ελτίο εδομένων Ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο εδομένων Ασφαλείας"

Transcript

1 Σελίδα 1 από Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού μείγματος Eμπορικη oνομασία Προϊόντα κονιαμάτων με περιεκτικότητα τσιμέντου μπορεί να περιέχουν: CEM I Τσιμέντα πόρτλαντ, CEM II Σύνθετα τσιμέντα πόρτλαντ, CEM III Τσιμέντα υψικαμίνων, Κατηγορίες υγρών: 32,5; 42,5 και 52,5 Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος έτοιμο κονίαμα Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Wolfsbankring 9 Τόπος: D Essen Τηλέφωνο: +49 (0)201 / Τέλεφαξ: +49 (0)201 / Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αρμόδιος: Daniel Schempershofe Ηλεκτρονική διεύθυνση: Κεντρική ιστοσελίδα: Τομέας χορήγησης πληροφοριών Εργαστήριο 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης: 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας Deutschland: / (24 h) Ελλάς / Greece Ταξινόμηση Χαρακτηρισμοί κινδύνων: Xi - Ερεθιστικό Φράσεις R: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. GHS: Κατηγορίες κινδύνου: ιάβρωση/ερεθισμός του δέρματος: Ερεθ. έρμ. 2 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός: Οφθαλμ. Βλάβη 1 Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού/του δέρματος: Ευαισθ. έρμ. 1 Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση: STOT SE. 3 ηλώσεις επικινδυνότητας: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Ειδικές οδηγίες κινδύνων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον Λόγω των ερεθιστικών ιδιοτήτων αυτού του προϊόντος μπορεί μία επαναλειμμένη επαφή με το δέρμα να δημιουργήσει χειροτέρευση μίας υφιστάμενης δερματίτιδας (ή μίας υφιστάμενης δερματικής κατάστασης). Το προϊόν περιέχει συστατικά μείωσης αλάτων χρωμίου, ένεκα των οποίων η περιεκτικότητα σε χρώμιο με ικανότητα διάλυσης στο νερό(vi) είναι μικρότερη από 0,0002 %. Σε περιπτώσεις ανάρμοστης αποθήκευσης (διείσδυση υγρασίας) ή στοιβάγματος, το συστατικό μείωσης των αλάτων χρωμίου μπορεί εντούτοις μα απωλέσει πρόωρα τη δραστικότητά του, οπότε μπορεί να προκύψει μία

2 Σελίδα 2 από 11 ευαισθητοποίηση του τσιμέντου/συνδετηρίου υλικού κατά την επαφή με το δέρμα (R43 ή H317 και EUH203). 3. Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά Χημική ονομασία της ουσίας ( Μείγμα ) παρασκευή / μείγμα ορυκτών συνδετικών μέσων, κόκκων πετρωμάτων και προσθέτων υλικών Επικίνδυνα συστατικά υλικά Αριθ. EK Αριθ. CAS Αριθ. Ευρετηρίου Αριθ. REACH Ονομασία Ταξινόμηση σύμφωνα με 67/548/ΕΟΚ Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 [CLP] Τσιμέντο πόρτλαντ Xi - Ερεθιστικό R37/ Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335 Τσιμέντο πόρτλαντ, ιπτάμενη τέφρα Xi - Ερεθιστικό R37/ Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT SE 3; H315 H318 H317 H335 Βάρος % Κείμενο των φράσεων R-, H-και EUH: βλέπε κάτω από παράγραφο 16. Επιπλέον στοιχεία Το παρασκεύασμα έχει μικρή περιεκτικότητα χρωμίου. Η περιεκτικότητα διαλυτικών ενώσεων χρωμίου -(VI)- έχει μειωθεί μέσω πρόσθετων υλικών εντός του τσιμέντου σε ποσοστό κάτω των 2 εκατομμυριοστών (ppm). Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της μείωσης της περιεκτικότητας σε άλατα χρωμίου είναι η σωστή αποθήκευση και η τήρηση της προθεσμίας εφαρμογής. 4. Μέτρα πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις Όταν δεν αισδάνεσδε καλά, ειδοποιείστε τον γιατρό (δείξτε εάν είναι δνατόν την ετικέττα). είξτε στον θεραπεύοντα γιατρό αυτό το δελτίο ασφάλειας. Σε περίπτωση αναισθησίας, το θύμα πρέπει να γυριστεί σε σταθερή πλάγια θέση του σώματος και να ζητηθεί αμέσως ιατρική βοήθεια. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναίσδητο πρόσωπο από το στόμα. Ατός πο προσφέρει πρώτες βοήδειες πρέπει να προστατέψει και τον εατό το. Εισπνοή Τροφοδότηση φρέσκου αέρα. Σε περίπτωση ερεθισμού των αναπνευστικών οδών ή της βλεννογόνου (π.χ. βήχας από ερεθισμό), δυσφορία ή παρατεταμένη έκθεση, επισκεφθείτε έναν γιατρό. Ενδεχομένως χορήγηση οξυγόνου. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ζεστά τα αφορούμενα πρόσωπα και να τα τοποθετήσετε σε μία ήσυχη στάση. Μεγάλες ποσότητες: Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Επαφή δέρματος Απομακρύνετε το προσκολούμενο λικό αμέσως. Πριν πλδείτε διώξτε ξηρά την σκόνη από το δέρμα. Μέρη του δέρματος, τα οποία έχουν έλθει σε επαφή με το υλικό, θα πρέπει να ξεπλυθούν με νερό και σαπούνι. ιενεργήστε καλή και εκτεταμένη πλύση με νερό. Βγάλετε αμέσως τα μολσμένα ρούχα και παπούτσια. Απομακρύνετε την μολσμένη ενδμασία και πριν χρησιμοποιηδεί πάλι πλένετέ την. Σε παρατεταμένο ερεδισμό το δέρματος, σμβολετείτε ένα γιατρό. Μη φοράτε δακτυλίδια, ρολόγια του χεριού ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία προσκολλώνται στο προϊόν και μπορεί να δημιουργήσουν δερματικούς ερεθισμούς. Επαφή στα μάτια Ξεπλύνετε αμέσως με πολύ νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, τολάχιστον για 15 λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν. Κρατείστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε. Μη τρίβετε τα μάτια σας για το στέγνωμά τους, επειδή υπάρχει τότε η δυνατότητα δημιουργίας συμπληρωματικών 0-5 %

3 Σελίδα 3 από 11 βλαβών επί του κερατοειδούς τους χιτώνα λόγω μηχανικής καταπόνησης. Απευθυνθείτε αμέσως σε ένα οφθαλμίατρο. Προστατέψτε το γιές μάτι. Κατάποση Μη προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Το υγρό πρέπει να φτυστεί πάλι έξω από το στόμα! Πίνετε 1 έως 2 ποτήρια νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ζεστά τα αφορούμενα πρόσωπα και να τα τοποθετήσετε σε μία ήσυχη στάση. Υποδείξεις για τον γιατρό Θεραπεία των συμπτωμάτων (αντιβίωση, ζωτικές λειτουργίες). 5. Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Το προϊόν είναι άφλεκτο. Συντονίστε τα μέτρα πυρόσβεσης ανάλογα με το περιβάλλον. Μέσα πυρόσβεσης, που δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για λόγους ασφαλείας έσμη πεπιεσμένο νερού δι' εκτοξεύσεως. Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία ή το παρασκεύασμα, σε προϊόντα καύσης ή σε εκλυόμενα αέρια Το ίδιο προϊόν δεν αυτοκαίγεται. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός για πυροσβέστες Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να διαθέτετε αυτοδύναμη συσκευή προστασίας τού αναπνευστικού συστήματος. Σμπληρωματικές υποδείξεις Πρέπει να αποφευχθεί η πιθανότητα να καταλήξει νερό πυρόσβεσης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή άλλου φορέα με αραιωμένο το προϊόν στην επιφάνεια λιμνάζοντων νερών ή σε δεξαμενές περισυλλογής νερών. Το νερό πυρόσβεσης και το σημείο του εδάφους, τα οποία έχουν μολυνθεί, πρέπει να εξουδετερωθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς. 6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης Προσωπικές προφυλάξεις Μην αναπνέετε σκόνη. Χρησιμοποιείτε προσωπική ενδμασία προστασίας. Προσέχετε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την χρήση τέτοιων προϊόντων. Σε περίπτωση διαρροής υλικού προβείτε, αν είναι αναγκαίο, σε προστασία με αδιάβροχα σκεπάσματα για την αποφυγή διασκορπισμού. (Βλέπε τμήμα 7.) 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού από το υλικό. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε την διείσδυση στο εδαφικό υπόστρωμα. Στην περίπτωση, κατά την οποία καταλήξει το προϊόν στο χώμα, σε λιμνάζοντα ή τρεχούμενα νερά ή στην αποχέτευση, θα πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως οι αρμόδιες αρχές. Μέθοδοι καθαρισμού - Πρόσληψη σε στεγνή κατάσταση. Χρησιμοποιείστε βιομηχανικό απορροφητήρα για την απορρόφηση. (EPA / HEPA - φίλτρο, EN :2009) Αποφεύγετε τον σχηματισμό σκόνης. Παίρνετε μέτρα για την προστασία της αναπνοής. ή - Υγραίνετε και απομακρύνετε. Αφήνεται να στερεοποιηδεί και επεξεργάζεται μηχανικά. Επεξεργασία αποβλήτου σύμφωνα με την περιγραφή στο κεφάλαιο 13. Σμπληρωματικές υποδείξεις Βλέπε τμήμα Χειρισμός και αποθήκευση Χειρισμός

4 Σελίδα 4 από 11 Υποδείξεις για ασφαλή χειρισμό Αποφεύγετε τη δημιουργία σκόνης. Μην αναπνέετε σκόνη. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδμασία. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μην ρουφάτε ταμπάκο χώρο της εργασίας. ιατηρείται μακρά από μέσα διατροφής και ποτά. Το προϊόν δεν επιτρέπεται να έλθει σε επαφή με την υγρασία του αέρα πριν από την εφαρμογή του. Κατά την ανάμιξη υλικών από σάκους και χρήση ανοικτών δοχείων ανάμιξης προβείτε πρώτα σε εισαγωγή νερού και ακολούθως, με προσοχή, στεγνού υλικού από μικρό ύψος έκχυσης και με λειτουργία του αναμικτήρα με μικρή αρχική ταχύτητα. Οδηγίες για την προστασία σε πυρκαγιές και εκρήξεις εν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας πρκαϊάς. Επιπλέον στοιχεία Προσέχετε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας κατά την χρήση τέτοιων προϊόντων. Ο χειρισμός, η αποθήκευση και η μεταφορά πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μέσα σε κατάλληλα για το προϊόν αυτό δοχεία με εξωτερικές γραπτές ενδείξεις. Μην τρώτε και μην πίνετε κατά την διάρκεια της εργασίας. Αποθήκευση Απαιτήσεις για χώρους αποθήκευσης και δοχεία Πρόσεχε τις ποδείξεις το παραγωγού. ιατηρείτε μόνο σε αυθεντικές συσκευασίες. Το προϊόν δεν πρέπει νε έρδει ποτέ σε επαφή με νερό κατά την διάρκεια της αποδήκεσης. ιατηρείται σε δροσερό και ξηρό χώρο. Προστατεύεται από ακαδαρσίες. ιενεργήστε προστασία από την υγρασία του αέρα και από το νερό. Χρησιμοποιείτε μόνο καδαρή σσκεή. Επί πλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες αποθήκευσης Όταν δεν χρησιμοποιείται, πρέπει να αποθηκεύεται το προϊόν στην αυθεντική συσκευασία μεταφοράς. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε όρθια θέση. ιατηρείται το πακέτο στεγνό και ερμητικά κλειστό για να αποφύγεται την απορρόφηση γρασίας και ρύπανσης. Προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της μείωσης της περιεκτικότητας σε άλατα χρωμίου είναι η σωστή αποθήκευση και η τήρηση της προθεσμίας εφαρμογής. Κατηγορία αποθήκευσης (D): Ειδική(-ές) χρήση(-εις)/εφεδρικό (-ά) προΐόν (-τα) εν πάρχον στοιχεία Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν/ατομική προστασία Οριακές τιµές έκθεσης 8.2. Έλεγχοι έκθεσης Έλεγχοι έκθεσης των εργαζο µένων στο χώρο εργασίας Σε περίπτωση, κατά την οποία η συγκέντρωση του προϊόντος στον αέρα ξεπερνάει τις ανώτατες τιμές συγκέντρωσης (τιμές ΜΑΚ), θα πρέπει να γίνει χρήση μίας ειδικής για αυτές τις περιπτώσεις συσκευής προστασίας της αναπνοής με άδεια εφαρμογής. Μάσκα σκόνης σε περίπτωση κινδύνου δημιουργίας σκόνης. Λάβατε μέτρα καλού εξαερισμού και απορρόφησης της σκόνης στην μηχανή. Βιβλιογραφία (3) MEASE Μέτρα υγιεινής Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Απομακρύνετε την μολσμένη ενδμασία και πριν χρησιμοποιηδεί πάλι πλένετέ την. Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μην ρουφάτε ταμπάκο χώρο της εργασίας. Πλένετε τα χέρια πριν τα διαλείμματα και κατά το τέλος της εργασίας. Μετά την εργασία κάνετε ντούζ ή μπάνιο. Αναπνευστική προστασία Αποτελεσματική μάσκα κονιορτού EN149, EN140, EN14387, EN1827 (Προστατετική αναπνεστική σσκεή με FFP1 ή FFP2 φίλτρα).

5 Σελίδα 5 από 11 Σε περίπτωση ελεδέρωσης ατμών και/ή εισπνεόμενων σωματιδίων, χρησιμοποιείτε ατοδύναμη σσκεή προστασίας το αναπνεστικού σστήματος και ενδμασία αδιαπέραστης από σκόνη. Προστασία των χεριών Προστατετικά γάντια, ανθεκτικά έναντι χημικών ενώσεων. Το εργοστάσιο κατασκευής συνιστά τα ακόλουθα υλικά γαντιών: βαμβακερά γάντια, εμποτισμένα σε νιτρίλιο με σήμα CE. Η επιλογή των προστατευτικών γαντιών πρέπει να διενεργείται ανάλογα με την κάθε ειδική εργασία, και οι οδηγίες χρήσης του εργοστασίου κατασκευής πρέπει να τηρούνται. Πρέπει να χρησιμοποιούνται ελεγμένα προστατευτικά γάντια. Τα προστατευτικά γάντια πρέπει να αντικαταστώνται αμέσως σε περίπτωση αχρηστίας ή σε πρώτες ενδείξεις φθοράς. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο ότι, η καθημερινή διάρκεια χρήσης ενός γαντιού χημικών εργασιών μπορεί στην πράξη να είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το χρόνο διαπερατότητας, ο οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 374, λόγω πολλών συντελεστών επίδρασης (π.χ. λόγω της θερμοκρασίας). εν ενδείκνυνται γάντια κατασκευασμένα από τα εξής υλικά: ερμάτινα γάντια. Τα γάντια πρέπει να φορούνται σε καθαρά χέρια. Μετά τη χρήση γαντιών πλένετε τα χέρια σας και στεγνώνετέ τα συστηματικά. Προβλεπτική προστασία τού δέρματος με κρέμα προστασίας τού δέρματος. Προστασία των µατιών Όταν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλισμάτων, φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν στο πρόσωπο τέλεια (EN 166). Προστασία του δέρµατος Φοράτε κατάλληλη προστατετική ενδμασία. Προστατεύεται από νερό. Αδιαπέραστη προστατετική ενδμασία, ενδμασία εργασίας με μακρά μανίκια / κλειστή ένδυση εργασίας, προστατετικά ποδήματα / μπότες. Βγάλετε αμέσως την μολσμένη ενδμασία. Αποφεύγετε την επαφή της σκόνης στο λαιμό και τις κλειδώσεις των χεριών λόγω πιθανών ερεθισμών ή φλεγμονών του δέρματος. Μη φοράτε δακτυλίδια, ρολόγια του χεριού ή άλλα παρόμοια αντικείμενα, τα οποία προσκολλώνται στο προϊόν και μπορεί να δημιουργήσουν δερματικούς ερεθισμούς. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Απαγορεύεται η διοχέτεση στο περιβάλλον. Τήρηση δημόσιων προδιαγραφών. Νερού: Το τσιμέντο/συνδετήριο υλικό δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα υπόγεια νερά ή στο αποχετευτικό σύστημα. Σε ελεύθερη έκθεσή του είναι δυνατή μία αύξηση της τιμής ph. Σε τιμές ph άνω των 9 μονάδων μπορεί να προκύψουν περιβαλλοντικά τοξικολογικά φαινόμενα. 9. Φυσικές και χημικές ιδιότητες Γενικές πληροφορίες Φυσική κατάσταση: Χρώμα: Οσμή: σκόνη γκρίζο / λεκό άοσμο Σηµαντικές πληροφορίες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον Τιμή ph (σε 20 C): 11,0-13,5* Πληροφορίες για τις μεταβολές της φυσικής κατάστασης Σημείο τήξεως: > 1250 C Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης: Σημείο ανάφλεξης: Αναφλεξιμότητα στερεά: αέρια: Μέθοδος

6 Σελίδα 6 από 11 Εκρηκτικές ιδιότητες Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο για να εκραγεί. Κατώτερο όριο έκρηξης: Ανώτερο όριο έκρηξης: Θερμοκρασία ανάφλεξης: Πίεση ατμών: Πυκνότητα: Υδατοδιαλυτότητα: (σε 20 C) Συντελεστής κατανομής: υναμικό ιξώδες: Κινηματικό ιξώδες: Ταχύτητα εξάτμισης: 9.2. Άλλες πληροφορίες Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης στερεά: αέρια: *ph (στερεό - νερό 2:1) 10. Σταθερότητα και αντιδρασιμότητα 2,75-3,2 g/cm³ 0,1-1,5 g/l Συνθήκες προς αποφυγήν Σταδερό κάτω από κανονικές σνδήκες. ιενεργήστε προστασία από την υγρασία του αέρα και από το νερό. Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται οξέα, αλουμίνιο, αλατα αμμωνίο Προσβάλλει μη εγενή μέταλλα Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Καμία αποσύνδεση κατά την κανονική αποθήκευση και χρήση. Επιπλέον πληροφορίες Το προϊόν δεν πρέπει νε έρδει ποτέ σε επαφή με νερό κατά την διάρκεια της αποδήκεσης. 11. Τοξικολογικές πληροφορίες Οξύα τοξικότητα Για το προϊόν αυτό δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Μεγαλύτερη σε διάρκεια έκθεση σε συγκεντρώσεις του υλικού, οι οποίες ξεπερνούν την θεωρητική ανώτατη συγκέντρωση (τιμή ΜΑΚ), μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας. Σκόνη το προϊόντος μπορεί να ερεδίσει τα μάτια, το δέρμα και τα αναπνεστικά όργανα. Κίνδνος βλάβης των πνεμώνων μετά από αλλεπάλληλη εισπνοή των σωματιδίων της σκόνης. Ερεδίζον μάτια, μύτη και φάργγα. Η σκόνη ερεδίζει τα μάτια, το δέρμα και βλενογόνος μεμβράνες και μπορεί να οδηγήσει σε τοξικά πνεμωνικά οιδήματα. Η κατάποση μεγαλύτερων ποσοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους για την υγεία. Κατάποση οδηγεί σε ερέδισμα των ανωτέρω αναπνεστικών οργάνων και σε βλάβη το γαστρικού. Τοξικότητα μετά την επαφή με το δέρμα: LD50/δια το δέρματος/κονέλι: 2000 mg/kg (24 h) (4) Ερεθιστική και διαβρωτική δράση Το προϊόν προκαλεί ερεδισμό των ματιών, το δέρματος και της βλενογόνο.

7 Σελίδα 7 από 11 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ερεδίζει τα μάτια. Σωματίδια σφαιριδίων προκαλούν, όπως και άλλα αδρανή λικά, μηχανικό ερεδισμό των ματιών. Το προϊόν προκαλεί σε μεγάλες σγκεντρώσεις σοβαρότατες φλεγμονές το κερατωειδούς χιτώνα και επιπεφκίτιδα. Μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες των ματιών. Κίνδυνος τύφλωσης. Σε περίπτωση επαφής με την επιδερμίδα: Αλλεπάλληλη ή διαρκής επίδραση Το προϊόν μπορεί να προκαλέσει τοπικούς δερματικούς ερεθισμούς, ιδιαίτερα σε δερματικές ρυτίδες ή κατά τη χρήση στενών ρούχων. Μπορεί να δημιουργήσει: κοκκίνισμα. Μπορεί να προκαλέσει ερεδίσματα το δέρματος και/ή δερματίτιδα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων μπορεί να διαμορφωθούν δερματικά εκζέματα μετά μία επαφή με το υγρό προϊόν. Βιβλιογραφία (4, 11,12) Ευαισθητοποιητική δράση Τα δερματικά εκζέματα προκύπτουν είτε λόγω της τιμής ph (ερεθιστική δερματίτιδα επαφής) είτε μέσω ανοσιολογικών αντιδράσεων υπό επίδραση διαλυτών στο νερό ενώσεων χρωμίου-(vi)(αλλεργική δερματίτιδα επαφής). (Βιβλιογραφία 1, 5, 13) Σοβαρή δράση μετά από επανειλημμένη ή παρατεταμένη έκθεση Εισπνοή της σκόνης μπορεί να προκαλέσει ταχύπνοια, δσχέρειες στήδος, φλεγμονή λάργγος και βήχα. Επαναλαμβανόμενη ή διαρκής επαφή με το δέρμα μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην επιδερμίδα. Το παρασκευασμένο προϊόν είναι ένα ερεθιστικό υλικό για την επιδερμίδα και η επανειλημένη επαφή του δέρματος με αυτό το υλικό μπορεί να ενισχύσει αυτήν του την επίδραση. Αλλεπάλληλη και διαρκής επίδραση προκαλεί αλλεργική εαισδησία, άσδμα και έκζεμα. Μία υπέρμετρη έκθεση στο προϊόν μπορεί να χειροτερεύσει ένα υφιστάμενο άσθμα και άλλες παθήσεις των αναπνευστικών οργάνων (π.χ. εμφύσημα, βρογχίτιδα, αντιδραστικό σύνδρομο δυσλειτουργίας των αναπνευστικών οργάνων). Καρκινογόνος, μεταλλαξιογόνος, τοξική για την αναπαραγωγή δράση Για το ίδιο το προϊόν δεν είναι γνωστές πληροφορίες. Βιβλιογραφία (1, 14, 15, 16) Εμπειρικά στοιχεία, σχετικά με την επίδραση επί του ανθρώπου Το εμποτισμένο με νερό προϊόν μπορεί να δημιουργήσει μετά μακροχρόνια επαφή σοβαρές βλάβες στα μάτια και στο δέρμα. Μία σύγχρονη μηχανική καταπόνηση του δέρματος μπορεί να ενισχύσει αυτές τις επιδράσεις. 12. Οικολογικές πληροφορίες Οικοτοξικότητα Ελάχιστη άμεση τοξικότητα. - Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) (7); Algae (Selenastrum capricornutum) (U.S. EPA, 1993) (8). Το προϊόν δεν θεωρείται επικίνδυνο για οργανισμούς του νερού. Τοξικότητα του νερού: Μεγαλύτερες ποσότητες: Μία τοξική επίδραση επί ζώντων οργανισμών στο νερό δεν μπορεί να αποκλειστεί λόγω της μετατόπισης της τιμής ph. Όταν το προϊόν ελευθερωθεί στο περιβάλλον, απορροφάται κατά το πλείστον από στρώσεις καθίζησης και από τη γη. Κινητικότητα εν σμφωνεί., Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση εν σμφωνεί υνατότητα βιοσυσσώρευσης εν σμφωνεί.

8 Σελίδα 8 από Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ εν σμφωνεί Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Άγνωστοι. Άλλα στοιχεία Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Αποφεύγετε τη ρύπανση του εδαφικού νερού από το υλικό. Αποφεύγετε την διείσδυση στο εδαφικό υπόστρωμα. 13. Στοιχεία σχετικα με τη διάθεση Επεξεργασία αποβλήτων Σκληρυνμένο υλικό : Επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Απαγορεύεται η διοχέτευση σε επιφανειακά νερά ή σε δίκτυο υπονόμων. Απόριμμα πολείματος προϊόντος Μη σκληρυνμένο υλικό - Πρόσληψη σε στεγνή κατάσταση. ιαδικασία παραλαβής χωρίς δημιουργία σκόνης και με τήρηση του νόμου περί αποβλήτων. Κωδικός αριθμός απορριμάτων, αχρησιμοποίητο προϊόν ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ); σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά; σκυρόδεμα Κωδικός αριθμός απορριμάτων, απόριμμα υπολείματος προϊόντος ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ; απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, ανύδρου ασβέστου και ασβεστοκονιάματος, καθώς και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά; απόβλητα σκυροδέματος και λάσπης σκυροδέματος Κωδικός αριθμός απορριμάτων, μη καθαρισμένες συσκευασίες ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ; συσκευασία (συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτέρως συλλεγέντων αστικών αποβλήτων συσκευασίας); συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από αυτές Επικίνδυνο απόβλητο. Επεξεργασία ακάθαρτων αποβλήτων συσκευασιών και συνιστώμενα απορρυπαντικά Άδειες συσκευασίες πρέπει να αδειαστούν ολοσχερώς σύμφωνα με την τεχνική στάθμη, πριν εξουδετερωθούν. Τα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Προωθήστε το προϊόν στη διαδικασία ανακύκλωσης μετά τη χρησιμοποίησή του σύμφωνα με τις διατάξεις χρήσης. 14. Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μεταφορά δια ξηράς (ADR/RID) Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά δια ξηράς) Κανένα επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφοράς. Μεταφορά με ποταμόπλοια (ADN) Άλλες σχετικές πληροφορίες (Μεταφορά με ποταμόπλοια ) Κανένα επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφοράς. Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) Άλλες σχετικές πληροφορίες (Θαλάσσια μεταφορά) Κανένα επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφοράς. Αεροπορική μεταφορά (ICAO) όχι

9 Σελίδα 9 από 11 Άλλες σχετικές πληροφορίες (Αεροπορική μεταφορά) Κανένα επικίνδυνο φορτίο σύμφωνα με τις οδηγίες μεταφοράς. 15. Πληροφορίες σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας Χαρακτηρισμός GHS Προειδοποιητική λέξη: Εικονογράμματα: εν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας για τις ουσίες σε αυτό το μίγμα. Κίνδυνος διάβρωση; θαυμαστικού ηλώσεις επικινδυνότητας H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. ηλώσεις προφύλαξης P102 Μακριά από παιδιά. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Επεξεργασία αποβλήτων σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς. Στοιχεία σχετικά με τις κανονιστικές διατάξεις EE Συμπληρωματικές οδηγίες επί προδιαγραφών της ΕK Αυτά τα υλικά (SVHC) δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα σύμφωνα με την οδηγία REACH, άρθρο 57. Προσοχή : oδηγια 1907/2006 (REACH) ANNEX XVII, 47 Στα πλαίσια της "Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων μέσω καλού χειρισμού και σωστής χρήσης κρυσταλλίνου διοξειδίου του πυριτίου και προϊόντων, τα οποία περιέχουν διοξείδιο του πυριτίου (NePSi)", οι τσιμεντοπαραγωγοί έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις λεγόμενες "δοκιμασμένες πρακτικές" για μία ασφαλή μεταχείριση (http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx). Εθνικοί κανονισμοί : 1 - Προκαλούν ελαφρά μόλνση το νερού

10 Σελίδα 10 από Άλλες πληροφορίες Κείμενο των φράσεων R (Αριθμός και πλήρες κείμενο) 37/38 Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 41 Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. Κείμενο των φράσεων H-και EUH (Αριθμός και πλήρες κείμενο) H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Άλλα στοιχεία Τα δεδομένα αυτά στηρίζονται στην σημερινή στάθμη των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εντούτοις εγγύηση για τις ιδιότητες του προϊόντος 9α και δεν αποτελούν καμία σύμβαση νομικής ισχύος. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εφαρμοστικό σκοπό, για τον οποίο προορίζεται, όπως αυτός περιγράφεται στα τεχνικά έγγραφα και στους κανονισμούς επεξεργασίας. Οι αποδέκτες των προϊόντων μας έχουν την ευθύνη να λαβαίνουν υπόψη τούς ισχύοντες νόμους και τις υπάρχουσες διατάξεις. Βιβλιογραφία (1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006: (2) Technische Regel fόr Gefahrstoffe Arbeitsplatzgrenzwerte, 2009, GMBI Nr.29 S.605. (3) MEASE Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC Consulting GmbH fόr Eurometaux, 2010: (4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, (1999). (5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, (6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a). (7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993). (8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., (9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, (10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS fine in rats, August (11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April (12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April (13) European Commission s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Europδische Kommission, 2002): (14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9): (15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008.

11 Σελίδα 11 από 11 (16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June (17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II , H. Notψ, H. Kjuus, M. Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March IMDG - International Maritime Dangerous Goods IATA - International Air Transport Association ADR/RID - Agreement on the transport of dangerous goods by road/regulations on the international transport of dangerous goods by rail δεν αναφέρεται αλλού = μη χρησιμοποιήσιμο ακαθόριστο = δεν έχει καθοριστεί (Τα δεδομένα των επικίνδυνων συστατικών υλικών παραλήφθηκαν κάθε φορά στην εκάστοτε ισχύουσα τελευταία στάθμη των αντίστοιχων φύλλων στοιχείων ασφαλείας των αρχικών παραγωγών.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl SB 90 Κόκκοι αμμοβολής 07970102038 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 20.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102032 Αριθμός αναθεώρησης 2,01 Επεξεργάστηκε στις 12.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 12.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102033 Αριθμός αναθεώρησης 2,02 Επεξεργάστηκε στις 19.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 20.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK Stihl Σαμπουάν αυτοκινήτου με κερί CC 30 07970102047 Αριθμός αναθεώρησης 1,00 Επεξεργάστηκε στις 10.09.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 04.10.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 791442; 505534;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 107/2006 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102035

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102035 Αριθμός αναθεώρησης 3,01 Επεξεργάστηκε στις 08.01.2010 Ημερομηνία εκτύπωσης 08.01.2010 Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1005215; 1027657;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση 52192 2. Προσδιορισμός επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506252; 791448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθ. CAS: 7782-63-0 Αριθμός Ευρετηρίου: 026-003-01-4 Αριθ. EK: 231-753-5 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Αριθμών άρθρο: 06260/ 06261/ 06262/ 06263/ 06264/ 06265/ 06266/ 06267/ 06268/ Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1001390 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506273; 740039

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Elektrolyt CDM 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : FORTICAL Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX Δίχτυα συγκράτησης, χοντρά / Δίχτυα συγκράτησης, λεπτά 30850 / 30853 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1001387;1001391;506254;1001388;506259;150537

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOFRAME PROVI Disc Ακατέργαστοι δίσκοι 06223 / 06224 / 06225 Ομάδα υλικών: Metalloxide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102037

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με την οδηγία 1907/2006/EOK 07970102037 Αριθμός αναθεώρησης 2,00 Επεξεργάστηκε στις 25.02.2008 Ημερομηνία εκτύπωσης 25.02.2008 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 1036465;1010500;1027516;1020474;1020458;1020457

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 950043;950044;

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα