ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟ ΓΗΑΒΟΤ- ΛΔΤΖ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Α σζκεσές σνηήρηζη Σμ Νμζμημιείμ δζαεέηεζ ζοκμθζηά 7 ακαθοηέξ (Οζ 6 είκαζ ζεζνάξ 700 ηαζ μ έκαξ είκαζ ABL5) ημο μίημο RADIOMETER. Απ αοημφξ είκαζ ζε πνήζδ ιυκμ ηνεζξ (3), ηδξ ζεζνάξ 700. Γζα ημοξ παναπάκς ακαθοηέξ ή βζα κέμοξ πμο εκδεπμιέκςξ εα πνμζθενεμφκ ζζπφμοκ ηα παναηάης. 1. Ο Πνμιδεεοηήξ εα είκαζ οπεφεοκμξ βζα ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ ζοζηεοχκ ηαζ εα επςιίγεηαζ ηάεε είδμοξ δαπάκδ ζπεηζηή ιε ηζξ ζοκηδνήζεζξ επζζηεοέξ, ηαεχξ ηαζ ιε ηάεε είδμοξ ακηαθθαηηζηά. 2. Οζ πνμθδπηζηέξ ζοκηδνήζεζξ (εαδμιαδζαίεξ ιδκζαίεξ εηήζζεξ η.θ.π.) εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ζφιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ ηζξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνίαξ ηςκ ζοζηεοχκ. Να ηαηαηεεεί ημ πνυβναιια ζοκηήνδζδξ απυ ημ επίζδιμ ηεπκζηυ εβπεζνίδζμ ημο ηαηαζηεοαζηή ηδξ ζοζηεοήξ. ημ ηέθμξ ηάεε επέιααζδξ (πνμθδπηζηήξ ηαεχξ ηαζ έηηαηηδξ) εα πναβιαημπμζεί μ Πνμιδεεοηήξ ηζξ απαναίηδηεξ ιεηνήζεζξ (Πμζμηζηυξ Έθεβπμξ), πνάβια πμο εα ηαηαβνάθεηαζ ζε έκηοπμ ημο Πνμιδεεοηή ηαζ εα πζζημπμζείηαζ απυ ημκ πανζζηάιεκμ ζηδκ δζαδζηαζία Σεπκζηυ ημο Νμζμημιείμο. 3. Ζ ακηαπυηνζζδ βζα ηζξ πενζπηχζεζξ έηηαηηδξ ζοκηήνδζδξ επζζηεοήξ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ ιέζα ζε ηέζζενζξ (4) χνεξ απυ ηδκ εζδμπμίδζδ, δ δε αθάαδ κα απμηαείζηαηαζ ιέζα ζηζξ δφμ (2) επυιεκεξ χνεξ. Δάκ ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο Πνμιδεεοηή, μ πνυκμξ ηςκ δφμ (2) ςνχκ δεκ επανηεί, δ ζοζηεοή εα ακηζηαείζηαηαζ, ιε εοεφκδ ημο, απυ άθθδ ελ ίζμο αλζυπζζηδ ηαζ ζδίςκ δοκαημηήηςκ / πνμδζαβναθχκ. Μεηά ηδκ πανέθεοζδ πνμκζημφ δζαζηήιαημξ πςνίξ απμηαηάζηαζδ ηδξ αθάαδξ, ηαεμνίγμκηαζ ηα ελήξ : α) Δάκ δ αθάαδ απμηαηαζηαεεί ιεηαλφ ηεζζάνςκ (4) ηαζ μηηχ (8) ςνχκ ιεηά ηδκ εζδμπμίδζδ, ηαηαθμβίγεηαζ ζημκ πνμιδεεοηή έκαξ (1) Βαειυξ Αζοκέπεζαξ (Β.Α.). β) Δάκ δ απμηαηάζηαζδ βίκεζ ιεηαλφ μηηχ (8) ηαζ εζημζζηεζζένςκ (24) ςνχκ, ηαηαθμβίγμκηαζ δφμ (2) Β.Α. γ) Δάκ δ απμηαηάζηαζδ βίκεζ ιεηαλφ εζημζζηεζζένςκ (24) ηαζ ζανακηαμηηχ (48) ςνχκ, ηαηαθμβίγμκηαζ ηέζζενζξ (4) Β.Α.

2 ελ. 2 δ) Μεηά ηδκ πανέθεοζδ ηςκ 48 ςνχκ, ημ Νμζμημιείμ ιπμνεί κα ηδνφλεζ έηπηςημ ημκ πνμιδεεοηή, ιε ηαηάπηςζδ ηδξ εββοδηζηήξ επζζημθήξ ημο ηαζ κα ακαεέζεζ ημ ένβμ ζε έκακ απυ ημοξ άθθμοξ πνμιδεεοηέξ. Ζ πζεακή δζαθμνά δαπάκδξ πμο εα πνμηφρεζ ιε ημκ κέμ πνμιδεεοηή, εα ηαθοθεεί ηαε μθμηθδνία απυ ημκ πνμδβμφιεκμ, βζα υθδ ηδξ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ. ε) Δάκ ζοιαμφκ, ιέζα ζε δζάζηδια ηνζάκηα (30) διενχκ, 3 αθάαεξ ηδξ ίδζαξ ζοζηεοήξ, μ Πνμιδεεοηήξ επζαανφκεηαζ ιε 1 Β.Α., ιέπνζ 6 αθάαεξ ιε 3 Β.Α., ιέπνζ 9 αθάαεξ ιε 6 Β.Α., παν υηζ μ Πνμιδεεοηήξ ακηαπμηνίεδηε εεηζηά ζημοξ πνυκμοξ ηδξ παναβνάθμο 3. Γζα πάκς απυ εκκέα (9) ηθήζεζξ, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ, γδηείηαζ δ άιεζδ ακηζηαηάζηαζδ ηδξ ζοζηεοήξ ιε άθθδ απνδζζιμπμίδηδ ζδίςκ δοκαημηήηςκ πνμδζαβναθχκ (ηαζκμφνβζα). Δάκ ιέζα ζε 24 χνεξ απυ ηδκ εζδμπμίδζδ βζα ακηζηαηάζηαζδ μ Πνμιδεεοηήξ δεκ έπεζ ακηαπμηνζεεί εεηζηά, εθανιυγεηαζ δ δζάηαλδ ηδξ παν. 3δ. ζη) Γζα ηάεε ηνεζξ (3) Βαειμφξ Αζοκέπεζαξ ιπμνεί κα ηαηαθμβζζεεί ζημκ πνμιδεεοηή πρόζηιμο 150. Οζ παναπάκς υνμζ είκαζ δεζιεοηζημί, ιε πμζκή απυννζρδξ ζε πενίπηςζδ ιδ απμδμπήξ ηάπμζμο απυ αοημφξ. A. Υαρακηηριζηικά Προζθέροσζας Δπιτείρηζης Οζ πνμζθένμοζεξ επζπεζνήζεζξ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηδ δέμοζα ζηεθέπςζδ ηαζ μνβάκςζδ ηεπκζημφ ηιήιαημξ ζηδ Θεζζαθμκίηδ, ημ μπμίμ κα ελαζθαθίγεζ ηδκ ηαπεία ηαζ απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή ελοπδνέηδζδ ημο Νμζμημιείμο (απμηαηάζηαζδ αθααχκ, ζοκηήνδζδ ζοζηεοχκ) ιε Πζζημπμίδζδ οζηήιαημξ Γζαζθάθζζδξ Πμζυηδηαξ (ISO, EN ηθπ) ημοθάπζζημκ υζμκ αθμνά ημ ηιήια Service. Οζ επζπεζνήζεζξ πμο δεκ δζαεέημοκ ηεπκζηυ ηιήια ζηδ Θεζζαθμκίηδ (ή ημοθάπζζημκ ζηδκ Κεκηνζηή Μαηεδμκία), μθείθμοκ κα εηεέημοκ ζηδκ πνμζθμνά ημοξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ εηάζημηε ακαηφπημοζεξ ακάβηεξ ημο Νμζμημιείμο. Δάκ γδηδεεί, μζ ζοιιεηέπμκηεξ μθείθμοκ κα πνμζημιίζμοκ ζημζπεία πμο κα απμδεζηκφμοκ ημκ ααειυ, ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ημκ ηνυπμ εηπαίδεοζδξ ημο ηεπκζημφ ημοξ πνμζςπζημφ. Σμ Νμζμημιείμ έπεζ δζηαίςια κα επζεεςνήζεζ ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ ζοιιεηεπυκηςκ, χζηε κα αεααζςεεί βζα ηδ δοκαηυηδηα ακηαπυηνζζδξ αοηχκ ζηα γδημφιεκα. Ο πνμιδεεοηήξ εα πνέπεζ κα εββοάηαζ υηζ ηαε υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζφιααζδξ εα δζαεέηεζ επανηή ανζειυ ζοζηεοχκ, χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ απνυζημπηδ θεζημονβία ηςκ ακηίζημζπςκ ηιδιάηςκ ή ιμκάδςκ, ζε πενίπηςζδ επζζηεοήξ ή ζοκηήνδζδξ πμο επζαάθεζ ηδ δζα-

3 ελ. 3 ημπή θεζημονβίαξ ή ηδκ απμιάηνοκζδ ηάπμζαξ απυ ηζξ οπάνπμοζεξ ζοζηεοέξ, έςξ υημο α- πμηαηαζηαεεί δ ηαθή ηδξ θεζημονβία. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Β ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΓΗΑ ΤΛΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΟΤ ΓΗΑΦΑΛΗ- ΕΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΗ ΚΑΣ ΔΠΔΚΣΑΖ ΣΟΝ ΑΘΔΝΖ 1. -Οζ πνμζθμνέξ κα ζοκμδεφμκηαζ απαναίηδηα απυ πνυζθαηδ αεααίςζδ (ημο ηνέπμκημξ έημοξ) ημο μίημο ηαηαζηεοήξ ημο ακαθοηή αενίςκ αίιαημξ, βζα ημκ μπμίμ πνμμνίγμκηαζ ηα πνμζθενυιεκα οθζηά (οβνά ααειμκυιδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ, ακαθχζζια ηθπ.) υπμο κα πζζημπμζείηαζ δ αοεεκηζηυηδηα, δ ηαηαθθδθυηδηα, δ ηεπκζηή ανηζυηδηα αοηχκ ηαεχξ ηαζ δ ζοιααηυηδηα ημοξ ιε ημοξ ακαθοηέξ. Σα ακςηένς εα έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ ελαζθάθζζδ ηδξ αλζμπζζηίαξ ηςκ ιεηνήζεςκ. Ζ ιδ πνμζηυιζζδ ηςκ ακςηένς αεααζχζεςκ εα έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ απυννζρδ ηδξ πνμζθμνάξ. 2. ΚΑΣΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ -Οζ πνμζθμνέξ κα ζοκμδεφμκηαζ απυ δήθςζδ ζηδκ μπμία εα ακαθένεηαζ ημ ενβμζηάζζμ ζημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζημφκ ηα πνμζθενυιεκα οθζηά ηαζ μ ηυπμξ εβηαηάζηαζήξ ημο. ηδκ πενίπηςζδ πμο μ πνμζθένςκ δεκ είκαζ μ ίδζμξ ηαηαζηεοαζηήξ, εα οπμαάθθεηαζ οπεφεοκδ δήθςζδ ημο κμιίιμο εηπνμζχπμο ημο ενβμζηαζίμο ζημ μπμίμ εα ηαηαζηεοαζημφκ ηα οθζηά, ζηδκ μπμία εα δδθχκεηαζ υηζ απμδέπεηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ πνμιήεεζαξ ζε πενίπηςζδ ηαηαηφνςζδξ ζημκ πνμιδεεοηή οπέν ημο μπμίμο εηδίδεζ ηδκ οπεφεοκδ δήθςζδ (αθμνά Π.Γ. 394,96, άνενμ 18, Κακμκζζιυξ Πνμιδεεζχκ Γδιμζίμο). 3. -Να πνμζημιζζηεί πζζημπμζδηζηυ υπμο κα απμδεζηκφεηαζ ιε ζαθήκεζα υηζ μ ηαηαζηεοαζηζηυξ μίημξ δζαεέηεζ ζφζηδια δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ζεζνάξ ISO 13485:2003 βζα ηα πνμσυκηα πμο πνμζθένμκηαζ ηαζ υηζ ηα πνμσυκηα αοηά είκαζ ηδξ πνμέθεοζδξ αοημφ ηαζ μ πνμιδεεοηήξ/ακηζπνυζςπμξ κα δζαεέηεζ πζζημπμίδζδ ISO9001 ή/ηαζ ISO13485 ηαζ κα ζοιιμνθχκεηαζ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ Τ.Α. ΓΤ8δ/Γ.Π.μζη/1348 (Ανπέξ ηαζ ηαηεοεοκηήνζεξ βναιιέξ μνεήξ πναηηζηήξ δζακμιήξ ζαηνμηεπκμθμβζηχκ πνμσυκηςκ). 4. -Σα ιπμοηάθζα ηςκ οβνχκ ααειμκυιδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ πνέπεζ κα δζαεέημοκ ηαζκία αζθαθείαξ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή, έηζζ χζηε κα δζαζθαθίγεηαζ δ βκδζζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ημο πνμσυκημξ. Έηζζ δζαζθαθίγεηαζ υηζ δεκ έπεζ λακαπνδζζιμπμζδεεί, μφηε έπεζ αθθμζςεεί ημ πενζεπυιεκυ ημο. Σα ιπμοηάθζα ηςκ οβνχκ πνέπεζ κα παναιέκμοκ ζθναβζζιέκα αηυια ηαζ υηακ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί πάκς ζημ ιδπάκδια, πνμηεζιέκμο κα δζαζθαθζ-

4 ελ. 4 ζηεί ημ πνμζςπζηυ απυ ηοπυκ επζιμθφκζεζξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ. 5. Θα πνέπεζ κα οπάνπμοκ πζζημπμζδηζηά απυ δζεεκχξ ακαβκςνζζιέκα ενβαζηήνζα ακαθμνάξ υπςξ εκδεζηηζηά ακαθένμκηαζ ηα IUPAC, DANAK, NIST U.S.A., PTB Germany, ςξ πνμξ ηδκ ακζπκεοζζιυηδηα ημο ph ηαζ ςξ πνμξ ημ calibration 1. -Σα οβνά ααειμκυιδζδξ (calibration solutions) δεκ εα πνέπεζ κα πενζέπμοκ ηανηζκμβυκεs μοζίεξ υπςξ θμνιαθδεΰδδ (formaldehide). 6. Όθα ηα πνμζθενυιεκα οθζηά πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ημκ ηάεε ακαθοηή λεπςνζζηά (οβνά ααειμκυιδζδξ ηαζ ηαεανζζιμφ, ακαθχζζια ηθπ.) πνέπεζ κα είκαζ ημο ίδζμο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο ηαζ υπζ απυ δζαθμνεηζημφξ ηαηαζηεοαζηέξ έηζζ χζηε κα οπάνπεζ μιμζμβέκεζα. 7. ηδκ πνμζθμνά κα ακαθένεηαζ ακ απαζημφκηαζ εζδζηέξ ζφνζββεξ βζα ηδκ μνεή θεζημονβία ηαζ ακ καζ, κα πνμζδζμνίγεηαζ μ ηφπμξ δπανίκδξ πμο απαζηείηαζ. ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Ο πνμζθενυιεκμξ ελμπθζζιυξ κα είκαζ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ, ζφβπνμκδξ ηεπκμθμβίαξ, ζηενεάξ ηαζ ακεεηηζηήξ ηαηαζηεοήξ. Να ζοκενβάγεηαζ άιεζα, βνήβμνα ηαζ αλζυπζζηα ιε ηα πνμζθενυιεκα ακηζδναζηήνζα, cali brators ηαζ ηάεε είδμοξ πνδζζιμπμζμφιεκα πδιζηά, ιέζς εθανιμβήξ ηςκ ακάθμβςκ πνμεβηαηεζηδιέκςκ ιεεμδμθμβζχκ. Να είκαζ ηαπφξ ηαζ δζαεέζζιμξ υζμ ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενμ πνυκμ βζα ακάθοζδ δεζβιάηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ: Να είκαζ ζοκεπχξ έημζιμξ ηαζ κα ιδκ απαζηεί ααειμκυιδζδ πνζκ ηδκ εζζαβςβή ημο δείβιαημξ Ο ζοκμθζηυξ πνυκμξ ιέηνδζδξ δείβιαημξ (εζζαβςβή δείβιαημξ ιε εηηφπςζδ απμηεθέζιαημξ) κα είκαζ μ ιζηνυηενμξ δοκαηυξ, παναηηδνζζηζηυ πμο εα αλζμθμβδεεί εεηζηά, ηαζ κα ιεηνάεζ ημοθάπζζημκ 24 δείβιαηα ηδκ χνα (ιεβαθφηενμξ ανζειυξ δεζβιάηςκ εα αλζμθμβδεεί εεηζηά). Ο πνυκμξ ααειμκυιδζδξ εκυξ (1) ζδιείμο κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 5 min ηαζ ηςκ δφμ(2) ζδιείςκ κα ιδκ οπενααίκεζ ηα 12 min.μζηνυηενμζ πνυκμζ ααειμκυιδζδξ εα αλζμθμβδεμφκ εεηζηά.δπίζδξ κα δδθςεεί, πνμηεζιέκμο κα αλζμθμβδεεί, μ ζοκμθζηυξ διενήζζμξ πνυκμξ (ζε 24ςνμ ηφηθμ θεζημονβίαξ) πμο μ ακαθοηήξ δεκ εα είκαζ δζαεέζζιμξ θυβς ααειμκμιήζεςκ. οβηεηνζιέκα, ζημκ ηοπζηυ ηνυπμ θεζημονβίαξ υπςξ αοηυξ πνμηείκεηαζ απυ ημκ

5 ελ. 5 ηαηαζηεοαζηή, ημ ζοκμθζηυ πνμκζηυ δζάζηδια πμο δεκ εα είκαζ δζαεέζζιμξ μ ακαθοηήξ θυβς εηηέθεζδξ ηςκ ααειμκμιήζεςκ δεκ εα πνέπεζ κα οπενααίκεζ ηζξ ηνεζξ 3 χνεξ ακά 24ςνμ ζοκεπμφξ θεζημονβίαξ. Ο υβημξ ημο απαζημφιεκμο δείβιαημξ ζε ηαιία πενίπηςζδ κα ιδκ οπενααίκεζ ημ 200 ιl, βζα κα ιδκ απαζηείηαζ επακάθδρδ ηδξ θήρδξ δείβιαημξ απυ ημκ αζεεκή. Δζδζηά βζα ηδ Μμκάδα Δκηαηζηήξ Νμζδθείαξ Νεμβκχκ, ημ ζφκμθμ ηςκ γδημφιεκςκ ελεηάζεςκ κα πναβιαημπμζείηαζ ηαζ ζε υβημοξ ιζηνυηενμοξ ηςκ 100ιL. Ο πνμζθενυιεκμξ ελμπθζζιυξ εα πνέπεζ κα δζαεέηεζ αολδιέκεξ δοκαηυηδηεξ ακηζιεηχπζζδξ πνμαθδιάηςκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ: Να δζαεέηεζ πνυβναιια αοημδζάβκςζδξ ιε πανμοζίαζδ ιδκοιάηςκ επί ηδξ μευκδξ ημο ηαζ κα έπεζ ηδ δοκαηυηδηα εηηέθεζδξ αοημδζαβκςζηζηχκ εθέβπςκ. Να δζαεέηεζ εκζςιαηςιέκμ πνυβναιια-μδδβυ ηαεμδήβδζδξ ημο πεζνζζηή βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ πθέμκ ααζζηχκ πνμαθδιάηςκ. Οζ γδημφιεκεξ επζδυζεζξ, απμδυζεζξ ηαζ δοκαηυηδηεξ ηςκ ακαθοηχκ πμο εα πνμζθενεμφκ, εα πνέπεζ απαναζηήηςξ κα πζζημπμζμφκηαζ ιε θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο. Πνμτπυεεζδ αλζμθυβδζδξ απμηεθεί δ ηαηάεεζδ θφθθμο ζοιιυνθςζδξ, ζημ μπμίμ εα απακηάηαζ ιε ηάεε θεπημιένεζα ηαζ ιε ηδκ ζεζνά πμο ακαθένμκηαζ υθα ηα αζηήιαηα ηςκ ηεπκζηχκ πνμδζαβναθχκ. Όπμο γδηείηαζ ή ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ ακαδνμιή ζε θοθθάδζα ημο ηαηαζηεοαζηζημφ μίημο πνμξ απυδεζλδ γδημοιέκςκ ζημζπείςκ, αοηή εα βίκεηαζ ιε ζαθή ακαθμνά ζηδκ ζεθίδα ηαζ πανάβναθμ ημο θοθθαδίμο, υπμο ειπενζέπμκηαζ ηα ζημζπεία αοηά. Με απμηθεζζηζηή εοεφκδ ημο πνμιδεεοηή, πμο απμδεζηκφεηαζ έββναθα, εα πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ δοκαηυηδηα βζα ζοκεπή ηαζ πθήνδ ηεπκζηή οπμζηήνζλδ, δδθαδή επζζηεοέξ, ακηαθθαηηζηά ηαζ άθθα οθζηά, πμο είκαζ ακαβηαία βζα ηδ θεζημονβία ημο ιδπακήιαημξ, πμο εα δζαηεεεί απυ ημκ πνμιδεεοηή βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ απαζημοιέκςκ ελεηάζεςκ, ηαεχξ ηαζ δ πνμιήεεζα ηςκ απαζημοιέκςκ οθζηχκ ααειμκυιδζδξ ηαζ εθέβπμο (standards, controls) ζε πμζυηδηεξ ηέημζεξ πμο κα ιδκ παναηςθφεηαζ δ απνυζημπηδ θεζημονβία ημο Φμνέα. Β. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1. Κάεε πνμιδεεοηήξ οπμπνεμφηαζ κα ηαηαεέζεζ ηα παναηάης έκηοπα ηαζ πζζημπμζδηζηά ιαγί ιε ηδκ ηεπκζηή πνμζθμνά ημο. 2. Βεααίςζδ ημο μίημο ηαηαζηεοήξ ημο ιδπακήιαημξ υηζ δ πνμζθένμοζα εηαζνεία (πνμιδεεοηήξ) είκαζ ελμοζζμδμηδιέκδ βζα ηδκ πανμπή πθήνμοξ ηεπκζηήξ ηαζ επζζηδ-

6 ελ. 6 ιμκζηήξ οπμζηήνζλδξ ηαζ υηζ ζηεθέπδ ηδξ έπμοκ εηπαζδεοηεί ζηα ενβμζηάζζα ημο μίημο ηαηαζηεοήξ. Απμδεζηηζηά ςξ πνμξ ηδκ εηπαίδεοζδ ηαζ ηδκ δζάνηεζα εα ζοκοπμαθδεμφκ ιε ηδκ αεααίςζδ. 3. Καηάεεζδ ζημζπείςκ ιε ηδκ ορδθή επακαθδρζιυηδηα ημο ιδπακήιαημξ, ηεηιδνζςιέκδ ιε πζζημπμζδηζηά ηαζ βναθζηέξ παναζηάζεζξ απυ ημκ μίημ ηαηαζηεοήξ, ή ακελάνηδημοξ μίημοξ αλζμθυβδζδξ. 4. Καηάεεζδ πθήνμοξ ακαθμνάξ ζπεηζηά ιε ηδκ αηνίαεζα ηςκ ιεηνήζεςκ (απυ ημ ιδπάκδια), ζε ζπέζδ ιε ηζξ εηάζημηε ιεευδμοξ ακαθμνάξ. 5. ε πενίπηςζδ πμο μ ιεζμδυηδξ ημο πανυκημξ δζαβςκζζιμφ δεκ είκαζ ιεζμδυηδξ ηαζ βζα ημκ επυιεκμ δζαβςκζζιυ οπμπνεμφηαζ ζηδκ απυζονζδ ηςκ ακαθοηχκ ηδκ διενμιδκία πμο εα μνζζηεί απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ ημο Νμζμημιείμο. 6. οιιυνθςζδ CE, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηδξ μδδβίαξ 98/79/EEC, πμο αθμνμφκ In Vitro Diagnostics. 7. Οπμζαδήπμηε απυηθζζδ απυ ηζξ παναπάκς απαζηήζεζξ απμηεθεί αζηία απυννζρδξ ηδξ πνμζθμνάξ. 8. Πενζβναθή ημο ιδπακήιαημξ πμο εα πνμζδζμνίγεζ αηνζαχξ ημ είδμξ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημο ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. 9. Ζ επζηνμπή αλζμθυβδζδξ δφκαηαζ κα γδηήζεζ ηαηά ηδκ ηνίζδ ηδξ απυ ημκ πνμιδεεοηή ηοπυκ δζεοηνζκήζεζξ, επί ηςκ ακαβναθμιέκςκ ζηδκ πνμζθμνά ημο, ζοιπθδνςιαηζηά ζημζπεία βζα ηδκ πθδνέζηενδ δζαηφπςζδ ηςκ ηεπκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηαζ δοκαημηήηςκ ηδξ ζοζηεοήξ ή αηυιδ ηαζ επίδεζλδ θεζημονβίαξ αοηήξ, πςνίξ ηαιία απαίηδζδ ημο πνμιδεεοηή. 10. Γζαθδιζζηζηυ θοθθάδζμ ή αζαθζάνζμ ηδξ ηαηαζηεοάζηνζαξ εηαζνείαξ (prospectus) βζα ημκ ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ, πμο εα πενζέπεζ ηα βεκζηά ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοζηεοήξ. 11. Δββναθδ δήθςζδ ημο πνμιδεεοηή υηζ εα πνμζημιίζεζ ηδκ ζοζηεοή ζε ηνεζξ (3) ιήκεξ απυ ηδκ διενμιδκία οπμβναθήξ ηδξ ζπεηζηήξ ζφιααζδξ. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Γ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ / ΔΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ, ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ΚΑΘΔ ΔΝΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑΗ ΟΣΗ ΘΑ Δ- ΚΣΔΛΔΗ ΣΟΝ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ (ΔΞΔΣΑΔΩΝ) ΚΑΘΔ ΔΣΟ:

7 ΔΝΟΣΖΣΑ «Α» ελ. 7 α/α ΣΜΖΜΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ /ΔΣΟ* 1 Μ.Δ.Θ ΚΟΣΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΝΑ Μ.Δ.ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓ- ΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗ- ΡΟΤΡΓΔΗΑ *Πρόβλευη ± 30% ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ & ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΣΖ ΔΝΟ- ΣΖΣΑ «Α» ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΟΤΝ: Α) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ (Μ.Δ.Θ.) Β) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΩΝ (Μ.Δ.Ν.Ν.) Γ) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ Γ) ΣΑ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΜΟΝΑΓΑ ΔΤΡΟ ΜΔΣΡΖΖ 1 ph ph scale 6,300-8,000 nmol/l 10, po 2 mmhg 0,0-600 kpa 0,00 80,00 3 pco 2 mmhg 5,0-200 kpa 0,67 26,64 4 cna + mmol/l 7-350,0 meq/l 7-350,0 5 ck + mmol/l 0,5-15,0 meq/l 0,5-15,0 6 cca + mmol/l 0,20-10,00 meq/l 0,40-20,00

8 ελ. 8 7 ccl - mmol/l 7-350,0 meq/l 7-350,0 8 cglu mmol/l 0,0-60 mg/dl clac mmol/l 0,0-30,0 mg/dl meq/l 0,0-30,0 10 cthb g/dl 0,0-29,0 mmol/l 0, so 2 % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FO 2 Hb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FCOHb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FmetHb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1, FHHb % 0,0-100,00 Fraction 0,000-1,000 ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1 cca ++ ( ph = 7,4 ) 2 Anion gap 3 O 2 CT 4 po 2 ( A - a ) 5 po 2 ( A / a ) 6 p50 7 cto 2 ( a - v ) 8 VO 2 9 DO 2 10 RI 11 Qsp/Qt 12 HCO 3 act 13 HCO 3 std 14 ctco 2

9 ελ cbase(b) 16 cbase(ecf) ΔΝΟΣΖΣΑ «Β» α/α ΣΜΖΜΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ /ΔΣΟ* ΚΟΣΟ ΔΞΔΣΑΖ ΑΝΑ 1 ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΩΝΔ- ΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (Μ.Δ.Κ.) ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟ ΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗ- ΚΩΝ (Σ.Δ.Π.) *Πρόβλευη ± 30% ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ & ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΣΖ ΔΝΟ- ΣΖΣΑ «Β» ΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΝΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΟΤΝ: Α) ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΩΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡΖ (Μ.Δ.Κ.) Β) ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΩΝ (Σ.Δ.Π.) ΜΔΣΡΟΤΜΔΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΤΡΟ ΜΔΣΡΖ- ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ Ζ 1 ph ph scale 6,500-7,800 2 po 2 mmhg 10,0 700,00 kpa 1,33 93,32 3 pco 2 mmhg 10,0 150,00 kpa 1,33 20,00 4 cna + mmol/l 100,00-200,00 5 ck + mmol/l 0,5-15,0 6 cca + mmol/l 0,20-5,00 7 Hct % 12-75

10 ελ. 10 ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ 1 HCO 3 act 2 HCO 3 std 3 BE 4 ctco 2 5 Ca ++ ( ph = 7,4 ) 6 Anion gap 7 so 2 8 cto 2 9 po 2 ( A - a ) 10 po 2 ( A / a ) 11 po 2 /FiO 2 12 ph(temp) 13 po2(temp) 14 pco2(temp) ΤΛΗΚΑ ΣΩΝ ΑΝΑΛΤΣΩΝ ΣΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΔΗΡΑ ABL Πανάεεζδ ηςκ οθζηχκ (κα βίκεηαζ ακαθμνά ζε ζεη ή kit ηαζ κα δζεοηνζκίγεηαζ απυ πμζα επζιένμοξ είδδ απμηεθείηαζ αοηυ). Παραηηρήζεις 1. Ο οπμθμβζζιυξ ηςκ πμζμηήηςκ κα οπμθμβζζηεί ιε αάζδ ημκ εηηζιχιεκμ ανζειυ ελεηάζεςκ ηςκ ΔΗΓΗΚΩΝ ΟΡΩΝ-ΜΔΡΟ Γ (ΔΝΟΣΖΣΔ Α & Β). 2. ε πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία, εηηυξ απυ ηα είδδ πμο ακαθοηζηά παναηίεεκηαζ πζμ πάκς, δζαπζζηςεεί απυ ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ υηζ είκαζ απαναίηδηδ δ πνμιήεεζα ηαζ άθθςκ εζδχκ, ηα μπμία εη παναδνμιήξ δεκ έπμοκ ζοιπενζθδθεεί ζημ ζπεηζηυ πίκαηα, μζ πνμιδεεοηέξ ακαθένμοκ ηα είδδ αοηά ζηδκ ηεπκζηή ημοξ πνμζθμνά λεπςνζζηά απυ ηα οπυθμζπα, ζδιεζχκμκηαξ πανάθθδθα οπμπνεςηζηά ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ιμκάδαξ ζηδκ μζημκμιζηή ημοξ πνμζθμνά. Πνζκ απυ ημ άκμζβια ηςκ μζημκμιζηχκ πνμζθμνχκ πζζημπμζείηαζ απυ ημ ανιυδζμ Σιήια ηδξ Σεπκζηήξ Τπδνεζίαξ εάκ ηα είδδ αοηά είκαζ πνάβιαηζ απαναίηδηα βζα ηδ δζεκένβεζα ηςκ γδημφιεκςκ ελεηάζεςκ ηαζ ηδκ ηαθή θεζημονβία ηςκ ακαθοηχκ. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΩΗΜΩΝ ΤΛΗΚΩΝ

11 ελ. 11 Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΛΗΚΩΝ 1 ΥΑΡΣΗ ΘΔΡΜΗΚΟ 2 ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΗΑ ΤΓΡΩΝ.PUMB TUBE / ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΗΑ ΑΠΟΥΔΣ.PUMB TUBE/ ΩΛΖΝΑ ΑΝΣΛΗΑ ΖΛΔΚΣΟΓ.PUMB TUBE/ ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Lac D ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Glu D ΔΛΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΡΜΟΣΖΡΑ ΔΗΟΓΟΤ ΚΑΛΤΜΑΣΑ ΔΗΟΓΟΤ RAD ΡΤΓΥΟ ΔΗΟΓΟΤ ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜ ΦΗΛΣΡΟ ΑΝΔΜΗT.ΑΝΑΛΤΣΖ ΑΔΡΗΩΝ RAD ΚΗΣ ΔΣΖΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ PH E777 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ PCO2 E788 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ PO2 E799 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Κ Δ722 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ CA E733 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ CL E744 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Na E755 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Glu E 7066 RAD ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟ Lac E7077 RAD REFERENCE ELECTRODE AE ΑΔΡΗΟ CAL ΑΔΡΗΟ CAL ΓΗΑΛΤΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ CAL2 S ΓΗΑΛΤΜΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ CAL1 S THB CALIBRATION SOLUTION S RINSE 1 SOLUTION 600ML S ΓΗΑΛΤΜΑ ΠΛΤΖ S ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑ ΜΟΛΤΝΔΩΝ 30 SCATTER PACK 31 ΓΗΑΛΤΜΑ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ S7370 (RAD )

12 ελ ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ pco2 D788 (RAD ) 33 ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓ. K D722 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓ.Na D755 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓ.CL D744 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑN.ΖΛΔΚ.ΑΝΑΦΟΡΑ D711 RAD ΓΟΥΔΗΟ ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΩΝ ABLxx D512 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Ca RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ GLu RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ pο2 RAD ΚΗΣ ΜΔΜΒΡΑΝΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΟΤ Lac RAD

13 ελ. 13 ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΜΔΡΟ Γ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΑ ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΔΞΔΣΑΔΗ * Να ακαθενεεί μ ηφπμξ ημο ακαθοηή πμο πνμζθένεηαζ. ΔΗΓΟ ΣΗΜΖ Τ- ΚΔΤΑ- ΗΑ ΚΩΓΗΚΟ ΔΗΓΟΤ ΣΜΥ/ ΤΚ/ΗΑ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΖΣΑ ΔΣΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΔΣΖΗΟ ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΗΓΜΑΣΩΝ ΣΗΜΖ ΑΝΑ ΔΞΔΣΑΖ

14 ελ. 14 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΛΗΚΩΝ 1. Τα πιηθά πνπ παξαδίδνληαη πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγηα, ακεηαρείξηζηα θαη ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά λα βξίζθνληαη ζε απόιπηε ζπκθωλία κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή. 2. Εηδηθόηεξα, ηα πξνζθεξόκελα πιηθά πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο εμήο όξνπο: 2.1. Να αληαπνθξίλνληαη πιήξωο ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε ρξήζε πνπ πξννξίδνληαη Να ζπλνδεύνληαη από ζαθείο νδεγίεο ρξήζεωο, ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Να έρνπλ θαηά ην δπλαηόλ καθξύηεξν ρξόλν ιήμεο Να ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά πνηνηηθνύ ειέγρνπ Να έρνπλ θαηάιιειε ζπζθεπαζία, ζύκθωλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξάγξαθν Τν πξνϊόλ πξέπεη λα είλαη πξόζθαηεο παξαγωγήο θαη θαηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπ λα κελ έρεη παξέιζεη ρξόλνο κεγαιύηεξνο από ην έλα ηξίην (1/3) ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δωήο ηνπ. Ο πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέωζε λα αληηθαζηζηά θάζε πνζόηεηα πξνϊόληωλ πνπ έρνπλ αιινηωζεί πξηλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, κνινλόηη έρνπλ ηεξεζεί νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 3. Η ζπζθεπαζία ηωλ εηδώλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθόινπζεο απαηηήζεηο: 3.1. Η ζπζθεπαζία ζα είλαη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγωγήο. Τν θόζηνο ηεο δελ ζα επηβαξύλεηαη κε πξόζζεηα πιηθά πνπ δελ επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή Σε εκθαλέο ζεκείν ηεο ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ζε θάζε κνλάδα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη αθόινπζεο ελδείμεηο ζηα Ειιεληθά ή Αγγιηθά, κε ηελ επηθύιαμε ηπρόλ δηαθνξεηηθώλ ή εηδηθόηεξωλ ξπζκίζεωλ ηεο Οδεγίαο ηεο Ε.Ε. θαη ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο κε ηελ νπνία έγηλε ε πξνζαξκνγή ηεο Ειιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο απηήλ: Επωλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή. Εάλ ν θαηαζθεπαζηήο εδξεύεη ζε ρώξα εθηόο ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε επωλπκία θαη δηεύζπλζε ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Κνηλόηεηα εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζώπνπ ηνπ Τα ζηνηρεία πνπ είλαη απνιύηωο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ ν ρξήζηεο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλωξίζεη ην πξνϊόλ, ηελ πνζόηεηά ηνπ θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο Η εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία ην πξνϊόλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αζθαιώο, ρωξίο ππνβηβαζκό ηεο επίδνζεο Τηο εηδηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ή/ θαη ρεηξηζκνύ Τηο ελδεδεηγκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο Σε θάζε ζπζθεπαζία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΗΣΗΣ ζηα Ειιεληθά.

15 ελ. 15 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΕΖΣΟΤΜΔΝΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΟΜΑΓΑ ΠΡΩΣΖ α/α ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑ- ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑ- ΔΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ- ΣΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟ 1 Μ.Δ.Θ Μ.Δ.ΝΟΖΛΔΗΑ ΝΔΟΓΝΩΝ ΜΟΝΑΓΑ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΑ ΟΜΑΓΑ ΓΔΤΣΔΡΖ ΑΝΑΛΤΣΔ ΑΔΡΗΩΝ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑα/α ΣΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΝΑΓΑ ΔΞΩΝΔΦΡΗΚΖ ΚΑΘΑΡ- 5 Ζ (Μ.Δ.Κ.) ΔΩΝ ΑΝΑ ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΞΔΣΑ- ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗ- ΜΟ ΣΜΖΜΑ ΔΠΔΗΓΟΝΣΩΝ ΠΔΡΗΣΑ- ΣΗΚΩΝ (Σ.Δ.Π.)

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ

Ση είλαη ιύζζα. Γενικζσ πληροφορίεσ Ση είλαη ιύζζα Πνόηεζηαζ βζα ιζα ζμβεκή θμίιςλδ ημο ηεκηνζημύ κεονζημύ ζοζηήιαημξ, πμο ιεηαδίδεηαζ ζοκήεςξ ιέζς ημο ζάθζμο από ημ δάβηςια ιμθοζιέκμο γώμο. Η θύζζα πνμζαάθθεζ όθα ηα εενιόαζια γώα ηαζ ζημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΩΣΔΡΖ ΚΑΗ ΑΝΩΣΑΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2009 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΗ Μαεδια: ΥΖΜΔΗΑ Ζιενμιδκία ελέηαζδξ: Παναζηεοή 29 Μαΐμο 2009 Ώνα ελέηαζδξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1 Παλεπηζηήκην Κξήηεο ρνιή Δπηζηεκώλ Αγσγήο Παηδαγσγηθό Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο ΔΚΘΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Αθαδεκατθνύ έηνπο 2007-2008 Ρέζπκλν, Μάηνο 2008 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πξόινγνο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν Ζ δηαδηθαζία

Διαβάστε περισσότερα

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο

Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο. Γαξηαγάλεο Φεπδναπνθνιίδσζε θαη ζηεθαληαία λόζνο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Γεώξγηνο Κ. Αλδξηθόπνπινο Οθζαικίαηξνο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Γνωμοδότηςη κατ άρθρο 16 παρ. 5 ν.2515/1997 και κατ άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονιςμοφ του Χρηματιςτηρίου Αθηνών για την προτεινόμενη ςυγχώνευςη δια απορρόφηςησ τησ Τ ΒΑΝΚ Α.Τ.Ε. από την ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013"

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ 4PROC0020546 204-06-6 Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα "Θεζζαλία- ηεπεά Ελλάδα- Ήπειπορ 2007-203" ΕΡΓΟ: «Εξοπλιζμόρ Ειδικών σολείων και Σμημάηων Ένηαξηρ ηος Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ

Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΔΦΝΔΙΟ ΣΦΟΛΗ ΦΗΜΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ IV: ΣΟΜΔΑ ΤΝΘΔ Ζ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΓΗΚΑ ΗΩΝ Νεοφανή ςυςτατικά τροφίμων Καινοτόμεσ μέθοδοι επεξεργαςίασ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑ ΗΑ ΞΤΝΟΓΑΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη

Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από ανακύκλωζη ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΧΝ" Παπαγωγή ζςνθέηων ςλικών εποξειδικήρ πηηίνηρ - ανόπγανων δομικών ςλικών πποεπσομένων από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ

ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ ΣΖ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΧΝ ΓΛΑΤΚΧΜΑΣΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ -ΣΟΜΔΑ ΑΗΘΖΣΖΡΗΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΥΔΠΑ Γζεοεοκηήξ Καεδβδηήξ Ν. Γεςνβζάδδξ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΜΔ ΣΟΥΟ ΣΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ ΡΟΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου

Πολσμερή και πολσμερισμός. Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Πολσμερή και πολσμερισμός Εργαςία Χθμείασ Β Τετραμινου Σα πμθοιενή είκαζ βκςζηά εονέςξ ηαζ ςξ πθαζηζηά, επεζδή πμθθά απυ αοηά είκαζ εφπθαζηα, δδθαδή παναιμνθχκμκηαζ εφημθα. Οζ πνήζεζξ είκαζ πάνα πμθθέξ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΣΙΚΗ Φαξκαθνδπλακηθή κειέηε ζπλζεηηθνύ αληηθαξθηληθνύ πεπηηδίνπ θαη βειηίωζε ηεο in vivo ζηαζεξόηεηαο κε ζύλδεζε κε πνιπαηζπιελνγιπθόιε

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ

ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΛΗΠΑΡΧΝ ΟΞΔΧΝ ΣΟΤ ΛΗΠΟΤ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΤΣΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΘΡΔΦΔΧ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΘΖΚΖ ΛΗΠΟΤ ΣΟ ΗΣΖΡΔΗΟ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΧΝ ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος

Δξοπλιζμόρ Κηιπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟ: Υεπζονήζος ΔΡΓΟ: Δξοπλιζμόρ Κηηπίος Παιδικού ηαθμού ζηον Οικιζμό ηων Μαλίων ηος Γήμος Υεπζονήζος Πξνϋπνινγηζκόο: 48.960,15

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ

ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΒΙΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΕΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ ΚΤΠΡΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΤ ΜΕ ΣΗ ΦΡΗΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΤΥΟΡΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana

EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EFFECTS OF BISPHENOL-A (BPA) ON SEX DIFFERENTIATION AND ON GROWTH OF F1 GENERATION NAYPLII OF THE AMPHIGONIC POPULATION Artemia franciscana EKONOMOU G. 1*, CASTRITSI-CATHARIOS J. 1, TSIROPOULOS Ν.G. 2,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ

ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ ΙΑΘΕΙΑ Β1.1 Μ ΝΘΑΚΕΠΕΟ ΓΕ Ε Γε μαξ θαίκεηαη πμιύ μεγάιε, θονημιεθηηθά απένακηε. Ε αίζζεζε αοηή δεκ ακηηπνμζςπεύεη ηεκ αιήζεηα. Ε Γε είκαη απιώξ έκα από ηα αμέηνεηα μονάκηα ζώμαηα πμο βνίζθμκηαη ζημ δηάζηεμα.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η

1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η 1 η Ε π α ν α λ η π τ ι κ ή Ά σ κ η σ η Η εταιρεία Χ απασχολεί 500 πωλητές σε όλη την Ελλάδα. Έστω ότι για κάθε πωλητή γνωρίζουμε τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε το περασμένο έτος. Να αναπτύξετε

Διαβάστε περισσότερα

Multiple Choice Examination

Multiple Choice Examination Multiple Choice Examination 3 December 2011 1. Τμ πνοζμνοπείμ Tau Tona ζημ Carltonville ηεξ Νόηηαξ Αθνηθήξ, είκαη ημ βαζύηενμ μνοπείμ ζημ θόζμμ με βάζμξ 3.9 km. Ακ, ζηεκ επηθάκεηα ημο μνοπείμο, έκα απιό

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ

ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΛΣΗΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΟΤΗΑ / ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ / ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 1.1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Ολνκαζία πξντόληνο: Πεξηγξαθή πξντόληνο: Βαζζηό θάδζ ηαζ πνόζεεηα Κσδηθόο πξντόληνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέια: Δθανιμβή πναηηζηχκ Απθμφζηεοζδξ δζμζηδηζηχκ δζαδζηαζζχκ απυ ηδκ Δθθδκζηή Γδιυζζα Γζμίηδζδ βζα ημκ εηζοβπνμκζζιυ

Διαβάστε περισσότερα

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ

VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN 1792-4731 JANUARY - APRIL 2013 hυgeίa@εργασiα 4 (1) ΣΔΤΥΟ ΓΔΚΑΣΟ 0 hυgeίa εργασiα SCIENTIFIC EDITION OF HELLENIC SOCIETY OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE IN ASSOCIATION WITH PROGRAM OF POSTGRADUATE STUDIES HEALTH AND SAFETY IN WORKPLACES VOLUME 4 ISSUE 1 ISSN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία - Υθεαλνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΞΑΟΑΘΡΗΑΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΡΥΛ Α ΘΑΗ ΒΑ ΑΘΡΥΛ ΡΖΠ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΚΗΑ ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΘΑΙΑΠΠΗΑΠ ΠΡΑΘΚΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ. πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ. Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ. Πηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ πμθή Γεςηεπκζηχκ Δπζζηδιχκ & Γζαπείνζζδξ Πενζαάθθμκημξ Πηπρηαθή δηαηξηβή ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΜΟΝΟΞΔΗΓΗΟΤ ΣΟΤ ΑΕΧΣΟΤ ΣΟΝ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΦΤΣΧΝ ΜΖΓΗΚΖ (Medicago truncatula

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ:

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΜ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΗΣΛΟ: ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΗΓΧΝ ΣΖ ΓΔΜΔΤΖ ΣΧΝ ΑΔΡΗΧΝ ΡΤΠΧΝ ΣΑΚΗΡΖ ΔΗΡΖΝΖ ΑΘΖΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α.

Π α ζ ο κ ζ ή μ α η α μ ε κ ύ μ α η α ή η α κ ή δ ε γ κ ς ζ η ά : Γ ι ε ο ζ ε ν ί α, Δ ε μ μ θ ν α η ί α, α δ μ ύ ι ς η ε Γ ι ι ά δ α. Ε δ ή ι ς ζ ε π ν μ θ ή ν ο λ ε η μ ο Ι ί θ ε Θ ε μ δ ς ν ά θ ε, πμο γνάθηεθε δύμ μένεξ μεηά ημ πναληθόπεμα ηςκ Σοκηαγμαηανπώκ, ζηηξ 23 Απνηιίμο ημο 1967, θαη απεοζοκόηακ «πνμξ ηε Δηεζκή Κμηκή Γκώμε, ημκ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ

ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ - ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΤΝΘΔΖ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΩΝ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΩΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΩΝ ΟΡΓΑΝΟΜΔΣΑΛΛΗΚΩΝ ΤΜΠΛΟΚΩΝ Ω ΜΗΜΖΣΔ ΣΖ ΜΟΝΟΞΤΓΟΝΑΖ ΣΟΤ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΣΖΝ ΚΑΣΑΛΤΣΗΚH ΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ-ΟΞΔΗΓΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η

Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Γ. Ε Φ Ε Ρ Η, Ε Λ Ε Ν Η Σ ρ ε ι ς π ό λ ε μ ο ι, τ ρ ε ι ς π ο ι η τ έ ς κ α ι η Ε λ έ ν η Σρωικός πόλεμος, ο μύθος, ο Όμηρος (8 ος αι. π.χ.), ο Σκάμαντρος «να ξεχειλάει κουφάρια» για την Ελένη, «οὐ νέμεσις

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail

Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Οδεγόξ Φνήζεξ Webmail Τπενεζία Πιενμθμνηθώκ οζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ οζηεμάηςκ θαη Εθανμμγώκ ΤΠ-ΕΔ/28 13-09-2011 Contents 1. Εηζαγωγή... 3 2. Πνόζβαζε ζημ «Webmail»... 3 i. Κνοπημγναθεμέκε πνόζβαζε

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece

1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece 1 st International Congress of Applied Ichthyology & Aquatic Environment November 13 th -15 th, Volos, Greece SPERM QUALITY CHARACTERISTICS OF WILD THICK LIPPED GREY MULLET Chelon labrosus Kokokiris L.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ

Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιιεκηθή Γηαηνεία Γιέγπμο Λμημώλεςκ εμηκάνημ Γιέπμο Λμημώλεςκ 2010-2011 Μέηνα Αημμηθήξ Πνμζηαζίαξ Γιέκε Σόμπνμο MSc, Π.Γ. Νμζειεύηνηα Γπηηήνεζεξ Λμημώλεςκ Γ.Ν.Α «ΠΟΛΤΚΛΙΝΙΚΗ» θμπόξ πανμοζίαζεξ Πανμπή πιενμθμνηώκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ

ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΣΑΘΡΘΚΗ ΚΟΘΝΩΝΘΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΕΛΛΗΝΘΚΕ ΕΠΘΥΕΘΡΗΕΘ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2011-2012 ΓΕΝΘΚΟ ΛΤΚΕΘΟ ΡΑΦΗΝΑ 1 Σθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια

Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS

THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BASS THE EFFECT OF FOOD PARTICLE SIZE ON GROWTH AND SIZE VARIATION OF JUVENILE SEA BA Smpiliri E. 1*, Golomazou E. 2, Exadactylos A. 2, Malandrakis E. 2, Fleris G. 3, Dimopoulos D. 1, Panagiotaki P. 2 1 Dias

Διαβάστε περισσότερα

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr

Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα. Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Καηακμώκηαξ ηα Νέα Μέζα Εογεκία Σηαπένα esiapera@jour.auth.gr Friedrich Kittler, 1999 The media determine our situation Tι εννοεί ο Kittler; Γιαηί και πώς μας καθορίζοσν ηα μέζα; Καζμνίδμοκ ηόζμ ηα πενηεπόμεκα

Διαβάστε περισσότερα

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK

ORAL PRESENTATIONS IN GREEK 1 ORAL PRESENTATIONS IN GREEK TOLERANCE OF SEAGRASS Cymodocea nodosa PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ΣΟ SALINITY Tsioli S.* 1, Papathanasiou V. 1, Katsaros C. 2, Exadactylos A. 3, Orfanidis S. 1 Benthic Ecology

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΓΙΑ 1 Ο α. i. Δίκεηαη ε ζοκάνηεζε. Ακ μη ζοκανηήζεηξ είκαη παναγωγίζημεξ, κα απμδείλεηε όηη:. ii. Πόηε μηα ζοκάνηεζε ζε έκα δηάζηεμα ημο πεδίμο ανηζμμύ ηεξ ιέγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7

Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ. Windows 7 Φνήζημεξ Λεηημονγίεξ ηςκ Windows 7 Υπενεζία Πιενμθμνηθώκ Σοζηεμάηςκ Tμμέαξ Δηαπείνηζεξ Σοζηεμάηςκ θαη Γθανμμγώκ ΥΠΣ-ΓΔ/25 21-06-2011 1 Πεοιεςόμεμα Γηζαγςγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

Μυοπάθεια και τατίνες

Μυοπάθεια και τατίνες Μυοπάθεια και τατίνες ΧΡΗΣΟ Ν. ΠΑΝΑΓΟΤΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΣΡΕΙΟ ΤΠΕΡΣΑΗ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΣΑ ηαηίκεξ Μεηώκμοκ ηεκ LDLπμι. 30-55%, ηα Σνηγι. 10-30%

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker

1. Camtasia. 2. Audacity. 3. Movie Maker 1. Camtasia 2. Audacity 3. Movie Maker Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Από ημ Γεςθεκηνηθό ζημ Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Πενηπόμεκα: Γεςθεκηνηθό Σύζηεμα Ηιημθεκηνηθό Σύζηεμα Σύγθνηζε Τη γκςνίδμομε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ.

Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ ηςκ Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ. Ζηαιία Γιβεηία Μη ζηόπμη μαξ Να πνμβιεμαηηζημύμε γηα ηεκ απανπή ημο ζύμπακημξ. Κα ακαγκςνίζμομε ημ ηηηάκημ ένγμ (όιςκ) ηςκ ενγαδμμέκςκ ζημ CERN. Να απμθηήζμομε βηςμαηηθέξ γκώζεηξ γηα πενίπιμθεξ έκκμηεξ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012

Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ. με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις. 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 Η ΠΡΟΝΟΟΚΟΜΔΙΑΚΗ ΦΡΟΝΣΙΓΑ με ηην έγκριζη ηοσ Εθνικού Κένηροσ PHTLS διοργανώνει ζηις 14-15 Ιανοσαρίοσ 2012 ζηο Πολιηιζηικό Κένηρο ηοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ ηο 10 ο εμινάριο PHTLS (PreHospital Trauma Life Support)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ.

ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης. Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου. Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Δρ Εμμανουθλ Χατζημανώλης Ωτορινολαρυγγολόγος-Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου Δ/τής της Κλινικής Κεφαλής και Τραχήλου νοσ. "ΥΓΕΙΑ" Η ςημζθιήνοκζε είκαη μία από ηηξ ζοκεζέζηενεξ αηηίεξ βανεθμΐαξ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ

ΕΙΗΓΗΗ: Σα Πληροθοριακά σζηήμαηα ηων Νοζοκομείων ζηην Ελλάδα ηης κρίζης: Ο ρόλος ηοσ cloud computing & ηοσ Εζωηερικού Ελέγτοσ 3ο Πανελλήνιο σνέδριο Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Yγείας ΟΡΓΑΝΩΗ: Ελληνική Εηαιρεία Διατείριζης Κρίζεων ζηον Σομέα Τγείας, 13 15/11/2015, Ξενοδοτείο Divani Caravel, Αθήνα. Προθορική Ανακοίνωζη Νο. 33

Διαβάστε περισσότερα

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ

Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Δκβνιηαζκνί ζην Υγεηνλνκηθό Πξνζσπηθό Γεκήηξηνο Φαηδεγεσξγίνπ Παεμθόβμξ Ιμζιςλζμθόβμξ 251 Γεκζηό Λμζμημιείμ Αενμπμνίαξ Γεηέιανζμξ 2010 Η γέλλεζε ησλ εκβνιίσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα εκβνιίσλ MMWR, 1999;48(12):245

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων «Ο νυιμξ ημο γηαηνμφ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζηεκ πνυιερε θαη πνχημε δηάγκςζε ημο θανθίκμο ημο πκεφμμκα» Κοσμάς Λιάμος Γενικός Ιατρός Επιμελητής Β Περιυερειακό Ιατρείο Βελβεντού Κέντρο Τγείας ερβίων

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δηληηηπίαζη από μεθανόλη

Δηληηηπίαζη από μεθανόλη Δηληηηπίαζη από μεθανόλη 1 Η μεθανόλη και η σπηζηικόηηηά ηηρ ζηην καθημεπινή ππακηική Η ιεεακυθδ ή ιεεοθζηή αθημυθδ, ή λοθυπκεοια-δ απθμφζηενδ αθηακυθδ- είκαζ έκα άπνςιμ, εφθθεηημ ηαζ ημλζηυ οβνυ ιε παναηηδνζζηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ

ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ ΠΓΡΙΓΥΟΜΓΝΑ ΓΙΑΓΩΓΗ...3 ΜΓΡΟ Ι ΝΟΜΟΘΓΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΝΓΩΙΜΓ ΠΗΓΓ ΓΝΓΡΓΓΙΑ ΚΓΦΑΛΑΙΟ Α ΓΘΝΙΚΟ ΘΓΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΑΠΓ Ζ. Ε θαηάζηαζε ηςκ ΑΠΓ ζηεκ Γιιάδα..7 ΖΖ. Πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζοκηαγμαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα

ΜM910: ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ - ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ Βνήζεκα εθπόλεζεο Μειέηεο ΘΔΡΜΑΝΖ Τπνδείγκαηα ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνινγηζκώλ, πίλαθεο θαη δηαγξάκκαηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Λ. Αεδκώκ - Πεδίμ Ανεςξ, 383 34 Βόθμξ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ: ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΖ & ΘΔΡΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Γηεπζπληήο: Καζεγεηήο Α.Μ. ηακαηέιινο ΜM910:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ

Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Θμγμηεπκία γηα Παηδηά Ζ Γκόηεηα 2: Παναμύζη Δεμήηνεξ Πμιίηεξ πμιή Ακζνςπηζηηθώκ θαη Ημηκςκηθώκ Γπηζηεμώκ Σ.Γ.Γ.Α.Π.Ε. 1 θμπμί εκόηεηαξ Ηαηακόεζε ηςκ βαζηθώκ εηδώκ ηςκ Θασθώκ Αθεγήζεςκ-Δηάθνηζε/Αλημπμίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Seventh Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2011 30.01.2011

Seventh Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2011 30.01.2011 Cyprus Center for Environmental Research and Education St. Antreas str. 306, P.O. Box 56091, 3304 Limassol Cyprus Tel.: 25954954, 25864344, 99302425 / Fax.: 25371548, 25335682 Website: www.kykpee.org E-mail.:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΝ ΡΑΓΗΟΨΟΣΟΠΧΝ ΚΑΗ ΗΥΝΟΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΟ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Κ. ΔΤΑΓΓΔΛΗΟΤ Υεκηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα