Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ Πληρ.: Χαϊτόγλου Στέλλα Τηλ : FAX: Site: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π17/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)» CPV Προϋπολογιζόì ενης δαπάνης ,34 με ΦΠΑ και ì ε κριτήριο κατακύρωσης τη χαì ηλότερη τιì ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00ì.ì ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00ì.ì 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00ì.ì. Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Σερρών-Ισόγειο ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ- ΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥ- ΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)» ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΚΑΕ 1359 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΔΡ/ΡΙΩΝ Ως ορίζει η Διακήρυξη Έως του ποσού των σαραντατριών χιλιάδων, οκτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (43.882,34 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Η σύμβαση ισχύει για εννέα (9) μήνες, από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση όλων των ειδών. Ως ορίζει η Διακήρυξη ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94) ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 0,10% Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις. Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύì - φωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 Κατά την πληρωμή, παρακρατείται υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας ποσοστό 2% σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3580/07 και τη ΔΥ6α / ΓΠ / οικ / Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 545Β / ). Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της α- ξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 2

3 Το Γενικό Νοσοκοì είο Σερρών Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 «Παρακράτηση φόρου στο εισόδηì α από εì πορικές επιχειρήσεις». 2. Του Ν. 2286/1995 παρ. 12 & 13 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95) «Προì ήθειες του δηì οσίου τοì έα και ρυθì ί- σεις συναφών θεì άτων» 3. Τις διατάξεις Ν.2362/95«Δηì οσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπανών του κράτους κ.ά διατάξεις». 4. Του Ν.2955/2001(ΦΕΚ Α 256 / ), «Προì ήθειες Νοσοκοì είων και λοιπών ì ονάδων υγείας των ΠΕΣΥ & άλλες διατάξεις» 5. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005«Εθνικό Σύστηì α Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α'81/ ), όπως τροποποιήθηκε ì ε το Ν.3527/2007 κεφ.β, άρθρο3, παρ.11, εδ Το Ν.3414/2005 «Τροποποίηση του Ν.3310/2005:Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας» (φεκ.α 279/2005). 7. Τις διατάξεις του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοì έων του εì πορίου και της αγοράς Θέì ατα Υπουργείου Ανάπτυξης. 8. Τις διατάξεις του Ν.3801/2009 άρθρο 46 «Ρυθì ίσεις θεì άτων Ενηì έρωσης και Επικοινωνίας». 9. Του Ν.3846/2010, άρθ.25 και του Ν.3918/2011, άρθ.13 ( περί καθορισì ό τιì ών παρατηρητηρίου). 10. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας ì ε την υποχρεωτική ανάρτηση νόì ων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων δηì οσιότητα στο διαδίκτυο «Πρόγραì ì α Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 11. Τις διατάξεις του Ν. 3867/ (ΦΕΚ 128 τ.α / ) άρθρο 27 παρ. 11 και παρ. 12 «οι διοικήσεις των φορέων του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 έχουν αρμοδιότητα να αποφασίσουν χωρίς προηγούì ενη έγκριση σκοπιμότητας από άλλο όργανο Την ανάθεση και μέχρι του ποσού των ». 12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ τ.α204/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηì οσίων Συì βάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηì οσίων Συì βάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ì ε το άρθρο 238 του Ν. 4072/2012 και αφορά κράτηση υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ σε ποσοστό 0,10% επί της αξίας κάθε σύì βασης (εκτός ΦΠΑ). 13. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 και την ΔΥ6α/Γ.Π/οικ.36932/ Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση τιμολογίων των Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας». 14. Τις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Επείγοντα ì έτρα εφαρì ογής των Ν. 4046/2012,4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συì βουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέì ηση των καθυστερήσεων πληρωì ών στις εì πορικές συναλλαγές. 15. Το Π.Δ. 118/2007(ΦΕΚΑΊ50/ ) «Κανονισì ός Προì ηθειών Δηì οσίου» 16. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 άρθρο 11 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 17. Τις διατάξεις του N.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» Τις αποφάσεις: 1. Τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ αριθμ. Δ. 25/2012 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 3

4 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)», που εγκρίθηκε στην αριθ. 5 η / (σειρά 10) Α- πόφαση της ΕΠΥ μετά από εισήγηση του ΕΚΑΠΤΥ. 2. Την υπ αριθì. 8 η / (Θέμα. 19 ο ) απόφαση του Διοικητικού Συì βουλίου έγκρισης διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού με τη χρήση των ήδη εγκριθέντων τεχνικών προδιαγραφών με την 5 η / (σειρά 10) Απόφασης της ΕΠΥ μετά από εισήγηση του ΕΚΑΠΤΥ. 3. Την υπ αριθμ. πρωτ / Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ω- ΕΧ ΡΨ7 4. Την αριθ. 151/ απόφαση του Διοικητού του Γ.Ν. Σερρών για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Π ρ ο κ η ρ ύ σ σε ι Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προì ήθεια ειδών «ΚΑΛΛΙ- ΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (CPV ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕ- ΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ)», για τις ανάγκες του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκοì είου. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της προμήθειας ή για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη, αλλά για το σύνολο των ποσοτήτων. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των ποσοτήτων θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ισχύς προσφορών: τρεις (3) μήνες. Τόπος διενέργειας και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων :Γρ. Προì ηθειών Νοσοκοì είου Σερρών Κατάθεση Προσφορών: Έως την 19/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00ì.ì Χρόνος διενέργειας : 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00ì.ì. Προϋπολογιζόì ενη δαπάνη : ,34 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο αξιολόγησης: χαì ηλότερη τιì ή. Οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού στους κατόχους τους. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό, με οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί αυτές να περιέλθουν (με δική τους ευθύνη) στο Νοσοκομείο Σερρών- Τμήμα Προμηθειών. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηì όσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νοì ίì ως ε- ξουσιοδοτηì ένων αντιπροσώπων τους την 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00ì.ì. από την ε- πιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισì ού. Η διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (δικαιολογητικά τεχνικήοικονοì ική) των συì ì ετασχόντων εταιρειών θα γίνει σε ένα στάδιο. Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» & «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ». Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ν. ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ 4

5 ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ A/A ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 E-TESTS-ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 1.600test 5864,640 ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ E-TESTS-ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ 200test 1077,480 2 ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ disc 1770,060 3 ΔΙΣΚΟΙ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ 750disc 104, ΔΙΣΚΟΙ ΟΠΤΟΧΙΝΗΣ 300disc 36,752 5 ΔΙΣΚΟΙ ΒΑΚΙΤΡΑΚΙΝΗΣ 300disc 38,253 6 ΧΡΩΣΗ ZIEHL NEELSEN - ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ- ΤΩΝ 250ml ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ 750ml 46,986 7 ΧΡΩΣΗ GRAM- ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ- ΤΩΝ 250ml ΑΝΑ ΦΙΑΛΗ 3.000ml 129,15 8 DECOLOURISING SOLUTION GRAM ΧΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-500 ή 1.000ml 86, ml 9 KΙΤ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΤΥΕΛΩΝ ΜΕ ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΓΙΑ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ. 75ml 260, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ- 300test 1660,500 ΤΟΣ (UREAPLASMA-HOMINIS), ΚΙΝΟΛΟΝΗ. 11 ΑΓΑΡ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ-ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ 40test 139, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΧΛΑΜΥΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗ- 450test 1855,760 ΡΙΟ, ΘΕΤΙΚΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ, ΣΤΥΛΕΟΙ ΛΗΨΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ BUFFER PBS 13 ΚΙΤ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA-HAEMOPHILUS + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 20test 223,8600 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 14 ΚΙΤ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ GRAM NEGA- 20test 205,410 TIVE (-) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 15 ΚΙΤ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ GRAM POSI- 20test 205,410 TIVE (+),ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 20 ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 16 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ GRAM NEGATIVE ΜΕ 15 ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ, ΑΠΛΟ ΣΤΟΝ 50test 352,764 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΟΥ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕ- ΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΜΟ ΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ 17 LATEX ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΑΘ. ΑΙΤΙΟΥ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΝΥ 30test 369, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ β- ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Α ΣΕ ΦΑ- 240test 442,800 ΡΥΓΓΙΚΟ 19 LATEX ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ 60test 472, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 1.LEGIONELLA 22test 479, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΥ ΣΤΑ ΟΥΡΑ 22test 541,200 ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 22 ΑΙΜΑΤΟΥΧΟ 12X500gr 575, MAC CONKEY ME CRYSTAL VIOLET 15X500gr 673, SΑBOURAUD 3X500gr 116, SS 2X500gr 93, MH 7X500gr 371, SELENITE BROTH 2X500gr 176, BRAIN HEART INFUSION BROTH 1X500gr 49, LB BROTH 1X500gr 61, ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ 1X500gr 43, ΣΟΡΒΙΤΟΛΗ ΑΓΑΡ 1X500gr 40, ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑ - (9:0, gm), 4,5:i, ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ SALMONELLA O9 MONOVAL 2ml 79,950 SALMONELLA H-G MONOVAL 2ml 83,640 SALMONELLA O4 MONOVAL 2ml 79,950 SALMONELLA H-m MONOVAL 2ml 83,640 SALMONELLA H-i MONOVAL 2ml 83,640 5

6 SALMONELLA POLYVAL O A-S 2ml 83,640 SALMONELLA POLYVAL O A-G 2ml 76, ΣΙΓΚΕΛΛΑ ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ SHIGELLA FLEXNERI TYPE II MON 50test 68,880 SHIGELLA BOYDII POL C3 50test 78,720 SHIGELLA SONNEI PHASE l MON 50test 76,260 SH. DYSENTERIAE POL A1-7 50test 132, ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΓΙΑ E.coli EPEC, Ο-157 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 150test 164,943 ΧΡΩΜΟΓΟΝΑ ΥΛΙΚΑ 35 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ CANDIDA 40test 36, MRSA 260test 436, ESBL 70test 223, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΞΙΝΩΝ, CLOSTRIDIUM DIFFICILLE, A και Α+B 25test 356, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΟΥ ROTA ΜΕ ΑΝΟΣΟΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ 150test 528, LATEX ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ PBP2a ΧΩΡΙΣ ΒΡΑΣΜΟ 48test 398, ΥΛΙΚΟ LOWENSTEIN JENSEN AGAR 50test 72, ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ CO 2, ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΑΝΤΟΔΡ/ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ 300Τ/Μ 1245, ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ Α- ΝΤΙΔΡ/ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ 44 ΣΑΚΚΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΑΝΤΟΔΡ/ΡΙΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ, ΟΧΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ 45 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣTΥΛΕΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 46 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣTΥΛΕΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟΥ) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 200Τ/Μ 928,650 40Τ/Μ 166, Τ/Μ 230, Τ/Μ 511, WRIGHT ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ 15ml 13, WIDAL ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Ο ΚΑΙ Η 25ml 22, ROSE-BENGAL 700test 284, TEST ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΙΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 300test 269, TEST ΚΥΗΣΗΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 2.000test 959, MAYER ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ 260test 343, ΤΑΙΝΙΕΣ ΟΥΡΩΝ ΜΕ 10 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ test 5313,600 ΜΕΤΡΗΣΗΣ 54 ΑΝΤΙΟΡΟΙ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗ- 200test 4073,760 ΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ SEBIA HYDRASYS LS 55 ΑΝΤΙΟΡΟΙ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1500test 3997, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑ ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (ΠΛΑ- ΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, CONJUGATE, CONTROL, BUFFER) 57 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ -dsdna ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ (ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΑ, CONJUGATE, CONTROL) 3.120test 3.197, test 615,000 ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η πιθανή προϋπολογισθείσα δαπάνη των υπό προμήθεια ειδών που προϋπολογίσθηκε σύμφωνα με τις συì - βάσεις του υπ αριθ. Δ.25/2012 Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού και τις ισχύουσες τιμές του Παρατηρητηρίου της Ε.Π.Υ. ανέρχεται έως του ποσού των ,34 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 3 ο. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. 6

7 Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής : 3 ο χ. λ. ì Eθνικής οδού Σερρών-Δράμας. Τηλέφωνο : FAX : Πληροφορίες : Χαϊτόγλου Στέλλα ΑΡΘΡΟ 4 ο. ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρθρο 12, ΠΔ 118/2007) Η προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα υποβληθεί σε έναν κεντρικό Φάκελο Προσφοράς (ΦΠ), κλειστό, μέσα στον οποίο θα υπάρχουν τρεις (3) επίσης κλειστοί υποφάκελοι: (α) Υποφάκελος Α δικαιολογητικών συμμετοχής. (β) Υποφάκελος Β τεχνικής προσφοράς. (γ) Υποφάκελος Γ οικονομικής προσφοράς. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών επί του 3 ου χ.λ.μ εθνικής οδού Σερρών-Δράμας, ΤΚ 62100, Σέρρες, μέχρι την 19/05/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:00ì.ì. Τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να έχουν μονογραφή σε κάθε σελίδα και να είναι υπογεγραμμένα από το νόμιμο εκπρόσωπο του Προσφέροντος καθώς και να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας. Ο κυρίως Φάκελος Προσφοράς (ΦΠ) καθώς και οι Υποφάκελοι Α, Β, Γ θα αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα και θα φέρουν την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Π17 /2015 Για την προμήθεια είδους : Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Τετάρτη 20/05/2015 Προμηθευτής: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Επιτροπή του Διαγωνισμού έγκαιρα, οι οποίες θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού στους κατόχους τους. Με την υποβολή της προσφοράς του κάθε υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, παραιτείται από κάθε δικαίωμα προσβολής αυτών, καθώς και από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για την οποιαδήποτε απόφαση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, ιδίως σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης ή ματαίωσης του διαγωνισμού ή υπαναχώρησης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών ή για την κρίση της Επιτροπής, και εγγυάται ότι όλα τα μέρη του προϊόντος που προσφέρει είναι καινούργια και α- μεταχείριστα. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί, που πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας Διακηρύξεως. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας, ή για τμήμα αυτής. 7

8 ΑΡΘΡΟ 5 ο. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (άρθρο 4, παρ 2, ΠΔ 118/2007) Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και ανάρτηση: 1 Στον Ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2 Στα Εμπορικά Βιομηχανικά Επιμελητήρια: Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Στο Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών 3 Στην 4 Η Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης 4 Στο Δήμο Σερρών 5 Καταχωρήθηκε επίσης στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Νοσοκομείου Σερρών (www.hospser.gr) καθώς επίσης και στο ΚΗΜΔΗΣ ολόκληρο το σώμα της Διακηρύξεως. ΑΡΘΡΟ 6 ο. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Π.Δ. 118/07, άρθρο 15) Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007, άρθρο 15. ΑΡΘΡΟ 7 ο. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθ. 10, παρ 1γ, ΠΔ 118/2007) Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καθώς και οι πιθανές διευκρινήσεις επί της Διακηρύξεως, θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών (www.hospser.gr). Στην περίπτωση που τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις προκύψουν, θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των διευκρινήσεων -τροποποιήσεων θα γίνεται με βάση τον αριθμό της Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 8 ο. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 13, παρ. 1 και 3, Π.Δ. 118/07) Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για ενενήντα μέρες (90) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. ΑΡΘΡΟ 9 ο. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος προμηθευτής, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 10 ο. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 11, ΠΔ 118/2007)-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωì α συì ì ετοχής στο Διαγωνισì ό έχουν φυσικά ή νοì ικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισì οί, που δραστηριοποιούνται στο αντικείì ενο της υπό ανάθεση προμήθειας, που λειτουργούν νόì ιì α στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος ì έλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρω- 8

9 παϊκού Οικονοì ικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δηì οσίων Συì βάσεων του Παγκόσì ιου Οργανισì ού Εì πορίου. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισì ένη νοì ική ì ορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόì ενη ì ε την παρούσα προì ήθεια κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύì βασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισì ένη νοì ική ì ορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 1.Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στην ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίγραφα το ένα εκ των οποίων χαρακτηρίζεται πρωτότυπο. 2.Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ: Τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους : Α. Φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (άρθρο 6, παρ.1, ΠΔ 118/2007) που θα περιλαμβάνει: 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία πρέπει: 1.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, -δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, -δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου καταστάσεις, -είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, -είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ. 2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παρ. 2 του παρόντος, -δεν τελούν σε κάποια, από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κατάσταση. 1.3.Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση από τους Αναδόχους της έγκαιρης και προσήκουσας προσκόμισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.» (Ν.4250/ , άρθρο 3 «Απλούστευση διαδικασιών προμηθειών του Δημοσίου» ο οποίος τροποποιεί την περίπτωση ιβ του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 Α 150 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ») 2. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: -Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. -Ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. -Ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή Υπηρεσιών του Δημοσίου. -Ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους Διαγωνισμούς προμηθειών ή Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα. -Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακηρύξεως. -Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι Προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 9

10 -Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. -Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση της Διακηρύξεως. 3. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται: Ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεση προμήθειας. 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω εγγράφου ειδοποιήσεως. 5.Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συì ì ετέχουν στο Διαγωνισì ό ì ε αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). 6. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης της εταιρείας, ανάλογα με τη Νομική μορφή. Διευκρίνιση: Οι Υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και θα φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής δεν απαιτείται στον παρόντα διαγωνισμό. Β. Φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» α) σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και β) σε ηλεκτρονική μορφή CD (WORD ή EXCEL), το περιεχόμενο του οποίου θα είναι πιστό αντίγραφο της έντυπης προσφοράς. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης. Με την τεχνική προσφορά θα υποβάλλονται: 1. Πιστοποιητικά σήμανσης των προϊόντων CE, επί ποινή απόρριψης πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα. Στο πιστοποιητικό CE είναι απαραίτητο να αναγράφεται το μοντέλο και ο τύπος του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί. 2. Πιστοποιητικά ISO, επί ποινή απόρριψης, πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά ISO των οποίων η ισχύς έχει λήξει δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από Προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά 1 και 2 θα αφορούν μόνο τον κατασκευαστή τελικού προϊόντος. 3. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή απόρριψης της προσφοράς του, να δηλώσει στη προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία κατασκευάζεται το τελικό προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο ε- γκατάστασής της. 4.Εμπορικά φυλλάδια πρωτότυπα (PROSPECTUS), τεχνικά φυλλάδια, ή άλλα έγγραφα του κατασκευαστή από το περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να προκύπτει σαφώς η συμμόρφωση των προσφερομένων ειδών, στις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα στα Prospectus, πρέπει να κατατίθεται επιβεβαιωτική επιστολή από τον οίκο κατασκευής του είδους και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. 5. Κατάλογο, στον οποίο να αναφέρονται οι κυριότερες παραδόσεις των τριών (3) τελευταίων ετών, με μνεία για κάθε παράδοση: του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης, του ποσού παράδοσης. 6.Φύλλο συμμόρφωσης τεκμηρίωσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, επί ποινή απόρριψης, μαζί με την προσφορά να υποβάλει και ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.Αυτό είναι φύλλο συσχετίσεως της προσφοράς με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος Διαγωνισμού. Στο φύλλο αυτό θα αναφέρο- 10

11 νται με λεπτομέρεια όλες οι υπάρχουσες συμφωνίες ή αποκλίσεις των τεχνικών προδιαγραφών του μηχανήματος. Ο Προμηθευτής θα πρέπει να απαντά στην περιγραφή παράγραφο προς παράγραφο και οι παραπομπές να είναι σε πρωτότυπα φυλλάδια, εσώκλειστα prospectus, manual του κατασκευαστικού οίκου προς απόδειξη των ισχυριζόμενων. Εάν η προσφορά έχει αποκλίσεις από τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα αναφέρονται αναλυτικά οι αποκλίσεις αυτές. Σημειώνεται ότι επί ποινή απόρριψης, στο φάκελο αυτό δεν μπορεί να περιλαμβάνονται οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Γ. Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» α) Σε έντυπη μορφή σε δύο αντίτυπα ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κάθε σελίδα και β) σε ηλεκτρονική μορφή CD (WORD ή EXCEL) το περιεχόμενο του οποίου θα είναι πιστό αντίγραφο της έντυπης προσφοράς. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής επιφέρει ποινή απόρριψης. 1. Η τιμή της προσφοράς κάθε είδους, θα δίδεται σε Ευρώ, θα είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών (εάν εντάσσεται να δίνεται ο κωδικός και η τιμή του Παρατηρητηρίου, άλλως να δηλώνεται ότι δεν εντάσσεται το αντίστοιχο είδος στο Παρατηρητήριο τιμών) και θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς, κράτηση 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ / Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011. Ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται στη συνολική τιμολογιακή αξία. 2. Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε είδος. Προϊόν το οποίο αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή α- ναφέρεται χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 3. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα είδους, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι Διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 7. Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η συνολική τιμή προσφοράς για την υλοποίηση της προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α. 8. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. 9.Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τις τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών όπως αυτές είναι καταγραμμένες κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των οικονομικών προσφορών σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα είδη της προσφοράς στο Παρατηρητήριο τιμών, αυτό το δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση. Τιμές που θα υπερβαίνουν το παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ, θα απορρίπτονται ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι πάσης φύσεως Υπεύθυνες Δηλώσεις καθώς και η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά που θα κατατεθούν θα είναι ενυπόγραφες. Σε διαφορετική περίπτωση θεωρούνται άκυρες. 2.Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση ο- πωσδήποτε με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον Προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 11

12 3.Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. 4. Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών και υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης. 5. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 8.Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους της διακήρυξης. 9.Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, καταρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να ε- γκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Προμηθευτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟ- ΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, παρουσία των Συμμετεχόντων εταιρειών ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την 20/05/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα μ. μ. από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Η διαδικασία αποσφράγισης/αξιολόγησης των προσφορών των συμμετασχόντων θα γίνει σε ένα στάδιο. Αποσφραγίζονται οι κεντρικοί φάκελοι των προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού όλοι οι υποφάκελοι που υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακηρύξεως. Αρχικά, ελέγχονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Στη συνέχεια ελέγχονται και μονογράφονται οι υποφάκελοι των τεχνικών προσφορών, γίνεται η τεχνική αξιολόγηση, απ όπου προκύπτει ποιες προσφορές πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού και περνούν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης. Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που απορρίπτονται στην τεχνική αξιολόγηση, επιστρέφονται στους κατόχους τους μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας. H Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφει, σφραγίζει και το οποίο με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το Διαγωνισμό, υποβάλλεται στο Δ.Σ του Νοσοκομείου. Το πόρισμα της απόφασης κατακύρωσης του πρακτικού από το Δ.Σ του Νοσοκομείου κοινοποιείται σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού συμμετοχής της παρούσας Διακηρύξεως. 12

13 2. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συì - μετοχής στο Διαγωνισμό. 3. Προσφορά με χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο. 4. Προσφορά που ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος προσφοράς. 5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 6. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της Διακηρύξεως 7. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 8. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 9. Για οποιοδήποτε άλλο τυχόν λόγο, που απορρέει από την παρούσα Διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 12 ο. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άρθρο 23 ο του ΠΔ 118/2007) Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίου Επιτροπής. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από την Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 ο του ΠΔ 118/2007. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στον Προμηθευτή, η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύμβαση) που ακολουθεί, έχει μόνον αποδεικτικό χαρακτήρα. ΑΡΘΡΟ 13 ο.χρονοσ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ (άρθρο 21, ΠΔ 118/2007) Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών και του Προμηθευτού. Ο Προμηθευτής υποχρεούται, να προσέλθει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, Διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η ισχύς της συì βάσεως θα είναι διάρκειας εννέα (9) μηνών με έναρξη σύμβασης από την ημερομηνία υπογραφής της. Το Νοσοκοì είο διατηρεί το δικαίωì α, ανάλογα ì ε τις ανάγκες του, να προì ηθευτεί κατά την διάρκεια ισχύος της σύì βασης, ì έρος της υπό προì ήθεια ποσότητας ì έχρι 50% των ανωτέρω ειδών. Η σύì βαση ì πορεί να λυθεί αυτοδίκαια σε οποιαδήποτε χρονική στιγì ή της συì βατικής διάρκειας, ή της νόì ιì ης παράτασης αυτής, εφόσον για τα συì βατικά είδη υπογραφεί σύì βαση μετά την ολοκλήρωση του Διεθνούς ενιαίου Διαγωνισμού από κεντρικό φορέα (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υ.Πε.). κατ εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3580/2007, Ν. 2286/ /2001 ή άλλου σχετικού νομοθετήματος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα αφορά και το Νοσοκομείο Σερρών. Στην περίπτωση αυτή, της λύσης της παρούσης σύì βασης, ουδεì ία ευθύνη έχει το Νοσοκοì είο έναντι του χορηγητή για τη ì η εκπλήρωση της σύì βασης. Στην περίπτωση που ο ανακηρυχθείς Προμηθευτής δεν προσέλθει αδικαιολογήτως, να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίσθηκε στην ανακοίνωση -έγγραφο, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 14 ο. ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΥΤΟΥ (άρθρου 32, ΠΔ 118/2007) Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, κατά την οποία ο Προμηθευτής καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, πέραν των χρονικών περιθωρίων, ή εάν ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε. Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον Ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά. 13

14 ΑΡΘΡΟ 15 ο.εγγυηση ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Στον προì ηθευτή που έγινε κατακύρωση ή ανάθεση της σύì βασης, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ο προì ηθευτής υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ηì ερών από την ηì εροì ηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύì βασης, προσκοì ίζοντας έγγραφα νοì ιì οποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύì βαση και Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύì βασης (που επιστρέφεται ì ετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προì ηθειών που αναφέρονται στη σύì βαση και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συì βαλλόì ενους) το ύ- ψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συì βατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Η ηì εροì ηνία λήξης της ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύì βασης καθορίζεται στους δύο (2) επιπλέον ì ήνες ì ετά τη λήξη της σύì βασης. ΑΡΘΡΟ 16 ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές. 2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Η σύμβαση μπορεί να προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται με ένα ή περισσότερους από τους τρόπους που περιγράφονται εδώ: α. Με μακροσκοπική εξέταση. β. Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). γ. Με πρακτική δοκιμασία. δ. Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση της επιτροπής παραλαβής, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Τυχόν έξοδα μεταφοράς κατά της ως άνω διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή. 3. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ε- λέγχου. Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκοπική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, ε- κτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων. Εάν, λόγω της φύσης του είδους, όλοι οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την επιτροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει το υλικό, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει τούτο από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα παραπάνω δείγματα λαμβάνονται και αποστέλλονται προς έλεγχο, στην περίπτωση που με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού εγκρίθηκε η μακροσκοπική παραλαβή υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν κατά το μακροσκοπικό έλεγχο. Στην περίπτωση αυτή το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) συντάσσεται μετά τα αποτελέσματα του ελέγχου των δειγμάτων. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/07, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή υλικού για το οποίο η επιτροπή παραλαβής 14

15 εξέδωσε οριστικό πρωτόκολλο απόρριψης, στο οποίο αναφέρει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, με έκπτωση. 5. Σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής παραπέμπονται για επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που α- πορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα παρά τις αποκλίσεις που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο ή τους άλλους ελέγχους που διενέργησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. Η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει, σε όλους τους προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει εκτός από τον μακροσκοπικό έλεγχο και άλλους ελέγχους, η επιτροπή, εάν το υλικό κρίνεται απ αυτήν παραληπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, λαμβάνει και αποστέλλει, προς διενέργεια των περαιτέρω ελέγχων, τα προβλεπόμενα δείγματα και αντιδείγματα. Στην περίπτωση που το υλικό κρίνεται από την επιτροπή παραλαβής απορριπτέο με βάση τον μακροσκοπικό έλεγχο, δεν προβαίνει σε δειγματοληψία και στους τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενους ελέγχους. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 του Π.Δ. 118/07, εφόσον κριθεί από το αρμόδιο όργανο ότι οι παρεκκλίσεις αυτές του υλικού δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή του υλικού που απορρίφθηκε από την επιτροπή παραλαβής, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Ύστερα από την απόφαση αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή του υλικού και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και εκπίπτονται από το λαβείν του Προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου. 6. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους Προμηθευτές. 7. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να παραπέμπεται δειγματοληπτικά για επανεξέταση υ- λικό σε επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο και για τον Προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή εκμετάλλευση μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. ΑΡΘΡΟ 17 ο. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει στις αποθήκες μόνο του Νοσοκομείου με ευθύνη και έξοδα δικά του, τα είδη που θα του δοθούν με έγγραφη παραγγελία, στις αντίστοιχες ποσότητες που θα παραγγελθούν και μέσα σε δυο (2) εργάσιμες ημέρες μετά από κάθε παραγγελία, Ο χρόνος παράδοσης μπορεί, με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, να παραταθεί μέχρι το ½ του ανωτέρω χρονικού διαστήì ατος, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προμηθευτού, που θα υποβληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δυο (2) ημερών, και εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος που την δικαιολογεί. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Προμηθευτής υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά, που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Τα παραδιδόμενα είδη συνοδεύονται απαραίτητα από δελτία αποστολής ή τιμολόγια-δελτία αποστολής, αναγράφοντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τον κωδικό αριθμό της Συμβάσεως, τους κωδικούς α- ριθμούς των ειδών του Γραφείου Προμηθειών, την ποσότητα και την τιμή αυτών. 15

16 Τα προϊόντα που θα παραδίδονται θα πρέπει να φέρουν την σήμανση CE και είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, διαφορετικά η Σύμβαση δε θα ισχύει και η προμήθεια των προϊόντων θα γίνει από τον ε- πόμενο μειοδότη, με χρέωση της διαφοράς τιμής στον αρχικό μειοδότη που δεν πληροί τους όρους. Για τα αποστειρωμένα είδη μιας χρήσης ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει, σε κάθε παράδοση τέτοιων ειδών, πιστοποιητικό αποστείρωσης, αναφέροντας την ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το Νοσοκομείο για την ακριβή ημερομηνία παράδοσης των υ- λικών τουλάχιστον 24 ώρες πριν. ΑΡΘΡΟ 18 ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή υπαλλήλων που διορίζει η Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία αφού ελέγξει την ποιότητα, ποσότητα και λοιπά στοιχεία αυτών, θα συντάξει τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής. Σε περίπτωση απόρριψης είδους, από την Επιτροπή, εάν μεν η απόρριψη είναι ομόφωνη, ο Προμηθευτής δε δικαιούται να ζητήσει την γνώμη τρίτου, εάν δε το είδος απορριφθεί κατά πλειοψηφία, για την διαφωνία επιλαμβάνεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου και η δεδομένη λύση είναι οριστική. Τα απορριφθέντα είδη, ο Προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει μέσα στην τασσόμενη, από την Επιτροπή, προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από πέντε (5) ημέρες από την απόρριψη. Εάν ο Προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών, που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος. Η παραλαβή των απορριφθέντων ειδών γίνεται με φροντίδα και δαπάνες του Προμηθευτή. Το Νοσοκομείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν, από οποιαδήποτε αιτία, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή φθορά αυτών σε περίπτωση μη έγκαιρης παραλαβής τους. Για απορρίψεις ειδών, η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό, όπου αναφέρονται οι παρεκκλίσεις αυτών από τους όρους της Συμβάσεως. Επί του πρακτικού ο Προμηθευτής ή ο Αντιπρόσωπος αυτού μπορεί, να σημειώσει τις τυχόν υπάρχουσες αντιρρήσεις του και η Επιτροπή τις αντιπαρατηρήσεις της. Τα πρακτικά απόρριψης υπογράφονται από την Επιτροπή και τον Προμηθευτής ή τον Αντιπρόσωπό του. Άρνηση δε αυτών να υπογράψουν σημειώνεται από την Επιτροπή σε αυτά. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά την σχετική αναφορά του Δ/ντή του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη. Επί χημικής εξέτασης ή πραγματογνωμοσύνης που δεν επιβεβαιώνει την καλή ποιότητα του είδους, ο Προμηθευτής υποχρεούται, όπως εντός πέντε (5) ημερών από της λήψης της ανακοίνωσης, να αντικαταστήσει την υπόλοιπη ποσότητα που απομένει στην αποθήκη, διαφορετικά θεωρείται εκπρόθεσμος ε- κτέλεσης παραγγελίας, ενώ το Νοσοκομείο δε φέρει ευθύνη, για τυχόν καταστροφή μερικής ή ολικής του είδους από οποιαδήποτε αιτία αν δεν αντικατασταθεί εγκαίρως. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει κατά την πρώτη παράδοση, μαζί με τα είδη (αντιδραστήρια και διάφορα αναλώσιμα) και τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας των αντίστοιχων ειδών, στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 19 ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (άρθρου 35, ΠΔ 118/2007) Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευομένων ειδών θα γίνεται για το 100 % της αξίας, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013», Υποπαράγραφος Ζ.14 ΚΑΤΑΡΓΟΥ- ΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12, παρ.4 και άρθρο 13) της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» και βάση των νομίμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα Νομοθεσία για την εξό- 16

17 φληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.). Όλοι οι Προμηθευτές που θα αναδειχθούν υποχρεούνται να αναγράφουν στα τιμολόγιά τους, τον αριθμό διακήρυξης του Διαγωνισμού, τον αριθμό της υπογραφείσας σύμβασης, τους κωδικούς αριθμούς του Προμηθευτού και του Νοσοκομείου για κάθε είδος. Η μη αναγραφή τους θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μη παραλαβή των υλικών. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή του είδους, όπως αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ ( ), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται : α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του Προμηθευτού, που αφορούν την εκτέλεση της Συμβάσεως, καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτού (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον Προμηθευτή. Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι παρακάτω νόμιμες κρατήσεις : ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (άρθρο 3 του Ν.3580/07 ) :2% ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94): 4% ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ(Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3) 0,10%, επί της αξίας της αρχικής εκτός ΦΠΑ. Τα αναγκαία δικαιολογητικά πληρωμής ανά μήνα που πρέπει να προσκομίσει ο Προμηθευτής είναι: (i) πρακτικό ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εργασιών έκαστου μηνός. (ii) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. (iii) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για εργασίες δεδουλευμένες προηγούμενου μήνα. ΑΡΘΡΟ 20 ο. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή κάποιες εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών. ΑΡΘΡΟ 21 ο. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ (άρθρου 37, ΠΔ 118/2007) Τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Προμηθευτή όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. ΑΡΘΡΟ 22 ο. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Συμβάσεως ή εξ' αφορμής της, το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και ο Προ- 17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Π.47/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Σέρρες 05-02-2015 Tμήμα: Προμηθειών Αρ. Πρ. 1528 Πληρ.: Χαϊτόγλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 14/06/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1178/1086F ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/4564 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002872879 2015-06-25

15PROC002872879 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α Α: Λαµία, 02-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Πρωτ.:Β/11481 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Τµήµα : Προµηθειών ΠΡΟΣ Ταχ. /νση : Παπασιοπούλου Τέρµα Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΑΔΑ: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ ΑΔΑ: «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ DEVELOPMEN ΡΟΔΟΣ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2015.07.08 12:17:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 02-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 03-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 02-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 03-09-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/15479 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ» Για την προμήθεια του είδους :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 21/2014 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ» Για την προμήθεια του είδους : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ:6ΞΛΧ4690ΒΜ-6ΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 31 /07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/ 18351 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα