ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ μ έκαξ είκαζ ABL5) ημο μίημο RADIOMETER. Απ αοημφξ είκαζ ζε πνήζδ ιυκμ ηνεζξ (3), ηδξ ζεζνάξ 700. Γζα ημοξ παναπάκς ακαθοηέξ ή βζα κέμοξ πμο εκδεπμιέκςξ εα πνμζθενεμφκ ζζπφμοκ ηα παναηάης. 1. Ο Πνμιδεεοηήξ εα είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ ζοζηεοχκ ηαζ εα επςιίγεηαζ ηάεε είδμοξ δαπάκδ ζπεηζηή ιε ηζξ ζοκηδνήζεζξ επζζηεοέξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηάεε είδμοξ ακηαθθαηηζηά. 2. Οζ πνμθδπηζηέξ ζοκηδνήζεζξ (εαδμιαδζαίεξ ιδκζαίεξ εηήζζεξ η.θ.π.) εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηζξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνίαξ ηςκ ζοζηεοχκ. Να ηαηαηεεεί ημ πνυβναιια ζοκηήνδζδξ απυ ημ επίζδιμ ηεπκζηυ εβπεζνίδζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ηδξ ζοζηεοήξ. ημ ηέθμξ ηάεε επέιααζδξ (πνμθδπηζηήξ ηαεχξ ηαζ έηηαηηδξ) εα πναβιαημπμζεί μ Πνμιδεεοηήξ ηζξ απαναίηδηεξ ιεηνήζεζξ (Πμζμηζηυξ Έθεβπμξ), πνάβια πμο εα ηαηαβνάθεηαζ ζε έκηοπμ ημο Πνμιδεεοηή ηαζ εα πζζημπμζείηαζ απυ ημκ πανζζηάιεκμ ζηδκ δζαδζηαζία Σεπκζηυ ημο Νμζμημιείμο. 3. Ζ ακηαπυηνζζδ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ έηηαηηδξ ζοκηήνδζδξ επζζηεοήξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιέζα ζε ηέζζενζξ (4) χνεξ απυ ηδκ εζδμπμίδζδ, δ δε αθάαδ κα απμηαείζηαηαζ ιέζα ζηζξ δφμ (2) επυιεκεξ χνεξ. Δάκ ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο Πνμιδεεοηή, μ πνυκμξ ηςκ δφμ (2) ςνχκ δεκ επανηεί, δ ζοζηεοή εα ακηζηαείζηαηαζ, ιε εοεφκδ ημο, απυ άθθδ ελ ίζμο αλζυπζζηδ ηαζ ζδίςκ δοκαημηήηςκ / πνμδζαβναθχκ. Μεηά ηδκ πανέθεοζδ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ πςνίξ απμηαηάζηαζδ ηδξ αθάαδξ, ηαεμνίγμκηαζ ηα ελήξ : α) Δάκ δ αθάαδ απμηαηαζηαεεί ιεηαλφ ηεζζάνςκ (4) ηαζ μηηχ (8) ςνχκ ιεηά ηδκ εζδμπμίδζδ, ηαηαθμβίγεηαζ ζημκ πνμιδεεοηή έκαξ (1) Βαειυξ Αζοκέπεζαξ (Β.Α.). β) Δάκ δ απμηαηάζηαζδ βίκεζ ιεηαλφ μηηχ (8) ηαζ εζημζζηεζζένςκ (24) ςνχκ, ηαηαθμβίγμκηαζ δφμ (2) Β.Α. γ) Δάκ δ απμηαηάζηαζδ βίκεζ ιεηαλφ εζημζζηεζζένςκ (24) ηαζ ζανακηαμηηχ (48) ςνχκ, ηαηαθμβίγμκηαζ ηέζζενζξ (4) Β.Α.

2 ελ. 2 δ) Μεηά ηδκ πανέθεοζδ ηςκ 48 ςνχκ, ημ Νμζμημιείμ ιπμνεί κα ηδνφλεζ έηπηςημ ημκ πνμιδεεοηή, ιε ηαηάπηςζδ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ημο ηαζ κα ακαεέζεζ ημ ένβμ ζε έκακ απυ ημοξ άθθμοξ πνμιδεεοηέξ. Ζ πζεακή δζαθμνά δαπάκδξ πμο εα πνμηφρεζ ιε ημκ κέμ πνμιδεεοηή, εα ηαθοθεεί ηαε μθμηθδνία απυ ημκ πνμδβμφιεκμ, βζα υθδ ηδξ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ. ε) Δάκ ζοιαμφκ, ιέζα ζε δζάζηδια ηνζάκηα (30) διενχκ, 3 αθάαεξ ηδξ ίδζαξ ζοζηεοήξ, μ Πνμιδεεοηήξ επζαανφκεηαζ ιε 1 Β.Α., ιέπνζ 6 αθάαεξ ιε 3 Β.Α., ιέπνζ 9 αθάαεξ ιε 6 Β.Α., παν υηζ μ Πνμιδεεοηήξ ακηαπμηνίεδηε εεηζηά ζημοξ πνυκμοξ ηδξ παναβνάθμο 3. Γζα πάκς απυ εκκέα (9) ηθήζεζξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, γδηείηαζ δ άιεζδ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ζοζηεοήξ ιε άθθδ απνδζζιμπμίδηδ ζδίςκ δοκαημηήηςκ πνμδζαβναθχκ (ηαζκμφνβζα). Δάκ ιέζα ζε 24 χνεξ απυ ηδκ εζδμπμίδζδ βζα ακηζηαηάζηαζδ μ Πνμιδεεοηήξ δεκ έπεζ ακηαπμηνζεεί εεηζηά, εθανιυγεηαζ δ δζάηαλδ ηδξ παν. 3δ. ζη) Γζα ηάεε ηνεζξ (3) Βαειμφξ Αζοκέπεζαξ ιπμνεί κα ηαηαθμβζζεεί ζημκ πνμιδεεοηή πρόζηιμο 150. Οζ παναπάκς υνμζ είκαζ δεζιεοηζημί, ιε πμζκή απυννζρδξ ζε πενίπηςζδ ιδ απμδμπήξ ηάπμζμο απυ αοημφξ. A. Υαρακηηριζηικά Προζθέροσζας Δπιτείρηζης Οζ πνμζθένμοζεξ επζπεζνήζεζξ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηδ δέμοζα ζηεθέπςζδ ηαζ μνβάκςζδ ηεπκζημφ ηιήιαημξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, ημ μπμίμ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ ηαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή ελοπδνέηδζδ ημο Νμζμημιείμο (απμηαηάζηαζδ αθααχκ, ζοκηήνδζδ ζοζηεοχκ) ιε Πζζημπμίδζδ οζηήιαημξ Γζαζθάθζζδξ Πμζυηδηαξ (ISO, EN ηθπ) ημοθάπζζημκ υζμκ αθμνά ημ ηιήια Service. Οζ επζπεζνήζεζξ πμο δεκ δζαεέημοκ ηεπκζηυ ηιήια ζηδ Θεζζαθμκίηδ (ή ημοθάπζζημκ ζηδκ Κεκηνζηή Μαηεδμκία), μθείθμοκ κα εηεέημοκ ζηδκ πνμζθμνά ημοξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ εηάζημηε ακαηφπημοζεξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο. Δάκ γδηδεεί, μζ ζοιιεηέπμκηεξ μθείθμοκ κα πνμζημιίζμοκ ζημζπεία πμο κα απμδεζηκφμοκ ημκ ααειυ, ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ εηπαίδεοζδξ ημο ηεπκζημφ ημοξ πνμζςπζημφ. Σμ Νμζμημιείμ έπεζ δζηαίςια κα επζεεςνήζεζ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, χζηε κα αεααζςεεί βζα ηδ δοκαηυηδηα ακηαπυηνζζδξ αοηχκ ζηα γδημφιεκα. Ο πνμιδεεοηήξ εα πνέπεζ κα εββοάηαζ υηζ ηαε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ εα δζαεέηεζ επανηή ανζειυ ζοζηεοχκ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ απνυζημπηδ θεζημονβία ηςκ ακηίζημζπςκ ηιδιάηςκ ή ιμκάδςκ, ζε πενίπηςζδ επζζηεοήξ ή ζοκηήνδζδξ πμο επζαάθεζ ηδ δζα-

3 ελ. 3 ημπή θεζημονβίαξ ή ηδκ απμιάηνοκζδ ηάπμζαξ απυ ηζξ οπάνπμοζεξ ζοζηεοέξ, έςξ υημο α- πμηαηαζηαεεί δ ηαθή ηδξ θεζημονβία. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Β ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΛΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΓΗΑΦΑΛΗ- ΕΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΗ ΚΑΣ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ 1. -Οζ πνμζθμνέξ κα ζοκμδεφμκηαζ απαναίηδηα απυ πνυζθαηδ αεααίςζδ (ημο ηνέπμκημξ έημοξ) ημο μίημο ηαηαζηεοήξ ημο ακαθοηή αενίςκ αίιαημξ, βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγμκηαζ ηα πνμζθενυιεκα οθζηά (οβνά ααειμκυιδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ, ακαθχζζια ηθπ.) υπμο κα πζζημπμζείηαζ δ αοεεκηζηυηδηα, δ ηαηαθθδθυηδηα, δ ηεπκζηή ανηζυηδηα αοηχκ ηαεχξ ηαζ δ ζοιααηυηδηα ημοξ ιε ημοξ ακαθοηέξ. Σα ακςηένς εα έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ιεηνήζεςκ. Ζ ιδ πνμζηυιζζδ ηςκ ακςηένς αεααζχζεςκ εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ απυννζρδ ηδξ πνμζθμνάξ. 2. ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ -Οζ πνμζθμνέξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ δήθςζδ ζηδκ μπμία εα ακαθένεηαζ ημ ενβμζηάζζμ ζημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζημφκ ηα πνμζθενυιεκα οθζηά ηαζ μ ηυπμξ εβηαηάζηαζήξ ημο. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ πνμζθένςκ δεκ είκαζ μ ίδζμξ ηαηαζηεοαζηήξ, εα οπμαάθθεηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο κμιίιμο εηπνμζχπμο ημο ενβμζηαζίμο ζημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζημφκ ηα οθζηά, ζηδκ μπμία εα δδθχκεηαζ υηζ απμδέπεηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πνμιήεεζαξ ζε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμιδεεοηή οπέν ημο μπμίμο εηδίδεζ ηδκ οπεφεοκδ δήθςζδ (αθμνά Π.Γ. 394,96, άνενμ 18, Κακμκζζιυξ Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο). 3. -Να πνμζημιζζηεί πζζημπμζδηζηυ υπμο κα απμδεζηκφεηαζ ιε ζαθήκεζα υηζ μ ηαηαζηεοαζηζηυξ μίημξ δζαεέηεζ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ζεζνάξ ISO 13485:2003 βζα ηα πνμσυκηα πμο πνμζθένμκηαζ ηαζ υηζ ηα πνμσυκηα αοηά είκαζ ηδξ πνμέθεοζδξ αοημφ ηαζ μ πνμιδεεοηήξ/ακηζπνυζςπμξ κα δζαεέηεζ πζζημπμίδζδ ISO9001 ή/ηαζ ISO13485 ηαζ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π.μζη/1348 (Ανπέξ ηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ μνεήξ πναηηζηήξ δζακμιήξ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ). 4. -Σα ιπμοηάθζα ηςκ οβνχκ ααειμκυιδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηαζκία αζθαθείαξ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή, έηζζ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ βκδζζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. Έηζζ δζαζθαθίγεηαζ υηζ δεκ έπεζ λακαπνδζζιμπμζδεεί, μφηε έπεζ αθθμζςεεί ημ πενζεπυιεκυ ημο. Σα ιπμοηάθζα ηςκ οβνχκ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ζθναβζζιέκα αηυια ηαζ υηακ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί πάκς ζημ ιδπάκδια, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζ-

4 ελ. 4 ζηεί ημ πνμζςπζηυ απυ ηοπυκ επζιμθφκζεζξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 5. Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ πζζημπμζδηζηά απυ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκα ενβαζηήνζα ακαθμνάξ υπςξ εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα IUPAC, DANAK, NIST U.S.A., PTB Germany, ςξ πνμξ ηδκ ακζπκεοζζιυηδηα ημο ph ηαζ ςξ πνμξ ημ calibration 1. -Σα οβνά ααειμκυιδζδξ (calibration solutions) δεκ εα πνέπεζ κα πενζέπμοκ ηανηζκμβυκεs μοζίεξ υπςξ θμνιαθδεΰδδ (formaldehide). 6. Όθα ηα πνμζθενυιεκα οθζηά πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ημκ ηάεε ακαθοηή λεπςνζζηά (οβνά ααειμκυιδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ, ακαθχζζια ηθπ.) πνέπεζ κα είκαζ ημο ίδζμο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ηαζ υπζ απυ δζαθμνεηζημφξ ηαηαζηεοαζηέξ έηζζ χζηε κα οπάνπεζ μιμζμβέκεζα. 7. ηδκ πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ακ απαζημφκηαζ εζδζηέξ ζφνζββεξ βζα ηδκ μνεή θεζημονβία ηαζ ακ καζ, κα πνμζδζμνίγεηαζ μ ηφπμξ δπανίκδξ πμο απαζηείηαζ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ο πνμζθενυιεκμξ ελμπθζζιυξ κα είκαζ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ, ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ, ζηενεάξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Να ζοκενβάγεηαζ άιεζα, βνήβμνα ηαζ αλζυπζζηα ιε ηα πνμζθενυιεκα ακηζδναζηήνζα, cali brators ηαζ ηάεε είδμοξ πνδζζιμπμζμφιεκα πδιζηά, ιέζς εθανιμβήξ ηςκ ακάθμβςκ πνμεβηαηεζηδιέκςκ ιεεμδμθμβζχκ. Να είκαζ ηαπφξ ηαζ δζαεέζζιμξ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ πνυκμ βζα ακάθοζδ δεζβιάηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ: Να είκαζ ζοκεπχξ έημζιμξ ηαζ κα ιδκ απαζηεί ααειμκυιδζδ πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημο δείβιαημξ Ο ζοκμθζηυξ πνυκμξ ιέηνδζδξ δείβιαημξ (εζζαβςβή δείβιαημξ ιε εηηφπςζδ απμηεθέζιαημξ) κα είκαζ μ ιζηνυηενμξ δοκαηυξ, παναηηδνζζηζηυ πμο εα αλζμθμβδεεί εεηζηά, ηαζ κα ιεηνάεζ ημοθάπζζημκ 24 δείβιαηα ηδκ χνα (ιεβαθφηενμξ ανζειυξ δεζβιάηςκ εα αλζμθμβδεεί εεηζηά). Ο πνυκμξ ααειμκυιδζδξ εκυξ (1) ζδιείμο κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 5 min ηαζ ηςκ δφμ(2) ζδιείςκ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 12 min.μζηνυηενμζ πνυκμζ ααειμκυιδζδξ εα αλζμθμβδεμφκ εεηζηά.δπίζδξ κα δδθςεεί, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί, μ ζοκμθζηυξ διενήζζμξ πνυκμξ (ζε 24ςνμ ηφηθμ θεζημονβίαξ) πμο μ ακαθοηήξ δεκ εα είκαζ δζαεέζζιμξ θυβς ααειμκμιήζεςκ. οβηεηνζιέκα, ζημκ ηοπζηυ ηνυπμ θεζημονβίαξ υπςξ αοηυξ πνμηείκεηαζ απυ ημκ

5 ελ. 5 ηαηαζηεοαζηή, ημ ζοκμθζηυ πνμκζηυ δζάζηδια πμο δεκ εα είκαζ δζαεέζζιμξ μ ακαθοηήξ θυβς εηηέθεζδξ ηςκ ααειμκμιήζεςκ δεκ εα πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ ηνεζξ 3 χνεξ ακά 24ςνμ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ. Ο υβημξ ημο απαζημφιεκμο δείβιαημξ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 200 ιl, βζα κα ιδκ απαζηείηαζ επακάθδρδ ηδξ θήρδξ δείβιαημξ απυ ημκ αζεεκή. Δζδζηά βζα ηδ Μμκάδα Δκηαηζηήξ Νμζδθείαξ Νεμβκχκ, ημ ζφκμθμ ηςκ γδημφιεκςκ ελεηάζεςκ κα πναβιαημπμζείηαζ ηαζ ζε υβημοξ ιζηνυηενμοξ ηςκ 100ιL. Ο πνμζθενυιεκμξ ελμπθζζιυξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ ακηζιεηχπζζδξ πνμαθδιάηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ: Να δζαεέηεζ πνυβναιια αοημδζάβκςζδξ ιε πανμοζίαζδ ιδκοιάηςκ επί ηδξ μευκδξ ημο ηαζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα εηηέθεζδξ αοημδζαβκςζηζηχκ εθέβπςκ. Να δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκμ πνυβναιια-μδδβυ ηαεμδήβδζδξ ημο πεζνζζηή βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πθέμκ ααζζηχκ πνμαθδιάηςκ. Οζ γδημφιεκεξ επζδυζεζξ, απμδυζεζξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ηςκ ακαθοηχκ πμο εα πνμζθενεμφκ, εα πνέπεζ απαναζηήηςξ κα πζζημπμζμφκηαζ ιε θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. Πνμτπυεεζδ αλζμθυβδζδξ απμηεθεί δ ηαηάεεζδ θφθθμο ζοιιυνθςζδξ, ζημ μπμίμ εα απακηάηαζ ιε ηάεε θεπημιένεζα ηαζ ιε ηδκ ζεζνά πμο ακαθένμκηαζ υθα ηα αζηήιαηα ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. Όπμο γδηείηαζ ή ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ακαδνμιή ζε θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο πνμξ απυδεζλδ γδημοιέκςκ ζημζπείςκ, αοηή εα βίκεηαζ ιε ζαθή ακαθμνά ζηδκ ζεθίδα ηαζ πανάβναθμ ημο θοθθαδίμο, υπμο ειπενζέπμκηαζ ηα ζημζπεία αοηά. Με απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο πνμιδεεοηή, πμο απμδεζηκφεηαζ έββναθα, εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δοκαηυηδηα βζα ζοκεπή ηαζ πθήνδ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ, δδθαδή επζζηεοέξ, ακηαθθαηηζηά ηαζ άθθα οθζηά, πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδ θεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ, πμο εα δζαηεεεί απυ ημκ πνμιδεεοηή βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ απαζημοιέκςκ ελεηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ πνμιήεεζα ηςκ απαζημοιέκςκ οθζηχκ ααειμκυιδζδξ ηαζ εθέβπμο (standards, controls) ζε πμζυηδηεξ ηέημζεξ πμο κα ιδκ παναηςθφεηαζ δ απνυζημπηδ θεζημονβία ημο Φμνέα. Β. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1. Κάεε πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ ηα παναηάης έκηοπα ηαζ πζζημπμζδηζηά ιαγί ιε ηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ημο. 2. Βεααίςζδ ημο μίημο ηαηαζηεοήξ ημο ιδπακήιαημξ υηζ δ πνμζθένμοζα εηαζνεία (πνμιδεεοηήξ) είκαζ ελμοζζμδμηδιέκδ βζα ηδκ πανμπή πθήνμοξ ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδ-

6 ελ. 6 ιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ υηζ ζηεθέπδ ηδξ έπμοκ εηπαζδεοηεί ζηα ενβμζηάζζα ημο μίημο ηαηαζηεοήξ. Απμδεζηηζηά ςξ πνμξ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ δζάνηεζα εα ζοκοπμαθδεμφκ ιε ηδκ αεααίςζδ. 3. Καηάεεζδ ζημζπείςκ ιε ηδκ ορδθή επακαθδρζιυηδηα ημο ιδπακήιαημξ, ηεηιδνζςιέκδ ιε πζζημπμζδηζηά ηαζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ απυ ημκ μίημ ηαηαζηεοήξ, ή ακελάνηδημοξ μίημοξ αλζμθυβδζδξ. 4. Καηάεεζδ πθήνμοξ ακαθμνάξ ζπεηζηά ιε ηδκ αηνίαεζα ηςκ ιεηνήζεςκ (απυ ημ ιδπάκδια), ζε ζπέζδ ιε ηζξ εηάζημηε ιεευδμοξ ακαθμνάξ. 5. ε πενίπηςζδ πμο μ ιεζμδυηδξ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ δεκ είκαζ ιεζμδυηδξ ηαζ βζα ημκ επυιεκμ δζαβςκζζιυ οπμπνεμφηαζ ζηδκ απυζονζδ ηςκ ακαθοηχκ ηδκ διενμιδκία πμο εα μνζζηεί απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ ημο Νμζμημιείμο. 6. οιιυνθςζδ CE, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 98/79/EEC, πμο αθμνμφκ In Vitro Diagnostics. 7. Οπμζαδήπμηε απυηθζζδ απυ ηζξ παναπάκς απαζηήζεζξ απμηεθεί αζηία απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ. 8. Πενζβναθή ημο ιδπακήιαημξ πμο εα πνμζδζμνίγεζ αηνζαχξ ημ είδμξ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. 9. Ζ επζηνμπή αλζμθυβδζδξ δφκαηαζ κα γδηήζεζ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ απυ ημκ πνμιδεεοηή ηοπυκ δζεοηνζκήζεζξ, επί ηςκ ακαβναθμιέκςκ ζηδκ πνμζθμνά ημο, ζοιπθδνςιαηζηά ζημζπεία βζα ηδκ πθδνέζηενδ δζαηφπςζδ ηςκ ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ δοκαημηήηςκ ηδξ ζοζηεοήξ ή αηυιδ ηαζ επίδεζλδ θεζημονβίαξ αοηήξ, πςνίξ ηαιία απαίηδζδ ημο πνμιδεεοηή. 10. Γζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ ή αζαθζάνζμ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ (prospectus) βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ, πμο εα πενζέπεζ ηα βεκζηά ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοζηεοήξ. 11. Δββναθδ δήθςζδ ημο πνμιδεεοηή υηζ εα πνμζημιίζεζ ηδκ ζοζηεοή ζε ηνεζξ (3) ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Γ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ / ΔΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ, ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ Δ- ΚΣΔΛΔΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ (ΔΞΔΣΑΔΩΝ) ΚΑΘΔ ΔΣΟ:

7 ΔΝΟΣΖΣΑ «Α» ελ. 7 α/α ΣΜΖΜΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ /ΔΣΟ* 1 Μ.Δ.Θ ΚΟΣΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΝΑ Μ.Δ.ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓ- ΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗ- ΡΟΤΡΓΔΗΑ *Πρόβλευη ± 30% ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ & ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΣΖ ΔΝΟ- ΣΖΣΑ «Α» ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΟΤΝ: Α) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (Μ.Δ.Θ.) Β) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΩΝ (Μ.Δ.Ν.Ν.) Γ) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ Γ) ΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΔΤΡΟ ΜΔΣΡΖΖ 1 ph ph scale 6,300-8,000 nmol/l 10, po 2 mmhg 0,0-600 kpa 0,00 80,00 3 pco 2 mmhg 5,0-200 kpa 0,67 26,64 4 cna + mmol/l 7-350,0 meq/l 7-350,0 5 ck + mmol/l 0,5-15,0 meq/l 0,5-15,0 6 cca + mmol/l 0,20-10,00 meq/l 0,40-20,00

8 ελ. 8 7 ccl - mmol/l 7-350,0 meq/l 7-350,0 8 cglu mmol/l 0,0-60 mg/dl clac mmol/l 0,0-30,0 mg/dl meq/l 0,0-30,0 10 cthb g/dl 0,0-29,0 mmol/l 0, so 2 % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FO 2 Hb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FCOHb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FmetHb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FHHb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1,000 ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1 cca ++ ( ph = 7,4 ) 2 Anion gap 3 O 2 CT 4 po 2 ( A - a ) 5 po 2 ( A / a ) 6 p50 7 cto 2 ( a - v ) 8 VO 2 9 DO 2 10 RI 11 Qsp/Qt 12 HCO 3 act 13 HCO 3 std 14 ctco 2

9 ελ cbase(b) 16 cbase(ecf) ΔΝΟΣΖΣΑ «Β» α/α ΣΜΖΜΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ /ΔΣΟ* ΚΟΣΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΝΑ 1 ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΩΝΔ- ΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (Μ.Δ.Κ.) ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟ ΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗ- ΚΩΝ (Σ.Δ.Π.) *Πρόβλευη ± 30% ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ & ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΣΖ ΔΝΟ- ΣΖΣΑ «Β» ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΟΤΝ: Α) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΩΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (Μ.Δ.Κ.) Β) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ (Σ.Δ.Π.) ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΤΡΟ ΜΔΣΡΖ- ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ Ζ 1 ph ph scale 6,500-7,800 2 po 2 mmhg 10,0 700,00 kpa 1,33 93,32 3 pco 2 mmhg 10,0 150,00 kpa 1,33 20,00 4 cna + mmol/l 100,00-200,00 5 ck + mmol/l 0,5-15,0 6 cca + mmol/l 0,20-5,00 7 Hct % 12-75

10 ελ. 10 ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1 HCO 3 act 2 HCO 3 std 3 BE 4 ctco 2 5 Ca ++ ( ph = 7,4 ) 6 Anion gap 7 so 2 8 cto 2 9 po 2 ( A - a ) 10 po 2 ( A / a ) 11 po 2 /FiO 2 12 ph(temp) 13 po2(temp) 14 pco2(temp) ΤΛΗΚΑ ΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΗΡΑ ABL Πανάεεζδ ηςκ οθζηχκ (κα βίκεηαζ ακαθμνά ζε ζεη ή kit ηαζ κα δζεοηνζκίγεηαζ απυ πμζα επζιένμοξ είδδ απμηεθείηαζ αοηυ). Παραηηρήζεις 1. Ο οπμθμβζζιυξ ηςκ πμζμηήηςκ κα οπμθμβζζηεί ιε αάζδ ημκ εηηζιχιεκμ ανζειυ ελεηάζεςκ ηςκ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΜΔΡΟ Γ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α & Β). 2. ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία, εηηυξ απυ ηα είδδ πμο ακαθοηζηά παναηίεεκηαζ πζμ πάκς, δζαπζζηςεεί απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ υηζ είκαζ απαναίηδηδ δ πνμιήεεζα ηαζ άθθςκ εζδχκ, ηα μπμία εη παναδνμιήξ δεκ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζημ ζπεηζηυ πίκαηα, μζ πνμιδεεοηέξ ακαθένμοκ ηα είδδ αοηά ζηδκ ηεπκζηή ημοξ πνμζθμνά λεπςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα, ζδιεζχκμκηαξ πανάθθδθα οπμπνεςηζηά ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ιμκάδαξ ζηδκ μζημκμιζηή ημοξ πνμζθμνά. Πνζκ απυ ημ άκμζβια ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ πζζημπμζείηαζ απυ ημ ανιυδζμ Σιήια ηδξ Σεπκζηήξ Τπδνεζίαξ εάκ ηα είδδ αοηά είκαζ πνάβιαηζ απαναίηδηα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ γδημφιεκςκ ελεηάζεςκ ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ ακαθοηχκ. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ

11 ελ. 11 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΘΔΡΜΗΚΟ 2 ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΗΑ ΤΓΡΩΝ.PUMB TUBE / ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΗΑ ΑΠΟΥΔΣ.PUMB TUBE/ ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΗΑ ΖΛΔΚΣΟΓ.PUMB TUBE/ ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Lac D ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Glu D ΔΛΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΡΜΟΣΖΡΑ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΛΤΜΑΣΑ ΔΗΟΓΟΤ RAD ΡΤΓΥΟ ΔΗΟΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜ ΦΗΛΣΡΟ ΑΝΔΜΗT.ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΩΝ RAD ΚΗΣ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ PH E777 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ PCO2 E788 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ PO2 E799 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Κ Δ722 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ CA E733 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ CL E744 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Na E755 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Glu E 7066 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Lac E7077 RAD REFERENCE ELECTRODE AE ΑΔΡΗΟ CAL ΑΔΡΗΟ CAL ΓΗΑΛΤΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ CAL2 S ΓΗΑΛΤΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ CAL1 S THB CALIBRATION SOLUTION S RINSE 1 SOLUTION 600ML S ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΛΤΖ S ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΜΟΛΤΝΔΩΝ 30 SCATTER PACK 31 ΓΗΑΛΤΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ S7370 (RAD )

12 ελ ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ pco2 D788 (RAD ) 33 ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓ. K D722 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓ.Na D755 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓ.CL D744 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑN.ΖΛΔΚ.ΑΝΑΦΟΡΑ D711 RAD ΓΟΥΔΗΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ ABLxx D512 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Ca RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ GLu RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ pο2 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Lac RAD

13 ελ. 13 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Γ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΔΞΔΣΑΔΗ * Να ακαθενεεί μ ηφπμξ ημο ακαθοηή πμο πνμζθένεηαζ. ΔΗΓΟ ΣΗΜΖ Τ- ΚΔΤΑ- ΗΑ ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΣΜΥ/ ΤΚ/ΗΑ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ

14 ελ. 14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 1. Τα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε απόιπηε ζπκθωλία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 2. Εηδηθόηεξα, ηα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο εμήο όξνπο: 2.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξωο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεωο, ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Να έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ καθξύηεξν ρξόλν ιήμεο Να ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Τν πξνϊόλ πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγωγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ρξόλνο κεγαιύηεξνο από ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δωήο ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέωζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζόηεηα πξνϊόληωλ πνπ έρνπλ αιινηωζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλόηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 3. Η ζπζθεπαζία ηωλ εηδώλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 3.1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο. Τν θόζηνο ηεο δελ ζα επηβαξύλεηαη κε πξόζζεηα πιηθά πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή Σε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο ζηα Ειιεληθά ή Αγγιηθά, κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ή εηδηθόηεξωλ ξπζκίζεωλ ηεο Οδεγίαο ηεο Ε.Ε. θαη ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε ε πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο απηήλ: Επωλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Εάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επωλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλόηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ Τα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύηωο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλωξίζεη ην πξνϊόλ, ηελ πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξνϊόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο, ρωξίο ππνβηβαζκό ηεο επίδνζεο Τηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή/ θαη ρεηξηζκνύ Τηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο Σε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΗΣΗΣ ζηα Ειιεληθά.

15 ελ. 15 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ α/α ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑ- ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑ- ΔΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ- ΣΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟ 1 Μ.Δ.Θ Μ.Δ.ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑα/α ΣΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΩΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡ- 5 Ζ (Μ.Δ.Κ.) ΔΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑ- ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ- ΜΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑ- ΣΗΚΩΝ (Σ.Δ.Π.)

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ Υεκηθόο

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, 383 34 Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910:

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα

Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Σα καληηάξηα ηεο Άλδξνπ ε «θξπκκέλε», άγλσζηε βηνπνηθηιόηεηα Ζιίαο Πνιέκεο Μπθεηνιόγνο PhD Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ζην Δξγαζηήξην Γεληθήο θαη Γεσξγηθήο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ ΓΠΑ ΜΤΚΖΣΔ Σα ιακζηάνζα εεςνείηαζ

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο

ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο ΤΔ7-4 β Πενζμπή αυνεζα ημο Κυηνςκα έςξ κυηζα ημο Γοεείμο Φαναηηδνίγεηαζ απυ μιαθέξ πεδζκέξ γχκεξ ιε ηαθθζένβεζεξ εηήζζεξ, εθαζχκεξ ηαζ μπςνχκεξ. Τμ ακάβθοθμ είκαζ μιαθυ ηαζ πενζαάθθεηαζ ζηδκ εονφηενδ πενζμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι.

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ CURRICULUM VITAE Οκμιαηεπχκοιμ : Κςκζηακηίκμξ Κμηνμηυδξ Γζεφεοκζδ : Βμοηονά 55, Παηήζζα 111 43 Σδθέθ./mob./e-mail : 210-2286005 / 213-2010291 / 6937-056433 / kkotrokois@esdy.edu.gr Ζιεν/κία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΗΝΑΚΑ :ΤΛΗΚΑ ΚΑΘΑΡΗΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΤ 1)ΑΛΑΣΗ ΥΗΧΝ (ΑΠΚ) ΜΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΚΗΛ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΥΡΖΖ Δ ΑΠΚΛΖΡΤΝΣΔ ΜΝΑΓΑ ΣΔΥΝΖΣΤ ΝΔΦΡΤ ΠΡΣΗΜΖΣΔΑ 20 ή 25 ΚΗΛΧΝ 2)ΑΠΡΡΦΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε

Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Tα πιηθά: Οηθνινγηθή απνηίκεζε Πεξηεθηηθφηεηα ζε ξππνγφλεο ή/ θαη λνζνγφλεο νπζίεο Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη βηνκεραληθψλ αεξίσλ CFC (ρισξνθζνξαλζξάθσλ) Υξήζε βαξέσλ κεηάιισλ ή/ θαη πεξηεθηηθφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα