλογη παραγωγή, αν και δε διέφερε στατιστικά σημαντικά από τα άλλα τρία. Συνολικά τα έξι είδη παρήγαγαν 544 χλγ /στρέμμα βοσκήσιμης 154 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 ύλης, η οποία αποτελούσε το 14% περίπου της συνολικής υπέργειας βιομάζας των θάμνων. Η ετήσια αυτή παραγωγή ήταν υπερδιπλάσια της αντίστοιχης παραγωγής των ποολίβαδων που απαντούν στην ίδια περιοχή (Papanastasis et al. 2003), πράγμα που δείχνει την υψηλή δυναμικότητα των θάμνων σε σχέση με τα ποώδη φυτά. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι η υψηλή παραγωγή των θάμνων δεν είναι ολόκληρη διαθέσιμη στα ζώα, ιδιαίτερα των πιο παραγωγικών ειδών και συγκεκριμένα της χνοώδους δρυός και του πουρναριού, των οποίων το μέσο ύψος υπερέβαινε το 1,5 μέτρο που θεωρείται ως το μέγιστο ύψος προσέγγισης των αιγών. Σε αντίστοιχους θαμνώνες της περιοχής μελέτης, στους οποίους το πουρνάρι είχε μεγαλύτερη κάλυψη (32%) και η χνοώδης σχεδόν απουσίαζε, οι Platis and Papanastasis (2003) μέτρησαν διαθέσιμη θαμνώδη παραγωγή ίση με 100 χλγ /στρέμμα περίπου. Αυτό σημαίνει ότι μόνο ένα μέρος της παραπάνω παραγωγής των θάμνων στην περιοχή μελέτης πρέπει να θεωρηθεί ως διαθέσιμη στα ζώα. Πίνακας 2. Μέσοι όροι ετήσιας, παλιάς και συνολικής υπέργειας παραγωγής (χλγ./σρεμ.) των ξυλωδών ειδών στα λιβάδια του Δ.Δ. Λοφίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Παραγωγή Πουρνάρι Χνοώδης Αγρ/τσιά Κράταιγος Λιγούστρο Αγριοτρ/λιά Ετήσια 320,0α 199,4α 16,5β 6,6β 0,6β 0,7β Παλιά 1347,2α 1802,6α 185,1β 9,1β 1,4β 1,1β Συνολική 1667,2α 2002,0α 201,6β 15,7β 2,0β 1,8β 1 Οι μέσοι όροι στην ίδια γραμμή ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά στο επίπεδο 0,05. Η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες των ειδών που μελετήθηκαν κυμάνθηκε από 5,7% έως 10,7% για την αγριογκορτσιά και τη χνοώδη δρυ, αντίστοιχα. Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες της χνοώδους δρυός ήταν σημαντικά υψηλότερη από αυτή των υπολοίπων ειδών, ενώ δεν βρέθηκαν στατιστικές σημαντικές διαφορές μεταξύ των άλλων ειδών. Οι ανάγκες σε ολικές πρωτεΐνες για τα πρόβατα και τις αίγες ηλικίας μέχρι 2 ετών και βάρους περίπου 40 κιλών, οι οποίες βόσκουν σε ημίξηρες περιοχές, ικανοποιούνται όταν η περιεκτικότητα της τροφής σε ολικές πρωτεΐνες είναι περίπου 10% για γαλακτοπαραγωγή και 8% για συντήρηση, με την προϋπόθεση ότι καταναλώνουν ικανοποιητική ποσότητα τροφής (National Research Council 1981). Από τα είδη που μελετήθηκαν μόνο η περιεκτικότητα της χνοώδους δρυός σε ολικές πρωτεΐνες ήταν επαρκής για να καλύψει τις ανάγκες των μικρών μηρυκαστικών σε ολικές πρωτεΐνες για συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή. Πίνακας 3. Περιεκτικότητα (%) και τυπική απόκλιση της περιεκτικότητας σε CP, NDF, ADF, ADL και IVOMD των ξυλωδών ειδών στα λιβάδια του Δ.Δ. Λοφίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Παράμετροι εκτίμησης θρεπτικής αξίας Χνοώδης Πουρνάρι Αγρ/τσιά Κράταιγος Λιγούστρο Αγριοτρ/λιά CP 6,5β 10,7α 5,7β 6,7β 7,4β 7,8β NDF 58,7α 48,7β 48,5β 52,9β 40,9γ 36,2γ ADF 41,7α 32,7β 34,5β 38,2αβ 24,7γ 25,8 γ ADL 15,6α 11,1αβ 15,1α 15,9α 10,8αβ 7,6 β IVOMD 42,8β 34,0β 32,0β 40,5β 42,0β 55,9α 1 Οι μέσοι όροι στην ίδια γραμμή ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά στο επίπεδο 0,05. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 155

4 Η in vitro πεπτικότητα κυμάνθηκε από 32% μέχρι 55,9% για την αγριογκορτσιά και την αγριοτριανταφυλλιά, αντίστοιχα. Επίσης, χαμηλές τιμές για την in vitro πεπτικότητα ξυλωδών ειδών αναφέρονται από τη Γιακουλάκη (1987). Η μεγάλη περιεκτικότητα των ξυλωδών ειδών σε λιγνίνη και άλλες ουσίες, όπως είναι οι ταννίνες επηρεάζουν την in vitro πεπτικότητά τους (Wilson 1969) και μειώνουν την κατανάλωσή τους από τα ζώα (Provenza 1995). Από τα είδη που μελετήθηκαν, η αγριοτριανταφυλλιά παρουσίασε σχετικά ικανοποιητική περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες για την κάλυψη των αναγκών των ζώων για συντήρηση, χαμηλή περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώματα, λιγνίνη και ικανοποιητική πεπτικότητα (>50%). Σε παρόμοια συμπεράσματα για το είδος αυτό για την καλοκαιρινή περίοδο κατέληξαν και οι Ammar et al. (2004) και οι Khanal and Subba (2001). Συμπεράσματα 1. Το πουρνάρι και η χνοώδης είχαν τη μεγαλύτερη ποσότητα βοσκήσιμης ύλης (ετήσια παραγωγή) σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη που μελετήθηκαν. 2. Η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεΐνες της χνοώδους δρυός επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών σε ολικές πρωτεΐνες των μικρών μηρυκαστικών για συντήρηση και γαλακτοπαραγωγή. 3. Η αγριοτριανταφυλλιά είχε ικανοποιητικότερη θρεπτική αξία συγκρινόμενη με τα άλλα είδη. Αναγνώριση βοήθειας Μέρος της έρευνας αυτής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος VISTA (Vulnerability of Ecosystem Services to Land Use Change in Traditional Agricultural Landscapes). O πρώτος συγγραφέας ευχαριστεί για την οικονομική ενίσχυση το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ). Βιβλιογραφία Ammar H., S Lopez, J.S. Gonzalez and M.J. Ranilla Chemical composition and invitro digestibility of some Spanish browse plant species. Journal of science of food and Agriculture., 84: AOAC, Official Methods of Analysis (15th edition). Washington DC: Association of Official Analytical Chemists. Cook, C.W. and J. Stubbendiek Range Research: Basic Problems and Techniques. Society for Range management. Goering, H. and P.J. VAN Soest Forage Fibre Analyses. ARS. USDA. Agricultural Handbook No. 379, pp. 20. Khanal, R.C. and D.B. Subba Nutinal evaluation of leaves from some major fodder trees cultivated in the hills of Nepal. Animal Feed science and Technoligy., 92: Moore, J.E Procedure for the two-stage in vitro digestion of forages. Nutrition Research Techniques for Domestic and Wild Animals, Vol. In: Harris, Utah State Univ., Longan. National Research Council (NRC) Nutritional requirements of domestic animals, No. 15. Nutrient requirements of goats. Washington, D. C. Papanastasis, V.P., M.D. Yiakoulaki, M. Decandia, O. Dini-Papanastasi Integrating woody species into livestock feeding in the Mediterranean areas of Europe. Animal Feed Science and Technology, 140: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Papanastasis, V.P., M.S. Vrahnakis, D. Chouvardas, K. Iovi, M. Berdeli and I. Ispikoudis Role of altitude and soil depth in productive potential of natural grasslands of Macedonia, northen Greece. Grassland Science in Europe, 8: Platis P.D. and V.P. Papanastasis Relationship between shrub cover and available forage in Mediterranean shrublands, Agroforestry Systems., 57: Provenza, F.D Postingestive feedback as an elementary determinant of food selection and intake in ruminants. J. Range Manage., 48: Tilley, J.M.A. and R.A. Terry A two stage technique for the in vitro digestion of forage crops. J. Brit. Grassland Soc., 18: Wilson, AD A review of browse in the nutrition of grazing animals. J. Range Manage., 22: Zarovali, M.P., M.D. Yiakoulaki V.P. Papanastasis Effects of shrub encroachment on herbage production and nutritive value in semi-arid Mediterranean grasslands. Grass Forage Sci., 62: Γιακουλάκη, Μ.Δ Εκτίμηση θρεπτικής αξίας επιλεγμένων λιβαδικών φυτών με εργαστηριακές μεθόδους. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη. Σελ Ντάφης, Σ.Α Ταξινόμηση της δασικής βλάστησης της Ελλάδος. Επιστ. επετηρισ. γεωπονικής και δασολογικής σχολής. Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2: Production and nutritional quality of woody species in rangelands in Lagadas county of Thessaloniki prefecture C. Karakosta, M. D. Yiakoulaki and V. P. Papanastasis Department of Range Science and Wildlife Freshwater Fisheries, Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki (286) , Thessaloniki, Greece, Summary Woody plants play an important role to rural animals nutrition mainly in the summer period. The aim of this study was to study the production and nutritive value of the woody species that are present in shrublands of Lagadas county in Thessaloniki prefecture. In each of these woody species canopy cover, maximum and mean height and above ground biomass were measured. Moreover, the crude protein content (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber and lignin (ΑDF and ADL), as well as the in tro organic matter digestibility (IVOMD) were determined. It was found that Quercus coccifera and Quercus pubescens were the dominant species with annual forage production 3200και 1990 kg/ha respectively. Rosa canina, however had better nutritive value (CP: 7.8%, NDF: 36.2%, ADL: 7.6 and IVOMD: 55.9 %) than the other woody species. Key words: Cover, height, above ground biomass, Quercus coccifera, Quercus pubescens, Rosa canina. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 157

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μ.Δ. Γιακουλάκη Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Δ.Γ. Μπούσμπουρας και Χ.Κ. Ευαγγέλου 2 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ρογκότη 3, 54624 Θεσσαλονίκη, e-mail: bous@kat.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πρώτα αποτελέσματα

Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πρώτα αποτελέσματα Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ο. Ντίνη Παπαναστάση 1, Μ.Γ. Λααρίδου 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 3 1 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο

Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο Ε. Κουτσίδου, Κ. Χαλιός και Ν.Σ. Μάργαρης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ Επώνυμο: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Ονομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ονομα πατρός: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ημερομηνία γεννήσεως: 21 Ιουνίου 1942 Οικογενειακή κατάσταση: Εγγαμος, δύο παιδιά. Προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 1, Χρήστος Νάκας 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα