ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ"

Transcript

1 Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή προϊόντος Τύπος Προϊόντος Άλλα μέσα αναγνώρισης SP2499 Υγρό. 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήσεις σε επιχρίσματα - Σκληρυντικό. Αναγνωρισμένες χρήσεις 1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας Valspar b.v. Zuiveringweg PE Lelystad The Netherlands tel +31 (0) fax +31 (0) Διεύθυνση του ατό μου που είναι υπεύθυνο για το παρόν φύλλων δεδομένων ασφάλειας ( SDS) Εθνικό σημείο επαφής GPS Automotive Lelystad tel +31 (0) fax +31 (0) Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης Εθνικό συμβουλευτικό όργανο/κέντρο Δηλητηριάσεων Αριθμός τηλεφώνου Προμηθευτής Αριθμός τηλεφώνου Call +31 (0) National Poisoning Information Center - Bilthoven (Only for the purpose of informing medical personnel in cases of acute intoxications) Call +31 (0) (during daytime) Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 1/22

2 ΤΜΗΜΑ 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας 2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος Ορισμός προϊόντος Ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [CLP/GHS] Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 and H336 (Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού και Ναρκωτική επίδραση) Aquatic Chronic 3, H412 Το προϊόν είναι ταξινομημένο ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε. Το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ και τις τροποποιήσεις της. Ταξινόμηση R10 Xn; R20 Xi; R37 R42/43, R66 R52/53 Φυσικοί/χημικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι για την ανθρώ πινη υγεία Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Μίγμα Ταξινόμηση σύμφωνα με την Οδηγία 1999/45/ΕΚ [DPD] Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται. Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. Μπορεί να προκαλ έσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Παρατεταμένη έ κθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R και των δηλώσεων Η που γίνονται παραπάνω. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες στην υγεία και τα συμπτώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Στοιχεία επισήμανσης Εικονογράμματα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη Δηλώσεις επικινδυνότητας Δηλώσεις προφύλαξης Πρόληψη Απόκριση Αποθήκευση Διάθεση Προσοχή Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Να φοράτε μέσα προστασίας για τα μάτια ή το πρ όσωπο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και ά λλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός, εξαερισμού, φωτιστικός και χειρισμού υλικών εξοπλισμός. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφή στε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρού χα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό ή στο ντους. Να διατηρείται δροσερό. Διάθεση του περιεχομένου και περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 2/22

3 ΤΜΗΜΑ 2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας Επικίνδυνα συστατικά Συμπληρωματικά στοιχεία επισήμανσης Παράρτημα XVII Περιορισμοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων Ειδικές απαιτήσεις συσκευασίας Περιέκτες που πρέπει να φέρουν πώμα ασφαλείας για παιδιά Προειδοποίηση κινδύνου για την αφή Hexamethylene diisocyanate, oligomers οξικός n-βουτυλεστέρας 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers διλαυρικός διβουτυλοκασσϊτερος Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις. Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. 2.3 Άλλοι κίνδυνοι Άλλοι κίνδυνοι που δεν έ χουν ως αποτέλεσμα ταξιν όμηση Καμία γνωστή. ΤΜΗΜΑ 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 3.2 Μείγματα Μίγμα Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Aliphatic polyisocyanate. οξικός n-βουτυλεστέρα ς Αλειφατικός ισοκυανικ ός εστέρας 2 διαλύτης νάφθα ( πετρελαϊου), ελαφρά αρωματική Αναγνωριστικοί κωδικοί Ταξινόμηση w% 67/548/ΕΟΚ Κανονισμός (EΚ) Αρ. Τύπος 1272/2008 [CLP] REACH # >=50 - Xn; R20 Acute Tox. 4, H332 [1] <75 ΕΚ Xi; R37 Skin Sens. 1, H317 CAS R42/43 STOT SE 3, H335 ( Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού) REACH # >=25 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [1] <35 ΕΚ R66, R67 STOT SE 3, H336 ( Ναρκωτική επίδραση) CAS Ευρετήριο REACH # >=5 - Xi; R37 Skin Sens. 1, H317 [1] <10 ΕΚ R42/43 STOT SE 3, H335 ( Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού) CAS REACH # >=1 - R10 Flam. Liq. 3, H226 [1] <2.5 ΕΚ Xn; R65 STOT SE 3, H335 and H336 (Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού και Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 3/22

4 ΤΜΗΜΑ 3 Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά διλαυρικός διβουτυλοκασσϊτερος Ναρκωτική επίδραση) CAS Xi; R37 Asp. Tox. 1, H304 Ευρετήριο R66, R67 Aquatic Chronic 2, H411 4 N; R51/53 ΕΚ <0.25 Repr. Cat. 1; R60, R61 Skin Corr. 1C, H314 [1] CAS T; R48/25 Eye Dam. 1, H318 C; R34 Skin Sens. 1, H317 R43 Muta. 2, H341 (στοματικ ό) N; R50/53 Repr. 1B, H360FD ( Γονιμότητα και Έμβρυο) (στοματικό) STOT SE 1, H370 ( στοματικό) STOT RE 1, H372 ( στοματικό) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Βλέπε ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των φράσεων R που ανακοινώνονται ανωτέρω. Βλ. Ενότητα 16 για το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η που γί νονται παραπάνω. Δεν υπάρχουν καθόλου πρόσθετα συστατικά τα οποία, από όσο γνωρίζει ο προμηθευτής και αναφορικά με τις συγκεντρ ώσεις που ισχύουν, είναι ταξινομημένα ως επικίνδυνα για την υγεία ή το περιβάλλον, είναι PBT, vpvbs ή ουσίες που προκαλούν ισοδύναμη ανησυχία ή στα οποία έχει εκχωρηθεί όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας και συνεπώς απαιτούν αναφορά σε αυτή την ενότητα. Τύπος [1] Ουσία ταξινομημένη με κίνδυνο για την υγεία ή το περιβάλλον [2] Ουσία με όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας [3] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για ΑΒΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ [4] Η ουσία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για αααβ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1907/2006, Παράρτημα ΧΙΙΙ [5] Ουσία που προκαλεί ισοδύναμη ανησυχία Το/Τα όριο/όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας, εάν είναι διαθέσιμο/διαθέσιμα, παρατίθεται/παρατίθενται στην ενό τητα 8. ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Γενικά Επαφή με τα μάτια Επαφή με το δέρμα Αν έχετε αμφιβολίες ή αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη δί νετε ποτέ σε ένα άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του οτιδήποτε από το στόμα. Αν το άτομο είναι αναίσθητο, τοποθετήστε το πλαγιασμένο στο πλευρό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Ελέγξτε εάν φορά φακούς επαφής και αφαιρέστε τους. Ξεπλύντε αμέσως τα μάτια με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά, κρατώντας τα βλέφαρα ανοικτά. Αναζητ ήστε άμεση ιατρική φροντίδα. Μεταφερθείτε σε ανοιχτό χώρο με καθαρό αέρα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. Εάν δεν αναπνέει, η αναπνοή είναι ακανόνιστη ή εάν παρουσιαστεί αναπνευστική παύση, παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό. Αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και υποδήματα. Πλύνετε το δέρμα πολύ καλά με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιήστε αναγνωρισμένο καθαριστικό δέρματος. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 4/22

5 ΤΜΗΜΑ 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών Κατάποση Προστασία των ατόμων που παρέχουν πρώτες βο ήθειες Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχεί ο ή την ετικέτα. Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ανάπαυση. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια που να εμπεριέχει (το στοιχείο του) προσωπικού κινδύνου ή χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση. Εάν υπάρχει υποψία ότι οι αναθυμιάσεις υπάρχουν ακόμα, το άτομο που επιχειρεί τη διάσωση πρέπει να φορ ά κατάλληλη μάσκα ή αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή. Ενδεχομένως η ανάνηψη με τεχνητή αναπνοή να είναι επικίνδυνη για το άτομο που την επιχειρεί. Πλύνετε σχολαστικά τα μολυσμένα ενδύματα με άφθονο νερό πριν τα αφαιρέσετε ή φορέστε γ άντια. 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες Δεν διατίθενται δεδομένα για το ίδιο το μίγμα. Το μίγμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο της Οδηγία ς 1999/45/ΕΚ για επικίνδυνα παρασκευάσματα και έχει ταξινομηθεί ανάλογα ως προς τους τοξικολογικούς κίνδυνους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα Κεφάλαια 2 και 3. Η έκθεση σε συμπύκνωση ατμών των διαλυτών που περιέχονται στο προϊόν πέραν του καθορισμένου ορίου επαγγελματικής έκθεσης μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στην υγεία προκαλώντας ερεθισμό των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες στους νεφρούς, το ήπαρ και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα και σημεία περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, μυική αδυναμία, καρηβαρία και σε ακραίες περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν μερικές από τις προαναφερθείσες βλάβες αν απορροφηθούν από το δέρμα. Αν πιτσιλιστεί υγρό στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αναστρέψιμη βλάβη. Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το μίγμα μπορεί να προκαλέσει αφαίρεση φυσικού λίπους από το δέρμα, με αποτέλεσμα μη αλλεργική δερματίτιδα από επαφή και απορρόφηση μέσω του δέρματος. Αυτό λαμβάνει υπόψη, ό που είναι γνωστό, καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις και επίσης χρόνιες επιδράσεις στοιχείων από βραχυπρό θεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση μέσω από του στόματος έκθεσης, εισπνοής και δερματικής έκθεσης και επαφής με τα μάτια. Βάσει των ιδιοτήτων των ισοκυανικών ενώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τοξικολογικά δεδομένα σε παρόμοια μίγματα, το μίγμα αυτό μπορεί να προκαλέσει οξύ ερεθισμό ή/και ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, οδηγώντας σε ασθματική πάθηση, συριγμό και σφίξιμο του στήθους. Άτομα με ευαισθησία μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα ά σθματος όταν εκτεθούν σε ατμοσφαιρικές συμπυκνώσεις αρκετά κάτω από το όριο επαγγελματικής έκθεσης. Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αναπνευστική βλάβη. Η επανειλημμένη ή η παρατεταμένη επαφή με ερεθιστικά ενδέχεται να προκαλέσει δερματίτιδα. Περιέχει Hexamethylene diisocyanate, oligomers, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, διλαυρικός διβουτυλοκασσϊτερος. Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Σημειώσεις για τον Ιατρό Ειδικές θεραπείες Σε περίπτωση εισπνοής προϊόντων αποσύνθεσης σε πυρκαγιά, τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. Το εκτεθειμένο άτομο πιθανόν να πρέπει να κρατηθεί υπ ό ιατρική παρακολούθηση για 48 ώρες. Δεν απαιτείται ειδική θεραπεία. Βλέπε Τοξικολογικά Στοιχεία (ενότητα 11) ΤΜΗΜΑ 5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 5.1 Πυροσβεστικά μέσα Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα Συνιστάται αλκοολάντοχος αφρός, CO₂, σκόνες, ψεκασμός/ομίχλη νερού. Μη χρησιμοποιείτε υδατοπίδακα. 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 5/22

6 ΤΜΗΜΑ 5 Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς Κίνδυνοι από την ουσία ή το μείγμα Επικίνδυνα προϊόντα θερμικής αποσύνθεσης Η φωτιά παράγει πυκνό, μαύρο καπνό. Η έκθεση σε προϊόντα διάσπασης μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία. Μεταξύ των προϊόντων αποσύνθεσης ενδέχεται να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα υλικά μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, καπνός, οξείδια του αζώτου, κυανίδιο του υδρογόνου, μονομερικά ισοκυανικά. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες Ειδικές προστατευτικές ενέ ργειες για πυροσβέστες Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες Ψύξτε με νερό κλειστά δοχεία που εκτίθενται σε πυρκαγιά. Μην εκλύετε την απορροή από την πυρκαγιά σε αποχετεύσεις ή υδάτινα ρεύματα. Μπορεί να απαιτηθεί χρήση κατάλληλης αναπνευστικής συσκευής. ΤΜΗΜΑ 6 Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης Για προσωπικό μη έκτακτη ς ανάγκης Για άτομα που προσφέ ρουν πρώτες βοήθειες Απομακρύνετε εστίες ανάφλεξης και αερίζετε την περιοχή. Αποφύγετε την εισπνοή ατμών ή ομίχλης. Ανατρέξτε στα μέτρα προστασίας που αναφέρονται στις παραγρά φους 7 και 8. Εάν απαιτείται ειδικευμένος ρουχισμός για την αντιμετώπιση των εκχύσεων, προσέ ξτε τις πληροφορίες στην Ενότητα 8 σχετικά με τα κατάλληλα και τα ακατάλληλα υλικ ά. Βλέπε επίσης τις πληροφορίες για «Για προσωπικό μη επείγουσας περίπτωσης». 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς. Αν το προϊόν μολύνει λίμνες, ποταμούς ή υπονόμους, ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους τοπικο ύς κανονισμούς. 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό Περιορίστε και συλλέξτε την έκχυση με μη καύσιμα απορροφητικά υλικά όπως π.χ. ά μμο, γη, βερμικουλίτη ή γη διατόμων, και τοποθετήστε σε δοχείο απορριμμάτων σύ μφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. Παράγραφο 13). Τοποθετήστε σε κατά λληλο δοχείο. Καθαρίστε αμέσως τη μολυσμένη περιοχή με κατάλληλο απολυμαντικ ό. Ένα (εύφλεκτο) πιθανό απολυμαντικό, αποτελείται από τα εξής συστατικά (κατ' ό γκο) νερό (45 μέρη), αιθανόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη (50 μέρη) και συμπυκνωμέ νο (d 0,880) διάλυμα αμμωνίας (5 μέρη). Ένα μη εύφλεκτο εναλλακτικό απολυμαντικ ό είναι ανθρακικό νάτριο (5 μέρη) και νερό (95 μέρη). Προσθέστε το ίδιο απολυμαντικ ό στα υπολείμματα και αφήστε το να δράσει για αρκετές ημέρες έως ότου παύσουν να λαμβάνουν χώρα αντιδράσεις μέσα στο ανοιχτό δοχείο. Αφού η διαδικασία φτάσει σε αυτό το στάδιο, κλείστε το δοχείο και διαθέστε (εξαλείψτε) το σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς (βλ. ενότητα 13). 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμή ματα ΤΜΗΜΑ 7 Χειρισμός και αποθήκευση Βλέπε Ενότητα 1 για στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης. Βλέπε Ενότητα 8 για πληροφορίες σχετικά με κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Βλέπε Ενότητα 13 για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό αποβλήτων. Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. Άτομα με ιστορικό άσθματος, αλλεργιών ή χρόνιας ή υποτροπιάζουσας νόσου του αναπνευστικού συστήματο ς δεν πρέπει να απασχολούνται σε καμία διεργασία στην οποία χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Πρέπει να διεξάγεται εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας σε τακτική βάση στα άτομα που ψεκάζουν με αυτό το μίγμα. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 6/22

7 ΤΜΗΜΑ 7 Χειρισμός και αποθήκευση 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό Εμποδίστε τη δημιουργία εύφλεκτων ή εκρηκτικών συμπυκνώσεων ατμού στον αέρα και αποφύγετε συγκέντρωση ατμού μεγαλύτερη από τα όρια επαγγελματικής έκθεση ς. Επιπλέον, το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχουν πηγές φωτισμού χωρίς κάλυμμα και πηγές ανάφλεξης. Προστατεύετε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό σύμφωνα με το κατάλληλο πρότυπο. Το μίγμα μπορεί να φορτιστεί ηλεκτροστατικά Πάντα να χρησιμοποιείτε καλώδια γεί ωσης όταν μεταφέρετε έναν περιέκτη σε έναν άλλον. Οι χειριστές πρέπει να φορούν αντιστατικά υποδήματα και ενδύματα και τα δάπεδα πρέπει να είναι αγώγιμου τύπου. Χρειάζεται προσοχή όταν ξανανοίγετε μερικώς χρησιμοποιημένα δοχεία. Λάβετε προφυλάξεις ώστε να ελαχιστοποιήσετε την έκθεση στην ατμοσφαιρική υγρασία ή στο νερό θα σχηματιστεί CO₂, που μέσα σε κλειστά δοχεία μπορεί να δημιουργήσει πίεση. Φυλάσσετε μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εργαλεία που προκαλούν σπινθηρισμό. Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης, σωματιδίων, εκνεφωμάτων ή νέφους που προκύπτει από την εφαρμογή αυτού του μί γματος. Αποφεύγετε την εισπνοή σκόνης που δημιουργείται κατά τη διάρκεια εργασι ών λείανσης. Η κατανάλωση φαγητού και ποτών και το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύονται σε χώ ρους χειρισμού, αποθήκευσης και επεξεργασίας του υλικού αυτού. Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (βλέπε Ενότητα 8). Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πίεση για να αδειάσετε το δοχείο. Το δοχείο δεν είναι δοχείο πίεσης. Διατηρείτε πάντα το προϊόν μέσα σε δοχεία κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με το αρχικό δοχείο. Συμμορφωθείτε με τη νομοθεσία περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς. Πληροφορίες σχετικά με προστασία από πυρκαγιά και έκρηξη Οι ατμοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα και μπορεί να εξαπλωθούν κατά μήκος των δαπέδων. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Όταν οι χειριστές, είτε ψεκάζοντας είτε όχι, είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται μέσα στον θάλαμο ψεκασμού, ο εξαερισμός σε όλες τις περιπτώσεις είναι απίθανο να είναι επαρκής για τον έλεγχο των σωματιδίων και των ατμών του διαλύτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο χειριστής θα πρέπει να χρησιμοποιεί αναπνευστήρα πεπιεσμένου αέ ρα κατά τη διάρκεια του ψεκασμού και μέχρις ότου η συγκέντρωση των σωματιδίων και των ατμών διαλύτη πέσει κάτω από τα όρια έκθεσης. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων Αποθηκεύστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Σημειώσεις για κοινή φύλαξη Φυλάσσετε μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκάλια, ισχυρά οξέα. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες φύλαξης Διαβάστε τις προφυλάξεις που αναγράφονται στην ετικέτα. Αποθηκεύετε σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο χώ ρο. Φυλάσσετε μακριά από τη θερμότητα και το άμεσο ηλιακό φως. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο. Φυλάσσετε μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα. Εμποδίστε την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημέ να άτομα. Κλείνετε ερμητικά και πολύ προσεκτικά τα δοχεία που έχουν ανοιχτεί και διατηρείτε τα σε όρθια θέση για να αποτραπεί διαρροή. Οδηγία Seveso II - Αναφορά κατωφλίων (σε τόνους) Κριτήρια κινδύνου Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 7/22

8 ΤΜΗΜΑ 7 Χειρισμός και αποθήκευση Κατηγορία Κατώφλιο ειδοποίηση ς και MAPP P5c Εύφλεκτα υγρά 2 και 3 που δεν εμπίπτουν στα P5a ή P b C6 Εύφλεκτο (R10) Κατώφλιο αναφοράς ασφάλειας 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Συστάσεις Ειδικές λύσεις για το βιομηχανικό τομέα ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης. 8.1 Παράμετροι ελέγχου Όρια έκθεσης στους χώρους εργασίας Δεν είναι γνωστή καμία τιμή έκθεσης ορίου. Συνιστώμενες διαδικασίες παρακολούθησης DNEL/DMEL Aliphatic polyisocyanate. DNEL Βραχυχρόνια DNEL Μακροχρόνια οξικός n-βουτυλεστέρας DNEL Βραχυχρόνια DNEL Βραχυχρόνια DNEL Μακροχρόνια DNEL Μακροχρόνια DNEL Βραχυχρόνια DNEL Βραχυχρόνια DNEL Μακροχρόνια DNEL Μακροχρόνια Αν αυτό το προϊόν περιέχει συστατικά για τα οποία έχουν οριστεί όρια έκθεσης, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των ατόμων, η παρακολού θηση της ατμόσφαιρας στο χώρο εργασίας ή η βιολογική παρακολούθηση ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος αερισμού του χώρου ή άλλα μέ τρα ελέγχου ή/και η αναγκαιότητα για χρήση προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού. Πρέπει να γίνεται αναφορά σε πρότυπα παρακολούθησης, όπως τα ακ όλουθα Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 689 (Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας Καθοδή γηση για την αξιολόγηση της έκθεσης μέσω εισπνοής σε χημικά μέσα για σύγκριση με τιμές ορίων και στρατηγική μέτρησης) Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN (Ατμό σφαιρες στο χώρο εργασίας Οδηγία για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικά και βιολογικά μέσα) Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 482 (Ατμόσφαιρες στο χώρο εργασίας Γενικές απαιτήσεις για την απόδοση των διαδικασιών για τη μέτρηση των χημικών μέσων) Επίσης θα απαιτηθεί αναφορά σε εθνικά έγγραφα καθοδήγησης για μεθόδους σχετικά με τον καθορισμό των επικί νδυνων ουσιών. Ονομασία προϊόντος/συστατικών Τύπος Έκθεση Τιμή Πληθυσμός Επιπτώσεις 1 mg/m³ Εργάτες Τοπική 0.5 mg/m³ Εργάτες Τοπική 960 mg/m³ Εργάτες Συστηματική 960 mg/m³ Εργάτες Τοπική 480 mg/m³ Εργάτες Συστηματική 480 mg/m³ Εργάτες Τοπική mg/ Καταναλωτές m³ mg/ Καταναλωτές m³ mg/ Καταναλωτές m³ mg/ Καταναλωτές m³ Συστηματική Τοπική Συστηματική Τοπική Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 8/22

9 ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου), ελαφρ ά αρωματική PNEC DNEL DNEL DNEL DNEL DNEL Μακροχρόνια Δερματικό Μακροχρόνια Μακροχρόνια Δερματικό Μακροχρόνια Μακροχρόνια Στοματικό 25 mg/kg bw/ημέρα Εργάτες Συστηματική 150 mg/m³ Εργάτες Συστηματική 11 mg/kg Καταναλωτές Συστηματική bw/ημέρα 32 mg/m³ Καταναλωτές Συστηματική 11 mg/kg bw/ημέρα Καταναλωτές Aliphatic polyisocyanate. Γλυκό νερό mg/l - Θαλασσινό νερό mg/l - Προσχωματικό υλικό mg/kg dwt - Έδαφος mg/kg dwt - Εγκαταστάσεις mg/l - επεξεργασίας αστικών λυμάτων οξικός n-βουτυλεστέρας Γλυκό νερό 0.18 mg/l - Θαλάσσιος mg/l - Προσχωματικό υλικό φρ mg/kg - έσκου νερού Προσχωματικό υλικό mg/kg - θαλάσσιου νερού Έδαφος mg/kg - Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 35.6 mg/l - Συστηματική Ονομασία προϊόντος/συστατικών Λεπτομέρεια χώρου Τιμή Λεπτομέρεια μεθόδου 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Τα άτομα με ιστορικό άσθματος, αλλεργιών ή χρόνιας ή υποτροπιάζουσας αναπνευστικής νόσου δεν θα πρέ πει να εκτεθούν σε οποιαδήποτε διεργασία στην οποία χρησιμοποιείται αυτό το προϊόν. Πρέπει να διεξάγεται εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας σε τακτική βάση στα άτομα που ψεκάζουν με αυτό το μίγμα. Κατάλληλοι μηχανικοί έ λεγχοι Ατομικά προστατευτικά μέτρα Μέτρα υγιεινής Παρέχετε επαρκή εξαερισμό. Όπου αυτό είναι λογικά δυνατό, πρέπει να χρησιμοποιε ίτε τοπικό σύστημα αερισμού και επαρκούς απαγωγής των αερίων. Ο χειριστής του ψεκαστήρα πρέπει να φορά προστατευτικό εξοπλισμό του αναπνευστικού συστή ματος με τροφοδοσία αέρα ακόμα και όταν ο αερισμός του χώρου είναι επαρκής. Σε άλλες εργασίες, αν το υπάρχον σύστημα αερισμού, εξόδου αερίων και απαγωγής αερίων δεν επαρκεί για να διατηρήσει τις συμπυκνώσεις των σωματιδίων και του ατμού των διαλυτών κάτω από το όριο επαγγελματικής έκθεσης, φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό του αναπνευστικού συστήματος. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχοι έκθεσης στο χώρο εργασίας".) Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια, τους αντιβραχίονες και το πρόσωπό σας μετά το χειρισμό χημικών προϊόντων, πριν φάτε, πριν καπνίσετε και πριν χρησιμοποιήσετε το χώρο των αποχωρητηρίων καθώς και όταν λήξει η εργασία σας. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες τεχνικές για την αφαίρεση δυνητικώς μολυσμένου ρουχισμού. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίησή του. Βεβαιωθείτε ότι κοντά στην τοποθεσία εργασίας βρίσκονται σταθμοί για την έκπλυση των ματιών και ντους ασφαλείας. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 9/22

10 ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Προστασία των ματιών/ του προσώπου Προστασία του δέρματος Προστασία των χεριών Σωματική προστασία Άλλη προστασία του δέ ρματος Πρέπει να χρησιμοποιούνται προστατευτικά γυαλιά εγκεκριμένου προτύπου ποιό τητας, όταν από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραί τητο για την αποφυγή έκθεσης σε πιτσίλισμα, εκνεφώματα, αέρια ή σκόνη. Εάν είναι δυνατή η επαφή, θα πρέπει να φορεθεί η ακόλουθη προστασία, εκτός εάν η αξιολό γηση υποδεικνύει υψηλότερο βαθμό προστασία γυαλιά ασφαλείας με πλευρικά προστατευτικά. Συνιστάται Εάν υπάρχουν κίνδυνοι εισπνοής, μπορεί να απαιτείται αντ' αυτών αναπνευστήρας για ολόκληρο το πρόσωπο. Όταν χειρίζεστε χημικά προϊόντα, πρέπει να φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια εγκεκριμένου προτύπου που είναι ανθεκτικά στις χημικές ουσίες και αδιαπέραστα, σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που καθορίζονται από τον κατασκευαστή των γαντιών, να ελέγχετε κατά τη διάρκεια της χρήσης εάν τα γάντια διατηρούν ακόμα τις προστατευτικές ιδιότητές τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρό νος διάτρησης για κάθε υλικό γαντιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους κατασκευαστές των γαντιών. Στην περίπτωση μιγμάτων που αποτελούνται από αρκετές ουσίες, ο χρόνος προστασίας των γαντιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρί βεια. > 8 ώρες (χρόνος ενέργειας) Συνιστάται EN 374 βουτυλικό καουτσούκ πολυβινυλική αλκοόλη (PVA) Viton >= 0.7 mm 4-8 ώρες (χρόνος ενέργειας) Συνιστάται EN 374 νεοπρένιο >= 0.7 mm <1 ώρα (χρόνος ενέργειας) Υπό όρους κατάλληλα υλικά για προστατευτικά γάντια. EN 374 Νιτριλικό ελαστικό - NBR Πάχος >=0,35mm. Μόνο ως ψεκαστική προστασία. Κατά λληλο μόνο για σύντομη επενέργεια. Σε περίπτωση ρύπανσης πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως τα προστατευτικά γάντια. Δεν υπάρχει ένα μοναδικό υλικό γαντιών ή ένας συνδυασμός υλικών που θα παρά σχει απεριόριστη αντοχή σε μια μοναδική χημική ουσία ή σε συνδυασμό χημικών ουσιών. Ο χρόνος διάτρησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το χρόνο τελικής χρήσης του προϊόντος. Οι οδηγίες και πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή γαντιών σχετικά με τη χρήση, αποθήκευση, συντήρηση και αντικατάσταση πρέπει να τηρούνται. Τα γάντια πρέπει να αντικαθίσταται τακτικά και εάν υπάρχουν σημάδια βλάβης στο υλικό των γαντιών. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι τα γάντια δεν φέρουν ελαττώματα και ότι αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται σωστά. Η απόδοση ή αποτελεσματικότητα των γαντιών μπορεί να μειωθεί λόγω φυσικής/ χημικής βλάβης και ανεπαρκούς συντήρησης. Οι προστατευτικές κρέμες βοηθούν στην προστασία των εκτεθειμένων περιοχών του δέρματος, ωστόσο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται αν το δέρμα εκτεθεί στο προϊόν. Η επιλογή προσωπικής προστατευτικής εξάρτησης για το σώμα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τον τύπο εργασίας και τους κινδύνους που εμπεριέχει. Την εξάρτηση πρ έπει να εγκρίνει ειδικός πριν το χειρισμό αυτού του προϊόντος. Όταν υπάρχει κί νδυνος ανάφλεξης από στατικό ηλεκτρισμό, φοράτε αντιστατικό προστατευτικό ρουχισμό. Για τη μέγιστη προστασία από στατικές εκκενώσεις, ο ρουχισμός πρέπει να περιλαμβάνει αντιστατική ολόσωμη φόρμα, μπότες και γάντια. Ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1149 για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσει ς υλικών και σχεδιασμού και τις μεθόδους δοκιμασίας. Συνιστάται Βαμβακερές ή βαμβακερές/συνθετικές ολόσωμες φόρμες ή ολόσωμες προστατευτικές φόρμες συν ήθως είναι κατάλληλες. Κατάλληλα υποδήματα και τυχόν επιπρόσθετα μέτρα προστασίας του δέρματος θα πρέπει να επιλεχθούν βάσει της εργασίας που πραγματοποιείται και των κίνδυνων που περιλαμβάνονται και θα πρέπει να εγκριθούν από κάποιον ειδικό πριν από το χειρισμό του παρόντος προϊόντος. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 10/22

11 ΤΜΗΜΑ 8 Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία Προστασία των αναπνευστικών οδών Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης Χρησιμοποιήστε σωστά τοποθετημένη αναπνευστική συσκευή καθαρισμού αέρος ή τροφοδοσίας αέρος, εγκεκριμένου προτύπου, σε περίπτωση που από την αξιολό γηση των κινδύνων συνάγεται ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Η επιλογή του αναπνευστήρα πρέπει να βασίζεται σε γνωστά ή αναμενόμενα επίπεδα έκθεσης, τους κινδύνους του προϊόντος και τα όρια ασφαλούς λειτουργίας του επιλεγμένου αναπνευστήρα. Συνιστάται μάσκα ολόκληρου προσώπου αναπνευστική συσκευή παροχής αέρα. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς. ΤΜΗΜΑ 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες Όψη Φυσική κατάσταση Χρώμα Οσμή Όριο οσμής ph Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως Αρχικό σημείο ζέσης και περιοχή ζέσης Σημείο ανάφλεξης Ταχύτητα εξάτμισης Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο ) Ανώτερη/χαμηλότερη αναφλεξιμότητα ή όρια εκρηκτικότητας Πίεση ατμών Πυκνότητα ατμών Σχετική πυκνότητα Διαλυτότητα (διαλυτότητες) Συντελεστής κατανομής n- οκτανόλη/νερό Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης Θερμοκρασία αποσύνθεσης Ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές ιδιότητες Υγρό. Διαυγές. >100 C Κλειστού δοχείου 27.5 C Αδιάλυτο στα ακόλουθα υλικά κρύο νερό και καυτό νερό. 9.2 Άλλες πληροφορίες Καμία επιπρόσθετη πληροφορία. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 11/22

12 ΤΜΗΜΑ 10 Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Δραστικότητα Για το παρόν προϊόν ή τα συστατικά του δεν υπάρχουν διαθέσιμα ειδικά δεδομένα δοκιμών που σχετίζονται με την αντιδραστικότητα Χημική σταθερότητα Σταθερό αν η φύλαξη και ο χειρισμός γίνουν σύμφωνα με τις συστάσεις της παρασκευάστριας εταιρίας (βλ. Παράγραφο 7) Πιθανότητα επικί νδυνων αντιδράσεων Το προϊόν αντιδρά αργά με το νερό και από την αντίδραση αυτή σχηματίζεται διοξεί διο του άνθρακα. Σε κλειστά δοχεία, η δημιουργία πίεσης μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση, διάταση και σε ακραίες περιπτώσεις διάρρηξη/έκρηξη του δοχείου Συνθήκες προς αποφυγ ήν Σε πυρκαγιά, ενδέχεται να παραχθούν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Μη συμβατά υλικά Φυλάσσετε μακριά από οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκάλια, ισχυρά οξέα, αμίνες, αλκο όλες, νερό. Ανεξέλεγκτες εξώθερμες αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα με αμίνες και αλκοόλες Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Κάτω από κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης, δεν θα πρέπει να παραχθο ύν επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης. ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Δεν διατίθενται δεδομένα για το ίδιο το μίγμα. Το μίγμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο της Οδηγία ς 1999/45/ΕΚ για επικίνδυνα παρασκευάσματα και έχει ταξινομηθεί ανάλογα ως προς τους τοξικολογικούς κίνδυνους. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα Κεφάλαια 2 και 3. Η έκθεση σε συμπύκνωση ατμών των διαλυτών που περιέχονται στο προϊόν πέραν του καθορισμένου ορίου επαγγελματικής έκθεσης μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες στην υγεία προκαλώντας ερεθισμό των βλεννογόνων και του αναπνευστικού συστήματος, καθώς και ανεπιθύμητες ενέργειες στους νεφρούς, το ήπαρ και το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα συμπτώματα και σημεία περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, ζάλη, κόπωση, μυική αδυναμία, καρηβαρία και σε ακραίες περιπτώσεις απώλεια αισθήσεων. Οι διαλύτες μπορούν να προκαλέσουν μερικές από τις προαναφερθείσες βλάβες αν απορροφηθούν από το δέρμα. Αν πιτσιλιστεί υγρό στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και αναστρέψιμη βλάβη. Η επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή με το μίγμα μπορεί να προκαλέσει αφαίρεση φυσικού λίπους από το δέρμα, με αποτέλεσμα μη αλλεργική δερματίτιδα από επαφή και απορρόφηση μέσω του δέρματος. Αυτό λαμβάνει υπόψη, ό που είναι γνωστό, καθυστερημένες και άμεσες επιδράσεις και επίσης χρόνιες επιδράσεις στοιχείων από βραχυπρό θεσμη και μακροπρόθεσμη έκθεση μέσω από του στόματος έκθεσης, εισπνοής και δερματικής έκθεσης και επαφής με τα μάτια. Βάσει των ιδιοτήτων των ισοκυανικών ενώσεων και λαμβάνοντας υπόψη τοξικολογικά δεδομένα σε παρόμοια μίγματα, το μίγμα αυτό μπορεί να προκαλέσει οξύ ερεθισμό ή/και ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος, οδηγώντας σε ασθματική πάθηση, συριγμό και σφίξιμο του στήθους. Άτομα με ευαισθησία μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα ά σθματος όταν εκτεθούν σε ατμοσφαιρικές συμπυκνώσεις αρκετά κάτω από το όριο επαγγελματικής έκθεσης. Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη αναπνευστική βλάβη. Η επανειλημμένη ή η παρατεταμένη επαφή με ερεθιστικά ενδέχεται να προκαλέσει δερματίτιδα. Περιέχει Hexamethylene diisocyanate, oligomers, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate, oligomers, διλαυρικός διβουτυλοκασσϊτερος. Μπορείνα προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Οξεία τοξικότητα Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 12/22

13 ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Aliphatic polyisocyanate. LD50 Δερματικό Κουνέλι - Ά >2000 mg/kg - νδρας, Γυναί κα LD50 Δερματικό Αρουραίος - Ά >2000 mg/kg - νδρας, Γυναί κα LD50 Στοματικό Αρουραίος - >2500 mg/kg - Γυναίκα οξικός n-βουτυλεστέρας LC50 Ατμοί Αρουραίος >21.1 mg/l 4 ώρες LD50 Δερματικό Κουνέλι >14112 mg/kg - LD50 Στοματικό Αρουραίος mg/kg - Αλειφατικός ισοκυανικός εστ έρας 2 LC50 Σκόνες και ομί χλη Αρουραίος >5 mg/l 4 ώρες διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου ), ελαφρά αρωματική διλαυρικός διβουτυλοκασσϊ τερος Συμπέρασμα/Περίληψη Εκτιμήσεις οξείας τοξικότητας (ατμοί) Ερεθισμός/Διάβρωση Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Μεταλλακτικότητα Αποτέλεσμα Είδος Δόση Έκθεση LD50 Στοματικό Αρουραίος >2000 mg/kg - LC50 Ατμοί Αρουραίος >6193 mg/l 4 ώρες LD50 Δερματικό Κουνέλι >3160 mg/kg - LD50 Στοματικό Αρουραίος 3492 mg/kg - LD50 Στοματικό Αρουραίος 2071 mg/kg - Αποτέλεσμα Είδος Βαθμός Έκθεση Παρατήρηση Aliphatic polyisocyanate. Δέρμα - Ήπιο ερεθιστικό Κουνέλι - 4 ώρες - Μάτια - Ήπιο ερεθιστικό Κουνέλι διλαυρικός διβουτυλοκασσϊ Μάτια - Ήπιο ερεθιστικό Κουνέλι - 24 ώρες τερος milligrams Δέρμα - Υψηλός κίνδυνος ερεθισμού Κουνέλι milligrams - Συμπέρασμα/Περίληψη Ευαισθητοποίηση Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Οδός έκθεσης Είδος Αποτέλεσμα Aliphatic polyisocyanate. δέρμα Ποντικός Ευαισθητοποίηση δέρμα Ινδικό χοιρίδιο Ευαισθητοποίηση Συμπέρασμα/Περίληψη Οδός mg/l Τιμή ATE Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 13/22

14 ΤΜΗΜΑ 11 Τοξικολογικές πληροφορίες Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Aliphatic polyisocyanate. Συμπέρασμα/Περίληψη Καρκινογένεση Συμπέρασμα/Περίληψη Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Συμπέρασμα/Περίληψη Δυναμικό τερατογένεσης Συμπέρασμα/Περίληψη STOT-εφάπαξ έκθεση Δοκιμασία Πείραμα Αποτέλεσμα OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test Ονομασία προϊόντος/συστατικών STOT-επανειλημμένη έκθεση Ονομασία προϊόντος/συστατικών Τοξικότητα αναρρόφησης Πείραμα In vitro Αντικείμενο Βακτήρια Μεταβολική ενεργοποίηση +/- Πείραμα In vitro Αντικείμενο Θηλαστικό-Ζώο Μεταβολική ενεργοποίηση +/- Κατηγορία Κατηγορία Οδός έκθεσης Οδός έκθεσης Αρνητικό Αρνητικό Όργανα-Στόχοι Aliphatic polyisocyanate. Κατηγορία 3 Δεν ισχύει. Ερεθισμός της αναπνευστικής οδο ύ οξικός n-βουτυλεστέρας Κατηγορία 3 Δεν ισχύει. Ναρκωτική επί δραση Αλειφατικός ισοκυανικός εστέρας 2 Κατηγορία 3 Δεν ισχύει. Ερεθισμός της αναπνευστικής οδο ύ διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου), ελαφρά αρωματική Κατηγορία 3 Δεν ισχύει. Ερεθισμός της αναπνευστικής οδο ύ και Ναρκωτική επ ίδραση διλαυρικός διβουτυλοκασσϊτερος Κατηγορία 1 Στοματικό Δεν προσδιορίζεται Όργανα-Στόχοι διλαυρικός διβουτυλοκασσϊτερος Κατηγορία 1 Στοματικό Δεν προσδιορίζεται διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου), ελαφρά αρωματική ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ - Κατηγορία 1 Άλλες πληροφορίες ΤΜΗΜΑ 12 Οικολογικές πληροφορίες 12.1 Τοξικότητα Δεν διατίθενται δεδομένα για το ίδιο το μίγμα. Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς. Το μίγμα έχει αξιολογηθεί σύμφωνα με τη συμβατική μέθοδο της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ για τα επικίνδυνα παρασκευά σματα και ταξινομείται για οικοτοξικολογικές ιδιότητες ανάλογα. Βλέπε σημεία 2 και 3 για λεπτομέρειες. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 14/22

15 ΤΜΗΜΑ 12 Οικολογικές πληροφορίες Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Αποτέλεσμα Είδος Έκθεση Aliphatic polyisocyanate. Οξεία EC50 >1000 mg/l Φύκια - Scenedesmus 72 ώρες subspicatus Οξεία EC50 >100 mg/l Δαφνία - Daphnia magna 48 ώρες Οξεία LC50 >100 mg/l Ψάρι - Danio rerio 96 ώρες οξικός n-βουτυλεστέρας Οξεία EC mg/l Φύκια - Desmodesmus 72 ώρες subspicatus Οξεία EC50 44 mg/l Δαφνία 48 ώρες Οξεία LC50 32 mg/l Οστρακόδερμα - Artemia salina 48 ώρες Οξεία LC50 18 mg/l Ψάρι - Pimephales promelas 96 ώρες Οξεία NOEC 200 mg/l Φύκια 72 ώρες Χρόνιος NOEC 23 mg/l Δαφνία - Daphnia magna 21 ημέρες Αλειφατικός ισοκυανικός εστέ Οξεία EC50 >100 mg/l Δαφνία 48 ώρες ρας 2 Οξεία EC50 >100 mg/l Ψάρι 96 ώρες διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου) Οξεία EC mg/l Φύκια - Pseudokirchneriella 72 ώρες, ελαφρά αρωματική subcapitata Οξεία EC mg/l Δαφνία - Daphnia magna 48 ώρες Οξεία LC mg/l Ψάρι - Oncorhynchus mykiss 96 ώρες Οξεία NOEC >1 mg/l Φύκια - Pseudokirchneriella 72 ώρες subcapitata διλαυρικός διβουτυλοκασσϊ τερος Χρόνιος EC mg/l Γλυκό νερό Φύκια - Scenedesmus subspicatus 96 ώρες Συμπέρασμα/Περίληψη 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Aliphatic polyisocyanate. οξικός n-βουτυλεστέρας Αλειφατικός ισοκυανικός εστέ ρας 2 διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου), ελαφρά αρωματική Συμπέρασμα/Περίληψη Δοκιμασία Αποτέλεσμα Δόση Μόλυσμα EU 67/548/ΕΟΚ ANNEX V, C.4.E. 1 % - Όχι άμεσα - 28 ημέρες - - OECD 301D >80 % - 5 ημέρες - - Ready Biodegradability - Closed Bottle Test OECD 302C 5 % - 28 ημέρες - - Inherent Biodegradability Modified MITI Test (II) OECD 301F 1 % - 28 ημέρες - - Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test - 78 % - Άμεσα - 28 ημέρες - Γλυκό νερό Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 15/22

16 ΤΜΗΜΑ 12 Οικολογικές πληροφορίες Ονομασία προϊόντος/ συστατικών Διάρκεια ημιζωής στο νερό Φωτόλυση Βιοδιασπασιμότητα Aliphatic polyisocyanate. Γλυκό νερό 7.7 ημέρες - Όχι άμεσα οξικός n-βουτυλεστέρας - - Άμεσα Αλειφατικός ισοκυανικός εστέ - - Όχι άμεσα ρας 2 διαλύτης νάφθα (πετρελαϊου), ελαφρά αρωματική - - Άμεσα 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Ονομασία προϊόντος/ συστατικών LogPow BCF Ενδεχόμενος Aliphatic polyisocyanate χαμηλό οξικός n-βουτυλεστέρας χαμηλό διλαυρικός διβουτυλοκασσϊ τερος χαμηλό 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Συντελεστής Κατανομής Εδάφους/Νερού (KOC) Κινητικότητα 12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ ΑΒΤ αααβ 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτ ώσεις Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. ΤΜΗΜΑ 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Δεν υπάρχουν γνωστές σημαντικές επιδράσεις ή κρίσιμοι κίνδυνοι. Οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή περιέχουν γενικές συμβουλές και οδηγίες. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τη λίστα των Προσδιοριζόμενων Χρήσεων στην Ενότητα 1 για οποιαδήποτε ειδική για την χρήση πληροφορία παρέχεται στο(α) Σενάριο(α) Έκθεσης Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Προϊόν Μέθοδοι διάθεσης Επικίνδυνα απόβλητα Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Η απόθεση αυτού του προϊόντος, των διαλυμάτων και οποιωνδήποτε παραπροϊόντων πρέπει πάντα να τηρεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασί ας του περιβάλλοντος και απόθεσης αποβλήτων καθώς και τις απαιτήσεις της εκά στοτε τοπικής αρχής. Το πλεόνασμα προϊόντων καθώς και τα μη ανακυκλώσιμα προϊόντα πρέπει να αποτίθενται χρησιμοποιώντας εργολάβο απόθεσης καταλοίπων που διαθέτει ανάλογη άδεια. Τα απόβλητα δεν θα πρέπει να διατίθενται μη επεξεργασμένα στον υπόνομο εκτός εάν συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις όλων των αρχών εντός της δικαιοδοσίας\. Η κατάταξη του προϊόντος μπορεί να πληροί τα κριτήρια για επικίνδυνα απόβλητα. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 16/22

17 ΤΜΗΜΑ 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση Εξάλειψη ουσίας/ παρασκευάσματος Συσκευασία Μέθοδοι διάθεσης Εξάλειψη ουσίας/ παρασκευάσματος Τύπος συσκευασίας Ειδικές προφυλάξεις Μην αφήνετε να εισχωρήσει σε αποχετεύσεις ή οχετούς. Εξουδετερώστε τα υπολεί μματα στα άδεια δοχεία με τη χρήση απολυμαντικού (βλ. παράγραφο 6). Απορρίψτε σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς κανονισμούς. Εάν αυτό το προϊόν αναμιχθεί με άλλα απόβλητα, ο αρχικός κώδικας απόβλητου προϊόντος ενδεχομένως να μην ισχύει πλέον και πρέπει να εκχωρηθεί ο κατάλληλος κώδικας. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές αποβλήτων σας. Η παραγωγή αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται όταν είναι δυνατό. Οι συσκευασίες αποβλήτων θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Η αποτέφρωση ή η υγειονομική ταφή θα πρέπει να μελετώνται μόνο όταν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή. Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το φύλλο δεδομένων ασφαλείας, πρέπει να ληφθούν συμβουλές από τις αρμόδιες αρχές αποβλήτων σχετικά με την ταξινόμηση των άδειων περιεκτών. Οι άδειοι περιέκτες πρέπει να απορριφθούν ή να υποστούν επεξεργασία. Απαλλαγείτε από τα δοχεία που έχουν μολυνθεί από το προϊόν σύμφωνα με τις τοπικές ή εθνικές νομικές διατάξεις. Ευρωπαϊκός κατάλογος αποβλήτων (EWC) CEPE Paint Guidelines * συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν µολυνθεί από αυτές Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Προσοχή θα πρέ πει να δίνεται κατά το χειρισμό άδειων περιεκτών οι οποίοι δεν έχουν καθαριστεί ή εκπλυθεί. Οι κενοί περιέκτες ή οι επενδύσεις ενδέχεται να διατηρούν ορισμένα κατά λοιπα των προϊόντων. Ατμοί από κατάλοιπα προϊόντος μπορεί να δημιουργήσουν ιδιαίτερα εύφλεκτη ή εκρηκτική ατμόσφαιρα εντός του περιέκτη. Μην κόβετε, συγκολλείτε ή τροχίζετε χρησιμοποιημένους περιέκτες εκτός εάν το εσωτερικό τους έ χει καθαριστεί σχολαστικά. Αποφεύγεται το σκόρπισμα χυμένου υλικού, η απορροή και επαφή με χώμα, υδαταγωγούς, σωλήνες αποχετεύσεως και υπονόμους. ΤΜΗΜΑ 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά ADR/RID ADN IMDG IATA 14.1 Αριθμός ΟΗΕ UN1263 UN1263 UN1263 UN Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΩΜΑ PAINT RELATED MATERIAL PAINT RELATED MATERIAL Paint related material 14.3 Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά Ομάδα συσκευασίας III III III III 14.5 Περιβαλλοντικοί κί νδυνοι Αρ. Αρ. No. No. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 17/22

18 ΤΜΗΜΑ 14 Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά Πρόσθετα στοιχεία Αριθμός Προσδιορισμού Κινδ ύνων 30 Περιορισμένη Ποσό τητα 5 L Ειδικοί όροι 163, 640E, 650 Κωδικός περιορισμο ύ σήραγγας (D/E) Ειδικοί όροι 163, 640E, 650 Emergency schedules (EmS) F-E, _S-E_ Special provisions 163, 223, 955 Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation 60 L Packaging instructions 355 Cargo Aircraft Only Quantity limitation 220 L Packaging instructions 366 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation 10 L Packaging instructions Y344 Special provisions A3, A Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Μεταφορά εντός των εγκαταστάσεων του χρήστη Μεταφέρετε πάντα κλειστά δοχεία, τα οποία να είναι όρθια και ασφαλισμένα. Εξασφαλίστε ότι τα άτομα που μεταφέρουν το προϊόν γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής Χύδην μεταφορά σύ μφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/ 78 και του κώδικα IBC ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα Κανονισμός ΕΕ (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 (REACH) Παράρτημα XIV Λίστα ουσιών που υπόκεινται σε έγκριση Παράρτημα XIV Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται. Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία Κανένα από τα στοιχεία δεν παρατίθεται. Παράρτημα XVII Περιορισμοί στην παραγωγή, στη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων Λοιποί κανονισμοί ΕΕ VOC Δεν ισχύει. Οι διατάξεις της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ για ΠΟΕ ισχύουν για το προϊόν αυτό. Ανατρέ ξτε στην επισήμανση του προϊόντος ή/και στο φύλλο τεχνικών δεδομένων για περαιτ έρω πληροφορίες. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 18/22

19 ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία Πτητική οργανική ένωση για μίγμα έτοιμο προς χρ ήση Απογραφή Ευρώπης Ονομασία προϊόντος/ συστατικών διλαυρικός διβουτυλοκασσϊ τερος Οδηγία Seveso II Βιομηχανική χρήση Διεθνείς Κανονισμοί Δεν ισχύει. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. καρκινογόνες επιδράσεις Μεταλλαξιογόνες Επιδράσεις - Muta. 2, H341 ( στοματικό) Αυτό το προϊόν ελέγχεται σύμφωνα με την Οδηγία Seveso II. Κριτήρια κινδύνου Κατηγορία P5c Εύφλεκτα υγρά 2 και 3 που δεν εμπίπτουν στα P5a ή P5b C6 Εύφλεκτο (R10) Επιπτώσεις κατά την ανάπτυξη Repr. 1B, H360D (Έ μβρυο) (στοματικό) Επιπτώσεις στη γονιμότητα Repr. 1B, H360F ( Γονιμότητα) ( στοματικό) Οι περιεχόμενες πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας δεν αποτελο ύν εκτίμηση κινδύνου του χώρου εργασίας του χρήστη, όπως απαιτείται από άλλη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια. Οι διατάξεις των εθνικών κανονισμών για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ισχύουν για τη χρήση αυτού του προϊόντος. Χημικές ουσίες προγράμματος I, II & III της λίστας της σύμβασης για τα χημικά όπλα Δεν είναι καταγεγραμμένο. Πρωτόκολλο Μόντρεαλ (Παραρτήματα A, B, C, E) Δεν είναι καταγεγραμμένο. Σύμβαση της Στοκχόλμης για έμμονους οργανικούς ρύπους Δεν είναι καταγεγραμμένο. Σύμβαση του Ρότερνταμ σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (PIC) Δεν είναι καταγεγραμμένο. Πρωτόκολλο UNECE Aarhus για τις ουσίες POPs και τα βαριά μέταλλα Δεν είναι καταγεγραμμένο. Διεθνείς Κατάλογοι Εθνική απογραφή Αυστραλία Καναδάς Κίνα Ιαπωνία Μαλαισία Νέα Ζηλανδία Φιλιππίνες Δημοκρατία της Κορέας Ταϊβάν Ηνωμένες Πολιτείες Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Δεν προσδιορίζεται. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Όλα τα συστατικά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Δεν προσδιορίζεται. Απογραφή ΗΠΑ (TSCA 8b - Νόμος Ρύθμισης Τοξικών Ουσιών) Όλα τα συστατικ ά παρατίθενται ή εξαιρούνται. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 19/22

20 ΤΜΗΜΑ 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ΤΜΗΜΑ 16 Άλλες πληροφορίες Κωδικός CEPE 5 Δεν έχει πραγματοποιηθεί αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. Υποδεικνύει στοιχεία που έχουν μεταβληθεί από προηγούμενη έκδοση. Συντομογραφίες και αρκτικό λεξα ATE = Υπολογισμός οξείας τοξικότητας CLP = Κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας [Κανονισμός (ΕΚ) υπ αριθ. 1272/2008] DMEL = Παράγωγο επίπεδο με ελάχιστες επιπτώσεις DNEL = Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις Δήλωση EUH = Δήλωση κινδύνου ειδική του CLP ΑΒΤ = Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιμα και τοξικά PNEC = Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις RRN = Αριθμός καταχώρισης REACH αααβ = άκρως Aνθεκτικά και άκρως Bιοσυσσωρεύσιμα Διαδικασία που χρησιμοποιείται για να γίνει η ταξινόμηση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 [ CLP/GHS] Ταξινόμηση Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335 and H336 (Ερεθισμός της αναπνευστικ ής οδού και Ναρκωτική επίδραση) Aquatic Chronic 3, H412 Πλήρες κείμενο συντετμημέ νων δηλώσεων Η Βάσει δεδομένων δοκιμών Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος υπολογισμού Μέθοδος υπολογισμού Αιτιολόγηση H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H332 (inhalation) Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 (Respiratory tract irritation) Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. (Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού) H335 and H336 (Respiratory tract irritation and Narcotic Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. (Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού και Ναρκωτική επίδραση) effects) H336 (Narcotic effects) Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. (Ναρκωτική επί δραση) H341 (oral) Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων σε περί H360FD (Fertility and Unborn child) (oral) H370 (oral) H372 (oral) H400 H410 H411 H412 πτωση κατάποσης. Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα σε περίπτωση κατά ποσης. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο σε περίπτωση κατά ποσης. Προκαλεί βλάβες στα όργανα σε περίπτωση κατάποσης. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρ Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 20/22

21 ΤΜΗΜΑ 16 Άλλες πληροφορίες Πλήρες κείμενο ταξινομή σεων [CLP/GHS] Πλήρες κείμενο συντετμημέ νων φράσεων R όνιες επιπτώσεις. Acute Tox. 4, H332 ΟΞΕΊΑ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ (εισπνοή) - Κατηγορία 4 Aquatic Acute 1, H400 ΟΞΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 1 Aquatic Chronic 1, H410 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 1 Aquatic Chronic 2, H411 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 2 Aquatic Chronic 3, H412 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - Κατηγορία 3 Asp. Tox. 1, H304 ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΑΠΌ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗ - Κατηγορία 1 Eye Dam. 1, H318 ΣΟΒΑΡΉ ΟΦΘΑΛΜΙΚΉ ΒΛΆΒΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΏΝ - Κατηγορία 1 Flam. Liq. 3, H226 ΕΎΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΆ - Κατηγορία 3 Muta. 2, H341 (oral) ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΈΝΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΏΝ ΚΥΤΤΆΡΩΝ ( στοματικό) - Κατηγορία 2 Repr. 1B, H360FD (Fertility and Unborn child) (oral) Skin Corr. 1C, H314 ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ (Γονιμότητα και Έ μβρυο) (στοματικό) - Κατηγορία 1B ΔΙΆΒΡΩΣΗ/ΕΡΕΘΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 1C Skin Sens. 1, H317 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΔΈΡΜΑΤΟΣ - Κατηγορία 1 STOT RE 1, H372 (oral) ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ ΣΤΌΧΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΌΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ (στοματικό) - Κατηγορία 1 STOT SE 1, H370 (oral) ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ (στοματικό) - Κατηγορία 1 STOT SE 3, H335 (Respiratory tract irritation) STOT SE 3, H335 and H336 (Respiratory tract irritation and Narcotic effects) STOT SE 3, H336 (Narcotic effects) ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ (Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού) - Κατηγορία 3 ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ (Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού και Ναρκωτική επίδραση) - Κατηγορία 3 ΕΙΔΙΚΉ ΤΟΞΙΚΌΤΗΤΑ ΣΤΑ ΌΡΓΑΝΑ-ΣΤΌΧΟΥΣ - ΜΊΑ ΕΦΆΠΑΞ ΈΚΘΕΣΗ (Ναρκωτική επίδραση) - Κατηγορία 3 R10- Εύφλεκτο. R60- Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα. R61- Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. R48/25- Επίσης τοξικό κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμ ένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως. R20- Επίσης επιβλαβές όταν εισπνέεται. R65- Επίσης επιβλαβές μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περί πτωση κατάποσης. R34- Προκαλεί εγκαύματα. R37- Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα. R43- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R42/43- Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. R66- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. R67- H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. R50/53- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R51/53- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρό νιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R52/53- Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Ημερομηνία έ/ημερομηνία αναθε 20/03/2015. Ημερομηνία προηγούμενης έ 20/03/2015. Έκδοση 1 21/22

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 45/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ NEOPAL RELIEF PAINT ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Τύπος Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδοµένων ασφάλειας συντάσσεται σύµφωνα µε την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC Ευρώπη 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013

Ημερομηνία αναθεώρησης: 8/6/2014 Αναθεώρηση: 5 Νέα ημερομηνία: 1/10/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 1907/2006, Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθμ. 453/2010 ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.11.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 NA PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ INSULCAST RTVS 27 HTC PT B ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Όνομα προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά.

: Αυτή το προϊόν περιέχει επικίνδυνα συστατικά. Ταυτότητα του προϊόντος Εμπορική επωνυμία Κωδικός Προϊόντος Τύπος προϊόντος Χρήση Προσδιορισμός εταιρείας Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης : Gel : Guardian EVO 3 GEL : 9831 : Καθαριστικό προϊόν. : Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ.

Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συµµορφώνεται στον Κανονισµό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτηµα II - Ελλάδα 1. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Lopinavir for peak identification CRS

: Lopinavir for peak identification CRS Ημερομηνία έκδοσης: 27/06/2013 ενημέρωση: 20/03/2015 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στοιχεία του παρασκευάσματος και εταιρείας Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός VIVESPRAY VIVESPRAY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH WC CLEANER 520 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Basfoliar Avant Natur pur

Basfoliar Avant Natur pur 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Ονομασία προϊόντος BUNA CB

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ HG σατινέ γυαλιστικό 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (EU) υπ αρ. 453/2010 Ευρώπη ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GE Healthcare ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II Ελλάδα ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Διαλυτικό Νο 80 White Spirit 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 18/03/2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Αριθμός ΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Περιγραφή προϊόντος Τύπος Προϊόντος Υγρό. 1.2 Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος ή/και κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VIMACLEAN Χρήση: Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού για υπολείμματα ασβέστη και τσιμέντου 1. Στοιχεία προμηθευτή Εταιρεία: Vimatec-Ν.Βιδάλης Α.Ε. Μακεδονίας 1-3 54641 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-852502 Φαξ: 2310-843566 E-Mail:

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Το παρόν έντυπο δεδομένων ασφάλειας συντάσσεται σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 91/155/EC, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/58/EC ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Futura AS - Comp. B 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1 Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Κωδικός Προϊόντος 1516 Περιγραφή προϊόντος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 AIBI CHLORO ACTIVE 181 Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 08/12/2014 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 550 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 ACTI-FRESH 550 ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ Έκδοση: 03 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: ACTI-FRESH 550 MARINE 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού, σύμφωνα με ΕΟΚ 1907/2006 Σελίδα 1 απο 7 TEROSON BT SP 300 Αριθμός ΔΔΑ : 76573 Αναθεώρηση: 18.06.2015 Ημερομηνία εκτύπωσης:: 09.01.2017 Αντικαθιστά την έκδοση της: 14.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα